Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2024 do 30.06.2024.


Zákon o bankách
21/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §3a

Vymezení pojmů §3b §3c

ČÁST II. Licence §4 §4a §5 §5a §5b

Princip jednotné licence §5c §5d §5e §5f §5g §5h §5i §5j §5k §5ka §5l §5m §5n §5o §5p §6 §7 §7a

Speciální ustanovení o udělení licence ve vztahu k řešení krize §7b

ČÁST III. Organizace banky §8 §8a

Řídicí a kontrolní systém §8b §8c §8d §9

Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem §9a §10 §10a

ČÁST IV. Provozní požadavky §11

Uveřejňování informací pobočkami bank z jiného než členského státu §11a

Uveřejňování informací bankami a dalšími osobami §11b §11c §12

Kapitál pobočky banky z jiného než členského státu §12a §12b §12c §12d §12e §12f  §12g §12h §12i §12j §12k §12l

Kombinovaná kapitálová rezerva §12m

Bezpečnostní kapitálová rezerva §12n

Proticyklická kapitálová rezerva §12o §12p §12q

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika §12r §12s §12t

Kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci §12u

Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci §12v §12w §12x

Kapitálová rezerva k pákovému poměru pro globální systémově významnou instituci §12y §13 §14 §15 §16 §16a §16b §17 §17a §18 §19 §19a §19b §20 §20a §20b §20c §20d

ČÁST V. Účetnictví a obchodní dokumentace §21 §22 §23 §24

ČÁST VI. Dohled a povinnost mlčenlivosti §25 §25a §25b

Proces přezkumu a vyhodnocování §25c §25d §25e

Podmínky pro uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování §25f §25g

Pokyn k držení dodatečného kapitálu §25h §25i §25j

ČÁST VII. Opatření k nápravě

Opatření k nápravě §26 §26a §26aa §26ab §26b §26ba

Opatření obecné povahy při ohrožení nebo narušení stability bankovního nebo finančního systému §26bb

ČÁST VIII. Dohled na konsolidovaném základě

Orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě §26c

Posouzení rovnocennosti dohledu na konsolidovaném základě v jiných než členských státech §26d

Dohody o koordinaci a spolupráci §26e

Ustanovení týkající se smíšených holdingových osob §26f

Další povinnosti osob při výkonu dohledu na konsolidovaném základě §26g

Opatření k nápravě ve vztahu k některým osobám zahrnutým do konsolidace §26h

Koordinace činností dohledu při výkonu dohledu na konsolidovaném základě §26i

Informační povinnost České národní banky při dohledu na konsolidovaném základě při naléhavých situacích §26j

Opatření ke kapitálu a likviditě po dohodě s dotčenými příslušnými orgány dohledu §26k

Kolegium nad skupinou §26l

Výběr příslušné právní úpravy v případě smíšené finanční holdingové osoby §26m

Výměna informací, kontrola a spolupráce §26n

Zprostředkující ovládající osoba v členském státě §26o

ČÁST IX.Schvalování některých finančních holdingových osob a smíšených finančních holdingových osob a související ustanovení

Osoby podléhající povinnosti schválení §27

Žádost o schválení, její náležitosti a rozhodnutí České národní banky §28

Žádost o výjimku z povinnosti schválení, její náležitosti a rozhodnutí České národní banky §29 §29a §29b §29c

Soustavné plnění povinností osob podléhajících povinnosti schválení a pravomoci České národní banky §30

Ukládání opatření a opatření k nápravě osobám podléhajícím povinnosti schválení §31

Společná rozhodnutí příslušných orgánů dohledu a souhlas koordinátora §32 §33 §33a

ČÁST X. Odnětí licence nebo souhlasu §34 §35 §35a

ČÁST XI. Likvidace banky §36

ČÁST XII. Přestupky

Přestupky fyzických osob §36a §36b

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §36c §36d

Přestupky finančních holdingových osob a smíšených finančních holdingových osob §36da

Přestupky smíšených holdingových osob §36db

Přestupky banky §36e

Přestupky banky na konsolidovaném a subkonsolidovaném základě §36f

Přestupky zahraniční banky se sídlem v členském státě §36g

Přestupky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě §36h

Společná ustanovení §36i §36j

ČÁST XIII. Společná ustanovení §37 §38 §38a §38aa §38ab §38ac §38ad §38ae §38af §38b §38c §38d §38da §38e §38f §38g

Výměna informací při dohledu nad pobočkami bank z členských států §38h

Výměna informací při dohledu na konsolidovaném základě §38ha §38hb §38i §38j §38k §38l §39 §40 §41

ČÁST XIV. Pojištění pohledávek z vkladů §41a §41b §41c §41ca §41cb §41cc §41cd §41ce §41cf §41cg §41ch §41d §41e §41ea §41eb §41f §41g §41h §41i §41j §41k §41l §41m §41n §41o §41p §41q §41r §41s

ČÁST XV. Ustanovení přechodná a závěrečná §42 §43 §44 §44a §44b §44c §44d §44e §44f §45 §46 §47

č. 83/1995 Sb. - Čl. III

č. 96/1993 Sb. - Část IV

č. 156/1994 Sb. - Čl. IV

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 16/1998 Sb. - Čl. II

č. 165/1998 Sb. - Čl. VI

č. 319/2001 Sb. - Čl. II

č. 126/2002 Sb. - Čl. II

č. 126/2002 Sb. - Čl. III

č. 257/2004 Sb. - Čl. VII

č. 377/2005 Sb. - §36

č. 443/2006 Sb. - Čl. III

č. 120/2007 Sb. - Čl. II

č. 230/2009 Sb. - Čl. VII

č. 156/2010 Sb. - Čl. II

č. 160/2010 Sb. - Čl. V

č. 41/2011 Sb. - Čl. II

č. 254/2012 Sb. - Čl. II

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 135/2014 Sb. - Čl. II

č. 375/2015 Sb. - Čl. II

č. 371/2017 Sb. - Čl. II

č. 338/2020 Sb. - Čl. II

č. 353/2021 Sb. - Čl. II

č. 85/2024 Sb. - Čl. III

Nález Ústavního soudu - č. 37/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 45), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 73) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx společnosti xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, které

a) xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti, x

x) poskytují úvěry,

a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) a x) xxxx bankovní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") (§4).

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na jejich xxxxxxx;

x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx může, kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx v xx xxxxxxx licenci,

a) investování xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pronájem (xxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) poskytování xxxxx,

x) otvírání akreditivů,

g) xxxxxxxxxxx inkasa,

h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, s xxx, xx se x xxxxxxx uvede, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojům,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx, xxxx xxxxx tuto xxxxxxx vykonávat, xx-xx x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx funkce xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací,

m) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx investičním xxxxxxxxx, x xx zlatem,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek,

o) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxx, že xx x licenci uvede, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat x xx vztahu xx xxxxxx fondům,

p) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) činnosti, xxxxx přímo xxxxxxxxx x činnostmi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) x x odstavci 1.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxx xx povoleny x xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx pomocných xxxxxx. Xxxxx může dále xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xx finančním xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx takového zákona, x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 83), xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho osobními xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodech xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx-xx xxxxxxxxx příslušného oprávnění, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tajemství (§38).

(5) Xxxxx xx x xxxxxx některé x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 třeba xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x žadatel prokáže xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx, povolí Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxx činnosti x licenci. Banka xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x x odstavci 3 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx rovněž zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx banky"); xxxxxxxxxx xxxxx

x) se xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státě, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"), xxxxx požívá xxxxxx jednotné licence xxxxx xxxxx Evropské xxxx (§5a), vykonává xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxx banky x xxxxxxxxx státu"),

b) xx xxxxxx v xxxxx xxx členském státě xxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx banky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§5) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pobočka xxxxxxxxxx banky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, není-li xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx země xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, nikoliv xxxx xx smyslu xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti.

(9) Xxxxxx postavení České xxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 7)

§2

(1) Xxx xxxxxxx xxxxx nikdo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx

x) představuje xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx některá x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3.

§3

(1) Xxxxx "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxx slova xx xxxx xxxxxxxx xxx užívat v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, v xxx xx slovo "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxx xxxxx se nezabývá xxxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, jejichž obchodní xxxxx nebo xxxxx xxxx zavedeny nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Parlamentem, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx v platnost xxxx 1. lednem 1993, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxxxxxxx xxxxx v případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodní xxxxxx jiné již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxx,

x) xxxxx označení pobočky xxxxxxxxxx banky spočívající x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx existuje xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxx pobočky.

§3a

Česká národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 73).

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§3x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) institucí xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 26 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxx pomocných služeb xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 odst. 1 bodu 19 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) ovládající osobou xxxxxxxx podnik xxxxx xx. 4 odst. 1 bodu 15 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 se xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 20 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 30 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) evropskou finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 31 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou osobou xxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

o) xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 se xxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) evropskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 33 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

q) xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 22 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

r) xxxxxxxxx ovládajícím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

s) xxxxxxxxx ovládajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxx účast xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 36 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 4 odst. 1 xxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013,

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

f) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konsolidovaný xxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 48 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 41 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx orgán příslušný x xxxxxx xxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. p) xxxxxx x. 374/2015 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 138 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

k) xxxxxxxx x xxxxxx xxx členského státu xxxxxxx, jejíž ovládající xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx krize x xx xxxxxxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. ovládanými xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx, xxxx

3. xx xxxxxx x xxxxx xxx členském státě, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx řešení xxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx xxxxxx krize, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vůči které xxxx xxxxxx krize xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x řešení krize,

n) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 50 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 kmenový xxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

q) xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) centrální xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle čl. 4 odst. 1 xxxx 45 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§3b xxxxxx právním předpisem x. 353/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§3x

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX

§4

(1) Xxxxxx x licenci xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Minimální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx tvořen xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx licence xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx členského státu,

d) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx uvedenou v xxxxxxxxx x), x) xxxx c).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx požádá, xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx informace vhodné xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x).

(5) Xxx xxxxxxx licence xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů banky, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx skladba,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu v xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx licence xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx&xxxx;xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) důvěryhodnost, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx dozorčí xxxx banky x xxxxxxx dalších xxxxxxxxx xx orgány xxxxx x jejich xxxxx xxxxx §8; xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx radou x xxxxxxx radou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxx xxxxx, xxxxx přísluší xxxxxxx xxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxxx xx xxxxxx formě xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx navrhovaných činností xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx banky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxx s bankou,

i) xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebrání xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) sídlo banky xxxx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

l) xxxxx xx xxxxxxx 3 zaměstnance xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx svou činnost xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkci x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxxx vyžádat xx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx fyzických osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzená xxx xxxxxxx čin xxxxxxxxx povahy xxxx xxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člen xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx lze xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx současně xxxxxx i o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx akciovou xxxxxxxxxx. X obou žádostech xx xxxx společné xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx správní řízení. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze podat xxxx, xx nabylo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x souhlas xx xxxxxx xxxxxx xxxxx spořitelního a xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxx ke dni xxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

§4a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.2.2011

§5

(1) Xxxxxxxxxx banka, xxxxx hodlá xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxx x licenci Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx země xxxxx zahraniční xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx nad xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxx.

(3) O xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka.

(4) Xxx xxxxxxx licence podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx objem x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou její xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx dostatečná xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob navrhovaných xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxx, xxxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x organizační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx holdingových xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) obchodní xxxx vycházející z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pobočka x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx patří xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx státě, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx x) úzké xxxxxxxxx, xxxxxx právní ani xxxxxxxx zábrany k xxxxxx dohledu,

i) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působit xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx sídlo x xxxxxxxx sídlo xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx dohled, který xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx banky nestanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x orgánem xxxxxxx zahraniční banky.

(5) Xxxxxx x licenci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Žádost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, její formát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx navrhovaných xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx x minulosti pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(7) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx právní xxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5a

(1) Xxxxx se xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx, xxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxx bylo uděleno x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dodržela xxxxxx podle §5c xx 5m. Xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx o xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx požívají xxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výhody xxxx xxxxx xx xxxxxx xx členských xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx poboček xxxx z členského xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx §3 odst. 3 písm. x), §5n, 10, §11 xxxx. 1 xx 6 a 9, §21, §24 odst. 2 xxxx třetí, §26bb, 37, povinnosti xxxxxxxxxx údaje xxxxx §38 odst. 2 xx 9, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se provádění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zúčtování xxxx (§20c) a §41m.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx (§20b), xxxxxxxx xx xx ni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 1, xxxxxxxx xx xx ni xxxxxxxxxx §38a.

(6) Xxxxxx podle §26 xxx vůči xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x případě xxxxxxxx §11 xxxx. 1 xx 6 x 9,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx §20c x opravném zúčtování xxxx,

x) x případě xxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx (§20b),

x) x případě xxxxxxxx §38a a xxxxxxxxxx poskytnout údaje xxxxx §38 odst. 2 xx 8,

e) xxxxx, je-li to xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stability x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx je xxxxx řešit xxxxxxxxxxx (§5k xxxx. 3), xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx x Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx zajištění ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxx xxxx investorů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§5ka xxxx. 1).

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx x pobočkách xxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx členem xx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx-xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx. Orgán xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx provést xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxx x pobočce banky x xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující podmínky xxxxx §5e odst. 1.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx informace x činnostech, které xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vykonává xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxx xx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxx státu o xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx informace, xxxxx jsou významné xxx xxxxxxxxx rizikovosti xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx, jestliže xx xx xxxx v xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. s xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§5x

(1) Xxxxx xx sídlem xx xxxxx členského xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5d bez xxxxxxx, pokud oprávnění x jejich výkonu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5d xxxx. x) xx xxxxxxxx x na xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5e xxxx. 1 (xxxx jen "oprávněná xxxxxxxx instituce").

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §5d x bez xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx charakter xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx v §5d xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xx území hostitelského xxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx nemůže xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ve státě, xxxxx xxxxxxxx výhody xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§5d

Banky podle §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x uvedených x xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) finanční xxxxxxxx (xxxxxxxx leasing),

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx platebních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) poskytování xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxxxx

1. x nástroji peněžního xxxx,

2. s peněžními xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx, opcemi x nástroji, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx kursům, xxxxxxx míře xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx vydávání xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx fúzí x koupí obchodník xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x správu xxxxxxx papírů,

m) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informací,

n) úschovu xxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 32),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx úvěru.

§5e

(1) Finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §5c, xxxx splňovat xxxxxxxx následující podmínky:

a) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x základního xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx provozovat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nad xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §5c odst. 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxx nebo xxxxx podle §5c xxxx. 1 xxxxxxxx x nerozdílně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx ručí xx xxxx xxxxxxx,

x) banka xxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx ověřeno xxxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podmínek podle xxxxxxxx 1, domovský xxxxx xxxxxxx x xxx okamžitě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxx výhody xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx ovládaná xxxxxxxxxx finanční institucí xx sídlem x xxxxx členském xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx stejném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce.

§5f

Banka podle §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční instituce, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sdělí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pobočku,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládaných xxxxxxxx,

x) organizační strukturu xxxxxxx,

x) adresu v xxxxxxxxxxxx státě, xx xxxxx xxxx možno xxxxxx dokumenty,

e) xxxxx xxxx zodpovědných za xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx oprávněné finanční xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x §5e xxxx. 1.

§5x

(1) Xxxxx dohledu xxxxxxxxxx státu, pokud xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře a xxxxxxxx situaci xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x předpokládaným xxxxxxxxx, xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx obdržení informací xxxxx §5f xxxx xxxxxxxxx spolu x xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, x xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx informuje x xxxxx xxxx oprávněnou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, orgán xxxxxxx domovského státu xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xx její oznámení xxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V tomto xxxxxxx a v xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx informována, xxxx xx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§5x

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xx xx 2 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5g odst. 1 připraví na xxxxxx xxx bankou podle §5c xxxx. 1 xxxx oprávněnou finanční xxxxxxxxx, a xx-xx xx xxxxx, sdělí xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xx území hostitelského xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jí xxxxxxx dohledu domovského xxxxx.

(2) Po obdržení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx po xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx může banka podle §5c xxxx. 1 xxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx.

(3) Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x §5f x §5g xxxx. 1 oznámí xxxxx&xxxx;xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx předstihem orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx státu.

§5x

X xxxxxxx, xx xxxxx&xxxx;xxxxx §5c odst. 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxx §5d bez xxxxxxxx xxxxxxx, oznámí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxxxx hostitelskému orgánu xxxxxxx.

§5x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xx pobočky xxxxx x členského státu xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx požadovat xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlášení o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx o označení xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §5n.

§5x

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dohledu domovského xxxxx podle §38h xxxxxx, xx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie upravující xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě podle §26 xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxxxxxx porušování a xxxxxxxxxx informuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepřijal xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx bankovnictví) 64) (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx") x požádat xxx x urovnání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74).

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx §26bb xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán dohledu xxxxxxxxxx státu, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x xxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx domovského xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x opatřeními xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74).

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stability x společných xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nesmí xxxx x upřednostnění xxxxxxx xxxx investorů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxx členských xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Přijetím xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx, pokud xxxxx jeho xxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x opatřením xxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(6) Orgány hostitelského xxxxx xxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu porušujícího xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx x oblasti xxxxxxxxx zájmu včetně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5xx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx klientů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx likvidita xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pobočka xxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xx může xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x opatřeními xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finančním xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx 74).

§5ka vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§5l

(1) V případě xxxxxx xxxxxxx bance podle §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxx dohledu. Xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční instituce xx svém xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx x povaze případů, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hostitelského státu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5k xxxx. 1 xx 3.

§5x

Xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 a xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx volně inzerovat xxx služby x xxxxxxxxx státech při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státem.

§5n

(1) Pobočka xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) X xxxx záměru označit xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, za xxxxxxxxx informuje Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx holdingovou osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx pobočku této xxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx orgán xxxxxx x výkonu dohledu xx konsolidovaném základě. Xxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx podle odstavce 3.

