Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2026.


Zákon o státní statistické službě

89/95 Sb.

Zákon

ČÁST I. Státní statistická služba §1

Vymezení pojmů §2

Orgány vykonávající státní statistickou službu §3

Působnost Českého statistického úřadu §4

Záruky nestrannosti státní statistické služby §5

Česká statistická rada §6

Působnost ministerstev §7

Statistická zjišťování u fyzických osob §8

Využití administrativních zdrojů údajů §9 §9a

Program statistických zjišťování §10

Statistická zjišťování bez zpravodajské povinnosti §11

Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů §12

Cenzový informační systém §12a

Zemědělské soupisy §13

Součinnost obcí §14

Podmínky plnění zpravodajské povinnosti §15

Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných statistických údajů §16

Poskytování důvěrných statistických údajů §17

Poskytování statistických informací a anonymních údajů §18

Statistické klasifikace a statistické číselníky §19

Statistické registry §19a

Registr ekonomických subjektů §20

Registr sčítacích obvodů a budov §20a

Zemědělský registr §20b §20c §20d §21

Aktualizace údajů v registru ekonomických subjektů §21a §22

Identifikační kód vnitřní jednotky §23 §24

Přestupky §25 §26 §26a

Zmocňovací a závěrečná ustanovení §27 §28 §29

ČÁST II. Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů §30

ČÁST III. Účinnost §31

č. 411/2000 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

INFORMACE

89

XXXXX

xx xxx 20. xxxxx 1995

x státní xxxxxxxxxxx službě

Parlament se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxx, vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociálním, xxxxxxxxxxx, demografickém x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx též xxxxxxxxxxx srovnatelnosti statistických xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika vázána.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx 1) k xxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajem xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xx osobním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 15)

x) anonymním údajem xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaj, xxxxx buď x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx provedeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přímou, xxxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx osoby,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x úsilí,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxx způsobem xxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx x),

x) statistickou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx charakteru, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx účelem xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx nebo grafický xxxxx xxxxxxxxxx jevů x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx statistických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx poskytnutí individuálních xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje včas, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx statistických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, organizační xxxxxx xxxxx, která xx účetní xxxxxxxxx 41), xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx, 7)

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) identifikačním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kód, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem,

n) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx číselný kód, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxx činností (xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 42) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxx rostlinná x xxxxxxxxx, xxxxxx zelinářství, xxxxxxxxxxxx, včelařství, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx zvířat, xxxx xxx x odchyt xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pěstování xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx statistickou službou, x x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx změněny, xxxxxxx, ztraceny, přeneseny xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx sdružené xxxxx xx více právnických xxxx fyzických xxxx, x nichž lze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx obvyklého pobytu xxxxxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x cizince x povolením x xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx x Xxxxx republice xxxxxx xx základě xxxxxxxxx dlouhodobého víza xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 43); xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx zákona 44), xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxx,

x) statistickými xxxxxx nejmenší územní xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x základní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rekreačního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, oddělená xxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx, xx. hranicí xxxx, xxxxxxxxx obvodu xx městské xxxxx,

x) xxxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx 45), území městského xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, územní xxxxxxxxxxx xxxxx, státní x xxxxxxx mimorozpočtové xxxxx, xxxxxxx vysoké xxxxx, xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xx tohoto sektoru.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem.

(2) X xxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx stojí předseda, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx prezident xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx neslučitelné xxxxxxxx x politické straně xxxx politickém xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx náleží plat x další náležitosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx zastupuje xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Jmenuje-li xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx místopředsedů, xxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstva x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). Postupují xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x projednané x xxxxxxxxxxxx.

(6) Orgány xxxxxxxxxxxx státní statistickou xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, podléhají tyto xxxxxx xxxxx ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx získávání x zpracování xxxxx xxx statistické xxxxx x poskytuje statistické xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx územní samosprávy, xxxxxxxxxx x do xxxxxxxxx. Zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx měřítku. X xxxx

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx posuzování xxxxxx xxxxxx,

x) sestavuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxxx zjišťování,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx národního hospodářství x jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a stanoví xxxxxx metodiku,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx analýzy a xxxxxxx xxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vývoje Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx krajů,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx demografického xxxxxx,

x) xxxxxxxxx statistiky xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx průzkumy,

j) xxxxxx, xxxxxxxxxx a poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx veřejnost x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, demografickém x ekologickém xxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jejich porušení,

l) xxxxxxx a spravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x nich informace,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi; xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx statistiky Xxxxxxxxxx společenství, 35)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x identifikační čísla xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx 70) xx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a volby xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vývoje státu xx zahraničím; získané xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i veřejnosti,

b) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx publikace x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx

x) xxxx přehled x xxxxxxxxxx, xxxxx ministerstva x oblasti státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x působí x xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx statistických xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování a xxx, xxx nedocházelo x nadměrnému zatěžování xxxxxxxxxxxxxx jednotek,

c) sjednocuje xxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx zajišťování xxxxx xxxxxx statistické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob 70).

