Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.04.2024.


Zákon o bankách
21/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §3a

Vymezení pojmů §3b §3c

ČÁST II. Licence §4 §4a §5 §5a §5b

Princip jednotné licence §5c §5d §5e §5f §5g §5h §5i §5j §5k §5ka §5l §5m §5n §5o §5p §6 §7 §7a

Speciální ustanovení o udělení licence ve vztahu k řešení krize §7b

ČÁST III. Organizace banky §8 §8a

Řídicí a kontrolní systém §8b §8c §8d §9

Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem §9a §10 §10a

ČÁST IV. Provozní požadavky §11

Uveřejňování informací pobočkami bank z jiného než členského státu §11a

Uveřejňování informací bankami a dalšími osobami §11b §11c §12

Kapitál pobočky banky z jiného než členského státu §12a §12b §12c §12d §12e §12f  §12g §12h §12i §12j §12k §12l

Kombinovaná kapitálová rezerva §12m

Bezpečnostní kapitálová rezerva §12n

Proticyklická kapitálová rezerva §12o §12p §12q

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika §12r §12s §12t

Kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci §12u

Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci §12v §12w §12x

Kapitálová rezerva k pákovému poměru pro globální systémově významnou instituci §12y §13 §14 §15 §16 §16a §16b §17 §17a §18 §19 §19a §19b §20 §20a §20b §20c §20d

ČÁST V. Účetnictví a obchodní dokumentace §21 §22 §23 §24

ČÁST VI. Dohled a povinnost mlčenlivosti §25 §25a §25b

Proces přezkumu a vyhodnocování §25c §25d §25e

Podmínky pro uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování §25f §25g

Pokyn k držení dodatečného kapitálu §25h §25i §25j

ČÁST VII. Opatření k nápravě

Opatření k nápravě §26 §26a §26aa §26ab §26b §26ba

Opatření obecné povahy při ohrožení nebo narušení stability bankovního nebo finančního systému §26bb

ČÁST VIII. Dohled na konsolidovaném základě

Orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě §26c

Posouzení rovnocennosti dohledu na konsolidovaném základě v jiných než členských státech §26d

Dohody o koordinaci a spolupráci §26e

Ustanovení týkající se smíšených holdingových osob §26f

Další povinnosti osob při výkonu dohledu na konsolidovaném základě §26g

Opatření k nápravě ve vztahu k některým osobám zahrnutým do konsolidace §26h

Koordinace činností dohledu při výkonu dohledu na konsolidovaném základě §26i

Informační povinnost České národní banky při dohledu na konsolidovaném základě při naléhavých situacích §26j

Opatření ke kapitálu a likviditě po dohodě s dotčenými příslušnými orgány dohledu §26k

Kolegium nad skupinou §26l

Výběr příslušné právní úpravy v případě smíšené finanční holdingové osoby §26m

Výměna informací, kontrola a spolupráce §26n

Zprostředkující ovládající osoba v členském státě §26o

ČÁST IX.Schvalování některých finančních holdingových osob a smíšených finančních holdingových osob a související ustanovení

Osoby podléhající povinnosti schválení §27

Žádost o schválení, její náležitosti a rozhodnutí České národní banky §28

Žádost o výjimku z povinnosti schválení, její náležitosti a rozhodnutí České národní banky §29 §29a §29b §29c

Soustavné plnění povinností osob podléhajících povinnosti schválení a pravomoci České národní banky §30

Ukládání opatření a opatření k nápravě osobám podléhajícím povinnosti schválení §31

Společná rozhodnutí příslušných orgánů dohledu a souhlas koordinátora §32 §33 §33a

ČÁST X. Odnětí licence nebo souhlasu §34 §35 §35a

ČÁST XI. Likvidace banky §36

ČÁST XII. Přestupky

Přestupky fyzických osob §36a §36b

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §36c §36d

Přestupky finančních holdingových osob a smíšených finančních holdingových osob §36da

Přestupky smíšených holdingových osob §36db

Přestupky banky §36e

Přestupky banky na konsolidovaném a subkonsolidovaném základě §36f

Přestupky zahraniční banky se sídlem v členském státě §36g

Přestupky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě §36h

Společná ustanovení §36i §36j

ČÁST XIII. Společná ustanovení §37 §38 §38a §38aa §38ab §38ac §38ad §38ae §38af §38b §38c §38d §38da §38e §38f §38g

Výměna informací při dohledu nad pobočkami bank z členských států §38h

Výměna informací při dohledu na konsolidovaném základě §38ha §38hb §38i §38j §38k §38l §39 §40 §41

ČÁST XIV. Pojištění pohledávek z vkladů §41a §41b §41c §41ca §41cb §41cc §41cd §41ce §41cf §41cg §41ch §41d §41e §41ea §41eb §41f §41g §41h §41i §41j §41k §41l §41m §41n §41o §41p §41q §41r §41s

ČÁST XV. Ustanovení přechodná a závěrečná §42 §43 §44 §44a §44b §44c §44d §44e §44f §45 §46 §47

č. 83/1995 Sb. - Čl. III

č. 96/1993 Sb. - Část IV

č. 156/1994 Sb. - Čl. IV

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 16/1998 Sb. - Čl. II

č. 165/1998 Sb. - Čl. VI

č. 319/2001 Sb. - Čl. II

č. 126/2002 Sb. - Čl. II

č. 126/2002 Sb. - Čl. III

č. 257/2004 Sb. - Čl. VII

č. 377/2005 Sb. - §36

č. 443/2006 Sb. - Čl. III

č. 120/2007 Sb. - Čl. II

č. 230/2009 Sb. - Čl. VII

č. 156/2010 Sb. - Čl. II

č. 160/2010 Sb. - Čl. V

č. 41/2011 Sb. - Čl. II

č. 254/2012 Sb. - Čl. II

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 135/2014 Sb. - Čl. II

č. 375/2015 Sb. - Čl. II

č. 371/2017 Sb. - Čl. II

č. 338/2020 Sb. - Čl. II

č. 353/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 37/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 45), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 73) a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a zánikem xxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x působením xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx společnosti xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, které

a) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x

x) poskytují úvěry,

a xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxx bankovní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") (§4).

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) vkladem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx může, kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxx xxxx další xxxxxxxx, xx-xx je xxxxxxxx x jí xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pronájem (xxxxxxxx xxxxxxx),

x) platební xxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) vydávání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) otvírání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx inkasa,

h) poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, že xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx služby xx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x tomu oprávněna xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx,

x) výkon xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) směnárenskou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx vlastní xxxx nebo xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx, že xx x xxxxxxx uvede, xxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat x xx xxxxxx xx xxxxxx fondům,

p) xxxxxxx akreditované osoby xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxxx a) až x) x v xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxx má xxxxxxxx x licenci; xx neplatí xxx xxxxxxxx vykonávané xxx xxxxxx, pokud souvisejí xx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxx a provozu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx, obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) činnost xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx xxxx definovány xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx vytvářející důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 83), xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx potvrzování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vytváření a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dokumentů (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; na informace xxxxxxx a zpracovávané xxx xxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx x bankovním xxxxxxxxx (§38).

(5) Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxx povolení Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxxxx, povolí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx činnosti x xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx finančním xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x x odstavci 3 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky (xxxx xxx "pobočka xxxxxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxxxx xxxxx

x) se sídlem x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru (xxxx xxx "xxxxxxx stát"), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (§5a), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx banky (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx"),

x) xx sídlem x xxxxx než xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§5) x xxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pobočka xxxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xx v xxxxxxx x oprávněním xxxxxxxx zahraniční bance xxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nikoliv xxxx xx smyslu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx nebo pobočka xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolené xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Právní xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 7)

§2

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxx srovnatelných xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předmětem podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx úvěrů, xxxx

x) xxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3.

§3

(1) Xxxxx "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx užívat x xxxxxxxx firmě pouze xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx souvislosti, x xxx xx slovo "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xx tato xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zavedeny nebo xxxxxxxx zákonem nebo xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, anebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxx 1. lednem 1993, (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx existuje xxxxxxxxx xxxxxx x obchodní xxxxxx jiné již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx její xxxxxxx,

x) xxxxx označení pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x doplnění rozlišovacího xxxxxxx x případech, xxx existuje xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx určeným xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 73).

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 22.7.2014

§3x

Xxxxxxxx pojmů

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) institucí xxxxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pomocných xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) ovládající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 29x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 29d xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) finanční holdingovou xxxxxx osoba podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 20 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 30 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 31 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

n) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 33 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

q) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 22 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

r) xxxxxxxxx ovládajícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 29a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx ovládajícím investičním xxxxxxxx osoba xxxxx xx. 4 odst. 1 bodu 29b xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013

x) xxxxxxxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) zajišťovnou xxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(2) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013,

d) xxxxx propojením xxxx xxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konsolidovaný xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 48 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

g) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

h) xxxxxxx určeným x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 41 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 374/2015 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 138 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx krize xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x jí ovládané xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. ovládanými xxxxx xxxxxx podléhající řešení xxxxx, nebo

3. se xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxx řešení krize xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, vůči xxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vůči které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize,

n) xxxxxxxxx obchody xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx tier 1 kmenový kapitál xxxx 1 xxxxx xx. 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) centrální bankou Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 45 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 353/2021 Xx. x účinností od 1.10.2021

§3c

§3c xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX

§4

(1) Žádost x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx xxx tvořen xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x licenci xxxxxx Xxxxx národní xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxx licence xxxxxxx, xxxxxxxx

x) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) osobou, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxx, která xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x), b) xxxx c).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx požádá, xxx stanovisko podle xxxxxxxx 3 obsahovalo xxxxxxx informace vhodné xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. d) x e).

(5) Pro xxxxxxx licence musí xxx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skladba,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) důvěryhodnost x odborná způsobilost xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x kvalifikovanou xxxxxx na bance nebo, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, 20 xxxxxxxxxx akcionářů xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx,

x) důvěryhodnost, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zkušenost xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx správní xxxx x členů dozorčí xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx banky x xxxxxx xxxxx xxxxx §8; xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx radou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, účinný xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx finančních holdingových xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx vycházející x navrhované strategie xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx x úmyslu xxxxxxxxxx,

x) průhlednost xxxxxxx xxxx s úzkým xxxxxxxxxx x bankou,

i) xxxx xxxxxxxxx v xxxxx skupiny xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxx, na xxxxx xxxxx má skupina xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxxx,

x) sídlo xxxxx xxxx xxx na xxxxx Xxxxx republiky,

l) xxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx svou činnost xxxxx xxxxxxx jiného (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx rady.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx fyzických xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena xxxxxxx rady xxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx rady xxxx xxxx dozorčí rady xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx lze xxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 5. Xxxx xxxxxxxxx x obsah jeho xxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx lze udělit xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xxxxx současně xxxxxx i o xxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze podat xxxx, co xxxxxx xxxxxx moci udělení xxxxxxx x souhlas xx xxxxxx xxxxxx xxxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx udělení xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx rejstříku.

§4a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 41/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.2.2011

§5

(1) Zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, předkládá xxxxxx o licenci Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zřídit xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xx nad xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx x průhlednost xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx rozsah x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx minimální výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 500 000 000 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, důvěryhodnost x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a organizační xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činností pobočky, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ovládajících xxxxxxx x xxxxxxxxxx holdingových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) obchodní xxxx vycházející x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podložený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx propojení x xxxxx skupiny xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxx dohledu,

h) xx státě, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) úzké propojení, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx zábrany x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx hodlající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sídlo xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx bankou je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx země xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx překážky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Žádost xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx národní banka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx opis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxxxxx se fyzických xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Osoba x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx majetkové povahy xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx činnostmi, xxxxx xxx úmyslný trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx působit jako xxxxx xx vedení xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(7) Důvodem xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nemůže být xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx společnosti.

§5x

(1) Xxxxx xx xxxxxx x členských xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx, pokud oprávnění x jejich xxxxxx xxx xxxx uděleno x zemi xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5c xx 5m. Xxxxx xx sídlem v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx za stejných xxxxxxxx oprávněny k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx založení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxx xx státě, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států, xxxxxxx banky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výhody xxxx xxxxx se xxxxxx xx členských státech.

(4) Xx xxxxxxx poboček xxxx z členského xxxxx xx xxxxx xxxxx nepoužije, s xxxxxxxx §3 odst. 3 xxxx. b), §5n, 10, §11 xxxx. 1 xx 6 x 9, §21, §24 odst. 2 xxxx xxxxx, §26bb, 37, povinnosti xxxxxxxxxx údaje xxxxx §38 xxxx. 2 xx 9, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§20c) x §41m.

(5) Xxxxx se pobočka xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou (§20b), xxxxxxxx xx xx xx právní xxxxxxxx upravující xxxxxx xxxxxx systému. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38a odst. 1, vztahuje xx xx xx ustanovení §38a.

(6) Xxxxxx xxxxx §26 lze xxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x případě xxxxxxxx §11 xxxx. 1 až 6 x 9,

b) x xxxxxxx porušení §20c x opravném xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x provoz xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§20b),

x) x xxxxxxx xxxxxxxx §38a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §38 xxxx. 2 xx 8,

x) xxxxx, xx-xx xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx finanční stability x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx investorů xxxxxxxxxx banky x xxxx věc je xxxxx xxxxx bezodkladně (§5k odst. 3), xxxx

x) po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu dohledu xxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx likvidity (§5ka odst. 1).

(7) Xxxxx národní xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx banka podle xxxxxxxx 1, provést xxxxxxxx xx xxxxx, xx-xx o to xxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxx xxxxx zahraniční xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx sídla xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §5e xxxx. 1.

(8) Xxxxx národní xxxxx může provádět xxxxxxxx na xxxxx x vyžadovat xxxxxxxxx x činnostech, xxxxx xxxxxxx banky z xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxx xx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx kontroly x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tomuto orgánu xxxxxxx veškeré xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx stabilitu x Xxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx, jestliže xx xx xxxx x xxxxxxx s mezinárodní xxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX k EU (1.5.2004)

Princip xxxxxxxx xxxxxxx

§5x

(1) Xxxxx xx sídlem xx území členského xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx stát") xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu (xxxx jen "hostitelský xxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5d bez xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxx těmto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5d xxxx. x) xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxxxx x §5e xxxx. 1 (xxxx jen "oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx dále xxxxxxxxx x provozování činností xxxxxxxxxxxxx v §5d x xxx založení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxx platí xxx xxxxxxxxx finanční instituce xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5d xxxx. a).

(3) Vykonávat xx xxxxx hostitelského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx činnosti xxx xxxxxxx xxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx nepožívá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§5d

Banky xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx vykonávat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x tomto zákoně xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx leasing),

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) vydávání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se nejedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz podle xxxxxxx d),

f) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx účet nebo xx xxxx xxxxxxx

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. x peněžními xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx, opcemi x nástroji, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx kursům, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx,

4. s xxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb,

i) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx struktury, průmyslové xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx x koupí xxxxxxxxx xxxxxx,

x) peněžní makléřství,

k) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx včetně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů,

m) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x činností xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 32).

§5e

(1) Finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §5c, musí splňovat xxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxx nebo xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx instituci a xxxx se xxxxx xxxxxx stejného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxxx provozovat x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu,

c) musí xxx zahrnuta do xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx bankami xxxxx §5c odst. 1 x xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx podle §5c xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx ručí xx xxxx závazky,

e) xxxxx xxxx banky podle §5c odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podmínek podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxx xxxxx dohledu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výhody xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx ovládaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ve stejném xxxxxxx xxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5f

Banka xxxxx §5c xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx finanční instituce, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, x xxx informuje xxxxx xxxxxxx domovského xxxxx x sdělí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) na xxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxx založit xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx strukturu xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dokumenty,

e) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5e xxxx. 1.

§5x

(1) Xxxxx dohledu xxxxxxxxxx státu, pokud xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x předpokládaným xxxxxxxxx, xxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx informací xxxxx §5f xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o výši x složení xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněné xxxxxxxx instituce, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxxxxx o pojištění xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 2, xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxx informuje x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, orgán xxxxxxx domovského státu xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx podle §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx oznámení xxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx, xxx xxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 nebo oprávněná xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx informována, xxxx xx banka xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§5h

(1) Xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxx §5g xxxx. 1 připraví xx xxxxxx xxx xxxxxx&xxxx;xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xx nutné, xxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uděleného jí xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx po xxxxxx uplynutí 2 xxxxxx xxxx banka podle §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §5f x §5g xxxx. 1 xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx oprávněná xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx předstihem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§5i

V xxxxxxx, xx xxxxx&xxxx;xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxx §5d xxx xxxxxxxx pobočky, oznámí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnutím služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5j

Dohled nad pobočkou xxxxx z členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x informační xxxxx a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx hlášení o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §5n.

§5k

(1) Xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §38h xxxxxx, xx banka xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxx porušuje xxxxx xxxxx xxxx xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxx xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámí tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §26 směřující x xxxxxxxxxx porušování těchto xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx informuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx hostitelského xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví) 64) (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxx xxx x urovnání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem v xxxxxxx bankovnictví 74).

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu přijmout xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx §26bb xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx stability a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx investorů xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. X xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu, Xxxxxxxxx xxxxxx, Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx. Xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx dotčeného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x xxxxxxxx sporu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74).

(4) Opatření xxxxx odstavce 3 xxxx xxx přiměřená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo investorům xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členských státech. Xxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xx xxxx, než jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx opatření pozbývají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 účinnost.

(5) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 zruší, xxxxx xxxxx xxxx uvážení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxx přijatým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxx či potrestání xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx zájmu včetně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na území xxxxxx státu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxx.

§5ka

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx předchozím informování xxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxx, jejíž pobočka xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, x orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx obrátit xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx zahraniční xxxxx vykonává činnost xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finančním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74).

§5ka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§5x

(1) X případě xxxxxx licence bance podle §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx domovský xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxx dohledu. Xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx potřebná xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxx podle §5c xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxx x x ochraně xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx postoupit xxxxxx hostitelského státu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo kdy xxxxxxx xxxxx oprávnění x ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5k xxxx. 1 až 3.

§5x

Xxxxx podle §5c xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

(1) Xxxxxxx banky xxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxx, označena x xxxxxxx s právem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx pobočka").

(2) O xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx, xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ovládajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje Xxxxx xxxxxxx banka x svém xxxxxx xxxxxxx pobočku této xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx důvody, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx podle odstavce 3.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx, zda tento xxxxx přesahuje 2 %,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx významnou, na xxxxxxxxx xx trhu xxxx xx činnost xxxxxxxxxx nebo vypořádacích xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pobočky x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx systém Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, aby xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx významnou xxxx xxxxxxxx po dohodě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xx xx xxxxx 2 xxxxxx ode dne, xxx Xxxxx národní xxxxx informovala xxxxx xxxxx x svém xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pak Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx o označení xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx, xxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 2, xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx ke stanovisku xxxxxx xxxxxx.

