Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 29.12.2013.


Občanský zákoník

40/1964 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Účastníci občanskoprávních vztahů

ODDÍL I. Fyzické osoby §7 §8 §9 §10
Ochrana osobnosti §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17
ODDÍL II. Právnické osoby §18 §19 §19a §19b §19c §20 §20a
Zájmová sdružení právnických osob §20f §20g §20h §20i §20j §20k §21

HLAVA III. Zastoupení §22 §23 §24 §25

Zákonné zastoupení §26 §27 §28 §29 §30
Zastoupení na základě plné moci §31 §32 §33 §33a §33b

HLAVA IV. Právní úkony §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a §41 §41a §42

Odporovatelnost §42a
Smlouvy §43
Návrh na uzavření smlouvy §43a §43b

HLAVA V. Spotřebitelské smlouvy §51a §52 §53 §53a §54

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku §54a
Poskytování informací §54b
Právo na odstoupení §54c §54d §55 §56 §57
Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby §58 §59
Informace poskytované před uzavřením smlouvy §60 §61
Informace uváděné ve smlouvě §62

HLAVA VI. §63 §64

Jazyk §65 §66
Odstoupení od smlouvy §67
Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy §68 §69 §70

HLAVA VII. §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99

HLAVA VIII. Promlčení §100

Běh promlčecí doby §111 §112 §113 §114

HLAVA IX. Vymezení některých pojmů

Domácnost §115
Osoby blízké §116 §117
Věci a práva §118 §119 §120 §121
Počítání času §122
ČÁST II. Věcná práva

HLAVA I. Vlastnické právo §123 §124 §125 §126 §127 §128

Nabývání vlastnictví §132 §132a §133

HLAVA II. Spoluvlastnictví a společné jmění §136

Podílové spoluvlastnictví §137 §138 §139 §140 §141 §142

HLAVA III. Práva k cizím věcem §151a §151b §151c §151d §151e §151f §151g §151h §151i §151j §151k §151l §151m

HLAVA III. A Právo zástavní a zadržovací

Oddíl I. Zástavní právo §152 §153 §154 §155
Vznik zástavního práva §156 §157 §158 §159 §160 §161
Práva a povinnosti za trvání zástavního práva §162 §163 §164
Uspokojování ze zástavy §165 §165a §166 §167 §168
Neplatná ujednání §169
Zánik zástavního práva §170 §171 §172
Podzástavní právo §173 §174
ČÁST III.

HLAVA II. §190 §191 §192 §193 §194 §195

HLAVA III. §196 §197

HLAVA IV. §198 §199 §200 §201 §202 §203 §203a §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217 §218 §219 §220 §221

ČÁST IV.

HLAVA I. §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234 §235 §236 §237 §238

HLAVA II. §239 §240 §241 §242 §243 §244 §245 §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254 §255 §256

HLAVA III. §257 §258 §259 §260 §261 §262

HLAVA IV. §263 §263a §264 §265 §266 §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275

HLAVA V. §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283

HLAVA VI. §284 §285 §286 §287 §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299

HLAVA VII. §300 §301 §302 §303 §304 §305 §306

HLAVA VIII. §307 §308 §309 §310 §311 §312 §313 §314 §315 §316 §317 §318 §319 §320

HLAVA IX. §321 §322 §323 §324

HLAVA X. §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334 §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341 §342 §343 §344

HLAVA XI. §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351 §352 §353 §354 §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §362a §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §371 §372 §373 §374 §375 §376 §377 §378 §379 §380 §381 §382 §383

ČÁST V.

HLAVA I. §384 §385 §386 §387 §388 §389

HLAVA II. §390 §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401 §402 §403 §404 §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

HLAVA III. §412 §413 §414

ČÁST VI. Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení

HLAVA I. Předcházení hrozícím škodám §415 §416 §417 §418 §419

HLAVA II. Odpovědnost za škodu

ODDÍL I. Obecná odpovědnost §420 §420a
ODDÍL II. Případy zvláštní odpovědnosti §421 §421a
Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání §422 §423
Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům §424 §425 §426 §426a §426b
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků §427 §428 §429 §430 §431
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným §432
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech §433 §434 §435 §436 §437
ODDÍL III. Společná ustanovení o náhradě škody
Společná odpovědnost §438 §439 §440
Zavinění poškozeného §441
Způsob a rozsah náhrady §442 §443 §444 §445 §446 §447 §447a §448 §449 §449a
Snížení náhrady §450

HLAVA III. Bezdůvodné obohacení §451 §452 §453 §453a §454 §455 §456 §457 §458 §459

ČÁST VII. Dědění

HLAVA I. Nabývání dědictví §460 §461 §462

Odmítnutí dědictví §463 §464 §465 §466 §467 §468
Dědická nezpůsobilost §469
Vydědění §469a
Přechod dluhů §470 §471 §472

HLAVA II. Dědění ze zákona §473 §474 §475 §475a

HLAVA III. Dědění ze závěti §476 §476a §476b §476c §476d §476e §476f §477 §478 §479 §480

HLAVA IV. Správce dědictví §480a §480b §480c §480d §480e

HLAVA V. Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců §481 §482 §483 §484

HLAVA VI. Ochrana oprávněného dědice §485 §486 §487

ČÁST VIII. Závazkové právo

HLAVA I. Obecná ustanovení

ODDÍL I. Závazkový právní vztah §488
Vznik závazků §489 §489a §490 §491 §492 §493
Obsah závazků §494 §495 §496 §497 §498
ODDÍL II. Společné závazky a společná práva
Společné závazky §511
Společná práva §512 §513 §514 §515
ODDÍL III. Změny v obsahu závazků
Dohoda stran §516
Prodlení dlužníka §517 §518 §519 §520 §521
Prodlení věřitele §522 §523
ODDÍL IV. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
Postoupení pohledávky §524 §525 §526 §527 §528 §529 §530
Převzetí dluhu §531 §532
Přistoupení k závazku §533 §534
Poukázka na cenné papíry §540 §541 §542 §543
ODDÍL V. Zajištění závazků
Smluvní pokuta §544 §545
Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů §551
Zástavní smlouva §552
Zajištění závazků převodem práva §553
Zajištění postoupením pohledávky §554
Jistota §555 §556 §557
Uznání dluhu §558
ODDÍL VI. Zánik závazků
Nemožnost plnění §575 §576 §577
Uplynutí doby §578
Smrt dlužníka nebo věřitele §579
Započtení §580 §581
Výpověď §582
Neuplatnění práva §583
Splynutí §584
Narovnání §585 §586 §587

HLAVA II. Kupní a směnná smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení o kupní smlouvě §588 §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599 §600
ODDÍL II. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Výhrada vlastnictví §601
Předkupní právo §602 §603 §604 §605 §606
Právo zpětné koupě §607 §608 §609
Jiná vedlejší ujednání §610
ODDÍL III. Směnná smlouva §611
ODDÍL IV. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě §612 §613 §614 §615
Shoda s kupní smlouvou §616 §617 §618
Odpovědnost za vady prodané věci §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627

HLAVA III. Darovací smlouva §628 §629 §630

HLAVA IV. Smlouva o dílo

ODDÍL II. Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku §644 §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651
ODDÍL III. Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci §652 §653 §654 §655 §656

HLAVA V. Smlouva o půjčce §657 §658

HLAVA VI. Smlouva o výpůjčce §659 §660 §661 §662

HLAVA VII. Nájemní smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670
ODDÍL II. Nájemné §671 §672 §673 §674 §675
ODDÍL III. Skončení nájmu §676 §677 §678 §679 §680 §681 §682 §683 §684
ODDÍL IV. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu §685 §686 §686a
Práva a povinnosti z nájmu bytu §687 §688 §689 §690 §691 §692 §693 §694 §695
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu §696 §697 §698 §699
Společný nájem bytu §700 §701 §702
Společný nájem bytu manžely §703 §704 §705
Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství §705a §706 §707 §708 §709 §710 §711 §711a
Bytové náhrady §712 §712a §713 §714
Úprava práv nájemců při vzájemné výměně bytu §715 §716
ODDÍL V. Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení §717 §718
ODDÍL VI. Podnájem bytu (části bytu) §719
ODDÍL VII. Nájem a podnájem nebytových prostor §720
ODDÍL VIII.Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých §721 §722 §723

HLAVA VIII. Příkazní smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení §724
Povinnosti příkazníka §725 §726 §727
Povinnosti příkazce §728 §729 §730
Zánik příkazní smlouvy §731 §732
ODDÍL II. Smlouva o obstarání věci §733 §734 §735 §736
ODDÍL III. Smlouva o obstarání prodeje věci §737 §738 §739 §740 §741

HLAVA IX. Jednatelství bez příkazu §742 §743 §744 §745 §746

HLAVA X. Smlouva o úschově §747 §748 §749 §750 §751 §752 §753

HLAVA XI. Smlouva o ubytování §754 §755 §756 §757 §758 §759

HLAVA XII. Smlouvy o přepravě

ODDÍL I. Smlouva o přepravě osob §760 §761 §762
Odpovědnost §763 §764
ODDÍL II. Smlouva o přepravě nákladu §765 §766 §767 §768
Odpovědnost §769 §770 §771
ODDÍL III. Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě §772 §773

HLAVA XIII. Smlouva zprostředkovatelská §774 §775 §776 §777

HLAVA XIV. Vklady

Obecná ustanovení §778 §779 §780
Vklady na vkladních knížkách §781 §782 §783 §784 §785
Vkladní listy §786
Další formy vkladů §787

HLAVA XV. §788 §789 §790 §791 §792 §793 §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804 §805 §806 §807 §808 §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822 §823 §824 §825 §826 §827 §828

HLAVA XVI. Smlouva o sdružení §829 §830 §831 §832 §833 §834 §835 §836 §837 §838 §839 §840 §841

HLAVA XVII. Smlouva o důchodu §842 §843 §844

HLAVA XVIII.Sázka a hra §845 §846

HLAVA IXX. Veřejná soutěž §847 §848 §849

HLAVA XX. Veřejný příslib §850 §851 §852

HLAVA XXI. Cestovní smlouva §852a §852b §852c §852d §852e §852f §852g §852h §852i §852j §852k

ČÁST IX. Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení §853

HLAVA II. Přechodná a zrušovací ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.) §854 §855 §856 §857 §858 §859 §860 §861 §862 §863 §864

HLAVA III. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.) §865 §866

HLAVA IV. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1989 (zákon č. 188/1988 Sb.) §867

HLAVA V. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1992 (zákon č. 509/1991 Sb.) §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874 §875 §876 §877 §878

HLAVA VI. §879 §879a

HLAVA VII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1995 (zákon č. 267/1994 Sb.) §879b

HLAVA VIII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000 (zákon č. 103/2000 Sb.) §879c

HLAVA IX. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 2001 (zákon č. 367/2000 Sb.) §879d §879e