§5

Xxxxxx nestrannosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) při xxxxxx xxxxxx statistické xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práce,

b) xx xxxxxxxxx při vytváření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "rada").

(2) X xxxx xxxx je xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x řad xxxxxxxxx statistické xxxxxx x xxxxx. Xxxx xx xxxxxxx 25 xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xx čestná.

(3) Xxxx projednává xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování, xxxxxxxxx se x xxxxxxx statistických zjišťování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxx §9 odst. 1 xxx Xxxxx statistický xxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx její xxxxxx, xxxxx vydá xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

§7

Působnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu, xxxxx pro xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxx mimo program xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx statistický úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx působnosti x xx xxxxxxxxxx projednání x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Statistická xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, při xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, trvalém xxxxxx, xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxxx, která údaje xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 8)

x) xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx které xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx z nich,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx není provozována xxxx xxxxxxxxxxxxx činnost,

e) xxxxxxxxxxx prostředcích xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnost,

f) xxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx funkcím zemědělství.

§9

Využití xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. 16) Xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx žádost xxxx x xxxxxxxxx poskytnout, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x daňových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx x právnických osob, xxxxx xxxx orgány Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx-xx centrálně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x regionálních účtů xx Xxxxxxxxxxxx 47) x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 48) a xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení není xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 49),

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 22) xxxx údaje:

1. xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx místa trvalého xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx se xxxxxx identifikační číslo, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxxx xxx identifikační xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx fyzických xxxx, xx xxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx informačních systémů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xx orgánů územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatné xxxxxxxxxx údajů pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx předchozím xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx statistický úřad xxxxxxx individuální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx institucí xxx xxxxxxxxxxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 50).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx předávají xx formě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zmařen xxxx, xxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účelům je xxxxx xxxxxxxxx údaje x informační xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstva a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx 16) xxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§9x

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§10

Program statistických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyhlásí 23) xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxxx xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx statistického zjišťování x jeho xxxxx,

x) xxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx statistických xxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravodajskou xxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxx zjišťování xxx xxxxxxxxxxxx povinnosti

Jiná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx statistických xxxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů.

§12

Xxxxxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxx xxxx, xxxx x bytů

Ve statistice xxxxxxxxxxxx se vedou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx těchto informací xxxx xxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx povahy xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x rodném xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx azyl xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx, porodní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx), počtu xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozvratu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, délce xxxxxx zemřelého xxxxxxx, xxxxx x čase xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx demografické xxxxxxxxxx, sčítání lidu, xxxx x xxxx 73) xx zřizuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 74).

(2) Xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Český xxxxxxxxxxx úřad.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxx agendového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx identifikátor xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx agendový xxxxxxxxxxxxx xxxx založených fyzických xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím x tomu xxxxxxxx xxxxxx.

§13

Zemědělské xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zejména xxxx požadovaných údajů xx xxxxxxxxxxx, které xxxxxx od orgánu, xxxxx xxxxxx provádí; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx náklady, které xxx s touto xxxxxxxx vzniknou.

(2) Xxxxx, xxxxx obec xxxxxxxxxx xxxxx při zemědělských xxxxxxxxx pověří, xxxx xxxxxxxxx seznamovat xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx je poskytnout xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14

Součinnost xxxx

Xxxxxxx provádějícím xxxxxxxxxxx zjišťování u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x dohodnutém xxxxxxx a za xxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx pomoc.

§15

Podmínky xxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx

(1) Náklady xxxxxxx xx splněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx sama.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc.

(3) Splnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx x dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx důvěrných statistických xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx soupisy, xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxx povinni xxx xxxxxxx xx zaměstnání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx složit xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Slib xxxxxxxxxxxx xxx: "Slibuji xx xxxx xxxx x svědomí, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx nesdělím xxx xxxxxxxxx seznámit xx x důvěrnými xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx statistické xxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními zákona x. 89/1995 Xx., x státní statistické xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx pro xxxx, xxx xxxxx xxxx určeny." Xxxx xxxxxxxxxxxx xx skládá xx xxxxx příslušného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx pověřené.

(3) Slib xx složen, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ten, xxx xxxx skládá, "Xxx xxxxxxx." x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx důvěrného xxxxxxxxxxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem (§17) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxx prací.

(6) Xxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Poskytování důvěrných xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx statistické služby, x to xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poskytnout též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 36)

x) xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx jejich xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx důvěrné xxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxx zpracování pro xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) mohou xxxxxx důvěrný xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika vázána, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xx poskytována x Xxxxx republice,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx statistický xxxx xxxxx, je-li to xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) poskytují xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 37)

f) xxxxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx těchto údajů x xxxxxx způsob xxxxxx využití x xxxxxxx s právem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 51), x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vědecký xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxx přímé xxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx pro statistické xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx statistický xxxx xxxxxxxxx, poskytnout xxxx xxxxxx x jinému xxx xxxxxxxxxxxxx účelu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 52), xxxx xxxxxxxx osoba, xxx se xxxxx xxxx xxxx, dala x takovému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx využití xxxxxxx. Jde-li o xxxx x právnické xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Souhlas xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx být xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údaj xxx, xxx a xxx xx být xxxxxx. Xxxxx, jíž se xxxx týká, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxx účinnost.

