Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 29.12.2013.


Občanský zákoník

40/1964 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Účastníci občanskoprávních vztahů

ODDÍL I. Fyzické osoby §7 §8 §9 §10
Ochrana osobnosti §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17
ODDÍL II. Právnické osoby §18 §19 §19a §19b §19c §20 §20a
Zájmová sdružení právnických osob §20f §20g §20h §20i §20j §20k §21

HLAVA III. Zastoupení §22 §23 §24 §25

Zákonné zastoupení §26 §27 §28 §29 §30
Zastoupení na základě plné moci §31 §32 §33 §33a §33b

HLAVA IV. Právní úkony §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a §41 §41a §42

Odporovatelnost §42a
Smlouvy §43
Návrh na uzavření smlouvy §43a §43b

HLAVA V. Spotřebitelské smlouvy §51a §52 §53 §53a §54

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku §54a
Poskytování informací §54b
Právo na odstoupení §54c §54d §55 §56 §57
Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby §58 §59
Informace poskytované před uzavřením smlouvy §60 §61
Informace uváděné ve smlouvě §62

HLAVA VI. §63 §64

Jazyk §65 §66
Odstoupení od smlouvy §67
Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy §68 §69 §70

HLAVA VII. §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99

HLAVA VIII. Promlčení §100

Běh promlčecí doby §111 §112 §113 §114

HLAVA IX. Vymezení některých pojmů

Domácnost §115
Osoby blízké §116 §117
Věci a práva §118 §119 §120 §121
Počítání času §122
ČÁST II. Věcná práva

HLAVA I. Vlastnické právo §123 §124 §125 §126 §127 §128

Nabývání vlastnictví §132 §132a §133

HLAVA II. Spoluvlastnictví a společné jmění §136

Podílové spoluvlastnictví §137 §138 §139 §140 §141 §142

HLAVA III. Práva k cizím věcem §151a §151b §151c §151d §151e §151f §151g §151h §151i §151j §151k §151l §151m

HLAVA III. A Právo zástavní a zadržovací

Oddíl I. Zástavní právo §152 §153 §154 §155
Vznik zástavního práva §156 §157 §158 §159 §160 §161
Práva a povinnosti za trvání zástavního práva §162 §163 §164
Uspokojování ze zástavy §165 §165a §166 §167 §168
Neplatná ujednání §169
Zánik zástavního práva §170 §171 §172
Podzástavní právo §173 §174
ČÁST III.

HLAVA II. §190 §191 §192 §193 §194 §195

HLAVA III. §196 §197

HLAVA IV. §198 §199 §200 §201 §202 §203 §203a §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217 §218 §219 §220 §221

ČÁST IV.

HLAVA I. §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234 §235 §236 §237 §238

HLAVA II. §239 §240 §241 §242 §243 §244 §245 §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254 §255 §256

HLAVA III. §257 §258 §259 §260 §261 §262

HLAVA IV. §263 §263a §264 §265 §266 §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275

HLAVA V. §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283

HLAVA VI. §284 §285 §286 §287 §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299

HLAVA VII. §300 §301 §302 §303 §304 §305 §306

HLAVA VIII. §307 §308 §309 §310 §311 §312 §313 §314 §315 §316 §317 §318 §319 §320

HLAVA IX. §321 §322 §323 §324

HLAVA X. §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334 §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341 §342 §343 §344

HLAVA XI. §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351 §352 §353 §354 §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §362a §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §371 §372 §373 §374 §375 §376 §377 §378 §379 §380 §381 §382 §383

ČÁST V.

HLAVA I. §384 §385 §386 §387 §388 §389

HLAVA II. §390 §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401 §402 §403 §404 §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

HLAVA III. §412 §413 §414

ČÁST VI. Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení

HLAVA I. Předcházení hrozícím škodám §415 §416 §417 §418 §419

HLAVA II. Odpovědnost za škodu

ODDÍL I. Obecná odpovědnost §420 §420a
ODDÍL II. Případy zvláštní odpovědnosti §421 §421a
Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání §422 §423
Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům §424 §425 §426 §426a §426b
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků §427 §428 §429 §430 §431
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným §432
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech §433 §434 §435 §436 §437
ODDÍL III. Společná ustanovení o náhradě škody
Společná odpovědnost §438 §439 §440
Zavinění poškozeného §441
Způsob a rozsah náhrady §442 §443 §444 §445 §446 §447 §447a §448 §449 §449a
Snížení náhrady §450

HLAVA III. Bezdůvodné obohacení §451 §452 §453 §453a §454 §455 §456 §457 §458 §459

ČÁST VII. Dědění

HLAVA I. Nabývání dědictví §460 §461 §462

Odmítnutí dědictví §463 §464 §465 §466 §467 §468
Dědická nezpůsobilost §469
Vydědění §469a
Přechod dluhů §470 §471 §472

HLAVA II. Dědění ze zákona §473 §474 §475 §475a

HLAVA III. Dědění ze závěti §476 §476a §476b §476c §476d §476e §476f §477 §478 §479 §480

HLAVA IV. Správce dědictví §480a §480b §480c §480d §480e

HLAVA V. Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců §481 §482 §483 §484

HLAVA VI. Ochrana oprávněného dědice §485 §486 §487

ČÁST VIII. Závazkové právo

HLAVA I. Obecná ustanovení

ODDÍL I. Závazkový právní vztah §488
Vznik závazků §489 §489a §490 §491 §492 §493
Obsah závazků §494 §495 §496 §497 §498
ODDÍL II. Společné závazky a společná práva
Společné závazky §511
Společná práva §512 §513 §514 §515
ODDÍL III. Změny v obsahu závazků
Dohoda stran §516
Prodlení dlužníka §517 §518 §519 §520 §521
Prodlení věřitele §522 §523
ODDÍL IV. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
Postoupení pohledávky §524 §525 §526 §527 §528 §529 §530
Převzetí dluhu §531 §532
Přistoupení k závazku §533 §534
Poukázka na cenné papíry §540 §541 §542 §543
ODDÍL V. Zajištění závazků
Smluvní pokuta §544 §545
Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů §551
Zástavní smlouva §552
Zajištění závazků převodem práva §553
Zajištění postoupením pohledávky §554
Jistota §555 §556 §557
Uznání dluhu §558
ODDÍL VI. Zánik závazků
Nemožnost plnění §575 §576 §577
Uplynutí doby §578
Smrt dlužníka nebo věřitele §579
Započtení §580 §581
Výpověď §582
Neuplatnění práva §583
Splynutí §584
Narovnání §585 §586 §587

HLAVA II. Kupní a směnná smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení o kupní smlouvě §588 §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599 §600
ODDÍL II. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Výhrada vlastnictví §601
Předkupní právo §602 §603 §604 §605 §606
Právo zpětné koupě §607 §608 §609
Jiná vedlejší ujednání §610
ODDÍL III. Směnná smlouva §611
ODDÍL IV. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě §612 §613 §614 §615
Shoda s kupní smlouvou §616 §617 §618
Odpovědnost za vady prodané věci §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627

HLAVA III. Darovací smlouva §628 §629 §630

HLAVA IV. Smlouva o dílo

ODDÍL II. Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku §644 §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651
ODDÍL III. Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci §652 §653 §654 §655 §656

HLAVA V. Smlouva o půjčce §657 §658

HLAVA VI. Smlouva o výpůjčce §659 §660 §661 §662

HLAVA VII. Nájemní smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670
ODDÍL II. Nájemné §671 §672 §673 §674 §675
ODDÍL III. Skončení nájmu §676 §677 §678 §679 §680 §681 §682 §683 §684
ODDÍL IV. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu §685 §686 §686a
Práva a povinnosti z nájmu bytu §687 §688 §689 §690 §691 §692 §693 §694 §695
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu §696 §697 §698 §699
Společný nájem bytu §700 §701 §702
Společný nájem bytu manžely §703 §704 §705
Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství §705a §706 §707 §708 §709 §710 §711 §711a
Bytové náhrady §712 §712a §713 §714
Úprava práv nájemců při vzájemné výměně bytu §715 §716
ODDÍL V. Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení §717 §718
ODDÍL VI. Podnájem bytu (části bytu) §719
ODDÍL VII. Nájem a podnájem nebytových prostor §720
ODDÍL VIII.Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých §721 §722 §723

HLAVA VIII. Příkazní smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení §724
Povinnosti příkazníka §725 §726 §727
Povinnosti příkazce §728 §729 §730
Zánik příkazní smlouvy §731 §732
ODDÍL II. Smlouva o obstarání věci §733 §734 §735 §736
ODDÍL III. Smlouva o obstarání prodeje věci §737 §738 §739 §740 §741

HLAVA IX. Jednatelství bez příkazu §742 §743 §744 §745 §746

HLAVA X. Smlouva o úschově §747 §748 §749 §750 §751 §752 §753

HLAVA XI. Smlouva o ubytování §754 §755 §756 §757 §758 §759

HLAVA XII. Smlouvy o přepravě

ODDÍL I. Smlouva o přepravě osob §760 §761 §762
Odpovědnost §763 §764
ODDÍL II. Smlouva o přepravě nákladu §765 §766 §767 §768
Odpovědnost §769 §770 §771
ODDÍL III. Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě §772 §773

HLAVA XIII. Smlouva zprostředkovatelská §774 §775 §776 §777

HLAVA XIV. Vklady

Obecná ustanovení §778 §779 §780
Vklady na vkladních knížkách §781 §782 §783 §784 §785
Vkladní listy §786
Další formy vkladů §787

HLAVA XV. §788 §789 §790 §791 §792 §793 §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804 §805 §806 §807 §808 §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822 §823 §824 §825 §826 §827 §828

HLAVA XVI. Smlouva o sdružení §829 §830 §831 §832 §833 §834 §835 §836 §837 §838 §839 §840 §841

HLAVA XVII. Smlouva o důchodu §842 §843 §844

HLAVA XVIII.Sázka a hra §845 §846

HLAVA IXX. Veřejná soutěž §847 §848 §849

HLAVA XX. Veřejný příslib §850 §851 §852

HLAVA XXI. Cestovní smlouva §852a §852b §852c §852d §852e §852f §852g §852h §852i §852j §852k

ČÁST IX. Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení §853

HLAVA II. Přechodná a zrušovací ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.) §854 §855 §856 §857 §858 §859 §860 §861 §862 §863 §864

HLAVA III. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.) §865 §866

HLAVA IV. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1989 (zákon č. 188/1988 Sb.) §867

HLAVA V. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1992 (zákon č. 509/1991 Sb.) §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874 §875 §876 §877 §878

HLAVA VI. §879 §879a

HLAVA VII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1995 (zákon č. 267/1994 Sb.) §879b

HLAVA VIII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000 (zákon č. 103/2000 Sb.) §879c

HLAVA IX. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 2001 (zákon č. 367/2000 Sb.) §879d §879e

