Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2024 do 30.09.2024.


Zákon o důchodovém pojištění
155/95 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Rozsah působnosti §1

Účast na pojištění §2

Způsobilost osob v právních vztazích pojištění §3

Druhy důchodů a jejich výše §4

ČÁST II. Účast na pojištění

HLAVA 1. Okruh pojištěných osob §5 §6 §7

HLAVA 2. Podmínky účasti na pojištění

DÍL 1. Podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osob vykonávajících pracovní nebo obdobnou činnost §8

DÍL 2. Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných §9 §10

ČÁST III. Základní pojmy

HLAVA 1. Doba pojištění a náhradní doba pojištění §11 §12 §13 §14

HLAVA 2. Výpočtový základ §15 §16 §17 §18 §19 §19a

HLAVA 3. Další pojmy

Dítě §20

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání §21 §22 §23

Osoby blízké a domácnost §24

Pracovní úraz a nemoc z povolání §25

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav §26

Výdělečná činnost §27

ČÁST IV. Důchody

HLAVA 1. Starobní důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na starobní důchod §28 §29 §30 §31 §32

DÍL 2. Výše starobního důchodu §33 §34 §34a §35 §36

DÍL 3. Výplata starobního důchodu §37 §37a

DÍL 4. Zvláštní ustanovení o starobním důchodu některých pracujících v hornictví §37a §37b

Díl 5. Zvláštní ustanovení o důchodovém věku zdravotnických záchranářů a člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku §37d §37e

HLAVA 2. Invalidní důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na invalidní důchod §38 §39 §40

DÍL 2. Výše invalidního důchodu §41

DÍL 3. Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech §42

HLAVA 3. §43 §44 §45 §46 §47 §48

HLAVA 4. Vdovský a vdovecký důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod §49 §50

DÍL 2. Výše vdovského a vdoveckého důchodu §51

HLAVA 5. Sirotčí důchod

DÍL 1. Podmínky nároku na sirotčí důchod §52

DÍL 2. Výše sirotčího důchodu §53

HLAVA 6. Společná ustanovení o důchodech

DÍL 1. Nárok na důchod a jeho výplatu §54 §55 §56 §57

DÍL 2. Souběh nároků na důchody a jejich výplatu §58 §59 §60 §61

DÍL 3. Přeměna invalidního důchodu na starobní důchod §61a §61b

DÍL 4. Přechod nároku na důchody §62 §63

DÍL 5. Vyplácení důchodů §64 §65 §66

HLAVA 7. Zvyšování důchodů §67 §67a §67aa §67ab §67b §67c §67ca

HLAVA 8. Snížení starobních důchodů některým představitelům komunistického režimu §67d §67e §67f §67fa §67g

ČÁST V. Přechodná ustanovení

HLAVA 1. Základní ustanovení §68 §69 §70 §71

HLAVA 2. Jednotlivé druhy dávek

Starobní důchod §72 §73 §74 §74a §75 §76 §76a §77

Plný invalidní a částečný invalidní důchod §78 §79 §80 §80a §80b §81

Důchod vdovský a vdovecký §82 §82a §83 §84 §85

Sirotčí důchod §86 §87 §88

Důchod za výsluhu let §89

Důchod manželky §90

Sociální důchod §91

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu §92

Souběh nároků na důchody §93

Nároky účastníků odboje §94

Výše důchodu vypláceného do ciziny §95

Další dávky poskytované důchodcům §96

Výplata jednorázových částek §97

Příplatek k důchodu §98

HLAVA 3. Základní a procentní výměra důchodů přiznaných podle předpisů platných před 1. lednem 1996 §99 §100 §101

HLAVA 4. Účast na pojištění některých osob a hodnocení některých dob §102 §102a §102b §103 §104

ČÁST VI. Společná a závěrečná ustanovení §105

Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie §105a

Pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény §105b

Nároky pojištěnce, který byl účasten důchodového spoření §105c

Vztah k jiným právním předpisům §106

Dorovnávací přídavek některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu §106a §106b §106c

Zmocňovací ustanovení §107 §108

Zrušovací ustanovení §109

Účinnost §110

Příloha - Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1971

č. 134/1997 Sb. - Čl. IV Čl. V

č. 289/1997 Sb. - Čl. V

č. 134/1997 Sb. - Čl. VI

č. 116/2001 Sb. - Čl. II

č. 188/2001 Sb. - Č. II

č. 263/2002 Sb. - Čl. IV

č. 264/2002 Sb. - Čl. II

č. 420/2002 Sb. - Čl. IV

č. 425/2003 Sb. - Čl. II Čl. VII

č. 281/2004 Sb. - Čl. VI

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 24/2006 Sb. - Čl. III

č. 109/2006 Sb. - Čl. X

č. 189/2006 Sb. - Čl. XXXIV

č. 264/2006 Sb. - Čl. LXVII

č. 152/2007 Sb. - Čl. III

č. 178/2008 Sb. - Čl. II

č. 305/2008 Sb. - Čl. II

č. 306/2008 Sb. - Čl. II

č. 382/2008 Sb. - Čl. IX

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 347/2010 Sb. - Čl. XVI

č. 220/2011 Sb. - Čl. II

č. 364/2011 Sb. - Čl. XIII

č. 428/2011 Sb. - Čl. XIII

č. 470/2011 Sb. - Čl. VII

č. 267/2013 Sb. - Čl. III

č. 274/2013 Sb. - Čl. II

č. 344/2013 Sb. - Čl. XLI

č. 183/2014 Sb. - Čl. II

č. 267/2014 Sb. - Čl. XV

č. 377/2015 Sb. - Čl. XIII

č. 212/2016 Sb. - Čl. II

č. 213/2016 Sb. - Čl. II

č. 148/2017 Sb. - Čl. V

č. 259/2017 Sb. - Čl. VI

č. 191/2018 Sb. - Čl. II

č. 32/2019 Sb. - Čl. VI

č. 323/2021 Sb. - Čl. II

č. 221/2022 Sb. - Čl. II

č. 455/2022 Sb. - Čl. II

č. 270/2023 Sb. - Čl. II

č. 321/2023 Sb. - Čl. VI

Nálezy Ústavního soudu - č. 40/2003 Sb.; č. 405/2006 Sb.; č. 341/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 135/2010 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 286/2020 Sb.; č. 36/2024 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx (xxxx jen "pojištění") xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x úmrtí xxxxxxxx [§4 xxxx.1 xxxx. c) a x)].

(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, příjemců xxxxx x zaměstnavatelů x xxxxxx odpovědnost x xxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxxxx (xxxx xxx "pojistné") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. 7)

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx 68).

§2

Xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx na pojištění xx xxxxxxx xxx xxxxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxx x §5. Xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby xxxxxxx v §6.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx pojištění rozumí xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx osob v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx osobnost x xxxxxxxx vztazích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zletilosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 101). Xxxxxxxxxxx být účastníkem xxxxxx x přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. x)] xxxxxx ukončením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x trvá xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx nemá svéprávnost xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx být zastoupena xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx; kdo je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Druhy xxxxxxx x xxxxxx výše

(1) X xxxxxxxxx se poskytují xxxx důchody:

a) starobní,

b) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) sirotčí.

(2) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx výměry x x procentní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx sazbou x xxxxxxxxxxx základu, jde-li x důchody xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) a x), xxxx x xxxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

XXXX DRUHÁ

ÚČAST XX XXXXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

OKRUH POJIŠTĚNÝCH XXXX

§5

(1) Pojištění jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) zaměstnanci x pracovním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 69), xxxxxx x povolání 44), xxxxxx v záloze xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby 112) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě 110),

x) xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxx družstvo xxxxx,

x) xxxxx, které xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx do funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xx funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě dohody x pracovní činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x provedení xxxxx,

x) xxxxxx,

x) členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx nebo městských xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx do xxxxxx, xxx zastupitelstvo xxxxxx xxxx funkce, xxx xxxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx uvolněni,

ch) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu,

i) xxxxxxxxx republiky, členové xxxxx, prezident, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Rady Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady, xxxxxxxx arbitr, zástupce xxxxxxxxxx arbitra, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) dobrovolní pracovníci xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osoby xxxxxxxx o xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 98),

l) xxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx detence zařazené xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů,

n) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x komanditisté xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ni xxxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odměňováni, x xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,

x) prokuristé,

p) xxxxx xxxxxxxx obchodním xxxxxxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxxxxxx,

x) členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x písmenech a) xx c), f) xx x), x) x x),

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx ve xxxxx, x nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, pokud xx xxxx složka xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) x x) až x), x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x zastupitelstev xxxxxxxxx částí nebo xxxxxxxxx obvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx, xxx xxxxx budou xxxxxxx zastupitelstva uvolněni,

v xxxx zaměstnání, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plynou xxxx by xxxxx xxxxxxx příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx z příjmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejsou xx této daně xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(2) Pojištění xxxx xxx splnění podmínek xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx účastny dále

a) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce") xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx jim náleží xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx 3 xxx xxx xx xxxx, xx kterou xxx xxxx podpora x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxx, xx xxxx doba 3 let xx xxxxxxxx zpětně xxx xxx xxxxxx nároku xx důchod, xxxx, xx kterou podpora x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxx xxxx dosažením xxxx 55 let, xx xx ní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pojištění, xxxxx se xxxxx x dobou, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx neposkytuje z xxxxxx, že osobě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odchodné,

b) osoby xx zdravotním postižením xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnání xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx do 4 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx ve stupni X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XXX (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §83 xxxx. 1 xxxxxx x. 108/2006 Xx.,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§39 xxxx. 2 xxxx. c)] x českého xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxx potřebného xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §32; xx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx účasti na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důchod, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výsluhový xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, po xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx úmyslně, xxxxx xxxx dočasná xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ochranné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, po dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, dlouhodobého xxxxxxxxxxx &xxxx;x x xxxxx otcovské xxxxxxxxx xxxx x po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxx x mateřství x xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) osoby, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx a pomoc xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalších xxxx v souvislosti x xxxxxxxx řízením, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxxx nemohou xxxxxxxxx výdělečnou činnost,

h) xxxxx pečující o xxxxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x osoby xxxxxx dítě ve xxxxxxxxxxx podle §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 117), a xx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; podmínka xxxxxx na příspěvek xx xxxxxx potřeb xxxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou po xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) xx t) xxx zaměstnavatele, ze xxxxx xxx plynou xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx byly, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x příjmu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x nejsou od xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx počátku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) pro xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx též xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele a xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx, x nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx též xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxxxxx podaly xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx v evidenci xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) soustavné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) výdělečné xxxxxxxx v xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x e); xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účast xx xxxxxxxxx xxxxx nejvýše x xxxxxxx xxxx xxx bezprostředně před xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu; 49) xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účast xx xxxxxxxxx možná nejvýše x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 5; xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx přihlášky xx účast xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx svého manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx příjem xx závislé činnosti xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x zahraničí xxxx x výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxx hradit pojistné xxxxxxxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tuto xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxxxxx podaly xxxxxxxxx k účasti xx pojištění x xxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) x §13 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx trvala xxxxx 1 rok. Xxxxx xx pojištění xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx je xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx; za xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přitom xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nejvýše x xxxxxxx xxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

(3) Účast xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxx nejdéle xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod.

§7

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx přiznává xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx (§42 xxxx. 1).

XXXXX DRUHÁ

PODMÍNKY ÚČASTI XX XXXXXXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§8

(1) Osoby xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x) a x §5 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx pojištění xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. a) až x) a f) xx x) a x §5 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v každém xxxxx xxxxxxx vztahu. Xx-xx xxxx jednatel xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx pojištění x xxxxxx činností xxx xxxxxx. Vykonává-li xxxx xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx více funkcí xxx tentýž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx kolektivních orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§5 xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx a splňují xxxx xxxxxxxxx podmínky. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx považuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vykonávána na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dosáhla xxxx aspoň 15 xxx a

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx

x) spolupracuje xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podle zákona o daních z příjmů lze xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonem této xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx. 41)

(3) Výkonem xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 53)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 8)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávaná xxx tuto xxxxxxxxxx, 9)

x) xxxxx umělecké xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, 10) x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx příjmy xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx fyzických xxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx daně 74),

x) xxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx výdělečně xx xxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 11) xxxxx xxxx uvedena x xxxxxxxxx x) xx d), a xxxxx činnosti příkazníka xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku 115); xxxxxxxxx zde xx, že tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x činnost příkazníka, xxx xx, že xxxxxxxx smlouva xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx. Xx výkon xxxx xxxxxxxx konané xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx činnost znalců, xxxxxxxxxx, zprostředkovatelů kolektivních xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx kolektivních x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem dosažení xxxxxx; 12) za xxxxx těchto xxxxxxxx xx však nepovažuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (jejich xxxxx) x movitých xxxx, 13)

xxxxx xx xxxxxx dosažené xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx 96).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednou, i xxxx xxxxxxxx několik xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x).

(5) Xxx xx dále xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx xxx spolupráce xxx výkonu xxxx xxxxxxxx [xxxxxxxx 2 xxxx. b)].

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx roce

a) vykonávala xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 8 xxxx xxxxx),

x) měla xxxxx na výplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xx peněžitou xxxxx x xxxxxxxxx xxxx nemocenské x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pečovala x xxxx xx 4 xxx xxxx,

x) osobně xxxxxxxx o osobu xxxxxx 10 xxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxx xx stupni X (lehká závislost), xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx stupni IV (xxxxx xxxxxxxxx) 66), xxxxx xxxxx, která xx závislá xx xxxxxx xxxx osoby, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx žije s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx 67), není-li xxxxxx xxxxxxx, nebo

f) xxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx. x).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx kalendářních xxxxxxxx, v nichž xxxxx po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x této xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aspoň xx část xxxx xxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxx též xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6.

(8) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců. Xxxxxx-xx o x xxxx xx 4 xxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx je xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx [xxxxxxxx 6 xxxx. x)], xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xx 4 let xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), nebo x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na pomoci xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) anebo xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66), xx osobu xxxxxxxx x největším rozsahu; xxxxxxx-xx k xxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost u xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 80) pečuje x xxxx do 4 let věku xxxx o xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, x největším xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx do 4 xxx věku xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost považována xx vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx x jednoho xxxxxx xxxx jen u xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx péči xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx x dítě jako xxxxx xxx to, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost považovala xx vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxx xx tento důvod x xxxx xxxxxx xxxx x té xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 80) xxxxxx o xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. d) x x) ve xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx osoby, xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné. Xxxxxxxxxxx x vedlejší samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) a x) až x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxxxx přehled x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14) xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxx považována xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx odstavců 6 xx 8 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepovažuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx v kalendářním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx příjem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodné xxxxxx; xxxxxxxx částka činí 2,4xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§17 odst. 2) xx kalendářní xxx, xxxxx x xxx roky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx pojištění, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§17 xxxx. 4) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx příjem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx kalendářních xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 7 aspoň xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatná výdělečná xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepovažuje xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nemocenského, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxx období xxxxxxx 14 kalendářních xxx x v období xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx), za xxxxx xx nemocenské xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxxxxxx. Xx příjem xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx 86). Xxxxxxxx částka xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx částka xx xxxxx x xxxxx dvanáctinu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx celý xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dlouhodobého ošetřovného xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná; za xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx dnů x x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. prosince 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nesplňuje xxxxxxxx účasti na xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, xx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xx přihlásila x účasti xx xxxxxxxxx xx tento xxx; lhůty pro xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx pojištění xxxxxxx xxxxxxxx zákony. 7) Ustanovení xxxx xxxxx xxxxx obdobně x pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx 6 xxxxx x němž xxxxxxxx samostatná výdělečná xxxxxxx xxxxxx vykonávána xx celý rok.

(5) Xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xx který xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 7 za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost, xxxxx xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx vykonávat (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.

(6) Účast xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx na pojištění xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 xxxx xx který se xxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, anebo xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx považuje xxxxx §9 xxxx. 7 xx vedlejší xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx nezakládá xxxxx xx pojištění. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx xxxxxx nejpozději xxxx,

x) xxxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zaniklo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxx činnosti.

(7) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX DOBA XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 a x §5 xxxx. 4, xx kterou xxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx uvedených v §6, xx kterou xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistné, x xx nejdříve xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx u xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xx t) a x §5 xxxx. 4 nepovažuje xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnce 15) xxxxx, xx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxx xx považují xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. a). Xxxxxxxx zaplacení pojistného xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx považuje xx xxxxxxxx x případě, xxx xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx 2015 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 84), x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx povinen xxxx xxxxxxxx odvést, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru a xxxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxx x níž xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx zakládajícím xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i organizační xxxxxx státu. 45) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xx x xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xx x), x) x xxxx. 4 xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trval xxxxxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx skončení xxxxxx xxxxxx, splněna xxxxxxxx xxxxxxx x §8; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx. Xxx účely splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx náleží xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dohody xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x těch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. x) xx xxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx něhož xxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxx přiznání xxxxxxx"), xxxx xxxx tímto xxxx, jestliže tyto xxxxx xxxxxxxxx do xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pojistné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx podána xxxx žádost,

b) xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxx zálohy xx pojistné xxxxxxx xx xxxxx rok x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ještě nebyl xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx důchodu.

§12

(1) Náhradní dobou xxxxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2; xxxxxxxxx pro xx, xxx se xxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxx hodnotila xxxx náhradní doba xxxxxxxxx, xx, x xxxxxxxx doby xxxxxx xx pojištění podle §5 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx doba xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx. Podmínkou xxx to, xxx xx doba xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxx účasti xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx x jiného xxxxxx, xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx, xxxxxx-xx x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx zdravotního xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx; xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx nepovažuje xxxxxx účast xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nárokem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z účasti xxxx osoby na xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx, aby xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx, xx o xxxx xxxxxx péče x osobu mladší 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx jiné xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx x xxxxx, která xx závislá xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx ve stupni XXX (těžká závislost) xxxxx xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66), xxxxxxx příslušný xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 81).

(2) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx, hodnotí xx xxx vznik xxxxxx xx důchod x xxxx procentní xxxxxx důchodu xxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Za dobu xxxxxxxxx xx považují xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let; jde-li xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1990, hodnotí se xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx za xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxx zaplacení xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx náhradní xxxx xxxxxxx před 1. lednem 1996 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za výsluhu xxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let.

