Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2023.


Zákon o státní statistické službě

89/95 Sb.

Zákon

ČÁST I. Státní statistická služba §1

Vymezení pojmů §2

Orgány vykonávající státní statistickou službu §3

Působnost Českého statistického úřadu §4

Záruky nestrannosti státní statistické služby §5

Česká statistická rada §6

Působnost ministerstev §7

Statistická zjišťování u fyzických osob §8

Využití administrativních zdrojů údajů §9 §9a

Program statistických zjišťování §10

Statistická zjišťování bez zpravodajské povinnosti §11

Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů §12

Cenzový informační systém §12a

Zemědělské soupisy §13

Součinnost obcí §14

Podmínky plnění zpravodajské povinnosti §15

Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných statistických údajů §16

Poskytování důvěrných statistických údajů §17

Poskytování statistických informací a anonymních údajů §18

Statistické klasifikace a statistické číselníky §19

Statistické registry §19a

Registr ekonomických subjektů §20

Registr sčítacích obvodů a budov §20a

Zemědělský registr §20b §20c §20d §21

Aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů §21a §22

Identifikační kód vnitřní jednotky §23 §24

Přestupky §25 §26 §26a

Zmocňovací a závěrečná ustanovení §27 §28 §29

ČÁST II. Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §30

ČÁST III. Účinnost §31

č. 411/2000 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

INFORMACE

89

XXXXX

xx xxx 20. xxxxx 1995

x státní xxxxxxxxxxx službě

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx získávání xxxxx, vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, demografickém x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx částí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací a xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx není shromažďování xxxx vyžadování xxxxxxxxx x podkladů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1) x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) individuálním xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby, získaný xxx statistické xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx přímou nebo xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 15)

x) xxxxxxxxx údajem xxxxxx individuální údaj, xxxxx xxx x xxxxxxxx tvaru xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx použít xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx identity xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x úsilí,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvodit xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sociálního, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx charakteru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx individuálních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro číselný, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x procesů xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx xxxxxx statistických informací,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získávání xxxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxx xxxxxxxxxxx účely xxxxx xxxxxx zákona,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zpravodajskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxx požadované individuální xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, správně x xxxxxxxx pro statistická xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každá xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, která xx xxxxxx xxxxxxxxx 41), xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele, 7)

x) identifikačním xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo") xxxxxxx xxx, který xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxxxxx číselný xxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem,

n) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kód, xxxxx slouží k xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotka, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx strukturu (xxxxxx xxxxxxxx) xxxx strukturu xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx subjektu; xxxxxx jednotka x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42) xx xxxxxxxxxxxx registrům,

p) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rostlinná x xxxxxxxxx, včetně zelinářství, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx x odchyt xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx x poskytování xxxxxx pro zajištění xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx statistických xxxxx xxxxxx opatření a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxx zjišťování, prováděných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, ztraceny, přeneseny xx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx podléhají xxx sdružené xxxxx xx xxxx právnických xxxx fyzických xxxx, x nichž lze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx nebo zjistit, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx adresa místa xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx x pobytu, xxx-xx x xxxxxxx x povolením x xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jde-li x xxxxxxx, xxxxx x České republice xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 43); místem obvyklého xxxxxx cizince, kterému xxx udělen azyl xxxxx xxxxxxxxxx zákona 44), xxxxxx, xxxxx xx uvedena na xxxxxxx povolení x xxxxxx azylanta,

s) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejmenší územní xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x základní xxxxxxx jednotky, jejichž xxx xxxxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) základní xxxxxxx xxxxxxxxx jednotka představující xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spádová xxxxx xxxxxxxxx objektů xxxxxxxx nebo rekreačního xxxxxxxxxx,

x) územně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx vymezena jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx obvodu xx městské xxxxx,

x) xxxxxxxx územní jednotkou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, že xx obec xxxxxxx 45), území xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městské xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxx samosprávné xxxxx, státní x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx organizace xxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem xx xxxxxx xxxxxxx.

§3

Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stojí předseda, xxxxxxx xx návrh xxxxx jmenuje a xxxxxxxx prezident xxxxxxxxx. X funkcí xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx neslučitelné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx politickém hnutí. Xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx náležitosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx funkce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx xxxx místopředsedů, xxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xx podmínek x v rozsahu xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx podle metodiky xxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxx xxxxx, podléhají tyto xxxxxx xxxxx ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx

(1) Xxxxx statistický xxxx zabezpečuje xxxxxxxxx x zpracování údajů xxx statistické xxxxx x xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům, xxxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx x obsahové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posuzování sociální, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx posuzování xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxxx zjišťování,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxxx hospodářství x xxxx jednotlivých xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x ekologického xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx jednotlivých xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) sestavuje statistiky xxxxx a pohybu xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průzkumy,

j) xxxxxx, xxxxxxxxxx a poskytuje xxxxxxxxxxx informace, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x ekologickém xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx dodržování povinností x oblasti státní xxxxxxxxxxx služby x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x spravuje xxxxxxxxxxx klasifikace, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x mezinárodními organizacemi; xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx statistiky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 35)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx 70) xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx statistický xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxxx; získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx ročenku Xxxxx xxxxxxxxx, další xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx metod.