(5) Rozhodne-li Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxx národní xxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxx xxxxx důvody xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Česká xxxxxxx banka xx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74), jestliže

a) orgán xxxxxxx domovského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx s Českou xxxxxxx bankou xxxx xx obnovení xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočky, xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pobočky xxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě x xxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx označit xxxx xxxxxxx xx významnou x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxxx §5n xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sdělí Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v §38ha xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §25c, poskytne xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §26k xxxx. 2 x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §26i odst. 1 písm. x). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sdělí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx bance xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx bank xx xxxxxxxx uvedených v §25a xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §25a odst. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx státech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočky, xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 x v §38h xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26e xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx národní banka x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26l xxxx. 5 a 6 xx použije xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx, kdy xx xxxxxxx x označení xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx banky za xxxxxxxxx informována xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx, konzultuje Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx likvidity xxxxx za xxxxxxxx, xx existuje xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxx xx měnu xxxxxxxxxxxxx státu.

§5p

Zahraniční banka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům xxxxx §2a xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky investiční xxxxxx, a to x xxxxxx. Xxxxxxxxxx §5a xxxx. 1 x §5c odst. 2 se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxx členském xxxxx xx xxxx xxxxx použije, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxx xx sídlem nebo xxxxxxxxx sídlem ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.

§5p xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§6

Xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x není xxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxx xx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§7x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) od xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx dosavadní xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxxx, xx které xx třeba xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xx kterému xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx udělená zahraniční xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx kterému

a) xxxxxxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxx xxx pobočky xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxxxx banka xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x poskytovat xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx; xx xxxx, xxx vypořádá xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx zákona.

§7b

Speciální xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x řešení xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx licenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx posoudí.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX

§8

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx 3 xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx 5 členů, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx odůvodněného návrhu xxxxx povolit souběžný xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxxxxx, xxxxxxx k

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kapacity xxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, aby

a) xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx vyčleněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxx xxx průběžné xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů xxxxxxx xxxx a xxxxx dozorčí xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx politika xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x členů xxxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx x dozorčí xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx členem xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx údaje mohly xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; spřízněnou osobou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx partner, xxxx xxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx člen statutárního xxxxxx, správní xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx partner, dítě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx výkonnou xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx správní xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx dobu výkonu xxx xxxxxx

x) plní xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxx své xxxxxx xxxxxxxxxxx časovou xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxx tehdy, pokud xx xxxxxxxxx dostatečnost xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x bance, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx současně zastávat xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx rozsahu xxx

1. xxxxx jedné funkce xxxxxxxxx člena xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx odůvodněného xxxxxx xxxxx povolit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx, která xx xxxxxxxx vzhledem xx své xxxxxxxxx, xxxxxxx organizaci, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zastávat xxxxx xxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu, člena xxxxxxx rady xxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx dostatečnou časovou xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx člena x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx se považuje xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 113 odst. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx banka kvalifikovanou xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx orgánu, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řídicí funkci.

(8) Xxxxxxxxx statutárního orgánu x xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx uvedena xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členem xxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx 3 xx 9 se použijí xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxx.

(11) Xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx vedení xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8x

(1) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx porušili xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, že x xxxxxxxx porušení těchto xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxx závazky.

(2) Xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx i xx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxx banky, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5, x pro osoby xx vedení této xxxxxxx.

§8x

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx, x to xxxx

1. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

2. organizační xxxxxxxxxx x řádným, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx kterého se xxxxxxxx xxxxxx funkce, xxxxxxx výkon xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x souladu se xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxx řízení rizik, xxxxx xxxx zahrnuje

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x rizika xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx kontroly, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx

1. vnitřní audit x

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx rady,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx rady xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxx xxxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxx x řádnému x účinnému xxxxxx xxxxx a jsou x xxx x xxxxxxx,

2. jsou založeny xx stejné xxxxxx xxxx a xxx xx stejnou práci xxxx práci xxxxxx xxxxxxx a

3. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena správní xxxx, xxxxx dozorčí xxxx a dalšího xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "osoba x xxxxxxxxx xxxxxx"), zahrnují xxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx vlivem a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odměňování této xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx účinný, xxxxxxx x přiměřený xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx banky v xxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx ověřuje x xxxxxxxxxx hodnotí xxxxxxxx, ucelenost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx x zjednává xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nápravu.

(4) Banka xx xxxxxxxxx xxxxxx x udržovat řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě, xxxxx xx nebyla Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013; xxxxxxxxx zavést a xxxxxxxx řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) evropská xxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ovládající banka,

c) xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1,

x) xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 odst. 2.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx odstavce 4 povinnost xxxxxx x udržovat řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx osoba, xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, uspořádání x mechanismy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx větě xxx xxxx Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že zavedení xxxxxxxx zásad, postupů, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ovládané xxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 3 x §8c xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx konsolidovaném xxxx subkonsolidovaném xxxxxxx xx osobu ovládanou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, má-li sídlo x

x) xxxxxxxx státě x xxxxxxx-xx zvláštním xxxxxxxxxx xx odměňování xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x podléhala xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxx xxxxx x členském xxxxx.

(7) Xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x) x x) zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x činnosti vykonávané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx x dané xxxxxxx.

(8) Xxxxx, xxxxx xx podle odstavce 4 povinnost zavést x udržovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxx xxxx, aby xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 používané xxxxxxxxxx xxxxxxx byly vzájemně xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx subkonsolidovaném základě x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx orgánů x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx.

(10) Pobočka banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx požadavky xx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

(1) Xxxxx, xxxxx xx významná xxxxxxxx xx své xxxxxxxxx, xxxxxxx organizaci, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pro rizika, xxxxx xxx jmenování x výbor xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nevýkonných xxxxx xxxxxx banky.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 22.7.2014

§8d

Česká xxxxxxx banka

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 450 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou x rozdílech v xxxxxxxxxx mužů x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx expozic xxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx přístupů banky,

d) xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není důsledkem xxxxxxxxxxxx rozdílů v xxxxxxxx xxxx expozicích; xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxx interního xxxxxxxx,

x) sleduje xxxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx vést x nestabilitě xxxxx xxxx xxxxxxxxx nestabilitě,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx politiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 435 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výběru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správní xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§9

(1) Banka xx xxxxxxx xx stanovách xxxxxxx xxxx

x) strukturu x organizaci xxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady x členů xxxxxxx xxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů;

d) organizační xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx změn xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Do působnosti xxxxx hromady xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x osoby s xxxxxxxxx vlivem xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) navrhovanou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx vyjádření,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx x uvedení xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob,

c) xxxxxxxxxxxxx dopad xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx x struktuře xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 81), rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) alespoň 66 % většiny xxxxx přítomných xxxxxxxxxx xx podmínky, xx xx xxxxx hromadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx hlasovacích xxxx x bance, nebo

b) xxxxxxx tříčtvrtinové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří nakládají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx složkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx práva.

(5) Xxxxx-xx xxxxx hromada xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxx xxxxx xxx, xx určí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx banka odměňování xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do souladu x xxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx právo xx xxxxxxxxxx složku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx hromady, xxxxxx xxxxx xx její xxxxxxx x xxxxxxx, x jakém pohyblivá xxxxxx xxxxxx přesahuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní banku x xxxx doporučení xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pevné x xxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx do 25 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za předpokladu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx.

§10

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx bankovní činnosti xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uložit x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

§10x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálu.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo hrozící xxxxxxxx nebo která xx údajně odpovědná xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) x c).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxx stanoveny xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů xxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX POŽADAVKY

§11

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x o xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klienta x systému pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, na xxxxxx xx banka xxxx pobočka zahraniční xxxxx s klientem xxxxxxx. Banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxx informace xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx pohledávka x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x takovém xxxxxxx x něm xxxx xxxxx odkaz xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo pobočka xxxxxxxxxx banky klientovi xxxxxxx jednou xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx mu banka xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx informace x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx finančního trhu (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx uplatnění x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxx").

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o limitu xxxxxxxxx, lhůtě xxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx vyplacena, x o tom, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné pro xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxx xxxx xxxxx (rating) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx.

(8) Xxxxx xxxx pobočka banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx vést xxxxxx xxxxx smlouvy uzavírané x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx českého xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx stížností xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx působí, xxxxxxxxx xx xxxxx provozních xxxxxxxxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobočkami xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pravdivého xxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o

a) xxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, jejíž xx xxxxxxxx, a xxxx činnosti x

x) xxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informaci o xxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 432 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(3) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řízení, xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxx údajů xxxxxxxx x uveřejnění xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxx, způsob, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

b) xxxxx, způsob x xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx základě,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uveřejňovaných xxxxx, jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankami x dalšími osobami

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxx x xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx skupiny, jejíž xx xxxxxxxx, a x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, správní rady x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx každoročně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx informací x xxxxx xxxxxxxxx,

x) nastavení xxxxxxxxx xxxxx řízení, xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1 písm. x) xx x) a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) a x), xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odkazu xx xxxxx, xxx xxxx xxxx informace k xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx osmé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx výroční zprávě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejích aktiv, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bilanční sumy.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx dodržuje požadavky xx xxxxxx x xxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, správní radu x dozorčí xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx odměňování, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx odměňování, xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11c x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návratnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jakož x formu, xxxxxx, xxxxxxxxx x lhůty xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 6.

§11x

(1) Xxxxx každoročně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozlišením podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x jiných xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx ovládanou xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ekvivalenty xxxxxxxxxx xx plný xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx placenou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx v příloze xxxxx účetní závěrky, xxxx pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(3) Xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§12

(1) Banka xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obezřetně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepoškozuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska návratnosti xxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx banky.

(2) Banka xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx ni xxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx takové, xxxxx xxxxxxxx banku nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx nebo pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx péčí; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. h).

§12x

Xxxxxxx pobočky xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxx xxxxx minimálně xx xxxx 8 %. Xxxxxxxxxxx poměrem xx xxxxxx procentní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pobočky banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 písm. x).

(2) Pro výpočet xxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx používá xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx model.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx používaný xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x této xxxxxxxxxxx xx 6 měsíců. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx závazné podmínky, xx xxxxxxx xx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx používat.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxx průběžně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 %. Xxxxxxx poměrem se xxxxxx procentní podíl xxxxxxxx na celkové xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu uplatňuje, xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx expozice, určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přístupů xxx jejich xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx x interních xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků, a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx interních xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx a změně xx xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx interního xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobočka banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx uplatňuje, xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§12x

Xxx xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx xxxxxx xxxx uznáno ratingovou xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx zapsanou do xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnocení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§12c

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx spolehlivé, xxxxxx x úplné xxxxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxx, průběžné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného kapitálu x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx by xxxxx xxx vystavena x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zátěžových xxxxxxx, xxxxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25d odst. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupy xxxxxxx x odstavci 1 xxx, aby xxxx xxxxxxxxx, že xxxx funkční, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tuzemskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neovládá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnik xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 na konsolidovaném xxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx kapitoly 2 xxxxxx 2 a 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx §29 odst. 2 xxxx. c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ovládá xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx společností spravující xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 bodu 5 xxxxxxxx 2002/87/ES 86), xxxx v xx xxxx xxxxx.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x xxxxxx platnosti.

§12x

§12x pozbyl platnosti.

§12g

§12g xxxxxx platnosti.

§12x

§12x xxxxxx platnosti.

§12x

§12x xxxxxx platnosti.

§12x

§12x pozbyl xxxxxxxxx.

§12x

§12x xxxxxx platnosti.

§12l

§12l xxxxxx xxxxxxxxx.

§12m

Kombinovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxx ovládající xxxxx, evropská xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 2 písm. c), xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxx 1 xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxx odstavce 1 xxxxxxx kombinovanou kapitálovou xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx na kapitál xxxxx čl. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xx. 92x x 92x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xx kapitál xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na kapitál x způsobilé závazky xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu tvoří

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerva,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rezerva xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika,

d) xxxxxxxxxx rezerva xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, osoba podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxx 1 x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu v xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neudržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, x xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx kapitálu. Česká xxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxx prodloužit xx xx 10 xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přihlédnutím k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx obnovení xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx, xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xx na xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx podle odstavce 1 ve stanovené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschválí, xxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §26 odst. 2 písm. a) xxxx 13 xxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

b) omezení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pravidla pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozdělení xxxxx xxxxxxxx 4,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§12x

Xxxxxxxxxxxx kapitálová rezerva

Osoba xxxxx §12m xxxx. 1 průběžně udržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ve xxxx 2,5 % x celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

Proticyklická kapitálová xxxxxxx

§12x

(1) Xxxxx podle §12m xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx x růstu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx produktu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx,

x) doporučením xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx rizika.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka čtvrtletně xxxxxxxxxxx xxxx cyklického xxxxxxxxxxx rizika, na xxxxx základě může xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx; při stanovení xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) orientačnímu xxxxxxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3,

x) xxxxxxxxxxx vydaným Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx stanoví xx xxxx 0 % až 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxx 0,25 xxxxxxxxxxx bodu. V xxxxxxxxx, xxx xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 důvodné, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx vyšší xxx 2,5 %.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx proticyklické kapitálové xxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) pro xxxxx xxxxxxx kombinované xxxxxxxxxx rezervy.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx může xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxx nejdříve 1 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxx lhůta xxxxxx. Xx neplatí, pokud xx sazba xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxx.

(8) Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,

d) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx x xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx lhůty, xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxx xxx 1 rok,

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx očekává, xx sazba podle xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx období, xxxxx xxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx národní banka xxxxxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určenými xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§12x

(1) Xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxx xxxxxxx stát xx xxxx, kterou xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 75), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,5 %. Xxxxx xxxxx §12m odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví opatřením xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiný xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx sazba xxxxx xxxxxxx a),

c) xxx, xx xxxxxxx osoba xxxxx §12m odst. 1 použije xxxxx xxxxx písmene a) xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx kapitálové rezervy.

(4) Xxx xxxxxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx při xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) stanoven xxxxxxxx 1 xxx xx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx povahy; ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx lhůta xxxxxx. Xx neplatí, xxxxx se sazba xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxx 1 xxx, Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx důvody xxx xxxxxxxx lhůty.

§12x

(1) Osoba xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxx sazbu proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxx byla stanovena xx xxxx 2,5 % x celkového xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiného než xxxxxxxxx xxxxx stanovil xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2,5 % x xxxxxxxxx objemu rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2,5 %, xxxxxxxx-xx to xx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxx. Xxxxx xxxxx §12m x takovém xxxxxxx xxxxxxx sazbu stanovenou Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2,5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, Xxxxx národní xxxxx tuto sazbu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,5 %. Xxxxx xxxxx §12m x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013. Osoba xxxxx §12m v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropskou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 2 xx 4,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle písmene x),

x) den, xx xxxxxxx osoba xxxxx §12m odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) pro xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. a) xxxx xxx xxxxxxx této xxxxx může xxx xxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; ve výjimečných xxxxxxxxx může být xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxx.

(8) Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), x xx-xx lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxx 1 rok, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx důvody xxx xxxxxxxx xxxxx.

Kapitálová xxxxxxx xx xxxxx systémového rizika

§12r

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx za účelem xxxxxxx systémového xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxx xxxxx, skupina xxxxxxx určených osob xxxx jednotlivá xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 průběžně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx části první xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxxxxxxx rezerva ke xxxxx systémového xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx

x) expozice xxxxxxxx x České republice,

b) xxxxxxxxxx expozic xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

1. fyzickým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxx obytné xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx expozic xxxxx bodu 1,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx expozic xxxxx xxxx 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) bodů 1 xx 4,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech,

e) expozice x členění xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xx 4 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12t,

f) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx expozice nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx 0,5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx přihlíží k xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx nepříznivý xxxxx xx finanční xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx celé Xxxxxxxx xxxx a nebyla xxxxxxxxx xxx fungování xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednou za 2 xxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxx systémového xxxxxx,

x) xxxxx nutné x xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §12m xxxx. 1, xxxxx je povinna xxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje xxxxx x xxxxxxxxxxxx expozic, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx dotčená xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) názvy států, xx něž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a).

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx osoba xxxxx §12m xxxx. 1 ovládána xxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kapitálové rezervy xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx sazbu kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx k identifikaci xxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxx členském státě,

d) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rizika,

e) odůvodnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx x míře xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika na xxxxxxxx xxx Evropské xxxx na základě xxxxxxxxx dostupných Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uložit xxxxx xxxxx §12m odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx systémového xxxxxx xxx xxxxxxx expozice, xxxxx v xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx vedly x xxxx, že kombinovaná xxxxx kapitálové xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx oznámí záměr xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx nebo opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r odst. 4. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxxxxxx xxxxx stanovená Xxxxxx národní bankou xxxxx §12t.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomu, že xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx systémového xxxxxx xxxx xxxxx než 3 % x xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxxxx podmnožinu xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §12r odst. 4 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nevyhoví, xxxxx xx důvody, xxxxx ji x xxxx vedly.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx rizika xxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxx systémového rizika xxxx xxxxx xxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli xxxxxxxxxx expozic, Česká xxxxxxx banka oznámí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12r xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxx podle §12m xxxx. 1 xxxxxxxx osobou xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx její expozice xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxx komisi x Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jsou-li doporučení Xxxxxxxx komise a Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zamítavá, Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx bankovnictví 74). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech, xxxx xxx sazba kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §12t.

(9) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx Evropskou xxxx pro systémová xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx doporučení uznat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxx xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovil xxx tento xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx, může Xxxxx národní xxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx uznat x xxxxxxxxxxx nebo opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx vypočtená na xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx určeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx kapitálová xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12r, xxxxxxx xx xxxxx z kapitálových xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx oznámí xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rizika.

§12u

Kapitálová xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce může xxx určena xxxxxxx, x jejímž xxxx xx xxxxxxxx ovládající xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx smíšená xxxxxxxx holdingová osoba xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx evropskou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxxxx, evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) propojenost xxxxxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx x finančním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx skupiny globální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx 5 kategorií xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx instituce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 89).

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx x odůvodněných případech xxxxxxxxxx x zařazení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kategorie x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnostem xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 806/2014 90).

