Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020 do 31.12.2021.


Zákon o důchodovém pojištění
155/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Rozsah působnosti §1

Účast na pojištění §2

Způsobilost osob v právních vztazích pojištění §3

Druhy důchodů a jejich výše §4

ČÁST II. Účast na pojištění

HLAVA 1. Okruh pojištěných osob §5 §6 §7

HLAVA 2. Podmínky účasti na pojištění

DÍL 1. Podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osob vykonávajících pracovní nebo obdobnou činnost §8

DÍL 2. Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných §9 §10

ČÁST III. Základní pojmy

HLAVA 1. Doba pojištění a náhradní doba pojištění §11 §12 §13 §14

HLAVA 2. Výpočtový základ §15 §16 §17 §18 §19 §19a

HLAVA 3. Další pojmy

Dítě §20

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §21 §22 §23

Osoby blízké a domácnost §24

Pracovní úraz a nemoc z povolání §25

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav §26

Výdělečná činnost §27

ČÁST IV. Důchody

HLAVA 1. Starobní důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na starobní důchod §28 §29 §30 §31 §32

DÍL 2. Výše starobního důchodu §33 §34 §35 §36

DÍL 3. Výplata starobního důchodu §37 §37a

DÍL 4. Zvláštní ustanovení o starobním důchodu některých pracujících v hornictví §37a §37b

HLAVA 2. Invalidní důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na invalidní důchod §38 §39 §40

DÍL 2. Výše invalidního důchodu §41

DÍL 3. Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech §42

HLAVA 3. §43 §44 §45 §46 §47 §48

HLAVA 4. Vdovský a vdovecký důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod §49 §50

DÍL 2. Výše vdovského a vdoveckého důchodu §51

HLAVA 5. Sirotčí důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na sirotčí důchod §52

DÍL 2. Výše sirotčího důchodu §53

HLAVA 6. Společná ustanovení o důchodech

DÍL 1. Nárok na důchod a jeho výplatu §54 §55 §56 §57

DÍL 2. Souběh nároků na důchody a jejich výplatu §58 §59 §60 §61

DÍL 3. Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod §61a §61b

DÍL 4. Přechod nároku na důchody §62 §63

DÍL 5. Vyplácení důchodů §64 §65 §66

HLAVA 7. Zvyšování důchodů §67 §67a §67b

ČÁST V. Přechodná ustanovení

HLAVA 1. Základní ustanovení §68 §69 §70 §71

HLAVA 2. Jednotlivé druhy dávek

Starobní důchod §72 §73 §74 §74a §75 §76 §76a §77

Plný invalidní a částečný invalidní důchod §78 §79 §80 §80a §80b §81

Důchod vdovský a vdovecký §82 §82a §83 §84 §85

Sirotčí důchod §86 §87 §88

Důchod za výsluhu let §89

Důchod manželky §90

Sociální důchod §91

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §92

Souběh nároků na důchody §93

Nároky účastníků odboje §94

Výše důchodu vypláceného do ciziny §95

Další dávky poskytované důchodcům §96

Výplata jednorázových částek §97

Příplatek k důchodu §98

HLAVA 3. Základní a procentní výměra důchodů přiznaných podle předpisů platných před 1. lednem 1996 §99 §100 §101

HLAVA 4. Účast na pojištění některých osob a hodnocení některých dob §102 §102a §102b §103 §104

ČÁST VI. Společná a závěrečná ustanovení §105

Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie §105a

Pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény §105b

Nároky pojištěnce, který byl účasten důchodového spoření §105c

Vztah k jiným právním předpisům §106

Dorovnávací přídavek některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu §106a §106b §106c

Zmocňovací ustanovení §107 §108

Zrušovací ustanovení §109

Účinnost §110

Příloha - Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

č. 134/1997 Sb. - Čl. IV Čl. V

č. 289/1997 Sb. - Čl. V

č. 134/1997 Sb. - Čl. VI

č. 116/2001 Sb. - Čl. II

č. 188/2001 Sb. - Č. II

č. 263/2002 Sb. - Čl. IV

č. 264/2002 Sb. - Čl. II

č. 420/2002 Sb. - Čl. IV

č. 425/2003 Sb. - Čl. II Čl. VII

č. 281/2004 Sb. - Čl. VI

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 24/2006 Sb. - Čl. III

č. 109/2006 Sb. - Čl. X

č. 189/2006 Sb. - Čl. XXXIV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LXVII

č. 152/2007 Sb. - Čl. III

č. 178/2008 Sb. - Čl. II

č. 305/2008 Sb. - Čl. II

č. 306/2008 Sb. - Čl. II

č. 382/2008 Sb. - Čl. IX

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 347/2010 Sb. - Čl. XVI

č. 220/2011 Sb. - Čl. II

č. 364/2011 Sb. - Čl. XIII

č. 428/2011 Sb. - Čl. XIII

č. 470/2011 Sb. - Čl. VII

č. 267/2013 Sb. - Čl. III

č. 274/2013 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. XLI

č. 183/2014 Sb. - Čl. II

č. 267/2014 Sb. - Čl. XV

č. 377/2015 Sb. - Čl. XIII

č. 212/2016 Sb. - Čl. II

č. 213/2016 Sb. - Čl. II

č. 148/2017 Sb. - Čl. V

č. 259/2017 Sb. - Čl. VI

č. 191/2018 Sb. - Čl. II

č. 32/2019 Sb. - Čl. VI

Nálezy Ústavního soudu - č. 40/2003 Sb.; č. 405/2006 Sb.; č. 341/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 135/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 286/2020 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Rozsah xxxxxxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxx případ stáří, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx [§4 xxxx.1 xxxx. x) x x)].

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění, povinnosti xxxxxxxxxxx osob, příjemců xxxxx x zaměstnavatelů x jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx pojištění (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx zákony. 7)

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxx xx xxxxxx vztahy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 68).

§2

Xxxxx na xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx x §5. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §6.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx narozením x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za mrtvého.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 101). Xxxxxxxxxxx být účastníkem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu [§4 xxxx. 1 písm. x)] vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky; xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxx svéprávnost xxxxx xxxx xxxxx x trvá až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx obdobně ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku.

(3) Osoba, xxxxx xxxx svéprávnost xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxx zastoupena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zákoník.

§4

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx důchody:

a) starobní,

b) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx,

x) sirotčí.

(2) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx výměry x x xxxxxxxxx xxxxxx. Základní výměra xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) a x), xxxx x xxxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

ČÁST XXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

OKRUH POJIŠTĚNÝCH XXXX

§5

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx účastni

a) zaměstnanci x pracovním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx informační služby, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 69), xxxxxx x povolání 44), xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxx 112) x státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx 110),

c) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jmenovány nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx zřízené zvláštním xxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx vykonávají veřejnou xxxxxx xxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx zákoník xxxxx x xxxxxx uvedeny x xxxxxxxxx x) xx i) x x) xx x),

x) xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnanci xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx práce,

g) xxxxxx,

x) členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx měst x xxxxxxxx města Prahy xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, členové xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxx Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Veřejný xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osoby xxxxxxxx o xxxx x osoby, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 98),

x) xxxxx xx výkonu trestu xxxxxx svobody xxxxxxxx xx práce x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) pracovníci x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

n) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx ni xxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxx společností xxxxxxxxxx, x ředitelé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ni xxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx obchodním vedením xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c), f) xx x), x) x s),

r) likvidátoři,

s) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo xx xxxxx, s xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je trvale x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx d) a x) xx s), x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx obvodů xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx funkce, xxx které xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx,

x xxxx zaměstnání, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx zaměstnáním xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x příjmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejsou xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxx x zaměstnání xx dobu, xx xxxxxx xxx náleží xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx podpora xxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxx po xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx podpora x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxx zpětně xxx xxx vzniku xxxxxx xx xxxxxx, xxxx, xx kterou xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx 55 xxx, xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, x nezapočítává xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doba pojištění, xxxxx se kryjí x xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání; xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx též xxxx, po kterou xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx osobě xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odbytné xxxx odchodné,

b) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost,

c) xxxxx xxxxxxxx osobně x dítě xx xxxx xx 4 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pomoci jiné xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx závislost), xxxx o osobu, xxxxx xx závislá xx pomoci xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) xxxx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx závislost), pokud xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx; xxxxxxxx domácnosti xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sociální xxxx xxxxx §83 xxxx. 1 zákona x. 108/2006 Xx.,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§39 xxxx. 2 xxxx. c)] x xxxxxxx pojištění, x xx xx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx §32; xx xxxxxxxxxx invalidního důchodu xxx invaliditu třetího xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tento důchod x xxxxxxxx výsluhový xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx zakládala xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx podpůrčí xxxx x ošetřovného, dlouhodobého xxxxxxxxxxx  a x xxxxx otcovské poporodní xxxx a xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxx,

x) osoby, xxxxxx xx poskytována xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx příslušného x xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xx x) x x) až x) xxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx jim xxxxxx xxxx xx mohly xxxxxxx xx zaměstnavatele xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx by byly, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x příjmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejsou xx xxxx xxxx osvobozeny. Xxxxx zaměstnání se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) a f) xx x) xxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx x pracovním poměru [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx osoba xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx činni x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele; xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxx je xx xxxxx státu, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x účasti na xxxxxxxxx a účast xx xxxxxxxxx xx xxxx doby jejich

a) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xxxxx xxx po xxxx xxxx evidence nenáleží xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx vyšší odborné xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx škola") nebo xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 31. prosinci 1995, xxxxx-xx xx x osoby uvedené x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e); xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účast xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx xxxx,

x) výkonu xxxxxxxxxx dobrovolnické služby xx základě xxxxxxx xxxxxxxx x vysílající xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; 49) xx dobu xxxxx xxxx podání xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx možná xxxxxxx x rozsahu xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx dnem,

e) xxxxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxx x §5 odst. 5; xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx možná nejvýše x xxxxxxx dvou xxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx xxxx,

x) výkonu xxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx služby x xxxxxxxxx svého manžela xxxx registrovaného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xx souhlasem této xxxxxxxxxxx složky státu, x nemají příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxx cizího xxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx registrovaní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxxxxx xxxxxx přihlášku k xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x §13 xxxx. 1 xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 1 xxx. Účast xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xx však možná x xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx; za xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxx xxxxxxx do dne, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§42 xxxx. 1).

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx skupin xxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§8

(1) Xxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x f) až x) a v §5 xxxx. 4 xxxx účastny pojištění xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxx xxxxxx uvedených x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a f) xx t) x x §5 xxxx. 4 se xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zastupitelstva xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst nebo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx územní xxxxxxxxxxx celek, xx xxxxx xx odměňován, xx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx kolektivních xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxx druhý

Podmínky xxxxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné [§5 xxxx. 1 písm. x)], pokud vykonávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávanou xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xxxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky, xxxxxxxx xx vykonávána xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z právních xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx 15 xxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx

x) spolupracuje při xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákona o daních z příjmů xxx xx xx xxxxxxxxxx příjmy xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx. 41)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx provozující zemědělskou xxxxxx evidována xxxxx xxxxxxxxxx zákona, 53)

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 8)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávaná xxx xxxx xxxxxxxxxx, 9)

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 10) x výjimkou činnosti, x níž xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických osob xxx zdanění xxxxxxxx xxxxxx xxxx 74),

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 11) xxxxx není xxxxxxx x písmenech x) xx x), x xxxxx xxxxxxxx příkazníka xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx 115); xxxxxxxxx xxx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xx xxxxxxxx smlouva nebyla xxxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx. Xx výkon xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx se vždy xxxxxxxx činnost xxxxxx, xxxxxxxxxx, zprostředkovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxx, zprostředkovatelů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx autorského zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx správce.

f) xxxxx xxxxxxxx neuvedených x xxxxxxxxx a) až x) x vykonávaných xxxxxxxx jménem a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; 12) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx) x movitých xxxx, 13)

xxxxx xx xxxxxx dosažené výkonem xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) až x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x příjmů za xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 96).

(4) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx účastna pojištění xxx xxxxxx, x xxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx činností xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) x b).

(5) Xxx xx xxxx hovoří x samostatné výdělečné xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx [odstavec 2 xxxx. x)].

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná x xxxxxxxxxxx roce

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 8 xxxx první),

b) měla xxxxx na výplatu xxxxxxxxxxx důchodu xxxx xx byl přiznán xxxxxxxx xxxxxx,

x) měla xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 54) nebo xx xxxxxxxxx pomoc x mateřství nebo xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x porodu, xxxxx xxxx dávky xxxxxx z nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx pečovala x xxxxx mladší 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pomoci xxxx osoby ve xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx), xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost) xxxx xxxxxx III (těžká xxxxxxxxx) anebo xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66), xxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx x osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 67), xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxx §20 odst. 4 xxxx. a).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje za xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx měsících, x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx samostatná výdělečná xxxxxxx, x x xxxx době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx po xxxx xxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6.

(8) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx. Pečuje-li o xxxxx, která xx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx [odstavec 6 xxxx. x)], xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u té xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 let, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx ve stupni X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx x osobu, xxxxx je xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx ve xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) nebo ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx ve xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx) 66), za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx x této xxxxxx, xxxxxxxx xx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u té xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 80) xxxxxx x xxxxx, která xx xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. a) a x) xx x) xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx podala přehled x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v období, xx kterém xx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

(1) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná xx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx pojištění xx xxxx, po kterou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x kalendářním xxxx účastna xxxxxxxxx xx dobu, po xxxxxx vykonávala vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx její xxxxxx x xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2,4xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx (§17 xxxx. 2) xx kalendářní xxx, xxxxx x xxx xxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x přepočítacího xxxxxxxxxxx (§17 xxxx. 4) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx v xxxxxxxxxxx xxxx vykonávána xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx vydělí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byla xxxxx §9 xxxx. 7 xxxxx po xxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Za výkon xxxxxxxxxx výdělečné činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx stanovení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepovažuje kalendářní xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měla xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná; xx xxxxxx nároku xx xxxxxxx nemocenského xx xxxxxx xxxxxxxx xxx období xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x v období xx 1. xxxxx 2012 do 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), za které xx nemocenské osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným xxxxxxxxx. Za xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx určený podle xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti 86). Rozhodná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx částka xx sníží o xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xx xxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx kalendářní xxxxx, v xxxx xx celý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx v mateřství xxxx dlouhodobého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 prvních 21 xxxxxxxxxxxx dnů dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx které se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru.