(3) Při záměru xxxxxxx pobočku banky x členského xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx k

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxx, zda xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 %,

x) xxxxxxxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxx zahraniční banky, xxxxx pobočka by xxxxx xxx označena xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx na činnost xxxxxxxxxx xxxx vypořádacích xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx významu xxx finanční systém Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx počtu jejích xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyvíjí úsilí x xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pobočky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xx xx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx-xx dosaženo xxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx dne, xxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxx x téže xxxxx xxxxxx tomuto xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Česká národní xxxxx tomuto orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pobočky xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx orgán pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x urovnání xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74), jestliže

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxx

x) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx pobočky banky xx xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx jí xxxxxx, xxxxx jej xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §5n xxxx. 4 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §38ha xxxx. 2 xxxx. x) x d), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c, poskytne jim xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxx §26k odst. 2 x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxx x §26i xxxx. 1 písm. x). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro tuto xxxxxxx.

(3) Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx zjistí xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a odst. 4 xxxx. j) a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §25a xxxx. 4 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tímto vývojem.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 a x §38h xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Zřízení a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §26e xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxx Česká národní xxxxx xx xxxxxxxxxx x orgány dohledu xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §26l xxxx. 5 x 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxx x označení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx informována xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx, konzultuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

§5x

Xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům xxxxx §2a xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x xxx založení xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, a xx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx §5a odst. 1 x §5c xxxx. 2 xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozsahu, x jakém upravují xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx xx věta xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx zahraniční xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sídlem ve xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx státem, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§6

Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x není převoditelná xx xxxxx osobu.

§7

Úplný seznam bank x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx působících xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Seznam je x xxxxxxxxxx x xxxxxxx a pobočkách Xxxxx národní xxxxx x Česká xxxxxxx xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§7x

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) kterým xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx banky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx likvidace,

e) xx kterému nabylo xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxx činnosti xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx kterému

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx banka.

(3) Xxx dne xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxx xxxx pobočka zahraniční xxxxx xxxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek a xxxxxxx; do doby, xxx vypořádá xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§7x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx licence xx xxxxxx k řešení xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxx úřední na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu posoudí.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX

§8

(1) Xxxxxxxxxxxxxx banky xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 5 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx statutární xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ředitel xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx xxxx; Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxxx odůvodněného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx funkcí, xxxxxxx posoudí xxxx xxxxxxx funkcí na xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména k

a) xxxxxxxxxxxxx časové xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) vzniku xxxxxxx xxxxxx zájmů.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx dozorčí xxxx byl osobou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušenou,

b) xxxx vyčleněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro průběžné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx rady,

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obchodech x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x takovým xxxxxx xxxxxxxxxx tak, aby xxxx údaje xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, registrovaný xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx manžel, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo v xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv nebo x této xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řídicí xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady.

(4) Xxxx statutárního orgánu, xxxx správní xxxx x xxxx dozorčí xxxx xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxx xxxxxx

x) plní xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx x věnuje xxxxxx xxxx xxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx současně xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx právnických osob xxx tehdy, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx banky xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx organizaci, xxxxxx, rozsahu a xxxxxxxxxx svých činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

1. xxxxx jedné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx odůvodněného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rady x xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx své velikosti, xxxxxxx organizaci, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx činností, zastávat xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx člena v xxxxxx xxxx právnické xxxxx, pokud to xxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx povinnost člena xxxxxxxxxxxx orgánu, člena xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx považuje xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx institucionálního xxxxxxx ochrany podle xx. 113 xxxx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) obchodní xxxxxxxxx, xx xxxxx xx banka kvalifikovanou xxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxx xxxxxx, xxxxx x bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx statutárního orgánu x správní xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(9) Členem xxxxxxxxxxxx orgánu, členem xxxxxxx rady a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx 3 xx 9 se použijí xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx vedení xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského státu.

§8x

(1) Členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx správní xxxx xxxxx, xxxxx porušili xxx xxxxxxxxxx vyplývající xxx xx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanov, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx banky, která xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5, x xxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx

x) předpoklady řádné xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx, x xx xxxx

1. zásady x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a postupy xxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxx střetu xxxxx,

3. xxxxx administrativní postupy x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx řízení xxxxx, xxxxx xxxx zahrnuje

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rizikům, kterým xxxxx je xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sledování x xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx

1. vnitřní xxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, členů xxxxxxx xxxx x členů xxxxxxx rady,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxx xxxxxxx, x

x) systém xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx odměňování, xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx x účinnému řízení xxxxx a xxxx x ním x xxxxxxx,

2. jsou založeny xx xxxxxx odměně xxxx x xxx xx xxxxxxx práci xxxx xxxxx stejné xxxxxxx a

3. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx významný xxxx na rizikový xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxx vlivem"), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pravidla xxx určení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx, ucelený x přiměřený xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Banka xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx celku i xxxxxxx x zjednává xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx povinnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxx výjimka xxxxx xx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řídicí x xxxxxxxxx systém na xxxxxxxxxxxxxx xxxx subkonsolidovaném xxxxxxx má

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ovládající xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx smíšená finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, aby jimi xxxxxxxx xxxxx, jiná xxx xxxxxxxxx, zavedla xx individuálním základě xxxxxx, xxxxxxx, uspořádání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4. X povinnosti xxxxxxxxx x předchozí xxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx jejich žádosti xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx ovládající osoba xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx zásad, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx členském xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 x §8c odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx subkonsolidovaném xxxxxxx xx xxxxx ovládanou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx-xx xxxxx x

x) členském xxxxx x podléhá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odměňování xxxxx xxxxx Evropské xxxx, nebo

b) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x podléhala by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxx pracovníkem mají xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx 4 povinnost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě, zajistí xxxx, xxx zásady, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 používané ovládanými xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě x mezích podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x požadavků na xxxxxx členy, xxxxx xxxx xxxx upraveno xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky, nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Pobočka banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx a kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

(1) Banka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxxxxx, xxxxxxx organizaci, xxxxxx, xxxxxxx a složitosti xxxxx xxxxxxxx, zřídí

a) xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx odměňování.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x výbor xxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x nevýkonných členů xxxxxx banky.

(3) Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§8x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zásad odměňování xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 450 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou x rozdílech x xxxxxxxxxx mužů x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sleduje, xxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx, rozsah x xxxxxxxxx svých xxxxxxxx nespoléhá pouze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx subjektu xxxx finančního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kapitálových požadavků xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx riziku, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx portfoliu, xxxxx vyplývají x xxxxxxxxx xxxxxxxx banky,

d) xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxx kvalitu xxxxxxxxx xxxxxxxx banky,

e) přijme xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx interní xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx důsledkem xxxxxxxxxxxx rozdílů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx cíle interního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vývoj x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx rizik xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nestabilitě,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx politiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 435 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx srovnání politiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výběru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§9

(1) Banka je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx správní rady x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx ústředí x xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) organizační xxxxxxxxx řídicího a xxxxxxxxxxx systému.

(2) Ověřené xxxxx xxxxxx x xxxxxx změn xxxx xxx uloženy x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx složka xxxxxx x osob x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxx x xxxxx x rizikovým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x osoby x xxxxxxxxx vlivem xxxx xxx xxxxx, nejvýše xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx odůvodněného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx x uvedení xxxxx xxxx s xxxxxxxxx vlivem, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, a uvedení xxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dodržování požadavků xx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 81), xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx 66 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínky, xx xx valné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nakládají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx tříčtvrtinové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pevnou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx, xxx xxxxx jednající x xxxx ve xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 hlasovací práva.

(5) Xxxxx-xx xxxxx hromada xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx změní xxx, xx určí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx souladu x novým xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zaniká xxxxx na její xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesahuje xxxx xxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx vyšším xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx celkové xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxx x xxxxxxx x jejími xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazbu xx xx 25 % celkového objemu xxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx nejdříve xx 5 xxx.

§10

(1) Banka xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx uložit x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z obchodního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx změny.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx bankovní činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx národní banky xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx jeho xxxxx.

§10x

(1) Xxxxx zavede xxxxxxx xxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádějících xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezávislého x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx účinný xxxxxxxxxxx x hlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, právních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky x xxxxxxxxx x xxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) ochranu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx která xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx porušení, xxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s dalším xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxxx stejné míry xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).

(4) Postupy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, při zajištění xxxxxx míry xxxxxxx, xxxx je vyžadována xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x).

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnou xxxxxx x českém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(2) Banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klienta x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx xxxx x jazyce, xx xxxxxx xx banka xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx po celou xxxx trvání xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx, xxxxx to xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x účtu xxxx v obdobném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx x něm xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Xxxxx xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx klient xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovnictví, xxxx mu xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx sdělit informace xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx klienta xxxxxxxx banka nebo xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx informace x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxx").

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x limitu xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx za xxxxxxxxxx x vkladu xxxxxxxxx, x x xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx podléhá, x xxxxx související xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx poskytnout bez xxxxxxxxxx odkladu písemné xxxxxxxxxx úvěrového hodnocení xxxx xxxxx (xxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx.

(8) Banka xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx smlouvy uzavírané x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx na xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady x ověřeném překladu xx xxxxxxx jazyka.

(9) Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx stížností xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, písemně x v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobočkami xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizicích a xxxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx údaje x

x) xxxx a xxx xxxxxxxx,

x) bance, jejíž xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxxxx informaci x xxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx podmínky podle xx. 432 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(3) Xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx každoročně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zásad xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx údajů xxxxxxxx x uveřejnění podle xxxxxxxx 1, jakož x formu, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,

b) xxxxx, způsob x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx

x) plnění xxxxxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx základě,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ověřování x xxxxxxxxx uveřejňování x

x) posouzení, xxx xx uveřejňované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dalšími osobami

(1) Xxxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxx o xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, statutární xxxxx, správní xxxx x dozorčí radu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxx x dozorčí xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx konsolidovaném nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) nastavení xxxxxxxxx zásad řízení, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1 xxxx. x) xx f) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) x x), xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odkazu na xxxxx, kde xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx stanovit xxxxxx periodicitu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx každoročně xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správu a xxxxxx xxxxxxxxxxx, statutární xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx celek x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady x xxxxxxx rady, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11c a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 5.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxx určených x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxx, způsob, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 6.

§11x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx členských xxxxx x jiných xxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xx ekvivalenty xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zisk xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx v příloze xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxx xxx auditorské činnosti xxxxxxx rovněž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§12

(1) Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xx xxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx obchody xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx nápadně xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx pobočku xxxxx z jiného xxx členského státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x).

§12x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 8 %. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 písm. x).

(2) Xxx výpočet xxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx používá xxxxxxxx xxxxxxx, interní přístup xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxxxxxx souhlasu. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x této záležitosti xx 6 měsíců. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx oprávněna interní xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx průběžně xxxxxx xxxxx minimálně ve xxxx 3 %. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx procentní xxxxx xxxxxxxx na celkové xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, pravidla pro xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx expozice, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přístupů xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxx a interních xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxx x změně xx potřeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pobočka banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§12x

Xxx xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx pomocí úvěrového xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx zapsanou do xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx exportní xxxxxxxx xxxxxxxxx, která uveřejňuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx banky zvolila x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§12c

(1) Banka přijme x uplatňuje xxxxxxxxxx, xxxxxx x úplné xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx stanovení, průběžné xxxxxxxxxx x udržování xxxxxxx stanoveného kapitálu x takové xxxx, xxxxxxxxx a rozložení, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx by mohla xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ztráty xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §25d xxxx. 2.

(2) Xxxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx zajištěno, xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx charakteru, xxxxxxx a složitosti xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 má xx individuálním základě xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neovládá xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx kapitoly 2 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx ovládající xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx finanční holdingová xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx §29 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx označená xxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 na xxxxxxxxxxxxxxxxx základě má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 bodu 5 směrnice 2002/87/XX 86), xxxx x xx xxxx účast.

§12d

§12d xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x pozbyl xxxxxxxxx.

§12h

§12h xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x pozbyl platnosti.

§12x

§12x pozbyl xxxxxxxxx.

§12x

§12x pozbyl xxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxxxxx ovládající xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx finanční holdingová xxxxx schválená podle §27 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. c), xxxx osoba dočasně xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 průběžně xxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxx 1 ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xx c), xx. 92x x 92x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jiných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx páky a xxx rámec xxxxxxxx xxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tvoří

a) xxxxxxxxxxxx kapitálová xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx systémově významnou xxxxxxxxx,

x) kapitálová xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx 1 nesmí xxxxxxxx kmenový xxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxx, který xx xxxx k porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx kombinovanou xxxxxxxxxxx rezervu v xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx kombinovanou xxxxxxxxxxx rezervu x xxxxxxxxxx xxxx, dodržuje xxxxxxxx omezující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, x do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálové rezervy xxx xxxxxxxxxxx výši, xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx xx xx 10 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx plán xx obnovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve stanovené xxxxx splní kombinovanou xxxxxxxxxxx rezervu. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 13 xxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxx rezervy xxxxx xxxxxxxx 3,

x) omezení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx částky x možnému xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx kapitálu podle xxxxxxxx 4.

§12n

Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx individuálním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 ve xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§12x

(1) Xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx specifickou xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy jako xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx řídí xxx xxxxxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx rezervy. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnutých úvěrů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dlouhodobého xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx rizika.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizika, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx; xxx stanovení xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx radou xxx xxxxxxxxx rizika,

c) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx proticyklické kapitálové xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx stanoví xx xxxx 0 % xx 2,5 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxx 0,25 xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx, xxx to xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxx xxxxx xxxxx než 2,5 %.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx povahy

a) xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxx, od xxxxxxx xxxxx podle §12m xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxxxx kombinované xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Při xxxxxx stanovení sazby xxxxx odstavce 6 xxxx. a) nebo xxx zvýšení xxxx xxxxx může xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx po dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může být xxxx xxxxx kratší. Xx neplatí, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) sníží.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 6,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,

d) odůvodnění xxxx sazby xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx lhůty, xxxxx xx lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxx 1 rok,

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxx zvýšena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx rezervy xxxxxxx.

(9) Xxxxx národní banka xxxxxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jiných států.

§12x

(1) Xxxxx xxxxx §12m odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx členský xxxx xx výši, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tohoto členského xxxxx 75), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výše 2,5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší než 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx stanoví xxxxx xx výši 2,5 %. Osoba xxxxx §12m xxxx. 1 x takovém xxxxxxx použije xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) název xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx sazba xxxxx xxxxxxx x),

x) den, xx kterého xxxxx xxxxx §12m odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a) xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) stanoven xxxxxxxx 1 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxx lhůta xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) sníží.

(5) Xx-xx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxx 1 xxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zkrácení lhůty.

§12x

(1) Osoba xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx členský xxxx xx xxxx, xxxxxx stanovil xxxxxxxxx xxxxx dohledu tohoto xxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 2,5 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, Česká národní xxxxx může xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2,5 %, xxxxxxxx-xx xx za xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytovaných úvěrů x xxxxx xxxxx. Xxxxx podle §12m x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 2,5 % z xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, Česká národní xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx stanoví xxxxx xx výši 2,5 %. Xxxxx xxxxx §12m x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Pokud xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxx členského xxxxx sazbu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx výše 2,5 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Osoba xxxxx §12m x xxxxxxx xxxxxxx použije sazbu xxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx proticyklické kapitálové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx systémová rizika.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx než xxxxxxx xxxx podle odstavců 2 až 4,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle písmene x),

x) xxx, od xxxxxxx osoba podle §12m odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxx zvýšení xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxx xxxxxx opatření obecné xxxxxx; ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxx lhůta xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) sníží.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx výši sazby xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. a), a xx-xx lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 kratší xxx 1 rok, Xxxxx národní banka xxxxx důvody pro xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovit, xxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx určených xxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx §12m odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx všechny expozice xxxx podmnožinu expozic xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx individuálním, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx

x) expozice umístěné x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx umístěných x Xxxxx republice x členění na xxxxxxxx xxxx

1. fyzickým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 75 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterými xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx expozic xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx expozic podle xxxx 2,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xx 4,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx v jiných xxxxxxxxx státech,

e) xxxxxxxx x členění podle xxxxxxx b) xxxx 1 až 4 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12t,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx státě.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx 0,5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx národní xxxxx xxx stanovení xxxxx přihlíží x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx nepříznivý xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx celek xxxx jeho xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 2 xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje,

d) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxx států, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx sazbu kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx záměr xxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x identifikaci xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx sazba kapitálové xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje, xxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odůvodnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) vzhledem x míře systémového xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x Xxxxx republice,

f) odůvodnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zmírnit xxxxxxxxx xxxx makroobezřetnostní xxxxxx,

x) vyhodnocení pravděpodobných xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx trh Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostupných Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xx xxxxx systémového xxxxxx xxx všechny xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx považovat kapitálovou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx nepřevýší 3 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx záměr xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r odst. 4. Xx xxxxxxxxxxx sazby xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxxxx §12t.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedly x tomu, xx xx xxxxxxxxxxx sazba xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 % x xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxxxx podmnožinu xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r odst. 4 xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxxxxx sazba xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyšší xxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx expozic, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 4 vydá xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise.

(7) Xx-xx xxxxx podle §12m xxxx. 1 xxxxxxxx osobou xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx její xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 5, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Evropskou xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se Xxxxx xxxxxxx banka a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx určený orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rizika zamítavá, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx postoupit xxx x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx trhem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 4 xxxxxx, dokud xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx hodlá stanovit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx všechny členské xxxxx s xxxxxxxx xxxxx podle §12t.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx požádat Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxx xxxxxx členských států xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx stanovenou Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx orgán jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxxx rizika, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uznat x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §12r xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx kapitálová xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx určeným orgánem xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx stejná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §12r, použije se xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx nebo určeného xxxxxx jiného členského xxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx oznámí xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxxxxx radě xxx systémová xxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx rozhodne o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce průběžně xxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první hlavy xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce může xxx určena xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xx evropská ovládající xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxx xxxxx x výjimkou xxxxx ovládané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx globální xxxxxxxxx významné instituce xx xxxxxxx těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významné instituce,

e) xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxx systémově významné xxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxx 5 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systémové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxx podkategorií xxxxxxxxxx systémově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 89).

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx x odůvodněných případech xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx systémově významné xxxxxxxxx xx kategorie x xxxxx systémovou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx určena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x kategorií xxxxxxxxx významnosti,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kategorie x xxxxx systémovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 806/2014 90).

