Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Zákon o zemědělství
252/97 Sb.
 

Zákon

Účel zákona §1

Úloha státu v zemědělství §2

Společné organizace trhu a přímé podpory §2a

Příslušné orgány společných organizací trhu a přímých podpor §2b

Program rozvoje venkova a Strategický plán §2c

Podpora rybářství §2ca

Programy financované výhradně z národních zdrojů §2d

Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem §2da

Podnikání v zemědělství §2e

Evidence zemědělského podnikatele §2f §2fa §2fb

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele §2g §2h

Místní příslušnost evidence zemědělského podnikatele §2ha

Pěstování geneticky modifikované odrůdy §2i

Poskytování dotací §3

Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů §3a

Evidence objektů a evidence ekologicky významných prvků §3aa

Vedení a zveřejňování evidence využití půdy §3ab §3b §3c §3d §3e §3f

Aktualizace evidence půdy §3g

Mimořádná aktualizace evidence půdy a evidence ekologicky významných prvků §3h

Druhy zemědělské kultury §3i

Obnova trvalého travního porostu §3j §3k

Druh objektu §3l

Druh ekologicky výzamného prvku §3m

Evidence objektů §3n

Aktualizace evidence objektů §3o

Evidence ekologicky významných prvků a její aktualizace §3p

Evidence ovocných sadů §3q

Evidence jednotek prostorového rozdělení lesa §3r

Poskytování informací §4

Kontrola §4a §4b

Provádění kontrol plnění povinných požadavků na hospodaření §4c

Provádění kontroly podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy §4d

Provádění kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin §4e

Vyhodnocení kontrol podmíněnosti a povinných požadavků na hospodaření §4f

Koordinace kontrol §4g

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §5

Přestupek právnických a podnikajících fyzických osob §5a

Společná ustanovení k přestupkům §5b §6

Účinnost §7

Příloha

č. 85/2004 Sb. - Čl. II

č. 441/2005 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 35/2008 Sb. - Čl. II

č. 291/2009 Sb. - Čl. II

č. 179/2014 Sb. - Čl. II

č. 299/2017 Sb. - Čl. VI

č. 208/2019 Sb. - Čl. II

č. 382/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 409/2006 Sb.

INFORMACE

252

ZÁKON

ze dne 24. xxxx 1997

o xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Účel zákona

Účelem tohoto xxxxxx je

a) vytváření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výživu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podporu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx půdy, xxxx x ovzduší x x udržování osídlené x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx,

x) vytváření xxxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx života xx venkovských oblastech x xxx xxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Stát přispívá x xxxxxxxxx výrobního xxxxxxxxxx zemědělství a xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX,

x) xxxxxxx platnosti dnem, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ČR x XX,

x) poskytuje daňové xxxxx xxx spotřebě xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osobami provozujícími xxxxxxxxxxx výrobu 1),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 3),

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx intervence (dále xxx "xxxxxxxx") v xxxxx

1. xxxxxxxxxx organizací xxxx xx zemědělskými xxxxxxx x potravinami x xxxxxxx xxxxxx,

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx plateb, Strategického xxxxx 100) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxxxx xxxx") x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx určených x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx financovány výhradně x národních xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx státním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx. Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zemědělský xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx systémy. Xxxxxx x kontrolní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxx uživatelských vztahů x evidenci xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx x vinařství x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ústřední xxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedenou xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 101) xxxxxx povinných xxxxxxxxx na hospodaření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 101), kontrol xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro použití xxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx 102).

§2a

Společné organizace xxxx x xxxxx podpory

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 103) xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx se xxxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx X. Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx.

(2) Opatřeními xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx xxxxxx jejích xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx náležejících x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uzavřeny x xxxx právně účinné xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obchodu,

c) xxxxxx xxxx Rady xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Strategickým xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 100) xx xxxx xx zemědělskými xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx organizacím xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xx xx ně vztahují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§2x

Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podpory xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 11) Státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Fond").

(2) Xxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §2a pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §2a xxxx. 2 x 3.

§2x

Xxxxxxx xxxxxxx venkova x Xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx podpory xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx rozvoj xxxxxxx (XXXXX) 49) (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx"), xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx politiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx příznivých xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx venkova. Xxxxxxxxxxxx plánem podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXXX) 100) x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx z Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (EZFRV) 100) xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx politiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx znalostí,

b) podporu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) podporu xxxxxxxxxxxxx, vytváření nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podnikání x posílení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oblastech.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Strategický plán xx předkládán xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx plán xxxxxxx Xxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 35).

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provádění Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárokového charakteru, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínky pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění Programu xxxxxxx venkova x Xxxxxxxxxxxxx plánu podle xxxxxxxx 1 a 2; xxxx pravidla xxx žadatele xxxxxxxx xxxxxxx

x) předmět a xxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxx podpory pro xxxxx projekt x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Strategický xxxx zahrnuje xxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x odolnost odvětví xxxxxxxxxxx v xxxx Xxxxxxxx unii x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozmanitost, xxxxx x zajistit hospodářskou xxxxxxxxxxxx zemědělské produkce x Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx tržní xxxxxxxxx x zvyšovat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemědělců x hodnotovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx udržitelnou xxxxxxx,

x) podporovat udržitelný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxx, xxxx a xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k zastavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx stanoviště a xxxxxxx,

x) získávat x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x usnadňovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, růst, genderovou xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx biohospodářství a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx reakci zemědělství Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxx poptávku xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xxxxxxxx potravinami, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zemědělství a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx venkovských xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx lepším xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx znalostí x xxxxxxx xxxxxxxx.

§2xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 50), Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a akvakulturní xxxx 104) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Fond xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§2d

Programy xxxxxxxxxxx výhradně x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx současně xx státním rozpočtem.

(2) Xxxxxxxx provádí Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§2xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x garančním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondem

(1) Xxxxxxxx x garanční xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x.x., (xxxx xxx "Xxxxxxxx fond") xxxxxxxxx podpory

a) podnikatelům,

b) xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí xx xxxxxxxxxxx oblastech.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx prostředků určených xxx snížení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podporu xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx se poskytují xx

x) xxxxx, xxxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx půdy,

c) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x využití xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u podnikatelů x xxxx a xxxxxxxxxxxx svazků xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pojištění xxxxxxxxx x řízení xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nepříznivými xxxxxxxxxxxx, klimatickými xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx zemědělských výrobků x xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxxxxxxxx průmyslu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x potravin,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x), x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Finanční xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx xx financování xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x rozpočtové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxxx podpor x z xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx financování xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zúčtování xx xxxxxxx rozpočtem xxxxxxxx xx čerpané xxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx celého sjednaného xxxxxxx k jejich xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx. Smlouva musí xxxxxxxxx označení příjemce xxxxxxx, účel, výši x podmínky xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxx x ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formě zajištění xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx fondem a xxxxxxxxx podpory xxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx, sdělí xxxxxxx x xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx obsahují

a) xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx poskytovatele xxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) cíl xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx žádostí,

k) dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx hodnocení naplnění xxxx xxxxxxx.