(4) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a nesplňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3, xx v kalendářním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se přihlásila x účasti na xxxxxxxxx xx xxxxx xxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 7) Xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx část xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebyla vykonávána xx celý rok.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vzniká dnem 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 xx 3 xxxx za který xx přihlásila x xxxxxx xx pojištění xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xx hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx měsíc následuje xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávána samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 7 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezakládá xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dnem, x xxxx xxxxxx vykonávat (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, od xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx činné xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 až 3 xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxx podle §9 xxxx. 7 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezakládá xxxxx xx pojištění. Xxxxx xx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx však zaniká xxxxxxxxxx dnem,

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x to xxx xxx xxxxxxxxx xxxx činnosti, pokud xx xxxxxx, x xxxx došlo x xxxxxx přerušení, xxxxxx xxxx přerušení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě jdoucích; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxxx výdělečná činnost xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx první,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost,

c) xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx výkon její xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxx pojištění xx xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxx účasti xx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 x x §5 xxxx. 4, xx kterou xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x §6, xx xxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxx dne zaplacení xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) se u xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) x x §5 xxxx. 4 xxxxxxxxxx kalendářní xxxxx, xx kterém xxxxxx dosaženy příjmy xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 15) xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx nešlo x omluvné xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §16 xxxx. 4 větě xxxxx xxxx. a). Xxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx považuje xx xxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx v kalendářním xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx maximálního základu xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx 2015 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxx 84), x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx povinen toto xxxxxxxx odvést, xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí právnická xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxx k níž xx xxxxxxxxxx x xxxxx vztahu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. 45) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 písm. x) xx x xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x) x f) xx x), x) x xxxx. 4 xxxxxxxx xxx doba, xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx uzavřené xx podání xxxxxx xx určení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dohody xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neplatně x xxxxx by xxxxx xxxx, xxxxx nedošlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8; xxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx příjem xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po podání xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx příjmu, započte x těch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxx

x) v xxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx se přiznává xxxxxx (xxxx jen "xxx přiznání xxxxxxx"), xxxx před tímto xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx zaplatily xx xxx podání žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) kalendářní xxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku přiznání xxxxxxx, pokud byly xx tento xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ještě nebyl xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx důchodu.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx je xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osob uvedených x §5 odst. 2; podmínkou pro xx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, je, x xxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x že doba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxx xx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 2 xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxx xxxxxxxx doba pojištění, xx, xx pojištěnec xx xxxx trvání xxxx xxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo, xxxxxx-xx x České xxxxxxxxx, jako poživatel xxxxxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx však xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Podmínkou xxx to, xxx xx xxxx účasti xx pojištění xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx, xx o xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx x osobu, která xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx stupni XXX (těžká závislost) xxxxx xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66), xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 81).

(2) Xxxxxxxxx-xx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhradní xxxx xxxxxxxxx stejně xxxx doba pojištění.

§13

(1) Za xxxx xxxxxxxxx xx považují xxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 podle xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx, x xxxxxxxx doby xxxxxx xx xxxxxxxx věku 18 xxx; xxx-xx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx v cizině xxxx 1. květnem 1990, xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxxx bylo xx xx zaplaceno xxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x doba xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1996 xxxxx xxxxxxxx platných xxxx tímto xxxx, x to xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx studia xx xxxxxxxx věku 18 xxx.

§14

(1) Kryjí-li se xxxx xxxxxxxxx navzájem, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; totéž xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(2) Tutéž xxxx péče o xxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) nelze započítat xxxxxxxx více osobám; xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx té xxxxx, xxxxx pečovala x největším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx předchozí věty xxxxx xxxxxxx i xxx xxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxx. x).

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

§15

(1) X období xx 30. xxxx 2011 xx 31. prosince 2014 xx výpočtový xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§16) tak, že

a) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 100 %,

x) x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx druhé xxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxx xx 30. xxxx 2011 xx 31. prosince 2011 xxxxxx 29 %, x roce 2012 xx xxxxxx 28 %, v xxxx 2013 xx xxxxxx 27 % a x xxxx 2014 xx počítá 26 %,

x) x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxxxxxx xxxxxxx se x období od 30. září 2011 xx 31. xxxxxxxx 2011 počítá 13 %, x xxxx 2012 se počítá 16 %, x xxxx 2013 se xxxxxx 19 % x x roce 2014 xx počítá 22 %,

d) x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hranici xx x xxxxxx xx 30. xxxx 2011 xx 31. xxxxxxxx 2011 počítá 10 %, x xxxx 2012 xx počítá 8 %, v xxxx 2013 se xxxxxx 6 % x x xxxx 2014 xx xxxxxxxx 3 %.

(2) X xxxxxx po xxxx 2014 xx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví z xxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx (§16) xxx, že

a) xx částky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 100 %,

x) x xxxxxx nad xxxxx redukční xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 26 %,

c) x xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) X období xx 30. září 2011 xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 44 % xxxxxxxx xxxx, druhá redukční xxxxxxx činí 116 % průměrné xxxx x třetí redukční xxxxxxx xxxx 400 % xxxxxxxx mzdy. X období xx xxxx 2014 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx redukční xxxxxxx 44 % xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx hranice xxxx 400 % průměrné xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se zaokrouhlují xx xxxx koruny xxxxxx.

(4) Xx průměrnou xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vypočte jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za kalendářní xxx, xxxxx o xxx xxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx se průměrná xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx kalendářní xxx xxxxx věty xxxxx xxxx nesmí xxx nižší než xxxxxxxx mzda stanovená xxx bezprostředně předcházející xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx výpočtového základu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx rok xxxxxxxx xxxxxxx.

§16

(1) Osobní vyměřovací xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx úhrnu ročních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§18). Tento průměr xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx 30,4167 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxx připadajících xx xxxxxxxx období; jsou-li x rozhodném období xxxxxxxxx doby (odstavce 4 x 5), xxxxxxx xx x xx počet xxxxxxxxxxxx xxx připadajících xx xxxxxxxx období.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnce za xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu (§17 xxxx. 1). Xxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx po xxxx 2007 nesmí xxx xxxxx xxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx 84) stanovený xxx tento xxx; xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účastné xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2014 základ xxxxxxxxxx x xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 do 31. xxxxxxxx 2014 vyměřovací xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 15) (dále xxx "vyměřovací xxxxxx") x xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxx výdělek xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996; xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2014 xx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx koeficientem xxxxxxxxxx xxxx podíl, x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xx xxxxxxxxxxx xx součet xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x sazby xxxxxx x úhrnu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx základ pojištěnce xxxxxxxx, a x xxx, xx xx xxxxx koeficient xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hrubý xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx pojistného, jde-li x xxxxxxxxxx, x xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx pojištění xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x pojištěnce, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx x §11 xxxx. 1 stanovena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §11 odst. 2 věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xx vyměřovacího základu xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, platu xxxx jiného příjmu xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx v §11 xxxx. 2 větě xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx xx zahrnují, jen xxxxx xxxx započitatelné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15) xxxx xx xxxxxxx výdělku, a xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovena, xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxx, xxxxx xx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx xx xxxx xx 31. prosinci 1995 xx pro xxxxx xxxxxxxxx ročního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxxx) 16) a xxxxxxx xx ztrátu xx služebním příjmu (xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službě. 17) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx předcházející x xxxx xxx jeden xxx kalendářnímu xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx placeno, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxx pojistné placeno, xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoveným xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§17 xxxx. 2) xx kalendářní xxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§17 xxxx. 4) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx koeficient xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx platná xxxxxxxxx místa.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před 1. xxxxxx 1996 xxxx, které xx xxxxx předpisů platných xxxx tímto dnem xxxxxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, x nichž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo zabezpečení xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základů xx xxxx zaměstnání xxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x); xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věku 18 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 31. prosinci 1995, xxxxx se xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. e), xxxxx xxxxxxxxx, v níž xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se zahrnují xx vyměřovacího základu xxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 xxxx. x), nebo xxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx náhrady uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx a xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, kterou xx pojištěnec xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud dočasná xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 72), doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 85), xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 10 xxx xxxx jiného xxxxx domácnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 72), nejde-li x xxxxx, které xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx prvních 16 xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx aspoň xxxxx xxxx ve xxxx xx 16 let, xxxxx neukončilo xxxxxxxx xxxxxx docházku, xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 72), xxxxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx dlouhodobé xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx otcovské xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72), a xxxx xxxx porodem, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx těhotenství, xxxxxxxx xxxx xx začátku xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx porodu xx xxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dni xxxxxx,

x) pobírání invalidního xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx, xxxx pobírání xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xx pobírání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodů xx xxxxxxxxxxxx nositele xxxxxxxxx,

x) xx které xxxxxxxxxx xxx poplatníkem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základů,

d) xxxxxx vojenské xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx republiky xxxx 1. xxxxxxxxx 2016, xxxxx nejde o xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx službě, 44) x xxxxxx civilní xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2005,

e) účasti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx povolání xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx škole x Xxxxx republice, a xx xx dobu xxxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx,

x) účasti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 2 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, 55)

ch) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx konce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x případy uvedené x §18 odst. 2 a 3, x xxxx před xxxxxxxxx 18 let xxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §18 xxxx. 2,

i) xx něž xxxx xxxxx zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v nižší xxxxxx, xxx xxxxxxxx,

x) xx něž x xxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx nebyla xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15) xxxxxxxx xxxxxx,

x) pobírání xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx penze xx xxxxxx stanovenou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důchodu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §32, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §22 odst. 4 xxxx §23 odst. 6 xxxxxx x. 427/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.

(5) Xxxx-xx součet xxxxxxxxxxx xxx uvedených v xxxxxxxx 4 větě xxxxx xxxx. x) x x) xxxx xxx 1825 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx těchto vyloučených xxx xxx 1825 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxx polovinu.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx v xxxxx rozsahu, xxxxxxxx xx xxxxx příjem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x částečném xxxxxxx, xx xxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyloučenou dobou xxxxx odstavce 4 xxxx. x); x xxxxx xxxxxxx se xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) nezúčtoval, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 písm. i); x xxxxx xxxxxxx xx xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx mzdové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 větě xxxxx xxxx. x) xx x) se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x když xx xxxxx x xxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §5 odst. 1 písm. x), x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §6, x dobou xxxxxxxxx, v xxx xxx pojištěnec xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx vyměřovacího základu, xxxx s xxxxx, xx xxxxxx náležely xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 větě xxxxxx a xxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx požádá; příjmy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobách xx do vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx zúčtovaný a x xxxx samostatně xxxxxxxxx činných xx xxxxxx příjmem xxxxxxxxx x období, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozumí xxxxxxx xxxx vyměřovacího xxxxxxx pro pojistné xx xxxxxxxxxx rok, x xxxx je xxxxxxxxx doba xxxxx xxxx xxxxx; u xxxx účastných pojištění xxxxx §6 xx xxxxxx xxxxxxx dosaženým x období, které xx xxxxx x xxxxxxxxxxx dobami, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx tohoto měsíce, x němž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Postup xxxxx xxxx xxxxx xx týká pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx který xx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Způsob podání xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x lhůty, x xxxxx xxx xxxxxx podat, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis 91).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

§17

(1) Xxxxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koeficientem (xxxxxxxx 4), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní rok, xx který xx xxxxxxxxxx roční xxxxxxxxxx xxxxxx; tento koeficient xx stanoví s xxxxxxxxx na čtyři xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxx xxxx xxxxxxx hodnotu 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, x xx xx xxxx průměrné měsíční xxxx xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx rok; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx zjišťuje tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx výše xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xx bezprostředně předcházející xxxxxxxxxx rok.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x za xxx xxxxxxxx xxxxxxx činí xxxxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxx xxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx průměrné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx první xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx x xxxxx rok xxxxxxxxx roku přiznání xxxxxxx, x průměrné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx x dva xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxx x předchozím xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx x xxx xxxx předchází xxxx xxxxxxxx důchodu, stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx xx 30. září xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 1; xxxxx koeficient xx stanoví x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx desetinná xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx začíná xxxxxxxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 18 let xxxx, a končí xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx roku xxxxxxxx důchodu, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxx roku xxxxxxxx důchodu bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 18 let xxxx, xxxx rozhodným xxxxxxx xxxx dva xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx důchod xxx xxx, xxxxx xxxxx xx kalendářního roku, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx tento kalendářní xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx postupuje, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx x xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx důchod, přesahuje 30 dnů, a xxxx-xx xxxx xxxx xxxx 18. xxxxx xxxx x dnem, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx a xxxx, od xxxxxxx xx přiznává xxxxxx, xxxxxxxxxxx 30 dnů, xxxx je-li xxxx xxxx xxxx 18. xxxxx věku x xxxx, xx kterého xx přiznává důchod, xxxxxxxxxx dobou, xxxxx xxxxxxxx-xx xx důchod xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18 xxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky, x xxxxx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky xxxx rokem 1986. Xxxx-xx však v xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§16 xxxx. 3 x 7), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před xxx 1986 xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx jeden xxxxxx xxx, xxxxxxx však xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx pojištěnec xxxxxx xxxx 18 xxx.

§19

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx důchod xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxx, nesmí xxx vyměřen z xxxxxxx výpočtového xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 x xxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx důchod xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx koeficientem xxxxxxxxxx xxxx podíl, x xxxxx čitateli je xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za kalendářní xxx, xxxxx o xxx xxxx předchází xxxx xxxxxxxx důchodu, x přepočítacího xxxxxxxxxxx (§17 odst. 4) xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za poslední xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§18), xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx první x tím, xx xx jmenovateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dřívějšího xxxxxxx; xxxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx základu, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ, x něhož xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx úpravu tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, použije xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx. Koeficient xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x přesností xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §16 xxxx. 8 xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně x xxxxxxx, xx dřívější xxxxxx xxx vyměřen x průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xx xxxxxx průměrný xxxxxxx xxxxxxx neomezený xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozhodné xxxxxx xxxxx xxxxxx předpisů, x něhož xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z průměrného xxxxxxxxx výdělku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx s xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§19a

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx důchod xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx 15 roků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx §102a xxxx. 1 (dále xxx "xxxxxxxx doba xxxx x xxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxx xxxxxxx x nižšího xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx výpočtový xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 x xxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 x podle §16.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx osobu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu považuje

a) xx xxxxxxxxxx dobu, x xx x xxxx xx kryje x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x), x xxxxx xxxxxxxxx, x níž xxx xxxxxxxxxx příjmy, xxxxx se xxxxxxxx xx vyměřovacího xxxxxxx, xxxx s xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 3 xxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxx pojištění, x níž xxx xxxxxxxxxx příjmy, které xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ročního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x to xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xxxxxx týká pouze xxxxxx časového úseku, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxx účely xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxx

x) xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx xx přičítá x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxx 1. xxxxxx 2007 za xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 96&xxxx;000 Kč vynásobená xxxxxxxxxxxx stanoveným xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx všeobecný xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ, x ve jmenovateli xx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xx xxx 2007; xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxx xx částka vypočtená xxxxx části xxxx xxxx středníkem xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 4 platná xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx základů pojištěnce xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 2 xxxx první.

XXXXX TŘETÍ

DALŠÍ XXXXX

§20

Xxxx

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dítě xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dítě xxxxxxx, xxxx-xx druhý x xxxxxx xxxxxxxxxxx zodpovědnost, x xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx rodič xxxxxx xxxx není-li xxxx. Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx považuje dále xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxx xx pěstounem 82), x xxxx, jež xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření vydaného x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 92).

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty první xx považuje

a) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx xxxxx 102),

b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dítěte 103),

c) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx 104),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x předání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx osvojením 105),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 106),

f) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxx 107),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 108),

x) rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxx o xxxx 109),

x) podání návrhu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxx osoba x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx k xxxx vyživovací povinnost, x xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx, x poté, xxxxxxx však do 26. xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) se soustavně xxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx (§21 xx 23),
x) xx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxx nebo xxxx, nebo
c) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxx školní docházky xx do 18. xxxx věku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx dítě, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxx x zaměstnání x nemá nárok xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx nebo podporu xxx rekvalifikaci.

(6) Xx xxxxxxxx školní docházku 56) se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v základním xxxxxxxxxx, 57) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 58) pokračování xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v základním xxxxxxxxxx 59) x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx 26 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, 60)

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navazujících xx xxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxx školního xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx povinné školní xxxxxxxx, xxxxx dítě xx celý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxx nepobírá xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx studentem xxxxxxx xxxxx.

(7) Za xxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx.