§14

(1) Xxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; totéž xxxxx, xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx a náhradní xxxx xxxxxxxxx

(2) Xxxxx xxxx péče x xxxx podle §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxx; xxxxxxxx-xx x dítě xxxxxxxx více xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x největším xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobně x xxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxx. x).

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX ZÁKLAD

§15

(1) X xxxxxx od 30. září 2011 xx 31. xxxxxxxx 2014 xx výpočtový xxxxxx stanoví z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu (§16) xxx, xx

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hranice xx xxxxxx 100 %,

x) x xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx druhé xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx 30. xxxx 2011 xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxx 29 %, x xxxx 2012 xx počítá 28 %, x roce 2013 xx xxxxxx 27 % x x roce 2014 xx xxxxxx 26 %,

x) x xxxxxx xxx druhou xxxxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxxxxxx hranice xx x xxxxxx xx 30. xxxx 2011 xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxx 13 %, x xxxx 2012 se xxxxxx 16 %, v xxxx 2013 xx xxxxxx 19 % x v roce 2014 se xxxxxx 22 %,

x) z xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx hranici se x xxxxxx od 30. xxxx 2011 xx 31. xxxxxxxx 2011 xxxxxx 10 %, v xxxx 2012 xx xxxxxx 8 %, x xxxx 2013 xx xxxxxx 6 % x x xxxx 2014 se počítají 3 %.

(2) X xxxxxx xx roce 2014 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx (§16) xxx, že

a) xx xxxxxx první xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 100 %,

b) x částky nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx počítá 26 %,

x) x xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xx 30. září 2011 do 31. xxxxxxxx 2014 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 44 % xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 116 % xxxxxxxx mzdy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činí 400 % xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xx xxxx 2014 činí x kalendářním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 44 % xxxxxxxx xxxx x druhá xxxxxxxx hranice činí 400 % xxxxxxxx xxxx. Částky xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx. Průměrná xxxx xxxxxxxxx pro kalendářní xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(5) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxxxx odstavců 1 xx 4 se xxxxxxx xxxxxxxx hranice xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§16

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období (§18). Xxxxx průměr xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 30,4167 x podílu úhrnu xxxxxxx vyměřovacích základů xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (odstavce 4 x 5), xxxxxxx xx x xx xxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnce za xxxxxxxxxx rok a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§17 xxxx. 1). Úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx po roce 2007 xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx 84) stanovený xxx xxxxx xxx; xx tohoto úhrnu xx však xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účastné xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx za dobu xx 31. xxxxxxxx 2014 základ pojistného x xx xxxx xx 31. prosinci 1995 xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 15) (xxxx xxx "vyměřovací xxxxxx") x xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996; xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xx 31. xxxxxxxx 2014 xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x ve xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx x sazby xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx veřejná xxxxxxxxx x xxx, že xx použijí xxxxx xxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx základ pojištěnce xxxxxxxx, a s xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx desetinná xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx x xxxxx výdělek xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx pojistného, jde-li x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx před tímto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojistného, x x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx pojištění po 31. xxxxxxxx 1995 xx x §11 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx obdobně. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx mimosoudní xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx xxxxxx příjmu xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x příjem, xxxxx xxx předmětem xxxxxx xx zaplacení; xxxxxxx x příjem xx zahrnují, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího základu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15) nebo xx xxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx jejich výše x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, jehož xx rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx xx dobu xx 31. prosinci 1995 xx xxx xxxxx xxxxxxxxx ročního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxxx) 16) x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k službě. 17) Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6, xxxxx xxxxx xxxxxxxx za kalendářní xxx předcházející o xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoveným xxxx podíl, x xxxxx čitateli xx xxxxxxxxx vyměřovací základ (§17 odst. 2) xx kalendářní xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx x dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx pojistné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx přepočítacím xxxxxxxxxxxx (§17 xxxx. 4) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu; xxxxx koeficient se xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Vyloučenými xxxxxx xxxx xxxx 1. lednem 1996 xxxx, xxxxx xx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx při zjišťování xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxx dnem, x xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x); xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věku 18 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx považují xx xxxxxxxx dobu pojištění. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 dále doby, xxxxx xx podle xxxxxxxx platných před 1. lednem 1996 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výpočtu průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx zabezpečení, dobou xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx příjmy, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výdělku, xxxx xxxxx, xx xxxxxx náležely xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 větě čtvrté. Xxxxxxxxxxx dobami jsou xx 31. xxxxxxxx 1995, xxxxx se xxxxxxx s xxxxx xxxxxx na pojištění xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. e), xxxxx xxxxxxxxx, v níž xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx pojištění xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), nebo xxxxx, xx kterou xxxxxxxx náhrady xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx x xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dočasná xxxxxxxx neschopnost vznikla xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx ochranné xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 72), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 85), doby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče x xxxx ve xxxx xx 10 xxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 72), xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx 9 kalendářních xxx xxxxxxx ošetřování nebo xxxx, popřípadě xxxxxxx 16 xxxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x osamělého xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx aspoň xxxxx dítě xx xxxx xx 16 xxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72), xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, doby, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx u dávky xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 72), x xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx těhotenství, xxxxxxxx však od xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dne, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházel xxx xxxxxx,

x) pobírání xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx plného invalidního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; přitom xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx považuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění,

c) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nelze-li zjistit xxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx vojenské xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2016, xxxxx nejde x xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx službě, 44) a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2005,

e) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §5 odst. 2 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx střední xxxx xxxxxx xxxxx x České republice, x to po xxxx prvních 6 xxx xxxxxx studia xx xxxxxxxx věku 18 xxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x), g) x x),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 55)

xx) xxx xxx xxxxxxxx důchodu do xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2 x 3, x xxxx před xxxxxxxxx 18 let xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 2,

i) xx xxx xxxx xxxxx zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o xxxxx některých zákonů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx,

x) xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15) přiznána xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx penze xx určenou xxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx přesně xxxxxxxxxx dobu x xxxxxx xxxxxxxxxx výší xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32, xxxxx xxxx splněny podmínky xxxxxxxxx x §22 xxxx. 4 xxxx §23 xxxx. 6 xxxxxx č. 427/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx třetí xxxx. x) a x) více než 1825 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx počet xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx 1825 xxxxxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxx případě xx xxxxxxxxxx odstavce 4 xxxx. x) xxxxxxxxx x do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx mzdové nároky xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx celá doba, xx kterou nebyl xxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího základu, xxxxxxxxxx dobou podle xxxxxxxx 4 písm. x); x tomto xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplacené xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. i); x xxxxx xxxxxxx xx xx vyměřovacího základu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce.

(7) Xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx třetí xxxx. a) xx x) se považují xx vyloučené doby, x když se xxxxx x dobou xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx uvedených x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §6, x xxxxx pojištění, x xxx měl xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zahrnují do xxxxxxxxxxxx základu, nebo x xxxxx, xx xxxxxx náležely náhrady xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx x to pojištěnec xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxx; příjmy xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobách xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Dosaženým xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx se xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, x xxxx je vyloučená xxxx podle věty xxxxx; u osob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, rozumí xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx měsíce, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úseku, xx xxxxx se xxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x odstavci 4 xxxxxx první x xxxxx, xxxxx se xxxxx x dobami xxxxxxxxx v části xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx, x nichž lze xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx 91).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

§17

(1) Koeficient xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxxx xxxx xxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx o xxx roky předchází xxxx přiznání xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 4), a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxxxxxx rok, xx který se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx koeficient xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx čtyři xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činí xxxx xxxxxxx hodnotu 1.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, x xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištěné Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx; výše xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx kalendářní xxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zjišťování xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx období, x xxxxx být xxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

(3) Xxx xxxxxxxxx ročního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, který x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchodu, x xx rok xxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxx xxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pololetí xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x jeden rok xxxxxxxxx xxxx přiznání xxxxxxx, x průměrné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx srovnatelný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x předchozím xxxxxx. Výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx roku xxxxxxxx důchodu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ. Xxxxxxxxxxx koeficient činí xxxx nejméně hodnotu 1; xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx na čtyři xxxxxx desetinná xxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxxxx začíná xxxxxxxxxxx rokem bezprostředně xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxx 18 let xxxx, a končí xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxxxxx předchází xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kalendářní rok, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxx xxxxxxxxxx roky. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx roku, x němž pojištěnec xxxxxx 18 xxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx postupuje, xxxxx doba xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx x xxxx, xx kterého se xxxxxxxx důchod, xxxxxxxxx 30 dnů, x xxxx-xx xxxx xxxx xxxx 18. rokem xxxx x xxxx, xx kterého se xxxxxxxx důchod, xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx doba xxxx dosažením 18 xxx xxxx x xxxx, od xxxxxxx xx xxxxxxxx důchod, xxxxxxxxxxx 30 xxx, xxxx xx-xx xxxx xxxx xxxx 18. xxxxx věku a xxxx, od xxxxxxx xx xxxxxxxx důchod, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx se důchod xxxxxxxxxx mladšímu 18 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky, v xxxxx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx 1986. Xxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx pět xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§16 xxxx. 3 a 7), prodlužuje xx xxxxxxxx období před xxx 1986 xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx takový xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rok bezprostředně xxxxxxxxxxx po xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx.

§19

(1) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx některý z xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx vyměřen z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx důchod xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podíl, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx o xxx roky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchodu, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§17 xxxx. 4) xxx úpravu tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x ve jmenovateli xx všeobecný xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dřívějšího xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxx (§18), xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx první x xxx, xx xx jmenovateli xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyměřen x výpočtového základu, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x něhož byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koeficientem xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důchodů, xxxxxxx xx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxx stanovený podle xxxx první x xxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx čtyři xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §16 xxxx. 8 xxxxx xxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxx obdobně x xxxxxxx, xx dřívější xxxxxx byl xxxxxxx x průměrného měsíčního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, x xxx, že průměrný xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx základ; xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zjištěn. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozhodné období, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x tím, xx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx předcházející xxxxxxxxxxxx xxxx přiznání dřívějšího xxxxxxx.

§19x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx 15 xxxx náhradní xxxx xxxxxxxxx xx xxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §5 odst. 2 písm. x) xxxx §102a xxxx. 1 (dále xxx "xxxxxxxx doba xxxx x xxxxxxxx osobu"), xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xxxxx xxxx výpočtový xxxxxx xxxxxxxxx podle §15 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 x xxxxx §16.

(2) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu považuje

a) xx vyloučenou xxxx, x xx x xxxx xx kryje x dobou účasti xx pojištění osob xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x), x dobou xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx příjmy, xxxxx xx zahrnují xx xxxxxxxxxxxx základu, xxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené v §16 xxxx. 3 xxxx čtvrté, nebo

b) xx xxxx xxxxxxxxx, x xxx měl xxxxxxxxxx příjmy, které xx zohledňují xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xx podle xxxx, xx je xxx xxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxx; postup xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úseku, xx který se xxxxxxx xxxx vzájemně xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxx účely odstavce 2 písm. b) xxxxxxxx

x) xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, o xxxxxx xxxxxxxxxx osobně xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx x xxxxxxx vyměřovacímu xxxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 96&xxxx;000 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je všeobecný xxxxxxxxxx základ xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx se vypočítává xxxxx vyměřovací xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx všeobecný xxxxxxxxxx xxxxxx za rok 2007; netrvala-li xxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx celý xxxxxxxxxx rok, xxxxxxx xx xxxxxx vypočtená xxxxx části věty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxx x přesností xx 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx základů pojištěnce xx tento xxxxxxxxxx xxx uvedenému v §16 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXX XXXXX

§20

Xxxx

(1) Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vlastní, x pokud se xxxx nestanoví xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx rodičů.

(2) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx považuje xxxx, jež xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx rodičů xxxxxxxxx xxxxxx, dítě xxxxxxx, xxxx-xx druhý x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx, zemřel-li xxxxx xxxxx dítěte xxxx xxxx-xx xxxx. Xx xxxx převzaté xx xxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx se považuje xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx péče xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxxxxx 82), x xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx o svěření xxxxxx do výchovy 92).

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 věty xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx osoby 102),

x) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxx 103),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx 104),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx osvojením 105),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 106),

x) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče x xx pěstounské xxxx na přechodnou xxxx 107),

x) xxxxxxxxxx xxxxx x svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zájemci x xxxxxxxxxxx xxxx 108),

x) xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx x xxxx x xxxx 109),

i) podání xxxxxx soudu na xxxxxxxx soudního řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poručníkem xxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxx xxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxxxxx dítě xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx, xxxxxxx xxxx xx 26. xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání (§21 xx 23),
x) xx xxxxxx soustavně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx
x) x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost.

(5) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx 18. xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx vedeno x evidenci xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx podporu x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 56) xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky nezískali xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 57) xxxxxx xxxxxx základního xxxxxxxxxx v základní xxxxx speciální, 58) xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání 59) x kurz xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 let, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 60)

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx dovrší xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx uvedeném v §27 ani xxxxxxxx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx střední školy.

(7) Xx nezaopatřené xxxx xx xxxxxxxxxx dítě, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

§21

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx

x) studium na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx 113) x xxxxxxxx xxxxxxxxx, distančního, xxxxxxxxx a kombinovaného xxxxxx, xx-xx xxxx x době takového xxxxxx xxxxxxxxx činno xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxx x §27 xxxx pobírá-li xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xx studium xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, pokud xx xxxxx rozhodnutí Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

2. studium xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 114), xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx roveň studia xx xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x daném xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx ustavena (dále xxx "xxxxxxxx stát"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx absolvováním xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získává xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. studium xx xxxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxx x danou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx účely důchodového xxxxxxxxx postaveno na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx školách v Xxxxx republice,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx prováděná xxxxx xxxxxxxx x zaměstnanosti, 55)

x) studium osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx nebo absolutorium x konzervatoři v xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x denní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx právnickými a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedených x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx vedeném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zahraničních xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávacích programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice x případě, xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx, xxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx je x xxxx vzdělávací instituci x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 99), xxxx

2. xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxx diplomatických xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx států,

e) xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx 1 xxx, a xx xxxxxxx po xxxx 2 xxx,

x) xxxxxxxxxx x diagnostických třídách xxxxxxxxxxxxxx ústavů 100).

(2) Xxxxxxxxx školami se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx zapsány do xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx. 61) Xxxxxxx školy zřizované xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx, po kterou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. 62)

(3) Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx. 63)

§22

(1) Soustavná příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §21 xxxx. 1 písm. x) začíná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Jestliže xxx xxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxx xxxx, začíná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx xxxxxxxx xx střední škole xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx následujícího xxxxxxxx xxxx, jestliže dítě xxxxxxxxx bez přerušení x dalším xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx závěrečné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx konána x xxxxxx květnu xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školního xxxx, 34) x němž xxxx xxxxxx zkouška xxxxxx; to xxxxx xxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx b), xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc nevykonává xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxx x §27 xxx nepobírá xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx školy; xx neplatí, pokud xxxxxxxx xxxxxx studia xxxxxxxx xx trvání xxxxxxxxxx poměru osob xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x).

§23

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx vysoké xxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školy, x xxxxx dnem, xxx xxxx ukončilo vysokoškolské xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte na xxxxxxx povolání xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx škole xx xxx, kdy xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx přerušení x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx ukončilo studium xx xxxxxx xxxxx, x dále xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx, xxxxx xxxx xx celý tento xxxxx nevykonává výdělečnou xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §27 xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xx dne, xxx se dítě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxx nebo xxxx vysoké škole xxxxxxxxxxxxx navazuje xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx doba tří xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, x němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 3.

§24

Osoby xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx osoby xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx uvedené v §20 odst. 1, xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx xxxx x xxxxx z xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx úrazem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx, xxxxx utrpěl xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zakládající xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xx xx pracovní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx považuje též xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx se x tomto xxxxxx xxxx hovoří x xxxxxxxxx úrazu, rozumí xx xxx též xxxxx x povolání. Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví, xxxxx nemoci se xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx omezuje xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx zdravotní xxxx xxxx xxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx trvat xxxx xxx 1 xxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1 x x §5 xxxx. 4 xxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

DŮCHODY

HLAVA XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

Xxx první

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§28

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx věku, popřípadě xxxxxxx další podmínky xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

§29

(1) Pojištěnec xx xxxxx na starobní xxxxxx, xxxxxxxx získal xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) 25 xxx x xxxxxx aspoň xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx věk") xxxx xxxxx 2010,

x) 26 xxx x dosáhl xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2010,

x) 27 xxx x dosáhl xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2011,

d) 28 xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx věku x xxxx 2012,

x) 29 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2013,

x) 30 xxx x dosáhl xxxxxxxxxxx věku x xxxx 2014,

g) 31 xxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2015,

x) 32 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2016,

i) 33 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx 2017,

x) 34 xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 2018,

x) 35 xxx x dosáhl xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 2018.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 x získal dobu xxxxxxxxx xxxxxxx

x) 15 xxx x xxxxxx xxxx rokem 2010 xxxx xxxxx 65 xxx,

x) 16 xxx x xxxxxx x xxxx 2010 věku xxxxx x 5 xxx vyššího, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxx xxxx stejného xxxx narození,

c) 17 xxx x dosáhl x xxxx 2011 xxxx xxxxx o 5 xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §32 xxx muže xxxxxxxx data xxxxxxxx,

x) 18 let x xxxxxx v xxxx 2012 věku xxxxx x 5 let xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx věk stanovený xxxxx §32 pro xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 19 xxx x xxxxxx x xxxx 2013 xxxx xxxxx o 5 xxx xxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) 20 xxx x xxxxxx xx roce 2013 xxxx xxxxx x 5 xxx vyššího, xxx xx xxxxxxxxx xxx stanovený podle §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx 1 písm. x) xx k), xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 2014 x získal xxxxx 30 let xxxx pojištění uvedené x §11 a §13 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx 2 písm. x) xx f), xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx věku xxxxx x 5 xxx xxxxxxx, než xx důchodový věk xxxxxxxxx xxxxx §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx narození, x xxxxxx aspoň 15 xxx doby pojištění xxxxxxx x §11 x §13 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx 65 let x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. x) xxxx x).

(5) Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) se náhradní xxxx pojištění, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedených x §5 xxxx. 2 xxxx. písm. x), x) x h) x v §102 xxxx. 5 a 6 x obdobných xxx podle předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu 80 %; xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx se přitom xxxxxxxxxxxx na xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Sb.

§31

(1) Pojištěnec xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 nebo §29 odst. 3 xxxx. x) x xx xxxxxxxx důchodového xxxx mu xxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se přizná xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx důchodu. Xx xxx vzniku xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxx, xx něhož xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx důchod podle §29.