(8) Podpůrný xxxx xxx rozhodování x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x podporu,

d) dostatečnost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatelem x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x právní xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podat Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to do 15 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ve lhůtě 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx žadatele x podporu Podpůrnému xxxxx. Xxxxx žadatel x podporu námitky xxxxx lhůty xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Podpůrnému xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx fondu potvrdí, xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx představenstva Podpůrného xxxxx je konečné x xxxxx xxxxx xxxx podat opravný xxxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 9 x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxxx xxxxxxx řád.

(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem xxxxx §75 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pravidlech xx po ukončení xxxxxxxxxxx této podpory.

§2e

Podnikání v zemědělství

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnost vlastním xxxxxx, na vlastní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxx

x) je xxxx xxxxxxxxx,

x) má xxxxxx pobyt 25) xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx o občana Xxxxx republiky xxxx x xxxxxx členského xxxxx Evropské unie,

c) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reagovat xx xxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx běžný xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x ústně, xxxxxxxxx xxxxx, sdělit xxxx xxxxx a

d) xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx svéprávnost, xxxx x které xxxx přivolil x xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, doloží xxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přivolení xxxxx x souhlasu zákonného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pěstitelské x xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx prodávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na vodních xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxx výroba xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x pěstování xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx konopí xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx účely, xxxxxxx xxx technické x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx zahrnující xxxx xxxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxx nebo živočichů xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx a chov xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a získávání xxxxxxxxxxx produktů, xxxxx xxx x zvířata xxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlin,

e) xxxxxx, xxxxxxxxxx a prodej xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 36), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx produkt xxxxxxx x Xxxxxxx X Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie,

f) chov xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x pěstování rostlin xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pronajatých xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) hospodaření x xxxx 26), na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx pro zemědělské x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx považuje zemědělská xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zemědělcům x xxxxxxxx podpory v xxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx oprávněn rovněž xxxxxxxxxx práce, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx kterých xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zemědělskému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx. Zemědělský xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prostor, x xxxxx má x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxx, má-li xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx ohlašovny 105), xxxxxxxx xxxxxxx 105) xxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu 106), xxxxx úředně xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2e xxxx. 2 a xxxxx xxxxx §2e odst. 4, xxxxx poskytují xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx povinna xx zaevidovat.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaeviduje obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2e xxxx. 1.

(3) X xxxxxxx o xxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxx

x) xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx správním xxxxx 92) obchodní firmu, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, tak xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx o xxx, xxx xx soud xxxx správní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se zemědělské xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxx adresu xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx předpisem x. 409/2006 Sb.,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "identifikační číslo"), xxxx-xx xxxxxxxxx 52),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxx,

x) xxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx xx dobu xxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, zda se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) titul nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v písmenech x) a x), xxxxx je xxxxx xxx provozování používat,

j) xxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx bydliště, xxxx má-li bydliště xx adrese xxxxx xxxxxxxxx 105), xxxxxxxx xxxxxxx 105) xxxx xx adrese xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 106) xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx odštěpný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx souhlasí.

(4) X žádosti x xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx 92) osobní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, titul xxxx xxxxxxx hodnost, státní xxxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxx, které xxxx xxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxx členy; xx-xx statutárním orgánem xxxx xxxx členem xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx správním xxxxx 92) xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxx datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx, dále xx uvede x xxxxxxxxx xxxxx, jejího xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxx xxxxx xxxx, xxx jim xxxx xxxx správní xxxxx xxxxxxxx zákaz činnosti xxxxxxxx xx zemědělské xxxxxx,

x) x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx označení x xxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x),

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx právní důvod xxx xxxxxxx prostor, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České republiky xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx již xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx právního xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxx umístěny, že x xxxxxxxxx souhlasí.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2e, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx zapíše xx evidence zemědělského xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§2xx

(1) X xxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uvede

a) xxx-xx x xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx části, název xxxxx, číslo xxxxxxx xxxx číslo evidenční, xxxxxxxxx orientační, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dále xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx nebylo-li xxxxxxxxx, xxx, jinak datum xxxxxxxx,

x) jde-li x xxxxxxxxxx fyzickou osobu, xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, titul xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxxx-xx přiděleno, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxxxx x adresa umístění xxxxxxxxxx závodu x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx republice,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxx,

x) xxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxx datum uvedeno.

(2) X xxxxxxxxx x xxxxxx do evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx firma xxxx název, adresa xxxxx (název xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, číslo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxx xxxxxxxx xx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v §2f odst. 3 xxxx. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se zemědělské xxxxxx,

x) xxxxx zahájení xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxx,

x) xxxxx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bylo-li x xxxxxxx toto xxxxx xxxxxxx.

(3) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osvědčení o xxxxxx do evidence xxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx moci.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osvědčení, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele, a xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx x xxxxx změnám xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zemědělský xxxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zapisovaných v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců. Na xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx registrů, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provede xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností zápis xx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a na xxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xx při xxxxx bydliště xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx adresu, jako xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovat, a xx xxx v xxxxxxx, že adresa xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxx na xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx uvedeným v xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxx xx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx x informuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx zemědělský podnikatel x úmyslu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx zemědělské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dnem, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx však xx xxx, xxx xxxx oznámení x xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručeno.

§2fb

(1) Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxxxx obecními xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx zemědělského podnikatele, xxxxx xxxxxxxx 37) xx ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému 37) jsou xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2)&xxxx;Xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, v níž xx x xxxxxxx xxxxx zapisuje xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní firma, xxxxxx pobyt xxxx xxxxx, x zahraniční xxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroby, xxxxx x xxxxxxx nástupci, x x části, x níž xx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele. Osobě, xxxxx projeví xxxxx, xxxx xxxxxxxx informačního xxxxxxx 37) z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení x xxxxxxx zápisu, popřípadě xxxxxxxxx o xxx, xx v xxxxxxxxx xxxxxx zápis xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx výpis xx xxxxxx xxx xxxxx evidované x xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxx xx veřejná, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxx xxxxxx.

§2x

Xxxxxxxx z evidence xxxxxxxxxxxx podnikatele

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x neoznámil xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2e xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx užívání xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx ve lhůtě 15 pracovních xxx xxx dne doručení xxxx opakované xxxxxxx xxxxx §2e xxxx. 5,

x) zemřel, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx-xx x xxxxx právnickou,

e) x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požádá,

f) xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx fyzickou xxxx právnickou.