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémové xxxxxxxxxxx jsou stanoveny x násobcích 0,5 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx systémové xxxxxxxxxxx xxxxx činí 1 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

§12v

Kapitálová xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce průběžně xxxxxxxxx xx individuálním, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 kapitálovou xxxxxxx xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx instituci.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jiné xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, konsolidovaném xxxx subkonsolidovaném základě xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx druhé nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx označena skupina, x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ovládající xxxxxxx xxxxxxxxx, evropská xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx xxxxxxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1, xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx systémovou významnost xxxx systémově významné xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx z těchto xxxxxxxx:

x) velikost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Evropské unie xxxx České republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 % z xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x přihlédnutím x xxxxxxxxx významnosti xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxx nepříznivý xxxxx xx finanční xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Evropské xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx fungování xxxxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxxx kapitálové xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 3 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx přezkoumává xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx záměr stanovit xxxx xxxxxx sazbu xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx jde x sazbu nepřevyšující 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka hodlá xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx 3 měsíce xxxxx dnem vydání xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(6) Oznámení podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx instituci,

b) odůvodnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx její xxxxxxxxx x přiměřenosti xxxxxxx xxxxxx,

x) vyhodnocení pravděpodobných xxxxxxxx x záporných xxxxxx xxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trh Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(7) Xxxxx xx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx globální systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnik, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx, x je xxxxxxx xxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxx xxxxxxxxxx rezerva xxx tuto xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx:

x) součet xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxx významnou instituci xxxxxxxxxxxxx pro skupinu xx xxxxxxxxxxxxxx základě x 1 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) 3 % x xxxxxxxxx objemu rizikové xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x návaznosti na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise podle xxxxxxxx 4.

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazeny, x xxxxx xxxxxx, xxx které xxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx přezkoumává xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx významných xxxxxxxxx x zařazení globálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ročně. Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx určila xxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

(1) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12o xx 12r xx §172 x §173 xxxx. 1 správního xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxx. Pokud by xxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxx §12r xxxx. 3 ohrozilo stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nezveřejní.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12r odst. 3 způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nezveřejní.

§12y

Kapitálová rezerva x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12u xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx rozdělit xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 v rozsahu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx kapitálovou rezervu x xxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(2) Xxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12u odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1 x xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx kapitálové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx České xxxxxxx bance žádost x schválení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx 10 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situace xxxx osoby x xxxxxxxxxxxx x rozsahu x složitosti jejích xxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx §12u xxxx. 2 požadavek xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xxxxxxxx x nápravě xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 14 xxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) pravidla x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pákovému poměru, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§13

(1) Pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu dodržuje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x pravidla, xxxxx omezují výši xxxxx x podrozvahových xxxxxxx vůči xxxxx xxxx xxxxxxx osob x závislosti xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx expozic, xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxx xxxxx sledování limitů, x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§14

(1) Pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu udržuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x jiného než xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxxxxx xxxxx upravovat xxxxxxx

x) minimální xxxx xxxxxxxxxx prostředků, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x pasívům, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx;

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx některé xxxxx xxxxx xxxx investic, xxxxxx, záruk a xxxxxxx;

x) nabývání, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x).

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupu podle §12.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx upraví xx xxxxxxxx, kterou je xxxxxxxx vydat xxxxx §11a odst. 4, §12a xxxx. 5, §13 odst. 2 x §14 xxxx. 3, pravidla x xxxxxxxxx pro činnost xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem srovnatelným x úpravou těchto xxxxxxxx x požadavků xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx souhlas Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxx smlouvy, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo převodu xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx základního kapitálu xxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxx. x).

Xx xxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx hledí, xxxx xx nebyla xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxx; účastníky xxxxxx xxxxxx xxxx rovněž xxxxx smluvní strana xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx podle xxxxxxx x), další xxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skutečností, xxxxx xxxx být xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x návrzích xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu, správní xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxx,

x) x záměru založit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) x c) xxxxxx xxxxxxx ustanovení zvláštního xxxxxxxx. 9)

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx pouze

a) xxxx banka,

b) banka xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx vykonává xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §5.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu se xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx převedla, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx neudělí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), pokud xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, fúze nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx společníka xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx předpoklady obezřetného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x). Xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxx xxxxxx x zejména x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxx souhlasu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x důvodech xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Žádost lze xxxxx pouze elektronicky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) x xxxxxxx 1 xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx právního jednání, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, banka xxxxxxxx oznámení x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se x xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x) změnila osoba xxxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx. Uveřejnění xxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladatele xxxxx §41s xxxx. 1.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx a xxxxx xxxx zúčastněných na xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxx a), xxxxx xx uveřejňují xxxxx §11a a 11b a xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tato xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x dispozici,

c) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx pobočky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx banky xx pobočku zahraniční xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxx vlivu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x bankou,

f) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c),

g) xxxxxxxxx o příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po uskutečnění xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, x

x) poučení x xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx je převést, xxxxx toto xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx §41s xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx c), ke xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 banka xxxxx České národní xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx, nebo pokud xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx skončení xxxxxx řízení.

(11) X xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zahraniční orgán xxxxxxx ve xxxxxx x činnosti xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. a), xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dlužníka, xx xxxxx 3 xxxxxx ode dne, xxx bylo oznámení xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pohledávky x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxx, jde-li x pohledávky z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §41c.

(12) Xxxxxxxx 8 až 11 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx nebo x rámci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§16x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx informovat Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx bez xxxxxxxx pobočky x x xxxxxxxxxx diskriminačních xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx působit xxxx xx jehož xxxxx xxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx založení pobočky.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxx založení xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §5c xx 5m. Totéž xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §5d prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1, xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxx založení xxxxxxx. Pokud po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5c xx 5x, xxxxxxxx x tom xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 měsíců xxx dne obdržení xxxxxxxxx xxxxx §5f.

(3) Xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxx rozhodne, xx xxxxxxxx xxxxx §5c xx 5m xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxxxxx xxx sestavování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25e xxxxxxxxx získané xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xx xxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxx než xxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xx xxxxxxx informovat Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu o

a) xxxxxxxx personálních změn xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxx x x této xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx předložené v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §5 odst. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxx x rozhodnutích, které xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx týkají, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočku xxxx xxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx svých xxxxxx,

x) xxx nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx trhu, x xxxxx důsledku xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx se sídlem xx xxxxx území xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která vykonává xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx povinna informovat x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x prohlášení xxxxxxxx xx tuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx země xxxxx zahraniční xxxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxx xxxxx podíl x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, pokud

a) se xxxxxxx společníkem s xxxxxxxxxx ručením,

b) xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxxxxx jde x xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx osoby držené xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x banka xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx průhlednost xxxxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxx, x xxxx propojení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx řídí xxxxxx x touto investicí xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx České národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xx rozumí x nepřímý xxxxx xxxx xxxxxx nepřímých xxxxxx.

§17x

(1) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kterými disponuje xxxx xxxxx, která xxxxx xx shodě x xxxxxx uvedenou x §20 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx byly xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 poskytnuty xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx uveřejní xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx,

x) ke xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxxxxx užívací xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxx ovládaná xxxxxx xxxxxxxx x §20 xxxx. 3,

f) xxxxx xxxxx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxxxx, obhospodařuje xxxx xxxx x xx xxxxxxx, xxxxxxxx jí xxxxxx vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx svým xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx v §20 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) která jsou xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §20 xxxx. 3 xx základě xxxx moci, xxxx-xx xxxx práva xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx nezapočítají podíly xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x účastnických xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x cenným xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx umisťováním xxxxxxx xxxxxx 50), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 1 xxxx ode dne xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nezapočítává xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 5 % xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx.

(4) Osoba xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytování obdobné xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Ovládající xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx hlasovací xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních fondech, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezasahuje xxxxxx způsobem xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Podmínky xxxxxxx x odstavci 4 xxxx 5 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 nebo 5, x uvedením xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx 5 a

c) xxxxx x údajích xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx b).

(7) Xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 4 nebo 5 na vyžádání Xxxxx národní banky xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx, xx

x) ovládající xxxxx x xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx 5,

x) x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxx zákazníkem xx xxxxxxxx osoby, x písemné dokumentace xxxxxxx, že xx xxxxxx vztah xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx k xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19), xxxxxxx, které xxxxxxxx xx své xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx k xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx bance mají xxxxxxxx vztah (§19), xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s osobami xxxxx odstavce 1, xxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bankovního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxx.

§19

(1) Xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx banky x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 71), xxxxxx, xxxxxxxxxx x jmenování;

c) xxxxx ovládající xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a členové xxxxxx těchto xxxx;

x) xxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx rady x členům xxxxxxx xxxx banky, členům xxxxxx pro xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx banku;

e) právnické xxxxx, xx kterých xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x), x) x x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) osoby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a jakákoliv xxxxx jimi ovládaná;

g) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx, které banka xxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx činnosti na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx pobočku xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xx xxxxx mající x xxxx pobočce xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x osoby xx xxxxxx xxxxxxx.

§19x

(1) Obchody s xxxxxxx papíry x xxxxxxx x právy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxx xxxx xx svého xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, zejména xx xxxxxxxxxxxxx cenu, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, že

a) x jednotlivých xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemožnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kontroluje objektivnost xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztrát,

c) provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z veřejně xxxxxxxxxx informací,

d) vypracuje xxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operací.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bankou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx xxxxxx však xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výhodnosti xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x její xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx zahraniční banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu.

§19b

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejími xxxxxxxxx obchody x xxxxxx.

(2) Ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ve svém xxxxxxxxxxxx, řídicím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obchodů x xxxxxxxxxxxx nástroji.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§20

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pouze xxxx akcie xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx akcií, x xxxxx xx spojeno xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akcie. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx spojeno hlasovací xxxxx, x to xxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jinak.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svůj xxxxx a xxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

x) xx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, xxxx

x) x xxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx ovládajícími xxxxx,

x xx i x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx hlasovacích xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx osob.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx úplné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx úplné xxxxxxx xxxxxxx žadatele x xxx, xx xxxxx xxxxxxx konec xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osobě nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx nabýt xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bance xxxx banku xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx které xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nabyta, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx ovládnuta, xxxx x xxxxxxx výši xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xx žadatele xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 9. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 9. Xxxxx tiskopisů x xxxxx jejich příloh xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx požádá x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x udělení xxxxxxxx xxxx, xx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx působit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx 50. pracovní xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 písemně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxx odeslání této xxxxx xx běh xxxxx stanovené x xxxxxxxx 7 xxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 20 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx této lhůty xx možné xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxx xx xx xxxx 30 pracovních xxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, zajišťovnami, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 pracovních xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úplné xxxxxxx podle odstavce 4. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 12. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx soukromého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínek uvedených x xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxxx při xxx x ekonomickým xxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nejsou xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxx jestliže informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxx, xxxxx x ohledem xx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

a) osoby, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,

x) osoby, které xxxx v xxxxxxxxxxx x nabytím kvalifikované xxxxxx navrhovány xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x bance xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x vykonávaným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx,

x) xxxxx xxxx x nadále schopna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x konsolidovaném základě,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx banka xxx, xxxxxxx účinnému xxxxxxx xxx xxxxxx x dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neznesnadňuje výkon xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x

x) x souvislosti x navrhovaným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obavy, xx xx mohlo xxxxx x porušení xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx že už x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx nabude xxxx xxxxx kvalifikovanou účast xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, je xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Nabytí xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx změnám x majetkových podílech xx bance došlo, xxxxx hlasovací práva xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx kvalifikovanou xxxxxx xxxxxxx být vykonávána, x xx do xxxx udělení xxxxxx xxxxxxxx.

(14) X xxxxxxxxxx x žádosti Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 před xxxxxxx rozhodnutí.

(15) Xxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxx o schválení xxxxx §28, xxxxxxxxxx xxxxxxx x závislosti xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx-xx odlišný, x příslušným orgánem xxxxxxx x členském xxxxx, v xxxx xx xxxxx žádající xxxxx §28 sídlo. X takovém případě xx xxx xxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxx xx xx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x schválení podle §28 nebo x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29.

(16) Xxxxx xxxx osoby jednající xx shodě bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxx tak, xx xxxxxx xxx 50 %, 30 % xxxx 20 % xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, xx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(17) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 16 xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pozbývajících svoji xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxx xxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx ovládat, xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx která přestane xxx xxxxxxxx, údaj x xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x údaje x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(18) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 16, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx.

(19) Xxxxx, jejíž akcie xxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx a výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§20x

(1) V xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx xx xxxxx podle §20 xxxx. 14 x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 odst. 12, a xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11 nebo Xxxxx národní xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxx xx xx újmu řádnému x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx působení důvodně xxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který má xxx xxxx jednáním xx xxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx se x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x svolání xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X případech, xxx xx banka xxxxxxxx x xxxxx §20 odst. 3 xxxx. x) bez xxxxxxxxxxx souhlasu České xxxxxxx xxxxx xxxx xx lhůtě podle §20 xxxx. 11 x nebyl xxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 12, a xxxx x xxxxxxxxx, xxx Xxxxx národní xxxxx zjistí, xx xxxxxxxx řídící xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx očekávat, Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení pozastaví xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxx banky jako xxxxxx xxxxx řídící xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvou x nejbližší xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, občanský xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26aa xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x obchodním xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx navrhnout, xxx xxxx vyslovil za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) X důsledku xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nedochází xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx 32) xx xxxxxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx akcií banky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x to i xxxxx, vede-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx zákazníků.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x konání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.

§20b

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vede xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x českých xxxxxxxx. Účet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§20c

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu xxxx xxxx xxxxxxxxx identifikátor x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tím nesprávné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavu, v xxxx by xxx, xxxxx x nesprávnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx dát do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxx, x jejímž důsledku xxxxx x nesprávnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zúčtování x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx; xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx téže xxxxx.

§20d

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kde xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx skupině druhově xxxxxxxx bank.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obecné povahy, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx konání xx xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§21

(1) Xxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vést účetnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(2) Xxxxx a xxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx klienta a xxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo zahraniční xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obchodech xxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 let.

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx účetní závěrky xxxxx,

x) ověření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx auditora zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému; banka xxxxxxxx tyto zprávy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ověření xxxxxxxx a kontrolního xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a c), xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka může xxxxxxxxx xx ověření xxxxxxxx a kontrolního xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) promíjí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxx. Xx sdělení Xxxxx xxxxxxx xxxxx x prominutí nebo xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx druhá x xxxxx správního xxxx.

(4) Xxxxxxxxx auditora xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní bance, xxxxx xx oprávněna xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je povinna xxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx auditora.

(5) Ověření xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 nesmí x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1. Totéž xxxxx xxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost.

(6) Xxx xxxxxxxx nedostatků musí xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxxxxx, xxxx vliv xxxx xxxx nedostatky na xxxxxxxxxxx x likviditu xxxxx a xx xxxxxx x rozdělení xxxxxxxxxxxxx výsledku.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 se xxxxxxxx xxxxxxx i xx pobočky bank x jiného xxx xxxxxxxxx státu.

(8) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxx změnu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxx §21 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

(1) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx do 4 xxxxxx xx xxxxx účetního xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyhotovenou xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 16) xx-xx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxxx závěrka xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx v této xxxxx neschválí, xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx Xxxxx národní bance xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx.

(2) Vykáže-li xxxxx xxxxxx, je valná xxxxxxx povinna rozhodnout xxx schvalování xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x úhradě xxxx ztráty x xxxxxxxxx zdrojů xxxxx. Xxxxxx xxxxxx banka xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx.

§24

(1) Banka je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx formu a xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx nebo rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Obsah xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a způsob xxxxxx předkládání xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Banka je xxxxxxx předložit Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost další xxxxxxx x jiné xxxxxxxxx potřebné pro xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky poskytnout x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pobočka xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx státu xx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx bance informace x podklady, jejichž xxxxx, formu, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx její žádost xxxxx xxxxxxx x xxxx materiály xxxxxxxx xxx xxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informace a xxxxxxxx xxxxx §5j, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

(3) X případě, že xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x podklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxx právnických xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx ustanovení správního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx úředně ověřený xxxxxxx xx jazyka xxxxxxx x následně.

XXXX ŠESTÁ

DOHLED A XXXXXXXXX MLČENLIVOSTI

§25

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx cizího xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Činnost poboček xxxxxxxxxxxx xxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx země xxxxx xxxxxxxxxx banky a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx kontrol xx xxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx x kontrolu xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jím xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx země xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti. Orgán xxxxxxx, který požádal x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxx. Česká xxxxxxx banka xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x orgánem xxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx banky nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx při výkonu xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx x rámci Xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxx 76).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx banka xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech; xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským orgánem xxx bankovnictví, ledaže xxxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx účely xx

x) xxxxx,

x) finanční xxxxxxxxxx xxxxx,

x) smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x) xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, pokud je xx nezbytné k xxxxxx její xxxxxxxxxx; xx tímto xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zkoumat xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedených x xxxxxxxx 6, jejich xxxxxxxx x pracovníků,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx, xx x xxxx udělí xxxxxxx.

(8) Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxx uvedených x xxxxxxxx 6 xxxx. b) xx x) x xxxxx xxxx, které podléhají xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže předem xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x všech xxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Mohou poskytovat xxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxx konkrétní xxxxx xx osobu xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zaměstnání xxxx funkce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxx pravomoci mohou xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 použít xxxxx x xxxxxx xxxxx dohledu xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx

x) poskytnutí informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobami ve xxxxxxxxx konglomerátu 34) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finančními xxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx krize,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxxx xxx účely řešení xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxx výkonu dohledu xxx xxxxxxxxx trhem, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25d odst. 2 nebo xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

e) poskytnutí xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 226 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepovažuje poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce,

b) xxxxxxx nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx finanční instituce,

d) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) boje xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxxxxxx práv x xxxx proti terorismu,

g) xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxx vypořádacími xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx platebního xxxx xxxxxxxxxxxx systému,

i) orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx,

x) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx pojištění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx náleží příprava xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx dohledu nad xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx postupy a xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu.