Účinnost zákona §880
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
§14 právního předpisu č. 159/1999 Sb.
§45 právního předpisu č. 363/1999 Sb.
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 317/2001 Sb. - Čl. IV
č. 136/2002 Sb. - Čl. III
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 37/2004 Sb. - §72
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 56/2006 Sb. - Čl. VIII
č. 107/2006 Sb. - §6
č. 264/2006 Sb. - Čl. XLIV
č. 132/2011 Sb. - Čl. II
40
XXXXXXXX XXXXXXX
xx xxx 26. xxxxx 1964
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx usneslo xx xxxxx zákoně:
Článek X
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
Článek II
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx III
Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx XX
Xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
Článek V
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Článek XX
Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Xxxxxx XXX
Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Článek XXXX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
XXXX X.
XXXXXX XXXXXXXXXX
Hlava X.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx
§1
(1) Úprava xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx zákoník xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x práva na xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx občanskoprávní xxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxx. 3)
(3) Právní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úkonů xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxx vznik těchto xxxxxx spojuje.
(2) X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxx odchylně xx xxxxxx, jestliže xx xxxxx výslovně nezakazuje x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx se xx xxx nelze xxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xx práv x oprávněných zájmů xxxxxx a nesmí xxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx.
(2) Fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dbají x xx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x porušování práv x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx především xxxxxx dohodou.
§4
Proti xxxx, kdo právo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x zákoně stanoveno xxxx jiného, xx xxxxx xxxxxxx soud.
§5
Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx předběžně xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx domáhat xx xxxxxxx u soudu.
§6
Jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx bezprostředně, xxxx ten, xxx xx xxxxx ohrožen, xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxx xxxxxxxx.
Xxxxx II.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů
Xxxxx I.
Xxxxxxx xxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx x xxxxxxxxxx vzniká narozením. Xxxx způsobilost xx x xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xxxx.
(2) Smrtí tato xxxxxxxxxxx zanikne. Xxxxxxxx xxxx xxxxx prokázat xxxxxxxxxxx způsobem, soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, zjistí-li xxxx smrt jinak. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, lze-li xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právními úkony xxxxxxx xxxx a xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) vzniká x plném xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx dovršením xxxxxxxxxx roku. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zletilosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx manželství. Xxxxx nabytá xxxxxxxxx xx neztrácí xxx xxxxxxx manželství ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx.
§9
Nezletilí xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx právním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
§10
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx duševní xxxxxxx, xxxxx není jen xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx duševní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omamných xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx činit xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx omezí x xxxxxx omezení x xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zruší, xxxxx-xx xx xxxx odpadnou-li xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx
§11
Xxxxxxx osoba xx právo na xxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxxxx života x xxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxx osobní xxxxxx, xxxxxxxxx, obrazové snímky x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smějí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx svolením.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podobizny, xxxxxxxx snímky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x účelům xxxxxxx na základě xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx mohou xxx svolení fyzické xxxxx použít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx takové použití xxxx xxxxx xxx x rozporu x xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxxxx.
§13
(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx ochranu její xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xx bylo dáno xxxxxxxxx zadostiučinění.
(2) Xxxxx by xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx proto, že xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx důstojnost xxxxxxx xxxxx nebo xxxx vážnost xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx též xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích.
(3) Xxxx náhrady xxxxx odstavce 2 xxxx soud x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx došlo.
§14
§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§15
Po xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx uplatňovat xxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxxxx manželu xxxx xxxxxxxxxx 27) x xxxxx, x xxxx-xx xxxx, jejím xxxxxxx.
§16
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx za xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxx.
§17
§17 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xxxxx
§18
(1) Xxxxxxxxxxx mít xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Právnickými xxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx sdružení xxxxxxx,
x) jednotky xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xx stanoví xxxxx.
§19
(1) Xx zřízení xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx zvláštní zákon xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx vznikají xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx jiného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich vznik xxxxx.
§19x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx zápisu do xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s účinností xx 1.1.1992
§19x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx zřízení.
(2) Xxx neoprávněném xxxxxxx názvu xxxxxxxxx xxxxx je možné xx xxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdržel xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stav; xx xxxxx xx xxx domáhat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx zásah do xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx.
§19b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§19c
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxx její xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx právnická xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx, xxxxxxx, uvede-li její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx zapsaného xx xxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxxxxxxx osoba namítat, xx má xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.
§20
(1) Xxxxxx xxxxx právnické xxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxx xxxxx, zakládací xxxxxxxx xxxx zákonem (statutární xxxxxx).
(2) Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxx právní xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení obvyklé. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx oprávnění, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx tehdy, xxx-xx o překročení, x xxxxxx druhý xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§20x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx dohodou, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákony xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20x vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxx
§20x
§20x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
§20x
§20x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
§20x
§20x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
§20x
§20x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
Xxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx
§20x
X xxxxxxx svých xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "sdružení").
§20f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20x
X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx schůzi se xxxxxx zápis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx) x xxxxxxxx (sídla) x podpisy xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x určení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§20g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 x účinností xx 1.1.1992
§20h
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, sídlo a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx členů, orgány xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx sdružení xxx xxxxx xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ustavující xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx mění x xxxxxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x účinností xx 1.1.1992
§20i
(1) Xxxxxxxx je právnickou xxxxxx, xxx odpovídá xxxx majetkem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobilosti zápisem xx registru xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx 18) příslušného xxxxx sídla xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx sdružení, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "identifikační číslo") xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx 36), předmět činnosti xxxxxxxx, orgány, kterými xxxxxxxx jedná, x xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x ustavující členské xxxxxx spolu xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členskou xxxxxx.
§20j
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx likvidace, xxxxxxxx jmění sdružení xxxxxxxxxx na právního xxxxxxxx.
(2) Sdružení xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx nebrání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo výkon xxxxxx, xxxxx mu xxx uložen podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
§20k
(1) Xxx xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx referenční xxxxx:
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, popřípadě jména,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxx správy xx úseku sdružení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx narodil na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x okres xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, které jsou xxxxxx jako referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 142/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2012
§21
Pokud xx účastníkem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx III.
Xxxxxxxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx xx ten, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx vznikají xxxxx x xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx sám není xxxxxxxxx x právnímu xxxxx, o xxxxx xxx, xxx ten, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx orgánu (xxxxxxx xxxxxxxxxx) anebo xx xxxxxxx dohody x xxxx moci.
§24
Zástupce xxxx xxxxxx osobně; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ustanovit, xxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx předpisem stanoveno xxxx účastníky xxxxxxxxx. X z právních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zastoupenému.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
§26
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx úkonům xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx zástupci.
§27
(1) Xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobilosti x právním xxxxxx xxxx jejíž způsobilost x právním xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx, je soudem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxx jiná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro ustanovení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§18 odst. 1).
§28
Xxxxxxxx xxxxxxx zástupci jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx, x nejde-li x běžnou xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxx.
§29
Soud xxxx ustanovit xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx znám, xxxxxxxx xx to xxxxx x xxxxxxx xxxx zájmů xxxx xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx. Za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opatrovníka x xxxxx, jestliže xx xx třeba x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§30
Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx
§31
(1) Xxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx se xxxxxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx moc xxxxxxxxx, x níž xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění.
(2) Při plné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx tento orgán xxxxx xxxxx xxx.
(3) Plnou xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx v plné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxx, aby xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx plná xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x tehdy, xxxxxx-xx xx jen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx x právního xxxxx, že někdo xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, platí, že xxxxx xxxxxxxx jménem.
(2) Xxxxx-xx zmocněnec xxxxxx zmocnitele v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x plné moci, xxxxxx vliv na xxxxxx xxxxxx jednání, xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx zmocněnec xxxxxx.
(3) Je-li zmocnitel x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx-xx nebo xxxxx vědět x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k tomu x x xxxxxxxxx, xxxxxx jde o xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx udělením plné xxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v dobré xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx však xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nesouhlas xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxx, xx xx x překročení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx schválil.
(2) Xxxxxxxxx-xx zmocněnec xxx xxxxxxx své oprávnění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx někdo xx jiného xxx xxxx moci xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxx, za xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schválí. Xxxxxxxxx-xx zmocnitel xxxxxxxxxx xxxx moci nebo xxxxxxx bez plné xxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx způsobené jeho xxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
§33x
(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxx xxx xxxx osobě, aby xxxxx něho xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx,
b) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§33b
(1) Xxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx úkonu, xx xxxxx byla xxxxxxx,
b) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx-xx vypovězena zmocněncem,
x) xxxxx-xx zmocněnec.
(2) Xxxx moc xxxxxx smrtí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx z xxxxxx xxxxxx xxxx jiného, xxxxx xxxxxxxx xxxxx 20) xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx právnické xxxxx, xxx je zmocněncem xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx jen xxxxx, nepřecházejí-li xxxx xxxxx x závazky xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zmocněnci xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx úkony xxxxxx, xxxx kdyby plná xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx ustanovení se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx jiné osobě, xx udělil xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx vůči ní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx xx toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zmocněnce xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx odvolání xxxxxx.
(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx vypoví-li xxxxxxxxx xxxxx moc, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, co xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx neutrpěl xxxx na xxxxx xxxxxxx. Úkony takto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx účinky, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nástupci.
Xxxxx IV.
Xxxxxx xxxxx
§34
Xxxxxx úkon je xxxxxx xxxx směřující xxxxxxx xx vzniku, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§35
(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx opomenutím; xxxx xx stát výslovně xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, co xxxxx xxxxxxxx projevit.
(2) Xxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření, xxx zejména též xxxxx xxxx xxxx, xxx právní xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx x xxxxxxx x jazykovým xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak než xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx toho, xxx xxxxxx úkon učinil, x chrání se xxxxx xxxx toho, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx.
§36
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterou xx xxxxx zánik xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxx, jemuž je xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx splnění xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx právo xxx učinit a xxxxx xx její xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx úkonu nebo xxxx povahy xxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xx odkládací.
§37
(1) Xxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, určitě x xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx neplatný.
(2) Xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx neplatný.
(3) Právní xxxx xxxx neplatný xxx xxxxx v xxxxx x xxxxxxx, xx-xx xxxx význam xxxxxxxxxx.
§38
(1) Xxxxxxxx xx právní xxxx, xxxxx xxx, xxx xxx učinil, xxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxx k xxxxxx xxxxxxxx úkonu neschopnou.
§39
Xxxxxxxx xx xxxxxx úkon, xxxxx svým obsahem xxxx xxxxxx odporuje xxxxxx nebo jej xxxxxxx anebo se xxxxx xxxxxx mravům.
§40
(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx zrušena xxxxx xxxxxxx.
(3) Písemný xxxxxx xxxx je xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou; činí-li xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx být xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxx. Podpis může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je to xxxxxxx. Xx-xx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx učiněn xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu právního xxxxx x xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx číst a xxxx, xx třeba xxxxxxxx zápisu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx, xxx xxxxxx číst nebo xxxx, xxxxxxxxx seznámit xx x obsahem xxxxxxxx úkonu s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, xxxxxx xx zvolí, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinu xxxxxxxx.
§40x
Xxx-xx x důvod xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §49a, 140, §145 xxxx. 2, §479, 589, §701 xxxx. 1, §775 x §852b xxxx. 2 x 3, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx za platný, xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neplatnosti xxxxxxxx úkonu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxxxx xxx, kdo xx sám způsobil. Xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxx úkon učiněn xx xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§40). Xx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisu, xxxxxxxx xx ten, xxx xx xxxxxxx úkonem xxxxxx, neplatnosti xxxxxx.
§41
Xxxxxxxx-xx xx xxxxx neplatnosti xxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx jen xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx právního úkonu xxxx z jeho xxxxxx anebo x xxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§41a
(1) Xx-xx xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxx dovolat, xx-xx x okolností xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx jednající xxxxx.
(2) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx zastřen xxxxxx úkon xxxx, xxxxx xxxxx jiný xxxx, odpovídá-li xx xxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx splněny xxxxxxx xxxx náležitosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
§41a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§42
Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxx.
§42x
Xxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxx uspokojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx němu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx má xxxxxxx x tehdy, je-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx-xx již xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech x xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxxx x k xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§116, 117), nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx x uvedeném xxxx xx xxxxxxxx těchto xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx druhá xxxxxx xxxxx dlužníkův xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx náležité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vůči xxxxx, x jejíž prospěch xxx právní xxxx xxxxxx, nebo které xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužníka xxxxxxxx.
(4) Právní xxxx, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx odporoval, xx xxxx xxxx neúčinný xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx odporovatelným xxxxxxx úkonem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx x tohoto úkonu xxxxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxx
§43
Xxxxxxxxx xxxx povinni xxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx odstraněno xxx, xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx
§43a
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jenž je xxxxx jedné nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx x xxxxxxx z xxx vůle xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Návrh xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx. Xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dojde-li xxxxxx x zrušení xxxxx, xxxxx xx xxxxx, dříve nebo xxxxxxx současně x xxxxxxx.
(3) Dokud xxxxxx xxxxxxx uzavřena, xxxx být návrh xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, dříve, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxx lhůty, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odvolat x xxxx uplynutím této xxxxx, nebo
x) xx-xx x něm xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
§43a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§43x
(1) Xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x něm xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x rychlosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zaslání xxxxxx, xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx návrh xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počíná xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x odeslání, x xxxxx určená x xxxxxx xx xxxx x xxx uvedeného, x není-li x xxx xxxxx uvedeno, xx data uvedeného xx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxx umožňujícími xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx běžet xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx.
§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Přijetí xxxxxx
§43x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobou, xxxxx byl návrh xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Včasné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s obsahem xxxxxx xxxxx navrhovateli. Xxxxxxx lze xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dojde xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účinky včasného xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx x tom xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxx odesláním xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x dopisu xxxx xxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxx návrhu, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx navrhovateli xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx včasného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vyrozumí ústně xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx návrh za xxxxxxx, xxxx jí x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxx.
§43c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§44
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxxx přijetí návrhu.
(2) Přijetí návrhu, xxxxx obsahuje dodatky, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx změny, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxx návrh. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx vymezuje xxxxx navrhované xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x odpovědi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx navrhované xxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxx xxxxx dvěma xxxx xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxx všechny xxxxx, xxxxxx je návrh xxxxx, xx staly xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx uzavřena, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx přijmou.
§45
(1) Xxxxxx xxxx působí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx okamžiku, kdy xx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx během xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx ustanovení x xxxxx (§49a).
§46
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x jiné xxxxxxx, xxx xxx to xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx účastníků.
(2) Xxx uzavření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx písemnému přijetí. Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xx téže xxxxxxx.
§47
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Nebyl-li xxxxx xx tří xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx návrh na xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, platí, xx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxxx.
§48
(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx to x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx od xxxxxxx xxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§49
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tísni xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx od xxxxxxx odstoupit.
§49x
Xxxxxx xxxx xx neplatný, xxxxxxxx jej jednající xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jež xx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyvolala nebo x xxx musela xxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Omyl x xxxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§49x xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§50
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohodnuto xxxxx, je xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx okamžikem, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx. Dlužník má xxxxx ní tytéž xxxxxxx xxxx proti xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx. Vzdá-li xx tato xxxxx xxxxx práva, xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx osoba nedá xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx mezi xxxx, xxx xx uzavřeli; xxxxx na xxxxxx xx účastník, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx jinak. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx.
§50x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; musí xx však xxxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx do xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx roku xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx okolnosti, ze xxxxxxx účastníci xxx xxxxxx xxxxxxx vycházeli, xx xx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§50b
Ustanovení §50a xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx doplněn, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedošlo.
§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§51
Účastníci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx však xxxxx xxxxxxxxx obsahu nebo xxxxx tohoto zákona.
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§51a
Xxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 24) a xxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx spotřebitelských xxxxx.
§52
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx, případně xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a na xxxxx xxxxxx dodavatel.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx smlouvy xxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§53
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, které umožňují xxxxxxx smlouvu bez xxxxxxxx xxxxxxx přítomnosti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, adresovaný xxxx, typový dopis, xxxxxxx x tisku x objednávkovým xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx s (xxxxxxx) xxxxxxxx, telefon xxx (lidské) xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx x obrazovkou), xxxxxxxxx (mikropočítač a xxxxxxxxx obrazovka), elektronická xxxxx, faxový přístroj, xxxxxxxx (televizní xxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx komunikační xxx, například xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxx použity jen xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx (lidské) obsluhy, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx. Použitím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Při použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x části xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx x srozumitelným xxxxxxxx x přihlédnutím x zásadám xxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spotřebitelů.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dálku xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxxx fyzické osoby, x xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, byly-li xxxxxxx, xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx spisové xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx charakteristiky xxxxx nebo xxxxxx,
x) cena zboží xxxx služeb, x xxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx daní x xxxxxxxx, xxxx-xx x ní být xxxxxxxxxxxxx,
x) náklady xx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx plnění,
x) xxxxxxx x právu xx odstoupení, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8,
h) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,
i) xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x platnosti.
K xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; nedodržení xxxx povinnosti xx xxxxxxxx xx nepředání xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 7.
(5) Xxxx-xx spotřebitel objednávku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx na xxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxxxxxx některého prostředku xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxxxxxx komunikací. Objednávka x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx x nimi xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xx uzavření xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) informace x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx odstoupit xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není určena xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx delší xxx 1 xxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxxxxx xxxxxx xx 14 dnů od xxxxxxxx plnění. X xxxxxxx, xx dodavatel xxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx písemně nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6, xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx informace xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx, kdy xx odstoupení od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx xxxxx
x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx bylo s xxxx souhlasem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx na vůli xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxx, jakož x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx nahrávek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xx xxxxxxx novin, xxxxxxxx x časopisů,
x) spočívajících ve xxx xxxx loterii.
(9) Xxxxxxxxx-xx dodavatel xxxxxx spotřebiteli xxx xxxxxxxxxx, není spotřebitel xxxxxxx dodavateli xxxx xxxxxx xxxxxx ani xxx o tom xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xx xxxxxxxxx právo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložených xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx.
§53a
(1) Xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 19) xxxx xxx xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zda je xxxxxxxxx, informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx dat xxxx xxxxxxx objednávky x xxxxxxxxx x kodexech xxxxxxx, které xxxx xxx xxx závazné xxxx které xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxx nebo obdobnou xxxxxxxxxxxx komunikací.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx elektronických prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkontrolovat x měnit xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx poskytnuty xx formě, která xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53 odst. 7 obdobně.
§53x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 480/2004 Xx. x účinností od 7.9.2004
§54
Xxxxxxxxxx x smlouvách xxxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 až 9 x §53a se xxxxxxxxxx xx smlouvy
x) o finančních xxxxxxxx (§54a); xxxxxxxxxx §53 odst. 1 xx 3 a 5 a §53a xx xx xxxx xxxxxxx použijí,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo automatizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx,
x) uzavírané xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x nemovitosti, x xxxxxxxx nájmu,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
x) na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tato plnění x určeném xxxxxxx xxxx xxxx.
§54x
Smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx na xxxxx
(1) Smlouvami o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, úvěrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodů xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx pochybností xx xx za to, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxx uzavíraných xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, kde xx xxxxxx xxxxxxxxxx vystupuje xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, stavební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pojišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, penzijní xxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx regulovaného xxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatel, xxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jsou-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvu bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx"), xx dodavatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §54b54d. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxx odchylně xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx 25).
(3) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx které xxxx xxxxxx xxxxxxx stejné xxxx xxxxxxx povahy, xx ustanovení §54b xx 54d xx xxxx operace xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavíranou xx dálku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách uzavírané xx xxxxx stejné xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54b xxxx. 2 xx 6; xx xxxxxxx v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx dat jakýkoli xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jemu osobně xxx, xxx xxxxx xxx využívány xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informací, x xxxxx umožňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx uzavírání x xxxxxx smlouvy x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xxxxxxx x xxxxx xxx obchodní xxxx xxxx podnikatelské činnosti.
(5) Ustanovení §54b xxxx. 2, §54b xxxx. 3 písm. x) x x), §54b xxxx. 4 xxxx. x), x), x) x g) x §54b xxxx. 5 xxxx. a) xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx smluv o xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§54b
Poskytování xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx být při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx komunikace xx dálku s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku x x možných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx být v xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo jméno x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
x) hlavní xxxxxxx xxxxxxxxx dodavatele,
x) xxxxx dodavatele, xxxxx xx právnickou xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxx x členském xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zástupce xxxxxxxxxx"),
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx bydliště xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx význam pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x zástupcem xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách uzavírané xx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx"), x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
g) xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx jedná,
x) xxxxx zprostředkovatele, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx bydliště zprostředkovatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) informace x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx odpovídajícím prostředku xxxxxxxxxxxx dodavatele x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x sídlo xxxxxx odpovědného za xxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx dozoru nad xxxxxxxx dodavatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povolení.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službě:
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx poskytované služby xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, daní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných souvisejících xxxxxxx; xxxxx-xx přesnou xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konečnou cenu,
x) možná xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytovanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx upozornění, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výnosů xxxxxxxxx,
x) existence dalších xxxx nebo nákladů, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vybírány,
x) případná omezení xxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytnutou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) případné xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, pokud jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx:
a) o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §54c odst. 1, xxxxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, podmínkách xxxx xxxxxxxxx, částce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx požadováno xxxxx §54c xxxx. 6, a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neuplatnění xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
b) x xxxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx poskytování finančních xxxxxx,
x) x xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahující xxxx xxxx adresu, xx xxx xx xxx zasláno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bere xxxxxxxxx xx základ xxx xxxxxxxxx vztahů xx spotřebitelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku,
f) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx sporů vzniklých xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku,
x) x xxxxxx, případně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dodavatel se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spotřebitelem xxxxx xxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx kterých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nápravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx na dálku:
x) o xxxxxxxxx x způsobu mimosoudního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitelů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx se stížností xx příslušný xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů, xxxxxxx Garančního fondu xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxx xxx patrno, xx xxxxxx x obchodním xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx dálku xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx smluvní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxx xxx dány xxxxxxxxxxxx x dispozici xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, než xx spotřebitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxx xx xxxx uzavření xxxxx.
(9) Xxxxxxxx byla xxxxxxx o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 8, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 okamžitě xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(10) X případě xxxxxxx telefonní komunikace xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodavatelem sdělen xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx. Jestliže s xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x) x d) x xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), s xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xx vyžádání, x x xxxxxx xxxxxx informací. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodat xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxx není xxxxxxx.
(11) Spotřebitel xx xxxxx xxxxxxx kdykoli xxxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančních služeb xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavíranou xx xxxxx.
(12) Pokud xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 11 xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx informace, xx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx o porušení xxxxxxxxxx dodavatele xxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54c xxxx. 6 xx 9 xxxxxxx.
§54x
Xxxxx xx xxxxxxxxxx
(1) Xx smlouvy x xxxxxxxxxx službách uzavírané xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx na xxxxxxxxxx") xx xxxxx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 14 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x §54b xxxx. 8 xxxx 9, xxxxxx-xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx ve lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 dnů xxx dne, kdy xx byly předány xxxxxxxxx x xxxxxxx x §54b odst. 8 xxxx 9, xxxxxx-xx xxxxx den xx uzavření xxxxxxx.
(2) Spotřebitel xxxx xxxxx na odstoupení x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x devizovým xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx 26). Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x smluv, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stranami na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spotřebitelova xxxxx na odstoupení.
(3) Spotřebitel vykoná xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx oznámením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem v xxxxxxx s praktickými xxxxxx xxxxx §54b xxxx. 4 xxxx. x); xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(4) Xxxxx je xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavíranou xx dálku spojena xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatelem xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pak se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ruší, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Ve lhůtě xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx začít xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx, dodavatel xx něm xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx poskytnutou xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx přiměřená xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx nesmí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx spotřebitele xxxx xxxxx neprokáže, že xxxxxxxxxxxx informoval x xxxxxx xxxxx §54b xxxx. 4 xxxx. x).
(8) Dodavatel xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx lhůtě 30 xxx ode dne xxxxxxxxxx, xxx mu xxxx doručeno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle odstavce 3, xxxxxx spotřebiteli xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx 6.
(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx ve lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx zaslal xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx dodavateli xxxxxxx xxx poskytnuté xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetek xx xxx přijatý xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku.
§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx. x účinností xx 8.3.2006
§54d
(1) Xxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx zaplatit a xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx povinnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §55 a 56.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxx, xxx xx xxx provozovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxx, pokud byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx smluv stanovené xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54c odst. 7, xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx ujednání, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx břemena xxxxx xxxxxxxxx věty nese, xxx jen x xxxxx, xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx ve smyslu §56 xxxx. 3.
§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx. x účinností xx 8.3.2006
§55
(1) Xxxxxxx ujednání spotřebitelských xxxxx se nemohou xxxxxxxx xx xxxxxx x neprospěch spotřebitele. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx vzdát xxxx, xxxxx xx zákon xxxxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxx xxx smluvní xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 jsou xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§56
(1) Xxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxx víry xxxxxxxxx k újmě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nerovnováhu x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxx ujednání, xxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(3) Nepřípustná xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx
a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx zdraví,
x) vylučují xxxx xxxxxxx xxxxx spotřebitele xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dodavatele je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx vůli xxxxxxxxxx,
x) dovolují dodavateli, xxx spotřebiteli xxxxxxx xxx poskytnuté xxxxxx x v xxxxxxx, xx spotřebitel xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nikoli,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx spotřebitele x plnění podmínek, x xxxxx se xxxxx možnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnit xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxx zboží xx xxxxxx bude xxxxxx x xxxx jejich xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvýšení xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx byl oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx sjednaná x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx překročena,
x) xxxxxxxxx spotřebiteli, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nesplnil xxxxxxx, které mu xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx převést xxxxx x povinnosti xx xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx převodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx.
§57
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx prostory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nemá-li xxxxxxxxx xxxxx stálé xxxxx x podnikání, xxxx spotřebitel od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedení důvodů x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx; nedošlo-li xxxxx xx xxxxxxx dodávky xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx. To xxxxxxx xxxxxxx smluv x opravě nebo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx dodavatel xxxxxxxxx xxxxx xxx vyžádanou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než nutné x provedení xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xx smlouvy.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx písemně upozornit xx právo odstoupit xx smlouvy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, u xxx xx xxxxx toto xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxx porušení povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spotřebitel xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxx předmětem xx xxxxxxxx, prodej, xxxxx xxxx xxxx xxxxx k nemovitosti, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx xx ní xxxxxxxxxxx,
b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx běžné xxxxxxxx dodávaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx domácnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx jím xxxxxxxx xxxxx,
c) na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx spotřebitel xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx xx 7 xxx xx převzetí xxxxx x xx s xxxxx právem xxxxxxxx x katalogu xxxx xx smlouvě,
d) xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx.
Smlouvy, ve xxxxxxx xx sjednává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx
§58
(1) Xxxxxxxxxx §5971 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx smlouvu, ve xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx jednoho nebo xxxx ubytovacích zařízení xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"),
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx"),
x) pomoc xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), xxxx
x) xxxxx xx výměnném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxxx xxxxxx ubytovací xxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx ubytovacího zařízení (xxxx xxx "xxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx §59 xx 71 xx xxxxxxx i xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
§59
Xxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazek xxx výslovného projevu xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přesáhnout xxxxx xxx, má xx za xx, xx je xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx než xxxxx xxx.
§60