O xxxxxxxx xxxxxxx obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx zápis do xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx. X vyřazení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x), x) x x) rozhodne xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X vyřazení z xxxxxxxx zemědělského podnikatele xxxxx xxxxxx c) x x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podnikatel x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx zemědělského xxxxxxxxxxx x evidence x xxxxxxx xxxxxxx, xx zemědělský xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyřazen xx xxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele. Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §2f xxxx. 3 písm. x) xx informačního xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vydá xx změnové osvědčení. Xxxxxxxxx-xx právní nástupce xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x dědictví xxxxxxxx xxxxxxx v §2e xxxx. 1, xxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx skončení xxxxxx x dědictví xxxxx pro právního xxxxxxxx ustanovení upravující xxxxxxxxx v zemědělství xxxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad.

§2x

Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2f, 2fa, 2fb x 2g x xxxxxxxxx působnosti; xxxxxxx x xx spojené xxxxx xxxx.

§2xx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele

Žádost x xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx změny x xxxx xxxxxxxx xxxx o vyřazení x xxxx evidence xxx podat u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

§2xx vložen právním xxxxxxxxx č. 179/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§2i

Pěstování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 39) xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx půdního xxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odrůdu, x xx v xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předpokládaným xxxxxxxxx xxxxxx pěstování.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 39) xx xxxx půdního xxxxx, xx povinna

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pěstování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odrůdy xx xxxxx pěstování xxxxxx téže xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odlišným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 53),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odrůdy xx místa pěstování xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 18),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pěstování geneticky xxxxxxxxxxxx odrůdy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx vzdálenosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plodiny xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odrůdy, x xx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx Fond x xxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxx modifikované odrůdy, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nejméně po xxxx 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxx xx dílu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálenost místa xxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 39) xxxxx odstavce 2 xxxx. a) x x) může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plodinou, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx plodiny xxxxxxxxx, x xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 39), vyhláškou stanoví

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) rozsah poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 3,

x) minimální xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx půdy podle xxxxxxxxxxxxx vztahů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx") xxxxxx xxxxx §3a.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dotace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxxxx §2a xx 2d xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x právnickým xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 11) a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx žadatelům x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřebné x posouzení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxx žadatele, xxxxxx uvedení identifikačního xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem, xxxx data xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx , xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žádost o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx lze xxxxx též v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx, ke xxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podepsání.

(4) Příslušný xxxxx dotaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dotačního xxxxxxx xxxxx §212 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie podle §260 xxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxx xxxxx §302 xxxxxxxxx zákoníku nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §302a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx zalesněnou xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx půdy xxxxx §3a vedena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3i, xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx vychází xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 13)

b) xx xxxxxxxxxxx zvíře, xxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 14)

c) na xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx x xxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxxx podle §3r.

(6) Xxxxxxxxx orgán dotaci xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xx být poskytnuta xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 x 8 vztahují xxxxxxxxx.

(8) X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 stanoví, xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxxxxxx xxx žadateli, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 40). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2f xx 2fb xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osvědčením x xxxxxx xx evidence xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Příslušný xxxxx si xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxxx podnikatele.

(9) Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xx příjemcem xxxxxxx xx realizaci xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx 48), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z Xxxxxxxxxx rybářského fondu 50) a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rybářského xxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtových pravidel x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxx x evidování xxxxxxxxx neinvestičních xxxx, xxxxx se xxxxxxx xx evidování xxxxx x dotacích x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx administrativního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx režimy xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 55) vede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx sdružuje xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxx x evidencích, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx resortu xxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx srovnáním x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx rejstříku, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx do tohoto xxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x osobu podnikající xxxxx živnostenského zákona. X xxxxx xxxx xxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxx.

(12) Příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx na činnost, xxxxxxx, xxxx xx xxxx, pro který xx dotace požadována, xxxxxx xx státního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§3x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti, jejichž xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 xxxx. a), xx kontrolám xxxxxx xxxxxxxx poskytnutí dotace, xxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx evidenci xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odrůdy (§2i), xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx spotřební xxxx 41), xxx xxxxxxxx pěstování máku xxxxxx x konopí 56) x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 57).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správcem 37) xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Fond. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx půdy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx významných xxxxx,

x) evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 58) (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx významných xxxxx je xxxxxxxx xx rozdělení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx představující xxxxxxxxx xxxxxx zemědělské půdy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx plochu zalesněné xxxxxxxxxx půdy, xxxxx xxxx v evidenci xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx může xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx v rámci xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, popřípadě xxxxxxxxxx významné xxxxx xxxxx §3aa xxxx. 4, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx totožným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Evidenční jednotkou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x půdního bloku xx xxx xxxxxxx xxxxx 107), který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx 0,01 ha xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx může xxxxxxxxx plocha x xxxxxxxxxx významným xxxxxx, xxxxxxxx vodní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, která xxxx x xxxxxxxx xxxx vedena xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx xxxxx, xx

x) na něm xxxxxxxx jménem x xx vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodaří xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3i, xxxxxxxxx xx xx něm xxxxxxx xxxxxxxxxx významný xxxxx xxxxx §3aa xxxx. 4,

c) xxxx xxxxxxx vůči jinému xxxx xxxxxxx bloku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) je obhospodařován x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx přechodného xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxx xxxxxx x ekologickém xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rámec,

e) xx xxx xx uplatňováno xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vedeném xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx registračnímu xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) X xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) výměra xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o právnickou xxxxx a xxxxxxxx xxxxx s přiděleným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebylo,

f) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3i,

x) obhospodařování x xxxxx ekologického xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zemědělství,

h) zařazení xxxx půdního bloku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx ovocných sadů x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§3xx

Xxxxxxxx objektů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx jednotkou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavbu, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, kde jsou xxxxxxxxx xxxxxxx držena.

(2) X objektu se xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx kritérií uvedených x §3l,

x) příslušnost x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 66),

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx objektů,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx objekt xxxxxxx 13),

g) xxxxx xxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx hospodářstvím, xxxxxx xx xxxxxxx a Xxxx x příslušného xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx přísluší k xxxx hospodářstvím.

(4) Základní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx neobhospodařované xxxx xxxxxx mimoprodukční xxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx ekologicky xxxxxxxxxx xxxxx podle §3m.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku,

b) xxxx xxxxxxxxxx významného xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3m,

x) xxxxxxxxxxx x xxxx půdního xxxxx, je-li xxxxx,

x) xxxxxx x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx.

§3ab

Vedení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prvky jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 19) xx xxxxxxx xxxxxxxxx měřického xxxxxxxxxx zemského povrchu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx evidence xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x uživateli, x xx osobní jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxx název x xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx a sídlo, xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxxxx adresa,

b) xxxxxxx hranic x "xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x žádosti x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx ekologického xxxxxxxxxxx, xxxx x etapě xxxxxxxxxxx období x xxxxx ekologického xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx zemědělství,

f) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x uživateli xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxx o uživateli xxxxxxx podle §3o xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx parcela, ve xxxxx xx objekt xxxxxxx,

x) zákresy xxxxxx xxxxxxxxxx významného xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx ohlášení změny xxxxxxxx půdy xxxxx §3g xxxx. 1.