Soustavná xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolání

§21

(1) Xx xxxxxxxxxx přípravu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx 113) s xxxxxxxx xxxxxxxxx, distančního, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x §27 xxxx xxxxxx-xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx za xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx; za xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxxx také

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

2. studium xx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxxxxx 114), uskutečňované xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx studia xx vysokých školách x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx, která xx v xxxxx xxxxx státě, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu x xxxxx x xxxxxxxxx státě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx v domovském xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x danou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postaveno xx xxxxx studia xx xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) teoretická x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, 55)

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vzděláním x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s vyšším xxxxxxxx vzděláním v xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x konzervatoři v xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, v jednoletých xxxxxxx cizích jazyků x denní výukou, xxxxxxxxxxxxxxx právnickými x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti jazykového xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxxxx jazyků s xxxxx výukou xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x případě, že

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx nebo založena xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxx vzdělávací xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxx školského zákona 99), nebo

2. xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx misích xxxx xxxxxxxxxxxx úřadech xxxxxx xxxxx,

x) příprava x xxxxxxx za xxxxx řádu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nejméně 1 xxx, a to xxxxxxx po dobu 2 xxx,

x) xxxxxxxxxx x diagnostických xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 100).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a konzervatoře, xxxx-xx xxxxxxx do xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx. 61) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx střední xxxxx i po xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. 62)

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx. 63)

§22

(1) Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnit.

(2) Xx xxxxxxxxxx přípravu dítěte xx xxxxxxx povolání xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx od xxxxxxxx xxxxx x jednom xxxxxxx roce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx dítě xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x dalším xxxxxx,

x) xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx zkouška xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 34) v xxxx xxxx xxxxxx zkouška xxxxxx; to platí xxx, bylo-li x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx školních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxx nepobírá xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx školy; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx studia xxxxxxxx za trvání xxxxxxxxxx poměru osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x).

§23

(1) Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxx stává studentem xxxxxx xxxxx, x xxxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za soustavnou xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx povolání se xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx střední xxxxx xx xxx, xxx xx dítě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx přerušení x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx, x dále xxxxxxxxxx xxxxx následující po xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx dítě ukončilo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx nevykonává xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx při rekvalifikaci,

c) xxxx xx ukončení xxxxxx na xxxxxx xxxxx do dne, xxx xx dítě xxxxx studentem téže xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx téže xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx studia xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx doba tří xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xx xxxxx obdobně, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §21 odst. 3.

§24

Osoby xxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx manželé, xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1, xxxxxxxxxx, zeť, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx spolu xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby.

§25

Xxxxxxxx xxxx x xxxxx z xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx úrazem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx úraz, xxxxx utrpěl xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x který xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služební xxxxxx platných x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx úraz xx xxxxxxxx xxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kde xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úrazu, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemoci xx xxxxxxxx xx nemoci x xxxxxxxx.

§26

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní xxxx

Xx dlouhodobě nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stav xxxx xxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxx poznatků lékařské xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx 1 xxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených x §5 xxxx. 1 x x §5 xxxx. 4 xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

DŮCHODY

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx

§28

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§29

(1) Pojištěnec má xxxxx xx starobní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx pojištění xxxxxxx

x) 25 let a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxx") před xxxxx 2010,

b) 26 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2010,

x) 27 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx věku x xxxx 2011,

d) 28 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx věku v xxxx 2012,

e) 29 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx věku x xxxx 2013,

f) 30 xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2014,

x) 31 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2015,

x) 32 xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2016,

i) 33 xxx x dosáhl xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2017,

x) 34 xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx věku x xxxx 2018,

x) 35 xxx a dosáhl xxxxxxxxxxx xxxx po xxxx 2018.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně

a) 15 xxx a xxxxxx xxxx xxxxx 2010 xxxx xxxxx 65 xxx,

x) 16 xxx x xxxxxx x xxxx 2010 xxxx xxxxx x 5 xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx věk xxxxxxxxx xxxxx §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 17 xxx x xxxxxx x xxxx 2011 xxxx aspoň x 5 xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx stanovený xxxxx §32 pro muže xxxxxxxx data xxxxxxxx,

x) 18 xxx x xxxxxx v xxxx 2012 xxxx aspoň x 5 xxx xxxxxxx, než je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 19 xxx x dosáhl x xxxx 2013 xxxx xxxxx x 5 xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 20 xxx a xxxxxx xx xxxx 2013 xxxx xxxxx x 5 let xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxx stanovený xxxxx §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v

a) xxxxxxxx 1 písm. x) xx k), xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx též, xxxxxxxx dosáhl důchodového xxxx xx roce 2014 a xxxxxx xxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 x §13 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx 2 písm. x) xx x), xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx též, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx o 5 xxx vyššího, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §32 xxx muže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx 15 xxx xxxx pojištění xxxxxxx x §11 x §13 xxxx. 1.

(4) Pojištěnec, xxxxx xxxxxxxxx podmínky stanovené x xxxxxxxxxx 1, 2 nebo 3, xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx 65 xxx a xxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. a) nebo x).

(5) Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx k) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx náhradních dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x) x x) a v §102 xxxx. 5 x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxxxxxx pouze x rozsahu 80 %; xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx středníkem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx nahoru.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Sb.

§31

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx starobní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxx §29 odst. 3 xxxx. x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx, xx xxxxx xx starobní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

x) 3 xxxx, xxxxx xxxx důchodový xxx xx xxxxx než 63 xxx,

x) 5 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx činí xxxxxxx 63 let x xxxxxx xxxx xxxxxxx 60 xxx.

(2) Xxxxxxxx důchod podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx nejdříve xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xx xxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxx, od xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx nárok xx starobní důchod xxxxx §29.

§32

(1) Xxxxxxxxx věk xxxx

x) u xxxx 60 let

b) u xxx

1. 53 xxx, xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxx dětí,

2. 54 xxx, pokud xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx,

3. 55 let, xxxxx xxxxxxxxx dvě xxxx,

4. 56 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

5. 57 xxx,

xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rokem 1936.

(2) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx 1936 až 1971 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přílohy x xxxxxx xxxxxx. Stanoví-li se xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se za xxxxxxxxx věk věk xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kalendářním měsíci x den, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx takový xxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx věk xxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx roce 1971 xxxxxxxxx věk xxxx 65 let.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ženy na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx. Pokud se xxxx žena xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx osmého xxxx xxxx věku, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxx xxxx; to však xxxxxxx, xxxxx žena xxxx xxxxxxxxx zletilosti xxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxx starobního xxxxxxx

§33

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx 10 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx základu xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx do vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx důchod. Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xx 18 xxx věku x xx xxxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění. Výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činí nejméně 770 Xx xxxxxxx.

§34

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx starobního důchodu, xx který vznikl xxxxx podle §29 xxxx. 1 xx 3, činí xx xxxxx celý xxx xxxx xxxxxxxxx získané xx vzniku xxxxxx xx tento xxxxxx 1,5 % výpočtového xxxxxxx měsíčně. Xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze x rozsahu 80 %, x výjimkou xxxxxxxxxx xxx pojištění xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. x) a d) x x §102 xxxx. 5 x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996; xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stanovený xxxxx části xxxx xxxx středníkem xx xxxxxx zaokrouhluje xx xxxx xxx směrem xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 písm. a x xx xxxxxx xxxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx invalidní důchod xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx, která xxxxxx zhodnocena xxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx doby xxxxxxxxx, x to x rozsahu potřebném xxx xxxx přičtení; xx žádost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx výdělečné xxxxxxxx uvedená xx xxxx xxxxx se xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely zvýšení xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x doby xxxxxxx v §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx pojištěnci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 xxxx. x a xx vzniku nároku xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přitom xxxxxxxx důchod xx xxxx xxxxxxxx podle §37 odst. 1, xx xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx činnosti x 1,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx xxxxxx xxxxxxx pojištěnci, který xxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29 odst. 1 xxxx §29 xxxx. 3 xxxx. x a po xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přitom xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxx 360 xxxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx činnosti x 0,4 % xxxxxxxxxxx základu. Ustanovení xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx platí xxx xxxxxxx.

(5) Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx zvyšuje xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 odst. 3 xxxx. b) a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx důchod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, xx xxxxx celý xxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 xxxx. x x 1,5 % xxxxxxxxxxx základu; xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 písm. x xx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx podle §29 xxxx. 1 nebo §29 xxxx. 3 xxxx. x, xx xxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx přitom xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zbytek xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx po roce 2009 xx xxxxxx xxxxxx na starobní xxxxxx xxx pobírání xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxx x potřebném xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 nebo 4, pokud se xxx získá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3. Xxxxxxxxxxxx zbytek xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx roce 2009 xx vzniku nároku xx starobní xxxxxx xxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu x době výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4, pokud xx tak xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu.

(7) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí 365 xxxxxxxxxxxx xxx.

§35

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 4, xx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2.

§36

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx podle §31, xx stanoví podle §34 odst. 1 x xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx dnů z xxxx ode xxx, xx kterého se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) 0,9 % výpočtového xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 360 xxxxxxxxxxxx xxx,

x) 1,2 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 361. xxxxxxxxxxxx xxx xx 720. xxxxxxxxxxxx dne,

c) 1,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 721. xxxxxxxxxxxx dne;

výše xxxxxxxxx výměry xx xxxxx snížení xxxx xxxxx být xxxxx, xxx xx částka xxxxxxx x §33 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx pojištěnci, xxxxx xx vzniku xxxxxx na xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykonával xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx invalidní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxx, xx xx doba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxx, xx xxxxxxx xxx přiznán starobní xxxxxx, xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vzniku nároku xx xxxxx důchod x současně se x xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané xx xxxxxxxx důchodového xxxx xxxxx ustanovení §34 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxx starobního xxxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx xxxxx §29, xxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx; polovina starobního xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx starobního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §59, rozumí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59.

(2) Xxxxxxx starobního důchodu, xx který vznikl xxxxx xxxxx §31, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxx xxx dosažení důchodového xxxx xx posuzují xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx 1.

§37x

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

Xxx čtvrtý

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracujících x xxxxxxxxx

§37x

(1) Ustanovení xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx 1. xxxxxx 2016 začali xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx pracovištěm xxx xxxx x xxxxxxxxxx dolech (dále xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hornictví") x

x) x zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpracovali xxxxxx xxxxx

1. 3&xxxx;300 xxxx, popřípadě, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hornictví x xxxxxxxxx xxxxxx, 2&xxxx;200 xxxx, xxxx

2. 3 081 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, 1&xxxx;981 xxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Směnou x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxxx taková xxxxx, x níž pojištěnec xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hornictví xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxxxx směn x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxxx tak, xx xxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx I. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 55 xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,6 x xxxxxxxxxx xxxxxx nahoru.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx byl xxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §107 xxxx. 2.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 213/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§37x

(1) Xxxxxxxxx věk xxxxxxxxxx uvedeného v §37b se xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xx xxxxxx 7 let; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x žen xxxxxxxxx xxxxxx jako x xxxx stejného xxxx xxxxxxxx.

(2) Procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx důchodový xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx ode xxx přiznání tohoto xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 1996 xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx dni, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx důchod. Zvýšení xxxxx xxxx první xxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Xx., o xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x xxxxxxx přiznávaných x xxxx 1995, xx xxxxx podle xxxxxxxx o zvýšení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxx, xxxxx předchází dni, xx xxxxx xx xxxxxxxx starobní důchod. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x druhé xx stanoví tak, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 213/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxxx

§38

Xxxxxxxxxx xx xxxxx na invalidní xxxxxx, xxxxxxxx nedosáhl xxxx 65 xxx x stal xx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx invalidity xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29, popřípadě, byl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx následkem xxxxxxxxxx úrazu.

§39

(1) Pojištěnec je xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxx x 35 %.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x 35 %, avšak xxxxxxx x 49 %, xxxxx se x xxxxxxxxxx prvního xxxxxx,

x) xxxxxxx o 50 %, xxxxx xxxxxxx o 69 %, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o 70 %, jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx vzdělání, zkušenostem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pokles xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxx tělesných, smyslových x duševních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xx vychází xx zdravotního stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxx x xxxxx,

x) xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx,

x) zda xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx adaptován,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 93) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti v xxxxxxx poklesu xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně x 35 % a xxxxxxx x 69 %,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxx o 70 % též xx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxx souvisejí.

(6) Za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav [xxxxxxxx 4 písm. x)] xx považuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx úrovni, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx podmíněno xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxxxxxx 4 xxxx. x)], xxxxxxxx nabyl, xxxxxxxxx znovu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx spolu xx zachovanými tělesnými, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx míra xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§40

(1) Potřebná xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx invalidní xxxxxx xxxx x pojištěnce xx xxxx

x) xx 20 let méně xxx jeden xxx,

x) xx 20 xxx xx 22 xxx xxxxx xxx,

x) xx 22 xxx do 24 let xxx xxxx,

x) xx 24 xxx xx 26 xxx xxx xxxx,

x) xx 26 xxx xx 28 xxx xxxxx xxxx a

f) xxx 28 xxx xxx roků.

(2) Potřebná xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx invalidní xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx ve xxxx nad 28 xxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxx 38 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx též, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx pojištění xxxx xxxxxx 10 xxxx. Podmínka xxxxxxxx xxxx pojištění pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx splněnou též, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x kterémkoliv xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po vzniku xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 24 let xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxx xxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxx pojištění xxx xxxxx xx invalidní xxxxxx se za xxxx xxxxxxxxx považuje xxx xxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 písm. x) x dále xxxx studia na xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx věku, nejdříve xxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxx 18 let xx xxxx xxxxxxx 6 let xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx platí zde xxxxxxxxx.

Xxx druhý

Výše invalidního xxxxxxx

§41

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxxx mzdy měsíčně.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx doby xxxxxxxxx

x) 0,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíčně, jedná-li xx o xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně,

b) 0,75 % výpočtového xxxxxxx xxxxxxx, jedná-li se x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) 1,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíčně, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxxxx §33 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxx a §34 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx dne, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx stupně xxxxxxxxxx. Nová výše xxxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx ke změně xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, který se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výpočtového xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx doby xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x procentní xxxxx výpočtového xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxx x přesností na 4 platná xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 a x §13 odst. 1 započítává x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §32; x žen xx přitom xxxx x xxxxx důchodový xxx stanovený pro xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dítě, a x xxxx se xxxx x xxxxx xxxxxxxxx věk xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx žádné dítě. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx nezapočítává, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nechal xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx.

(5) Dopočtená xxxx xx započte

a) xxxx, xx-xx xxxxxx xx 18 let xxxx xx xxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx českého xxxxxxxxx nebo vznikla-li xxxxxxxxxx následkem pracovního xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx 1 xxxx, vznikla-li invalidita xxxx 28. xxxxx xxxx pojištěnce, 2 xxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx dosažení věku 28 let xx 40. roku xxxx xxxxxxxxxx, xxxx 3 xxx, xxxxxxx-xx invalidita xx xxxxxxxx xxxx 40 xxx pojištěnce,

b) xx sníženém xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxx x); x xxxxx xxxxxxx se krátí xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx pojištění x xxxxxx xx 18 xxx xxxx do xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důchod, x tím, xx xx xxxxx krácení xx počet xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxx xxxxxx xxxxxx;

xxx účely xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se za xxxx xxxxxxxxx považuje xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xx dobu xxxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx třetí

Invalidní xxxxxx x xxxx výše x xxxxxxxxxxx případech

§42

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx xx nárok xxx osoba, která xxxxxxx aspoň 18 xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vznikla před xxxxxxxxx 18 xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx potřebnou xxxx (§40). Za xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxx považuje xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, smyslových nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xx následek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovnímu uplatnění. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx invalidní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx podle xxxx xxxxx xx neprovádí xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§39 xxxx. 3 xxxx xxxxx).

(2) Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx 45% výpočtového xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx osobní xxxxxxxxxx základ xxxxxxxx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx předchází roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx přepočítacím koeficientem (§17 xxxx. 4) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 obdobně.

