Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.08.2020 do 31.12.2021.


Zákon o státní statistické službě

89/95 Sb.

Zákon

ČÁST I. Státní statistická služba §1

Vymezení pojmů §2

Orgány vykonávající státní statistickou službu §3

Působnost Českého statistického úřadu §4

Záruky nestrannosti státní statistické služby §5

Česká statistická rada §6

Působnost ministerstev §7

Statistická zjišťování u fyzických osob §8

Využití administrativních zdrojů údajů §9

Poskytování údajů z jiných informačních systémů §9a

Program statistických zjišťování §10

Statistická zjišťování bez zpravodajské povinnosti §11

Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů §12

Cenzový informační systém §12a

Zemědělské soupisy §13

Součinnost obcí §14

Podmínky plnění zpravodajské povinnosti §15

Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných statistických údajů §16

Poskytování důvěrných statistických údajů §17

Poskytování statistických informací a anonymních údajů §18

Statistické klasifikace a statistické číselníky §19

Statistické registry §19a

Registr ekonomických subjektů §20

Registr sčítacích obvodů a budov §20a

Zemědělský registr §20b §20c §20d §21

Aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů §21a §22

Identifikační kód vnitřní jednotky §23 §24

Přestupky §25 §26 §26a

Zmocňovací a závěrečná ustanovení §27 §28 §29

ČÁST II. Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §30

ČÁST III. Účinnost §31

č. 411/2000 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

INFORMACE

89

XXXXX

xx dne 20. xxxxx 1995

x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

§1

Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx statistická xxxxxx je xxxxxxx, xxxxx zahrnuje získávání xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o sociálním, xxxxxxxxxxx, demografickém x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xx Xxxxx republika xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx statistické xxxxxx xxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděné xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1) x xxxxx xxx statistickým xxxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajem xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx identifikaci jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 15)

x) anonymním xxxxxx xxxxxx individuální xxxx, xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímou, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) přímou xxxxxxxxxxxx identifikace jednotlivé xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx identifikátoru, který xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx,

x) nepřímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálního, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx individuálních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx hromadných xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxxxx jednotek pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx složka státu xxxx xxxxxxx xxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) zpravodajskou povinností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx 41), podílový xxxx, x dále fyzická xxxxx, která xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx postavení podnikatele, 7)

x) identifikačním xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") číselný xxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikačním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx činností (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx subjektu; xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx lesa x xxxxx xxxxx, xxxxx x poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxx opatření x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x s údaji xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxx jen xxx statistické účely; xxxx xxxxxxx podléhají xxx sdružené xxxxx xx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx nebo zjistit, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxx týká,

r) xxxxxx obvyklého pobytu xxxxxxx adresa místa xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 43); xxxxxx obvyklého xxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 44), adresa, xxxxx xx uvedena xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx skládají katastrální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxxx xxxxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) základní xxxxxxx xxxxxxxxx jednotka představující xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx vymezena jako xxxxxxxxxxx území nebo xxxx xxxx, oddělená xxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx části,

v) xxxxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx újezdu x x xxxxxxx, že xx xxxx členěna 45), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) sektorem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, územní samosprávné xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pojišťovny a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx sektoru.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X funkcí xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Českého statistického xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s výkonem xxxx xxxxxx ve xxxxxxx rozsahu jako xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx více xxxxxxxxxxxxx, xxxx pořadí jejich xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x projednané x ministerstvy.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx jsou povinny xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxx, xxxxxxx územní samosprávy, xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx. Zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statistických informací xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx

x) xxxxxxx metodiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) sestavuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxxx zjišťování,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx národní xxxx a stanoví xxxxxx metodiku,

f) vypracovává xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x ekologického xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx obyvatelstva"),

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vydává, xxxxxxxxxx a poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, demografickém x xxxxxxxxxxx vývoji Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jejich porušení,

l) xxxxxxx a spravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, statistické xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x nich informace,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) spolupracuje x xxxxxxxxxxxxx organizacemi; xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 35)

o) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 70) xx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx.

(2) Xxxxx statistický xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vývoje státu xx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Statistickou xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, další xxxxxxx publikace a xxxxxxxx,

x) zajišťuje vývoj xxxxxx statistických xxxxx.

(3) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K tomu

a) xxxx přehled x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx x oblasti státní xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávají, x působí x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx přípravě programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, aby xxxxxxxxxxx x nadměrnému zatěžování xxxxxxxxxxxxxx jednotek,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx zajišťování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx metodickou xxxxx.

(4) Xxxxx statistický úřad xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob 70).

§5

Xxxxxx nestrannosti xxxxxx xxxxxxxxxxx služby

Český xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxx výkonu xxxxxx statistické xxxxxx xx řídí xxxxxx x xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vědecké xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx objektivita informací x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§6

Česká xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxx").