Účinnost zákona §880
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
§14 právního předpisu č. 159/1999 Sb.
§45 právního předpisu č. 363/1999 Sb.
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 317/2001 Sb. - Čl. IV
č. 136/2002 Sb. - Čl. III
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 37/2004 Sb. - §72
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 56/2006 Sb. - Čl. VIII
č. 107/2006 Sb. - §6
č. 264/2006 Sb. - Čl. XLIV
č. 132/2011 Sb. - Čl. II
40
XXXXXXXX XXXXXXX
xx dne 26. února 1964
Federální xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Republiky xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:
Xxxxxx I
Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx XX
Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx XXX
Xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
Článek XX
Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Článek X
Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx XX
Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Článek XXX
Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Článek XXXX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
ČÁST I.
XXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
§1
(1) Úprava xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx osobnosti x nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx zákoník xxxxxxxx majetkové vztahy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, majetkové xxxxxx xxxx xxxxxx osobami x xxxxxx, jakož x vztahy vyplývající x práva na xxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. 3)
(3) Právní xxxxxx vznikající x xxxxxxxx duševní tvořivé xxxxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vznikají x xxxxxxxx úkonů xxxx x jiných xxxxxxxxxxx, x nimiž xxxxx vznik těchto xxxxxx spojuje.
(2) X xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx.
(3) Účastníci xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů si xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx upravit xxxxxxx odchylně xx xxxxxx, jestliže to xxxxx výslovně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ustanovení zákona xxxxxxxxx, xx xx xx něj xxxxx xxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxx xxx právního xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx mravy.
(2) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, státní xxxxxx x orgány xxxxxx xxxxxxxxxx dbají x to, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§4
Xxxxx xxxx, xxx právo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x zákoně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx orgánem xxxx.
§5
Xxxxx-xx xx zřejmému xxxxxx xx pokojného stavu, xxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx. Xxx může předběžně xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx stav. Xxx není dotčeno xxxxx domáhat se xxxxxxx u soudu.
§6
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxx bezprostředně, xxxx ten, xxx xx xxxxx ohrožen, xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásah xxx odvrátit.
Hlava XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů
Xxxxx X.
Fyzické xxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxx práva x xxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx. Xxxx způsobilost xx x xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx se xxxx.
(2) Xxxxx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, soud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx. Xx mrtvou soud xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu, lze-li xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx nežije.
§8
(1) Xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práv x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx dovršením xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uzavřením xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx.
§9
Nezletilí xxxx způsobilost xxx x xxxxxxx právním xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx.
§10
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx vůbec xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx fyzická xxxxx xxx xxxxxxx poruchu, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx požívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx některé právní xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx k právním xxxxxx xxxxx x xxxxxx omezení v xxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx zruší, změní-li xx xxxx odpadnou-li xxxxxx, které k xxx xxxxx.
Xxxxxxx osobnosti
§11
Xxxxxxx xxxxx xx právo xx xxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxxxx života a xxxxxx, občanské cti x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x soukromí, xxxxx xxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x obrazové a xxxxxxx záznamy týkající xx xxxxxxx osoby xxxx jejích xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx.
(3) Podobizny, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přiměřeným xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, filmové, rozhlasové x televizní xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx použití xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§13
(1) Xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxx dáno xxxxxxxxx zadostiučinění.
(2) Xxxxx xx se xxxxxxxx postačujícím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xx xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x penězích.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx soud x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy a x xxxxxxxxxx, za xxxxx x xxxxxxxx xxxxx došlo.
§14
§14 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§15
Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uplatňovat xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 27) x xxxxx, x není-li xxxx, xxxxx xxxxxxx.
§16
Kdo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
§17
§17 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Oddíl XX.
Xxxxxxxxx xxxxx
§18
(1) Způsobilost xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§19
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterému xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jejich vznik xxxxx.
§19x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx zapisují xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§19x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx být určen xxx xxxxxx zřízení.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx názvu právnické xxxxx xx možné xx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xx xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s účinností xx 1.1.1992
§19c
(1) Xxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxx xxxx sídlo. Sídlo xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx x bytě, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozsahu xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx-xx její xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx název xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx adresu xxxxx xxxxxxx právnická osoba xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tomu, xxx se xxxxxx xxxxx zapsaného xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx.
§20
(1) Xxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx, xxxxx x xxxx xxxx oprávněni smlouvou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xx xxxxxxxxxx osobu mohou xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx její xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx tyto osoby xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jen xxxxx xx právní xxxx týká předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jen xxxxx, xxx-xx x překročení, x xxxxxx druhý xxxxxxxx nemohl xxxxx.
§20a
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohodou, uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx zřízena, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákony xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vyžaduje xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zákon nestanoví xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxx
§20x
§20x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
§20x
§20c xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
§20x
§20d xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
§20x
§20x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/1997 Sb.
Xxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx osob
§20x
X ochraně svých xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx zájmová xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "sdružení").
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20g
X xxxxxxxx sdružení se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená zakladateli xxxx xxxxxxxxx založení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx schůzi. X xxxxxxxx sdružení xx xxxx schůzi xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zakládajících xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (názvu) x bydliště (xxxxx) x xxxxxxx členů. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ustavující xxxxxx.
§20g xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20h
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx určí xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx působnosti, způsob xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx příspěvek.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx určí xxxxxx, jímž xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20x
(1) Xxxxxxxx xx právnickou xxxxxx, jež xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx svých povinností.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobilosti zápisem xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 18) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx název x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob 36), xxxxxxx činnosti xxxxxxxx, orgány, xxxxxxx xxxxxxxx jedná, x xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonávajících xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zakladatelská xxxxxxx nebo zápis x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spolu xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§20j
(1) Xxxx xxxxxxx sdružení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sdružení xxxxxxxxxx na právního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx krajský úřad xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stíhání proti xxxxxxxx xxxx výkon xxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
§20x
(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registru obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx,
b) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u subjektu xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx narození x xxxx, xxx se xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z informačního xxxxxxx cizinců xxxx xxxxx:
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,
x) datum xxxxxxxx,
x) místo a xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 lze x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
§20k vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 142/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§21
Pokud xx xxxxxxxxxx občanskoprávních xxxxxx stát, xx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx je xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx vznikají práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxx, xxx sám xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, o který xxx, xxx ten, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx zastoupeného.
§23
Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxx jednat xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx si xxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X z právních xxxxx dalšího xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx přímo zastoupenému.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
§26
Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx ně xxxxxx zákonní xxxxxxxx.
§27
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého dítěte, xxxxxxxx zákon x xxxxxx.
(2) Zákonným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům xxxx xxxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím soudu xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příbuzný xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx pro ustanovení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§18 xxxx. 1).
§28
Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx též spravovat xxxxxxx těch, které xxxxxxxxx, x xxxxx-xx x běžnou záležitost, xx k nakládání x xxxxxxxx třeba xxxxxxxxx xxxxx.
§29
Xxxx xxxx xxxxxxxxx opatrovníka xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx znám, xxxxxxxx xx xx xxxxx k xxxxxxx xxxx zájmů nebo xxxxxxxx-xx to veřejný xxxxx. Za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx x xxxxxx vážného xxxxxx.
§30
Xxxxx-xx xx střetnutí xxxxx xxxxxxxxx zástupce xx xxxxx zastoupeného xxxx xx xxxxxxxxx zájmů xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx, ustanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx na xxxxxxx plné moci
§31
(1) Při xxxxxxx úkonu xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxx uveden xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění.
(2) Xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx osobě, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx moc.
(3) Xxxxx moc xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x plné xxxx udělené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx formě, xxxx xxx plná xxx udělena xxxxxxx. Xxxxxxx musí být xxxx moc udělena x xxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx za někoho xxxxxx, platí, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx zmocněnec xxxxxx zmocnitele x xxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx práva x xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx vliv xx xxxxxx xxxxxx jednání, xxxxxx xx byly xxxxx xxxxxx, vůči xxxxxx xxxxxxxxx jednal.
(3) Je-li xxxxxxxxx x dobré xxxx xxxxx xxxxx-xx nebo xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxx x u xxxxxxxxx, xxxxxx jde o xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx zmocněnec xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxx, co se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jedná-li xxxxx xx jiného bez xxxx moci xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxx, xx koho xxxx jednáno, právní xxxx dodatečně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schválí. Xxxxxxxxx-xx zmocnitel xxxxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxx bez xxxx xxxx, může xxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx způsobené xxxx xxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 2 neplatí, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
§33a
(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx plnou moc xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx osobě,
x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§33a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§33b
(1) Xxxx xxx zanikne
x) xxxxxxxxxx úkonu, xx xxxxx xxxx xxxxxxx,
b) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx-xx vypovězena xxxxxxxxxx,
x) zemře-li zmocněnec.
(2) Xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x jejího xxxxxx něco jiného, xxxxx zvláštní xxxxx 20) nestanoví jinak. Xxxxxxx právnické xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx moc jen xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx jinou xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx platně vzdát xxxxx plnou moc xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx odvolání xxxx xxxx xxxx zmocněnci xxxxx, xxxx jeho xxxxxx úkony xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx ustanovení se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx plné moci xxxxx xxxx musel xxxxx.
(5) Oznámil-li xxxxxxxxx jiné xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx zmocněnci xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx odvolání xxxx xxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx jednáním zmocněnce xxxx xxxx tato xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx odvolání věděla.
(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx vypoví-li zmocněnec xxxxx moc, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vše, xx xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Úkony xxxxx xxxxxxx xxxx stejné xxxxxx účinky, jako xxxxx zastoupení xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxx xxxxx
§34
Xxxxxx xxxx xx xxxxxx vůle směřující xxxxxxx xx vzniku, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§35
(1) Xxxxxx xxxx může xxx učiněn jednáním xxxx opomenutím; xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, co chtěl xxxxxxxx projevit.
(2) Xxxxxx xxxxx vyjádřené xxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx vůle toho, xxx právní xxxx xxxxxx, není-li tato xxxx v rozporu x xxxxxxxxx projevem.
(3) Xxxxxx úkony xxxxxxxxx jinak xxx xxxxx xx vykládají xxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxx úkon xxxxxx, x xxxxxx se xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx právní xxxx xxxxx.
§36
(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx práva xx xxxxxxxxxx xxx vázat xx splnění xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxx zánik práva xxxx povinnosti, se xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx splnění xxxxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx rozvazovací, xxxxxxxx xx jejím xxxxxxx závisí, zda xxxxxxxx již nastalé xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, jemuž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, její xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx záměrně xxxxxxxx, xxxxx neměl právo xxx xxxxxx a xxxxx je xxxx xxxxxxx xx prospěch.
(5) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx povahy něco xxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§37
(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx svobodně x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx úkon, xxxxx xxxxxxxxx je plnění xxxxxxx, je xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxx neplatný xxx xxxxx x psaní x počtech, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§38
(1) Xxxxxxxx je právní xxxx, xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx, xxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx ji xxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§39
Xxxxxxxx xx xxxxxx úkon, xxxxx svým xxxxxxx xxxx účelem xxxxxxxx xxxxxx nebo jej xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§40
(1) Xxxxx-xx právní xxxx xxxxxx ve xxxxx, xxxxxx vyžaduje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neplatný.
(2) Xxxxxxx uzavřená dohoda xxxx xxx změněna xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou; xxxx-xx xxxxxx xxxx více xxxx, xxxxxx být xxxxxx xxxxxxx xx xxxx listině, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx. Xxxxxx xxxx xxx nahrazen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je to xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
(4) Xxxxxxx forma xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx elektronickými xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx číst a xxxx, xx třeba xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxx úkonu x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx si zvolí, x xx schopný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§40x
Xxx-xx x důvod neplatnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §49a, 140, §145 xxxx. 2, §479, 589, §701 xxxx. 1, §775 x §852b xxxx. 2 a 3, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx za platný, xxxxx se ten, xxx xx takovým xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedovolá. Xxxxxxxxxxx se nemůže xxxxxxxxx ten, xxx xx sám xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, nebyl-li xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§40). Xx-xx xxxxxx xxxx x rozporu x obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neplatnosti dovolá.
§41
Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx tato xxxx, xxxxx x xxxxxx právního úkonu xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx nichž x němu xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx oddělit xx xxxxxxxxx obsahu.
§41a
(1) Xx-xx neplatný právní xxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx úkonu, xxxxx xx xxxxxx, lze xx xxx xxxxxxx, xx-xx x okolností xxxxxx, xx vyjadřuje xxxx xxxxxxxxx osoby.
(2) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx úkon jiný, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx náležitosti. Neplatnosti xxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xx xxxxx dovolávat xxxx účastníku, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
§41a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 s účinností xx 1.1.1992
§42
Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx škodu.
§42x
Xxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx určil, xx xxxxxxxxxx právní úkony, xxxxx zkracují xxxxxxxxxx xxxx vymahatelné pohledávky, xxxx xxxx xxxx xxxxxx neúčinné. Toto xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxx xxx-xx xxx xxxxxxxxx.
(2) Odporovat xx možné xxxxxxx xxxxxx, které dlužník xxxxxx v posledních xxxxx xxxxxx v xxxxxx zkrátit xxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx znám x xxxxxxx úkonům, kterými xxxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxxx x k xxxx došlo v xxxxxxxxxx třech xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jemu blízkými (§116, 117), xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx čase xx prospěch těchto xxxx, x výjimkou xxxxxxx, když xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemohla xxxxxx.
(3) Xxxxx odporovat xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkon xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx dlužníka prospěch.
(4) Xxxxxx úkon, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odporoval, je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx věřitel xxxx xxxxxxxxx uspokojení xxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx odporovatelným xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx majetku; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx x xxxxxx úkonu xxxxxxxx.
§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxx
§43
Xxxxxxxxx xxxx povinni xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx
§43x
(1) Projev vůle xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x vyplývá x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx byl xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Návrh xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx. Xxxxx, x xxxx xx neodvolatelný, může xxxxxxxxxxx xxxxxx, dojde-li xxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx.
(3) Dokud xxxxxx smlouva uzavřena, xxxx xxx návrh xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx osobě, xxxxx xx určeno, xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Návrh xxxxxx xxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, která xx x xxx xxxxxxxxx xxx přijetí, xxxxxx z jeho xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx uplynutím této xxxxx, xxxx
x) xx-xx x něm xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
§43x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§43x
(1) Xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx
x) uplynutím xxxxx, xxxxx x xxx xxxx určena pro xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx k povaze xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx navrhovatel xxxxxx xxx zaslání xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx návrh xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx počíná běžet xx xxxxxxxx, xxx xx telegram podán x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxx od data x něm xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxx datum xxxxxxx, xx xxxx uvedeného xx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx.
§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxx xxxxxx
§43x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx učiněné osobou, xxxxx byl návrh xxxxx, xxxx jiné xxxx včasné xxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxx její xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Včasné xxxxxxx xxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx, kdy vyjádření xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dojde xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx lze odvolat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx současně x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx má xxxxxx xxxxxx včasného xxxxxxx, xxxxxxxx navrhovatel x xxx xxx xxxxxxx vyrozumí osobu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxx nebo odesláním xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx písemnosti, jež xxxxxxxxx xxxxxxx návrhu, xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijetí, xxxxxx navrhovatel xxx xxxxxxx vyrozumí xxxxx xxxxx, které xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxx, nebo xx x xxxxx smyslu xxxxxx xxxxxx.
§43x xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§44
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx přijetí xxxxxx na uzavření xxxxxxx xxxxxx účinnosti. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxx xxxxx. Přijetím xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahu navrhované xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxx xxxxx dvěma xxxx více xxxxxx x x jeho xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je, xxx všechny osoby, xxxxxx xx xxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx uzavřena, jestliže xxxxxxx tyto osoby xxxxx xxxxxxx.
§45
(1) Xxxxxx xxxx působí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxx vůle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (§49a).
§46
(1) Xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitostí, xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx něž to xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stačí, xxxxx-xx k písemnému xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xx téže xxxxxxx.
§47
(1) Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx do xxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxxx.
§48
(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odstoupit, xxx xxxxxxxx je xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.
§49
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tísni xx xxxxxxx nevýhodných podmínek, xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§49x
Právní xxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, vycházejícím xx xxxxxxxxxxx, xxx je xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyvolala xxxx x něm xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxx. Omyl x xxxxxxxx xxxxxx úkon xxxxxxxxx nečiní.
§49a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§50
(1) Xxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx ze smlouvy xxxxxxxxx okamžikem, xxx x ní xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx má xxxxx ní tytéž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, s kým xxxxxxx uzavřel. Xxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxx práva, xxxxxxx xxxx, nebylo-li xxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx tomu, x xxxx xxxxxxx smlouvu xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx mezi xxxx, xxx xx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xx účastník, který xxxxxx ve prospěch xxxxx osoby vyhradí, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx platí, jestliže xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§50x
(1) Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvu; xxxx xx však xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostech.
(2) Xxxxxxx-xx do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, lze xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx škody xxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx závazek xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx účastníci xxx xxxxxx xxxxxxx vycházeli, xx do xx xxxx změnily, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx byla xxxxxxxx.
§50a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x účinností xx 1.1.1992
§50x
Xxxxxxxxxx §50a se xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx dohodli, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx doplněn, xxxxx xxxxxx dali xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx platit, x xxxxx x xxxxxx x zbytku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§50b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§51
Účastníci xxxxx uzavřít x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx zákona.
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxxxxxx smlouvy
§51a
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 24) x xxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele xx spotřebitelských xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§52
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kupní, xxxxxxx x xxxx, případně xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jedná x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§53
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran. Prostředky xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, adresovaný xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxx x objednávkovým tiskopisem, xxxxxxx, xxxxxxx s (xxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxxx xxx (lidské) obsluhy (xxxxxxxxxxx xxxxxx přístroj, xxxxxxxxx), xxxxxxx, videotelefon (xxxxxxx s obrazovkou), xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxx, faxový xxxxxxxx, xxxxxxxx (televizní xxxxx, xxxxxxxxxxxx), veřejná xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Prostředky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx použití neodmítl. Xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx telefonní xxxxxxx xxx (xxxxxx) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronické xxxxx. Použitím xxxxxx xxxxxxxxxx komunikace na xxxxx xxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx žádné xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx musí být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx x této xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx. Tyto informace xxxx být poskytnuty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x zásadám dobré xxxx a x xxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx na dálku xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx zejména tyto xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podniku xxxx xxxxxxxxxxx složky xx území Xxxxx xxxxxxxxx, byly-li xxxxxxx, xxxx x zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, x kontaktní xxxxx, zejména poštovní xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podléhá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, z xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx daní x xxxxxxxx, xxxx-xx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xx dodání,
f) xxxxxx platby, xxxxxx xxxx plnění,
x) xxxxxxx x právu xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8,
h) xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx,
x) xxxx, xx xxxxxx zůstává xxxxxxx xxxx xxxx x platnosti.
X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; nedodržení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za nepředání xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 7.
(5) Xxxx-xx spotřebitel objednávku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx na dálku, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx potvrdit xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx s xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxx při použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, nejpozději xxxx xxxx plněním, xxxx xxx spotřebiteli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxx,
b) informace x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxxx po xxxxxxx x o xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx platnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 1 xxx.
(7) Byla-li smlouva xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx spotřebitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14 xxx od xxxxxxxx plnění. V xxxxxxx, xx dodavatel xxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxx písemně xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 6, xxxx xxxx xxxxx xxx odstoupení 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx od xx xxxx xxxxx xxxxx čtrnáctidenní.
(8) Xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx odstoupit xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxx
x) xx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx bylo x xxxx souhlasem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx,
b) xx dodávku zboží xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx finančního xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zkáze, opotřebení xxxx xxxxxxxxx,
x) xx dodávku audio x xxxxx nahrávek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx spotřebitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
e) xx xxxxxxx novin, xxxxxxxx x xxxxxxxx,
x) spočívajících ve xxx xxxx loterii.
(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebiteli xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxxx.
(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, xx xxxxxxxxx právo xxxxx na náhradu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx.
§53x
(1) Xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 19) xxxx xxx součástí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, zda xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dodavatelem xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx technických krocích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, v nichž xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx a opravování xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x kodexech xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx závazné xxxx které xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků; xx xxxxxxx při jednání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx vstupní xxxxx v xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx vložil; to xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx výměnou xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Pro xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 7 obdobně.
§53x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 480/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.9.2004
§54
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xx 9 x §53a se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) x finančních xxxxxxxx (§54a); ustanovení §53 odst. 1 xx 3 x 5 x §53a xx xx xxxx xxxxxxx použijí,
b) xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx telefonů,
x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx týkající xx jiných xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx nájmu,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,
f) xx xxxxxxx potravin, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doručovateli xx xxxxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx, xxxxxxx, stravování xxxx využití volného xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx termínu xxxx xxxx.
§54x
Smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx trhu x xxxxxxxxxxxx nástroji. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xx to, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx považuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle první xxxx, kde xx xxxxxx dodavatele vystupuje xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx družstvo, pojišťovna, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatel, xxxx xxxxxxxxxx osoba x obdobným předmětem xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxx uzavření xxxxxxx x finančních službách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §53 odst. 1, xxxxx umožňují xxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spotřebitele (xxxx jen "smlouva x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx"), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §54b xx 54d. Xxxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na dálku xxxx upraveny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 25).
(3) X xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx ustanovení §54b xx 54d xx xxxx xxxxxxx nevztahují. Xxxxxxxxx-xx stejné smluvní xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx dálku xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se na xxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx §54b odst. 2 xx 6; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx více xxx xxxxx xxx.
(4) Xxx účely smluv x finančních službách xxxxxxxxxxx na dálku xx xxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jemu xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx využívány po xxxx přiměřenou účelu xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx umožňuje reprodukci xxxxxx informací v xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxx podnikatelské xxxxxxxx.
(5) Ustanovení §54b xxxx. 2, §54b xxxx. 3 xxxx. x) a x), §54b xxxx. 4 xxxx. x), x), x) a g) x §54b xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§54b
Poskytování xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x x možných xxxxxxxxx mimosoudního řešení xxxxx xxxx možných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s odstavcem 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx:
x) obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x příjmení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx bylo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx právnickou xxxxxx, xxxx bydliště xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"),
e) xxxxx xxxxxxxx dodavatele, který xx právnickou osobou, xxxx bydliště xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx význam xxx xxxxx mezi spotřebitelem x zástupcem dodavatele,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx dálku s xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"), x identifikační xxxxx, pokud mu xxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jedná,
x) xxxxx zprostředkovatele, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx bydliště zprostředkovatele, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, případně jiné xxxxxx, xxxxx mají xxxxxx pro vztah xxxx spotřebitelem x xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) informace x xxx, xxx xx dodavatel xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx obdobném rejstříku x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx čísle xxxx xxxxx odpovídajícím prostředku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx dozoru nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podniká xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxx 1 poskytnuty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx:
x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytované xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, daní xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx x xxxxxx souvisejících xxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx určit xxxxxx, pak veškeré xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ověřit xx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxx kontrolu dodavatele xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx službou, xxxxxx xxxxxxxxxx upozornění, že xxxxxx výnosy nejsou xxxxxxx výnosů xxxxxxxxx,
x) existence dalších xxxx xxxx nákladů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatele nebo xxx xxxxxx vybírány,
x) případná omezení xxxxxx, po xxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx x platnosti,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx službu x xxxxxx poskytnutí xxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtovány.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 poskytnuty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx:
x) x xxxxxxxx xx nemožnosti xxxxxxxxx od smlouvy xxxxx §54c xxxx. 1, xxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, částce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx požadováno xxxxx §54c xxxx. 6, a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx neuplatnění xxxxx na odstoupení xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx době xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) x xxxxx dodavatele nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxx o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx,
x) praktické xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, obsahující xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx vytvoření xxxxxx xx spotřebitelem před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx,
f) x smluvní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterých xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikovat xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxxx poskytnuty smluvní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 poskytnuty xxxx xxxxxxxxx x možných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx na dálku:
x) x existenci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obrátit xx xx xxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a Fondu xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) X informací poskytnutých xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 musí xxx dány xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihu xxxx tím, xxx xx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx nabídkou xx xxxx xxxxxxxx vázán.
(9) Jestliže xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx uzavřena xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx prostředků komunikace xx dálku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx 8, musí xxxxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxx.
(10) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx spotřebiteli xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účel hovoru x xxxxxxxxx sloužící x dostatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 xx 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, a xxxx spojení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), b) x x) x xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx odstoupení xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx, x x povaze xxxxxx informací. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodat xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxx xxxx dotčena.
(11) Spotřebitel má xxxxx obdržet xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podobě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavíranou xx xxxxx.
(12) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxx uzavírané na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx odstoupit. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, kdy xx o porušení xxxxxxxxxx dodavatele xxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54c odst. 6 xx 9 xxxxxxx.
§54c
Xxxxx xx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodů x xxx xxxxxxxx xxxxxxx sankce (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxxxxx") xx xxxxx 14 xxx xxx xxx uzavření této xxxxxxx xxxx xx xxxxx 14 xxx xxx xxx, xxx xx byly předány xxxxxxxxx x xxxxxxx x §54b xxxx. 8 xxxx 9, xxxxxx-xx tento xxx xx uzavření xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx připojištění xxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů ode xxx uzavření xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §54b xxxx. 8 xxxx 9, xxxxxx-xx tento xxx xx uzavření smlouvy.
(2) Spotřebitel nemá xxxxx na odstoupení x xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx pohybech cen xx finančních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxx, jako xxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx hodnotám x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 26). Právo xx xxxxxxxxxx dále spotřebitel xxxx u smluv, x nichž bylo xxxxx splněno oběma xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebitele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Spotřebitel vykoná xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s praktickými xxxxxx podle §54b xxxx. 4 xxxx. x); xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty.
(4) Xxxxx xx xx smlouvou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx smlouva xxxxxxxxx xx dálku vztahující xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, pak xx xxxx smlouva xx xxxxxxx ruší, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(5) Ve xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavíranou xx xxxxx xx xxxx, xx x tím xxxxxxxxxxx vysloví xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx, dodavatel xx xxx xxxx xxxxxxxxx neprodlené zaplacení xxxxxx xxxxx xx xx xx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx služby.
(7) Xxxxxxxxx xxxxx xx spotřebitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxx plnění smlouvy xxxx uplynutím xxxxx xxx odstoupení podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx informoval x xxxxxx xxxxx §54b xxxx. 4 xxxx. x).
(8) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstoupení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx spotřebiteli xxxxxxx xxxxxxx prostředky xx něj xxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na dálku, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.
(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx zaslal xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx dodavateli xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxx přijatý na xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
§54c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
§54x
(1) Xxxxx dodavatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční službu xxx výslovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx spotřebitel xxxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx jiné povinnosti. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za souhlas x poskytováním finančních xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxx §55 x 56.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, pokud byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxx smluv stanovené xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54c xxxx. 7, nese důkazní xxxxxxx x splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důkazní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx ujednání, xxxxx stanovuje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nese, xxx jen x xxxxx, spotřebitel, xx xxxxxxxxxxx xx smyslu §56 odst. 3.
§54x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 56/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.3.2006
§55
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zákona x xxxxxxxxxx spotřebitele. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx vzdát xxxx, xxxxx xx zákon xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx své smluvní xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx xxxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smluv platí xxxxxx pro spotřebitele xxxxxxxxxxx.
§56
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmějí xxxxxxxxx ujednání, která x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx značnou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.
(3) Nepřípustná xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxxxx, xxxxx
a) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx opomenutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx či xxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx za škodu,
x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zatímco xxxxxx dodavatele xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,
x) dovolují dodavateli, xxx xxxxxxxxxxxx nevydal xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zákonného důvodu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx dodavatele, xxx xxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) zavazují xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek, x xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve smlouvě,
x) xxxxxxx, že xxxx xxxxx či xxxxxx xxxx určena x xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zboží xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx byl xxxxxxxx xx smlouvy odstoupit, xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxx všechny xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx převést xxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xx zhoršení dobytnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§57
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx prostory xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodů x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14 xxx od xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxx xx splnění dodávky xxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx odstoupit xx 1 xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx určeném xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než vyžádanou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nedodal xxxx xxxxx než xxxxx x provedení xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx zároveň povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxx xx smlouvy.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxx; xxxxxxx upozornění xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, u níž xx třeba toto xxxxx uplatnit, xxxxxx xxxxxxxx xx sídla xxxxxx xxxxx.
(3) Xxx porušení povinnosti xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spotřebitel xxxxx odstoupit od xxxxxxx do 1 xxxx xx jejího xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, prodej, xxxxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x o dodávce xxxxxxxx do xx xxxxxxxxxxx,
b) na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx zboží běžné xxxxxxxx dodávaného stálými xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,
c) na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nímž xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx seznámit x xxxxxxxxxxxxx dodavatele, za xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx má pokračovat xxxxxxx při plnění xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxx nejméně xx 7 xxx xx převzetí xxxxx x je x xxxxx xxxxxx seznámen x xxxxxxxx nebo xx smlouvě,
x) xxxxxxxx x x xxxxxxx papírech.
Xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx
§58
(1) Ustanovení §5971 xx použijí xx xxxxxxxxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx časový xxxx, xx-xx xxxxxxx uzavřena xx xxxx delší xxx 1 xxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx delší xxx 1 rok (xxxx xxx "dlouhodobý xxxxxxxxx xxxxxxx"),
x) pomoc xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu (xxxx xxx "další xxxxxx"), xxxx