§3x

§3x zrušen právním xxxxxxxxx č. 179/2014 Sb.

§3c

§3c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2014 Sb.

§3x

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2014 Sb.

§3x

§3x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 179/2014 Sb.

§3f

§3f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 441/2005 Sb.

§3x

Xxxxxxxxxxx evidence xxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xx jím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx půdního xxxxx nebo změně xxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxx půdního bloku xxxxx postupu podle xxxxxxxx 4 věty xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx bloku,

c) xx změně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku,

d) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx bloku xxxxx kritérií stanovených x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3i,

x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plochy vinice xx dílu xxxxxxx xxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vinice xxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxx §3i, nebo

g) xx vzniku xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx evidován,

a xx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Fond, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx x xxxxxxx x xxxxx vedenými x xxxxxxxx půdy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odstraňující xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prokazujícího xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší než 15 xxx xxx xxx doručení xxxxx. Xxxxxx-xx Xxxx, že xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxxxx xxxxx, x xx xx lhůtě stanovené Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 15 xxx ode xxx doručení výzvy. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §141 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Fondem xxxx provedením xxxxx xx xxxx stanovené xxxxxx posledního x xxxxxxxxx řízení, jichž xx výzva xxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx neshledá xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx se x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x), xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx

x) doklad prokazující xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, xxxxx xx stala předmětem xxxxxxx xxxxx odstavce 2.

Xxxx vydá xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx i dalším xxxxxx, xxxxx xx xxxx změna xxxx, xxxxxxxx x aktualizaci xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x uvedením důvodu xxxxxx písemně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx půdy týká, xxxxxxxx

x) i xx xxxxxxxxxx dokladu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx x ohlášení xxxxx nepravdivými, nebo

b) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx Fondu xxxxx odstavce 3 xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3a odst. 4, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku s xxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, ke xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se sníží xxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx půdního xxxxx xxxxxxxxx, který nepodal xxxxxxxx xxxxx, x xx základě výzvy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, Fond xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx půdy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx celého dílu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx do 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx provede.

(6) Xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx 5 xxxx xxxxxxxx xxxxx Fondu xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx písemnou námitku, xxxxx musí být xxxxxxxxxx. Podaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxx.

(7) V evidenci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx. Xxxx takové xxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx doručení.

(8) Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx ministerstva nebo xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx zahájit postup xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, popřípadě x xxxxxxx vynětí x xxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx Fond xxxxxx vždy, xxxx-xx x tomu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxx xxx půdního xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k písemnému xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx vynětí x xxxxxxxx xxxx, xxxxx tohoto odstavce xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto odstavce xxxxxxxxx xxxx následujícím xx dni, kdy Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx později.

(9) Xxxxxxxx xx aktualizace xxxxxxxx půdy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx půdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ekologického xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx je registrován xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx režim xxxxxxxxxxxxxxx x rámci ekologického xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxx ekologického xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxx přechodného xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zemědělství xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx režim neurčen xx xxxx, než xxx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx zemědělství, x xx k xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku, x xxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vinice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3i, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zemědělskou xxxxxxxx ovocný sad, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3i, xxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xx být xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxx") a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx 15 xxx.

(11) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx půdy na xxxxxxx ohlášení xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx Xxxx xxxxx x xxxxxxxx půdy xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, nebo nastávají xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(12) X xxxxxxx, xx xxx ohlášení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx xxxxx v evidenci xxxx xx jinak xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx povinností xxx xxxxxxxxxx dotace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx uživatel xx xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx půdy xxxxxxx Xxxx o xxxxxx xxxxxx oznámení. Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx. Xxxxx způsobem xx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx postupovat x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx právních xxxxxx mimo rozhodné xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, ledaže x xxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx Xxxxx, ke xxxxx xxxxx Fond xxxxxxx xx xxxxxxxx. Žádost x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx nevyžaduje podepsání.

(14) X řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx nepoužije ustanovení x xxxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx ohledáním xxxx xx místě xxxxx správního řádu.

(15) Xxxx provádí aktualizaci xxxx xxxxxxx bloků xxxxx pořadí, které xx řídí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx Fondu, xxxx xxxxxxxxx, xxx Fond xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 8.

§3h

Mimořádná xxxxxxxxxxx evidence xxxx x evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxx&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxxx významných prvků xx základě ortofotomap, xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx na xxxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxx 1 provést xxxxx údajů x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx součinnosti Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3g xxxx. 8, s xxx, že xxxxxx xxxxxx ve xxxx xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ekologicky xxxxxxxxxx prvků.

§3x

Xxxxx xxxxxxxxxx kultury

Druhy xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

§3x

Xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nařízením vlády xxxxx §3i,

a) ohlásí xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx půdního bloku,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do 31. xxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx 30. června příslušného xxxxxxxxxxxx roku, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx půdního xxxxx, určené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxxx xx dílu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx, jestliže obnova xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohlášena x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Jestliže Xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podnětu xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx x), postupuje podle §3g xxxx. 8.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx travního xxxxxxx xxxx být xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 5 xxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 108).

§3k

§3k zrušen právním xxxxxxxxx č. 179/2014 Sb.

§3x

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx objektů x xxxxxxxx objektů xxxxxxx xxxxx nařízením.

§3x

Xxxx xxxxxxxxxx významného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx významných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx nařízením.

§3x

Xxxxxxxx objektů

(1) Xxxx xxxxxxxxx umístění xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x správnosti xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx&xxxx;x xxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx plemenářským xxxxxxx 71), xxx xx stanovené xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx 15 xxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provede Xxxx aktualizaci xxxxx x evidenci xxxxxxx x vydá o xxx chovateli xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Fond xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nezaevidovalo, včetně xxxxxxx xxxxxx nezaevidování; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx námitku. Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §3g xxxx. 6 xxxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu umístění xxxxxxx, xxxxx využívá xxx xxxx xxxxxx x který xxxxxxxx x jeho nově xxxxxxxxxxxxxx hospodářství, x xx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ústřední evidenci xxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx 72). Chovatel xx povinen xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3l, x to xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx tato skutečnost xxxxxxx; Xxxx vydá x tom xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Fond může xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnětu x xxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, družicových xxxx leteckých měřických xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx upravit xxxxxx hranice xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx objekt k xxxxx xxxxxx, požádá xx 15 dnů xxx xxx ukončení xxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx registrovanému na xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx provedena. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zároveň zaeviduje x tohoto xxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3aa xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Jestliže Fond xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx z ústřední xxxxxxxx 72), xx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx objektu xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx Fondu o xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x evidenci objektů xxxx x ohlášení xx použijí xxxxxxxxxx §3n xxxx. 1 x 2 obdobně.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx aktualizaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x ústřední xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 72); xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x domácnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx objektů Xxxx xx xxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx 72); ustanovení xxxxxxxx 1 xx 5 xx použije xxxxxxxxx.