(3) Xxxxx-xx x určitém xxxxxxx xxxxxxxxxx metodikou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získat xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx službu xxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnout x údaj týkající xx xxxxxxxx případu, xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx osoby xx xxxxx údaj týká.

(4) Xx činnost osob xxxxxxxxx x §17 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní zákon, 15) x xxxxxxxx §5 odst. 1 xxxx. c).

§18

Xxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx x anonymních xxxxx

(1) Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxxxxxxx hromadných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 38) x dále

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Parlamentu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxxxx a jiným xxxxxxxx xxxxxx, soudům, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx zemědělskému xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje xxxxxxx, kdo o xx požádá, a xx xx úplatu xx výši nutných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx vypracovat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informace, x xx xx základě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx se poskytují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatně, xxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo pokud xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx ujednání. Xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx statistických informací xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Statistické xxxxxxxxx zveřejňuje Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx publikacích i xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěnou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx se xxxxxxxx případu. Xxxx xxxxxxxxx nesmí obsahovat xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, úplné xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxx adresu xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Rovněž xxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxxx případu, xxxxx s přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx údaj xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxxx informací ministerstvy, xxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytují xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněné Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx ministerstva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Český xxxxxxxxxxx xxxx.

§19

Statistické xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x ministerstvy xxxxxxx statistické klasifikace x xxxxxxxxxxx číselníky (xxxx jen "klasifikace") x poskytuje z xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx, kde xxxx klasifikace x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxxxxxxx jednotky při xxxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx. 13)

§19a

Statistické xxxxxxxx

(1) Český xxxxxxxxxxx úřad vede xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx sčítacích xxxxxx a budov. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxx přípravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx statistických xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§20

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx statistický xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních zákonů 14) xxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxxxxxx má xxxxx evidenční xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zapisují xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) obchodní xxxxx (xxxxx),

x) u právnických xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sídlo, x fyzických osob xxxxx podnikání,

d) územní xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx podnikání, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné činnosti,

f) xxxxxx forma,

g) datum xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx složky xxxxx; x xxxxxxx xxxxx datum xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x registraci nebo xxxxxx opravňujícího xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu; x fyzické xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx klasifikace),

k) x xxxxxxx osoby rodné xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx příjmu (xxxxxx), 24)

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx 25) xxxx xxxxxxxxx xxxxx 26) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, 27)

x) výměra xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx,

x) výměra xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xx xxxxxxxxx členských xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) agendový xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby 71).

(3) Xx registru xxxxxxxxxxxx subjektů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ekonomického subjektu. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx, pokud ho x to Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) X xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxx vnitřní xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx,

x) xxxxx zániku,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) objem tržeb,

k) xxxxxxxxxxxxx číslo provozovny.

(5) Xx-xx vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pak xx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx zapisují

a) xxxx xxxxxxxxx x sezonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kapacita xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ekonomických xxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxxx. Xx xxx účelem xx oprávněn xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx.

(7) Údaje xx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 2 xxxx. x) až x), v odstavci 4 xxxx. x) xx x) x x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxx údaje a xxxxxxxxx se každému, xxx o xx xxxxxx.

(8) Xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x), odstavci 4 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x odstavci 4 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx 5 xxxx. x) a c) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx 54). Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ministerstvu, které xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xxxx x xxxxxxx požadovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nepůjde-li x xxxx získaný xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budov

(1) X xxxxxxxx sčítacích xxxxxx x budov Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zapisuje prvky xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 72) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Registr xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovaných xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx vzájemné vazby x xxxxx v xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxx lokalizaci xxxxxxxxxxx jevů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mapových xxxxxxxx 56).

(4) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx evidují

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podchycuje xxxxxx, správní, xxxxxxx x statistické struktury,

b) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx) s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: území Xxxxx xxxxxxxxx, území regionu xxxxxxxxxxx, xxxxx vyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxx obvod, resp. xxxxxxx xxxx, základní xxxxxx xxxxxxxx, katastrální xxxxx 57), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxxxx jednotka, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 57),

x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx jednotek: xxxx xxxx, ulice x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx územních xxxxxxx x xxxxxx evidenčních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) identifikační xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx budovy, xxxxxx x lokalizace,

c) xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx odstranění budovy,

f) xxxx vlastníka,

g) xxxxxxxxxx xxxx,

x) počet bytů x xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v x2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v x2,

x) počet xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nosné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) připojení na xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx domu xxxxxxx,

x) xxx stavebního objektu 70),

x) kód xxxxxxxxx xxxxx 70),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7) U budov, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx byt, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sčítacích xxxxxx x xxxxx x jednotlivé xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx kód xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx a obytná xxxxxx xxxx x x2,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx na xxxx, xxxxxxx, teplou xxxx,

x) vybavení xxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx kout, xxxxxx).