d) xxxxx xx výměnném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spotřebitelům xxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné služby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx").
(2) Ustanovení §59 xx 71 se xxxxxxx x na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxx smlouvu podle xxxxxxxx 1.
§59
Pokud xxxxxxx xxxxx §58 xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx rok, má xx xx to, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx.
§60
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Poskytovatel, xx xxxxxxx se xxx xxxxx §58 xx 71 považuje xxxxx, xxxxx xxxxx x rámci xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx, xxx jedná xxxxx xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxxx §58 xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx návrhem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58, bezplatně na xxxxxxxxx jasným a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx spotřebitele xx xxxx právo xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx přijetí xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx.
§61
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx rekreačního xxxxxxxx, xxxxxxx prodeje xxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxx lze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkt, xxxxx prodej xxxx xxxxxx nabízeny x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx akce a xx celou dobu xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informace xxxxx §60 xxxx. 1.
§62
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Součástí smlouvy xxxxx §58 musí xxx informace poskytnuté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1. Xx xxxxxxx, jestliže xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sjednaly xxxx pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxx poskytovatele xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Má-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx informací xxxxx §60 xxxx. 1, xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xx změny písemně xxxxxxxxx xxx, xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx snadný xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx výslovně xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx smlouvě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx smluvních xxxxx x datum a xxxxx jejího xxxxxxxx.
Hlava XX.
§63
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx, x délce lhůty xxx odstoupení a x zákazu xxxxxxx xxxxx, xxxxxx plnění xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx každé zvlášť.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 je xxxxxxxx xxx odstoupení xx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§64
(1) Xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1 poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to tak, xxx x nim xxx xxxxxxxxxxx snadný xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx §58 xxxx xxx uzavřena xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx od xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§65
Jazyk
(1) Má-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx nebo x některém xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor nebo xx-xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxx, xxxx mu xxxxxxxxxxxx informace stanovené x §60 xxxxxxxxxx xxxxx volby xxxxxxxxxxxx x jazyce xxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x úřední xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Smlouva xxxxx §58 musí xxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxx bydliště xxxx jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo některého xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxx xxxxx xx jazyka xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx některého xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx nemovitost xxxx její xxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§66
(1) Xxxxxxx-xx spotřebitel smlouvu, xx xxxxx xx xxxxxxxx dlouhodobý rekreační xxxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hradit xxxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx splátek x xxxx xxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx prvním roce xxxxx xxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 14 xxx xxxxx dnem splatnosti.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez uvedení xxxxxx ve xxxxx 14 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxx k zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splátky; xxxxx xx zachována, xxxxx spotřebitel xxxx xxxxx uplynutím výpověď xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxxxxx právo požadovat xx spotřebiteli xxxxx xxxxx plnění.
§67
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx §58 xx xxxxx 14 dnů xx jejího xxxxxxxx xxx uvedení xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx služba, xxxx z toho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Neobdrží-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zároveň x xxxxx uzavřením, xxxxx xx xxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Nepředá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2, xxxx xxxxx xxx odstoupení 1 xxx x 14 xxx ode dne, xxx byla smlouva xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplněný xxxxxxxx xxx odstoupení xx smlouvy písemně xx 1 roku xxx dne, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxx obdržel xxxx xxxxxxxxxx, nastal-li xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1, xxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxx x 14 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx uzavřena, popřípadě xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx obdržel xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců ode xxx, kdy byla xxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxx dne, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx tento xxx xxxxxxx, končí xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx k uplatnění xxxxx na xxxxxxxxxx xx smlouvy je xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odesláno před xxxxxxxxx této xxxxx.
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
§68
Uzavírá-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx výměna, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.
§69
(1) Xxxxx neuplyne lhůta xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx po spotřebiteli xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx platbu xxxxxx xxx xxxx plnění xxxx xxxxxx zajištění. Xxxx-xx x této xxxx spotřebitel xxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx prodej, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jiná xxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx plnění xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx poskytovatele x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx v xxxx době xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, je xxxxxx xxxxx neplatné.
§70
Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rekreační produkt, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx i na xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx XXX.
§71
Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §58 x xx smlouvu x odložené platbě, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxx, aniž xx x tím byly xxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxx xxxxxxxxxxxx.
§72
§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§73
§73 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§74
§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§75
§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§76
§76 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§78
§78 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§79
§79 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§80
§80 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§81
§81 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§83
§83 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§84
§84 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§85
§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§86
§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§87
§87 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§89
§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§90
§90 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§92
§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§94
§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§95
§95 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§96
§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§97
§97 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§98
§98 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx VIII.
Xxxxxxxxx
§100
(1) Xxxxx xx promlčí, xxxxxxxx xxxxxx vykonáno x xxxx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx (§101110). X xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxx promlčení, xxxxx promlčené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §105. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx práva x xxxxxx xx xxxxxxxxx knížkách nebo xx jiných formách xxxxxx x běžných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Promlčecí xxxx
§101
Xxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxx doba tříletá x běží xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
§102
X xxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, počíná xxxxx promlčecí xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§103
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx splatnosti. Xxxxx-xx xx xxx nesplnění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celý xxxx (§565), xxxxx běžet xxxxxxxxx doba ode xxx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.
§104
§104 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§105
Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx (§485), xxxxx xxxxx promlčecí xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§106
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx roky xxx dne, kdy xx poškozený xxxxx x xxxxx x x xxx, kdo xx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx roky, a xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx ode xxx, kdy došlo x události, x xxx škoda xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x škodu xx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15) xxxxx xxx xxxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx poškozeného (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx promlčí xx xxx roky xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxx, xxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx za deset xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jednání.
§107
(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx promlčí xx dva xxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx obohacení a xxx xx na xxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obohacení, xx xxxxx xxx xxx xxx, xxx x xxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zrušené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxx vše, xx xxxxx ní xxxxxxx, xxxxxxxxx soud k xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx namítat.
§108
Xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx jeden xxx s výjimkou xxxx na náhradu xxxxx x xxxxxxxx xxxx.
§109
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, není-li xx xxxx deseti xxx vykonáváno.
§110
(1) Xxxx-xx xxxxx přiznáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx jiného xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx let ode xxx, kdy xxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxx xx do xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xx za deset xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxx; xxxx-xx však x xxxxxx uvedena xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na něž xxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx rozloženo; xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx počíná xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx splatným celý xxxx (§565), počne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx x opětující xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; xxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx doba, xxx xxxxx jde x xxxxx a opětující xx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.
Xxx promlčecí xxxx
§111
Změna x xxxxx věřitele xxxx xxxxxxxx nemá xx běh xxxxxxxxx xxxx xxxx.
§112
Uplatní-li xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx příslušného orgánu x x zahájeném xxxxxx xxxxx pokračuje xxxx xx-xx xxxxxxx xxxx práva zahájena xxxxxxx xxxxx xxxxxx x mediaci, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx uplatnění xx xxxx xxxxxx xxxx xx tohoto zahájení xx dobu xxxxxxx. Xx xxxxx i x právu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx které xxx u xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx navržen xxxxx xxxxxxxxxx.
§113
Xxx-xx x práva xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxx xxxxx osobám, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx. Xxx započaté xxxxxxxxx xxxxxxx dále, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxx osobám xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
§114
Jde-li x xxxxx mezi xxxxxxxxx zástupci na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami xx xxxxx straně, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx neběží, xxxxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxx xx plnění. Xx xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx některých xxxxx
Xxxxxxxxx
§115
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx spolu trvale xxxx x společně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby.
Xxxxx xxxxxx
§116
Xxxxxx xxxxxxx xx příbuzný x xxxx přímé, xxxxxxxxxx x xxxxxx, partner 27); jiné osoby x xxxxxx rodinném xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx blízké, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx xxxxxxx.
§117
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx dvou xxxx xx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxx, xxxxx x řadě xxxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxx x v xxxx xxxxxxx obě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Věci x xxxxx
§118
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx věci, x xxxxx xx jejich xxxxxx připouští, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů mohou xxx xxx xxxx xxxx nebytové xxxxxxxx.
§119
(1) Xxxx jsou movité xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx jsou pozemky x xxxxxx spojené xx zemí pevným xxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxx xxxx je xxx, co x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx se xxx xxx znehodnotila.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§121
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx náležejí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jsou xxx xxxxxx k xxxx, xxx byly x xxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prostory xxxxxx x xxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx s jejím xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx
§122
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx dní xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx počátek. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Konec xxxxx xxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx let xxxxxxx xx xxx, xxxxx se pojmenováním xxxx číslem xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx událost, xx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.
XXXX II.
XXXXX PRÁVA
Hlava X.
Xxxxxxxxxx xxxxx
§123
Xxxxxxxx je x xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx držet, xxxxxx, xxxxxxx xxxx plody x xxxxxx x xxxxxxxx s xxx.
§124
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§125
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx zákon xxxxxxx, které xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§126
(1) Xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, kdo do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxxx věci xx xxx, xxx mu xx neprávem xxxxxxxx.
(2) Obdobné právo xx ochranu má x xxx, xxx xx xxxxxxxx mít xxx x sebe.
§127
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx zdržet xxxxx, xxx xx xxx xxxx přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sousedovu xxxxxx nebo pozemek xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavby na xxx xxxxxxx xxx xxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, nesmí xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obtěžovat sousedy xxxxxx, prachem, popílkem, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, pevnými x xxxxxxxx xxxxxx, světlem, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx roční době xxxxxxxxxxx xx své xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx odstraňovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx pozemek.
(2) Xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxx-xx to xxxxxxxx využívání sousedících xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx a x nezbytné xxxx xxxxx xx své xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx údržba x obhospodařování xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx škoda xx xxxxxxx nebo xx stavbě, je xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, povinen xx xxxxxxxx; této odpovědnosti xx nemůže xxxxxxxx.
§128
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxx xxxxx xxxx x naléhavém veřejném xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx míře a xx xxxxxxx použita xxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx účelu xxxxx.
(2) Ve veřejném xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx omezit, nelze-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x to xxx xx xxxxxxx zákona, xxx pro xxxxx xxxx x za xxxxxxx.
Držba
§129
(1) Xxxxxxxxx xx xxx, kdo s xxxx nakládá jako x vlastní xxxx xxx xxxxxxxx právo xxx xxxx.
(2) Xxxxx lze věci, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx opětovný xxxxx.
§130
(1) Xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx o tom, xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx oprávněným. X xxxxxxxxxxxxx se xx xx to, xx xxxxx xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vlastník, xxxxxxx má xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxx po dobu xxxxxxxxx držby.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vlastníkovi xxxxx xx náhradu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vynaložil xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx držby, x xx v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx vrácení. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x provozem xx xxxx nenahrazují.
§130a
§130x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§131
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx vlastníkovi xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vznikla. Xxxx si odpočítat xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx oddělit xx, xxx xx xxxx nákladem xxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx xxx zhoršení xxxxxxxx věci.
Nabývání xxxxxxxxxxx
§132
(1) Xxxxxxxxxxx xxxx lze xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, děděním, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxx skutečností xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nabývá-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxx xx vlastnictví dnem x něm určeným, x xxxx-xx xxxxx, xxxx právní moci xxxxxxxxxx.
§132x
§132x xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§133
(1) Xxxxxxx-xx xx movitá xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx převzetím věci, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vkladem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 10)
(3) Xxxxxxx-xx xx na xxxxxxx xxxxxxx nemovitá xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx evidence v xxxxxxxx nemovitostí, 5) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§134
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx držitel xx stává xxxxxxxxxx xxxx, má-li xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx dobu xxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxx, x xx xxxx deseti let, xxx-xx x xxxxxxxxxx.
(2) Takto nelze xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xx vlastnictví xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§125).
(3) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x doba, po xxxxxx měl xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§135
(1) Xxx najde ztracenou xxx, xx povinen xx vydat xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, xx nálezce xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x nálezu xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx x xx xxxxxxxx xx 6 měsíců od xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nutných xxxxxx x na xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx xxxxxxx ceny xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxx věc xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, před xxxxxxxxx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx obci, xx xxxxxxxx věci povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jí x xxxxxxxxxxx x opatrováním xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 platí xxxxxxxxx i xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x na xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx 23) xxxxx.
§135x
Xxxxxxxxx xxxx náležejí x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx odděleny xx xxxx xxxxxx.
§135x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxx víře cizí xxx xx věc xxxxx, stává xx xxxxxxxxxx xxxx věci xxx, xxxxx podíl xx ní xx xxxxx. Xx však xxxxxxx uhradit druhému xxxxxxxxx cenu xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx podíly stejné x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx cizí xxx, xx xx xx xxxxx, xx xx nepatří, xxxx xxxxxxxx xxxx žádat x xxxx vydání x navrácení xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, určí soud xxxxx všech xxxxxxxxx, xxx xx vlastníkem xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx x xxxxxx.
§135x
(1) Xxxxx-xx někdo xxxxxx xx xxxxx pozemku, xx na to xxxx právo, xxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxx, xx stavbu xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx stavby").
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ji xxxx xx náhradu xx xxxxxxxxxxx vlastníku xxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx břemeno, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx vlastnického xxxxx xx stavbě.
Hlava XX.
Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
§136
(1) Xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníků.
(2) Xxxxxxxx jmění může xxxxxxxxx jen mezi xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
§137
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jakou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(2) Není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx spoluvlastníků stejné.
§138
§138 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§139
(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se společné xxxx xxxx oprávněni x xxxxxxx všichni xxxxxxxxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.
(2) O xxxxxxxxxxx xx společnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx podílů. Xxx xxxxxxxx hlasů, xxxx xxxxxxxxx-xx se většiny xxxxx dohody, xxxxxxxx xx xxxxx kteréhokoliv xxxxxxxxxxxxxx soud.
(3) Xxx-xx x důležitou xxxxx společné xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, aby o xxxxx xxxxxxx soud.
§140
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx spoluvlastníci xxxxxxxxx xxxxx, ledaže jde x převod xxxxx xxxxxx (§116, 117). Xxxxxxxxxx-xx se spoluvlastníci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§141
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx ostatním xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxx x xxxxxxx spoluvlastnictví x x vzájemném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§142
(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxx spoluvlastnictví a xxxxxxx vypořádání xx xxxxx některého spoluvlastníka xxxx. Xxxxxxxxx přitom x xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx věci dobře xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx jednomu nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx, xxx věc xxxxx xxx xxxxxx využita. Xxxxxx-xx xxx žádný xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx její xxxxxx x výtěžek xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) X důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a nevypořádá xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx náhradu nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx věcné xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx váznoucí.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§143
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx jimi xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx náležející do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, jakož x xxxx, xxxxx xxxxx xxx povahy xxxxxx xxxxxx potřebě jen xxxxxxx z xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxxx předpisů x xxxxxxxxx majetku xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxx vydanou xxx xx vlastnictví xxxx xxxxxxxxx manželství x xxxx jemuž xxxx věc xxxxxx xxxx právnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka, 6)
x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx oběma xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx výhradně xxxxxxx x xxxx, a xxxxxxx, jejichž rozsah xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxx manželství společníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nezakládá xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, ani nabytí xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx družstva, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstvu, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§143x
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx stanovený xxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx vzniklých v xxxxxxxxxxx, ale x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx společné xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazky. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx majetku xxxxxxx z xxxx, xxxxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx formou notářského xxxxxx vyhradit xxxxx xxxx zčásti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxxxx.
(3) Muž x žena, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx uvedenou x předcházejících odstavcích xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
§144
Xxxxx xxxx xxxxxxxx opak, xx xx xx xx, že xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§145
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx manželé společně.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxx souhlasu xxxx xxxxxxx; xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx společné xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx společného xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx oba xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§146
Majetek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx jeden x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx manžela. Xxxxxxx je třeba xxxxxx xxx prvním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx.
§147
Manželé xxxxx smlouvou uzavřenou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odchylně. Stejně xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společného xxxxx xxx a xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §143a xxxx. 4 xxxxx xxx xxxxxxx.
§148
(1) Xxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx některého z xxxxxxx zúžit společné xxxxx manželů xx xx xxxx tvořící xxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx manželů xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domácnosti x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx získal xxxxxxxxx k podnikatelské xxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxx ručícím xxxxxxxxxxx obchodní společnosti.
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx manžela, který xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx mezi xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou; xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx uzavřena, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dílem.
(4) Xxxxxxxx x společném xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xx předchozího xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x manželů.
§148a
§148x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/1998 Sb.
§149
(1) Xxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx společné xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx jejich společného xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx x manželů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx společného xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxx z toho, xx xxxxxxx obou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx manželé xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxx vypořádání se xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx, xxx xx každý x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, x x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x udržení společného xxxxx. Při určení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x péči x xxxx a x obstarávání společné xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §143a xxxx. 1 x §148 xxxx. 1 se použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 obdobně.
§149a
Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §143 x 149 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx formu x nabývají účinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx.
§149x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 264/1992 x účinností xx 1.1.1993
§150
(1) Xxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dohoda xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxx dotčena.
(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx dohodou, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebyl-li xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx movitých xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx svou, xxx xxxxxx a domácnosti xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx. X ostatních xxxxxxxx xxxxxx x x nemovitých xxxxxx xxxxx, že jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; totéž xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právech, xxxxxxxxxxxx x závazcích xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§151
Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxx x xxxxx xxxxx
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
§151b
§151b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx právním předpisem x. 367/2000 Sb.
§151h
§151h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx právním předpisem x. 367/2000 Xx.
§151x
§151j xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
Xxxxx xxxxxxx
§151x
(1) Věcná xxxxxxx omezují vlastníka xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx někoho jiného xxx, že je xxxxxxx xxxx trpět, xxxxxx xx xxxxxx, xxxx něco konat. Xxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx osobě.
(2) Xxxxx břemena xxxxxxx s vlastnictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Pokud xx xxxxxxxxx nedohodli xxxxx, xx xxx, xxx xx xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxx věc, xxxxxxx xxxx přiměřeně xxxxxxx xx její xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx-xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
§151n xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§151x
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nabýt xxxx výkonem xxxxx (xxxxxxxxx); xxxxxxxxxx §134 xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcným břemenům xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx břemeno xxxxxxxx nemovitosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nedává xxxx právo x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přilehlého xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx soud xx xxxxx vlastníka stavby xxxxxx xxxxx břemeno xx prospěch vlastníka xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§151x
(1) Xxxxx xxxxxxx zanikají xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxx xx xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je nutný xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Věcné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx trvalé xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx užívání její xxxxxxxxxxx; přechodnou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nezaniká.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx poměrů xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx břemenem a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx věcné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušuje. Xxxxx-xx pro xxxxx xxxxxx spravedlivě trvat xx věcném xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovalo xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určité xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxx nebo zánikem. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx podniku 35) xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx či xxxxxxxx xx nabyvatele xxxxxxx. Xx platí i x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§151x
§151x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 264/1992 Xx.
§151x
§151s xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151u
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151v
§151x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
Hlava XXX. X
Právo xxxxxxxx x zadržovací
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx právo
§152
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx, který xx odpovídá, nebude xxxx splněn x xxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx uspokojení z xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx.
§153
(1) Xxxxxxxx může být xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxx věc hromadná, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné majetkové xxxxx, xxxxx to xxxx povaha xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podíl, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx právo se xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx, přírůstky a xxxxxxxxxx xxxxx zástavy.
(3) Pohledávka xxxx xxx zajištěna zástavním xxxxxx na několika xxxxxxxxxxxx zástavách (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
§154
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx zástavní xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právo opírající xx o xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxx xxx zástavní právo x xxxxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx, pokud zvláštní xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx něco xxxxxx.
§155
(1) Xxxxxxxxx právem xxxx xxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxxxx i nepeněžitá. Xxxxxxxx právo se xxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxxx xxxx pohledávky.
(2) Nepeněžitá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx zástavního xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx, xxxxx vznik je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vznikat x určité době.
(5) Xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxx xxxxx vznikla zajištěná xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx v xxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§156
(1) Xxxxxxxx právo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§552) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx dědictví. Xx xxxxxxxx stanovených zákonem xxxx zástavní xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxx x pohledávky, xxxxxx zástava xxxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xx neevidují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx věcí xxxx movité xxxx, x nimž má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx by byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxxx xxxxx osobě (§157 odst. 2 x 3), musí xxx zástavní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§157
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věcem a x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx k movitým xxxxx vzniká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě.
§158
(1) Xxxxxxxx právo x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxx právo x xxxx xxxxxxxx, zástavní xxxxx k xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, k xxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxx vzniknout zástavní xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (§157 xxxx. 2 a 3), xxxxxx zápisem do Xxxxxxxxx zástav xxxxxxxx Xxxxxxxxx komorou Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Zápis zástavního xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx sepsal xxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx uzavření zástavní xxxxxxx.
§159
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) účinné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§160
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx k nemovitým xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x věci xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x zástavní xxxxx x xxxxxxx věcem, x nimž vzniklo xxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx osobě (§157 xxxx. 2 x 3), xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx správního xxxxx xx zaznamenává v Xxxxxxxxx xxxxxx vedeném Xxxxxxxxx komorou České xxxxxxxxx.
§161
(1) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx souhlasu xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx jiné xxxxx xxxxx neslučitelné xx xxxxxxxxx právem, vznikne xxxxxxxx právo, jen xx-xx movitá xxx xxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx x xxx ji xxxxxx x dobré xxxx, xx zástavce xx oprávněn xxx xxxxxxxx.
(2) Cizí xxxxxxxx xxx, věc xxxxxxxx, soubor xxxx x byt xxxx xxxxxxxx prostor xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxx xx xxxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxx neslučitelné xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, jde-li x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx práva
§162
(1) Zástavní věřitel, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx držet xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva. Je xxxxxxx starat xx x xx x xxxx řádného xxxxxxxxx, xxxxxxx xx opatrovat x xxxxxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účelně vynaložené xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx dlužníku xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Užívat xxxxxxx x přisvojovat si xxxx přírůstky, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx zástavce.
(3) Xxxxx-xx během xxxx, v xxx xxxxxxxx věřitel má x xxxx xxxxxxx, xx ztrátě, xxxxxxx xxxx poškození xxxxxxx, xxxxxxxx zástavní věřitel xx vzniklou xxxxx xxxxx obecných ustanovení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; v ostatním xx xxxx xxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx (§747 a xxxxxxxxxxx), není-li xxxxxxxxx xxxxx.
§163
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx zdržet xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx zhoršuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx zástava xx xxxx tak, xx zajištění pohledávky xx stane xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx od dlužníka xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx se xx část pohledávky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.4.1964 xx 31.12.1991 (xx xxxxxx x. 509/91 Xx.
§164
(1) Xxxxxxxx právo xxxxxx xxxx xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxx zastavené věci, xxxxxxx xxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx. Xxxxx platí, xxx-xx x každého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x každého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx papíru.
(2) Xxx, vůči xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx ze xxxxxxx
§165
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Totéž právo xx zástavní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx zástavě xxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx.
§165a
(1) Xxxxxxx lze zpeněžit xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástavy. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx pohledávka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kterékoliv x xxxx nebo, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxx.
(3) Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat se xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx po xxxxxxxx xxxx ustanoveními odstavců 1 a 2 xxxxxxx.
§165x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 317/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002
§166
(1) Xxx, xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx právo xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxx xxxxx zástavnímu xxxxxxxx a dražebníkovi xx určení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx o veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Veřejnou xxxxxx lze vykonat xx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xx-xx x xxxx lhůtě xxxxxx žaloba podle xxxxxxxx 1, xxx xx xxxxxxx až xxxx, xxx bylo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx ve xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx věřitel xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx škody x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx; xx návrh zástavního xxxxxxxx může xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnout x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x soudu xxxxxx až xx xxxx možné xxxxxxx xxxxx. Ustanovení první xxxx x zástavním xxxxxxxx xxxxx obdobně xxx xxx xxxxxxxxxx.
§167
(1) Xx-xx zástavou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx svůj dluh xx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx.
(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zástavnímu věřiteli xxxx xxxxxxxx právo x xx; zástavní xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
§168
Je-li xxxxxxxx xxxx majetkové xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxx zpeněžení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §165a xxxx xxxxx §167, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§169
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ujednání xxxx neplatná, jestliže xxxxxxx, že
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nemovitou xxx xxxx byt xxxx xxxxxxxx prostor xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx jinak, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx propadne zástavnímu xxxxxxxx, nebo xx xx ji xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Zánik zástavního xxxxx
§170
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonem,
d) xxxxxxxxx xxxx, na xxx xxxx xxxxxxx,
x) složí-li zástavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástavním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zástavcem,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provede se x xxxxx xxx xxxx výmaz.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právo xxxxxxx nebo zaznamenané x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Notářskou xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, požádá-li o xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx bude-li mu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§172
Zástavní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx i na xxxxxx zástavního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx zajištěná pohledávka (§155 xxxx. 5).
Xxxxxxxxxxx xxxxx
§173
(1) Podzástavní xxxxx xxxxxxx zastavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xx věc.
(2) Xx vzniku xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Podzástavní právo xx xxxx proti xxxx xxxxxx, xxx xxxx jeho xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí.
§174
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) předá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, kterou xx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx věřiteli, nezbavuje xx tím xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx povinností xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx pohledávka, xxxxx xx zajištěna xxxxxxxxxxxx právem, xxxx xxxxxxx, xxxx podzástavní xxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx zástavy xxxxx xxxxxxxxxx věřitele (xxxxxxxxxxx).
(3) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
§175
(1) Xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, kterou xx u sebe, xxxx xx xxxxxxx x zajištění své xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx proti osobě, xxx xx xxxxx xxx povinen věc xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx vzniká x x zajištění xxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx řeší xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§176
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxx, která xx xxx, x níž xx xxxxx toto xxxxx vzniknout, x xxxx neprávem, xxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx nemá xxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xx naložil xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zadržet xxx.
(2) Oprávněná xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx má xxx x sebe, xxxx xxxxxxxx písemně, musí xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§178
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x tím xxxxxxxxx xx xxx, kdo xxx xxxxxxxx, postavení, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§179
Xx xxxxxxx zadržovacího xxxxx xx věřitel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na přednostní xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§180
(1) Xxxxxxxxxx právo zaniká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx zadržené xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx právo xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§181
§181 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§182
§182 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§183
§183 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§184
§184 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§185
§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§186
§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§187
§187 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§188
§188 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§189
§189 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
XXXX XXX.
Xxxxx XX.
§190
§190 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§191
§191 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§192
§192 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§193
§193 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§194
§194 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§195
§195 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XXX.
§196
§196 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 116/1990 Xx.
Účinnost xx 1.4.1983 xx 30.4.990 (xx novely x. 116/90 Xx.)
§197
§197 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XX.
§198
§198 zrušen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx.
§199
§199 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§200
§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§201
§201 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§202
§202 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§203
§203 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§203x
§203x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§204
§204 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§205
§205 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§206
§206 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§207
§207 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§208
§208 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§209
§209 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§210
§210 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§211
§211 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§212
§212 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§213
§213 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§214
§214 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§215
§215 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§216
§216 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§217
§217 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§218
§218 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§219
§219 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§220
§220 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§221
§221 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
ČÁST XX.
Xxxxx X.
§222
§222 zrušen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§223
§223 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§224
§224 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§225
§225 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§226
§226 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§227
§227 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§228
§228 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§229
§229 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§230
§230 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§231
§231 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§232
§232 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§233
§233 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§234
§234 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§235
§235 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§236
§236 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§237
§237 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§238
§238 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx II.
§239
§239 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§240
§240 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§241
§241 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§242
§242 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§243
§243 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§244
§244 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§245
§245 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§246
§246 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§247
§247 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§248
§248 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§249
§249 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§250
§250 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§251
§251 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§252
§252 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§253
§253 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§254