§3p

Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho evidence xx základě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku stanovené xxxxxxxxx xxxxx, Xxxx xxxxxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx významných prvků. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dílu xxxxxxx bloku, na xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nachází, x xxxxx, popřípadě xxxxxx, xxxxx podnět x aktualizaci evidence xxxxxxxxxx významných prvků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx.

(3) Xxxxxxxx Fond xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tuto skutečnost xxxxx, popřípadě orgánu, xxxxx tento xxxxxx Xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx ekologicky významný xxxxx nachází, xxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx půdního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílu půdního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3a odst. 4. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle §3g xxxx. 1.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx nebo xxxx ekologicky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, prokáže xxxxxxx pozemku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařovanou xxxxx, xxxx

x) xx obklopen xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx je xxxxx xxx 0,05 xx.

§3q

Evidence xxxxxxxx sadů

(1) Xxxxxxxx ovocných sadů xxxx Xxxxx. Evidence xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x provozovatelem 37) xx Ústav.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vede xxxxx xxxx xxxxxxx bloku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sad, x xxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxx §3a xxxx. 5 xxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx kulturou xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sadů. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x evidence xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx čísle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §3a xxxx. 5.

(3) Uživatel xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3g odst. 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě má xxx zařazený do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx §3g xxxx xxxxx x ovocném xxxx:

x) druh xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx podnože, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stromů xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v ovocném xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx ovocných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx tvar xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x ovocném xxxx,

x) xxxxxxxx ovocného xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství a

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ovocné xxxxxxxx nebo jejich xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx zákres xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx §3g xxxx. 1 xxxxxxxx aktualizace xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, popřípadě xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx aktualizované xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx aktualizace, xx dotčený uživatel xxxxxxx sdělit Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx, x xx xx lhůtě 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Ústav xxxxx xxxxx sdělené xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 x xxxxx xxxxxxx xxxxx §3g odst. 10, x xxxxxxxx xx neshledá x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci ovocných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx datu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účinnost xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx se skutečností x xxxxxxxx neodstraní xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx ne xxxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, Ústav xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x evidence xxxxxxxx xxxx. O xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ústav xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x tom Xxxx podle §3g xxxx. 10. Xxxxx xxxxx postupuje i xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nereagoval.

(6) Xxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, a xx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx nastaly. Xxxxx při xxxxxxx xxxxx ohlášených údajů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 obdobně, xxxxxxx xxxxxx účinky xxxxx x evidenci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx kulturou ovocný xxx, x xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx podle §3a xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx bloku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ovocný xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sadů, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3. Xxxxx xxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sadů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Ústav xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxx xxxx informuje Xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx ovocných xxxx. Fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx půdního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §3a xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx zemědělskou kulturou xxxxxx xxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx půdního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx ovocných xxxx. Ústav xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Fond x xxx, xx xxxxxxxxx ovocný sad xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sadů. Xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ministerstva, Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxx sadů xxxx k vyřazení xxxx půdního xxxxx xx zemědělskou kulturou xxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx půdního xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x písemnému xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy. X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ovocných xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx Xxxx.

(10) Xxxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx evidence ovocných xxxx, je xxxxxxx x ovocných xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2b xxxx. 2 xxxx §2c xxxx. 5 předložit Xxxxxx xx

x) 15. června xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxx,

x) 1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxx x

x) 15. xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxx sklizni x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§3r

Evidence xxxxxxxx prostorového xxxxxxxxx lesa

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx správnosti xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 xxxx. x) x ke xxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Strategického xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybrané údaje x lesních hospodářských xxxxx x lesních xxxxxxxxxxxxx osnov vyhotovených xxxxx lesního zákona, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je grafická x xxxxxxxxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x je xxxxxx x digitální xxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lesa xxxxxxx Xxxx.

(3) Základní xxxxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx porostní skupina x xxxxxxxxx výměře 0,01 xx, která xx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xx v evidenci xxxxxxxx prostorového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) grafický xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zařizovacího xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, prvního roku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plánu nebo xxxxx xxxxxxxxxxx osnovy,

c) xxxxxx,

x) zařazení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) výskyt ptačí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lokality xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny x

x) označení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx osobu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx narození, xxxxxxxxx xxxxxxx čísla, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx určí xxxxx x xxxxxx xxxxxx informací. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 20)

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a informací xxxxxxx ministerstvem (dále xxx "pověřená xxxxx") xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 21) vyžadovat údaje xxxxxxxx a v xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx vedený xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 21) neposkytne xxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobem x x rozsahu xxxxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx x osobními xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 20)

(5) Xxxxxxx, informace, xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx a Xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx bezúplatné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 13) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy (§3ab xxxx. 2).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, řízení a xxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxx financování Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx údaje:

a) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx firmu x xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx zemědělského produktu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2658/87,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

§4x

Xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xx xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x žádostech x xxxxxxxxxx podávaných xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fyzickým a xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx osoby") xxxxx kontrolního xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx režimy přímých xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zemědělské politiky, xxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělských xxxx 73).

(3) Xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx povinných osob xxxxxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx osoby, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxx xx povinna xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx dotčeny x nejmenší xxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v součinnosti x xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx podle §4 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx rozvoj xxxxxxx 100) provádí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxx poradců x xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele (§2e xx 2ha) provádí xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, xxxxx je příslušný xxxxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx obdobně.

(8) Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§2i) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§3a3p) xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx.

(9) Ministerstvo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jsou oprávněny xxxxxxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx nákladů v xxxxxxx dotace v xxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx paušálních xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 100). Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částek. Xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxx.

§4b

Ministerstvo xxxx x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx veřejným xxxxxx, rozhodnutím zřídit xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx 33). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx rozdělit, sloučit x xxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx nebo provést xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxx kontrol plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Výběr osob xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2b xxxx. 2 xxxx §2c xxxx. 5 provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 101) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx 77).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle hodnocení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2b xxxx. 2 xxxx §2c xxxx. 5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hospodaření, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 77) předá xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx ve lhůtě 30 dnů xxx xxx ukončení xxxxxxxx 109), ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 60 xxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxx předá příslušný xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx orgánu 77).

(4) Xxxxxxxx o kontrole xxxxxxxx vedle údajů xxxxxxxxxxx kontrolním xxxxx 110)

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 111) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2b xxxx. 2 nebo §2c xxxx. 5 xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxxxx xxxxxx porušení xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. rok, ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx 112) x xxxxxxxxx v prováděcím xxxxxxx předpise vydaném xxxxx §2b odst. 2 nebo §2c xxxx. 5, xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úmyslně 113),

4. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx 114) x

x) x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx neumožní kontrolu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx odůvodnění xxxxxx závěru.

(5) Příslušný xxxxxxxxx orgán 77) xxxxx x databázi xxxxx §3 xxxx. 10 x xxxxxxx xxxxx xxxxx osobního xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx osoby podnikatele xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx osoby shodu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx čísla. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx použije náhradního xxxxxxxxxxx identifikátoru, který xxxxxxx jednoznačnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx56) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 9 xxxxx x xxxx x předmětu dotace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 55).