(2) X xxxx xxxx je xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx rady xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx x xxx xxxxxxxxx statistické xxxxxx x praxe. Rada xx nejvýše 25 xxxxx. Funkce člena xxxx je xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných podle §9 xxxx. 1 xxx Xxxxx statistický xxxx. Další úkoly, xxxxxx práce x xxxxxxxxx jednání rady xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§7

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx x rozsahu, xxxxx pro xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování, x xxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx s xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx projednání x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Statistická xxxxxxxxxx u xxxxxxxxx osob

Ve statistických xxxxxxxxxxxx, při xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) jménu x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx údaje xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx činnosti, 8)

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podnikatelská xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxxxx xxx zemědělskou xxxxxxx,

x) xxxxxx x využití xxxxxxxxxx půdy sloužící xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxx

(1) Orgány vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje, které xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 16) Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx žádost včas x xxxxxxxxx poskytnout, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxx správě xxxx individuální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x právnických osob, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx dostupné x elektronické xxxxxx, x xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx 47) x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 48) a pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx,

x) z xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení o xxxxxxxxxx zboží do xxxxxxxxxx xxxxxxx režimu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx 49),

x) x xxxxx získaných při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 22) xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx sídlo, x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, organizační xxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; identifikací se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x fyzických xxxx rodné xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxx statistické xxxxx x vedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx na požádání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx.

(4) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařazených do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x propočtem xxxxxxx x xxxxx x xxx sestavení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x finančních xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx požadavků Xxxxxxxxxx společenství 50).

(5) Xxxxx poskytované Českému xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se předávají xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určení xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které se xxxxxx, pokud tím xxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx se xxxx údaje poskytují.

(6) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx sdružovat xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx úřady xxxx povinny xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx 16) xxxx xxxxx se x xxxx shromažďují.

§9a

Poskytování xxxxx z xxxxxx informačních systémů

(1) Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx,

2. jméno, xxxxxxxxx jména,

3. xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,

4. datum, místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

5. xxxxx, místo a xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxxxxx, x datum xxxxxx právní xxxx xxxxxx rozhodnutí,

6. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx občanství,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 62) x xxxxxxxx občanech Xxxxx xxxxxxxxx 63) xxxx xxxxx:

1. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxxx jména x xxxxxxxx,

3. pohlaví x xxxx xxxxx,

4. předchozí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx nebo xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství,

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 66), xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx uzavření, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 68),

9. rodné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx partnerem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

10. xxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x datum xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x cizincích xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 43) x xxxxxxxxx, kterým xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxx x azylu 44), xxxx údaje:

1. rodné xxxxx, popřípadě xxxx xxxxx,

2. xxxxx příjmení x xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx,

5. xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxx xxxx oprávnění x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx víza xxxx oprávnění k xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

6. xxxxxxx stav, datum x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela, xxxxx xxxxx a xxxxx narození,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, datum xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx,

8. xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx partnera; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx občanství,

9. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxxx a xxxx xxxxx číslo; v xxxxxxx, xx rodné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

10. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xx jeden x xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

11. xxxxxxxxx pobytu,

12. xxxx xxxxxx,

13. xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) X poskytovaných xxxxx lze v xxxxxxxxxx případě použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx úkolu.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxxxx 23) xxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování x jeho xxxxx,

x) xxxxx zpravodajských jednotek, xxxxx mají zpravodajskou xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) periodicita a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx provádějící xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mají zpravodajské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11

Statistická zjišťování xxx xxxxxxxxxxxx povinnosti

Jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx než xx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx lidu, xxxx x xxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxx, úmrtí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx státní xxxxxx x poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povahy xxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, adrese xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, místu xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x místu obvyklého xxxxxx xxxxxxx, kterému xxx udělen azyl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, pořadí xxxxxxxxxx (rozvodu), počtu xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx byly xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12a

Cenzový xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, evropské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx lidu, xxxx x bytů 73) xx xxxxxxx xxxxxxx informační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy 74).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

(3) Xxx xxxxxxx cenzového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo vnitra xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx vnitra poskytuje Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx služeb.

§12a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.8.2020

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství v xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx formulářích, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx soupis provádí; xxxxx xxxxx hradí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx vzniknou.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověří, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx potřebnými xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx zemědělský soupis xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx provádějícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pomoc.

§15

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxx, xxxxx vzniknou xxxxxxxxxxxx jednotce, xxxx xxxx jednotka xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro provedení xxxxxxxxxxxxx zjišťování zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezplatně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxxx důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx statistických zjišťování xxxx sběr údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důvěrných xxxxxxxxxxxxx údajích, se xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxx povinni xxx xxxxxxx do zaměstnání xxxx před zahájením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nesdělím xxx neumožním xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx získanými xxx xxxxxxxxxxx účely, xx kterými se xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákona x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx." Xxxx xxxxxxxxxxxx se skládá xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, kdo xxxx skládá, "Xxx xxxxxxx." x xxxxxx xxxxxxx slibu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx složení xxxxx.