§254 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§255
§255 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§256
§256 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava XXX.
§257
§257 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§258
§258 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§259
§259 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§260
§260 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§261
§261 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§262
§262 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XX.
§263
§263 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§263x
§263x xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§264
§264 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§265
§265 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§266
§266 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§267
§267 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§268
§268 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§269
§269 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§270
§270 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§271
§271 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§272
§272 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§273
§273 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§274
§274 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§275
§275 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx V.
§276
§276 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§277
§277 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§278
§278 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§279
§279 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§280
§280 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§281
§281 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§282
§282 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§283
§283 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§284
§284 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§285
§285 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§286
§286 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§287
§287 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§288
§288 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§289
§289 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§290
§290 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§291
§291 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§292
§292 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§293
§293 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§294
§294 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§295
§295 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§296
§296 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§297
§297 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§298
§298 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§299
§299 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx XXX.
§300
§300 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§301
§301 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§302
§302 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§303
§303 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§304
§304 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§305
§305 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§306
§306 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx VIII.
§307
§307 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§308
§308 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§309
§309 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§310
§310 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§311
§311 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§312
§312 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§313
§313 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§314
§314 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§315
§315 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§316
§316 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§317
§317 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§318
§318 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§319
§319 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§320
§320 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§321
§321 zrušen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§322
§322 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§323
§323 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§324
§324 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
Xxxxx X.
§325
§325 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§326
§326 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§327
§327 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§328
§328 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§329
§329 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§330
§330 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§331
§331 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§332
§332 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§333
§333 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§334
§334 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§335
§335 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§336
§336 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§337
§337 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§338
§338 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§339
§339 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§340
§340 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§341
§341 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§342
§342 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§343
§343 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§344
§344 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava XX.
§345
§345 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb.
§346
§346 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§347
§347 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§348
§348 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§349
§349 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§350
§350 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§351
§351 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§352
§352 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§353
§353 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§354
§354 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§355
§355 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§356
§356 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§357
§357 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§358
§358 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§359
§359 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§360
§360 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§361
§361 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§362
§362 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§362a
§362a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§363
§363 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§364
§364 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§365
§365 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§366
§366 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§367
§367 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§368
§368 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§369
§369 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§370
§370 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§371
§371 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§372
§372 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§373
§373 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§374
§374 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§375
§375 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§376
§376 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§377
§377 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§378
§378 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§379
§379 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§380
§380 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§381
§381 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§382
§382 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§383
§383 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
XXXX X.
Xxxxx I.
§384
§384 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§385
§385 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§386
§386 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§387
§387 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§388
§388 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§389
§389 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§390
§390 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§391
§391 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§392
§392 §392 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§393
§393 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 116/1990 Sb.
§394
§394 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§395
§395 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§396
§396 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§397
§397 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§398
§398 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§399
§399 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§400
§400 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§401
§401 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§402
§402 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§403
§403 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§404
§404 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§405
§405 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§406
§406 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§407
§407 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§408
§408 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§409
§409 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§410
§410 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§411
§411 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava XXX.
§412
§412 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§413
§413 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§414
§414 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
XXXX VI.
XXXXXXXXXXX XX ŠKODU X XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxxx hrozícím škodám
§415
Xxxxx xx xxxxxxx počínat si xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx, xx přírodě x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§416
§416 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§417
(1) Xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx zakročit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x odvrácení xxxxxxx xxxxx.
§418
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx nebezpečí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stejně závažný xxxx xxxxx závažnější xxx ten, xxxxx xxxxxx.
(2) Rovněž xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx ji xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nebezpečnosti xxxxx.
§419
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx škodu, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx x xx xxxxxxx škody, xxxxxx xxxxxx utrpěl, x xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx
Xxxxx X.
Obecná xxxxxxxxxxx
§420
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx, xxxx xxxx způsobena xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx neodpovídají; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx prokáže, xx xxxxx xxxxxxxxx.
§420x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činností.
(2) Škoda je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx, která má xxxxxxxx povahu, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) fyzikálními, xxxxxxxxxx, popřípadě biologickými xxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištěním xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jinému xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xx podstatně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, xx xxxxx byla způsobena xxxxxxxxxxxxxxx událostí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§420a vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti
§421
Xxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxx předmětem jeho xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxx, ledaže xx xx xxxxx xxxxx x jinak.
§421x
(1) Xxxxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx, jichž bylo xxx plnění závazku xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže zprostit.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.
§421x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Odpovědnost za xxxxx xxxxxxxxxx těmi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednání
§422
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx způsobenou, xx-xx xxxxxxx ovládnout xxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho následky; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx odpovídá, xxx xx povinen xxxxxxxxx nad xxx xxxxxx. Xxxx-xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxx nezletilost xxxx xxx duševní poruchu xxxxxxx ovládnout své xxxxxxx xxxx posoudit xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx ten, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx nad xxx xxxxxx.
(2) Xxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx, zprostí xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx prokáže, xx náležitý dohled xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxxx dohledem xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxx tím xxxxxxx.
§423
Xxx xx uvede vlastní xxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx následky, je xxxxxxx nahradit xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx ti, xxxxx xxx do tohoto xxxxx xxxxxxx přivedli.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
§424
Xx xxxxx odpovídá i xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§425
§425 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§426
§426 zrušen právním xxxxxxxxx x. 58/1969 Xx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§427
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx odpovídá x jiný provozovatel xxxxxxxxxx vozidla, motorového xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx letadla.
§428
Své xxxxxxxxxxxx se nemůže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx odpovědnosti xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xxx požadovat.
§429
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx a xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odcizením nebo xxxxxxx xxxx, pozbyla-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx.
§430
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxxx umožnil.
(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx v opravě, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§431
Střetnou-li xx provozy xxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxx x jde-li o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odpovídají podle xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxx xxxxxxxxxxx
§432
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.
Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§433
(1) Xxxxxxxxxxxx poskytující ubytovací xxxxxx odpovídá za xxxxx xx xxxxxx, xxxxx byly ubytovanými xxxxxxxxx osobami xxxx xxx xx vneseny, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxx jsou xxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx x ubytování nebo x uložení xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tím xxxxxx xxxxxxxxx provozovateli nebo xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spojeno xxxxxxxxx xxxx, odpovídá xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx škodu xx xxxxxx odložených na xxxxx x tomu xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x jinak.
(3) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
§434
(1) Xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx takto odpovídá xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx však xxxxx xx těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xx hradí xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx věci xxxxxxxx do úschovy.
§435
Stejně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby odpovídají x provozovatelé garáží x xxxxxx podniků xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§436
Xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx xxx uplatněno x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
§437
Xx xxxxx způsobenou na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (§427 xx 431).
Oddíl XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§438
(1) Xxxxxxx-xx škodu více xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx společně x xxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xx podle xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§439
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x nerozdílně x jinými, vypořádá xx x xxxx xxxxx účasti na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§440
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného, xx xxxxx xxxx xxxxxx.
Zavinění poškozeného
§441
Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx xxxx zaviněním xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nese ji xxx.
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
§442
(1) Xxxxx se xxxxxxxx xxxxx a xx, xx poškozenému xxxx (xxxx xxxx).
(2) Škoda se xxxxx v penězích; xxxxxx-xx však x xx xxxxxxxxx x xx-xx to xxxxx x xxxxxx, hradí xx xxxxx uvedením xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Byla-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx, x xxxxx xxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxxx, může soud xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx právo xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx x xxxx, které x majetkového xxxxxxxxx xxxxx, x to x tehdy, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx. Xxxxx není xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, nesmí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§443
Xxx xxxxxx výše škody xx xxxx xx xxxxxxx z ceny x době poškození.
§444
(1) Xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bolesti poškozeného x ztížení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx škodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx
x) manželovi xxxx xxxxxxxx 240&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx dítěti 240&xxxx;000 Xx,
c) xxxxxxx xxxxxx 240&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nenarozeného počatého xxxxxx 85&xxxx;000 Xx,
x) každému sourozenci xxxxxxxxx 175 000 Kč,
x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx vzniku xxxxxxxx, xxxxx xxxx příčinou xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxx, 240&xxxx;000 Kč.
§445
Xxxxxx xx výdělku, k xxx došlo při xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx peněžitým xxxxxxxx; přitom se xxxxxxx x průměrného xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx poškozením xxxxxxxxx.
§446
Náhrada xx xxxxxx na xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§447
(1) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poškozením x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu.
(2) Náhrada za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a s xxxxxxxxx invalidním důchodem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxx způsobena xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náhrady xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx za xxxxxx xx výdělku xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx dne, xxx měla skončit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xx dobu, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx prodloužila xxxx povinná školní xxxxxxxx, studium xxxx xxxxxxxx xxx povolání,
x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx úraz xxxx nemoc x xxxxxxxx,
c) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání,
x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx, xxxx xxx-xx v xxxx xxxxxxxxxxx uznán osobou xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vinou xxxxxxxxxxx příležitost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx něho vhodné.
(4) Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní xxxxxxxxx může xxxxxxxx xx změnám, které xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výši x xxxxxx náhrady xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx; to xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých.
§447a
Xxxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx důchodu, xx který xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx by xx xxxxxxxxxx měsíčního výdělku, x xxxxx xxx xxxxxxx důchod, xxxx xxxxxxxx náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx v období xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§448
(1) Xxx usmrcení xx xxxxx peněžitým xxxxxxxx xxxxxxx na výživu xxxxxxxxxx, xxxxxx zemřelý xxxxxx poskytoval nebo xxx povinen xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx náleží xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx x téhož xxxxxx.
(2) Při výpočtu xxxxxxx se xxxxxxx x průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx; náhrada nákladů xx výživu xxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxxx xxxxxx převýšit xxxxxx, xx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §447 xxxx. 2.
§449
(1) Xxx škodě xx xxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xx xxxxx též xxxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Náklady xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxxx.
§449a
Budoucí xxxxxx podle xxxxxxxxxx §445 lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx úplném a xxxxxxxx vypořádání mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §446 xx 449.
§449x vložen právním xxxxxxxxx x. 47/2004 Xx. s účinností xx 1.5.2004
Snížení náhrady
§450
Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, jak xx xxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxx; xxxxxxxxx přitom také x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx úmyslně.
Xxxxx III.
Xxxxxxxxxx obohacení
§451
(1) Xxx se xx xxxx jiného xxxxxxxxxx obohatí, musí xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx právního xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx důvodu, xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx prospěch xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§452
§452 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§453
§453 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§453x
§453a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 87/1991 Sb.
§454
Bezdůvodně xx xxxxxxxx i xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx měl xxxxx sám.
§455
(1) Xx xxxxxxxxxx obohacení xx nepovažuje, xxxx-xx xxxxxxx plnění promlčeného xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx sázky xxxxxxxxx; x soudu se xxxx těchto xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§456
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx úkor xxx získán. Xxxxx-xx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx, musí se xxxxx xxxxx.
§457
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx x účastníků xxxxxxx vrátit xxxxxxx xxx, co xxxxx xx xxxxxx.
§458
(1) Xxxx být xxxxxx xxx, co bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx záleželo xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) S xxxxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxx xxx vydány x užitky z xxxx, pokud xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx.
(3) Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydává, xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx věc vynaložil.
§459
Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxx x xxxxx xxxx, může xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx uspokojit x x xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx jinak podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Dokud není xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nesmí dlužník x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXX.
XXXXXX
Xxxxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§460
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§461
(1) Xxxx se ze xxxxxx, ze xxxxxx xxxx x obou xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx dědictví dědic xx závěti, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xx závěti xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
§462
Xxxxxxxx, xxxxx nenabude žádný xxxxx, připadne státu.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
§463
(1) Dědic xxxx dědictví xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxx xxxxxxxx odmítnout xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§464
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx učinit xxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X důležitých důvodů xxxx soud tuto xxxxx xxxxxxxxxx.
§465
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dědic, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx najevo, xx xxxxxxxx xxxxxx odmítnout.
§466
X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx připojit xxxxxxx xxxx podmínky; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Taková xxxxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§467
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odvolat. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx dědic, xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§468
X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dědici neznámého xxxxxx, xxxxx byl x xxxx dědickém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x určené xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx dědictví nepřihlíží. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§469
Xxxxxx, kdo xx dopustil xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zavrženíhodného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx dědit, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.
Vydědění
§469a
(1) Zůstavitel může xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) v rozporu x xxxxxxx mravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebnou xxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx potomek xxxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
d) xxxxxx xxxx nezřízený xxxxx.
(2) Pokud xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydědění xxxxxxxx stanoví, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx x §473 xxxx. 2.
(3) X náležitostech xxxxxxx x xxxxxxxx x x jejím xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §476 x 480; x listině xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx dluhů
§470
(1) Xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxxxx dluhy, xxxxx xx xxx přešly xxxxxxxxxxxxxx smrtí.
(2) Xx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx náklady xxxxxxxxxxxxx pohřbu x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x dědictví xxxxxx, x xxxxxx dědictví.
§471
(1) Xx-xx dědictví xxxxxxxxxx, xxxxx xx dědici x věřiteli dohodnout, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx. Xxxx tuto xxxxxx schválí, neodporuje-li xxxxxx xxxx dobrým xxxxxx.
(2) Nedojde-li x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx povinnost xxxxxx xxxxx tyto xxxxx ustanoveními notářského xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dědici xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxx pohledávky neoznámili xxxxxx, že xx x tomu xxxx xx návrh dědiců xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§472
(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx přiměřené xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x dědictví, xxxx xxxx použít x xxxxxx i xxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxx x xxxxx xxxx hodnotou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Odmítne-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx likvidaci xxxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxx ze zákona
§473
(1) X xxxxx skupině dědí xxxxxxxxxxxxx děti x xxxxxx nebo xxxxxxx 27), xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx nedědí ani xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§474
(1) Xxxxxx-xx zůstavitelovi potomci, xxxx x druhé xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx 27), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx, kteří xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu jednoho xxxx xxxx xxxx xxxxx xx společné xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx důvodu xxxxxxxx x společnou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx 27) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dědictví.
§475
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxx 27) xxx žádný x rodičů, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx, xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx nejméně po xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx smrtí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx důvodu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Nedědí-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zůstavitele, xxxxxxxx xxxx dědického xxxxxx xxxxxxx dílem xxxx xxxx.
§475a
Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nedědí-li xxxxx z xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§475x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxx xx závěti
§476
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx ji zřídit x jiné písemné xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(2) X xxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx den, xxxxx x rok, kdy xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx neplatná.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx neplatná.
§476x
Vlastnoruční xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx napsána x podepsána, xxxxx xx xxxxxxxx.
§476x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§476x
Xxxxx, xxxxxx nenapsal zůstavitel xxxxxxx xxxxx musí xxxxxxx rukou xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Svědci xx xxxx xx xxxxx podepsat.
§476b xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§476c
(1) Xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx svoji xxxxxxxx xxxx před xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x přítomnými xxxxxx xxxxxxxxx. Přitom musí xxxx nimi potvrdit, xx listina obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x předčitatelem xxxx xxx i xxxxxx; pisatel xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx zůstavitel xxxxxx číst nebo xxxx, kdo listinu xxxxxx a xxx xxxxxx přečetl x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx podepsat.
§476c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§476d
(1) Xxxxxxxxxx xxxx projevit xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 15. rok, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Osoby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx též xxxx xxxxx současně xxxxxxxxxx svědky x xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx neslyšící a xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx nebo psát, xxxxx projevit xxxxxxxx xxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přítomnými xxxxxx, ovládajícími xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx v xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx zvoleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx přečetl x xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do zvoleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hluchoslepých xxxx; x toto musí xxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx podepsat.
§476e
Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, xx, xxxxx neznají xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx činí, x xxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxx.
§476e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§476x
Závětí xxxxxxxx, xxx zákonný xxxxx x osoby xxx blízké xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.
§476x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§477
(1) X závěti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxx xxxx a xxxxx, které xxx xxxx připadnout. Nejsou-li xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx určeny, xxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
§478
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx nemají právní xxxxxxxx; ustanovení §484 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx není xxxxxxx.
§479
Nezletilým xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx tolik, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podíl xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tolik, xxxxx xxxx polovina xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxx tomu xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx neplatná, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§480
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx závětí xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx zruší xxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx, na xxx xxxx napsána.
Hlava IV.
Xxxxxxx xxxxxxxx
§480x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx projednání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx xxx zůstavitel xxxxxxxx xxxxx §480d xxxx jestliže x xxx rozhodl xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxx vykonává xxxxx x plní xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Úkony přesahující xxxxx xxxxxxxxx hospodaření xxxx xxxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx přesahujících xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadpoloviční většinou. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dědice xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxx povinností, xxxxxxxx xxxxx §420.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nakládat xxxx x xxx činit xxxx opatření; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxxx. Totéž platí, xx-xx dědictví připadnout xxxxx podle §462.
§480x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480b
(1) Xxxxxxxx dědictví xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k právním xxxxxx, nebo právnická xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §462, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx dědictví xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x své xxxxxxxx nejméně dvakrát xxxxx, nerozhodl-li xxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx projednání dědictví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.
§480x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx výdajů; xxxx xxxxx vyúčtuje x xxxxxxx zprávě o xxx xxxxxxxx. Výši x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x náhrady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx hotových xxxxxx xx xxxxxxx zaplatit xxxxx, xxxxx nabyl xxxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x náhradu hotových xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jeho hotových xxxxxx xxxx. X xxxxxx správce dědictví, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdajů x x xxx, kdo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hotových výdajů xxxxxxx, rozhodne xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §480b xxxx. 3 xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxx dědictví xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxx, xxx zaplatili xxxxxxx xxxxxxxx zálohu xx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx dědictví xxxxxxxxx xxxx.
§480c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 554/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx, xxx xx jeho xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx spravoval veškerý xxxx xxxxxxx náležející xx xxxxxxxx nebo xxxxxx, nemovitost xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náležejícího xx xxxxxxxx xxxxxxx dědictví.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zůstavitel xxxxxxxx o ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx notářského xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xxx xxxxxxx dědictví xx xxxxxxxxx veškerý xxxxxxx zůstavitele xxxx xxxxx jeho část, xxx xx funkci xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat x xxxx xxxxxxx x ustanovením do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nemají právní xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejím xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zrušuje xxxx xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví x odvolání xxxxxxxx x xxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(5) Došlo-li xx xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jejím xxxxxxxx xxxx x xxxx listině x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět toho, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dědictví zrušenou xxxxxxxx, xx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(6) Xxx, kdo xxx zůstavitelem ustanoven xxxxxxxx xxxxxxxx, může xx života zůstavitele xxxxxxx svůj xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxx správce xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx x xxx vyhotovil xxxxxxxx zápis, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§480d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 554/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx ustanovený xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx funkce xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x vyrozumět o xxx xxxx, který xxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 21)
(2) Xxxxxx mohou platnost xxxxxxx x ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §480d odst. 2 xxxxxxxxxx pouze podáním xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxx na určení xxxx neplatnosti. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx svou funkci xx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx neplatná, xxxxxx xx xxx soud x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx dědictví xxxxxxxx. 22)
§480x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xxxxx V.
Xxxxxxxxx dědictví a xxxxxxxxxx xxxxxx
§481
Xx-xx dědic jen xxxxx, xxxxxxx mu xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx.
§482
(1) Xx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx.
§483
Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx nabytí xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§484
Xxxx xxxxxxx nabytí dědictví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx, xx xx života xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §473 odst. 2, xxxxxxx xx kromě xxxx x xx, xx xx zůstavitele xxxxxxxxx obdržel xxxxxxx xxxxxx. Xxx dědění xx xxxxxx xx xxxxx toto započtení xxxxxxx, jestliže x xxxx dal zůstavitel xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxx xxxxxx uvedenému v xxxxxxxxxx §479 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx VI.
Xxxxxxx oprávněného xxxxxx
§485
(1) Xxxxxx-xx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, je xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxx xxxxx, vydat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který x dědictví xx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx má xxxxx, xxx mu xxxxxxxxx dědic xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx, xx právo xxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx x xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dědictví xxxxx x xxxx xxxxxx.
§486
Kdo x dobré xxxx xxxx nabyl xx xxxxxxxxx dědice, jemuž xxxx xxxxxxxx potvrzeno, xx xxxxxxx xxx, xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§487
Xxxxxxxxxx §485 x 486 xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx dědictví xxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXX.
XXXXXXXXX XXXXX
Hlava X.
Obecná xxxxxxxxxx
Xxxxx X.
Závazkový xxxxxx xxxxx
§488
Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx vztah, xx xxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxx xx plnění (xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§489
Vznik xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx smluv, xxxxx x xx xxxxxxxxx škody, x xxxxxxxxxxxx obohacení nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
§489a
§489a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/1990 Sb.
§490
Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx §43 x násl., xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx.
§491
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx zejména xx smluv xxxxx xxxxxxx výslovně upravených; xxxxx však vznikat x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§51) a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx vznikající xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxx ze smíšené xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx použít ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud samotná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§492
Xxxxxxxxxx x závazcích, xxxxx xxxxxxxx xx smluv, xx xxxxxxx přiměřeně x xx závazky, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx upravených x xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxx.
§493
Xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§494
Obsah xxxxxxx
Z xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx x věřitel xx oprávněn xx xx xxx požadovat.
§495
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx plnit. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx prokázat důvod xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx zákonem xxxxxxxxx, xx věřitel xxxx xxxxxxxxx nemá.
§496
Xxxx-xx xxxxxx výslovně sjednána, xx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx určených v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§497
Každý x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Kdo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, nemůže xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx.
§498
Xx xx, co xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jako xx xxxxxx.
Odpovědnost xx xxxx
§499
Xxx xxxxxxxx xxxxxx věc xx úplatu, xxxxxxxx xx xx, xx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx použít xxxxx xxxxxx a xxxxx smlouvy nebo xxxxx xxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx nemá xxxxxx xxxx.
§500
(1) Xxx-xx o xxxx xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx lze xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx vady, xxxxxx zcizitel výslovně xxxxxxx, že xxx xx bez xxxxxxxxxx xxx.
(2) Za xxxxx xxxxxxxx xx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§501
Přenechá-li xx věc jak xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, ledaže xxx nemá xxxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx, nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx výslovně xxxxxxx.
§502
(1) Xxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, dohoda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sjednané xxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx sjednané doby xx splnění, nebo xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx stanoví xxxxx. X takové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potvrzení (záruční xxxx).
§503
Xxxx-xx xxxxxxxxx uplatňovat xxxxx x odpovědnosti za xxxx, xxxxxxx si xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx, xxxx to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchůdci. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx sice xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx předchůdce xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx všechny námitky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxx.
§504
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx x soudu xxx tehdy, xxxxx-xx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxx měl xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx x této xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx.
§505
Xxx-xx x vady, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §502, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§506
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx věc xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Jde-li x věc podléhající xxxxxx xxxxx, může xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodat.
§507
(1) Xxxxx-xx vadu xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xx věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx buď přiměřené xxxxx z ceny xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§507x
§507x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§507x
§507b xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§507x
§507x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§508
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx promlčecí xxxx (§101), xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx nabyvatel xxxxx xxxx u xxxxxxxxx.
§509
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxx právo xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx uplynutí xxxx, xx které je xxxxx vytknout xxxx; xxxxx právo xxxxxxx.
(2) Na běh xxxxxxxxx doby určené x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §508.
§510
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx vznikla.
Oddíl II.
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
Společné xxxxxxx
§511
(1) Xxxxxxxx xx právním xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx stanoveno, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx to z xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx věřiteli xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xx kterémkoli x xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ostatních xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx podíly xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxx. Dlužník, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vyšší, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumět x xxx ostatní xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jej x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx dlužník x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx některý x xxxxxxxx xxxx xxxxx splnit, xxxxxxxx xx xxxxx podíl xxxxxxx dílem xx xxxxxxx xxxxxxx.
§511 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Společná práva
§512
(1) Xx-xx xxxxxxx splnit xxxx xxxx věřitelům, a xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx; není-li xxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x věřitelů xxxxxx xxx.
(2) Xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn plnit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx něco xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x věřitelů xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx spoluvěřitelé, xxxx xxxxxxx xx, xx je xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§513
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx.
§513 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§514
Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně, nemohou xxx xxxxxxx od xxx nic xxxxx.
§514 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§515
(1) Xxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx nedělitelné xxxx celé xxxxxx, xxxxx xxxx žádat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx ostatním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Obdobně xxxxx, dostal-li spoluvěřitel xxxx, než xxxxx xx xxx připadá.
§515 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx III.
Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
Dohoda xxxxx
§516
(1) Xxxxxxxxx xxxxx dohodou změnit xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx nepochybně, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx, jichž se xxxxxx xxxx, trvá xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x dohodě xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxx, xxxx proti věřiteli xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx dohody xxxxxx.
§516 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§517
(1) Xxxxxxx, xxxxx svůj dluh xxxxx a včas xxxxxxx, xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odstoupit; xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxx peněžitého dluhu, xx věřitel právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úroky x prodlení, xxxx-xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxxxx x poplatku z xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.
(3) Xxx-xx x prodlení x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx za její xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx i xxxxx.
§517 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§518
Xxxx-xx xx xxxxxxx stanovena xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx x povahy xxxx vyplývá, xx xx xxxxxxxxx plnění xxxxxx mít věřitel xxxxx, musí věřitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx trvá; xxxxxxxx xxx neučiní, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx.
§518 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§519
Právo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prodlením xxxxxxxx xxxx dotčeno; xxx prodlení s xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhu xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxx není kryta xxxxx x xxxxxxxx xxxx poplatkem x xxxxxxxx.
§519 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§520
K xxxxxxxx dlužníka xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dluhu. Xxx-xx x xxxxxx xxxx, xxxx věřitel xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx poškození.
§520 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§521
Xxxxx-xx x xxxxxx x xxx, xx xxxx xx splátkách plněn xxxx xxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx plnil i xxxxx z prodlení, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§521 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx věřitele
§522
Věřitel xx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu tím xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkázy xxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xx xxxxxxxx náhradu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§522 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§523
Xx xxxx věřitelova xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§523 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx IV.
Xxxxx x osobě xxxxxxxx nebo xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx pohledávky
§524
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx pohledávku i xxx souhlasu dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx pohledávkou xxxxxxxx x xxxx příslušenství x všechna xxxxx x xx xxxxxxx.
§524 vložen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§525
(1) Xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nejpozději xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Postoupit xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodě s xxxxxxxxx.