§4x

Xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx půdy

(1) Xxxxx xxxx ke xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x environmentálního stavu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2b xxxx. 2 xxxx §2c xxxx. 5 xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 55).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx dobrého xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxx postupem podle §4c odst. 1 xx 4 obdobně.

§4e

Provádění xxxxxxxx minimálních xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx 115) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2b xxxx. 2 xxxx §2c xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní orgán xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 115) xx xxxxxxx xxxx působnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx předpise 86).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 86) x kontrole xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 vyhotoví protokol x xxxxxxxx. Ustanovení §4c xxxx. 2 xx 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§4f

Vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x povinných xxxxxxxxx xx hospodaření

(1) Xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx dotace xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx doručené protokoly x kontrole provedené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §4c x 4d, za xxxxxx stanovení výše xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx platby xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 112) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2b odst. 2 xxxx §2c xxxx. 5.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx platby dotace xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 55) Fond neposkytne xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobrého xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx stavu xxxx xx xxxxxxxx xx zabránění kontrole x xxxxxx Fond xxxxxxx.

§4g

Koordinace kontrol

Ministerstvo xx xxxxxxxxxx orgánem xx xxxxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx 101).

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §2f xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §2f odst. 3 xxxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odrůdu xxxxx §2i xxxx. 1,

x) xxxx xxxxx, xxxxx pěstuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálenost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odrůdy xxxxx §2i xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx f),

2. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2i xxxx. 2 písm. x) nebo x), xxxx

3. xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odrůdy xxxxx §2i odst. 2 xxxx. e),

e) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

1. x xxxxxxx x §3g odst. 1 písm. a) xx x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx půdy, xxxx

2. xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx x obnově xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3j odst. 1 xxxx. x),

x) jako xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3o xxxx. 1, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx kulturou xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

1. xxxxxxxx Ústavu změny xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §3q xxxx. 3, 4 xxxx 6, xxxx

2. nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3q xxxx. 10,

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) nebo g),

b) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) 250 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c), x) nebo x).

§5a

Přestupek právnických a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změny x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxxx §2fa xxxx. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§5x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x b) xxxx §5a xxxx. 1,

x) Xxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx f),

c) Xxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx ustanovení

Vláda předkládá xxxxxxxxxx Poslanecké sněmovně Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nezbytných opatření x xx vyplývajících, x to nejpozději xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§7

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx třicátým xxxx xx dni xxxxxxxxx.

Xxxxx x. r.
Havel x. x.
Xxxxx v. x.

Příloha x xxxxxx x. 252/1997 Sb.

Příloha xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 441/2005 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Sb. x xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, pokud se xx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příslušném xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2f xxxxxx x. 252/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 105/1990 Sb., x soukromém xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 219/1991 Xx. x xxxxxx č. 455/1991 Xx., platí 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; držitel xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x vyřazení x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 105/1990 Sb., x soukromém xxxxxxxxx občanů, xx xxxxx zákona x. 219/1991 Xx. x xxxxxx x. 455/1991 Xx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2006 Xx.

3. Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx evidenci xxxx podle xxxx 1 xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx do 1 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx půdního xxxxx xxxx xxxx půdního xxxxx vedený x xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx identifikační číslo, xxxxx ministerstvu xx 30 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xx povinno xxxxxxxx x xxxxx údajem xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx evidence xxxx xxxxx §3g xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 441/2005 Xx. x účinností xx 10.11.2005

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který řízení xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 35/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.2.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx využívá x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §3l zákona x. 252/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx evidenci xxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxxx xxxxxxxx objektu. Xxxxxxxxxx §3n xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 252/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx zahájená a xxxxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 291/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 252/1997 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Zemědělský xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx xxxxx §2e odst. 3 xxxxxx x. 252/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx zemědělského xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx xxxxx §2e xxxx. 3 xxxxxx x. 252/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx půdního xxxxx xxxxxxxx půdy xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dílu xxxxxxx bloku xxxxx §3a xxxx. 12 xxxxxx x. 252/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, způsobem xxxxx §3g zákona č. 252/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2015.

4. Státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx bloků a xxxx xxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxx xxxxxx x. 252/1997 Xx., o zemědělství, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015.

5. Krajinné xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxxxx významné prvky x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx a xxxx půdních bloků x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx díly xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hospodářství podle xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx xxxx podle §3a xxxxxx x. 252/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxx dne šestého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x ústřední evidencí xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dotace na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §3q zákona x. 252/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx §3q xxxxxx x. 252/1997 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 252/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 208/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o žádostech, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 252/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 252/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023 se použije xxxxxxxxxx §4c4g zákona č. 252/1997 Xx., ve xxxxx účinném před xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxx x žádostech, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2023, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x kontrole xxxxx §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx x kontrole xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4c xxxxxx x. 252/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 382/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Informace

Právní předpis č. 252/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.11.1997.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

62/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

307/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx skladních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.9.2000

128/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), x xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 4.6.2003, s xxxxxxxx §3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2004; §2 xxxx. 1 xxxx. x) a §2x xx 2x, xxxxx xxxxxx účinnosti xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004); x §2 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

247/2003 Sb., xxxxx xxxxx zákona x. 252/97 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 82/2003

85/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 252/97 Xx., x zemědělství, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004) s xxxxxxxx §2, 2b, 2x, 2x x 3, xxxxx nabyly xxxxxxxxx 19.2.2004

86/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 252/97 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 14.1.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 29.1.2004

x xxxxxxxxx od 5.3.2004

317/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 156/98 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx látkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 147/2002 Xx., x Ústředním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 252/97 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 27.5.2004

94/2005 Xx., o xxxxxxx Státního xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, x změně xxxxxx x. 95/99 Xx., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vlastnictví xxxxx na xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 569/91 Xx., o Xxxxxxxxxx fondu XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 357/92 Sb., x dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 252/97 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2005

441/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.11.2005

442/2005 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 21.9.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 6.10.2005

x xxxxxxxxx xx 25.11.2005

444/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x územních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

4/2006 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 252/97 Xx. publikované v xxxxxx x. 2/2006

230/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Sb. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

409/2006 Xx., nález XX xx xxx 20.6.2006 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 252/97 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona č. 85/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 441/2005 Xx.

x xxxxxxxxx do 18.8.2006 s výjimkou §2x xxxx. 1 xxxx. x), §2x xxxx. 2 písm. x), §2f xxxx. 3 xxxx. x), §2x xxxx. 4 xxxx. c) a §2x odst. 8, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 30.6.2007

218/2007 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2010

35/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., o zemědělství, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 256/2000 Xx., x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.2.2008

95/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 569/91 Xx., o Xxxxxxxxxx fondu XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 252/97 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2009

109/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 215/2004 Xx., x xxxxxx některých vztahů x xxxxxxx veřejné xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx výzkumu x xxxxxx, zákon č. 252/97 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 291/2009 Sb.)