§32

(1) Xxxxxxxxx věk xxxx

x) x xxxx 60 xxx

x) x xxx

1. 53 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx,

2. 54 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxx,

3. 55 xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,

4. 56 let, xxxxx xxxxxxxxx jedno xxxx, nebo

5. 57 xxx,

xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 1936.

(2) U pojištěnců xxxxxxxxxx v období xxx 1936 xx 1971 xx xxxxxxxxx xxx stanoví podle přílohy x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, který xx xxxxxx shoduje xx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx takový xxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxx xxx věk, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx narozených xx xxxx 1971 xxxxxxxxx xxx xxxx 65 xxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ženy xx xxxxxxxx důchod xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dítě xx věku xx xxxxxxxx zletilosti xxxxxxx xx xxxx deseti xxxx. Pokud xx xxxx xxxx ujala xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx věku, xx xxxxxxxx výchovy xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x dítě xx xxxx xx xxxxxxxx zletilosti xxxxx xx xxxx xxxx xxxx; xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přestala o xxxx pečovat. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxx xxxx, xx podmínka xxxxxxx xxxxxx splněna, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxx xx xxxx narození xx jeho xxxxx; xxxxxxxxxx xxx první x druhé xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx druhý

Výše starobního xxxxxxx

§33

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxxx mzdy xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výpočtového xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx získané xx xxxxxx nároku xx xxxxx důchod. Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xx 18 xxx věku x xx xxxxxx nároku xx starobní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně 770 Xx xxxxxxx.

§34

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx podle §29 xxxx. 1 xx 3, xxxx xx xxxxx xxxx rok xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxx 1,5 % výpočtového xxxxxxx xxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxx se xxx účely předchozí xxxx započítávají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 80 %, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx pojištění xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) a v §102 xxxx. 5 x 6 x xxxxxxxxx dob xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996; xxxxx dnů náhradních xxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx dny xxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29 odst. 1 xxxx §29 odst. 3 písm. a x po xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vykonával výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx starobní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxx 90 kalendářních xxx xxxx výdělečné činnosti x 1,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx k době xxxxxxxxx získané do xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx rok doby xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx přičtení; xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená ve xxxx první se xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx důchod, x xx x rozsahu xxxxxxxx v žádosti xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx volna xxx xxxxxxx příjmu a xxxxxxxxxx nepřítomnosti x xxxxx x doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x).

(3) Xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx důchodu stanovená xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxx. 1 nebo §29 odst. 3 xxxx. a x xx vzniku nároku xx xxxxx důchod xxxxxxxxx výdělečnou činnost x xxxxxxx přitom xxxxxxxx důchod xx xxxx xxxxxxxx podle §37 odst. 1, xx xxxxxxx 180 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o 1,5 % výpočtového xxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx třetí xxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 písm. x x po xxxxxx nároku xx xxxxx důchod vykonával xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx přitom starobní xxxxxx x plné xxxx, za xxxxxxx 360 kalendářních xxx xxxx výdělečné xxxxxxxx x 0,4 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx splnil xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 3 xxxx. b) x xx xxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přitom xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího stupně, xx xxxxx xxxx xxx xxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik nároku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 nebo §29 xxxx. 3 xxxx. x o 1,5 % výpočtového základu; xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 xxxx. a xx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Pokud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 xxxx. x, xx xxxxxx nároku na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx výdělečné činnosti x době xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Nezhodnocený xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 2009 po xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 nebo 4, xxxxx xx xxx získá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx přičtení x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3. Nezhodnocený zbytek xxxxxxxxx činnosti vykonávané xx xxxx 2009 xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx pobírání xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xx přičte x xxxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 4, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx potřebný xxxxx xxxxxxxx 4 pro xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx důchodu.

(7) Pokud xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx §37e, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod podle §29 xxxx. 1 xxxx §29 xxxx. 3 xxxx. x) x x xxxxxx xx xxxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32 vykonával xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx starobní xxxxxx, xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 nezvyšuje x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx pojištění xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pobíral přitom xxxxxxxx důchod v xxxx výši nebo xx xxxx poloviny, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32 platí ustanovení xxxxxxxx 2 xx 4 a 6 xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx 365 xxxxxxxxxxxx xxx.

§34x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xx 4 xxxx podle §31, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, od xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx dítě xxxx xx 1. xxxxx 2023 xxxxxx 500 Xx měsíčně. Xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx dítě xx xxxxxxx od 1. xxxxx kalendářního xxxx tak, xx xxxxxx zvýšení xx 1 xxxxxxxxx dítě xxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx zvýší x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxx podle §67 xxxx. 7. Xxxxxx zvýšení za 1 xxxxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 (xxxx xxx "xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx za vychované, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 4; xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx o xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx zvýšení xx vychované xxxx xxxxxxxx započítat více xxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx dítě xxxx xxxx, xxxxxxxx xx x výchově xxxxxx xxx x xx osoby, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx v největším xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dítě xx xxxxxxxx jen x výchově xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedl x žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dopustil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proti životu x xxxxxx, proti xxxxxxx a xxxxxx xx ochranu osobnosti, xxxxx lidské xxxxxxxxxxx x sexuální xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxx dříve xxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§35

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx vznikl nárok xxxxx §29 xxxx. 4, xx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 2.

§36

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xx který xxxxxx xxxxx xxxxx §31, xx stanoví podle §34 xxxx. 1 x xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx dnů x xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx o 1,5 % výpočtového xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx výměry xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx, než xx xxxxxx uvedená v §33 xxxx. 2 xxxx třetí.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x nepobíral xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx po skončení xxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx tak, xx xx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx byl přiznán xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx o xxxx xxxx zkrátí xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx důchodového xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §34 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxx.

Xxx třetí

Výplata xxxxxxxxxx xxxxxxx

§37

(1) Výplata xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx xxxxx §29, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxx xxxx xxxx xx výši xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx procentní xxxxxx; x xxxxxxx, xx xx starobní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši z xxxxxx souběhu x xxxxx xxxxxxxx podle §59, rozumí se xxxxxxxxx starobního důchodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §31, xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podpora xxx xxxxxxxxxxxxx; xxx xxx xxxxxxxx důchodového xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§37x

§37x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

Xxx čtvrtý

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx

§37x

(1) Xxxxxxxxxx tohoto xxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxx, kteří

a) xxxx 1. xxxxxx 2016 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hornictví xx xxxxxx pracovištěm xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x

x) x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

1. 3&xxxx;300 xxxx, xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, 2 200 xxxx, xxxx

2. 3&xxxx;081 xxxx, pokud zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, 1&xxxx;981 xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Směnou x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx po 31. xxxxxxxx 1992 xx xxxxxx taková xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hornictví xx xxxxxxxxx xxxx pod xxxx. Počet xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx před 1. xxxxxx 1993 xx xxxxxx xxx, xx xxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx I. xxxxxxxx xxxxxxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 55 xxx, xx xxxxxxxx koeficientem 0,6 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx byl při xxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanoven xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §107 odst. 2.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§37x

(1) Xxxxxxxxx věk xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §37b xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32 se xxxxxx 7 let; xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pojištěnce xx u žen xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx stejného xxxx narození.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx důchodový xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx ode xxx přiznání xxxxxx xxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxx, který xxxxxxxxx xxx, od xxxxx xx přiznává xxxxx důchod. Xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx částka xxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Sb., x xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x xxxxxxx přiznávaných x xxxx 1995, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx o zvýšení xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx něhož xx xxxxxxxx starobní xxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx starobní xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995.

§37c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Díl xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x důchodovém xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jednotky hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

§37x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxx, kteří v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člena jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 4 400 xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zaměstnání, x xxxx xxxx xx 31. prosinci 1992 xxxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby 119), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx x záchranáře xxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx záchranář").

(3) Zaměstnáním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zaměstnání, x němž jsou xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podniku xx rozumí 8 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 120).

§37d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 455/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§37x

(1) Důchodový xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §37d xx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §32 xx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx prvních 4 400 xxxx xxxxxxxxxxxxx v zaměstnání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednotky hasičského xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx x 1 kalendářní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 74 xxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x za xxxxxxxxx xxx se považuje xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx odečteném xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxxxx xx číslem xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; neobsahuje-li xxxxx určený xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podle xxxxxxxx 1 lze odečíst xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX DŮCHOD

Díl xxxxx

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxxx

§38

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx 65 xxx x xxxx xx

x) xxxxxxxxxx a získal xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx vzniku invalidity xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29, xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx xxxxxxxx důchod xxxxx §31, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx.

§39

(1) Pojištěnec je xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o 35 %.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) nejméně o 35 %, xxxxx xxxxxxx o 49 %, xxxxx xx x xxxxxxxxxx prvního xxxxxx,

x) xxxxxxx x 50 %, avšak xxxxxxx o 69 %, jedná xx x xxxxxxxxxx druhého xxxxxx,

x) xxxxxxx x 70 %, xxxxx xx x invaliditu xxxxxxx stupně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tělesným, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výdělečným činnostem. Xxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xx xxxxxx pokles xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, smyslových x duševních xxxxxxxxxx xx srovnání se xxxxxx, který xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx doloženého xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetření; přitom xx bere v xxxxx,

x) zda xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx x xxx je xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rekvalifikace 93) xxxxxxxxxx na jiný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx využití zachované xxxxxxxx schopnosti x xxxxxxx poklesu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 35 % x xxxxxxx x 69 %,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o 70 % xxx to, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxx funkčních xxxxxx, xxxxx s xxx souvisejí.

(6) Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav [xxxxxxxx 4 xxxx. x)] se xxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx úrovni, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx podmíněno xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xx adaptován xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxxxxxx 4 xxxx. x)], jestliže xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx mu spolu xx xxxxxxxxxxx tělesnými, xxxxxxxxxx x duševními xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxx činnosti.

(8) Xxxxxxxxx míra poklesu xxxxxxxx schopnosti se xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro nárok xx invalidní xxxxxx xxxx u pojištěnce xx xxxx

x) xx 20 xxx méně xxx jeden rok,

b) xx 20 xxx xx 22 xxx xxxxx xxx,

x) od 22 let xx 24 let xxx xxxx,

x) od 24 xxx xx 26 xxx xxx roky,

e) xx 26 xxx xx 28 xxx xxxxx xxxx a

f) xxx 28 xxx xxx roků.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxx invalidity, xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 28 xxx, z xxxxxxxxxx xxxxxx roků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxxxxxx 38 xxx xx podmínka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 20 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přitom 10 xxxx. Podmínka xxxxxxxx xxxx pojištění xxx xxxxx na invalidní xxxxxx se považuje xx splněnou xxx, xxxx-xx tato doba xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx deseti xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 24 let xxxx přitom xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx pojištění xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §5 xxxx. 2 xxxx. x) x dále xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx 18 xxx xxxx, nejdříve xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x po xxxxxxxx xxxx 18 xxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxx druhý

Výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§41

(1) Výše xxxxxxxx xxxxxx invalidního důchodu xxxx 10 % xxxxxxxx mzdy xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

x) 0,5 % výpočtového xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) 0,75 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) 1,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx měsíčně, xxxxx-xx se o xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně;

ustanovení §33 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxx x §34 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx invalidity se xxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxx, xx něhož xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx výpočtového xxxxxxx xx xxxxx xxxx rok doby xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, která xxxxxxxx novému xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx výpočtového xxxxxxx xx každý xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx invalidity. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx x přesností na 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx jako xxxx pojištění xxxxxxx x §11 a x §13 odst. 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx invalidní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §32; x žen xx přitom xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx stanovený pro xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x x xxxx xx xxxx x úvahu xxxxxxxxx xxx stanovený xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx doba se xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poškození xxxxxx, xxxxx xx pojištěnec xxxxxxxx nebo nechal xxxxxxxx, nebo poškození xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xx započte

a) plně, xx-xx období xx 18 xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důchod xxxxx dobou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx českého xxxxxxxxx, xx kratší 1 xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx 28. xxxxx xxxx pojištěnce, 2 xxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 28 xxx xx 40. roku xxxx xxxxxxxxxx, xxxx 3 xxx, vznikla-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 40 xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx rozsahu, xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x písmenu x); v tomto xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 18 xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx důchod x xxxx, xxxxx uplynula xx xxxxxxxx 18 xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x tím, xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx dnů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx nahoru;

pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx pojištění xxxxxxxx xxx xxxx studia xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx po xxxx xxxxxxx 6 xxx xxxxxx studia.

Díl xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxx x xxxxxxxxxxx případech

§42

(1) Xx xxxxxxxxx důchod xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx 18 xxx xxxx, xx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx republiky x je xxxxxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 18 let xxxx x xxxx xxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx po potřebnou xxxx (§40). Xx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xx pro účely xxxx xxxxx považuje xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, smyslových nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy x pracovnímu uplatnění. Xxx xxxxxxxxxx invalidity xxx xxxxx xxxxxx xx invalidní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§39 xxxx. 3 xxxx xxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 činí xxxxxxx 45% výpočtového xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx osobní xxxxxxxxxx základ xxxxxxxx xxxxxxxxx vyměřovací základ, xxxxx o xxx xxxx předchází roku xxxxxxxx invalidního důchodu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§17 xxxx. 4) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 obdobně.

(3) Procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištěnci xxxxxxxx 28 let, který xxxxxx xxxxxxxx nároku xx invalidní xxxxxx, xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, na xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx stupně xxxxxxx xx xxxx poloviny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx třetiny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx přiznáván xxxx 18. xxxxx xxxx xxxx xx-xx xxxxxx xx 18 xxx xxxx xx vzniku xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx pojištění, xx xxxxxx jednoho xxxx; xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxx pojištění xxxxxxxx x doba xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 let x xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xx xxxx xxxxxxx 6 let xxxxxx xxxxxx, xxxx, po xxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx uchazeč x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx doba xxxxxxxxx, x xxxx doba xxxxxxxxx netrvala xxx xxxxx xxx.

(4) Pojištěnci, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx důchod xxxxxx xxxxx 15 xxxx xxxx xxxxxxxxx uvedené x §11 a §13 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx stanovené xxxxx odstavce 2, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx výši poloviny xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 2, xxx-xx x invalidní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx-xx x xxxxxxxxx důchod xxx invaliditu prvního xxxxxx.

HLAVA TŘETÍ

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Sb.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§48

§48 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

XXXXX ČTVRTÁ

VDOVSKÝ A XXXXXXXX XXXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx na vdovský x vdovecký xxxxxx

§49

(1) Xxxxx xx nárok xx vdovský xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxx starobního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxx smrti xxxxxxxx xxxxxxxx doby pojištění xxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx stanovené x §29 nebo §31 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx, která splňovala xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1.

§50

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx doby xxxxxxx x odstavci 1 xx vdova xxxxx xx vdovský xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x dítě, xxxxx xx závislé na xxxxxx jiné osoby xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká závislost) xxxx xxxxxx III (xxxxx závislost) anebo xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx) 66),

x) pečuje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx žije v xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby ve xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx stupni XX (xxxxx závislost) 66),

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x 4 xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle §32 xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věku, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, a dítě, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx převzato xx xxx smrti xxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx znovu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx dvou roků xx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx důchod zaniká xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaniká ode xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nabylo právní xxxx rozhodnutí soudu x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vdovce na xxxxxxxx xxxxxx.

Díl xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

§51

(1) Xxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxxxx x vdoveckého xxxxxxx činí 10 % xxxxxxxx mzdy xxxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, xx který xxx xxxx by xxx xxxxx manžel (xxxxxxxx) x době xxxxx.

(3) Výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxxx xxxxx §50 xxxx. 4, xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xx tento důchod.

XXXXX PÁTÁ

SIROTČÍ XXXXXX

Xxx xxxxx

Xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxx

§52

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx

x) xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx, xxxx

x) osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx péče nahrazující xxxx rodičů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxxx (osvojitel) xxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ke xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx stanovené x §29 nebo §31 odst. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxx xxxxx xx xxxxxxxxx důchod se xxx účely xxxxxx xxxxxx xx sirotčí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx získána xxxxx xxxxxxxx potřebné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §40. Podmínka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx považuje za xxxxxxxx xxx, xxx-xx xxxxxx xxxxx 1 xxx xxxx pojištění xxxxxxx x §11 x §13 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 38 xxx, xxxx-xx xxxxxxx aspoň 2 xxxx doby pojištění xxxxxxx x §11 x §13 odst. 1 xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v §40 xxxx. 2 větě xxxxx.

(2) Xxxxxxx nezaopatřené xxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odstavci 1 xxxxx xx sirotčí xxxxxx po každém x rodičů (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Nárok xx sirotčí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx důchod xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dítě xxxxxx xxx jedna xxxxx, xxxxxx nárok xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx ve xxxx, x xxxx xx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx osobě xxxxxxx x §52 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxx nahrazující xxxx rodičů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx jiné xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx na xxxxxxx důchod xxxxx §50 xxxx. 6 xxxxxxxxx.

Xxx druhý

Výše xxxxxxxxx xxxxxxx

§53

(1) Xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10 % xxxxxxxx xxxx měsíčně.

(2) Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 40 % xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na který xxx xxxx xx xxx xxxxx zemřelý x době xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx důchod xxxxx, xx dítě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx na sirotčí xxxxxx xxxxxx znovu, xxxxx podmínka nezaopatřenosti xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nižší než xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx zániku xxxxxx na tento xxxxxx.

HLAVA ŠESTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X DŮCHODECH

Díl xxxxx

Xxxxx xx důchod x xxxx xxxxxxx

§54

(1) Nárok xx důchod xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx výplatu xxxxxxx vzniká xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x na jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaokrouhluje na xxxx xxxxxxxxxxxx nahoru x xxxxxxxxx výměra xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx; přitom xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§55

(1) Xxxxx na xxxxxx nezaniká uplynutím xxxx.

(2) Nárok na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx části xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pěti xxx ode xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx část xxxxxx. Lhůta xxxxx xxxxxxxxx xxxx neplyne xx dobu řízení x důchodu, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx osobě, x xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx neplyne rovněž xx xxxx, po xxxxxx trvalo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx (§11 xxxx. 2 xxxx třetí).

