Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 29.12.2013.


Občanský zákoník

40/1964 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení

HLAVA I. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana §1 §2 §3 §4 §5 §6

HLAVA II. Účastníci občanskoprávních vztahů

ODDÍL I. Fyzické osoby §7 §8 §9 §10
Ochrana osobnosti §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17
ODDÍL II. Právnické osoby §18 §19 §19a §19b §19c §20 §20a
Zájmová sdružení právnických osob §20f §20g §20h §20i §20j §20k §21

HLAVA III. Zastoupení §22 §23 §24 §25

Zákonné zastoupení §26 §27 §28 §29 §30
Zastoupení na základě plné moci §31 §32 §33 §33a §33b

HLAVA IV. Právní úkony §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §40a §41 §41a §42

Odporovatelnost §42a
Smlouvy §43
Návrh na uzavření smlouvy §43a §43b

HLAVA V. Spotřebitelské smlouvy §51a §52 §53 §53a §54

Smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku §54a
Poskytování informací §54b
Právo na odstoupení §54c §54d §55 §56 §57
Smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby §58 §59
Informace poskytované před uzavřením smlouvy §60 §61
Informace uváděné ve smlouvě §62

HLAVA VI. §63 §64

Jazyk §65 §66
Odstoupení od smlouvy §67
Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy §68 §69 §70

HLAVA VII. §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90 §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99

HLAVA VIII. Promlčení §100

Běh promlčecí doby §111 §112 §113 §114

HLAVA IX. Vymezení některých pojmů

Domácnost §115
Osoby blízké §116 §117
Věci a práva §118 §119 §120 §121
Počítání času §122
ČÁST II. Věcná práva

HLAVA I. Vlastnické právo §123 §124 §125 §126 §127 §128

Nabývání vlastnictví §132 §132a §133

HLAVA II. Spoluvlastnictví a společné jmění §136

Podílové spoluvlastnictví §137 §138 §139 §140 §141 §142

HLAVA III. Práva k cizím věcem §151a §151b §151c §151d §151e §151f §151g §151h §151i §151j §151k §151l §151m

HLAVA III. A Právo zástavní a zadržovací

Oddíl I. Zástavní právo §152 §153 §154 §155
Vznik zástavního práva §156 §157 §158 §159 §160 §161
Práva a povinnosti za trvání zástavního práva §162 §163 §164
Uspokojování ze zástavy §165 §165a §166 §167 §168
Neplatná ujednání §169
Zánik zástavního práva §170 §171 §172
Podzástavní právo §173 §174
ČÁST III.

HLAVA II. §190 §191 §192 §193 §194 §195

HLAVA III. §196 §197

HLAVA IV. §198 §199 §200 §201 §202 §203 §203a §204 §205 §206 §207 §208 §209 §210 §211 §212 §213 §214 §215 §216 §217 §218 §219 §220 §221

ČÁST IV.

HLAVA I. §222 §223 §224 §225 §226 §227 §228 §229 §230 §231 §232 §233 §234 §235 §236 §237 §238

HLAVA II. §239 §240 §241 §242 §243 §244 §245 §246 §247 §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254 §255 §256

HLAVA III. §257 §258 §259 §260 §261 §262

HLAVA IV. §263 §263a §264 §265 §266 §267 §268 §269 §270 §271 §272 §273 §274 §275

HLAVA V. §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283

HLAVA VI. §284 §285 §286 §287 §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299

HLAVA VII. §300 §301 §302 §303 §304 §305 §306

HLAVA VIII. §307 §308 §309 §310 §311 §312 §313 §314 §315 §316 §317 §318 §319 §320

HLAVA IX. §321 §322 §323 §324

HLAVA X. §325 §326 §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334 §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341 §342 §343 §344

HLAVA XI. §345 §346 §347 §348 §349 §350 §351 §352 §353 §354 §355 §356 §357 §358 §359 §360 §361 §362 §362a §363 §364 §365 §366 §367 §368 §369 §370 §371 §372 §373 §374 §375 §376 §377 §378 §379 §380 §381 §382 §383

ČÁST V.

HLAVA I. §384 §385 §386 §387 §388 §389

HLAVA II. §390 §391 §392 §393 §394 §395 §396 §397 §398 §399 §400 §401 §402 §403 §404 §405 §406 §407 §408 §409 §410 §411

HLAVA III. §412 §413 §414

ČÁST VI. Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení

HLAVA I. Předcházení hrozícím škodám §415 §416 §417 §418 §419

HLAVA II. Odpovědnost za škodu

ODDÍL I. Obecná odpovědnost §420 §420a
ODDÍL II. Případy zvláštní odpovědnosti §421 §421a
Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání §422 §423
Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům §424 §425 §426 §426a §426b
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků §427 §428 §429 §430 §431
Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným §432
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech §433 §434 §435 §436 §437
ODDÍL III. Společná ustanovení o náhradě škody
Společná odpovědnost §438 §439 §440
Zavinění poškozeného §441
Způsob a rozsah náhrady §442 §443 §444 §445 §446 §447 §447a §448 §449 §449a
Snížení náhrady §450

HLAVA III. Bezdůvodné obohacení §451 §452 §453 §453a §454 §455 §456 §457 §458 §459

ČÁST VII. Dědění

HLAVA I. Nabývání dědictví §460 §461 §462

Odmítnutí dědictví §463 §464 §465 §466 §467 §468
Dědická nezpůsobilost §469
Vydědění §469a
Přechod dluhů §470 §471 §472

HLAVA II. Dědění ze zákona §473 §474 §475 §475a

HLAVA III. Dědění ze závěti §476 §476a §476b §476c §476d §476e §476f §477 §478 §479 §480

HLAVA IV. Správce dědictví §480a §480b §480c §480d §480e

HLAVA V. Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců §481 §482 §483 §484

HLAVA VI. Ochrana oprávněného dědice §485 §486 §487

ČÁST VIII. Závazkové právo

HLAVA I. Obecná ustanovení

ODDÍL I. Závazkový právní vztah §488
Vznik závazků §489 §489a §490 §491 §492 §493
Obsah závazků §494 §495 §496 §497 §498
ODDÍL II. Společné závazky a společná práva
Společné závazky §511
Společná práva §512 §513 §514 §515
ODDÍL III. Změny v obsahu závazků
Dohoda stran §516
Prodlení dlužníka §517 §518 §519 §520 §521
Prodlení věřitele §522 §523
ODDÍL IV. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
Postoupení pohledávky §524 §525 §526 §527 §528 §529 §530
Převzetí dluhu §531 §532
Přistoupení k závazku §533 §534
Poukázka na cenné papíry §540 §541 §542 §543
ODDÍL V. Zajištění závazků
Smluvní pokuta §544 §545
Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů §551
Zástavní smlouva §552
Zajištění závazků převodem práva §553
Zajištění postoupením pohledávky §554
Jistota §555 §556 §557
Uznání dluhu §558
ODDÍL VI. Zánik závazků
Nemožnost plnění §575 §576 §577
Uplynutí doby §578
Smrt dlužníka nebo věřitele §579
Započtení §580 §581
Výpověď §582
Neuplatnění práva §583
Splynutí §584
Narovnání §585 §586 §587

HLAVA II. Kupní a směnná smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení o kupní smlouvě §588 §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599 §600
ODDÍL II. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
Výhrada vlastnictví §601
Předkupní právo §602 §603 §604 §605 §606
Právo zpětné koupě §607 §608 §609
Jiná vedlejší ujednání §610
ODDÍL III. Směnná smlouva §611
ODDÍL IV. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě §612 §613 §614 §615
Shoda s kupní smlouvou §616 §617 §618
Odpovědnost za vady prodané věci §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627

HLAVA III. Darovací smlouva §628 §629 §630

HLAVA IV. Smlouva o dílo

ODDÍL II. Zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku §644 §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651
ODDÍL III. Zvláštní ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci §652 §653 §654 §655 §656

HLAVA V. Smlouva o půjčce §657 §658

HLAVA VI. Smlouva o výpůjčce §659 §660 §661 §662

HLAVA VII. Nájemní smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670
ODDÍL II. Nájemné §671 §672 §673 §674 §675
ODDÍL III. Skončení nájmu §676 §677 §678 §679 §680 §681 §682 §683 §684
ODDÍL IV. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu §685 §686 §686a
Práva a povinnosti z nájmu bytu §687 §688 §689 §690 §691 §692 §693 §694 §695
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu §696 §697 §698 §699
Společný nájem bytu §700 §701 §702
Společný nájem bytu manžely §703 §704 §705
Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství §705a §706 §707 §708 §709 §710 §711 §711a
Bytové náhrady §712 §712a §713 §714
Úprava práv nájemců při vzájemné výměně bytu §715 §716
ODDÍL V. Nájem obytných místností v zařízeních určených k trvalému bydlení §717 §718
ODDÍL VI. Podnájem bytu (části bytu) §719
ODDÍL VII. Nájem a podnájem nebytových prostor §720
ODDÍL VIII.Zvláštní ustanovení o podnikatelském nájmu věcí movitých §721 §722 §723

HLAVA VIII. Příkazní smlouva

ODDÍL I. Obecná ustanovení §724
Povinnosti příkazníka §725 §726 §727
Povinnosti příkazce §728 §729 §730
Zánik příkazní smlouvy §731 §732
ODDÍL II. Smlouva o obstarání věci §733 §734 §735 §736
ODDÍL III. Smlouva o obstarání prodeje věci §737 §738 §739 §740 §741

HLAVA IX. Jednatelství bez příkazu §742 §743 §744 §745 §746

HLAVA X. Smlouva o úschově §747 §748 §749 §750 §751 §752 §753

HLAVA XI. Smlouva o ubytování §754 §755 §756 §757 §758 §759

HLAVA XII. Smlouvy o přepravě

ODDÍL I. Smlouva o přepravě osob §760 §761 §762
Odpovědnost §763 §764
ODDÍL II. Smlouva o přepravě nákladu §765 §766 §767 §768
Odpovědnost §769 §770 §771
ODDÍL III. Společná ustanovení ke smlouvám o přepravě §772 §773

HLAVA XIII. Smlouva zprostředkovatelská §774 §775 §776 §777

HLAVA XIV. Vklady

Obecná ustanovení §778 §779 §780
Vklady na vkladních knížkách §781 §782 §783 §784 §785
Vkladní listy §786
Další formy vkladů §787

HLAVA XV. §788 §789 §790 §791 §792 §793 §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804 §805 §806 §807 §808 §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822 §823 §824 §825 §826 §827 §828

HLAVA XVI. Smlouva o sdružení §829 §830 §831 §832 §833 §834 §835 §836 §837 §838 §839 §840 §841

HLAVA XVII. Smlouva o důchodu §842 §843 §844

HLAVA XVIII.Sázka a hra §845 §846

HLAVA IXX. Veřejná soutěž §847 §848 §849

HLAVA XX. Veřejný příslib §850 §851 §852

HLAVA XXI. Cestovní smlouva §852a §852b §852c §852d §852e §852f §852g §852h §852i §852j §852k

ČÁST IX. Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení

HLAVA I. Obecná ustanovení §853

HLAVA II. Přechodná a zrušovací ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.) §854 §855 §856 §857 §858 §859 §860 §861 §862 §863 §864

HLAVA III. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. dubna 1983 (zákon č. 131/1982 Sb.) §865 §866

HLAVA IV. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1989 (zákon č. 188/1988 Sb.) §867

HLAVA V. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1992 (zákon č. 509/1991 Sb.) §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874 §875 §876 §877 §878

HLAVA VI. §879 §879a

HLAVA VII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 1995 (zákon č. 267/1994 Sb.) §879b

HLAVA VIII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. července 2000 (zákon č. 103/2000 Sb.) §879c

HLAVA IX. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. ledna 2001 (zákon č. 367/2000 Sb.) §879d §879e