(4) Poskytnutí nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem (§17) xxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaji.

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxxx službu

a) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; tímto xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 36)

x) xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů xxx xxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx, předat xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx důvěrný xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, x xxxxxxxx přejímající xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jaká xx xx poskytována x Xxxxx republice,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxx xxxxx tvorby xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, 37)

x) xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx výzkumu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx xxxxx x přesný xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 51), x to xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx základním xxxxxxxx xx vědecký xxxxxx; údaje xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) předávají xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních smluv, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx statistický xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zákon 52), xxxx xxxxxxxx osoba, xxx se xxxxx xxxx týká, xxxx x takovému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx využití xxxxxxx. Xxx-xx x xxxx o právnické xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx podepsán statutárním xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx z xxxx xxx zřejmé, x jaký důvěrný xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx a xxx xx být xxxxxx. Xxxxx, xxx xx xxxx týká, může xxxxxxx xxxxxxxx odvolat, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx účinnost.

(3) Nelze-li x určitém xxxxxxx xxxxxxxxxx metodikou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získat více xxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx nebo poskytnout x xxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxx zjistit, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx týká.

(4) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §17 xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistických xxxxx x fyzických osobách xxx xxxxx statistické xxxxxxxx xxxxxxxx zákon, 15) s xxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c).

§18

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx publikací x xxxxxx xxxxx x způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx 38) x dále

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx úřadům, soudům, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační službě, Xxxxxxxx zemědělskému xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje xxxxxxx, xxx x xx požádá, x xx xx úplatu xx výši xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kopií, xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a anonymních xxxxx,

x) může vypracovat x poskytnout další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx na xxxxxxx xxxxxxx za cenu xxxxxxxxxx dohodou.

(2) Xx xxxxxxxxx xx poskytují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx platí pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Statistické xxxxxxxxx zveřejňuje Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx publikacích x xxxxxx xxxxxxx x xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxx xxxxx ve statistice xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxx, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx narození xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx údaj týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxx týká.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§19

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Český xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx klasifikace x xxxxxxxxxxx číselníky (xxxx xxx "klasifikace") x poskytuje z xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx místa, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x těch xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 13)

§19x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Český xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx ekonomických subjektů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx veřejným seznamem.

(2) Xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vytváří Český xxxxxxxxxxx úřad zemědělský xxxxxxx.

(3) Registry uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 vytvářejí xxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavu. Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 53).

(4) Ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx x xxxxx x nich xxxxxxxx xxxxxxx zpracovávají x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx údajů.

§20

Xxxxxxx ekonomických subjektů

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx ekonomický xxxxxxx xx registru ekonomických xxxxxxxx xx základě xxxxx, které získal xxxxx zvláštních zákonů 14) xxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx význam.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zapisují xxxx údaje:

a) identifikační xxxxx,

x) obchodní firma (xxxxx),

x) x právnických xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu sídlo, x xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxx,

x) územní xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx podnikání xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x organizační xxxxxx xxxxx; u xxxxxxx xxxxx datum xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x registraci nebo xxxxxx opravňujícího xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx x příčinu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu; x fyzické osoby xxxxx x xxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx),

x) u xxxxxxx osoby rodné xxxxx,

x) xxxxx zaměstnanců,

m) xxxx příjmu (xxxxxx), 24)

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 25) xxxx xxxxxxxxx xxxxx 26) xxxx kmenového xxxxx, 27)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lesní xxxx,

x) xxxxxx obhospodařované xxxx půdy,

r) skutečnost, xxx subjekt xxxxxxxx xxxxxxx, či nikoliv,

s) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z ostatních xxxxxxxxx zemí Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zboží xxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx společenství,

u) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby 71).

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx ekonomického xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx jednotky xx registru je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx x xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx požádá.

(4) X xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) typ vnitřní xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx identifikace,

e) xxxxxxx činnosti,

f) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zániku,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny.

(5) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ubytovacího xxxxxxxx.

(6) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx roka požádat xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx potřebných xxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx.

(7) Údaje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x), x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x) x x xxxxxxxx 5 xxxx. x) jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx.

(8) Údaje xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) až x), xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) x místních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx 54). Český xxxxxxxxxxx úřad je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dále xxxxxx státnímu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxx požadovaného údaje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nepůjde-li x údaj získaný xxx statistické xxxxx.

§20a

Registr xxxxxxxxx obvodů x xxxxx

(1) V xxxxxxxx sčítacích xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zapisuje prvky xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx základě údajů, xxxxx získal podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 72) xxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Registr xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx představuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x změny x xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxx lokalizaci xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vymezovány xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 56).