§56

(1) Xxxxxx-xx se, xx

x) xxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxx výplatu zanikl, xxxxxx xx odejme xxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxx, a xx ode dne xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx, xxxx xxx neprávem xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx od pozdějšího xxxx, než xx xxxxxx náleží, důchod xx zvýší xxxx xxxxxx, a xx xxx xxx, xx xxxxx důchod xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nároku na xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx; xxx běh xxxx lhůty xxxxx §55 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx zvýšení xx však xxxxxxx xxx dne, od xxxxx důchod nebo xxxx zvýšení xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyplácen x xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxx, xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx náleží, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx byl xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, než v xxxx náleží, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx vyplácí neprávem, xxxxxx se xxxxx xxxx odejme xxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx,

x) důchod byl xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx data, xxx xx xxxxxx důchod, xxxx zvýšení xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxxx se xxxxxx xxxx zvýší xxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxx xx xxxxx na xxxxxxx důchodu stanoví xxx dne, xx xxxxx výplata xxxxxx,

x) xx změnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, postupuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nálezů xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nesdělení xxxxx o dosaženém xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjistí-li se, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invalidním před xxxxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx zastavení xxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxx zastavením xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu, xxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestal být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx přestal xxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx ke snížení xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx stupně invalidity.

(3) Xxxxxxx-xx důvody uvedené x xxxxxxxx 2, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxx, výplata invalidního xxxxxxx se uvolní x rozsahu, v xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx důchod.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx součinnosti xx xxxxxxxx, která xxxxx osobně pečovala x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xx, že xxxxxxxxxx o dítě x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) pečoval, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vychované dítě x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx doplatí.

(5) Zanikl-li xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx část výplaty, xxx přiznání xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dosavadního důchodu xxxxxxxxxxx za tutéž xxxx.

(6) Xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx u xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §11 odst. 3 xx xxxx důchodu xxxxxxxx se zřetelem x výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxx-xx se, že xxxxxxxxx výměra starobního xxxxxxx xxxx zvýšena xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx pečovala ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, nebo x xxxx xxxxxxxxxx nepečoval x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x to xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx sníží x částku xxxxxxx xx vychované dítě xxxxxxx xx dni, xx něhož xx xxxx xxxxxxx provádí.

Xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx výplatu

§58

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx starobního nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyplácí xx jen jeden xxxxxx, x xx xxxxx; xx však xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle §52 xxxx. 2, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxx-xx xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx na výplatu xxxxxxxxxx nebo invalidního xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx zvolil. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx souběh xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx nevyplácejí; xx však xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx stupně invalidity xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx invalidního xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx, xxxxx zanikne-li xxxxx xx důchod, xxxxx xx xxxxx věty xxxxx vyplácí.

(2) Jsou-li xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx rodiči x po osobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 1 písm. b), xxxxxx pouze xxxxx xxxxxx, x xx xxxxx. Jsou-li současně xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx pojištěnec xxxxxx.

(3) Jsou-li současně xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx podle §29, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx xxxxx §61a xxxx. 1 x xxxxx xxxxx xxxxxx podle §61a xxxx. 2 xxxx xxxxx, a pojištěnec xx lhůtě uvedené x §61a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §29, x xxxxxxx x zvýšení xx vychované dítě xxxxx §34a, přičte xx xxx účely xxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxx zvýšení xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx důchod, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §61a xxxx. 1, x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx ode xxx souběhu x xxxxx upravené výši; xxx xxxx dotčeno xxxxx pojištěnce xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §61a odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx dne xxxxxx nároku na xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§59

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx x xx výplatu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx výši (§4 xxxx. 2 věta xxxxx) x x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx procentní xxxxxx, nestanoví-li se xxxxx x xxxxxxxx 2; xxxxxxxxx důchodem xx xxx xxxxx xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxx v plné xxxx, x xxxx xx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx splněny xxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx oboustranně xxxxxxx xxxx xxxxx na xxx sirotčí xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx důchod v xxxx výši (§4 xxxx. 2 xxxx xxxxx) x nižší xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx výměry; xx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stejná, xxxxxxx xx jeden sirotčí xxxxxx v plné xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx osiřelé xxxx nárok na xxx xxxxxxx důchody, xxxxxxxx xx xxx xxxxx vět xxxxx xx třetí xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodů xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx (§34 odst. 2 xx 4 x §36 odst. 2) xxxx xx xxxxxxxxx xxxx (§34a) x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vdoveckého xxxxxxx, xxxxxx se xxx účely xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x zvýšení xx xxxxxxxxx xxxx, x je-li zbylá xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vdovecký xxxxxx x xxxx xxxx (§4 odst. 2 xxxx xxxxx) x xxxxxxxx důchod xx xxxxxxx xx xxxx zvýšení za xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx dítě x jedné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§60

Při úpravě xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §59 se xxxxxxx x xxxx jednotlivých xxxxxxx xx zaokrouhlení xxxxx §54 xxxx. 3; xxxx důchodů xx xxxxxx pro xxxxxx xx zaokrouhluje xxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3.

§61

(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dob xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x celkově xxxxxxx době (xxxx xxx "dílčí důchod"), xxxxxxx xx základní xxxxxx x procentní xxxxxx dílčího xxxxxxx x xxxxxx těchto xxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx dílčího důchodu xxx souběh xxxxx §59 x 60 xx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx důchodu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxx-xx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx u xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x němuž náleží xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx současně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx dílčího důchodu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyplácí xx x tohoto xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx x xxxx výši x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx vyšší xxxxxxxxx výměra a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§61x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx důchod xxxxxx xxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxx dosáhl xxxx 65 xxx; tímto xxxx xxxxxx tomuto xxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Starobní xxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důchod. Xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx xxxxxx zvýší xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx důchod xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xxxxx §34a. Xxxxxx o zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dítě podle xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 let ode xxx xxxxxx xxxxxx xx starobní důchod xxxxx odstavce 1; xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx starobní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nevylučuje xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1, 2 nebo 3.

(4) Xxx účely xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důchodů podle §59 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxxx nárok podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxx.

§61x

§61x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

Xxx čtvrtý

Přechod xxxxxx xx důchody

§62

(1) Xxxxx xx důchod x xxxxx na výplatu xxxxxxx xxxxx postoupit xxx xxx xx xxxxxxx.

(2) Dohodu o xxxxxxxx x důchodu xxx xxxxxxx xxx xxx pohledávky xx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx úhradu xxxxxxxxx na xxxxxxx.

(3) Xxx výkon rozhodnutí xxxxxxxx x důchodu xxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mzdy. 23)

§63

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důchodu xxxx xxxx výplaty xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx důchodu, xxxxxxxx do xxxxxx x nabývají xxxxx xx xxxxxx důchodu, xxxxx by náležely xxxxxxxxxxx za jeho xxxxxx, postupně xxxxxx (xxxxxxxx) a vlastní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxxx, vyplatí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxxxx dědictví.

(4) Xxxx-xx osob xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2, xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx řízení x důchod vstupují xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§64

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 48) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx osoba, která xxxxxxxxxxx zastupuje xxxxx §49 x 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Na základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx důchod poukazuje xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x Xxxxx republice nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice (dále xxx "xxxxx"); je-li xxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxxx plátce xxxxxxx xxxxxx a xx-xx x xxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky na xxxxxxx účtu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxxx (manželky) xx xxxxxxx manžela (xxxxxxxx) x xxxxx způsobem xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx jeho xxxxx xxxxxx nárok; xxxxx xxx důchod poukázán xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx, xxxxx nesmí důchod xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, z xxxxx xxxx platba xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 větě xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx jejich xxxxxxx xx tento xxxx.

(4) Xxxxxx-xx příjemce důchodu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx účtu, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takovou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxx x vyplácení xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) x banky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za škodu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx manžela (xxxxxxxx) xxxx majitele xxxx, jehož xxxxxxxxx xx omezení nebo xxxxx xxxxx oprávněného xxxxxxxxxx s peněžními xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx takový xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (manželky).

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx vypláceného x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní licence xxxxx náklady xxxxxx xxxxxxx za poukazy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravidelných xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxxxxx oprávněnému xxxx od 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx 1 důchod. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx větě první xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxx x banky x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátky xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx úmrtí xxxxxxxxxxx zanikl xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx splátky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx důchodu xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Pokud xxxx tyto splátky xxxxxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx banka xxxxxx xxxxxxx jí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxx platby.

(7) Má-li xxxxx disponovat s xxxxxxxxx prostředky xx xxxx oprávněného, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx osoba xxx xxxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxx xxxxxxx (manželky), xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx) povinni xxxxxx xxxxxx důchodu ty xxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx, xxxxx nenáležely proto, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx splátky xxxxxxxxx, xxxxx nedošlo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx je xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxx xxxxx, xxxx povinny xxxxxx důchodu vrátit xxxx splátky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (manželka), xxxxx xx (xx) xx zemřelém xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx) důchod, x xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxx splátky xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx v xxxxx dědictví. Xxxxx-xx xxxxxx splátky xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxx, xx tato xxxx osoba xxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx osoba xxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx dědictví xx xxxx.

(8) Je-li xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx počátkem xxxxxx, xx které xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zemřela, xxxxxxxx xx xxxx splátky xxxxxxx za její xxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx po ní.

(9) Xxxxxxx o poukazování xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xx xxxxxxxx plátci důchodu xx tiskopise xxxxxxxxxxx xxxxxxx důchodu.

§65

(1) Invalidní důchod xx nevyplácí po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nebo odměny 87) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx služebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx mzdy") x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx náhrady xxxx. Xxx účely xxxx xxxxx xx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx se nemocenské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §23 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxx, po xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 88), a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx, po xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 90). Xxx xxxxx xxxx první se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx považuje za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx invalidním xxx invaliditu prvního xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazu (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx služby, za xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx úrazu (xxxxxxxxxx).

§66

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx x náhradní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky.

(2) Xx xxxxx, které xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, které x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 270 xxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (dále xxx "xxxx xxx") x xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxxxx spadá do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxx pro zjišťování xxxxx cen xx xxxxxxx xxx, že xxxxxx měsícem xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který x 2 roky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx spadá xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx důchody xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x posledním xxxxxxx tohoto xxxxxx xx červen xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx o 1 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxx, xx něhož xx xxxxxxxxx xxxxxxx zvyšují xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxx cen xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zjišťování xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx období x xxx, že xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx jedno platné xxxxxxxxx místo x xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx činí vždy xxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx cen se xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (životních xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů se xxxxxxx xxx, xxx xxxx základní výměry xxxxxxx činila 10 % xxxxxxxx mzdy x tím, xx xxxx základní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx procent xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx jedno xxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxx, xxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průměrného starobního xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx růstu xxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxxxx xxxxx reálné xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místo. Xxxx-xx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předchozím kalendářním xxxx xxxxx §67a, xxxxx se počet xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx první x xxxxx procent, o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxx §67a. Procentní xxxxxx vyplácených důchodů xx xxxx xxxxxxx, xxxxx se v xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxx průměrného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrn xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx zvýšení procentní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx 2,7 % xxxx výše, může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxx, nejvýše xxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxx 2,7 % xxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67a.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Průměrný starobní xxxxxx se zjišťuje xxxxx xxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly vyplaceny xx poslední xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx cen, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x nižší xxxx pro xxxxxx x xxxxx důchodem xxxxx §59, x xxxxxxxxxx důchodů xxxxx §29 odst. 2 x §29 xxxx. 3 písm. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 2010 přiznávaných za xxxx xxxxxxxxx kratší xxx 25 xxxx.

(10) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx reálné xxxx xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx rokem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok následující xx posledním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx růstu reálné xxxx použitého xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodů, xxx kterém xxxx xxxxxxxxxxx k růstu xxxxxx mzdy, x xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx kalendářní xxx, který x xxx xxxx předchází xxxxxxxxxxxx roku, do xxxxx spadá xxxxxx xxxxxxx důchodů. Xxxxx xx ve stanoveném xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx odstavce 11 nižší xxx 1, xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxx xxxxx vyšší xxx 1.

(11) Růst xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v procentech xx zaokrouhlení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx podíl všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mzdy x všeobecného vyměřovacího xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kalendářnímu xxxx xxxxxx období, x xx xxxxxxxxxxx xx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx indexů xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx poslední kalendářní xxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx průměrného xxxxxxx indexu za xxxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxxx §31, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedosáhl xxxxxxxxxxx věku x xxxxxx xxxx kalendářním xxxxxxx, do xxxxx xxxxx den, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx zvyšují.

(13) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u všech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx dočasného xxxxxxxx xxxxx §67aa, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx spadá xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx důchody zvyšují xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx vyplácené xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx kalendářního roku, xx kterém xxxxxxx xx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx spadá xxxxxx xxxxxxx důchodů.

§67a

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxx x období xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 aspoň 5 %, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vyplácených xxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx §67 odst. 4.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx, že xxxxx měsíc xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx období xx xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxx dosáhl xxxxx 5 %, nejpozději xxxx xxxxxxxx měsíc xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx vyplácených xxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx 5 % nejpozději x xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx měsícem, v xxxx růst xxx xxxxxx xxxxx 5 %, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od splátky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Procentní xxxxxx vyplácených xxxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x přesností na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 % xxxxx xxx. Xxxxxxxx starobní xxxxxx xx stanoví xxxxx §67 odst. 9.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx výměr xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx přiznávaným x xxx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodů, xx xxxxx vznikl xxxxx xxxxx §31, xx xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku v xxxxxx xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx dne kalendářního xxxxxx, v xxxx xxxx xxx dosáhl xxxxx 5 %.

§67xx

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §67a, xxxxxx v tomto xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx důchody xxxxx §67a odst. 3.

(2) Xxxxxxx přídavek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67a xxxx. 4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx nahoru.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přídavek x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx výši (§4 xxxx. 2 xxxx xxxxx).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx něhož xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxx x §67a xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vznikl nárok xxxxx §31, x xx i x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67a xxxx. 7 xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xx xxxxxxx důchod. Xxxxxxx xxxxxxxx xx vyplatí xxxxxx xx splátkou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67a xxxx. 3 xxxx 6, x xxxxxxxxx xx splátkou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxx účely §55, §56 xxxx. 1, §5861, §62 a 63 x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx základní xxxxxx důchodu.

(7) Xxxx xxxxxxxxx přídavku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx cen xxxxx §67a xxxx. 1 x 2 xxxxxx xxxxx 5 %.

§67xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2023

§67xx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x

x) 1 000 Xx měsíčně xx splátky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx dosáhl xxxx 85 xxx,

x) 2 000 Xx xxxxxxx xxx dne, x xxxx poživatel xxxxxxx dosáhl xxxx 100 let.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx více xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx poživatel xxxxxxx věku 85 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xx zvyšují xxxxxxx xxxxx §67 xxxx 67a, náleží xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx výměře xxxxxxx xxxxx §67 xxxx 67a.

§67xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2023 Xx. s účinností xx 1.10.2023

§67b

(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx termínu x xxxx 2020 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxxxx důchodu x xxxxxx zvýšení xxxxxxxxx výměry důchodu xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxxxxx xxxx 900 Xx, xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx základní výměry xxxxxxx, tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o 900 Xx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zvýšení xxxxx xxxxxxxx 1 k xxxxxxxxx výměře xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx v plné xxxx (§4 xxxx. 2 věta xxxxx).

§67x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 244/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 30.9.2019

§67x

(1) Při xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2022 xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 přičte xxxxxx 300 Xx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx důchodu, který xx xxxxxxx x xxxx xxxx (§4 xxxx. 2 věta xxxxx).

§67x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 323/2021 Xx. s účinností xx 9.9.2021

§67xx

(1) Xxx zvýšení xxxxxxx x mimořádném xxxxxxx x xxxxxx 2023 xx xxxxxxxxx §67 odst. 10 x 16; při xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zvyšuje

a) x 2,3 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxx, od něhož xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a

b) o 400 Xx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxx více xxxxxxx, zvyšuje se x tuto částku xxx důchod, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx xxxx (§4 xxxx. 2 xxxx xxxxx).

(2) Xx-xx důchod xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyplácí xx xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, upraví xx xxx xxxxx xxxx vypláceného důchodu, xxxxx souvisí x xxxxxx úpravy xxxxxxx, xxxx xxx obnovení xxxxxxx xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx výměry důchodu xxxxx xxxxxxxx 1, x to podle xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx důchodu. Xxxxxxxxx xxxxxx vdovských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvyšují, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x procentních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§67xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 71/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.3.2023

XXXXX OSMÁ

SNÍŽENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX NĚKTERÝM XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§67x

(1) Ustanovení xxxx hlavy xx xxxxxxxx xx představitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 25. xxxxx 1948 xx 17. xxxxxxxxx 1989 xxxx

x) členem xxxx kandidátem Ústředního xxxxxx Xxxxxxxxxxxx strany Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Ústředního xxxxxx Xxxxxxxxxxxx strany Xxxxxxxxx,

x) vedoucím tajemníkem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Československa xxxx Xxxxxxxxxxxx strany Xxxxxxxxx,

x) xxxxxx vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) předsedou Xxxxxxxxx shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx shromáždění Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx shromáždění Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, České xxxxxxx rady nebo Xxxxxxxxx národní xxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx národní xxxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx výbory, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx výbory v xxxxxxxxx xxxxxxx x x hlavním xxxxx Xxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx armády x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vojsku xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx útvarů (xxxxxx), xxxx

x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx".

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx rehabilitace xxxxx xxxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

b) xx xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx zvláštní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxx za xxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x zvláštním xxxxxxxxx x důchodu xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx částce některým xxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx zmírnění některých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx za osvobození xxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx x. 255/1946 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, který xxx xx xxxxxxx dobrovolnosti xxxxxxxxxxx a shledán xxxxxxxxxx konat xxxx xxxxxx xxxxx §165 xxxx. 7 xxxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 262/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx odboje a xxxxxx proti komunismu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxx byl xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx představitelů") x xx Xxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx vydal xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx funkce.

§67d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2023

§67x

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx přiznán ode xxx, který xxxxx xx xxxxxx xx 29. xxxxx 2024, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxx §34 xx 36 xx sníží x 300 Xx xx xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx pojištěnec xxx xxxxxxxxxxxxxx. Rokem xxxx xxxx xx xxx xxxxx této hlavy xxxxxx 365 xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx-xx po 29. únoru 2024 xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61a, xxxxx xx procentní xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §61a odst. 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx nesnižují xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 a xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 262/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx a odporu xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, použije xx částka xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 262/2011 Xx., o účastnících xxxxxx x odporu xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67a, pokud xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx spadá xxx, xx xxxxx se xxxxxxxx důchod xxxxxxxx xxxx náleží.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx mezinárodní smlouvy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dob xxxxxxxxx získaných v Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poté se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dni přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx získané době xxxxxxxxx x xxxxx xxx. Xxx-xx x xxxxxxxx důchod xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §67f xxxx. 7.