(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 7. X tomu xxxxxxx xxxxx získané x xxxxxxxxxxxxxxxxx zdrojů, x pravidelných statistických xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x údaje xxxxxxx xxx sčítání xxxx, domů x xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx budově x xxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxx sčítacích xxxxxx x xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx písm. g) xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 58).

(11) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) x xxxxxxxx 7 xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx jinému xxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona.

§20x

Xxxxxxxxxx registr

(1) X xxxxxxxxxxx registru xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Registr xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxxx, liší-li se xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x fyzických xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x dotacích,

g) xxxxxxxx identifikátor fyzické xxxxx 71).

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxx ekonomickým xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx vnitřní xxxxxxxx (§20 xxxx. 3).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§20x

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2006 Sb.

§20x

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 230/2006 Sb.

§21

§21 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§21x

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů

Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxx správy, x xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených v §20 xxxx. 2 xxxx. x) až x) a x), x jde-li x xxxxx o xxxxxxxxxx, x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx v §20 xxxx. 4 xxxx. x), x) xx x) x x) xxxxxx zákona.

§22

§22 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2009 Sb.

§23

Identifikační xxx vnitřní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotky x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Český statistický xxxx x příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ho xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§24

Na přidělování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxx správního xxxx nepoužijí.

Xxxxxxxxx

§25

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zpracování statistických xxxxxxxxxx xxxx sběr xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx poruší xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §16 odst. 1.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§26

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako zpravodajská xxxxxxxx dopustí přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 100&xxxx;000 Xx.

§26x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx statistické služby, xxxxx zaměstnanec nebo xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porušili, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxxxxxxx zjišťování nebyla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1.

Zmocňovací a závěrečná xxxxxxxxxx

§27

Xxxxx statistický xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxx přípravě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20b xxxx. 1.

§28

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx kraj Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 1995. Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správ, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx x majetková xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxx 1995 xx Český statistický xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxx xxxxxxxx, jakož x jiná xxxxx x závazky xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1995 na Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správ x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xx 8 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx i xx xxxxx získané xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Statistická xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Jednotné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. x. 671/1980 03 x statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx klasifikace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., x xxxxxx statistice, xx považuje za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(8) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx platných xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(9) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx do šesti xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Český xxxxxxxxxxx úřad do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xx oprávněn xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx identifikační čísla xxxxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad x v xxxxxxx, xx xxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přiděleno xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§29

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 278/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. §1 xx 22, §23 xxxx. 1, 2, 3 x 5, §24 xx 35 zákona č. 21/1971 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 128/1989 Xx.

3. Xxxxx České xxxxxxx rady č. 40/1972 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Zákon Xxxxx národní xxxx č. 171/1989 Sb., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 40/1972 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 243/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zjišťováních x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx č. 71/1965 Sb., x xxxxxxxx x využívání xxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxx a výrobků x jednotné klasifikace xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx č. 9/1966 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

8. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 113/1972 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 114/1972 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace xxxxxx.

10. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu č. 115/1972 Sb., x zavedení a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

11. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 116/1972 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického úřadu č. 117/1972 Sb., x jednotném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXXX.

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 95/1976 Sb., x jednotném třídění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 124/1980 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stavebních xxxxx xxxxxxx povahy.

15. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 156/1980 Sb., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x. 95/1976 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx Federálního statistického xxxxx č. 117/1981 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx č. 81/1982 Sb., o xxxxxxxx klasifikaci xxxxx xxxxxxxxxx.

18. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 58/1983 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Federálním xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 47/1985 Sb., x jednotné xxxxxxxx národohospodářských xxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 97/1985 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

21. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (č. j. Xx 463/318-30/7-54) a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. x. 181/99.680/54) ze xxx 4.8.1954 x xxxxxxx prvotní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x montážních) xxxxx (xxxxxx 99/1954 X.x.).

22. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (x. x. Xx 463/35-17/3-55) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. x. 182/31.400/55) ze xxx 31.3.1955 x xxxxxxx prvotní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx 39/1955 Ú. x.).

23. Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx (x. x. Xx 463/56-16/5-55) a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (x. x. 181/45.713/55) xx xxx 17.5.1955 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx 52/1955 X. x.).

24. Xxxxx Xxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxx (č. x. Xx 463/124-23/9-55) x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (č. x. 181/106.396/55) ze xxx 27.9.1955 x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx 102/1955 X. x.).

25. Xxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxxxxxx (x. x. Xx 463/26-19/4-58) x Xxxxxxxxxxxx financí (x. x. 182/126 854/58) ze xxx 29.4.1958 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx evidence (částka 35/1958 X.x.).

26. Pokyny Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.7.1973 (x. x. 16&xxxx;326/73) xxx xxxxxxxxxx ukazatelů xxxxxxxx xxxxxxxx pracujících xx vybraných organizacích x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx. v xxxxxx 3/1974 Xx.).

27. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28.12.1978 (x. x. 19844/74) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ekonomických xxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 28/1974 Xx.).