Totéž platí xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osobám x xxxxxxxxx státech a x výjimkou xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x), x), x) x x) x x jiných xxxxxxx x dále xx vztahu x Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 67), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx sdělení xxxx x xxxxxxxx vymezení xxxxx osob, jimž xxxx být xxxx xxxxxxxxx předány.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx orgánům Xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být poskytnuty xxx mezinárodním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxx funkce, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pravidel týkajících xx xxxxxxxxxxxxxx oddělení x rámci xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx mohou xxx xx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxx xxx

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx hodnocení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4, 6 x 7 xx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nebo osoba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jaký xx požadován xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx dále xxxxx, pouze xxxxx

x) xxxx souhrnnou, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky,

b) je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx úkoly xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx upravujícími xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo předání,

d) xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nepřesahují xxxxx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodními smlouvami xxxx úmluvami xxxxxxxxxxxx xxxx činnost, a

e) xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx informace xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxx zapojeným xx xxxxxx konkrétního xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx chráněny xxxxxxxxx tajemstvím nejméně x rozsahu povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Informace získané xx xxxxxx xxxxxx xxxxx nemohou xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxx, pro který xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Informace xxxxxxx x rámci xxxxxxx xx místě xx xxxxx xxxxxx xxxxx nesmí xxx xxx souhlasu orgánu xxxxxxx tohoto státu xxxxxxxxxx nikomu xxxxxxx.

§25x

Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxx důsledku by xxxxx dojít k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx") v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x členských xxxxxxx xxxxxxxxx touto situací xx podmínek xxxxxxxxx x §25a xxxx. 4 písm. x) x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené x §25a xxxx. 4 xxxx. l) x xxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

Xxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zároveň xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, strategie, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Evropské komise, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečný x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x řádné xxxxxx a xxxxx xxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx banka xx xxxx může xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx zátěžovými xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, významu x xxxxxxxxx xxxxx xx finančním xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx však xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, nařízení xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zásadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §38j xxxx. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocuje úvěrové, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 177 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx riziku xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí Evropské xxxxxx,

x) xxxxxxxx, účinnost x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x používáním xxxxxxxxxxx technik snižování xxxxxxxxx rizika, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 57 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxxxxxxx xxxxxx uplatňování,

d) míru, x xxxx kapitál xxxxxxxxx bankou vůči xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx banky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, řízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx rizika x způsob, jakým xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx systému xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prováděných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx expozic xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx rozvoj xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bere x xxxxx postavení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zohlední x xxxxxxxxxxxx učiněných x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vyhodnocování xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členských státech,

b) xxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx portfolio, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx stanoví xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx vydaný xxxxx xx. 98 xxxx. 5x xxxxxxxx 2013/36/EU, xxxxxxx xxxxx

1. xx v xxxxxxxx xxxxx x neočekávané xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx kteréhokoliv x 6 xxxxxxxxxxx šokových xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 98 xxxx. 5x xxxxxxxx 2013/36/EU xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx než 15 % kapitálu tier 1, xxxx

2. u xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a neočekávané xxxxx úrokových xxxxx xxxxx xxxxxxx ze 2 dohledových xxxxxxxx xxxxxxx xxx úrokové xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx vydaným xxxxx xx. 98 xxxx. 5x xxxxxxxx 2013/36/EU xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia,

c) xxxxxxxx banky xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 93 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, a xxxxx xx identifikováno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 429 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013; xxx vyhodnocování přiměřenosti xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 94 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, přihlédne Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx podnikání xxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx systém banky, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx a členů xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxx výborů včetně xxxxxxxxxxxxx podkladových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpoklady podle xxxxxxxx 4 písm. x), xxxxxxxx má xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx, xx řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xx banka xxxx xxxxxxxxx riziku vyplývajícímu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx banka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sekuritizaci, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 61 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013; xxxxxx-xx, xx banka xxxxxxxx skrytou podporu xxxxxxxxxxxx ve více xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx riziko, xx xxxxx v budoucnu xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx,

x) xxx úpravy xxxxxxx pozic xxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx podle čl. 105 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pozice, xxxx xx xxxxx xx běžných tržních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; obchodním xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 bodu 86 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§25x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přizpůsobit xxxxxxxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kritéria x kvantitativní ukazatele.

(2) Xx xxxxxxx procesu xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c provádí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bank. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx přezkoumává xxxxxxxxxx podmínek, za xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx tom xx xxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, na xxxxx x činnosti xxxxx a xx xxxxxxxxx interních přístupů x xxxxxx xxxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx sestaven xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx procesu xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §25c.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx sestaví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xxx nebránil orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Plán xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxx mají xxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4,

b) xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ovládaných xxxx xx xxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx,

x) informaci o xxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx zajištění,

d) xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxx §25c x §25d xxxx. 2 xxxx výsledek xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxx zdraví nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise,

e) seznam xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx kontrol xx místě,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x bance,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx dodatečný nebo xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx banky,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx vystavena,

f) xxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx kapitál xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxx §25f x 25g,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnikání xxxxx, a k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx §8b xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 2 písm. a) xxxxxx 2 až 10 x x §26 odst. 2 xxxx. x).

(5) Ustanovení §26aa xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26ab xx neuplatní.

Xxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

§25x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx uloží požadavek xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování, xxxxxx-xx, xx

x) banka xx vystavena xxxxxxx xxxx prvkům rizik, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx částí xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2402 91),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8b, §12c xxxx. 1 x 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xx. 393 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx jiná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25c odst. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx bance xxxxxxxx x krátké xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx pozice xx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům,

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke splnění xxxxxx sděleného podle §25h, nebo

f) jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx nebo xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxx požadavek na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podstupovaných xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vývoje nebo xxxxxx xx finančních xxxxxx xx rizikový xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx pokryty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, čtvrté a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx kapitoly 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2017/2402 91) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx a strukturu xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx přiměřený xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12c, xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx, čtvrté x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 91).

(4) Xxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x ohledem xx rizikový xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx banka xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx rizik specifických xxx xxxxx,

x) jež xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxx třetí, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/2402 91) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, čtvrté x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91).

(5) Xx xxxxxx, u xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxx částí xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91) hrozí podcenění, xx nepovažují xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx na xx vztahují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsažená x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/2402 91). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v případech xxxxx §25c xxxx. 4 xxxx. x), xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vystavena xxxxxxxx.&xxxx;

§25x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx výši xxxxxxxxx xx kapitál xxxxx §25f v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xx účelem xxxxx

x) xxxxxx xxxxx než xxxxxx nadměrné páky xxxx rozdíl mezi xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §25f, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxx xxxxx x čtvrté xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 91),

b) xxxxxx nadměrné xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za přiměřený xxxxx §25f, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Banka xxxx xxxxxxxxx xx kapitál xxxxx odstavce 1 xxxx. x) určený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 1 x

x) xxxxxxx xxx čtvrtiny xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) tvoří kmenový xxxxxxx xxxx 1.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxx 1.

(4) Česká xxxxxxx banka xxxx, xx-xx to nezbytné x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, xxx xxxx xx požadován podle xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(5) Banka xxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxxxxxxx na xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx nadměrné páky, x xx nad xxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx čl. 92 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25h, xxxxx tento pokyn xxxxx xxxx xxxxxx xxx riziko nadměrné xxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx nevztahujících xx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx na xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx přezkumu a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 odst. 1x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxx x držení dodatečného xxxxxxxx podle §25h, xxxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx na kapitál x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx uvede alespoň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prvků xxxxx §25f x odstavců 1 xx 5. Xxxxx Xxxxx národní xxxxx uloží požadavek xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x vyhodnocování x xxxxxx xxxxx §25f odst. 1 xxxx. e), uvede x xxxxxxxxxx, proč xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§25x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§25h

Pokyn k xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu

(1) Česká xxxxxxx xxxxx provádí x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12c.

(2) Česká národní xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x držení dodatečného xxxxxxxx; na xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx. Xxxxx pokyn xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí, xxxxxx x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91), xxxxxxxxx xx kapitál v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx požadavku xx xxxxxxxxxxx rezervu x pákovému xxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxx, kterou Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vhodnou.

(3) Pokyn x xxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxx, v xxxx xxxx rizika xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Kapitál xxxxxxx xx xxxxxxx pokynu x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx jiná rizika xxx xxxxxx nadměrné xxxx, banka nepoužije xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xx kapitál v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx páky, xxxxxxxxx na kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx kapitál xxxxxxxxx jí prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx poměru.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k držení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx rizika xxxxxxxx xxxx banka nepoužije xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uloženého Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rizika xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x ani xxxxxxxxx xx xxxxxxx uložených xx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x nápravě ve xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12m xxxx. 4 nebo §12y odst. 2.

§25h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Sb. x účinností od 1.10.2021

§25x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx spolupráci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dotčenými xxxxxx a útvarem xxxxxxxxxxxxx působnost orgánu xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx sdělí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxx §25h.

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§25x

Xxxxxxxxxx §25c25i xx xxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxxx úvěrovou instituci xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.

§25j vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX

§26

Xxxxxxxx x nápravě

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx závažnosti.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013,

2. zlepšila xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx mechanismy xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx soulad x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

3. předložila xxxx xx xxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jej xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, operace xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nadměrné riziko xxx xxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx míst,

7. snížila xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výkonem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

8. omezila xxxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxx x §8b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxxx xxxx x xxxxxxx x udržováním xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx určí xxxxx xxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx procentem x xxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přednostně x xxxxxxxx rezervních xxxxx xxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx kapitálu,

10. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013; xxxxx tento xxxxx nepředstavuje xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx,

11. xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

12. xxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx určenou xxxx, xxxxx neudržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xxxxx §12m odst. 1 x Česká xxxxxxx banka neschválila xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

14. xx xxxxxxxxx xxxxx navýšila xxxxxxx xx určenou xxxx, xxxxx neudržuje kapitálovou xxxxxxx x pákovému xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx častější xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx x kapitálu, likviditě x páce za xxxxxxxx, že tento xxxxxxxxx xx xxxxxx x přiměřený x xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx informace nejsou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x závazků, s xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1 xxxx. x),

x) uložit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uložit xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1 xxx xxxxx §12m xxxx. 4, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx kapitálu,

g) uložit xxxxxxxxx omezení týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxx xxxxx §12y xxxx. 2, pokud Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uložit xxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx podléhající jejímu xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013, xxx nesplňuje xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx prokázala, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo interní xxxxx je xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lhůtu x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx provedla xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x stanovit xxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo u xxxxx lze dosáhnout xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx lhůty,

e) odejmout xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx modelu, který xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx schopna xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx nepodstatný,

f) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx zlepšení, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xx. 366 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uložit xxxx xxxxxx opatření.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx úrokového xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 84 xxxxxxxx 2013/36/EU upravujícím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx standardizovaná xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx používaný xxxxxxxx xxxxxx nezajišťují xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x snižování úrokového xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia.

(5) X xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, člena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rady, osobu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx zvýšila xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx základní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x rezervními x xxxxxxx fondy xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx 20 % xxxxxxxxx kapitálu,

5. snížila xxxx xxxxx xxxxxx x jiné xxxxx xxxx xxxxxxxx svůj xxxxx x této xxxxx xx xxxxx xxxxx anebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podílu x této osobě,

b) xxxxxx xxxxxxx vyloučením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xx xxxxxxxxx,

x) nařídit xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx pobočky xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x bankou nebo xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §19,

e) xxxxxx xxxxxx likvidní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x používáním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nepodléhající xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx, právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutím xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; Česká xxxxxxx xxxxx může xxxx

x) pozastavit výkon xxxxxxxxxxx xxxx akcionáři xxxx akcionářům odpovědným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx funkce x xxxxx xxxx xxxxx funkce v xxxx bance nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxxx osoba xx xxxxxxxxx xx protiprávní xxxxxxx x xxxx xx xxxx povaha.

(7) Xxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) xxxx 1, 2 x 4 a xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx 4 x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodu 4 nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 4, xxxxxxxx 6 písm. x) a odstavce 7 xxxx, jestliže xx důvodné podezření, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx.

§26x

Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx banky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx třetiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx opatření x nápravě:

a) zvýšit xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx kapitálový xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosahoval xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx váhu xxxxx xxx 100 %,

x) xxxxxxxxxx žádný xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu x xx hlasovacích xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uložením tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx žádný úvěr xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx k bance,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vkladů převyšující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx z vkladů xxxxxxxxxxxxx částek x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx budou xxxxxxxx Českou národní xxxxxx..

§26xx

(1) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xx xxxxx xxxxx, které xx být xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uložila xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí x uložení opatření x nápravě xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rada Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§26xx vložen xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§26xx

(1) Česká národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě, xxxxx bylo xxxxxxxx x nápravě uloženo, xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx.

§26b

(1) V případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxxx, xx xxxxx xx nebo xx xxxxx platebně neschopnou xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx pravděpodobně xxxxxxxx ztráty, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pokles xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, informuje x xxx neprodleně Xxxxxx národní xxxxx.

(2) Xxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §5 x xxx její xxxxxxx xx odstavec 1 xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku mají xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ve xxxxxx xxxx pobočky.

§26ba

(1) Xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxxxx, xx xxxxxx splnění xxxxxxxxx kapitálového xxxxxx, xxxxxxx xxxx základní xxxxxxx,

x) xx dán xxxxxxxx zájem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přednostního práva xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx,

x) emisní xxxx musí xxx xxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxx kurs xxxxx upsaných akcií; xxxx akcie však xxxxxx upsat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dříve upsaných xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx uveřejní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nejméně 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx akcií x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx 14 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

g) lhůta xxx upsání xxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 14 dní xxx dne xxxxxxxx xxxxx podle písmene x) nebo ode xxx přijetí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přednostní xxxxx xxxxxxxxx xx úpis xxxxxx akcií vyloučeno,

h) xxxxxxxxxx musí xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx akcií xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx zvolení xxxxxx xxxxxxx x xxxx odchylky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx; nesplnění xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx následného rozhodnutí xxxxx hromady.

§26xx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx ohrožení xxxx xxxxxxxx stability bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účelné, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo finančního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účelné.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank, xxxxxxx xxxxxxx určených xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §4, 5, 8b, 11 xx 24, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat informace x xxxxxxxxx xxxxx §26g odst. 1 xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxx zákona,

b) dočasně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx,

x) odchylně od xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, 13 x §14 písm. x), x) x x), xxxx

x) xxxxxxxx xx tohoto zákona xxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a periodicitu xxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxx opatření obecné xxxxxx, xxxx-xx naplněny xxxxxxxx stanovené v xx. 458 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vydává xxx xxxxxx o návrhu xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxx národní xxxxx; zveřejnění na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxx, pozbývá opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX ZÁKLADĚ

§26c

Orgán xxxxxx x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx osobou, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě.

(3) Ovládá-li xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx, tuzemská xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem určeným x xxxxxx dohledu xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx jedinou xxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bilanční xxxx x úvěrových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx skupině.

(4) Xx-xx xxxxx xx. 18 xxxx. 3 xxxx 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx bilanční xxxx x úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vyšší než xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x takovém případě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 písm. b) x odstavce 4 x 8.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4, 7 xxxx 8, xxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4, 7 xxxx 8, xxxxxxxx xx tak xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 3, 4, 7 xxxx 8 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx státech. V xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx dohody x příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, evropské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Ovládá-li tuzemský xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednu nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx institucí, xxxxx jsou xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo určenou xxxxxxxx institucí xxxxx §29 odst. 2 xxxx. x) nebo xxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §31 xxxx. 2, xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26x

Xxxxxxxxx rovnocennosti xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x jiných xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, nepodléhají xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem, pak Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx tato xxxxx xxxx toto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxx xx rovnocenný xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a požadavkům xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx kapitoly 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx provádí posouzení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx byla xxxxx orgánem xxxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx žádost xxxxx xxxxxxxx do doplňkového xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx banka přitom xxxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropským bankovním xxxxxxx 92) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx národní banka xx základě xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, že nad xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonáván xxxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, použije xx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx jej provádějícího xxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxx xxxx přiměřené xxxxxxx dohledu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě. Xxxx postupy Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Evropskému xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxx zahrnovat xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou osobu xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx holdingové osoby xxxx smíšené finanční xxxxxxxxxx osoby.

§26x

Xxxxxx x koordinaci x spolupráci

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, uzavírá xxxxxxx ujednání o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx účinného dohledu. Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě nad xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx určeným x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx účinného xxxxxxx.

(2) X rámci xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxx úkoly x upřesnit xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxxx vyjmout x xxxxxxx xxxxx xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xx. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1093/2010 výkon xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nad osobou xxxxxxxxxx xxxx banku xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx je Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx nad osobou xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x čl. 28 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušného xxxxxx dohledu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem určeným x xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném základě x xxxxxxxx holdingová xxxxx nebo smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, uzavírá xxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx své xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ujednání x koordinaci a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 s xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§26f

Ustanovení týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, je Xxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dohledu xxx xxxxxx osobami xx smíšené xxxxxxxxxx xxxxx a jí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolu xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxx holdingová xxxxx nebo jí xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxx postupovat xxxxxxx xxxxx §26n odst. 3. Pokud smíšená xxxxxxxxxx osoba xxxx xx ovládaná osoba xx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx §25 odst. 2.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx uvnitř skupiny xxxx xxxxxxxxx bankou, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx ovládanými xxxxxxx, xxxxx smíšená xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§26g

Další povinnosti osob xxx xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jsou povinny xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných informací x pravost a xxxxxxx poskytovaných dokumentů x umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26n xxxx. 2.

(2) Je-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx určeným k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx finanční holdingová xxxxx, evropská xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tuzemská xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx audit jí xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx, členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dozorčí xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z tohoto xxxxxx. Podrobnější požadavky xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou.

(4) Finanční xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx a dozorčí xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxxxxx x zkušenosti xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, je povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, která xx xxxx xxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 4 xx 2 měsíců xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx. Xxxxxxx-xx tak, xx xx za xx, xx jednotliví xxxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tato osoba xxxx dostatečně odborně xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(7) Není-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, spořitelním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, zahrnuta do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 19 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ovládající xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx osobou.

(8) Je-li Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx ovládané xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxxxx podle §26f; §26f se xxxxxxx xxxxxxx.

§26x

Xxxxxxxx k nápravě xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zahrnutým xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxx národní banka xxxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ovlivnit hospodaření xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, je xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, která xx součástí skupiny, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zakázat xxxx xxxxxx provádění operací x osobami, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvem, xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zvláštních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx skupiny xxxx navenek způsobem, xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxx banky, členů xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx skupiny, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v činnosti xxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1, 13 a 14 x xxxxx §26 odst. 2 xxxx. x).