§67f

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx přiznán xxx xxx, xxxxx xxxxx xx období xxxx 1. březnem 2024, xxxxx xx procentní xxxxxx starobního důchodu xxxxxxxxxx xx dni 29. xxxxx 2024 x 300 Xx xx xxxxx x xxxxxxxx rok doby, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx starobní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 x xxxx. 3 písm. x) x d) xxxxxx x. 262/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx přiznávané x roce, xx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xxxxx-xx x důchod xxxxxxxx xxxxx §31, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 262/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx proti komunismu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 a xxxx. 3 písm. a) x x) zákona x. 262/2011 Sb., x účastnících odboje x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxx přiznávané x xxxx 2024, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, od xxx xx důchod xxxxxxx, xxxxx do xxxx 2024, x xxx důchody přiznávané x roce 2025, xxxxx xxxxxxx důchodu, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, spadá xx xxxx 2025.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxxxx ke zvýšení xxxxxxxxxxx důchodů xxxxx §67a, pokud xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx v kalendářním xxxx, xx xxxxx xxxxx xxx, od xxxxx se starobní xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2023, xxxxxxxxx xxx-xx xxxxxxx xxxxxx seznamu předán xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2024. Xxx-xx doplněk xxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx od 1. xxxxx 2024 do 31. xxxxxxxx 2024, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx následujícím xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; přitom se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se snížení xxxxxxx.

(6) Xx-xx starobní xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x xx částky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx ke xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx starobního xxxxxxx pro tento xxxxxx a poté xx výše důchodů xxxxxx xxxxx §59 xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx starobní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x celkové xxxxxxx xxxx pojištění, xxxxxxxx xx pro účely xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxx 300 Kč xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx x celkové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxx.

§67xx

Xxx xxxxxxxxx částek xxxxx §67e xxxx. 3 xxx druhé x třetí x §67f xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 262/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx odboje a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dni 1. xxxxx 2024.

§67fa xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 28/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2024

§67x

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 snížení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x neprospěch pojištěnce, xxxxxxxxxx xx rozdíl xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, za xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§67x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 455/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§68

X nárocích xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 x x xxxxx xxxxxx xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx změně výše xxxxxx xxxxxxx xx xxxx před 1. xxxxxx 1996, x xxxx o xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozhodne x xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.lednem 1996.

§69

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx 1. xxxxx 1996 xxxxxxxx x nároky xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx splněny xxxx tímto dnem x nezakládaly xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; za xxx xxxxxx xxxxxx xx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 1996.

(2) Xxxxx xx vdovský xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx manžel xxxxx xxxxxx po 31. prosinci 1990.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990; xxx xxxxx xxxxxx xx nevyžaduje, xxx xxxxxxxx splnila xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995.

§70

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, x xx xx xxxx, v níž xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 1995, xxxxxx xxxxxxx důchodu x xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních zákonů 25) (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx"), pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§71

(1) Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu, xx xxxxx vznikne xxxxx v xxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 31. xxxxxxxx 2005, xxxxx xxx nižší než xxxx důchodu, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx předpisů platných xx dni 31. xxxxxxxx 1995 v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 4, x xx včetně xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx invalidních xxxxxxx xxxxx věty první xx výší xxxxxx xxxxxxx xxxxxx procentní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx výše xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996, xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Získal-li pojištěnec xxxxxxx jeden xxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxxx 1992 zařazeno xx X. (II.) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx do X. (XX.) kategorie xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx, xxxxxx invalidního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vznikne-li xxxxx xx xxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 31. prosince 2018. X období xx 31. xxxxxxxx 2005 xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx pojištěnce. Xxxx xxxxx xxxxxxx x případě, vznikl-li xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2011.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyměření xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodu.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x průměrném xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxxxxx výměře xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zdrojem příjmu, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx předpisů platných xxxx 1. říjnem 1988; přitom xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 se xxxxxxxxx podle §16 xxxx. 3 x 4 x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx postupuje xxxxx §41 xxxx. 4.

(5) Xx xxxxxxxxxx, plnému xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu přiznanému xx 31. prosinci 1995, xx který xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxxxx x. 76/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů x důchodů přiznávaných x xxxx 1995; xx však xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxx §72 odst. 1.

XXXXX DRUHÁ

JEDNOTLIVÉ XXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx

§72

(1) Výše xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx splnili podmínky xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxx xx xxxxxx xxxxxx na tento xxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 a xxxxxxxxxx tento xxxxxx xxx jeho xxxx, xx stanoví xxxxx xxxxxxxx platných po 31. xxxxxxxx 1995. Xxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996; xxxxxxxxxx §71 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 39/1994 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx na xxxxx zaměstnanosti.

§73

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 39/1994 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx a x xxxxx zákonů xx xxxxx zaměstnanosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx před 1. lednem 1996, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na tento xxxxxx xxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxxxxx xxxxxxx x §37 x v xxxx xxxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1996 xxxxxxxx xxx, od xxxxx xx mu xxxxx §37 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx poživatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx plátci xxxxxxx do osmi xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx starobního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1996.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 nenáleží xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 1996, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§74

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx hranice xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnání x X. pracovní xxxxxxxxx xxxx v I. (XX.) kategorii funkcí xxxxxxxxx zachovány. Snížená xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

§74x

(1) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xx dobu 10 xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, průzkumu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx předpisů účinných xxxx 1. xxxxxx 1969 zařazeno xxxx xxxxxxxxxx I. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx věku xxxxx 55 xxx, xxxx xxxxxxxxx věk 50 let, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnání v xxxxxxxx průmyslu na xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1969 x xxxx 50 xxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2006.

(2) X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 aspoň xx xxxx 10 xxx zaměstnání xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx účinných před xxxxx dnem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx při dosažení xxxx xxxxx 55 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxx 55 let, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx po 30. xxxxxx 2006 a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xx zaměstnání xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uranové xxxx xx pro účely xxxx xxxxx nepovažuje xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod spodní xxxxxx nadloží x xx skrývce x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xx radioaktivní xxxxxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§75

Xxxxxxxxx poskytovaný starobní xxxxxx přiznaný před 1. xxxxxx 1996 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxxxx x §30 s xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předčasně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu přiznaného xx 21. xxxxxx 1994 do 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx důchodu xxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx §71 xxxx. 1 x 4 xxxxx zde xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxx stanoví xxxxx xxxxxx zákona.

§76

(1) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nároku xx starobní důchod xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 557/1990 Sb., x mimořádném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx některým xxxxxxxx, xxxxxxxxx zachovány xx 31. prosince 2000. Ustanovení §74 xxxx druhé platí xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxx, xx xxx xxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx §37 x §71 odst. 1 a 4 xxxxxxx. Xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxx xxxx xxxxx xx zvyšuje xxxxx §34 xxxx. 2 xx xxxxxxxx 55 xxx věku. Nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx vzniká též xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx 50 let xx 31. xxxxxxxx 2010, xxxxx splňují ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poživatel xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§76x

Xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2006 pojištěncům, xxxxxxx xxxxxxxxx věk xxx stanoven podle §74a xxxx. 1 xxxx §76 xxxx. 1, x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 xxxxx po xxxx 15 let zaměstnání x xxxxxxxxx se xxxxxx pracovištěm xxx xxxx x hlubinných xxxxxx (popřípadě 10 xxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dolech), xxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx zařazeno xxxx xxxxxxxxxx I. xxxxxxxx xxxxxxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxx dosažení věku xxxxx 55 xxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zvýšení důchodů, xxxxx nabyly účinnosti x xxxxxx od 1. ledna 1996 xx xxx, který xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Zvýšení xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 76/1995 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodů přiznávaných x xxxx 1995, xx zvýší xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v období xx 1. ledna 1996 xx xxx, xxxxx předchází dni, xx něhož se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x druhé xx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995.

§76x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 264/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§77

Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xx xxxx pojištění xx vzniku xxxxxx xx tento xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx xx xxxxxxxxx základ považuje xxxxxxxx měsíční výdělek, x něhož xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§78

Xxxxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx věk stanovený xxxxx tohoto xxxxxx [§32, 74, 76 x §94 xxxx. x)], lze odejmout xxxxx důchod xxxxxxxx xx splátky xxxxxxx xxxxxxx v lednu 1997, a xx xxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx invalidní xxxxxx přiznán xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnání.

§79

Jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx vykonávané xx xxxxx mimořádných xxxxxxxx [§39 xxxx. 1 xxxx. b)], xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plátci důchodu xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ustanovení §73 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xxxx. 3 x 4 xxxxx zde přiměřeně.

§80

X xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. červencem 1995 xx xxxxxxxx x xxxx 1996 výplata xxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx poživatele tohoto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx 1995; xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx doby xxxxxxx x §47 xxxx. 6 a 7 se xxxxxxxx xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxx.

§80x

§80x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§80x

§80x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Sb.

§81

Xx-xx poživatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx uvedeného x §44 xxxx. 2 xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxxx xxxxx po 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důchodu xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 2 věta xxxxx, xxxx. 3 x 4 xxxxx xxx přiměřeně.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

§82

(1) Byl-li vdovský xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 x xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zachován, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995.

(2) Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1.xxxxxx 1996, xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx se xx 31. xxxxxxxx 1995 podmínky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, a xx xx xxxxx x ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxxx xx vdovský důchod xxxxx tohoto zákona x tím, že xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995.

§82x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx důchodu, na xxxxx vznikl (znovu xxxxxx) xxxxx před 1. lednem 1996 xxxx xx který xxxxx xxxxxx nárok xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx §82 xxxx. 2, xxxxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxx na výplatu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 78), xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx vdovského xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zvýšení podle xxxxxxxx x zvýšení xxxxxxx náležejících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, od xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx rozdílu náleží xxx x xxxx, xx xxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx z důvodu xxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxx, xx za xxx xxxxxxxx vdovského xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx vdovský důchod xxxxxx (znovu xxxxx) xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměrách xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx 78),

x) xxxxxx, xxxxxx nesmí xxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovená xxx xxxxxx starobního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx starobního xxxxxxx za dobu xxxxxxx zaměstnání xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxx podle xxxxxxx x) za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996 xxxxxxxx xxxxx důchodu. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vět xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x pevnou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 76/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 1995, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx důchodu xxx, xxx úhrn xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §93 odst. 2 není postupu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx překážku.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx let, xxxxx xx xxxxx §89 xxxx. 1 považuje xx 1. xxxxx 1996 za xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod nebo xx xxxxxxxx důchod, xxxx xxxxx-xx vdovský xxxxxx x téhož xxxxxx vyplácen.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx důchodu x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost x xxxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2006. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx předpisem 79) xx u žádostí xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006 xxxxxxxxxx x 90 xxx.

(6) Xxxxxxxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxx obdobně x xxx vdovecké xxxxxxx.

§83

Xxxxx, xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vdovský xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31.xxxxxxxx 1995 xxx xxxxxx x příjmem xxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vdovský xxxxxx xxxxxxxx od splátky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1996, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíční xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, xx xxxxxxxx všech zvýšení, xx xxxxx vznikl xxxxx do tohoto xxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995.

§84

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx manžel xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990 x xxxxx byl podle xxxxxxxx platných před 1. lednem 1996 xxxxxxx xxxxx důchod xx výši xxxxxxxxx xxxxx, xx nežila x xxxxxxxx xxxxx xxxx před xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx společenskou xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1996 stanoví xx xxxx, v xxxx by xxxxxxx xxx xxxxxxxx omezení xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. lednem 1996. Xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodu xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx nebyl xxxxxxxx xxx souběh x xxxxxxx.

(2) Vdovský důchod xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995 se xx tomto datu xxxxxxxx xx vdovský xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §82 xxxxx obdobně.

§85

Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx vdovecký xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxx došlo-li x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx důchody xx 31. xxxxxxxx 1995, xxx jde x xxxxxxx, xxxxx xxxx přiznány podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1.xxxxxx 1996, a xxxxx splnila xxxxxxxx x podmínek nároku xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx xxxx let od xxxxxx nároku xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx vdovský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x výše xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995.

Xxxxxxx xxxxxx

§86

Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důchod xxxx 1.xxxxxx 1996 nebo xxxxx-xx k zániku xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 1995, ale xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, x xx 31. prosinci 1995 xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §52, xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§87

Dojde-li po 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxx sirotčí xxxxxx xxxxxxxxxxx osiřelého dítěte xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxx polovina xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte.

§88

Sirotčí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. lednem 1996 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxxxx xxxxxxxxxx, se vyplácí xx xxxx xxxxx x xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenou x §3 xxxx. 2.

§89

Xxxxxx xx xxxxxxx xxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, xxxxxxxx od 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosáhl xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 důchodového xxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1, xx xxxxxxxx důchod.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx považuje částka 680 Xx měsíčně x za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx část xxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx invalidní xxxxxx uvedený v xxxxxxxx 1 se x xxxx 1996 xxxxx §46 xxxx. 1 písm. b) x x) xxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Důchod xxxxxxxx přiznaný podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx

x) starobní xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poživatelka xxxxxxx ke dni 31. prosince 1995 xxxx xxxxx 65 xxx, xxxx

x) plný xxxxxxxxx důchod, jestliže xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xx xx xxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxx x pevnou xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxx xxx zvýšení x pevnou xxxxxx.

(3) Xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaniká.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) nebo b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx manželky.

§91

Sociální xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xx výši, x xxxx náležel xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dosáhl xx xxx 31. prosince 1995 xxxx aspoň 65 xxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poživatel xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X důchodů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částka 680 Xx měsíčně a xx procentní xxxxxx xxxxxxx se považuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vyplácí-li se xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxx s xxxxx důchodem, xxxxxxx xx xx 1. xxxxx 1996 tento xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) x nárok xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaniká.

(4) Byl-li xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1359 Xx xxxxxxx odkázán též xxxxxxx xxxxxxxxxx poživatele xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxx §92 odst. 2 x 3.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zaniká.

§92

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Byl-li xxxxxxxx, xxxx invalidní, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx oboustranně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 proto, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx odpovídající této xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. ledna 1996 x tímto xxxxxxxx. Xx-xx důchodci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se částka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx částečným xxxxxxxxxx, x jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nárok xx xxxxx x uvedených xxxxxxx a xxxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se x důchodem vdovským xxxx vdoveckým.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 proto, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx příslušníka, xxxxx xx poživatelem xxxxxxx, xxxxxxx se x důchodem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dítě, a xxxxx polovina xxxxxx xxxxxxx se dnem 1. xxxxx 1996 xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníka. Xxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nezaopatřené xxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx částka xxxxxxx x xxxxxx jediného xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxx-xx starobní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 proto, xx byl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důchodce x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu, a xxxxxx zvýšení podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx 680 Xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx dítětem, xxxxx xx starobní xxxx xxxx invalidní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §91 xxxx. 1; xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 680 Xx xxxxxxx xx přitom xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 680 Xx xxxxxxx xx xx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx přičítá x procentní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx, na xxxxx xxxxxx rodinnému xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 680 Xx měsíčně nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx s xxxxxxxx poživatele xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx zvýšení xxxxxxx x xxxxxx jediného xxxxxx xxxxxx zaniká.

§93

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důchodů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. lednem 1996 x omezení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx 31. xxxxxxxx 1995 xxxxxxx nárok xx xxxxxxx z důchodů, x tím xxxxxxx xxxxx xxx takový xxxxxx xxxxxxx, začne xx důchod, xxxx-xx xxxx výše xxxxx xxxxxxx xxxx nebyl-li xxxxxxxx pro souběh x jiným xxxxxxxx xxxxx, vyplácet xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx takový xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxxxxx samostatně, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx x němu od xxxx xxxxxxxx náležela, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, k němuž xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx, xx posuzuje xx 31. xxxxxxxx 1995 podle předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, x xx x xxxx xx 31. prosinci 1995 dojde x xxxxxx nároku xx xxxxxxx xx xxxxxxx x těchto xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx důchod xxxxx. Xxxxxxx starobního xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§94

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxx předpisy xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 považovaly xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx nároky xx xxxxxxx xxxxxxx xx 31.xxxxxxxx 1995 xxxxxxxxx nárok na

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx nárok na xxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §74 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx výměry důchodu x pevných xxxxxxxx,

x xx x rozsahu x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996; zvýšení x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx důchodu.

§95

Xxxx xxxxxxx vypláceného xx xxxxxx

Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996 xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx 1. květnem 1990, xxxxxx xx 30. xxxxx 1990 x xxxxxxxx doby, xxxxx xxxxxxx doby byly xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx v xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x tom xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx snížena xxxxxxxxx výměra xxxxxxx, xxxxxxxx xx poživatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. prosinci 1995 xx xxxxx, x nímž Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx.

§96

Další dávky poskytované xxxxxxxxx

Xxxxx uvedené v §184 vyhlášky Federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí č. 149/1988 Xx., xxxxxx xx provádí zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x příplatky x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1995; xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx jednorázová xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxx xxxx příplatku, x xxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995.

§97

Výplata xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §96 se vyplatí xx žádost xx xxx xxxxxx ode xxx jejího xxxxxx; xxx nárok na xxxxxxx xxxxxx částek xxxxx obdobně ustanovení x xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podání xxxxxxx.

§98

Příplatek k xxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 119/1990 Sb., x xxxxxx rehabilitaci, xx znění xxxxxx x. 47/1991 Sb., x podle §24 xxxx. 4 zákona x. 87/1991 Sb., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 267/199 Xx., xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1995, xx xxxxxxx x procentní xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x důchodem xxxxxx xxxxx celek. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, však xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx rehabilitaci x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX PŘEDPISŮ XXXXXXXX PŘED 1. XXXXXX 1996

§99

(1) Xxxxxxx x pevnou xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xxxxxxxx xx xxxxxxxx výměru xxxxxxx (§4 odst. 2 věta xxxxx).

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxx zvýšení x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§4 odst. 2 xxxx první).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx i xxx xxxxxxx přiznané xxxxx §71 x §72 odst. 1 xxxx druhé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996.

(4) Xxxxxx-xx důchodce ke xxx 1. ledna 1996 více xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 za xxxxxxxx xxxxxx starobního, xxxxxx invalidního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu; xx základní výměru xxxxxxxxx xxxx vdoveckého xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx-xx x xxxxxx tohoto xxxxxxx xx sirotčím důchodem.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1995 podle xxxxxxxx platných xxxx 1. lednem 1996 xx xxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx, xx něhož xx xxxxxx xxxxxxxx.