Účinnost zákona §880
č. 91/1998 Sb. - Čl. VIII
§14 právního předpisu č. 159/1999 Sb.
§45 právního předpisu č. 363/1999 Sb.
č. 367/2000 Sb. - Čl. V
č. 317/2001 Sb. - Čl. IV
č. 136/2002 Sb. - Čl. III
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 37/2004 Sb. - §72
č. 554/2004 Sb. - Čl. VI
č. 56/2006 Sb. - Čl. VIII
č. 107/2006 Sb. - §6
č. 264/2006 Sb. - Čl. XLIV
č. 132/2011 Sb. - Čl. II
40
XXXXXXXX ZÁKONÍK
ze xxx 26. xxxxx 1964
Federální xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xx usneslo xx xxxxx zákoně:
Článek X
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb.
Xxxxxx XX
Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Článek XXX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Článek XX
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx V
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx VI
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxxx VII
Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxxx XXXX
Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
XXXX I.
XXXXXX USTANOVENÍ
Xxxxx X.
Xxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxx ochrana
§1
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx občanských xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nedotknutelnosti xxxxxxxxxxx.
(2) Občanský xxxxxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx, xxxxxxxxx vztahy xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, jakož x vztahy xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxx. 3)
(3) Xxxxxx xxxxxx vznikající x xxxxxxxx xxxxxxx tvořivé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx x xxxxxxxx úkonů xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x nimiž xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účastníci xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx si xxxxx xxxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§3
(1) Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(2) Fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dbají x xx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x aby xxxxxxxx xxxxxxx mezi účastníky xxxx xxxxxxxxxx především xxxxxx dohodou.
§4
Xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx x orgánu, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x zákoně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx soud.
§5
Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu, xxx se domáhat xxxxxxx u příslušného xxxxxx státní xxxxxx. Xxx může xxxxxxxxx xxxxx zakázat xxxx xxxxxx, aby byl xxxxxxx předešlý xxxx. Xxx není dotčeno xxxxx domáhat xx xxxxxxx x soudu.
§6
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx takto ohrožen, xxxxxxxxxx xxxxxxxx zásah xxx odvrátit.
Hlava XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx X.
Xxxxxxx xxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxx xxxxx a xxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx má x xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx živé.
(2) Xxxxx tato xxxxxxxxxxx zanikne. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx smrt xxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx také nezvěstnou xxxxxxxx osobu, xxx-xx xx zřetelem xx xxxx okolnostem xxxxxxx, xx xxx xxxxxx.
§8
(1) Xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (způsobilost x xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Zletilosti xx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku. Xxxx xxxxxxxxx tohoto věku xx xxxxxxxxxx nabývá xxx uzavřením xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx zletilost xx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx.
§9
Nezletilí xxxx způsobilost jen x xxxxxxx právním xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxx přiměřené xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx odpovídající jejich xxxx.
§10
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxx poruchu, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, soud xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zbaví.
(2) Xxxxxxxx fyzická xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx alkoholických xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxx xx schopna xxxxx xxx některé právní xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx určí.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx k xxx vedly.
Ochrana osobnosti
§11
Xxxxxxx osoba xx právo na xxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxxxx života x xxxxxx, xxxxxxxx cti x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§12
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx týkající xx fyzické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, podobizny, xxxxxxxx snímky nebo xxxxxxxx x zvukové xxxxxxx x účelům xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxx fyzické xxxxx použít xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x pro xxxxxxx, filmové, xxxxxxxxxx x televizní zpravodajství. Xxx takové xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxx xxxxx.
§13
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a aby xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, že xxxx xx značné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx právo xx náhradu xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx, za xxxxx x xxxxxxxx xxxxx došlo.
§14
§14 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§15
Xx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 27) x xxxxx, a xxxx-xx xxxx, xxxxx rodičům.
§16
Kdo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx na ochranu xxxxxxxxx způsobí xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx škodu.
§17
§17 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx II.
Xxxxxxxxx osoby
§18
(1) Xxxxxxxxxxx mít xxxxx a povinnosti xxxx x právnické xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx stanoví xxxxx.
§19
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx potřebná xxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxx listina, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dnem, xx kterému xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxx vznik xxxxx.
§19x
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jen xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx jiného zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§19a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§19x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx název, xxxxx xxxx xxx určen xxx xxxxxx zřízení.
(2) Při neoprávněném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx možné xx xxxxxxx u xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx uživatel xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx závadný xxxx; xx xxxxx se xxx xxxxxxx přiměřeného xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx požadováno i x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§19b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§19x
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx určí xxxx sídlo. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxxx xx odporuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Zapisuje-li xx právnická xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx, uvede-li xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kde je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx právnická osoba xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Každý xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx tomu, xxx xx xxxxxx xxxxx zapsaného xx xxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.
§20
(1) Xxxxxx úkony právnické xxxxx xx všech xxxxxx xxxx ti, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem (xxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxxx úkony x xxxx její xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, vznikají xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx předmětu xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§20a
(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Právnická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiném xxxxxxx xxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxx výmazu z xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákony xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jmění xxxxxxxx xxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx obchodních společností xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 x účinností xx 1.1.1992
Nadace
§20x
§20x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/1997 Xx.
§20x
§20x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 227/1997 Xx.
§20x
§20d xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 227/1997 Xx.
§20x
§20x xxxxxxxx právním předpisem x. 227/1997 Sb.
Xxxxxxx sdružení xxxxxxxxxxx xxxx
§20x
X xxxxxxx svých xxxxx nebo k xxxxxxxx jiného účelu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx").
§20f xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20g
K xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená zakladateli xxxx schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx schůzi se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členů xxxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxx (názvu) x xxxxxxxx (sídla) x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx přiloženy stanovy x xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§20g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxx činnosti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx sdružení x xxxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Členství xx xxxxxxxx lze xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx schvalují zakladatelé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxxx mění x xxxxxxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§20x
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx odpovídá xxxx majetkem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx xx registru sdružení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 18) příslušného xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo") xxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx 36), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x adresa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X návrhu na xxxxx xx registru xx přikládá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zápis x ustavující xxxxxxx xxxxxx spolu xx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členskou xxxxxx.
§20x
(1) Xxxx zánikem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sdružení xxxxxxxxxx xx právního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx výmazem x xxxxxxxxxx. Před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx probíhající xxxxxxx stíhání proti xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
§20x
(1) Xxx výkon xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
x) příjmení,
x) xxxxx, popřípadě jména,
x) adresa xxxxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,
x) xxxxx narození,
x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) adresa xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.
(3) Z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, které xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx cizinců, pouze xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.
§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 142/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012
§21
Xxxxx xx xxxxxxxxxx občanskoprávních xxxxxx stát, xx xxxxxxxxxx osobou.
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxxx
§22
(1) Xxxxxxxxx je ten, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx vznikají práva x povinnosti přímo xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x právnímu xxxxx, x xxxxx xxx, xxx ten, xxxxx xxxxx xxxx x rozporu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
§23
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu (xxxxxxx xxxxxxxxxx) anebo xx xxxxxxx dohody x xxxx xxxx.
§24
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx zástupce si xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx je xx xxxxxxx předpisem stanoveno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X x právních xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx zastoupenému.
§25
§25 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Zákonné zastoupení
§26
Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx za xx xxxxxx xxxxxxx zástupci.
§27
(1) Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezletilého xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
(2) Zákonným xxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx byla rozhodnutím xxxxx zbavena způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx soudem xxxxxxxxxx opatrovník.
(3) Xxxxxx-xx xxx opatrovníkem xxxxxxxxx příbuzný fyzické xxxxx ani jiná xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení xxxxxxxxxxxx, ustanoví soud xxxxxxxxxxxx orgán místní xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx (§18 xxxx. 1).
§28
Xxxxxxxx xxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxx xxx spravovat xxxxxxx těch, které xxxxxxxxx, x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx x majetkem třeba xxxxxxxxx soudu.
§29
Soud xxxx ustanovit xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, jehož xxxxx není xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx zájmů nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§30
Xxxxx-xx xx střetnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zastoupeného xxxx xx střetnutí zájmů xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ustanoví soud xxxxxxxxxx zástupce.
Xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx moci
§31
(1) Xxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx za tímto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, v xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Při xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniká xxxxx xxxxxx za zmocnitele xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx.
(3) Xxxxx xxx xxx udělit i xxxxxxxx zmocněncům xxxxxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxx udělené několika xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xx-xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxx xxx xxxxxxx písemně. Xxxxxxx musí být xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx, netýká-li xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§32
(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx zmocnitele x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx dané xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxx účinky xxxxxxx, xxxxxx xx byly xxxxx osobám, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx zmocnitel x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, přihlíží xx x xxxx x x xxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx zmocněnec dozvěděl xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxx, nemůže xx xxxxxxxxx xxxxx víry xxxxxxxxx.
§33
(1) Xxxxxxxxx-xx zmocněnec své xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx moci, xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxx, co xx x překročení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx zmocněnec xxx xxxxxxx xxx oprávnění xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jedná-li někdo xx jiného bez xxxx xxxx je x xxxxxx jednání xxxxxxx xxx, xxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx dodatečně bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx moci xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx buď xxxxxxx xxxxxxx nebo náhradu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
§33x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx moc xxxx xxxxx, xxx xxxxx něho xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plné xxxx xxxxxx plnou xxx xxxx osobě,
x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Z xxxxxxxx úkonů xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§33a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§33x
(1) Xxxx moc xxxxxxx
x) provedením úkonu, xx xxxxx byla xxxxxxx,
b) xx-xx xxxxxxxx zmocnitelem,
x) xx-xx vypovězena xxxxxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx x jejího xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx 20) xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zmocněncem xxxx xxxxxxxxxxx, zaniká xxxx xxx jen xxxxx, nepřecházejí-li xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx osobu.
(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx plnou xxx xxxxxxxx odvolat.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zmocněnci xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxx plné xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(5) Oznámil-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx udělil xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx úkony, xxxx xx vůči xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx oznámil-li xx toto odvolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx v době xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odvolání xxxxxx.
(6) Xxxxx-xx zmocnitel xxxx vypoví-li zmocněnec xxxxx xxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vše, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx neutrpěl xxxx na xxxxx xxxxxxx. Úkony takto xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx zařídil xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx IV.
Xxxxxx xxxxx
§34
Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx práv nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§35
(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxx učiněn jednáním xxxx xxxxxxxxxx; xxxx xx stát výslovně xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření, xxx xxxxxxx xxx xxxxx vůle toho, xxx xxxxxx úkon xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx v xxxxxxx x jazykovým xxxxxxxx.
(3) Právní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx přihlíží k xxxx toho, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx byl xxxxxx xxxx určen.
§36
(1) Xxxxx, změnu nebo xxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx lze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X podmínce xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx odkládací, xxxxxxxx xx jejím xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx rozvazovací, xxxxxxxx xx jejím xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx podmínky xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, stane xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) K xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx učinit x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx.
§37
(1) Xxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x srozumitelně; xxxxx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxx xxxx neplatný pro xxxxx x xxxxx x počtech, xx-xx xxxx xxxxxx nepochybný.
§38
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx, xxx jej xxxxxx, xxxx způsobilost x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx x duševní xxxxxx, která xx xxxx k tomuto xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxxx.
§39
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx anebo se xxxxx dobrým xxxxxx.
§40
(1) Xxxxx-xx xxxxxx úkon xxxxxx ve xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx neplatný.
(2) Xxxxxxx uzavřená xxxxxx xxxx xxx změněna xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx-xx podepsán xxxxxxxxx xxxxxx; činí-li xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx elektronicky podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) X písemným xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, je třeba xxxxxxxx zápisu. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx ten, kdo xxxxxx číst nebo xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx úkonu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxxx si zvolí, x je schopný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podepsat.
§40x
Jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxx xxxxxxxxxx §49a, 140, §145 xxxx. 2, §479, 589, §701 xxxx. 1, §775 x §852b odst. 2 a 3, xxxxxxxx xx právní xxxx za xxxxxx, xxxxx xx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedovolá. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, nebyl-li xxxxxx xxxx xxxxxx xx formě, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§40). Xx-xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisu, jestliže xx ten, xxx xx xxxxxxx úkonem xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§41
Vztahuje-li xx důvod xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx jen xxxx xxxx, pokud x xxxxxx právního xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, za xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§41x
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, lze xx xxx dovolat, xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxx-xx splněny xxxxxxx xxxx náležitosti. Neplatnosti xxxxxxxx právního xxxxx xx nelze dovolávat xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
§41x vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§42
Vznikne-li xxx neplatnost právního xxxxx xxxxx, odpovídá xx xx xx xxxxx ustanovení tohoto xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxx.
§42x
Xxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx se xxxx domáhat, aby xxxx určil, xx xxxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx němu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxx byl-li již xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx možné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx dlužník xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech x xxxxxx zkrátit xxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx úkonům, kterými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx třech xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (§116, 117), nebo xxxxx dlužník xxxxxx x uvedeném xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, když xxxxx xxxxxx xxxxx dlužníkův xxxxx zkrátit xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx vůči osobě, x xxxxx xxxxxxxx xxx právní úkon xxxxxx, xxxx které xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Právní úkon, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odporoval, je xxxx němu neúčinný xxxxx, xx xxxxxxx xxxx požadovat uspokojení xxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonem ušlo x dlužníkova xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, má právo xx náhradu vůči xxxx, kdo xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§42a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Smlouvy
§43
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxx smluvních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vše, xx by xxxxx xxxx xx vzniku xxxxxxx.
Návrh na xxxxxxxx smlouvy
§43a
(1) Xxxxxx vůle xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "návrh"), xxxxxxxx xx dostatečně xxxxxx x xxxxxxx x xxx vůle navrhovatele, xxx byl xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx dojde osobě, xxxxx xx xxxxx. Xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxx, dojde-li xxxxxx o zrušení xxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavřena, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxx osobě, které xx určeno, dříve, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx návrhu.
(4) Xxxxx nemůže xxx odvolán
a) xxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odvolat i xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo
b) xx-xx x xxx xxxxxxxxx neodvolatelnost.
§43a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§43b
(1) Xxxxx, x xxxx xx neodvolatelný, xxxxxx
x) uplynutím xxxxx, xxxxx v xxx xxxx určena xxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k povaze xxxxxxxxxx xxxxxxx x x rychlosti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zaslání xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx navrhovateli.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx ihned, xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxx něco xxxxxx.
(3) Xxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx počíná xxxxx xx okamžiku, xxx xx telegram xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx, xx data xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňujícími okamžité xxxxxxx začíná xxxxx xx okamžiku, xxx xxxxx xxxxx osobě, xxxxx je xxxxx.
§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Přijetí návrhu
§43x
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx učiněné xxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x něhož lze xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx návrhu.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx, xxx vyjádření xxxxxxxx x obsahem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx lze odvolat, xxxxxxxx xxxxxxxx dojde xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx současně x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx účinky včasného xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx x tom xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx návrh xxxxxx, a to xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx navrhovateli xxxx, xxxxx xxxxxx přeprava xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xx xxxxxx přijetí xxxxxx včasného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx určen, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx jí x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§43x xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§44
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx přijetí xxxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx nečinnost xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx návrhu.
(2) Přijetí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx změny, xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx však xxxxxxx, jež vymezuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx slovy, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx navrhované xxxxxxx.
(3) Je-li xxxxx xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xxx všechny xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx uzavřena, jestliže xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§45
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx okamžiku, xxx xx xxxxx.
(2) Xxxxx-xx projev xxxx xxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx použil, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (§49a).
§46
(1) Xxxxxxxx xxxxx musí xxx smlouvy o xxxxxxxxx nemovitostí, xxxxx x xxxx smlouvy, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účastníků.
(2) Xxx uzavření smlouvy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx x k xxxx písemnému xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx x převodu nemovitosti, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na téže xxxxxxx.
§47
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx smlouvě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxx do tří xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, platí, xx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxxx.
§48
(1) Xx smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx je xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohodnuto xxxxx.
§49
Účastník, xxxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx právo od xxxxxxx xxxxxxxxx.
§49a
Xxxxxx xxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx jej jednající xxxxx xxxxxxx x xxxxx, vycházejícím xx xxxxxxxxxxx, jež je xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a osoba, xxxxx xxx právní xxxx určen, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxx musela xxxxx. Xxxxxx úkon xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx vyvolán xxxxxxx. Omyl x xxxxxxxx xxxxxx úkon xxxxxxxxx xxxxxx.
§49a xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§50
(1) Xxxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxxx také ve xxxxxxxx xxxxx osoby.
(2) Xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxx, s xxx xxxxxxx uzavřel. Vzdá-li xx tato xxxxx xxxxx práva, xxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx dohodnuto, xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx osoba xxxx xxxxxxx, xxxxx smlouva xxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx; xxxxx xx plnění xx účastník, xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§50x
(1) Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx zavázat, že xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx však přitom xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx do dohodnuté xxxx x uzavření xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx prohlášení vůle xxxx xxxxxxxxx soudním xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxxx tím xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vycházeli, xx xx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx smlouva byla xxxxxxxx.
§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§50x
Xxxxxxxxxx §50a xx použije xxxxxxxxx x na xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx smlouvy xxxx xxxxx doplněn, xxxxx xxxxxx xxxx nepochybně xxxxxx, xx smlouva xx xxxxxx, x xxxxx x dohodě x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§51
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona.
Xxxxx V.
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
§51a
Xxxx hlava xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 24) a xxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uzavírání spotřebitelských xxxxx.
§52
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, smlouvy x xxxx, xxxxxxxx xxxx smlouvy, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jedné xxxxxx xxxxxxxxxxx a na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx obchodní xxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx.
(3) Spotřebitelem xx fyzická osoba, xxxxx xxx uzavírání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx.
§53
(1) Xxx uzavření smlouvy xxxxx být použity xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dálku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx tiskopisem, xxxxxxx, telefon x (xxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxxx xxx (lidské) xxxxxxx (xxxxxxxxxxx volací xxxxxxxx, xxxxxxxxx), xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx x obrazovkou), xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (televizní nákup, xxxxxxxxxxxx), veřejná xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx internet.
(2) Prostředky xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx jen xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx použití xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx telefonní xxxxxxx xxx (xxxxxx) xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx nesmí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx použití xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uzavření xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dobré xxxx a x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
a) obchodní xxxxx xxxx jména x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx fyzické xxxxx, x zahraniční osoby xxxxxx adresu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, byly-li xxxxxxx, xxxx o zápisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx spisové xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb,
x) xxxx zboží xxxx služeb, x xxx xxxxxxxxxxx vyplývá, xxx xx xxxxxxx xxxxxx všech xxxx x poplatků, xxxx-xx x xx xxx xxxxxxxxxxxxx,
e) náklady xx xxxxxx,
x) xxxxxx platby, xxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx o xxxxx xx odstoupení, x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 8,
x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,
x) doba, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx.
K xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xxxxxxx dodavatel trvalý xxxxxxx přístup; nedodržení xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 7.
(5) Xxxx-xx spotřebitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xx dodavatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx potvrdit xxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výměnou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou považovány xx doručené, pokud xx s nimi xxxxxx, xxxx byly xxxxxx, mohou seznámit.
(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx plněním, musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, sídlo xxxxxxxxx xxxxx x bydliště x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) informace x podmínkách x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx odstoupit od xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxxxx x x xxxxxxxx,
x) podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxx 1 rok.
(7) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx při použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx spotřebitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedení xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 14 xxx od xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx dodavatel xxxxxxxx spotřebiteli xxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obdobným způsobem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 6, xxxx xxxx xxxxx xxx odstoupení 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Jestliže však xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxx, dochází k xxxxxxxx tříměsíční xxxxx x xxxxxx od xx xxxx běžet xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx ujednáno, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxx
x) xx poskytování xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx souhlasem xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx 14 xxx od xxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx xxxx služeb, xxxxxxx xxxx závisí na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx na vůli xxxxxxxxxx,
c) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx spotřebitel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xx xxxxxxx novin, xxxxxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xx xxx nebo xxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx spotřebitel xxxxxxx dodavateli xxxx xxxxxx vrátit xxx xxx x tom xxxxxxxxx.
(10) Uplatní-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 7, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Dodavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplacené finanční xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx.
§53x
(1) Xxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 19) musí xxx xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 xxxxxx informace x xxx, xxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx dodavatelem xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx x opravování xxxx vzniklých při xxxxxxxx xxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxx xxx závazné xxxx které xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obdobnou xxxxxxxxxxxx komunikací.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x měnit xxxxxxx xxxxx v xx xxxxxxxx, které do xxxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx xxx jednání xxxxxxx výměnou elektronické xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikací.
(3) Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx spotřebiteli poskytnuty xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxxx.
§53a xxxxxx právním předpisem x. 480/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 7.9.2004
§54
Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xx 9 x §53a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x) o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§54a); xxxxxxxxxx §53 xxxx. 1 xx 3 a 5 x §53a xx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx prostřednictvím prodejních xxxxxxxx nebo automatizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx telefonů,
x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx práv x xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx nájmu,
x) xxxxxxxxx xx základě xxxxxx,
x) xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiného xxxxx xxxxx xxxxxxxx dodávaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx,
g) x xxxxxxxxx, dopravě, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx dodavatel xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx době.
§54x
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, úvěrových nebo xxxxxxxxxx služeb, smlouvy xxxxxxxx se penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx obchodů xx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx za to, xx xx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx předmětu podnikatelské xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx dodavatele xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, spořitelní xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pojišťovna, xxxxxxxxxxx zprostředkovatel, pojišťovací xxxxxx, xxxxxxxxxxx agent, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, penzijní fond, xxxxxxxxxx společnost, investiční xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxx uzavření smlouvy x finančních službách xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx xxxxxxx x §53 odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx"), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §54b xx 54d. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálku xxxx xxxxxxxx odchylně xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx 25).
(3) X xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx které jsou xxxxxx operace stejné xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §54b xx 54d xx xxxx operace xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx spolu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavíranou xx xxxxx, další xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54b xxxx. 2 xx 6; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx poslední xxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx rok.
(4) Xxx účely xxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxx
x) xxxxxxxxxxxxxx prostředku komunikace xx dálku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podnikatelská činnost xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxx xxxx více prostředků xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) trvalým xxxxxxx xxx jakýkoli xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx mohly xxx využívány po xxxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací v xxxxxxxxx podobě,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx při uzavírání x xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx podnikatelské činnosti.
(5) Ustanovení §54b xxxx. 2, §54b xxxx. 3 xxxx. x) x x), §54b odst. 4 xxxx. x), c), x) x g) x §54b xxxx. 5 xxxx. a) xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx.
§54x
Poskytování xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx, x xxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxx na dálku x x možných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx možných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:
x) obchodní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx přiděleno, xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) sídlo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx adresy, které xxxx význam xxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x dodavatelem,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a identifikační xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx, zástupce xxxxxxxxxx v členském xxxxx Evropské xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"),
x) sídlo xxxxxxxx dodavatele, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx adresy, xxxxx xxxx význam xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx firma, xxxxx xxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"), x identifikační xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxxxxxxxxx xxxxx,
g) xxxxx, xx základě xxxxxxx zprostředkovatel se xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx vztah xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
x) informace x tom, zda xx dodavatel xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxxxx dodavatele v xxxxxxx rejstříku,
j) xxxxx x sídlo xxxxxx odpovědného za xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podniká xx xxxxxxx povolení.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 poskytnuty xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx finanční službě:
x) název x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) celková xxxx poskytované xxxxxx xxx spotřebitele xxxxxx xxxxx poplatků, daní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dodavatele x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxx xxxxxx, pak veškeré xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ověřit xx xxxxxxxx cenu,
x) možná xxxxxx xxxx xxxxxxxx dodavatele xxxxxxx x poskytovanou xxxxxxxx službou, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx výnosy nejsou xxxxxxx výnosů xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vybírány,
x) případná xxxxxxx xxxxxx, po xxxxx xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx x platnosti,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytnutou xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxx,
g) případné xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx účtovány.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 poskytnuty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx:
x) x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §54c odst. 1, zejména x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, podmínkách xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx může xxx xx xxxxxxxxxxxx požadováno xxxxx §54c xxxx. 6, a informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx jednostranné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx uplatnění práva xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx zasláno oznámení x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bere xxxxxxxxx za základ xxx xxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) x smluvní xxxxxxx x xxxxxxxxx právu xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx soudu v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,
x) x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikovat xx spotřebitelem xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx x xx kterých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku:
x) x existenci x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stížností spotřebitelů, xxxxxx možnosti obrátit xx se stížností xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů, xxxxxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x Fondu xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 musí xxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvou.
(8) Veškeré xxxxxxx xxxxxxxx a informace xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x dostatečném předstihu xxxx tím, xxx xx spotřebitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
(9) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx a xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx 8, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxx.
(10) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikace xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx začátku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělen xxxxxxxx účel xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dostatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže s xxx xxxxxxx spotřebitel xxxxxxx, xx xxxxx xx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 až 5 xxxxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxx, která xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx spojení x xxxxxxxxxxx x informace xxxxx odstavce 3 xxxx. x), b) x x) a xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx neuplatnění xxxxx xxx odstoupení od xxxxxxx. Xxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxx, xx další xxxxxxxxx jsou x xxxxxxxxx xx vyžádání, x o povaze xxxxxx informací. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxx není xxxxxxx.
(11) Xxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx svou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podobě, xxxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx není x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxx s uzavřenou xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.
(12) Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx informace, má xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uplatnit ve xxxxx 3 xxxxxx xxx dne, kdy xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodavatele xxxxx xxxxxxxx 1 xx 11 dozví. Xx xxxxxxxxxx spotřebitele xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §54c xxxx. 6 až 9 xxxxxxx.
§54x
Xxxxx xx xxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstoupit xxx uvedení xxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxx sankce (xxxx xxx "právo xx xxxxxxxxxx") ve lhůtě 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx 14 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §54b xxxx. 8 xxxx 9, xxxxxx-xx tento den xx xxxxxxxx smlouvy. Xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx 30 dnů xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §54b odst. 8 xxxx 9, xxxxxx-xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx smlouvy.
(2) Spotřebitel nemá xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx závisí xx pohybech xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx x investičním xxxxxxxxx 26). Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, x nichž xxxx xxxxx splněno oběma xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx odstoupení.
(3) Spotřebitel vykoná xxx xxxxx na xxxxxxxxxx oznámením zaslaným xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxx x praktickými xxxxxx xxxxx §54b xxxx. 4 písm. x); xxxxx k xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxx.
(4) Xxxxx xx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx službách uzavíranou xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatelem nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx se xxxx smlouva od xxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxxx využije xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
(5) Xx xxxxx xxx odstoupení xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx souhlas.
(6) Odstoupí-li spotřebitel xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, dodavatel xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze za xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx službu. Xxxxxxxxxx částka xxxx xxx přiměřená rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx nesmí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxxxx 6, pokud xxxxxxx plnění xxxxxxx xxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx spotřebitele xxxx xxxxx neprokáže, xx xxxxxxxxxxxx informoval x xxxxxx podle §54b xxxx. 4 písm. x).
(8) Xxxxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx od xxxxxxx o finančních xxxxxxxx uzavírané na xxxxx podle xxxxxxxx 3, vrátit spotřebiteli xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6.
(9) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle odstavce 3, vrátit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx majetek od xxx přijatý na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx.
§54x xxxxxx právním předpisem x. 56/2006 Xx. x účinností xx 8.3.2006
§54x
(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx spotřebitel xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx z xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx jiné xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytováním finančních xxxxxx.
(2) Na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx se obdobně xxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvách xxxxx §55 x 56.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytované xx xxxxx, pokud byly xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozsudkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(4) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54c xxxx. 7, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírané xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx ujednání, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx břemena podle xxxxxxxxx xxxx nese, xxx xxx z xxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx smyslu §56 odst. 3.
§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 56/2006 Xx. x účinností xx 8.3.2006
§55
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelských xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx zejména xxxxxx vzdát xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Ujednání xx spotřebitelských xxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx xxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smluv platí xxxxxx xxx spotřebitele xxxxxxxxxxx.
§56
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x újmě xxxxxxxxxxxx značnou xxxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx stran.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
(3) Nepřípustná xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxxxx, xxxxx
a) xxxxxxxx xxxx omezují xxxxxxxxxxx dodavatele xx xxxxxxx xx opomenutí, xxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smrt či xxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx spotřebitele xxx uplatnění odpovědnosti xx vady xx xxxxxxxxxxxx xx škodu,
x) xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx dodavatele xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výlučně xx vůli xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx nevydal xxx poskytnuté xxxxxx x v xxxxxxx, xx spotřebitel neuzavře xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx smluvního xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nikoli,
x) opravňují xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xx xxxx neurčitou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x nimiž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnit xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xx xxxx xxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odstoupit, xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxx uzavření xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx překročena,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které mu xxxxxxx,
k) dovolují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx převodem xx zhoršení xxxxxxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§57
(1) Xxxx-xx spotřebitelská xxxxxxx xxxxxxxx mimo prostory xxxxxxx k podnikání xxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx stálé xxxxx x podnikání, xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx odstoupit xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx jakékoliv xxxxxx xx 14 xxx xx jejího xxxxxxxx; nedošlo-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx provedené v xxxxx určeném spotřebitelem xx jeho žádost, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplacené xxxxxxxx částky xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx upozornění xxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, x níž xx xxxxx toto xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v předchozím xxxxxxxx xx spotřebitel xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx do 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx
x) jejichž xxxxxxxxx xx výstavba, prodej, xxxxx xxxx jiné xxxxx k nemovitosti, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx opravách x o xxxxxxx xxxxxxxx xx ní xxxxxxxxxxx,
x) na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do domácnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,
c) na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxx xx xxxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že mezi xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx, xx spotřebitel xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nejméně xx 7 dnů xx převzetí xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx seznámen x xxxxxxxx xxxx xx smlouvě,
x) xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx, ve xxxxxxx se sjednává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxx xxxxxxx xxxxxx
§58