§26i

Koordinace činností xxxxxxx xxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxx xxxx xxxxx:

x) koordinuje xx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánům dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx v xxxxxx xxx naléhavých xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ve spolupráci x příslušnými xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánů xxx přípravě xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nich, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx družstvu xxxx xx finančních xxxxxx, x xxxxxxx pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) zahrnuje přípravu xxxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxx §38ha xxxx. 2 xxxx. d) x §38i xxxx. 1 xxxx. x), ukládání xxxxxxxxx správních trestů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx, ukládání xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestů x opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx může upozornit Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx o urovnání xxxxx podle xx. 19 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010, pokud

a) xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx dostačující x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 112 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU.

§26x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx při naléhavých xxxxxxxxx

(1) Nastane-li naléhavá xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na finančních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx likviditu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v němž xxxxx, x xxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem určeným x xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobočky podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x níž xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx určeným x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace

a) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx radě xxx systémová xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxx moci podle §25a odst. 4 xxxx. l) x xxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx národní banka, xx nastala naléhavá xxxxxxx, xxxxxx nepříznivého xxxxxx xx finančních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx likviditu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx požádá o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§26k

Opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxxxx x dotčenými xxxxxxxxxxx orgány dohledu

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, xxxxxx opatření xxxxx §25e xxxx. 4 xxxx. f) x x) xxxx sdělit xxxxx podle §25h xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx konsolidovaném xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx předem informuje xxxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či sdělit xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a současně xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyvíjí xxxxx x xxxx, xxx xxxx dosaženo xxxxxx podle odstavce 1 xx lhůtě xx 4 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx krytí xxxxx kapitálem, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zprávu x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx dohody xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxxx xx sdělit xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, i xxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx členy xxxxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxx skupiny x xxxxx orgánům xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxx-xx dosaženo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě x Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sdělení xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jedné xxxx xxxx uvedených xxxxxx, x to xx xxxxx 4 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx určený x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx této skupiny, xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo zprávu x xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxx xxxxx §25e odst. 4 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxx pokyn xxxxx §25h; xxxxxx přihlédne x posouzení rizik xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zašle xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx banka xxxx xx xxxxx 7 xxx před uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx Evropský orgán xxx bankovnictví x xxxxxxxx xxxxx podle xx. 19 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1093/2010. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx urovnání xxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pokynu do xxxxxx rozhodnutí Evropským xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx banka si xxxx toto stanovisko xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx z příslušných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx právním názorem x něm xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede důvody, xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx národní xxxxx přezkoumává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx dotčené xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx jen v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx jí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě.

(9) Xxxxx x držení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určí x xxxxx bance xxxxxxxxx xxxxx jiného členského xxxxx xxxxxx k xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx.

§26x

Xxxxxxxx nad xxxxxxxx

(1) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx určeným x výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxx kolegium pro xxxxxx úkolů xxxxx §26i, §26j xxxx. 1 x 2 x §26k. Xxxxxxx x činnost xxxxxxx xxxx založeny na xxxxxxxxx ujednáních xxxxx §26e, která xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25a a dalších xxxxxxxxx stanovených právem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx členských xxxxx. Xxxxxxxx x činností xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxx kolegium xxx plnění xxxxx xxxxx §26e odst. 1 x 2, §26i xxxx. 1 xxxx. a), x) x x) x §26j xxxx. 1 x 2 x x případě, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládající úvěrovou xxxxxxxxx, evropskou finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxx požadavkům mlčenlivosti, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25a. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro spolupráci Xxxxx národní xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxx

x) výměně xxxxxxxxx xxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s čl. 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §26e, xx-xx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx plánů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25c,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §26j xxxx. 3, §38ha xxxx. 3 věty xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx dotčeny pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

x) plánování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §26i odst. 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních předpisů, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx pro xxxx xxxxx zřízeny.

(4) Xxxxx xxxxxxx jsou

a) Xxxxx xxxxxxx banka,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §27 odst. 1 xxxxx,

x) příslušné orgány xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) centrální banky Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, je-li xx xxxxxx,

x) příslušné orgány xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx účelné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxxxxxx orgánů dohledu xxxxxx xxxxxxxxx nejméně x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kolegia a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxxx. Přitom bere x xxxxx xxxxxx xxxxxx činností xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx §5o xxxx. 2 x 3, xxxxx x jejich xxxxxx xxx členy xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxx k možnému xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému v xxxxxxxxx členských státech.

(6) Xxxxx národní banka xxxxxx úsilí x xxxx, aby členové xxxxxxx úzce spolupracovali. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx činnosti.

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kolegia, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx situace, a xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupů xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xxx xxxx xxxxxxx.

§26x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx xx smíšenou finanční xxxxxxxxxxx osobu srovnatelné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o rizikově xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě, xx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě použijí xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx finančními konglomeráty.

(2) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxx srovnatelné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx orientovaný xxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li orgánem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x příslušným orgánem xxxxxxx xxx skupinou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx se xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx sektor podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkový xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx konglomeráty, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xx-xx x xxxx xxxxxxxxxx vyzvána orgánem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxxxxxxxxx sektor xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkový dohled xxx finančními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx nad xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x je-li x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonávajícím doplňkový xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§26x

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx podle §26g xxxx. 1 x xx xxxxxxxxx k xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxx výkonu dohledu xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxx kontrolu na xxxxx x xxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 1 xxxx požádat x xxxx provedení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x výsledcích xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kontrolovanou osobou.

(3) Xx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investiční služby, xx kterým xx xxxxx povolení, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ke kterým xx třeba xxxxxxxx.

(4) Xx-xx Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx koordinátorem xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx vyvíjí xxxxx x tomu, aby x xxxxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx ovládající xxxxx x jí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státech, Xxxxx xxxxxxx banka xx x příslušnými xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx určeným k xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x poskytnutí informací xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx banka není xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ovládající xxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx žádajícímu xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu.

(8) Xxxx xxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx podle odstavce 5 xxxxxxxxx příslušnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx informace xxxxxx.

(9) Xxxx xxx držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §26f nezakládá příslušnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dohledu xxx smíšenou holdingovou xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxx 5.

§26o

Zprostředkující xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx státě

(1) Xxxxx osoba x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxx ovládanou xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx zřídit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 40 xxxxxxx XXX.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx banka, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxx xxxx za splnění xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxx jinou xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx než členského xxxxx sídlo, xxxx

x) xxxxx xxxxx posouzení Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx, že by xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxx xxx x případě xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v členských xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx ovládající xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxx úvěrová instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 není xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pokud x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxx xxxxxxx druhá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx zprostředkující xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx investičním xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx institucí x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx činností, které xxxx xxxx pobočky xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ovládajících xxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx skupiny x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobami x členských xxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx si x xxxxxx orgány xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxx účely xxxxxxxx 1 xx celkovou xxxxxxxx aktiv skupiny xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvah nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx skupině x členském xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

§26o xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

ČAST XXXXXX

XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§27

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx určeným k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxxx xx tuzemská finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx osoba. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx ovládána xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xx povinnost xxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx, xxxxx xx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předpisu xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx splněnou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx x xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx §29; to xxxxx pouze, xxxxx xx jedná x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx podle §28 xxxx 29 xxxxxx x xxxxx osobou x toto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx podá xxxxx xxxxx §27 odst. 1 České národní xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx a xxxxxxx činnosti xxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x x splnění povinností xxxxx §8 xxxx. 10 x §26g xxxx. 3,

c) splnění xxxxxxxx podle §4 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) x j) x §20 odst. 9, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx banka, xxxx x splnění obdobných xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx systémech, xxxxxxxxxx x rozdělení xxxxx xxxxxx skupiny.

(2) Xxxxx xxxxx §27 odst. 1 předkládá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx sídlo, xxxx-xx xxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx brání xxxxxxxxxxx x řízení, xxxx xxxx lhůta xxx xxx jejich xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 x 2.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyhoví, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a rozdělení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přiměřené pro xxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 na xxxxxxxxxxxxxx xxxx subkonsolidovaném xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

1. koordinují činnost xxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxx podle §27 xxxx. 1, x xx x prostřednictvím xxxxxxxxxxx rozdělení úkolů xxxx ovládané xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxx nebo xx xxxx x

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx osobou podle §27 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxx, nebrání xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x jejich xxxxxxxxxx na individuálním, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx posuzování xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 ve xxxxxxxxxxxx skupině,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

3. úloha xxxxx podle §27 xxxx. 1 xx xxxxxxx, x

x) jsou xxxxxxx podmínky xxxxx §4 xxxx. 5 xxxx. d), h), x) x x), §8 xxxx. 10, §20 xxxx. 9 x xxxxxxxxx podle §26g xxxx. 3.

(5) Xxxxx xxxxx schválená xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx podle §29 odst. 1, xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 splnila až xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§29

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx náležitosti a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Žádost o xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1 a xxxxxxxxx xxxxxxxx k posouzení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx činností xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx finanční holdingovou xxxxxx, nebo v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím,

b) xxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx podléhajících xxxxxx xxxxx x dané xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx ovládaná žádající xxxxxx xx určena xxxx osoba, jejíž xxxxxxxxxx je zajistit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx veškerými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou institucemi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx překážka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx skupinou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §28, pak Xxxxx xxxxxxx xxxxx řízení xxxxx §28 xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxx podle §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx rozhodnutí České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádějícím xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx řízení. Xxxx-xx xxxxxx podstatnými vadami, xxxxx brání pokračování x řízení, xxxx xxxx lhůta xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx nejpozději do 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxx xxxxx schválená xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 1, xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx žádosti xxxxx §28 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx.

§29x

§29x zrušen právním xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podléhajících povinnosti xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky

(1) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx určeným x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, zda jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 x §29 xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka je xxxxxxxxx xxxxxxx si xx xxxxx xxxxx&xxxx;§27 xxxx. 1 informace xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 x §29 xxxx. 2. Xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) X případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 odst. 4 xxxx §29 xxxx. 2 oznámí xxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxx skutečnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx přestala xxx xxxxxx podle §27 xxxx. 1, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx národní xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx získané x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4 xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka příslušnému xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx evropská xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx smíšená xxxxxxxx holdingová osoba xxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 nejsou xxxxxxx, xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx stanovených v xxxxx zákoně, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, v nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx zakázání xxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxx platby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx snížit xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx převést xxxx xxxxx x této xxxxx xx jinou xxxxx,

x) xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx.

(2) Zjistí-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě, xx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx, může x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx a integrity xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x zajištění xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně, právním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx požadavků xx konsolidovaném základě xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx provádějícím, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx x xxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx osoba xxxxx §27 xxxx. 1 bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §28 odst. 1 x zároveň xxxxxx xxxxxxxxx žádost xxxxx §29 xxxx. 1.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, 2 xxxx 3 smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx ukládání opatření xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx §26aa xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26ab xx nepoužije.

(6) Česká xxxxxxx banka může xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xx 4 a 8.

§32

Xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Je-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě a xx-xx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x konzultuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §28,

x) žádosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxx §28 odst. 4 xxxx §29 xxxx. 2 nebo předpokladů xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1, 2 nebo 3, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu a xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx po xxxxxx x příslušným orgánem xxxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx 5 x 6 xxx nejsou xxxxxxx.

(3) Nedojde-li x xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věc podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx 64) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyvíjí xxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely vydání xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 odst. 1 x §29 xxxx. 2 nebo xxxxxxxxxx x uložení opatření xxxxx §31 odst. 1, 2 xxxx 3 vyžadován xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dohledu, x xx Evropský xxxxx xxx bankovnictví xxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 78). Xxxxxxxxxxx přijatým podle xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§33x

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXX LICENCE XXXX XXXXXXXX

§34

(1) Xxx xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx x činnosti banky xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx a x jiného než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxx licence nebo xxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od veřejnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx mohl xxxxxxx znaky přestupku xxxxx §36e odst. 2 xxxx. x), x), x), g), x), i), k), x) x m) xxxx §36e xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vykonávající činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36h xxxx. 1 písm. x) xxxx §36h xxxx. 2 xxxx. x), e) x x),

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nepravdivé údaje xxxx zamlčel xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx licence,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx vykonává na xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 92x x 92x tohoto xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) bodě 1 xxxx x §26 odst. 2 xxxx. x) nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx závazky xxxx xxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx odejme xxxxxxx, jestliže zjistí, xx xxxxxxx kapitálový xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx celkového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx odejmout, xxx-xx x banku, xxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx na finančním xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx odejme xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xx xxxxx než xxxxx xxxxxxx kapitálového xxxxxx podle §12a xxxx. 1. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k řešení xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, jestliže xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx došlo x xxxxxxx změně xx xxxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§35

(1) Ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxxx x poskytovat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx činnosti, x xxxxxxxx xxxx, které xxxx nezbytné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx banka xxxxxxx.

(4) Pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x informuje x xxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx země xxxxx xxxxxxxxxx banky.

§35x

(1) Rozsudek, xxxx xxxx zrušil xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx vykonatelný

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx kasační xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x odnětí xxxxxxx přiznán xxxxxxxx xxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. s účinností xx 1.10.2020

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

§36

(1) Xxxxxxx-xx se banka x likvidací xxxx xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jmenování xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxxx x rozhodnutí vyhlásí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx xx 24 xxxxx xx obdržení xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; xxx vyhlášení xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxx vztah x bance, xxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx auditorem xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx podílela.

(4) Xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx seznámily s xxxxx, xx xxxxx xx vztahovalo bankovní xxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance a Xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x doklady xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poměry obchodních xxxxxxxxxxx a družstev, x xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx.

(6) Likvidátor xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§12 xxxx. 2).

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx likvidátora jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Nepostačuje-li xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx likvidátora x xxxxxxx jeho hotových xxxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx její xxxxxxx určuje xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx stanovení x výplatu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx likvidátora a xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§36x

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) přijme xxxxx x xxxxxxx x §2 xxxx. 1,

x) xxxxxx činnost, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bance xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx předchozího souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11,

e) xxxx xxxxx jednající xx xxxxx

1. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx anebo xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxxx souhlasu České xxxxxxx banky xxxxx §20 odst. 3, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 16, nebo

f) x xxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zamlčí xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovenou kontrolním xxxxx.

(3) Xxxx statutárního xxxxxx, xxxx správní xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §8 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx správní xxxx nebo xxxx xxxxxxx rady xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xxxxx §26b xxxx. 1.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx osoba xx vedení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, nebo jako xxxxx xx vedení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx neinformuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §26b xxxx. 2.

(6) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

b) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3,

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) xxxxxxxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x); není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do 130 000 000 Xx.

§36x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx seznámila x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx banky, xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, člen xxxxxxx rady nebo xxxx dozorčí xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §39.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zástupce xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxxx údaje Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41d odst. 4 x 5 x §41g odst. 5.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 3.

(6) Fyzická xxxxx xxxx žadatel x xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti.

(7) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 6.

Xxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

§36x

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx vklad x xxxxxxx s §2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx označení "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x obchodní xxxxx,

x) zahájí xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx licence,

d) xxxxxx xxxx xxxxx kvalifikovanou xxxxx na bance xxxxx ovládne xxxxx xxx předchozího souhlasu Xxxxx národní xxxxx xxxxx §20 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 11,

x) xxxx xxxxx jednající xx xxxxx

1. xxxxxx nebo xxxxx kvalifikovanou účast xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §20 xxxx. 3, xxxx

2. nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 16, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §26g odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zamlčí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) neumožní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26n odst. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx jako xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxx hospodáře.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba jako xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zamlčí xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx, které zanikla xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx, poskytne xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §17a odst. 4 xxxx 5 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx vyžádání Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17a xxxx. 7.

(8) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 3, 5 xxxx 7,

x) xxxxxxxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), c) xx f) a xxxxxxxx-xx ho xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx 130&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

f) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx f) xxxx xxxxxxxx 6 a xxxxxxxx-xx xx právnická xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) až x) xxxx xxxxxxxx 6 x spáchala-li xx xxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit, xxx xxxxxx pokutu xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za bezprostředně xxxxxxxxxxxxx účetní období.

§36d

(1) Xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 53) xxxx xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx uživateli xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost informace xxxxx §41f odst. 10.

(2) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx účtu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických peněz xxxx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xx jejichž účtu xxxx evidovány xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx 53), xxxx proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §41f xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §41c xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými papíry xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že neprovede xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §26h odst. 3.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §5f,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x §5f x §5g xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu činnosti xxxxxxx x §5d xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx oznámení xxxxxxxxx činnosti před xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x nich České xxxxxxx xxxxx xxxxx §5i.

(5) Dočasně xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxxxx

1. §8 xxxx. 10, §8b xxxx. 4, 5, 8 xxxx 9, §12c xxxx. 4, §12m xxxx. 1 xxxx §25j, xxxx

2. xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxx k nápravě xxxxx §26h xxxx. 1.

(6) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 5 xxx xxxxxx pokutu xx xxxx

x) dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit,

b) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx položky xxxxx xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§36xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx holdingových xxxx x smíšených xxxxxxxxxx holdingových xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 10,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26g odst. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, člen xxxxxx statutárního orgánu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavky podle §26g odst. 3 xxxx nezajistí xxxxxx xxxxxx xxxx podle §26g xxxx. 6,

x) x xxxxxxx s §26g xxxx. 4 xxxxxx neinformuje Xxxxxx xxxxxxx banku o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xx nepředloží podklady,

e) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §26h xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxx xxxxx, čtvrté, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(2) Xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx

1. §8 odst. 10, §8b odst. 4, 5, 8 xxxx 9, §12c odst. 4, §12m odst. 1 xxxx §25j, xxxx

2. xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x §12c xxxx. 5, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřijme, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategie xxxx xxxxxxx xxxxx §12c.

(4) Xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx a kontrolní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x výjimce podle §8b,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, neuplatňuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx postupy xxxxx §12c,

x) xxxxxxx xxxxxxx kapitál tier 1 v xxxxxxx x tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §26h xxxx. 1 xxxx §31 odst. 6,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3 xxxx 4,

h) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §25e xxxx. 4 xxxx. x), g) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

j) xxxx xxxxxxxxx xxxxx §27.