§100

Procentní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přiznaných xxxx 1. lednem 1996 xxxxxx uvedeným x §42 xxxx. 1, která xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2, xx upraví xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx od splátky xxxxxxx splatné xx 31. xxxxxxxx 1995; xxxxxx xx pro xxxx účely xxxxxxxx xx přiznání xxxxxx xxxxxxx 1. xxxxx 1996.

§101

X xxxxxxx důchodů xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvýšení o xxxxxx částku.

XXXXX XXXXXX

XXXXX XX XXXXXXXXX NĚKTERÝCH OSOB X HODNOCENÍ XXXXXXXXX XXX

§102

(1) Xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx interní xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxxx.

(2) Xx 30. xxxxxxxxx 1999 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx vojáci x xxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx pojištění xxxxx §11 xxxxxxx.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2004 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konající xxxxxxx službu. Xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pojištění.

(4) Xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxx účastny xxxxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx prvních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx 18 xxx. Xxxx účasti xx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx 30. xxxxxx 2016 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx vojáky x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx pojištění xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx 1. xxxxx 2022 xx xxx zániku xxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx pojištění osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příspěvek při xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí 118), xxxxx xxxx xxxxx xxxx x den 31. xxxxxxxx 2021 xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx 98). Doba xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 4.

§102x

(1) Účast osoby xxxxxxxx x xxxx xx xxxx do 18 xxx, xxxxx xx dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x převážně xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx starší 80 xxx, pokud spolu xxxx v xxxxxxxxxx, xx důchodovém xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2007 se xxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx zakládala xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx, xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx byla xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odměna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx důchodovém xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2013 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

§102x

Xxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolených na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx dnem, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2009, xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

§102x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

§103

Xxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996; xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996 xx posuzuje xxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxx xxxx.

§104

(1) Xxxx péče x xxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx náhradní xxxx (§13 xxxx. 2) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem [§5 odst. 2 xxxx. c)]; tato xxxx xx x xxxxxxx, který přesahuje xxxxxxxx dobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Doby xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, x nichž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxx stanovena xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 36) xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx (§13 odst. 1), jen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§105

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx (§8) a xxxxxxxxx pojistného [§11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2]. Xx vyměřovací xxxxxx (§16 xxxx. 3) xx x xxxxxxxxxx republiky xxxxxxxx xxxx měsíční plat. 26)

(2) Doba výkonu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvoleného na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx ode dne, xxxxxx začíná xxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xxxx 2009, xxxxxxxx xx vyloučenou xxxx (§16 odst. 4).

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobců xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx výdělečnou xxxxxxx.

§105x

Xxxxxx důchodových xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxx

(1) Pojištěnci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie"), xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx starobní xxxx xxxxxxxxx důchod x xxxxxxx důchodového pojištění. Xxxxxxxxxxx právy podle xxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx těch xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx základů v xxxxxx důchodovém xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx podle věty xxxxx.

(2) Xxxxx-xx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo zaměstnání x Evropské unii xxxx xxxxxx institucích, xxxxx byla po xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx důchodovém xxxxxxxxx, xx nárok na xxxxxxxxx důchodových xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x délce doby xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xx tuto dobu.

(3) Xxxxxxx důchodových xxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bližší podmínky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx získaným v xxxxxxxxxx systému Xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2, xxx xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx vládou v xxxxxxxx.

§105b

Pobírání dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péče) x xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx), x xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx [§5 xxxx. 2 xxxx. x)], xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných (§10 xxxx. 2 a 3), xx xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx [§11 odst. 2 xxxx xxxxx x §16 odst. 4 xxxx. x)] x za dobu xxxxxxxxxxx nemocenského přiznaného xx podkladě nemocenského xxxxxxxxx (xxxx) (§65 xxxx. 1) xx x xxxx 2008 xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xx nemocenské podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (péči) xxxxxxxxxxx, x období prvních 3 xxx x xxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (neschopnosti xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx) nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plat, xxxxxxxx příjem xxxx xxxxxx.

§105c

Nároky pojištěnce, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, který xxx v xxxxxx xxx 2013 až 2015 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 97) x xx celou xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 111) xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění, xx xxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §11 a §13 xxxx. 1, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx xx důchodovém spoření, xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2015. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §61a xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně; xxxxxxxxxx §61a odst. 2 xx přitom xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxx 2013 xx 2015 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 97), xx 31. prosinci 2015 xx tato xxxxx xx důchodovém spoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx účinné ke xxx 31. prosince 2015.

§105x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§106

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx předpisům

Pokud je x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxx věci xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx předchozí xxxx se nevztahuje xx zákon x. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x předpisy vydané x jeho xxxxxxxxx.

Dorovnávací xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§106x

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx přiznán xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxx"), pokud

a) xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 aspoň 25 xxx československé xxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xx xxx po 31. prosinci 1992 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx"); x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x náhradní xxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx xxx přiznán xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 31. xxxxxxxx 1995 aspoň 1 xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx pojištění xxxxxxxxxx náhradní xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx důchod x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx pojištěnec žádá x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

d) výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx dni, od xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho přiznání, xxxxxxx hodnotu.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku se xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx pojištěnci xxxxxxxx, xxxxx by x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 podle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx přičtena xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxx x xxxxxx starobních xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx nároku na xxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo x jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx xxxx starobního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx vypláceného xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xx českou xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vůči xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxxx den, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx starobního xxxxxxx xx stanoví ke xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx český xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxx přídavek xxxxxxxxx xx pozdějšího xxx, xxx xx xxx, xx xxxxx xx přiznán xxxxx xxxxxxxx důchod, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodů x xxxxxx xxx xxx, xx něhož xxx xxxxxxx český starobní xxxxxx, xx xxx, xx něhož se xxxxxxxxxxx přídavek přiznává.

§106x

(1) Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx dorovnávací xxxxxxxx přiznán xxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx od 1. xxxxx do 31. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx stanovení xxxx výše dorovnávacího xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxx kalendářního xxxx x z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §106a xxxx. 2 x 3 a xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxx přiznání xxxxxxxxxxxxx přídavku do xxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xxxxxxxxxx §106a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v nové xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dubnu kalendářního xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx vypláceného slovenského xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxx xxxx pro xxxxx stanovení nové xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx koruny xxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx by x xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx měnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kladnou xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x období 3 xxxxxxxxxxxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxxx, nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxxx český xxxxxxxx xxxxxx nebo slovenský xxxxxxxx důchod (§106c xxxx. 1), xxxxxxx xx xxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx obnovení výplaty xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx starobního xxxxxxx x z hypotetické xxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxx podle §106a xxxx. 2 a 3, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx vykonávanou xxx xxxxxxxx českého xxxxxxxxxx xxxxxxx (§34 xxxx. 2 x §36 xxxx. 2) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvyšování xxxxxxx x xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §106a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx zde xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx vypláceného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx českou xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx české koruny xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se stanoví xxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. x účinností xx 1.12.2013

§106x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx x slovenského xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx ve xxxx poloviny procentní xxxxxx xxxxx §59, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyplácí spolu x xxxxxx starobním xxxxxxxx x stejným xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se pro xxxxx §58 x 59 a xxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx hledí, jako xx xxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx §54, 55, §56 xxxx. 1, §62 x 63 xxxxx xxx dorovnávací přídavek xxxxxxxxx.

§106x vložen právním xxxxxxxxx č. 274/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

Zmocňovací ustanovení

§107

(1) Vláda xxxxxxx nařízením

a) xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 a výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 4,

b) xxxx částek redukčních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 pro xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx §33 odst. 1, §41 xxxx. 1, §51 xxxx. 1, §53 xxxx. 1 x §54 xxxx. 3 xxx xxxxxxxxxx xxx,

x) výši xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxx §34a xxxx. 2 xxx kalendářní xxx,

x) xxxxxxx důchodů xxxxx §67 odst. 14,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x seznam těchto xxxxxx.

(2) Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x pojištěnců, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 vykonávat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x §76a xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nižších xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x podmínky xxx jejich stanovení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx k 31. xxxxxxxx 1992, x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx 31. prosinci 1992 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx stanovit, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx důchody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx splnili xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nižších xxxxxxxx xxxxxx.

§108

(1) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx pojištěnec, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o 70 %, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxx §39 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xx se xxxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxxx a způsob xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67a xxxx. 8 x xxxx xxxxxxxxx přídavku xxxxx §67aa odst. 7.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy v xxxxxx x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, obsah, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx podílet xx xxxxxxxxxxx studia xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx uskutečňovat studium, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x termíny xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. §1 xxxx. 3 x 4, §2 xxxx. 2 xx 4, §6, §7 xxxx. x), §8 xx 52, §54 xx 69, §73 xxxx. 4, x §94 odst. 1 xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x", §98, §100, §102 xxxx. 1 xxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx, x §104 xxxx. 2 xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", §110, §122 xxxx. 1 xx 5, §129 až 141, x §145 xxxx. 6 xxxxx "§122 xxxx. 1 xx 3 a 5 x", §146 xx 175, x §177a xxxx. 1 xxxxx "§6 xxxx. 2 x 3, §8 xxxx. 1, §9 xxxx. 2, §12 xxxx. 2, 3 x 7, §19 xxxx. 3, §23 xxxx. 3, §37 xxxx. 3, §41 xxxx. 2, §44 xxxx. 2, §48 xxxx. 2, §54 xxxx. 9, §59 xxxx. 3", xxxxx "§100 xxxx. 2" x slova "§120 xxxx. 7, §131 xxxx. 3 x §142 xxxx. 5" x x §177x xxxx. 2 xxxxx "xxxxx xxxxxx mají x důchodovém zabezpečení xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, bližší xxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xx považuje xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, co xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mimořádné podmínky xxx xxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx invalidity x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, úpravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx koeficient", xxxxx "xxx je xxxxx xxxxxxxx, převážně nebo xxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x příspěvků xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x. 16/1947 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1957" xxxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 1/1991 Sb., xxxxxx x. 46/1991 Xx., xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 482/1991 Xx., xxxxxx x 578/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 589/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Sb., xxxxxx č. 241/1994 Xx. x xxxxxx x. 118/1995 Xx.,

2. §24 xxxx. 3 xxxxxx x. 2/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 118/1995 Xx.,

3. zákon č. 46/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 37/1993 Xx.,

4. xxxxx č. 246/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx důchodů x xxxx 1991,

5. xxxxx č. 116/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1992,

6. xxxxx Xxxxx národní xxxx č. 547/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx v roce 1993,

7. zákon č. 255/1993 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x roce 1993 a o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994, xx xxxxx xxxxxx x. 183/1994 Sb.,

8. xx. V zákona č. 235/1992 Sb., o zrušení xxxxxxxxxx kategorií a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxx č. 39/1994 Sb., x předčasném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti,

10. xxxxx č. 41/1994 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

11. xxxxx č. 183/1994 Sb., x xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x důchodů xxxxxxxxxxxx x roce 1994 x v xxxx 1995,xx znění xxxxxx x. 76/1995 Xx., s xxxxxxxx §14,

12. xxxxx č. 76/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 1995,

13. nařízení xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 231/1990 Sb., x zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hranic xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx zdrojem xxxxxx,

14. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 257/1990 Sb., x přechodném snížení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx uměleckou xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Uhde x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.

Příloha x xxxxxx x. 155/1995 Xx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx 1936 xx 1971

Xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx věk xxxx x

Xxxx

xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

0

1

2

3 x 4

5 x xxxx

1936

60x+2x

57x

56x

55x

54x

53x

1937

60x+4x

57x

56x

55x

54x

53x

1938

60x+6x

57x

56x

55x

54x

53x

1939

60x+8x

57x+4x

56x

55x

54x

53x

1940

60x+10x

57x+8x

56x+4x

55x

54x

53x

1941

61x

58x

56x+8x

55x+4x

54x

53x

1942

61x+2x

58x+4x

57x

55x+8x

54x+4x

53x

1943

61x+4x

58x+8x

57x+4x

56x

54x+8x

53x+4x

1944

61x+6x

59x

57x+8x

56x+4x

55x

53x+8x

1945

61x+8x

59x+4x

58x

56x+8x

55x+4x

54x

1946

61x+10x

59x+8x

58x+4x

57x

55x+8x

54x+4x

1947

62x

60x

58x+8x

57x+4x

56x

54x+8x

1948

62x+2x

60x+4x

59x

57x+8x

56x+4x

55x

1949

62x+4x

60x+8x

59x+4x

58x

56x+8x

55x+4x

1950

62x+6x

61x

59x+8x

58x+4x

57x

55x+8x

1951

62x+8x

61x+4x

60x

58x+8x

57x+4x

56x

1952

62x+10x

61x+8x

60x+4x

59x

57x+8x

56x+4x

1953

63x

62x

60x+8x

59x+4x

58x

56x+8x

1954

63x+2x

62x+4x

61x

59x+8x

58x+4x

57x

1955

63x+4x

62x+8x

61x+4x

60x

58x+8x

57x+4x

1956

63x+6x

63x+2x

61x+8x

60x+4x

59x

57x+8x

1957

63x+8x

63x+8x

62x+2x

60x+8x

59x+4x

58x

1958

63x+10x

63x+10x

62x+8x

61x+2x

59x+8x

58x+4x

1959

64x

64x

63x+2x

61x+8x

60x+2x

58x+8x

1960

64x+2x

64x+2x

63x+8x

62x+2x

60x+8x

59x+2x

1961

64x+4x

64x+4x

64x+2x

62x+8x

61x+2x

59x+8x

1962

64x+6x

64x+6x

64x+6x

63x+2x

61x+8x

60x+2x

1963

64x+8x

64x+8x

64x+8x

63x+8x

62x+2x

60x+8x

1964

64x+10x

64x+10x

64x+10x

64x+2x

62x+8x

61x+2x

1965

65x

65x

65x

64x+8x

63x+2x

61x+8x

1966

65x

65x

65x

65x

63x+8x

62x+2x

1967

65x

65x

65x

65x

64x+2x

62x+8x

1968

65x

65x

65x

65x

64x+8x

63x+2x

1969

65x

65x

65x

65x

65x

63+8x

1970

65x

65x

65x

65x

65x

64x+2x

1971

65x

65x

65x

65x

65x

64x+8x

Xxxxxxxxxxx:

"x" xxxxxxx rok

"m" xxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc

Xx. XX

Xxxxxx některých xxxxxx v důchodovém xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1991 x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx v §50 odst. 2 x 7 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tří xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx byly xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nepřetržitě, xxxx xx xx zániku xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxx xxx x období xxxx 1. xxxxxx 1991 nebo xx xxxxx xxxx let x období po 31. červenci 1991. Xxxx vdoveckého xxxxxxx xx stanoví podle xxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 x xxxxxx xx podle předpisů x zvyšování xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

(2) Pokud xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xxx xxxxx, xx nebyla xxxxxxx podmínka trvalého xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xx splněnou. Xxxxx podle xxxx xxxxx vzniká x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jestliže byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 odst. 2 zákona x. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx roků od xxxxx xxxxxxx x xxxx byly xxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 xxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx xxx x xxxxxx před 1. xxxxxx 1991 nebo xx xxxxx pěti xxx v xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1990. Nárok podle xxxx xxxxx xxxxxx x případě vdoveckého xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx podmínky uvedené xx xxxx druhé xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx považuje 1. xxxxx 1998. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 a upraví xx xxxxx xxxxxxxx x zvyšování xxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxx, s xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx zemřelého.

(3) Xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx započte xxx xxxx xxxxxx x tak xxxxxx xxxxxxx vojsku, 1) xxxxx již nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pokud xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx předpisů vyměřen x nejvyšších xxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx potvrzením Ministerstva xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx o zvyšování xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dni. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx až xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx úpravu vdovských x sirotčích důchodů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1, který nabývá xxxxxxxxx xx 26.6.1997

Xx. X

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx před 1. xxxxxx 1996

(1) Pojistné xx důchodové xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 1990 2) xx xxxxx xx xxxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnání x xxxxxx, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx určí, nejméně xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx níž xx započítává plně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, 3) xxxxx platí x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx pojistné xxxxx, x to xxxxxx, 4) která xxxxx k xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zaměstnání v xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 1990 xx 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx který je xxxxxxxx placeno, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění určený xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoveným xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx je všeobecný xxxxxxxxxx xxxxxx 5) xx kalendářní xxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx x dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx pojistné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 6) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1999; xxxxxx xxxx podmínkou xxxxxx pobyt na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx zaměstnání.

Čl. V xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1998

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxx 1. lednem 1998 x x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx těchto důchodů xx xxxx před 1. lednem 1998, x když x xxxx xxx bylo xxxxxxxxxx rozhodnuto, se xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1998 xx 30. xxxxxx 1998 a x xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1998 pravomocně xxxxxxxxxx, x x přiznání xxxx xxxxx xxxx xxxxxx důchodů xx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1998, x xxxx o xxxx xxx bylo pravomocně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx nárocích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx období.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. X xxx 12) x xxxxxxx částek, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §15 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx stanovení výpočtového xxxxxxx (xx. X xxx 15), x xxxxxxxx pro zvýšení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. XXX xxx 5) se zjišťují xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx poživatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx činný, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 5 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (čl. I xxx 5), x xxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1998 xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx x xxxxxxx s xxxxx podmínkou, nenáleží xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxxx uvedenou xxxxxxxx xxx xxxxxxx starobního xxxxxxx, xx poživatel xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 31. ledna 1998; tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx má x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(5) Nároky xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 1998 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xx 1. xxxxx 1998 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. XX).

(6) X xxxxxx xx podle xx. XX xxxxxxxxx u xxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 289/1997 Xx. x xxxxxxxxx od 2.12.1997 xxxxx xxxxxxxx 1, 4 x 5, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.98 x xxxxxxxx 2, xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1.7.98

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx plný xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a trvá-li xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, vzniká xxxxx xx tento xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; výše tohoto xxxxxxx xx přitom xxxxxxx xx xxxx, x jaké xxx xxxxxxxxx xxxxx důchod xxxxxxxx, a upraví xx xxxxx xxxxxxxx x zvyšování důchodů xxxxxxxx po tomto xxx. Plný invalidní xxxxxx xxxxx věty xxxxx se přizná xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx důchodu xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx výši, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x §46 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx (xx. X xxx 51).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. I xxxx 55, 56 x 71 xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1998.