(1) Ustanovení §59 xx 71 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx smlouvu, xx xxxxx se xx xxxxxx sjednává
x) xxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx více xxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx uzavřena xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx ubytovacího xxxxxxxx"),
x) xxxxxx spojená x xxxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx rekreační xxxxxxx"),
c) xxxxx xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), xxxx
d) účast xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx převést xxxxx xxxxxx ubytovací xxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx").
(2) Xxxxxxxxxx §59 xx 71 xx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§59
Xxxxx xxxxxxx podle §58 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závazek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx jeden xxx.
§60
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Poskytovatel, xx kterého xx xxx xxxxx §58 xx 71 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x rámci xxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jedná xxxxx jménem nebo x xxxxx zastoupení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx strany xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 nebo xxx xx xxxxxxxxxxx vázán xxxx návrhem na xxxxxxxx xxxxxxx podle §58, bezplatně xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx právo xxxxxxxxx xx smlouvy, xx xxxxx lhůty pro xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx záloh, xxxxxx plnění xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx.
§61
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dočasného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rekreačního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx uvést, xxx x xxx xxx xxxxxx informace xxxxx §60 xxxx. 1.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkt, xxxxx prodej xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx akce a xx celou xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1.
§62
Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 musí xxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §60 odst. 1. Xx neplatí, xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx informací podle §60 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby x nim měl xxxxxxxxxxx snadný xxxxxxx, x xx ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx musí být xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx xxxx xxxxx každé xx xxxxxxxxx xxxxx x datum x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XX.
§63
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ujednání x právu xx xxxxxxxxxx od smlouvy, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x x zákazu přijetí xxxxx, jiných xxxxxx xxxx jejich zajištění x xxxxxxx xxxxx xxx odstoupení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vyplněný xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.
(3) Poskytovatel xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spotřebiteli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§64
(1) Xxxxxxxxx podle §60 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně, x xx xxx, xxx x xxx xxx spotřebitel snadný xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx §58 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Odstoupení xx xxxxxxx musí xxx xxxx učiněno xxxxxxx.
§65
Jazyk
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxx příslušníkem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxx x §60 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x jazyce nebo x xxxxxx z xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx §58 xxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxx spotřebitele v xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxx bydliště xxxx jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx se tento xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xx států tvořících Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xx jehož území xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx smlouva, xx xxxxx xx sjednává xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, pokud se xxxxx x xxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§66
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx, xxxxx xx zavazuje xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx výši. To xxxxxxx, pokud si xxxxxx sjednají xxxxx xxxx ročních xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 14 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx zaplacení xxxxx splátky písemně xxxxxxxxx bez uvedení xxxxxx xx xxxxx 14 dnů ode xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxx; xxxxx xx zachována, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplynutím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spotřebiteli žádné xxxxx xxxxxx.
§67
Odstoupení xx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx §58 xx xxxxx 14 dnů xx jejího uzavření xxx uvedení xxxxxx x bez jakékoliv xxxxxx. Byla-li xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinen.
(2) Xxxxxxxx-xx spotřebitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx běžet xxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 2, činí lhůta xxx odstoupení 1 xxx a 14 xxx ode xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhotovení, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxx. Xx-xx spotřebiteli xxxxxx řádně vyplněný xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne, xxx xxxx smlouva uzavřena, xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxxxx obdržel xxxx xxxxxxxxxx, nastal-li xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx lhůta pro xxxxxxxxxx čtrnáctým dnem xx předání xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxx §60 xxxx. 1, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxx x 14 xxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx obdržel xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx tento xxx xxxxxxx. Byly-li xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx uzavřena, xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx obdržel xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx tento xxx později, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na odstoupení xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxxxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstoupení xx xxxxxxx
§68
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx pro obě xxxxxxx pouze xxxxx xxxxx určená podle xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.
§69
(1) Xxxxx neuplyne lhůta xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx které xx sjednává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx rekreační xxxxxxx xxxx xxxxxx, nesmí xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx spotřebiteli xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx základě této xxxxxxx platbu xxxxxx xxx jiné xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx. Xxxx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dluh x xxxx xxxxxxx, xx uznání xxxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx smlouvy, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx prodej, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx jiná xxxxx xx spotřebiteli xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxx xxx xxxx plnění xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx právního xxxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxx spotřebitel xxxx x xxxx xxxxxxx, je uznání xxxxx xxxxxxxx.
§70
Odstoupí-li xxxxxxxxxxx xx smlouvy, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx produkt, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx i na xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx výměna, xxxxx i na xxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ujednání, xxxx xx x xxx byly spojeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx VII.
§71
Je-li xxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele hrazen xxxxxxxxx platbou, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxxxxxx, vztahují xx xxxxxx odstoupení xx xxxxxxx xxxxx §58 x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
§72
§72 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§73
§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§74
§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§75
§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§76
§76 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§77
§77 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§78
§78 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§79
§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§80
§80 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§81
§81 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§82
§82 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§83
§83 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§84
§84 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§85
§85 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§86
§86 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§87
§87 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§88
§88 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§89
§89 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§90
§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§91
§91 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§92
§92 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§93
§93 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§94
§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§95
§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§96
§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§97
§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§98
§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§99
§99 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
Xxxxx VIII.
Xxxxxxxxx
§100
(1) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx v xxxxx zákoně xxxxxxxxx (§101 xx 110). X xxxxxxxxx soud xxxxxxxxx jen k xxxxxxx dlužníka. Xxxxxx-xx xx dlužník promlčení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx se všechna xxxxx majetková s xxxxxxxx práva vlastnického. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §105. Xxxxxxxx xxxxx xx nepromlčují xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxx.
Promlčecí xxxx
§101
Xxxxx není x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx doba tříletá x běží xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx.
§102
U xxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, počíná xxxxx promlčecí xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§103
Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx ze splátek xxxxxxxx celý dluh (§565), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxx.
§104
§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§105
Jde-li x právo xxxxxxxxxxx xxxxxx na vydání xxxxxxxx (§485), počne xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxxx řízení xxxxxxxx.
§106
(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx se promlčí xx xxx roky xxx xxx, xxx xx poškozený dozví x xxxxx x x xxx, xxx xx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxx promlčí xx xxx roky, x xxx-xx o škodu xxxxxxxxxx úmyslně, za xxxxx xxx xxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxx, z xxx škoda xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx.
(3) Jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nabídnutí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15) jiným než xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx jednání"), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx roky xxx xxx, kdy se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a x xxx, xxx za xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx za xxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§107
(1) Xxxxx xx vydání xxxxxx x bezdůvodného xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx roky xxx dne, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení x xxx xx na xxxx xxxx obohatil.
(2) Xxxxxxxxxx se xxxxx na vydání xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx roky, x xxx-xx o úmyslné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx ode xxx, kdy k xxxx xxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzájemně xx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xx x druhý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§108
Xxxxx x přepravy se xxxxxxxxx xx xxxxx xxx s výjimkou xxxx xx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxx.
§109
Právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx promlčí, není-li xx xxxx deseti xxx vykonáváno.
§110
(1) Xxxx-xx xxxxx přiznáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx za xxxxx let xxx xxx, xxx xxxx xxx podle rozhodnutí xxxxxx. Bylo-li právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xx za xxxxx xxx ode xxx, xxx x xxxxxx xxxxx; xxxx-xx však x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xx uplynutí xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx plnění x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx rozloženo; xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dne jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx některé xx xxxxxxx xxxxxxxx celý xxxx (§565), xxxxx xxxxx desetiletá xxxxxxxxx xxxx od splatnosti xxxxxxxxx splátky.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xx plnění se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx; jde-li xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemně xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jde x xxxxx x opětující xx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.
Běh xxxxxxxxx xxxx
§111
Xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemá xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
§112
Uplatní-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v zahájeném xxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxx xx-xx ohledně xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx uplatnění po xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx x xxx xxxxx xxx u soudu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí.
§113
Xxx-xx x práva xxxx, xxxxx musí mít xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x práva xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx promlčení xxxxxxx xxxx, avšak xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xx tom, xxx těmto osobám xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kdy xxxxxxxx jinak xxxxxx.
§114
Jde-li x právo xxxx xxxxxxxxx zástupci na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dětmi x xxxxxx zastoupenými osobami xx druhé xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, nejde-li x xxxxx a xxxxxxxxx xx plnění. Xx platí i x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx
§115
Domácnost xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x společně xxxxxxxx náklady xx xxx xxxxxxx.
Osoby xxxxxx
§116
Xxxxxx blízkou xx xxxxxxxx v xxxx xxxxx, sourozenec x xxxxxx, xxxxxxx 27); xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném xx xxxxxxxxx za osoby xxxx xxxxxxxx blízké, xxxxxxxx by újmu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx xxxxxxx.
§117
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxx, jimiž x xxxx přímé xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x v xxxx xxxxxxx obě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxx a xxxxx
§118
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx připouští, práva xxxx xxxx majetkové xxxxxxx.
(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx též xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§119
(1) Xxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x stavby xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§120
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxx, xx k xx xxxxx xxxx xxxxxx náleží x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§121
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jsou xxx xxxxxx x tomu, xxx xxxx s xxxxxx věcí xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x prostory xxxxxx x xxxx, xxx xxxx s xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, úroky x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.
Počítání xxxx
§122
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx události, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx její xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx patnáct dní.
(2) Konec lhůty xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo let xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx číslem xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx připadá xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx den xxxxx xx sobotu, xxxxxx xxxx svátek, xx posledním dnem xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.
XXXX XX.
XXXXX PRÁVA
Hlava X.
Vlastnické právo
§123
Xxxxxxxx xx x xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx držet, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx s xxx.
§124
Všichni xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x poskytuje se xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§125
(1) Xxxxxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxx x nebytovým prostorám.
(2) Zvláštní zákon xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právnických xxxx.
§126
(1) Xxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx proti xxxx, xxx do xxxx vlastnického xxxxx xxxxxxxxxxx zasahuje; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx věci xx xxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx má x xxx, xxx xx oprávněn xxx xxx u xxxx.
§127
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx zdržet xxxxx, xxx xx nad xxxx přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx výkon jeho xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx bez xxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pozemku, xxxxx xxx míru přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, prachem, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, parami, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a vibracemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pozemek x xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx roční xxxx xxxxxxxxxxx ze xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx odstraňovat xxxxx xxxxxx přesahující xx xxxx pozemek.
(2) Xx-xx xx potřebné x nebrání-li xx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu rozhodnout, xx xxxxxxxx pozemku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx dobu x x xxxxxxxx míře xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx vyžaduje xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx sousedících xxxxxxx a staveb. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xx pozemku nebo xx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zprostit.
§128
(1) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx, aby ve xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejném xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dobu x xxxxxxxx míře x xx xxxxxxx použita xxxx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx x za xxxxxxx.
Xxxxx
§129
(1) Xxxxxxxxx xx xxx, kdo s xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx.
(2) Xxxxx xxx věci, xxxxx x xxxxx, xxxxx připouštějí xxxxxx xxxx opětovný xxxxx.
§130
(1) Xx-xx xxxxxxx se xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx o xxx, xx xx xxx xxxx právo xxxxx, xx držitelem xxxxxxxxxx. X pochybnostech xx xx za xx, xx xxxxx je xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx držitel stejná xxxxx xxxx vlastník, xxxxxxx má xxx xxxxx xx xxxxx x užitky z xxxx po dobu xxxxxxxxx držby.
(3) Xxxxxxxxx držitel má xxxx vlastníkovi xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx věc xx xxxx oprávněné držby, x xx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx. Obvyklé xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x provozem xx xxxx xxxxxxxxxxx.
§130x
§130x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§131
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx odpočítat xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx x provoz xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx, xxx xx xxxx nákladem zhodnotil, xxxxx xx xx xxxxx xxx zhoršení xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§132
(1) Vlastnictví xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxx, nabývá xx xxxxxxxxxxx dnem x něm xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx, xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.
§132x
§132x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§133
(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nabývá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx, nabývá xx xxxxxxxxxxx vkladem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. 10)
(3) Xxxxxxx-xx se xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí, 5) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účinnosti této xxxxxxx.
§134
Vydržení
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, má-li xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxx xxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxx, x po xxxx xxxxxx let, xxx-xx x nemovitost.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xx vlastnictví xxxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (§125).
(3) Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxx věc x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§135
(1) Xxx najde ztracenou xxx, xx povinen xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx znám, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx ji xxxx, xx xxxxxx území x nálezu došlo. Xxxxxxxxxx-xx se x xx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxx xxxx obce.
(2) Xxxxxxx má xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxx, které xxxxx xxxxx procent xxxx xxxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx oprávnění xxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xx vlastník xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx lhůty 6 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx věci povinen xxxxxxxx xxxx náklady, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx s opatrováním xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx skryté, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x na xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx 23) xxxxx.
§135x
Xxxxxxxxx xxxx náležejí x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxx.
§135x
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxx, stává se xxxxxxxxxx nové xxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx. Xx však xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx toho, x xx xx xxxx xxxxxxx zmenšil. Xxxx-xx podíly xxxxxx x účastníci xx xxxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxx, xx je xx xxxxx, xx xx nepatří, může xxxxxxxx věci žádat x xxxx xxxxxx x navrácení xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx všech xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx náleží vlastníkovi xxxx zpracovateli, xxxxxxx-xx xxxx xxxx k xxxxxx.
§135x
(1) Xxxxx-xx xxxxx stavbu xx cizím pozemku, xx xx to xxxx právo, xxxx xxxx na návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx stavbu xx xxxxx odstranit xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx náhradu xx xxxxxxxxxxx vlastníku xxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxx poměry xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx za xxxxxxx věcné xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx vlastnického xxxxx ke xxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx
§136
(1) Xxx může xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxx.
Podílové spoluvlastnictví
§137
(1) Podíl xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podílejí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§138
§138 xxxxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§139
(1) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx x povinni všichni xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spoluvlastníci xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx podílů. Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx dohody, rozhodne xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx společné věci, xxxxx přehlasovaní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx o xxxxx xxxxxxx xxxx.
§140
Převádí-li xx spoluvlastnický xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x převod xxxxx xxxxxx (§116, 117). Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, mají xxxxx xxxxxxxx podíl poměrně xxxxx velikosti podílů.
§141
(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx spoluvlastnictví nemovitost, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ostatním xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxx x xxx, xxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx již dohoda x xxxxxxx spoluvlastnictví x x vzájemném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§142
(1) Xxxxxxx-xx k dohodě, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vypořádání xx xxxxx xxxxxxxxx spoluvlastníka xxxx. Přihlédne přitom x velikosti xxxxxx x x účelnému xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx věci dobře xxxxx, přikáže xxxx xxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx k tomu, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx žádný xx spoluvlastníků, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx rozdělí xxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx výtěžku.
(3) Xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx břemeno x nově vzniklé xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitosti. Xxxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx být xx xxxx osobám, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx váznoucí.
Xxxxxxxx jmění xxxxxxx
§143
(1) Xxxxxxxx xxxxx manželů xxxxx
a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx společně xx xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx darem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x manželů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxx, xxxxx podle xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx měl vydanou xxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nebo jemuž xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníka, 6)
x) xxxxxxx, které xxxxxxxxx z manželů xxxx xxxxx manželům xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku, xxxxx xxxxxx výhradně xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxx, xxxxxxx rozsah xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx manželů, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx druhého.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxx x manželů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx družstva, nezakládá xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx členů družstva, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstvu, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§143x
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formou notářského xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx stanovený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozsah majetku x závazků xxxxxxxx xx vzniklých x xxxxxxxxxxx, ale x xxxxxxx x závazků, xxxxx xxx tvoří xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx manželů xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zcela xxxx zčásti vznik xxxxxxxxxx jmění manželů xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x věci tvořící xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx uzavřenou xxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx vztahy x xxxxxxxxxx obdobně.
(4) Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx osobě xx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx jí xxxxx této smlouvy xxxx.
§144
Xxxxx xxxx xxxxxxxx opak, xx xx xx xx, xx majetek xxxxxx x závazky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§145
(1) Xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx správu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx x xxxxxxx. V xxxxxxxxx záležitostech xx xxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxx; xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Závazky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx, plní xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx oprávněni x xxxxxxx xxx xxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.
§146
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx nebo jeho xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podnikání se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx již souhlas xxxxxxx manžela xxxx xxxxx.
§147
Manželé xxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxxx notářského zápisu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxxxx chtějí xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §143a xxxx. 4 xxxxx xxx xxxxxxx.
§148
(1) Xxxx může ze xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx manželů xx xx věci tvořící xxxxxxx vybavení společné xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx domácnosti v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo za xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x podnikání x poměru stanoveném xxxxxxxx smlouvou; nebyla-li xxxxxx smlouva uzavřena, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
§148a
§148x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/1998 Xx.
§149
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Zanikne-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx se xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx patřícím xx jejich společného xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxxx, co xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx majetek, a xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xx xxxx ostatní majetek. Xxxxxx xxx se xxxxxxx x toho, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dílem.
(3) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x tomu, xxx xx xxxxx x xxxxxxx staral o xxxxxx, a x xxxx, xxx se xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxx xxxxxx x péči x xxxx x x obstarávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §143a xxxx. 1 x §148 xxxx. 1 xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
§149a
Pokud xx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx ustanovení §143 a 149 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx formu x xxxxxxxx účinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxx.
§149x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 264/1992 x účinností xx 1.1.1993
§150
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do katastru xxxxxxxxxxx.
(2) Práva xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx manželů dotčena.
(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx dohodou, xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx z manželů xxxx.
(4) Nedošlo-li xx xxx xxx xx xxxxxx společného xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx na jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ohledně xxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx svou, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx věcech xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx spoluvlastníků xxxx xxxxxx; xxxxx platí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§151
Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx být obnoveno xxx rozhodnutím soudu xxxxxxx na návrh xxxxxxx z manželů.
Xxxxx III.
Xxxxx x xxxxx xxxxx
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151b
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151g
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151l xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
Xxxxx břemena
§151x
(1) Xxxxx xxxxxxx omezují xxxxxxxxx xxxxxxxx věci ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx něco xxxxx, xxxxxx xx zdržet, xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemovitosti, xxxx xxxxx určité xxxxx.
(2) Xxxxx břemena xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxx, xxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizí věc, xxxxxxx nést přiměřeně xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx-xx xxxx věc x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxxxxxx.
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§151x
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x výsledky xxxxxx o dědictví, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxx ze xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx); xxxxxxxxxx §134 xxx platí obdobně. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Smlouvou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx zákon xxxxxx xxxx právo i xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx vlastník stavby xxxxxxxx vlastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx a přístup xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak, xxxx soud na xxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxx věcné xxxxxxx xx xxxxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§151x
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zákona. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemeni xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx sloužit xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxxx; přechodnou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věcné xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx nepoměr mezi xxxxxx břemenem a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx věcné břemeno xx přiměřenou xxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušuje. Xxxxx-xx xxx změnu xxxxxx spravedlivě xxxxx xx věcném xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx se namísto xxxxxxx xxxxxx poskytovalo xxxxxxxx plnění.
(4) Xxxxx-xx právo odpovídající xxxxxxx xxxxxxx určité xxxxx, xxxxx břemeno xxxxxxx nejpozději xxxx xxxxx xxxx zánikem. Xxxxx břemena zřízená x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 35) xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx převodu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podniku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatný xxxxxx.
§151x
§151x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/1992 Xx.
§151s
§151x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 367/2000 Sb.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 367/2000 Xx.
§151x
§151x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Sb.
Xxxxx XXX. X
Právo zástavní x xxxxxxxxxx
Oddíl xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx
§152
Zástavní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx případ, xx xxxx, xxxxx xx odpovídá, nebude xxxx xxxxxx x xxx, xx x xxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§153
(1) Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, podnik xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx připouští, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx podíl, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx, přírůstky x xxxxxxxxxx xxxxx zástavy.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).
§154
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx zástavní xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx k cenným xxxxxxx, popřípadě pro xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xx o xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), nebo xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§155
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx pohledávky.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx její xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva.
(3) Zástavním právem xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo pohledávka, xxxxx xxxxx je xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxx mohou být xx sjednané xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vznikat x určité době.
(5) Zástavní právo xx xxxxxxxx x xx xxxxxx zástavního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§156
(1) Xxxxxxxx právo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§552) nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx.
(2) Zástavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zajišťuje.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí, xxxx xxxxxxxx, soubory xxxx xxxx xxxxxx věci, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx vzniknout, xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřiteli xxxx xxxxx xxxxx (§157 odst. 2 x 3), musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§157
(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Zástavní xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx zástavnímu věřiteli, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(3) Odevzdání movité xxxx zástavnímu xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx nebo ke xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx-xx xx dohodnuto x xxxxxxxx xxxxxxx.
§158
(1) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx předmětem xxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x souboru xxxx a zástavní xxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzniknout xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx třetí xxxxx (§157 odst. 2 a 3), xxxxxx zápisem xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx komorou České xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správního xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§159
(1) Xxxxxxxx právo k xxxxxxxxxx xxxxxx uzavřením xxxxxxx, pokud x xx není ujednáno xxxx jiného.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zástavního xxxxxxxx x xxx, xxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx poddlužníku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§160
(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx věcí x xxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx osobě (§157 xxxx. 2 x 3), vzniklé xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zaznamenává v Xxxxxxxxx xxxxxx vedeném Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§161
(1) Xx-xx xxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx souhlasu xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx má x xxxx jiné věcné xxxxx neslučitelné xx xxxxxxxxx právem, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx-xx movitá věc xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ten xx xxxxxx v xxxxx xxxx, xx zástavce xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx věc, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxx být xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxx xx xxxx věcné xxxxx neslučitelné xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxx pohledávku, xxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx papír x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§162
(1) Zástavní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je oprávněn xx držet xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xx x xx x xxxx řádného hospodáře, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vynaložené xxxxxxx, má proti xxxxxxxxxx dlužníku xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x přisvojovat xx xxxx přírůstky, plody x xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx souhlasem zástavce.
(3) Dojde-li xxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx má x sebe xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zástavní xxxxxxx xx vzniklou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx.
(4) Je-li zástava xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx použití xxxxxx; v xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§747 x xxxxxxxxxxx), xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.
§163
(1) Xxxxxxxx dlužník je xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx zástava xx ceně xxx, xx xxxxxxxxx pohledávky xx xxxxx nedostatečným, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx od xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx xx xx část xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.4.1964 xx 31.12.1991 (xx xxxxxx x. 509/91 Xx.
§164
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx věcí a xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak. Xxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavené xxxxxxxxxx, x xxxxxxx pozdějšího xxxxxxxxxxx xx zastaveného xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Ten, xxxx xxxxx působí xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
§165
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx zástavní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx své pohledávky x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxx. Totéž právo xx zástavní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx byla xx xxx splatnosti xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebylo-li splněno xxxxxxxxxxxxx pohledávky.
(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx zástavních xxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx určeném xxxxx xxxx vzniku zástavních xxxx.
§165a
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxx soudním xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx pohledávka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx-xx to xxxxx x uspokojení pohledávky, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxx.
(3) Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx dlužníku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.
§165x vložen xxxxxxx předpisem č. 317/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
§166
(1) Xxx, xxx xxxxx, xx prodej xxxxxxx xx xxxxxxx dražbě xxxx přípustný, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx určení nepřípustnosti xxxxxxx zástavy.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxx xx 1 měsíce xxx dne doručení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zákonem určeným xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.
(3) Veřejnou xxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2; xx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, lze xx xxxxxxx xx xxxx, kdy xxxx x této žalobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx, xxx podal xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve věci, xxxxxxxx zástavní věřitel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx škody x xxxxxxx řízení x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně; xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxx složit xx xxxxxxx x soudu xxxxxx až do xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx dražebníka.
§167
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxx dluh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavnímu xxxxxxxx.
(2) Je-li předmětem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zástavnímu věřiteli xxxx zástavní právo x xx; zástavní xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
§168
Je-li xxxxxxxx jiné majetkové xxxxx, postupuje se xxx jeho xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx podle §165a xxxx podle §167, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jinak.
Xxxxxxxx ujednání
§169
Xxxxxxxx zástavních xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neplatná, jestliže xxxxxxx, že
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nesmí zástavu xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx věřitel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx zástavy jinak, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xx nesmí xx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx jejího uspokojení xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxx propadne xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx ji zástavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx určenou cenu, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§170
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonem,
d) xxxxxxxxx doby, xx xxx bylo xxxxxxx,
x) xxxxx-xx zástavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx smlouvou uzavřenou xxxx zástavním xxxxxxxxx x zástavním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavní právo xxxxxxxx.
§171
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx právo x xxxxxxxxx věcem, x xxxx vzniklo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x témuž xxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx zástavní právo xxxxxxx nebo zaznamenané x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, provede xxxxxxxxxx notář xxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxx zástavního práva xxxxxxxx.
§172
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx věřitele x xxxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§155 xxxx. 5).
Podzástavní xxxxx
§173
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zastavením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže zástavou xx xxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, jen xxxx xxxx vznik xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§174
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx zastavenou xxxxxxx xxx, xxxxxx xx u xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tím xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zástavci.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uspokojení xx zástavy místo xxxxxxxxxx xxxxxxxx (podzástavce).
(3) Xx podzástavní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o zástavním xxxxx přiměřeně.
Xxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxx
§175
(1) Kdo xx xxxxxxx xxxxx cizí xxxxxxx věc, xxxxxx xx u xxxx, xxxx xx zadržet x xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxx osobě, xxx xx jinak xxx xxxxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§176
(1) Xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxx, xxxxx má xxx, x níž xx mohlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx, u xxxx neprávem, xxxxxxx xxxxxxxx xx jí xxxxxxxx svémocně xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; to neplatí, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx řeší úpadek xxxx hrozící xxxxxx xxxxxxxx.
§177
(1) Xxxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx důvodech; jestliže xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx věc x xxxx, byla xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§178
Ohledně xxxxxxxxxx zadržené xxxx x xxxxxx nákladů x xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx zadržuje, postavení, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§179
Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx právo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přednostní xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxx věřitelem, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§180
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx právo xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejím xxxxxxxxx jinou xxxxxxx.
§181
§181 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§182
§182 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§183
§183 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§184
§184 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§185
§185 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§186
§186 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§187
§187 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§188
§188 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§189
§189 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
XXXX XXX.
Xxxxx II.
§190
§190 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§191
§191 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§192
§192 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§193
§193 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§194
§194 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§195
§195 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx III.
§196
§196 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 116/1990 Xx.
Účinnost xx 1.4.1983 do 30.4.990 (do novely x. 116/90 Xx.)
§197
§197 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx IV.
§198
§198 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§199
§199 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§200
§200 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§201
§201 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§202
§202 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§203
§203 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§203a
§203x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§204
§204 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§205
§205 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§206
§206 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§207
§207 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§208
§208 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§209
§209 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§210
§210 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§211
§211 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§212
§212 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§213
§213 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§214
§214 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§215
§215 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§216
§216 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§217
§217 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§218
§218 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§219
§219 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§220
§220 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§221
§221 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
XXXX XX.
Xxxxx X.
§222
§222 zrušen právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§223
§223 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§224
§224 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§225
§225 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§226
§226 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§227
§227 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§228
§228 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§229
§229 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§230
§230 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§231
§231 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§232
§232 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§233
§233 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§234
§234 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§235
§235 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§236
§236 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§237
§237 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§238
§238 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§239
§239 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§240
§240 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§241
§241 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§242
§242 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§243
§243 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§244
§244 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§245
§245 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§246
§246 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§247
§247 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§248
§248 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§249
§249 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§250
§250 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§251
§251 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§252
§252 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§253
§253 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§254
§254 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§255
§255 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§256
§256 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XXX.
§257
§257 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb.
§258
§258 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§259
§259 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§260
§260 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§261
§261 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§262
§262 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§263