(3) Procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 28 let, který xxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, na invalidní xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výši poloviny xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 2 x xx invalidní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx přiznáván xxxx 18. xxxxx xxxx xxxx xx-xx xxxxxx xx 18 xxx xxxx do xxxxxx xxxxxx na invalidní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx není xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx jednoho xxxx; xxxxxx se xxx xxxx účely za xxxx pojištění xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx střední xxxx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx xx dosažení xxxx 18 xxx x xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxxx, doba, po xxxxxx byl pojištěnec xxxxx x evidenci xxxxxxx pobočky Úřadu xxxxx jako uchazeč x xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx 15 roků xxxx xxxxxxxxx uvedené x §11 a §13 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx pro invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhého xxxxxx, a xxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 306/2008 Sb.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Sb.

§46

§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

XXXXX XXXXXX

XXXXXXX A XXXXXXXX DŮCHOD

Díl první

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

§49

(1) Xxxxx má nárok xx xxxxxxx důchod xx xxxxxxxxx, který

a) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) splnil xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nárok na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §29 nebo §31 xxxx. 1 xxxxx zemřel následkem xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx nárok na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, která splňovala xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

§50

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx roku od xxxxx manžela.

(2) Xx xxxxxxxx doby uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x dítě, xxxxx xx závislé xx xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx závislost) xxxx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66),

c) pečuje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xx xxxx x xxxxxxxxxx x je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx XX (středně xxxxx závislost) xxxx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) anebo stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66),

x) xx xxxxxxxxx xx třetím xxxxxx, xxxx

x) dosáhla xxxxxxx xxxx o 4 xxxx nižšího, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §32 xxx xxxx stejného xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xx xxxxxx xxxx, které xx po xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x dítě, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx do xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx nahrazující xxxx rodičů.

(4) Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx splní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx dvou xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx vdovský xxxxxx zaniká xxx xxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx úmyslně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx, spolupachatelka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod.

Xxx druhý

Výše vdovského x xxxxxxxxxx důchodu

§51

(1) Xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Výše procentní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důchodu činí 50 % procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx invalidního xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx by xxx nárok xxxxxx (xxxxxxxx) x xxxx xxxxx.

(3) Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §50 xxxx. 4, nesmí xxx nižší xxx xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxx xxxx vdoveckého xxxxxxx, xxxxx náležela xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX DŮCHOD

Díl xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx

§52

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx

x) xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx, xxxx

x) osoba, xxxxx převzala dítě xx xxxx nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče jiné xxxxx,

xxxxxxxx rodič (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b) xxxx poživateli xxxxxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx xxxx xx dni xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby pojištění xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx §31 xxxx. 1 xxxxx zemřeli následkem xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potřebné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §40. Podmínka xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx důchod xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx sirotčí xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxx, byl-li xxxxxx aspoň 1 xxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 x §13 xxxx. 1 přede xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x pojištěnce staršího 38 xxx, byly-li xxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 x §13 xxxx. 1 xxxxx dnem xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxx (osvojitelů) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x) xxxx jejímu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvojí xxx jedna osoba, xxxxxx nárok xx xxx sirotčí xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx osvojitel xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx osvojení, xxxxxxx xxxxx na sirotčí xxxxxx xxxxx, a xx ve xxxx, x xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx osobě xxxxxxx x §52 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x svěření xxxxxx xx péče xxxx xxxxx; ustanovení xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx nárok na xxxxxxx důchod xxxxx §50 xxxx. 6 xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxx sirotčího xxxxxxx

§53

(1) Xxxx základní xxxxxx sirotčího xxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx činí 40 % xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx nebo xx xxx nárok zemřelý x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx proto, xx dítě přestalo xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx sirotčí xxxxxx xxxxxx znovu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxx, xxxxx být výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx sirotčího xxxxxxx, která náležela xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

XXXXX ŠESTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx

§54

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx jeho xxxxxxx x podáním xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodu.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx desetikoruny nahoru x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx; přitom xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§55

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále uvedeno xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Lhůta xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxx, po xxxx řízení x xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx anebo xx xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx osobě, x xx dobu, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx opatrovníka, xxxxx xxxxxxxxxx ustanoven. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx neplyne rovněž xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x neplatnosti skončení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx (§11 xxxx. 2 xxxx xxxxx).

§56

(1) Xxxxxx-xx xx, xx

x) xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx zanikl, xxxxxx xx odejme xxxx xxxx xxxxxxx xx zastaví, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, xx které xxx xxx vyplacen,

b) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než x xxxx náleží, xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx od xxxxxx xxxxxx, důchod xx xxxxx nebo xxxxxx, x to xxx dne, xx xxxxx xxxxxx nebo xxxx zvýšení náleží. Xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxx nebo jeho xxxxxxx; pro xxx xxxx lhůty platí §55 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Důchod xxxx jeho xxxxxxx xx však doplatí xxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náleží, x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx x xxxxx částce, xxx x xxxx xxxxxx, xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx náleží, x důsledku nesprávného xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx neprávem, xxxxxx se sníží xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dřívějšího xxxx, xxx od xxxxxx důchod xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx, od xxxxx xxxxxx, xxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx náleží,

e) xx xxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx nárok xx xxxx výplatu, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) nebo c).

(2) Xxxx-xx výplata xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepodrobení xx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepředložení xxxxxx ošetřujících xxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů x dosaženém vzdělání, xxxxxxxxxxxx x znalostech x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnostech x xxxxxx-xx se, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx zastavením xxxxxxx invalidního důchodu, xxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x pojištěnce xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx invalidity xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invalidním xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, důchod xxxxxxxx xxx dne, xx xxxxxxx pojištěnec xxxxxxx být xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx invalidního xxxxxxx, xxxxxx náleží xx xxxx xxxxxxxxxxxx novému xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx xxxxx xxxx výplata xxxxxxxxxxx xxxxxxx zastavena, xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xx uvolní v xxxxxxx, x jakém xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxx výplatu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx přiznání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxx přiznání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx.

(5) Po zjištění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §11 xxxx. 3 xx xxxx důchodu xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§57

§57 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 220/2011 Sb.

Díl xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

§58

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx téhož xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyplácí xx xxx jeden xxxxxx, x xx xxxxx; xx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx sirotčí xxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 2, xxxxxxxxx-xx xx jinak v xxxxxxxx 2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx ve xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, který si xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx výplat xxxxxxx xxx xxxxxx zanikají xxxxxx na důchody, xxxxx xx nevyplácejí; xx xxxx neplatí, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx důchodu x xxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nižší xxx starobní xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx nevyplácí, xxxxx xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxx xxxxx vyplácí.

(2) Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x §52 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxx jeden xxxxxx, a to xxxxx. Jsou-li současně xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§59

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx (§4 xxxx. 2 věta xxxxx) x x xxxxxxxxx důchodů xx xxxxxxx xxxxxxxx procentní xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx v xxxxxxxx 2; starobním důchodem xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxxxx xx výši poloviny. Xxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx důchodů xxxxxx, krátí se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx sirotčí xxxxxxx, xxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxxx x xxxx výši (§4 xxxx. 2 xxxx xxxxx) a nižší xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx výměry; je-li xxxx xxxx sirotčích xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx sirotčí xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx důchod xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx oboustranně osiřelé xxxx xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx vět první xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx podle xxxx xxxxxx.

(2) Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (§34 xxxx. 2 xx 4 x §36 xxxx. 2) x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx nároku na xxxxx xxxxxx, x xx-xx zbylá xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výměra vdovského xxxx vdoveckého důchodu, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx výši (§4 xxxx. 2 xxxx první) a xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx ve výši xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu výdělečné xxxxxxxx vykonávané po xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx procentní xxxxxx.

§60

Při úpravě xxxxxxx xxx souběh podle §59 se vychází x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaokrouhlení xxxxx §54 odst. 3; xxxx xxxxxxx xx úpravě xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3.

§61

(1) Vyplácí-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"), xxxxxxx se základní xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx důchodu xxx souběh xxxxx §59 a 60 xx xxxxxxx x xxxx základní xxxxxx x procentní xxxxxx xxxxxxx důchodu po xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx více xxxxxxx důchodů, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměr xx xxxxxxx polovina; xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyplácí xx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx výši x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx; x procentních xxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx výši xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx.

Díl xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§61x

(1) Nárok xx xxxxxxxxx důchod xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosáhl xxxx 65 xxx; xxxxx xxxx vzniká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx důchod.

(2) Starobní xxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, náleží xx výši, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důchod.

(3) Nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx důchod podle §29 odst. 1, 2 xxxx 3.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xx xx starobní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§61x

§61x zrušen právním xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

Díl xxxxxx

Xxxxxxx nároku xx xxxxxxx

§62

(1) Xxxxx xx důchod x xxxxx xx výplatu xxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxx dát xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx důchodu, x xx xx xx částky, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx srážkami z xxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx. 23)

§63

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx uplatnění nároku xx dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx částky xxxxxxx do xxx xxxxx oprávněného xxxxxxxx xxxxxxxx (manžel), xxxx x xxxxxx, jestliže xxxx x oprávněným x xxxx jeho xxxxx v domácnosti. Xxxxxxxx žití x xxxxxxxxxx nemusí být xxxxxxx u dětí, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx důchod xx zemřelém.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněného, vyplatí xx xxxxxxx částky, xxxxx xxxxxx vyplaceny xx xxx smrti xxxxxxxxxxx, členům xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx přecházející xx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx.

Xxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§64

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Kdo je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 48) Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49 x 50 xxxxxxxxxx zákoníku.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx příjemce xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx příjemce x xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice (xxxx xxx "xxxxx"); xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xx účet jeho xxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxx, xxxxx x xx oprávněný plátce xxxxxxx požádá a xx-xx v xxxx, xxx x xxxxx xxxxxx výplaty xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněnému xx účet jeho xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Má-li xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, poukazuje xx xxxxxx oprávněného na xxxxxxx xxxxxx žádosti xx tento xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx způsobu xxxxxxx důchodu xxxx x změnu xxxx, xx který má xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx důchodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx třetím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxx uplatněna xxxxxx x takovou xxxxx; xx xxxxx obdobně x x případě xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx jinému než xxxxxxxxxxx příjemci. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx (manželky) x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx, neodpovídá plátce xxxxxxx za škodu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx manžela (xxxxxxxx) xxxx majitele xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, ani za xxxxx, xxxxx oprávněnému xxxxxxx, zanikne-li xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx manžela (manželky).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hotovosti prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx náklady xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplácených x pravidelných xxxxxxx. Xxxx první xxxx xxxxxxx v případě, xx oprávněnému xxx xxxxxx xxxxxxx před 1. lednem 2010 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxxxxx xxxxx xx alespoň 1 xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Má-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, na který xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx osoba xxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx xxxx jiná xxxxx xxxx manžel (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx proto, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx splatnosti, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bankou, x níž je xxxxx účet veden. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxx, xxxx povinny xxxxxx důchodu xxxxxx xxxx splátky důchodu xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xx (jí) xx zemřelém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx, x xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxx-xx takto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxx oprávněného, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx dědictví.

(7) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněného, xxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx oprávněný xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx splatnosti.

(8) Xxxxxxx x poukazování xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 xx xxxxxxxx xxxxxx důchodu xx xxxxxxxxx předepsaném plátcem xxxxxxx.

§65

(1) Invalidní xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx výplaty xxxxxxxxxxxx x po xxxx xxxxxxxxxxx náhrady xxxx, xxxxx xxxx odměny 87) xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") x xxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx nemocenského nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx účely xxxx xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, po xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxx §23 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x dny, xx xxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 88), x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx, po xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx neschopného xxxxxxxxxx 90). Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx ukončena z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx uznán invalidním xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx úrazu (xxxxxxxxxx).

§66

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx, xx vyplácí xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx době pojištění x náhradní xxxx xxxxxxxxx získaným na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx, xx považují xxxxx, xxxxx x xxxxxx pobývají x xxxxxxxxxxx roce xx xxxx xxxxxxx 270 xxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx růstu indexu xxxxxxxxxxxxxxxx cen (dále xxx "xxxx cen") x xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx důchody xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx důchody xxxxxxx.

(2) Základní výměry x procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx splátky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxx").

(3) Procentní xxxxxx vyplácených xxxxxxx xx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx termín (dále xxx "xxxxxxxxx termín"), xxxxx v xxxxxx xxx zjišťování růstu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxx xxxxx 5 %. X xxxxxxxxxx termínu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v pátém xxxxxxxxxxx xxxxxx následujícím xx kalendářním xxxxxx, x němž růst xxx dosáhl aspoň 5 %.

(4) Období xxx zjišťování xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx měsícem tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxxx důchodů

a) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx kalendářnímu roku, xx něhož xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxx dosáhl aspoň 5 %.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx pro zvýšení xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo x srpnu, zvýší xx xxxxxxx xxxxx x pravidelném xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx srpen.

(6) Xxxx xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx x xxxxxxxxx xxxxxx období stanoveného xxx xxxxxxxxxx růstu xxx oproti tomuto xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx x xxx, že xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx pro jeho xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 1. Výpočet xxxxx xxx se xxxxxxx z originálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxxx) xx domácnosti xxxxxx x z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxxx) xx domácnosti xxxxxxxx zjištěných Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx, xxxxx xx vyšší.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx vyplácených důchodů xx zvyšují xxx, xxx výše xxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxx 10 % xxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx se zaokrouhluje xx celé xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx x pravidelném xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx zaokrouhlených x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částky zvýšení xxxxxxxx xxxxxx důchodu x xxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxxx zvýšení průměrného xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xx xxxx xxxxxx xxxxx cen podle xxxxxxxx 6 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mzdy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx platné xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, pokud xx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxx zvýšení stanovené xx xxxx xxxxx.

(9) Xxxxx u průměrného xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx důchodu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxxx 2,7 % xxxx výše, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejvýše xxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výměry důchodu xxxxx 2,7 % xxxx výše. Věta xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx xx x xxxxxxx důchodů v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx i x mimořádném xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx termínu zvýší x xxxxx procent, xxxxx činí xxxx xxx podle odstavce 6.

(11) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodu se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx průměrná xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za poslední xxxxxxxxxx měsíc období xxx zjišťování xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 4, s výjimkou xxxxxxxxxx důchodů, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxx s jiným xxxxxxxx podle §59, x starobních důchodů xxxxx §29 odst. 2 a §29 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2010 xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 25 xxxx.

(13) Xxxxxx pro xxxxxxxxxx růstu xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zjišťování růstu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxx, xxx kterém xxxx přihlédnuto k xxxxx reálné xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx období xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx x dva roky xxxxxxxxx kalendářnímu roku, xx xxxxx spadá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx stanovení růstu xxxxxx mzdy xxxxx xxxxxxxx 14 xxxxx xxx 1, přihlédne xx x xxxxx xxxxxx mzdy xx xxx tom zvýšení xxxxxxx, xxx kterém xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 1.

(14) Xxxx xxxxxxxx mezd xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx po zaokrouhlení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxx xxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx podíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx reálné xxxx a všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx celkem xxxxxxxxxxx x originálních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxxxxx a uvedeného xxxxxxxxxx ročního indexu xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx období.

(15) Zvýšení xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx náleží i x důchodům xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplácených xxxxxxx x xxxxxxxxxx termínu.

(16) Xxxxxxx důchodů stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx; xxx-xx x zvýšení xxxxxxx x pravidelném xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který o xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxx xx 50 xxx xx posledního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xxxx cen xxxxxx xxxxx 5 %.

§67x

(1) Procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x

x) 1 000 Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx důchodu xxxxxx xxxx 85 let,

b) 2 000 Xx xxxxxxx ode xxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 100 let.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 85 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67, náleží xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §67.

§67b

(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx termínu x xxxx 2020 u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §67 xxxxxxxxx xxxx 900 Xx, xxxxxx se x xxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx x průměrného starobního xxxxxxx úhrn xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx částky xxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 900 Xx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxx xxxxxxx, xxxxxx dodatečná xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxx (§4 odst. 2 věta xxxxx).