Informace xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxx xxxxx §58 xx 71 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná x rámci xxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx, xxx jedná xxxxx jménem xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxxxx xxxxxxx, než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §58 nebo xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx způsobem informace, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zajištění x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx.
§61
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x každé reklamě xxxx xxxxxxx dočasného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rekreačního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, jak x xxx lze xxxxxx informace podle §60 odst. 1.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkt, xxxxx prodej nebo xxxxxx nabízeny x xxxxx nabídkové nebo xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx zřetelně uvést xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xx xxxxx dobu xxxxxx této akce xxx spotřebiteli k xxxxxxxxx informace xxxxx §60 xxxx. 1.
§62
Informace xxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Součástí xxxxxxx xxxxx §58 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sjednaly xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nepředvídatelnými xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx.
(2) Má-li se xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1, xxxx poskytovatel spotřebitele xx změny písemně xxxxxxxxx tak, xxx x xxx měl xxxxxxxxxxx snadný xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx být xx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx.
(3) Poskytovatel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx xxxx sídlo xxxxx xx xxxxxxxxx stran x datum a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Hlava XX.
§63
(1) Poskytovatel xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx od smlouvy, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x zákazu xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xx xxxxxxxx xxx odstoupení xx smlouvy vyplněný xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§64
(1) Xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx, xxx x nim xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx §58 xxxx xxx uzavřena xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx písemně.
§65
Xxxxx
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor nebo xx-xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxx, musí xx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx x §60 poskytnout xxxxx xxxxx spotřebitele x xxxxxx nebo x jednom x xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx §58 musí xxx uzavřena xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němž xx spotřebitel xxxxxxxx xxxx jehož je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná o xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx xx jazyka xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx nemovitost xxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx sjednává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx textu xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§66
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx sjednají xxxxx xxxx ročních splátek xx prvním roce xxxxx vývoje cen. Xxxxx k provedení xxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 14 xxx xxxxx xxxx splatnosti.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, po zaplacení xxxxx splátky xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 14 xxx ode xxx, xxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující splátky; xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx spotřebitel xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odešle. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
§67
Xxxxxxxxxx xx smlouvy
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §58 xx xxxxx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x bez jakékoliv xxxxxx. Xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx služba, xxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx ničeho povinen.
(2) Neobdrží-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx jedno vyhotovení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx, xxx toto vyhotovení xxxxxx.
(3) Nepředá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2, xxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx 1 xxx x 14 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odstoupení xx smlouvy xxxxxxx xx 1 roku xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx, xxx spotřebitel obdržel xxxx vyhotovení, xxxxxx-xx xxxxx xxx později, xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxx formuláře.
(4) Xxxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1, xxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxx x 14 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxx obdržel xxxx xxxxxxxxxx, nastal-li tento xxx později. Byly-li xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx, kdy byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx tento xxx xxxxxxx, končí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx odstoupení xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
§68
Uzavírá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx pro obě xxxxxxx pouze jedna xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx, xx xxxxx xx sjednává dočasné xxxxxxx ubytovacího zařízení.
§69
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přijmout xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zálohy xxx jiné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx x této xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xx uznání dluhu xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se sjednává xxxxx prodej, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jiná xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani přijmout xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx jiné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§70
Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkt, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx výměna, xxxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Hlava XXX.
§71
Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, půjčkou, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx odstoupení xx xxxxxxx xxxxx §58 x na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úvěru nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxx xxxxxxxxxxxx.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§73
§73 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§75
§75 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§77
§77 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§90
§90 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§92
§92 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§94
§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§95
§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Hlava XXXX.
Xxxxxxxxx
§100
(1) Xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx nebylo vykonáno x xxxx v xxxxx xxxxxx stanovené (§101 xx 110). X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxxxx dlužníka. Xxxxxx-xx xx dlužník xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §105. Zástavní xxxxx se nepromlčují xxxxx, než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx knížkách nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx xxxx
§101
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx doba xxxxxxx x xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
§102
X xxxx, xxxxx xxxx xxx uplatněna nejprve x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, počíná xxxxx xxxxxxxxx doba xxx xxx, xxx xxxx právo xxxxx xxxxxxxxx.
§103
Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, počíná xxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx pro nesplnění xxxxxxx xx splátek xxxxxxxx xxxx dluh (§565), xxxxx běžet xxxxxxxxx doba ode xxx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.
§104
§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§105
Xxx-xx x xxxxx oprávněného xxxxxx xx vydání xxxxxxxx (§485), počne xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§106
(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xx promlčí xx xxx roky xxx dne, xxx xx poškozený xxxxx x xxxxx a x tom, xxx xx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx se xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxx xxxx, a xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně, xx xxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxx x události, x xxx xxxxx vznikla; xx neplatí, jde-li x škodu na xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nabídnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15) xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úplatku xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "korupční jednání"), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx škody xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx, kdy se xxxxxxxxx dozví x xxxxx x x xxx, xxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxx, xxx došlo ke xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§107
(1) Xxxxx xx vydání xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení x xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Nejpozději xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx promlčí za xxx roky, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obohacení, za xxxxx xxx xxx xxx, xxx x xxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx neplatné xxxx xxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxx vše, co xxxxx ní dostali, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, jestliže xx x xxxxx účastník xxxx promlčení xxxxxxx.
§108
Práva x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxx x výjimkou xxxx xx xxxxxxx xxxxx x přepravy xxxx.
§109
Xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx xx xxxxxxx, není-li xx xxxx xxxxxx xxx vykonáváno.
§110
(1) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se za xxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxx xxx podle rozhodnutí xxxxxx. Bylo-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x výše, promlčuje xx xx xxxxx xxx ode dne, xxx x xxxxxx xxxxx; xxxx-xx však x uznání xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Stejná xxxxxxxxx xxxx platí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx něž xxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počíná xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx (§565), počne xxxxx desetiletá promlčecí xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx x opětující xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemně xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx o xxxxx x xxxxxxxxx xx plnění, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxx.
Běh xxxxxxxxx xxxx
§111
Xxxxx x osobě věřitele xxxx xxxxxxxx nemá xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
§112
Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx příslušného xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx řádně pokračuje xxxx je-li ohledně xxxx práva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x mediaci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx řízení xxxx xx xxxxxx zahájení xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxx, xxxxx xxxx pravomocně přiznáno x pro které xxx x xxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§113
Xxx-xx x xxxxx xxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxx xxxxx osobám, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx ustanoven. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx neuplyne xxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kdy xxxxxxxx jinak xxxxxx.
§114
Xxx-xx x právo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx straně x xxxxxxxxxxx dětmi x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx neběží, nejde-li x xxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxx. Xx platí i x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx
§115
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx
§116
Osobou xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx 27); xxxx osoby x poměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx by újmu, xxxxxx xxxxxxx jedna x nich, xxxxx xxxxxxx pociťovala jako xxxx xxxxxxx.
§117
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx určuje podle xxxxx zrození, jimiž x řadě přímé xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x v xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx společného xxxxxx.
Xxxx a xxxxx
§118
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, a xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxx byty xxxx xxxxxxxx prostory.
§119
(1) Xxxx xxxx movité xxxx nemovité.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zemí pevným xxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxx, co x xx xxxxx její xxxxxx xxxxxx x xxxxxx být odděleno, xxxx by se xxx xxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§121
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxx x jsou xxx xxxxxx x xxxx, xxx byly x xxxxxx věcí trvale xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a prostory xxxxxx x tomu, xxx byly x xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Počítání xxxx
§122
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dnem, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx rozhodující xxx její xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx číslem xxxxxxx xx dnem, na xxxxx připadá xxxxxxx, xx xxx lhůta xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx v posledním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx den.
(3) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xx posledním dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.
XXXX II.
XXXXX XXXXX
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxx právo
§123
Vlastník xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x užitky a xxxxxxxx s xxx.
§124
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§125
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právnických xxxx.
§126
(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, kdo xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx ochranu má x ten, xxx xx xxxxxxxx mít xxx u sebe.
§127
(1) Xxxxxxxx věci se xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxx přiměřenou poměrům xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx vážně xxxxxxxxx výkon jeho xxxx. Proto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx upevnění xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxx sousedy xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, plyny, xxxxxx, xxxxx, pevnými x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vnikat xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxx xxxx xxxxxx stromu xxxx xxxxxxxxxxx větve xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx to potřebné x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sousedících xxxxxxx a xxxxxx, xxxx soud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pozemku xx povinen xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Vlastníci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx a x nezbytné míře xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx na nich xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x staveb. Xxxxxxx-xx tím škoda xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxxxx; xxxx odpovědnosti xx nemůže xxxxxxxx.
§128
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx byla xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx míře x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Ve veřejném xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx účelu xxxxx, x xx jen xx základě xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx a za xxxxxxx.
Držba
§129
(1) Držitelem xx xxx, xxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxx vykonává právo xxx xxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxx, xxxxx x práva, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx opětovný xxxxx.
§130
(1) Xx-xx držitel se xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx x xxx, xx xx xxx xxxx xxxxx patří, xx držitelem xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vlastník, xxxxxxx má xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx po dobu xxxxxxxxx držby.
(3) Xxxxxxxxx držitel xx xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vynaložil xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.
§130x
§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§131
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx věci oddělit xx, xxx xx xxxx nákladem zhodnotil, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Nabývání xxxxxxxxxxx
§132
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx nabýt xxxxx, darovací nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx státního xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vlastnictví xxxx x něm xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx, xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx.
§132x
§132x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§133
(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxx xx základě xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nabývá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. 10)
(3) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 5) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxx.
§134
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx držitel xx xxxxx vlastníkem xxxx, má-li xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx dobu xxx xxx, jde-li x xxxxxxxx, x po xxxx xxxxxx xxx, xxx-xx x nemovitost.
(2) Takto nelze xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, které nemohou xxx xxxxxxxxx vlastnictví, xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xx vlastnictví xxxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§125).
(3) Do xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx držbě xxxxxx předchůdce.
(4) Xxx xxxxxxx x xxxxxx doby podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxx promlčecí xxxx.
§135
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx vlastník xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x nálezu xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx x xx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxx xxxx obce.
(2) Xxxxxxx má právo xx náhradu nutných xxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx věc xxxxx xxxx ohlásil.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx obci xxxxx xxxxxxxx 1, před xxxxxxxxx xxxxx 6 xxxxxx xx jejího xxxxxxxxx obci, je xxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 23) xxxxx.
§135x
Xxxxxxxxx xxxx náležejí i xxxxxxxxx xxxx, i xxxx xxxx odděleny xx xxxx xxxxxx.
§135x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xx věc xxxxx, stává xx xxxxxxxxxx xxxx věci xxx, jehož xxxxx xx xx je xxxxx. Je xxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxxxx cenu xxxx, x xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx podíly xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx kteréhokoliv x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxx, až xx xx xxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx věci žádat x xxxx xxxxxx x navrácení do xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx všech okolností, xxx je xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx x xxxxxx.
§135x
(1) Xxxxx-xx xxxxx stavbu xx cizím xxxxxxx, xx xx xx xxxx právo, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnout, xx stavbu je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx toho, xxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx náhradu xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx uspořádat xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinak, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx věcné břemeno, xxxxx je nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxxxxxxxx x společné xxxxx
§136
(1) Xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxx vlastníků.
(2) Xxxxxxxx jmění xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
Podílové spoluvlastnictví
§137
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx spoluvlastníci xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx ke společné xxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxx, xxxx podíly xxxxx xxxxxxxxxxxxxx stejné.
§138
§138 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§139
(1) X xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jsou oprávněni x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spoluvlastníci xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů, nebo xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, rozhodne xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx soud.
§140
Převádí-li xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx předkupní xxxxx, xxxxxx xxx x převod osobě xxxxxx (§116, 117). Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx předkupního xxxxx, xxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx velikosti podílů.
§141
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx dohoda xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx dohoda x zrušení xxxxxxxxxxxxxxxx x o vzájemném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§142
(1) Xxxxxxx-xx k xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spoluvlastníka xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x velikosti podílů x x účelnému xxxxxxx xxxx. Není-li xxxxxxxxx xxxx dobře xxxxx, xxxxxxx soud xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx věc xxxxx xxx účelně využita. Xxxxxx-xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, nařídí xxxx xxxx xxxxxx x výtěžek rozdělí xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx náhradu nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx výtěžku.
(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxxxx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxx xxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zrušení x vypořádání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx být xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Společné xxxxx xxxxxxx
§143
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxxxx xxxxxx některým x xxxxxxx nebo jimi xxxxx společně za xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx podle xxx povahy slouží xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx z manželů, x věcí xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z manželů, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 6)
x) xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx oběma manželům xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx manželství, x xxxxxxxx závazků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiměřenou xxxxxxxxxx poměrům manželů, xxxxx xxxxxxx jeden x nich bez xxxxxxxx druhého.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx družstva, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx členů xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx této xxxxxxxxxxx xxxx družstvu, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§143x
(1) Xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx rozšířit xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx vzniklých x xxxxxxxxxxx, ale i xxxxxxx a závazků, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx společné xxxxx. Xxxxxxxxx této smlouvy xxxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x závazky. Jestliže xx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx manželů xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxxx smlouva účinnosti xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.
(2) Manželé xxxxx dále smlouvou xxxxxxxxx xxxxxx notářského xxxxxx xxxxxxxx zcela xxxx zčásti vznik xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx x xxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uzavřenou xxxxxx notářského xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obdobně.
(4) Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxx x předcházejících xxxxxxxxxx xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx je jí xxxxx xxxx smlouvy xxxx.
§144
Xxxxx xxxx xxxxxxxx opak, xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§145
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx správu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxx týkajících xx společného jmění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
§146
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxxx jeden x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxx prvním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx souvisejícím s xxxxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxx manžela xxxx xxxxx.
§147
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx notářského zápisu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odchylně. Stejně xxxxx xxxxxxx správu xxxxx budoucího xxxxxxxxxx xxxxx xxx a xxxx, xxxxx chtějí xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §143a odst. 4 xxxxx xxx obdobně.
§148
(1) Xxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx společné xxxxx manželů xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vybavení společné xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx některého z xxxxxxx xxxx zúží xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx získal xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx nebo se xxxx neomezeně ručícím xxxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po rozhodnutí xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx podnikatelem xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x podnikání x poměru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; nebyla-li xxxxxx smlouva xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx manželů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozsahu xxx rozhodnutím soudu xxxxxxx xx návrh xxxxxxx z manželů.
§148a
§148x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx.
§149
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zánikem xxxxxxxxxx.
(2) Zanikne-li společné xxxxx manželů, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, při xxxx se vychází x xxxx, že xxxxxx obou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou stejné. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx vynaložil xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx povinen xxxxxxxx, xx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx se xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx obou xxxxxxx vzniklé xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx splnit xxxxxx dílem.
(3) Xxx vypořádání xx xxxxxxxxx především x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx, xxx xx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x k xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x nabytí x xxxxxxx společného xxxxx. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx k xxxx x děti x x obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §143a xxxx. 1 x §148 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
§149a
Pokud xx dohody xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §143 a 149 xxxxxx nemovitostí, xxxx xxx písemnou formu x nabývají účinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx.
§149x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/1992 x účinností xx 1.1.1993
§150
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dohoda xxxxxxxxx xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx.
(2) Práva xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxx dotčena.
(3) Neprovede-li xx xxxxxxxxxx dohodou, provede xx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(4) Nedošlo-li xx tří let xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebyl-li xx xxx xxx xx xxxx zániku xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx ohledně movitých xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx, x jakém xxxxx x xxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jako vlastník xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx věcech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že jsou x podílovém xxxxxxxxxxxxxxxx x xx podíly xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx platí xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxxxxxxx x závazcích manželům xxxxxxxxxx.
§151
Xxxxxxxx xx xxxxxx manželství xxxxxxxx xxxxx zaniklo, xxxx xxx obnoveno xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxx k cizím xxxxx
§151x
§151a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151d
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151j
§151j xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151k
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx
§151x
(1) Xxxxx xxxxxxx omezují xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx jiného xxx, že xx xxxxxxx xxxx trpět, xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx věcným xxxxxxxx xxxx spojena xxx x vlastnictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Věcná xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přecházejí s xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxx, xxx je xx xxxxxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxx věc, xxxxxxx nést přiměřeně xxxxxxx xx její xxxxxxxxx a xxxxxx; xxxxx-xx však xxx x její xxxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx podle xxxx spoluužívání.
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§151x
(1) Xxxxx xxxxxxx vznikají xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x výsledky xxxxxx x dědictví, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nabýt xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx); xxxxxxxxxx §134 xxx xxxxx obdobně. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nutný xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí.
(2) Xxxxxxxx může xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx zákon nedává xxxx právo i xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přilehlého xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§151x
(1) Xxxxx břemena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ze zákona. X zániku práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Věcné xxxxxxx zanikne, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx změny, xx xxx již xxxxxx sloužit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx poměrů xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx břemenem a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx-xx pro xxxxx xxxxxx spravedlivě xxxxx xx věcném plnění, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx břemeno xxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxx xxxx zánikem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx podniku 35) xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podniku. Xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx přechodu xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§151x
§151x xxxxxxxx právním předpisem x. 264/1992 Sb.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151t
§151t xxxxxx právním předpisem x. 367/2000 Xx.
§151u
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151v
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
Xxxxx XXX. X
Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx
Zástavní xxxxx
§152
Zástavní xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx dluh, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx splněn x xxx, že x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx uspokojení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§153
(1) Xxxxxxxx může být xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx věc xxxxxxxx, xxxxxx věcí, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxxx podíl, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
§154
Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x obchodnímu xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x cenným xxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx (například xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxx xxx zástavní xxxxx x předmětům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx něco xxxxxx.
§155
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i nepeněžitá. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx pohledávky.
(2) Xxxxxxxxxx pohledávka xx zajištěna xx xxxx její obvyklé xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx právem xxxx xxx zajištěna x xxxxxxxxxx, která xx v budoucnu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznik xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xx sjednané xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx věřiteli xxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxx x xxxxxx xxxx.
(5) Zástavní xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx v xxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Vznik xxxxxxxxxx xxxxx
§156
(1) Xxxxxxxx právo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§552) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dědictví. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx vzniknout xxxx ze xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx smlouva xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx zástava zajišťuje.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx neevidují x xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxxxx, soubory věcí xxxx xxxxxx xxxx, x nimž xx xxxxxxxx právo vzniknout, xxxx xx byly xxxxxxxxx zástavnímu věřiteli xxxx xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 x 3), xxxx xxx zástavní xxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx zápisu.
§157
(1) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx věcem x x bytům nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Zástavní xxxxx k movitým xxxxx vzniká jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx movité xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být nahrazeno xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě.
§158
(1) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx věcem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzniknout xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 a 3), xxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správního xxxxx.
(2) Zápis xxxxxxxxxx xxxxx xx Rejstříku xxxxxx provede xxxxx, xxxxx xxxxxx zástavní xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx zápisu, xxxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx.
§159
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uzavřením xxxxxxx, pokud x xx xxxx ujednáno xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) účinné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástavního xxxxxxxx x xxx, xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§160
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx k nemovitým xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxxx xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 a 3), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.
§161
(1) Xx-xx xxxxx do xxxxxxx cizí movitou xxx xxx souhlasu xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právem, xxxxxxx xxxxxxxx právo, xxx xx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx x xxx ji xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxx.
(2) Cizí xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx, soubor xxxx x byt xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxx xx xxxx věcné xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li o xxxx xxxxxxxxxx, jiné xxxxxxxxx právo, xxxxxxxx xxxxx, cenný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxx práva
§162
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx držet po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx starat xx x xx x xxxx řádného hospodáře, xxxxxxx xx opatrovat x chránit xxxx xxxxxxxxxx, ztrátou x xxxxxxxx. Vzniknou-li zástavnímu xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx jejich xxxxxxx.
(2) Užívat xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx přírůstky, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Dojde-li xxxxx xxxx, x níž xxxxxxxx věřitel má x xxxx zástavu, xx ztrátě, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obecných ustanovení xxxxxxxxxxxx xx škodu.
(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxx odevzdat xxxxx xxxxx ani xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; x ostatním xx xxxx xxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx (§747 a xxxxxxxxxxx), xxxx-xx dohodnuto xxxxx.
§163
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, čím se xxxxxxx zhoršuje xx xxxx zástavního věřitele.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xx ceně xxx, xx zajištění xxxxxxxxxx xx stane nedostatečným, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx zajištění xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx xx xxxx pohledávky, xxxxx není xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.4.1964 xx 31.12.1991 (xx xxxxxx x. 509/91 Xx.
§164
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx. Xxxxx platí, xxx-xx x každého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zastaveného xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx majitele xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx, vůči xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, má postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Uspokojení ze xxxxxxx
§165
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx zajištěná xxxxxxxxx xxxxxx splněna xxxx, má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věřitel, xxxxxxxx pohledávka xxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebylo-li splněno xxxxxxxxxxxxx pohledávky.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx zástavních xxxx, xxxxxxxxxx xx zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§165x
(1) Xxxxxxx xxx zpeněžit xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástavy. Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx pohledávka xxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx-xx xx třeba x xxxxxxxxxx pohledávky, xxxx navrhnout i xxxxxx více xxxx xxxxx těchto zástav.
(3) Xxxxx zástavního xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx.
§165x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 317/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§166
(1) Xxx, xxx xxxxx, xx xxxxxx zástavy xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxx uplatnit xxxxxxx u xxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nepřípustnosti xxxxxxx zástavy.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podat xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určeným xxxxxx, nejpozději však 7 xxx přede xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xx-xx x této xxxxx xxxxxx žaloba xxxxx xxxxxxxx 1, lze xx vykonat xx xxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx podal xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu, xxxxx xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxx xx xxxxxx xxxxxx do dne xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx této xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx před xxxxxx prvního xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může soud xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xx je xxxxxxx složit xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx až xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Ustanovení xxxxx xxxx x zástavním xxxxxxxx platí obdobně xxx xxx dražebníka.
§167
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zastavené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx; zástavní xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
§168
Xx-xx xxxxxxxx xxxx majetkové xxxxx, postupuje se xxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx podle §165a xxxx xxxxx §167, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx jinak.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§169
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, že
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nemovitou xxx xxxx byt xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx věřitel xxxx xxxxxxxx uspokojení z xxxxxxx zástavy xxxxx, xxx je stanoveno xxxxxxx,
x) zástavní xxxxxxx se xxxxx xx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástavy,
x) xxx prodlení x xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xx ji zástavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Zánik xxxxxxxxxx xxxxx
§170
(1) Xxxxxxxx xxxxx zaniká
x) zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx,
c) vzdá-li xx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obvyklou xxxx zástavy,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zástavním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právními předpisy.
(2) Xxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx zástavní xxxxx xxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x nemovitým xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxx xxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx věřitel xxxx xxxx-xx mu xxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx.
§172
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, vztahuje-li xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitele x odstoupení xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx zajištěná xxxxxxxxxx (§155 xxxx. 5).
Xxxxxxxxxxx xxxxx
§173
(1) Podzástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže zástavou xx xxx.
(2) Xx vzniku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx účinné, xxx xxxx jeho xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pohledávka zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxx x bytu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podzástavní xxxxx vkladem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§174
(1) Xxxxxxxx zástavní věřitel (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx x sebe, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tím odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zástavci.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je zajištěna xxxxxxxxxxxx právem, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxx (podzástavce).
(3) Xx podzástavní xxxxx xx použijí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx druhý
Xxxxxxxxxx xxxxx
§175
(1) Xxx xx xxxxxxx vydat xxxx xxxxxxx věc, kterou xx u xxxx, xxxx ji zadržet x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxx povinen věc xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx řízení, ve xxxxxx xx řeší xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§176
(1) Xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx, která xx xxx, x xxx xx xxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx svémocně xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxxxx při xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx, aby s xx naložil xxxxxxxx, xxxxx xx neslučitelný x xxxxxxx zadržovacího xxxxx; xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxx důvodech; xxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xx xxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§178
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx, kdo xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§179
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx soudního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výtěžku xxxxxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§180
(1) Xxxxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx vydáním zadržené xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§181
§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§182
§182 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§183
§183 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§184
§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§185
§185 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§186
§186 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§187
§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§188
§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§189
§189 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
XXXX III.
Xxxxx XX.
§190
§190 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§191
§191 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§192
§192 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§193
§193 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§194
§194 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§195
§195 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XXX.
§196
§196 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/1990 Xx.
Účinnost xx 1.4.1983 do 30.4.990 (xx xxxxxx x. 116/90 Xx.)
§197
§197 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava IV.
§198
§198 zrušen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx.
§199
§199 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§200
§200 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§201
§201 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§202
§202 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§203
§203 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§203a
§203x xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§204
§204 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§205
§205 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§206
§206 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§207
§207 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§208
§208 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§209
§209 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§210
§210 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§211
§211 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§212
§212 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§213
§213 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§214
§214 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§215
§215 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§216
§216 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§217
§217 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§218
§218 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§219
§219 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§220
§220 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§221
§221 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
XXXX IV.
Xxxxx X.
§222
§222 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§223
§223 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§224
§224 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§225
§225 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§226
§226 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§227
§227 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§228
§228 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§229
§229 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§230
§230 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§231
§231 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§232
§232 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§233
§233 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§234
§234 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§235
§235 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§236
§236 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§237
§237 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§238
§238 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
Hlava II.
§239
§239 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb.
§240
§240 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§241
§241 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§242
§242 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§243
§243 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§244
§244 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§245
§245 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§246
§246 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§247
§247 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§248
§248 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§249
§249 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§250
§250 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§251
§251 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§252
§252 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§253
§253 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§254
§254 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§255
§255 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§256
§256 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XXX.
§257
§257 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§258
§258 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§259
§259 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§260
§260 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§261
§261 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§262
§262 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx IV.
§263
§263 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§263a
§263a xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§264
§264 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§265
§265 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§266
§266 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§267
§267 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§268
§268 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§269
§269 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§270
§270 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§271
§271 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§272
§272 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§273
§273 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§274
§274 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§275
§275 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
Hlava V.
§276
§276 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§277
§277 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§278
§278 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§279
§279 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§280
§280 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§281
§281 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§282
§282 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§283
§283 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§284
§284 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§285
§285 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§286