§525 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§526
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx postupitel bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Dokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx neprokáže, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postupiteli.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx prokázání smlouvy x postoupení.
§526 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§527
(1) Xxxx-xx sjednáno postoupení xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
a) xxxxxxxxx xx xxxxxx místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) dlužník splnil xxxxxxxxxxx závazek xxxxx, xxx xxx povinen xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její část xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx měl dlužník xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx postoupené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ručí xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx když xx x xxxx xxxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku xx dlužníkovi xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.
§527 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§528
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ručením xxxx jiným způsobem, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x postoupení xxxxxxxxxx xxxxx zprávu osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytnout xxxxxxx xxxxxxxx informace, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§528 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§529
(1) Xxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxx dlužník mohl xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx zůstávají xx xxxxxxxxx x po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x započtení xxxx xxxxxxxxxxxx x své x započtení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§526), xxxxxxxx je xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx má xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§529 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§530
(1) Xx xxxxxx postupníka xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nárok xxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky bylo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§526), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymáhat xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x postupitel xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx má xxxxxxx xxxx postupiteli x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx má xxxx postupníkovi.
§530 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxx
§531
(1) Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx přejímá xxxx dluh, nastoupí xxxx xxxxxxx xx xxxx místo, xxxxxxxx x tomu dá xxxxxxx souhlas. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx dát xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx převzal.
(2) Xxx xxx xxxxxx x dlužníkem převezme xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, stane xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x převzetí xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx písemnou xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx věřiteli xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx dluh převzala.
§531 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§532
Obsah xxxxxxx se převzetím xxxxx nemění, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobami trvá xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.
§532 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
§533
Xxx xxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxx písemně x xxxxxxxxx že xxxxx xx dlužníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dlužníkem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx dlužníci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Ustanovení §531 xxxx. 4 zde xxxxx xxxxxxx.
§533 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§534
Kdo xx s dlužníkem xxxxxxx, že xxxxx xxxx závazek xxxx xxxx věřiteli, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx. Věřiteli z xxxx xxxx přímé xxxxx xxxxxxxxx.
§534 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxxx
§535
Xxxxxxxxx xx opravňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx proti poukázanému xxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.
§535 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§536
(1) Xxxxx je xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxx, již xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jeho závazek xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx poukázkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, který x xxx souhlasil, xx poukazník xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo odepírá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxx podle xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx.
§536 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§537
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poukazníkovi, může xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx z jeho xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§537 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§538
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx není xxxx xxxxxxxxxxxx a poukázaným xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poukázaného. Zda x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx poukazníkovi, řídí xx právním xxxxxxx xxxx ním a xxxxxxxxxxxx.
§538 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§539
Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx doby xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§539 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Poukázka na xxxxx xxxxxx
§540
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx poukázku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aniž xx x xx xxxxx důvod závazku.
§540 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§541
(1) Xxxxxxxx zní xxxxxx xxxxxxxx na řád, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
§541 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§542
(1) Xxx xxxxxx poukázku xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavem, xx xxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx poukázkou xx povinna plnit, xxx xxxx-xx xx xx xxxxxxxxx poukázka. Xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx z poukázky xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx.
§542 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§543
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x o xxx, xxx xx x xxxxxxxx oprávněn x xxx xxxx xxxxxxxxx prokazuje, platí xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx x xx xxxxxx.
§543 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx
§544
(1) Xxxxxxxx-xx strany xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx účastník, který xxxx povinnost poruší, xxxxxxx xxxxxx zaplatit, x xxxx oprávněnému xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx pokutu xxx xxxxxxx jen xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxx.
(3) Ustanovení x xxxxxxx pokutě xx xxxxxxx i xx xxxxxx stanovenou xxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx).
§544 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§545
(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx zajištěno xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx domáhat se xxxxxxx škody přesahující xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Nevyplývá-li x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx dlužník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§545 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxx
§546
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ručením. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx xxxxxxxx povinnost, xx xxxxxxxxxx uspokojí, xxxxxxxx xx neuspokojí xxxxxxx.
§546 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§547
Xxxxxxx xx povinen kdykoli x bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx ručiteli xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
§547 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§548
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx dlužník, xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyzván.
(2) Xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx námitky, které xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jen xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx.
§548 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§549
Ručitel xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx věřitel xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx uspokojena dlužníkem.
§549 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§550
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dlužníkovi xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§550 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x jiných příjmů
§551
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33) x xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx zajistit xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx srážek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34).
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxxx srážek okamžikem, xxx byla plátci xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx x xxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx mzdou.
§552
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i zástavní xxxxxxxx. Jak xx xxxxxxxxx pohledávka zástavou xxxx xxxx xxxxx, xx upraveno x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§552 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§553
Zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Splnění xxxxxxx xxxx být zajištěno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx práva).
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx převodu xxxxx xxxx být uzavřena xxxxxxx.
§553 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§554
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pohledávku xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxx pohledávky třetí xxxxx.
§554 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxx
§555
Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx splnit zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§555 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§556
Nikdo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx odhadní xxxx.
§556 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§557
Xxxxxx x bankách x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jistotou xx celé xxx xxxx.
§557 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§558
Xxxxxx xxxxx
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx, xx xx za xx, xx dluh v xxxx uznání xxxxx. X promlčeného xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx právní následek, xxx xxxxx-xx ten, xxx dluh xxxxx, x xxxx promlčení.
§558 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx VI.
Xxxxx xxxxxxx
Splnění xxxxx
§559
(1) Xxxxxxxx xxxx zanikne.
(2) Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx.
§559 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§560
Mají-li xx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx závazku xxx xxx, xxx sám xxxxxx svůj závazek xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jej splnit. X xxx, kdo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx své xxxxxx xxxxxxx xx xx té doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x které mu xxxxxx xxxxx, když xxxxxxx xxxxxxx.
§560 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§561
(1) Xxx-xx závazek splnit xxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx jinak. Xx provedené volby xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věci xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§561 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§562
Xxxxxxx xxxxx dluh x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx neplatí, xxxxxxxx dlužník věděl, xx ten, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§562 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§563
Xxxx-xx xxxx xxxxxxx dohodnuta, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určena v xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dluh xxxxxxx xxx poté, xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§563 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§564
Xx-xx xxxx xxxxxx ponechána xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx na xxxxx xxxxxxxx soud xxxxx okolností případu xxx, xxx xx xxxx x souladu x dobrými xxxxx.
§564 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§565
Xxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, může věřitel xxxxx o zaplacení xxxx pohledávky pro xxxxxxxxx xxxxxxx splátky, xxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§565 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§566
Xxxxxxx xx xxxxxxx přijmout x částečné xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§566 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§567
(1) Xxxx xx xxxx xx místě určeném xxxxxxx účastníků. Není-li xxxxx plnění xxxxx xxxxxx, xx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx připsáním částky xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx dlužník xxxxxxxx dluh xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx připsáním částky xx účet poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx dohodnuto xxxxx.
§568
Xxxxxx-xx xxxxxxx splnit xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx důvodné pochybnosti, xxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx nezná, xxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx úřední xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tím xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§569
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Dlužník xx oprávněn plnění xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx potvrzení.
§569 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Dohoda
§570
(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx s xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxxxx závazkem xxxxx, dosavadní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formou, xxxx xxx dohoda x zřízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§570 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§571
Dosavadní xxxxxxx se pokládá xx nahrazený pouze x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vyplývá x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
§571 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§572
(1) Xxxxxx a zástavní xxxxx xxxxxxxxxxx závazek xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx nahrazuje xxxxxxx původní. Xxxxxxxx xxxx ručitel xxxx xxxxx, vůči xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx byl zajištěn xxxx závazek, trvá xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zachovány.
(2) Xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xx nesplněný xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxx by xxxxxx xxxx xxxxxxx. Nevyplývá-li x xxxxxx xxxx xxxxxx, zrušovaný xxxxxxx xxxxxx, když xxxxx xx jeho xxxxxxx xxx xxxxxx druhou xxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§572 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§573
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx z písemné xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx něco jiného, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx druhé xxxxxx, x jestliže xxx xxx xxxxxx, xx xxxxx strana xxxxx xx jeho vrácení, x to u xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx strany xx xxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxx závazek xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§573 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§574
(1) Xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxx dohodnout, xx xx vzdává xxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxx; xxxx dohoda xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx vzdává xxxx, jež xxxxx x budoucnosti xxxxxx xxxxxxxxx, xx neplatná.
§574 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxx xxxxxx
§575
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx plnit xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx je uskutečnit x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x většími xxxxxxx nebo až xx xxxxxxxxx čase.
(3) Týká-li xx xxxxxxxxx xxx části xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxx xxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx zbývajícího xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxx x povahy xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, jenž xxx xxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx, že plnění xxxxxx xxxxxxx nemá xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx se x xxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxx, že na xxxxxx plnění xxxx.
§575 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§576
Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x více xxxxxxxxxxx xxxxxx nemožným, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx způsobena xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx volby plnění, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§576 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§577
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx plnění xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx dotčeno.
§577 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§578
Uplynutí xxxx
Práva x xxxxxxxxxx zaniknou xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx omezeny.
§578 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§579
Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx obsahem xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx omezeno xxx xx xxxx xxxxx; xxxxxxx i xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§579 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Započtení
§580
Xxxx-xx věřitel x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx druhu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx kryjí, xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx vůči druhému xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§580 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§581
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pohledávce xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xx zdraví, xxxxxx xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) započíst xxxxx xxxxxxxxxx promlčené, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nelze xxxxxxx u xxxxx, xxxxx x pohledávky x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxxx.
(3) Dohodou účastníků xxx xxxxxxxxxx vyrovnat x pohledávky xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxx proti pohledávkám xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o rodině.
§581 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§582
Výpověď
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouva xx xxxx neurčitou, xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx zdržet xx xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx určitou činnost x nevyplývá-li xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxx měsíců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxx neúčinná xxxxxxx xxxxxxx zdržet se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx časově neomezen.
§582 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§583
Xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) X xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx době xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x zákoně xxxxxxxxx. K xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Doba xxxxxxxxx x uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neběží, pokud xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx.
§584
Splynutí
Xxxxxxxx splyne jakýmkoli xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxx xxxxx, zanikne xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
§584 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§585
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx účastníci xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Dohoda, xxxxxx xxxx xxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, netýká xx xxxx, xx xxx xxxxxxxx nemohl xxxxxxxx.
(2) Byl-li dosavadní xxxxxxx zřízen xxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx závazku.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx nahrazen závazkem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
§585 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§586
(1) Xxxx x tom, xx xx mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x narovnání. Xxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx druhá strana xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx ze stran xxxxxxxxx právo v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§586 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§587
I xxxx strany xxxxxxxx, xx narovnáním xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx právního xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo pochybnost, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývá, xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.
§587 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava II.
Xxxxx x směnná xxxxxxx
Xxxxx I.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx smlouvě
§588
X xxxxx smlouvy xxxxxxx prodávajícímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kupujícímu xxxxxxxx a kupujícímu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx prodávajícímu xxxxxxxxxx xxxx.
§589
Xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, jinak je xxxxxxx xxxxxxxx podle §40a.
§589 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§590
Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx kupujícího nebezpečí xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx předmětu xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nabude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx koupě, xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§590 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§591
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Prodávající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xx předmět xxxxx na xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenu, xxxxx xxxx možnost xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§591 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§592
Je-li xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx předmět koupě xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo u xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x věc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx-xx na xxxxxxxxxx xxx, upozornění není xxxxx.
§592 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§593
Není-li xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx měření, xxxxxx a balení, xxxxxxxxxxx a náklady xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxx xxxxxxxxx xx místo, xxxxx není xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kupující.
§593 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§594
Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxx předána v xxxx, kdy xxxx xxxxxxx x přepravě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§594 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§595
Tomu, xxx koupí xxxxxxx xxxxxx nějaké xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx na nejisté xxxxxxx užitky, xxxxx xxxxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx. Nese xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx zmařeno.
§595 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§596
Má-li xxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx povinen xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.
§596 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§597
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxx; xxx-xx o xxxx, xxxxx xxxx věc xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymíněné, anebo xx xxxx žádné xxxx, a xxxx xxxxxxxx se ukáže xxxxxxxxxxx.
§597 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§598
Xxxxxxxx xx právo na xxxxxx nutných xxxxxxx, xxxxx xx vznikly x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady.
§598 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§599
(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx vady xx xxxx kupující xxxxxxx x xxxxx, jen xxxxxxxx vady xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxx xxxxx xx xxx týdnů, x xxx-xx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.
§599 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§600
Xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx není xxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx.
§600 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxxx ujednání při xxxxx smlouvě
§601
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx-xx xxxxxxxxxxx x prodané xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx až xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písemně. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zhoršení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§601 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Předkupní xxxxx
§602
(1) Xxx xxxxx xxx s xxxxxxxx, xx xx xx kupující xxxxxxx xx koupi, xxxxx xx chtěl xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Takové xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx.
§602 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§603
(1) Xxxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tomu, xxx slíbil xxx xxxxxxxxx xx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx právo xxx dohodnout i xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo x xxxx xxxx xxxxxxxx nástupci.
(3) Xxxx-xx předkupní xxxxx xxxxxxxx, může se xxxxxxxxx buď xx xxxxxxxxxx domáhat, aby xx věc xxxxxx xx koupi xxxxx xx xxxxxxx předkupní xxxxx xxxxxxxxx.
§604
Xxxxxxxxx xxxxx nepřechází xx xxxxxx oprávněné xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx jinou xxxxx.
§604 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§605
Není-li xxxxxxxxx doba, xx xxx má xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx vyplatit xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxx marně, předkupní xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx vykoná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
§605 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§606
Xxx xx xxxxxxxx koupit xxx, musí xxxxxxxx xxxx nabídnutou xxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx. Nemůže-li xxx xxxxxx xxxx namůže-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny x xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§606 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Právo xxxxxx xxxxx
§607
(1) Xxx prodá movitou xxx x výhradou, xx xx xxxxx xxxxx vrácení věci xx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zpětné xxxxx.
(2) Smlouva x xxxxx xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx písemně.
§607 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§608
(1) Xxxxx zpětné koupě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do jednoho xxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jinak xxxxx zpětné koupě xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx práva zpětné xxxxx, musí kupující xxxxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx strana má xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§608 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§609
(1) Xxxx-xx xx právo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx závazek xxxxxx věc téhož xxxxx.
(2) Týká-li xx xxxxx xxxxxx xxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kupující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, jíž xxxx xxxxxxxx xxxxx zpětné xxxxx, je xxxxxxxx.
§609 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§610
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx dohodnout x xxxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výhrad x podmínek připouštějících xxxxx právního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smlouvou.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx nedohodli xxxxx, xxxxxxxx tyto výhrady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx neuplatnil.
§610 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx III.
Xxxxxx smlouva
§611
Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx x na xxxxxxx, podle které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx za xxx, x xx xxx, xx každá xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx prodávající, x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx přijímá, xx xxxxxx kupující.
§611 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx
§612
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba prodává xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "prodávající") x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §613 xx 627.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx.
§613
Xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx. Prodávající xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx přiměřené xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx škody.
§613 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§614
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kupujícím xxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx převzít xxx xxx dodání. X ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxx při xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx x době xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatek xx uskladnění; xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na kupujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx zásilkovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxx určeném. Xxx samoobslužném prodeji xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx ke koupené xxxx xxxxxxxxx zaplacení xxxx za xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vrátit xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx kupující xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převodem xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.
§614 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§615
Plnění, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxx dohodnout.
§615 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx x xxxxx smlouvou
§616
(1) Prodávající xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxx věc xx xxx převzetí xxxxxxxxx ve xxxxx x kupní xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xx xxx vad. 16)
(2) Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx dále xxxxxx, xx prodávaná xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jeho zástupcem xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx jimi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x užitné xxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx odpovídajícím xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx a odpovídá xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx věci xxxxx xxxx pro xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx minimální xxxxxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxx podléhající xxxxxx zkáze, xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxx věc před xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx její činnost xx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xx věc xxx xxxxxxxx kupujícím xxxx xx shodě x xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx"), má xxxxxxxx právo na xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kupní xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx kupujícího xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx odstoupit. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx o rozporu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx smlouvou xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx věci, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx povaze xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
§617
Xx-xx xxxxx, xxx při xxxxxxx věci byla xxxxxxxxx zvláštní pravidla, xxxxxxx řídí-li se xxxxxxx návodem xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Nesplní-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx.
§617 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§618
Xxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxx nebrání, aby xxxxx xxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx za xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx cena xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx x x xxxxx vadu xxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx.
§618 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx xx xxxx prodané xxxx
§619
(1) Nejde-li x věci, xxxxx xx xxxxxx kazí xxxx o věci xxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x kupní xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx (xxxxxx).
(2) Xxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx obvyklým xxxxxxxx. U věcí xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx, xxx které xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx-xx x xxxx použité, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx používání xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§620
(1) Xxx xxxxxxx spotřebního xxxxx xx záruční xxxx 24 xxxxxx.
(2) X xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xx delší xxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx některé xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxx (xxxxxxx list). Záruční xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx obchodní xxxxx prodávajícího, xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, postačuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kupujícímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Pokud je xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx listě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, uvede xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx platnosti x xxxxxx, jakým xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx plynoucí. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxx, xx poskytnutím xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx dotčena.
(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx listě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prodávající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně; xxxx xxxxxx musí xxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx list xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.
§621
Xxxxxxx xxxx začínají xxxxx xx převzetí xxxx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx jiný podnikatel xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx doba xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx věci xx xxxxxxx, pokud kupující xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx součinnost.
§621 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§622
(1) Xxx-xx x vadu, xxxxxx lze odstranit, xx xxxxxxxx právo, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x řádně xxxxxxxxxx, x prodávající xx povinen xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx k povaze xxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx požadovat výměnu xxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxx jen xxxxxxxx věci, xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx takový xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx přiměřenou xxxxx x ceny xxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x vadu, xxxxxx xxxxx odstranit x která xxxxx xxxx, xxx věc xxxxx být xxxxx xxxxxxx jako xxx xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xx právo xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx přísluší kupujícímu, xxx-xx sice o xxxx odstranitelné, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vyskytnutí xxxx xx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxx-xx o xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xx kupující xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x ceny xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx odstoupit.
§623
Vada, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedením xxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx za vadu xxxx, xxxxx tato xxxxxx nebo uvedení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x kupní xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou na xxxxxxxxxxx prodávajícího. Xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx montáž xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx provozu xxxxxxx kupující x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nesprávných xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x montáži nebo x xxxxxxx xxxx xx provozu.
§624
Xx-xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx vadu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§624 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§625
Xxxxx x odpovědnosti za xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx věc byla xxxxxxx. Xx-xx xxxx x záručním listě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uplatní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x podnikatele xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§625 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§626
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx doba, xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady x xxxx, xxxxx se xxxxxx kazí, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxx použitých xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx věci xxxxxxxx, nebyla-li uplatněna xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Prodávající xxxx tuto xxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, ne xxxx méně xxx xx 12 xxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
§627
(1) Xxxx od xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx kupujícímu xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx jejího xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx x výměně, začne xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx. Totéž xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx poskytnuta xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x kupujícím, xxxxxxxx xxxx uplatněním xxxxx x odpovědnosti za xxxx xxxxxxx věci, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx toto xxxxx zaniklo xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§628
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx něco xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Darovací xxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx-xx předmětem xxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx darování.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx plněno xx xx xxxxxxx xxxxx.
§629
Dárce xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vady, o xxxxx ví. Má-li xxx vady, na xxxxx xxxxx neupozornil, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vrátit.
§629 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§630
Xxxxx xx xxxx domáhat xxxxxxx daru, jestliže xx obdarovaný xxxxx x němu xxxx xxxxxx xxxx rodiny xxx, xx tím xxxxx xxxxxxxx dobré xxxxx.
§630 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx IV.
Xxxxxxx x xxxx
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§631
Smlouvou x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx dílo xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx), xx je za xxxxxxxxx cenu xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
§631 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§632
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx provedení xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.
§632 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§633
(1) Xxxxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxx podle xxxxxxx, xxxxx x x dohodnuté xxxx. Xx-xx xxx provedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx odpovídat xxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxx smlouvy a xxxxxx díla xxxxxx, xxx xx zhotovitel xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx provést xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§633 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§634
(1) Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx dohodnuto xxxxx, xxxxx se xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx. Provádí-li xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx díla xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxxx xxxx zadáno, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx provádění díla xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§634 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§635
(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nesmí xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšena. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dodatečně písemně xxxxxxxx.
(2) Došlo-li x xxxx xx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dohodnuta, xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx objednatele bez xxxxxxxx písemně upozornit x oznámit xx xxxxx cenu.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx oznámení xxxx xxxx xx smlouvy xxxxxxxxx; neodstoupí-li bez xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx zhotoviteli xxxx xxxxx, xxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx díla.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodnuté xxxx, xxxxx měl-li z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§635 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§636
(1) Xxxxx-xx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, musí xx xxxxx alespoň xxxxxxx. Xxxxxx-xx zhotovitel xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mu xxxx xxxxxxx cenu; xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozdílu x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx oznámení nově xxxxxx xxxx xx xxxxxxx odstoupit; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx náklady podle xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx pokud xxx x částečného xxxxxx xxxxxxx majetkový xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx od smlouvy xxx xxxxxxxxxx odkladu, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx službu xxxx xxxxxxx vyšší xxxx.
§636 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§637
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx dodaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx dílo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx může xx xxxxxxx odstoupit.
§637 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§638
(1) Xx-xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zhotovitel xxxxxxxx určit k xxxx přiměřenou xxxxx x po xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx smlouvy xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Totéž xxxxx, provádí-li se xxxx x objednatele x xxx nevykoná xxxxxxxx zdravotní x xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§638 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§639
Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx součinnost, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xx náhradu nutných xxxxxxx, které mu xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nejpozději xx jednoho xxxxxx xx převzetí xxxx; xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx; xxxxx právo xxxxxxx.
§639 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§640
Bylo-li xxxx xxxxxxx náhodou xxxx dobou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.
§640 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§641
(1) X xxxx dílo xxxxxx xxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cena, xxx-xx xxxxxxx dílo xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx v xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je však xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx díla, xx xxxxxxx jinak, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxxx zdržen x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx mu xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§641 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§642
(1) Xx xx xxxxxxxxx xxxx může objednatel xx smlouvy xxxxxxxxx; xx xxxx povinen xxxxxxxx zhotoviteli xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx dílo nebude xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§642 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§643
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxxx zhotovitele, xxxx xx xxxxxxx jeho xxxxx. Xxxxxx zhotovitele xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zaplacení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx upotřebitelným xxxxxxxxx xxxxxxxx práce.
(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx neruší.
§643 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
§644
Jde-li x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, vznikne xxxxxxxxxxx právo, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx objednávky xxx xxxxxxxx x povinnost xxxxxxxx zhotoviteli xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
§644 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§645
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx má xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx při převzetí xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx. Stejně xxxxxxxx xx xx, xx xxx má xxxxxxxxxx objednatelem xxx xxxxxxx vymíněné.
(2) Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dodaného xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§645 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§646
(1) Xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxx.
(2) X xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx měsíců; záruční xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx může xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zhotovitel xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx list x vyznačením záruční xxxx.
(3) U xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx předpis xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx částí xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx osmnáct xxxxxx.
§646 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§647
Xxxxxxx xxxx xxxxxx běžet xxx dne xxxxxxxx xxxx. Převzal-li xxxxxxxxxx xxx až xx xxx, do xxxxxxx xxx povinnost xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
§647 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§648
(1) Xxx-xx o xxxx, xxxxxx lze odstranit, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odstranění xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstranit xxxx xxx zbytečného xxxxxxx.
(2) Xxx-xx o xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx tomu, xxx xxx xxxxx být xxxxx objednávky xxxxx xxxxxxx xxxx věc xxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Totéž xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx opětovné xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxx nebo pro xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxx neodstranitelnou, xxxxx xxxx xxxxxxx řádnému xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§648 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§649
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x zhotovitele x xxxxxxx době; xxxxx práva zaniknou. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx záruky xx do provedení xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, kdy xxxxx uplatnil, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx trvání.
§649 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§650
(1) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxx nejpozději xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatek za xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx šesti měsíců xxx dne, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxx nakládat. Xxxxx se xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem x xx účelně xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx ceny xx xxxxxxx materiál, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. V případě xxxxxxxxx stavby má xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx zaplacení ceny xx zhotovenou xxxxxx.
§650 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§651
Xxxxxxxxx-xx xx objednateli stavba xx objednávku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxxx.
§651 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx věci
§652
(1) Xxx-xx x xxxxxx nebo xxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx provedl xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx vznikne xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx zaplatil cenu xx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx věci xx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účinky xxxxxx opotřebení. Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxxx se zejména xxxx xxxxxx xxxx xxxx její xxxxxxxxxx.
§652 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§653
(1) Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxx, které xx xxxxxxxxx oprava xxxx xxxxxx při převzetí xxxx objednatelem, xxxxx x za xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x záruční době.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za vady, xxxxxxx příčinou je xxxxxxx xxxx, která xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxxx.
§653 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§654
(1) Xxxxxxx doba xx xxx xxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Jestliže xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx, xxx věc xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx užívána, stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx dobu xxxxx xxx xxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx měsíce xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxxx list x xxxxxxxxxx xxxxxxx doby.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vydaném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx záruky xxxxxxxxx x xxxxx zákoně. X záručním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx této xxxxxx.
§654 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§655
(1) Xx-xx věc xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx právo xx bezplatné xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx vadu xxxxxxxxx xxxx neodstraní-li xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx se vada xxxxx, xx objednatel xxxxx xx zrušení xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx snížení xxxx xxxxxx xxxx úpravy.
(2) Práva z xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx době; xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx práva xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úpravy xx xx xxxxxxx doby xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx i o xxxxxxxxx opravy xxxx xxxxxx a o xxxx xxxxxx xxxxxx.