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx evidují

a) xxxxxxxx xxxxxxxx prvků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x statistické struktury,

b) xxxxxx nebo jejich xxxxx (vchody) s xxxxxxxxxxx popisnými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx regionu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxx, okres, xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx část, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, katastrální xxxxx 57), xxxxxx xxxxxxxxx jednotka, základní xxxxxxx jednotka, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx 57),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxx xxxx, ulice a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx se o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Do xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů x budov se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxx budovy,

b) územní xxxxxxxxxxxx budovy, xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) měsíc x xxx dokončení xxxxxx,

x) měsíc x xxx odstranění xxxxxx,

x) xxxxx odstranění xxxxxx,

x) xxxx vlastníka,

g) xxxxxxxxxx xxxx,

x) počet bytů x budov x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x m3,

k) podlahová xxxxxx budovy x x2,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) charakter budovy,

n) xxxx xxxxxx nosné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) připojení xx xxxx,

x) xxxxxx vytápění,

s) xxxxxxxx domu xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx objektu 70),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx 70),

v) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) X xxxxx, xx kterých xx xxxxxxx jeden byt, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sčítacích xxxxxx x budov x jednotlivé xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxxx číslo xxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x obytná xxxxxx bytu v x2,

x) xxxxx obytných xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx bytu (xxxxxxxx, sprchový xxxx, xxxxxx).

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7. K tomu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx zdrojů, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, domů x xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx bytu xxxxxx x jednoznačné xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bytu. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a přiděluje xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budov.

(10) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 5 a xxxxxxxx 6 s xxxxxxxx písm. g) xxxx veřejné x xx možné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 58).

(11) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx poskytne xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx jinému státnímu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů oprávněn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxx registr

(1) X xxxxxxxxxxx registru xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx rozsah xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x kritérií xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx osob xxxxx, x xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx se xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x fyzických xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx získané xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměření,

f) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a dotacích,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 71).

(3) Je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x registru xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§20 odst. 3).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§20x

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2006 Sb.

§20d

§20d zrušen právním xxxxxxxxx č. 230/2006 Sb.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§21x

Xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x referenčních xxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxxxxx xxxxxx, a xx x ekonomickém subjektu x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x x), x xxx-xx o xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 xxxx. 4 xxxx. x), x) až x) x x) xxxxxx xxxxxx.

§21x vložen právním xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§23

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Identifikační xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx přiděluje vnitřní xxxxxxxx Xxxxx statistický xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vždy x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§24

Na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnosti identifikačního xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Přestupky

§25

(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo sběr xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §16 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Kč.

§26

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx zpravodajská xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxxx §10 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Kč.

§26x

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx projednává

a) orgán xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zaměstnanec nebo xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťováním, povinnost xxxxxxxxxxxx porušili, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1,

x) xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost splněna, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1.

Zmocňovací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§27

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoví

a) xxxxxx xxx přípravě programu xxxxxxxxxxxxx zjišťování (§10),

x) xxxxxxx statistických xxxxxxxxxx (§10),

x) kritéria pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20b xxxx. 1.

§28

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx město Xxxxx xxxxxxxx xx dni 1. července 1995. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x hmotný xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx přecházejí xxxx 30. června 1995 xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx statistické xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxxx zanikají xx xxx 1. xxxxx 1996. Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1995 na Český xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do dne xxxxxx stanoveného x xxxxxxxxxx 1 x 2 použijí xx xx xxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xx 8 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ustanovení xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx statistických xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx.

(5) Statistická zjišťování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ekonomických veličin xxxxxxxx xxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. x. 671/1980 03 x statistické klasifikace x číselníky xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona České xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vytvořené xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Registr xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx subjektům xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx platných xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x který xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do 60 dnů xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx oznámení xxxxx xxxx orgánům, xxxxx identifikační čísla xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx statistický úřad x x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísel.

§29

Xxxxxxx se:

1. Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. §1 až 22, §23 xxxx. 1, 2, 3 x 5, §24 xx 35 xxxxxx č. 21/1971 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 128/1989 Xx.

3. Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 40/1972 Sb., x působnosti orgánů Xxxxx socialistické republiky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

4. Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 171/1989 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 40/1972 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 243/1988 Sb., x statistických zjišťováních x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx Ústřední xxxxxx xxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx č. 71/1965 Sb., x xxxxxxxx x využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx č. 9/1966 Sb., x xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxx.

8. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 113/1972 Sb., o xxxxxxxx x využívání jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 114/1972 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 115/1972 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

11. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 116/1972 Sb., x vytváření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 117/1972 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXXX.

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 95/1976 Sb., x jednotném třídění xxxxxxxxxx prostředků.

14. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 124/1980 Sb., x jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektů x stavebních xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 156/1980 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 95/1976 Xx., o jednotném xxxxxxx základních prostředků.

16. Xxxxxxxx Federálního statistického xxxxx č. 117/1981 Sb., x xxxxxxxx x využívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 81/1982 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

18. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 58/1983 Sb., x xxxxxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx řízených Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 47/1985 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 97/1985 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (č. j. Xx 463/318-30/7-54) a Xxxxxxxxxxxx financí (x. x. 181/99.680/54) ze xxx 4.8.1954 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investičních (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) prací (xxxxxx 99/1954 Ú.l.).

22. Xxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxxxxxx (x. x. Xx 463/35-17/3-55) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. x. 182/31.400/55) xx xxx 31.3.1955 x xxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx 39/1955 X. x.).

23. Xxxxx Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx (č. x. Xx 463/56-16/5-55) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. x. 181/45.713/55) xx xxx 17.5.1955 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx faktury (xxxxxx 52/1955 X. x.).

24. Xxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxxxxxx (č. j. Xx 463/124-23/9-55) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. x. 181/106.396/55) xx xxx 27.9.1955 o xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx 102/1955 X. x.).

25. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (č. x. Xx 463/26-19/4-58) a Xxxxxxxxxxxx financí (x. x. 182/126&xxxx;854/58) ze xxx 29.4.1958 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (částka 35/1958 X.x.).

26. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.7.1973 (x. j. 16&xxxx;326/73) xxx xxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxx xxxxxxxx pracujících xx vybraných organizacích x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (reg. x xxxxxx 3/1974 Sb.).

27. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28.12.1978 (x. x. 19844/74) o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. v částce 28/1974 Xx.).

28. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 1.2.1975 (x. x. 13662/75) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx vytváření x udržování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 16/1975 Xx.).

29. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 29.10.1975 (x. x. 18685/1975) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 38/1975 Sb.).

30. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 30.10.1975 (č. Xx 1842/75) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - 27 XXX (xxx. x xxxxxx 11/1976 Xx.).

31. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 26.5.1976 (x. x. 8743/1976), kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (reg. v xxxxxx 33/1976 Xx.).

32. Xxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 29.10.1973 (č. x. XX/31-24&xxxx;439/1973) pro prověřování x xxxxxxxxxxx ročních xxxxxxxx závěrek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x částce 7/1974 Xx.).

33. Vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizacích ze xxx 10.12.1976 (x. x. XX/1/24&xxxx;432/1976) (xxx. x xxxxxx 12/1977 Xx.).

34. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 31.12.1976 (x. x. XX/3/30&xxxx;823/1976), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, prací x služeb v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx kultury x xxxxxx k němu (xxx. v xxxxxx 12/1977 Xx.).

35. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xx xxx 31.12.1976 (x. x. XX/3/30&xxxx;988/1976), xxxxxx se vydává xxxxxxx kalkulační xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx ubytování, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxxxxxxx spotřebního družstevnictví x xxxxxx k xxxx (xxx. v xxxxxx 12/1977 Xx.).

36. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx ze xxx 12.4.1977 (x. x. XX/2-7&xxxx;868/1977), xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x částce 9/1978 Xx.).

37. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.6.1978 (x. x. 1793/78-032-918), kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx v XXXX (xxx. x xxxxxx 25/1978 Sb.).

38. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 20.2.1978 (XXX x. x. 962/78-03 x XXX č. j. 3045/78), kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxx (xxx. v xxxxxx 25/1978 Sb.).

39. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX x. x. 2128/78-03 x XXX x. x. XX/4-9352/78), jímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. x xxxxxx 25/1978 Xx.).

40. Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx "13/1 ODV" x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úsek xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x výrobně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx 14.7.1978 (x. Xx 4369/79) (xxx. x xxxxxxxx 17/1979 Xx. x 25/1978 Xx.).

41. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 15.8.1978 (x. x. 2997/78-032-1615), xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (xxx. x částce 31/1978 Xx.).

42. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (FSÚ x. x. 2079/78-03 ze xxx 31.5.1978 x XXX č. x. XX/4-14308/78 xx dne 20.7.1978), xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx (reg. x částce 31/1978 Xx.).

43. Výnos Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.8.1978 (č. x. 4404/78, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx "5 Xx" (reg. x částce 31/1978 Xx.).

44. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 9.3.1979 (č. x. XV/3-4 731/1979), jímž xx vydává oborový xxxxxxxxxx vzorec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx složek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx k xxxx (xxx. x xxxxxx 9/1979 Xx.).

45. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 6.12.1978 (x. j. XX/2-23&xxxx;530/1978) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných drobných xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 9/1979).

46. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického úřadu xx xxx 20.3.1979 (x. j. 981/79-033.87), xxxx se vydávají xxxxxxxx vzory xxxxxxxx xx xxxxx energetického xxxxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 22/1979 Xx.).

47. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x 8.3.1979 (x. j. 876/79-032-331) x doplnění jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 22/1979 Sb.).

48. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.12.1979 (x. j. 3668/79-03) o xxxxx xxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxx (xxx. v xxxxxx 28/1979 Sb.).

49. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 10.4.1979 (x. x. 1388/79-032.545), xxxxxx xx xxxx xxxx jednotného xxxxxxxxx organizací v XXXX (xxx. v xxxxxx 22/1979 Sb.).

50. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx financí xx xxx 16.6.1980 (XXX x. x. 1685/80-033-117 x XXX x. x. XX/1-5980/1980), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvotních záznamů x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. v xxxxxx 23/1980 Sb.).

51. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 7.12.1979 (XXX x. x. 3704/79-03 x FMF x. x. XX/4-18806/79), xxxxxx xx vyhlašují vzory xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx silniční xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (reg. x xxxxxx 23/1980 Xx.).

52. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX x. x. 795/80-033-49 xx dne 21.3.1980 x XXX x. x. XX/4-14421/79 xx xxx 20.8.1979), xxxxxx xx xxxxxxxxx jednotné xxxxx prvotních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx oblast xxxxx x zásobování (reg. x xxxxxx 23/1980 Xx.).

53. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.4.1980 (x. x. 877/80-03), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x běžných xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 23/1980 Xx.).

54. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.9.1979 (č. x. 3051/79-03), xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx zápisů xxx xxxxxx energetika (xxx. x xxxxxx 23/1980 Xx.).

55. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 3.6.1980 (č. x. 1585/80-03) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxx x x předávání xxxxxxxx ekonomických informací xx technických xxxxxxxx (xxx. x částce 23/1980 Sb.).

56. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.10.1980 (x. j. 2754/800-032-1504) x xxxxxxxx a xxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxx. v xxxxxx 2/1981 Sb.).

57. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx dne 27.1.1981 (č. j. 250/81-03-160) x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx klasifikace xxxxxxx x zemědělství x xxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 12/1981 Sb.).

58. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 22.12.1980 (x. j. 3151/80) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx práce x xxxx x xxxxxxxxxx věcí (xxx. x xxxxxx 12/1981 Xx.).

59. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.1.1981 (x. x. 210/81-03) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 12/1981 Xx.).

60. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.7.1980 (x. Xx 407/81) x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 12/1981 Sb.).

61. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 30.1.1981 (XXX x. x. 209/81-03 x FMF x. x. XX/1-1796/81) x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajové xxxxxxxx xxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 13/1981 Xx.).

62. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xx dne 30.1.1981 (XXX č. x. 208/81-03 x XXX x. x. XX/1-1768/81) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx. x xxxxxx 13/1981 Sb.).

63. Xxxxxx Federálního statistického xxxxx xx xxx 27.5.1981 (x. x. 1454/81-03) xxx postup xxx xxxxxxxx xxxxxx xx resortní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování (xxx. x částce 17/1981 Xx.).

64. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx ze dne 11.3.1981 (x. x. 700/81-03), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzory xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx veřejného a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 21/1981 Xx.).

65. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.6.1981 (x. Xx 1102/82), xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx "23/2 Xxxx XX" (xxx. x xxxxxx 21/1981 Xx.).

66. Výnos Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.12.1981 (x. Xx 1504/82), kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx "2/2 Xxx. Xxxx." (reg. x částce 34/1981 Xx.).

67. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx ministerstva financí xx dne 26.8.1981 (XXX x. j. 2261/81-03 a XXX x. x. 14312/81), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx automobilovou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací (reg. x xxxxxx 3/1982 Xx.).

68. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 19.3.1982 (x. x. 710/1982) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrobků (xxx. x xxxxxx 7/1982 Xx.).

69. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 23.6.1981 (x. x. XV/1-10 964/1981) xxx xxxxxxxx xxxxx nesprávností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx hospodářské xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 8/1982 Xx.).

70. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.7.1981 (x. x. 1984/81-03) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů (xxx. x xxxxxx 10/1982 Xx.).

71. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 2.7.1982 (x. Vk 1787/83) x státním statistickým xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx živic "26 Xxx" (reg. x xxxxxx 31/1982 Sb.).

72. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 9.3.1982 (x. x. XX/2-4&xxxx;066/1982), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx osnova x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 35/1982 Xx.).

73. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.12.1982 (x. Xx 2077/83), xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx "2/1 Xxxx" (reg. v xxxxxx 4/1983 Xx.).

74. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 2.12.1982 (č. x. 2067/83), xxxxxx se xxxx a doplňují xxxxxxxx "18 Xxx. Xx." (xxx. v xxxxxx 5/1983 Xx.).

75. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 20.5.1982 (č. j. XX/1-9&xxxx;100/1982), xxxxxx xx xxxxxxxx oborový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x němu (xxx. v xxxxxx 10/1983 Xx.).

76. Výnos Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 8.4.1983 (x. x. 2096/83) x sledování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů (reg. x xxxxxx 19/1983 Xx.).

77. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 2.11.1983 (x. x. 2407/83), xxxxxx xx vyhlašují jednotné xxxxx "Zjišťovací protokol x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedených xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx prací) - montážních xxxxx" x "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx" (xxx. v xxxxxx 5/1984 Xx.).