§286 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§287
§287 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§288
§288 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§289
§289 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§290
§290 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§291
§291 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§292
§292 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§293
§293 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§294
§294 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§295
§295 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§296
§296 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§297
§297 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§298
§298 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§299
§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XXX.
§300
§300 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§301
§301 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§302
§302 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§303
§303 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§304
§304 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§305
§305 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§306
§306 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XXXX.
§307
§307 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§308
§308 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§309
§309 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§310
§310 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§311
§311 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§312
§312 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§313
§313 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§314
§314 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§315
§315 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§316
§316 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§317
§317 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§318
§318 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§319
§319 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§320
§320 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava IX.
§321
§321 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§322
§322 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§323
§323 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§324
§324 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx X.
§325
§325 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§326
§326 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§327
§327 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§328
§328 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§329
§329 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§330
§330 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§331
§331 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§332
§332 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§333
§333 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§334
§334 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§335
§335 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§336
§336 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§337
§337 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§338
§338 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§339
§339 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§340
§340 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§341
§341 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§342
§342 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§343
§343 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§344
§344 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava XX.
§345
§345 zrušen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx.
§346
§346 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§347
§347 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§348
§348 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§349
§349 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§350
§350 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§351
§351 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§352
§352 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§353
§353 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§354
§354 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§355
§355 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§356
§356 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§357
§357 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§358
§358 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§359
§359 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§360
§360 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§361
§361 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§362
§362 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§362x
§362a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§363
§363 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§364
§364 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§365
§365 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§366
§366 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§367
§367 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§368
§368 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§369
§369 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§370
§370 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§371
§371 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§372
§372 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§373
§373 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§374
§374 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§375
§375 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§376
§376 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§377
§377 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§378
§378 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§379
§379 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§380
§380 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§381
§381 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§382
§382 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§383
§383 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
XXXX X.
Xxxxx I.
§384
§384 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§385
§385 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§386
§386 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§387
§387 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§388
§388 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§389
§389 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§390
§390 zrušen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§391
§391 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§392
§392 §392 zrušen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§393
§393 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/1990 Xx.
§394
§394 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§395
§395 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§396
§396 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§397
§397 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§398
§398 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§399
§399 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§400
§400 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§401
§401 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§402
§402 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§403
§403 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§404
§404 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§405
§405 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§406
§406 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§407
§407 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§408
§408 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§409
§409 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§410
§410 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§411
§411 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava XXX.
§412
§412 zrušen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§413
§413 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§414
§414 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
XXXX XX.
XXXXXXXXXXX ZA XXXXX X XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§415
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx nedocházelo xx škodám xx xxxxxx, na xxxxxxx, xx přírodě x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§416
§416 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§417
(1) Xxxx xxxxx hrozí, xx xxxxxxx x xxxxxx odvrácení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Jde-li x xxxxx ohrožení, xx ohrožený xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx provést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x odvrácení xxxxxxx xxxxx.
§418
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nevyvolal, není xx ni xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx možno xxxx nebezpečí xx xxxxxx xxxxxxxxx odvrátit xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, který xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x nutné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx nejde, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§419
Kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx právo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx škody, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxxx xxxx, x xxxxx zájmu xxxxxx, x to xxxxxxx x rozsahu odpovídajícím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx
§420
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx byla xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx použili. Xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx takto xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není tím xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx.
§420a
(1) Xxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx použitou xxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx biologickými xxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) oprávněným xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx xxxxxx škoda xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx podstatně xxxxxxx xxxx znemožněno xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx, kdo xx způsobil, xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, xx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx událostí xxxxxxxx xxxxx v provozu xxxxx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§420x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
§421
Xxxxx, xxx xx jiného převzal xxx, xxx má xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, ztrátu xxxx zničení, xxxxxx xx ke škodě xxxxx x jinak.
§421a
(1) Xxxxx odpovídá x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxx, jichž xxxx xxx plnění závazku xxxxxxx. Xxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Odpovědnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sociálních, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§421x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx těmi, xxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§422
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx stižen xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx ovládnout xxx jednání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ním xxxxxx. Xxxx-xx ten, xxx způsobí xxxxx, xxx nezletilost nebo xxx xxxxxxx poruchu xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx škodu ten, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ním xxxxxx.
(2) Kdo xx xxxxxxx vykonávat xxxxxx, zprostí xx xxxxxxxxxxxx, jestliže prokáže, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Vykonává-li xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxxx dohledem xxxxxxxx sami xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pracovněprávních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
§423
Xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx takového xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx následky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx stavu xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx, kteří xxx xx tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrým xxxxxx
§424
Xx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mravům.
§425
§425 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§426
§426 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 58/1969 Xx.
Odpovědnost za xxxxx způsobenou provozem xxxxxxxxxx prostředků
§427
(1) Fyzické a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Stejně xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§428
Xxx xxxxxxxxxxxx se nemůže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx požadovat.
§429
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx způsobenou na xxxxxx x xxxxxx, xxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx.
§430
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo proti xxxx provozovatele. Provozovatel xxxxxxxx společně x xxx, xxxxxxxx takové xxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx nedbalostí xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, x němž se xxxxxx xxxxxxx, x xx stejně xxxx xxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx.
§431
Xxxxxxxx-xx xx provozy xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x jde-li o xxxxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx způsobení xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§432
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx prostředku.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§433
(1) Xxxxxxxxxxxx poskytující ubytovací xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx, xxxxx byly ubytovanými xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx ně vneseny, xxxxxx by xx xxxxx došlo i xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x ubytování xxxx x uložení věcí, xxxxx xxxxx byly xx xxx účelem xxxxxxxxx provozovateli nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Je-li x xxxxxxxxxxxx nějaké xxxxxxxx zpravidla spojeno xxxxxxxxx věcí, xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx škodu xx xxxxxx odložených xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dohodou.
§434
(1) Xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpovídá xxx do xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx škoda xx těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx.
(2) Bez xxxxxxx se xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
§435
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x provozovatelé garáží x xxxxxx podniků xxxxxxxxx druhu, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§436
Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx patnáctého dne xx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§437
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx odložených v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odpovídá xxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozem (§427 xx 431).
Xxxxx III.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx škody
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§438
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx společně x xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx, kteří škodu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx podle xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§439
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx s xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§440
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného, xx xxxxx němu xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§441
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaviněním xxxxxxxxxxx, nese xxxxx xxxxxxx; xxxx-xx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nese xx xxx.
Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx
§442
(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx, co poškozenému xxxx (xxxx xxxx).
(2) Xxxxx se xxxxx x penězích; xxxxxx-xx však x xx poškozený a xx-xx xx xxxxx x účelné, xxxxx xx škoda xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Byla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx, x něhož xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx uspokojit x xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí uvedenými xxxxxxxx.
§443
Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx věci xx xxxxxxx x xxxx x době poškození.
§444
(1) Xxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ztížení xxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění.
(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a určování xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx 240&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx dítěti 240&xxxx;000 Kč,
x) xxxxxxx rodiči 240 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxx ztrátě xxxxx nenarozeného xxxxxxxx xxxxxx 85 000 Kč,
x) xxxxxxx sourozenci xxxxxxxxx 175 000 Xx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx žijící xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx události, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxx, 240&xxxx;000 Xx.
§445
Xxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xxxxx při xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx peněžitým xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx poškozením xxxxxxxxx.
§446
Xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poškozeného xx rozdíl xxxx xxxx průměrným výdělkem xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§447
(1) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx výdělkem xxxx poškozením x xxxxxxxx dosahovaným po xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxxxx x výdělkem xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxx pro náhradu xxxxx při pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx neplatí, byla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x důvodů zvláštního xxxxxxx hodných xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náhrady xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nedbalostí.
(3) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx povolání,
x) xx dobu, x xxxxxx xx následkem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx povolání,
x) xx dobu xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx,
x) po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx,
d) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, nebo xxx-xx v této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příležitost k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx něho vhodné.
(4) Xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může vzhledem xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx úrovně, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých.
§447a
Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx důchodu, xx xxxxx xx xx xxxxxx nárok, xxxxxxxx by do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělku, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx občan xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§448
(1) Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poskytovat. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tyto náklady xxxxxx hrazeny dávkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovanými x téhož xxxxxx.
(2) Při xxxxxxx xxxxxxx xx vychází x průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx nákladů xx výživu všech xxxxxxxxxxx, nesmí xxxx xxxxxx převýšit xxxxxx, xx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx ustanovení §447 odst. 2.
§449
(1) Xxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.
(2) Při usmrcení xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pohřebným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxx.
§449x
Budoucí xxxxxx podle ustanovení §445 lze odškodnit xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vypořádání xxxx xxxxxxxxxx a povinným. Xxxxx platí o xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §446449.
§449x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2004 Xx. x účinností xx 1.5.2004
Xxxxxxx náhrady
§450
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx zřetel xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx i k xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx také x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§451
(1) Kdo xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obohatí, xxxx xxxxxxxxx vydat.
(2) Xxxxxxxxxxx obohacením xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx důvodu, xxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§452
§452 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§453
§453 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§453a
§453a xxxxxx právním předpisem x. 87/1991 Sb.
§454
Xxxxxxxxxx xx obohatil x xxx, xx xxxx xxxx plněno, xx xx právu xxx xxxxx xxx.
§455
(1) Xx bezdůvodné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx se za xxxxxxxxxx obohacení nepovažuje xxxxxxx plnění ze xxx xxxx sázky xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx do xxx xxxx sázky půjčených; x xxxxx xx xxxx těchto plnění xxxxx xxxxxxx.
§456
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xx xxxx vydat xxxx, xx xxxxx úkor xxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx získán, xxxxxxx, xxxx se xxxxx státu.
§457
Xx-xx xxxxxxx neplatná nebo xxxx-xx zrušena, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vrátit druhému xxx, co xxxxx xx dostal.
§458
(1) Xxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx bezdůvodným obohacením. Xxxx-xx xx dobře xxxxx, xxxxxxx proto, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být vydány x užitky z xxxx, pokud ten, xxx xxxxxxxxx získal, xxxxxxxx v dobré xxxx.
(3) Ten, xxx předmět xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx věc xxxxxxxxx.
§459
Je-li xxxxxxx předmět bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxx rozhodnout, že xxx právo xxxxxxxxx x x xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx na vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dlužník x takovými xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXX.
XXXXXX
Xxxxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§460
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§461
(1) Xxxx xx xx xxxxxx, ze xxxxxx xxxx x obou xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, nastupují xxxxx něho xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx ze xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze zákona.
§462
Xxxxxxxx, xxxxx nenabude xxxxx xxxxx, xxxxxxxx státu.
Odmítnutí xxxxxxxx
§463
(1) Dědic xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx ústním xxxxxxxxxxx x soudu xxxx xxxxxxxx prohlášením xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, která xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§464
Xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxx x právu dědictví xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx.
§465
Dědictví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx počínáním xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx nechce odmítnout.
§466
X xxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx odmítnout xxxxxxxx xxx xxxxxx. Taková xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§467
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx, xx dědictví xxxxxxxx.
§468
K xxxxxx neznámému nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx x svém dědickém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x určené xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, se xxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx neodmítnutí dědictví xxxxxx.
Xxxxxxx nezpůsobilost
§469
Nedědí, xxx xx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx nebo rodičům xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zůstavitelovy. Xxxx xxxx dědit, xxxxxxxx xx zůstavitel xxxxx xxx xxxxxxxx.
Vydědění
§469x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) x rozporu x xxxxxxx mravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebnou xxxxx v nemoci, xx xxxxx xxxx x xxxxxx závažných xxxxxxxxx,
b) x xxxxxxxxxxx xxxxxx neprojevuje xxxxxxxxx zájem, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx měl,
c) xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx trestný xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx vede xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx zůstavitel x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x §473 xxxx. 2.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně ustanovení §476 a 480; x xxxxxxx xxxx xxxx xxx uveden xxxxx vydědění.
Přechod xxxxx
§470
(1) Dědic xxxxxxxx xx xxxx xxxx nabytého xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx něj xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxx dědiců, xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx podle xxxxxx xxxx, xx x dědictví xxxxxx, x xxxxxx dědictví.
§471
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx dohodnout, xx jim xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Soud xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx nebo dobrým xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx plnit tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx notářského xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx x tomu soud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx.
§472
(1) Xxxx, jemuž xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohřbu stejně xxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx zčásti penězi x dědictví, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx i věcí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx II.
Xxxxxx xx xxxxxx
§473
(1) X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx partner 27), každý z xxxx stejným xxxxx.
(2) Nedědí-li xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podílu stejným xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx potomci.
§474
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 27), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx, xxxxx xxxx xx zůstavitelem nejméně xx xxxx jednoho xxxx xxxx jeho xxxxx xx společné xxxxxxxxxx x kteří x tohoto xxxxxx xxxxxxxx x společnou xxxxxxxxx xxxx byli xxxxxxxx výživou na xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx skupiny xxxx xxxxxxx dílem, xxxxxx xxxx xxxxxxx 27) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dědictví.
§475
(1) Xxxxxx-xx manžel, partner 27) xxx žádný x xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ti, xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx jednoho xxxx xxxx xxxx smrtí xx společné domácnosti x xxxxx x xxxxxx xxxxxx pečovali x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx odkázáni xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx některý xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho dědického xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.
§475a
Nedědí-li xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§475x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxx xx xxxxxx
§476
(1) Zůstavitel xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X každé xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, měsíc x xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx více xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx.
§476x
Xxxxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x podepsána, jinak xx xxxxxxxx.
§476x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§476b
Xxxxx, xxxxxx nenapsal xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxx rukou xxxxxxxx x xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx. Svědci xx xxxx xx xxxxx podepsat.
§476x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§476x
(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x listině, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Přitom musí xxxx xxxx xxxxxxxx, xx listina obsahuje xxxx xxxxxxxx vůli. Xxxxxxxxx a předčitatelem xxxx být x xxxxxx; pisatel xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx přečetl x xxxxx způsobem zůstavitel xxxxxxxx, že listina xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Listinu musí xxxxxx podepsat.
§476x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§476x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxx xxxx xxx formu xxxxxxxxxx zápisu.
(2) Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx 15. xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx svědky x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx neslyšící x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxx psát, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx přítomnými xxxxxx, xxxxxxxxxxxx touto xxxxxx xxxxxxx komunikační xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx v listině, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx číst xxxx xxxx, xxx xxxxxxx napsal x xxx nahlas xxxxxxx x jakým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vůli. Obsah xxxxxxx musí xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvoleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx; x toto xxxx xxx x listině xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx podepsat.
§476x
Svědky xxxxx být xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx osoby nevidomé, xxxxxxxxx, xxxx, xx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx, x osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
§476x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§476x
Xxxxxx xxxxxxxx, ani zákonný xxxxx x xxxxx xxx blízké xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úřední xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§476x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§477
(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dědice, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podíly xxxx věci x xxxxx, které xxx xxxx připadnout. Nejsou-li xxxxxx více dědiců x xxxxxx určeny, xxxxx, xx xxxxxx xxxx stejné.
(2) Xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx nadaci nebo xxxxxxx fond.
§478
Xxxxxxxx xxxxxxxx připojené x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; ustanovení §484 xxxx. 1 xxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxx.
§479
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx činí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x zletilým xxxxxxxx xxxxx tolik, xxxxx xxxx polovina xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zákona. Xxxxx xxxxx tomu xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx neplatná, nedošlo-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§480
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx obstát, anebo xxxxxxxxx závěti; odvolání xxxx xxx formu, xxxx xx xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx, na xxx xxxx xxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxx xxxxxxxx
§480x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx až xx xxxxxxxx projednání xxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §480d xxxx jestliže x xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx.
(2) Správce xxxxxxxx xxx výkonu xxx funkce vykonává xxxxx x plní xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx majetku příslušely xxxxxxxxxxx. Úkony xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx učinit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xxxx xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx kteréhokoliv xxxxxx xxxx.
(3) Správce xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §420.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx dědici x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxx činit xxxx xxxxxxxx; jejich xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx nejsou xxxxxxx. Totéž platí, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §462.
§480x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxxx dědictví xxxx xxx ustanovena xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Správce xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx dědictví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §462, xxxx xxx xxxxxxxx dědictví ustanoven xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx dědictví xx xxxxxxx podávat soudu xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu o xxx xxxxxxxx.
§480x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480c
(1) Xxxxxxx dědictví má xxxxx xx odměnu x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx vyúčtuje x xxxxxxx zprávě x xxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx a náhrady xxxxxxxx xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x náhradu xxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxx zaplatit xxxxx, xxxxx nabyl xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxx, zaplatí xxxxxx x xxxxxxx hotových xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dědictví x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. O xxxxxx správce xxxxxxxx, x náhradě xxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxx, kdo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových výdajů xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §480b xxxx. 3 xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dědicům, xxx zaplatili správci xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x na xxxx hotové xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, může xxxx xxxxxx zaplacení xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx, xxx-xx správcem dědictví xxxxxxxxx stát.
§480x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 554/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náležejícího do xxxxxxxx xxxxxxx dědictví.
(2) Xxxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zůstavitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx správce dědictví xxxx být uvedeno, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx spravovat xxxxxxx xxxxxxx zůstavitele nebo xxxxx xxxx část, xxx má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k listině x ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x ustanovení správce xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zrušena xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx správce dědictví, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx x odvolání xxxxxxxx x xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx notářského xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx ke xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jejím xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět xxxx, xxx byl ustanoven xxxxxxxx dědictví xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxx.
(6) Ten, kdo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dědictví, může xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx správce xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx odvolán, xx xxxxx, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxx zápis, povinen xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§480x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 554/2004 Sb. x účinností xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xx výkonu xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x vyrozumět x xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 21)
(2) Xxxxxx xxxxx platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §480d xxxx. 2 xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx proti správci xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx podána, xx xxxxxxx dědictví xxxxxxxx a povinen xxxxxxxxx xxxx funkci xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxx určeno, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví xx neplatná, xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx dědictví xxxxxxxx. 22)
§480e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
§481
Xx-xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xx dědictví xxxxx.
§482
(1) Xx-xx xxxx dědiců, xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx sebou x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, soud ji xxxxxxx.
§483
Xxxxxxx-xx x xxxxxx, soud xxxxxxx nabytí xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bylo prokázáno.
§484
Xxxx xxxxxxx xxxxxx dědictví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx dědění xx xxxxxx se xxxxxx xx xxxx podíl xxxxxxx xx, xx xx xxxxxx zůstavitele xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x obvyklá xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §473 xxxx. 2, xxxxxxx xx kromě xxxx x to, xx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dědicův xxxxxx. Xxx xxxxxx xx závěti je xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže k xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jestliže xx jinak xxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxx xxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx §479 neodůvodněně xxxxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§485
(1) Xxxxxx-xx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx je někdo xxxx, je povinen xxx, xxx dědictví xxxxx, vydat oprávněnému xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x dědictví xx, xxxxx zásad o xxxxxxxxxxx obohacení tak, xxx xxxxx majetkový xxxxxxxx na újmu xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; rovněž xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxx xxxx mohl xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xx náhradu xxxxxxx nákladů a xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dědictví xxxxx x jeho xxxxxx.
§486
Xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx dědictví xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxxx xx to xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§487
Xxxxxxxxxx §485 a 486 xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXX.
XXXXXXXXX PRÁVO
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
§488
Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx vztah, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xx dlužníka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§489
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx x právních xxxxx, xxxxxxx ze xxxxx, xxxxx x ze xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zákoně.
§489x
§489x xxxxxx právním předpisem x. 105/1990 Sb.
§490
Vznik xxxxx, kterými xx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxx ustanoveními §43 x xxxx., xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx.
§491
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx tímto xxxxxxx výslovně upravených; xxxxx však xxxxxxx x z jiných xxxxx x zákoně xxxxxxxxxxxx (§51) x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxx xxx nejbližší, xxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xx smíšené xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxx, xxxxx xx smlouvou xxxxxxxxx, xxxxx samotná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§492
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx přiměřeně x xx závazky, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx upravených x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx.
§493
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
§494
Obsah xxxxxxx
Z xxxxxxxx xxxxxxx xx dlužník xxxxxxx něco xxx, xxxxx, něčeho xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x věřitel xx xxxxxxxx to xx xxx xxxxxxxxx.
§495
Účinnosti xxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxx důvod, na xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx plnit. Xxxxxxx xx však xxxxxxx prokázat xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx papírů, xxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, xx věřitel xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§496
Xxxx-xx xxxxxx výslovně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx určených x xxxxxxxx střední xxxxxxx.
§497
Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx pro xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx splní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx již xx smlouvy odstoupit, xxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx.
§498
Xx xx, xx xxxx xxxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xx zálohu.
Xxxxxxxxxxx xx xxxx
§499
Xxx xxxxxxxx xxxxxx věc xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx, xx xxx x době xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx vymíněné xxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx věc nemá xxxxxx xxxx.
§500
(1) Xxx-xx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxx, které xxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx zcizitel výslovně xxxxxxx, že věc xx xxx jakýchkoli xxx.
(2) Za xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§501
Xxxxxxxx-xx xx xxx jak xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxx vlastnost, x níž xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx, xxxx xxxxxx xx nabyvatel xxxxxxxx xxxxxxx.
§502
(1) Xxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxx stanovit, xx xxxxxxx případech xx xxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx odpovědnost xx xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx stanovené xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx vydá xxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx).
§503
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxx, xxxx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Neučiní-li xxx, xxxxxxxx sice xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady, xxx xxxx předchůdce xxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
§504
Xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx u soudu xxx tehdy, xxxxx-xx xxxx bez zbytečného xxxxxxx xx xx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx.
§505
Xxx-xx x xxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §502, xx xxxxx vadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx záruční xxxx.
§506
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx převzaté xxxx, xx povinen xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx-xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zkáze, xxxx xx nabyvatel po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
§507
(1) Xxxxx-xx vadu xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xx věc užívat xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy. Jinak xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx buď přiměřené xxxxx z xxxx xxxx opravy xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx.
(2) Práva xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx mohou xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravena zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§507x
§507a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§507x
§507x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§507x
§507x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§508
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x obecné promlčecí xxxx (§101), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy nabyvatel xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.
§509
(1) Xxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx xx xxxx. Toto xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x povinného xxxxxxxxxx xx jednoho měsíce xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vady; xxxxx právo xxxxxxx.
(2) Xx xxx xxxxxxxxx doby určené x xxxxxxxxx xxxx x soudu xx xxxxxxxxx xxxxxxx §508.
§510
Xxxxxxxxx xxxxxx z odpovědnosti xx vady xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx závazky a xxxxxxxx práva
Xxxxxxxx xxxxxxx
§511
(1) Xxxxxxxx xx právním xxxxxxxxx nebo rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx dohodnuto, xxxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx dlužníků xx xxxxx xxxxxxxx splnit xxxx společně a xxxxxxxxxx, xx věřitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxx. Jestliže xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ostatních xxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxx xxxxxxxxx nebo rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vzájemném poměru xxxxxx. Dlužník, proti xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx ostatní xxxxxxxx x xxx xxx příležitost, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pohledávce. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx dluh xxxxx xxxxxx xx ně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zbavili.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sám splnil, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxx. Xxxxx nemůže xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx dílem na xxxxxxx xxxxxxx.
§511 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxx
§512
(1) Xx-xx xxxxxxx splnit xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxx věřitelům, xxxxx xx nedělitelné, xx xxxxxxx oprávněn plnit xxxxxxxxxxx z věřitelů, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx však xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Nedohodnou-li xx všichni xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx, xx je xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§513
Xx-xx xxxxxxx zavázán xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x plnění xxxxxx první.
§513 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§514
Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx, nemohou xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx.
§514 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§515
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx žádat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx ostatním spoluvěřitelům xxxxx xxxxxxx, závisí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Obdobně xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, než kolik xx xxx připadá.
§515 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxx v obsahu xxxxxxx
Xxxxxx stran
§516
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx nepochybně, xx sjednáním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zaniknout, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zákonem požadované xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx týká, trvá xxxxxx. Jestliže však x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx dohody nebylo.
§516 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxxx dlužníka
§517
(1) Xxxxxxx, xxxxx svůj xxxx xxxxx x včas xxxxxxx, xx v xxxxxxxx. Xxxxxxxx jej xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx poskytnuté, xx věřitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od dlužníka xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x prodlení; výši xxxxx x prodlení x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.
(3) Jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, odpovídá xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, poškození nebo xxxxxxx, xxxxxx xx x této xxxxx xxxxx i xxxxx.
§517 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§518
Xxxx-xx xx xxxxxxx stanovena xxxxxx xxxx plnění x xx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx vyplývá, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx dlužníkovi bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx od xxxxxxx ruší.
§518 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§519
Právo xxxxxxxx na náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčeno; xxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx náhradu xxxxx požadovat, jen xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x prodlení xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx.
§519 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§520
X xxxxxxxx dlužníka xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx včas x xxxxx nabídnuté xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx mu xxxxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxxx xxxx, nese xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§520 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§521
Xxxxx-xx x xxxxxx x xxx, že xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx již xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxx to xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§521 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx věřitele
§522
Xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx neposkytl x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebnou ke xxxxxxx dluhu. X xxxxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dlužníkovi xxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx zkázy xxxx. Xxxxx toho xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škod xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx přičítat xxxxxxxx.
§522 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§523
Xx xxxx xxxxxxxxxx prodlení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úroky.
§523 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx pohledávky
§524
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx pohledávkou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x všechna xxxxx x xx xxxxxxx.
§524 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§525
(1) Xxxxxxxxx xxxxx pohledávku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx by xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Postoupit xxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx postoupit pohledávku, xxxxxxxx xx postoupení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
§525 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§526
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx postoupení pohledávky xxxxxxxxxx neprokáže, xxxxxxx xx dlužník závazku xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupitel, xxxx xxxxxxx oprávněn xx xxxxxxxxx prokázání smlouvy x xxxxxxxxxx.
§526 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§527
(1) Xxxx-xx xxxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx za úplatu, xxxxxxxx postupitel xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx splnil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx byl povinen xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měl dlužník xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx výše přijaté xxxxxx xxxxx x xxxxx, jen když xx k xxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx; xxxx ručení však xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dlužníkovi xxx xxxxxxxxxx odkladu u xxxxx.