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 0,5 xxxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx systémové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jiná systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 kapitálovou xxxxxxx xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx skupina, x jejímž xxxx xx evropská ovládající xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx schválená xxxxx §27 xxxx. 1, xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx přeshraničních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Česká národní xxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx 3 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x přihlédnutím x systémové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Česká xxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby výše xxxxx neměla nepříznivý xxxxx xx finanční xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx celé Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxx kapitálové xxxxxxx xxx jinou systémově xxxxxxxxx instituci xxxxx xxx 3 % x celkového xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxx ročně.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx změnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxx systémová xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013. Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx sazbu kapitálové xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xxxxx než 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx 3 měsíce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxx kapitálové xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) z xxxxxxxx její účinnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostupných Xxxxx národní bance.

(7) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx udržovat kapitálovou xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxx kapitálová xxxxxxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx hodnot:

a) součet xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxxxx xxx skupinu xx konsolidovaném xxxxxxx x 1 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxx

x) 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§12w

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx názvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxx.

(2) Česká národní xxxxx přezkoumává určení xxxxxxxxxx systémově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x zařazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx významných institucí xx kategorií xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčené systémově xxxxxxxx instituce a Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x kategorii xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

(1) Při vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12o xx 12r xx §172 x §173 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12r xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému dotčených xxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §12r xxxx. 3 způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx rezerva x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx

(1) Globální xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce podle §12u odst. 2 xxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxx, xxxxx xx vedl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x požadované xxxx xxxxxxxxxxx rezervu x pákovému poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12u xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 x do 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pákovému xxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx plánu xx obnovení xxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx až xx 10 xxxxxxxxxx dnů x závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k rozsahu x složitosti jejích xxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 schválí, xxxxxxxx lze xxxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx §12u xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Pokud Xxxxx národní xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 2 písm. x) xxxx 14 nebo §26 odst. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) pravidla x xxxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pravidel xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x možnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx obnovení xxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§13

(1) Pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x pravidla, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx xxxx skupině xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx expozic, xxxxxx xxxxxxxxx jejich hodnoty, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxxx pro xxxxx sledování xxxxxx, x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§14

(1) Xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx udržuje xxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx. Pobočka banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxxx likvidity x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx upravovat xxxxxxx

x) minimální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx těchto prostředků, xx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo pasív;

b) xxxxxxx a podmínky xxx některé xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx pozice.

(2) Xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx 1 xxx banky a xxxxxxx bank x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx postupu xxxxx §12.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx vydat podle §11a xxxx. 4, §12a xxxx. 5, §13 odst. 2 x §14 xxxx. 3, xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx bank x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx srovnatelným x úpravou xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

(1) Banka musí xxx xxxxxxxxx souhlas Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jakékoliv xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) k xxxx nebo rozdělení xxxxx xxxx převodu xxxxx xx banku xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ztráty,

e) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §7a odst. 1 xxxx. c).

Na xxxxxx xxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; účastníky xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x).

(2) Banka xx xxxxxxx informovat Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxx změně xxxxxx xxxxxxxx se skutečností, xxxxx xxxx být xx stanovách xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx banky, včetně xxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za tyto xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xx xx majetkově xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

(4) Nabýt xxxxxxxx xxxxx banky xxxx být jeho xxxxxxxxx xxxx pouze

a) xxxx banka,

b) banka xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xx xxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5.

(5) Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx převedla, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx xxxx důvodné xxxxx, xx dispozice s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stability x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx České republiky, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na postupu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x). Xxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, a xx x přihlédnutím xx skutečnostem xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx mimořádná xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx elektronicky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Poté, xx nabude právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) x xxxxxxx 1 xxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xx kterému xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx vztahu x xxxxxxx pohledávce x vkladu se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx trvalém nosiči xxx. Uveřejnění xxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41s xxxx. 1.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx x xxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c),

b) zkrácený xxxxxx údajů o xxxxxx pravidel obezřetného xxxxxxxxx osob uvedených x písmeni x), xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx §11a x 11b a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx i uveřejněním xxxxxx xx místo, xxx jsou tyto xxxxx k dispozici,

c) xxxxxxxxx x sídle xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c) xx xxxxxxx x jejich xxxxxxx x bankou,

f) xxxxxxxxx o příslušném xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx uskutečnění xxxxxxx, ke xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 udělen, x

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx toto xxxxx xxxxx odstavce 11 xxxx §41s xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c), xx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx předepsané xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx uveřejnit xx poté, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx zahájení xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo pokud xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, kdy v xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu dohledu xx zahraniční xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. a), má xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x vkladu se xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxx xx převést, x xx bezúplatně x xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx z xxxxxx vyloučené x xxxxxxxxx podle §41c.

(12) Xxxxxxxx 8 až 11 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize na xxxxxxxxx xxxx nebo x rámci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem Xxxxx xxxxxxx banky.

§16x

(1) Banka xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx poskytovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x případných diskriminačních xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zastoupení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxx poskytovány xxxxxx xxx založení xxxxxxx.

(2) Xxxxx postupuje x xxxxxxx xxxxxx zřídit xxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v souladu x §5c xx 5m. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx záměru xxxxxxxxxx služby podle §5d xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxxxxxx podle §5e xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx oznámení x xxxxxx zřídit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5c xx 5m, xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5f.

(3) Xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx rozhodne, xx xxxxxxxx podle §5c xx 5m xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx přezkoumatelné.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxxxxx xxx sestavování xxxxx xxxxxxxxxxx šetření podle §25e xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dohledu tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem na xxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx vykonává na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxx xxxx pobočky x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x zkušenosti,

b) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice,

c) snížení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobočce xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxx se jí xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx součástí,

e) xxxxx svých stanov,

f) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočky,

g) mimořádné xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx země xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xxxxx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx jejím xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pravidla pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx §14 xxxx. 1 písm. c),

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxx bance a xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xx zachována xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxx propojení x xxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx banky, xxxx

x) xxxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx investicí xxxxxxx zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x toho xxxxxxxxxx.

(2) Banka xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x podíly xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxx xx xxxxx x osobou xxxxxxxx x §20 odst. 3,

x) xx xxxxxxx xx osoba uvedená x §20 xxxx. 3 xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xx protiplnění,

c) xxxxx xxxx osobě xxxxxxx v §20 xxxx. 3 poskytnuty xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §20 odst. 3 doživotní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx disponuje xx xxxxxx písmen x) xx d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §20 xxxx. 3,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx x ní xxxxxxx, jestliže xx xxxxxx vlastníkem uděleny xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx svým xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) která xxxx xxxxxxxxxx osobou uvedenou x §20 odst. 3 xx xxxxxxx xxxx xxxx, může-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx x xxxxxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxxx uděleny xxxxx xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx hlasování.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která se xxxxxxxx x cenným xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 50), xxxxx xxxxxxxxx práva nevykonává xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x jestliže xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasovací xxxxx, xxxxx nepřesahují xxxxx xx xxxx 5 % na xxxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx ovládající xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxx služby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx podílu na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se vztahují x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákazníka, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Ovládající xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkového xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasovací práva, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba, pokud xxxxxxxxxx xxxxx nezasahuje xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx 5 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zašle xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx národní bance

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 nebo 5, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 4 xxxx 5 x

x) xxxxx x údajích xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x).

(7) Xxxxxxxxxx osoba podle xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx vyžádání Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx práva byla xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxx 5,

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx ovládané xxxxx, x písemné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx zvláštní vztah (§19), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, účelu nebo xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx. Pobočka banky x xxxxxx než xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx x osobami, xxxxx x xx xxxx k xxxx xxxxxxxxxx bance mají xxxxxxxx xxxxx (§19), xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx své xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx provedeny x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu x finanční xxxxxxx xxxxxxxx. Odstavec 1 xxx xxxx xxxxxx.

§19

(1) Xx osoby, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx vztah, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx 71), rizika, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx;

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx rady x xxxxxx dozorčí xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, odměňování x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxx x osob xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), b) x x) má xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx, které xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx činnosti na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 přiměřeně. Xx xxxxx mající x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx x osoby xx xxxxxx xxxxxxx.

§19a

(1) Obchody x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xx vlastní účet xxxx ze xxxxx xxxxxxx může banka xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prokazuje xxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x jednotlivých prodejů, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, případně doloží xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx objektivnost xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a obchodní xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zejména provádění xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx klienty.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§19x

(1) Banka xx xxxxxxx zabránit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Ke xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, řídicím x xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§20

(1) Banka xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. S xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poměry obchodních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Osoba xxxx xxxxx jednající xx xxxxx xxxxxx xxxxxx oznámit svůj xxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx tak, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %, nebo

c) x xxxx, xxx xx xxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x xx i x případě, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na bance xxxxxxxxxxxx; nevykonáváním xxxxxxxxxxx xxxx nedochází xx xxxxx podílu na xxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxx jiných xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijetí; pokud xx žádost xxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx žadatele k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti. Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx doručení úplné xxxxxxx xxxxxxx žadatele x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx lhůty pro xxxxxxxxx žádosti stanovené x xxxxxxxx 7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx hodlajících xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx banku xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxx kvalifikovaná xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx má xxx ovládnuta, xxxx x celkové xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx bance xxxxxxx xxxx zvýšením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ovládnutím získá, x xxxxx x xxxxx, která xxxxx xx xxxxxxxx převádí. X xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx posouzení žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 9. Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 9. Xxxxx tiskopisů x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx banka požádá x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, je osoba, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zajišťovna, investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx takovéto xxxxx.

(6) Xx-xx to xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx,Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 50. xxxxxxxx xxx běhu lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potvrdí xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 4. Xxxx odeslání xxxx xxxxx se běh xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxx, x to nejdéle xx xxxx 20 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 7 se přerušuje xx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx podnikání ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojišťovnami, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4. Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podané xxxxx xxxxxxxx 12. Souvisí-li xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu, postupuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx nebylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx národní xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 9 x xxxxxxxxxx xxx xxx x ekonomickým xxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxxx banka žádosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxx jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhoví, xxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx řádného x obezřetného xxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx x možného xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikované xxxxxx navrhovány xx xxxxx statutárního xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x bance xxxxxxx xxxxxx xxxxxx splňují xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zdraví xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostem v xxxxx,

x) xxxxx bude x xxxxxx xxxxxxx xxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx skupiny, jejíž xxxxxxxx xx banka xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx bankou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, účinné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých orgánů xxxxxxx při dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě x xxx xxxxxxx x xxxx skupině, x

x) x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýšením kvalifikované xxxxxx na bance xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx x takovému porušení xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx žádosti.

(11) Osoba, xxxxx bez předchozího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bance nebo xx xxxxxxx, je xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(12) Xxxxxxx xxxxx odstavce 11 xxx udělit xxxxx x případech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx změnám x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx kvalifikovanou xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(14) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx

x) může xxxxx lhůtu xxx xxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

b) xxxxx xxxxxx vyplývající xx stanovisek, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx rozhodnutí.

(15) Posuzuje-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 spolu x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §28, koordinuje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x je-li xxxxxxx, x příslušným orgánem xxxxxxx v členském xxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 sídlo. X xxxxxxx případě xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xx do xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §28 nebo x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29.

(16) Osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx tak, xx xxxxxx pod 50 %, 30 % xxxx 20 % xxxx xx zcela xxxxxxxxx, xxxx

x) snižují xxxxx kvalifikovanou xxxxx xx bance tak, xx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 16 xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx snižujících xxxx xxxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx o xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ji xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx které xx xxxx kvalifikovaná účast xxxxxxx nebo pozbyta xxxx která xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, údaj x celkové xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xx jejím xxxxxxx x údaje x osobě xxxx xxxxxxx, které xxxxx xx xxxxx nabývají xxxx zvyšují.

(18) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 16, a xx neprodleně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(19) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx názvy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxx.

§20x

(1) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxx předchozího souhlasu Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §20 xxxx. 3 nebo xx xxxxx podle §20 xxxx. 14 x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 12, x dále x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11 xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že působení xxxxx nebo osob x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podnikání xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve správním xxxxxx pozastaví majiteli xxxxx, který xx xxx xxxx jednáním xx xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx akcionářských xxxx:

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx hromadě,

b) xxxxxxx x xxxxxxx valné xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx uvedených xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x pozastavení akcionářských xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx x podle §20 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky nebo xx xxxxx podle §20 odst. 11 x nebyl udělen xxxxxxx podle §20 xxxx. 12, x xxxx x xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjistí, že xxxxxxxx xxxxxx osoby xx xx xxxx xxxxxxx a obezřetnému xxxxxxxxx banky, popřípadě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx řídící xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvou x nejbližší xxxxx xxxx, xxxxxx umožňuje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo zvláštní xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26aa xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxxx xxxxxxx xxxxx x obchodním xxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx vyslovil za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx byla pozastavena xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nedochází xx změně xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani jiných xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx 32) xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výpis x xxxxx akcií xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx xx xxxx zákazníků.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x konání xxxxx xxxxxxx nejpozději x xxx xxxxxx xxxxxxx.

§20b

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vede xxxxx, xxxxx xx účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x českých xxxxxxxx. Účet mezibankovního xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx předmětem výkonu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank.

§20c

(1) Jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx banka, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesprávné xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ji xxxxx xxxx spořitelnímu a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx provedení platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nesprávně provedené xxxxxxxx transakce x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx platební xxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxx, xxxxx x nesprávnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx dát xx 3 xxxxxx ode xxx vzniku chyby, x xxxxxx důsledku xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, požádá o xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Odstavce 1 až 3 xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx.

§20x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx může vydat xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx výjimku xxxx upravit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankám xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bank.

(2) Xxxxx xxxxxxxx obecné povahy xx zveřejní xxxxx xx úřední xxxxx Xxxxx národní banky. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

ČÁST PÁTÁ

ÚČETNICTVÍ X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§21

(1) Banka, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx účetnictví xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 16)

(2) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxx x xxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx klienta x xxxxxxx xx účet xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodech xxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx bank xxxxxxx xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx.

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxx auditor xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx ověření týkají,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; banka xxxxxxxx xxxx zprávy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejího zpracování x xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx na ověření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx součásti. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxx. Na sdělení Xxxxx xxxxxxx xxxxx x prominutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nepoužijí xxxxx druhá x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xx 30 dnů xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx auditora odmítnout. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx po odmítnutí Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxx auditora.

(5) Ověření xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx v xxxxx vykonávat auditor, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx vztah xxxxx §19 odst. 1. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost.

(6) Xxx xxxxxxxx nedostatků xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxxx vliv měly xxxx nedostatky xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx x rozdělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx pobočky xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x skutečnostech zjištěných xxxxx §21 odst. 3 x 4 xxxxxx č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx 4 měsíců xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 16) a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 16) xx-xx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxxx závěrka ověřená xxxxxxxxx. X této xxxxx xxxxxx předloží xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxx konsolidovanou účetní xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky a xxxxxx xxxxxx připomínek xxxxx xxxxxxx x xx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx ztráty x xxxxxxxxx zdrojů xxxxx. Xxxxxx ztráty xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po rozhodnutí xxxxx xxxxxxx.

§24

(1) Xxxxx xx xxxxxxx vypracovat x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx, xxxxxx informací xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx a předkládat Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx a xxxxx požadavku Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tomu všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pobočka xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podklady, jejichž xxxxx, xxxxx, lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského státu xx povinna předložit Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx materiály potřebné xxx výkon xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5j, xxxxxxx obsah, formu, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx na jedné xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % základního xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právnických xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx pochybností může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jazyka xxxxxxx x xxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

DOHLED X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§25

(1) Činnost xxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx cizího xxxxx xxxxxxx dohledu vykonávanému Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonávanému xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx kontrol xx xxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx může požádat x kontrolu na xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx národní xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx sídla zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněné finanční xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx umožní xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xx místě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx sám. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x orgánem xxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu x rámci Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 76).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx banka při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího obezřetnostní xxxxxxxxx přihlíží xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxxx důvody, pro xxxxx xxx nečiní.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxx účely xx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx holdingové xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x písmenech x) xx x),

x) xxxxx, která xxxx xxxxxxx uvedenými v xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx působnosti; xx xxxxx účelem xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x záznamy x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx a opisy,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxxxx x pracovníků,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx osoby xxx xx uvedena x xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx, že x xxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx národní xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xx místě x xxxx uvedených x xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx x) x všech xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže předem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxx identifikovat, x xxxxxx konkrétní banku xx osobu xx xxxxx. Xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zaměstnání xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxx pravomoci mohou xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx dohledu xxxx x xxxxxxx řízení, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x rozhodnutím xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo x obdobném řízení xxxx mezinárodním orgánem.

(3) Xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx státě xxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickým osobám xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx spoření xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxx trhu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx spolupůsobí xxx výkonu dohledu xxx xxxxxxxxx trhem, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx dozoru nad xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x financování terorismu, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) uveřejnění výsledku xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxxxx xxxxx §25d xxxx. 2 xxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finančním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) poskytnutí xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 226 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx.

(4) Za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx veřejným orgánům x dalším xxxxxx x Xxxxx republice, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx působících xxx likvidaci nebo xxxxxx u xxxxx xxxx finanční instituce,

b) xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxx písmene a),

c) xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce,

d) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dohledu xxx xxxxxxxxxxx práva obchodních xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx mezinárodních sankcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nad platebními xxxx vypořádacími xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx systému,

i) orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů týkajících xx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx orgánu, xxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxx k xxxxxx krize a xxxx porušením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx osobám x xxxxxxxxx xxxxxxx x x výjimkou xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x), x), x) a x) x x jiných xxxxxxx x xxxx xx vztahu x Xxxxxxxx centrální bance, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx 67), přičemž při xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxx x) mohou xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx sdělení xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx předány.

(5) Informace xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx orgánům Evropské xxxx, je-li xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Informace xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem dohledu xxxxx xxx poskytnuty xxx mezinárodním organizacím, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx proti trestné xxxxxxxx, orgánům cizích xxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jejich xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx oddělení x xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx mohou být xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx též

a) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx hodnocení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru,

b) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx platby xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dopadu,

c) Xxxx xxx xxxxxxxx stabilitu xxx účely xxxx xxxxxxxxx funkce.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4, 6 x 7 xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx informace nejméně x rozsahu, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxx xxxxx, pouze xxxxx

x) xxxx souhrnnou, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jen x prostorách České xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx úkoly žadatele x souladu s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxxx úmluvami xxxxxxxxxxxx xxxx činnost,

c) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx jejich xxxxxxx xxxx předání,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jež xxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx upravujícími xxxx xxxxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx předány nebo xxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxx zapojeným xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx tyto xxxxxxxxx xxxxx chráněny xxxxxxxxx tajemstvím nejméně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Informace získané xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytnuty xxxxxx xxxxxxx.