(3) Xxxxx statistický úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. K tomu

a) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby vykonávají, x xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx statistických údajů,

b) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxx přípravě programu xxxxxxxxxxxxx zjišťování x xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pomoc.

(4) Xxxxx statistický úřad xx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx 70).

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxx x ostatními xxxxxxxx xxxxxxxx, uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx etiku a xxxxxxx vědecké xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx při vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx, xxx nebyla xxxxxxxx objektivita xxxxxxxxx x nebyly omezeny xxxx zkresleny zveřejňované xxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxx rada

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx jako svůj xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "rada").

(2) V xxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx. Xxxxx rady xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx 25 xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx je čestná.

(3) Xxxx projednává návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xxx zpravodajské xxxxxxxxxx x posuzuje xxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxx §9 xxxx. 1 xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx úkoly, xxxxxx práce x xxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§7

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx zjišťování, x xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx program xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx statistický úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx s xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Českým statistickým xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx nichž xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx povinnost, xx xxxxx zjišťovat xxxxx xxxxx x

x) xxxxx x příjmení, rodném xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 8)

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxx, a x xxxxxxxx z xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx administrativních zdrojů xxxxx

(1) Orgány vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. 16) Xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx žádost xxxx x bezplatně poskytnout, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxx správě xxxx individuální údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zpracovány a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx požadavků Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xx Společenství 47) x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 48) x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx; xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx mlčenlivosti podle xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení o xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 49),

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 22) xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx od adresy xxxxx trvalého xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxxxx u fyzických xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. počet fyzických xxxx, xx něž xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systémů. Xxxxxxxxxxxx vykonávající státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx územní xxxxxxxxxx požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx individuální xxxxx xxxxxxxx zařazených xx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xxxxxxxxxxx x propočtem xxxxxxx x dluhu x xxx sestavení xxxxxxxxxxxx x ročních xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 50).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx přímé xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx účel, xxx který se xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx sdružovat xxxxx x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx a xxxx správní xxxxx xxxx xxxxxxx sdělit Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 16) xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§10

Program statistických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx statistických xxxxxxxxxx xxxxxxx Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx x součinnosti x ministerstvy x xxxxxx správními xxxxx x xxxxxxx 23) xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx předcházejícího xxxx.

(2) V xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou povinnost.

§11

Xxxxxxxxxxx zjišťování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx statistická xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxxxx údajů.

§12

Statistika obyvatelstva a xxxxxxx lidu, xxxx x xxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dětí, xxxxx, xxxxxxxx manželství, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx těchto informací xxxx xxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx podle xxxxxx xxx xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx důvěrné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx), počtu xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx manželství, xxxxx byly xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zemřelého kojence, xxxxx a čase xxxxxxxxx události.

§12x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx systém

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x splnění xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx 73) xx zřizuje xxxxxxx informační xxxxxx xxxx informační xxxxxx xxxxxxx správy 74).

(2) Xxxxxx tohoto neveřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxx cenzového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx registrů převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx identifikátor nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx služeb.

§12a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 21.8.2020

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zemědělské xxxxxxx provádí Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x obcemi. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx hradí xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx při zemědělských xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx; tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx zemědělský xxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx obcí

Orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x dohodnutém xxxxxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pomoc.

§15

Xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Náklady spojené xx splněním zpravodajské xxxxxxxxx, které vzniknou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx sama.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx potřebnou xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxx s odvoláním xx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx se xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx zaměstnání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxx xx svou xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxx jen xxx xxxx, pro který xxxx určeny." Slib xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx pověřené.

(3) Slib xx xxxxxx, xxxxxxxx xx jeho přečtení xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx, "Xxx xxxxxxx." x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx xxx uvedeno xxx xxxxx složení xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (§17) není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx zaměstnání xxxx příslušných xxxxx.

(6) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxxx službu xxxxxxx xxxxxxxx se s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx důvěrných statistických xxxxx

(1) Orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx statistické xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 36)

x) xxxxx, jestliže xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů xxx vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx statistický xxxx xx zahraničí, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxx, xxxx xx xx poskytována v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx důvěrné xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, 37)

f) xxxxxxxxx důvěrné statistické xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx výzkumu na xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx údajů x přesný xxxxxx xxxxxx využití x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 51), x xx právnickým xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx; xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, které xx xxxxxxxxxx údaje xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x mezinárodních smluv, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx statistický xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 52), xxxx jestliže xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx x takovému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx o xxxx x právnické xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Souhlas xxxx xxx písemnou xxxxx x xxxx z xxxx být xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx x xxx xx xxx xxxxxx. Xxxxx, jíž xx xxxx týká, může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x určitém xxxxxxx xxxxxxxxxx metodikou statistického xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxx vykonávající státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x údaj xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxx údaj xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §17 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistických xxxxx x fyzických osobách xxx účely statistické xxxxxxxx zvláštní xxxxx, 15) x xxxxxxxx §5 odst. 1 xxxx. x).