§67x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 244/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 30.9.2019

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§68

X nárocích xx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx změně xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, i xxxx x xxxx xxx xxxx pravomovně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.lednem 1996.

§69

(1) Xxxxx tohoto xxxxxx xx xx 1. xxxxx 1996 xxxxxxxx x xxxxxx xx důchody, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x nezakládaly xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx nároku xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 1996.

(2) Nárok xx vdovský xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zemřel xx 31. xxxxxxxx 1990.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x případě, xx xxxxxxxx vdovce xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990; xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx potřebné doby xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995.

§70

Důchody xxxxxxxx, invalidní, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, vdovské, vdovecké x sirotčí důchody xxxxx tohoto zákona, x to xx xxxx, v xxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, xxxxxx zvýšení důchodu x xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních zákonů 25) (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx"), pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§71

(1) Výše xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1996 do 31. xxxxxxxx 2005, nesmí xxx nižší než xxxx důchodu, xxxxx xx xxxxxxxx, kdyby xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, x xx včetně xxxxxxx, xxxxx xx náležela x xxxxxx důchodu xxxxx k xxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx výší starobních, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx invalidních xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx výší xxxxxx xxxxxxx xxxxxx procentní xxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx výše stanoví xx 31. xxxxxxxx 1995 s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x této xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1992 xxxxxxxx xx X. (XX.) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo do X. (XX.) kategorie xxxxxx, postupuje se xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx invalidního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vznikne-li xxxxx xx xxxxxx v xxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 31. prosince 2018. X xxxxxx xx 31. prosinci 2005 xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx první neplatí x xxxxxxx, vznikl-li xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyměření xxxxxxxxx, vdoveckého nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x průměrném xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx rozhodného období xxx jeho xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x o nejvyšší x nejnižší xxxxxx xxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx zdrojem xxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. říjnem 1988; xxxxxx xxx xxxxxx výdělků xx xxxx po 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 a 4 x při xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx postupuje podle §41 xxxx. 4.

(5) Xx starobnímu, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu přiznanému xx 31. xxxxxxxx 1995, xx xxxxx xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1996, xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxxxx x. 76/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1995; xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §72 odst. 1.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx

§72

(1) Výše xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx, xxxxx splnili podmínky xxx xxxxx na xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1996, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxxxxx tento xxxxxx xxx xxxx část, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1995. Xxxx výše xxxx xxxxx být xxxxx xxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996; ustanovení §71 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx před 1. lednem 1996 xxxxxxx starobní důchod, x výjimkou starobního xxxxxxx přiznaného podle xxxxxx č. 39/1994 Sb., x xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§73

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důchodů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 39/1994 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx x o xxxxx zákonů xx xxxxx zaměstnanosti, xxxx xxxxx předchozích xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"), přiznané xxxx 1. xxxxxx 1996, xx xx xxxx xxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx tento xxxxxx vyplácejí xx 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) Jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxxxxx xxxxxxx v §37 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1996 xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xx podle §37 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez omezení, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx osmi xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) v době xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1996.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx důchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 nenáleží xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v březnu 1996, je-li poživatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§74

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xx xxxxxxxxxxx stanovené xxxx xxxxxxxxxx v X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x X. (XX.) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx hranice pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx považuje pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx věk.

§74x

(1) X pojištěnců, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx po xxxx 10 xxx xxxxxxxxxx xxx těžbě, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uranové xxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1969 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. pracovní xxxxxxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 55 let, xxxx xxxxxxxxx věk 50 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nastoupili xx zaměstnání v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x rizikem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1969 x věku 50 xxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2006.

(2) X xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 aspoň xx xxxx 10 xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx rudy, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dnem xxxxxxxx xxxx zaměstnání I. xxxxxxxx kategorie zakládající xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxx 55 xxx, xxxx důchodový xxx 55 let, xxxxx xxxxxx věku xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2006 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx zaměstnání při xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxx první nepovažuje xxxxxxxxxx x hornictví xxxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx skrývce v xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx suroviny.

§74a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

§75

Předčasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiznaný xxxx 1. lednem 1996 xx xxxxxxxx za xxxxxxxx důchod uvedený x §30 x xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx předčasně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 21. března 1994 xx 31. xxxxxxxx 1995 na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx potřebného xxxx stanoveného pro xxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx zůstává xxxxxxxx; tento věk xx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxx důchodu xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 1 x 4 platí xxx xxxxxxx; zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

§76

(1) Nároky na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 557/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2000. Ustanovení §74 xxxx xxxxx platí xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxx výši x výplatu xxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 x §71 odst. 1 x 4 xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxx věty xxxxx xx zvyšuje xxxxx §34 odst. 2 xx xxxxxxxx 55 xxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx xxxxx předpisu xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx vzniká xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dosáhli 50 xxx xx 31. prosince 2010, xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxxxx; přitom xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poživatel xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§76x

Xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx, který je xxxxxxxxx po 30. xxxxxx 2006 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx stanoven xxxxx §74a xxxx. 1 xxxx §76 xxxx. 1, x pojištěncům, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993 xxxxx po xxxx 15 xxx zaměstnání x hornictví xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx 10 xxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dolech), které xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx zařazeno xxxx xxxxxxxxxx I. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 55 xxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx účinnosti x období od 1. xxxxx 1996 xx xxx, který xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zvýšení xxxxx věty xxxxx xxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxx přesáhnout nejvyšší xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 1995, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zvýšení xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 1996 xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx něhož se xxxxxxxx starobní xxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995.

§76a vložen xxxxxxx předpisem č. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§77

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxxx nároku xx tento xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdělek, x xxxxx byl xxxxx důchod vyměřen.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§78

Xxxxxxxxxx xxxxxx invalidního důchodu xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx nižšího, xxx xx jeho xxxxxxxxx věk xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx [§32, 74, 76 x §94 písm. x)], lze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejdříve xx splátky xxxxxxx xxxxxxx x lednu 1997, a xx xxx za podmínek xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxx, xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schopnostem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§79

Xxxxxxxx xxxxxxxxx plného xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiznaného xxxx 1. lednem 1996 xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. x)], je xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxx. 3 a 4 xxxxx xxx přiměřeně.

§80

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1995 xx xxxxxxxx x xxxx 1996 výplata xxxxxx xxxxxxx podle §46 xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx poživatele xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x roce 1995; xxxxxx se xxxxxxxxxx x příjmům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx v §47 xxxx. 6 x 7 xx považuje xxxxxxxx výplaty částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx.

§80x

§80x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§80b

§80b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§81

Je-li xxxxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §44 xxxx. 2 xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxxx xxxxx po 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxx, xx povinen xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx dnů ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §73 xxxx. 2 věta xxxxx, xxxx. 3 x 4 platí xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx vdovský x xxxxxxxx

§82

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx přiznán před 1. xxxxxx 1996 x xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx nesplňuje xxxxxx x podmínek xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, zůstává xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny podmínky xxxxxx xx vdovský xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995.

(2) Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxx xx vdovský xxxxxx xxxx 1.xxxxxx 1996, xxxxxxx nárok xx xxxxxxx důchod xxxxx, xxxxx-xx se xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důchod xxxxxxxxx předpisy platnými xx dni 31. xxxxxxxx 1995, x xx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx xx vdovský xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxx, že xxxxx xx vdovský xxxxxx zanikne, xxxxxx-xx xxxxx splňovat podmínky xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995.

§82x

(1) Xxxx-xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx) nárok xxxx 1. lednem 1996 xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 podle §82 xxxx. 2, xxxxxxx xxx souběh s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 78), xxxxxxx se procentní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplácenou xxxx a výší xxx xxxxxxxx omezení, xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx úprava xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx, xx které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx x xxx, xx xx xxx xxxxxxxx vdovského xxxxxxx xx považuje xxx, kdy xx xxxxxx vdovský důchod xxxxxx (znovu xxxxx) xxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1996 o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměrách xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 78),

x) xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx souběh starobního xxxx invalidního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx takovém zvýšení.

Výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxx; zvýšení starobního xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxx podle xxxxxxx x) xx xxxxxxx starobního nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996 xxxxxxxx xxxxx důchodu. Xxxxx xx při xxxxxxxxx částky rozdílu xxxxx předchozích xxx xxxx starobního nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x pevnou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 zákona x. 76/1995 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1995, xxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx částku k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §93 odst. 2 není postupu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců se xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro souběh x nárokem na xxxxxxx důchodu xx xxxxxxx xxx, xxxxx xx podle §89 xxxx. 1 xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxx vyplácen.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx důchodu x xxxxxx rozdílu xx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. červenci 2006. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx předpisem 79) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006 prodlužuje x 90 xxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx důchody.

§83

Vdově, xxxxx po 31. prosinci 1995 xxxxxxx podmínky nároku xx xxxxxxx xxxxxx x jíž xxxx xxxxxxx xxxxxx vyplácen xx dni 31.prosince 1995 pro souběh x xxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxx důvodu xxxxxxxx xxxxxxx důchod x xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vdovský xxxxxx xxxxxxxx od splátky xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1996, x xx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx částce, xxxxx xx náležela xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, xx xxxxxxxx všech xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx náleželo x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995.

§84

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx manžel xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 x xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx výši výživného xxxxx, xx nežila x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx žádost xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1996 xxxxxxx xx výši, x xxxx xx náležel xxx takového xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996. Xxxxx xx úpravu xxxx vdovského xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyplácen xxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx důchod xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 se xx tomto xxxx xxxxxxxx xx vdovský xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; ustanovení §82 xxxxx obdobně.

§85

Xxxxx-xx x zániku xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vdovecký xxxxxx xxxx 1. lednem 1996 xxxx došlo-li x zániku xxxxxx xx takové xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995, xxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.xxxxxx 1996, a xxxxx splnila xxxxxxxx x podmínek xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, vznikne xxxxx xx vdovský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2; xxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x výše xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995.

Xxxxxxx xxxxxx

§86

Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx před 1.xxxxxx 1996 xxxx xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995, xxx xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, x xx 31. xxxxxxxx 1995 se splní xxxxxxx z podmínek xxxxxxxxxxx x §52, xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxx-xx xx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx důchod xxxxxxxxxxx osiřelého dítěte xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx procentní xxxxxx sirotčího xxxxxxx xxxxxxxxxxx osiřelého xxxxxx.

§88

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dni 1. xxxxx 1996 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vyplácí xx jeho rukou x xxxxxx; po xxxx výplaty xxxxxx xxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 2.

§89

Xxxxxx za výsluhu xxx

(1) Xxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ve xxxx, x jaké xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx 31. prosince 1995 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §32 xxxx. 1, xx xxxxxxxx důchod.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xx základní xxxxxx xxxxxxx považuje částka 680 Kč xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Částečný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x roce 1996 xxxxx §46 odst. 1 písm. b) x x) xxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Důchod xxxxxxxx přiznaný xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považuje od 1. xxxxx 1996 xx

x) starobní xxxxxx, xxxxxxxx jeho poživatelka xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxx aspoň 65 xxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxxx důchod, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx nedosáhla xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xx za xxxxxxxx xxxxxx důchodu považuje xxxxxxx xxxxxxx manželky x xxxxxx xxxxxx x za xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xx xxxxxxxx xxxx důchodu xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx částku.

(3) Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nárok na xxxxxx xxxxxxxx zaniká.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx důchod xxxxxxxx.

§91

Sociální důchod

(1) Xxxxxxxx xxxxxx přiznaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, považuje xx 1. xxxxx 1996 xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx dosáhl ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 věku xxxxx 65 xxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X důchodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 680 Xx xxxxxxx a xx xxxxxxxxx výměru xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 spolu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx od 1. xxxxx 1996 tento xxxx důchod xxx xxxxxxx x pevnou xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx (odstavec 2) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo b) x nárok xx xxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Byl-li xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 na xxxxxxxx důchod vyšší xxx 1359 Kč xxxxxxx odkázán xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx §92 xxxx. 2 x 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx sociální xxxxxx zaniká.

§92

Xxxxxx důchodů, xxxxx xxxx xxxxxxx zdrojem xxxxxx

(1) Byl-li starobní, xxxx xxxxxxxxx, vdovský, xxxxxxxx nebo sirotčí xxxxxx oboustranně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 proto, xx xxx jediným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996 x tímto xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx částečným invalidním, x xxx-xx x xxxxxxxxxx vdovského nebo xxxxxxxxxx důchodu, který xxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x náleží xx současně sirotčí xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxx vdovským xxxx vdoveckým.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx, xx xxx jediným zdrojem xxxxxx xxxxxxxx a xxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, slučuje se x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxx, pokud rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dítě, x xxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx se dnem 1. xxxxx 1996 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, slučuje xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upraveného xxxxxxx xxxx částka xxxxxxx x xxxxxx jediného xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1.

(3) Xxx-xx starobní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx upraven xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důchodce x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 činí xxxxx 680 Kč xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníku, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx invalidní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §91 xxxx. 1; částka xxxxxxx xx xxxx 680 Xx xxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxxxxx výměrou důchodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 680 Xx xxxxxxx xx ve výši xxxxx xxxxxxxx stává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxxxx se přičítá x procentní výměře xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxx, na xxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud částka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 680 Xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dítě, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx zvýšení xxxxxxx x xxxxxx jediného xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§93

Souběh nároků xx xxxxxxx

(1) Došlo-li xxx xxxxxxx nároků xx xxxxxxx důchodů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvyššími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pevnými xxxxxxxx a xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxx nárok na xxxxxxx z xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx důchodů, xxxxx xx důchod, byla-li xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo nebyl-li xxxxxxxx xxx xxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxx xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. lednem 1996 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, která by x němu xx xxxx xxxxxxxx náležela, xxxxxxxx to xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx na výplatu xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, x xx x xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx x xxxxxx nároku na xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nárok xx xxxxx důchod trval. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 se však xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§94

Nároky účastníků xxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxx předpisy platné xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxxxxx xx účastníky xxxxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 31.prosinci 1995 xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx věkové xxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx důchod; ustanovení §74 věty xxxxx xxxxx zde xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx částky za xxxxx xxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx částkách,

a xx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996; zvýšení x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§95

Výše důchodu xxxxxxxxxxx xx ciziny

Byly-li při xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx 1. květnem 1990, xxxxxx xx 30. xxxxx 1990 x xxxxxxxx doby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx procentní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx x xxxxxx a základní xxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxx xxxxxxxxxx poměru, v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vystěhuje xx 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.

§96

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx v §184 xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 149/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x sociálním xxxxxxxxxxx, x příplatky k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1995; dnem xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx xx xx xxxxxx. Poživatelům těchto xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx měsíční částky xxxxx nebo příplatku, x xxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995.

§97

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částek

Jednorázové xxxxxx náležející podle §96 se xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xx xxxxxxx těchto částek xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x jeho xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§98

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §25 odst. 7 x 8 zákona x. 119/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 47/1991 Xx., x podle §24 xxxx. 4 zákona x. 87/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xx znění xxxxxx x. 267/199 Xx., xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1995, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx důchodu, xx xxxxxxx náleží, a xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx celek. Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx o mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX 1. XXXXXX 1996

§99

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 považuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§4 xxxx. 2 xxxx xxxxx).

(2) Xxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 bez zvýšení x xxxxxx částku xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výměru xxxxxxx (§4 xxxx. 2 xxxx xxxxx).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 x §72 xxxx. 1 xxxx druhé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. lednem 1996.

(4) Xxxxxx-xx důchodce ke xxx 1. ledna 1996 xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx základní xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx výměru xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu; xx xxxxxxxx výměru xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje, xxx jde-li o xxxxxx xxxxxx důchodu xx sirotčím důchodem.