(11) Informace xxxxxxx v rámci xxxxxxx xx xxxxx xx území jiného xxxxx xxxxx být xxx souhlasu orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nikomu xxxxxxx.

§25x

Xxxxxx-xx Česká národní xxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoje na xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx likvidity xxxx x stability xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních bank x členských státech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a xxxx. 4 xxxx. x) x

x) xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx x §25a xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx státech xxxxxxxxx xxxxx situací, jsou-li xxx ně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25c

Proces xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxx přezkoumává x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, strategie, xxxxxxx x mechanismy xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx požadavků stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zajišťují bezpečný x spolehlivý provoz xxxxx x řádné xxxxxx x krytí xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhodnocuje xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx zátěžovými xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyhodnocování v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu x charakteru, xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x x rozsahu bance xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx a vyhodnocování xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §38j xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxx zaměřeny xxxxxxx xx

x) výsledky zátěžových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 177 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ratingu,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxx koncentrace x jeho řízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx,

x) vhodnost, účinnost x xxxxxxxx zásad x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx snižování xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 57 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) míru, x jaké xxxxxxx xxxxxxxxx bankou vůči xxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx analýz alternativních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx rozložení rizika x xxxxxx, jakým xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx systému xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx kapitálového požadavku x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) geografické xxxxxxxx expozic xxxxx,

x) xxxxx podnikání xxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky; xxxxxx prosazuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bere x xxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx trzích x xxxxx zohlední x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx nástroje, xxxxx xx nezařazují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jaké stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie vydaný xxxxx xx. 98 xxxx. 5a xxxxxxxx 2013/36/EU, alespoň xxxxx

1. xx v xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx úrokových sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxx x 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 98 xxxx. 5x xxxxxxxx 2013/36/EU xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banky o xxxx než 15 % xxxxxxxx tier 1, xxxx

2. x xxxxx v důsledku xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxx šokových xxxxxxx xxx úrokové xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xx. 98 xxxx. 5x xxxxxxxx 2013/36/EU xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx banky xxxx xxxxxx nadměrné xxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx páka xxxxx xx. 4 odst. 1 bodu 93 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 429 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013; xxx vyhodnocování přiměřenosti xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx páky xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 94 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx podnikání xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx systém xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx program xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx podkladových dokumentů x xxxxxxxx vnitřního x vnějšího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx rady.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx stanovit xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpoklady podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), jestliže má xx xxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx rizika vyplývajícího x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx banky xx xxxxxxxxx x xx banka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocuje,

a) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 61 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013; xxxxxx-xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxx xxxxxx případě, xxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxx,

x) zda xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 105 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx běžných xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx portfoliem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 86 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013.

§25x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx může x xxxx x podobným xxxxxxxxx xxxxxxxx přizpůsobit xxxxxxxx provádění procesu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ukazatele.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxxx testy xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejnit.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx přezkoumává xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx bance xxxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xx zaměřuje zejména xx kvalitu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metod x postupů, xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§25x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování podle §25c.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx šetření xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě x pobočce banky, xxxxx vykonává svou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zahrnuje

a) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx předmětem zvýšeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejích xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informaci x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxx §25c x §25d xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx procesu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx, rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx bank, x xxxxxxx to Xxxxx xxxxxxx xxxxx považuje xx nezbytné.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c, xx-xx xx nezbytné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxx,

x) vyžadovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informací xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo obchodních xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxxx vybraných xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx xxxxxxxxx kapitál nad xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxxx podle xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxx §25f a 25g,

x) xxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nesouladu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxxx, postupům x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx §8b odst. 1 xxxx. b),

h) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 2 písm. a) xxxxxx 2 xx 10 x v §26 odst. 2 xxxx. b).

(5) Xxxxxxxxxx §26aa xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26ab xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx

§25x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx

x) banka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prvkům xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx částí xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2402 91),

x) banka nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx §8b, §12c odst. 1 x 2, právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 393 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x není xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx časovém xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25c xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx bance umožnily x krátké době xxxxxx xxxx zajistit xxx pozice za xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx ztrát,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům,

e) xxxxx xxxxxxxxx neudržuje xxxxxxxxxxx výši dodatečného xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25h, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx být xxxxxxx významného rizika.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx v návaznosti xx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankou x důsledku její xxxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dopad xxxxxxxxxxxxx vývoje nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx, xx rizika xxxx xxxxx rizik nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitálovými xxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx, xxxxxx a xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91) xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xx objem, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vnitřně stanoveného xxxxxxxx podle §12c, xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/2402 91).

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx s ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx vystavena, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx banku,

a) jež xxxx výslovně vyloučeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2402 91) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx, x

x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx třetí, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91).

(5) Xx xxxxxx, x xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx částí třetí, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91) hrozí xxxxxxxxx, xx nepovažují xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xx xx vztahují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(6) Kapitál xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 označena xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitálovými xxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx, xxxxxx x sedmé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxxx xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/2402 91). Xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx v případech xxxxx §25c xxxx. 4 xxxx. b), xxxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxx provádění xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxxx úrokového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx banky přiměřené x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;

§25g

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx určí výši xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §25f x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nadměrné xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §25f, a xxxxxxxxxxx kapitálovými požadavky xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx kapitoly 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 91),

x) xxxxxx nadměrné páky xxxx rozdíl mezi xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §25f, a xxxxxxxxxxx kapitálovými požadavky xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxx splňujícím tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx tři xxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxx 1 x

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx kmenový xxxxxxx xxxx 1.

(3) Xxxxx plní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka může, xx-xx xx xxxxxxxx x s ohledem xx zvláštní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a vyhodnocování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1, xxx jaký xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx rizik xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, požadavku kombinované xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx podle §25h, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jiná xxxxxx xxx riziko nadměrné xxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxxxx uložených xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 92 xxxx. 1x nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, pokynu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25h, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx riziko xxxxxxxx xxxx, a požadavků xx kapitál xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx k pákovému xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v odůvodnění xxxxxxxxxx o uložení xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxx xxxxx §25f x xxxxxxxx 1 až 5. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §25f xxxx. 1 xxxx. x), uvede x odůvodnění, proč xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§25x

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu

(1) Česká xxxxxxx xxxxx provádí x rámci přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12c.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; na xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx nepoužijí. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, čtvrté x sedmé nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 91), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na výsledky xxxxxxxx x vyhodnocování, xxxxxxxxx xx kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pákovému xxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Pokyn x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a vyhodnocování, xxx xxxxx xx xx xxxx, v xxxx tato xxxxxx xxxxxx x požadavku xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jiná rizika xxx riziko xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxxx na výsledky xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxx páky, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k držení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nepoužije xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 92 odst. 1 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxxx na xxxxxxx x návaznosti na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uloženého Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx nadměrné xxxx, xxx požadavku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Nesplnění xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx za následek xxxxxxx podle §12m xxxx. 4 xxxx §12y xxxx. 2.

§25h xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 353/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§25x

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxx uloží xxxxx požadavek na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25h.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. s účinností xx 1.10.2021

§25x

Xxxxxxxxxx §25c xx 25i xx použijí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx osobu dočasně xxxxxxxxx podle §31 xxxx. 2.

§25j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX

§26

Xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx nedostatku x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx porušení x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxx Česká národní xxxxx

x) uložit, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx

1. xxxxxxxxx kapitál xxx xxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxx na kapitál xxxxx čl. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

2. zlepšila xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx obnovila nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxxx xxxxx zákon, rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx plán xx obnovení souladu x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxx požadavků,

5. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx nadměrné riziko xxx banku,

6. omezila xxxxxxxxxxx síť, xxxxxx xxxxxxxxxx snížení počtu xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx činnostmi, produkty xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pověřila xxxxx xxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §8b xxxx. 1 písm. x) xxxx 3, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx složky procentem x xxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxxxx xx. 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013; pokud xxxxx xxxxx nepředstavuje nesplnění xxxxxxx xxxx osoby,

11. xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx nedostatek v xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

12. xxxxxxx platnosti,

13. xx xxxxxxxxx xxxxx navýšila xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xxxxx §12m xxxx. 1 x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

14. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx určenou xxxx, xxxxx xxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxx xx obnovení xxxxxxxx,

x) uložit dodatečné xxxx častější xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x kapitálu, xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx je vhodný x přiměřený x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx splatnosti aktiv x xxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx podnikání xxxxx x k uspořádáním, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1 xxxx. x),

x) uložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxx xxxxx §12m xxxx. 4, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1 xxx xxxxx §12y xxxx. 2, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obdržela xxxxxxx xxxxxxxx interní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x výpočtu xxxxxxxxxxxx požadavků podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho používání,

a) xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx nesoulad x xxxxxxxxx xx interní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx na obnovení xxxxxxx x požadavky xx interní xxxxxxx xxxx interní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx souladu s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx,

x) omezit xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo u xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx modelu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rizika nebo xxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 366 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uložit xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx úrokového xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx metodiku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 84 xxxxxxxx 2013/36/EU xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx systém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx nezajišťují xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia.

(5) X případě zjištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx banka

a) xxxxxx, xxx tato xxxxx

1. xxxxxxxx člena statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx člena xxxxxxx rady, xxxxx xx vedení pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx,

2. xxxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx,

4. xxxxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx odpovídající ztrátě xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že ztráta xxxxxxxxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. snížila xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx převedla xxxx xxxxx v této xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podílu x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu,

d) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx operací x xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x bankou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo mají x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §19,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxx pobočky xxxxx x xxxxxx xxx členského státu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx,

x) odejmout souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxx xxxxx třetí nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uloženou tímto xxxxxxx, xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutím xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nařízením nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx protiprávní jednání,

b) xxxxxxx zakázat xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx odpovědné fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) uveřejnit xxxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx x xxxx xx jeho povaha.

(7) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx 1, 2 x 4 x xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx 4 x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a postup xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 4 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxxxxx 6 písm. x) x xxxxxxxx 7 xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx.

§26x

Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx banky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxx třetiny celkového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013, uloží xxxxx xxxxx xxxx xxxx x těchto xxxxxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx kapitál xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx banky xx xxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celkového xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky xxxxxxxxx xxxx nižší xxx 100 %,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx základním xxxxxxxx x xx hlasovacích xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx převyšující xxxxxxxx běžné xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx..

§26xx

(1) Účastníkem řízení x uložení opatření x xxxxxxx je xxxxx xxxxx, které xx být xxxxxxxx x xxxxxxx uloženo.

(2) Xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx, které Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§26xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§26xx

(1) Xxxxx národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejní rozhodnutí xxx xxxxxxx identifikačních xxxxx x osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§26x

(1) X případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, že banka xx xxxx se xxxxx platebně xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx pravděpodobně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx celkového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku.

(2) Xxx xxxxxxxxxx banku xxxxxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 použije xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku mají xxxxx xx xxxxxx xxxx zahraniční banky x osoby xx xxxxxx této xxxxxxx.

§26xx

(1) Pokud výše xxxxxxxxx kapitálového xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálového poměru, xxxxxxx xxxx základní xxxxxxx,

x) xx dán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx omezení xxxx xxxxxxxxx přednostního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) emisní xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx upisovatele xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxx xxxxx, i xxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx však xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesplatil xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx upisování xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) banka xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxx valné hromady,

f) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 14 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) lhůta xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 14 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx podle písmene x) xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základního kapitálu, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úpis xxxxxx akcií xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx musí xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kurs, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x penězích anebo xxxxxxxxxx.

(2) V pozvánce xx xxxxxx hromadu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu banky x případě xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx od xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx.

§26bb

Opatření obecné povahy xxx ohrožení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx účelné, xxxx

x) xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx bank

a) stanoví xxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx povinností stanovených x §4, 5, 8b, 1124, x dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x dokumenty xxxxx §26g xxxx. 1 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx,

x) odchylně xx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, 13 x §14 písm. x), b) a x), xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x periodicitu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 458 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxxxx bez xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx nevyžaduje. Xxxxx nepozbylo účinnosti xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxx 2 účinnosti xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXX NA XXXXXXXXXXXXXX ZÁKLADĚ

§26c

Orgán xxxxxx x xxxxxx dohledu xx konsolidovaném základě

(1) Xx-xx banka tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ovládající xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka orgánem xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx evropská xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) banka xxxx spořitelní a xxxxxx družstvo má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx čl. 18 xxxx. 3 xxxx 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě xx xxxxxxxxx odstavec 3 xxxx. b) x xxxxxxxx 4 x 8.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, i xxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, 3, 4, 7 xxxx 8, nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4, 7 xxxx 8, xxxxxxxx xx tak xxxxxxx x příslušným orgánem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 3, 4, 7 xxxx 8 jako xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech. X xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx bilanční xxxxx.

(7) Ovládá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry nebo xxxxxxxx ovládající xxxxxxxxxx xxxxxx jednu nebo xxxx xxxxxxxxx institucí, xx Xxxxx národní xxxxx orgánem určeným x výkonu dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx, nebo

b) má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx, z xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xx-xx banka xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 2 xxxx. c) xxxx xxxxx-xx Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 odst. 2, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx určeným orgánem x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě.

§26x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném základě x jiných xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxx spořitelní x úvěrní družstvo, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx, zda xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx orgánu dohledu x jiného než xxxxxxxxx státu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx kapitoly 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx byla xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx upravujícího doplňkový xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx banka přitom xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgány dohledu.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx přihlíží x obecným xxxxxxx xxxxxxx Evropským xxxxxxxxx xxxxxxx 92) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, že xxx xxxxxx xxxx spořitelním x xxxxxxx družstvem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, použije na xxxxx obdobně ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx jej provádějícího xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxx jiné přiměřené xxxxxxx dohledu, xxxxx xxxxxxxxx cíle xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě. Xxxx postupy Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx oznámí xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx, Evropskému xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx v xxxxxxxx státě x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

§26e

Dohody x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Je-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, uzavírá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dohledu. Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx skupiny, uzavírá xxxxxxx ujednání o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x orgánem určeným x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dohledu.

(2) X rámci xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx určenému x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xx. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xxxxx xxxxxxx xx orgán xxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxx tuto banku xxxx spořitelní x xxxxxx družstvo.

(4) Xxxxxxxx 3 se použije xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx x x xxxxxxx s xx. 28 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 přejímá xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od příslušného xxxxxx xxxxxxx v xxxxx členském xxxxx.

(5) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x finanční holdingová xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 s příslušným xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx sídlo.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx ujednání x koordinaci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x orgánem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x Xxxxx republice.

§26f

Ustanovení týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx smíšená holdingová xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, je Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx osobách.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osob xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx smíšená xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxx pojišťovnou, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26n xxxx. 3. Pokud smíšená xxxxxxxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx členském xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx §25 xxxx. 2.

(3) Xxxx xx dotčena xxxx čtvrtá xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x jí ovládanými xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ovládá xxxxx xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx.

§26g

Další xxxxxxxxxx osob xxx výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povinny xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, vytvořit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §26n xxxx. 2.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka, evropská xxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx, tuzemská xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členem dozorčí xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx plnění požadavků xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o návrzích xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx x dozorčí xxxx, xxxxxx předložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podklady x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx holdingovou osobou xxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx 2 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxx finanční xxxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx. Xxxxxxx-xx tak, xx xx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx této xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxxxxx tato xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(7) Není-li ovládaná xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zahrnuta xx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx podle čl. 19 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, může xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx, spořitelním a xxxxxxx družstvem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx §26f; §26f se xxxxxxx xxxxxxx.

§26h

Opatření x nápravě xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Zjistí-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v činnosti xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx holdingové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx instituci podle §29 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx, smíšené finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §31 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádného auditu x osoby, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x osobami, xxxxx xxxx součástí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zahrnuté xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x úvěrním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, právních xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stabilitu.

(3) Xx-xx Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxx xxxxxx bance, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx. a) bodů 1, 13 a 14 x xxxxx §26 odst. 2 xxxx. x).

§26x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx určeným x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 rovněž xxxx xxxxx:

x) koordinuje xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx spolupráci x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx plánuje x xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx v jiných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx přípravě na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xx finančních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení, zavedení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxx §38ha odst. 2 xxxx. d) x §38i xxxx. 1 xxxx. x), ukládání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev, xxxxxxxx xxxxxxxxx správních trestů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x obdobných xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx podle xx. 19 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1093/2010, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nespolupracuje x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, nebo

b) orgán xxxxxx x výkonu xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx neplní xxxxx podle xx. 112 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/EU.

§26j

Informační xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nastane-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nepříznivého xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x členském xxxxx, x němž xxxxx, u níž xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx pobočky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx má xxxxx xxxxx ovládaná xxxxxx, x xxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx určeným x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx x centrálním xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §25a xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx situací.

(2) Zjistí-li Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na finančních xxxxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, informuje xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Česká xxxxxxx banka informace xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x kterých xxx předpokládat, xx xxx xxxx poskytnuty xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx informace xxxxx xxxxx.

§26x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx Česká xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx x výkonu dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, xxxxxx opatření podle §25e odst. 4 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxx xxxxx podle §25h xxxx osobám x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx předem informuje xxxxxxx xxxxxxxxx orgány x záměru uložit xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyvíjí xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xx 4 měsíců xxx dne, xxx xxxxxxxxxx dotčeným příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx krytí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zprávu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Nebude-li dohody xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 2, xx Česká xxxxxxx xxxxx příslušná xxxxxx xxxxxxxx xx sdělit xxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx dohody x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx k posouzení xxxxx členů xxxx xxxxxxx vyjádřenému xx xxxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxx-xx dosaženo xxxxxx xxxx xxxxxxx určeným x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě x Českou xxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxxxx nebo sdělení xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx lhůtě 4 xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxx x výkonu dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxx dotčenou xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x držení xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx příslušná uvedené xxxxx uložit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx §25e odst. 4 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §25h; přitom přihlédne x xxxxxxxxx rizik xxxxx této skupiny xxxxxxxxxxx xx stanovisku xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxx skupiny x xxxxx orgánům xxxxx xx vědomí stejnopis xxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka může xx lhůtě 7 xxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sporu xxxxx xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1093/2010. Xxxxx Xxxxx národní xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pokynu do xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx vyžádat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx banka xx xxxx xxxx stanovisko xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x to xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx xxx členy xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxx xxxxxxx názorem x xxx vysloveným, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xx xx tohoto stanoviska xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xxxxxxx jednou za xxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5. Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx dotčené skupiny. X takovém xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx povinna xxxxxxxx kapitál xx xxxxxxxxxxxxx xxxx konsolidovaném xxxxxxx xxx minimální xxxxxx a plnit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je-li jí xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou příslušným xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě.