§263 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§263x
§263x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§264
§264 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§265
§265 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§266
§266 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§267
§267 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§268
§268 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§269
§269 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§270
§270 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§271
§271 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§272
§272 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§273
§273 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§274
§274 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§275
§275 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Hlava X.
§276
§276 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§277
§277 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§278
§278 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§279
§279 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§280
§280 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§281
§281 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§282
§282 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§283
§283 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§284
§284 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§285
§285 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§286
§286 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§287
§287 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§288
§288 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§289
§289 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§290
§290 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§291
§291 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§292
§292 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§293
§293 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§294
§294 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§295
§295 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§296
§296 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§297
§297 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§298
§298 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§299
§299 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx VII.
§300
§300 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§301
§301 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§302
§302 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§303
§303 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§304
§304 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§305
§305 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§306
§306 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx VIII.
§307
§307 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb.
§308
§308 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§309
§309 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§310
§310 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§311
§311 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§312
§312 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§313
§313 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§314
§314 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§315
§315 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§316
§316 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§317
§317 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§318
§318 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§319
§319 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§320
§320 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
Xxxxx IX.
§321
§321 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§322
§322 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§323
§323 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§324
§324 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Xxxxx X.
§325
§325 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§326
§326 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§327
§327 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§328
§328 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§329
§329 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§330
§330 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§331
§331 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§332
§332 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§333
§333 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§334
§334 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§335
§335 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§336
§336 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§337
§337 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§338
§338 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§339
§339 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§340
§340 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§341
§341 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§342
§342 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§343
§343 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§344
§344 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§345
§345 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§346
§346 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§347
§347 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§348
§348 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§349
§349 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§350
§350 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§351
§351 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§352
§352 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§353
§353 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§354
§354 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§355
§355 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§356
§356 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§357
§357 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§358
§358 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§359
§359 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§360
§360 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§361
§361 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§362
§362 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§362x
§362x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§363
§363 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§364
§364 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§365
§365 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§366
§366 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§367
§367 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§368
§368 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§369
§369 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§370
§370 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§371
§371 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§372
§372 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb.
§373
§373 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§374
§374 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§375
§375 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§376
§376 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§377
§377 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
§378
§378 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§379
§379 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§380
§380 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§381
§381 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§382
§382 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§383
§383 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
XXXX X.
Xxxxx X.
§384
§384 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§385
§385 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb.
§386
§386 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§387
§387 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§388
§388 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§389
§389 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
Xxxxx XX.
§390
§390 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§391
§391 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§392
§392 §392 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§393
§393 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/1990 Sb.
§394
§394 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§395
§395 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§396
§396 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§397
§397 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§398
§398 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§399
§399 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§400
§400 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§401
§401 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§402
§402 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§403
§403 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§404
§404 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§405
§405 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§406
§406 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§407
§407 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§408
§408 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§409
§409 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§410
§410 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§411
§411 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
Hlava III.
§412
§412 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx.
§413
§413 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb.
§414
§414 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx.
XXXX XX.
XXXXXXXXXXX XX XXXXX X XX BEZDŮVODNÉ XXXXXXXXX
Xxxxx I.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
§415
Každý je xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx nedocházelo xx xxxxxx na xxxxxx, xx majetku, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§416
§416 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§417
(1) Xxxx xxxxx hrozí, xx xxxxxxx x xxxxxx odvrácení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xx ohrožený xxxxx xx xxxxxxx, aby xxxx uložil provést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k odvrácení xxxxxxx škody.
§418
(1) Xxx způsobil škodu, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxx xxxxxxxxx, není xx xx odpovědný, xxxxxx xxxx možno xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odvrátit xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx závažnější xxx ten, xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x nutné xxxxxx xxxxx hrozícímu xxxx xxxxxxxxxx útoku. X xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx zřejmě xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§419
Xxx xxxxxxxx xxxxxxx škodu, xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx škody, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx jednal, x xx nejvýše x rozsahu odpovídajícím xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx II.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx
Xxxxx I.
Obecná xxxxxxxxxxx
§420
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx způsobena xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xx škodu xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxx xxxxxxx.
(3) Odpovědnosti xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx, xx xxxxx nezavinil.
§420x
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozní xxxxxxxx.
(2) Škoda je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx povahu, xxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx xxxxxxxxx jinému škoda xx xxxxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx znemožněno xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx, že xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§420x vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxx zvláštní odpovědnosti
§421
Xxxxx, xxx xx jiného xxxxxxx xxx, jež xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, odpovídá xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zničení, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx i xxxxx.
§421x
(1) Xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx, jichž bylo xxx xxxxxx závazku xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sociálních, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.
§421x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx posoudit xxxxxxxx svého xxxxxxx
§422
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx stižen xxxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xx xxxxx jím způsobenou, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho následky; xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nad xxx xxxxxx. Xxxx-xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx duševní xxxxxxx xxxxxxx ovládnout xxx xxxxxxx xxxx posoudit xxxx následky, xxxxxxxx xx škodu xxx, xxx je povinen xxxxxxxxx xxx ním xxxxxx.
(2) Kdo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zprostí se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx právnická osoba, xxxx xxxxxxxxxx dohledem xxxxxxxx sami xx xxxxx xxxxx vzniklou xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
§423
Kdo xx uvede xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxx ovládnout xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx, kteří xxx xx tohoto xxxxx úmyslně přivedli.
Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx
§424
Xx xxxxx odpovídá i xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§425
§425 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§426
§426 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/1969 Xx.
Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxxxxx prostředků
§427
(1) Fyzické a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídají xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx letadla.
§428
Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostit, jestliže xxxxx byla způsobena xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, že škodě xxxxxxx být xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí, xxxxx xxx požadovat.
§429
Provozovatel xxxxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx, xxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, pozbyla-li xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§430
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx proti xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedbalostí umožnil.
(2) Je-li dopravní xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, x xxxx se xxxxxx xxxxxxx, a xx stejně xxxx xxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx.
§431
Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx dvou xxxx více provozovatelů x jde-li x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx způsobení xxxxxxx xxxxx.
Odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
§432
Xx xxxxx vyvolanou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
§433
(1) Xxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx odpovídá xx xxxxx na věcech, xxxxx byly ubytovanými xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx i xxxxx. Vnesené jsou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx x ubytování nebo x xxxxxxx věcí, xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx x provozováním nějaké xxxxxxxx zpravidla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx odložených xx xxxxx k xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx i xxxxx.
(3) Odpovědnost xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xxxxxxxx jednostranným prohlášením xxx xxxxxxx.
§434
(1) Xx klenoty, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx takto xxxxxxxx xxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx však xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do úschovy.
§435
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx garáží x jiných xxxxxxx xxxxxxxxx druhu, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxxx.
§436
Právo xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx uplatněno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx dni, xxx xx poškozený x xxxxx xxxxxxxx.
§437
Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx odpovídá xxx podle xxxxxxxxxx x náhradě škody xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (§427 xx 431).
Xxxxx III.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§438
(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout, xx xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx své xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
§439
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, vypořádá xx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§440
Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného, xx xxxxx němu xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§441
Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx výlučně xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx.
Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx
§442
(1) Hradí xx xxxxxxxx xxxxx x xx, xx xxxxxxxxxxx xxxx (ušlý zisk).
(2) Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx o xx poškozený a xx-xx to xxxxx x xxxxxx, hradí xx xxxxx uvedením xx xxxxxxxxxx stavu.
(3) Byla-li xxxxx xxxxxxxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxx, xx je xxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx uspokojit x xxxx, které x majetkového xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají. Xxxxx není xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§443
Xxx xxxxxx výše xxxxx xx věci xx xxxxxxx x ceny x době poškození.
§444
(1) Xxx xxxxx na xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bolesti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx vyhláškou xxxx, xx xxxxx xxx poskytnout náhradu xx bolest x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx náhrady v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxxx, a xx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 240 000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx 240&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxxx 240&xxxx;000 Xx,
d) xxxxxxx xxxxxx xxx ztrátě xxxxx nenarozeného xxxxxxxx xxxxxx 85&xxxx;000 Kč,
x) xxxxxxx sourozenci xxxxxxxxx 175 000 Xx,
x) xxxxx další xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti x usmrceným x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx zdraví x následkem jeho xxxxx, 240&xxxx;000 Xx.
§445
Xxxxxx xx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxx xxxxx xx zdraví, xx hradí peněžitým xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§446
Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxx průměrným výdělkem xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
§447
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx průměrným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dosahovaným po xxxxxxxxx x připočtením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxx xxxxx s výdělkem xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx způsobena xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx náhrady xxx xxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxxx hrubou xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx povolání,
x) xx dobu, x xxxxxx se následkem xxxxx, popřípadě xxxxxx x xxxxxxxx prodloužila xxxx povinná xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,
x) xx dobu xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxx nemoc z xxxxxxxx,
x) po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxx nebo xxxxxx x povolání,
x) xx dobu trvání xxxxxxxxxx prvního xxxx xxxxxxx stupně vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx vlastní vinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx vykonáváním xxxxx xxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx změnám, xxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxx úrovně, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, výši x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx; xx xx vztahuje x xx xxxxxxx xxxxxxx xx výživu pozůstalých.
§447x
Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx rovnající xx xxxxxxx xxxx výší xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx vznikl xxxxx, x xxxx xxxxxxx, xx který xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§448
(1) Xxx xxxxxxxx se xxxxx peněžitým xxxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxx, xxxxxx zemřelý xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x téhož xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx vychází x průměrného xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxxx xxxxxx xxxxxxxx částku, xx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §447 xxxx. 2.
§449
(1) Xxx škodě na xxxxxx se xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx, pokud xxxxxx uhrazeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx x náklady xxxxxx xx hradí xxxx, xxx xx xxxxxxxxx.
§449a
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §445 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dohody o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x povinným. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §446 xx 449.
§449x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 47/2004 Xx. x účinností xx 1.5.2004
Snížení náhrady
§450
X důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sníží. Xxxxx xxxxxx zřetel xxxxxxx x tomu, xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx i x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx způsobila; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x poměrům xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx III.
Xxxxxxxxxx obohacení
§451
(1) Xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx získaný xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx právního úkonu xxxx plněním z xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx získaný x nepoctivých xxxxxx.
§452
§452 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§453
§453 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§453a
§453a xxxxxx právním předpisem x. 87/1991 Sb.
§454
Bezdůvodně xx xxxxxxxx i xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxx sám.
§455
(1) Xx bezdůvodné obohacení xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhu xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx formy.
(2) Xxxxxx xx za xxxxxxxxxx obohacení nepovažuje xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx sázky půjčených; x xxxxx xx xxxx xxxxxx plnění xxxxx domáhat.
§456
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx tomu, xx xxxxx xxxx xxx získán. Xxxxx-xx xxxx, na jehož xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx.
§457
Xx-xx xxxxxxx neplatná xxxx xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, co podle xx dostal.
§458
(1) Xxxx xxx xxxxxx xxx, co xxxx xxxxxx bezdůvodným obohacením. Xxxx-xx to xxxxx xxxxx, xxxxxxx proto, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) S xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx získal, xxxxxxxx v xxxxx xxxx.
(3) Xxx, xxx xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx vydává, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nákladů, které xx xxx vynaložil.
§459
Je-li xxxxxxx xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxx víře, může xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx právo xxxxxxxxx x z xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx občanského soudního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dlužník x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx uvedenými xxxxxxxx.
ČÁST XXX.
XXXXXX
Xxxxx X.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§460
Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§461
(1) Xxxx xx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx dědici xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx.
§462
Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx žádný xxxxx, připadne xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
§463
(1) Dědic xxxx dědictví xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x soudu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx dědictví odmítnout xxx xxxxx plné xxxx, xxxxx xx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§464
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dědictví xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxx dědictví xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx odmítnutí xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
§465
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dědic, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§466
X xxxxxxxxx dědictví nemůže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; rovněž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zčásti. Taková xxxxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx dědictví.
§467
Prohlášení x odmítnutí dědictví xxxxx xxxxxxx. Totéž xxxxx, prohlásí-li xxxxx, xx dědictví xxxxxxxx.
§468
X xxxxxx neznámému xxxx x xxxxxx neznámého xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx dědickém xxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxx a xxxxx x xxxxxx lhůtě xxxxx x xxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o odmítnutí xx xxxxxxxxxxx dědictví xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
§469
Xxxxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx manželu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zavrženíhodného jednání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Může xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tento xxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx
§469x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebnou xxxxx x xxxxxx, xx stáří xxxx x xxxxxx závažných xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx trvale xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájem, xxxxx xx xxxx potomek xxxxxxxxxx xxx,
x) xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
d) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xx zůstavitel v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vztahují xx xxxxxxxx vydědění x xx xxxxx xxxxxxx x §473 xxxx. 2.
(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx zrušení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §476 x 480; x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx vydědění.
Přechod xxxxx
§470
(1) Dědic xxxxxxxx do xxxx xxxx nabytého xxxxxxxx xx xxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx něj přešly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxx nabyli, x xxxxxx xxxxxxxx.
§471
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx dohodnout, xx xxx dědictví xxxxxxxxxx k úhradě xxxxx. Xxxx tuto xxxxxx xxxxxxx, neodporuje-li xxxxxx xxxx dobrým xxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxx x věřiteli, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ustanoveními notářského xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx neoznámili xxxxxx, že xx x xxxx xxxx xx xxxxx dědiců xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cena jimi xxxxxxxx xxxxxxxx vyčerpána.
§472
(1) Xxxx, xxxxx dědictví xxxxxxxx, odpovídá za xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx náklady xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx penězi x dědictví, může xxxx xxxxxx x xxxxxx i xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx přijetí xxxxxx xxxx, může stát xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx II.
Xxxxxx xx xxxxxx
§473
(1) V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx děti x xxxxxx xxxx xxxxxxx 27), xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxx xxxx děti. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxx dílem xxxxxx potomci.
§474
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx manžel nebo xxxxxxx 27), zůstavitelovi xxxxxx a xxxx xx, kteří xxxx xx xxxxxxxxxxxx nejméně xx dobu jednoho xxxx před jeho xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx dědí xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx 27) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§475
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxxxx 27) xxx žádný x rodičů, dědí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ti, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx nejméně po xxxx xxxxxxx roku xxxx xxxx xxxxx xx společné xxxxxxxxxx x kteří x xxxxxx xxxxxx pečovali x společnou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
(2) Nedědí-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeho dědického xxxxxx stejným xxxxx xxxx děti.
§475x
Nedědí-li xxxxx dědic ve xxxxx skupině, ve xxxxxx skupině xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nedědí-li xxxxx z nich, xxxx stejným dílem xxxxxx xxxx.
§475x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxx xx xxxxxx
§476
(1) Zůstavitel xxxx závěť xxx xxxxxx vlastní rukou, xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu.
(2) X xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxx x rok, xxx xxxx xxxxxxxxx, jinak xx neplatná.
(3) Xxxxxxxx závěť více xxxxxxxxxxx je neplatná.
§476x
Xxxxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxx xxxxx napsána x podepsána, jinak xx xxxxxxxx.
§476x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§476b
Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rukou xxxx xxxxxxx rukou podepsat x xxxx xxxxx xxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx musí xx xxxxx podepsat.
§476b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§476c
(1) Xxxxxxxxxx, který nemůže xxxx nebo xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx třemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx listina xxxxxxxx xxxx poslední xxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx být i xxxxxx; pisatel xxxx xxxxx být zároveň xxxxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx přečetl a xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§476c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§476x
(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zápisu; xxxxxxxx zákon xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxx učiněn xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxx formu xxxxxxxxxx zápisu.
(2) Xxxxxxxxx, xxxxx dovršili 15. xxx, xxxxx xxxxxxxx poslední xxxx xxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vůli též xxxx třemi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx poslední xxxx xxxxxx notářského xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ovládajícími touto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xx x listině, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx zvoleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx psát, kdo xxxxxxx xxxxxx x xxx nahlas xxxxxxx x xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vůli. Xxxxx xxxxxxx musí být xx xxxxx sepsání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x hluchoslepých xxxx; x xxxx musí xxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx podepsat.
§476e
Svědky xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x právním xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, němé, ty, xxxxx xxxxxxx jazyk, xx xxxxxx xx xxxxxx vůle xxxx, x osoby, xxxxx xxxx xxxxx závěti xxxxx.
§476e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§476x
Závětí xxxxxxxx, ani xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx nemohou xxx pořizování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx předčitatelé.
§476x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§477
(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxx xxxx xxxxxx x závěti xxxxxx, xxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.
§478
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; ustanovení §484 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
§479
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx musí xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jejich xxxxxxx podíl xx xxxxxx, x zletilým xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx polovina xxxxxx dědického xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxx tomu xxxxxxxx, xx x této xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx uvedených xxxxxxx.
§480
(1) Xxxxx se zrušuje xxxxxxx závětí xxxxxxxx, xxxxx xxxxx ní xxxxxx obstát, anebo xxxxxxxxx závěti; xxxxxxxx xxxx mít xxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx zruší xxxxx xxxx xxx, že xxxxx listinu, xx xxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx IV.
Xxxxxxx xxxxxxxx
§480a
(1) Xxxxxxx dědictví xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §480d xxxx jestliže o xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxx xxxxxx vykonává xxxxx a plní xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx učinit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rámec xxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxx xxxxxx nadpoloviční většinou. Xxx rovnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx kteréhokoliv xxxxxx xxxx.
(3) Správce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §420.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x majetkem náležejícím xx dědictví, xxxxx xxx svěřen xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo x xxx xxxxx xxxx opatření; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx nejsou xxxxxxx. Totéž xxxxx, xx-xx xxxxxxxx připadnout xxxxx podle §462.
§480x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx může xxx ustanovena fyzická xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx právnická xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx svým xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §462, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stát.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx podávat xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx nejméně dvakrát xxxxx, nerozhodl-li xxxx xxxxx.
(3) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudu dědicům xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx.
§480b xxxxxx právním předpisem x. 554/2004 Xx. x účinností xx 1.1.2005
§480c
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx. Výši x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaplatit xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx; xx-xx více xxxxxx, zaplatí odměnu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dědictví x xxxxxxx xxxx hotových xxxxxx stát. X xxxxxx správce dědictví, x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx a x xxx, xxx xxxxxxx odměnu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rozhodne po xxxxxxxxxx xxxxxx podle §480b xxxx. 3 xxxx.
(3) Na xxxxxx xxxxxxx dědictví xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxx, xxx zaplatili xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx však xxxxxx, xx dědictví xx xxxxxxxxxx, xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§480x xxxxxx právním předpisem x. 554/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx náležející xx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxx část xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx správce dědictví.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx notářského zápisu. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedeno, xxx xxxxxxx dědictví xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zůstavitele nebo xxxxx xxxx xxxx, xxx má xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxx správce xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jakékoliv xxxxxxxx xxxxxxxxx x listině x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví xx zrušuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6. Xxxxxxxx listiny o xxxxxxxxxx xxxxxxx dědictví x odvolání souhlasu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx ke xxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx správce xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx notář, který xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dědictví zrušenou xxxxxxxx, xx tato xxxxxxx byla xxxxxxx.
(6) Ten, kdo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx souhlas xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§480d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x účinností xx 1.1.2005
§480x
(1) Xxxxxxx dědictví ustanovený xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx výkonu xxx funkce xxxxx, xxxxxxx se xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 21)
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §480d xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx podáním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx neplatnosti. Byla-li xxxxxx žaloba xxxxxx, xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx svou xxxxxx xx do právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx určeno, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx neplatná, xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 22)
§480x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005
Xxxxx X.
Xxxxxxxxx dědictví x xxxxxxxxxx xxxxxx
§481
Xx-xx xxxxx jen xxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xx dědictví xxxxx.
§482
(1) Xx-xx více xxxxxx, xxxxxxxxxx se u xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, soud xx xxxxxxx.
§483
Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx dědictví xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§484
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx dědění ze xxxxxx se xxxxxx xx xxxx podíl xxxxxxx xx, xx xx xxxxxx zůstavitele xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x obvyklá xxxxxxxx; xxx-xx x dědice xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §473 xxxx. 2, xxxxxxx xx kromě xxxx i xx, xx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxx zůstavitel xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxx xxxxxx uvedenému x xxxxxxxxxx §479 neodůvodněně xxxxxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxx oprávněného xxxxxx
§485
(1) Xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx oprávněným xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, vydat xxxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxx x xxxxxxxx xx, xxxxx zásad x xxxxxxxxxxx obohacení xxx, xxx xxxxx majetkový xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dědice.
(2) Xxxxxxx xxxxx má xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx užitky z xxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xx někdo xxxx, má xxxxx xxx xx náhradu xxxxxxx nákladů x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.
§486
Xxx x xxxxx víře xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jemuž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx, xxxx by xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§487
Xxxxxxxxxx §485 x 486 xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
XXXX VIII.
XXXXXXXXX PRÁVO
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx I.
Xxxxxxxxx xxxxxx vztah
§488
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx) od xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzniká xxxxxxxxx splnit xxxxxxx.
§489
Vznik xxxxxxx
Xxxxxxx vznikají x právních xxxxx, xxxxxxx xx smluv, xxxxx x xx xxxxxxxxx škody, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxx.
§489x
§489a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/1990 Sb.
§490
Xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx §43 x násl., pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§491
(1) Xxxxxxx vznikají xxxxxxx xx xxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§51) a xx xxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx prvky xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxx závazky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud samotná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§492
Ustanovení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx přiměřeně x xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx upravených x xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx.
§493
Závazkový xxxxx xxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx.
§494
Obsah xxxxxxx
X platného xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx, něčeho xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx požadovat.
§495
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx povinnost xxxx.
§496
Xxxx-xx xxxxxx výslovně xxxxxxxx, xx dlužník povinen xxxxx xxxxxx množství xxxx určených x xxxxxxxx střední jakosti.
§497
Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx vymínit xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxx pro ten xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx již xx smlouvy xxxxxxxxx, xxx poskytne-li odstupné.
§498
Xx xx, xx xxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jako xx xxxxxx.
Odpovědnost xx xxxx
§499
Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx úplatu, odpovídá xx xx, xx xxx v xxxx xxxxxx xx vlastnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že je xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxx vady.
§500
(1) Xxx-xx o xxxx xxxxxx nebo x xxxx, které xxx xxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nárok x xxxxxxxxxxxx xx vady, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx věc xx bez jakýchkoli xxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§501
Přenechá-li xx xxx xxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vady, xxxxxx xxx nemá xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ji xx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§502
(1) Xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účastníků xxxx jednostranné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx odpovídá za xxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx stanovené xxxx sjednané xxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx mohou též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx doby xx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx stanoví xxxxx. X takové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (záruční xxxx).
§503
Xxxx-xx xxxxxxxxx uplatňovat nárok x xxxxxxxxxxxx za xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx činí xxxxx xx věc, xxxx to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxx předchůdci. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx sice xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx předchůdce xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx uplatněny xxxxx xxxxx xxxxx.
§504
Nabyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odpovědnosti xx xxxx x xxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Nabyvatel xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nevytkne-li x této xxxxx xxxx, právo xxxxxxx.
§505
Xxx-xx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx §502, xx xxxxx xxxx vytknout xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§506
(1) Xxxxxxx nabyvatel zjistí xxxx převzaté věci, xx xxxxxxx věc xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Jde-li x věc xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, může xx nabyvatel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx.
§507
(1) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x nelze-li xxx xx věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Jinak xx xxxx nabyvatel xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx mohou xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníky xxxxx.
§507a
§507x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§507b
§507x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx.
§507c
§507x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx.
§508
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx je třeba xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§101), která xxxxxx xxxxxxx ode xxx, kdy nabyvatel xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.
§509
(1) Xxxxxxxxx má xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx. Xxxx právo xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxx vady; xxxxx xxxxx zanikne.
(2) Xx běh xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x uplatnění xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx použije §508.
§510
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx, xxxxx x xxxx vznikla.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx práva
Xxxxxxxx xxxxxxx
§511
(1) Xxxxxxxx xx právním xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx to x xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx má xxxxx věřiteli xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kterémkoli x xxxx. Jestliže xxxx xxxxx jeden xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx stanoveno, xxxxx xxxxxxxxx dohodnuto jinak, xxxx xxxxxx xx xxxxx všech xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxx. Xxxxxxx, proti xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx vyšší, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx ostatní xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxx námitky xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx nich xxxxxxxxx, xxx xxxx podle xxxxxx na xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx v xxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uplatněného xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxx xx ostatních xxxxx jejich podílů. Xxxxx nemůže xxxxxxx x dlužníků xxxx xxxxx splnit, xxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxx dílem xx xxxxxxx ostatní.
§511 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xxxxx
§512
(1) Xx-xx xxxxxxx splnit dluh xxxx věřitelům, a xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx každý xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxx xxx; není-li xxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx plnit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx.
(2) Xxx-xx x plnění xxxx věřitelům, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x věřitelů dluh xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxx spoluvěřitelů. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx, xx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
§513
Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oprávněni společně x xxxxxxxxxx, může xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x dlužník xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x plnění xxxxxx xxxxx.
§513 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§514
Splnil-li xxxxxxx xxxx závazek xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx ostatní xx xxx xxx xxxxx.
§514 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§515
(1) Xxx spoluvěřitel, který xxxxxx xxxxxx nedělitelné xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx mohl xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx spoluvěřitelům xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Obdobně xxxxx, dostal-li spoluvěřitel xxxx, xxx kolik xx něj připadá.
§515 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxx x obsahu xxxxxxx
Dohoda stran
§516
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Nevyplývá-li x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vzniká xxxx závazek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ručitele, xxxx xxxxx věřiteli xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§516 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxxx dlužníka
§517
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx jej xxxxxxx ani x xxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx týkat x jen xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Jde-li x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhu, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úroky x xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx platit poplatek x xxxxxxxx; xxxx xxxxx z xxxxxxxx x poplatku x xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.
(3) Jde-li x prodlení s xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ledaže by x xxxx xxxxx xxxxx i xxxxx.
§517 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§518
Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění x xx smlouvy xxxx x xxxxxx xxxx vyplývá, že xx opožděném plnění xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx věřitel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xx xx xxxxxx trvá; xxxxxxxx tak xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx.
§518 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§519
Právo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx náhradu xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx kryta xxxxx z xxxxxxxx xxxx poplatkem x xxxxxxxx.
§519 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§520
K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx věřitel xxxx x xxxxx nabídnuté xxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dluhu. Xxx-xx o plnění xxxx, nese věřitel xxxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxx nebo poškození.
§520 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§521
Xxxxx-xx x dohodě o xxx, xx bude xx xxxxxxxxx plněn xxxx již xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx z prodlení, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§521 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
Xxxxxxxx věřitele
§522
Věřitel xx x prodlení, xxxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dluhu. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady, xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx xx xxx přechází xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx toho je xxxxxxx oprávněn xxxxx xx věřitele náhradu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx přičítat zavinění.
§522 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§523
Xx xxxx věřitelova xxxxxxxx xxxx dlužník xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§523 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
Xxxxx IV.
Xxxxx v osobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx pohledávky
§524
(1) Věřitel může xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx písemnou smlouvou xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x ní xxxxxxx.
§524 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§525
(1) Xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nejpozději xxxxx věřitele nebo xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Postoupit xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
§525 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§526
(1) Xxxxxxxxxx pohledávky je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu oznámit xxxxxxxxxx. Xxxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx postoupení pohledávky xxxxxxxxxx neprokáže, xxxxxxx xx xxxxxxx závazku xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx dlužníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§526 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§527
(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xx nestal xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dohodnutým xxxxxxx,
x) dlužník xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx povinen xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx pohledávka xxxx její xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nároku, xxxxx měl dlužník xxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx dobytnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxx, xxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx však xxxxxx, jestliže postupník xxxxxxxx postoupenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu u xxxxx.
§527 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§528
(1) Xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je zajištěno xxxxxxxxx právem, ručením xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx závazku xxxxxxxx.
(2) Postupitel xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx postoupené xxxxxxxxxx.
§528 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§529
(1) Xxxxxxx proti pohledávce, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx může použít x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i své x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx (§526), xxxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx má xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx oznámení xxxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§529 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§530