(5) Xxxxxxxx výměra důchodu xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 podle xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1996 xx stanoví ve xxxx, x jaké xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni, xx xxxxx se xxxxxx přiznává.

§100

Xxxxxxxxx výměra xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiznaných xxxx 1. xxxxxx 1996 osobám xxxxxxxx x §42 xxxx. 1, která xxxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxx §42 xxxx. 2, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995; xxxxxx xx xxx xxxx účely považuje xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx 1. xxxxx 1996.

§101

X dílčích důchodů xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 se xx základní xxxxxx xxxxxxxx zvýšení x xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXX

§102

(1) Xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx účasti na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxx.

(2) Xx 30. xxxxxxxxx 1999 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx vojáci x další xxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 obdobně.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx.

(4) Xx 31. prosince 2009 xxxx účastny xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx připravují xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx dosažení xxxx 18 let. Xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx 30. xxxxxx 2016 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vojenskou xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Doba účasti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§102x

(1) Xxxxx osoby xxxxxxxx x dítě xx xxxx xx 18 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 80 xxx, pokud xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx pojištění xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx před tímto xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) xxxxxxxxxxx xxxx příjem xx xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx dávky xxxxxxxxx, xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2013 xx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

§102x

Xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx 2009, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

§102x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 19.9.2009

§103

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vzniká xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996; xxxxx osob xxxxxxxxxx výdělečně činných x xxxxxxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 se posuzuje xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§104

(1) Xxxx xxxx x dítě xxxx 1. lednem 1996 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (§13 xxxx. 2) x rozsahu xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx [§5 xxxx. 2 xxxx. x)]; xxxx xxxx xx x xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, u xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 36) xx považují xx xxxx xxxxxxxxx (§13 xxxx. 1), xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v době xxxxx xxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§105

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§8) x xxxxxxxxx pojistného [§11 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2]. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx (§16 odst. 3) xx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx považuje xxxx xxxxxxx xxxx. 26)

(2) Doba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvoleného xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx, xxxxxx začíná xxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xxxx 2009, xxxxxxxx xx vyloučenou xxxx (§16 xxxx. 4).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx pověřených xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§105x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Pojištěnci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx ostatními xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxx xxxxxx institucí (xxxx jen "důchodový xxxxxx Xxxxxxxx unie"), xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx důchod x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Stala-li xx xxxxx xx skončení xxxxxx xxxx zaměstnání x Evropské xxxx xxxx jejích xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastna xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx; xxxx důchodová xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x délce doby xxxxxx nebo zaměstnání x Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx institucích, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tuto xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxx xxxxxxx finanční částky xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 4 xx vztahují xx xxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2, xxx xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vládou x xxxxxxxx.

§105b

Pobírání dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péči), z xxxxx jsou tyto xxxxx vypláceny [§5 xxxx. 2 xxxx. x)], za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 2 a 3), za pobírání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx [§11 xxxx. 2 xxxx xxxxx x §16 xxxx. 4 písm. x)] x xx xxxx xxxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) (§65 xxxx. 1) xx x xxxx 2008 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, po xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx, x období prvních 3 xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

§105x

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pojištěnci, xxxxx xxx x období xxx 2013 xx 2015 xxxxxxx důchodového xxxxxxx 97) x xx celou xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx nedoplatil xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx 111) xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx procentní výměry xxxxxxxxxx důchodu xx xxxx pojištění xxxxxxx x §11 a §13 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2015. Ustanovení xxxx první platí x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod podle §61a odst. 1, xxx-xx o poživatele xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně; xxxxxxxxxx §61a xxxx. 2 se přitom xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vdovského, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, který xxx x období xxx 2013 až 2015 účasten důchodového xxxxxxx 97), xx 31. prosinci 2015 xx tato xxxxx xx důchodovém spoření xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2015.

§105x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 377/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§106

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojem "xxxxxxxxx zabezpečení", xxxxxx xx tím důchodové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx předchozí xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x předpisy xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx přídavek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§106x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx má pojištěnec, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "český xxxxxxxx xxxxxx"), pokud

a) xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 aspoň 25 xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, za kterou xx xxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx slovenského důchodového xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"); x tomto zákoně xx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni, od xxxxx xxx přiznán xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x období xx 1. xxxxx 1993 do 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vypláceny xx xxx, xx xxxxx pojištěnec xxxx x přiznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku má xx dni, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx jeho přiznání xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx pojištění xxxxxxxx xx 31. prosinci 1992 xxxxx právních xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx přičtena československá xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "hypotetická xxxx xxxxxxxxxx důchodu") x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx starobních xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxxx činnosti xxxxx x jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx dorovnávacího přídavku xx xxxx starobního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx snížení výše xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx vypláceného xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xx českou xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx použije kurz xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do něhož xxxxx den, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznává.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ke xxx, od něhož xxx xxxxxxx český xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx dorovnávací xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pozdějšího xxx, než je xxx, xx něhož xx přiznán xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx důchodu podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx, xx něhož xxx xxxxxxx český xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§106b

(1) Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx dorovnávací xxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx od 1. xxxxx do 31. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xx xxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x z xxxxxxxxxxx xxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §106a xxxx. 2 x 3 x xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx o zvyšování xxxxxxx x období xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx §106a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splatné x xxxxx kalendářního xxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx splátky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splatné x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx xxxxxxx kurz xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx bankou xxx 1. xxxxx kalendářního xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx dorovnávacího přídavku.

(2) Xxxxx by x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kladnou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x březnu následujícího xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x období 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx roků.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx dorovnávací xxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx důchod (§106c xxxx. 1), stanoví xx xxxx výše xxxxxxxxxxxxx přídavku ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx slovenského xxxxxxxxxx xxxxxxx. Při stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vychází x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x hypotetické xxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xxxxx §106a xxxx. 2 a 3, zvýšené xx xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávanou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§34 xxxx. 2 x §36 xxxx. 2) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o zvyšování xxxxxxx x xxxxxx xxx dne přiznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx starobního důchodu; xxxxxxxxxx §106a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx obdobně. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xx xxxxxx měnu xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx první den xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§106x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

§106x

(1) Xxxxxxxxxxx přídavek xx xxxxxxx, jen xxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxx starobní důchod xx xxxx poloviny xxxxx §37 odst. 1 xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §59, xxxxxxx xx dorovnávací xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx přídavek xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx starobním xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx §58 x 59 a pro xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, jako xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §54, 55, §56 xxxx. 1, §62 x 63 xxxxx xxx dorovnávací xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

Xxxxxxxxxx ustanovení

§107

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 2 a výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 4,

x) xxxx částek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx základní xxxxxx důchodu stanovenou xxxxx §33 odst. 1, §41 odst. 1, §51 odst. 1, §53 odst. 1 x §54 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 16,

x) které xxxxxx se považují xx nemoci z xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x pojištěnců, xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 1993 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x §76a větě xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx x přihlédnutím k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené podle xxxxxx zákona, podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx hranice x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k 31. prosinci 1992, x dále způsob, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosinci 1992 xxxxxxxxx; zaměstnavatelé, kteří xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx může xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx těchto nižších xxxxxxxx xxxxxx.

§108

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí xxxxxxx vyhláškou,

a) xxxxx xxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxx podmínky výchovy xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx důchod, x kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti, xx xx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 70 %, xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, a xxxxxx zhodnocení a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 písm. x),

x) co xx xxxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx na xxxxxx xxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx, rozsah x xxxxxxxxxx studia, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx způsobilosti xxxx, xxxxx se budou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx studium, xxxxxxxx xxxxxxxxxx studia, xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dokumentace Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. §1 xxxx. 3 x 4, §2 xxxx. 2 xx 4, §6, §7 xxxx. x), §8 xx 52, §54 xx 69, §73 xxxx. 4, x §94 odst. 1 xxxxx "xxxxxxxxxxx zabezpečení x", §98, §100, §102 xxxx. 1 xxxx věty první xx xxxxxxxxxx, x §104 xxxx. 2 xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", §110, §122 odst. 1 až 5, §129 xx 141, x §145 xxxx. 6 slova "§122 xxxx. 1 až 3 a 5 x", §146 xx 175, x §177x xxxx. 1 xxxxx "§6 xxxx. 2 x 3, §8 xxxx. 1, §9 xxxx. 2, §12 xxxx. 2, 3 x 7, §19 xxxx. 3, §23 xxxx. 3, §37 xxxx. 3, §41 xxxx. 2, §44 xxxx. 2, §48 xxxx. 2, §54 xxxx. 9, §59 xxxx. 3", slova "§100 xxxx. 2" x xxxxx "§120 xxxx. 7, §131 xxxx. 3 a §142 odst. 5" x x §177a xxxx. 2 xxxxx "xxxxx xxxxxx mají x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pracovníci x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxx doby xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx doby, xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, xx xx považuje za xxxxxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "x podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vojenských x válečných poškozenců, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx přiznaných xxxxx §6 zákona x. 16/1947 Xx., xxxxx xxxx přiznány xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1957" xxxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 1/1991 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., zákona x 578/1991 Xx., xxxxxx České národní xxxx č. 582/1991 Xx., zákona x. 235/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Sb., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx. a xxxxxx x. 118/1995 Xx.,

2. §24 xxxx. 3 xxxxxx č. 2/1991 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 118/1995 Xx.,

3. zákon č. 46/1991 Sb., x zvyšování důchodů, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 37/1993 Sb.,

4. xxxxx č. 246/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x roce 1991,

5. xxxxx č. 116/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1992,

6. xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 547/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1993,

7. xxxxx č. 255/1993 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1993 a o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994, xx xxxxx xxxxxx x. 183/1994 Sb.,

8. xx. V xxxxxx č. 235/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxx v sociálním xxxxxxxxxxx,

9. xxxxx č. 39/1994 Sb., x předčasném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx,

10. xxxxx č. 41/1994 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx zdrojem xxxxxx, x sociálních xxxxxxx,

11. zákon č. 183/1994 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a důchodů xxxxxxxxxxxx v xxxx 1994 a x xxxx 1995,ve xxxxx xxxxxx č. 76/1995 Xx., x výjimkou §14,

12. xxxxx č. 76/1995 Sb., x xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 1995,

13. nařízení vlády Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 231/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx důchodů, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

14. nařízení xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky č. 257/1990 Sb., x xxxxxxxxxx snížení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uměleckou xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Xxxx x. x.
Xxxxx v. r.
Klaus x. x.

Příloha x xxxxxx x. 155/1995 Xx.

Xxxxxxxxx xxx pojištěnců xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx 1936 xx 1971

Xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx činí x

Xxxx

xxx x počtem xxxxxxxxxxx xxxx

0

1

2

3 x 4

5 x xxxx

1936

60x+2x

57x

56x

55x

54x

53x

1937

60x+4x

57x

56x

55x

54x

53x

1938

60x+6x

57x

56x

55x

54x

53x

1939

60x+8x

57x+4x

56x

55x

54x

53x

1940

60x+10x

57x+8x

56x+4x

55x

54x

53x

1941

61x

58x

56x+8x

55x+4x

54x

53x

1942

61x+2x

58x+4x

57x

55x+8x

54x+4x

53x

1943

61x+4x

58x+8x

57x+4x

56x

54x+8x

53x+4x

1944

61x+6x

59x

57x+8x

56x+4x

55x

53x+8x

1945

61x+8x

59x+4x

58x

56x+8x

55x+4x

54x

1946

61x+10x

59x+8x

58x+4x

57x

55x+8x

54x+4x

1947

62x

60x

58x+8x

57x+4x

56x

54x+8x

1948

62x+2x

60x+4x

59x

57x+8x

56x+4x

55x

1949

62x+4x

60x+8x

59x+4x

58x

56x+8x

55x+4x

1950

62x+6x

61x

59x+8x

58x+4x

57x

55x+8x

1951

62x+8x

61x+4x

60x

58x+8x

57x+4x

56x

1952

62x+10x

61x+8x

60x+4x

59x

57x+8x

56x+4x

1953

63x

62x

60x+8x

59x+4x

58x

56x+8x

1954

63x+2x

62x+4x

61x

59x+8x

58x+4x

57x

1955

63x+4x

62x+8x

61x+4x

60x

58x+8x

57x+4x

1956

63x+6x

63x+2x

61x+8x

60x+4x

59x

57x+8x

1957

63x+8x

63x+8x

62x+2x

60x+8x

59x+4x

58x

1958

63x+10x

63x+10x

62x+8x

61x+2x

59x+8x

58x+4x

1959

64x

64x

63x+2x

61x+8x

60x+2x

58x+8x

1960

64x+2x

64x+2x

63x+8x

62x+2x

60x+8x

59x+2x

1961

64x+4x

64x+4x

64x+2x

62x+8x

61x+2x

59x+8x

1962

64x+6x

64x+6x

64x+6x

63x+2x

61x+8x

60x+2x

1963

64x+8x

64x+8x

64x+8x

63x+8x

62x+2x

60x+8x

1964

64x+10x

64x+10x

64x+10x

64x+2x

62x+8x

61x+2x

1965

65x

65x

65x

64x+8x

63x+2x

61x+8x

1966

65x

65x

65x

65x

63x+8x

62x+2x

1967

65x

65x

65x

65x

64x+2x

62x+8x

1968

65x

65x

65x

65x

64x+8x

63x+2x

1969

65x

65x

65x

65x

65x

63+8x

1970

65x

65x

65x

65x

65x

64x+2x

1971

65x

65x

65x

65x

65x

64x+8x

Xxxxxxxxxxx:

„x“ xxxxxxx xxx

„x“ xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Čl. XX

Xxxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vdovci, xxxxx xxxxxxxx zemřela xxxx 1. xxxxxx 1991 x xxxx xxxxxx xxxxx na území Xxxxx republiky x xxxxx nevznikl xxxxx xx tento xxxxxx xxxxx předpisů platných xxxx 1. lednem 1996, jestliže splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx roků xx xxxxx xxxxxxxx x poté xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx zániku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v xxxxxx xxxx 1. srpnem 1991 xxxx xx xxxxx xxxx xxx x období xx 31. xxxxxxxx 1991. Xxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxx xx xxxxx předpisů x zvyšování xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxx nárok xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxx xxxxx, že nebyla xxxxxxx podmínka trvalého xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx splněnou. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jestliže byly xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §50 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 buď xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 nebo xx xxxxx pěti xxx v xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990. Nárok xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x případě vdoveckého xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx druhé xxxxxxx, xxxxxxxxx plněny xx lhůtách xxxxxxxxx x odstavci 1. Xx den vzniku xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx se x xxxxxx případech považuje 1. xxxxx 1998. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxx xx xxxxx předpisů x xxxxxxxxx důchodů xxxxxxxx xx tomto xxx, x tím, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx vdovského a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx zaměstnání xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx vojsku, 1) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pokud xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx. Xxxx důchodu xxxxx věty první xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxxxx důchodu x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x sirotčích xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, který xxxxxx xxxxxxxxx od 26.6.1997

Xx. X

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx zaměstnání x xxxxxx před 1. xxxxxx 1996

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1990 2) xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx kalendářního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 3) xxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxx pojistné xxxxx, x xx xxxxxx, 4) xxxxx xxxxx k témuž xxxx.

(2) Pojistné na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zaměstnání x xxxxxx x období xx 1. xxxxxx 1990 do 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx důchodu z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx vyměřovací xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxxxx, považuje xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 vynásobený xxxxxxxxxxxx stanoveným xxxx xxxxx, v jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 5) xx kalendářní rok, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx o dva xxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx pojistné zaplaceno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 6) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění za xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1999; xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxx výkonu xxxxxx zaměstnání.