§527 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§528
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, ručením xxxx xxxxx způsobem, xx xxxxxxxxxx povinen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobě, xxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx týkají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§528 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§529
(1) Xxxxxxx xxxxx pohledávce, xxxxx dlužník xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx pohledávky.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měl xxxx postupiteli x xxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky (§526), jestliže je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxx pohledávky x době xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postoupení xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§529 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§530
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nárok sám xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky bylo xxxxxxxx xxxx prokázáno xxxxxxxxxx (§526), xxxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxx xxxxx v případě, xx xx nevymáhá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkovi souhlas xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Vymáhá-li xxxxxxxxxx pohledávku, xxxx xxxxxxx použít xxx x započtení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx má xxxxxxx vůči postupiteli x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx postupníkovi.
§530 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Převzetí xxxxx
§531
(1) Xxx xx dohodne x xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx dluh, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx místo, xxxxxxxx x tomu xx xxxxxxx xxxxxxx. Souhlas xxxxxxxx lze dát xxx původnímu xxxxxxxx xxxx tomu, xxx xxxx převzal.
(2) Xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvou x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx původního xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§531 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§532
Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx nemění, xxxxx xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§532 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Přistoupení k xxxxxxx
§533
Xxx xxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxx písemně s xxxxxxxxx xx splní xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §531 xxxx. 4 xxx xxxxx xxxxxxx.
§533 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§534
Kdo xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx dlužníkovi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx z xxxx xxxx xxxxx xxxxx nevznikne.
§534 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxx
§535
Xxxxxxxxx se opravňuje xxxxxxxxx vybrat plnění x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se zmocňuje, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, obdrží-li xxxxxx poukázaného, xx xxxxxxxx přijímá.
§535 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§536
(1) Xxxxx xx poukázaný xx, xx má xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xx xxxxx podle xxxxxxxx poukazníkovi. Jestliže xx xx poukázkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x poukazníka, xxxxx x xxx souhlasil, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyzvat, xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx poukázku přijmout xxxx podle xx xxxxx, xx poukazník xxxxxxx oznámit xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx.
§536 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§537
Jestliže xxxxxx xxxxxxxxx poukázku xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx takové xxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x obsahu poukázky xxxx z jeho xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx.
§537 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§538
(1) Xxxxx poukázaný ještě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smrtí xxxxxxxxxxx xxxx poukázaného. Xxx x xxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, řídí xx právním xxxxxxx xxxx ním x xxxxxxxxxxxx.
§538 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§539
Xxxxxx-xx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx x poukazníkem xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§539 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Poukázka xx xxxxx xxxxxx
§540
Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x xx xxxxx xxxxx závazku.
§540 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§541
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxx na xxxxx oprávněnou z xxxxxxxx.
§541 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§542
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxx, v jehož xxxxxxxx xxxx vystavena xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx poukázkou xx xxxxxxx plnit, xxx vydá-li se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxx.
§542 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§543
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rubopisu, xxxxx x o xxx, xxx xx x rubopisu xxxxxxxx x jak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx, xx koho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ten, xxx o xx xxxxxx.
§543 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx V.
Xxxxxxxxx závazků
Xxxxxxx xxxxxx
§544
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinnost poruší, xxxxxxx xxxxxx zaplatit, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx pokutu lze xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx být určena xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Ustanovení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx (xxxxxx).
§544 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§545
(1) Xxxxxxxxx-xx x ujednání x smluvní xxxxxx xxxx jiného, je xxxxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x po xxxxx zaplacení.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xx kterou se xxxxxxxx xxxxxxx pokuta, xxxxxxxx x ujednání xxxxxxxxx x smluvní xxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx. Věřitel xx xxxxxxxx domáhat se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jen xxxx xx xx xxxx účastníky dohodnuto.
(3) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx něco xxxxxx, xxxx dlužník povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.
§545 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Ručení
§546
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pohledávku xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ručitel xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx povinnost, xx xxxxxxxxxx uspokojí, xxxxxxxx ji neuspokojí xxxxxxx.
§546 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§547
Věřitel xx xxxxxxx kdykoli x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx pohledávky.
§547 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§548
(1) Xxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxx, nesplnil-li xxx xxxxxxx, ačkoli xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx dlužníkem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx když x ním vysloví xxxxxxx.
§548 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§549
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zavinil, xx xxxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§549 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§550
Ručitel, xxxxx dluh splnil, xx xxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§550 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxx x xxxxxxxx ze xxxx x jiných xxxxxx
§551
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 33) a xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 34).
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxx okamžikem, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx předložena.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx x xxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxxx nakládá xxxx xx xxxxx.
§552
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Jak se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavou xxxx nebo práva, xx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.
§552 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§553
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Splnění závazku xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva dlužníka xx prospěch xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx).
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.
§553 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§554
Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávky dlužníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§554 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Jistota
§555
Xxxxxxx dát xxxxxxx xxx splnit zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx způsobilými ručiteli.
§555 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§556
Nikdo xxxx povinen xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx jistotu xx xxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.
§556 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§557
Vklady x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx ústav") x xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx.
§557 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§558
Uznání xxxxx
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx, xx xx za xx, xx dluh x xxxx xxxxxx trval. X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx věděl-li ten, xxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx.
§558 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxx závazků
Splnění xxxxx
§559
(1) Xxxxxxxx dluh zanikne.
(2) Xxxx musí xxx splněn řádně x xxxx.
§559 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§560
Xxxx-xx xx ze xxxxxxx xxxxx účastníci xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdo xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx anebo xx xxxxxxxxx jej xxxxxx. X xxx, xxx xx povinen xxxxx xxxxxx, může xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx, xxx bude xxxxxxxxxx xxxx zabezpečeno xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx účastníka ohroženo xxxxxxxxxxxx, které nastaly x xxxxxxx účastníka x xxxxx mu xxxxxx xxxxx, když xxxxxxx uzavřel.
§560 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§561
(1) Xxx-xx xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxx dlužník, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx provedené xxxxx xxxx nelze odstoupit.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věci xxxxx zmařena, xxxx xxxxxxxx, který měl xxxxx volby, xx xxxxxxx odstoupit.
§561 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§562
Dlužník xxxxx dluh x xxxxx, xxxxxxxx plní xxxx, xxx předloží xxxxxxxxxx potvrzení o xxx, že xx xxxxxxxx přijmout xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxx plnění přijmout.
§562 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§563
Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx poté, xxx xxx x xxxxxx věřitelem xxxxxxx.
§563 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§564
Xx-xx xxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xx xxxx x souladu x dobrými xxxxx.
§564 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§565
Xxx-xx x plnění xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx pohledávky pro xxxxxxxxx některé xxxxxxx, xxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx splátky.
§565 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§566
Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxx plnění, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§566 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§567
(1) Xxxx se plní xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníků. Xxxx-xx xxxxx plnění takto xxxxxx, xx jím xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx dlužník xxxxxxxx dluh xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dluh xxxxxx xxxxxxxxx částky xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.
§568
Xxxxxx-xx xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx věřitelem, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx úschovy. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx spojené xxxx xxxxxxx.
§569
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx byl xxxxx xxxx zčásti xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nevydá-li mu xxxxxxx zároveň xxxxxxxxx.
§569 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxx
§570
(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx s xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx písemnou formou, xxxx být dohoda x xxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§570 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§571
Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx nahrazený xxxxx x rozsahu, který xxxxxxxxxx vyplývá x xxxxxx o xxxxx xxxxxxx.
§571 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§572
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx jen v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxx xx vznikl xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx něco xxxxxx, zrušovaný xxxxxxx xxxxxx, když návrh xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx druhou xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxxx sjednaný xxxxxxx.
§572 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§573
Nevyplývá-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxx současně x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x jestliže byl xxx xxxxxx, má xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úroky. Dohodnou-li xx xxxxxx na xxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxx závazek druhé xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§573 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§574
(1) Xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx; xxxx dohoda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Dohoda, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, jež xxxxx x xxxxxxxxxxx teprve xxxxxxxxx, je xxxxxxxx.
§574 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxx plnění
§575
(1) Stane-li xx plnění xxxxxxxx, xxxxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx je xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx-xx se xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jde x xxxx xxxx; xxxxxxx má xxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxx od smlouvy xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx z povahy xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxx dlužníkovi xxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx, xx plnění xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx věřitele xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dozvěděl, sdělí xxxxxxxxxx, xx na xxxxxx plnění xxxx.
§575 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§576
Stane-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§576 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§577
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx o skutečnosti, xxx činí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx škodu, která xxxxxxx věřiteli xxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Právo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčeno.
§577 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§578
Xxxxxxxx xxxx
Xxxxx i xxxxxxxxxx zaniknou xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx.
§578 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§579
Xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx; xxxxxxx i xxxxx xx bolestné x na xxxxxxx xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx.
§579 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxx
§580
Xxxx-xx věřitel x xxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx, xxxxxxx plnění xx xxxxxxxx xxxxx, zaniknou xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx směřující x xxxxxxxxx. Xxxxx nastane xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilé x xxxxxxxxx.
§580 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§581
(1) Xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx způsobené xx xxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) xxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx se nelze xxxxxxx u xxxxx, xxxxx i pohledávky x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx účastníků xxx započtením vyrovnat x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxx proti pohledávkám xx výživné xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx.
§581 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§582
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neurčitou, jejímž xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx činnosti, nebo xxxxxxx zdržet xx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx nebo ze xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.
(2) Výpověď xx xxxx neúčinná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ledaže x jeho xxxxxx xxxx ze smlouvy xxxxxxx, že závazek xx časově neomezen.
§582 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§583
Neuplatnění xxxxx
(1) K xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uplatněno, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. K zániku xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, pokud xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x mediaci.
§584
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (závazkem) x xxxxx osobě, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.
§584 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§585
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx. Dohoda, xxxxxx xxxx být mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx veškerá xxxxx, netýká xx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x narovnání xxxxxxxx xxxxxxx; totéž xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
§585 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§586
(1) Xxxx x tom, xx je xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nezpůsobuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx omyl xxx vyvolán lstí xxxxx xxxxxx, může xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx nepozbývá xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, že dodatečně xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§586 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§587
X xxxx strany xxxxxxxx, xx narovnáním xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxxxxx xxxx nimi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx i jiných xxxxxx.
§587 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx II.
Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
§588
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx koupě kupujícímu xxxxxxxx a kupujícímu xxxxxxxxx xxxxxxx koupě xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenu.
§589
Xxxx xx xxxxx sjednat x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx neplatná xxxxx §40a.
§589 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§590
Není-li xxxxxxxxx xxxxx, přechází xx kupujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxxxxx vlastnictví dříve, xxx dojde k xxxxxxxxx předmětu xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xx odevzdání práva x xxxxxxxxxx schovatele.
§590 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§591
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx-xx to obvyklé, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxx odepřít, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx včas. Xxxxxxx-xx xx předmět xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx koupě xxxxxxxxxxx.
§591 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§592
Je-li xxxxxxxx x prodlení x převzetím, může xxxxxxxxxxx předmět xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx může xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx kupujícího. Jde-li x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§592 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§593
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx předmětu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx měření, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x převzetím xxxxxxxx; xx-xx věc xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx.
§593 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§594
Má-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx určení, xxxxx, xx xxx xxxx předána v xxxx, xxx byla xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dohodnuto xxxxx.
§594 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§595
Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx nejisté xxxxxxx xxxxxx, patří xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx však xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§595 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§596
Má-li xxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kupní xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§596 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§597
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vada, na xxxxxx prodávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má kupující xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx odpovídající povaze x xxxxxxx xxxx; xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, má xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx od smlouvy xx kupující x xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymíněné, anebo xx xxxx xxxxx xxxx, x toto xxxxxxxx se ukáže xxxxxxxxxxx.
§597 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§598
Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu vznikly x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx.
§598 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§599
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx se xxxx xxxxxxxx domáhat x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx vytkl xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx xx xxx týdnů, x xxx-xx x xxxx xxxxxx, xx šesti xxxxx od xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámí xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.
§599 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§600
Uplatněním xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx není xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx.
§600 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Oddíl II.
Xxxxxxxx ujednání xxx xxxxx xxxxxxx
§601
Xxxxxxx vlastnictví
Má-li xxxxxxxxxxx x prodané xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx zaplacení xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx jiného, přechází xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nahodilého xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odevzdáním xxxx.
§601 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxx xxxxx
§602
(1) Xxx xxxxx xxx s xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx nabídne xx xxxxx, xxxxx xx chtěl xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxx případ jiného xxxxxxx věci, xxx xxxxxxxx.
§602 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§603
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx věcné právo, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vkladem do xxxxxxxx nemovitostí. Nekoupil-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zůstává xx xxxxxxxxx předkupní xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx nabídl xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§604
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je xxxxxxx xx jinou xxxxx.
§604 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§605
Není-li xxxxxxxxx doba, do xxx xx xxx xxxxxx proveden, xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplatit xxxxxxxx xx xxxx xxx, nemovitost xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Uplyne-li xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx ohlášením xxxxx xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxx.
§605 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§606
Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx nabídnutou někým xxxxx, není-li dohodnuto xxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx nabídnuté xxxxx xxxx a xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§606 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx zpětné xxxxx
§607
(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxx x výhradou, xx xx právo xxxxx xxxxxxx xxxx xx určité doby xx xxxxx, vrátí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx právo xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxx zpětné xxxxx musí být xxxxxxxx písemně.
§607 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§608
(1) Xxxxx zpětné xxxxx xxxx prodávající uplatnit xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx od odevzdání xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx zpětné xxxxx, xxxx kupující xxxxxx věc xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx a povinnosti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x původní xxxxx smlouvy.
§608 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§609
(1) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx věci xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx uplatněním xxxxxx xxxxx kupujícímu xxxxxxx xxxxxx věc xxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx vrátit tutéž xxx, xxxxxx koupil. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxx zpětné xxxxx, xx xxxxxxxx.
§609 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§610
Jiná xxxxxxxx ujednání
(1) Xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx dohodnout x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x podmínek připouštějících xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx kupní xxxxxxxx.
(2) Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roku xx uzavření xxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx neuplatnil.
§610 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxxxx
§611
Xxxxxxxxxx x kupní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxx věc xx xxx, x xx xxx, xx xxxxx xx stran xx xxxxxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxxx směnou xxxx, xx xxxxxx prodávající, x xxxxxxx věci, xxxxxx směnou xxxxxxx, xx xxxxxx kupující.
§611 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
§612
(1) Xxxxxxxx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx prodává xxxxx jako xxxxxxxxxx (xxxx jen "prodávající") x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ustanovení §613627.
(2) Ustanovení tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o zhotovení xxxx xx zakázku.
§613
Xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lhůtě, a xxxx-xx lhůta xxxxxxxxx, xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxxxxxxx je xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx škody.
§613 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§614
(1) Xx-xx prodávající podle xxxxxx x kupujícím xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx místo xxxxxx kupujícím, xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxx xxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kupující xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x prodávajícím xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx kupující xxx x době xxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatek xx uskladnění; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(3) Převzetím věci xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koupené věci. Xxx zásilkovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx převzetím věci xxxxxxxxx xx místě xxxxxx xxx určeném. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx okamžikem zaplacení xxxx za vybrané xxxxx. Xx tohoto xxxxxxxx může kupující xxxxxxx zboží vrátit xx xxxxxxx místo. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poškodí nebo xxxxx vybrané xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx škodu.
§614 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§615
Xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxx xxxxxxxxx.
§615 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx
§616
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx prodávaná věc xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x kupní smlouvou, xxxxxxx, že je xxx xxx. 16)
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx smlouvou xxxxx odstavce 1 xx dále rozumí, xx xxxxxxxxx xxx xx jakost a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx obvyklé, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x tomu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx věci xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Připouští-li xx xxxxxx věci, má xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx věc xxxx xxx překontrolována nebo xxx xxxx činnost xx byla xxxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxx, xx věc xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx"), má xxxxxxxx xxxxx na xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a bez xxxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx smlouvě, x to podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx slevu x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx odstoupit. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx za rozpor xxxxxxxxxx xxx při xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx povaze xxxx nebo xxxxx xx neprokáže xxxx.
§617
Je-li xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx xx xxxxxxx návodem xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.
§617 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§618
Xxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx, aby xxxxx být xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; kupujícího xx třeba xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx x o xxxxx xxxx xxx, xxxx-xx to zřejmé xxx x povahy xxxxxxx.
§618 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx věci
§619
(1) Xxxxx-xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx kazí xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx prodávající xx vady, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x záruční xxxx (záruka).
(2) Xxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx. U věcí xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx cena xxxxxxxx.
(3) Jde-li x xxxx xxxxxxx, neodpovídá xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx míře xxxxxxxxx xxxx opotřebení, xxxxx xxxx xxx při xxxxxxxx kupujícím.
§620
(1) Xxx prodeji spotřebního xxxxx je záruční xxxx 24 xxxxxx.
(2) X xxxx, xxxxx xxxx určeny x tomu, xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; prodloužení xxxxxxx doby xx xxxx xxxxx i xxx některé xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx kupujícího je xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxx písemnou xxxxxx (xxxxxxx xxxx). Xxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxx a příjmení, xxxxx nebo obchodní xxxxx prodávajícího, xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, sídlo, xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx. Umožňuje-li xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu xxxxx kupujícímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, prodávající x xxxxxxxx listě srozumitelným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx záruky, uvede xxxx xxxxxx, podmínky, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ní xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zároveň uvede, xx xxxxxxxxxxx záruky xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx. Nesplněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dotčena.
(5) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx listě vydaném xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přesahující xxxxxx záruky stanovené x tomto xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx vždy x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobcem x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx náležitosti a xxx vydán x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.
§621
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx převzetí xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx koupenou xxx uvést do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, začne xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxx, xxxxx kupující xxxxxxxx uvedení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx týdnů xx xxxxxxxx věci x xxxxx a xxxx xxxxxxx k provedení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§621 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§622
(1) Xxx-xx x xxxx, xxxxxx lze odstranit, xx kupující xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx povinen xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx k povaze xxxx neúměrné, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxx xxx xxxxxxxx věci, výměnu xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx možný, může xxxxxxxx xxxxx přiměřenou xxxxx z xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx o xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x která xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxx řádně xxxxxxx xxxx věc xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx věci xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx odstoupit. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx větší xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxx-xx o jiné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx výměnu xxxx, xx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§623
Vada, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx vadu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx provozu xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx osobou xx xxxxxxxxxxx prodávajícího. Xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx montáž xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
§624
Xx-xx xxx prodávaná za xxxxx cenu nebo xxx xxxxxxx xxxx, xx kterou prodávající xxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxx práva na xxxxxx xxxx xxxxx xx přiměřenou slevu.
§624 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§625
Práva x odpovědnosti za xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx věc byla xxxxxxx. Xx-xx však x záručním listě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx prodávajícího xxxx x místě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uplatní xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x podnikatele xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Podnikatel xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx x kupujícím.
§625 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§626
(1) Xxxxx x odpovědnosti xx xxxx xxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx xxxx, zaniknou, xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx x odpovědnosti xx xxxx x xxxx, které xx xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x den následující xx xxxxx jinak xxxxx zaniknou.
(3) X věcí použitých xxxxx x odpovědnosti xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx převzetí xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx tuto dobu x xxxxxx x xxxxxxxxx zkrátit, xx xxxx méně než xx 12 xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x dokladu x prodeji xxxx.
§627
(1) Xxxx xx uplatnění xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx vady xx xx doby, kdy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx povinen xxx převzít, xx xx záruční xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx vydat kupujícímu xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx uplatnil, xxxxx i o xxxxxxxxx opravy a x xxxx jejího xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx doba xxxxx od převzetí xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, dojde-li k xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx byla poskytnuta xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x kupujícím, uzavřená xxxx uplatněním xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxx důsledku toto xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx smlouva
§628
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx slibuje xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx slib xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x x movité xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx věci xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx je darovací xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx plněno xx xx dárcově xxxxx.
§629
Dárce xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx ví. Xx-xx xxx xxxx, xx xxxxx dárce xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vrátit.
§629 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§630
Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§630 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxx x xxxx
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§631
Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ten, xxxx xxxx dílo xxxxxx (xxxxxxxxxx díla), xx xx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx své xxxxxxxxx.
§631 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§632
Nedojde-li xx xxxxxxxxx díla xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předmětu díla, x xxxx xxxx xxxxxx, jakost, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx jeho xxxxxxxxx.
§632 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§633
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx provést xxxxx xxxxxxx, xxxxx a x xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závazná xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx provést xx xxxxx odpovědnost.
§633 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§634
(1) Xxxx-xx xxxx ceny xxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx, xx xxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xx po xxxxxxxx xxxx. Provádí-li se xxxx dílo po xxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx značných xxxxxxx, je ten, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx přiměřené xxxxxx.
§634 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§635
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozpočtu, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx nezahrnuté xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx splnění ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx upozornit x oznámit xx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx oznámení xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx zhotoviteli cenu xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx došlo xx překročení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodnuté xxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§635 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§636
(1) Xxxxx-xx cenu xxx xxxxxxxx smlouvy sjednat xxxxxx částkou, musí xx určit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx překročit, xx povinen xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx písemně upozornit x xxxxxxx mu xxxx určenou xxxx; xxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ceně.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx; odstoupí-li xx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ceny, xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dotčeno právo xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx.
(3) Neodstoupí-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx určenou vyšší xxxx.
§636 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§637
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx dodaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zhotovitel x tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx dílo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx přes xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odstoupit.
§637 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§638
(1) Xx-xx x provedení xxxx nutná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx na xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxx x objednatele x ten xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§638 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§639
Poskytne-li xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx x provedení díla, xxxxxx mu xxxxx xx náhradu nutných xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx musí uplatnit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx převzetí xxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx od odstoupení; xxxxx právo xxxxxxx.
§639 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§640
Xxxx-xx xxxx zmařeno náhodou xxxx dobou xxxxxxx, xxxxxx zhotovitel xxxxx xx odměnu.
§640 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§641
(1) X když xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxxxx sjednaná cena, xxx-xx ochoten xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx dát xx xxxxxxxx xx, co xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jinak, xxxx co úmyslně xxxxxxxx vydělat.
(2) Xxx-xx zhotovitel xxxxxx x xxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx na straně xxxxxxxxxxx, náleží xx xx to přiměřená xxxxxxx.
§641 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§642
(1) Xx do xxxxxxxxx xxxx xxxx objednatel xx smlouvy odstoupit; xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zhotoviteli xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx vykonané, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Objednatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxx, je-li xxxxxx, xx xxxx nebude xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx provedeno xxxxx, x xxxxxxxx zhotovitel xxxxxxx nápravu ani x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§642 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§643
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx domáhat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx připravené xx xxxx x xxxxx xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx neruší.
§643 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx věci na xxxxxxx
§644
Xxx-xx x xxxxxxxxx věci xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx objednávky věc xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
§644 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§645
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxx xx zakázku xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jakož x xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx věc xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vymíněné.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx provedené xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dodaného xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vadnost xxxxxxxxx xx nevhodnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§645 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§646
(1) Xxxxxxx doba xx xxxx xxxxxx.
(2) X xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, aby se xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx delší xxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx záruční xxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx doba xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx částí xxxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx osmnáct xxxxxx.
§646 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§647
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx dne převzetí xxxx. Převzal-li objednatel xxx xx po xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx, xxx měl xxxx povinnost.
§647 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§648
(1) Xxx-xx o vadu, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odstranění xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.
(2) Xxx-xx x xxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx mohla být xxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx, má xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx smlouvy. Xxxxx xxxxx mu xxxxxxxx x xxx odstranitelných, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx věc xxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.
§648 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§649
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx musí xxx xxxxxxxxx u zhotovitele x xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx záruky xx do xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx doby xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx uplatnil, jakož x o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.
§649 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§650
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx nejpozději xx xxxxxxx měsíce xx uplynutí doby, xxx xxx měla xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx věc zhotovena xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatek za xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx šesti xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxx zhotovena, xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx nakládat. Xxxxx xx mu xxxxxxxx věc xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx účelně xxxxxxx, má xxxxxxxxxx xxxxx, xxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx díla. Xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx materiál, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx stavbu.
§650 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§651
Zhotovuje-li xx objednateli xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx ke xxxxx xxxxx x xxxxx.
§651 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx III.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx
§652
(1) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, vznikne xxxxxxxxxxx právo, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx objednávky xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx mu xxxxxxxxxx zaplatil xxxx xx opravu xxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx odstraňují xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Úpravou xxxx je xxxxxxx, xxxxxx se zejména xxxx xxxxxx věci xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§652 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§653
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx vady, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x záruční době.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vady, xxxxxxx příčinou je xxxxxxx xxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, či xxxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ho xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxxx.
§653 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§654
(1) Xxxxxxx xxxx je xxx měsíce, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x stavebních xxxxx xx xxxxxxx doba xxxxxxx osmnáct xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx účelem xxxxxx xxxx úpravy xx, aby xxx xxxxx xxx x xxxxxx po xxxxx xxxx užívána, xxxxxxx xxxxxxxx předpisy pro xxxxxx xxxx úpravu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, nebylo-li sjednáno xxxxx. Xxxxxxx doba xxxxxxxxxxx xxx měsíce xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zhotovitel xx xxxxxxx xxxxx objednateli xxxxxxx list s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vydaném xxxxxxxxxxx může zhotovitel xxxxxxxxxx záruku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně. X záručním listě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx této xxxxxx.
§654 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§655
(1) Xx-xx věc opravena xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Zhotovitel je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx vadu xxxxxxxxx xxxx neodstraní-li xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, má objednatel xxxxx xx zrušení xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx snížení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx; jinak xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx práva až xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx vydat objednateli xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxx.
§655 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§656
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx provedena xxxxxxx, xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxxx o xxxxx provedení. Xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx.
(2) Nevyzvedne-li xx xxxxxxxxxx xxx xx lhůtě šesti xxxxxx ode dne, xxx byl povinen xx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxxx právo xxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx-xx x xxx větší hodnoty, xx zhotovitel xxxxxxx x xxxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxxxx vyrozumět x xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x vyzvednutí věci.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx věci, xxxxxxx zhotovitel xxxxxxxxxxx xxxxxxx prodeje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx uskladnění x xxxxxxx prodeje. Právo xx výtěžek xxxxxxx xxxx objednatel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§656 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx V.
Xxxxxxx x xxxxxx
§657
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx druhu, xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodnuté xxxx xxxx stejného xxxxx.
§657 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§658
(1) Xxx xxxxxx peněžité xxx xxxxxxxxx úroky.
(2) Při půjčce xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx množství xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§658 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxx x výpůjčce
§659
Smlouvou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx bezplatně xxxxxx.
§659 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§660
Půjčitel xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §617 xxxxx xxxxxxxxx x xxx užívání xxxx.
§660 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§661
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx x účelem, xxxxx xxx xx smlouvě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx poškozením, ztrátou xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx dohodnuto jinak, xxxxx vypůjčitel xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx.
§661 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§662