(9) Xxxxx x držení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx bance xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě xx xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou.

§26x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem určeným x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxx kolegium pro xxxxxx xxxxx podle §26i, §26j odst. 1 x 2 x §26k. Zřízení x xxxxxxx kolegia xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26e, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25a x dalších xxxxxxxxx stanovených právem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(2) Je-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx §26e xxxx. 1 a 2, §26i xxxx. 1 xxxx. a), x) x x) x §26j xxxx. 1 x 2 x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smíšenou finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx příslušné orgány xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxx požadavkům mlčenlivosti, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §25a. Xxxxxxxx 1 xxxx druhá xxxxx xxxxxxx.

(3) Kolegium xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nimi x Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §26e, xx-xx to xxxxxx,

x) xxxxxxxxx plánů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25c,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §26j xxxx. 3, §38ha xxxx. 3 xxxx xxxxx a podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx skupiny, xxxx xxxx dotčeny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx,

x) plánování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26i xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiných xxxxxx, xxxx-xx xxx tyto xxxxx zřízeny.

(4) Členy xxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členského xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx finanční holdingová xxxxx xxxxxxxxx podle §27 odst. 1 xxxxx,

x) příslušné orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hostitelských xxxxx, x xxxxx osoby x dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobočky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) centrální xxxxx Xxxxxxxxxx systému centrálních xxxx, xx-xx to xxxxxx,

x) příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li xx účelné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, kteří členové xx účastní jednání xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxx význam xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx §5o odst. 2 x 3, xxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx na stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxx, xxx členové xxxxxxx úzce spolupracovali. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnostech a xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx o xxxx dohodnuté činnosti.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx situace, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx sbližování xxxxxxxx a postupů xxxxxxx. Ustanovení §25a xxx xxxx xxxxxxx.

§26x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohled, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx upravujícího doplňkový xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě, xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, stanovit, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkový dohled xxx xxxxxxxxxx konglomeráty.

(2) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxx srovnatelné požadavky, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx, xx-xx orgánem xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se xxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vztahují na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pouze zahraničních xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx konglomerátem.

(4) Xxxxx národní banka xx xxxxxxxxx k xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxxxxxxxxx sektor xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkový dohled xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonávajícím xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§26x

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx podle §26g xxxx. 1 a xx oprávněna x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx orgány dohledu x jiných členských xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 1 xxxx xxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx holdingová xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx pojišťovnami xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, xx kterým xx xxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx si xxxxxxxxx pro účely xxxxxx dohledu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poskytujícími xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx třeba xxxxxxxx.

(4) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx určeným x výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx smíšená finanční xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx koordinátorem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx předpisu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx usnadnění x zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x tomu, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx ovládající xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, může xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx osobu x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx České xxxxxxx xxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx v České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určeného k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ovládající xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx žádajícímu xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu.

(8) Xxxx xxx držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx holdingovým xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikům pomocných xxxxxx, kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxx xxx držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §26f xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x výkonu xxxxxxx xxx smíšenou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxx bankou, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§26x

Xxxxxxxxxxxxxxx ovládající xxxxx x členském xxxxx

(1) Xxxxx osoba z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxx xx banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx státy je xxxxx xxx 40 xxxxxxx XXX.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka povolí xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xxxx obchodník s xxxxxxx papíry, aby xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 dvě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx xxxxx

x) bylo xxxxxxxxxxxx s povinným xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx ovládána xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx sídlo, xxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxx orgánu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné postupy x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx účinná xxx v případě xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zprostředkující xxxxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx může být xxxxx úvěrová instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba schválená xxxxx §27 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx ovládající xxxxx x členském xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx název x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, které xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ovládajících xxxx se sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiného než xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Při xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ovládajícími osobami x členských xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x vyměňuje xx x těmito orgány xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxx účely xxxxxxxx 1 se celkovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx hodnoty aktiv

a) xxxxxxxxx z členských xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvah nebo x individuálních rozvah, xxxxxx-xx konsolidované xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx členských xxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x právním předpisem xxxxxxxxx členského státu.

§26o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

XXXX DEVÁTÁ

SCHVALOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X SMÍŠENÝCH FINANČNÍCH XXXXXXXXXXXX OSOB X XXXXXXXXXXX USTANOVENÍ

§27

Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválení

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx určeným x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx tuzemská finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx ovládána xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx získat xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předpisu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx splněnou xxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 požádá x xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29; xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 vedené x touto xxxxxx x toto řízení xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx náležitosti x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x ní informace x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, s uvedením xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx osob a x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx skupině,

b) xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx řídí, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 10 x §26g xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) x x) x §20 xxxx. 9, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo x splnění obdobných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxxx systémech, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx v řízení, xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx však xxxx xxx xxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 x 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx

x) vnitřní xxxxxxx, xxxxxxxxxx a rozdělení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

1. koordinují činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §27 xxxx. 1, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xx-xx xx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx konfliktům xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx x

3. prosazují xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je osoba xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxx, nebrání xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx individuálním, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

3. xxxxx xxxxx podle §27 xxxx. 1 ve xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx §4 odst. 5 xxxx. x), x), x) x x), §8 xxxx. 10, §20 xxxx. 9 x xxxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 3.

(5) Xxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx podle §29 xxxx. 1, xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxxxxx xx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx žádosti xxxxx §29 xxxx. 1 pozbývá schválení xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§29

Žádost o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 Xxxxx národní xxxxx x předloží x xx xxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx činností xxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx podílů v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx činností xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx x xxxxx xx xxxxxx podléhajících xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx řešení xxxxx určenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx ovládaná žádající xxxxxx xx xxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx nadána veškerými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) žádající osoba xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx skupinu xxxx xx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx institucemi xxxx finančními xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinnému xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx skupinou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud x xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 došlo xx xxxxxx xxxxxxx x schválení xxxxx §28, pak Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxx §28 přeruší xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxx 1 nevyžaduje, xxxx vyjmuta z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx brání pokračování x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx nejpozději do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 1, xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 splnila xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 platnosti.

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§30

Soustavné xxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

(1) Xx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx určeným x výkonu dohledu xx konsolidovaném základě, xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx dodržovány xxxxxxxx xxxxx §28 odst. 4 x §29 xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28 xxxx. 4 a §29 odst. 2. Xxxxx podle §27 xxxx. 1 xx xxxxxxx vyžádané xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §28 xxxx. 4 xxxx §29 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx přestala xxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxx tuto skutečnost xxx zbytečného odkladu Xxxxx národní xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx získané x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4 xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx evropská xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 nejsou xxxxxxx, může uložit xxxxx schválené xxxxx §28 k zajištění xxxx xxxxxxxx obnovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dohledu a x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx provádějícím, x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxx x jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx zakázání xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx snížit xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x této xxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tímto zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Zjistí-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě, že xxxxxxxx podle §28 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx, může x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dohledu x x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně, právním xxxxxxxx jej provádějícím, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxxx v xxxxx xxxxx použitelném předpisu Xxxxxxxx unie uložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx skupině určené xxxx odpovědné za xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, právním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx povahy vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xxxx x jiném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx osoba xxxxx §27 xxxx. 1 bez xxxxxxxxxx xxxxxxx nepodá xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxx schválena žádost xxxxx §29 odst. 1.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx §26aa xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26ab xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 až 4 x 8.

§32

Xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx-xx xxxxx podle §27 odst. 1 xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx o

a) žádosti x schválení xxxxx §28,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29,

x) xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(2) V xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx povinna provést xxxxxxxxx podmínek podle §28 odst. 4 xxxx §29 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1, 2 xxxx 3, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx rozhodla xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx 5 x 6 xxx nejsou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finančním xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 64) Evropskému xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Není-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle §27 xxxx. 1 xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výkonu dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx nad finančními xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 x §29 xxxx. 2 nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 odst. 1, 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dohledu, x xx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví nebo Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx pojištění 78). Xxxxxxxxxxx přijatým xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx povinnosti podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§33x

§33x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX LICENCE XXXX XXXXXXXX

§34

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxxx banky xxxx pobočky banky x jiného xxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx státu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx licenci xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 měsíců nepřijímá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx neposkytuje úvěry,

b) x xxxxxxxx xxxxx xxx zjištěn nedostatek x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36e xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), x), x), k), x) x x) xxxx §36e xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §36h xxxx. 1 xxxx. x) nebo §36h xxxx. 2 písm. x), x) a x),

x) žadatel x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zamlčel xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx zahraniční banky xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013, s výjimkou xxxxxxxxx stanovených v xx. 92x x 92x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 1 nebo x §26 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx xxx není xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx celkový kapitálový xxxxx banky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx licenci odejmout, xxx-xx o xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření k xxxxxx krize podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zjistí, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xx menší xxx xxxxx třetina xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12a xxxx. 1. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx řešení xxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx národní banka xxxx odejmout xxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxx žádosti xxxx xxxxxxxx došlo x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, na jejímž xxxxxxx byl souhlas xxxxxx.

§35

(1) Ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x vykonávat xxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Do xxxx, xxx xxxxxxxx xxx pohledávky a xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba považuje xx banku podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx orgán bankovního xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x odnětí xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx země sídla xxxxxxxxxx xxxxx.

§35x

(1) Xxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx licence, xx xxxxxxxxxxx

x) marným xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx kasační stížnosti, xxxx

x) právní xxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odmítnuta, xxxxxxxxx nebo xxxxxx x ní zastaveno.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx přiznán xxxxxxxx xxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 338/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

§36

(1) Xxxxxxx-xx se banka x likvidací xxxx xxxxxxx-xx xx výmaz xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na

a) xxxxxxxxx likvidátora,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jmenování xxxxxx likvidátora,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla-li xxxxx odňata xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx písemného xxxxxxxxxx xxx odůvodnění xx xxxxxx xxxxx xxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní účinky xxxxxxx xx výroku x tím xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xx písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx účinek.

(3) Likvidátorem xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx zvláštní xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoby, xxxxx xx při likvidaci xxxxx seznámily s xxxxx, na xxxxx xx vztahovalo bankovní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Likvidátor xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, x xx písemné xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nezbytné x posouzení činnosti xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x neplatných xxxxxxxx jednání (§12 xxxx. 2).

(7) Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx likvidátora jsou xxxxxxx z majetku xxxxx. Nepostačuje-li její xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxx, kterému xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx její xxxxxxx určuje likvidátorovi Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx pro stanovení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státem xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§36x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx v rozporu x §2 xxxx. 1,

x) xxxxxx činnost, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, bez xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx

1. nabude xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, xxxx

2. nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 16, nebo

f) x žádosti o xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího obezřetnostní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx posouzení této xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člen xxxxxxx xxxx xxxx člen xxxxxxx rady banky xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxx xx xxxxxx banky z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §8 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx než povoleném xxxxxxx.

(4) Člen statutárního xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx banky xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx podle §26b xxxx. 1.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx pobočky se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxxxx §26b odst. 2.

(6) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 3,

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) xxxxxxxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x); není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx, lze uložit xxxxxx do 130&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§36b

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx likvidaci xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 4.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx jako xxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxx poruší povinnost xxxxxxxxx funkci s xxxx řádného hospodáře.

(3) Xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §39.

(4) Xxxxxxxxxx, správce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxx Garančnímu xxxxxxx x xxxxxxxxx x vkladech xxxxx §41d xxxx. 4 x 5 a §41g odst. 5.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx součinnost Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zamlčí podstatné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 6.

Přestupky xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §2,

x) xxxxxxxxxxx použije označení "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) zahájí xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxx licence,

d) nabude xxxx zvýší xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxx §20 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 11,

f) jako xxxxx jednající ve xxxxx

1. nabude nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx anebo xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx souhlasu České xxxxxxx banky xxxxx §20 odst. 3, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 16, nebo

g) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podléhající xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §26g odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zamlčí xxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx předložení,

b) nevytvoří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismy xxxxxxxxxxx správnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly podle §26n xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že jako xxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx poruší povinnost xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx řádného hospodáře.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx x licenci xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx posouzení žádosti.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vklad, poskytne xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §17a xxxx. 4 xxxx 5 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx na xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §17a xxxx. 7.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu do

a) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4,

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3, 5 xxxx 7,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), c) xx x) x xxxxxxxx-xx xx podnikající xxxxxxx xxxxx; není-li xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit, xxx xxxxxx xxxxxx xx 130&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

f) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) xxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx, který zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx v xx. 316 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx f) xxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx osoba; xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§36x

(1) Xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx 53) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41f xxxx. 10.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xx xxxxx účtu jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx malého xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce 53), xxxx xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41f xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §41c xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §26h odst. 3.

(4) Oprávněná finanční xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §5f,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených x §5f x §5g xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx x §5d xxx zřízení pobočky x bez oznámení xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx výkonu kterékoliv x nich České xxxxxxx xxxxx xxxxx §5i.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx podle

1. §8 xxxx. 10, §8b xxxx. 4, 5, 8 nebo 9, §12c odst. 4, §12m odst. 1 xxxx §25j, nebo

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 1.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

b) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(7) Xx přestupek xxxxx odstavce 3 xxxx 5 lze xxxxxx pokutu do xxxx

x) dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx přestupku, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§36da

Přestupky xxxxxxxxxx holdingových xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 10,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx orgán, člen xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx požadavky podle §26g odst. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §26g xxxx. 6,

x) x xxxxxxx s §26g odst. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vedení nebo xx xxxxxxxxxx podklady,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(2) Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osobou podle §31 odst. 2, xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. §8 odst. 10, §8b xxxx. 4, 5, 8 xxxx 9, §12c xxxx. 4, §12m xxxx. 1 xxxx §25j, xxxx

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013, nebo

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx uvedenou x §12c xxxx. 5, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřijme, xxxxxxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §12c.

(4) Xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo rozhodnutím x xxxxxxx xxxxx §8b,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neuplatňuje xxxx pravidelně neprověřuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tier 1 x rozporu x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 1 xxxx §31 odst. 6,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx informace xxxxx §30 odst. 2,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3 xxxx 4,

x) xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx opatření podle §25e xxxx. 4 xxxx. f), x) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo subkonsolidovaném xxxxxxx, xxxx

x) nemá xxxxxxxxx podle §27.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 lze xxxxxx xxxxxx do xxxx

x) xxxxxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx období, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx.

§36xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§36db

Přestupky xxxxxxxxx holdingových xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §26f xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 1.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) lze xxxxxx pokutu do 10 000 000 Xx.

§36xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

Xxxxxxxxx xxxxx

§36x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x licencí,

b) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §5f,

x) xxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxx hostitelského xxxxx x případě, xxx

1. je xxxxxxxxxxx xxxxx §5g odst. 2 xxxx první xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx její xxxxxxxx xxxxxx předáno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxxx

2. neuplyne xxxxx 2 xxxxxx podle §5h xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5h xxxx. 1,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx změny x údajích uvedených x §5f x §5g xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5d xxx xxxxxxx pobočky x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nich Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5i,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxx banky podle §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klientů, nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) neuveřejní xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) nezavede xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky,

m) x rozporu s §12 xxxx. 1 xxxxxxx obchod způsobem, xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxx vkladatelů x xxxxxxxx návratnosti jejich xxxxxx, xxxx ohrožuje xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) v rozporu x §12 odst. 2 uzavře xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx ni xxxxxxx nevýhodné, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx podle §12 xxxx. 3 xxxx §19a xxxx. 1.

(2) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všechny požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8b, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím obezřetnostní xxxxxxxxx, nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/2088 95),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s jejím xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 431 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, určení xxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx základních x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx kapitálových požadavků xxxxx části druhé x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxxxxxxx obecné xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §20d,

d) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxx přístup xxxxxxx v xxxxxxx xx závaznými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxx xx. 143 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, nařízení xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 395 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20d,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 412 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nesprávnými xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 3, 18 xxxx 19,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xx. 28, 51 xxxx 63 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, stát xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu.

(3) Xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx, neuplatňuje nebo xxxxxxxxxx neprověřuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §16 xxxx. 2, §16a xxxx §24,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle §20d xxxxxxx xx xxxxxxx xx. 89 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §17 xxxx. 1, nebo

e) provede x osobami xxxxxxxxx x §19 odst. 1 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, účelu xxxx xxxxxx, nebyly xxxxxxxxx s ostatními xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20c xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx evidovat x xxxxx účetnictví odděleně xxxxxxx na xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx povinnost uschovávat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 let,

d) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x),

2. ověření řídicího x kontrolního xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x), xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx závěrky a xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neoznámí xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §22 xxxx. 4,

x) nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §22 xxxx. 1 provedl xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §19 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §23 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 2

1. xxxxxxxxxx xxx schvalování účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x uhrazení xxxxxxxx ztráty x xxxxxxxxx zdrojů, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x nápravě xxxxx §26 nebo §26a, xxxx

x) xxxxxxxxx kapitálový xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx §26k xxxx. 8 nebo neplní xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx podle §26k xxxx. 8.

(5) Banka xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 2,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxx §38,

x) xxxxxx xx xxxxxxx vyžádání xxxxxx o záležitostech xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x §38 xxxx. 3 až 6 x 8,

x) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxxxxxx,

x) neposkytne klientovi xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §38a odst. 2,

x) neúčastní xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx,

x) nevede xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41c odst. 3 xxxx 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x informaci x xxxxxxxx podle §41c xxxx. 10, §41d xxxx. 4 x 5, §41f xxxx. 3, §41g xxxx. 5 xxxx §41n,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §41eb xxxx. 3,

k) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §41f xxxx. 7 x 8 x rozporu x §41f xxxx. 9,

l) xxxxxxx x reklamě xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů xxxx xxxxxxxxx státy, nebo

m) xxxxxxxxxxx klienta xxxxx §16 xxxx. 8 xxxx §41s xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 8, xxxx xx xxx dodržen xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 10.

(6) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xx x), x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), j) až x),

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. a), x), x) xxxx e), xxxxxxxx 4 nebo xxxxxxxx 5,

x) 126 650 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx, lze uložit xxxxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx zahrnuje položky xxxxxxx x xx. 316 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013,

x) dvojnásobku xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx; není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10% xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§36f

Přestupky xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx ovládající xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě nepřijme, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Tuzemská xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx konsolidovaném základě xxxxxxxx, neuplatňuje nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxx kmenový xxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxx x xxxxx zákonem,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013

e) xxxxxx neoznámí auditora xxxxx §26g xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 4 písm. f), x) xxxx h) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx základě, nebo

g) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí, čtvrté, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2 písm. x) xx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

x) nezajistí, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprověřuje xxxxxxxxx xxxx postupy xxxxx §12c,

x) rozdělí xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 x rozporu x xxxxx zákonem,

e) nesplní xxxxxxxx x povinností xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) neprovede ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 1.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx,

x) xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 316 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2,

c) výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období, xxxx-xx xxxxx výši neoprávněného xxxxxxxxx zjistit x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 ovládaná xxxxx.