§18

Poskytování xxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vlastních xxxxxxxxx x xxxxxx médií x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup 38) x xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx republiky, xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx zemědělskému intervenčnímu xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x anonymní xxxxx xxxxxxx, kdo x xx xxxxxx, a xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x anonymních xxxxx,

x) xxxx vypracovat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx cenu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx se poskytují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxx je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokud xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí ustanovení xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx.

(3) Statistické xxxxxxxxx zveřejňuje Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, x rozsahu x xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředcích, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zpracováním získaných xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, týká-li xx xxxxxxxx případu. Xxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, úplné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx místa xxxxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxx xxxxx týkají. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx údaj xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 platí xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytují xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§19

Statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx statistické klasifikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, kde xxxx klasifikace x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní statistickou xxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx zpracování x xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxx tak xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. 13)

§19x

Xxxxxxxxxxx registry

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 vytvářejí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxx registrech xxxxx odstavců 1 x 2 xx x všech x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxxx ekonomických subjektů

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxxxx ekonomický xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů 14) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx. Zápis xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx význam.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zapisují xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx (xxxxx),

x) x právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sídlo, x fyzických osob xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podnikání, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx telekomunikační xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti,

f) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx složky xxxxx; u fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x registraci xxxx xxxxxx opravňujícího xx x xxxxxxxxx,

x) datum x příčinu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu; x fyzické osoby xxxxx a příčinu xxxxxx oprávnění xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sektor xxx xxxxxxx účty (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx),

x) u xxxxxxx xxxxx rodné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx (výnosu), 24)

x) xxxx základního xxxxxxxx 25) xxxx xxxxxxxxx xxxxx 26) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, 27)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lesní xxxx,

x) výměra xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx subjekt skutečně xxxxxxx, či xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx zemí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx zboží xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zemí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 71).

(3) Xx registru xxxxxxxxxxxx subjektů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx vnitřní jednotky xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx subjekt povinen xxxxxx, pokud ho x to Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx činnosti,

f) datum xxxxxx,

x) xxxxx zániku,

h) xxxxxxxxx velikosti,

i) xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) objem xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny.

(5) Xx-xx vnitřní jednotkou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx kromě xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

b) kapacita xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přechodné xxxxxxxxx xxxx,

x) počet osob xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ubytovacího xxxxxxxx.

(6) Český statistický xxxx registr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktualizuje. Xx tím xxxxxx xx oprávněn xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxx.

(7) Údaje xx xxxxxx jednotku xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x), v xxxxxxxx 4 písm. a) xx x) a x xxxxxxxx 5 xxxx. a) xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx každému, xxx o xx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx 4 x činnostních xxxxxxxxxx, x odstavci 4 xxxx. x) a x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 54). Český xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a dále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx x údaj získaný xxx statistické účely.

§20a

Registr sčítacích xxxxxx x xxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů x xxxxx Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx prvky xxxxxx identifikace x xxxxx o budovách xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 72) xxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx obvodů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podchycuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x změny x xxxxxx, čase a xxxxxxxx.

(3) Součástí registru xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jevů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 56).

(4) V xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů a xxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která podchycuje xxxxxx, správní, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx

x) soustavu xxxxxxxx xxxxx: území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxx, základní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx 57), územně xxxxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxxxx jednotka, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 57),

x) soustavu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: část xxxx, xxxxx x xxxxxxx veřejná prostranství.

Do xxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prvcích x xxxxxx evidenčních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů x xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx dokončení xxxxxx,

x) měsíc x xxx odstranění budovy,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx vlastníka,

g) obydlenost xxxx,

x) počet xxxx x budov x xxxx,

x) xxxxxxxxx plocha xxxxxx x m2,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx budovy x x2,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) připojení xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxx,

x) způsob vytápění,

s) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 70),

x) xxx xxxxxxxxx xxxxx 70),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx.

(7) X xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx jeden xxx, xxxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxx sčítacích xxxxxx x xxxxx x jednotlivé byty xxxxxxxxxxxxxxxx těmito údaji

a) xxxxxxxxxxxxx kód xxxx,

x) xxxxxxxx číslo bytu,

c) xxxxxxx,

x) obydlenost xxxx,

x) xxxxxxx x obytná xxxxxx xxxx x x2,

x) xxxxx obytných xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx bytu xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx bytu (xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx).