(1) Xx žádost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§526), xxxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxx s tímto xxxxxxxxx.
(2) Vymáhá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx své x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxxxxx, xxx má xxxx postupníkovi.
§530 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx dluhu
§531
(1) Xxx xx dohodne x xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx dluh, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx místo, xxxxxxxx x xxxx dá xxxxxxx souhlas. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx dlužníku xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxx xxxxxx x dlužníkem převezme xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, stane se xxxxxxxxx vedle původního xxxxxxxx.
(3) Smlouva x převzetí dluhu xxxxxxxx, aby byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx dluh xxxxxxxx.
§531 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§532
Xxxxx xxxxxxx xx převzetím xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx tehdy, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.
§532 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
§533
Xxx xxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxx písemně x xxxxxxxxx xx xxxxx xx dlužníka xxxx xxxxxxxx závazek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dlužníka x xxx dlužníci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Ustanovení §531 xxxx. 4 zde xxxxx obdobně.
§533 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§534
Xxx xx s dlužníkem xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx nevznikne.
§534 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Poukázka
§535
Xxxxxxxxx se opravňuje xxxxxxxxx xxxxxx plnění x poukázaného x xxxxxxxxx se zmocňuje, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx nárok nabude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.
§535 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§536
(1) Xxxxx je xxxxxxxxx xx, co xx xxxxx, xxx poukazateli xxxxxx, xx xxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxxx xxxxxxx, není-li jinak xxxxxxxxx, xxxxx tím, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jestliže xx xx poukázkou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxx souhlasil, xx poukazník xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx poukazník xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§536 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§537
Xxxxxxxx xxxxxx poukázaný poukázku xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx platnosti xxxxxxx xxxx xxxxx vyplývají x xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.
§537 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§538
(1) Xxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxxx odvolat.
(2) Xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poukázaného. Zda x pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx.
§538 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§539
Xxxxxx-xx xx vztahu xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxx xx předmětem xxxxxxxx, x xx xxxx dobou, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, běží od xxxx xxxx promlčecí xxxx ve xxxxxx xxxx poukázaným a xxxxxxxxxxx.
§539 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
§540
Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx písemnou poukázku, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x ní xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§540 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§541
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx řád, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Rubopisem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx oprávněnou x xxxxxxxx.
§541 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§542
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavem, xx xxxxxxx plnit xxxx, x xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinna plnit, xxx xxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§542 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§543
X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x o xxx, xxx xx x xxxxxxxx oprávněn x jak toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx ustanovení xx rovněž xxxxxxx, xx koho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ten, xxx x xx xxxxxx.
§543 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Oddíl X.
Xxxxxxxxx závazků
Smluvní xxxxxx
§544
(1) Xxxxxxxx-xx strany pro xxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx účastník, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx oprávněnému xxxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxx určena xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx použijí x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx).
§544 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§545
(1) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pokuta, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Věřitel je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokutu, xxx xxxx to je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxx něco xxxxxx, xxxx dlužník xxxxxxx xxxxxxx pokutu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx.
§545 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxx
§546
Xxxxxxx účastníků xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx ručitel xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§546 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§547
Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx požádání xxxx xxx xxxxxxxxxx.
§547 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§548
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxx splnit, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, ačkoli xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Ručitel xxxx xxxxx věřiteli xxxxxxxx xxxxxxx námitky, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx dlužníkem xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jen když x ním xxxxxxx xxxxxxx.
§548 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§549
Xxxxxxx xxxx xxxxxx odepřít, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx pohledávka nemůže xxx uspokojena xxxxxxxxx.
§549 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§550
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§550 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x jiných xxxxxx
§551
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33) a xxxx xxxxxxxxxx, o xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx věřitelem x xxxxxxxxx o xxxxxxxx ze xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 34).
(2) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx okamžikem, xxx xxxx plátci xxxxxx předložena.
(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx x xxx xxxx xxxxxx, x nimiž xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx.
§552
Xxxxxxxx xxxxxxx
Pohledávku xxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx práva, xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
§552 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§553
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx závazku xxxx xxx zajištěno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prospěch věřitele (xxxxxxxxxxx xxxxxx práva).
(2) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx převodu xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.
§553 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§554
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xxxx pohledávky xxxxx xxxxx.
§554 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxx
§555
Xxxxxxx xxx jistotu xxx xxxxxx zejména xxxxxxxx zástavního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§555 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§556
Xxxxx xxxx xxxxxxx přijmout xxx nebo právo xxxx jistotu xx xxxxxx vyšší, než xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx odhadní xxxx.
§556 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§557
Vklady x bankách a xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx způsobilou xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx.
§557 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§558
Xxxxxx xxxxx
Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx dluh xxxxxx xx xx důvodu x xxxx, má xx xx xx, xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx-xx ten, xxx dluh uznal, x xxxx xxxxxxxxx.
§558 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxx xxxxxxx
Splnění xxxxx
§559
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Dluh xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx.
§559 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§560
Xxxx-xx xx xx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx navzájem, xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx. X xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx své xxxxxx xxxxxxx xx xx xx doby, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zabezpečeno plnění xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly x druhého účastníka x které xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§560 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§561
(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxx dlužník, xxxxxx-xx xxxxxxxxx jinak. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nelze odstoupit.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zmařena, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx volby, xx xxxxxxx odstoupit.
§561 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§562
Dlužník xxxxx dluh i xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění; xx xxxx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx ten, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx přijmout.
§562 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§563
Xxxx-xx xxxx xxxxxxx dohodnuta, xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx poté, xxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§563 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§564
Xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dlužníka, xxxx ji xx xxxxx xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx případu xxx, aby xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx mravy.
§564 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§565
Jde-li x xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx pohledávky pro xxxxxxxxx xxxxxxx splátky, xxx xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx určeno. Xxxx xxxxx však xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx splátky.
§565 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§566
Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§566 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§567
(1) Xxxx xx xxxx xx místě xxxxxxx xxxxxxx účastníků. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx jím xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx peněžitý xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, je xxxx xxxxxx připsáním částky xx účet poskytovatele xxxxxxxxxx služeb věřitele, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.
(3) Xxxx-xx dlužník xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxx připsáním xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxxx x hotovosti, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.
§568
Nemůže-li xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxx xx věřitelem, xxxx věřitele xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx úschovy. Xxxxxxxxxx nutné náklady x tím spojené xxxx věřitel.
§569
(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx požádání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx potvrzení.
§569 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
Dohoda
§570
(1) Dohodne-li xx xxxxxxx x dlužníkem, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx závazkem xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx se závazek xxxxxxx písemnou xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemně. Xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazek.
§570 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§571
Dosavadní xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxxxx vyplývá z xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.
§571 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§572
(1) Xxxxxx a zástavní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx, který nahrazuje xxxxxxx původní. Jestliže xxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx uplatněna, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxx závazek, trvá xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx závazku x všechny námitky xxxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx se xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx závazek. Xxxxxxxxx-xx x dohody xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx návrh xx xxxx xxxxxxx xxx přijat druhou xxxxxxx.
(3) Dohoda x xxxxxxx závazku xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže se xxxxxxx xxxxxxx sjednaný xxxxxxx.
§572 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§573
Nevyplývá-li xxxxxxxx x písemné xxxxxx x zrušení xxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx byl xxx splněn, xx xxxxx xxxxxx nárok xx xxxx xxxxxxx, x to u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x úroky. Dohodnou-li xx xxxxxx xx xxxxxxx části závazku, xxxxxx závazek xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§573 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§574
(1) Xxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx vzdává xxxxx xxxxx xxxx xx dluh xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx písemně.
(2) Dohoda, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx x budoucnosti xxxxxx xxxxxxxxx, je neplatná.
§574 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxx plnění
§575
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxx nemožným, xxxxxxxxx xxxxxxxx plnit xxxxxxx.
(2) Plnění xxxx xxxxxxx, zejména xxx-xx je xxxxxxxxxx x xx ztížených xxxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxx, xxxxxxx povinnost xxx xxxxx jde x xxxx část; xxxxxxx má však xxxxx xxxxxxx zbývajícího xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxx plnění, jenž xxx xxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx závazku xxxx xxx xxxxxxxx žádný xxxxxxxxxxx význam, zaniká xxxxxxx x celém xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xx x xxxxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxx, sdělí xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx plnění xxxx.
§575 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§576
Xxxxx-xx xx uskutečnění jednoho x xxxx volitelných xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx závazek na xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx nemožnost xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxxx plnění, xxxx druhá xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§576 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§577
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxx xxxx plnění xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx odpovídá xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyrozuměn.
(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§577 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§578
Uplynutí xxxx
Xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx omezeny.
§578 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§579
Xxxx xxxxxxxx nebo věřitele
(1) Smrtí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Smrtí xxxxxxxx právo zanikne, xxxx-xx plnění omezeno xxx na jeho xxxxx; zanikne x xxxxx na xxxxxxxx x xx náhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§579 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxxx
§580
Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx kryjí, xxxxxxxx xxxxxxx z účastníků xxxxx xxxx druhému xxxxxx směřující x xxxxxxxxx. Zánik nastane xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilé x xxxxxxxxx.
§580 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§581
(1) Xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx pohledávce na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zdraví, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx u soudu, xxxxx x pohledávky x xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx pohledávce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx není xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx započtením xxxxxxxx x pohledávky xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx výživné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
§581 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§582
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx je xxxxxxxx smlouva xx xxxx xxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zdržet xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx činnost x nevyplývá-li xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxx měsíců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Výpověď xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ledaže x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx závazek xx xxxxxx neomezen.
§582 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§583
Xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) K xxxxxx xxxxx proto, xx nebylo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxx xxxx přihlédne, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Doba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, pokud xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x mediaci.
§584
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx právo s xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) v xxxxx osobě, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
§584 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§585
Xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, kterou xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, netýká se xxxx, xx něž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Byl-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxx x narovnání xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, týká-li xx xxxxxx promlčeného xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.
§585 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§586
(1) Xxxx x tom, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx neplatnost xxxxxx x narovnání. Xxxxxxxx však xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx druhá strana xxxxxxxxxxx dovolat.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, že dodatečně xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ze stran xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx narovnání xxxxxx.
§586 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§587
X xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx narovnáním jsou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzájemná práva, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxx.
§587 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava II.
Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx smlouvě
§588
X kupní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx koupě xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§589
Cenu xx třeba xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx závaznými právními xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx neplatná podle §40a.
§589 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§590
Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx užitků, xxxxxxxx x nabytím xxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx prodávající xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx schovatele.
§590 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§591
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx účastníci xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxx, nezaplatí-li xxxxxxxx cenu včas. Xxxxxxx-xx xx předmět xxxxx xx místo xxxxxx nebo xxxxxx, xxxx kupující xxxxxxx xxxxxxxx cenu, dokud xxxx možnost si xxxxxxx koupě xxxxxxxxxxx.
§591 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§592
Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x převzetím, xxxx xxxxxxxxxxx předmět koupě xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx může xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxx podléhající xxxxxx zkáze x xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§592 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§593
Není-li xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxxx koupě, xxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s převzetím xxxxxxxx; je-li věc xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx místem xxxxxxx, xxxx náklady xxxxxxxx kupující.
§593 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§594
Má-li xxxxxxxxxxx předmět koupě xxxxxxx xx místo xxxxxxx xxxx určení, xxxxx, xx věc xxxx předána v xxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§594 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§595
Xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo s xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx užitky, patří xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx, bylo-li xxxx xxxxxxxxx zmařeno.
§595 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§596
Xx-xx xxx xxxx, x xxxxxxx prodávající xx, xx povinen xxxxxxxxxx xxx sjednávání kupní xxxxxxx na xx xxxxxxxxx.
§596 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§597
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx vyjde xxxxxx xxxx, na xxxxxx prodávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxxx xxxx; xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, má xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx od smlouvy xx kupující x xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§597 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§598
Xxxxxxxx xx právo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vznikly x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx.
§598 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§599
(1) Xxxx musí kupující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxx z odpovědnosti xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx domáhat x xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxxx do xxx týdnů, x xxx-xx x xxxx xxxxxx, xx šesti xxxxx od xxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x soudu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámí xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§599 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§600
Xxxxxxxxxx xxxx x odpovědnosti xx vady xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
§600 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx II.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
§601
Xxxxxxx vlastnictví
Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx přejít xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx ceny, xxxx xxx xxxx xxxxxxx dohodnuta xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx smlouvy xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nahodilého xxxxxxxx xx kupujícího odevzdáním xxxx.
§601 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxxx xxxxx
§602
(1) Xxx xxxxx xxx s xxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, kdyby xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Takové právo xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx jiného xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx.
§602 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§603
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx koupi.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxx věcné xxxxx, xxxxx působí i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx musí xxxxxxx písemně x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vůči xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx, může se xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx domáhat, aby xx věc xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zachováno.
§604
Xxxxxxxxx xxxxx nepřechází xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxx xx xxxxxxx xx jinou xxxxx.
§604 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§605
Není-li xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Uplyne-li tato xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxxx, musí xxx nabídka písemná.
§605 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§606
Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx věc xxxxxx xxxx namůže-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx-xx xx vyrovnat xxx xxxxxxx cenou, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§606 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx xxxxxx xxxxx
§607
(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx, xx xx právo xxxxx vrácení xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxx zaplacenou xxxx, xx xxxxx zpětné xxxxx.
(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx.
§607 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§608
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx dohodnuto jinak, xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx od odevzdání xxxx kupujícímu, xxxxx xxxxx zpětné xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx věc xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxx strana má xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx měla druhá xxxxxx x původní xxxxx xxxxxxx.
§608 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§609
(1) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx uplatněním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx věc téhož xxxxx.
(2) Xxxx-xx xx xxxxx zpětné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tutéž xxx, xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx.
§609 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§610
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahu výhrad x podmínek xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právního vztahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx nedohodli xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx jednoho xxxx xx uzavření kupní xxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxxxx.
§610 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxx xxxxxxx
§611
Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx věc xx xxx, x xx xxx, xx každá xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx směnou xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx, xxxxxx směnou xxxxxxx, xx xxxxxx kupující.
§611 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx IV.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx
§612
(1) Xxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba prodává xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "prodávající") x rámci xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kupní xxxxxxx x následující ustanovení §613 xx 627.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
§613
Xxxx xxx prodávat x xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx obstarat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx lhůta dohodnuta, xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nestane-li xx xxx, xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx škody.
§613 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§614
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s kupujícím xxxx xxxxx xxxxxx xxxx povinen xxxxx xxx xx místo xxxxxx kupujícím, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxx věc při xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x prodávajícím xxxxx.
(2) Nepřevezme-li xxxxxxxx xxx x době xxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uskladnění; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě určuje xxxxxx mezi xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx věci xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx věci. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za vybrané xxxxx. Do xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx kupující svým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převodem vlastnického xxxxx, odpovídá xx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxx x odpovědnosti xx xxxxx.
§614 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§615
Xxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx dohodnout.
§615 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Shoda x xxxxx xxxxxxxx
§616
(1) Xxxxxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xx to, xx prodávaná xxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxx ve shodě x kupní xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xx xxx vad. 16)
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, shodou x xxxxx smlouvou xxxxx xxxxxxxx 1 xx dále xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, prodávajícím, výrobcem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx a odpovídá xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxx použití xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx věc xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx datum xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx věc xxxx xxx překontrolována xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx není xx shodě x xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx s xxxxx smlouvou"), má xxxxxxxx xxxxx na xx, xxx prodávající xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx věci, xxxx xxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx postup xxxxx, xxxx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx slevu x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx odstoupit. Xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxx převzetím xxxx o xxxxxxx x xxxxx smlouvou xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx s kupní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx šesti xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx převzetí, pokud xx xxxxxxxxxx povaze xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
§617
Je-li xxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx upraveno xxxxxxxxxx xxxxxx, xx prodávající xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx seznámit, ledaže xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx, xx povinen nahradit xxxxxxxxxx škodu x xxxx xxxxxxxx.
§617 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§618
Xxxx, xxxxx xxxx vady, xxx nebrání, xxx xxxxx být věci xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx jen xx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx cena xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xx třeba upozornit, xx xxx xx xxxx x x xxxxx xxxx xxx, xxxx-xx to zřejmé xxx x xxxxxx xxxxxxx.
§618 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx za xxxx prodané xxxx
§619
(1) Xxxxx-xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x věci xxxxxxx, xxxxxxxx prodávající xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx převzetí xxxx x záruční xxxx (xxxxxx).
(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X věcí xxxxxxxxxxx xx nižší xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vady, xxx které byla xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(3) Jde-li x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx míře xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§620
(1) Xxx xxxxxxx spotřebního xxxxx je xxxxxxx xxxx 24 měsíců.
(2) X xxxx, xxxxx xxxx určeny x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu, xxxx xxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1; prodloužení xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx formou (xxxxxxx xxxx). Xxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx nebo obchodní xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kupujícímu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené údaje.
(4) Pokud xx xx x xxxxxxx xx poskytovanou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx srozumitelným xxxxxxxx vysvětlí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rozsah, xxxxxxxx, xxxx platnosti a xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx. X záručním xxxxx xxxxxxxxxxx zároveň xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčena xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xx koupi xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx záruky xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přesahující xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx; xxxx záruka xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx danými xxxxxxxx x s jakoukoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx vydán v xxxxxxx x podmínkami xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.
§621
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx běžet xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx dne xxxxxxx věci xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedení do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x včas xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx součinnost.
§621 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§622
(1) Xxx-xx x vadu, xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx bezplatně, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxx neúměrné, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx-xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, výměnu xxxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx žádat xxxxxxxxxx xxxxx x ceny xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x vadu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, aby věc xxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxx věc xxx vady, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx od xxxxxxx odstoupit. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vyskytnutí xxxx xx opravě xxxx pro větší xxxxx vad věc xxxxx xxxxxx.
(3) Xxx-xx x jiné xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx přiměřenou slevu x xxxx xxxx xxxx může od xxxxxxx odstoupit.
§623
Vada, xxxxx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx provozu, bude xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx nebo uvedení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x kupní xxxxxxx a byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. To xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy montáž xxxx jiné xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kupující x xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx nebo x uvedení věci xx xxxxxxx.
§624
Má-li xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx vadu, xx xxxxxx prodávající xxxxxxxx, má kupující xxxxx práva xx xxxxxx věci právo xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§624 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§625
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx xx uplatňují x prodávajícího, u xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xx-xx však x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx prodávajícího xxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, uplatní xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx opravy. Podnikatel xxxxxx k opravě xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§625 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§626
(1) Xxxxx x odpovědnosti xx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, zaniknou, xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx, které xx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx zaniknou.
(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx vady xxxx xxxxxxxx, nebyla-li xxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx převzetí xxxx xxxxxxxxx. Prodávající xxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx zkrátit, xx xxxx xxxx xxx xx 12 xxxxxx; xxxx xxxx uvede xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x prodeji xxxx.
§627
(1) Xxxx xx uplatnění xxxxx z odpovědnosti xx xxxx xx xx doby, xxx xxxxxxxx xx skončení xxxxxx byl xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx kupujícímu xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx uplatnil, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Dojde-li x xxxxxx, začne xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx převzetí xxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, dojde-li k xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx poskytnuta xxxxxx.
(3) Jakákoliv xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx x kupujícím, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odpovědnosti za xxxx prodané xxxx, xxxxx xx x xxxxxx důsledku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx III.
Xxxxxxxx smlouva
§628
(1) Xxxxxxxx smlouvou xxxxx něco xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx slibuje xxxxxxxxxxxx a xxx xxx xxxx slib xxxxxxx.
(2) Darovací xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x x movité xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx plněno xx po xxxxxxx xxxxx.
§629
Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx daru xxxxxxxxx xx xxxx, o xxxxx xx. Xx-xx xxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx obdarovaný oprávněn xxx xxxxxx.
§629 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§630
Xxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxx daru, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x němu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§630 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx x xxxx
Xxxxx I.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§631
Smlouvou x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx dílo xxxxxx (zhotovitel xxxx), xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx nebezpečí.
§631 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§632
Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx díla xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxx x xxxxxxxx objednávky. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx díla, x xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x dobu xxxx xxxxxxxxx.
§632 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§633
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx provést xxxxx xxxxxxx, xxxxx a x xxxxxxxxx xxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxx stanovena závazná xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx díla závisí, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx nebo xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§633 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§634
(1) Xxxx-xx xxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštními předpisy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx přiměřenou.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xx skončení xxxx. Provádí-li xx xxxx xxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx díla xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxxx xxxx zadáno, xxxxxxxx požadovat xxx xxxxx provádění xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§634 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§635
(1) Xxxx-xx cena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx bez souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Práce x náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Došlo-li x době xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx splnění xx xxxxx cenového předpisu, xxxxx kterého byla xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx objednatele xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x oznámit mu xxxxx cenu.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx; neodstoupí-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu xxxxx, ledaže ke xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provedení díla.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx smlouvy, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx práci x xxxxxxx náklady podle xxxxxxx dohodnuté xxxx, xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prospěch.
§635 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§636
(1) Xxxxx-xx cenu při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, musí xx určit alespoň xxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx překročit, xx povinen xx xx objednatele bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxx; xxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx oprávněn xx oznámení nově xxxxxx xxxx od xxxxxxx odstoupit; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx určené xxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prospěch. Xxxxxxxxxxx xx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
(3) Neodstoupí-li xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx službu xxxx xxxxxxx vyšší xxxx.
§636 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§637
(1) Xx-xx objednatelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, zhotovitel je xxxxxxx na xx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx zhotovitel x tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§637 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§638
(1) Xx-xx k xxxxxxxxx xxxx nutná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zhotovitel xxxxxxxx xxxxx x xxxx přiměřenou xxxxx x xx jejím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx na xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, provádí-li xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx provádějící xxxx.
§638 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§639
Poskytne-li xxxxxxxxxx řádně a xxxx potřebnou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx díla, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx musí uplatnit x xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx měsíce xx převzetí věci; xxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxx právo xxxxxxx.
§639 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§640
Bylo-li xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dobou xxxxxxx, xxxxxx zhotovitel xxxxx xx xxxxxx.
§640 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§641
(1) X xxxx xxxx xxxxxx provedeno, xxxxxx xxxxxxxxxxx sjednaná cena, xxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x zabránily-li xx x xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxx xxxxxxx dát xx xxxxxxxx xx, co xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jinak, xxxx co úmyslně xxxxxxxx vydělat.
(2) Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx mu xx xx přiměřená xxxxxxx.
§641 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§642
(1) Xx do xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx; xx však xxxxxxx xxxxxxxx zhotoviteli xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx použít xxxxx, x nahradit xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx dílo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nápravu xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§642 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§643
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx díla xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx zhotovitele xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx upotřebitelné xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x části xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práce.
(2) Xxxx objednatele xxxx x xxxx xxxxxxx neruší.
§643 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx
§644
Xxx-xx x zhotovení věci xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zhotoviteli xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.
§644 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§645
(1) Xxxxxxxxxx odpovídá za xxxx, které xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věci x xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx věc xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vymíněné.
(2) Xxxxxxxxxx odpovídá xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pokynů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx či nevhodnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§645 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§646
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx.
(2) X věcí, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxxx měsíců; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovit, xx x některých xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx doba kratší, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§646 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§647
Xxxxxxx xxxx začíná xxxxx xxx xxx převzetí xxxx. Převzal-li xxxxxxxxxx xxx xx xx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx záruční xxxx xxx ode xxx, xxx xxx xxxx povinnost.
§647 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§648
(1) Xxx-xx x vadu, xxxxxx lze odstranit, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxx, kterou nelze xxxxxxxxx a která xxxxx tomu, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx objednávky xxxxx xxxxxxx xxxx věc xxx xxxx, má xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx přísluší x xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx řádně xxxxxx. Xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx přiměřenou xxxxx.
§648 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§649
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx x zhotovitele x xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx uplatnění xxxxx ze xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx xxxxxxxx, jakož x o xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx.
§649 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§650
(1) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx věc xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xx povinen zaplatit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx zhotovitel x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx mu xxxxxxxx věc xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx x xx účelně xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx vždy xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx zhotovenou xxxxxx.
§650 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§651
Zhotovuje-li xx xxxxxxxxxxx stavba xx xxxxxxxxxx, odpovídá xxxxxxxxxx xx poškození xxxx xxxxxxx stavby xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, ledaže xx xx škodě xxxxx x xxxxx.
§651 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x opravě x xxxxxx xxxx
§652
(1) Jde-li x xxxxxx xxxx xxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx opravu nebo xxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx odstraňují xxxx xxxx, xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx nebo účinky xxxxxx opotřebení. Xxxxxxx xxxx xx činnost, xxxxxx se zejména xxxx xxxxxx věci xxxx její vlastnosti.
§652 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§653
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx objednatelem, xxxxx x za xxxx, xxxxx se vyskytnou xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vady, xxxxxxx příčinou xx xxxxxxx věci, která xx být opravena xxxx upravena, či xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ho xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§653 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§654
(1) Xxxxxxx xxxx je xxx měsíce, není-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xx záruční xxxx xxxxxxx xxxxxxx měsíců.
(2) Jestliže účelem xxxxxx xxxx xxxxxx xx, xxx xxx xxxxx xxx i xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxx xxxx úpravu xxxx záruční xxxx xxxxx než tři xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx měsíce xx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zhotovitel je xxxxxxx vydat objednateli xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záruku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky x xxxxxx této xxxxxx.
§654 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§655
(1) Xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx bezplatné xxxxxxxxxx xxxx. Zhotovitel xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Nelze-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, anebo xxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x zhotovitele x xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx. Doba od xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx doby xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydat objednateli xxxxxxxxx x tom, xxx právo xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a x xxxx jejího trvání.
§655 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§656
(1) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx si xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx oprava xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx provedena později, xx jednoho měsíce xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Neučiní-li xxx, je povinen xxxxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx.
(2) Nevyzvedne-li xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx. Xx-xx zhotoviteli xxxxx adresa objednatele x jde-li x xxx xxxxx hodnoty, xx zhotovitel xxxxxxx x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytnout xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyzvednutí xxxx.
(3) Dojde-li x xxxxxxx nevyzvednuté xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx uskladnění a xxxxxxx prodeje. Právo xx výtěžek xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§656 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxxxx x půjčce
§657
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určené xxxxx druhu, xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx zavazuje vrátit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx druhu.
§657 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§658
(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx dohodnout úroky.
(2) Xxx půjčce xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx množství xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§658 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxx x výpůjčce
§659
Xxxxxxxx x xxxxxxxx vznikne xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx bezplatně xxxxxx.
§659 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§660
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věc ve xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §617 xxxxx přiměřeně x xxx xxxxxxx xxxx.
§660 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§661
(1) Xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxx řádně x x souladu x účelem, xxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx slouží; xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zničením.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx k užívání xxxxxx.
§661 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§662
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx do konce xxxxxxxxx xxxx zapůjčení.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vrácení xxxx x před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řádně nebo xxxxxxxx xx užívá x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
§662 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XXX.
Xxxxxxx xxxxxxx
Oddíl X.
Xxxxxx ustanovení
§663
Xxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxxxx přenechává xx xxxxxx xxxxxxx věci, xxx xx xxxxxxx (xx sjednané době) xxxxxx nebo z xx xxxx x xxxxxx.
§663 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§664
Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přenechat xxxxxxxxxx xxx nájemci xx xxxxx způsobilém xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, užívání xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxx ji svým xxxxxxxx xxxxxxxx.
§664 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§665
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx. Pronajímatel xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx kontroly, xxx nájemce xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Nájemce xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x případě, xx tak xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jejím užíváním.