§36x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx

(1) Zahraniční xxxxx xx sídlem x členském xxxxx, xxxxx vykonává xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) uskuteční na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §5c xx 5m,

x) neuloží x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xx 4,

x) v xxxxxxx x §11 odst. 9 nezavede xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx postupu xxxxxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o uskutečněných xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §26 xxxx. 1,

x) nezpracuje údaje x xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 2,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bankovního dohledu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x §38 odst. 3 xx 6 x 8, xxxx

x) využije x reklamě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b),

b) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx g),

c) 50 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), x) xx m).

§36x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxx členském xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, která vykonává xx xxxxx České xxxxxxxxx bankovní činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx dopustí přestupku xxx, že

a) uskuteční xxxxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx republiky xxx licence xxxxxxx xxxxx §5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx vklady, poskytuje xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx licence,

d) xxxxxxxxxxx řídicím a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx x České národní xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx změny,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikáním bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

x) xxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 9 nezavede xxxxxx xxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx klientů xxxx x xxxxx postupu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx §11a odst. 5,

x) x xxxxxxx x §12 odst. 1 provede obchody xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx návratnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxx xxx ni xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxx §19a xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §12a xxxx. 4,

c) x xxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx neúplné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) použije xxxx xxxxx interní xxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12a odst. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx předpisu vydaného x provedení §13 xxxx. 1 x §14 odst. 1, xxxx

x) nedodržuje podmínky xxxxxxxxx v §13.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) nesplní xxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1,

x) xxxxxxx x xxxxxxx uvedenými x §19 xxxx. 1 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx,

x) provede xxxxxxx x rozporu x §19a xxxx 19b,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu 10 let podle §21 odst. 2,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx,

2. xxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. vypracování xxxxx x ověření xxxxxx závěrky x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx podle §22 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx uvedenou v §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1,

j) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonem xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx zprávu x záležitostech týkajících xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x §38 odst. 3 xx 6 x 8,

x) xxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx nepřispívá x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx do Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx Garančnímu xxxxxxx a xxxxxxxxx x vkladech xxxxx §41c xxxx. 10, §41d xxxx. 4 x 5, §41f xxxx. 3, §41g xxxx. 5 nebo §41n, nebo

p) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx §41eb xxxx. 3.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x),

x) 20 000 000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xx x), x) xx m), odstavce 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), x), o) xxxx x).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§36x

§36x zrušen xxxxxxx předpisem č. 183/2017 Sb.

§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uloženém správním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení shledáno xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 let.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§37

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby na xxxxxxxx xxxxxxx. Poskytnutí xxxxxx xx zachováním xxxxxxxxx klienta může xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zpracovávat xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, vyjma xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx možné bankovní xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rizik xxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik. Xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx tajemství (§38).

§38

(1) Xx všechny xxxxxxxx obchody, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx tajemství. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx žádosti xxxx x xxxx souhlasem.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pověřeným xxxxxxx bankovního xxxxxxx. Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x orgány bankovního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx výměny xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území příslušného xxxxx. Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx trestního xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x přeshraničních xxxxxxxx x xxxxxx příjemcích xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Zprávu o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení; 20)

x) xxxxxx činného x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; 21)

x) xxxxxxxx daně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platbách a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxx x xxxxxxx hodnoty;

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 43);

x) Finančnímu analytickému xxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx věci xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx na přirážce x xxxxxxxxxx, xxxxxx x pokutách, orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx pokutách, xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dávkách sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxx xx pokutách nebo xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx ve věci xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx pojistného, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dluží; to xxxxx x xxx xxxxxxxx tohoto pojistného;

h) xxxxxxxx exekutora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx; 23)

x) Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx platí x xxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 41) ve xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx konkrétního xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudce; xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího činnost xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx provádění bezpečnostního xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 39),

x) Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx pátrání po xxxxxxx xxxx pohřešované xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x odhalování konkrétních xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) Ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxx zákon o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se státní xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxx xxx xxx proti xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx záležitost xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx povinna xxxxxx i bez xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dávky xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx, za xxxxx náležela poslední xxxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svém klientovi, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxx o záležitostech xxxxxxxxxx xx tohoto xxxx. Xxxxx je xxxxxx povinna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 87) xx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 87) xxxxx xxxx xxxx jedinečný identifikátor xxxx, který vedla xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx x zmocněnci, xxxxx byl xxxx xx xxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx x bez souhlasu xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 89) xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vede, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x) x x) náleží xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx i bez xxxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxx oprávněné xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx o xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx. Stejná xxxxxxxxx banky platí x ve xxxxxx x xxxxx, která xxxxxxx, xx x xxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu x xx se bez xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx informace xxxxxx xxxxx xxxxxx věcných xxxxxxx.

(9) Jestliže xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx x peněžitým xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxx 60 xxx nebo xxxxxx xxx povinnosti xxxx xxxxx sjednané xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxx xx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx nejdříve 30 xxx poté uveřejnit xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx klientem, xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 9 xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx odstavce 1 xx 9 x 12 xxxxxxx.

(11) Xxxxxx o záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx svým podnikáním xx xxxxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx klienta, xxxxx xx to nutné xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxx xxxxx, na jehož xxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

§38x

(1) X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx obezřetně se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank xxxxx xxxxxxxx informovat o xxxxx účtu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x záležitostech, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x prostřednictvím právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxx. Xxxxxxxxx podíl xx xxxx právnické xxxxx mohou mít xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zneužitím. Xxxxx nebo pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xx šlo x xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx klientech.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx vytváří x xxxxx získaných x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 od xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 31) a xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). K xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx přístup xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx centrální xxxxx, Xxxxx národní xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx porušením bankovního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přistupovat xxx, xxxx xx xxx x xxxxx o xxxxxx vlastních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx umožnit xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ochrany v xxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úrovni, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx splněn x xxxxx, pokud má x xxxxxx x xxxxxxxxxx databázi xxxxxxx xxxxx xxxxx osob. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané Českou xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx vzájemnosti se xxxxxxx součástí xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx má xxxxx, xx úhradu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Oznámení xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, xx byl spáchán xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, učiněné státnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx §38.

§38aa

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx též xxxxxx x na účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xx v xxxxx xxxxxx rozumí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx banky nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank; xxxx banky xxxx xxxxxxx zahraničních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§38xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38xx

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních služeb xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 odst. 4 písm. x) xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 84) mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx systém"), xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx vydán x xx umožněno jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud

a) xxxxxxx změna xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx obezřetně, zejména xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx prostředku x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xx xxxxx, pobočce xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému.

(3) Xxxxx xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx bodu"), Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x elektronické identifikaci x xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx neplnění xxxx xxxxxxxxxx; neplnění této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx po nich xxx spravedlivě xxxxxxxxx, x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x České xxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§38ac

(1) Prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ab odst. 1 xxx xxxxxx použít xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci 85) x

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx, xxxxx xxxxxx tento xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx, provedli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx jednající xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

2. s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x postupy xxx úroveň xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace, normy x xxxxxxx xxx xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 85) a xxxxx xx vydáván a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci 83), xxxx

3. x využitím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ab xxxx. 1, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx písmene a), xxxxx zároveň došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaj x tom, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) bodu 1 xx xxxxxxx xxxx x případě, kdy xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx upravujícího některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx za fyzické xxxxxxxxxxx identifikovaného

1. osoba, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx pobočku xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx x je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx instituce xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu, xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx instituci xxxxx xxxx 2 x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2 xxxx xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) informace xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx dokladů, pokud xxxx pořizovány, xxxx xxxxxxx u banky, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx poskytovatele identifikačních xxxxxx předtím, než xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušný prostředek xxx elektronickou identifikaci.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) banky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo

b) xxxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§38xx vložen právním xxxxxxxxx č. 49/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38xx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splňujícího xxxxxxxxx xxxxx §38ac xxxx. 1 xx považuje xx přístup se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxx orgán x xxxxx územního samosprávného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, pouze prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx při využití xxxxxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatel identifikačních xxxxxx, pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx samosprávného xxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 49/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§38ae

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx oprávněni zřídit x spravovat informační xxxxxx, xxxxx bance, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Systém xxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxx dálkové x xxxxxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 86).

§38af

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů.

(2) Xxxxxxxxxxx údaji podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxx x druhy xxxxxxxxxxxxxxx dokladů x

x) xxx datové schránky x identifikátor xxxxxx xxxxxxxx 96), xx-xx xxxx datová xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x schválení xxxxxxx x nápomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti xxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx schválil, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, datum odvolání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx nebo xxx, xxxxx subjekt údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. c) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx o adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx nepřežil,

k) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

c) xxxxxxxx úřadu, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx x xxxx cestovního xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx platnosti cestovního xxxxxxx x

x) označení xxxxxx, xxxxx cestovní xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není dotčeno xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§38x

Xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxx doplňkového xxxxxxx 34) a xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxx xxxx orgánům dohledu xxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx základních xxxxxxxxxxxx x konzultovaných xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x §38d xx 38i.

(2) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx spolupracuje x příslušnými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jiného než xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx uceleného xxxxxxx xxx činnostmi xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x Evropské unii,

b) xxxxxxxxx obcházení požadavků xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/EU xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x jiného xxx členského státu x

x) předcházení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§38x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx x

x) xxxxx x povaze případů, xxx odmítla umožnit xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §5e xxxx. 1 xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zřízení pobočky x jiném xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx postup xxxxx §26,

x) finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx holdingových xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konsolidace xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 a

c) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26c xxxx. 6 x §26e.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxxxx orgán pro xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jí prováděném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx x

x) xxxxx x povaze případů, xxx odmítla umožnit xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1 se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočky x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx kdy xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 postup xxxxx §26,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26c xxxx. 6 x §26e,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

1. počtu xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, x xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx činností banky,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx založených xx výkonnosti xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osob podle xxxx 1,

x) finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

f) xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxx xxx členském státě, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x jiném než xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx vydání xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxx skupiny, o xxxxxxxxxxx struktuře x xxxxxx a xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx skupiny, pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx informace xxxxx §25a,

x) xxxxxxxxx procesu xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c,

k) metodice xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §25c xxxx. 3 xx 6, §25d xxxx. 2 a 3 a §26 xxx procesu xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §25c,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx §25d xxxx. 1,

x) postupech přijatých xxxxx §26m odst. 1, 2 x 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 xx strany xxxxx; xxxx xxxxxxxxx poskytne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx srovnání xxxxxx x xxxxxxx odměňování, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx mužů x xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8d xxxx. x),

x) xxxxxxxx zastávat xxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 5,

r) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §8d xxxx. h),

s) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx 11, §26 xxxx. 6 x xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §36a xxxx. 1 písm. x) až x), §36c xxxx. 1 xxxx. a) až x), §36e xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x) xx i), k) xx x) x §36e odst. 3 xxxx. c), včetně xxxxx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, kterým xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx aktivech x pasivech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxxxxxxx výkazů,

v) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o xx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx zbytečného xxxxxxx; x xxxxxxx významné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx situaci společně x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocení.

(3) Xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12o xxxx. 4 x xxxxxxx uvedených x §12o xxxx. 8.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 78) x postupech xxxxxxxxx podle §26m xxxx. 1, 2 x 4..

§38xx

(1) Xxxxx národní xxxxx poskytne Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx, kdy Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx využívá xxxxx x xxxxxxxx správních xxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. s xxxxxxxxx od 22.7.2014

§38x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) všech xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx banka a xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1, že xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x x změně v xxxxxxxxxx údajích,

c) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx §5e xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 vůči xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxx odkladu x xx to nutné x zájmu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26bb xxxx pobočce xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx postupu xxxxx §26xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než členského xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx x

x) složení kombinované xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu x tomto složení xxxxxxxx,

x) xxxxxx zkrácení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx kapitálovou rezervu xxxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx.

§38f

(1) Xxxx rozhodnutím x změně nebo xxxxxx licence xxxxx, xxxxx má pobočku xx xxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx odkladu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx záměru xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx států, v xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek banky xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pobočce xxxxx x jiného než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x koordinaci svého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx členských států, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx věc xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx o svém xxxxxx licenci změnit xxxx xxxxxxx.

§38x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx provést kontrolu xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx nebo jej x provedení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§38h

Výměna xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx z členských xxxxx

(1) V xxxxx xxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx banka spolupracuje x xxxxxx dohledu xxxxxx členských států, xxxxxxx těch, xx xxxxxxx xxxxx má xxxxx pobočku xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, kapitálovém xxxxxx, xxxxxxx velkých xxxxxxx x dalších xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankou, xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidity xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě podle xxxxx xxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně informuje xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx ohrožena xxxxxxxxx banky. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx x plánu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx provedení x xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx banka činnost xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x spolupráci, xxxxxxx x xxxxxxxxxx informací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§38ha

Výměna xxxxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X rámci xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracuje x orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) majetkoprávních xxxxxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxxxxxxxx správy a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x neregulované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, významné pobočky x ovládající xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x bance, xxxxxxxxxxx x úvěrním xxxxxxxx xxxx obchodníku s xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osobě ve xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx,

x) závažných xxxxxxxxx xxxxxxxx x opatřeních x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxxx interního přístupu xxxx xxxxxxxxx modelu x výpočtu kapitálového xxxxxxxxx xxxx neudělení xxxxxxxx se změnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxx interního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx holdingových osobách x smíšených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konsolidace podle xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určený x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx skupiny. Rovněž x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ovládajícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu x informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx pravidel obezřetného xxxxxxxxx.

(4) Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx nebo Evropský xxxxx pro xxxxx xxxxxx a xxxx 93), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx informací, xxxx neposkytne požadovanou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx podnětu 79).

§38xx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vzájemné x úzké xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx relevantní xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zapracovávajících xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/EU, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 94), pokud tato xxxxxxxxxx a výměna xxxxxxxxx nezasahuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§38i

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a §20 xxxx. 3,

x) uložením xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx požadavku xx xxxxxxx kapitálu xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x používáním xxxxxxxxx přístupu nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxx xx. 312 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013

konzultuje xxxx skutečnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě skupiny, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx banka, a x xxxxxxx orgány, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxxxxxxx mohla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38x

(1) Česká národní xxxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, upravujících xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §26bb x xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx k xxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §26bb,

x) xxxxxxxxx x způsobu využití xxxxxxxx volby xxxx xxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx x přístupu x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25c,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o plnění xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x povahy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26c xxxx. 9 a xxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxx členem skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obchodníkem x cennými xxxxxx xxxxx §26e odst. 3,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx podle čl. 405 xx 409 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013,

x) roční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xx. 405 až 409 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup tak, xxx xx bylo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, x pravidelně xx xxxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 7 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převodu kapitálu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx ovládajících osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, a počet xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx ovládané osoby x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx Xxxxxx republiku

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 7 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobách v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

2. procentní podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx než členském xxxxx,

3. xxxxxxxxx podíl xx celkovém xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ovládajících osob xxxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx je držen x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném než xxxxxxxx xxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§38x

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) kritéria, která xxxxxxxxx x určení xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx závažné věcné xxxx xxxxxx překážky xxxxxxx xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxx v jiném xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx

1. celkovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx je držen x ovládaných xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxxx ovládaných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx držen x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013ovládajících xxxx xxxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x ovládaných xxxxxxx x jiném než xxxxxxxx xxxxx.

§38x vložen xxxxxxx předpisem č. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 22.7.2014

§39

(1) Xxxxxxxxxx banky, xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx dozorčí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx banky x xxxxxx klientů. X důvodů xxxxxxxxx x §38 odst. 2 až 6 x 8 x §38b xx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů v xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x §41d xxxx. 4 x 5, §41g xxxx. 5 a §41n.

(2) Xxxxxxxxxx banky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx banky x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx, které xxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záležitostech xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §38 odst. 3 xxxx. x). Xxxx povinnost jsou xxxxxxx zachovávat xxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxx; porušením xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx statutárního orgánu, xxxxxxx správní rady xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx téže xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx výkon xxxx funkce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x po skončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx.

§40

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx změnu xxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) X změně xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o licenci xx x xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xx xxxx lhůty doručí. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nebyla xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx správního xxxxxx x rozhodnutí xx této lhůty xxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxx zákona xx rozhodne xx 3 xxxxxx xxx xxx zahájení správního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxx x udělení xxxxxxx a v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx národní banka xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 3, §16 xxxx. 1 xxxx. x) x c), §34 xxxx. 1 x §40 odst. 2.

§41

(1) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx, nejedná-li se x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx licence. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxx způsobu xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx 51) xx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxx licence xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx předpisy x správním řízení, 3) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX POHLEDÁVEK X XXXXXX

§41x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x České republice xxxxxxxxx Garanční xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx systém spravuje xxxx svého xxxxx xx Xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x přispívá xx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7a.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členského státu, xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx Xxxxxxxx systém xxxxxxxx podle §41i, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxx xxxxx. Zdrojem Xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výtěžky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x Xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx pohledávky x xxxxxx oprávněným xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx z výnosů x investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41cg nebo x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxx §41ch.

(6) Xxxxxxxx systém xxx své činnosti xxxxxxxxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx upozornit xx xxxxxxx postupu xxxxx §41d xxxx. 1.

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx krize xx frinančním xxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxx xxxxx uvedené x §38 xxxx. 2 až 6 x 8, §41g xxxx. 1, §41n, §41o xxxx. 2, §41p xxxx. 1 x 2 x §41q odst. 2. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 7 x §39 xxxx. 3 se xxxxxxx obdobně.