(8) Český xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zapisovaných podle xxxxxxxx 5 xx 7. X xxxx xxxxxxx xxxxx získané x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxx, domů x xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxx a identifikační xxx bytu slouží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pouze evidenční xxxxxx a xxxxxxxxx xx Český statistický xxxx xxxxx budově x každému xxxx xxx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxx sčítacích xxxxxx a budov.

(10) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 a xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx xxxx. x) xxxx veřejné a xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem 58).

(11) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 písm. x) x odstavci 7 jsou neveřejné. Xxxxx statistický xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxx xxxxx orgán xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxx registr

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx informace x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z kritérií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxx sídlo, x fyzických xxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxxx, liší-li se xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x fyzických xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměření,

f) údaje x výrobních kvótách, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx 71).

(3) Je-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se x registru též xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (§20 odst. 3).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx.

§20c

§20c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2006 Sb.

§20x

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2006 Sb.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§21a

Aktualizace xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů

Správa xxxxxxxxxx registrů xxxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx xxx aktualizaci registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx registrů xxxxxxx xxxxxx, x xx x ekonomickém xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §20 xxxx. 2 xxxx. x) až h) x x), x xxx-xx o xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 4 písm. a), x) xx x) x k) xxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§23

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x jednoznačné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx význam.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ho xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§24

Na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxx správního xxxx xxxxxxxxx.

Přestupky

§25

(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícího státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, dopustí přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§26

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 100&xxxx;000 Kč.

§26x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx pověřil xxxxxxxxxxxx zjišťováním, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porušili, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splněna, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 1.

Xxxxxxxxxx a závěrečná xxxxxxxxxx

§27

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxxx statistických xxxxxxxxxx (§10),

x) kritéria pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §20b xxxx. 1.

§28

(1) Xxxxxxx statistická xxxxxx pro kraj Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx ke dni 1. července 1995. Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxx i hmotný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx, xxxxx i xxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30. června 1995 xx Xxxxx statistický xxxx.

(2) Krajské statistické xxxxxx pro xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Severočeský, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 1. xxxxx 1996. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. prosince 1995 na Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xx xx činnost krajských xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx statistické správy xxx xxxxxx město Xxxxx dosavadní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xx 8 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Statistická xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kódování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výnosem Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. x. 671/1980 03 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyhlášené Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vytvořené xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., x xxxxxx statistice, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxx tohoto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikačních xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx identifikační čísla xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx tohoto oznámení xxxxx ekonomickému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xx oprávněn nadále xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx orgánům, xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x případě, xx sám zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§29

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 278/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. §1 až 22, §23 xxxx. 1, 2, 3 x 5, §24 xx 35 zákona č. 21/1971 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 128/1989 Xx.

3. Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 40/1972 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

4. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 171/1989 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 40/1972 Xx., o působnosti xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx financí č. 243/1988 Sb., x statistických xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx č. 71/1965 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průmyslových xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x v lesnictví.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx č. 9/1966 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

8. Vyhláška Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx č. 113/1972 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx.

9. Vyhláška Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 114/1972 Sb., x zavedení x xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 115/1972 Sb., x zavedení a xxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace xxxx.

11. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 116/1972 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 117/1972 Sb., x jednotném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXXX.

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 95/1976 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14. Vyhláška Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx č. 124/1980 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stavebních xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 156/1980 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx x. 95/1976 Xx., o jednotném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 117/1981 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 81/1982 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oborů xxxxxxxxxx.

18. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 58/1983 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx řízených Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 47/1985 Sb., x jednotné xxxxxxxx národohospodářských ukazatelů.

20. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 97/1985 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (č. x. Xx 463/318-30/7-54) x Xxxxxxxxxxxx financí (x. x. 181/99.680/54) ze xxx 4.8.1954 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investičních (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxx (xxxxxx 99/1954 Ú.l.).

22. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (č. x. Xx 463/35-17/3-55) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. x. 182/31.400/55) xx xxx 31.3.1955 x xxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (částka 39/1955 X. l.).

23. Xxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxxxxxx (x. j. Xx 463/56-16/5-55) a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. x. 181/45.713/55) xx xxx 17.5.1955 o xxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (částka 52/1955 Ú. x.).

24. Xxxxx Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx (č. x. Xx 463/124-23/9-55) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. x. 181/106.396/55) ze xxx 27.9.1955 o xxxxxxxxxxx lhůt x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzorů xxxxxxx evidence x xxxxxx objednávky (xxxxxx 102/1955 X. x.).

25. Xxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxxxxxx (č. x. Xx 463/26-19/4-58) x Xxxxxxxxxxxx financí (č. x. 182/126&xxxx;854/58) xx xxx 29.4.1958 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx evidence (xxxxxx 35/1958 X.x.).

26. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx dne 31.7.1973 (x. j. 16&xxxx;326/73) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xx vybraných organizacích x xxxxxxxxx územních xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 3/1974 Xx.).

27. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28.12.1978 (č. x. 19844/74) o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 28/1974 Xx.).

28. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.2.1975 (x. x. 13662/75) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxx xxxxxxxxx průmyslových xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 16/1975 Xx.).

29. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 29.10.1975 (x. x. 18685/1975) x xxxxxxxxxx zatřiďování xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 38/1975 Xx.).

30. Xxxxxxxx Federálního statistického xxxxx xx dne 30.10.1975 (č. Xx 1842/75) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx - 27 XXX (reg. x xxxxxx 11/1976 Xx.).

31. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 26.5.1976 (x. x. 8743/1976), kterým xx xxxxxx doplněná a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělství a xxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 33/1976 Xx.).

32. Xxxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx xx dne 29.10.1973 (x. j. XX/31-24&xxxx;439/1973) pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ročních xxxxxxxx xxxxxxx rozpočtových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. v částce 7/1974 Xx.).

33. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizacích ze xxx 10.12.1976 (č. x. XX/1/24&xxxx;432/1976) (reg. x částce 12/1977 Xx.).

34. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31.12.1976 (x. x. XX/3/30&xxxx;823/1976), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx složek xxxx výrobků, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x němu (xxx. v xxxxxx 12/1977 Sb.).

35. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xx xxx 31.12.1976 (x. x. XX/3/30&xxxx;988/1976), xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzorec xxx kalkulaci vlastních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx výrobků, xxxxx a xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podnicích xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx spotřebního xxxxxxxxxxxxxx x pokyny x xxxx (xxx. v xxxxxx 12/1977 Xx.).

36. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 12.4.1977 (č. x. XX/2-7&xxxx;868/1977), xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx účtová xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 9/1978 Xx.).

37. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 9.6.1978 (č. x. 1793/78-032-918), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x XXXX (xxx. x xxxxxx 25/1978 Xx.).

38. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 20.2.1978 (XXX č. x. 962/78-03 a XXX č. j. 3045/78), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzory xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxx (reg. x xxxxxx 25/1978 Sb.).

39. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX x. x. 2128/78-03 x FMV x. x. XX/4-9352/78), xxxx xx vyhlašuje xxxxxxxx xxxx faktury za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povahy (xxx. v částce 25/1978 Sb.).

40. Změny x xxxxxxx k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx "13/1 ODV" x státním statistickým xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x výrobně xxxxxxxxx xxxxxx, ze xxx 14.7.1978 (x. Xx 4369/79) (xxx. x částkách 17/1979 Xx. a 25/1978 Xx.).

41. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.8.1978 (x. x. 2997/78-032-1615), xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx jednotná xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 31/1978 Xx.).

42. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (FSÚ x. x. 2079/78-03 xx xxx 31.5.1978 x XXX x. x. XX/4-14308/78 ze dne 20.7.1978), xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx vzory xxxxxxxxx záznamů x xxxxxxx zápisů xxx xxxxxx základní prostředky x investice (xxx. x xxxxxx 31/1978 Xx.).

43. Výnos Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.8.1978 (x. x. 4404/78, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx "5 Iv" (reg. x částce 31/1978 Xx.).

44. Výnos Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 9.3.1979 (x. x. XV/3-4 731/1979), jímž xx vydává oborový xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxxx x dalších xxxxxx xxxx televizního xxxxxx x pokyny x xxxx (reg. v xxxxxx 9/1979 Xx.).

45. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xx dne 6.12.1978 (č. x. XX/2-23&xxxx;530/1978) pro vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zálohovaných organizací, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxx církevních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 9/1979).

46. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 20.3.1979 (x. x. 981/79-033.87), xxxx se vydávají xxxxxxxx xxxxx pasportů xx úseku energetického xxxxxxxxxxxx (reg. v xxxxxx 22/1979 Xx.).

47. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx x 8.3.1979 (x. x. 876/79-032-331) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 22/1979 Xx.).

48. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 4.12.1979 (x. j. 3668/79-03) o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx. v xxxxxx 28/1979 Xx.).

49. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.4.1979 (x. x. 1388/79-032.545), xxxxxx se xxxx xxxx jednotného xxxxxxxxx organizací v XXXX (reg. x xxxxxx 22/1979 Xx.).

50. Xxxxx Federálního statistického xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 16.6.1980 (XXX x. x. 1685/80-033-117 x FMF č. x. XX/1-5980/1980), kterým xx xxxxxxxxx jednotné xxxxx xxxxxxxxx záznamů x xxxxxxx xxxxxx xxx oblast xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 23/1980 Xx.).

51. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 7.12.1979 (XXX x. x. 3704/79-03 x XXX x. x. XX/4-18806/79), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamů x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx silniční automobilová xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 23/1980 Sb.).

52. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX x. x. 795/80-033-49 xx xxx 21.3.1980 x FMF x. x. XX/4-14421/79 ze xxx 20.8.1979), kterým xx vyhlašují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamů x běžných xxxxxx xxx xxxxxx odbyt x xxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 23/1980 Xx.).

53. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.4.1980 (č. x. 877/80-03), xxxxxx xx vyhlašují xxxxxxxx xxxxx prvotních záznamů x běžných xxxxxx xxx oblast technického xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 23/1980 Sb.).

54. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.9.1979 (č. x. 3051/79-03), xxxxxx xx xxxxxxxxx jednotné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x částce 23/1980 Xx.).

55. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.6.1980 (x. x. 1585/80-03) x xxxxxx xxxxxxxxx nosičů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x předávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx technických xxxxxxxx (xxx. x částce 23/1980 Sb.).

56. Výnos Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 24.10.1980 (x. x. 2754/800-032-1504) x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx (reg. v xxxxxx 2/1981 Xx.).

57. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 27.1.1981 (x. j. 250/81-03-160) o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx klasifikace výrobků x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 12/1981 Xx.).

58. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx ze xxx 22.12.1980 (x. x. 3151/80) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti práce x mezd x xxxxxxxxxx xxxx (xxx. x xxxxxx 12/1981 Xx.).

59. Výnos Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.1.1981 (x. x. 210/81-03) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 12/1981 Xx.).

60. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.7.1980 (x. Xx 407/81) x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 12/1981 Xx.).

61. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx financí xx xxx 30.1.1981 (XXX x. x. 209/81-03 x XXX x. x. XX/1-1796/81) x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx organizací (xxx. x xxxxxx 13/1981 Xx.).

62. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 30.1.1981 (XXX x. x. 208/81-03 x XXX x. x. XX/1-1768/81) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx organizací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (reg. x xxxxxx 13/1981 Sb.).

63. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.5.1981 (x. x. 1454/81-03) xxx postup xxx xxxxxxxx návrhů xx resortní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 17/1981 Xx.).

64. Xxxxx Federálního xxxxx xx dne 11.3.1981 (č. j. 700/81-03), xxxxxx xx xxxxxxxxx jednotné xxxxx xxxxxxxxx záznamů a xxxxxxx zápisů xxx xxxxxx veřejného a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 21/1981 Xx.).

65. Výnos Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.6.1981 (č. Xx 1102/82), xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx směrnice "23/2 Xxxx XX" (reg. x xxxxxx 21/1981 Xx.).

66. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 1.12.1981 (x. Xx 1504/82), xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx "2/2 Xxx. Prům." (xxx. x xxxxxx 34/1981 Xx.).

67. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 26.8.1981 (XXX č. j. 2261/81-03 x FMF x. x. 14312/81), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zápisů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací (reg. x částce 3/1982 Xx.).

68. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.3.1982 (č. x. 710/1982) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrobků (xxx. x xxxxxx 7/1982 Xx.).

69. Pokyny Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 23.6.1981 (x. x. XX/1-10&xxxx;964/1981) pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v účetnictví xxxxxxxxxxxxx organizací a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx účtové xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 8/1982 Sb.).

70. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 24.7.1981 (x. j. 1984/81-03) x novém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. v xxxxxx 10/1982 Xx.).

71. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 2.7.1982 (x. Xx 1787/83) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx průzkum a xxxxx xxxxx "26 Xxx" (reg. x xxxxxx 31/1982 Xx.).

72. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 9.3.1982 (x. x. XX/2-4&xxxx;066/1982), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx osnově xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x částce 35/1982 Xx.).

73. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu ze xxx 28.12.1982 (č. Xx 2077/83), kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx "2/1 Xxxx" (reg. v xxxxxx 4/1983 Xx.).

74. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 2.12.1982 (x. j. 2067/83), kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx "18 Nem. Xx." (reg. x xxxxxx 5/1983 Xx.).

75. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 20.5.1982 (č. j. XX/1-9&xxxx;100/1982), kterým xx xxxxxxxx oborový xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx k xxxx (xxx. x xxxxxx 10/1983 Xx.).

76. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického úřadu xx xxx 8.4.1983 (x. x. 2096/83) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. x částce 19/1983 Xx.).

77. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.11.1983 (x. x. 2407/83), xxxxxx xx xxxxxxxxx jednotné xxxxx "Xxxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx", "Xxxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxxx dodávkách xxxxxx x xxxxxxxx (xx. montážních xxxxx) - xxxxxxxxxx prací" x "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a dodávek" (xxx. x xxxxxx 5/1984 Sb.).

78. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx dne 4.8.1983 (x. Xx 2371/84) x výkazu "XXX 2-99" - Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 5/1984 Xx.).

79. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.11.1983 (č. Xx 2497/84) x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx sledovaných XXX xxx xxxxxxx xxxxxx xxx dodávek xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx systému "Xxxx X Zem" (xxx. v xxxxxx 5/1984 Sb.).

80. Výnos Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 8.12.1983 (x. x. 2682/83-413) x dalším xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků v xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 14/1984 Xx.).

81. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.11.1982 (x. x. 2020/83) - xx. xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listu xxxxxx "Xx XX 3-50", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listu xxxxxx "Iv XX 3x-50" x seznamu xxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxx "Xx XX X - 24" (xxx. x xxxxxx 14/1984 Xx.).

82. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.7.1984 (x. x. 2766/84), kterým xx xxxx a xxxxxxxx směrnice "23/2 Xxxx XX" (xxx. x částce 21/1984 Xx.).

83. Směrnice Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.2.1984 (x. x. 2633/84) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 1984 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. x xxxxxxxx 14/1984 Xx. x 21/1984 Xx.).

84. Směrnice Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 20.9.1984 (x. x. 2872/85) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx září 1985 "Xx 1985-X" (xxx. x částce 22/1984 Xx.).

85. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 12.7.1984 (x. x. 1687/84-41) x novém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a výrobků (xxx. x xxxxxx 1/1985 Sb.).

86. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 21.11.1984 (x. x. 2538/84-41) x xxxxxx doplnění x změnách jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx. x částce 1/1985 Sb.).

87. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.8.1985 (x. x. 1753/85-22) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů x xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 33/1985 Sb.).

88. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.8.1985 (x. x. 1752/85-22) x xxxxxxx x xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 33/1985 Sb.).

89. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 8.8.1985 (x. j. 1751/85-22) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 33/1985 Xx.).

90. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.8.1985 (x. x. 1754/85-22) x xxxxxxx x xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. x xxxxxx 33/1985 Xx.).

91. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.6.1985 (x. Xx 6/86) xx xxxxxxx statistickým xxxxxxx xx xxxx základní xxxxxxxxxx (reg. v xxxxxx 1/1986 Xx.).

92. Xxxxxxxx Federálního statistického xxxxx ze xxx 11.6.1985 (x. Vk 2/86) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zemědělské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx půdy (xxx. x xxxxxx 1/1986 Sb.).

93. Směrnice Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx dne 17.6.1985 (x. Xx 208/86) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 1/1986 Xx.).

94. Xxxxxxx ke směrnicím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx "13/2 Xxxxx." "Xxxxxxx xxxxxx ukazatelů měrných xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx" ze dne 11.7.1985 (x. Xx 257/86) (xxx. x xxxxxx 1/1986 Xx.).

95. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 12.12.1985 (x. x. XXX/2-21&xxxx;700/1985), xxxxxx se xxxxxxxx Účtová xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. x xxxxxx 7/1986 Xx.).

96. Xxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx xx xxx 17.12.1985 (x. x. XXX/2-23&xxxx;316/1985), xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx osnova x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 7/1986 Sb.).

97. Xxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx xx xxx 23.12.1985 (x. j. XXX/2-22&xxxx;873/1985), kterým se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx organizace (reg. x částce 13/1986 Xx.).

98. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí (XXX x. x. 2105-456-22 xx xxx 17.12.1985 a XXX x. x. VII/1-21286/85 xx dne 13.11.1985), xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx XXX a XXX, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamů x xxxxxxx zápisů xxx xxxxxx silniční x xxxxxxxxxxxx doprava (xxx. x částce 19/1986 Xx.).

99. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx x Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, xxxx xx xxxx příloha č. 4 xxxxxx XXX x XXX, xxxxxx xxx vyhlášen xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx k jednotnému xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (XXX x. x. 2392/85-22-407 xx dne 21.11.1985 x XXX XXX/2-17763/85 xx xxx 7.10.1985) (xxx. v xxxxxx 19/1986 Xx.).

100. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx ze xxx 17.12.1986 (x. Xx 716/86) o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x XXXX (reg. x xxxxxx 7/1987 Xx.).

101. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 30.6.1987 (x. x. XXX/1-11&xxxx;532/1987), xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vlastních xxxxxxx x dalších složek xxxx xxxxxx (reg. x částce 18/1987 Xx.).

102. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xx xxx 28.11.1988 (č. x. X/2-19&xxxx;400/1988) x xxxxxx účetnictví xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 47/1988 Xx.).

ČÁST XXXXX

§30

Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů

Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 34/1970 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 9/1990 Xx., zákona České xxxxxxx xxxx x. 126/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 288/1990 Xx., zákonného opatření Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 305/1990 Xx., xxxxxx České xxxxxxx rady x. 575/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 173/1991 Sb., xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 283/1991 Xx., xxxxxx České xxxxxxx rady x. 19/1992 Xx., zákona Xxxxx národní xxxx x. 23/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 167/1992 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 350/1992 Xx., zákona Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 474/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 21/1993 Xx., xxxxxx č. 166/1993 Sb. x xxxxxx x. 47/1994 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx vlády xxxxxxxxx republiky".

ČÁST TŘETÍ

§31

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 15. června 1995.

Xxxx x. r.