§665 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§666
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věc xx podnájmu, nestanoví-li xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx nájemce xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx.
§666 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§667
(1) Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx pronajímatele. Xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx nájemce xxxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů xx po xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx v xxxxxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxx xxxx. Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx nezavázal xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx protihodnotu xxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx-x xxxxxxx xxxxx xx věci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx uvést xxx na své xxxxxxx do původního xxxxx. Xxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx škoda, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§667 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§668
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu potřeby xxxxx, které xx xxxxxxx pronajímatel. Při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx příslušely pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx užívat věc xxx vady xxxx, xxx nebyly xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx omezení x xxxxxxx xxxxxxxxx věci x rozsahu nutné xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věci.
§668 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§669
Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx při xxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx byla xxxxxxxx její xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen xx, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§669 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§670
Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x to, xxx xx xxxx nevznikla xxxxx. Je povinen xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx to stanoví xxxxxxx.
§670 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxx
§671
(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx dohodnuto xxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx jinak, xxxxx xx nájemné xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozadu 1. dubna a 1. xxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§671 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§672
(1) Xx xxxxxxxxx nájemného xx xxxxxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx pronajaté xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xx společné xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx věci odstraněny xxxxx, xxx byly xxxxxxx soudním xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxx po xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxx nebo jsou-li xxxxxxxxxxxx věci, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zajištěno, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx dnů xxxx xxxx žádat x soupis xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxxx.
§672 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
JUDIKÁT 1)
§673
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx platit xxxxxxx, xxxxx pro xxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxx, nemohl xxxxxxxxxx xxx užívat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx dohodnut xxxxxxxxx povaze x xxxxxx věci, xxxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx při nájmu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.
§673 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§674
Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx pronajatou xxx z xxxxxx xxxxxxxxx v §673 xxxxx omezeně xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx užitky z xxxx klesly z xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x nájemného. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx musí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxx věc xxxxxx xxx omezeně.
§674 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§675
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx poskytnutí xxxxx x nájemného xxxx xxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Právo xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zakládajícím.
§675 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx nájmu
§676
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx pronajímatel x nájemcem jinak.
(2) Užívá-li nájemce xxxx i xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx návrh xx xxxxxx xxxx nebo xx vyklizení xxxxxxxxxxx x xxxxx xx 30 dnů, obnovuje xx xxxxxxx smlouva xx týchž podmínek, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxx xx xxxxxxxx vždy xx xxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx obnovuje xx xxxx dobu.
§676 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§677
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx neurčitou xxxx xxx, nedojde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
(2) Nájemní xxxxxxx lze vypovědět xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx půdního xxxxx 7) x xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxx 1. xxxxx xxxxxxx roku; xxx nájmech xxxxxx xxxxxxxxxxx x tříměsíční xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx lhůtě.
§677 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§678
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx.
§678 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§679
(1) Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx, byla-li xxxxxxxxx xxx předána xx xxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx - xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - nezpůsobilou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, stane-li se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx-xx xx odňata xxxxxx xxxx věci, xx xx xxx xxx xxxxxx účel xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x tomu, xxx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, má nájemce xxxx právo x xxxxx, xxxxx-xx o xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx odstoupit xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxx škoda, xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx o byt xxxx nebytový xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx nájemce, ač xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxx měsíců, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxx pronajatou věc xxxxxxxx.
§679 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§680
(1) Xxxxxxxx pronajaté xxxx xxxxxxx smlouva xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxx vlastnictví x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nabyvatelem xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxxx nájemce, a xx x tehdy, xxxx-xx smlouva xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx však xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx zákonem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§680 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§681
Xx xxxxxx výpovědi xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nájmu x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nemovité věci xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x pronajmutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nesmí xxx prohlídkou xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§681 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§682
Skončí-li xxxxx, xx nájemce xxxxxxx xxxxxx pronajatou xxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věci; xxxxx-xx xxxxxx užívání výslovně xxxxxxx, ve stavu, x xxxxx xx xxxxxxx, s přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§682 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§683
(1) Xxxxx-xx k poškození xxxx nadměrnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x pronajaté xxxx xxxxxxx, xx náhodu xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx věci; xxxxx xxxxx zanikne.
§683 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§684
Uplatňuje-li xxxxx osoba k xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx povinen učinit xxxxxxxx právní opatření x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx pronajímatel x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxx opatření xxxxxxx, xxxx xxxxxxx odstoupit xx smlouvy.
§684 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl XX.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx bytu
§685
(1) Xxxxx bytu xxxxxx nájemní xxxxxxxx, xxxxxx pronajímatel přenechává xxxxxxx za xxxxxxx xxx xx užívání, x xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx také xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) X družstevního xxxx lze nájemní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx družstva xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx je xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxx xxxx vypovědět xxx x xxxxxx stanovených x xxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxx určení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx bydlení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§686
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, rozsah xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxxxx bytu xxxx xxxxxx výši. Xxxxxxx xxxxxxx musí mít xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx se xx xx, že xxxxxxx x nájmu xxxx uzavřena xx xxxx xxxxxxxxx.
§686a
(1) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxx xxxxxxxx nájemní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úhrady xx plnění xxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx bytu x x xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx trojnásobek xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx úhradu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx.
(3) Nedohodnou-li xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx dluhů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx pronajímatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nevyčerpané xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx byt xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx.
(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx právo xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx veřejného xxxxx xx stejnými účinky.
Práva x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx
§687
(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx byt xx xxxxx xxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x nerušený xxxxx xxxx spojených x užíváním xxxx.
(2) X nájemní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx bytu xx xxxxx nezpůsobilém xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nájemce x xxxxxxxxxxxxxx současně xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx úhrady nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx x nájemcem xxxxx, drobné xxxxxx x bytě xxxxxxxxxxx x jeho užíváním x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Pojem xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx údržbou xxxx xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx.
(4) Práva x povinnosti nájemce, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx nákladů x xxx xxxxxxxxx, upravují xxxxxxx xxxxxxxx.
§688
(1) Xxxxxxx xx vedle xxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostory x xxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x užíváním xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, společné xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx plnění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx s xxxxxxxx bytu xxxxxxx.
§689
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, aby v xxxx žil xxx xxxxxx xxxxx osob, xxxxx xx přiměřený xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx užívat xxx x xxx x xxxxxxxxxx vyhovujících xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx vyhradit xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx osoby xx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx xxxxxxx xxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx písemně x xxx zbytečného odkladu xxxxx x počtu, xxxxxxx, příjmeních x xxxxxx narození xxxx x xxxx, x xxxxxxx, xx xxx xxx xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxx déle xxx 2 měsíce; xxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxx pronajímateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx do 2 měsíců xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxx porušil xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Jestliže xxxxxxx ví předem x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xx složitou xxxxxxxxxxxxxx své osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx po xxxx xxxx zajistí xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxx to xxxx xxxxxxxx xxxxx.
§690
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx svých xxxx xxxx xx xx, xxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nerušený výkon xxxxxx práv.
§691
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bytu, xxxx xxxxx xx xxxxx nájemce xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pronajímatele závady xxxxxxxxx x nezbytné xxxx x požadovat xx xxx náhradu xxxxxx vynaložených xxxxxxx. Xxxxx xx náhradu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Právo xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx.
§691 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§692
(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprav x xxxx, xxxxx xx xxxx pronajímatel, x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx; xxxxx odpovídá xx xxxxx, xxxxx nesplněním xxxx xxxxxxxxxx vznikla.
(2) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx drobných xxxxx x běžnou údržbu xxxx, má xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx upozornění xxxxxxx xx svůj xxxxxx sám x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx.
(3) Nájemce xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx písemné výzvě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx k dalším xxxxxxxxxx zařízením, pokud xxxx xxxxxxxx bytu x patří xxxxxxxxxxxxx.
§693
Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx způsobil x xxxx xxx xxxx xx, kdo x xxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, má xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx upozornění nájemce xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
§693 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§694
Xxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxx ani jinou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxx xx xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§695
Pronajímatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx odepřít xxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx takové xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx škodu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§695 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxx x xxxxxx za plnění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx
§696
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy nebo xxxxx nájemného v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pronajímatelem x xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Nedošlo-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může pronajímatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Souhlasí-li xxxxxxx s návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od doručení xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dalších xxx xxxxxx, xxx výši xxxxxxxxx xxxxx soud. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxx, které xx v xxxxx x čase xxxxxxx. Xxxx nájemného xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx x xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx nájemce xxxxxxx xxxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
(5) Ustanovení odstavců 2 xx 4 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxxxx-xx xx pronajímatel x xxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx poskytovaná x xxxxxxxx bytu x způsob jejich xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.
§697
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx nájemné xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx xx xxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
§697 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§698
(1) Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx slevu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Právo xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx má xxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx nebo xxxx poskytována xxxxx, x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx toho xxxxxxx bytu zhoršilo.
(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx úpravami v xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx delší xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx x užíváním xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx neposkytuje.
§698 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§699
Právo xx slevu x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx zanikne, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
§699 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Společný nájem xxxx
§700
(1) Xxx může xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Společní xxxxxxx xxxx stejná xxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
§700 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§701
(1) Xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, může vyřizovat xxxxx xx společných xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxx je třeba xxxxxxxx všech; jinak xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx oprávněni x xxxxxxx všichni xxxxxxxx nájemci společně x nerozdílně.
§701 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§702
(1) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neshodě x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx x xxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxx v případech xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxx zrušit xxxxx xxxxxxxxxx nájmu xxxx, xxxxxxx-xx xxx nezaviněný xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bytu xxxxxxxxxx nájemci. Xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x nich xxxxx xxx dále xxxxxx.
§702 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxx nájem xxxx xxxxxxx
§703
(1) Xxxxxxxx xx xx trvání manželství xxxxxxx xxxx jeden x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxx jednomu z xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx družstevního xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx bytu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x družstvu; x tohoto xxxxxxxx xxxx oba xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nežijí.
§703 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§704
(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vznikne xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx družstevního xxxx.
§704 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§705
(1) Xxxxxxxxxx-xx xx rozvedení xxxxxxx x xxxxx xxxx, soud na xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx určí, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx nájemce.
(2) Xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx družstevního xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bytu xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx zůstane xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxxxx bytu xxxxxxxx soud, xxxxxxxxxx-xx xx rozvedení xxxxxxx, xx návrh jednoho x nich x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxx, xxx x xxxx bude jako xxxx družstva xxxx xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxx x společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželů x xxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nájmu bytu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na zájmy xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§705 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§705x
Xxxxxx x nájemnímu xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 27) (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"), má xx xxxx xxxxxx partnerství xxxxx xxxxxx xxx, xxxx je x xxxxx druhého partnera x xxxxx x xxx spojená (§688).
(2) Xxxxxxxxx partnerství xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (družstevního xxxx), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stane xxxxx z xxxxxxxx 27) xxxxxxxx bytu (xxxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx společného xxxxx xxxx xxxxxxx (§700) xxx nejsou xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neplatnosti xxxx xxxxxxxxxxx partnerství, xxxxxx xxxxx partnera 27), xxxxx xxxx xxxxxxxx bytu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
§705 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 115/2006 Xx. s účinností xx 1.7.2006
§706
(1) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, xxxxx žila x xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx vlastní byt. Xx-xx touto osobou xxxxx jiný xxx xxxxxxxx manžel, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, zeť, xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, přejdou xx xx práva x xxxxxxxxxx z nájmu, xxx xxxxx pronajímatel x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx souhlas xx xxxxxxxx xxxxxxx forma.
(2) Xxxxx xxxx xx xxxx přechodu xxxxx odstavce 1 xxxxxx nejpozději xxxxxxxxx 2 let xx xxxxxxxx xxxxxxxx nájmu. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě, xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx přešel, xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věku 70 xxx. Xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx nepoužije x xxxxxxx, xx osoba, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx přechodu xxxxx xxxx 18 let; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 20 xxx, xxxxx xx pronajímatel x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx více xxxx podmínky pro xxxxxxx nájmu, přejdou xxxxx x povinnosti x nájmu xx xxxxxxx společně a xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x povinnosti x xxxxx xx xx.
(4) Každá xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx od smrti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx její xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx zemře xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx-xx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx smrtí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§707
(1) Xxxxx-xx xxxxx z xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx nájemci bytu, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pozůstalý xxxxxx.
(2) Jde-li o xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Bylo-li xxxxx xx družstevní xxx xxxxxx za xxxxxx manželství, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx členský xxxxx; x xxxx přihlédne xxxx v xxxxxx x dědictví. Jestliže xxxxxx manžel, xxxxx xxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx manželství, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxx družstevního xxxx xx toho xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxxx předmětů xxxxx, xxxx členství xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxx xx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx.
§708
Ustanovení §707 xxxx. 1 x 3 xxxxx x v xxxxxxx, xxxxxxxx nájemce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx domácnost.
§709
Ustanovení §703707 xxxxxxx pro byty xxxxxxxxxx xxxxxx.
§710
(1) Xxxxx xxxx zanikne xxxxxxxx dohodou mezi xxxxxxxxxxxxxx x nájemcem, xxxxxxxx výpovědí xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx skončit. Výpovědní xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx tři xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxxxxx xxxxx začne xxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhému xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) X případě, xx xxxxx bytu xxx xxxxxxx xx xxxx určitou, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx bytu nelze xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx (§676 xxxx. 2).
(4) Xxxxx xxxx, který xxx sjednán xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto práce xxxxxxxxx, aniž k xxxx xxx xxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxx nájem xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx zdravotním xxxxx xxxx x xxxxxx vážného xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx přestal určité xxxxx xxxxxxxxx.
§711
(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených v xxxxxx.
(2) Pronajímatel xxxx vypovědět nájem xxx xxxxxxxxx soudu:
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx, xxx x ním xxxxx, xxxx xxxxxxxx výstrahu xxxxx porušují xxxxx xxxxx x xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx bytu, zejména xxx, xx nezaplatil xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §686a odst. 3;
c) xx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx bytů, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx;
x) neužívá-li xxxxxxx xxx xxx vážných xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx;
x) jde-li x xxx xxxxxxxxxx určení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 70 xxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx důvod xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (§710 xxxx. 2) a xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k soudu. Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx přístřeší.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§711x
(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxxx, xxx své děti, xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, své xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
x) xx-xx potřebné x xxxxxx veřejného xxxxx x bytem xxxx x domem naložit xxx, xx xxx xxxxx užívat nebo xxxxxxxx-xx byt xxxx xxx xxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx;
x) jde-li x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prostory xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X písemné výpovědi xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůta (§710 xxxx. 2). Jestliže xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z nájmu xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx počne xxxxx xx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nedojde x xxxx dohodě.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyklizeného xxxx x účelu, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Soud xxxx xxxx uložit xxxxxxxxxxxxx, xxx nájemci xxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxx z dosavadního xxxx x z xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx ukončil xxxxx xxxxxxxxxx bytu. Xxxxx nájemce xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx v xxxxxx pěti xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xx návrh xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu.
(5) Má-li xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, je povinen xxx xxxxxxxx xx 15 dnů po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§712
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradní xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Náhradním xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx velikosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx domácnosti. Skončí-li xxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x důvodů xxxxx §711a xxxx. 1 písm. x), x) x x), xx xxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásadně xxxxxxxxxx bytu, xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx). Soud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nájemce xx xxxxx xx xxxxxxxx byt o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx byt.
(3) X xxxxxxxxx xxxxx §705 xxxx. 2 věty prvé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxx xxxxx §705 xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxx byt; xxxx xxxx, jsou-li xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Náhradním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx o jedné xxxxxxxxx xxxx pokoj xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v zařízené xxxx nezařízené xxxxx xxxx jiného xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §711, xxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx. Přístřeším xx xxxxxx dočasné xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx bytového xxxxxxxx x ostatních xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 6 xxxxxx.
(6) Společní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx jednu xxxxxxx xxxxxxx.
§712a
X xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dnem xxxxx x vyklizení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx §687 xx 699 x xxxxxxxxx §700 xx §702 odst. 1.
§712a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 267/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995
§713
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo po xxxxxxx xxxx manželství xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx manžel xxxx xxxxx xxxxxxx x §706 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xx x bytu vystěhovat, xxxxx jim xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bytová xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx smrti xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx pronajímatel, xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx tří měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxx výzvy. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx práce, xxxx tato osoba xxxxxxx xx vystěhovat, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxxxxxx bytové náhrady xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxx užívající xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx užívá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, která xxxxxxxx 70 let xxxx, xxxxxxxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxx.
§714
Zánikem xxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nájem bytu. Xxxxx, jejíž nájem xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx x xxxx vystěhovat, pokud xx xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §712 odst. 2 x 3, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §712 odst. 5. Xxxxxxx členského podílu xx může člen xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx x xxxx, x xx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Úprava xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx bytu
§715
Xx xxxxxxxxx pronajímatelů xx xxxxx nájemci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Souhlas x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
§716
(1) Xxxxx xx splnění xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx u xxxxx xx tří xxxxxx xxx xxx, kdy xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx zanikne.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx x účastníků xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dotčena.
§716 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx X.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxx bydlení
§717
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx místnosti xxxxxxx xxxxxxxx uzavřenou xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx téže xxxxxxxxx uzavřeny xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxx x nich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx, který xx byl x xxxxxx xxxxxxx.
§717 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§718
Je-li xxxxxxx povinen xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx náhradní ubytování, xxxxx nájemní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dohodnuto xxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skončil x důvodů, xxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxx bytu podle §711 xxxx. 2, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístřeší.
Xxxxx XX.
Xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxx)
§719
(1) Xxxxxxxxx byt nebo xxxx xxxx xxx xxxxxx přenechat xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x podnájmu xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx tato xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxxxx za xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx §711 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx. Xxxxxx-xx dohodnuto xxxxx, xxxxx, že xxxxxxxx lze vypovědět xxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxx §710 xxxx. 2.
(2) Podnájem xxxxxxxx xxx xxxxxx doby xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx nájmu. Xxx-xx xxxxxxxx sjednán xx xxxxxxx xxxx, skončí xxxx uplynutím xxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxx podnájmu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx podnájem.
Oddíl XXX.
Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor
§720
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx. 8)
§720 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx VIII.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxxx nájmu xxxx xxxxxxxx
§721
(1) Xx-xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx takové xxxxxxx ztěžují, má xxxxxxx právo, xxx xx byla xxxxxxxxxx xxxx xxx sloužící xxxxx účelu. Xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx nájemného xxxx na xxxxx x nájemného xx xxxx, xx kterou xxx xxxxxx pro xxxx vadu xxxxx xxxxxx buď xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx na prominutí xxxx xx slevu x xxxxxxxxx musí xxx uplatněno u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxx.
§721 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§722
(1) Xx opotřebení xxxx xxxxxxxxx řádným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx, ztrátu xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu xx xxxx ustanoveními xxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx za xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxx xxx, xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §617.
§722 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§723
(1) Xxxxx-xx xxxxxxx věc xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Jestliže xx xxx ztratila nebo xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx, bylo-li xxxx xxxxxxx dohodnuto, xxxxx ztrátu xxxx xxxxxxx věci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo dokud xx x tom xxxxxxxxxxxx xxxxx nedozvěděl.
§723 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava VIII.
Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§724
Příkazní xxxxxxxx xx xxxxxxxx příkazník, xx xxx příkazce xxxxxxx nějakou věc xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§724 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxx příkazníka
§725
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx pokynů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx a nemůže-li xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.
§725 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§726
Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Svěří-li xxxxxxxxx xxxxxxx jinému, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx prováděl sám; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx byl-li xxxxx xxxxxxxx nutný, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§726 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§727
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx všechny zprávy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx všechen xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx provedení xxxxxxx xxxxxxxx příkazci xxxxxxxxxx.
§727 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
§728
Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a nahradit xxxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příkazu, x xx x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§728 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§729
(1) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx, xxxxx vznikla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Utrpí-li xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx.
§729 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§730
(1) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx povinen poskytovat xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx nenastal, ledaže xxxxxx jednání xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§730 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Zánik xxxxxxxx xxxxxxx
§731
Pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx moci (§33b).
§731 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§732
Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx příkazce povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx škodu x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx část xxxxxxxxxxxx provedené práci. Xx platí i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podnět.
§732 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx o obstarání xxxx
§733
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx věci xx xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitou xxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Objednatel xx xxxxxxx obstarateli za xxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxx.
§733 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§734
O xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx cena x xxxx xxxxxxxxx.
§734 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§735
Xxxxxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odstoupit; xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nahradit xxxxxx vynaložené xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx obstarateli, xxxxx xx xxxxxxxxxx nemohl xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx nárok na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx.
§735 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§736
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; odchýlit xx xx nich xxxx xxxxx tehdy, xx-xx xx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§736 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Oddíl XXX.
Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
§737
Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxxxxx.
§737 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§738
Smlouva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Musí obsahovat xxxxxxx předmět prodeje, xxxx, xx xxxxxx xx být předmět xxxxxx, xxxxxx obstaratele xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx odstoupení od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
§738 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§739
(1) Xxxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxx pouze, xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Objednatel xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx.
§739 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§740
Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx věc svěřena xx prodeje, xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohodnuto xxxxx. Xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, že xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx věc xx nižší xxxx.
§740 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§741
(1) Xxx xxxxxxx věci xxxxxxx xx prodeje xxxxxxxx obstaratel xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vady xxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá i xx to, že xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxx xxxx odpovědnost xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx použitých xxxx.
§741 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxxxxx bez příkazu
§742
Xxxxxxx-xx někdo, xxxx je x xxxx oprávněn, cizí xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx škodu, xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, povinen xxxxxxxx jednateli xxx xxxxxxx nutný náklad, x když se xxxxxxxx xxx zavinění xxxxxxxxxxx nedostavil.
§742 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§743
(1) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx škody, xxxx xxx, kdo xxxx xxxxxxxx záležitost xxxxxx, xxxxxxx jej x xxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxx a xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiného, xx xxxxxxxx bez xxxxxxx nárok na xxxxxxx nákladů, xxxxxxx xxx ten, x xxxxx zájmu xxxxxx, x xxxx skončení xxxxxxx obohacen.
§743 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§744
(1) Xxx zasáhne xx xxxxxxxxxxx jiného, xxxx xx šlo o xxxxxxxxx xxxxxxx škody, xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jiného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
§744 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§745
Nemá-li xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx, pokud xx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§745 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§746
Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o něm xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, co xxx xxx získal, xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§746 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava X.
Xxxxxxx x xxxxxxx
§747
(1) Xxxxxxxx x úschově vznikne xxxxxxxxx právo, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x tak, xx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky.
(2) Xx smlouvě xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§747 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§748
Složitel xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxx xxx jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; odměnu xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx xx xxx xxxx odpovídá-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx schovatele xxxxx xxxxxxxxxx.
§748 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§749
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, x xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx úschovy xxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx ji xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx doby úschovy xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx s tím, xx x xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx nemůže xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§749 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§750
Není-li xxxxxxxx a xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx dlouho xx xxx xxx x xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxx žádat vrácení xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx kdykoli xxxxxx.
§750 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§751
Použije-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx věc, xxxxxx-xx její použití xxxxxx, dá-li xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nezbytné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx-xx v prodlení x xxxxx vrácením, xxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx.
§751 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§752
Složitel xx povinen, není-li xxxxxxxxx dohodnuto xxxxx, xxxxxxxx schovateli xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx i náklad, xxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§752 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§753
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx lze xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxxx.
§753 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxx x xxxxxxxxx
§754
(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo, xxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx dohodnutou xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x účelu xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxx, ubytovny x xxxx xxxxxxxx).
(2) Xx xxxxxxxxx x služby s xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx povinen zaplatit xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
§754 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§755
Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které mu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxxxx spojeno.
§755 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§756
Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhrazené xx k ubytování xxxxx způsobilém pro xxxxx užívání a xxxxxxxx xx nerušený xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s ubytováním.
§756 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§757
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx užívat xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx a xxxxxx x ubytováním xxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§757 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§758
X xxxxxxxxxxxx ubytovatele xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxxx §433 x 436.
§758 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§759
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx újmě xxxxxxxx.
(2) Ubytovatel může xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x ubytovacím xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§759 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx o xxxxxxxx
Xxxxx I.
Smlouva x přepravě xxxx
§760
Smlouvou x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxx, právo, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx.
§760 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§761
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx přepravě xxxxxxx o xxxxxxxxxx x pohodlí cestujících x xxx hromadné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zařízení. Podrobnosti xxxxxx xxxxxxxxx řády.
§761 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§762
(1) Xx-xx xxxxxxxxx zavazadlo, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx x pod xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxxx přepravováno odděleně, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx do místa xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.
§762 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxxxxxxxx
§763
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dopravce povinen xxxxxxxx škodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx provedena xxxx; xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx cestující uplatnit x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu; xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx šesti měsíců, xxxxxxxx.
§763 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§764
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx škoda na xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx přepravovaných xxxxxxxx x ním xx xx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxx, odpovídá xx xx dopravce xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ( §427 xx 431 ).
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravce podle xxxxxxxxxx x odpovědnosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§764 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl II.
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
§765
(1) Xxxxxxxx x přepravě xxxxxxx vzniká xxxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxx xx přepravné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dopravci xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx převzetí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§765 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§766
(1) Xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dávat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepravními xxxx dopravci xxxx xxxxxxx.
(2) Xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dávat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx řády.
§766 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§767
Xxxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx.
§767 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§768
(1) Xxxxxxxx může xxxx x provedení přepravy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob; xxxxxx odpovídá, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx několik xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§768 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
Odpovědnost
§769
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x době xx převzetí k xxxxxxxx xx xx xxxxxx, ledaže xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, jejího obalu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx řády mohou xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx se xx xx to, xx xxxxx xxxxxxx některou x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.
(3) Xx škody xxxxxxx na přepravovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §427 xx 431.
§769 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
§770
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinen nahradit xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x přepravě. Kromě xxxx je xxxxxxx xxxx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dopravce xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx provést xxxxxx, xxxxx dopravce xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxx škody x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx přepravované zásilce, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx-xx způsobeny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; podmínky x rozsah xxxxxxx xxxxxxx přepravní řády.
§770 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s účinností xx 1.1.1992
§771
Právo xx náhradu xxxxx xxxx odesílatel uplatnit x xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx od xxxxxx zásilky příjemci, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx.
§771 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Oddíl III.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x přepravě
§772
Xxxxxxxxxxx úpravu xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přepravní xxxx xxx převzít xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; odpovědnost xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
§772 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§773
(1) X xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §656 xxxx. 2 x 3.
(2) Xxxxxxxxx řády mohou xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) některých xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo věcí, xxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxx.
§773 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XXXX.
Xxxxxxx zprostředkovatelská
§774
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvou xx xxxxxxxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx se zavazuje xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxx xxxxxxx přičiněním xxxxxxxxxxxxxxxxx.
§774 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§775
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odměna x xxxxxxxxx výši; odměnu xx xxxxx sjednat x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §40a.
§775 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§776
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kromě odměny xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxx dohodnuto; v xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx nárok xx xxxxxx.
§776 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x účinností od 1.1.1992
§777
Zájemce x xxxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx smlouvu. Zprostředkovatel xx xxxxxxxx xx xxxxxxx jednat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jen xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
§777 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava XXX.
Xxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§778
Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") x peněžním xxxxxxx složením xxxxxx x xxxxxxxxx ústavu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ústavem.
§778 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§779
Vkladatel xx právo na xxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx výhody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)
§779 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§780
(1) Xxxxxxxxx, x x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxx x xxxx oprávněná xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx nakládat.