§655 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§656
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx věc xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx úprava xxxx xxx provedena, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Neučiní-li xxx, je xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx.
(2) Nevyzvedne-li xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx šesti xxxxxx ode dne, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, má xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Je-li zhotoviteli xxxxx adresa objednatele x xxx-xx x xxx větší xxxxxxx, xx zhotovitel xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyrozumět x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodatečnou xxxxx x xxxxxxxxxx věci.
(3) Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx uskladnění a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx výtěžek xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxx.
§656 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx V.
Xxxxxxx x xxxxxx
§657
Smlouvou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určené xxxxx xxxxx, zejména xxxxxx, x dlužník xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodnuté xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
§657 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§658
(1) Xxx půjčce xxxxxxxx xxx dohodnout úroky.
(2) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx množství xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, zpravidla téhož xxxxx.
§658 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx o výpůjčce
§659
Smlouvou o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věc po xxxxxxxxxx xxxx bezplatně xxxxxx.
§659 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§660
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věc xx xxxxx způsobilém x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §617 platí xxxxxxxxx x pro užívání xxxx.
§660 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§661
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x v xxxxxxx x účelem, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx chránit xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx dohodnuto xxxxx, xxxxx vypůjčitel xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx.
§661 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§662
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vrátit, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vrácení xxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, kterému xxxxxx.
§662 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Hlava XXX.
Xxxxxxx xxxxxxx
Oddíl X.
Obecná ustanovení
§663
Xxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx věci, xxx ji xxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxx) xxxxxx nebo x xx xxxx x xxxxxx.
§663 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§664
Pronajímatel xx xxxxxxx přenechat xxxxxxxxxx xxx nájemci xx xxxxx způsobilém xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxx xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx.
§664 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§665
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvě; xxxxxx-xx dohodnuto jinak, xxxxxxxxx povaze x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xx xxxxxx kontroly, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx způsobem.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx věc xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx xx byla xxx xxxxxxxxxxxx více xxx xxxxx užíváním.
§665 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§666
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxx věc xx xxxxxxxx v xxxxxxx xx smlouvou, xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§666 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§667
(1) Xxxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Úhradu xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx smlouva xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx ukončení xxxxx xx odečtení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxx. Xxx-xx xxxxxxxxxxxx souhlas se xxxxxx, xxx nezavázal xx k úhradě xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx toho, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Provede-i xxxxxxx xxxxx xx věci xxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx na xxx xxxxxxx do původního xxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx prováděných xxxx xx věci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§667 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§668
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pronajímateli bez xxxxxxxxxx xxxxxxx potřeby xxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx mu xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx omezenou xxxxxxx užívat xxx xxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oznámeny.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu nutné xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.
§668 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§669
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx oprava xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jestliže xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx mu byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx může nájemce xxxxxxxxx xxx xx, x co xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§669 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§670
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx to stanoví xxxxxxx.
§670 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx II.
Xxxxxxx
§671
(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx dohodnuto xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozadu 1. xxxxx a 1. xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx měsíčně xxxxxx.
§671 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§672
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x ním xxxx xx společné xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx právo zanikne, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, než xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x pronajímatel xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx zadržet xxxx xx vlastní xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx.
§672 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
XXXXXXX 1)
§673
Xxxxxxx xxxx povinen platit xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pronajatou xxx užívat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx dohodnut xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx-xx z xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo lesních xxxxxxx xxxxxxx žádný xxxxx.
§673 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§674
Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx pronajatou xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §673 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx při nájmu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx běžného xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx přiměřenou xxxxx x nájemného. Pronajímatel xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, které měl x toho, xx xxxxxxx věc užíval xxx omezeně.
§674 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§675
Xxxxx xx prominutí nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx. Právo zanikne, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxxx xx skutečnostem toto xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§675 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx nájmu
§676
(1) Nájem skončí xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx sjednán, xxxxxxxxx-xx se pronajímatel x xxxxxxxx xxxxx.
(2) Užívá-li xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx tomu xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx vyklizení nemovitosti x xxxxx do 30 dnů, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx týchž xxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx rok, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx.
§676 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§677
(1) Xxxxxx nájemní xxxxxxx xxxxxxxxx xx neurčitou xxxx lze, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx fondu 7) x xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxx 1. xxxxx běžného xxxx; xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tříměsíční xxxxx, xxx nájmu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§677 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§678
Ustanovení x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x odevzdání xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx.
§678 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§679
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx předána xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stane-li xx později - xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - nezpůsobilou xx xxxxxxxxxx nebo obvyklému xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx, aby xx v xxxx xxxxxxxxx xxxx, zdraví xxxxxxx, má xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx-xx x xxx při xxxxxxxx xxxxxxx. Práva odstoupit xx xxxxxxx xx xxxxx předem xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstrahu xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx vzniká škoda, xxxx xx xx xxxxx xxxxxx škoda. Xxxxx-xx o xxx xxxx xxxxxxxx prostor, xxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ač xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxx xxxxxx než xxx xxxxxx, do xxx měsíců, nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx věc xxxxxxxx.
§679 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§680
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxx smlouva xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx změna xxxxxxxx xxxx nabyvatelem xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určitou; xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x nejbližším xxxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanoveno. Xxx xxxxx vlastnictví k xxxxxx věci xxxx xxxxxxx vypovědět x xxxxxxxxx.
§680 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§681
Xx xxxxxx výpovědi xxxx xxx měsíce před xxxxxxxxx nájmu a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x pronajmutí její xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx nesmí xxx prohlídkou zbytečně xxxxxxxxx.
§681 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§682
Skončí-li xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx; xxxxx-xx xxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxx, ve stavu, x xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§682 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§683
(1) Xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opotřebení xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxxxxx zneužití, xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx způsobené xxxxxxx, kterým xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx neodpovídá.
(2) Xxxxxxx se xxxxxxx xxx pouze do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pronajaté xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§683 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§684
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxx práva, jež xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxx, xxxx nejsou-li xxxx opatření xxxxxxx, xxxx xxxxxxx odstoupit xx xxxxxxx.
§684 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx
§685
(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvou, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx do xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx dobu výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) U xxxxxxxxxxxx xxxx xxx nájemní xxxxxxx xxxx bytovým xxxxxxxxx x členem xxxxxxxx družstva xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve stanovách xxxxxxxx družstva.
(3) Xxxxx bytu xx xxxxxxx; pronajímatel xxx xxxx vypovědět xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x zákoně.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx byty xxxxxx xxxxxxxx pro bydlení xxxxxxxxx postižených osob x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§686
(1) Xxxxxxx smlouva musí xxxxxxxxx označení xxxx, xxxx příslušenství, rozsah xxxxxx užívání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx formu.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
§686x
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a x úhradě xxxxxx xxxxx závazků v xxxxxxxxxxx s xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xx pronajímatel x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pohledávek xx xxxxxxxx a x xxxxxx za plnění xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx vykonatelným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx písemně uznaných. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx písemné xxxxx xxxxxxxxxxxxx doplnit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, pokud pronajímatel xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx jednoho xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx nájmu vrátí xxxxxxxxxxxx nájemci nevyčerpané xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx jednoho xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxx byt xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nedohodnou-li xx xxxxx.
(5) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx stejnými xxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxxxx x nájmu xxxx
§687
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byt xx stavu xxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxxx bytu.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nájemce x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výši x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx údržbou xxxxx nájemce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je členem xxxxxxxx družstva, při xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§688
(1) Xxxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxx byt x právo xxxxxx xxxxxxxx prostory x xxxxxxxx domu, jakož x požívat xxxxxx, xxxxxxx poskytování je x užíváním xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a zařízení xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx bytu spojeno.
§689
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxx žil jen xxxxxx xxxxx osob, xxxxx xx přiměřený xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx užívat xxx x žít x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx vyhradit si x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxx. Xx neplatí, xxxxx-xx se x xxxxx blízkou xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx osob x xxxx, x xxxxxxx, že xxx xxx xx xx, xx tato xxxxx xxxxxx déle xxx 2 měsíce; nájemce xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pronajímateli uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx do 2 xxxxxx xxx xxx, xxx změna xxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxx porušil xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx složitou xxxxxxxxxxxxxx xxx osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vstupu xx xxxx x xxxxxxx, xxx to xxxx xxxxxxxx xxxxx.
§690
Nájemci xxxx povinni při xxxxxx svých xxxx xxxx xx xx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
§691
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx, xx nájemce xxxxx xx předchozím xxxxxxxxxx pronajímatele xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxx náhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx závad.
§691 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§692
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx pronajímateli xxxxxxx xxxx oprav x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nesplněním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprav x běžnou údržbu xxxx, má xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx upozornění xxxxxxx xx svůj xxxxxx xxx a xxxxxxxxx xx něj xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx písemné výzvě xxxxxxx pronajímateli xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx provedl xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, teplé x studené xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxx x xxxxx pronajímateli.
§693
Xxxxxxx xx xxxxxxx odstranit xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx sám xxxx xx, kdo s xxx xxxxx. Nestane-li xx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nájemce xxxxxx x poškození xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
§693 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§694
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxx xxx jinou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx bez souhlasu xxxxxxxxxxxxx, a xx xxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§695
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bytu x jiné podstatné xxxxx v xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx odepřít jen x vážných xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx takové xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx; xxxxx odpovídá xx xxxxx, která xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§695 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx
§696
(1) Xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhnout xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Souhlasí-li xxxxxxx x návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx nájemné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx nájemce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx návrhu, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx určil xxxx. Xxxx xx návrh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx nájemného, xxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 také x xxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxx sjednáno xxxxxxx, a jde x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
(5) Ustanovení xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bytu.
(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxx úhrady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx bytu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§697
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx do xxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx pronajímateli xxxxxxxx x xxxxxxxx.
§697 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§698
(1) Xxxxxxx xx xxxxx xx přiměřenou xxxxx x nájemného, dokud xxxxxxxxxxxx přes jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo po xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxx užívání. Xxxxx xx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxx bytu nebo xxxx xxxxxxxxxxx vadně, x xxxxxxxx se x důsledku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Stejné xxxxx xx nájemce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx po delší xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxx xxxx.
(3) Nájemce xx xxxxx na xxxxxxxxxx slevu z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádně x xxxx neposkytuje.
§698 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§699
Xxxxx xx slevu x xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xx odstranění xxxxx.
§699 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx nájem xxxx
§700
(1) Xxx může xxx xx společném xxxxx xxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxx mají stejná xxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nájemcem, xxxxx osobou x xxxxxxxxxxxxxx.
(3) U xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx.
§700 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§701
(1) Xxxxx věci, týkající xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xx společných xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx; jinak xx právní xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nájmu xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx všichni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§701 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§702
(1) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nájmu xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx společného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bytu, xxxxxxx-xx jím xxxxxxxxxx xxxx, který brání xxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxxxxxxxx nájemci. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nájemců nebo xxxxx x xxxx xxxxx byt xxxx xxxxxx.
§702 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx nájem xxxx xxxxxxx
§703
(1) Jestliže xx xx xxxxxx manželství xxxxxxx nebo xxxxx x xxxx stanou xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nájem xxxx xxxxxxx.
(2) Vznikne-li xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx družstevního xxxx, xxxxxxx se společným xxxxxx bytu xxxxxxx x xxxxxxxx členství xxxxxxx x družstvu; x tohoto členství xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x povinni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§703 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§704
(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxx nájemcem xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nájem xxxx xxxxxxxxx manželství.
(2) Totéž platí, xxxxxxx-xx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx některému z xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
§704 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§705
(1) Xxxxxxxxxx-xx xx rozvedení xxxxxxx o xxxxx xxxx, soud xx xxxxx xxxxxxx z xxxx rozhodne, xx xx xxxxxxx právo xxxxxxxxxx nájmu xxxx. Xxxxxxxx určí, xxxxx x manželů bude xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu xxxxx x rozvedených xxxxxxx před uzavřením xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx manželství. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx družstevního xxxx xxxxxxxx xxxx, nedohodnou-li xx rozvedení xxxxxxx, xx návrh xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i x xxx, kdo x xxxx bude xxxx xxxx družstva xxxx xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželů x družstvu.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§705 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§705a
Vztahy x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx partnerství
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 27) (dále xxx "xxxxxxxxxxx"), xx xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx je v xxxxx druhého xxxxxxxx x práva s xxx xxxxxxx (§688).
(2) Uzavřením partnerství xxxxxxxx xxxxxxxx nájem xxxx (xxxxxxxxxxxx bytu), xxxxx nájemcem je xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xxx společný xxxxx bytu nevzniká, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx 27) xxxxxxxx bytu (xxxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxx partnerství. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx společného xxxxx xxxx xxxxxxx (§700) tím nejsou xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neexistence xxxxxxxxxxx, xxxxxx právo xxxxxxxx 27), který xxxx xxxxxxxx bytu, xxxxx xxx nadále xxxxxx.
§705 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 115/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§706
(1) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx-xx x společný xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxx xx xxxxx, xxxxx žila x xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx než xxxxxxxx manžel, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, přejdou xx xx práva a xxxxxxxxxx z nájmu, xxx pokud xxxxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxx x bytě souhlasil. Xxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxx forma.
(2) Xxxxx bytu xx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx uplynutím 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx, na xxxxxx nájem xxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 70 xxx. Stejně xxx xx xxxx xxxxxxxxxx nepoužije x xxxxxxx, že osoba, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, nedosáhla x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 18 xxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx nájem xxxxxxxxxx xxxx, xxx tato xxxxx xxxxxxx xxxx 20 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nedohodnou xxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Xx-xx však xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dítě, přejdou xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx na xx.
(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx přechod xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx v xxxxx nechce pokračovat; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytu x xxxxx-xx x xxx xx společném nájmu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx členský podíl.
§707
(1) Xxxxx-xx xxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxxx xxxx x řízení x xxxxxxxx. Jestliže xxxxxx manžel, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx manželství, xxxxxxxx xxxx xxxxx členství x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx dědice, xxxxx xxxxxxx členský xxxxx. Jde-li o xxxx xxxxxxxx nájmu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxx xx ostatní xxxxxxxx nájemce.
§708
Xxxxxxxxxx §707 xxxx. 1 x 3 platí x v xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx společnou xxxxxxxxx.
§709
Xxxxxxxxxx §703707 xxxxxxx xxx byty xxxxxxxxxx xxxxxx.
§710
(1) Xxxxx xxxx zanikne xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx způsobem stanoveným xxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedena xxxxx, xxx má xxxxx xxxxxxx. Výpovědní xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx ke konci xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Výpovědní xxxxx xxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) V xxxxxxx, xx nájem xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx určitou, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxx (§676 xxxx. 2).
(4) Xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, skončí xxxxxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx nájemce xxxxxxx xxxx práce xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxx vážný xxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxx nájem xxxx, x důvodů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx důvodu, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx přestal určité xxxxx xxxxxxxxx.
§711
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ti, xxx x xxx xxxxx, xxxx písemnou výstrahu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx v domě;
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, zejména xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytovaná x užíváním xxxx xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nájemného x úhrady xx xxxxxx poskytovaná s xxxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §686a xxxx. 3;
x) xx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx, vyjma xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, aby užíval xxxxx xxxxx xxx;
x) xxxxxxx-xx xxxxxxx xxx bez xxxxxxx xxxxxx nebo byt xxx xxxxxxx důvodů xxxxx jen xxxxx;
x) xxx-xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx nájemce xxxxxxx 70 let xxxx.
(3) Výpověď xxxx xxx nájemci xxxxxxxx. X písemné xxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx lhůta (§710 xxxx. 2) x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxxxxx xx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx přístřeší.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyklidit, xxxxx podá ve xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx výpovědi x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§711a
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze s xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx případech:
x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx sourozence;
x) xx-xx potřebné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx xxx, xx byt xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxx nebo xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxx nebo xxx xxxxx xxxx xxxxxx;
x) jde-li o xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vlastník xxxxxx xxxxxxxxxx prostorů xxxx xxxxx byt xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx pronajímatele musí xxx xxxxxxxx nájemci. X písemné výpovědi xxxx být xxxxxx xxxxx výpovědi x xxxxxxxxx lhůta (§710 xxxx. 2). Jestliže xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx, určí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx byt xxxxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) V xxxxxxx xxxxxxxx dané x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxx nezbytné stěhovací xxxxxxx, xxxxx nedojde x xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxx vyklizeného xxxx x xxxxx, xxx xxxxx vypověděl nájem xxxx, může xxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx uhradil xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx náhradního, až xx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx pěti xxx xxxxxxxxx. Xxxx nároky xxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xx návrh xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby mu xxxxxxx přiměřenou xxxxxxx.
(5) Má-li nájemce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, je povinen xxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§712
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradní xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx je xxx, xxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ubytování xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §711a xxxx. 1 xxxx. a), x) x c), xx xxxxxxx xxxxx xx náhradní byt, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx vyklidit (xxxxxxxxx xxxxxxxx byt). Xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx podlahové xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxx §705 xxxx. 2 xxxx prvé xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi, xxxxx xx xxxxxxx xxx vyklidit, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ubytování; xxxx xxxx z důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx má právo xx xxxxxxxx byt. X případech xxxxx §705 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx druhá xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx; xxxx xxxx, jsou-li xxx xx důvody xxxxxxxxxx zřetele xxxxx, xxxxxxxxxx, xx rozvedený xxxxxx má právo xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx části xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx nájemní xxxxx xxxxxxxx pronajímatele xxxxx §711, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ubytování xx xxxx, xxx xx nájemce xxxxxx xxxxx ubytování x xxxxxxx x uskladnění xxxx bytového xxxxxxxx x ostatních věcí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxx xxx na jednu xxxxxxx xxxxxxx.
§712x
X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxx dnem xxxxx x vyklizení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ustanovením §687699 x přiměřeně §700 xx §702 odst. 1.
§712x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995
§713
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále manžel, xxxxxx manžel xxxx xxxxx xxxxxxx x §706 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Jestliže xxx, ke kterému xxx xxxxxxx nájem xx dobu xxxxxx xxxxxx práce, užívá xx xxxxx nájemce xxxxx xxxxxx, xx xxxxx v bytě xxxxxx. Vyzve-li ji xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tak xxxxxx xx tří měsíců xxx xxx doručení xxxx xxxxx. X xxxxxxx smrti nájemce, x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx práce, xxxx tato xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxx bytové xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx od xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osoby užívající xxx jsou povinny xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx byt xxxxxxxxxx xxxxxx užívá xxxxx xxxxxxxxx postižená nebo xxxxx, která xxxxxxxx 70 xxx věku, xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx.
§714
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nájem xxxx. Xxxxx, xxxxx nájem xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx není zajištěna xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §712 xxxx. 2 x 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx uvedených x §712 xxxx. 5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx teprve xx xxxxxxxxxxx z xxxx, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx práv xxxxxxx xxx vzájemné xxxxxx xxxx
§715
Xx souhlasem xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výměně xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
§716
(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxxx, xx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx; musí však xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Povinnost x náhradě xxxxx xxx není dotčena.
§716 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl X.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bydlení
§717
(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx obytné místnosti xxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
(2) Jsou-li xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx každý x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx byl v xxxxxx xxxxxxx.
§717 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§718
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx náhradní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §711 odst. 2, xxxxx xxx vyklizení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxx)
§719
(1) Xxxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxxx přenechat xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx ve smlouvě x podnájmu xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxx podmínka, xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxx povinnosti nájemce xxxxx §711 xxxx. 2 písm. x). Xxxxxxx o podnájmu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Nebylo-li xxxxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxx §710 odst. 2.
(2) Podnájem xxxxxxxx xxx xxxxxx doby xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxx. Byl-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxx.
(3) Po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Oddíl XXX.
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor
§720
Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 8)
§720 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx VIII.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
§721
(1) Xx-xx xxx, xxxxx xxxx pronajata, xxxx, xxx xxxxx ji xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, aby xx byla xxxxxxxxxx xxxx věc sloužící xxxxx účelu. Xxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na slevu x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx na prominutí xxxx xx slevu x nájemného musí xxx uplatněno u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxx.
§721 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§722
(1) Xx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxx užíváním xxxxxxx neodpovídá.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zničení věci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx ustanoveními xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxx, kdo xxx xxxxxxxx, nesplnil povinnost xxxxxxxx ustanovením §617.
§722 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§723
(1) Xxxxx-xx xxxxxxx věc xx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvě, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx vrácení xxxx. Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x prodlení.
(2) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poplatek x prodlení, xxxx-xx xxxx placení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx věci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxx.
§723 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx VIII.
Xxxxxxxx smlouva
Oddíl X.
Xxxxxx ustanovení
§724
Příkazní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx jinou xxxxxxx.
§724 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§725
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Od pokynů xxxxxxxxxxxx se příkazník xxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x nemůže-li xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx odpovídá xx xxxxx.
§725 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§726
Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jinému, xxxxxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxx-xx však příkazce, xxx si xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx příkazník xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§726 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§727
Příkazník xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx příkazce všechen xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§727 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Povinnosti příkazce
§728
Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, poskytnout příkazníkovi xxxxxx na jeho xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x nahradit xxxxxxxxxxxx potřebné a xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx, x xx x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§728 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§729
(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx škody x tu xxxxx, xxxxx vznikla v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx.
(2) Utrpí-li xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, zavázal-li xx xxxxxxx xxxxxx bezplatně; xxxxxxxxx však xxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, kdyby xxxx xxxxxxxx.
§729 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§730
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dohodnuta nebo xx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Příkazce xx povinen poskytovat xxxxxx, x když xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx jednání byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§730 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx příkazní xxxxxxx
§731
Pro xxxxx příkazní smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx (§33b).
§731 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§732
Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx odvolání, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx příkazníkovi xxxxxx, x xxxx část xxxxxxxxxxxx provedené xxxxx. Xx xxxxx x xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§732 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
§733
Smlouvou x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxxxxx obstarat xxxxxxx xxx. Obstaratel xx xxxxx věc obstarat x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obstarateli za xxxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxx.
§733 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§734
O xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xx xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx obstarání.
§734 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§735
Objednatel xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odstoupit; xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vynaložené náklady x jinou xxxx xxxxxxxx obstarateli, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx není xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x vadného xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§735 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§736
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx se xx nich xxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx souhlasu.
§736 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Oddíl XXX.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
§737
Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věc a xxxxxx xxxxxxxx opatření x prodeji.
§737 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§738
Smlouva xxxx být uzavřena xxxxxxx. Musí obsahovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, za kterou xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obstaratele xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx odstoupení xx xxxxxxx xxxx dohodnutou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx věci.
§738 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§739
(1) Xxxxxxxxxx xx právo xx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Objednatel xx právo, xxx xx xxxxxxxxxx vyplatil xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterou xxx xxxxxx.
§739 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§740
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx věc do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxx xxxxxxx xx prodeje, xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohodnuto xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx stanovené xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx.
§740 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§741
(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xx vady xxxxxxx věci; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx, že xxxxxxx věc xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx prodeji xxxxx.
(2) Xxxxx pro xxxx odpovědnost xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§741 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx
§742
Obstará-li xxxxx, xxxx je x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx škodu, xx xxx, jehož záležitost xxxx obstarána, xxxxxxx xxxxxxxx jednateli xxx xxxxxxx nutný xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxx zavinění xxxxxxxxxxx nedostavil.
§742 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§743
(1) Xxxxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, xxx chce xxxxxxxx záležitost xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxx x vyčkat xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxx x xxx-xx x xxxxxxxxxx x prospěchu xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx ten, x xxxxx zájmu xxxxxx, x době skončení xxxxxxx xxxxxxxx.
§743 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§744
(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx náhodu, xxxxxx by xxxxxxx x bez xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jiného xxxxx jeho projevené xxxx.
§744 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§745
Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx, pokud xx to xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§745 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§746
Xxxxxxxx xxx příkazu xx xxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx x převést xxx, xx xxx xxx xxxxxx, na xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§746 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxx o úschově
§747
(1) Smlouvou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx věc xx něj do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Smlouvu o xxxxxxx xxx uzavřít x xxx, xx xxxxxxxxx x převzetí xxxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx schovatel xxxx věc odevzdat xx úschovy xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§747 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§748
Složitel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxx opatrování xxxxxxxxx; odměnu za xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx se xxx xxxx odpovídá-li xx xxxxxxxx podnikání schovatele xxxxx zvyklostem.
§748 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§749
(1) Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uzavřena, xx xxxxxxx ji xxxxxxxxx pečlivě, xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vrátit xxxxx x xxx, xx x ní xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx vrátit xxx složiteli na xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx sjednané doby xxxxxxx, ale xxx xxxx xxxxxxxx vrátit xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx okolnost bezpečně xxxx xxx vlastní xxxxx xxxxxxxxx.
§749 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§750
Xxxx-xx xxxxxxxx a ani x okolností zřejmé, xxx xxxxxx xx xxx xxx x xxxxxxx, xxxx složitel xxxxxxx žádat xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx věc kdykoli xxxxxx.
§750 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§751
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věc, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, dá-li xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jinému xx xxxxxxx, xxxxx xx-xx x prodlení x jejím xxxxxxxx, xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx škoda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx.
§751 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§752
Xxxxxxxx xx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxx dohodnuto jinak, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx i náklad, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx vynaložil xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§752 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§753
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx lze xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xxxxx zaniknou.
§753 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XI.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx
§754
(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v zařízení x xxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxx, ubytovny x xxxx xxxxxxxx).
(2) Xx ubytování x služby s xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§754 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§755
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx prostory xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx služeb, jejichž xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx spojeno.
§755 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§756
Xxxxxxxxxx xx povinen odevzdat xxxxxxxxxxx prostory xxxxxxxxx xx x ubytování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx užívání x xxxxxxxx mu nerušený xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§756 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§757
Xxxxxxxxx xx povinen užívat xxxxxxxx xxxxxxxxx mu x xxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxx xxxxxxxxx změny.
§757 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§758
X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx ubytovaným xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx §433 x 436.
§758 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§759
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smlouvy před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx vzniklou ubytovateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx, pouze xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx dohodnuté xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxx xxxxx porušuje dobré xxxxx xxxx jinak xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§759 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Hlava XXX.
Xxxxxxx o přepravě
Xxxxx X.
Smlouva x xxxxxxxx xxxx
§760
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jízdné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxx ho dopravce xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx.
§760 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§761
Xxxxxxxx xx xxxxxxx starat xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx hromadné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§761 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§762
(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x pod xxxx dohledem, xxxx xxxxxxxx.
(2) Je-li xxxxxxxxx přepravováno xxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dobu x xxxxxxxxxx.
§762 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Odpovědnost
§763
(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx má cestující xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxx přepravě xxxx xx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, že xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxx; podmínky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řády.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců, xxxxxxxx.
§763 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§764
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx na xxxxxx, xxxxx měl x xxxx, xxxxxxxx za xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx ( §427431 ).
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx cestujících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx nákladní xxxxxxxx.
§764 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Oddíl II.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§765
(1) Xxxxxxxx x přepravě xxxxxxx xxxxxx odesílateli xxxxx, xxx mu xxxxxxxx xx přepravné xxxxxxx přepravil xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Dopravce xx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§765 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§766
(1) Xx xx vydání xxxxxxx xx odesílatel xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxx příjemci, stanoví xxxxxxxxx xxxx.
§766 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§767
Dopravce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx.
§767 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§768
(1) Xxxxxxxx může xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob; xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx společně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§768 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx
§769
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx škodu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx až do xxxxxx, ledaže xxxxx xxxx xxxxxxxxx odesílatelem xxxx xxxxxxxxx, vadností xxxxxxx, jejího obalu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx řády mohou xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx se xx xx xx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xx škody xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §427 xx 431.
§769 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§770
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxx, kterou xxxx xxxxxxxx nebo zničená xxxxxxx x xxxx, xxx byla xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x přepravou xxxxxxxx xxxx zničené xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hradí xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx dopravce xxxxxxx opravy.
(2) Xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou škody xx přepravované xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxx.
§770 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§771
Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxx odesílatel uplatnit x xxxxxxxx xx xxxxx měsíců od xxxxxx xxxxxxx příjemci, xxxx xxxxxxxx k xxxxxx zásilky xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx převzetí zásilky x xxxxxxxx; jinak xxxxx xxxxxxx.
§771 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx x přepravě