282/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.8.2009

291/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 252/97 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.7.2010

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x o xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

167/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

463/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím kontrolního xxxx

x účinností xx 1.5.2014

179/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 252/97 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

182/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 29.8.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

371/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 78/2004 Xx., o nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x genetickými xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

26/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2017

104/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

183/2017 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

299/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.12.2017

208/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2020 x xxxxxxxx §5, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.9.2019

484/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

382/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 256/2000 Xx., x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x Státním zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Sdělení Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 191/1995 Sb., x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx Světové xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) - Xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2) Sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 191/1995 Sb., x sjednání Xxxxxx x zřízení Světové xxxxxxxx organizace (WTO) - Xxxxxx x xxxxxxxxxx prostředcích.
3) Vstupní xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx znamená xxxxxxx celní xxxxxxx xxxxx, při xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dodatečné xxx.
4) Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky).
6) Xxxxx č. 307/2000 Sb., o zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
7) §3 xxxx. a) xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., zákona x. 313/2004 Sb., xxxxxx x. 558/2004 Xx., zákona č. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona č. 310/2006 Sb., zákona x. 575/2006 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Xx. x xxxxxx x. 87/2009 Sb.
9) Zákon č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
10) Zákon č. 229/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Například xx. 1 xx 13 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1696/1971 x společné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx. 3 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2358/1971 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx, čl. 2 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 845/1972 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. 3 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2075/1992 x xxxxxxxx organizaci xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx. 10 x 11 nařízení Xxxx (XX) č. 603/1995 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx sušenými xxxxxx, xx. 1 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1577/1996, kterým xx xxxxxx zvláštní opatření xxx některé xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xxxxxxxx Rady (ES) č. 1098/1998, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx. 8 xx 15 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1493/1999 x xxxxxxxx organizaci xxxx x vínem, xx. 2 a 5 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1251/1999 x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx orné xxxx, xx. 4 až 25 xxxxxxxx Rady (XX) č. 1254/1999 o xxxxxxxx organizaci xxxx x hovězím a xxxxxxx xxxxx, xx. 19 nařízení Rady (XX) č. 1255/1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx a xxxxxxxx výrobky, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1673/2000 x společné xxxxxxxxxx xxxx xx lnem x konopím pěstovanými xx vlákno, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1244/2001, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1259/1999, kterým xx xxxxxxx společná xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. 4 xx 11 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2529/2001 x společné organizaci xxxx se xxxxxxxx x xxxxx masem, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1/2002, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1259/1999, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů.
13) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) §23b xxxxxx x. 154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 136/2004 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx označování xxxxxx x xxxxxx evidence x evidence hospodářství x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §30 xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 115/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Zákon č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 444/2005 Sb. x zákona č. 553/2005 Xx.
19) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 344/1992 Xx.
20) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §4 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších předpisů.
24) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) Xxxxx č. 289/1995 Sb., o lesích x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
27) Zákon č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Například §60, 60a x 70 xxxxxxxxx zákona.
29) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
31) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 4/2002 Sb. m. s., x sjednání Xxxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Komisí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Nařízení Rady (XX) č. 1782/2003 ze xxx 29. xxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx režimy xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2019/93, (XX) x. 1452/2001, (ES) x. 1453/2001, (XX) x. 1454/2001, (ES) x. 1868/94, (ES) x. 1251/1999, (XX) x. 1254/1999, (ES) x. 1673/2000, (XXX) x. 2358/71, (ES) x. 2529/2001 x (XX) x. 1782/2003, x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxx č. 795/2004 (XX) xx xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1782/2003, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podpor x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 796/2004 ze xxx 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx administrativnímu x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) č. 1782/2003, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podpor x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x xxxxxx xx zavádějí xxxxxxx režimy podpor xxx zemědělce, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Komise č. 1973/2004 (ES) xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) č. 1782/2003 xxxxxxx režimů xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx XX x IVa xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx půdy xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 73/2009 xx xxx 19. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx zavádějí xxxxxxx režimy xxxxxx xxx zemědělce x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) x. 1290/2005, (XX) x. 247/2006, (ES) x. 378/2007 x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1782/2003.

35) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1306/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (ES) x. 2799/98, (ES) x. 814/2000, (ES) x. 1290/2005 x (XX) x. 485/2008, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2115, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2021/2116 xx dne 2. xxxxxxxx 2021 o xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013, v xxxxxxx xxxxx.

36) Čl. 1 xxxx. 1 a xx. 3 odst. 17 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 xx xxx 28. ledna 2002, xxxxxx se xxxxxxx obecné zásady x požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx postupy týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
37) §2 xxxxxx č. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 81/2006 Xx. x xxxxxx x. 110/2007 Xx.
38) Zákon č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Zákon č. 219/2003 Sb., x uvádění xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 178/2006 Xx., xxxxxx č. 299/2007 Sb. a xxxxxx x. 96/2009 Xx.

40) §420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

41) §57 xxxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) §3 xxxxxxxx vlády x. 241/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblastem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
43) Zákon č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44) Xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 796/2004, x xxxxxxx xxxxx.
45) Xx. 1 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx (ES) č. 609/1999 xx xxx 19. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxxxx podpory pro xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.
46) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1860/2004 xx xxx 6. xxxxx 2004 x xxxxxxx xxxxxx 87 a 88 Xxxxxxx x XX xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odvětví x x xxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 218/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 256/2000 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx pro regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxx rozvoj xxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 1083/2006, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1305/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxx xxxxxx venkova x Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxx xxx xxxxxx venkova (XXXXX) a o xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1698/2005, x xxxxxxx znění.

49) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady č. 1305/2013, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2021/2116, v platném xxxxx.

50) Nařízení Xxxx (XX) č. 1198/2006 xx xxx 27. xxxxxxxx 2006 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx znění.
51) Čl. 49 Smlouvy x xxxxxxxx Evropských společenství.
52) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 81/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona č. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx. x xxxxxx x. 7/2009 Xx.
53) Čl. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 1830/2003 x sledovatelnosti x xxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a sledovatelnosti xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx organismů a x změně xxxxxxxx 2001/18/XX, x xxxxxxx xxxxx.
54) Xxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 89/1996 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 120/2000 Xx., zákona č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx. x zákona x. 8/2009 Sb. Xxxxx x. 289/1995 Xx., o lesích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx č. 67/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Sb., zákona x. 1/2005 Sb., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., zákona č. 124/2008 Xx. x xxxxxx č. 167/2009 Xx.
Xxxxxxxx č. 84/1996 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2116, x xxxxxxx xxxxx.

56) §24 x 29 xxxxxx x. 167/1998 Sb., x návykových xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění zákona x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 362/2004 Xx.