78. Směrnice Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx dne 4.8.1983 (x. Xx 2371/84) x xxxxxx "XXX 2-99" - Výkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. x částce 5/1984 Xx.).

79. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.11.1983 (x. Xx 2497/84) k xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxx výpočet xxxxxx xxx xxxxxxx xx zemědělství x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx X Zem" (xxx. x částce 5/1984 Xx.).

80. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického úřadu xx dne 8.12.1983 (x. x. 2682/83-413) x dalším xxxxxxxx x změnách Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 14/1984 Sb.).

81. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 15.11.1982 (č. x. 2020/83) - čs. xxxxxxxxxx x vyplňování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx "Xx RS 3-50", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx "Iv RS 3x-50" a seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx "Xx RS X - 24" (xxx. x xxxxxx 14/1984 Xx.).

82. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6.7.1984 (č. x. 2766/84), xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx "23/2 Xxxx XX" (xxx. x xxxxxx 21/1984 Xx.).

83. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.2.1984 (č. x. 2633/84) x xxxxxxxxxxxxx výběrovému xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 1984 xxx vykazující xxxxxxxx (xxx. x částkách 14/1984 Xx. x 21/1984 Xx.).

84. Směrnice Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.9.1984 (x. x. 2872/85) x xxxxxx organizovanému xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx strojů x xxxxxxxx za xxxx 1985 "Xx 1985-X" (xxx. x xxxxxx 22/1984 Xx.).

85. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx dne 12.7.1984 (x. j. 1687/84-41) x xxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 1/1985 Sb.).

86. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.11.1984 (x. j. 2538/84-41) x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a lesnictví (xxx. x xxxxxx 1/1985 Xx.).

87. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx dne 8.8.1985 (x. x. 1753/85-22) x změnách a xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů x xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 33/1985 Sb.).

88. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 8.8.1985 (č. x. 1752/85-22) o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 33/1985 Sb.).

89. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 8.8.1985 (x. x. 1751/85-22) x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 33/1985 Xx.).

90. Xxxxx Federálního statistického xxxxx xx xxx 8.8.1985 (x. x. 1754/85-22) x změnách x xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxx (reg. x xxxxxx 33/1985 Xx.).

91. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx úřadu ze xxx 11.6.1985 (x. Xx 6/86) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkazům xx xxxx základní xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 1/1986 Xx.).

92. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze dne 11.6.1985 (x. Xx 2/86) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zemědělské meliorace x xxxxxxxxx půdy (xxx. v xxxxxx 1/1986 Sb.).

93. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.6.1985 (x. Vk 208/86) xx xxxxxxx statistickým xxxxxxx xx úsek xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 1/1986 Xx.).

94. Xxxxxxx ke xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického úřadu "13/2 Xxxxx." "Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měrných xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx" xx xxx 11.7.1985 (č. Xx 257/86) (xxx. x xxxxxx 1/1986 Sb.).

95. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 12.12.1985 (x. x. XXX/2-21&xxxx;700/1985), kterým se xxxxxxxx Účtová xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. x xxxxxx 7/1986 Xx.).

96. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 17.12.1985 (x. x. XXX/2-23&xxxx;316/1985), xxxxxx se xxxxxxxx Účtová osnova x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 7/1986 Sb.).

97. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 23.12.1985 (č. x. XXX/2-22&xxxx;873/1985), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 13/1986 Xx.).

98. Výnos Federálního xxxxxxxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí (XXX x. x. 2105-456-22 ze xxx 17.12.1985 a XXX x. x. XXX/1-21286/85 xx xxx 13.11.1985), xxxxxx xx mění xxxxxxx k xxxxxx XXX a FMF, xxxxxx xx vyhlašují xxxxx prvotních xxxxxxx x xxxxxxx zápisů xxx oblast xxxxxxxx x automobilová xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 19/1986 Xx.).

99. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x Federálního ministerstva xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx č. 4 xxxxxx XXX x FMF, kterým xxx xxxxxxxx jednotný xxxx faktury xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povahy (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx neinvestiční xxxxxx) (XXX x. j. 2392/85-22-407 ze xxx 21.11.1985 x FMF XXX/2-17763/85 xx xxx 7.10.1985) (xxx. x xxxxxx 19/1986 Xx.).

100. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx ze xxx 17.12.1986 (x. Xx 716/86) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x XXXX (reg. x xxxxxx 7/1987 Sb.).

101. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 30.6.1987 (x. j. XXX/1-11&xxxx;532/1987), kterým se xxxx směrnice xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dalších složek xxxx xxxxxx (xxx. x xxxxxx 18/1987 Xx.).

102. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 28.11.1988 (č. x. V/2-19 400/1988) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (reg. v xxxxxx 47/1988 Xx.).