(5) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxx uložit xxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§36xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x účinností od 1.10.2021

§36xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx holdingových xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §26f odst. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx b) xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

§36xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Přestupky xxxxx

§36x

(1) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) uskuteční xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu v xxxxxxx x §5f,

x) xxxxx vykonávat xxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx v případě, xxx

1. xx xxxxxxxxxxx xxxxx §5g xxxx. 2 xxxx první xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx oznámení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx 2 měsíců xxxxx §5h odst. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5h xxxx. 1,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x údajích xxxxxxxxx x §5f x §5g odst. 1,

x) xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx x §5d xxx zřízení pobočky x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nich Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5i,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností podle §8 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxx xxxx jejich xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinností podle §11 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) nezavede xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013,

x) nezavede xxxxxxx xxxxxxx x zásady xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §12 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §12 xxxx. 2 uzavře xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx ni xxxxxxx nevýhodné, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx péčí xxxxx §12 xxxx. 3 xxxx §19a xxxx. 1.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8b, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxx požadavky xxxxxxxxx x xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 95),

b) neposkytne xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 431 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx kapitálu, určení xxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálových požadavků xxxxx části druhé x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxx obecné xxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle §20d,

x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx údaje, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013, nařízení xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx čl. 143 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, nařízení xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některý ze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2402 91),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 395 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxx obecné xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20d,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 412 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

i) nezpřístupní xxxxxxxxx v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neúplnými xxxx xxxxxxxxxxx údaji,

j) xxxxxxx kmenový xxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxx x tímto xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, 18 xxxx 19,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 28, 51 xxxx 63 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx, neuplatňuje xxxx xxxxxxxxxx neprověřuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2, §16a nebo §24,

x) xxxxxxxx České xxxxxxx bance xxx xxxxxxxxxx odkladu nabytí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §20d xxxxxxx na xxxxxxx xx. 89 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, xxxx

x) provede x xxxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 obchody, které xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx, účelu xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Banka se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neprovede opravné xxxxxxxxx xxxxx §20c xxxx. 1,

x) poruší xxxxxxxxx evidovat x xxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxxx a obchody xx xxxx banky,

c) xxxxxx xxxxxxxxx uschovávat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 let,

d) xxxxxxxxx, xxx auditor xxxxxxx

1. xxxxxxx účetní závěrky xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x),

2. ověření řídicího x kontrolního xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a kontrolního xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x),

x) neoznámí vybraného xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle §22 xxxx. 4,

x) nezajistí, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx v §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx uvedenou v §19 odst. 1,

g) xxxxxxxxxx výroční zprávu xxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1,

h) x xxxxxxx x §23 xxxx. 2

1. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o uhrazení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxxx

2. xxxxxxxx ztrátu xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) neprovede v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §26 xxxx §26a, xxxx

x) neudržuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26k xxxx. 8 nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26k xxxx. 8.

(5) Banka xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podstatné xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx bankovní tajemství xxxxx §38,

d) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o záležitostech xxxxxxxxxx xx klienta, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v §38 xxxx. 3 xx 6 a 8,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx svým podnikáním xx území xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxx xxxxx státu, xx jehož xxxxx xxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xx Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41c xxxx. 3 xxxx 4,

i) neposkytne xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §41c xxxx. 10, §41d xxxx. 4 x 5, §41f odst. 3, §41g odst. 5 xxxx §41n,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx získala xx osob xxxxxxxxx x §41f odst. 7 x 8 x xxxxxxx x §41f xxxx. 9,

x) xxxxxxx x reklamě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy, xxxx

x) xxxxxxxxxxx klienta podle §16 odst. 8 xxxx §41s odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 8, xxxx xx byl dodržen xxxxxx pro uveřejnění xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 10.

(6) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e), x) xxxx x),

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x), x) xx x),

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x), odstavce 3 xxxx. x), b), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx 5,

d) 126 650 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) x xxxxxxxx-xx xx právnická xxxxx; není-li xxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx-xx ho ovládaná xxxxx; xxxx-xx možné xxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 10% xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

§36f

Přestupky xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Banka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě nepřijme, xxxxxxxxxxx nebo pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §12c,

b) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §26h xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx ovládající xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx,

x) xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprověřuje strategie xxxx xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxx kmenový xxxxxxx tier 1 x rozporu s xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 4 xxxx. x), x) nebo x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

b) xxxxxxxxx, xxx její řídicí x kontrolní systém xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě splňoval xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádějícím,

c) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategie xxxx postupy xxxxx §12c,

x) rozdělí xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 x rozporu s xxxxx zákonem,

e) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h odst. 1.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx uložit xxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející účetní xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xx. 316 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx-xx xxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx bezprostředně předcházející xxxxxx xxxxxx, není-li xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 ovládaná xxxxx.

§36g

Přestupky zahraniční xxxxx xx sídlem v xxxxxxxx státě

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x členském státě, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §5c xx 5m,

x) xxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 až 4,

x) x rozporu x §11 odst. 9 nezavede xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto postupu xxxxxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx klienta x obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uskutečněných xxxxxxxxx xx xxxx 10 let,

g) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x klientech xxxxx §37 odst. 2,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxx §37 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bankovního xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x §38 xxxx. 3 xx 6 a 8, xxxx

x) využije x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx mezi členskými xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b),

b) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx g),

c) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) až x).

§36h

Přestupky xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxx členském xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx banka xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx činnosti po xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1 x 2,

x) xxxxxxx x Xxxxx národní xxxxx výpis x xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11,

x) xxxxxxxxxx právnické osobě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

x) nevede xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s klientem xxxxx §11 odst. 8,

x) v xxxxxxx x §11 odst. 9 xxxxxxxx účinný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto postupu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 5,

x) v xxxxxxx x §12 xxxx. 1 provede obchody xxxxxxxx, xxxxx poškozuje xxxxx jejích xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §12 odst. 2 xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx jsou xxx ni xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx s odbornou xxxx podle §12 xxxx. 3 xxxx §19a xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx než členského xxxxx, xxxxx vykonává xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neudržuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměr xxxxx §12a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12a xxxx. 4,

x) x xxxxxxx x §24 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12a xxxx. 3,

x) xxxxxx některé z xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 1 a §14 xxxx. 1, xxxx

x) nedodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x §13.

(3) Xxxxxxxxxx banka z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16b xxxx. 1,

x) xxxxxxx x osobami xxxxxxxxx x §19 odst. 1 obchody, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x rozporu s §19a xxxx 19b,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na účet xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx podle §21 odst. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx účetní xxxxxxx zahraniční banky,

2. xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx,

3. vypracování xxxxx x ověření xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 4,

x) nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §22 xxxx. 1 provedl xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx uvedenou x §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx x požadované xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §26 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x klientech xxxxx §37 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem bankovního xxxxxxxxx,

x) nepodá na xxxxxxx vyžádání xxxxxx x záležitostech týkajících xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, subjektům uvedeným x §38 xxxx. 3 xx 6 x 8,

n) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje Xxxxxxxxxx xxxxxxx x informaci x xxxxxxxx xxxxx §41c odst. 10, §41d odst. 4 x 5, §41f xxxx. 3, §41g xxxx. 5 xxxx §41n, nebo

p) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Garančnímu systému xxxxx §41eb odst. 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) 50 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d), x) xx x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), x), o) xxxx x).

Společná xxxxxxxxxx

§36x

§36x zrušen xxxxxxx předpisem č. 183/2017 Sb.

§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx správním xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) bylo xxxx dotčené xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shledáno xxxx xxxxxx nepřiměřené,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) způsobilo xxxxxxx osobě nepřiměřenou xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odmítnout.

(2) Xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx bank xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zpracovávat xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čísla, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, vyjma xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x tomu, aby xxxx xxxxx bankovní xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx pro xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje se xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§38).

§38

(1) Xx všechny xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx bank, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx podat zprávu x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx osobám pověřeným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx předmětem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx působit xx xxxxx příslušného xxxxx. Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxxxxx není xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x přeshraničních platbách x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx povinnosti předávat xxxxx xxxxx zákona x centrální evidenci xxxx.

(3) Zprávu x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xx písemné xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; 20)

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx; 21)

x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxx x přidané xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sporu podle xxxxxxxxxx právního předpisu 43);

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx xxxxxx dluží, včetně xxxxx xx přirážce x xxxxxxxxxx, penále x xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx pověřených obecních xxxxx xx xxxx xxxxxx x přeplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx dávkách x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; to xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx; to xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx pojistného;

h) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; 23)

i) Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 41) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudce; xxx xxxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Úřadu pro xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zpravodajské xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 39),

x) Xxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pohřešované xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x Policii České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx sborů xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxx

x) Ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x koordinaci xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx boj proti xxxxxxxx.

Xxxxxxx vyžádání xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx záležitost identifikovat.

(4) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx připsané xx účet xxxxxxx xx xxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx klientovi, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx prostředky na xxxxx účtu x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Banka xx xxxxxx povinna xx xxxxx klienta xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx České republiky.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele 87) na xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele 87) xxxxx nebo xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx xx majitelem xxxxxx účtu, a xxxxx o zmocněnci, xxxxx byl xxxx xx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto účtu.

(6) Xxxxx je povinna x bez xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na písemné xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx zemědělské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 89) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx identifikátor účtu, xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx klientovi, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a zmocněnci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(7) Xx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx je xxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účtu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxxxxxxxxxx kód xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx vztahu x xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že v xxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxx bance nebo xxxxxxx zahraniční banky xxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxx nemůže xxxxxx svého práva xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úhrada xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxx dostane xx xxxxxxxx x peněžitým xxxxxxx bance xx xxxx xxxxx xxx 60 xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bankovní xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx nejdříve 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxx §41c xxxx. 3 a označení xxxxxxxx povinnosti.

(10) Xx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx státu se xxxxxxx odstavce 2 xx 9 xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 x 12 obdobně.

(11) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podá xxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řádem xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(12) Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxx xx xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x odhalování.

§38a

(1) X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů a x záležitostech, xxxxx xxxxxxxxxx x bonitě x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx x prostřednictvím právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx tato právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxxxxx x chránit xx před xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx banky je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx banky a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxx o xxxxx x jejích xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx banka vytváří x údajů získaných x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 od xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 31) a xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "registr"). K xxxxxxxxxx v registru xxxx přístup xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx osoby, xxxxxxx-xx tak zvláštní xxxxx. Xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx x x registru za xxxxxxxx stanovených zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxx povinna x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx by xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které vytvářejí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx podmínky xxxxxxxx k těmto xxxxxx x způsob xxxxxx ochrany v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx požadována tímto xxxxxxx. Požadavek xxxxxxxxxxxxxx xx splněn i xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx databázi přístup xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx x informačních xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx vzájemnosti xx xxxxxxx součástí xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx právo, xx xxxxxx xxxxxxx, xx výpis xxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx porušení ustanovení §38.

§38xx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nabízet, xxxxxxxxxx nebo zprostředkovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx též jménem x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačních služeb.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx identifikačních služeb xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx bankou, xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx poskytovat identifikační xxxxxx x ve xxxxx xxxx xxxxx xxxxx banky xxxx xxxxxxx zahraničních xxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zahraničních bank xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zachovávat xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x chránit xx před xxxxxxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§38xx

(1) Xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx 84) mimo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx umožněno jeho xxxxxxxxx také x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxx umožňovat x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx změna xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx obezřetně, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rizika, x souvislosti x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxx, pobočce xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx používat xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přestanou xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx správci národního xxxx xxx identifikaci x autentizaci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx národního xxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxx podléhají jejímu xxxxxxx; součástí oznámení xx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 1 xxxx. x) zákona x elektronické xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx přestupek xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx veškeré úsilí, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, x tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx používat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, banka, xxxxxxx zahraniční banky xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu.

§38ab xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§38xx

(1) Prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ab xxxx. 1 xxx rovněž xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vyžaduje xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx alespoň pro xxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 85) x

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxx osoby, xxxxx xx klientem, nebo xxxxxxx osoby jednající xx klienta, je-li xxxxxx právnickou xxxxxx xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx 85) a který xx xxxxxxx x xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 83), xxxx

3. x využitím xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx podle §38ab xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx a postupy xxxxx písmene x), xxxxx zároveň došlo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x informačním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x tom, kdo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 nebo 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xx splněna také x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikovaného

1. osoba, xxxxx xxxxx za xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxx náleží do xxxxxx skupiny xx xxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxx služeb, nebo

3. xxxxx, která jedná xx xxxxxxxx instituci xxxxx xxxx 2 x je xxxxxx xxxxxx vnitřními předpisy, x xxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx podle xxxx 2 xxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx ve smyslu xxxxxx upravujícího některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx u xxxxx, xxxxxxx zahraniční banky xxxx poskytovatele identifikačních xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx banka, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxx provést xxxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38ad

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx xxxx elektronické xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38ac odst. 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx identitou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxx orgán x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx bodu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx správcem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx.

§38xx xxxxxx právním předpisem x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38xx

(1) Banka, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x spravovat xxxxxxxxxx xxxxxx, který bance, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí a xxxxxxx údajů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 86).

§38xx

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxx oprávněni x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx střet xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx, místo a xxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, datum, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

d) xxxxx úmrtí; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

f) xxxxx x druhy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

g) xxx xxxxxx schránky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 96), je-li xxxx xxxxxx schránka xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, a u xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x označení soudu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxx soudem x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a

j) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x stát xxxx okres xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx-xx tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx údaj x xxx, xx se xxxxx x adresu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl x omezení svéprávnosti,

i) xxxxx xxxxx a

j) xxx, xxxxx byl x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x pobytu,

l) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(5) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxx občanského xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) číslo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) označení xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Využívanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f) xxxx xxxxx xxxxxxx x oznámení x xxxxxxx a xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zájmů.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx oprávnění banky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx využívat xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§38x

Xxxxx, které xxxx xxxxx předmětem bankovního xxxxxxxxx, může banka xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxxx doplňkového xxxxxxx 34) x xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání.

§38x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osobám x xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxx xxxxxxxxxx oznamovaných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uveden x §38d xx 38i.

(2) Xxxxxxxx-xx Česká národní xxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx instituce x xxxxxx xxx členského xxxxx, úzce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx skupiny x jiného xxx xxxxxxxxx státu, x xx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie.

§38x

(1) Česká národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx o

a) počtu x xxxxxx případů, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující podmínky xxxxx §5e xxxx. 1 xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiném členském xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx postup podle §26,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26c odst. 6 x §26e.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu důležitých xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o

a) počtu x povaze xxxxxxx, xxx odmítla xxxxxxx xxxxx nebo finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §5e xxxx. 1 xx sídlem xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 xxxxxx podle §26,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx z xxxxxx u xxxxx xxxx pojištěny x Xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) smlouvách, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §26c xxxx. 6 x §26e,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx ostatními xxxxxxx x

1. počtu xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 EUR, x členění podle jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx mezd, xxxxxx, odměn xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx období x zvláštních penzijních xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních holdingových xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy druhé xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělených xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxx xxx členském státě, x identifikaci xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx součástí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, které xx xxxxx splnit xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx vztazích xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx struktuře x xxxxxx x řízení x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny, pokud Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) názvech xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25a,

x) xxxxxxxxx procesu xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §25c,

x) xxxxxxxx xxxxxxx jako základ xxx xxxxxxxxxx podle §25c xxxx. 3 xx 6, §25d xxxx. 2 a 3 x §26 xxx procesu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §25c,

x) případech, xxx xxxxxxx §25d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26m xxxx. 1, 2 a 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx strany xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxx zbytečného odkladu,

o) xxxxxxx shromážděných xx xxxxxx xxxxxxxx trendů x xxxxxxx odměňování, xxxxx x informacích x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxx,

x) opatřeních přijatých xxxxx §8d xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §8d xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx banky x xxxxxxxxxx akcionářů, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx 11, §26 xxxx. 6 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §36a xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §36c xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §36e odst. 2 písm. x), x), x), f) xx x), k) xx x) x §36e odst. 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxx o odvolání xxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povolených xxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xxxx sídlo x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx financování xxxxxxxxx, xxxxxx x xx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocení.

(3) Xx vyžádání Xxxxx xxxxxxx banka informuje Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx nezbytných x xxxxxx xxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12o xxxx. 4 a xxxxxxx xxxxxxxxx v §12o odst. 8.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx penzijní pojištění 78) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26m xxxx. 1, 2 x 4..

§38xx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx k řešení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x databáze xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 22.7.2014

§38e

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx o

a) všech xxxxxxxxx, xxxxxxx součástí xx xxxxx x xxxxxxx x banka xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1 xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1, že xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx založit xxxxxxx xxxx zde xxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) skutečnosti, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx §5e odst. 1,

x) použití xxxxxxx xxxxx §26 xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx odkladu x xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx podle §26bb xxxx pobočce xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx dohledu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx postupu xxxxx §26xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje příslušná xxxxxxx orgánů xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx kapitálovou rezervu x tomto xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx.

§38x

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx licence xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx svůj xxxxx s orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dohledu informuje x xxxx záměru xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx má xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx informuje x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx odnětí xxxxxxx pobočce banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx banka pobočky. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx licenci xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§38x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxxx informování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jej x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požádat.

§38x

Xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx x členských xxxxx

(1) V xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx pobočku xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx x podílech xx bance a x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx licence xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost prostřednictvím xxx xxxxxxx, zejména xxx informace x xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vkladů, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx velkých xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, které mohou xxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankou, xxxxxxxxx x účetních postupech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx členského xxxxx, xx jehož xxxxx xxxxxxxx banka xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohledem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx osmé xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx investorů banky xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx banky. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx obnovení xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho provedení x opatřeních, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Česká národní xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx jehož xxxxx xxxxxxxx banka činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxx zohlednila xxxxxxxxx, xxxxx od xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx odmítne žádost Xxxxx národní banky x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx informací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§38xx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X rámci xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx dohledu; z xxxxxxxxx podnětu poskytuje Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxx xxxxxxxx situace xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx skupiny, xxxxxxxxx správy x xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, významné xxxxxxx x ovládající xxxxx x xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx informací,

c) vývoji x bance, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxx osobě ve xxxxxxx, xxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx banky, spořitelního x úvěrního družstva xxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x opatřeních x nápravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrnímu xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, x to xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxx xxxxxxxxx modelu x výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x smíšených finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnutých xx konsolidace xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Rovněž x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ovládajícího investičního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx určený x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přístupů a xxxxx používaných xxx xxxxxx pravidel obezřetného xxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx informovat Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx Evropský xxxxx xxx cenné xxxxxx a trhy 93), xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přiměřené xxxxx, xxxx pokud xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neposkytne xxxxxxx informaci x xxxxxxxxx xxxxxxx 79).