28. Výnos Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 1.2.1975 (x. x. 13662/75) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx gestorů x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx oborových xxxxxxxxx průmyslových výrobků (xxx. x xxxxxx 16/1975 Xx.).

29. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.10.1975 (x. x. 18685/1975) x xxxxxxxxxx zatřiďování xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 38/1975 Xx.).

30. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.10.1975 (č. Xx 1842/75) x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - 27 XXX (xxx. v xxxxxx 11/1976 Sb.).

31. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.5.1976 (č. x. 8743/1976), xxxxxx xx xxxxxx doplněná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 33/1976 Xx.).

32. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 29.10.1973 (x. x. XX/31-24&xxxx;439/1973) xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ročních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příspěvkových organizací (xxx. x částce 7/1974 Sb.).

33. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vedení účetnictví x organizacích ze xxx 10.12.1976 (x. x. XV/1/24 432/1976) (xxx. x xxxxxx 12/1977 Xx.).

34. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31.12.1976 (č. x. XV/3/30 823/1976), kterým xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vlastních nákladů x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x němu (xxx. x částce 12/1977 Sb.).

35. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva financí xx xxx 31.12.1976 (x. x. XX/3/30&xxxx;988/1976), xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx výrobků, xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx ubytování, x xxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx družstevnictví x xxxxxx k xxxx (xxx. x xxxxxx 12/1977 Xx.).

36. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 12.4.1977 (č. j. XX/2-7&xxxx;868/1977), xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (reg. x částce 9/1978 Xx.).

37. Výnos Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 9.6.1978 (x. x. 1793/78-032-918), xxxxxx xx upravuje číselné xxxxxxxxxx krajů x xxxxxx x ČSSR (xxx. v xxxxxx 25/1978 Sb.).

38. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 20.2.1978 (XXX x. x. 962/78-03 a XXX x. x. 3045/78), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzory xxxxxxxxx záznamů a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx práce x xxxx (reg. x xxxxxx 25/1978 Xx.).

39. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX x. x. 2128/78-03 x XXX x. x. XV/4-9352/78), jímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx faktury za xxxxxxx neinvestiční povahy (xxx. x xxxxxx 25/1978 Sb.).

40. Xxxxx x doplňky k xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx "13/1 XXX" x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx 14.7.1978 (č. Xx 4369/79) (reg. x xxxxxxxx 17/1979 Xx. x 25/1978 Xx.).

41. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 15.8.1978 (č. x. 2997/78-032-1615), kterým xx xxxx a xxxxxxxx jednotná xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (xxx. x částce 31/1978 Xx.).

42. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx (FSÚ č. x. 2079/78-03 xx xxx 31.5.1978 x XXX x. x. XX/4-14308/78 xx xxx 20.7.1978), kterým xx xxxxxxxxx jednotné vzory xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx základní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx. x částce 31/1978 Xx.).

43. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.8.1978 (x. x. 4404/78, kterým xx doplňují xxxxxxxx "5 Iv" (reg. x částce 31/1978 Xx.).

44. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 9.3.1979 (x. x. XX/3-4&xxxx;731/1979), xxxx xx xxxxxx oborový xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxxx x dalších složek xxxx xxxxxxxxxxx pořadu x xxxxxx k xxxx (xxx. v xxxxxx 9/1979 Xx.).

45. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 6.12.1978 (č. x. XX/2-23&xxxx;530/1978) pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx národních xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx drobných xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 9/1979).

46. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.3.1979 (x. x. 981/79-033.87), xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 22/1979 Sb.).

47. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x 8.3.1979 (x. x. 876/79-032-331) x xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 22/1979 Sb.).

48. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 4.12.1979 (x. x. 3668/79-03) o xxxxx xxxxxxxxxxx jednotné klasifikace xxxx (reg. x xxxxxx 28/1979 Sb.).

49. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 10.4.1979 (x. j. 1388/79-032.545), kterým xx xxxx xxxx jednotného xxxxxxxxx organizací x XXXX (reg. x xxxxxx 22/1979 Sb.).

50. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx financí xx xxx 16.6.1980 (FSÚ x. x. 1685/80-033-117 x XXX x. x. XX/1-5980/1980), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamů x běžných xxxxxx xxx xxxxxx finanční xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 23/1980 Xx.).

51. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 7.12.1979 (XXX x. x. 3704/79-03 x XXX x. x. XX/4-18806/79), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamů x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx silniční xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 23/1980 Xx.).

52. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX x. x. 795/80-033-49 xx xxx 21.3.1980 x XXX x. x. XV/4-14421/79 xx xxx 20.8.1979), xxxxxx xx vyhlašují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x běžných xxxxxx xxx oblast odbyt x xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 23/1980 Xx.).

53. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.4.1980 (x. x. 877/80-03), xxxxxx xx vyhlašují jednotné xxxxx prvotních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx oblast technického xxxxxxx, vynálezectví x xxxxxxxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 23/1980 Xx.).

54. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.9.1979 (x. x. 3051/79-03), kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zápisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (reg. x částce 23/1980 Xx.).

55. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.6.1980 (x. x. 1585/80-03) o xxxxxx písemných nosičů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x předávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 23/1980 Sb.).

56. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.10.1980 (x. j. 2754/800-032-1504) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 2/1981 Xx.).

57. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.1.1981 (x. x. 250/81-03-160) x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 12/1981 Xx.).

58. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.12.1980 (x. j. 3151/80) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx práce x mezd x xxxxxxxxxx xxxx (reg. x xxxxxx 12/1981 Xx.).

59. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 30.1.1981 (č. x. 210/81-03) x xxxxxxxx údajové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 12/1981 Sb.).

60. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 23.7.1980 (x. Vk 407/81) x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 12/1981 Xx.).

61. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 30.1.1981 (FSÚ x. j. 209/81-03 x FMF č. x. XX/1-1796/81) x xxxxxx x formě xxxxxxxx jednotné údajové xxxxxxxx organizací (xxx. x xxxxxx 13/1981 Xx.).

62. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xx dne 30.1.1981 (XXX č. j. 208/81-03 x FMF x. x. XX/1-1768/81) x jednotné údajové xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obecné xxxxxx (xxx. x xxxxxx 13/1981 Xx.).

63. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 27.5.1981 (x. x. 1454/81-03) pro postup xxx xxxxxxxx xxxxxx xx resortní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx dílčích xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x částce 17/1981 Xx.).

64. Xxxxx Federálního xxxxx xx xxx 11.3.1981 (x. x. 700/81-03), kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamů x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 21/1981 Xx.).

65. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.6.1981 (č. Xx 1102/82), xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx "23/2 Xxxx VC" (reg. x xxxxxx 21/1981 Xx.).

66. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1.12.1981 (x. Xx 1504/82), xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx "2/2 Xxx. Prům." (xxx. x částce 34/1981 Xx.).

67. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 26.8.1981 (XXX č. x. 2261/81-03 a XXX x. j. 14312/81), xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamů x xxxxxxx zápisů xxx xxxxxxxx automobilovou xxxxxxx xxx automatizovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 3/1982 Xx.).

68. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 19.3.1982 (č. x. 710/1982) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxxxx (reg. x xxxxxx 7/1982 Xx.).

69. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 23.6.1981 (č. x. XX/1-10&xxxx;964/1981) xxx xxxxxxxx oprav xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v účetnictví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osnovy xxx hospodářské organizace (xxx. v částce 8/1982 Sb.).

70. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 24.7.1981 (x. x. 1984/81-03) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. x částce 10/1982 Xx.).

71. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického úřadu xx dne 2.7.1982 (x. Xx 1787/83) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za úsek xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx živic "26 Xxx" (xxx. v xxxxxx 31/1982 Sb.).

72. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 9.3.1982 (č. x. XX/2-4&xxxx;066/1982), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx osnově xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. x částce 35/1982 Xx.).

73. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.12.1982 (x. Xx 2077/83), xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx směrnice "2/1 Xxxx" (xxx. x xxxxxx 4/1983 Xx.).

74. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.12.1982 (x. x. 2067/83), kterým xx xxxx x doplňují xxxxxxxx "18 Xxx. Xx." (reg. v xxxxxx 5/1983 Xx.).

75. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 20.5.1982 (x. x. XX/1-9&xxxx;100/1982), kterým se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx (xxx. v xxxxxx 10/1983 Xx.).

76. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.4.1983 (x. x. 2096/83) x xxxxxxxxx experimentálního xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. x částce 19/1983 Xx.).

77. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu ze xxx 2.11.1983 (x. x. 2407/83), kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "Zjišťovací xxxxxxxx x provedených stavebních xxxxxxx", "Zjišťovací protokol x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xx. montážních xxxxx) - xxxxxxxxxx xxxxx" x "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a dodávek" (xxx. v xxxxxx 5/1984 Xx.).

78. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 4.8.1983 (x. Vk 2371/84) x xxxxxx "XXX 2-99" - Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek (xxx. x xxxxxx 5/1984 Xx.).

79. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 28.11.1983 (č. Xx 2497/84) x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx váhového xxxxxxx "Xxxx X Xxx" (xxx. v částce 5/1984 Xx.).

80. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 8.12.1983 (x. j. 2682/83-413) x xxxxxx xxxxxxxx x změnách Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx (reg. v xxxxxx 14/1984 Xx.).

81. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 15.11.1982 (x. x. 2020/83) - čs. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx "Xx XX 3-50", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listu xxxxxx "Xx RS 3x-50" x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx "Xx RS L - 24" (reg. x xxxxxx 14/1984 Xx.).

82. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.7.1984 (č. x. 2766/84), kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx "23/2 Xxxx XX" (xxx. x xxxxxx 21/1984 Xx.).