Havel x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xx xxx 2001 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2001 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, který řízení xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 89/95 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.6.1995.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

356/99 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.3.2000

220/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XX a xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x Státním zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.8.2000

411/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

202/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 182/93 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 89/95 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 77/97 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 65/65 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2002

320/2002 Xx., x změně x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

81/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.3.2004, x xxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx věty xx xxxxxxxxxx, §17 xxxx. 1 xxxx. x) a §20 xxxx. 2 písm. x) a x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

562/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx školského xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

342/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2005

230/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 89/95 Xx., o státní xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

245/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence obyvatel x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

239/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx partnerstvím

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

7/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

154/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 89/95 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

458/2011 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

466/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x mění xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

275/2012 Xx., x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

332/2020 Xx., x xxxxxxx xxxx, xxxx a bytů x roce 2021 x o xxxxx xxxxxx č. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.8.2020

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 222/2016 Sb., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x tvorbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv (xxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxx. xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx č. 309/1991 Sb., x ochraně ovzduší xxxx znečišťujícími xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §27 xxxx. 3 x §28 xxxx. 6 xxxxxxxxxx zákoníku.
3) §47 xxxx. 3 xxxxxx x. 455/1991 Sb.
4) Xxxx. §12c xxxx. 2 xxxxxx č. 105/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 219/1991 Xx.
5) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
6) Zákon XXX č. 337/1992 Sb.
7) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx č. 135/1982 Sb., o xxxxxxx a evidenci xxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 268/1949 Sb., x matrikách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §24 xxxxxx ČNR č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 256/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx ČSFR č. 419/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství.
Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 148/1971 Sb., x xxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxx. xxxxx XXX č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
14) Xxxx. §48 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), §33 odst. 2 xxxxxxxxxx zákoníku, §26 xxxx. 6 xxxxxx ČNR x. 337/1992 Xx., §12c xxxx. 1 zákona x. 105/1990 Xx., xx xxxxx zákona x. 219/1991 Xx.
15) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx obyvatel a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xxxxx č. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikaní, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 222/1994 Sb., o xxxxxxxxxx podnikání a x výkonu státní xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 83/1998 Xx.
17) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
18) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
19) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
20) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. m) zákona x. 13/1993 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
23) Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce xxxxxx x o Xxxxxx mezinárodních xxxxx.
24) §24 xxxx. 6 písm. x) zákona č. 337/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
26) Zákon č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx).
27) Xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
28) §2 xxxx. x) zákona x. 158/1999 Xx., x xxxxxxx lidu, xxxx x bytů x xxxx 2001.
29) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 158/1999 Xx.
30) §7 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §28 xxxx. 6 obchodního xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
33) Zákon č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 161/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
35) Xx. 284 x 285 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
36) Xx. 14 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 322/97 xx dne 17. xxxxx 1997 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
37) Nařízení Xxxx (XX) č. 322/97 ze xxx 17. xxxxx 1997 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx, XXX) č. 1588/90 xx xxx 11. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
38) §2 xxxx. o) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
39) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
40) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucích.
41) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2186/93 ze xxx 22. xxxxxxxx 1993 x koordinaci xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 696/93 ze xxx 15. xxxxxx 1993 x statistických xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
43) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §1 xxxx. x) zákona x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx.
48) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2186/93.
49) Nařízení Rady (XX) č. 1172/95 ze xxx 22. xxxxxx 1995 x xxxxxxxxxx xxxxxxx se zbožím Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x třetími xxxxxx.
50) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 3605/93 ze xxx 22. listopadu 1993 x xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx nadměrném xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
Xxxxxxxx (ES) č. 1221/2002 Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xx dne 10. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxxx nefinančních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx (XX) č. 501/2004 Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1222/2004 ze xxx 28. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
51) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 831/2002 ze xxx 17. xxxxxx 2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x. 322/97 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x přístup x xxxxxxxx xxxxxx xxx vědecké xxxxx.
52) Xxxxxxxxx xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 285/2002 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 228/2005 Xx.
53) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
54) Xxxxxxxxx §21 odst. 3 xxxxxx č. 111/1998 Xx., o vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) Zákon č. 158/1999 Sb., x sčítání xxxx, xxxx a xxxx x xxxx 2001.
Xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Nařízení xxxxx č. 116/1995 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státní xxxxxx díla xxxxxxx xx xxxxx území xxxxx x xxxxxx xxxxxx používání.
57) Xxxxx č. 344/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
58) Xxxxx č. 344/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 162/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §69 xxxx. 2 a §254 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 245/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
62) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Zákon č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
64) Zákon č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
65) Zákon č. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §1 xxxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
§2 odst. 2 xxxxxx x. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
67) §5 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
68) §14 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
69) Zákon č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
70) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx.
71) §9 xxxx. 1 zákona x. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
72) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 158/1999 Xx.
Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech.

73) Xx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 862/2007.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1260/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 763/2008.

74) §2 xxxx. x) zákona x. 111/2009 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 192/2016 Sb.