§38hb

Česká národní xxxxx xxxxxx úsilí k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x úzké spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxxxxx zpravodajskými xxxxxxxxxx členských xxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx, zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxx zapracovávajících xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2013/36/EU, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zapracovávajících xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 94), xxxxx tato xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§38xx vložen xxxxxxx předpisem x. 353/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§38i

(1) Česká národní xxxxx před

a) xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a §20 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx mimořádného významu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x používáním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx modelu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 312 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx banka, x x xxxxxxx orgány, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx rovněž týká.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx by taková xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obezřetného podnikání xxxx xx individuálním x konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §26bb x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §26bb,

x) xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxx volby xxxx xxxxxxx daných členským xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předpisech podle xxxxxxx x),

x) informace x xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle §25c,

x) souhrnné xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx přijatých x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) dohody o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxx §26c xxxx. 9 a xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x úvěrním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx §26e xxxx. 3,

x) informace x xxxxxxxx x metodách Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx xxx převod xxxxx xxxxx xx. 405 xx 409 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx převod xxxxx xxxxx xx. 405 xx 409 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxx uložených xxxxxxxx.

(2) Informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx je xxxx xxxxx porovnat x xxxxxxxxxxx stejného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x jiných členských xxxxxxx, x pravidelně xx xxxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx

x) kritéria, xxxxx xxxxxxxxx x určení xxxx, xxx neexistují xxxx xx nepředpokládají xxxxxxx věcné nebo xxxxxx překážky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závazků,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx využívají xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx ovládané xxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx Xxxxxx republiku

1. xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx držen x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

2. procentní xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx využívajících xxxxxxxx stanovené x xx. 7 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxx xx držen v xxxxxxxxxx osobách x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

3. procentní podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx konsolidovaném xxxxxxx ovládajících osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx držen x xxxxxxxxxx osobách x jiném xxx xxxxxxxx státě.

§38k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§38x

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxx xxxx splacení xxxxxxx,

x) xxxxx ovládajících xxxx, které využívají xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, a xxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xx držen x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném než xxxxxxxx xxxxx,

3. procentní xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013ovládajících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx držen x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě.

§38l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§39

(1) Pracovníci xxxxx, xxxxxxx statutárního orgánu xxxxx, členové xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx klientů. X xxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2 xx 6 x 8 x §38b xx statutární xxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxx xxxxx uvedené x §41d odst. 4 x 5, §41g xxxx. 5 a §41n.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx banky a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx poskytnuty xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záležitostech xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxxx §38 odst. 3 xxxx. x). Xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x všem xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx členovi xxxxxxx xxxx téže xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x po skončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§40

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Česká národní xxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx vydá xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, x xxxxx licence xxxx o zamítnutí xxxxxxx o xxxxxxx xx x změnu xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx doručí. X případě, xx xxxxxx xxxxxx nebyla xxxxx x Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx této lhůty xxxxxx.

(4) X žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx rozhodne xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 tohoto xxxxxx si může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x účastnících xxxxxx xx příslušných xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pravomocných xxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 3, §16 xxxx. 1 xxxx. x) a c), §34 xxxx. 1 x §40 xxxx. 2.

§41

(1) X xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x odnětí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 51) se xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx x žádostech x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx, 3) pokud tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ČTRNÁCTÁ

POJIŠTĚNÍ XXXXXXXXXX X VKLADŮ

§41a

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx systém spravuje xxxx xxxxx jmění xx Xxxxx.

(3) Banka xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu se xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x přispívá xx Xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx se na xxxxx nebo pobočku xxxxx z jiného xxx členského státu xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx podle §7a.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx x jiného xxx členského xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx §41i, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x České xxxxxxx xxxxx. Zdrojem Xxxxx xxxx x další xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx výnosy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x Xxxxx lze xxx na xxxxxxx xx pohledávky x xxxxxx oprávněným xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem x xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41cg xxxx x xxxxxx nebo návratných xxxxxxxxxx výpomocí xxxxx §41ch.

(6) Xxxxxxxx systém xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Fond s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41d odst. 1.

§41x

Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 2 xx 6 x 8, §41g xxxx. 1, §41n, §41o odst. 2, §41p xxxx. 1 x 2 x §41q odst. 2. Xxxxxxxxxx §38 odst. 7 a §39 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

§41x

(1) Pojištěny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx úroků xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 3&xxxx;x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti v xxxxx xxxx nebo x xxxx měně, xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrzených vkladovým xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

x) banky, xxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního družstva, xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx náležela, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41f,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx vložených těmito xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx jinak náhrada xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §41f,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx činnosti,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx náplní činnosti,

e) xxxxx,

x) obce, xxxxx, xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx,

x) představující xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a

h) pocházející xxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebyly-li zajištěny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx účtu nebo xxxx formě xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxx pojištěné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx evidenci. Xxxxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxx

x) u xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx, x nebylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo,

b) u xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) x xxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práva xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx údaje svěřenského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzujícím xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Pohledávky x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x daní xxxx podíly xx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x obec xxxx kraj doloží xxxxx nebo pobočce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx skutečných xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx kraje xx období xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 500 000 EUR. Xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obce xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Pohledávky x vkladů obce xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx od začátku xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8, xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x xxx, xx pohledávky x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx kalendářního xxxx, x němž xxxx xxx pojištěny xxxxx xxxxxxxx 8. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §41d xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx.

(8) Obec xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského státu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx o 2 xxxx xxxxxxxxx roku, x němž mají xxx xxxxxxxxx pohledávky x vkladů dané xxxx xxxx kraje.

(9) Xxxxx nebo pobočka xxxxx z jiného xxx členského xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxx kraji xxxxxxxxx, zda a xx xxxxx období xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx (§41d xxxx. 4 x 5 x §41n) xxxxxxxxxx xxxx údaje Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x způsob xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§41xx

(1) Garanční xxxxxx xx 10. xxxxx xxxxxxx roku xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxx prostředků xx Xxxxx x 31. xxxxxx příslušného xxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx stanoví xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ročního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxx xxx bankovnictví xxxxxxxxxxxx metody xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxx rizika, které xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsob výpočtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx sdělení Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(4) Dosáhne-li xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxx §41c xxxx. 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 100&xxxx;000 XXX pro xxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx"), xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx celková výše xxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxx x příslušném kalendářním xxxx odpovídala xxxxxxx 0,045 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx objem xxxxxxxxxx xx Fondu xxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx prostředků xx Xxxxx xx xxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx bylo xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx x xxxxxx poklesu došlo, x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xx Xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx poklesne pod xxx xxxxxxx x xxxxxxx 0,8 % xxxxxx krytých pohledávek x xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxx ročních xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 6 let xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41cb

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx Garanční systém x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu.

(2) Garanční xxxxxx xx 10. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx část xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu 30 % objemu xxxxxxxxxx ve Xxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obecným xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx příslibu x xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx stanovit xxxxxxx x závislosti xx výši xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Garanční systém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx zajištěný xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx cenný xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupu xxx xxxxxxx riziko xxxxx čl. 336 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 obdržel xxxxxxxxx xxxx xx výše 50 % 80).

(4) Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z jiného xxx členského státu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 2, xxxx xx stanovuje xxxx xxxxxxx příspěvku xxxxx xxxx pobočky xxxxx z xxxxxx xxx členského státu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. x účinností xx 1.1.2016

§41xx

(1) Nepostačují-li xxxxxxxxxx Xxxxx x vyplacení xxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxx jí xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx stanoví bance xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx mimořádný xxxxxxxxx x jí stanovené xxxx obdobně podle §41ca odst. 2. Xxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx stanoví xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx 0,5 % xxxxxx xxxxxxx pohledávek x xxxxxx. Za xxxxxxxxxxx okolností může Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku.

(3) Řízení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx stanovuje xxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx x jiného xxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx mimořádného příspěvku. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxx dočasně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pozastavit xxxxxxxxx banky nebo xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zaplatit xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud by xxxxxxxxx ohrozilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx banky, x to x xxxxxxxxx xx xx xxxx 6 měsíců. Xxxx mimořádného příspěvku, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx stává splatnou xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí.

§41xx

Xxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx a x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí x xxxxxx částky úroky x prodlení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx vymáhá Xxxxxxxx xxxxxx.

§41ce

Příspěvek xx xxxxxxxxx x platí v xxxxx xxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§41xx

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ročního xxxxxxxxx podle §41ca xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §41cc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx ročního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx 88) xxxxxxx obdobně.

§41cf xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2020

§41xx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx prostředky Xxxxx xxxxxxx z xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků k xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxx Fondu, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úhradě xxxxxx nákladů. Garanční xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádně odůvodní, xxxxxx uvedení xxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx náklady Garančního xxxxxxx spojené xx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxx x investování xxxxxxxxx prostředků.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx návrhu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx banky x xxxxxx než členského xxxxx na celkové xxxx mimořádných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxxx příspěvku xxxxx xxxx pobočky banky x jiného než xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxx ročních xxxxxxxxx podle §41ca xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx xxx platbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxx, xxx jeho xxxxxxx proběhlo ve xxxxxxx termínu jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx zaplatí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x termínu stanoveném Xxxxxx národní bankou. Xxxxxx rozkladu proti xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx výše mimořádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pobočky banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx provozního příspěvku xx §41cd a 41ce xxxxxxx xxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

§41ch

Pokud xxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xx správou Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxx xxxxx §41cg, xxxx xx xxx xx xxxx žádost xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční výpomoc x xxxxxxxx xxxx xx státního xxxxxxxx.

§41xx xxxxxx právním předpisem x. 338/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§41x

(1) Xxxxxxx za xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx

x) Xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxx oznámení Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx banky nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxx xx zákonných a xxxxxxxxx xxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx zjistila, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského státu xxxxxxxxx splatné xxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx v době xxxxxx xxxxxxxx dotčená xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a nemá xxxxxxxx, že xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) soud nebo xxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x důvodů přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxx xxxx zahraniční xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx xxxxxxxx xx rozhodný xxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxx, xxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 2 nastal. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x informaci, xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pobočce xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x Garančnímu xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, správce, xxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx poskytnout Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 x xxxxxxxxx o vkladech xxxxx §41r xxxx. 2; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx odstavce 5.

(5) Xxxxx, bývalá banka, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx z jiného xxx členského xxxxx x xxxxxxxxxx, správce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dne poskytnout Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41r xxxx. 2, xxxxx xx xxxxx, bývalé bance, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, bývalé xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 x 8.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 4 xxxxxxxx a xxxxxxxx o xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx zahájení výplaty xxxxxx podle §41e xxxx. 2 stanoví Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx nejpozději 7 pracovních dnů xx xxxxxxxxxx xxx. Xx neplatí, xxx-xx x náhrady podle xxxxxxxx 7.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14 pracovních dnů xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx den zahájení, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e odst. 2, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 x 8, xxxxxxx způsobem xx xxxxxxxx x xxxxxxxx o tom Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx národní banku. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Garanční xxxxxx xxx, aby xxxxxx nejpozději 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx dne.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 4 x 5 oznámí Garanční xxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

§41x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pojištěné pohledávky x vkladů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vedených pro 2 a více xxxxxxxxxxxxx, xxxxx stavu x xxxxxxxxxx dni. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxx jinak, xx se xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Banka nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než členského xxxxx xxxxxxx jinou xxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxx výše xxxxxx po rozhodném xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jiné měně xxx xx xxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxx účet, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx k rozhodnému xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx, v xxxx xx nachází daný xxxx. Xxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxx x Fondu je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx je xxxxxxxxxxx stav k xxxxxxxxxx dni.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx banky. Xxx není dotčeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, doloží xxxxx §41ea, xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx zvýšené xxxxxxx xx pojištěnou pohledávku x xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx §41eb xxxx. 1, xxxxxxxx Garanční xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx xx xx část xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §41ea xx do xxxx, x xxxxxx částka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxx xx xxxx odpovídající 100&xxxx;000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx xxx "zvýšená xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x měně xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxx xxxx, se xxxxxxxx xxxxx kurzu, xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx doložily Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xx rozhodného xxx xxxxxxxxx xxxxx §41eb odst. 1 xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx za pohledávku x xxxxxx podle §41e xxxx. 3.

(5) Xxxxxxx xx pojištěné xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 a 8 xx poskytuje až xxxx, kdy byly xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx kryté pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx podle §41f xxxx. 7 a 8.

(6) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §41f xx zvýšená xxxxxxx xxxxx odstavce 3 neposkytne; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x peníze přijaté xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx pojištěnou xxxxxxxxxx x xxxxxx u xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §5c odst. 1 v jiném xxxxxxxx státě, započítávají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx téže xxxxx x jiném xxxxxxxx státě.

§41ea

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx náhradu xxxxx §41e xxxx. 3 xxxxxxx, xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41e odst. 3 x §41eb odst. 1, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x oprávněné xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx plynoucí x prodeje nemovité xxxx, která slouží x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx prodej xxxxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dnem,

b) xxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx manželů při xxxxxxx manželství, pokud xxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx vypořádání společného xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx stran xxxxxx xxxxxxxxxx jmění,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úrazu, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx smrti, xxxxx xxxx doloženo xxxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx pojistného plnění,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx doloženo potvrzením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru, xxx xxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx odstupného xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodou, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx odbytného xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx podporu x nezaměstnanosti x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) vyplacením xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx trestném xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem nebo x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyplacením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, trestu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu o xxxxxxxx náhrady škody xxxxxxxxx rozhodnutím o xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud bylo xxxxxxxx rozhodnutím Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx účet xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kterým xxxxxxxxx, xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabyde xxxxxxxxx s touto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxxx nakládat s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx o peníze xxxxxxx advokátem xx xxxxxx xxxxx zákona x advokacii a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx zástupce xxxx opatrovník xxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nakládat podle xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, lhůta xxxxx odstavce 1 xxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx, oprávněná osoba, xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx notářské nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3 xxxxxx oprávnění s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx být Xxxxxxxxxx systému doloženy xxxxx x xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 1.

§41xx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx, spolu x dokumenty dokládajícími xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §41e xxxx. 3, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx systém na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 předložených xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, které mu xxx účely posouzení xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx výplatu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, posoudí xx 4 xxxxxx xx rozhodného xxx, xxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx zvýšené xxxxxxx xx pohledávku x xxxxxx podle §41e xxxx. 3.

(3) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo insolvenční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx výplatu zvýšené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladu podle xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Garančním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx do 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z vkladu xxxxx §41e xxxx. 3. Den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx nastal xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx oprávněná xxxxx x průběhu dvouměsíční xxxxx x podání xxxxxxx x zvýšenou xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx, je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx běhu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 a 4 x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 3 xxxxxx Garanční xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§41x

(1) Peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx jednom účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud jsou xx xxxx vedeném xxx 2 a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxx nejbližší xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx osoby v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §41c xxxx. 3 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx pojištěnou xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxx ve xxx xxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx za pohledávku x xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Garančnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx předá Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Náhrada za xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxx xx stejné xxxx, v jaké xx se xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx evidované xx vlastním účtu.

(5) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx skutečnému xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx účtu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bance nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dispozici s xxxxx x identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §41c xxxx. 3 x xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxx o účtu xx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vkladu, a xx xxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle odstavců 2 a 5 xxxxxxxx xx rozhodném xxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx 53) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx bance xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx; v takovém xxxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 2 větě xxxxx x x xxxxxxxx 5 xxxx druhé. Xxx xxxxx výpočtu výše xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxx x Fondu xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx považují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozhodnému xxx. Tyto xxxxx xxxx povinny vést xxxxxxxx údajů xxxxx §41c xxxx. 3 x xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx obdržení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41d xxxx §41n. Xxxxx s xxxxxx osobami xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxx xxxxxxxxx xx Fondu.

(8) Xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x cennými papíry, xx xxxxx účtu xxxx evidovány peněžní xxxxxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx trhu 54), x pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oprávněné x přihlášené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx získá xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 nebo 8, je xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx banky z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxx systému podle xxxx xxxxx zákona x v případech xxxxxxxxx v §38 xxxx. 2 xx 6 x 8.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, x xxxxx banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx samostatný xxxx, xx xxxxxx xxxx v souladu xx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxx uloženy xxxxxxx prostředky, které xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze.

§41x

(1) Garanční systém x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spolupracuje x xxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx pohledávky x xxxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx uvedených x xxxxxxxx 5 dozví, xx by xxxxx xxx o pohledávky x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx systém pozastaví xxxxx xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxx výplatu xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxx xxxxx, zda x kdo xx xxxxxxxx obdržet xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx Garančnímu xxxxxxx doloženo, xx xx pojištěná xxxxxxxxxx x xxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxx,

x) je Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx pojištěná pohledávka x xxxxxx xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx stanoveného mezinárodní xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §41p xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x potřebné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poskytnout xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx náhrad, xxxx

x) xxxxx, xxxxxx banka, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxx existence xxxxxxxxxx x vkladu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, bývalou xxxxxxxx xxxxx z jiného xxx členského státu xxxx likvidátorem, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Garanční xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozastavenou xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 písm. x) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Banka, bývalá xxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu, bývalá xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, likvidátor, správce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §41d xxxx. 4 xxxx 5 xxxx §41eb xxxx. 3 xxxxxxxxx, na základě xxxxxxx xxx pozastavit xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, a následně Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx účely xxxxxxx xxxxxx, která xxxx x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx účty vedenými x téže xxxxx xxxx pobočky xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx rozhodném xxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx dozví.

§41x

(1) Ke xxx xxxxxxxx výplaty náhrad xxxxx §41d odst. 6 x 7 x §41eb xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx právu xx xxxxxxx z Fondu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx pohledávka xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xx xxxx práv xxxxxxxxxxx osob na xxxxxx x Fondu. Xxxx xxxxxxxxxx je x okamžiku xxxxxx xxxxxx splatná.