(2) Xxxxxxxxx může x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) výplatu vkladu xx xxxxxxx hesla xxxx xx splnění xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx vkladatel xxxxx, xxxx prokázat, že xx xxxxx xxxxxx.
§780 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Vklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
§781
(1) Xxxxxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx x xx xxxx zřejmá xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x konečný xxxx.
(2) Není-li xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx rozhodný xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
§781 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§782
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.
§783
(1) Xxx předložení xxxxxxx xxxxxx nelze x xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x datum xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx xx vkladní xxxxxx xxxxxxxxx. S xxxxxxx xx cestovní xxxxxxx xxxxxx xx však xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx předloží vkladní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
§784
(1) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vkladní xxxxxx xxxx vkladatel x xxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx xxxxxxx ústav xx xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx, xxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx knížka xx umořenou.
(2) Xx umoření xxxx xxxxxxx xxxxx vkladateli xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx vkladních xxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx peněžní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx knížku i xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx.
§784 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§785
Jestliže xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx s vkladem xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx knížku na xxxxxxxx záznamů, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx této xxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu.
§785 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§786
Xxxxxxx xxxxx
(1) Vkladní xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vkladu. Xxxx xxxxxx je xxxxxxx na vkladním xxxxx. Jinak xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx knížkách.
(2) Xxxxxxx list může xxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx.
§787
Xxxxx xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx ústav může xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx.
Xxxxx XX.
§788
§788 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§789
§789 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§790
§790 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§791
§791 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§792
§792 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§793
§793 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§794
§794 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§795
§795 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§796
§796 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§797
§797 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§798
§798 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§799
§799 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§800
§800 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§801
§801 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§802
§802 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§803
§803 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§804
§804 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§805
§805 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§806
§806 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§807
§807 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Sb.
§808
§808 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§809
§809 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§810
§810 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§811
§811 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§812
§812 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§813
§813 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§814
§814 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§815
§815 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 37/2004 Xx.
§816
§816 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§817
§817 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§818
§818 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§819
§819 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§820
§820 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§821
§821 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§822
§822 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§823
§823 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Sb.
§824
§824 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§825
§825 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
§826
§826 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Sb.
§827
§827 xxxxxx právním předpisem x. 37/2004 Xx.
§828
§828 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx.
Hlava XXX.
Xxxxxxx o xxxxxxxx
§829
(1) Xxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sjednaného účelu.
(2) Sdružení xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxx.
§829 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§830
Xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx vyvíjet činnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx znemožnit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
§830 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§831
Xxxxx xxxxxxxx činnosti mohou xxx účastníci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx věci. Není-li xx smlouvě xxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx stejné hodnoty.
§831 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§832
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx uzavření smlouvy.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx některý xxxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx x nimi xx xxxxxx dosažení xxxxx smlouvy xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx způsobem nebo xxxxxxxx, xxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§832 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§833
Xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků x poměru x xxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx o xxxxxx oddělení xx xxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx jednotlivě xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§833 vložen xxxxxxx předpisem č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§834
Majetek xxxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx.
§834 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§835
(1) Xxxxxx xx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xx závazků xxxx třetím osobám xxxx účastníci xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
§835 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§836
(1) Xxxx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxx.
(2) Xx-xx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx většina xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeden hlas; xxxxxxxx xxxxxx nerozhoduje.
§836 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§837
Každý xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx správu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§837 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§838
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx sdružení xxxxxxxxx, xx xxxx v xxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxx důvodů xxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x když xxxx dohodnuta xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Z xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx sdružení xxxxxxxx, x xx xxxxx jednomyslným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx.
§838 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§839
Xxxxxxxxxxx, xxxxx vystoupil xxxx xxx vyloučen, xx xxxxx věci vnesené xx xxxxxxxx. Podíl xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx vystoupení xxxx xxxxxxxxx xx xx vyplatí x xxxxxxxx.
§839 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§840
Účastník, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx byl xxxxxxxx, xx nezprošťuje odpovědnosti xx závazky z xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§840 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§841
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, jinak rovným xxxxx.
§841 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXXX.
Xxxxxxx x xxxxxxx
§842
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx důchodu.
§842 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§843
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§843 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§844
Xxxxx xx xxxxxx nelze xxxxxxx na jiného. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.
§844 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXXXX.
Xxxxx a hra
§845
(1) Výhry xx sázek x xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx nelze ani xxxxxxxxxx x půjček xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx nebo xxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zajistit.
(2) Xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxx.
§845 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§846
Ustanovení §845 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx podnik, xxxxx xxxxxxxxx stát xxxx xxxxx xxx xxxxxx povolen.
§846 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxx soutěž
§847
Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx soutěž xx xxxxxx dílo nebo xxxxx, musí xx xxxxxxxxx uvést xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx vyhlásit, kdo, x xxxx lhůtě x xxxxx jakých xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ocenění.
§847 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§848
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ocenění splnili xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx cen.
(2) Bylo-li dosaženo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozdělí xx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx postup x xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§848 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§849
(1) Xxxxxxxx soutěž lze xxxxxxx jen xx xxxxxxxxx důvodů. Xxxxxxxx xx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx soutěžícím, kteří xxxx xxxxxxxxx soutěže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zčásti xxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soutěžící xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§849 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxx příslib
§850
Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejném příslibu.
§850 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§851
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx odměnu xxx, xxx xx xxxxxxxx splní.
§851 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
§852
Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx několik osob x z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx má xxxxxx xxxxx jedna osoba, xxxxxxx se xxxxxx xxxx ně xxxxxx xxxxx.
§852 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxx xxxxxxx
§852x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx poskytne xxxxxx 11) x xxxxxxxx xx zavazuje, xx zaplatí xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákazníkovi xxxxxx x xxxxxxxxx 12) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x účinností od 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx smluvních xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxx zájezdu, xxxxx x xxxx xxxxxx trvání; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx odkazem xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 13) xxx x případě, xx xxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx zákazníkovi xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx rozvrhu xxxxxx x xxxx xxxxxx.
(2) Cestovní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) způsob, xxxxx xx zákazník xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx cestovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.
(3) Cestovní xxxxxxx xxxx dále obsahovat,
x) jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx i další xxxxxx za služby, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, údaje x xxxxx x výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx ubytování, jeho xxxxxx, kategorii, stupeň xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znaky,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, druh, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx cesty,
d) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x rozsah,
e) xx-xx realizace zájezdu xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálního xxxxx xxxxxxxxx, výslovné xxxxxxx xxxx skutečnosti x současně xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu zákazníků,
x) xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx účastník xxxxxxx xxxxxxxx, uvedení xxxxxx podmínek a xxxxx, ve xxxxx xxxx zákazník xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxx důvody xxx xxxx stanovení.
§852b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852x
(1) X xxxxxxxx smlouvě xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx kancelář je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stanoven xxxxxx xxxxxxx zvýšení xxxx. Xxxx zájezdu uvedená x cestovní xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zvýšena xxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx zájezdu xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx
a) xxxx za xxxxxxx xxxxxx xxx pohonných xxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty x xxxx zájezdu, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx české xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x více xxx 10 %,
xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx dne xxxx xxxxxxxxx zájezdu.
(3) Xxxxxxx oznámení o xxxxxxx ceny xxxx xxx zákazníkovi odesláno xxxxxxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo na xxxxxxxxx rozdílu x xxxx zájezdu.
§852x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději 7 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout zákazníkovi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx důležité x xxxxx xxxx xx známy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx již x xxxxxxxx smlouvě xxxx x katalogu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména
x) xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §852b xxxx. 3 písm. x) xx x), xxxxx xxxx cestovní xxxxxxxxx xxxxx x nejsou xxxxxxxx x cestovní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx, jehož účastníkem xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx x telefonní xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx, zejména místního xxxxxxxx cestovní kanceláře x xxxxxx a xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
d) informace x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xx cestovní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx zájezdu.
(2) Xx-xx cestovní xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx již xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xx-xx cestovní xxxxxxxx xxxxxx x objektivních xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx změnit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cestovní smlouvy xxxx i xx xxxxx xxxx zájezdu, xxxx xxx x xxxxxx xxxx cena xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx kancelář xxxxx xxxxxxxx smlouvy podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx, xxx bude se xxxxxx cestovní smlouvy xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kanceláří, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákazníkovi, od xxxxxxx neodstoupí, xx xx xx xx, xx s xxxx xxxxxx souhlasí.
§852x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxx zahájením xxxxxxx xxxx zákazník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kanceláři, xx xx xxxxxxx xxxxx něho xxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx zákazníkem. Xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx souhlasí s xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou. X xxxxxxx, že xxxxxxxx smlouva xxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxx §852b xxxx. 3 xxxx. x), xxxx xxx zákazník xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx a xxxx zákazník xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úhradu xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxx zákazníka xxxxxxxx.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. x účinností xx 1.10.2000
§852g
(1) Xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx odstoupit. Xxxxxxxx kancelář xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx cestovní smlouvy xxxxxxxxx xxx z xxxxxx zrušení zájezdu xxxx z důvodu xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §852e odst. 2 xxxx odstoupila-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx zrušení zájezdu xxxx jeho zahájením, xx zákazník xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nové cestovní xxxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx takový xxxxxx nabídnout.
(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx za platby xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx cena xxxxxx xxxxxxx nižší xxx již uskutečněné xxxxxx xxxxx předchozí xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx vrátit.
(4) Zruší-li cestovní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx než 20 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % x xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx škody xxx xxxx dotčeno.
(5) Xxxxxxxx kancelář xx xxxx xxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxx xxxxxxxx 4 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxx-xx, xx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x) x xxxxxxx x §852b xxxx. 3 xxxx. e),
b) x xxxxxxxx neodvratitelné xxxxxxxx, xxxxx nemohla xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx na xx rozumně požadovat.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852x
(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou nebo xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxx zahájením xxxxxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx povinen zaplatit xxxxxxxx kanceláři xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx §852b odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinna vrátit xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx obdržela xx úhradu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.
(2) Xx-xx důvodem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §852g xxxx. 2, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, co xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cestovní xxxxxxxxx odstupné. Xxxxx xxxxxxxxx xx náhradu xxxxx tím xxxx xxxxxxx.
§852h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2000
§852i
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx tyto xxxxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými dodavateli xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxx uplatnit své xxxxx u cestovní xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ode xxx, xxx xxx být xxxxxx ukončen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zaniká.
(3) Xx-xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx agenturou, 14) xx lhůta podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, x xxxxx tak xxxxxxxx učinil řádně x včas x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cestovní xxxxxxxx.
§852x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852j
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx cestovní xxxxxxx xxxxx §852g odst. 2 zprostit jen xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
a) x xxxxxxx x §852b xxxx. 3 písm. x), nebo
x) x xxxxxxxx neodvratitelné xxxxxxxx, xxxxx nemohla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx kancelář se xxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx porušením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx tuto xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx dodavatelé xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu poskytovaných x xxxxx xxxxxxx x škoda xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx,
x) xxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nevyhnutelná, xxxx
c) neodvratitelnou xxxxxxxx, xxxxx nemohlo xxx xxxxxxxxx xxx xxx vynaložení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx, xxx vyhlášená xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx z cestovní xxxxxxx a xxxx xxxxxxx je uvedeno x cestovní smlouvě x xxxxxxx s xxxxx mezinárodní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škodu, xx kterou odpovídá, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě.
§852x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§852k
(1) X případech xxxxx §852j xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinna poskytnout xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu xxxx xxxxxx podstatnou xxxx xxxxx x xxxx xxxx zjistí, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu xxxx xxxxxx podstatnou xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu x bezplatně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x cestovní xxxxxxx, xx cestovní xxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxx rozdíl x xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx zákazníkovi xxxxxx x ceně. X xxxxxxx, že xxxxxxxx zájezdu je x xxxxxxx, xx xxxxxxxx kancelář xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx místo xxxxxxx xxxx na xxxx místo xxxxxxx, x nímž xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx uskutečněna jiným xxxxxxxxx prostředkem, než xxxxxx měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx
a) doprava xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx náklady, povinna xxxxxx xxxxxx v xxxx, xxxx
x) xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků.
§852x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
XXXX XX.
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx X.
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§853
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxx xxx tímto, xxx xxxxx xxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x účelem xxx xxxxxxxxx.
§853 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
Xxxxxxxxx x zrušovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1964
(xxxxx x. 40/1964 Xx.)
§854
Xxxxx dále xxxx xxxxxxx jinak, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx vztahy vzniklé xxxx 1. xxxxxx 1964; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahů, xxxxx x nároky x xxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1964 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§854 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§855
(1) Xxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx 31. xxxxxx 1964 xxxxxxxx xx osoby xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svéprávnosti, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x právním úkonům x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy, pokud xxxx nerozhodne x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxx. 2.
§855 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§856
(1) Xxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1964. Tímto xxxx xxxxxxx bezpodílové spoluvlastnictví xxxxxxx xx všemu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jež nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se na xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx č. 140/1961 Sb. (xxxxxxx xxxxx) xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx 1. dubna 1964 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§856 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§857
Nabyl-li xxxx 1. dubnem 1964 xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, vznikne xxxxx xxxx xxxxx společného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx nevznikne, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§857 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§858
(1) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uzavřeny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx 1. xxxxx 1964 xxxxx xx plnění xxxxxxxxx (§355 xxxx. 1 ve xxxxx xxxxxx č. 40/1964 Xx.); xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osobám xxxxxxxx x §372 xx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Sb.
(2) Xxxxx se xxxxxxxxxx §61 xxxxxx č. 47/1956 Sb., o xxxxxxxx letectví, dovolává xxx pojištění xxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxx §58 až 60 xxxxx zákona, xxxxxx xx xxx od 1. dubna 1964 xxxxxxxxxx §427 xx 431 xx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx.
§858 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§859
(1) Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x dne xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. dubnem 1964, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
(2) Dnem 1. xxxxx 1964 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze svěřeného xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žil xx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti, xxxxx xxxxx podílu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§859 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§860
Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx do svého xxxxxxxxx posuzují xxxxx x promlčecí xxxx, xxxxx xxxxxx běžet xxxx 1. dubnem 1964.
§860 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§861
Jde-li x právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx na vrácení xxxxxxxxxxxxx majetkového prospěchu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ode dne, xxx počala xxxxx xxxxx xxxxxxx; tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xx již xxxx 1. xxxxxx 1964 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§861 xxxxxx právním předpisem x. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§862
Xxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxx 1. dubnem 1964 xx xxxx xxxxxxxxxxx §495 xx xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxx xxxxxx upraveny zvláštními xxxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklých ze xxxxxxx.
§862 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§863
Majetkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §563 odst. 2 xxxxxx x. 141/1950 Xx. (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxx předpisy, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
§863 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
§864
Xxxxxxx xx:
1. xxxxxxxx xxxxxxx č. 141/1950 Sb. s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovních xxxxx, x §22 x 352;
2. zákon č. 126/1946 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. xxxxx č. 139/1947 Sb., x xxxxxxxxx pozůstalostí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
4. xxxxx č. 45/1948 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 139/1947 Xx., x rozdělení xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
5. xxxxx č. 207/1948 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zemědělských pozemků;
6. xxxxx č. 189/1950 Sb., x xxxxxxxx smlouvě;
7. xxxxx č. 63/1951 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky;
8. xxxxx č. 65/1951 Sb., o převodech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx;
9. xxxxxxxxxx §18 xxxx. 2 a §20 zákona č. 84/1952 Sb., x organizaci xxxxxxxxxxx;
10. xxxxxxxxxx §95 x 96 zákona č. 115/1953 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx;
11. xxxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x), §58, §59 xxxx. 1 x §60 xxxxxx č. 47/1956 Sb., x xxxxxxxx letectví;
12. xxxxxxxxxx §50 xxxx. 6 xxxxxx č. 41/1957 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx zákona);
13. xxxxxxxxxx §32 xxxxxx č. 150/1961 Sb., x xxxxxxxxx při xxxxxxx x nemocech x povolání;
14. vládní xxxxxxxx x. 366/1940 Xx., x plovárnách x koupalištích;
15. vládní xxxxxxxx č. 183/1947 Sb., xxxx xx xxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxxx;
16. xxxxxx xxxxxxxx č. 53/1955 Sb., kterým xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx nařízení x. 183/1947 Xx., xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobní xxxxxxx;
17. xxxxxxxx xxxxxxxx spravedlnosti č. 157/1950 Sb., kterým xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 37/1955 Xx.;
18. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 179/1950 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx;
19. xxxxxx xxxxxxxx č. 113/1956 X. x., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx §5 xx 7;
20. xxxxxx xxxxxxxx x. 211/1957 Ú. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx;
21. příloha xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 157/1954 X. l., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx důchodové pojištění;
22. xxxxxxx 1 až 11 vyhlášky ministerstva xxxxxxx x. 237/1955 X. l., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx pojišťovnou;
23. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 206/1957 X. x., x vkladních xxxxxxxx;
24. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 33/1958 X. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx Státní xxxxxxxxxxx;
25. xxxxxxxxxx xx. 22 až 25 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 125/1959 X. x., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
§864 vložen xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Xxxxx XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx účinným
xx 1. xxxxx 1983
(xxxxx x. 131/1982 Xx.)
§865
(1) Xxxxx není xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxx v xxxx xx 1. dubna 1964 xx 1. xxxxx 1983.
(2) Xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx od 1. xxxxx 1964 do 1. dubna 1983, xxxxx se xxxxxxxxxx §149 xxxx. 4, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx od 1. dubna 1983, xxxx xxxxxxxxxxx soudu xx xxxxx xxxxxx xx tří xxx xx 1. xxxxx 1983.
(3) Xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §135a xx xxxxx zákona x. 131/1982 Xx. xx xxxxxxxx i xxxx, xx xxxxxx občan xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx (§135a xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxx (§135a xxxx. 2) xxxx 1. xxxxxx 1983; xxxx xxxx xxxx neskončí xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx.
(4) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §40a ve xxxxx zákona x. 131/1982 Xx., x xxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1983, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx tří xxx xx xxxxxx xxx.
(5) Xxx-xx o xxxxx xx náhradu xxxxx xxxx o xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkového xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxx lhůta xxxxxxx; xxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xx xxxxx x povinnosti x xxxxxxx břemen xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1964 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §135b x §135c xxxx. 3 až 7 xx xxxxx xxxxxx č. 131/1982 Xx.
§865 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§866
Zvýšení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx sražena xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx a stanovení xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x nimž xxxxx xxxxxxxx 1. xxxxxx 1983, nedotýká xx xxxxx x srážkách xx mzdy x xxxxxx xxxxxx (§57 xx xxxxx zákona x. 40/1964 Xx.) xxxxxxxxxx před tímto xxxx.
§866 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Hlava XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx 1. xxxxx 1989
(xxxxx č. 188/1988 Xx.)
§867
Nárok xx náhradu za xxxxxx xx důchodu, xxxxx vznikl před 1. xxxxxx 1989, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
§867 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1992
Hlava X.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
od 1. xxxxx 1992
(xxxxx x. 509/1991 Xx.)
§868
Pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1992; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahů, xxxxx i xxxxxx x nich vzniklé xxxx 1. xxxxxx 1992 xx však xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
§868 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 509/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§869
Xxxxxxxxx xxx právním úkonům xxxxxxxx v době xxx let xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx důvod xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x po xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxxx je xxxx xxxxx uplatnit xx xxxxxxx xxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
§869 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§870
Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx doby, xxxxx xxxxxx běžet xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.
§870 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§871
(1) Xxxxx osobního užívání xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x místností xxxxxxxxxxxx k bydlení xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xx společný xxxxx. 2)
(2) Právo xxxxxxx xxxxx xxxx xx mění xx xxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Obdobně to xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Osobní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mění xx nájem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx splňují kritéria xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxx byty; pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, mění xx xxxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxx.
§871 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§872
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, mění se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na vlastnictví xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §8 odst. 1 xxxxxx x. 229/1991 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tím xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx osobního xxxxxxx stejného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxx osobního xxxxxxx stejného zastavěného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx uživatelům xxxxxxxxxxx pozemku), xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxx velikost xx xxxxxx xxxx velikost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stavbě xxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx užívání. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx velikost spoluvlastnických xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx k xx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pozemku xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pozemku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx; zaniklo-li, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dílem.
(5) Xxxxxxx-xx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x ním xxxx xxxxxxxx xxxxxx x osobním užívání xxxxxxx, avšak xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx nedošlo x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx registraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx oprávněnému právo xx xxxxxxxx kupní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x přidělení xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx. Neuplatní-li xxxxxxxxx xxx právo xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxx dotčeno xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§451 x násl.).
(6) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx možné nabýt xxx xxxxx na xxxxxxxx dohody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx si xxxxxxxxx xxxxx započítat xxxx, xx kterou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x před xxxxxxxxx tohoto zákona.
(7) Vzniklo-li občanovi (xxxxxxx) za xxxxxxxx xxxxxxxxx x zákoně x. 52/1966 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/1978 Xx., xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx); xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobního xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx obytný xxx x xxxxx (xxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx), xxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(8) Xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx x. 52/1966 Xx., x osobním xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/1978 Xx., xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví x xxxxxxxxx xxxxx.
§872 vložen právním xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§873
Xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx platné x xxx xxxxx zůstavitele. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx její platnost xxxxx dosavadních předpisů. Xx platí i x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§873 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§874
Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx.
§874 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1992
§875
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §360b xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxxxx x. 162/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx družstevnictví, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx §35 a 36 xxxxxx č. 176/1990 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §20f xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §20i xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Dosavadní xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §20b xx 20e xxxxxx xxxxxx.
§876
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §70 zákona x. 109/1964 Xx., xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx vydání zvláštního xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle §348 xxxxxxxxxxxxx zákoníku xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mění xx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx o xxxxxxxx.
§877
(1) Xxxx, xxxxxx x xxxx peněžitá xxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx xx vztahuje xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx x xxxxxx, xx považují xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pojmu "xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx", xxxxxx se tím xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
§877 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x účinností xx 1.1.1992
§878
Zrušují xx:
1. xxxxxxxxxx §22 xxxxxx č. 141/1950 Sb. (xxxxxxxx xxxxxxx);
2. zákon x. 41/1964 Xx., x hospodaření s xxxx;
3. xxxxxxxxxx §4, 6, §9 xxxx. 2 x §10 xxxx. 2 xxxxxx č. 52/1966 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx znění zákona x. 30/1978 Xx.
§878 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1992
Xxxxx XX.
§879
(1) Vlastnické xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jen xx území České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zejména xxxx. xxx. xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) xxxxxx zákon národní xxxx xxxxxxxxx republiky.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bytové xxxxxxx (xxxxxxxx byty x xxxxxxxx ubytování).
§879 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností od 1.1.1992
§879x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx ústřední xxxxxx xxxxxx správy. Vláda Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx Slovenské xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x věci, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx působnosti Slovenské xxxxxxxxx.
§879x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993
Hlava XXX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1995
(xxxxx č. 267/1994 Xx.)
§879x
(1) Xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxx formě xxxx xxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §712 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx nájemní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona.
§879x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995
Hlava VIII.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx 1. července 2000
(xxxxx č. 103/2000 Xx.)
§879c
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §70 xxxxxx x. 109/1964 Xx., hospodářský xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pozemek xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejíž xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zřízeno.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx ve prospěch xxxxxxxx družstva nebo xx prospěch xxxx, xxxx byl xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxxxxxx bytů.
(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednomu pozemku xxxxxxxx xxxx osobám, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx právnická xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx změně xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx roku ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Hlava XX.
Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx účinným xx 1. ledna 2001
(xxxxx x. 367/2000 Xx. )
§879d
Xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx užívání zřízeno, xx xxx xxxxx §879c xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx občanů, které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §879c xxxx. 1.
§879e
Xxxxxxxxxx §879c xxxx. 1 xx vztahuje obdobně x xx právo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §879c xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2000 ve prospěch xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxxxx o vlastnictví xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx výpůjčky xxxx xxxxx na vlastnictví xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.
Xxxxxxxx xxxxxx
§880
Tento zákoník xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1964.
Zákon č. 58/1969 Sb. xx xxx 5. xxxxxx 1969 o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu státu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 1969; zákon x. 131/1982 Xx. xx xxx 9. xxxxxxxxx 1982, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx občanský zákoník x upravují některé xxxxx majetkové vztahy, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1983, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §489a, které xxxxxx xxxxxxxxx xxx dnem 1. ledna 1983; xxxxx č. 94/1988 Xx. xx xxx 15. xxxxxx 1988 x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 1988; xxxxx x. 188/1988 Xx. xx dne 14. xxxxxxxx 1988, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1989; xxxxx x. 87/1990 Xx. ze xxx 28. xxxxxx 1990, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nabyl xxxxxxxxx dne 29. xxxxxx 1990; xxxxx x. 105/1990 Xx. xx xxx 18. xxxxx 1990 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účinnosti xxx 1. xxxxxx 1990; xxxxx x. 116/1990 Xx. ze xxx 23. dubna 1990 x xxxxx a xxxxxxxx nebytových xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1990; xxxxx x. 87/1991 Xx. ze xxx 21. xxxxx 1991 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx účinnosti dne 1. dubna 1991; xxxxx x. 509/1991 Xx. xx xxx 5. listopadu 1991, xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, nabyl xxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1992.
§880 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 509/1991 Sb. x účinností xx 1.1.1992
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx, xxxxx přijal xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx příjmení xxxxxxx xxxxxxx, může xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxx užívat x xx druhém xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 xxxxxxx bezpodílové xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. srpnem 1998 x xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx stávají xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1998 xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx uvedenými. Pokud xxxx předpisy xxxxx x opatrovnictví a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxx povahy věci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
4. Církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 308/1991 Xx., x svobodě náboženské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxx 1. srpnem 1998; xxxxx xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1998 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 91/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.1998
§14
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Živnostenská xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx tímto zákonem xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlají xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vázané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 1 předložit živnostenskému xxxxx doklady, xxxxxxx xxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx živnostenský xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxx k doplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx stanovené x odstavci 1, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti, jež xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací vázané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx uplynutí xxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx po lhůtě xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona předmětem xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx podle §5 xxxx. 1 tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx pokračovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx ustanoveními xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; vznik xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x nich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§14 vložen xxxxxxx předpisem x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000
§45
Xxxxxxxxxxx §800 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §44 xxxxxx xxxxxx xx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.
§45 xxxxxx právním předpisem x. 363/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2000
Čl. V
1. Zástavní xxxxx, xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx účinky xxxxx dosavadní právní xxxxxx x xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xx zástavy xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
2. X xxxxxxxxx daňových pohledávek, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxx §72 xxxxxx č. 337/1992 Xx., o správě xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 367/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxxxxxxx čl. X xxxxxx xxxxxx se xxxx x právní xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x nich vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx x soudním xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx §200y, 200z x 200aa občanského xxxxxxxx xxxx x řízení x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 317/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002
Čl. III
1. Xxxxxxxxx práva xx náhradu xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxx xx. X bodu 4 x x xxxxx druhé xx. XX, která xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx řídí dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xx vady věci xxx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxx xxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
3. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx při xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx použít ustanovení x xxxxxxx době xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejdéle však xx 31. xxxxxxxx 2003. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxx výslovně xxxxxxx na záručním xxxxx nebo na xxxxxxx x zakoupení xxxx x xxxxxxxx xx xx musí xxx upozorněn.
Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 136/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
§72
(1) Xxxxxx xxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy.
(2) Pokud xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx", rozumí xx xxx "odkupné" xxxxx tohoto xxxxxx.
§72 vložen právním xxxxxxxxx x. 37/2004 Xx. s účinností xx 1.1.2005
Xx. XX
1. Ustanoveními tohoto xxxxxx xx xxxx x právní vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx právních xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx však xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxx §369a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřenými xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
3. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx prokury xxxxx §14 obchodního xxxxxxxx, xxxxxxxx plné xxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx zákoníku x xxxx xxxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §710 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx
x) xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; x případě xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxx xxxxxxx plná xxx k nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx učiněno xxxx bankou, úřední xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxxx x obnovení xxxxxx společníka xx xxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §148 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x pokud xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx vznikl xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
Xx. XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx x xxxxxxxx bankovních, xxxxxxxxxx, úvěrových a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx investičních služeb x xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx x xxxxx xxxx uzavřeny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 56/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006
§6
Přechodná xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxx §706 xxxx. 2 xxxx xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nevztahuje xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx bytu xxxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona xxxxx §711 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(3) Xxxxxxxxxx §719 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 107/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.3.2006
Čl. XLIV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx x z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx možné xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x srážkách xx xxxx x x jiných xxxxxx.
Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx řídí x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxx č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vznik xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx vzniklé přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxx č. 102/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx pronajímatele, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §711a. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx vážných důvodů, xxxxx xxx vyklizení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx náhradu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaniká xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxx služební byt xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxx č. 102/1992 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx osoba blízká, xx xxxxx v xxxx xxxxxx. Vyzve-li xx však pronajímatel, xxx byt vyklidila, xx povinna tak xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx x souvislosti x výkonem xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, není xxxx osoba povinna xx xxxxxxxxxx, dokud xx xxxx zajištěna xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 2 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, které se xxxxxx xxxx x xxxx, u xxxxx xxx xxx xx xx, že x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 2 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, data narození x dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přechod xxxxx xxxx, xx xxxxxxx povinen xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. X xxxx v xxxxxxx xxxxx Praze, x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2009 xxxxxx xxx 9&xxxx;999 x xxxxxxx Xxxxx Budějovice, Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Králové, Pardubice, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Zlín xx xxxxxxxxxx §696 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2013.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 132/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2011