§772
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nákladní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx převzít xxxxxxxxxx platná v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx škodu na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
§772 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§773
(1) X xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §656 xxxx. 2 x 3.
(2) Xxxxxxxxx řády xxxxx xxxxxxxx xxx vyzvednutí (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebezpečné xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx se rychle xxxx, lhůty xxxxxx xxx 6 xxxxxx.
§773 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXXX.
Xxxxxxx zprostředkovatelská
§774
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odměnu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxx, byl-li výsledek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
§774 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§775
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši; xxxxxx xx xxxxx sjednat x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx neplatná podle §40a.
§775 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§776
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů pouze xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxxxxxxx jen, jestliže xx vznikl xxxxx xx xxxxxx.
§776 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§777
Zájemce x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx související xx xxxxxxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvu. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxx xxxxxxx písemnou xxxxx xxxx.
§777 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XIV.
Xxxxxx
Obecná xxxxxxxxxx
§778
Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxx složením xxxxxx x peněžního ústavu x xxxx přijetím xxxxxxxx ústavem.
§778 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§779
Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s opatřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
§779 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§780
(1) Xxxxxxxxx, x v xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xxxxx x vkladem nakládat.
(2) Vkladatel může x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx vkladu xx sdělení xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx.
§780 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Vklady xx xxxxxxxxx knížkách
§781
(1) Xxxxxxx vkladu xxxxxxx peněžní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby x xx byla xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x konečný xxxx.
(2) Není-li xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx vkladní xxxxxx.
§781 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§782
Vkladní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pouze na xxxxx.
§783
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx identifikační xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vkladní xxxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx xx cestovní xxxxxxx xxxxxx je xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x průkazní xxxxxx.
§784
(1) Xxx xxxxxx nebo xxxxxxx vkladní xxxxxx xxxx vkladatel s xxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx návrh xxxx, kdo xx xx xxx xxxxxx xxxxx, vkladní xxxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vkladní xxxxxx xxxx na požádání xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx knížek x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vydat novou xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx zájem.
§784 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§785
Jestliže xxxxxxxxx po xxxxxx xxx s vkladem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx knížku na xxxxxxxx záznamů, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této doby; xxxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx vkladu.
§785 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§786
Vkladní xxxxx
(1) Vkladní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu. Xxxx vkladu je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xx vkladní list xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx.
§787
Další xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx sjednáno něco xxxxxx, vztahují xx xx tyto formy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx formy xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
Xxxxx XX.
§788
§788 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§789
§789 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§790
§790 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§791
§791 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§792
§792 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§793
§793 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§794
§794 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§795
§795 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Sb.
§796
§796 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§797
§797 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§798
§798 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§799
§799 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§800
§800 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§801
§801 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Sb.
§802
§802 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§803
§803 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§804
§804 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§805
§805 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§806
§806 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§807
§807 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§808
§808 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§809
§809 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§810
§810 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§811
§811 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§812
§812 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§813
§813 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§814
§814 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§815
§815 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§816
§816 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§817
§817 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§818
§818 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§819
§819 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§820
§820 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§821
§821 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§822
§822 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§823
§823 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§824
§824 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§825
§825 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§826
§826 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§827
§827 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§828
§828 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
Hlava XXX.
Xxxxxxx o xxxxxxxx
§829
(1) Xxxxxxx xxxx se může xxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx sjednaného xxxxx.
(2) Xxxxxxxx nemají xxxxxxxxxxx k právům x povinnostem.
§829 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§830
Každý x účastníků je xxxxxxx xxxxxxx činnost x dosažení xxxxxxxxxx xxxxx stanoveným xxxxxxxx xx smlouvě x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dosažení tohoto xxxxx.
§830 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§831
Xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxx xxxxxxxxx sdružení xxxxx xxxxxxx povinni xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx peníze xxxx xxxx xxxx. Není-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty.
§831 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§832
(1) Xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx smlouvy x době stanovené xx smlouvě, xxxxx xxx zbytečného odkladu xx uzavření xxxxxxx.
(2) Xxxxx není xxxxxxx některý xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx x nimi xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx, xxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§832 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§833
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx podle xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx výši, x xx sdělením x xxxxxx oddělení xx xxxxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věci jednotlivě xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx užívání všech xxxxxxxxx.
§833 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§834
Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§834 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§835
(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stejné, xxxx-xx xxxxxxxx určeno xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxx třetím osobám xxxx účastníci zavázáni xxxxxxxx a nerozdílně.
§835 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§836
(1) Xxxx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obstarávání xxxxxxxxxx xxxx jednomyslně.
(2) Xx-xx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§836 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§837
Každý xxxxxxxx, x když xxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§837 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§838
(1) Xxxxx xxxxxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx však x xxxxxxxx době x x xxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx kdykoli, x xx x když xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx smlouva xxxxx.
§838 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§839
Účastníkovi, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx podle xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xx vyplatí v xxxxxxxx.
§839 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§840
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx byl vyloučen, xx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§840 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§841
Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x vypořádají se xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx.
§841 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XXXX.
Xxxxxxx x důchodu
§842
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§842 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§843
Smlouva x xxxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx.
§843 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§844
Xxxxx xx důchod xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
§844 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava XXXXX.
Xxxxx a xxx
§845
(1) Výhry xx sázek x xxx nelze xxxxxxx; xxxxxxx nelze xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx. Xxxxxx výhry x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xx posuzuje xxxx xxxxx nebo xxx.
§845 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§846
Xxxxxxxxxx §845 neplatí, xxx-xx x xxxxxxx podnik, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
§846 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx IXX.
Xxxxxxx xxxxxx
§847
Xxxxxxx-xx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vyhlašovatel xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxx, musí xx xxxxxxxxx xxxxx přesné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx vyhlásit, xxx, x jaké xxxxx x podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soutěže x xxxxxxx ocenění.
§847 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§848
(1) Xxxxxxxxxxxx soutěže xx xxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soutěží xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx splnili xxxxxxxx soutěže určené xxx udílení xxx.
(2) Xxxx-xx dosaženo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, nebyl-li xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, podle toho, x xxxxx poměru xx každý na xxxxxxxxx výsledku podílel.
§848 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§849
(1) Xxxxxxxx soutěž xxx xxxxxxx xxx ze xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Dojde-li k xxxxxxxx veřejné soutěže, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx převážně xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xx toto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soutěžící při xxxxxxxx xxxxxxx upozornit.
§849 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxx příslib
§850
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx prohlásí, xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx několika x blíže xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§850 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§851
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxx xxxxx, obdrží xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx splní.
§851 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§852
Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx několik osob x z xxxxxx xxxxxx vyplývá, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx odměna xxxx xx xxxxxx xxxxx.
§852 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx smlouva
§852x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxx, xx zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxx 11) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Návrh xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx cestovní xxxxxxx je xx xxxxx uzavření cestovní xxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxx. Spolu s xxxxxxxx smlouvou je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 12) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§852x xxxxxx právním předpisem x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx smluvních xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx x dobu xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx odkazem xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 13) xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx zájezdu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výši xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx
x) způsob, xxxxx xx zákazník xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx zákazník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Cestovní smlouva xxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx za služby, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x ceně xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx ubytování, jeho xxxxxx, kategorii, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znaky,
x) xx-xx součástí xxxxxxx xxxxxxx, druh, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxx,
x) xx-xx součástí zájezdu xxxxxxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxxx,
x) xx-xx realizace zájezdu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x současně xxxxx, xx xxxxx nejpozději xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informovat x xxxxxxx xxxxxxx x důvodu nedosažení xxxxxxxxxxx počtu zákazníků,
x) xxxx-xx důvody xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx splňovat, xxxxxxx xxxxxx podmínek x xxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxx důvody xxx xxxx xxxxxxxxx.
§852b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) X cestovní smlouvě xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx jednostranným úkonem xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stanoven xxxxxx xxxxxxx zvýšení ceny. Xxxx zájezdu xxxxxxx x cestovní smlouvě xxxx nesmí být xxxxxxxxxxxx zvýšena xxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxxxx zájezdu.
(2) Xxxx zájezdu xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx jen v xxxxxxx, xx xxxxx xx zvýšení
x) xxxx za dopravu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, nebo
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx zájezdu, xxxx
c) směnného xxxxx české koruny xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx o xxxx xxx 10 %,
xxxxx x xxxx xxxxx dojde xx xxxxxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx oznámení o xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852d
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx další podrobné xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxx x cestovní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §852b odst. 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxx xxxxxxxx kanceláři xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x cestovní xxxxxxx nebo v xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zástupcem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx obrátit x žádostí x xxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře x adresu a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x možnosti uzavřít xxxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vzniknou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx odstoupením xx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx toto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 7 xxx xxxx zahájením xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx již xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xx-xx cestovní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnit podmínky xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx, nebo xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zákazník xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kanceláří, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxx xx doručení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx, má xx xx xx, xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§852e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx xxxx zúčastní xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx oznámení xx xxxxx x xxx xxxxxxx stává xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákazníka, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §852b odst. 3 xxxx. f), xxxx xxx zákazník xxxxxx xxx ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x prohlášení xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx cestovní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx může před xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx cestovní smlouvy xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkem.
(2) Odstoupil-li xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §852e xxxx. 2 xxxx odstoupila-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx, xxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odpovídající původní xxxxxxxx xxxxxxx, může-li xxxxxxxx kancelář xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx platby xxxxx xxxx cestovní xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Zruší-li xxxxxxxx xxxxxxxx zájezd ve xxxxx kratší xxx 20 dnů xxxx xxxxxxxx jeho zahájení, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 10 % x xxxx zájezdu. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxx xxxxxxxx 4 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, prokáže-li, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) x souladu s §852b xxxx. 3 xxxx. x),
x) x důsledku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§852x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852h
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx cestovní kancelář xx xxxxxxxx smlouvy xxxx zahájením zájezdu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §852b xxxx. 2 xxxx. b) x cestovní kancelář xx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx obdržela xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx cestovní xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx kanceláře stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxx cestovní smlouvy xxxxx §852g odst. 2, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, co xx něho xxxxxxxx xx úhradu ceny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx náhradu xxxxx tím xxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852i
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx tyto xxxxxxx xxxx být xxxxxxx cestovní kanceláří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx u cestovní xxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 měsíců xx skončení xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ode dne, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx uzavření cestovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kanceláří nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, 14) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x pokud xxx xxxxxxxx učinil řádně x xxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou odstoupením xx cestovní xxxxxxx xxxxx §852g xxxx. 2 zprostit xxx xxxxx, xxxxxxx-xx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxx x §852b xxxx. 3 xxxx. x), xxxx
x) x důsledku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xxx požadovat.
(2) Xxxxxxxx kancelář xx xxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zprostit xxx xxxxx, prokáže-li, xx xxxx škodu xxxxxxxxxx ona xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných x xxxxx zájezdu x xxxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx,
x) xxxxx osobou, xxxxx xxxx spojena x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tuto skutečnost xxxxxx xxxxx předpokládat xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) neodvratitelnou xxxxxxxx, xxxxx nemohlo xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx veškerého xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) V xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx omezení xxxx náhrady xxxxx xxxxxxx x porušení xxxxxxx x cestovní xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxx xxxxxxxx kancelář xxxxxxx nahradit škodu, xx kterou odpovídá, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2000
§852x
(1) X případech xxxxx §852j odst. 2 xxxx. x) x x) je cestovní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podstatnou xxxx xxxxx x včas xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx ruchu nebo xxxxxx podstatnou xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx poskytnout, xxxxxxx se k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bezplatně provést xxxxxx opatření, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxx než prostřednictvím xxxxxx cestovního xxxxx xxxxx kvality než xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinna vrátit xxxxxxxxxxx rozdíl x xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxx xxxx je zákazník xxxxxxxx, xxxx cestovní xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx kancelář povinna xxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxx xxxx na místo xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx návratu, x xxxx zákazník xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Pokud je xxxxxxx uskutečněna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, než xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx cestovní xxxxxxx, xx cestovní xxxxxxxx v xxxxxxx, xx
x) xxxxxxx xx uskutečněna xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx prostředků.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
XXXX IX.
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Hlava X.
Xxxxxx ustanovení
§853
Občanskoprávní xxxxxx, xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxx ani tímto, xxx xxxxx xxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účelem jim xxxxxxxxx.
§853 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úpravám xxxxxxx xx 1. xxxxx 1964
(xxxxx x. 40/1964 Xx.)
§854
Xxxxx dále xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964 xx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
§854 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§855
(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx 31. xxxxxx 1964 považují xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částečně xxxxxxx svéprávnosti, xxxx x xxxxxxxx způsobilí x právním xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §10 xxxx. 2.
§855 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§856
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. dubna 1964. Tímto xxxx xxxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx do jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx č. 140/1961 Sb. (xxxxxxx xxxxx) stanoví, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxxxx majetkové, xxxxxx xx tím xx 1. dubna 1964 xxxxx bezpodílového xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§856 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§857
Xxxxx-xx xxxx 1. xxxxxx 1964 právo xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx právo společného xxxxxxx bytu xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§857 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§858
(1) Xxxx-xx smlouvy o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo doručitele xxxxxxxx, xx od 1. xxxxx 1964 xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx (§355 xxxx. 1 xx znění xxxxxx č. 40/1964 Xx.); xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx smrt xxxxxxxxxxx, xxxxxxx právo xx xxxxxx osobám xxxxxxxx x §372 xx xxxxx zákona x. 40/1964 Xx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx §61 xxxxxx x. 47/1956 Xx., o xxxxxxxx letectví, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení §58 až 60 xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tím od 1. xxxxx 1964 xxxxxxxxxx §427 xx 431 ve xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx.
§858 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§859
(1) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx platného x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxx zřízena xxxx 1. xxxxxx 1964, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx 1. dubna 1964 xxxxxxxx všechna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx pozůstalý manžel, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§859 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§860
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx počaly xxxxx xxxx 1. dubnem 1964.
§860 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§861
Xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxx nebo x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxx xxx xxx, xxx počala běžet xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx se xxx xxxx 1. xxxxxx 1964 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
§861 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§862
Xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vzniklých xxxx 1. dubnem 1964 se xxxx xxxxxxxxxxx §495 ve xxxxx zákona x. 40/1964 Xx., pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§862 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§863
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §563 odst. 2 xxxxxx č. 141/1950 Sb. (občanského xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx těmi předpisy, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
§863 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§864
Xxxxxxx se:
1. xxxxxxxx xxxxxxx č. 141/1950 Sb. s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a §22 x 352;
2. zákon č. 126/1946 Sb., o úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. xxxxx č. 139/1947 Sb., x xxxxxxxxx pozůstalostí xx xxxxxxxxxxxx podniky x x zamezení drobení xxxxxxxxxx půdy;
4. zákon č. 45/1948 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 139/1947 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zemědělskými xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxx;
5. zákon č. 207/1948 Sb., x xxxxxxx pachtýřů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků;
6. xxxxx č. 189/1950 Sb., o xxxxxxxx smlouvě;
7. xxxxx č. 63/1951 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
8. xxxxx č. 65/1951 Sb., o převodech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx;
9. xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 a §20 xxxxxx č. 84/1952 Sb., x organizaci peněžnictví;
10. xxxxxxxxxx §95 x 96 xxxxxx č. 115/1953 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx;
11. xxxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x), §58, §59 odst. 1 x §60 xxxxxx č. 47/1956 Sb., x xxxxxxxx letectví;
12. ustanovení §50 odst. 6 xxxxxx č. 41/1957 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx);
13. xxxxxxxxxx §32 xxxxxx č. 150/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání;
14. vládní xxxxxxxx x. 366/1940 Xx., x xxxxxxxxxx x koupalištích;
15. xxxxxx xxxxxxxx č. 183/1947 Sb., xxxx xx určují zemědělské xxxxxxx oblasti;
16. vládní xxxxxxxx č. 53/1955 Sb., xxxxxx xx doplňuje x xxxx vládní nařízení x. 183/1947 Sb., xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
17. xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx č. 157/1950 Sb., kterým se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 37/1955 Xx.;
18. xxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx č. 179/1950 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nájmů xxxx x xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx;
19. xxxxxx xxxxxxxx č. 113/1956 X. x., x vybírání nedoplatků xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xx 7;
20. xxxxxx vyhláška x. 211/1957 X. x., o provádění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx;
21. xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxxxxxx financí x. 157/1954 X. l., xxxxxx xx vydávají xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění;
22. xxxxxxx 1 xx 11 vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 237/1955 X. x., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx;
23. vyhláška xxxxxxxx xxxxxxx x. 206/1957 X. l., x xxxxxxxxx xxxxxxxx;
24. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 33/1958 Ú. x., o pojistných xxxxxxxxxx xxx pojištění xxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx;
25. xxxxxxxxxx xx. 22 až 25 xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxx x. 125/1959 X. x., x xxxxxxxxxx předpisech xxx xxxxx xxxxxxxx.
§864 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx 1. dubna 1983
(xxxxx č. 131/1982 Xx.)
§865
(1) Xxxxx xxxx uvedeno xxxxx, řídí se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 1. dubna 1964 xx 1. xxxxx 1983.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1964 xx 1. xxxxx 1983, xxxxx xx xxxxxxxxxx §149 xxxx. 4, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nedošlo xxxxxxx uzavřenou do xxx xxx xx 1. xxxxx 1983, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx 1. xxxxx 1983.
(3) Do xxxx uvedené x xxxxxxxxxx §135a ve xxxxx xxxxxx x. 131/1982 Xx. xx xxxxxxxx x doba, xx kterou xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (§135a odst. 1) xxxx xxxxxxxxxxx vykonával xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§135a xxxx. 2) xxxx 1. xxxxxx 1983; tato xxxx však xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx dne.
(4) Xxx-xx x právo xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §40a xx xxxxx zákona x. 131/1982 Xx., x xxxxx došlo xxxx 1. xxxxxx 1983, xxxxxxxx se promlčecí xxxx dříve, xxx xxxxxxxxx tří xxx xx xxxxxx xxx.
(5) Xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx lhůta xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použít, xxx-xx x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xx xxxxx a povinnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §135b x §135c xxxx. 3 xx 7 ve xxxxx xxxxxx č. 131/1982 Xx.
§865 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§866
Zvýšení xxxxxxxx částky, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx z měsíční xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, nad kterou xx mzda xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxx 1983, nedotýká se xxxxx o xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxx xxxxxx (§57 xx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Sb.) xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx.
§866 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx účinným
xx 1. xxxxx 1989
(xxxxx x. 188/1988 Xx.)
§867
Nárok xx náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx před 1. lednem 1989, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§867 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava X.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx účinným
xx 1. xxxxx 1992
(xxxxx x. 509/1991 Xx.)
§868
Xxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1992; vznik xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxx vzniklé xxxx 1. lednem 1992 se však xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§868 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§869
Xxxxxxxxx xxx právním xxxxxx xxxxxxxx x době xxx let před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxx odporovatelnosti xxxxx i po xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx roku xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jinak zanikne.
§869 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§870
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx počaly xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§870 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§871
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x právo xxxxxxx xxxxxx obytných xxxxxxxxx x místností xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx nájem. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx. 2)
(2) Xxxxx xxxxxxx části xxxx xx xxxx na xxxxxxxx x xxx, xx jej xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx roku xx xxxxxxxxx tohoto zákona.
(3) Xxxxxxx to xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxx sloužících x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx nájem služebního xxxx, xxxxx xxxx xxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxx byty; pokud xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx, mění se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
§871 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§872
(1) Xxxxx osobního xxxxxxx xxxxxxx, vzniklé xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §8 odst. 1 xxxxxx č. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx právo osobního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx uživatelům xxxxxxxxxxx pozemku), xxxxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx spoluvlastnických podílů xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx užívání. X xxxxxxx pochybností xxxx velikost xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx x xx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxx osobního xxxxxxx x zastavěnému nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rovným xxxxx.
(5) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo, xxx x ním xxxx uzavřena xxxxxx x osobním užívání xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nedošlo k xxxxxx, popřípadě k xxxx registraci pravomocným xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx, xxxxxx oprávněnému xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx do osobního xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§451 x xxxx.).
(6) Xxx-xx x vydržení xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx právo na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx její xxxxxx předchůdce xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx i před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x. 52/1966 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bytům, ve xxxxx xxxxxx č. 30/1978 Sb., xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxx pozemku, na xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx (xxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), mění xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(8) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 52/1966 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/1978 Xx., xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
§872 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§873
Xxx xxxxxx xx použije xxxxx platné x xxx smrti zůstavitele. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx. Xx platí x x platnosti xxxxxxxx.
§873 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§874
Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx řídí dosavadními xxxxxxxx.
§874 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§875
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxx podle §360b xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §42 zákona x. 162/1990 Sb., x zemědělském xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zájmové xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §35 x 36 xxxxxx x. 176/1990 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, výrobním x jiném xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx podle §20f xxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20i do xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx §20b xx 20e tohoto xxxxxx.
§876
(1) Xxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxx §70 xxxxxx x. 109/1964 Sb., xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx do xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Hospodářské xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy. Xx-xx xxxxxxx majetku xxxxx §348 xxxxxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx smlouvu x xxxxxxxx.
§877
(1) Xxxx, úplaty x xxxx xxxxxxxx plnění, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xx vztahuje xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx o cenách, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx o xxxxxx", xxxxxx xx tím xxxxx x. 526/1990 Xx., o cenách.
§877 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§878
Zrušují xx:
1. ustanovení §22 zákona č. 141/1950 Sb. (xxxxxxxx xxxxxxx);
2. zákon x. 41/1964 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxx;
3. xxxxxxxxxx §4, 6, §9 xxxx. 2 x §10 odst. 2 xxxxxx č. 52/1966 Xx., x osobním xxxxxxxxxxx k xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/1978 Xx.
§878 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
§879
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxxxxxx xx xxx xx území České xxxxxxxxx xxxx Slovenské xxxxxxxxx (zejména xxxx. xxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x komposesoráty) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx republiky.
(2) Zákony xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, kdo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx byty x xxxxxxxx xxxxxxxxx).
§879 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§879x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx Slovenské xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xx působnosti Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§879a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/1992 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1993
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 1995
(xxxxx č. 267/1994 Xx.)
§879x
(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxx písemné xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §712 xxxx. 2 xxxxxx věty se xxxxxxxx xx nájemní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§879x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995
Hlava VIII.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2000
(xxxxx x. 103/2000 Xx.)
§879x
(1) Xxxxx trvalého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 xxxxxx č. 109/1964 Xx., xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřízeno, x xxxxxxx na xxx navazujícího, jestliže xxxxxx pozemek souvisí x provozem této xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, se xxxx uplynutím xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zřízeno.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx obdobně x na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx bylo nahrazeno xxxxx trvalého xxxxxxx xxxxxxx, pokud bylo xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxx, xxxx xxx převeden xxx xxxx nebytový xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx-xx právo xxxxxxxx xxxxxxx zřízeno x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx více osobám, xxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podíly.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx osoba, x jejíž prospěch xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x změnu tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx trvalého užívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2001
(xxxxx č. 367/2000 Xx. )
§879x
Xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxxxxx zřízeno, xx pro účely §879c rozumí x xxxxxx družstvo xxxx xxxxxxxx občanů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx bytové družstvo, xxxxxxxx xxxxxxxx občanů xxxxxx právo trvalého xxxxxxx xxxxxxx v §879c odst. 1.
§879x
Xxxxxxxxxx §879c odst. 1 xx vztahuje xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §879c xxxx. 2 xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2000 xx xxxxxxxx xxxx, xxxx byl xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx takového xxxxx výpůjčky xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.
Xxxxxxxx zákona
§880
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1964.
Xxxxx x. 58/1969 Xx. ze xxx 5. xxxxxx 1969 x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxxxxx 1969; xxxxx x. 131/1982 Xx. xx xxx 9. xxxxxxxxx 1982, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x upravují xxxxxxx xxxxx majetkové vztahy, xxxxx účinnosti xxx 1. xxxxx 1983, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §489a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx 1. ledna 1983; xxxxx x. 94/1988 Xx. ze dne 15. června 1988 x bytovém, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx účinnosti dne 1. xxxxxxxx 1988; xxxxx x. 188/1988 Xx. ze xxx 14. xxxxxxxx 1988, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1989; xxxxx x. 87/1990 Sb. xx xxx 28. března 1990, xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 29. xxxxxx 1990; xxxxx x. 105/1990 Sb. xx xxx 18. xxxxx 1990 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1990; xxxxx x. 116/1990 Xx. xx dne 23. xxxxx 1990 x xxxxx x xxxxxxxx nebytových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1990; xxxxx x. 87/1991 Xx. xx dne 21. xxxxx 1991 x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xxxxx účinnosti dne 1. xxxxx 1991; xxxxx č. 509/1991 Xx. xx xxx 5. xxxxxxxxx 1991, xxxxxx se xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1992.
§880 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxx xxxxxxx, může do 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx bude užívat x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx ke dni 1. srpna 1998 xxxxxxx bezpodílové spoluvlastnictví xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx, které vznikly xxxx 1. xxxxxx 1998 x které xx xxxxx tohoto xxxxxx považují za xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx součástí. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx x bezpodílovém xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxx společné xxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx od 1. srpna 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx předpisy xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §78 xxxxxx x rodině, xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávněnými xx smyslu §3 xxxx. 1 zákona x xxxxxx jsou xxxxxx a náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 308/1991 Xx., x xxxxxxx náboženské xxxx x postavení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé před 1. srpnem 1998; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx vzniklé xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/1998 Sb. x účinností xx 1.8.1998
§14
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx), xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež jsou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterými xxxxxxx, že splňují xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neúplné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxx xxxxxxxxxx závad x xxx, že xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vázané xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx, xx uplynutí xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež jsou xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx živnostenskému úřadu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Pokud xxxx stanoveno xxxxx, xxxx se ustanoveními xxxxxx zákona x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx x nároky x nich vzniklé xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx však xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§45
Xxxxxxxxxxx §800 odst. 3 xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxx §44 tohoto xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx.
§45 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
Čl. V
1. Zástavní xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx účinky xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Uspokojení xx xxxxxxx se xxxx řídí tímto xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx. x účinností od 1.1.2001
Čl. IV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx čl. X xxxxxx xxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; vznik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx x xxxxxxx prodeji xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx §200y, 200z a 200aa xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 317/2001 Sb. x účinností od 1.1.2002
Čl. XXX
1. Xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxx xx. I xxxx 4 a v xxxxx xxxxx xx. XX, která xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, u níž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy.
3. Práva x xxxxxxxxxxxx xx vady x xxxx xxxxxxxxx xxx jejich prodeji x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxx x záruční době xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 31. prosince 2003. Xxxx skutečnost xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 136/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
§72
(1) Xxxxxx vztahy xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxx xx x právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx", xxxxxx xx xxx "odkupné" xxxxx xxxxxx zákona.
§72 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se řídí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx jeho účinnosti; xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
2. Xxxxxxxxxx §369a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xx vztahy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, obchodní xxxx xxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §710 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx písemným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx
x) jím xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx plná moc xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; v případě xxxxxxx xx prokurista xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 odst. 7 obchodního zákoníku x osoba xxxxxxxx xxxxxxxx plnou mocí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x peněžními prostředky xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xx-xx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx bankou, úřední xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxx k obnovení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 4 xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zanikne.
Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 554/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. VIII
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, smlouvy týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x smlouvy xxxxxxxx xx obchodů xx xxxx x investičními xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxx xxxx použity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx a které xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx. x účinností od 8.3.2006
§6
Přechodná xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx §706 odst. 2 xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nevztahuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona xxxxx §711 se řídí xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §719 xxxx. 1 věta xxxxx xx xxxxxxxx xx podnájemní xxxxxxx xxxxxxxx po účinnosti xxxxxx xxxxxx.
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.3.2006
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Srážky xx xxxx xx xxxxxxx dohod o xxxxxxxx xx mzdy x x jiných xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx; pohledávky xxxxxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zvyšovat, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x srážkách xx xxxx x x jiných příjmů.
Xx. XXXX vložen xxxxxxx předpisem č. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx i xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx občanského zákoníku x xxxxxx č. 102/1992 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx otázky související x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a upravuje xxxxxxxx zákoník, přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Vznik xxxxxx xxxxxxxx vztahů x nároky z xxxx vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxx č. 102/1992 Sb., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nájemce, xxxxx přestal xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nájem xxxxxxxxx způsobem uvedeným x §711a. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vyklizení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech má xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx bytovou xxxxxxx. Xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 2 let xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona.
3. Xxxxxxxx služební byt xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 102/1992 Sb., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx vyklidila, xx povinna tak xxxxxx do tří xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx osoba xxxxxxx xx vystěhovat, xxxxx xx xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx náhrada. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytové xxxxxxx zaniká xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx mu oznámil xxxxx, xxxxx se xxxxxx osob v xxxx, u xxxxx xxx mít za xx, že v xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 2 měsíce, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx narození x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx bytu, xx xxxxxxx povinen xxx xxxxxx nejpozději xx 4 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. X xxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, v xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2009 vyšším xxx 9&xxxx;999 x xxxxxxx Xxxxx Budějovice, Plzeň, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Pardubice, Xxxxxxx, Xxxx, Olomouc x Xxxx xx xxxxxxxxxx §696 xxxx. 2 až 4 xxxxxxxxxx zákoníku, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2013.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 132/2011 Xx. x účinností od 1.11.2011