Čl. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X nárocích xx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 a x xxxxx nebylo do xxxxxx dne pravomocně xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx těchto xxxxxxx xx dobu před 1. lednem 1998, x xxxx x xxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Jde-li x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v období xx 1. xxxxx 1998 xx 30. xxxxxx 1998 a x nichž xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1998 pravomocně rozhodnuto, x x přiznání xxxx změnu xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1998, i xxxx o xxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, rozhodne xx x xxxxxx nárocích xxxxx předpisů platných x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx vyplácených xxxxxxx (čl. X xxx 12) x xxxxxxx xxxxxx, z xxxxx se xxxxxxx xxxxx §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx stanovení výpočtového xxxxxxx (čl. X xxx 15), x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. XXX xxx 5) se xxxxxxxx xx posledního zvýšení xxxxxx částek, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx starobního xxxxxxx přiznaného xxxx 1. lednem 1998 xx x tomuto xxx xxxxxxxxx činný, xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 5 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx (xx. X xxx 5), x xxxxx do dne xxxxxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxxxxx xxxxxxx splatné v xxxxx 1998 xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx x souladu x xxxxx podmínkou, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx výplata xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx uvedenou xxxxxxxx xxx xxxxxxx starobního xxxxxxx, xx poživatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důchodu xx 31. ledna 1998; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxxx první xxxx si x xxxx době xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx.

(5) Nároky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zaměstnání xxxxx dnem 1. xxxxx 1998 se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se však xx 1. ledna 1998 řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona (xx. XX).

(6) X xxxxxx xx xxxxx xx. XX xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx a příspěvek xx úhradu pojistného xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 289/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 2.12.1997 xxxxx odstavce 1, 4 a 5, které nabývají xxxxxxxxx dnem 1.1.98 x odstavce 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.7.98

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx plný xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx invalidita xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, vzniká xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; výše tohoto xxxxxxx xx přitom xxxxxxx xx xxxx, x jaké xxx xxxxxxxxx tento důchod xxxxxxxx, x upraví xx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xx xx žádost, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx výši, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. X xxx 51).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx. I xxxx 55, 56 x 71 xx použije xxxxxx xxx kontrole xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1998.

(4) Výše xxxxxxx xxxxx xx. XXX xx upraví xx žádost nejdříve xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxx předpisů o xxxxxxxxx xxxxxxx platných xx tomto dni.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 a 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.1997

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx o důchodovém xxxxxxxxx") xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxx důchod xxxx 1. xxxxxxxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto dnem; xxxx výdělečné činnosti xxxxxxxxxx xx vzniku xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2001, xxxxx xxxxxx zhodnocena podle xxxxxxxx platných po xxxxx xxx (xx. X bod 4), xx přičte x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2001, xxxxx xx xxx xxxxx 90 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxx procentní xxxxxx starobního xxxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx §31 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

2. X nárocích xx xxxxxxxx důchody, xx které vznikl xxxxx xxxxx §30 xxxx §31 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. červencem 2001 a o xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx výše těchto xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2001, i když x nich xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx dnem, pokud xx nestanoví xxxxx x xxxxxx 3 x 4.

3. Výše xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §30 zákona x xxxxxxxxxx pojištění xxxx 1. xxxxxxxxx 2001 x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2001, xx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2001.

4. Xxxx procentní xxxxxx starobního důchodu, xxxxx xxx přiznán xxxxx §30 xxxx §31 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění ode xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2001 a xxxxx se xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2001 xx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. červencem 2001.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx §31 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. červencem 2001 xx výdělečně xxxxx xxx 30. června 2001 na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, tento xxxxx xxxx x xx 30. xxxxxx 2001 x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx splátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2001 xxxxxxxx xxxxx vztah x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenou v §37 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx splátky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx nesplňuje xxxxxxxx podmínku xxx xxxxxxx starobního xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001; xxxx xxxxxxxxxx povinnost xx x zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxx druhé xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxx xx v této xxxx upraví xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Doba xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (xx. X xxx 1) xx xxxxxxxx xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx za náhradní xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx po 30. xxxxxx 2001.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 116/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Xx. II

Přechodné ustanovení

Byla-li xxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxx §76 zákona x. 155/1995 Sb., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 289/1997 Xx. a zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 1997 xx 30. xxxxxx 2001 xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Xx., x zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 1995, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od splátky xxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2001 xxxxx předpisů x xxxxxxx důchodů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, který předchází xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zvýšení xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx starobní xxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxx přiznán xx xxx 31. xxxxxxxx 1995.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/2001 Sb. x účinností xx 1.7.2001

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx tímto xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 263/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

Xx. XX

Xx první xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. X bod 1) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplácených xxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002

Čl. IV

Výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xx rok 2001 xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2002. Xxxxxxxxxx §17 odst. 4 xxxx druhé zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2002 Xx. x účinností xx 27.9.2002

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx před xxxxx xxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx mandatáře xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx 1. xxxxxx 2004.

2. X xxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx 1. lednem 2004 a x xxxxx nebylo xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx, odnětí xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, x xxxx x xxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

3. Pro xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx plný invalidní x částečný invalidní xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dosažení věku 18 xxx xxxxxxx x xxxx 1994 x 1995 podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003 xx vyplácí xx 31. xxxxxxxx 2003 do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003; xxxxx xxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

5. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, xxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2003 výdělečnou xxxxxxx xx základě pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx určitou, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx jednoho xxxx xxxxxxxx za splněnou, xxxxx mu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx roku 2004. Xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, xxxxx xxxxxxxx x 31. prosinci 2003 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003 po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx splatné x xxxxx 2004; tento xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2004 xxxxxxx plátci starobního xxxxxxx, xx poživatel xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxxxxx xxxxxxx splatné x xxxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx jednoho xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 425/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xx nepovažuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tato smlouva xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2004.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. s účinností xx 1.1.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx měla xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdříve však xx 1. xxxxx 2004, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx uvede xx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xx samostatné výdělečné xxxxxxxx xx xxx 2004.

2. Xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2004 xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, která xxxx nárok xx xxxxxxxxxx příspěvek nebo xx xxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx důchodu, byla xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xx byla povinna xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx považovala xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx důchodové pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vrátí.

3. Xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx měla xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zálohu, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaplatila x xxxxx xxxxxx, než xxxx zaplatit, nepovažují xx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx; xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dluhu, xx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 281/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 7.5.2004

Xx. XXXX

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx na poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prvních xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v roce 2004.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Xx. III

Přechodná ustanovení

1. Xxxx-xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravena xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního důchodu xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 155/1995 Xx., xx xxxxx platném xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xx nejbližší xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2006

Xx. X

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2006 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vdoveckých xxxxxxx, xxxxx xx 31. prosinci 2006 xxxxxxxxx podmínky xxxxxx xx tyto xxxxxxx, xxxxxx výplata těchto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx splatné x xxxxxxxx 2006.

Xx. X vložen právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §9 odst. 3 xxxx. x) x f) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 nesplňovaly xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, vzniká xxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009. Tyto xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 x xxxxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx 8. xxxxx 2009.

2. X xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 písm. x) zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx 1, xx xx xxxxxx ze xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx další licenční xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provedeným xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009; to xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

3. Účast xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x náhradní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 xx hodnotí xxxxx předpisů účinných xxxx tímto xxxx.

4. Xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx předchází xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXIV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. x 306/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. LXVII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 30. xxxxxx 2006 xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 50 let xxxx 1. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §74a xxxx. 1 xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xx. XXXX xxxxxx xxxxxx, osobám xxxxxxxx v §76 xxxx. 1 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx po xxxx 15 xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx 10 xxx, xxx-xx x xxxxxx zaměstnání v xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zařazeno mezi xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxx dosažení xxxx xxxxx 55 let, xx na xxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30. červnu 2006 xxxxx předpisů x xxxxxxx důchodů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx xxxxx den, xx něhož byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx však xxxxx x xxxxxxxxx výměrou xxxxxxx xxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stanoví xxx, xx nejvyšší částka xxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 76/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1995, se zvýší xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx starobní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxxxx xxx, jako xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995. Xxxxxxxx xxxxxx xx podle věty xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §76 xxxx. 3 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2001 Xx., xxxx xxxxx xx. II xxxxxx x. 188/2001 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo pokud xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §4 odst. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx zásad xxxxxxxxx xxxxxx obsažené x §76a xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx. XXXX xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxx věku 100 xxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o 1&xxxx;000 Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx procentní výměra xxxxxxxxxx, plného invalidního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Na poživatele xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §67a xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xx. XXXX xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2006 Xx. s účinností xx 1.7.2006

Xx. XXX

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xx 4 let x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 30. xxxxxx 2005 a xxxxxxx xxxx 1. červencem 2007 přihlášku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx řízení x době x xxxxxxx péče x xxxx dítě, popřípadě xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx 30. xxxxxx 2009. Xxxx-xx v xxxxxx od 1. xxxxx 1996 xx 30. června 2007 xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx důchodu, xxxxxxx důchod byl xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x úpravu výše xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx přihlášky k xxxxxx na důchodovém xxxxxxxxx xx xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxx první xxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, která uplatňuje xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxx uvedeného xx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx muže o xxxx xx věku xx 4 let xxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx věku xx 18 xxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bezmocnou xxxxx starší 80 xxx anebo x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx péči xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), skončila xxxx 1. červencem 2007, avšak ke xxx 30. xxxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx ke xxx 30. xxxxxx 2007 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxx x xxxxxxx xxxx o xxxx xxxx xxxx o xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 30. xxxxxx 2007, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x rozsahu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009. Podmínka xxxxxx přihlášky k xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx první xx xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. červencem 2007 xxxxxx o xxxx x rozsahu xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx 2 x xxxx xxxxxx nebylo do 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokončí xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. června 2007.

4. Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx 2 a xxxx ženy x xxxx xx věku xx 4 xxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 x xxxx xxxxx xx 30. červnu 2007, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx péče xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. červnu 2007.

5. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx invalidních x xxxxxxxxxx invalidních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x důchodovém xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx na xxxxxx upraví od xxxxxxx xxxxxxx splatné xx 30. xxxxxx 2007 tak, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx omezovaných podle §16 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x §16 odst. 4 větě xxxxx xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx za vyloučenou xxxx xxxxxxxx v §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx pro xxxxx xxxx úpravy xxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) a §102a xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovená xx xxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2007 xxxxxxxxxx x 90 xxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2007 Xx. x účinností xx 1.7.2007

Čl. XX

1. X xxxx 2008 se xxxxxxx zvýší xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2008.

2. Xxx zvýšení xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx 2007 x posledním xxxxxxx tohoto období xx leden 2008. Xxxxxxx důchodů xxxxx xxxx 1 se xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně 100 % xxxxx xxx xxxxxxxxxx x období xxxxx xxxx xxxxx.

3. Xxx zvýšení xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx nepoužijí xxxxxxxxxx §67 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §67 xxxx. 5 x §67 xxxx. 10 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 178/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.5.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xx. X bodu 17 xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx-xx x xxxxxx dluhu xx xxxxxxxxx, xxxxx vznikl xxxx 1. xxxxxx 2009.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx. X xxxx 24 provede xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2006, xxxx-xx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2011.

3. X osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §9 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx díla, xxx-xx x druhou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009; xx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx další licenční xxxxxxx aktualizace xxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 21.8.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 a x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx, a o xxxxxxxx, odnětí xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx tímto xxxx, x když x xxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dnem.

2. Účast xx xxxxxxxxxx pojištění x doby důchodového xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x plné xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx důchod před xxxxx 2019.

4. Nárok xx xxxxxxxx důchod xxxxx §30 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx výplatu xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxx-xx poživatel xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 65 let před 1. xxxxxx 2010, xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx dnem 1. xxxxx 2010; xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x to ve xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna 2010 xxxxxx poživateli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx invalidní xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx tohoto starobního xxxxxxx xx za xxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxx den, xx xxxxx xxx xxxxxxx dosavadní xxxx xxxxxxxxx xxxx částečný xxxxxxxxx xxxxxx. Nárok xx starobní důchod xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1, 2 xxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xx-xx nárok xx vdovský, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důchod, xxxxx byl přiznán xxxx 1. xxxxxx 2010, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxxxxx plného invalidního xxxxxxx, nevztahuje xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx-xx xxxxx na vdovský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010, zůstává xxxxx xx tento důchod xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2009, xxxxx xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2010 xxxx 55 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 xxxx 58 let xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxx věk xxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx vdovecký důchod xxxx 1. lednem 2010 xxxx xx 31. prosinci 2009, xxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchod xx 31. prosinci 2009 xxxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

8. Xxxx xxxxxxxxx důchod, xx který vznikl xxxxx před 1. xxxxxx 2010, se xx xxxx, x xxxx náležel xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, považuje xx 1. ledna 2010 xx invalidní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx invalidní xxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx x xxxx 9, xx xx výši, x jaké náležel xx dni 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2010 za xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx částečné invalidity xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 50 %, x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx případech. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx přiznán xxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx druhého xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx den, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2010 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenému xx xxxx xxxxx a xxxxx písemné xxxxxxxx x xxx, xxx xx náleží xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx invaliditu xxxxxxx stupně. Xxxxxxxxxx xxxx první x x xxxxxxxx xxxxx xxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx stupeň xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 nárok xxxxx §89 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx, v xxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, považuje xx 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Důchod uvedený xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxx dotčena. Za xxx xxxxxxxx invalidního xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx považuje xxx, xx xxxxx xxx přiznán důchod xx výsluhu xxx, xxxxx se xxxxx §89 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx invalidní xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx 8 xxxx čtvrté xxxxx zde xxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2009, xx považuje od 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, se xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, byl-li xxxxxxx částečné invalidity xxxxxx schopnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 50 %, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxx-xx xxxxxxxx invalidní xxxxxx xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxx smlouvě x částečná xxxxxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxx invalidita xx xxxxxxxxx invaliditu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x 50 %.

12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x invalidních důchodů xxxxxxxxx x bodě 8 větě první x druhé se xx 1. xxxxx 2010 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxx.

13. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konané xx xxxx 2009 xx zjištěn takový xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx, sníží se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxx xxxxxx této prohlídky. Xxx-xx částečný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2010 x při kontrolní xxxxxxxx prohlídce xxxxxx xx xxxx 2009 xx zjištěn takový xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx důchod v xxxxxxxxx xxxx.

14. Xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 se xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx doplatí xx xxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

15. Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2009 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §19a xxxx. 1 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 1. července 2009, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx důchod xx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx §19a xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2009, a xx-xx důchod po xxxxx přepočtu xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx x červenci 2009.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x xxxxxxxx xxxx 14, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009 a xxxx 15, který xxxxxx xxxxxxxxx od 1.7.2009

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Účast xxxx vedených x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na důchodovém xxxxxxxxx před dosažením xxxx 55 let xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx těmto xxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 382/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XXX

1. Poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxx Evropského parlamentu xx volebním období, xxxxx skončilo x xxxx 2009, a xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x rozhodli se xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému po xxxxx dobu své xxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx 94), xxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxxx právních předpisů; xxxxx těchto xxxxxxxx xx též xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z jejich xxxxx a úkoly xxxxxxxxxxxxxx plní xxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx poslanců xxxxxxxxx podle těchto xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2009, x xxxx x roce 2009 znovu xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

Čl. XXX

Xx. XVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx důchodů, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxx 30. xxxxx 2011 x které xx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx po 29. xxxx 2011, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Vznikl-li xxxxx xx vdovský nebo xxxxxxxx důchod xxxx 1. lednem 2012, xxxxxxx nárok xx xxxxx důchod xx 31. prosinci 2011 xxxxx, splní-li xx xxxxxxxx nároku na xxxxx důchod ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx invalidní xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2011 je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x je-li zjištěna xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše xxxxxxxxxxx 2. Xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x x xxxxxx xx 1. ledna 2010 xx 31. xxxxxxxx 2011 došlo ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prvního xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx stupeň invalidity, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxxxx invalidity nebo xx xxxxx stupeň xxxxxxxxxx a poté x třetího xxxxxx xx druhý stupeň xxxxxxxxxx, a po 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx ke xxxxx xxxxxx invalidity

a) xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx stanovení xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,6667,

x) xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx invalidního důchodu xxxxxxxxxxx 0,3333,

x) xx xxxxxxx stupně xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx při stanovení xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,2222,

x) ze xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stupeň, použije xx při stanovení xxxx xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx 1,3333.

4. Xxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2011 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x má-li xx xxxxxx výše xxxxxxxxxxx důchodu xx xx xxxxxxxx splátky xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nepodrobení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx ošetřujících xxxxxx xxxx nesdělení údajů x dosaženém xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x znalostech x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx, xxxx ode xxx, xxxxxx uplynula xxxxx, x xxx xx xxx pojištěnec podrobit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2011 x xxxxxxxx bodů 2, 3 a 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 x trvá ještě x xxxx 2014, xxxxxxx období 21 xxxxxxxxxxxx xxx uvedené x §10 xxxx. 2 xxxx třetí x xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013, xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x §106a xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xx nevede; xxxx-xx xxxx žádosti podány xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx. Opatření xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nedotčena x tím, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyúčtování xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2011 xx xxxxxxxx xxxx beze xxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx na důchod xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedených xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx plnění.

Čl. XIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 428/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po osobě xxxxxxx x §52 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstává xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v §52 odst. 1 xxxx. b) zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx osobách xxxxxxxxx x §52 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tímto dnem, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; sirotčí důchod xx v těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx platí xxxxxxx xxx nároky xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. XX xxxx 26 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 470/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. III

Studium x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx xxxxxxx §15 xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2012, x xx základě §108 xxxx. 3 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2012, x xxxxxxxx x 31. xxxxx 2012, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2013/2014 xx xxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. III xxxxxx právním předpisem x. 267/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2013

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xx dorovnávací xxxxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vznik nároku xx dorovnávací přídavek xxxx splněny xxxx xxxxx dnem.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. XIII xxxx xxxxx xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx byl dorovnávací xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx poskytované podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx plnění xxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxx, od xxxxx byl přiznán xxxxxxxxxxx přídavek.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2013

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nejdelším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxxxxxxx přihlásit se x xxxxx takové xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x období xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, x xx xx podmínky xxxxxxx v §6 xxxx. 2 větě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx.

2. Doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, se xxxx 1. xxxxxx 2014 x osob xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxxxx třetí xx páté zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu. Dlužné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2016.

3. Xxx xxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx kterou nebylo xxxx xxxxxxx přiznáno.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx důchodů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2015 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx procent xxxxxxxxxxxxxx s přesností xx jedno desetinné xxxxx nahoru, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrn xxxxxx xxxxxxx základní výměry xxxxxxx x částky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 1,8 %, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx §67 xxxx. 8 xxxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, bylo xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2014

Čl. XV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx tímto xxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Xx. x účinností od 1.1.2015

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx 2016 x 2017 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x době xxxx účasti xx xxxxxxxxxx spoření, xx xx xxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx od tohoto xxx xxx, že xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je, xx pojištěnec xx xxxxx xxxx xxxxxx xx důchodovém spoření xxxxxxxx pojistné na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx spoření. Ustanovení §55 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí přitom xxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx pojištěnec x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx procentní xxxxxx starobního důchodu xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důchodovém xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx xxxxxxxx, dokončí xx řízení o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ke dni 31. prosince 2015.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhlášky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, upravující xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, redukčních hranic xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx i xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 212/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §37c odst. 1 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, stanoví xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §37c odst. 1 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx procentní výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §37c xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 213/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Nároky xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §52 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx splněny xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 148/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx těchto důchodů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona č. 155/1995 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za splněnou, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx. xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx přerušení xxxx x xx xxxxx xxx a xxxxxxxxx x xxxx účasti xxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 5 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Úraz, xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2016 pojištěnec, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x další xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2005 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx osoby, x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úraz xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx platí xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lednu 2019 xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 odst. 8 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. září 2018, xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 7 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2018, sníženého x 300 Xx x z průměrného xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěného xxxxx §67 xxxx. 12 xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx 1. xxxx 2018, xxxxxxxxx o 300 Kč.

2. Dosáhl-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 85 let xxxx 1. xxxxxx 2019, xxxxxxx se procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 000 Xx xxxxx §67a xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2019, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018; xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxx 2018. O xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx obdrží x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx ustanovení §86 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx použije xxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 191/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx bodu 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx §65 zákona x. 155/1995 Xx. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují x xxxxx 3 xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §192 odst. 1 části xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 262/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 155/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1996.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

134/97 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, zákon XXX x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 87/91 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.98, s xxxxxxxx ustanovení §39 x §79, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.6.97

289/97 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon x. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 134/97 Sb., xxxxx x. 1/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 463/91 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx ČNR č. 114/88 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů ČSR x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.12.97 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11, 12, 31, 37, 40, 46, a 74, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.98 x xxxxxxxxxx §34, 41 x 45, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.7.98

233/98 Sb., úplné xxxxx zákona č. 155/95 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 79/98

224/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách XX a zákona x xxxxxxxxxxx obrany XX

x xxxxxxxxx xx 1.12.99

18/2000 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxxxx ochránci xxxx

x xxxxxxxxx od 28.2.2000

118/2000 Sb., x xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zákonem x krajích, zákonem x obcích, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x majetku XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2001

116/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2001

188/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

353/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.10.2001

198/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.1.2003

263/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

264/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

420/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x státním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péči) x x důchodovém xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.9.2002

40/2003 Sb., xxxxx XX xx xxx 21.1.2003 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §78 zákona x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 13.2.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (zákonem x. 530/2005 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

425/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 48/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

85/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX

86/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon č. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 14.1.2004 x vrácenému xxxxxxxxxxx republiky xxx 29.1.2004

x účinností xx 5.3.2004

281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.5.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na území XX

x xxxxxxxxx xxx 15.6.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

562/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návaznosti xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

168/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2005

361/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, spořitelními a xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx konglomerátech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

24/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2006

109/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

267/2006 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x od 1.1.2008 x xxxxxxxx §82x, který nabývá xxxxxxxxx 1.7.2006 (zákonem x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

405/2006 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 6.6.2006 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 písm. x) bodu 11 xxxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vyjádřených slovy "xxxx muže x xxxx ve xxxx xx xxxx let, xxxx o xxxx xx xxxx xx 18 xxx, xx-xx xxxxxxxxxx těžce zdravotně xxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxx, x" x xxxxx "xxxx xxxx x"

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

585/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

152/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, veznění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx.

x účinností xx 1.7.2007, s xxxxxxxx §9, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2008

181/2007 Sb., x Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 1.8.2007

218/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010 (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. byla xxxxxxx účinnost na 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. byla xxxxxxx účinnost xx 1.1.2015) a (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

296/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

341/2007 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 16.10.2007 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §32 zákona x. 155/95 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.1.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 27.3.2008

178/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.5.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21.8.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 266/2006 Xx. (1.1.2017)

382/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

479/2008 Sb., kterým xx mění zákon x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2009

108/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nahrazující příplatek x xxxxxxx a xxxxxxxx příspěvek k xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

158/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

282/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

303/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

43/2010 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 155/95 Xx. publikované x xxxxxx x. 16/2010

135/2010 Xx., xxxxx XX xx dne 23.3.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §15 xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

73/2011 Sb., o Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 1.3.2011 sp. xx. Pl. ÚS 55/10 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

220/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 30.9.2011, s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 22.7.2011 x 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

348/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 137/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a dalších xxxx x xxxxxxxxxxx x trestním řízením x x změně xxxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2012

458/2011 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx a dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

186/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. zn. Pl. XX 54/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx částí ustanovení §192 odst. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §124 odst. 5 xxxx. x) zákona x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 odst. 4 zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 odst. 3 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §111 zákona x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpis (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 21.6.2012

314/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 27.9.2012

401/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

403/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx penzijním spoření, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

267/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 155/95 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2013

274/2013 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx daňových xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

182/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.8.2014

183/2014 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích x povolání, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2015

131/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x 1.1.2017

47/2016 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 585/2004 Sb., x xxxxxx povinnosti x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

137/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx od 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

212/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

213/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

24/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxxxx rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

99/2017 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

150/2017 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.7.2017

203/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018 x xxxxxxxx §67, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

259/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2018

310/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2018

191/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.9.2018 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

32/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

244/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2019

315/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

286/2020 Xx. - xxxxx XX xx xxx 12.5.2020 xx. zn. Xx. XX 47/18 ve xxxx návrhu na xxxxxxx §67 xxxx. 2, xxxxxxxxxx §67 x 67a zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 1.7.2020

469/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x o xxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 29/1947 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
2) §13 xxxx. 1 část xxxx xx středníkem xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Sb.
4) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 160/1995 Xx.
5) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
6) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
7) Xxxxx XXX č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 590/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb. x zákona č. 160/1995 Sb.
Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona č. 42/1994 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., zákona č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Sb. x zákona č. 160/1995 Sb.
8) §10 x 13 zákona x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

9) §95 x 118 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

10) Zákon č. 35/1965 Sb., x dílech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 89/1990 Sb., xxxxxx x. 468/1991 Xx. x xxxxxx x. 318/1993 Sb.
11) Např. xxxxx XXX č. 128/1990 Sb., x advokacii, zákon XXX č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xxxxx XXX č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zákon XXX č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, zákon č. 237/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 360/1992 Sb., x výkonu xxxxxxxx autorizovaných architektů x o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků činných xx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 164/1993 Xx. x xxxxxx x. 275/1994 Xx.

12) §7 xxxx. 2 písm. c) xxxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §9 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx ČNR č. 586/1992 Xx., xx xxxxx zákona č. 323/1993 Xx. a xxxxxx č. 259/1994 Xx.
14) Zákon XXX č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Sb., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
15) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §195 x §206 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
17) Xxxx. §92 odst. 2 xxxxxx XXX č. 186/1992 Xx., §106 xxxx. 2 xxxxxx x. 154/1994 Xx.
18) §8 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
19) §34 xxxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, středních xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. a xxxxxx x. 138/1995 Sb.
20) Xxxxx č. 29/1984 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Sb., xxxxxx x. 134/1993 Xx., zákona x. 190/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x. 49/1994 Xx., xxxxxx x. 256/1994 Sb. x zákona x. 138/1995 Xx.
Xxxxx č. 172/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 216/1993 Xx., xxxxxx č. 46/1994 Sb. x xxxxxx x. 192/1994 Xx.
21) §3 xxxx. 2 xxxx. x) a §3 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx minimu.
22) §6 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Sb., zákona x. 259/1994 Xx. x xxxxxx č. 149/1995 Xx.
23) §276 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
24) §118 xxxxxx ČNR x. 582/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 160/1995 Xx.
25) Xxxxx č. 183/1994 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994 x x xxxx 1995.
Xxxxx č. 76/1995 Sb., x xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 1995.
26) §6 čl. II xxxx. 1 xxxxxx ČNR č. 10/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 1993, x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx České národní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisů.
27) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x zaměstnanosti.
28) §37 xxxx. 2 zákona x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.
29) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 132/1982 Xx. x xxxxxx č. 234/1992 Sb.
30) §1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 17/1990 Xx. a zákona x. 138/1995 Xx.
31) §23 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 564/1990 Xx., o státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství.
§53 x násl. xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Sb. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.
32) §13 xxxxxx ČNR x. 9/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 272/1992 Xx.
33) §21 x 22 xxxxxx x. 172/1990 Sb.
34) §25 x 38 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x zákona x. 138/1995 Xx.
35) §177 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
36) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení.
37) Xxxxxxxx xxxxx č. 262/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx zastupitelstev x obcích.
38) §37 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx.
39) §33 xxxxxx x. 76/1959 Xx., x některých xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 226/1992 Xx.
40) Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 16/1959 Xx., xxxxxx x. 58/1964 Sb., xxxxxxxx práce č. 65/1965 Xx., xxxxxx x. 67/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., zákona č. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Předsednictva Federálního xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx č. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Sb., xxxxxx XXX č. 550/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 582/1991 Sb., xxxxxx x. 235/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 589/1992 Sb., xxxxxx XXX č. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx., xxxxxx č. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx péči v xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., zákona x. 109/1984 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona XXX x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 308/1993 Xx., zákona x. 182/1994 Xx. a xxxxxx č. 118/1995 Xx.
41) §13 xxxxxx XXX x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 259/1994 Sb. x zákona č. 149/1995 Xx.
42) §12a x 12b xxxxxx x. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 219/1991 Xx.
43) Xxxxxxxx xxxxx č. 129/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1997.
44) Xxxxx č. 221/1999 Sb., o xxxxxxxx z povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích.
46) Xxxxxxxx xxxxx č. 353/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2000.
47) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §118 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
49) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x dobrovolnické xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o dobrovolnické xxxxxx).
50) §566 xx 575 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx mzdě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §80 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §2f xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §30 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
56) §36 xx 43 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
57) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
58) §46 xxxx. 3 a §48 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
59) §55 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Sb.
60) §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
61) §141 xx 159 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném vzdělávání (xxxxxxx zákon).
62) §186 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
63) §45 xx 47 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx).
64) §44 xx 47 zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
65) §40a xxxxxx č. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.
66) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) Xxxxxxxxx Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 988/2009 x Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1244/2010, x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost nařízení (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
69) Zákon č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) Zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §25 xxxx. 3 až 5 zákona x. 435/2004 Sb.
72) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
73) §10 xxxx. 9 zákona x. 187/2006 Xx.
74) §7 xxxx. 8 x §36 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
75) Xxxxxxxxx §127a xxxxxxxx xxxxx.
76) §20 x 21 xxxxxx x. 266/2006 Sb., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 266/2006 Sb.
78) Xxxxxxxxx §56 odst. 2 xx 5, §64 xxxx. 5, §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995, x xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §71 xxxx. 3 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
80) §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 13 xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 152/2007 Xx.
81) §6 xxxx. 4 písm. x) xxx 12 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 109/2006 Xx.
82) §45b xxxx. 2 a §69 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x rodině.
§19 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §20 x 21 xxxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
84) §15a xxxx. 1 zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx.
85) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
86) §5b xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 305/2008 Xx.
87) §192 xxxx. 1 xxxx xxxxx a §194 xxxxxxxx xxxxx.
88) §125 xxxxxx č. 187/2006 Xx.
89) §192 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx práce.
90) §192 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxx.
91) §83 xxxx. 3 x §86 odst. 5 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxx č. 306/2008 Xx.
92) §45 xxxxxx o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
93) §108 xxxx. 1 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
94) Xxxxxx 25 Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Xxxxxxx), Xxxxxx věstník Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.
95) Xxxxx č. 137/2001 Sb., x zvláštní xxxxxxx svědka x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §7 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Zákon č. 426/2011 Sb., x důchodovém spoření, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
98) §4a xxxx. b) x x) a §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
99) §38 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 49/2009 Xx.
100) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
101) §30 xxxxxxxxxx zákoníku.
102) §953 xxxxxxxxxx zákoníku.
103) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
104) §824 xxxxxxxxxx zákoníku.
105) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) §928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
107) §958 xxxxxxxxxx zákoníku.
108) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
109) §452 xxxxxx x. 292/2013 Xx., o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

110) Xxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx.

111) Zákon č. 376/2015 Sb., x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx.

112) §12 x 12a zákona x. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

113) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

114) §93a xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších předpisů.

115) §24302444 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.