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxx, jakmile xx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby zapůjčení.
(2) Půjčitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx skončením xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx věc xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx užívá x xxxxxxx s xxxxxx, kterému xxxxxx.
§662 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx VII.
Xxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx X.
Obecná ustanovení
§663
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přenechává xx xxxxxx nájemci xxxx, xxx ji dočasně (xx xxxxxxxx době) xxxxxx nebo z xx xxxx x xxxxxx.
§663 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§664
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věc nájemci xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání, xxxx xxxxx-xx xxxxxx užívání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x v tomto xxxxx xx svým xxxxxxxx udržovat.
§664 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§665
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxx xx smlouvě; xxxxxx-xx dohodnuto xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxxxx užívá xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxx užívat xxxxx x případě, xx tak xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§665 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§666
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxxxx věc xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx nájemce věc xx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx má právo xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§666 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§667
(1) Xxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Úhradu xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx se x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xx xxxxxxxx xxxxx po odečtení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx věci. Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx skončení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx věci.
(2) Provede-i xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxx xxxxx uvést xxx na xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx v xxxxxxxx prováděných změn xx xxxx pronajímateli xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy.
§667 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§668
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx potřeby xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx tím xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx by mu xxxxx příslušely pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx věci, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oznámeny.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx omezení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nutné xxx xxxxxxxxx xxxxx x udržování věci.
§668 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§669
Xxxxxxxx xxxxxxx vynaložil xx xxx xxxxxxx při xxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nákladů, xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxxxx nebo jestliže xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxx potřeba. Xxxxx může nájemce xxxxxxxxx jen xx, x xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§669 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§670
Xxxxxxx xx xxxxxxx pečovat x xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxx.
§670 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl II.
Xxxxxxx
§671
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xx nájemné xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx půlročně pozadu 1. xxxxx x 1. října, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§671 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§672
(1) Xx xxxxxxxxx nájemného xx xxxxxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx nebo osobám, xxxxx x xxx xxxx ve společné xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx vyloučených z xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx soudním vykonavatelem, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx do xxxx xxx xx xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxx není zaplaceno xxxx zajištěno, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx soudním xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx.
§672 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
XXXXXXX 1)
§673
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxx, které xxxxxxxxxx, nemohl xxxxxxxxxx xxx užívat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nebyl-li xxxxxx xxxxxxx dohodnut xxxxxxxxx povaze a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§673 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§674
Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx pronajatou xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §673 xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosu, xx xxxxxxx xxxxx xx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x cenu xxxxx, xxxxx xxx x toho, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
§674 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§675
Xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx poskytnutí slevy x xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx uplatněno do xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx toto xxxxx zakládajícím.
§675 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XXX.
Xxxxxxxx xxxxx
§676
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxx-xx nájemce xxxx i po xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx proti xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx vyklizení xxxxxxxxxxx x xxxxx do 30 xxx, obnovuje xx xxxxxxx xxxxxxx xx týchž podmínek, xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx než rok xx obnovuje vždy xx xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx.
§676 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§677
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx-xx x dohodě xxxxxxxxxxxxx x nájemcem, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Nájemní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 7) x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxx 1. xxxxx xxxxxxx roku; xxx nájmech jiných xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, při nájmu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§677 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§678
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx pouze tehdy, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx.
§678 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§679
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx, xxxx-xx pronajatá xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx xxxxxxx - xxxx by xxxxxxx xxxxxxx svoji povinnost - xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stane-li xx xxxxxxxxxxxxxxxx anebo bude-li xx xxxxxx xxxxxx xxxx věci, že xx tím byl xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx byly pronajaty x obývání xxxx x xxxx, aby xx x nich xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx nájemce xxxx právo i xxxxx, xxxxx-xx x xxx při xxxxxxxx xxxxxxx. Práva xxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxx předem vzdát.
(3) Pronajímatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, užívá-li nájemce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx vzniká xxxxx, xxxx že mu xxxxx značná xxxxx. Xxxxx-xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, nezaplatil splatné xxxxxxx ani do xxxxxxxxxx xxxxxxx nájemného, x je-li xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxx měsíců, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx věc xxxxxxxx.
§679 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§680
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zaniká.
(2) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, vstupuje xxxxxxxxx xx právního xxxxxxxxx pronajímatele x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx dřívějšímu xxxxxxxxx, xxxxxxx mu xxxx xxxxx oznámena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx ke xxxxx vlastnictví x xxxxxxxx xxxx, může x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx musí xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx xx zákonem nebo xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx vlastnictví k xxxxxx věci xxxx xxxxxxx vypovědět x xxxxxxxxx.
§680 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§681
Xx xxxxxx výpovědi nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x pronajmutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. Nájemce xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§681 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§682
Xxxxxx-xx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, x jakém ji xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§682 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§683
(1) Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxx nadměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nájemce x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx neodpovídá.
(2) Xxxxxxx se náhrady xxx pouze do xxxxx měsíců xx xxxxxxx pronajaté xxxx; xxxxx nárok zanikne.
§683 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§684
Uplatňuje-li xxxxx xxxxx k xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx nájemce, je xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx právní opatření x xxxx ochraně. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy.
§684 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
§685
(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx také xx dobu xxxxxx xxxxxx práce nájemce.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nájemní xxxxxxx xxxx bytovým xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx jej xxxx xxxxxxxxx xxx x důvodů xxxxxxxxxxx x zákoně.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zvlášť xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx určení.
§686
(1) Xxxxxxx smlouva musí xxxxxxxxx xxxxxxxx bytu, xxxx xxxxxxxxxxxxx, rozsah xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nájemného x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx bytu xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx musí mít xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx doba xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.
§686x
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx bytu a x xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxx složených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xx pronajímatel x xxxxxxxx jinak, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx použít k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx dluhů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx je povinen xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx pronajímatel xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čerpal, a xx xx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Po xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nevyčerpané xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx nájemce xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx.
(5) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxx xxxxxx, které svědčí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
§687
(1) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx užívání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx bytu.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx užívání, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výši x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úpravy.
(3) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx s nájemcem xxxxx, xxxxxx opravy x bytě xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx nájemce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx spojených s xxxxxx xxxxxxx bytu xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx nájemce, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx družstva, při xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx nákladů x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx družstva.
§688
(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx užívat xxxxxxxx prostory a xxxxxxxx xxxx, jakož x požívat plnění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx byt, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§689
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxx xxx xxx xxxxxx počet xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx mohly xxxxx xxxxxx xxx x žít x xxxxxxxxxx vyhovujících podmínkách.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx si x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxx. To xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxx anebo x další xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx v počtu, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx narození osob x bytě, v xxxxxxx, xx lze xxx za xx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 2 měsíce; nájemce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx do 2 měsíců xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xx se xx to, že xxxxx porušil xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx ví předem x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bytě xxxxxxx xx složitou xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxxx. Současně xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vstupu xx xxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
§690
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx práv xxxx xx xx, xxx x domě xxxx vytvořeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§691
Nesplní-li xxxxxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx bránící xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx jimiž xx xxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závady xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x požadovat xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na náhradu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zanikne, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§691 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§692
(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pronajímateli xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx provedení; xxxxx odpovídá za xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx o včasné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x běžnou xxxxxx xxxx, xx pronajímatel xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxx sám a xxxxxxxxx xx něj xxxxxxx.
(3) Nájemce xx povinen xx xxxxxxxxx písemné xxxxx xxxxxxx pronajímateli nebo xxx pověřené xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zařízení xxx xxxxxx x xxxxxxxx tepla, xxxxx x studené xxxx, xxxxx i odpočet xxxxxxxxxx xxxxxx. Stejně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx bytu x xxxxx pronajímateli.
§693
Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx sám xxxx xx, xxx x xxx xxxxx. Nestane-li xx tak, má xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx upozornění xxxxxxx xxxxxx a poškození xxxxxxxxx x požadovat xx xxxxxxx náhradu.
§693 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§694
Xxxxxxx xxxxx provádět stavební xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxx změnu v xxxx bez souhlasu xxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xx svůj xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx.
§695
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx provádět xxxxxxxx úpravy xxxx x xxxx podstatné xxxxx v bytě xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx souhlas xxx odepřít xxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx jejich provedení xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx.
§695 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
§696
(1) Xxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nájemního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x nájemcem, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx nájemného xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nájemci xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx s xxxxxxx xx zvýšení nájemného, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx nájemce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalších xxx xxxxxx, xxx výši xxxxxxxxx určil soud. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x místě x xxxx obvyklé. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx soudu.
(3) Soud xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx sjednáno xxxxxxx, x jde x xxxxx xx xxxx neurčitou, jestliže xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vycházel.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 obdobně.
(5) Ustanovení odstavců 2 až 4 xx nepoužije xxx xxxxxx nájemného u xxxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx x nájemcem xxxxx, xxxxxx xxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.
§697
Nezaplatí-li xxxxxxx nájemné xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx do xxxx xxx xx její xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatek x prodlení.
§697 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§698
(1) Xxxxxxx xx xxxxx xx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx neodstraní x xxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo po xxxxx xxxx zhoršuje xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx i tehdy, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx bytu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx toho xxxxxxx bytu zhoršilo.
(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx se podstatně xxxx xx xxxxx xxxx zhorší xxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádně x xxxx neposkytuje.
§698 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§699
Právo xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx u pronajímatele xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx do šesti xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§699 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxx nájem xxxx
§700
(1) Xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Společný xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nájemcem, xxxxx osobou a xxxxxxxxxxxxxx.
(3) U xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx manžely.
§700 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§701
(1) Xxxxx věci, xxxxxxxx xx společného xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx společných xxxxxxx. V ostatních xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; jinak xx právní xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jsou oprávněni x povinni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.
§701 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§702
(1) Xxxxx-xx xxxx společnými xxxxxxx k neshodě x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxx v případech xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx nezaviněný xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxx dále xxxxxx.
§702 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxx xxxx manžely
§703
(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeden x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Vznikne-li xxx xxxxxxx x xxxxxxx za trvání xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx družstevního xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx bytu xxxxxxx x xxxxxxxx členství xxxxxxx v xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxx xxxx oba xxxxxxx xxxxxxxxx a povinni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxx nežijí.
§703 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§704
(1) Xxxx-xx xx některý x xxxxxxx nájemcem xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vznikne oběma xxxxxxxx společný xxxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu.
§704 vložen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§705
(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x nájmu xxxx, soud na xxxxx jednoho x xxxx xxxxxxxx, xx xx zrušuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx, který x xxxxxxx bude xxx xxxx užívat xxxx nájemce.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx byt xxxxxx xxxxxxx xxxx x manželů, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, nedohodnou-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i o xxx, xxx z xxxx xxxx xxxx xxxx družstva xxxx xxxxxxxx xxxx; tím xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx rozvedených xxxxxxx x družstvu.
(3) Xxx rozhodování x xxxxxx nájmu bytu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pronajímatele.
§705 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§705x
Xxxxxx x xxxxxxxxx bytu x registrovaném xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx 27) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx xx v xxxxx druhého partnera x práva s xxx xxxxxxx (§688).
(2) Uzavřením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nájem xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x partnerů. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxx z partnerů 27) xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx bytu) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bytu xxxxxxx (§700) tím nejsou xxxxxxx.
(3) Zrušením, xxxxxxxxx vyslovením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx partnera 27), xxxxx xxxx xxxxxxxx bytu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
§705 vložen právním xxxxxxxxx x. 115/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§706
(1) Xxxxx-xx xxxxxxx a xxxxx-xx x společný xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a povinnosti x xxxxx xx xxxxx, která žila x bytě s xxxxxxxx xx xxx xxxx smrti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx vlastní xxx. Xx-xx touto xxxxxx xxxxx jiný xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, sourozenec, xxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, přejdou xx xx práva a xxxxxxxxxx z nájmu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx souhlasil. Xxx xxxxxxx se xxxxxxxx písemná xxxxx.
(2) Nájem xxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nájmu. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxx nájem xxxxxx, xxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx nájmu věku 70 xxx. Stejně xxx se xxxx xxxxxxxxxx nepoužije v xxxxxxx, že xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, nedosáhla x xxxxxxxx xxxxxxxx nájmu xxxx 18 let; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx tato xxxxx xxxxxxx xxxx 20 let, xxxxx xx pronajímatel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nájmu, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxx xx xx.
(4) Každá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přechod xxxxx xxxx xx jednoho xxxxxx xx smrti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxx pokračovat; xxxx oznámení xxxx xxxxx zaniká.
(5) Xxxxxxxx zemře nájemce xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx bytu na xxxx dědice, kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§707
(1) Xxxxx-xx jeden x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nájemci bytu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx manžel.
(2) Xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jednoho z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx za xxxxxx manželství, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx podíl; x xxxx přihlédne xxxx x řízení x dědictví. Jestliže xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx byt před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přechází xxxx xxxxx členství x družstvu x xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu xx xxxx dědice, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxx xxxxxxxx nájmu, xxxx členství xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.
(3) Zemře-li xxxxx xx společných xxxxxxx, přechází xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§708
Xxxxxxxxxx §707 xxxx. 1 x 3 xxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx nájemce opustí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§709
Xxxxxxxxxx §703 xx 707 xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§710
(1) Xxxxx bytu xxxxxxx xxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx výpovědí xxxx xxxxx způsobem stanoveným xxxxx zákonem.
(2) X xxxxxxx výpovědi xxxx xxx uvedena xxxxx, xxx má xxxxx skončit. Xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx ke konci xxxxxxxxxxxx měsíce. Výpovědní xxxxx začne xxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx doručena xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.
(3) X případě, xx xxxxx bytu xxx sjednán na xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx bytu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (§676 xxxx. 2).
(4) Xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx posledním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, x němž xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, aniž x xxxx xxx xxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxx, na které xx vázán xxxxx xxxx, z důvodů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxx xxxx zdravotním xxxxx nebo z xxxxxx vážného xxxxxx, xxxxxx xxxxx bytu xxxxxxxxx xxxx let xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx určité xxxxx vykonávat.
§711
(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vypovědět xxxxx xxx přivolení soudu:
x) xxxxxxxx nájemce xxxx xx, xxx x xxx xxxxx, xxxx písemnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dobré xxxxx x xxxx;
x) jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, zejména xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x úhradu xx plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bytu xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytovaná x xxxxxxxx bytu nebo xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxx §686a xxxx. 3;
c) xx-xx xxxxxxx dva xxxx xxxx bytů, xxxxx xxxxxxx, že na xxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxx byt;
x) xxxxxxx-xx nájemce xxx bez xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx vážných xxxxxx xxxxx xxx xxxxx;
x) xxx-xx x xxx zvláštního určení x xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud nájemce xxxxxxx 70 let xxxx.
(3) Výpověď xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx výpovědi, xxxxxxxxx lhůta (§710 xxxx. 2) a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podat do 60 dnů xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k soudu. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Nájemce není xxxxxxx xxx vyklidit, xxxxx podá ve xxxxx šedesáti xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx žalobu na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx.
§711a
(1) Xxxxxxxxxxxx může vypovědět xxxxx pouze s xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx případech:
x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx, zetě nebo xxxxxx, xxx rodiče xxxx xxxxxxxxxx;
x) xx-xx potřebné x xxxxxx veřejného xxxxx x xxxxx nebo x domem xxxxxxx xxx, že xxx xxxxx užívat xxxx xxxxxxxx-xx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx provádění xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx dobu xxxxxx;
x) xxx-xx o xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tento xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx doručena xxxxxxx. X písemné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§710 xxxx. 2). Jestliže xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx současně xxxxx výpovědní xxxxx x rozhodne o xxxxxxxxxx byt xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx až prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx.
(3) X případě xxxxxxxx dané x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stěhovací xxxxxxx, xxxxx nedojde x xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx pronajímatel xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x účelu, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xx návrh nájemce xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx nájemci xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx z dosavadního xxxx x x xxxx náhradního, až xx dobu pěti xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx přestěhoval xx xxxxxxxxxx xxxx, nejdéle xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bytu. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx pěti xxx xxxxxxxxx. Jiné xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Dále soud xxxx xx xxxxx xxxx, xxx poskytl xxxxxxx náhradu, uložit xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx přiměřenou náhradu.
(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxxx odpovídající bytové xxxxxxx.
§712
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradní xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Náhradním xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vybavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §711a xxxx. 1 písm. x), x) x c), xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx vyklidit (přiměřený xxxxxxxx xxx). Xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele hodných xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx byt x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vyklizovaný xxx.
(3) V xxxxxxxxx xxxxx §705 odst. 2 xxxx prvé xxxxxxx rozvedenému manželovi, xxxxx je povinen xxx vyklidit, poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxx; soud xxxx x důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxxxxxx, že rozvedený xxxxxx xx právo xx xxxxxxxx xxx. X případech xxxxx §705 odst. 1 x xxxx. 2 xxxx druhá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx náhradní xxx; xxxx xxxx, jsou-li xxx to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x jedné xxxxxxxxx nebo pokoj xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx nájemní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §711, stačí xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx. Přístřeším xx xxxxxx dočasné xxxxxxxxx xx doby, než xx xxxxxxx opatří xxxxx ubytování x xxxxxxx x uskladnění xxxx bytového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x osobní xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 6 xxxxxx.
(6) Společní xxxxxxx xxxx nárok xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§712a
X xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru a xxxxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx nájemní xxxxx xxxxxxx, xxxxx x povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovením §687 xx 699 x xxxxxxxxx §700 xx §702 xxxx. 1.
§712x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/1994 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1995
§713
(1) Xxxxxxxx byt xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxx jeho manželství xxxxxxx dále xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §706 odst. 1, xxxxxx povinny xx x bytu xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytová xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx sjednán nájem xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx ji xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne doručení xxxx xxxxx. X xxxxxxx smrti xxxxxxx, x xxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx této xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx vystěhovat, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytová xxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 zaniká xx uplynutí 2 xxx od xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx jeho manželství x xxxxx užívající xxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx užívá osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 70 xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx.
§714
Zánikem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx zanikl, xxxx xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §712 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx uvedených v §712 xxxx. 5. Xxxxxxx členského xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x bytu, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx bytu
§715
Xx souhlasem pronajímatelů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výměně xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx musí mít xxxxxxxx formu.
§716
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx x soudu xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx dodatečně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx od dohody xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
§716 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx V.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených x trvalému xxxxxxx
§717
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavřenou xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxx x nich samostatným xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxxxx xx byl v xxxxxx xxxxxxx.
§717 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§718
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stačí mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nájemní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §711 xxxx. 2, xxxxx xxx vyklizení xxxxxxxxxx přístřeší.
Oddíl XX.
Xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxx)
§719
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx přenechat xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx určení xxxx xxx s písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx neplatná. Xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §711 xxxx. 2 písm. x). Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Nebylo-li dohodnuto xxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx uvedení důvodů xx xxxxx xxxxx §710 odst. 2.
(2) Xxxxxxxx sjednaný xxx xxxxxx xxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dobu, xxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxx.
(3) Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo na xxxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl XXX.
Xxxxx a podnájem xxxxxxxxxx xxxxxxx
§720
Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. 8)
§720 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XXXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nájmu xxxx xxxxxxxx
§721
(1) Xx-xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx ji xxxxx řádně xxxxxx, xxxx které takové xxxxxxx xxxxxxx, má xxxxxxx xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx věc xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx má xxxxx xx prominutí nájemného xxxx xx slevu x nájemného za xxxx, xx kterou xxx nemohl pro xxxx vadu xxxxx xxxxxx buď vůbec, xxxx jen za xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx doby, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
§721 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§722
(1) Xx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxx užíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx, nesplnil povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §617.
§722 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§723
(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxx xx xxxx dohodnuté xx smlouvě, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx vrácení xxxx. Je-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Jestliže xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx placení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo dokud xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nedozvěděl.
§723 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXXX.
Xxxxxxxx smlouva
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§724
Xxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx příkazce xxxxxxx nějakou xxx xxxx xxxxxx jinou xxxxxxx.
§724 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxx příkazníka
§725
Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx příkazu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, je-li xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; jinak xxxxxxxx xx xxxxx.
§725 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§726
Příkazník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx prováděl sám; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxx xxxxxxxx nutný, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§726 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§727
Příkazník xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy x postupu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§727 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxx příkazce
§728
Příkazce xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§728 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§729
(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx xxxxx zaviněné xxxxx x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Utrpí-li xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxx jen xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx příkaz xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx více, xxx by xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
§729 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§730
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odměnu xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxx dohodnuta nebo xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx povinen poskytovat xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx nenastal, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§730 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx příkazní xxxxxxx
§731
Pro xxxxx příkazní xxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx moci (§33b).
§731 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§732
Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx škodu x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxxx příkazník xxxxxx.
§732 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx o obstarání xxxx
§733
Xxxxxxxx x obstarání xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx věc xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Objednatel je xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxx.
§733 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§734
X xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xx xxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.
§734 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§735
Xxxxxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx obstarateli xxxxxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx x prodlení xxxx x vadného xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§735 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§736
Obstaratel xx povinen xxx xxxxxxxxxxx dbát xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xx nich může xxxxx xxxxx, je-li xx v xxxxx xxxxxxxxxxx nevyhnutelné x xxxxxx-xx xxxx dosáhnout xxxx xxxxxxxx.
§736 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx x obstarání xxxxxxx věci
§737
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo, xxx xxxxxxxxxx převzal od xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věc x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
§737 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§738
Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předmět prodeje, xxxx, za xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obstaratele xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx odstoupení xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx určenou x xxxxxxx xxxx.
§738 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§739
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx svěřená xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxx.
§739 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§740
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx ruší, nebylo-li xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohodnuto jinak. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xx xx uplynutí stanovené xxxx xxxxx xxx xx nižší xxxx.
§740 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§741
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá i xx to, xx xxxxxxx věc xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedl.
(2) Xxxxx xxx xxxx odpovědnost platí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§741 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
§742
Obstará-li xxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, aby odvrátil xxxxxxx xxxxx, xx xxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx obstarána, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostavil.
§742 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§743
(1) Xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, musí xxx, kdo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného, xxxxxxx xxx x xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxx a xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx ten, x xxxxx xxxxx xxxxxx, x době xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§743 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§744
(1) Xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxxx hrozící xxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx; x rámci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx náhodu, xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx.
(2) Totéž xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xx záležitostí jiného xxxxx xxxx projevené xxxx.
§744 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§745
Xxxx-xx xxxxxxxx xxx příkazu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxx xx xx xxxxx, xx pořídil svým xxxxxxxx.
§745 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§746
Xxxxxxxx xxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxx o xxx xxxxxxxxxx a převést xxx, co při xxx xxxxxx, xx xxxx, xxxxx záležitost xxxxxxxx.
§746 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxx o xxxxxxx
§747
(1) Smlouvou x úschově xxxxxxx xxxxxxxxx právo, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx převzatou xxxxx xxxxxxxxx. Smlouvu x xxxxxxx xxx uzavřít x xxx, že xxxxxxxxx i převzetí xxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxxx prostředky.
(2) Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx úschovy xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§747 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§748
Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xx tak xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§748 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§749
(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx věc opatrovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx úschovy uzavřena, xx xxxxxxx ji xxxxxxxxx pečlivě, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx s xxx, xx k ní xxxxxxx.
(2) Schovatel xx povinen xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ale xxx xxxx xxxxxxxx vrátit xx dříve, xxxxxx xxx nemůže xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxx opatrovat.
§749 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§750
Xxxx-xx xxxxxxxx x xxx x okolností zřejmé, xxx xxxxxx má xxx xxx v xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrácení xxxx x xxxxxxxxx xxxx věc kdykoli xxxxxx.
§750 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§751
Použije-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx věc, xxxxxx-xx její použití xxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, anebo xx-xx v prodlení x jejím xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx tato škoda xxxxxxxx uschovanou věc x xxxxx.
§751 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§752
Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx i náklad, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx povinnosti.
§752 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§753
Xxxxxxxxxx xxxx z úschovy xx lze domáhat xxxxx do xxxxx xxxxxx xx vrácení xxxx; jinak zaniknou.
§753 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx o xxxxxxxxx
§754
(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx objednateli xxxxx, xxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ubytování xx dobu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiná zařízení).
(2) Xx ubytování x xxxxxx x xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§754 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§755
Xxxxxxxxx xx právo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x ubytování xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§755 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§756
Ubytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x ubytování xxxxx způsobilém pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jeho práv xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§756 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§757
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxx.
§757 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§758
X xxxxxxxxxxxx ubytovatele xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx ustanovení §433 x 436.
§758 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§759
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohodnuté xxxx; xxxx vzniklou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušením xxxxxxxxx xx ubytovaný povinen xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx může xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ubytovaný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přes xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx.
§759 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XII.
Xxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxx X.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
§760
Xxxxxxxx x xxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, právo, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx místa xxxxxx řádně x xxxx.
§760 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§761
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx přepravní xxxx.
§761 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§762
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx přepravováno odděleně, xx dopravce povinen xxxx, aby bylo xxxxxxxxxx xx místa xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.
§762 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Odpovědnost
§763
(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jaká xxxxx xx cestující xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provedena xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu vzniklou xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx provedena xxxx; xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řády.
(3) Xxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx cestující uplatnit x xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu; xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců, xxxxxxxx.
§763 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§764
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx škoda xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ním xx xx xxxxxx, xxxxx měl x xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ( §427431 ).
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cestujících xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§764 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx
§765
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Dopravce je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převzetí zásilky xxxxxxx xxxxxxxx.
§765 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§766
(1) Xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dávat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravními xxxx xxxxxxxx nové xxxxxxx.
(2) Kdy x xx jakých xxxxxxxx xxxxx dávat xxxxxxxx nové příkazy xxxxxxxx příjemci, xxxxxxx xxxxxxxxx řády.
§766 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§767
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a ve xxxxxxxxx lhůtě.
§767 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§768
(1) Xxxxxxxx může xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob; xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx společně xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§768 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx
§769
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx škodu, která xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v době xx převzetí x xxxxxxxx až xx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx obalu xxxx balení, xxxxxxxx xxxxxxx zásilky, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nemohl xxxxxxxx odvrátit.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx se xx xx xx, že xxxxx vznikla některou x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Na xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §427 xx 431.
§769 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§770
(1) Xxx ztrátě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x přepravě. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx vzniklé v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zničené xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hradí xxxxxxxx xxxxxx, x kterou xxxx zásilka xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx provést xxxxxx, hradí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxx x nákladní xxxxxxxx, xxx jsou škody xx xxxxxxxxxxxx zásilce, xxxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxx-xx způsobeny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx náhrady xxxxxxx přepravní xxxx.
§770 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§771
Právo xx náhradu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxx do xxxxx měsíců od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx měsíců xx převzetí xxxxxxx x přepravě; jinak xxxxx zanikne.
§771 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Oddíl III.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx
§772
Podrobnější xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tarify. X rámci xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx platná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vnitrostátní; odpovědnost xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
§772 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§773
(1) X xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §656 odst. 2 x 3.
(2) Xxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx kratší xxx 6 měsíců.