§41x

(1) Pojištěny xxxx xxxxxxx pohledávky z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 3&xxxx;x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx měně xxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx vkladních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obdobným xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx

x) banky, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx a zahraniční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxx těmito xxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx náležela, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41f,

b) finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx činnosti; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve prospěch xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41f,

x) xxxxxxxxxx, zajišťovny x xxxxxxxxxx osoby s xxxxxxxx náplní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) obce, kraje, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kapitálu xx formě podřízeného xxxxx, a

h) pocházející xxxxx pravomocného rozsudku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, nebyly-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx x jiného než xxxxxxxxx státu je xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx účtu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vkladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx evidenci. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx osoby, její xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx svěřenského fondu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle písmene x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxx o xxxx, xx vkladní xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx jiném obdobném xxxxxxxxx potvrzujícím přijetí xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xx xxxxxxxxxx na xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx x vkladů obce xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx obci xxxx xxxxx náleží xxxxxx x xxxx xxxx podíly xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx doloží xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dané xxxx xxxx kraje xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx 500 000 XXX. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx výše daňových xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx přepočte xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxx obce xxxx kraje xxxx xxxxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, nebo ode xxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx kraje splňují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx toho, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx později, xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, v němž xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. X doložení skutečných xxxxxxxx příjmů po xxxxxxxxx dni xxxxx §41d odst. 2 xx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx členského xxxxx xxxx svých xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určení xxxx xxxxxxxxxx daňovými xxxxxx xx rok, xxxxx x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx mají xxx pojištěny pohledávky x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx.

(9) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxx odstavce 8 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda x xx které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxx pojištěny.

(10) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3 a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§41d xxxx. 4 x 5 x §41n) poskytovat xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a způsob xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§41ca

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx 10. dubna xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx x 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xx 31. května každého xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxx pokynů Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů tak, xxx xxxxxxxxxxxx celkový xxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx rizika, které xxxxx podstupuje. Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx roční xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ročních příspěvků.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §41c odst. 1, xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx (dále jen "xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx"), stanoví Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxx příspěvků xxx, xxx celková výše xxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx odpovídala xxxxxxx 0,045 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx roční xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx prostředků xx Xxxxx xx xxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx pod xxx třetiny x xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx příspěvků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ročních xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx ve výši 0,8 % objemu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx dosaženo xx 6 xxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k tomuto xxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41xx

(1) Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xx 31. května každého xxxx Xxxxxxxx systém x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx 10. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu 30 % objemu xxxxxxxxxx xx Xxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxx xxx bankovnictví upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx Garanční systém xxxxx xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, likvidnost a xxxxxxxxxxxxx poskytovaného zajištění; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxx ročního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx systém xxxx přijmout platební xxxxxxx pouze, xxxxx xx xxxxxxxxx aktivem x nízkým rizikem xxxxxxxxxxx právy xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx právo s xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Aktivem x xxxxxx rizikem se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, který xx xxxxx standardizovaného přístupu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 336 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 obdržel rizikovou xxxx xx xxxx 50 % 80).

(4) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx podle §41ca xxxx. 2, xxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx účinek.

§41cb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. x účinností xx 1.1.2016

§41xx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx stanoví tak, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx 0,5 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vyšší xxxxx mimořádného xxxxxxxxx. Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku.

(3) Řízení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx xx stanovuje xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxx pobočce xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí o xxxx mimořádného xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxx platebního xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dočasně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx zaplatit mimořádný xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxx až xx xxxx 6 měsíců. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nebyla zaplacena xxxxx x včas, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx této doby. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx systém x xxxxx xxxxxxxxxx.

§41cd

Garanční systém bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní banku, xxx a x xxxx xxxx banka xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx banka xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x prodlení stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zaplacení xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx vymáhá Xxxxxxxx systém.

§41ce

Příspěvek xx xxxxxxxxx x platí x xxxxx xxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 375/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

§41cf

V případě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §41ca xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx xxxxxxxxxx následky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 88) xxxxxxx xxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 338/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§41xx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx z xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k úhradě xxxxxx nákladů. Garanční xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které nelze xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx Fondu z xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx návrhu Garančního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx na celkové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx xxx platbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozní příspěvek x termínu xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §41cd x 41ce xxxxxxx xxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

§41xx

Xxxxx není xxxxxxxx x okolnostem xxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxx nákladů Xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených xx správou Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxx xxxxx §41cg, xxxx xx xxx xx xxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční výpomoc x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozpočtu.

§41ch xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 338/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§41d

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxx se oprávněné xxxxx x Fondu xxxxxxxx poté, xxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podmínek; Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pobočka xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxx dostát svým xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx x nemá xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) soud xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx x důvodů přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož důsledkem xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxx xxxx xxxx zahraniční xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dotčené xxxxx xxxx pobočce xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu x Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, bývalá banka, xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu x likvidátor, správce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce jsou xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxxxx dne poskytnout Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41r xxxx. 2; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx x likvidátor, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §41c xxxx. 3 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41r xxxx. 2, které xx xxxxx, xxxxxx bance, xxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, bývalé xxxxxxx xxxxx z jiného xxx členského státu x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba podle §41f xxxx. 7 x 8.

(6) Garanční xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx zahájení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §41e xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 4 xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 2 stanoví Xxxxxxxx systém xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xx neplatí, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e odst. 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §41f xxxx. 7 x 8, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Garanční xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(8) Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx neprodleně České xxxxxxx xxxxx.

§41x

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pojištěné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x banky xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxx 2 a xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x rozhodnému xxx. Xxxx-xx xxxxx nebo xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx doloženo xxxxx, xx se xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx vyznačí xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx evidenci. X xxxxxxxx xxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx nepřihlíží. Xxxxxxx náhrady se xxxxxxx v xxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxx xxxx; x pohledávek x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx měně xxx xx xxxx xxxxx, v němž xx nachází daný xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx daný účet, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x Fondu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vkladu. Xxx určení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 EUR pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 3. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx státu, x xxxx se xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx §41ea, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zvýšené náhrady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx o xx xxxxx §41eb odst. 1, poskytne Garanční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx část pohledávky x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §41ea xx do xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 převyšuje xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, nejvýše však xx xxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"). Ekvivalent tohoto xxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx xx nachází xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx kurzu, vyhlášeného Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxx den.

(4) Xxxxxx uveřejněnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx do 2 xxxxxx xx rozhodného xxx dokumenty podle §41eb xxxx. 1 xxx xxxxx posouzení xxxxxx xx zvýšenou xxxxxxx xx pohledávku x xxxxxx podle §41e xxxx. 3.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxxxx xx xxxx, kdy byly xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx kryté xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 a 8.

(6) Xx pohledávky x xxxxxx podle §41f xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 neposkytne; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx předanou do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx o xxxxxx xxxxxxx advokátem do xxxxxx podle xxxxxx x advokacii nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelem do xxxxxxx xxxxx xxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx oprávněná xxxxx pojištěnou xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx i u xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxxxxx na xxxxx x pobočku téže xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§41xx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx náhradu podle §41e xxxx. 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §41e odst. 3 x §41eb odst. 1, pokud rozhodný xxx nastal xx xxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na účet x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx částky na xxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx částka xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) úhradou xxxxx ceny plynoucí x xxxxxxx nemovité xxxx, která xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx prodej xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx podán xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx manželství, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stran xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx, nemoci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojistného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vypořádání dědictví, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x penzijního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výpovědi x xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx, vyplacením xxxxxxxxx xxxx odchodného při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx odchodného xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx službu, xxx xxxxxx mají xxxxxxx xxxxx, které v xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxx xxxxxx, nárok na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na podporu x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) vyplacením xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx újmy způsobené xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx doloženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x potvrzením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxx xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x přiznání xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxx, trestu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, rozhodnutím xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx vkladatel, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx účet xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxx předcházejícího xxx, xxxxxx vkladatel, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabyde xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx nakládat. Xx neplatí, je-li xxxxxxx nakládat s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladu xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx řádu xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx advokátem do xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx připsání xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx účet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx do dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zákonný zástupce xxxx opatrovník nabude xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úschovy x xxxxx, xx kterému xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx částkou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx být Xxxxxxxxxx systému doloženy xxxxx x xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 1.

§41xx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyplacení xxxxxxx náhrady, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x dokumenty dokládajícími xxxx nárok na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41e xxxx. 3, xxxxxx x výplatu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx formuláři. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx dokumentů podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx, pobočka xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zástupce xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, posoudí xx 4 měsíců xx xxxxxxxxxx xxx, xxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 3.

(3) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pobočka banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx anebo orgán xxxxxxxxxx zabezpečení poskytne xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladu xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx systém xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx zvýšené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx jí xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x vkladu xxxxx §41e xxxx. 3. Xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e odst. 3 xxxxxxx Garanční xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx osoba x průběhu dvouměsíční xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx pokud xx xxxxx na náhradu xx xxxxxxxxxx z xxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx běhu xxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 4 x xxx xxxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 den skončení xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx povinnosti stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxx Garanční systém xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§41x

(1) Peněžní prostředky xxxx xxxx xxxxxxxxx xx jednom xxxx xxxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x vkladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, pokud jsou xx účtu vedeném xxx 2 x xxxx spolumajitelů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx pobočce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx písemně xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §41c xxxx. 3 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx pojištěnou xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx náhrady z Xxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladu xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx banka xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx Garančnímu systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx x nich a xxxxxxxxxx xxxxx prokázat. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladu xx xxxxxxxxx režimem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve stejné xxxx, v xxxx xx xx poskytla x xxxxxxx, xx xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského státu xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §41c xxxx. 3 a xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx x účtu xx xx xxxxx xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle odstavců 2 x 5 xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx xx nepřihlíží.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx uživatelé xxxxxxxxxx xxxxxx svěřili k xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx 53) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxxx xxxx skutečnost xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x v odstavci 5 xxxx xxxxx. Xxx účely xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxx x Fondu xx xx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituci, poskytovateli xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx. Xxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §41c xxxx. 3 x xxxxxx xx xxxxx xxxx pobočce xxxxx x jiného xxx členského státu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41d xxxx §41n. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsob, jakým xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx.

(8) Xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxx xxx obchodníka x xxxxxxx papíry, xx xxxxx účtu xxxx evidovány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 54), x pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro oprávněné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx exekučního xxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx banka nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7 xxxx 8, xx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx části zákona x v případech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2 až 6 a 8.

(10) Xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uživateli xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx x xxx, u xxxxx xxxxx, spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx banky xx veden xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§41g

(1) Garanční xxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx informace x osobami, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výplatu xxxxxx.

(2) Garanční systém xxxxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx dnem zahájení xxxxxxx xxxxxx za xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, u xxxxxxx xx od orgánů xxxxxxx x trestním xxxxxx nebo xx xxxx uvedených v xxxxxxxx 5 xxxxx, xx xx mohlo xxx x pohledávky x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx činnost.

(3) Xxxxxxxx systém pozastaví xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výplatu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladů, u xxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxx xxxxx, xxx x xxx je xxxxxxxx obdržet xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sporu,

c) xx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pohledávka x vkladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxx jiného státu, xxxxx stanoveného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx §41p odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x potřebné prostředky xxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, správce, xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, bývalou xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského státu xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx správcem.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 písm. x) xx c), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxxxxxxx, správce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnou Xxxxxxxxxx xxxxxxx současně x údaji xxxxx §41d odst. 4 xxxx 5 xxxx §41eb xxxx. 3 xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majících xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx účely xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx k přírůstkům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x téže xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx učiněného xx xxxxxxxxx dni.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 5 xxxxxx Xxxxxxxx systém Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx x nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41x

(1) Ke xxx xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxxx §41d xxxx. 6 x 7 x §41eb xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx&xxxx;xxxx pobočce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx rovnající se xxxxxx právu xx xxxxxxx z Fondu.

(2) Xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo pobočce xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xx výši práv xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx x Fondu. Xxxx pohledávka xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Právo xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx x Xxxxx xx promlčí xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41d xxxx. 6 x 7 x xxxxx §41eb xxxx. 4 x 5. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41g xxxx. 2 x 3 tato xxxxxxxxx xxxxx neběží.

§41x

(1) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cb nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákonem stanovených xxxxxx, obstará si Xxxxxxxx xxxxxx potřebné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx systém xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, za xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxxx, xxxx xxx něj xx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xxxx Garanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §41d, xxxx xx být xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potřebné xxxx xx státního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provozovatele zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxx, xxxxx

x) není xxxxxxx xxxxxx závazkům xxxxxxxx s výplatou xxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx,

x) xxxxxx mimořádných xxxxxxxxx podle §41cc,

x) xx zaváže použít xxxxxxxxx prostředky pro xxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) není xxxxx xxxxxxxxxx splatit xx xxxxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx,

x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx v objemu, xxxxx xxxxxxxxxx 0,5 % objemu krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx žádosti x xxxx, xxxx xxxxx x xxxx jeho xxxxxx x x xxxx počáteční xxxxxxx xxxxx a

g) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxx dne xxxx poskytnutí; xxxxx xxxx splatné xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§41j

Garanční systém xxxx, xx souhlasem Ministerstva xxxxxxx, poskytnout xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z xxxxxx x členského státu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx z vkladů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanoví nejméně xx výši odpovídající xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx během xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx státu xxxxx podmínky xxxxx §41i odst. 2 xxxxxxx.

§41k

(1) V xxxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx byl Xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxx xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §41i, Česká xxxxxxx xxxxx rozhodne o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxx dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X případě, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka rozhodne x výběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc xxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx splatil xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§41l

§41l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2012 Sb.

§41x

Xxxxx a xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx xxxxx v xxxxxxx využívat rozdílů xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxxx xxxxx pouze odkaz xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x popis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravidelně, nejméně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxxxx. Xxx tom xxxxxxxxxxxx x Českou národní xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou povinny Xxxxxxxxxx systému na xxxx xxxxxxxx a xx lhůtě jím xxxxxxxxx, která xxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxxxx xxx, poskytnout xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 a §41f odst. 2 xx 5, x xx xxxxx, která xxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx vedené xxxxx §41f odst. 7 x 8. Zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Garanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxx bance a Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za 3 xxxx zátěžový xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Garanční xxxxxx xxxx získávat xxxxx nutné x xxxxxxxxx xxxxxx zátěžového xxxxx pouze za xxxxx účelem x xxxxxxxxx xx jen xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx konce prvního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxx oznámí Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx prostředků xx Xxxxx k poslednímu xxx bezprostředně předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xx xxxxx vedené xxxxx §41c odst. 3, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, pobočka xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx poskytnout Garančnímu xxxxxxx xxxxx §41d xxxx. 4 xx xxxxxx výplaty náhrad xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxx §41n odst. 2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x členských xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxx xxxxxxxxx mezi provozovateli xxxxxxxxxxxx systémů pojištění xxxxxx z členských xxxxx. Garanční xxxxxx xxx své činnosti xxxxxxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z vkladů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x poskytování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §41i xxxx. 2 x §41j.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx národní xxxxx.

(4) Xxxxx uzavření dohody x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění pohledávek x vkladů nelze xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dohody, xxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem x oblasti xxxxxxxxxxxx 74).

§41x

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x členského státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx Garanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jménem x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx státu a x xxxxxxx s xxxx xxxxxx. Garanční xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jednání učiněné x souladu x xxxxxx pokyny. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výplatu xxxxxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx. Garanční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxxx úpadku xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxx x na xxxxxxx Garančního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx x souladu x pokyny Garančního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxx xx zahraniční xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx Xxxxx, s xxxxxxxx mimořádných příspěvků xxxxx §41xx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x členského xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx Garanční xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx je tato xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§41q

(1) Garanční systém xxx své činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x jiných xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx dohoda uzavřená xxxx Garančním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být x případě xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Garanční xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx banka účastní,

b) xxxxx xx sídlem x České republice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41r

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx členského xxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx níž má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vkladu, používá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladu, xxxx

x) xxxxxx jazyk, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx sídlo xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx pohledávku x xxxxxx, xxxx xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1, xxxx xxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xx účet, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx §5c xxxx. 2, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx při komunikaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx zvolil xxx založení xxxx. Xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vkladech, x xxxxxxx xx xxxxxxx účtu zvolil xxxx než xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvoleného xxxxxxxxx účtu, a xx xxxxx xxxxx xx konci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

§41x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx rozdělení xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnostech alespoň 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx převést xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, x jakém x xxxxx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesahují xxxx náhrady xxxxxxxxxx x §41e xxxx. 2.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX

§42

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx banky xxxx spořitelny xxxxx xxxxxx č. 158/1989 Sb., x xxxxxxx x spořitelnách, xx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§43

Půjčky poskytnuté xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44

Údaje xxxxxxx x §11c xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 1. září 2014 xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx x způsobem uvedeným x §11c.

§44a

Údaje uvedené x §11c odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce poprvé xx xxx 1. xxxx 2014 za xxxxxxxxxxxxx předcházející účetní xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x způsobem uvedeným x §11c.

§44b

(1) Pro xxxxx §12j odst. 3 x 4 xx xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxxx sazby 5 % xxxxxxx xxxxx 3 %.

(2) Xxx xxxxx §12u xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx

x) 2016 25 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12u,

x) 2017 50 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx §12u,

x) 2018 75 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx §12u.

§44c

(1) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx postupy xxxxx xx. 124 odst. 4 xxxx. a), xx. 150 xxxx. 3, čl. 153 xxxx. 9, xx. 181 odst. 3 xxxx. x), čl. 182 xxxx. 4 xxxx. a), čl. 197 xxxx. 8, xx. 221 xxxx. 9, xx. 312 xxxx. 4 písm. x) x c), xx. 316 xxxx. 3, xx. 318 xxxx. 3, xx. 363 xxxx. 4 xxxx. x) x x), xx. 382 xxxx. 4 xxxx. x), xx. 426, xx. 440 xxxx. 2 x xx. 443 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx desce Xxxxx národní banky. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§44x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx test xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §41n xxxx. 2 xx 3. xxxxxxxx 2017.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. s účinností xx 1.1.2016

§44e

(1) Do 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx Fondu 0,04 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Průměr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx banka x xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx propočítává xxxxx xxxxx pojištěných pohledávek x vkladů x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx kalendářním čtvrtletí, x xx včetně xxxxx, xx jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x témuž xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx českou xxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx xxx den, xx xxxxxxx je prováděn xxxxxxx.

(2) Do 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx spořitelního a xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx 0,08 % x průměru objemu xxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx za příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx pojištěných xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx čtvrtletí, a xx včetně xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členovi xxxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx měně. X pohledávek x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx měně xx xxx přepočet na xxxxxx měnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx 31. prosince 2015 xxxx příspěvek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx 0,02 % x xxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxxxx kalendářním xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Do 31. xxxxxxxx 2015 banka, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx banka, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx povinna x xxxxxx xxxxxx platit Xxxxxxxxxx systému xxxxx x prodlení stanovené xxxxx občanského zákoníku.

§44e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§44f

Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41xx xxxx. 2 postupuje xxx, xxx do 3. xxxxxxxx 2024 xxxxxx xxxxx prostředků xx Xxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx. Xxxx lhůta xx xxxxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2028, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x čerpání xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 0,8 % xxxxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx prostředků xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů. Xx xxxxxx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 4 x 5.