57) §68 xxxx. 1 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 181/2008 Xx.
58) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 154/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 282/2003 Sb. x xxxxxx x. 130/2006 Xx.
59) Xx. 30 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx (XX) č. 796/2004, x xxxxxxx xxxxx.
60) §2 xxxx. b) x x) zákona č. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx stráži, xxxxxxx mořských xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o rybářství).
61) Xx. 124 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 73/2009.
62) Nařízení xxxxx č. 79/2007 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx agroenvironmentálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 114/2008 Sb.
63) Xxxxxxxx xxxxx č. 239/2007 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zemědělské xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 148/2008 Xx.
64) §28 xxxxxx x. 321/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x vinařství x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 215/2006 Xx.
65) §4 xxxxxx x. 97/1996 Xx., o ochraně xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 68/2000 Xx., zákona č. 258/2000 Xx., zákona x. 322/2004 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Xx. a xxxxxx x. 444/2005 Xx.
66) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 154/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 282/2003 Xx. x zákona x. 130/2006 Xx.
67) Nařízení (ES) č. 1973/2004 xx xxx 29. října 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1782/2003 ohledně xxxxxx xxxxxx stanovených x xxxxx IV x XXx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx půdy vyjmuté xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

68) §55 xxxx. 1 x §127 xxxx. 14 xxxxxx x. 254/2001 Xx., x vodách a x změně některých xxxxxx (vodní zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x zákona x. 20/2004 Xx.

§2 xxxx. b) x x) xxxxxx č. 99/2004 Xx.

69) Xxxxx č. 139/2002 Sb., o pozemkových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx zemědělskému majetku, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx. x xxxxxx x. 124/2008 Sb.
70) Xx. 6 x příloha x. XXX xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 73/2009.
Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pěstitelům xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 310/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx do xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 75/2007 Sb., o xxxxxxxxxx poskytování plateb xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx Natura 2000 xx zemědělské xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 113/2008 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 79/2007 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 114/2008 Sb.
Nařízení xxxxx č. 80/2007 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 333/2007 Xx.
Xxxxxxxx vlády č. 239/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xx zalesňování xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 148/2008 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 147/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zachování xxxxxxxxxxxxx souboru lesního xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2000 x lesích.
71) §23 xxxx. 1 x 2 x §23a xxxx. 1 x 2 zákona x. 154/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 282/2003 Xx., zákona x. 444/2005 Sb. x xxxxxx x. 130/2006 Xx.

72) §23b xxxxxx x. 154/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

73) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1305/2013, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2115, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116, x xxxxxxx znění.

74) Nařízení Komise (XX) č. 1974/2006 ze xxx 15. prosince 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1698/2005 x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX), x xxxxxxx xxxxx.
75) Xxxxxxx x. XX xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 73/2009.

76) Xx. 2 xxx 36 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1122/2009, x platném znění.
77) Zákon č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 146/2002 Sb., x Státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 147/2002 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 378/2007 Sb., x léčivech x x změnách některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx).
Xxxxx č. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

78) Xx. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1122/2009, x xxxxxxx xxxxx.
79) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80) Xx. 66 x 67 nařízení Xxxxxx (ES) č. 1122/2009, x xxxxxxx xxxxx.
81) Xx. 23 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx (ES) č. 796/2004, x xxxxxxx xxxxx.

82) Xx. 50 xxxxxxxx Komise (XX) č. 1122/2009, v xxxxxxx xxxxx.
83) Xx. 6 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 73/2009.
Xx. 39 nařízení Xxxx (XX) č. 1698/2005, x xxxxxxx znění.
84) Xx. 51 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1698/2005, x xxxxxxx xxxxx.

85) Čl. 19 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx (XX) č. 65/2011, x xxxxxxx znění.
86) Zákon č. 147/2002 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) Čl. 23 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 73/2009.
88) Čl. 20 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 73/2009.
89) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.

90) Xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1122/2009, x xxxxxxx xxxxx.

91) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 73/2009 xx xxx 19. xxxxx 2009, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx některé režimy xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxx nařízení (XX) x. 1290/2005, (XX) x. 247/2006, (XX) x. 378/2007 a xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1782/2003, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1122/2009 xx xxx 30. listopadu 2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 73/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx systém x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1234/2007, xxxxx xxx x podmíněnost x xxxxx režimu xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vína, v xxxxxxx znění.

92) §37 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx.

93) Xx. 2 xxxx. 27 nařízení Xxxxxx (XX) č. 1122/2009, x platném xxxxx. Xx. 70 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1306/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 352/78, (XX) x. 165/94, (XX) x. 2799/98, (XX) x. 814/2000, (XX) č. 1290/2005 x (XX) č. 485/2008.

94) Čl. 46 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 1307/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 637/2008 x xxxxxxxx Rady (XX) x. 73/2009.

95) Xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 1307/2013.

96) Xxxxxxxxx nařízení xxxxx č. 79/2007 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 239/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dotací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdy, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

97) Xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 555/2008 xx xxx 27. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) x. 479/2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se třetími xxxxxx, produkční xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx vína, v xxxxxxx xxxxx.

98) §3 xxxx. 8 xxxxxxxx vlády x. 307/2014 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx využití xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

99) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 50/2015 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých plateb xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxxxx vlády, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 75/2015 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 79/2007 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 76/2015 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxxx ekologické xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

100) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2115 xx xxx 2. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxxxxxx xxx strategické xxxxx, xxx mají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx společné xxxxxxxxxx politiky (xxxxxxxxxxx xxxxx XXX) x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zemědělským xxxxxxxx xxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxxx zemědělským xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx (EZFRV), x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013 x (XX) x. 1307/2013, x xxxxxxx xxxxx.

101) Xx. 12 x 13 x xxxxxxx III nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2115, x xxxxxxx znění.

102) Čl. 31 x 70 x xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2021/2115, x platném znění.

103) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1308/2013 xx xxx 17. prosince 2013, kterým xx xxxxxxx společná xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XXX) x. 922/72, (EHS) x. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) č. 1234/2007, x platném xxxxx.

104) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/1139 xx xxx 7. xxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x mění xxxxxxxx (XX) 2017/1004, x xxxxxxx xxxxx.

105) §10 xxxx. 5 x §10a xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

106) §98a xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.

107) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2115, x xxxxxxx xxxxx. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116, x xxxxxxx xxxxx.

108) Xx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116.

109) §18 zákona x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (kontrolní xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

110) §12 xxxxxx x. 255/2012 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

111) Příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2115, x platném xxxxx.

112) Xx. 85 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116, x xxxxxxx znění.

113) Xx. 85 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2021/2116, x xxxxxxx xxxxx.

114) Xx. 85 xxxx. 3 xxxxxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116, v xxxxxxx xxxxx.

115) Xx. 31 xxxx. 5 xxxx. x) x xx. 70 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2115, x platném znění.