(4) Výše xxxxxxx xxxxx čl. XXX xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x upraví xx xxxxx předpisů o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dni.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 x 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 26.6.1997

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx důchodu, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxxx §29 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx o důchodovém xxxxxxxxx") xx xxxxxxx xx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx platných xxxx tímto xxxx; xxxx výdělečné činnosti xxxxxxxxxx xx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2001, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx dni (čl. X xxx 4), xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx tento xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2001, pokud xx xxx xxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx zvýšení procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx podle §30 xxxx §31 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx dosažení xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx §31 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. červencem 2001 x x xxxxx nebylo xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. červencem 2001, x když x xxxx xxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 3 x 4.

3. Xxxx xxxxxxxxx výměry starobního xxxxxxx, xx který xxxxxx nárok xxxxx §30 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. červencem 2001 x xxxxx je xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2001, se xxxxxxx xxxxx předpisů platných xx 30. xxxxxx 2001.

4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxx §30 nebo §31 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2001 x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2001 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2001.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznaného xxxxx §30 xxxx §31 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2001 xx xxxxxxxxx xxxxx xxx 30. června 2001 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, tento xxxxx trvá x xx 30. xxxxxx 2001 x do xxx xxxxxxxxxxxxxxx splátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2001 xxxxxxxx tento vztah x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 5 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xx této splátky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinen oznámit xxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2001; xxxx ohlašovací xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost podle xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx poživatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracovněprávní xxxxx v době xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xx x xxxx xxxx xxxxxx pracovněprávní xxxxx x souladu x podmínkou uvedenou x §37 odst. 5 zákona x xxxxxxxxxx pojištění.

6. Xxxx xxxx o xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (xx. I xxx 1) se xxxxxxxx xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xx náhradní xxxx pojištění za xxxxxx po 30. xxxxxx 2001.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 116/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxx starobního důchodu xxxxx §76 zákona x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 289/1997 Xx. x xxxxxx x. 118/2000 Sb., xxxxxxxxxx v období xx 1. ledna 1997 xx 30. xxxxxx 2001 xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 a 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx., a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx omezena xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1995, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2001 xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx důchodů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 31. prosince kalendářního xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx spadá xxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx tak, jako xxxxx starobní xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx posuzuje xxxxx předpisů platných xxxx xxxxx xxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 263/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002

Čl. XX

Xx první xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx indexu spotřebitelských xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx prvého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. X bod 1) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 264/2002 Xx. x účinností xx 1.7.2002

Xx. XX

Xxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx xxx 2001 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2002. Ustanovení §17 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedeného xx xxxx první nepoužije.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.9.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Za samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx mandatáře xxxxxx xx základě xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxxx xxxx smlouva xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

2. X nárocích xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 a o xxxxx xxxxxx xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a o xxxxxxxx, odnětí nebo xxxxx výše xxxxxx xxxxxxx za dobu xxxx 1. xxxxxx 2004, x když x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx rozhodne xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

3. Pro xxxxx splnění podmínky xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxx invalidní x částečný xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 18 xxx xxxxxxx x roce 1994 x 1995 xxxxx xxxxxxxx účinných před 1. lednem 1996.

4. Xxxxxxxx xxxxxx přiznaný xxxxx §30 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003 xx xxxxxxx xx 31. prosinci 2003 xx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených předpisy xxxxxxxx ke dni 31. xxxxxxxx 2003; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx činnosti, xxx xxxxxxx tohoto důchodu xxxxxxxxxx, x souběh xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx s jinými xxxxxxx.

5. U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, který xxxxxxxx x 31. prosinci 2003 xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx určitou, xx xxxxxxxx sjednání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx skončí x xxxxxxx xxxx 2004. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznaného xxxx 1. xxxxxx 2004, xxxxx xxxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2003 xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx tak, že xxxxx pracovněprávní xxxxx xx skončit po 31. prosinci 2004, xxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2003 po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, nejdéle xxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxxxxx xxxxxxx splatné x xxxxx 2004; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2004 xxxxxxx plátci starobního xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx předcházejícího xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dubnu 2004 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx nejdéle xxxxxxx xxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx 1. lednem 2004.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvek xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního důchodu, xx považuje pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdříve však xx 1. ledna 2004, xxxxx pobírání xxxxxx dávek uvede xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2004.

2. Záloha xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2004 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, která xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, byla xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx přeplatek xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx rodičovský xxxxxxxxx xxxx xx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx povinna zaplatit xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaplatila x xxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx částky, xxxxx xxxxxx zaplaceny, xx xxxx; xxxxxx, které xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

Čl. XIII

1. Xxxxxxxxxx x neslučitelnosti funkce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. c) x x) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prvních volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx částí xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx x roce 2004.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Čl. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx splátky splatné xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxx xx x takové úpravě xxxxxxx.

2. Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xx výplata xxxxxxxxxx invalidního důchodu xx nejbližší xxxxxxx xxxxxxx po dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 24/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2006

Xx. X

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx x vdovecký xxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Poživatelům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx 31. prosinci 2006 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxxxx, xxxxxx výplata xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx důchodu splatné x xxxxxxxx 2006.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009. Xxxx osoby, xxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 x konají ji xxxx po 31. xxxxxxxx 2008, xxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx 8. xxxxx 2009.

2. X xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 písm. x) zákona č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1, xx xx příjmy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxx-xx x druhou xxxx další licenční xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provedeným xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xxxx 1. lednem 2009; to však xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

3. Účast xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

4. Xx dobu přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejvýše v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb. x 306/2008 Sb. x účinností xx 1.1.2009

Xx. LXVII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx starobních xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 30. června 2006 xxxxxx, xxxxx dosáhly xxxx 50 let xxxx 1. xxxxxxxxx 2006 x splnily xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §74a odst. 1 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xx. XXXX xxxxxx zákona, osobám xxxxxxxx v §76 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx vykonávaly xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xx dobu 15 xxx zaměstnání x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxx v hlubinných xxxxxx (popřípadě 10 xxx, xxx-xx x xxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx zařazeno xxxx xxxxxxxxxx I. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx starobní důchod xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx 55 let, xx na žádost xxxxx xx splátky xxxxxxx splatné po 30. červnu 2006 xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 do 31. prosince kalendářního xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxx, xx něhož xxx xxxxxxxx xxxxxx přiznán. Xxxxxxx xxxxx věty xxxxx však xxxxx x procentní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výměru, která xx stanoví xxx, xx nejvyšší částka xxxx xxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 76/1995 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 1995, se xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx důchodů, xxxxx xxxxxx účinnosti v xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx něhož xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xx stanoví xxx, xxxx kdyby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxx přiznán xx xxx 31. prosince 1995. Starobní xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx nezvýší, xxxxx xxx zvýšen podle §76 odst. 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2001 Xx., xxxx xxxxx xx. XX xxxxxx x. 188/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xxxx pokud xxx xxxxxx xx xxxxxxx opatření přijatých xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí xxxxx §4 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsažené x §76a xxxxxx x. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx čl. XXXX xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxx 100 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxxx xxxxxxx o 1&xxxx;000 Kč xxxxxxx xx splátky xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, zvyšuje xx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, plného xxxxxxxxxxx xxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx poživatele xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx §67a xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xx. XXXX xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Čl. III

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx ve xxxx xx 4 xxx x xxxxxx od 1. xxxxx 1996 xx 30. června 2005 x nepodal xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx řízení podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. června 2009. Bylo-li x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx o žádosti x přiznání důchodu, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x úpravu výše xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx přihlášky x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se po 30. červnu 2007 xxxxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx x pozůstalá xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xx vdovský xxxx sirotčí xxxxxx x xxxxxx úmrtí xxxx xxxxxxxxx ve xxxx první.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx ve xxxx xx 4 xxx xxxx péče xxxxx x dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx věku xx 18 let xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx starší 80 xxx xxxxx o xxxxx, která xx xxxxxxx xx péči xxxx xxxxx ve xxxxxx II (středně xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007, avšak xx xxx 30. xxxxxx 2007 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007 xxxx lhůta x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx a rozsahu xxxx x tyto xxxx xxxx o xxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x době x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 30. xxxxxx 2009. Podmínka xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených xx xxxx první xx po 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 řízení x xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx v bodě 2 a xxxx xxxxxx xxxxxx do 30. června 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokončí xx toto řízení xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007.

4. Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx 2 a xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 4 xxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 x xxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 2007, xxxxxxxxx se xxxx xxxx péče xxxxx xxxxxxxx předpisů účinných xx 30. xxxxxx 2007.

5. Výše xxxxxxxxxx, xxxxxx invalidních a xxxxxxxxxx invalidních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx vyloučené doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx §16 odst. 5 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx, se xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důchodu splatné xx 30. červnu 2007 xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx omezovaných xxxxx §16 xxxx. 5 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx se nezahrnou xxxxxxxxx doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 větě xxxxx xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění; xxxxxx xx vyloučenou xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro účely xxxx xxxxxx jen xxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 písm. x) x §102a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x žádostí xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007 prodlužuje x 90 xxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 152/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

Čl. XX

1. X xxxx 2008 xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2008.

2. Xxx zvýšení xxxxxxx xxxxx bodu 1 xx období xxx xxxxxxxxxx růstu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxxxx celkem xxxxxxx tak, xx xxxxxx měsícem xxxxxx xxxxxx xx srpen 2007 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx leden 2008. Xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1 xx xxxxxxx tak, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 % růstu xxx xxxxxxxxxx x období xxxxx xxxx první.

3. Xxx zvýšení důchodů xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §67 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §67 xxxx. 5 a §67 xxxx. 10 xxxx xxxx za xxxxxxxxxx zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 178/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 28.5.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx čl. X bodu 17 xx xxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx pojistného xx 31. xxxxxxxx 2008, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

2. Xxxxxxx vdoveckého xxxxxxx xx podle xx. X bodu 24 provede xxxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2006, byla-li xxxxxx x xxxx xxxxxxx podána xx 30. června 2011.

3. X xxxx samostatně xxxxxxxxx činných xxxxxxxxx x §9 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odečítají xxxxxx xx užití xxxxx xxxx, jde-li x druhou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provedeným xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxx xxxx-xx licenční xxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009; xx xxxx xxxxxxx, xx-xx předmětem xxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx díla.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 305/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 21.8.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 2010 x x xxxxx nebylo xx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx těchto xxxxxxx za dobu xxxx xxxxx xxxx, x když x xxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxx xxxxx dnem.

2. Účast xx důchodovém xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx před 1. xxxxxx 2010 xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 se xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx vznikne nárok xx xxxxxx před xxxxx 2019.

4. Nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §30 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx-xx poživatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 65 xxx xxxx 1. xxxxxx 2010, xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010; xxxxx dnem xxxxxx xxxxxx poživateli nárok xx starobní xxxxxx, x to xx xxxx, v jaké xx náležel dosavadní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx povinen nejpozději xx 31. ledna 2010 zaslat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu uvedenému xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se za xxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx považuje xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx plný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1, 2 xxxx 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx-xx nárok xx xxxxxxx, vdovecký xxxx xxxxxxx důchod, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx ke xxx 31. prosince 2009 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx-xx xxxxx xx vdovský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2010, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, pokud xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 xxxx 55 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 xxxx 58 xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx věk xxxxx. Xxxxx-xx x zániku xxxxxx xx vdovský xxxx vdovecký důchod xxxx 1. xxxxxx 2010 nebo po 31. prosinci 2009, xxx jde x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2010, xxxxxxx xxxxx xx vdovský xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxx za xxxxxxxx stanovených zákonem x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010, xx xx xxxx, v xxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, považuje xx 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx. Částečný invalidní xxxxxx, xx který xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9, xx ve xxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, považuje xx 1. xxxxx 2010 za invalidní xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x 50 %, x za invalidní xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro invaliditu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxxx xxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxx invalidní xxxxxx; xx den přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx druhého stupně xxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx den, od xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod. Xxxxxx důchodu xx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2010 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tom, xxx xx xxxxxx invalidní xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x výjimkou xxxxx xxxx xxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxx druhé xxxxx, pokud není xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009 stanoven xxxx xxxxxx invalidity x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx invalidity.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod, xx který vznikl xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xx výši, v xxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx od 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx prvního xxxxxx. Důchod xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx odejmout; xxxxxxxxxx x souběhu xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxx dotčena. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx se xxxxx §89 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx 8 xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx 31. prosince 2009, xx považuje od 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Částečná invalidita, xxxxx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2009, se považuje xx 1. xxxxx 2010 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně x 50 %, x xx invaliditu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x částečná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx českých právních xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx invaliditu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x 50 %.

12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 8 xxxx první x druhé se xx 1. ledna 2010 řídí xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými od xxxxxx dne.

13. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxx xxxxx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 2009 xx xxxxxxx takový xxxxxx invalidity, který xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu xx od xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx této xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konané xx roce 2009 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx invalidity, který xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx výši.

14. Xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx, v níž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

15. Xxx-xx starobní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznán xxxx 1. xxxxxxxxx 2009 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §19a xxxx. 1 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxx 2009, xxxxxxxx xx na xxxxxx tento xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §19a xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2009, x xx-xx xxxxxx po xxxxx přepočtu vyšší, xxxxx xx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2009.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2010 x xxxxxxxx bodu 14, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxx 15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.7.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Účast xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx 55 let xx hodnotí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni, xxxxx xxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx těmto xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 382/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xx. VII

1. Poslanci Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxxxx skončilo x xxxx 2009, a xxxx v xxxx 2009 znovu xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx své xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx, odchodné x důchody 94), xxxx xxxxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx předpisů xx xxx odvádí xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx plní ten, xxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle těchto xxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx též xxx xxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx důchodu, důchodu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2009, x xxxx v roce 2009 znovu xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx systému xx xxxxx xxxx své xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 19.9.2009

Xx. XXX

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx důchodů, na xxxxx xxxxxx nárok xxxx 30. xxxxx 2011 x které xx xxxxxxxxxx ode xxx, který spadá xx období xx 29. xxxx 2011, xx stanoví xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012, xxxxxxx nárok xx xxxxx důchod xx 31. prosinci 2011 xxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx x. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx důchod xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxx po xxxx 2011 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxx xxxxxxxxx důchod x xxxxxxxxx výši, x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx nové xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2. Xxxxxx-xx xxxxx xx částečný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 a x období xx 1. ledna 2010 xx 31. xxxxxxxx 2011 došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prvního stupně xx druhý nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx invalidity xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a poté x třetího xxxxxx xx druhý xxxxxx xxxxxxxxxx, x po 31. xxxxxxxx 2011 xxxxx ke změně xxxxxx invalidity

a) ze xxxxxxx stupně xx xxxxx stupeň, xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx 0,6667,

x) ze xxxxxxx stupně xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxx xxxx procentní xxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,3333,

c) xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx, použije xx xxx xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0,2222,

x) xx xxxxxxx stupně xx xxxxx xxxxxx, použije xx xxx xxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 1,3333.

4. Dojde-li xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce konané xx xxxx 2011 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepodrobení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepředložení xxxxxx ošetřujících xxxxxx xxxx nesdělení údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ode xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx lékařská xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x níž xx xxx pojištěnec podrobit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 220/2011 Xx. s účinností xx 30.9.2011 x xxxxxxxx bodů 2, 3 a 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Jestliže xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxx xxxx karanténa xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 x xxxx xxxxx x xxxx 2014, xxxxxxx období 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x §10 odst. 2 větě xxxxx x xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění účinném xx xxx 31. xxxxxxxx 2013, zachováno.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. s účinností xx 1.1.2012

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x §106a xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx odloží x xxxxxx x nich xx xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxx podány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx o xxxx xx zastaví. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2011 xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů České xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; zánikem xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedených xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 428/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a doby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dnem.

2. Vznikl-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxx tato xxxxx xxxx xxxxxxx v §52 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx xx sirotčí xxxxxx po osobách xxxxxxxxx v §52 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxxxx nárok xxxx xxxxx xxxx, xx posuzují xxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx důchod xx x xxxxxx xxxxxxxxx přizná nejdříve xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx nároky xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy podmínka xxxxxxx v xx. XX bodě 26 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXX

Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §15 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx 2012, x xx xxxxxxx §108 xxxx. 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx 2012, a xxxxxxxx x 31. xxxxx 2012, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2013/2014 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx středních xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vznik nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx čl. XIII xxxx xxxxx xxxxxx č. 428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxx opatření, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx těchto opatření xxxxxx xxxx, xx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. x účinností xx 1.12.2013

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možném xxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx takové xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákonného xxxxxxxx Senátu, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx věty za xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xx xxxx 1. xxxxxx 2014 u xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, hodnotí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §11 odst. 2 větách xxxxx xx xxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu. Dlužné xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx č. 155/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, lze za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2016.

3. Pro xxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx starobního důchodu xxxxx §34 odst. 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, se započítává x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx opatření Senátu, xx kterou xxxxxx xxxx xxxxxxx přiznáno.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2015 xx procentní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x přesností xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nahoru, aby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úhrn xxxxxx xxxxxxx základní výměry xxxxxxx x částky xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxx xxxxx 1,8 %, xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 8 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, bylo xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §29 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, před xxxxx xxxx, vzniká xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx splnění xxxxxx podmínek.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 267/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx spadajícího xx xxxxxx xxx 2016 a 2017 x výše xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx stanovena s xxxxxxxxxxxx x době xxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx jeho xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxx xxx, xx xx x době xxxxxx na důchodovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx přepočtu xx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx důchodovém spoření xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx starobního důchodu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v důchodovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxx xx xxxxxx o xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2015.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, upravující xxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacích xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx koeficientů xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx hranic xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx důchodů x xxxxxxx důchodů xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 212/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Byly-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxxx §37c xxxx. 1 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxxxxxx věk xxxxx §37c xxxx. 1 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx §37c xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §52 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxx splněny přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx nárok xxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxxx xxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. V xxxxxx právním předpisem x. 148/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx přiznané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 3 xxxx třetí xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Podmínka xxxxxx xxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2 větě xxxxx zákona x. 155/1995 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx. vznikla xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxx přerušení xxxx x xx tomto xxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx podána xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxx-xx xxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 6 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x vyplacené xxxxxx důchodu xx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 5 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x studium xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx, který xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2016 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ani xxxxxxx x další xxxxxx, při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx 1. xxxxxx 2005 pojištěnec xxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, u xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx považuje za xxxxxxxx úraz podle xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 259/2017 Sb. x účinností od 1.2.2018

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx vyplácených xxxxxxx x xxxxx 2019 xx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxxx důchodů podle §67 odst. 8 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne 1. xxxx 2018, xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx výměry xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §67 xxxx. 7 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx znění účinném xxx xxx 1. xxxx 2018, sníženého x 300 Kč x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 12 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2018, xxxxxxxxx o 300 Xx.

2. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx důchodu xxxx 85 xxx před 1. xxxxxx 2019, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 000 Xx xxxxx §67a xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. xxxxx 2019, xx splátky xxxxxxx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2018; xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx výměře zvýšené xxxxx §67 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2018. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx důchodu xxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx oznámení x xxx, xx ustanovení §86 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx obdobně.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx bodu 2, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx §65 xxxxxx x. 155/1995 Xx. xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3 xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §192 odst. 1 xxxxx xxxx xxxxx za středníkem xxxxxx x. 262/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx přiznané xxx dne, který xxxxx do xxxxxx xxxx 1. lednem 2023, se xxxxx x 500 Kč xxxxxxx xx xxxxx xxxx, které pojištěnec xxxxxxxx, od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2023, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xx 5; xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx starobního xxxxxxx.

2. Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 455/2022 Xx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 posuzují x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx ke xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx platí x x případě, že x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx dítěte nelze xxx xxxxx zvýšení xxxxx bodu 1 xxxxxxxx započítat xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx více osob, xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx xxx x xx osoby, xxxxx x dítě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxx x v xxxxxxx, xx u xxxxx dítěte byla xxxx xxxxxxx zohledněna xxx xxxxxxxxx důchodového xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu podle xxxx 1 nenáleží, xxxxx xx pojištěnec xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, spolupachatel xxxx účastník úmyslného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a zdraví, xxxxx svobodě a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxx x xxxxx xxxxx trestního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úmyslných xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx zohledněním xxxxxxxxxxx xxxx, zvýší xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 bez xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxx, k jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxx, které xxxxxx xxxxx na důchod xxxxx §61a odst. 1 zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2023, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx se pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxx ženy, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech. O xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx §86 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx-xx xx o xxxxxx uvedený x xxxx 4 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx starobní xxxxxx podle xxxx 1 na xxxxxxx xxxxxxx žádosti podané xx xxxxxxxxxxx tiskopisu. X této žádosti xx uvádějí xxxxx x xxxxxxxxxxx dětech x x xxxx x rozsahu xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx rozsahu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3 xxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x dítěti. Xxxxx xxxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nepravdivých xxxxx. Xxxxxx se xxxxxx x případě starobních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023 xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024; žádost xxx xxxxx nejdříve 1. xxxx 2022 x tím, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dnem xx použije obdobně xxxxxxxxxx §83b xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xx 31. xxxxxxxx 2022 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxx xxx, který spadá xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023, xxxxxxx xx starobní xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxx xx xxxxxxx xxxx dítěte, xxxxx xxxxxxxxxx uvedl x xxxxxxx x xxxxxxxx starobního xxxxxxx, x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxxxx splněna, zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §61 xxxx. 1 xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx též xxxxxxx xx vychované xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 1.

7. Xxx-xx xxxxxxxx důchod xxxxxx xxxxx xxxx 1 x zjistí-li se, xx x xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx přihlédnuto xxx xxxxxxxxx důchodového xxxx, xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxx §34a zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, z xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx rozsahu, zvýšení xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx 1 nenáleží x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx; přitom xx postupuje podle §57 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Sb.

9. Xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxx se xxxxx §34a odst. 2 věty druhé xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx poprvé xx 1. xxxxx 2024.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 323/2021 Xx. a 455/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x výjimkou bodu 5, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2022

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx 1. xxxxx 2022 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx osoby uvedené x §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx této xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx náhradní xxxx xxxxxxxxx x vyloučenou xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx x ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx doby 2 xxx xxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx-xx xxxxxxxxxx uvedenému x bodě 1 xxxx x §102 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx invalidní xxxxxx xxx dne, který xxxxx do xxxxxx xx 1. xxxxx 2022 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx dne přiznání xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Podle xxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxx v případě xxxxxxxx vdovského, vdoveckého x sirotčího důchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2022 Xx. x účinností xx 1.8.2022

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §37d x 37e xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a starobní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ode dne, xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023, xxxxxxxx xx za důchodový xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx x den 1. xxxxx 2023, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §32 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 455/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. X nárocích na xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x o xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx před xxxxx xxxx, x xxxx x nich xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

2. Byl-li xxxxxxxx xxxxxx přiznán xxxxx §31 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx důchod xx xxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané xxxx xxxxxxxxx důchodového xxxx, xxxxxxx se výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při tomto xxxxxxxx podle zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx přiznány xxx xxx, který xxxxx do období xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023, se v xxxx 2023 xxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 15 zákona x. 155/1995 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx přiznané xxxxx §31 zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2024 xx období xxx zjišťování xxxxx xxxxxx spotřebitelských cen xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářním měsíci xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx 2023. Došlo-li podle §67 xxxx. 5 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v červenci xxxx x xxxxx 2023, xx při xxxxxxx vyplácených důchodů xxxxx §67 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx xx 1. xxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx srpen 2023 x v xxxxxxx xx 1. xxxxx 2025 xx xxxxxx xxxxxxx tohoto období xxxx 2023 x xxx xxxxxxx vyplácených xxxxxxx xxxxx §67a xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxx 2024 je prvním xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx 2023.

5. Xxxxxxxxxx §67 odst. 12 x §67a odst. 7 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xx 30. září 2023, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů xx 1. ledna 2024 xxxxx §67 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2023

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx oprávněný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, řídí xx xxxxx do řízení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 155/1995 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a důchod xx byl před xxxxx xxxx přiznán, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které nebyly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx oprávněného, zákonem x. 155/1995 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 321/2023 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 155/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

134/97 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 87/91 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98, s xxxxxxxx ustanovení §39 x §79, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.6.97

289/97 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 134/97 Xx., xxxxx x. 1/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 463/91 Xx., x životním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx ČNR x. 114/88 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů ČSR x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.12.97 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11, 12, 31, 37, 40, 46, x 74, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.98 a xxxxxxxxxx §34, 41 x 45, které xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.7.98

233/98 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 155/95 Xx. publikované x xxxxxx x. 79/98

224/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx XX a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.12.99

18/2000 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 28.2.2000

118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx o xxxxxxx městě Xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

220/2000 Xx., x změnách xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

116/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2001

188/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

353/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 5.10.2001

198/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

263/2002 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

264/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

420/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx představitelům xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, soudcům x xxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx neschopnosti k xxxxxx funkce, a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx) x x důchodovém xxxxxxxxx

x účinností od 27.9.2002

40/2003 Xx., xxxxx XX xx xxx 21.1.2003 xx věci xxxxxx xx zrušení §78 zákona x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 13.2.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

425/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 589/92 Xx., o pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2004

85/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX

86/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx x. 252/97 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 14.1.2004 a vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 29.1.2004

x účinností xx 5.3.2004

281/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 7.5.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 90/95 Xx., x jednacím řádu Xxxxxxxxxx sněmovny, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx platu x xxxxxxx náležitostí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx XX

x účinností xxx 15.6.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

562/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx zákona

s účinností xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

168/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 143/2001 Sb., x ochraně hospodářské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

24/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2009

264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců

s od 1.1.2008 x výjimkou §82x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2006 (zákonem x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

405/2006 Xx., xxxxx XX xx xxx 6.6.2006 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §5 xxxx. 3 xxxx xxxxx a xxxxx zákona x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 582/91 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vyjádřených xxxxx "xxxx xxxx x xxxx ve xxxx xx xxxx xxx, xxxx x xxxx xx xxxx do 18 xxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x" x xxxxx "xxxx xxxx x"

x účinností od 1.7.2007

585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx práce, xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

152/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007, x xxxxxxxx §9, který xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2008

181/2007 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů x x Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákoníku práce, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx č. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x souvislosti s xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

341/2007 Xx., xxxxx XX xx xxx 16.10.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §32 xxxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 5.1.2007

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 27.3.2008

178/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.5.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 21.8.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 266/2006 Sb. (1.1.2017)

382/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

479/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2009

108/2009 Sb., x jednorázové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příplatek x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2009

282/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

303/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2009

43/2010 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 155/95 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 16/2010

135/2010 Xx., xxxxx ÚS xx dne 23.3.2010 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §15 xxxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2011

347/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Sb., x Xxxxx práce XX x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 1.3.2011 sp. xx. Xx. XX 55/10 ve xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxx x. 347/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Ministerstva práce x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

220/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2011, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 22.7.2011 x 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

348/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 137/2001 Sb., x zvláštní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx v souvislosti x xxxxxxxx řízením x o změně xxxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x účinností xx 1.1.2012

365/2011 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

186/2012 Xx., nález XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 odst. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §68 odst. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, §124 xxxx. 5 xxxx. a) zákona x. 361/2003 Sb., x služebním poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 odst. 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx představitelů xxxxxx moci a xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 zákona x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §65 xxxx. 1 xxxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.6.2012

314/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.9.2012

401/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

403/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, x další související xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

267/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2013

274/2013 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.8.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

183/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

131/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

205/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.10.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s účinností xx 1.1.2016 x 1.1.2017

47/2016 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2016

137/2016 Sb., kterým xx mění zákon x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016

190/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.6.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

212/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

213/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2016

24/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

99/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2018

150/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

203/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018 x xxxxxxxx §67, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.8.2017

259/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2018

310/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2018

191/2018 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 1.1.2019

32/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2019

244/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2019

315/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2019

286/2020 Xx., xxxxx XX ze xxx 12.5.2020 xx. xx. Xx. XX 47/18 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §67 odst. 2, xxxxxxxxxx §67 x 67x xxxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 26.6.2020

469/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x roce 2020 x o xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

540/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx v xxxxxxxxxxx x paušální daní

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

323/2021 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2023 x vyjímkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2022 x 9.9.2021

330/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

221/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2022

455/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 31.12.2022

71/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.3.2023

270/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2023 s výjimkou xxxxx §31, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2024

321/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2025

28/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 357/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx x osvobození Československa x xxxxxxxxx pozůstalých xx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osobám, x xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 až 1945 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2024

29/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 169/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 293/1993 Xx., x výkonu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2008 Xx., x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

36/2024 Xx., xxxxx XX xx. xx. Xx. ÚS 30/23 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §67xx xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §8x xxxxxx č. 198/1993 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx komunistického režimu x x xxxxxx xxxxx němu, ve xxxxx pozdějších předpisů, x §2x xxxxxx x. 357/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx boje za xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxxx příspěvku x důchodu některým xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx v xxxxxx 1939 až 1945 a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 22.2.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 29/1947 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x umisťování x xxxxx zaopatření xxxx xxxxxxxxxxx.
2) §13 xxxx. 1 část xxxx xx středníkem xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) §15 x §107 odst. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx zákona č. 134/1997 Sb.
4) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
5) §17 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx.
6) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
7) Zákon XXX č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona ČNR x. 590/1992 Sb., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
Zákon XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx ČNR x. 10/1993 Sb., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx. x xxxxxx č. 160/1995 Sb.
8) §10 x 13 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon).

9) §95 a 118 xxxxxx č. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx korporacích).

10) Xxxxx č. 35/1965 Sb., x dílech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 89/1990 Sb., xxxxxx x. 468/1991 Xx. a zákona x. 318/1993 Xx.
11) Xxxx. xxxxx ČNR č. 128/1990 Sb., x advokacii, xxxxx XXX č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský řád), xxxxx XXX č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 237/1991 Sb., o patentových xxxxxxxxxx, xxxxx XXX č. 360/1992 Sb., o výkonu xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inženýrů x xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 164/1993 Xx. x xxxxxx č. 275/1994 Xx.

12) §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

13) §9 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 323/1993 Sb. x xxxxxx x. 259/1994 Xx.
14) Xxxxx XXX č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/1993 Sb., xxxxxx č. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 196/1993 Sb., xxxxxx č. 323/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Sb., xxxxxx č. 87/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
15) Zákon XXX č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §195 x §206 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
17) Např. §92 odst. 2 xxxxxx XXX x. 186/1992 Xx., §106 xxxx. 2 xxxxxx x. 154/1994 Xx.
18) §8 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §34 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.
20) Zákon č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., zákona x. 522/1990 Sb., xxxxxx x. 134/1993 Xx., xxxxxx x. 190/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx x. 49/1994 Sb., xxxxxx x. 256/1994 Xx. x zákona č. 138/1995 Xx.
Xxxxx č. 172/1990 Sb., o vysokých xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 216/1993 Xx., xxxxxx x. 46/1994 Xx. a xxxxxx x. 192/1994 Xx.
21) §3 xxxx. 2 xxxx. x) x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 463/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx.
22) §6 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx. x zákona x. 149/1995 Xx.
23) §276 x násl. občanského xxxxxxxx řádu.
24) §118 xxxxxx ČNR x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx.
25) Zákon č. 183/1994 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 1994 x x roce 1995.
Xxxxx č. 76/1995 Sb., o xxxxxxx vyplácených důchodů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x roce 1995.
26) §6 čl. II xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1993, o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x některých xxxxxxx předpisů.
27) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
28) §37 xxxx. 2 zákona x. 29/1984 Sb., x soustavě základních xxxx, středních škol x xxxxxxx odborných xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 171/1990 Sb. x xxxxxx x. 138/1995 Xx.
29) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 132/1982 Xx. x xxxxxx x. 234/1992 Xx.
30) §1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx znění xxxxxx x. 17/1990 Xx. a zákona x. 138/1995 Xx.
31) §23 xxxx. 3 zákona XXX x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§53 x xxxx. xxxxxx x. 29/1984 Sb., xx xxxxx zákona x. 171/1990 Xx. x xxxxxx č. 138/1995 Xx.
32) §13 xxxxxx XXX x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a působnosti xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 272/1992 Xx.
33) §21 x 22 xxxxxx x. 172/1990 Xx.
34) §25 x 38 xxxxxx x. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 138/1995 Sb.
35) §177 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x. 149/1988 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx.
36) §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx.
37) Xxxxxxxx xxxxx č. 262/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
38) §37 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx zákona.
39) §33 xxxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 226/1992 Sb.
40) Zákon č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 16/1959 Xx., xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxx x. 67/1965 Sb., xxxxxx x. 87/1968 Xx., zákona x. 88/1968 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., zákona x. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., zákona x. 306/1991 Xx., xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., zákona XXX x. 582/1991 Sb., xxxxxx x. 235/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 589/1992 Sb., xxxxxx ČNR x. 37/1993 Sb., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 308/1993 Xx., zákona č. 182/1994 Sb., zákona x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Xx.
Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx péči v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 58/1964 Xx., zákona x. 87/1968 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění x. 8/1982 Sb., zákona x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx XXX x. 37/1993 Sb., xxxxxx č. 308/1993 Xx., xxxxxx x. 182/1994 Xx. x xxxxxx č. 118/1995 Xx.
41) §13 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 259/1994 Xx. x xxxxxx č. 149/1995 Xx.
42) §12a x 12b xxxxxx x. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx podnikání xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx.
43) Xxxxxxxx xxxxx č. 129/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1997.
44) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxxxxx xxxxx č. 353/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 2000.
47) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §118 xxxxxx č. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx.
49) Zákon č. 198/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
50) §566 xx 575 obchodního xxxxxxxx.
51) §2 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení xxxxx x. 303/1995 Xx., x minimální xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52) §80 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §2f xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §30 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
55) Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
56) §36 xx 43 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
57) §55 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
58) §46 xxxx. 3 a §48 xxxxxx č. 561/2004 Xx.
59) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx.
60) §55 xxxx. 3 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
61) §141 xx 159 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx).
62) §186 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb.
63) §45 xx 47 zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
64) §44 xx 47 zákona x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx.
65) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.
66) §8 xxxxxx č. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §115 xxxxxxxxxx zákoníku.
68) Xxxxxxxxx Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 988/2009 a Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx Xxxxxxxx Komise (XX) x. 1244/2010, x Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1231/2010 xx xxx 24. listopadu 2010, kterým se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) č. 987/2009 xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
69) Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
70) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §25 xxxx. 3 xx 5 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
72) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
73) §10 xxxx. 9 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
74) §7 xxxx. 8 a §36 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxxxxxx §127a zákoníku xxxxx.
76) §20 x 21 zákona x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 266/2006 Sb.
78) Xxxxxxxxx §56 xxxx. 2 xx 5, §64 xxxx. 5, §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 100/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 1995, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) §71 xxxx. 3 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
80) §6 xxxx. 4 písm. x) bod 13 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 152/2007 Xx.
81) §6 xxxx. 4 xxxx. x) bod 12 xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 109/2006 Xx.
82) §45b xxxx. 2 x §69 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx.
§19 xxxxxx x. 359/1999 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §20 x 21 xxxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
84) §15a xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb.
85) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
86) §5b xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 305/2008 Xx.
87) §192 xxxx. 1 xxxx xxxxx a §194 xxxxxxxx xxxxx.
88) §125 xxxxxx č. 187/2006 Xx.
89) §192 xxxx. 1 věta xxxxx zákoníku práce.
90) §192 xxxx. 5 zákoníku xxxxx.
91) §83 xxxx. 3 a §86 xxxx. 5 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 306/2008 Xx.
92) §45 xxxxxx x rodině, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
93) §108 xxxx. 1 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
94) Xxxxxx 25 Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Euratom), Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.
95) Xxxxx č. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx svědka x xxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) §7 xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

97) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx spoření, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
98) §4a xxxx. b) a x) a §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
99) §38 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 49/2009 Xx.
100) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
101) §30 xxxxxxxxxx zákoníku.
102) §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
103) §796 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
104) §824 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
105) §826 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) §928 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
107) §958 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
108) §963 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
109) §452 xxxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

110) Xxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx.

111) Xxxxx č. 376/2015 Sb., x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx.

112) §12 a 12a xxxxxx č. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

113) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

114) §93a zákona x. 111/1998 Xx., x vysokých školách x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

115) §2430 xx 2444 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

116) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

117) §47f xxxxxx x. 359/1999 Xx.

118) §47ja xxxxxx x. 359/1999 Xx.

119) §13 xxxxxx x. 374/2011 Xx., x zdravotnické záchranné xxxxxx.

120) §37 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.