XXXX DRUHÁ

§30

Změna xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 34/1970 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 9/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 126/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 203/1990 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 575/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 173/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 283/1991 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 19/1992 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx České národní xxxx č. 167/1992 Xx., zákona České xxxxxxx xxxx č. 239/1992 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx rady č. 350/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 359/1992 Xx., xxxxxx České xxxxxxx rady č. 474/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx České národní xxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx č. 166/1993 Sb. x xxxxxx x. 47/1994 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §2 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx republiky".

XXXX XXXXX

§31

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 15. června 1995.

Xxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx 2001 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2001 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 411/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, který řízení xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 89/95 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.6.1995.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

356/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2000

220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx fondu)

s xxxxxxxxx xx 11.8.2000

411/2000 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 89/95 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

202/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 182/93 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx úřadů

s účinností xx 1.1.2003

81/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 11.3.2004, x xxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věty xx středníkem, §17 xxxx. 1 xxxx. x) x §20 xxxx. 2 xxxx. x) x t), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 1.1.2005

342/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2005

230/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.6.2006

245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2006

342/2006 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

239/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

7/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

154/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 89/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 4.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2015

466/2011 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 245/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

275/2012 Xx., x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx republiky)

s účinností xx 1.10.2012

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

332/2020 Xx., x xxxxxxx xxxx, xxxx x bytů x xxxx 2021 x o xxxxx xxxxxx x. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.8.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxx. xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx, zákon č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx znečišťujícími xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §27 xxxx. 3 a §28 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §47 xxxx. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx.
4) Xxxx. §12c odst. 2 xxxxxx x. 105/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx.
5) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
6) Zákon XXX č. 337/1992 Sb.
7) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx č. 135/1982 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 268/1949 Sb., x matrikách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §24 xxxxxx ČNR x. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
12) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně xxxxxxxx tajemství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 419/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvořících předmět xxxxxxxx tajemství.
Nařízení xxxxx ČSFR č. 148/1971 Sb., x xxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxx. xxxxx XXX č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxx. §48 zákona x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), §33 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §26 xxxx. 6 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., §12c xxxx. 1 xxxxxx x. 105/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx.
15) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Xx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx č. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikaní, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 83/1998 Xx.
17) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
18) Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
19) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. x) zákona x. 13/1993 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxx č. 309/1999 Sb., x Sbírce xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
24) §24 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x. 337/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
26) Xxxxx č. 227/1997 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondech x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x nadacích x xxxxxxxxx fondech).
27) Xxxxx č. 77/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 158/1999 Xx., x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx x xxxx 2001.
29) §2 xxxx. x) zákona x. 158/1999 Sb.
30) §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §28 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x politických stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxx č. 161/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
35) Čl. 284 a 285 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
36) Čl. 14 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 x xxxxxxxxxx Společenství.
37) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 322/97 xx xxx 17. xxxxx 1997 x statistice Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx, XXX) č. 1588/90 ze xxx 11. xxxxxx 1990 x předávání xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Statistickému xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
38) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
39) Zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx).
40) Zákon č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
41) Zákon č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
42) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2186/93 ze xxx 22. xxxxxxxx 1993 x koordinaci xxxxxxx ve Společenství xxx zřizování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 696/93 xx xxx 15. xxxxxx 1993 x statistických xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxx zjišťování a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44) Zákon č. 325/1999 Sb., x azylu x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §1 xxxx. e) zákona x. 236/1995 Xx., x platu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x soudců x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Nařízení Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx.
48) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2186/93.
49) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1172/95 xx xxx 22. xxxxxx 1995 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
50) Nařízení Xxxx (XX) č. 3605/93 xx xxx 22. xxxxxxxxx 1993 o xxxxxxx Xxxxxxxxx o postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
Xxxxxxxx (ES) č. 1221/2002 Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xx xxx 10. června 2002 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx (XX) č. 501/2004 Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1222/2004 xx xxx 28. června 2004 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x čtvrtletním veřejném xxxxxxxxx.
51) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 831/2002 ze xxx 17. xxxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx nařízení Xxxx x. 322/97 x xxxxxxxxxx Společenství, xxxxx xxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx vědecké účely.
52) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 285/2002 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 228/2005 Xx.
53) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx veřejné správy x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Například §21 odst. 3 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Xxxxx č. 158/1999 Sb., x xxxxxxx xxxx, xxxx a xxxx v xxxx 2001.
Xxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
56) Xxxxxxxx xxxxx č. 116/1995 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x zásady xxxxxx používání.
57) Zákon č. 344/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) Xxxxx č. 344/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §69 xxxx. 2 x §254 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) Xxxxx č. 245/2006 Sb., o veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
62) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §1 xxxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a příjmení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§2 xxxx. 2 zákona x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
67) §5 xxxxxx č. 115/2006 Xx.
68) §14 xxxxxx č. 115/2006 Xx.
69) Xxxxx č. 248/2000 Sb., x podpoře xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
71) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech.
72) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 158/1999 Xx.
Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

73) Čl. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 862/2007.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1260/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 763/2008.

74) §2 písm. x) xxxxxx x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2016 Xx.