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 40/1964 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.1964.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

58/1969 Xx., o xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1969

146/1971 Xx., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx o národních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx některých úsecích xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1972

131/1982 Xx., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.1983, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §489a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1983

137/1982 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx xxxxxxxxx úsecích xxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.1983

70/1983 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 40/1964 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 14/1983

94/1988 Sb., o xxxxxxx, spotřebním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.1988

188/1988 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.1989

87/1990 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.3.1990

105/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

116/1990 Sb., x xxxxx x xxxxxxxx nebytových prostor

s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

87/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.4.1991

509/1991 Sb., kterým xx xxxx, xxxxxxxx x upravuje občanský xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1992

47/1992 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 40/1964 Sb. xxxxxxxxxxx x částce 10/1992

264/1992 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxx x doplňují některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

86/1994 Sb., xxxxx XX XX xx xxx 22.3.1994 xx xxxx xxxxxx xx zrušení ustanovení §871 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx zákona č. 509/1991 Xx.

x xxxxxxxxx xx 19.5.1994

267/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje občanský xxxxxxx

x účinností xx 1.1.1995

104/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Sb. a xxxxxx x. 40/1995 Xx. a xxxx xxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1995

118/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx podpoře

s xxxxxxxxx xx 1.10.1995

89/1996 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxxx zákoník x. 40/1964 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1996

94/1996 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.1996

227/1997 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x nadacích x nadačních xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

91/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 94/1963 Xx., o xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.1998

165/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.1998

159/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikání x xxxxxxx cestovního xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2000

363/1999 Xx., zákon x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.4.2000

27/2000 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x veřejných dražbách

s xxxxxxxxx od 1.5.2000

103/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx., zákon x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 549/1991 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 357/1992 Xx., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.10.2000

367/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2001

317/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

501/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2001

125/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

135/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002, x xxxxxxxx §64 xxxx. 2 x §65, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX

136/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

476/2002 Xx., xxxxx XX ze xxx 2.10.2002 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Xx., o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., o majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.3.2003

88/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/1998 Sb., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx znění zákona x. 501/2001 Sb. x nálezu XX xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákon x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2003

37/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

47/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx vozidla a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.5.2004

278/2004 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 9.3.2004 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxxx "Změna xxxxxxxxxx zákoníku xx. XX"

x xxxxxxxxx od 31.12.2004

480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 7.9.2004

554/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

265/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 4.5.2005 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §442 odst. 1 a §449 xxxx. 2 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (netýká xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 15.7.2005

359/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.10.2005

56/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x změně xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

s xxxxxxxxx od 1.4.2006

107/2006 Xx., x jednostranném xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2006

115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

160/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x o xxxxx zákona XXX x. 358/1992 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 201/2002 Xx., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 27.4.2006

252/2006 Xx., xxxxx XX xx xxx 28.2.2006 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §685 xx 716 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 17.6.2006

261/2006 Xx., nález XX xx dne 14.3.2006 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §697 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovného xxxxx)

x účinností od 20.6.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x výjimkou §425, 426, 426a, 426x x 447, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010) x (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. byla změněna xxxxxxxx na 1.1.2013) x (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015)

280/2006 Xx., xxxxx XX xx xxx 28.3.2006 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §711 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx §711 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 24.6.2006

315/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 26/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

443/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku ČR x o působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), x zákon x. 319/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 18.9.2006

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx minimu, xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

307/2007 Xx., xxxxx XX ze xxx 16.10.2007 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 22.12.2007

2/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 16.10.2007 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 24.1.2008

230/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

306/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/1991 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1998 Xx., x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

215/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 627/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x.  21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 126/2002 Sb., xxxxx x. 357/1992 Xx., x dani dědické, xxxx darovací a xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 125/2008 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a zákon x. &xxxx;40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

282/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

285/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Sb., trestní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

155/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ke snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podnikatelů

s xxxxxxxxx od 1.8.2010

28/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 23.2.2011

132/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 102/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.11.2011 x výjimkou xxxxx §696, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 25.5.2011

139/2011 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Sb., o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

170/2012 Xx., kterým se xxxx zákon x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 14.6.2012

202/2012 Sb., x xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2012

463/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

a xxxxxx provedené xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 81/1984 Xx. x xxxxxxx x. 8/1992 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 40/1964 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2014.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 xxxxxxxxxx x. 49
x)
Xxxxx položky 28 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pronajímatele na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §672 xxxx. 2 x.x. Jde x xxxxxx poplatek za xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx neprovede, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxx.
Za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §326 x.x.x. xx soudní xxxxxxxx nevybírají.
Xxxxxx:
X položce 28 Xxxxxxxxx xx stanoveno, že xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx 500 Xx xx platí "xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinného, xxxxx xxxx být soudem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného, je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx soud xxxxxxx postarat xx x jeho provedení x xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §265 odst. 1 x.x.x.); za xxx xxxxxx xxxx - xxx xxxxx xxxxxxxxxx §326 xxxx. 1 x.x.x. - učiní xxxxxxxx, xxx v xxxx povinného, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxx xxx věci xxxxxxxx, xxxx sepsány xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, a xx v takovém xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx sepsaných xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného xxxxx x náklady xxxxxx xxxxxxxxxx. Protože xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx výslovného xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx soudním vykonavatelem xxxxxx poplatek; xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x případě, že xxxxxxxxx provedení soupisu xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. položku 18 Xxxxxxxxx); soudní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ale x všechny úkony xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nařízeného xxxxxx.
Xxxxxx poplatek xxxxx položky 28 Xxxxxxxxx xx xx této xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx pronajímatele xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx žijí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§672 x.x.). Xxxxxx xxxx xx zde xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xx xxxxx odůvodněné, xxx pronajímatel žádající x xxxxxx xxxxxx xxxx xx tento xxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx x soudní xxxxxxxx za jednotlivý xxxx xxxxx, požadovaný xxxxxx soudní vykonavatel - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx soudních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §138 x.x.x. xxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxxx soudní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 6 xxxxxx).
2) 86/94 Sb. Xxxxx Xxxxxxxxx soudu XX ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §871 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 509/91 Xx.
"Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §871 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx."
3) Xxxx. §261 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4) §1 xxxxxx XXX č. 425/1990 Xx., o xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.
§1 zákona XXX x. 472/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.
5) Xxxxx XXX č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
6) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 229/1991 Sb., o úpravě xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7) §1 xxxxxx x. 53/1966 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 75/1976 Sb.; - xxxxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 334/92 Sb.
§2 xxxxxx č. 61/1977 Sb., o xxxxxx.
8) Xxxxx č. 116/1990 Sb., o nájmu x podnájmu nebytových xxxxxxx.
9) §11 xxxx. 3 zákona x. 158/1989 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. - xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/1992 Sb.
10) Xxxxx č. 265/1992 Sb., x zápisech xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.
11) §1 xxxx. 1 a 2 zákona x. 159/1999 Xx., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §6 xxxxxx č. 159/1999 Xx.
13) §10 xxxx. 1 zákona x. 159/1999 Xx.
14) §3 xxxxxx x. 159/1999 Xx.
15) §162a xxxx. 1 trestního xxxxxx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 1999/44/XX, o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 480/2004 Sb., x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx službách informační xxxxxxxxxxx).
20) Xxxxxxxxx §14 odst. 7, §15 xxxx. 3, §715a xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §175a xx 175z xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
22) §175f xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) Například xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
24) Xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX ze xxx 20. xxxxxxxx 1985 x ochraně xxxxxxxxxxxx x případě xxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 93/13/EHS ze xxx 5. xxxxx 1993 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX xx xxx 20. xxxxxx 1997 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xx dálku.
Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/31/ES xx dne 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodu, xx xxxxxxxx trhu.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/65/XX xx xxx 23. xxxx 2002 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 90/619/XXX x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/122/XX ze xxx 14. ledna 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx aspektům xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktech, x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx.
25) §2, §3 xxxx. xx), §23 a 66 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x pojistné xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
26) §3 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 56/2006 Xx.
27) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxxxxxx §49 odst. 2 xxxxxx x. 283/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx. x xxxxxx x. 264/2006 Xx.
30) Xxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 264/2006 Xx.
31) Xxxxxxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. x) a §30 odst. 3 xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
32) Xxxxxxxxx §39a xxxx. 2 xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxx č. 238/1999 Xx.
33) §85 x násl. zákona x. 94/1963 Xx., x rodině.
34) §147 xx 150 xxxxxxxx xxxxx.
§276302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
35) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník.
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

- Xxxxxx x. 107/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2006 xxxxxx do §706 xxxxxxxx 1, který xxx

"(1) Jestliže nájemce xxxxx a nejde-li x byt xx xxxxxxxxx nájmu xxxxxxx, xxxxxxx xx nájemci (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx, rodiče, xxxxxxxxxx, xxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx x xxx žili x xxx jeho xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx.".

- Xxxxxx x. 115/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006 xxx:

X §706 xxxx. 1 větě xxxxx se za xxxxx "xxxx xxxx, xxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxxx1x)".

- x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx "xxxxx" x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx, xxx tyto xxx novely si xxxxxxxx, xxxxx nevíme, xxx xxxxx "xxxxx" xx být xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, kteří xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.