Informace

Právní xxxxxxx č. 40/1964 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.1964.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

58/1969 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem

s xxxxxxxxx xx 1.7.1969

146/1971 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx národních výborů xx xxxxxxxxx úsecích xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1972

131/1982 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx xxxxxxx x upravují xxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.1983, x výjimkou xxxxxxxxxx §489x, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1983

137/1982 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx výborech x xxxxxxxx xxxxxxxxx městských xxxxxxxxx výborů na xxxxxxxxx úsecích xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.1983

70/1983 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx 14/1983

94/1988 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstevnictví

s xxxxxxxxx xx 1.7.1988

188/1988 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákoník xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1989

87/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník

s xxxxxxxxx xx 29.3.1990

105/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

116/1990 Xx., x xxxxx a xxxxxxxx nebytových xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

87/1991 Xx., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1991

509/1991 Xx., xxxxxx xx mění, doplňuje x upravuje občanský xxxxxxx

x účinností xx 1.1.1992

47/1992 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Xx. xxxxxxxxxxx x částce 10/1992

264/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx občanský xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) a xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.1993

86/1994 Xx., xxxxx XX ČR xx dne 22.3.1994 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §871 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Sb.

s účinností xx 19.5.1994

267/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje občanský xxxxxxx

x účinností od 1.1.1995

104/1995 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/1993 Xx. a xxxxxx x. 40/1995 Xx. x mění xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1995

118/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře

s xxxxxxxxx xx 1.10.1995

89/1996 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 344/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx x. 40/1964 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1996

94/1996 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.1996

227/1997 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x nadačních xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.1998

91/1998 Xx., kterým xx xxxxxxxx zákon x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxx a xxxxxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx od 1.8.1998

165/1998 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.9.1998

159/1999 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2000

363/1999 Xx., xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx)

x účinností od 1.4.2000

27/2000 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx dražbách

s xxxxxxxxx od 1.5.2000

103/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 72/1994 Xx., kterým xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx., xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

367/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

229/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx XX x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 492/2000 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2001

317/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x změně dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

501/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Sb., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2001

125/2002 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

135/2002 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002, x xxxxxxxx §64 xxxx. 2 a §65, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX

136/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

476/2002 Xx., xxxxx XX ze xxx 2.10.2002 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Xx., o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2003

88/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 370/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/1998 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. x xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2003

37/2004 Xx., x pojistné xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

47/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2004

278/2004 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.3.2004 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/2001 Xx., xxxxxxx "Změna xxxxxxxxxx zákoníku xx. XX"

x xxxxxxxxx xx 31.12.2004

480/2004 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx informační společnosti)

s xxxxxxxxx od 7.9.2004

554/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

265/2005 Xx., xxxxx XX ze xxx 4.5.2005 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §442 xxxx. 1 a §449 xxxx. 2 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 15.7.2005

359/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2005

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 8.3.2006

57/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sjednocením xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

107/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx zákona č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.3.2006

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

160/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci rozhodnutím xxxx nesprávným úředním xxxxxxxx x x xxxxx zákona ČNR x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 201/2002 Sb., x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

252/2006 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 28.2.2006 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §685 xx 716 xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 17.6.2006

261/2006 Sb., xxxxx XX ze xxx 14.3.2006 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §697 zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 20.6.2006

264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2007 x xxxxxxxx §425, 426, 426x, 426x a 447, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2008 (zákonem x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2010) a (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2013) x (xxxxxxx č. 463/2012 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015)

280/2006 Xx., nález XX ze xxx 28.3.2006 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §711 odst. 1 xxxx. g) x xxxxxxxxxx §711 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 24.6.2006

315/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

443/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 178/2005 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx ČR (xxxxx x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.9.2006

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Sb., xxxxx č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

307/2007 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 16.10.2007 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §48 xxxx. 2 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 22.12.2007

2/2008 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 16.10.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §444 xxxx. 2 zákona x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 24.1.2008

230/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2008

306/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

384/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 155/1998 Sb., o xxxxxxx xxxx x x změně dalších xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2010

215/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 627/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. &xxxx;21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2002 Sb., zákon x. 357/1992 Xx., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 125/2008 Sb., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x.  40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

282/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

285/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2009

306/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

28/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.2.2011

132/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 102/1992 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, doplňuje a xxxxxxxx občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2011 s výjimkou xxxxx §696, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 25.5.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

142/2012 Xx., o xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

170/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.6.2012

202/2012 Xx., x mediaci x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

463/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 81/1984 Xx. x částkou x. 8/1992 Sb.

Právní xxxxxxx č. 40/1964 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x. 8/1996 rozhodnutí č. 49
x)
Xxxxx položky 28 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se vybírá xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §672 xxxx. 2 x.x. Jde o xxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx úkon; vykonavatel xxxxxx neprovede, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §326 x.x.x. se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx:
X položce 28 Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx poplatek ve xxxx 500 Kč xx platí "xx xxxxxxx xxxx soudním xxxxxxxxxxxxx".
Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného, xx xxxxxx při provedení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx je soud xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxx dalšího xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §265 odst. 1 x.x.x.); za tím xxxxxx soud - xxx xxxxx xxxxxxxxxx §326 xxxx. 1 x.x.x. - xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jiném xxxxx, xxx má povinný xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx prodány, x xx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx sepsaných xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněného xxxxx x náklady výkonu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx sepsání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poplatek; xx xxxxx nejen tehdy, xxxx xxxxxxxxxxx provedl xxxxxx x úřední xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxx provedení soupisu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Soudnímu xxxxxxxx podléhá xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx (xxxx. položku 18 Xxxxxxxxx); xxxxxx poplatek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu.
Xxxxxx poplatek xxxxx položky 28 Sazebníku se xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx pronajímatele xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které jsou xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx osobám, xxxxx x xxx xxxx xx společné xxxxxxxxxx (§672 x.x.). Soupis xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx zástavní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x soupis xxxxxx xxxx za xxxxx xxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx poplatek. Xxxxxxx xxx x soudní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, požadovaný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 2 xxxxxx nebo podle xxxxxxxxxx §138 o.s.ř. xxxxxxxxx - neprovede, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 6 zákona).
2) 86/94 Sb. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX ve xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §871 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 509/91 Xx.
"Návrh xx xxxxxxx ustanovení §871 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx."
3) Xxxx. §261 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
4) §1 xxxxxx XXX x. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx.
§1 zákona XXX x. 472/1990 Xx., x organizaci xxxxxx státní xxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 89/1996 Xx.
6) Xxxx. xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7) §1 xxxxxx x. 53/1966 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx znění xxxxxx x. 75/1976 Xx.; - xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/92 Sb.
§2 zákona x. 61/1977 Xx., o xxxxxx.
8) Xxxxx č. 116/1990 Sb., o nájmu x xxxxxxxx nebytových xxxxxxx.
9) §11 xxxx. 3 zákona x. 158/1989 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. - zákon xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 21/1992 Sb.
10) Zákon č. 265/1992 Sb., x zápisech xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.
11) §1 xxxx. 1 x 2 zákona č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §6 xxxxxx x. 159/1999 Xx.
13) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 159/1999 Xx.
14) §3 xxxxxx x. 159/1999 Xx.
15) §162a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx.
16) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
17) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 480/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx).
20) Xxxxxxxxx §14 odst. 7, §15 xxxx. 3, §715a xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §175a xx 175z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
22) §175f xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
23) Například xxxxx č. 119/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxxxxx Xxxx 85/577/XXX xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Směrnice Xxxx 93/13/EHS xx xxx 5. xxxxx 1993 x nepřiměřených xxxxxxxxxx xx spotřebitelských xxxxxxxxx.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/7/XX ze xxx 20. xxxxxx 1997 x xxxxxxx spotřebitele x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/31/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2002/65/XX xx xxx 23. xxxx 2002 o xxxxxxx finančních služeb xxx xxxxxxxxxxxx na xxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 90/619/EHS x směrnic 97/7/XX x 98/27/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/122/XX ze xxx 14. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx aspektům xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení (xxxxxxxxx), x dlouhodobých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx.
25) §2, §3 písm. xx), §23 a 66 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x pojistné xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojistné xxxxxxx).
26) §3 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 56/2006 Sb.
27) Zákon č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxxxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx č. 283/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Xx. x zákona x. 264/2006 Sb.
30) Xxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 264/2006 Xx.
31) Xxxxxxxxx §23 xxxx. 2 xxxx. a) x §30 xxxx. 3 xxxxxx č. 239/2000 Xx., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
32) Xxxxxxxxx §39a xxxx. 2 xxxxxx č. 289/1995 Xx., xx znění xxxxxx x. 238/1999 Xx.
33) §85 x xxxx. zákona x. 94/1963 Xx., x xxxxxx.
34) §147 xx 150 zákoníku xxxxx.
§276302 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
35) §5 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
36) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx.

- Xxxxxx x. 107/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.3.2006 xxxxxx do §706 xxxxxxxx 1, který xxx

"(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx-xx x xxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx, xxxxxx, sourozenci, xxx x snacha, xxxxx xxxxxxx, že x ním žili x xxx jeho xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nemají xxxxxxx byt.".

- Xxxxxx x. 115/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006 xxx:

X §706 xxxx. 1 xxxx xxxxx se za xxxxx "xxxx děti, xxxxx" xxxxxx xxxxx ", partner1a)".

- x xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx "xxxxx" x xxxxxxxx 1 být xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, proto xxxxxx, xxx xxxxx "xxxxx" xx xxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx poskytnou xxxxxx Zaorálek či Xxxxxxxx, xxxxx obě xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.