83. Směrnice Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu ze xxx 22.2.1984 (x. x. 2633/84) k xxxxxxxxxxxxx výběrovému šetření x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 1984 xxx vykazující jednotky (xxx. x xxxxxxxx 14/1984 Xx. a 21/1984 Sb.).

84. Směrnice Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.9.1984 (x. x. 2872/85) x zvlášť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 1985 "Zp 1985-B" (xxx. v částce 22/1984 Sb.).

85. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 12.7.1984 (x. j. 1687/84-41) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průmyslových xxxxx a xxxxxxx (xxx. x částce 1/1985 Xx.).

86. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx dne 21.11.1984 (x. x. 2538/84-41) x dalším xxxxxxxx x změnách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 1/1985 Xx.).

87. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického úřadu xx dne 8.8.1985 (x. j. 1753/85-22) x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (reg. v xxxxxx 33/1985 Sb.).

88. Xxxxx Xxxxxxxxxxx statistického xxxxx xx xxx 8.8.1985 (x. x. 1752/85-22) x změnách x doplňcích jednotné xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx. x částce 33/1985 Sb.).

89. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 8.8.1985 (x. x. 1751/85-22) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 33/1985 Sb.).

90. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 8.8.1985 (x. x. 1754/85-22) x změnách x doplňcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. x xxxxxx 33/1985 Xx.).

91. Směrnice Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.6.1985 (č. Xx 6/86) xx xxxxxxx statistickým výkazům xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 1/1986 Xx.).

92. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 11.6.1985 (x. Xx 2/86) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zemědělské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx půdy (xxx. v xxxxxx 1/1986 Xx.).

93. Směrnice Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxx 17.6.1985 (x. Xx 208/86) xx xxxxxxx statistickým xxxxxxx xx úsek xxxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 1/1986 Xx.).

94. Xxxxxxx xx směrnicím Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx "13/2 Xxxxx." "Xxxxxxx xxxxxx ukazatelů xxxxxxx xxxxxxx paliv x xxxxxxx" xx dne 11.7.1985 (x. Vk 257/86) (reg. x xxxxxx 1/1986 Sb.).

95. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 12.12.1985 (x. j. XXX/2-21&xxxx;700/1985), kterým xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x pojišťovací xxxxxx (xxx. x xxxxxx 7/1986 Xx.).

96. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 17.12.1985 (x. j. XXX/2-23&xxxx;316/1985), xxxxxx xx xxxxxxxx Účtová xxxxxx x směrnice x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. v xxxxxx 7/1986 Sb.).

97. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 23.12.1985 (x. x. XXX/2-22&xxxx;873/1985), xxxxxx se xxxxxxxx změny a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx osnově xxx xxxxxxxxxx organizace (reg. x xxxxxx 13/1986 Xx.).

98. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX x. x. 2105-456-22 xx xxx 17.12.1985 x XXX x. x. XXX/1-21286/85 xx xxx 13.11.1985), xxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx XXX a XXX, xxxxxx xx vyhlašují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx oblast xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx. x xxxxxx 19/1986 Sb.).

99. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxxx x. 4 xxxxxx FSÚ x XXX, kterým xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx x jednotnému xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx povahy) (XXX x. j. 2392/85-22-407 xx xxx 21.11.1985 x XXX XXX/2-17763/85 xx xxx 7.10.1985) (reg. x xxxxxx 19/1986 Sb.).

100. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17.12.1986 (č. Xx 716/86) o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx akce x XXXX (xxx. x xxxxxx 7/1987 Sb.).

101. Xxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx xx dne 30.6.1987 (x. j. XXX/1-11&xxxx;532/1987), xxxxxx se xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxx xxxx xxxxxx (reg. x xxxxxx 18/1987 Xx.).

102. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 28.11.1988 (x. x. V/2-19 400/1988) x xxxxxx účetnictví xxxxxx xxxxxxxxxx (reg. x xxxxxx 47/1988 Xx.).

XXXX XXXXX

§30

Xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 34/1970 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 60/1988 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 9/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 126/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 203/1990 Xx., xxxxxx České národní xxxx x. 288/1990 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 305/1990 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 575/1990 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 173/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 283/1991 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 19/1992 Sb., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 23/1992 Sb., xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 167/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 239/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 350/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., xxxxxx České národní xxxx č. 359/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 474/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 548/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 21/1993 Xx., xxxxxx č. 166/1993 Xx. a xxxxxx x. 47/1994 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §2 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx republiky".

XXXX XXXXX

§31

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15. xxxxxx 1995.

Xxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xx. II

Přechodné ustanovení

Příprava x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx 2001 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2001 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 411/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx věcech, u xxxxx přešla xxxxxxxxx x územních finančních xxxxxx na celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Informace

Právní předpis č. 89/95 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.6.1995.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

356/99 Xx., kterým xx mění zákon x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.3.2000

220/2000 Xx., x xxxxxxx některých zákonů x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x Státním zemědělském xxxxxxxxxxxx fondu)

s xxxxxxxxx xx 11.8.2000

411/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

202/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 182/93 Xx., o Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 89/95 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 77/97 Xx., x xxxxxxx podniku, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením činnosti xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

81/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.3.2004, x xxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) části věty xx středníkem, §17 xxxx. 1 písm. x) části věty xx středníkem, §17 xxxx. 1 písm. x) a §20 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xxxxx nabyly xxxxxxxxx xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx školského zákona

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

342/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx institucích

s účinností xx 13.9.2005

230/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

245/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx zařízeních x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.5.2006

342/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.7.2006

239/2008 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx partnerstvím

s účinností xx 1.7.2008

7/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

154/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 89/95 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.6.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2015

466/2011 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 245/2006 Xx., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2011

275/2012 Sb., x volbě prezidenta xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx republiky)

s účinností xx 1.10.2012

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

332/2020 Xx., x xxxxxxx lidu, xxxx x xxxx x roce 2021 x o xxxxx xxxxxx x. 89/1995 Xx., x státní xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.8.2020

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací postupů xxxxxx veřejné moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 31.12.2021

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

471/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx služby x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2023

414/2023 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 301/2000 Xx., x matrikách, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2027

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxx. xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx, zákon č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx znečišťujícími xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §27 xxxx. 3 x §28 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §47 xxxx. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx.
4) Např. §12c xxxx. 2 xxxxxx x. 105/1990 Xx., xx znění xxxxxx x. 219/1991 Xx.
5) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
6) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb.
7) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxx. xxxxx č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 268/1949 Sb., o matrikách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
10) §24 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
12) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 419/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tvořících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Nařízení xxxxx XXXX č. 148/1971 Sb., x ochraně hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Např. xxxxx XXX č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxx. §48 zákona x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), §33 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §26 xxxx. 6 xxxxxx XXX č. 337/1992 Sb., §12c xxxx. 1 xxxxxx x. 105/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx.
15) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2000 Xx.
16) Xxxxxxxxx xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), zákon č. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 222/1994 Sb., o xxxxxxxxxx podnikání a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.
17) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxx.
18) Xxxxx č. 13/1993 Sb., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §2 xxxx. x) zákona x. 13/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20) §2 xxxx. d) xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) Zákon č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 309/1999 Sb., o Xxxxxx xxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.
24) §24 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
26) Xxxxx č. 227/1997 Sb., x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nadacích x xxxxxxxxx xxxxxxx).
27) Zákon č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 158/1999 Xx., x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx x xxxx 2001.
29) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 158/1999 Xx.
30) §7 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
31) §28 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x politických stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 161/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
35) Čl. 284 x 285 Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
36) Xx. 14 xxxxxxxx Rady (ES) č. 322/97 xx xxx 17. xxxxx 1997 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
37) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 322/97 xx xxx 17. xxxxx 1997 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx, XXX) č. 1588/90 xx xxx 11. xxxxxx 1990 o xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx vztahuje statistická xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství.
38) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.
39) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
40) Xxxxx č. 341/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2186/93 ze xxx 22. xxxxxxxx 1993 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Společenství xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 696/93 xx xxx 15. března 1993 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Společenství.
43) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o azylu x o změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §1 xxxx. x) xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx.
48) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2186/93.
49) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1172/95 xx xxx 22. xxxxxx 1995 o xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
50) Nařízení Rady (XX) č. 3605/93 ze xxx 22. xxxxxxxxx 1993 o xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
Xxxxxxxx (XX) č. 1221/2002 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xx xxx 10. června 2002 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vládních xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx (XX) č. 501/2004 Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 10. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí.
Nařízení Rady (XX) č. 1222/2004 xx xxx 28. xxxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx x předávání xxxxx x xxxxxxxxxxx veřejném xxxxxxxxx.
51) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 831/2002 xx xxx 17. května 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady x. 322/97 x xxxxxxxxxx Společenství, xxxxx xxx o přístup x xxxxxxxx xxxxxx xxx vědecké účely.
52) Například xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 285/2002 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 228/2005 Xx.
53) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxxxxxx §21 odst. 3 xxxxxx x. 111/1998 Xx., o vysokých xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
55) Zákon č. 158/1999 Sb., x sčítání xxxx, xxxx x xxxx x xxxx 2001.
Xxxxx č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Nařízení xxxxx č. 116/1995 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, státní xxxxxx xxxx xxxxxxx xx celém území xxxxx a xxxxxx xxxxxx používání.
57) Xxxxx č. 344/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
58) Xxxxx č. 344/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 162/2001 Sb., o poskytování xxxxx z katastru xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §69 xxxx. 2 x §254 odst. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Zákon č. 245/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
62) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 325/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §1 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2 xxxx. 2 xxxxxx x. 115/2006 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
67) §5 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
68) §14 xxxxxx x. 115/2006 Xx.
69) Xxxxx č. 248/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
70) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o základních xxxxxxxxxx.
71) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
72) §2 xxxx. x) zákona x. 158/1999 Xx.
Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

73) Xx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 862/2007.

Xx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1260/2013.

Xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 763/2008.

74) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 192/2016 Xx.