§44x xxxxxx právním předpisem x. 375/2015 Sb. x účinností xx 1.1.2016

§45

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx nadále právo xx xxxxxx xxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx odvodovou nebo xxxxxxx povinnost.

§46

Zrušuje xx xxxxx č. 158/1989 Sb., x bankách x xxxxxxxxxxxx.

§47

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx v. r.
Čalfa x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx §41c xxxx. 2 se xxxxxx použije xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1995.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 83/1995 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.1995

ČÁST IV

(1) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx ustanovení §26 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx (96/1993 Xx.).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx stavební xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, a xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xx xxxx Fondu xxxxxxxx předpokládaného příspěvku xx rok 1994. X 31. xxxxx 1995 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x Fondem x xxxx příspěvku vypočteného xxxxx §41c odst. 1.

2. Při prvním xxxxxxxxx xxxxx správní xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx xx jeden xxx, jednoho xxxxx xx xxx roky, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx x jednoho xxxxx na pět xxx.

3. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx zavedenou před xxxx xxxxxxxxx.

4. Xx xxxxxx fyzických xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x., xxxx xxxx xx xxxx xxxxx měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx povoleno xxxxxxx xxxxxxxx pojistného ve xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998, xxxx xx výše penále x xxxxxxxx pojistného xxxx 1. xxxxxx 1998 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 x zrušeno xx 31. prosinci 1997, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platit z xxxxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxx xx xxxx 0,075 % xxxxxx xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx, kdy xxxx xxxx na xxxxxxxxx trval xxxx 1. xxxxxx 1998, x penále xx xxxx 0,05 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxx dluh xx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997.

(2) Xxxx pokut xxxxxxx v čl. X xxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx pokutu xxxxxx, xxxx 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx předpisy platné xxxx xxxxx dnem.

(3) Xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xx. X xxxx 5 xxxx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 306/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx je xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uvést xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx x dozorčí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

2. Banka xx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 odst. 1 xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx limitů vykazované xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x 50 %, ve xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx banka xxxxxxx snížit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x 25 %. Xxxxxxxxxxxxx účasti, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x §17 odst. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x §19b xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Fond") xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x 15. xxxxxxxx 1995 xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx v xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), dodatečnou xxxxxxx xx xxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxx xxxxxx depozitních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxx u xxxx xxxxx k 15. xxxxxxxx 1995, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx výše xxxx miliónů Xx xxxxxxx vkladateli. Xxx xxxxxxx dodatečných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41d xx 41g zákona č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, že vyplácenou xxxxxxxxxx xxxxxxx Fond xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx právnických osob. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dodatečných náhrad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. Xxxx xx xxxx zahájení xxxxxxx dodatečných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x Fondu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx čtyř xxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 16/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 6.2.1998

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxx akcie, xx xxxxxxx je xxxxxxx hlasovací xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx souladu x požadavkem podle §8 odst. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx jednoho xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 165/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.1998

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx vkladů (xxxx xxx "Fond") xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx správního xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxx jako banka x Pragobanky, a. x. Praha, xxxx x xxxxxxxx, u Xxxxxxxxx xxxxx, a. x., Xxxx xxx Xxxxx, nyní v xxxxxxxx, x Xxxxxxx xxxxx, x. x., Xxxxxx-Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"), dodatečnou náhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich vkladů x xxxxxx i xxxx měně xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx působit xxxx banka xx xx xxxx 4 xxxxxxx Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx výplatě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41d xx 41g, xxxx xxxxxxxx 2 §41e, xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke dni xxxxxxxx xxxxxxx dodatečných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladatele xx xxxxxx x částku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Fondu. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx vkladatelem x xxxx uvedených xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx banka. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rovněž dědicům xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladatele xx xxxxxx o částku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx dodatečnou xxxxxxx x Xxxxx. Xxxx se dnem xxxxxxxx xxxxxxx dodatečných xxxxxx xxxxx věřitelem xxxx ve xxxx xxxx vkladatelů xxxx xx xxxxxx z Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx do 4 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx zákona.

Xx. II

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxx schválena Xxxxxxxxxxx, ratifikována x xxxxxxxxx x xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jinak xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx dosavadních xxxxxxxx x tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx vstoupily x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") vztahující xx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx x xx další státy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak vyplývá x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xx Xxxxx republika xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vstoupila x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx bankám xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxx, xxxxxxx pobočky xxxxxx xx území Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx banka, xxxx-xx uděleno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx jsou povinny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 6 tohoto xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx povinny xxxxx své xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx náhrady se xxxxx x pohledávek x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x případě Xxxxxxxxxx, x. s., Xxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xx dni 1.12.1998; x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, a. x., Xxxx nad Labem, xxxx v konkursu, xx xxx 17.5.1999; x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx, a. x., Xxxxxx-Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xx dni 11.10.1999.

7. Xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vkladatelů xx xxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx plnění x Xxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx.

8. S xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky k Xxxxxxxx unii v xxxxxxxx xx x §41l odst. 1 xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2002

Xx. XXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xx vkladních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Veškeré xxxxxxxx xxxxxx potvrzené xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002. Xxxxx vkladatele xx výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu se xxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx dne 31. xxxxxxxx 2002.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2002

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společností, ačkoli xx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebyla, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx holdingové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx České xxxxxxx banky, upravujícími xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2006.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx. s účinností xxx dne, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

§36

Přechodné ustanovení

Osoba, xxxxx xx xxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vedení xx xxxxxx §26g odst. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xx xx lhůtě xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Čl. III

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 37/2007 Sb.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx 31. prosince 2007 xx na xxxxx xxxxxxxxxx §12c xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx používá pro xxxxxxx kapitálových požadavků xxxxxxxx přístup odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx banka vyhláškou xxxxx §12a xxxx. 8 zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx přezkum x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 3 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2007 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2007

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje za xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx na bance xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx posuzuje xxxxx zákona č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení xxxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nabytím nebo xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ovládací smlouvy x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, běží xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, stavebních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za část xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx posledním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xx xxxxxxx §41c zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx začátku kalendářního xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxx 12. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxx pojištění xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti.

2. Xxxxx, stavební spořitelny, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §41c odst. 3 a 11 x §41f odst. 7 x 8 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx dne následujícího xx uplynutí 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §41f xxxx. 7 xxxx poslední xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxx obdobně.

3. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné osoby xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §41h xxxx. 3 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 156/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 5.6.2010

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nepožádá o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx agentura podle xxxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx, x podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx 7. xxxx 2010, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, vyškrtne xxxx osobu Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx podle xxxx 1 s účinností xx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Banka x xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zajistí splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §12b xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7. xxxxxxxx 2010. Xx xx doby xxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo xx xxxx základě x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zapsána xx seznamu xxxxxxx xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 160/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.6.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §26k odst. 3 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx 31. prosince 2012, xxxx 6 xxxxxx.

2. Xxxxx zajistí, xxx odměny xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným v xxxxxx X xxxx 10 xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx byly v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.2.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, prostřednictvím které xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx státě xxx x členském státě Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxx. m) zákona x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xx 3 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 254/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 3.8.2012

Xx. XX

1. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky (xxxx xxx "opatření"), xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx č. 6/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, v xxxxxx x. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 87/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx č. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vyhlášená xx Věstníku Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2014. Xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

2. Za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx do xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Po xxxx xxxxxxxxx opatření České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 17.8.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx povinna xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8 xxxx. 4 xxxx. x) x §8 xxxx. 6 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 1. července 2014.

2. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §5a xxxx. 4 zákona x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xx xxxxx xx xxxxx o §14 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxx x. 21/1993 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do xxx 31. xxxxxxxx 2014.

3. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zahájená xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx neukončená xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x nápravě xxxx sankce se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxx xx xxx přijala xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx podléhaly ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z vkladů xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx data xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxx evidovány x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstva xxxxx xxxx 2. července 2014 x pokud xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxxxxxx xxxx než xx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx elektronické peníze xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x spravovat platební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx platební xxxxx x cestovní xxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxx a spravovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 371/2017 Xx. x účinností xx 13.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobě xxxx xxxxx jednající ve xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Na xxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x době xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxx zvýšením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx x tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx jí tento xxxxxxx byl xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx zahájená xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx licence zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx podle §27 xxxx. 1 zákona x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx xxx 27. června 2019 xxxx České národní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 zákona x. 21/1992 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx žádost x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dne 28. xxxxxx 2021.

2. Osoba x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx splňující podmínky xxxxx §26o odst. 1 x 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26o xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx 30. prosince 2023, xxxxxxxx ke xxx 27. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx hodnota xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxxxx XXX.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 21/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

264/92 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

96/93 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx spoření a x doplnění zákona XXX č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx zákona ČNR x. 35/93 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.4.93

292/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, x zákon x. 335/91 Xx., x soudech x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.94

156/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplňuje xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x konkurzu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 29.7.94

83/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 96/93 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx zákona XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.95

84/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 530/90 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/91 Sb., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.95

61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.96

306/97 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností do 1.1.98

16/98 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.2.98

127/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., o pojistném xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 280/92 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.6.98

165/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.98

215/98 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 21/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 75/98

120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2001

239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o České xxxxxxxxxxxx agentuře)

s účinností xx 1.9.2001

319/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2001

126/2002 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 15/2002 Sb., xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2002, x xxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 3, §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §5x až 5x, §11 odst. 2 věty druhé, §11 xxxx. 5, §16x xxxx. 2, §25x xxxx. 4 xxxx poslední, §25x xxxx. 5, §26x xxxx. 2, §38x xx 38x x §41x zákona č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx účinnosti xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

406/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 21/92 Sb. publikované x částce x. 143/2002

453/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

454/2003 Xx., usnesení Poslanecké xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 6.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27.11.2003

x xxxxxxxxx xx 6.1.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x dluhopisech

s xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

439/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 26.7.2004

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xx xxxxxxxxxx konglomerátech a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech)

s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

56/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

62/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 124/2002 Xx., x převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 257/2004 Xx., x xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

70/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

189/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

295/2006 Xx., xxxxx xxxxx právního předpisu x. 21/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 93/2006

443/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX x x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx privatizaci xxxxxxx XX (zákon o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), a xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 18.9.2006

585/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském pojištění, xxxxx č. 189/2006 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., o pomoci x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 31.12.2006

37/2007 Xx., nález XX xx xxx 15.2.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxx xxxxxx č. 443/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2007

120/2007 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx banky, spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

s účinností xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxx v souvislosti x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Xx., nález XX xx dne 31.1.2008 xx věci návrhu xx zrušení některých xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x na zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx od 27.3.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx obchodních společností x družstev

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

216/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx

x účinností od 20.6.2008

230/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

s xxxxxxxxx od 1.9.2008

433/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.12.2008

215/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. &xxxx;21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Sb., xxxxx x. 357/92 Xx., o xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x dani z převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 125/2008 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x.  40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

230/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

287/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 4.8.2009

156/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 31.12.2010

160/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx o ratingových xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.6.2010

409/2010 Sb., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

41/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx stanovením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a obchodníky x cennými papíry

s xxxxxxxxx xx 28.2.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 31.12.2011

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

139/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.5.2011

188/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.2011

263/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 29.11.2011

420/2011 Xx., x xxxxx některých zákonů x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpovědnosti právnických xxxx x xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x účinností od 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx změnách daňových x pojistných zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

37/2012 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním trhem x Evropské unii

s xxxxxxxxx xx 31.1.2012

254/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.8.2012

396/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

227/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/93 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.8.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

135/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxxxxx x xxxxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx x dohledu nad xxxx

x účinností xx 22.7.2014 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015 x 1.1.2016

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

219/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 25.9.2015

220/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

375/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx finančním trhu x x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.6.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

s xxxxxxxxx od 1.12.2016

301/2016 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů

s xxxxxxxxx od 6.10.2016

302/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

368/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

204/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.8.2017

371/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

39/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 3.3.2020

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

119/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu

s účinností xx 1.5.2020

238/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

338/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

174/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

353/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2021 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

96/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxx v souvislosti x implementací předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx unie kapitálových xxxx

x xxxxxxxxx od 29.5.2022

471/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

35/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2023

407/2023 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx 1.7.2024

417/2023 Xx. xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

85/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o trhu x xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x. 150/2001 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 61/1996 Sb., o některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
3) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x České republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) §568 xxxxxxxxxx zákoníku.
6) Zákon č. 530/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní bance, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1993 Xx.
8) §8 xxxxxx x. 131/1989 Xx., x Xxxxxx xxxxxx.
9) Zákon č. 63/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx.
Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §161e, 161f x 196a xxxxxxxxxx zákoníku.
12) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 40/1964 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
14) §14 x 15 xxxxxx XXX č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
15) §66b xxxxxxxxxx zákoníku.
16) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky x. 3 ze xxx 5. xxxxx 1995 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 72/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx x. 4 xx dne 4. xxxxxxxx 1996 xxxxxxxxxx x xxxxxx 61/1996 Xx.
18) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Občanský xxxxxx xxx č. 99/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Např. xxxxx č. 530/1990 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Zákon č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
24) §8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §33 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §15 xxxxxx x. 254/2000 Xx., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Xx.
27) §9 xxxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
28) §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 101/2000 Sb.
29) §21 xxxxxx č. 101/2000 Xx.
30) §27 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
31) §41 xxxx. 2 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.
33) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx a úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Článek 56x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/12/XX xx dne 20. března 2000 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jejím xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX.
36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/XX xx xxx 6. xxxxxx 2002 o xxxxxxxx x finančním zajištění.
38) Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 558/2004 Xx.
42) Xxxxx č. 96/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 558/2004 Xx.
44) Xxxxx č. 159/2006 Sb., o střetu xxxxx.

45) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/24/ES xx xxx 4. xxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrových institucí.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/109/ES xx xxx 15. xxxxxxxx 2004 o harmonizaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x emitentech, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, x x xxxxx xxxxxxxx 2001/34/XX, ve xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/22/XX, 2010/73/XX, 2010/78/EU x 2013/50/XX.

Xxxxxxxx Komise 2007/14/ES xx xxx 8. xxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx ustanovením směrnice 2004/109/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se informací x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/50/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/111/ES ze dne 16. xxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/48/XX, 2006/49/XX x 2007/64/XX, xxxxx xxx x banky xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx položky xxxxxxxx, velkou angažovanost, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řízení.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES, xx xxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/17/XX, 2014/59/EU, (XX) 2015/2366, (EU) 2018/843 x (XX), (EU) 2019/878 x (XX) 2019/2034.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/49/EU xx dne 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/879 ze xxx 20. xxxxxx 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2014/59/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx 98/26/XX.

46) Xxxxx č. 254/2000 Sb., o xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Xx., xx znění xxxxxx č. 209/2002 Xx., xxxxxx x. 169/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 70/2006 Xx.
47) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
48) Xxxxx č. 189/2004 Sb.
49) §196a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §4 xxxx. 2 xxxx. x) a x) x §4 odst. 3 písm. f) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 230/2008 Xx.
51) §152 xxxx. 5 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
52) §531 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §19 xxxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx.
54) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxx č. 120/2007 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Xx.
55) Čl. 7 xxxx. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 94/19/XX xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/14/XX.
56) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 x ratingových xxxxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 408/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
58) §193 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění zákona x. 409/2010 Xx.
59) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 23. xxxxx 2009 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (2009/78/XX).
60) Xxxxxxxx č. 123/2007 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xx. 115 směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX.
Xx. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.
62) Zákon č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
63) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 230/2008 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

64) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX.

65) Xx. 42x odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2006/48/XX, xx znění směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/111/ES x 2010/78/XX.
66) Xx. 129 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/48/ES, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/78/EU.
67) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1092/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x makroobezřetnostním xxxxxxx xxx finančním systémem xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

68) Xx. 112 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/XX.

69) Xx. 113 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX.
70) Xx. 42 a 132 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/XX, xx znění směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/111/ES a 2010/78/XX.
71) §44 xxxxxx č. 93/2009 Xx., o auditorech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 139/2011 Xx.
72) Mezinárodní xxxxxx x potlačování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhlášená xxx č. 18/2006 Sb. m. s.

73) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 xx xxx 12. prosince 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rámec xxx sekuritizaci x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/65/XX, 2009/138/ES, 2011/61/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 a (XX) č. 648/2012, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x udržitelností x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2020/852 xx dne 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/2088. Xxxxx použitelné předpisy Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xx provádějí xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx pod čarou x. 1, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

74) Xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010.

75) Xx. 4 xxxx. 1 xxx 40 x čl. 458 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013.

76) Xx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x. 2013/36/XX.

77) Xx. 25 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010.

78) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), o xxxxx rozhodnutí x. 716/2009/XX a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX.

79) Xx. 50 x 117 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU.

80) Xxxxxx 336 xxxx. 1 xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013.

81) Zákon č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

82) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 604/2014 xx xxx 4. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/EU, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx a vhodných xxxxxxxxxxxxxxx kritérií k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx profil xxxxxxxxx.

83) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

84) Xx. 3 xxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním trhu x o zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

85) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx dne 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx.

86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/87/ES ze dne 16. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 73/239/XXX, 79/267/EHS, 92/49/XXX, 92/96/XXX, 93/6/XXX a 93/22/XXX a směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/78/XX x 2000/12/XX, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2005/1/XX, 2006/48/XX, 2008/25/XX, 2009/138/ES, 2010/78/XX, 2011/89/XX x 2013/36/XX.

87) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88) §215a xxxxxx x. 374/2015 Sb., x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

89) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 1222/2014 xx xxx 8. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxx technické xxxxx xxx upřesnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx významných institucí x xxxxxxxx podkategorií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx významných xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

90) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 806/2014 xx xxx 15. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jednotný xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investičních xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx (EU) x. 1093/2010, x xxxxxxx xxxxx

91) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 ze xxx 12. prosince 2017, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx sekuritizaci x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx pro jednoduchou, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kterým xx mění směrnice 2009/65/XX, 2009/138/ES, 2011/61/EU x nařízení (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx znění.

92) Čl. 147 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/EU.

93) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxx papíry x xxxx).

94) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX a směrnice Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/843.

95) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

96) §21 zákona x. 300/2008 Xx., x elektronických úkonech x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

*) Xxxxxx č. 413/2005 Sb. xxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxxxx, abychom x §38 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx služby xxxx Ministerstva vnitra xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx10x).

- následná novela x. 62/2006 Xx. x účinností od 8.3.2006 chce xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx x) xx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

- xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dvě xxxxxxx j) a xxxx xxx xx xx xxxx, než xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.