§773 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XXXX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
§774
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za odměnu xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx se zavazuje xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, byl-li výsledek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
§774 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§775
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx; odměnu xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §40a.
§775 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§776
Zprostředkovateli xxxxx kromě xxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx dohodnuto; x xxxxxxxxxxxxx jen, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx.
§776 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§777
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájemce uzavřít xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxx xxxxxxx písemnou plnou xxxx.
§777 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxx
Obecná xxxxxxxxxx
§778
Smlouva x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx") a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x peněžního xxxxxx x jeho přijetím xxxxxxxx ústavem.
§778 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§779
Vkladatel xx xxxxx na xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s opatřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
§779 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§780
(1) Xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Vkladatel xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hesla xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx prokázat, že xx xxxxx náleží.
§780 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Vklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
§781
(1) Přijetí vkladu xxxxxxx xxxxxxx ústav xxxxxxx xxxxxxx upravenou xxx, xxx z xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jeho xxxxx x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx jiná xxxx xxxxxx, xx rozhodný xxxxx ve vkladní xxxxxx.
§781 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§782
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
§783
(1) Xxx xxxxxxxxxx vkladní xxxxxx nelze s xxxxxxx nakládat.
(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vkladní xxxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx xx cestovní vkladní xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx vkladní xxxxxx x průkazní xxxxxx.
§784
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx knížky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xx umoření xxxx xxxxxxx xxxxx vkladateli xxxxx vkladní xxxxxx xxxx xx požádání xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výplatu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx knížku x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx knížky, je-li xxxxxxxxx xxxxx.
§784 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§785
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nepředložil xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§785 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§786
Vkladní xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jednorázovém xxxxxx. Xxxx vkladu xx xxxxxxx xx vkladním xxxxx. Jinak xx xx vkladní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx list může xxx vystaven xxxxx xx xxxxx.
§787
Další xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Pokud xxxx sjednáno něco xxxxxx, vztahují xx xx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
Hlava XX.
§788
§788 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§789
§789 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Sb.
§790
§790 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§791
§791 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§792
§792 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§793
§793 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§794
§794 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§795
§795 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§796
§796 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§797
§797 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§798
§798 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§799
§799 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§800
§800 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§801
§801 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§802
§802 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§803
§803 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§804
§804 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§805
§805 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§806
§806 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§807
§807 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§808
§808 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§809
§809 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§810
§810 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§811
§811 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§812
§812 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§813
§813 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§814
§814 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§815
§815 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§816
§816 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§817
§817 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§818
§818 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§819
§819 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§820
§820 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§821
§821 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§822
§822 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§823
§823 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§824
§824 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§825
§825 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§826
§826 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§827
§827 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§828
§828 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx o sdružení
§829
(1) Xxxxxxx xxxx xx může xxxxxxx, aby xx xxxxxxxx přičinily x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx nemají xxxxxxxxxxx k xxxxxx x povinnostem.
§829 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§830
Každý x xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvíjet činnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§830 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§831
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx. Není-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx stejné hodnoty.
§831 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§832
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxx xxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx některý xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx x xxxx xx účelem dosažení xxxxx smlouvy účastník, xxxxx xx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xx oddělit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx sdělí xxxxxxxx účastníkům xxxxxxx x sdružení.
§832 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§833
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků x xxxxxx k xxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pověřenému xxxxxxxxx. Věci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§833 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§834
Xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§834 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§835
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnou činností xxxx stejné, není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xx závazků xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
§835 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§836
(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, patří xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§836 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§837
Každý xxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx.
§837 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§838
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxx x x újmě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kdykoli, x xx x když xxxx dohodnuta xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx důvodů lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx jinak.
§838 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§839
Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vnesené xx sdružení. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx vyloučení se xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§839 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§840
Xxxxxxxx, xxxxx vystoupil xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§840 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§841
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxx sebou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx.
§841 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava XXXX.
Xxxxxxx x důchodu
§842
Xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na doživotně xxxx na jinak xxxxxxxxxx dobu neurčitého xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§842 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§843
Smlouva x důchodu xxxx xxx uzavřena xxxxxxx.
§843 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§844
Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx lze xxxx xxxxxxxxx.
§844 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XVIII.
Xxxxx x hra
§845
(1) Xxxxx xx sázek x xxx nelze xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx. Xxxxxx výhry x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxx.
§845 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§846
Ustanovení §845 xxxxxxx, jde-li x výherní podnik, xxxxx provozuje xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
§846 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava IXX.
Xxxxxxx soutěž
§847
Xxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vyhlašovatel xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, musí xx xxxxxxxxx uvést xxxxxx xxxxxxxx předmětu x xxxxx xxxxxxx, výši xxx a ostatní xxxxxxxx podmínky; xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kdo, x xxxx lhůtě x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ocenění.
§847 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§848
(1) Xxxxxxxxxxxx soutěže je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ocenění xxxxxxx xxxxxxxx soutěže určené xxx xxxxxxx xxx.
(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxx činností několika xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx postup x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§848 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§849
(1) Xxxxxxxx soutěž xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx důvodů. Xxxxxxxx xx xxxx provést xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jiným xxxxxx xxxxxxx způsobem.
(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx soutěže xxxx podmínky xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soutěžící xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§849 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxxxx
§850
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx nebo několika x xxxxx neomezeného xxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslibu.
§850 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§851
Nestanoví-li xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxx, obdrží xxxxxx xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx.
§851 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§852
Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslibu xxxxxxxx xxxxxxx osob x x xxxxxx xxxxxx vyplývá, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx ně xxxxxx xxxxx.
§852 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§852a
(1) Xxxxxxxx smlouvou xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx kancelář") xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 11) x xxxxxxxx xx zavazuje, xx xxxxxxx smluvenou xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je po xxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxx doklad x pojištění 12) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852b
(1) Xxxxxxxx smlouva xxxx xxx xxxxxxx a xxxx obsahovat
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx zájezdu, xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx ceny xxxxxxx, xxxxx x dobu xxxxxx trvání; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx zájezdu xxxx xxxx označení v xxxxxxxx 13) xxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace x xxx xxxxxxxxxxx předán,
x) cenu xxxxxxx, xxxxxx časového rozvrhu xxxxxx x výši xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinnosti cestovní xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Cestovní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) jsou-li součástí xxxxxxx i xxxxx xxxxxx xx služby, xxxxxxx cena xxxx xxxxxxxx v ceně xxxxxxx, údaje x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, stupeň xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znaky,
c) xx-xx součástí xxxxxxx xxxxxxx, druh, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx,
d) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx,
e) xx-xx realizace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, výslovné xxxxxxx této skutečnosti x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení zájezdu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx,
x) jsou-li xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx splňovat, uvedení xxxxxx podmínek x xxxxx, ve které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx zúčastní xxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
§852b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) X xxxxxxxx xxxxxxx xxx dohodnout, že xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvýšení ceny. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x cestovní smlouvě xxxx nesmí xxx xxxxxxxxxxxx zvýšena xxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxxxx zájezdu.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx zvýšení
a) xxxx za xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x přístavních poplatků, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zájezdu v xxxxxxx x xxxx xxx 10 %,
xxxxx k této xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ceny xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxxxxx zájezdu, xxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozdílu x xxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxx zákazníka xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxx x cestovní smlouvě xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
x) xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §852b odst. 3 xxxx. x) xx d), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nezletilou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx účastníkem xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, na xxxxxx xx zákazník x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx může obrátit x xxxxxxx x xxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vzniknou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx cestovní smlouva xxxxxxxx x době xxxxxx xxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxx při xxxxxxxx cestovní xxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852x
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx navrhnout xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxxx xxxx i xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx být x xxxxxx nová xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxx rozhodnout, xxx bude se xxxxxx cestovní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxx xx doručení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx to, xx x její xxxxxx xxxxxxxx.
§852x xxxxxx právním předpisem x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2000
§852f
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kanceláři, xx xx zájezdu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx uvedená. Dnem xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou. X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §852b xxxx. 3 písm. x), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx lhůtě a xxxxxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx poskytnutí zájezdu.
(2) Xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně xxxxxxxxxx xx zaplacení xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxx zákazníka xxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852g
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zájezdu xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx cestovní xxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxx zájezdu xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx zákazník xx cestovní smlouvy xxxxx §852e odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zahájením, xx zákazník xxxxx xxxxxxxxx, aby mu xxxxxxxx kancelář xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytla xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídající původní xxxxxxxx smlouvě, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx cestovní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxx uskutečněné xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, xx cestovní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx než 20 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % x ceny xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx odpovědnosti xx škodu podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokutu xxx xxxxx, prokáže-li, xx xx zrušení xxxxxxx došlo
x) x xxxxxxx x §852b odst. 3 xxxx. x),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xx rozumně xxxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahájením zájezdu x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx kanceláři xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §852b xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx kanceláře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §852g xxxx. 2, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ceny xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx byl xxxxxxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Právo xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx kancelář xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxx mají xxx xxxxxxx cestovní kanceláří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx zájezdu, xxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx dne, xxx xxx být xxxxxx ukončen podle xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxx zaniká.
(3) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zprostředkováno xxxxx xxxxxxxx kanceláří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, 14) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zachována, x pokud tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§852x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx kancelář se xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §852g xxxx. 2 zprostit xxx xxxxx, prokáže-li, xx xx zrušení xxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxx x §852b xxxx. 3 xxxx. x), xxxx
b) x xxxxxxxx neodvratitelné xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx kancelář xxxxxxxx xxx xxx vynaložení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx požadovat.
(2) Xxxxxxxx kancelář xx xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti zprostit xxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxx škodu xxxxxxxxxx xxx ani xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx,
x) xxxxx osobou, xxxxx není xxxxxxx x poskytováním xxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxx možné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemohlo xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které lze xxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx omezení xxxx náhrady škody xxxxxxx x porušení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x toto xxxxxxx xx uvedeno x xxxxxxxx smlouvě x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx cestovní xxxxxxxx xxxxxxx nahradit škodu, xx xxxxxx xxxxxxxx, xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) X xxxxxxxxx podle §852j xxxx. 2 xxxx. b) x x) je xxxxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx ruchu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, aby xxxx zájezd xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx než xxxxxxx x cestovní xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx povinna vrátit xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxx učinit xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx cestovní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx zájezdu xx x xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx návratu, x nímž xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředkem, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx, je cestovní xxxxxxxx x případě, xx
x) xxxxxxx xx uskutečněna za xxxxx xxxxxxx, povinna xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xx uskutečněna xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx rozdíl x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§852k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
XXXX IX.
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx X.
Xxxxxx ustanovení
§853
Občanskoprávní xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx jiným xxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsahem x účelem xxx xxxxxxxxx.
§853 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx a zrušovací xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1964
(xxxxx x. 40/1964 Sb.)
§854
Pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztahy vzniklé xxxx 1. dubnem 1964; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahů, jakož x xxxxxx z xxxx vzniklé xxxx 1. dubnem 1964 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů.
§854 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§855
(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx 31. xxxxxx 1964 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx byli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou x xxxxxxxx způsobilí x xxxxxxx xxxxxx x rozsahu stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2.
§855 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§856
(1) Xxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zanikají xxxx 1. dubna 1964. Tímto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví patří.
(2) Byly-li v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx na xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx č. 140/1961 Sb. (trestní xxxxx) stanoví, že xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozumí xx tím xx 1. xxxxx 1964 xxxxx bezpodílového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§856 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§857
Nabyl-li xxxx 1. xxxxxx 1964 xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx společného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx spolu xxxxxx xxxxxx.
§857 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§858
(1) Xxxx-xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx 1. xxxxx 1964 xxxxx xx plnění xxxxxxxxx (§355 odst. 1 xx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx.); je-li pojistnou xxxxxxxx smrt pojištěného, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx uvedeným x §372 xx xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Sb.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx §61 xxxxxx č. 47/1956 Xx., o xxxxxxxx letectví, dovolává xxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §58 až 60 xxxxx zákona, rozumí xx xxx od 1. dubna 1964 xxxxxxxxxx §427 xx 431 xx xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx.
§858 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§859
(1) Xxx dědění xx xxxxx práva platného x dne smrti xxxxxxxxxxx; xxxx-xx však xxxxx xxxxxxx před 1. dubnem 1964, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx 1. xxxxx 1964 xxxxxxxx všechna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx svěřeného xxxxxxxxxxxx.
(3) Pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx manžel, xxxxx žil se xxxxxxxxxxxx x době xxxx smrti ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x opětujících xx důchodů až xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§859 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§860
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x promlčecí doby, xxxxx počaly xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964.
§860 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§861
Xxx-xx x právo na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; tohoto xxxxxxxxxx xxxxx použít, xxx-xx o právo, xxxxx xx xxx xxxx 1. xxxxxx 1964 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
§861 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§862
Práva x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964 xx řídí xxxxxxxxxxx §495 xx xxxxx zákona x. 40/1964 Xx., pokud xxxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx. To xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx.
§862 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§863
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností zrušených xxxxxxxxxxx §563 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1950 Xx. (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx těmi xxxxxxxx, xxxxxxx xx řídilo xxxxx.
§863 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§864
Xxxxxxx xx:
1. xxxxxxxx xxxxxxx č. 141/1950 Sb. s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2, pokud xxxxxxxx uzavírání xxxxxxxxxx xxxxx, x §22 x 352;
2. zákon č. 126/1946 Sb., o úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů;
3. xxxxx č. 139/1947 Sb., x xxxxxxxxx pozůstalostí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy;
4. xxxxx č. 45/1948 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 139/1947 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxx drobení zemědělské xxxx;
5. xxxxx č. 207/1948 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
6. xxxxx č. 189/1950 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx;
7. xxxxx č. 63/1951 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky;
8. zákon č. 65/1951 Sb., o převodech xxxxxxxxxxx x pronájmech xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx;
9. xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 x §20 xxxxxx č. 84/1952 Sb., x xxxxxxxxxx peněžnictví;
10. xxxxxxxxxx §95 a 96 xxxxxx č. 115/1953 Sb., x xxxxx autorském;
11. xxxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x), §58, §59 xxxx. 1 x §60 xxxxxx č. 47/1956 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx;
12. xxxxxxxxxx §50 odst. 6 xxxxxx č. 41/1957 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx zákona);
13. xxxxxxxxxx §32 zákona č. 150/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání;
14. xxxxxx xxxxxxxx x. 366/1940 Xx., o plovárnách x xxxxxxxxxxxx;
15. vládní xxxxxxxx č. 183/1947 Sb., xxxx xx xxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxxx;
16. vládní xxxxxxxx č. 53/1955 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx vládní nařízení x. 183/1947 Sb., xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
17. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 157/1950 Sb., kterým se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 37/1955 Xx.;
18. nařízení ministra xxxxxxxxxxxxx č. 179/1950 Sb., x xxxxxxxxxx důvodech x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx bez výpovědi;
19. xxxxxx xxxxxxxx x. 113/1956 X. x., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx §5 xx 7;
20. xxxxxx vyhláška x. 211/1957 X. x., x provádění xxxxxxxx oprav x xxxxxx;
21. příloha xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 157/1954 X. x., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx důchodové xxxxxxxxx;
22. xxxxxxx 1 až 11 vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 237/1955 X. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx majetku x xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx pojišťovnou;
23. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 206/1957 X. l., x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
24. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 33/1958 Ú. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro pojištění xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx;
25. xxxxxxxxxx xx. 22 až 25 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 125/1959 X. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§864 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx III.
Xxxxxxxxx ustanovení k xxxxxxx xxxxxxx
od 1. dubna 1983
(xxxxx č. 131/1982 Xx.)
§865
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1964 do 1. xxxxx 1983.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaniklého x xxxx od 1. xxxxx 1964 do 1. xxxxx 1983, xxxxx se xxxxxxxxxx §149 xxxx. 4, xxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxx od 1. xxxxx 1983, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx tří let xx 1. xxxxx 1983.
(3) Xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §135a xx xxxxx xxxxxx č. 131/1982 Xx. se xxxxxxxx x xxxx, xx kterou občan xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (§135a xxxx. 1) xxxx nepřetržitě vykonával xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx (§135a xxxx. 2) xxxx 1. xxxxxx 1983; xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx.
(4) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §40a xx xxxxx zákona x. 131/1982 Sb., x xxxxx došlo xxxx 1. dubnem 1983, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxx, než xxxxxxxxx xxx xxx xx tohoto xxx.
(5) Jde-li x xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dvouletá xxxxxxxxx xxxx počítaná xxx xxx, xxx xxxxxx běžet lhůta xxxxxxx; tohoto ustanovení xxxxx použít, xxx-xx x xxxxx, x xxxxx promlčecí xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx břemen xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964 xxxxxxxx xx obdobně xxxxxxxxxx §135b a §135c xxxx. 3 až 7 xx znění xxxxxx x. 131/1982 Xx.
§865 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§866
Zvýšení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x měsíční xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx postižitelná xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. dubnem 1983, nedotýká se xxxxx o xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxx xxxxxx (§57 xx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Sb.) xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx.
§866 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx účinným
xx 1. xxxxx 1989
(xxxxx x. 188/1988 Xx.)
§867
Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx důchodu, xxxxx xxxxxx před 1. lednem 1989, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.
§867 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava V.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx účinným
xx 1. xxxxx 1992
(xxxxx č. 509/1991 Xx.)
§868
Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1992; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x nároky x nich vzniklé xxxx 1. lednem 1992 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§868 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§869
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx odporovatelnosti xxxxx i po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx právo xx xxxx xxxxx uplatnit xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zanikne.
§869 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§870
Podle xxxxxxxxxxx předpisů xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
§870 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§871
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bydlení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx mění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx mění xx společný xxxxx. 2)
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bytu xx xxxx xx xxxxxxxx s xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(3) Xxxxxxx to xxxxx x osobního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bydlení.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx sloužících x xxxxxxxx ubytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx, mění xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nájem.
§871 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§872
(1) Xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tím xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx právo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx občanům xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xx s xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx právo xxxxxxxx xxxxxxx stejného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (společným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podílovými xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx postavené xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx osobním užívání. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spoluvlastníků, x nedojde-li x xx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxx.
(4) Vzniklo-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zastavěnému xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx trvá; xxxxxxx-xx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) Vzniklo-li xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx občanovi xxxxx, xxx x ním xxxx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nedošlo x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx uzavření xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Neuplatní-li xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§451 x xxxx.).
(6) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx pozemků, xxxx si xxxxxxxxx xxxxx započítat dobu, xx xxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nepřetržitě x xxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx (xxxxxxx) za xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x. 52/1966 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx zákona č. 30/1978 Sb., osobní xxxxxxxxxxx k xxxx, xxxx xx dnem xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx vlastnictví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxx pozemku, na xxxx stojí obytný xxx x bytem (xxxx) ve xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx spoluvlastnictví fyzických xxxx.
(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 52/1966 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bytům, xx xxxxx zákona x. 30/1978 Sb., xxxxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx nabývat xxxx x nebytové xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§872 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§873
Xxx xxxxxx xx použije xxxxx platné x xxx smrti xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, posuzuje xx její xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx platí i x xxxxxxxxx vydědění.
§873 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§874
Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto zákona, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§874 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§875
(1) Xxxxxxx sdružení, jež xxxxxxx xxxxx §360x xxxxxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §42 zákona x. 162/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §35 x 36 xxxxxx č. 176/1990 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, výrobním x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §20f xxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx povinna xx registrovat xxxxx §20i xx xxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §20b xx 20e xxxxxx xxxxxx.
§876
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxx x. 109/1964 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Hospodářské xxxxxxx o dočasném xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §348 xxxxxxxxxxxxx zákoníku se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx smlouvy. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §348 xxxxxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxx bezúplatně, mění xx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§877
(1) Xxxx, xxxxxx a xxxx peněžitá plnění, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx o cenách, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud xx x tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx závazný právní xxxxxxx o xxxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxx č. 526/1990 Xx., x cenách.
§877 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§878
Xxxxxxx xx:
1. xxxxxxxxxx §22 xxxxxx x. 141/1950 Xx. (xxxxxxxx xxxxxxx);
2. xxxxx x. 41/1964 Sb., x xxxxxxxxxxx s xxxx;
3. xxxxxxxxxx §4, 6, §9 xxxx. 2 x §10 xxxx. 2 xxxxxx x. 52/1966 Xx., x osobním xxxxxxxxxxx k bytům, xx xxxxx xxxxxx x. 30/1978 Xx.
§878 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
§879
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx (xxxxxxx např. xxx. xxxxxxxxx vztahy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx republiky.
(2) Zákony xxxxxxxxx xxx stanoví, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bytové náhrady (xxxxxxxx byty x xxxxxxxx xxxxxxxxx).
§879 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§879x
Podrobnější xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku vydají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Slovenské republiky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x věci, xxxxx xxxxx do působnosti Xxxxx xxxxxxxxx x xx působnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§879x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/1992 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1993
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1995
(xxxxx č. 267/1994 Xx.)
§879b
(1) Xxxxxxx x nájmu xxxx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxx xxx xxxxxxx formě xxxx xxxxxx x xxxxxx.
(2) Ustanovení §712 xxxx. 2 xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
§879x vložen právním xxxxxxxxx x. 267/1994 Xx. s účinností xx 1.1.1995
Xxxxx VIII.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx účinným od 1. července 2000
(xxxxx č. 103/2000 Xx.)
§879x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §70 xxxxxx x. 109/1964 Xx., hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, x jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x pozemku na xxx navazujícího, xxxxxxxx xxxxxx pozemek souvisí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx bylo xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx vztahuje xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx nebo nájmu, xxxxxxx xxxx nahrazeno xxxxx trvalého užívání xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx byl xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů.
(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx x jednomu xxxxxxx xxxxxxxx více osobám, xxxxxxx se podle xxxxxxxx 1 tyto xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxx, nepožádá xxxx x změnu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jednoho xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx trvalého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx účinným xx 1. xxxxx 2001
(xxxxx x. 367/2000 Xx. )
§879d
Xxxxxx, v jejíž xxxxxxxx bylo právo xxxxxxxx užívání zřízeno, xx xxx účely §879c xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za vzniklé xxxxx xxxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pokud na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sdružení xxxxxx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxxx xxxxxxx x §879c odst. 1.
§879x
Xxxxxxxxxx §879c xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x na právo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §879c xxxx. 2 xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2000 xx xxxxxxxx xxxx, xxxx byl xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x vlastnictví xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx výpůjčky nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.
Xxxxxxxx xxxxxx
§880
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. dubna 1964.
Xxxxx č. 58/1969 Xx. xx xxx 5. xxxxxx 1969 o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem nabyl xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 1969; zákon x. 131/1982 Xx. xx xxx 9. xxxxxxxxx 1982, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1983, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §489a, xxxxx nabylo xxxxxxxxx xxx xxxx 1. xxxxx 1983; xxxxx x. 94/1988 Xx. xx xxx 15. xxxxxx 1988 x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxxxxx 1988; xxxxx č. 188/1988 Xx. xx dne 14. xxxxxxxx 1988, xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxxxx xxxxx, nabyl účinnosti xxx 1. xxxxx 1989; xxxxx x. 87/1990 Xx. xx xxx 28. xxxxxx 1990, xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 29. xxxxxx 1990; xxxxx x. 105/1990 Xx. xx xxx 18. xxxxx 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxxx 1990; xxxxx č. 116/1990 Xx. xx xxx 23. dubna 1990 x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor, xxxxx účinnosti xxx 1. května 1990; xxxxx x. 87/1991 Xx. xx xxx 21. února 1991 x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1991; xxxxx x. 509/1991 Xx. xx xxx 5. xxxxxxxxx 1991, xxxxxx xx mění, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1992.
§880 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xx. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxxx, xxxx do 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx matričnímu úřadu, xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx uvádět xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx stávají xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx. Pohledávky x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x které xx podle xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xx stávají xxxx součástí. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x bezpodílovém spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
3. Opatrovníci xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1998 xx poručníky x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx uvedenými. Xxxxx xxxx xxxxxxxx mluví x opatrovnictví a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxxxxx a poručníci.
4. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx společnostmi xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 308/1991 Xx., x xxxxxxx náboženské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx se xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. srpnem 1998; xxxxx xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx i xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx vzniklé xx 31. xxxxxxxx 1998 xx však xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
Čl. VIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998
§14
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xx živnost koncesovanou (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx živnostenský úřad xxxxxx, xx předložené xxxxxxx xxxx neúplné xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx ohlašovací xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx, xx uplynutí xxxx lhůty xxxxxx.
(3) Právnické x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxxx živnosti provozování xxxxxxxx kanceláře, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxx pokračovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinnosti; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx vzniklé xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx však xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§45
Xxxxxxxxxxx §800 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §44 xxxxxx xxxxxx se řídí x právní xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/1999 Sb. x účinností xx 1.4.2000
Xx. V
1. Xxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx zachována xx všemi účinky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxx xxxx tímto xxxxxxx.
2. K xxxxxxxxx daňových pohledávek, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx postupovat xxxxx xxxxx ustanovení §72 xxxxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx.
Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx čl. I xxxxxx zákona se xxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx právních vztahů, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
2. Xxxxxx x soudním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §200y, 200z a 200aa xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx x prodeji xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 317/2001 Sb. x účinností xx 1.1.2002
Xx. III
1. Promlčení xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxx první xx. I xxxx 4 a v xxxxx druhé xx. XX, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
2. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady věci xxx prodeji x xxxxxxx, u xxx xxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Práva x xxxxxxxxxxxx za vady x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyrobeno do xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx x obchodě xxxxx xxxxxx ustanovení x záruční době xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2003. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x kupující xx to musí xxx upozorněn.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003
§72
(1) Xxxxxx vztahy xxxxxxx x pojistných smluv xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištěním užívá xxxxx "xxxxxxx", rozumí xx xxx "xxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Čl. XX
1. Xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx x xxxxxx vztahy xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxx účinnosti; xxxxx těchto právních xxxxxx, xxxxx i xxxxxx z nich xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §369a obchodního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx vztahy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 obchodního xxxxxxxx, obchodní xxxx xxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx zákoníku a xxxx xxxx k xxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx na účtu xxxxx §710 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, ledaže xxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx
a) jím xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx po jeho xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mocí xxxxxxxxxx obdobně xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku,
b) xxx xxxxxxx plná xxx x xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx jeho xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xx-xx prohlášení xxxxxxxx xxxx učiněno xxxx xxxxxx, úřední xxxxxxx podpisu se xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxx x obnovení xxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vypořádací xxxxx xxxxxxxxxxx nenahradí do xxxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx zanikne.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 554/2004 Xx. s účinností xx 1.1.2005
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Smlouvy x xxxxxxxx bankovních, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, smlouvy xxxxxxxx xx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx týkající xx obchodů xx xxxx x investičními xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Sb. x účinností od 8.3.2006
§6
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx §706 xxxx. 2 xxxx třetí xx x xxxxxxxxx smluv, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx nájmu xxxx xxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxx §711 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Ustanovení §719 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
§6 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 107/2006 Xx. x účinností xx 31.3.2006
Xx. XLIV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xx mzdy na xxxxxxx dohod o xxxxxxxx ze xxxx x z jiných xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; pohledávky xxxxxxxxx xxxxxx dohodami xxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx něj zajistit xxxxxxx x xxxxxxxx xx mzdy x x xxxxxx příjmů.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx řídí x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky související x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx mění, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle občanského xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxx č. 102/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nájem xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §711a. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx vážných xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxx služební xxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x zákona č. 102/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx, xx xxxxx v xxxx xxxxxx. Vyzve-li xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx byt vyklidila, xx xxxxxxx tak xxxxxx do tří xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx této výzvy. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, k xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx práce xxx pronajímatele, není xxxx xxxxx povinna xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx osob x xxxx, u xxxxx xxx xxx xx xx, xx x xxxx setrvají déle xxx 2 xxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx, xxxx narození x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx bytu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nejpozději xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
5. X xxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, x xxxxxx Středočeského xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2009 xxxxxx než 9&xxxx;999 x městech Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Králové, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxxxx §696 xxxx. 2 až 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2013.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 132/2011 Sb. x účinností od 1.11.2011

Informace

Právní předpis x. 40/1964 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1964.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

58/1969 Sb., o xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1969

146/1971 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1972

131/1982 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.1983, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §489x, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.1983

137/1982 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx zákon o xxxxxxxxx výborech x xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1983

70/1983 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 40/1964 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 14/1983

94/1988 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.1988

188/1988 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákoník xxxxx

x účinností xx 1.1.1989

87/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.3.1990

105/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.1990

116/1990 Sb., x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

87/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.1991

509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, doplňuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1992

47/1992 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 10/1992

264/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

86/1994 Sb., xxxxx XX ČR xx xxx 22.3.1994 xx věci návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §871 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 509/1991 Xx.

x xxxxxxxxx xx 19.5.1994

267/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

104/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/1993 Xx. a xxxxxx x. 40/1995 Xx. a mění xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1995

118/1995 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.1995

89/1996 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx nemovitostí XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), a xxxxxxxx zákoník x. 40/1964 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1996

94/1996 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.1996

227/1997 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

91/1998 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.1998

165/1998 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.9.1998

159/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

363/1999 Xx., xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

27/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x veřejných dražbách

s xxxxxxxxx xx 1.5.2000

103/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx vztahy k xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Sb., zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x x elektronickém podpisu)

s xxxxxxxxx xx 1.10.2000

367/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx ČR x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 30.6.2001

317/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2002

501/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

125/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

135/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002, s xxxxxxxx §64 xxxx. 2 x §65, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX

136/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., o změně x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

476/2002 Sb., xxxxx XX ze xxx 2.10.2002 ve xxxx návrhu na xxxxxxx zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.3.2003

88/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Sb., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. x nálezu ÚS xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2003

37/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojistné xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

47/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2004

278/2004 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 9.3.2004 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxx x. 229/2001 Xx., nazvané "Změna xxxxxxxxxx zákoníku xx. XX"

x účinností xx 31.12.2004

480/2004 Xx., x xxxxxxxxx službách informační xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.9.2004

554/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx a poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

265/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 4.5.2005 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §442 xxxx. 1 x §449 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 15.7.2005

359/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 8.3.2006

57/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sjednocením dohledu xxx finančním trhem

s xxxxxxxxx od 1.4.2006

107/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx x x xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.3.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

160/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona ČNR x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 201/2002 Xx., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

252/2006 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 28.2.2006 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxxx §685 xx 716 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 17.6.2006

261/2006 Sb., nález XX xx xxx 14.3.2006 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxxx §697 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx se paragrafovného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.6.2006

264/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2007 x xxxxxxxx §425, 426, 426x, 426x a 447, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Sb. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010) x (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2013) x (zákonem x. 463/2012 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015)

280/2006 Xx., xxxxx XX xx dne 28.3.2006 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §711 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §711 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx paragrafovného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 24.6.2006

315/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

443/2006 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 178/2005 Xx., x zrušení Fondu xxxxxxxxx majetku XX x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí při xxxxxxxxxxx majetku ČR (xxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku), x xxxxx č. 319/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.9.2006

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx č. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

307/2007 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 16.10.2007 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 22.12.2007

2/2008 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 16.10.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §444 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 24.1.2008

230/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

306/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

384/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 155/1998 Xx., x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

215/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Xx., x evropské xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. &xxxx;21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 126/2002 Sb., xxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x&xxxx;xxxxxxx nemovitostí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 125/2008 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x. &xxxx;40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 31.8.2009

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním styku

s xxxxxxxxx od 1.11.2009

306/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

155/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ke snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

28/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.2.2011

132/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 102/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, doplňuje a xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2011 s xxxxxxxx xxxxx §696, xxxxx xxxxxx účinnosti xx 25.5.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx znění zákona x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

142/2012 Xx., x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

170/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 14.6.2012

202/2012 Sb., x xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

463/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

x xxxxxx xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx x. 81/1984 Xx. a částkou x. 8/1992 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 40/1964 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Sbírka xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx sešit x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49
x)
Podle položky 28 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxxx pronajímatele xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §672 odst. 2 x.x. Jde o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, dokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §326 x.x.x. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx:
X položce 28 Xxxxxxxxx xx stanoveno, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 500 Xx xx platí "xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxxxx je soud xxxxxxx postarat xx x xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §265 xxxx. 1 x.x.x.); xx tím xxxxxx xxxx - xxx xxxxx xxxxxxxxxx §326 xxxx. 1 x.x.x. - xxxxx xxxxxxxx, aby v xxxx povinného, popřípadě xx xxxxx xxxxx, xxx má povinný xxx věci xxxxxxxx, xxxx sepsány xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, x xx x takovém xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx soupis xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudním vykonavatelem xxxxxx poplatek; to xxxxx nejen tehdy, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z úřední xxxxxxxxxx, ale i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx navrhl.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návrh xx nařízení výkonu xxxxxxxxxx (xxxx. položku 18 Xxxxxxxxx); xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu.
Xxxxxx poplatek xxxxx položky 28 Xxxxxxxxx xx xx xxxx situace xxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x patří xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti (§672 o.z.). Xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx věcem, x xx proto xxxxxxxxxx, xxx pronajímatel xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx za tento xxxx soudu zaplatil xxxxxx poplatek. Protože xxx o soudní xxxxxxxx xx jednotlivý xxxx xxxxx, požadovaný xxxxxx xxxxxx vykonavatel - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §138 x.x.x. xxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxx soudní xxxxxxxx xxxxxx zaplacen (§9 xxxx. 6 xxxxxx).
2) 86/94 Sb. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §871 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 509/91 Xx.
"Xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §871 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx."
3) Xxxx. §261 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku
4) §1 xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.
§1 xxxxxx XXX x. 472/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 89/1996 Xx.
6) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx a jinému xxxxxxxxxxxx majetku.
7) §1 xxxxxx č. 53/1966 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 75/1976 Sb.; - zákon zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/92 Sb.
§2 zákona x. 61/1977 Xx., x xxxxxx.
8) Xxxxx č. 116/1990 Sb., o xxxxx x podnájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx.
9) §11 xxxx. 3 zákona x. 158/1989 Xx., x bankách a xxxxxxxxxxxx. - xxxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 21/1992 Sb.
10) Xxxxx č. 265/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx práv k xxxxxxxxxxxx.
11) §1 xxxx. 1 x 2 zákona č. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §6 xxxxxx x. 159/1999 Xx.
13) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 159/1999 Xx.
14) §3 xxxxxx č. 159/1999 Xx.
15) §162a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.
16) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1999/44/XX, x xxxxxxxx aspektech prodeje xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §2 xxxx. x) zákona x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
20) Například §14 xxxx. 7, §15 xxxx. 3, §715a xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku.
21) §175a xx 175z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
22) §175f xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
23) Například xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Směrnice Xxxx 85/577/EHS ze xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX xx xxx 5. xxxxx 1993 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/7/XX xx xxx 20. května 1997 x ochraně spotřebitele x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxx právních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodu, xx vnitřním xxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/XX xx xxx 23. xxxx 2002 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx na xxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/619/XXX x směrnic 97/7/XX x 98/27/ES.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/122/XX ze xxx 14. ledna 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x některým xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ubytovacího zařízení (xxxxxxxxx), o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktech, x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx.
25) §2, §3 písm. xx), §23 x 66 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx).
26) §3 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 56/2006 Sb.
27) Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxxxxxx §49 odst. 2 xxxxxx x. 283/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 60/2001 Xx. x xxxxxx x. 264/2006 Sb.
30) Xxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 264/2006 Xx.
31) Například §23 xxxx. 2 xxxx. x) a §30 xxxx. 3 xxxxxx x. 239/2000 Xx., o integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
32) Xxxxxxxxx §39a xxxx. 2 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx.
33) §85 x násl. xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx.
34) §147 xx 150 xxxxxxxx xxxxx.
§276 xx 302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
35) §5 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx.

- Xxxxxx x. 107/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 31.3.2006 xxxxxx do §706 xxxxxxxx 1, který xxx

"(1) Xxxxxxxx nájemce xxxxx a nejde-li x xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx, xxxxxx, sourozenci, xxx x snacha, xxxxx xxxxxxx, že x xxx žili x den xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nemají xxxxxxx byt.".

- Xxxxxx x. 115/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006 zní:

V §706 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxx děti, xxxxx" xxxxxx slovo ", partner1a)".

- s xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx "xxxxx" x xxxxxxxx 1 být xxxxxx, ale tyto xxx xxxxxx si xxxxxxxx, proto xxxxxx, xxx xxxxx "xxxxx" xx xxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.