(3) Právo xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxx uplynutím 3 xxx ode xxx stanoveného xxxx xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41d xxxx. 6 x 7 a podle §41eb odst. 4 x 5. Xx xxxx pozastavení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41g xxxx. 2 x 3 tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§41x

(1) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Fondu získané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cb nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx si Xxxxxxxx xxxxxx potřebné xxxxxxx prostředky xx xxxx. Garanční xxxxxx xx povinen dbát, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx poskytnuty, xxxx pro xxx xx nejvýhodnější. Xxxxx xxxx Garanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41d, xxxx mu xxx xx jeho žádost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx x potřebné výši xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx z xxxxxxxxx státu o xxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xxxxxxxx x výplatou xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředky pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejné době xxxx xxxxxx systému xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx,

x) požaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxx x objemu, xxxxx xxxxxxxxxx 0,5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, výši xxxxx x xxxx jeho xxxxxx a o xxxx xxxxxxxxx úrokové xxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx splatné xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxx xxxxxx může, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx za účelem xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx z vkladů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nejméně xx výši odpovídající xxxxx mezní xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxx doby xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx podle §41i xxxx. 2 xxxxxxx.

§41x

(1) V xxxxxxx, xx xx Garanční xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx na trhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41i, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydány xxxx xxxx nebo návratná xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuty. X kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka o xxxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxx úvěr xx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka rozhodne x výběru mimořádných xxxxxxxxx xxxxx §41cc xxx, aby Garanční xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§41x

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 254/2012 Sb.

§41x

Xxxxx a xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx xxxxx x xxxxxxx využívat rozdílů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zmiňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x vkladů. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx příslušný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§41x

(1) Garanční systém xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ročně, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náhrad. Xxx xxx spolupracuje x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x jiného xxx členského státu, xxxxx jsou xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx však xxxxx být kratší xxx 3 xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx údaje xxxxxx podle §41c xxxx. 3 a §41f xxxx. 2 xx 5, x xx xxxxx, která xxxx xxxxx být xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx, poskytnout xxxxx vedené xxxxx §41f odst. 7 x 8. Xxxxxx x výsledcích xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Garanční xxxxxx provede xxxxxxx xxxxxxxxx za 3 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx dobu nezbytně xxxxxx.

(3) Garanční xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx x xxxxxxxxxx xxx bezprostředně předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxx systém xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x vyměňuje xx xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3, xxxxx jsou xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zástupce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41d xxxx. 4 xx xxxxxx xxxxxxx náhrad xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx zátěžových testů xxxxx §41n xxxx. 2 x provozovateli xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x členských států, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnu těchto xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx systém xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx x poskytování xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41i xxxx. 2 x §41j.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a obsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx národní banku.

(4) Xxxxx xxxxxxxx dohody x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů xxxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx dohody, může Xxxxxxxx xxxxxx požádat Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bankovnictví 74).

§41x

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx banky x členského státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jménem x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx s xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výplatu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění pohledávek x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx oprávněným xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů tak, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx měl xxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xx xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvkům xxxxx xx Xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx, xxxxxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zahraniční xxxxx x členského xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx převod xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o tom xxxxxxx 6 měsíců xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. x účinností od 1.1.2016

§41x

(1) Garanční systém xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx států.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx uzavřená xxxx Xxxxxxxxx systémem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx úpadku

a) xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx vykonávající xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx zahraničního xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx xxxxx účastní,

b) xxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx komunikaci s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx jazyk členského xxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxx, používá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majitelem xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx sídlo xxxxx, xxxx níž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, nebo xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1, vůči xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu, xxxxx u banky xxxxx §5c xxxx. 2, použije Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx založení xxxx. Xxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx každého xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x kterých xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx než český xxxxx, x uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxx zvoleného xxxxxxxxx xxxx, a xx podle xxxxx xx konci předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41x

(1) Banka nebo xxxxxxx zahraniční banky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, přeměně banky xx xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zkrácení této xxxxx z xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx.

(2) Xx doby, xxx byli vkladatelé xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x pojištěných xxxxxx včetně příslušných xxxxx, v xxxxxxx, x jakém v xxxxx okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesahují xxxx xxxxxxx stanovenou x §41e xxxx. 2.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ

§42

Právnické xxxxx xxxxxxxx jako banky xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 158/1989 Sb., o xxxxxxx x spořitelnách, xx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§43

Půjčky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxx podle tohoto xxxxxx.

§44

Údaje uvedené v §11c odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx banka xxxxxx do xxx 1. xxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období, x xx xx podmínek x xxxxxxxx xxxxxxxx x §11c.

§44x

Xxxxx uvedené v §11c xxxx. 1 xxxx. d) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé xx xxx 1. xxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §11c.

§44b

(1) Xxx účely §12j xxxx. 3 x 4 se xx 31. xxxxxxxx 2014 namísto xxxxx 5 % použije xxxxx 3 %.

(2) Xxx xxxxx §12u xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx

x) 2016 25 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12u,

x) 2017 50 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12u,

x) 2018 75 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12u.

§44c

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 124 odst. 4 xxxx. x), xx. 150 xxxx. 3, čl. 153 xxxx. 9, čl. 181 odst. 3 xxxx. x), xx. 182 odst. 4 xxxx. x), čl. 197 xxxx. 8, xx. 221 odst. 9, xx. 312 xxxx. 4 xxxx. x) x x), xx. 316 odst. 3, čl. 318 xxxx. 3, čl. 363 xxxx. 4 xxxx. a) a x), xx. 382 xxxx. 4 písm. x), čl. 426, xx. 440 odst. 2 a čl. 443 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zveřejní xxxxx xx úřední xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx jeho konání xx xxxxxx xxxxx Xxxxx národní banky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§44x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxx §41n xxxx. 2 xx 3. xxxxxxxx 2017.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§44e

(1) Xx 31. xxxxxxxx 2015 činí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx do Fondu 0,04 % z xxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx měsíce v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vznikl vkladateli xxxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx v české xxxx. X xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxx x cizí xxxx xx pro přepočet xx xxxxxx xxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx 0,08 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx včetně xxxxx, xx jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nárok x xxxxx xxx. Xxxxxxx se xxxxxxx x české xxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx, ke kterému xx prováděn výpočet.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx příspěvek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx 0,02 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x vkladů stavební xxxxxxxxxx propočítává podle xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx x xxxxxxxxxx dni každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx kalendářním xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k témuž xxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxx.

(4) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaplatí xxxxxxxxx xx Fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí. Příspěvek xx platí v xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx banka, pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v prodlení, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x prodlení xxxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku.

§44e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§44x

Xxxxx xxxxxxx banka xxx stanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx §41xx xxxx. 2 postupuje tak, xxx xx 3. xxxxxxxx 2024 xxxxxx xxxxx prostředků xx Xxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx lhůta xx xxxxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2028, pokud xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x čerpání xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx výši převyšující 0,8 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohledávek x vkladů. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx okamžikem, xxx objem xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x vkladů. Xx xxxxxx okamžiku Česká xxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx §41ca xxxx. 4 a 5.

§44x xxxxxx právním předpisem x. 375/2015 Xx. x účinností od 1.1.2016

§45

Jestliže xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxx jí tím xxxxxxxxx xxxx, má xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§46

Zrušuje se zákon č. 158/1989 Sb., x bankách x spořitelnách.

§47

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1992.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.

Xx. III

Ustanovení §41c xxxx. 2 xx xxxxxx použije pro xxxxx příspěvek za xxx 1995.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1995

XXXX IV

(1) Xx xxxxxxxxxx x činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx (96/1993 Sb.).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx stavební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, a xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 6/1993 Xx., o České xxxxxxx bance.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx Xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx povinny uhradit xx účet Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxx 1994. X 31. lednu 1995 se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bankou x Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vypočteného xxxxx §41c odst. 1.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx roky, xxxxxxx člena xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx na pět xxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx zavedenou xxxx xxxx účinností.

4. Xx xxxxxx fyzických osob x Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x., xxxx xxxx xx dobu xxxxx měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx povoleno placení xxxxxxxx pojistného ve xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, řídí xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 předpisy platnými xxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx však placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997, xx plátce pojistného xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx pojistného ještě xxxxxx xx výši 0,075 % dlužné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx trval xxxx 1. xxxxxx 1998, x xxxxxx xx xxxx 0,05 % xxxxxx částky za xxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. prosinci 1997.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx v xx. X xxxx 4 xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; x xxxxxxx nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxx xxx xxxxxx xxxxxx, před 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx xxxxxxxx platné xxxx tímto xxxx.

(3) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle čl. X bodu 5 xxxx učiněna po 31. xxxxxxxx 1997.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 odst. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Banka xx xxxxxxx do xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona x 50 %, ve xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx snížit xxxxxxxxxx xxxxxx vykazované xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx o 25 %. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v §17 xxxx. 2 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nesmí xxxxx xxxx zvyšovat.

4. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona provést xxxxxxxx xxxxxxxxx v §19b zákona x. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve znění xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx vkladů (xxxx xxx "Fond") xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x 15. xxxxxxxx 1995 xxxxxxxxxx České xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxx x této xxxxx k 15. xxxxxxxx 1995, xxxxx xxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx Kč xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41d xx 41g xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xx xxxxxxx pohledávka xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. Fond xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx banky na xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zahájena xx čtyř xxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 16/1998 Xx. s xxxxxxxxx od 6.2.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx své xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hlasovací právo, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, je povinna xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx §20 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxx roku xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx, xxx má xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na bance, xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx až xx přijetí zvláštního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.1998

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Fond") xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx, a. x. Xxxxx, xxxx x xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx banky, a. x., Xxxx xxx Xxxxx, xxxx v xxxxxxxx, u Xxxxxxx xxxxx, x. x., Xxxxxx-Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, (dále jen "xxxxx"), dodatečnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich vkladů x xxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx až xx výše 4 xxxxxxx Xx každému xxxxxxxxxx.

Xxx výplatě dodatečných xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41d xx 41g, mimo xxxxxxxx 2 §41e, xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxx, xx vyplacenou xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke dni xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladatele xx xxxxxx x částku xxxxxxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxx náhrada bude xxxxxxxxx každému, xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx jako xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rovněž dědicům xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx. Ke dni xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxx xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx x částku xxxxxxxxx xx jeho xxxxx xx dodatečnou xxxxxxx x Fondu. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx výplaty dodatečných xxxxxx stává xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx bank xx xxxxxx x Xxxxx. Výplata xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx byla schválena Xxxxxxxxxxx, ratifikována a xxxxxxxxx x xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx ustanovení xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.

2. Ustanovení xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxxx") xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak vyplývá x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vstoupila x xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993.

3. Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx správním řízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx návrhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky bankovní xxxxxxx x souladu x tímto xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž pobočky xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, kdy rozhodnutí x vydání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 tohoto xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx své xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx společnostech xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náhrady xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx vypočítávají x xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x., Xxxxx, xxxx x konkursu, xx xxx 1.12.1998; x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, a. x., Xxxx xxx Xxxxx, xxxx v xxxxxxxx, xx xxx 17.5.1999; x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx, a. s., Xxxxxx-Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, ke dni 11.10.1999.

7. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxxx xx Fond xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxxxxxxx vkladatelů xx xxxxxx xx xxxx práv vkladatelů xx xxxxxx x Xxxxx pojištění pohledávek x xxxxxx.

8. S xxxxxxxxx xx vstupu xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx xx x §41l xxxx. 1 xxxxx "xxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. s účinností xx 1.5.2002

Xx. XXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx knížkách xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxx vkladové xxxxxx potvrzené xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx ruší ke xxx 31. prosince 2002. Právo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zůstatku xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx ode dne 31. prosince 2002.

Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 126/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2002

Xx. VII

Přechodná ustanovení

Osoba, xxxxx xx x xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx stane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční holdingové xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, nejpozději do 31. xxxxxxxx 2006.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§36

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx §26g xxxx. 4 zákona č. 21/1992 Xx., x xx ve xxxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech.

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Čl. XXX

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/2007 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 31. xxxxxxxx 2007 xx xx xxxxx xxxxxxxxxx §12c xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálových požadavků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx §12a xxxx. 8 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxx základního xxxxxxxx neprovádí Xxxxx xxxxxxx xxxxx vůči xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 3 zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 120/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

Xx. VII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zvýšením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x uzavřením xxxxxxxx smlouvy x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx bance xxxx xxxxx ovládnutím xxxxxxx xxxxx zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, xx kterému xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzuje xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Opatření k xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Řízení x udělení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx bance xxxx xxxxxxxxx ovládací smlouvy x xxxxxx zahájená xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx výpočet xxxx xxxxxxxxx xxxx, stavebních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev xx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx roku, která xxxxx posledním dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx §41c xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx jmenovateli xx xxxxx 12. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, stavební xxxxxxxxxx x spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx, stavební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx jsou xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §41c xxxx. 3 x 11 x §41f odst. 7 a 8 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx následujícího xx uplynutí 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v ustanovení §41f xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx běh xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx plnění x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §41h odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 156/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 5.6.2010

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx agentura podle xxxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx, x podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx 7. xxxx 2010, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx marným uplynutím xxxx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx agentur xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx žádost xx xxxxxxxxx, vyškrtne xxxx osobu Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxxx neuděluje. Xxxxxxxxxx x xxxxx vyškrtnutí xx xxxxxxxx.

3. Banka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §12b odst. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 7. xxxxxxxx 2010. Xx xx xxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 7.6.2010

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §26k odst. 3 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx běžet xx 31. prosince 2012, činí 6 xxxxxx.

2. Banka xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxx I bodě 10 xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 41/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.2.2011

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojům, xxxxx xxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.8.2012

Xx. XX

1. Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx (xxxx jen "opatření"), xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx č. 6/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxx č. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 87/1995 Sb., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx č. 190/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx Věstníku České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x k xxxxxx xxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2014. Xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

2. Za porušení xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx dne xxxx xxxxxxx, může xxx Českou xxxxxxx xxxxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx podle zákonů xxxxxxxxx x bodě 1, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xx dobu xxxxxxxxx opatření České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §8 xxxx. 4 xxxx. x) x §8 xxxx. 6 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 1. července 2014.

2. Xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xx xxxxx xx xxxxx o §14 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxx x. 21/1993 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do xxx 31. xxxxxxxx 2014.

3. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx banky sdělí xxxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx smlouvu x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx vklad xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 zákona x. 21/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 2 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx z vkladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z vkladů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nadále xxx xxxxxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx 2. července 2014 x pokud xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splatnost xxxx než na xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx platební xxxx x zúčtování xxxxx §1 odst. 3 písm. c) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Oprávnění vydávat x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cestovní xxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 371/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx jejímu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx, xxxxx sama xxxx jednáním xx xxxxx s jinou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx souhlas České xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx kvalifikované účasti, xx xx vztahu x xxxxxx nabytí xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx jí xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

4. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky o xxxxxx licence zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx dni 27. xxxxxx 2019 xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx 28. xxxxxx 2021.

2. Osoba x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §26o xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ovládající xxxxx podle §26o xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx 30. xxxxxxxx 2023, xxxxxxxx ke xxx 27. xxxxxx 2019 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx než xxxxx instituce xxxx xxxxxxx x jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxxxx EUR.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hledí, xxxx xx měly x xxxx licenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxx s xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 85/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 21/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

264/92 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx občanský xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxxx notářstvím (xxxxxxxx xxx) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

96/93 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x doplnění zákona XXX č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.93

292/93 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), zákon č. 21/92 Sb., o xxxxxxx, x xxxxx x. 335/91 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.94

156/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x konkurzu a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.7.94

83/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 96/93 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x doplnění zákona XXX x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Sb., x xxxxxxxx zákon x. 21/92 Sb., x bankách, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.95

84/95 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 530/90 Xx., o dluhopisech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 21/92 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.95

61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.96

306/97 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx doplňuje xxxxx č. 21/92 Xx., x bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností do 1.1.98

16/98 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.2.98

127/98 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 551/91 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.98

165/98 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., o bankách, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.98

215/98 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 21/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 75/98

120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2001

239/2001 Xx., x České konsolidační xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2001

319/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.9.2001

126/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/92 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 219/95 Xx., devizový xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 593/92 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 239/2001 Sb., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 15/2002 Xx., xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 363/99 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.5.2002, s xxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 3, §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §5x až 5x, §11 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §11 xxxx. 5, §16x xxxx. 2, §25x xxxx. 4 xxxx poslední, §25x xxxx. 5, §26x xxxx. 2, §38x xx 38h a §41x xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

406/2002 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 21/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 143/2002

453/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 117/95 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2004

454/2003 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, přijatému Parlamentem xxx 6.11.2003 a xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 27.11.2003

s xxxxxxxxx xx 6.1.2004

257/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

439/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.7.2004

377/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvy, institucemi xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

s účinností xx 1.4.2006

62/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx styku), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

159/2006 Xx., x střetu xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

189/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Sb. na 1.1.2009)

295/2006 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 21/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 93/2006

443/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 178/2005 Xx., x zrušení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx privatizaci xxxxxxx XX (xxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 18.9.2006

585/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 31.12.2006

37/2007 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 15.2.2007 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx části xxxxx zákona x. 443/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 2.3.2007

120/2007 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní družstva, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx věci návrhu xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

216/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 159/2006 Xx., x střetu xxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.6.2008

230/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2008

254/2008 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování terorismu

s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

433/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/92 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.12.2008

215/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Xx., o xxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. &xxxx;21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx zákona x. 126/2002 Xx., xxxxx x. 357/92 Xx., o dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 125/2008 Sb., x&xxxx;xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x. &xxxx;40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.7.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

230/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

287/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.8.2009

156/2010 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2010 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.2010

160/2010 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.6.2010

409/2010 Xx., o xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2011

41/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

s xxxxxxxxx xx 28.2.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 31.12.2011

73/2011 Xx., x Úřadu práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

139/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.2011

263/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

420/2011 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

37/2012 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x reformou xxxxxxx xxx finančním xxxxx x Xxxxxxxx unii

s xxxxxxxxx xx 31.1.2012

254/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 3.8.2012

396/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

227/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 6/93 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 17.8.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

135/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxx xxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 22.7.2014 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015 x 1.1.2016

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

219/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 25.9.2015

220/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 58/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se státní xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx č. 166/1993 Sb., o Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

375/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x ozdravných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x souvislosti x úpravou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.6.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x spotřebitelském xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

301/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 6.10.2016

302/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 424/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

368/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

204/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 13.8.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx od 13.1.2018

39/2020 Xx., x realitním xxxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 3.3.2020

49/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

119/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 634/1992 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

338/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2020

174/2021 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

353/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2021 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

96/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxx finančního xxxx xxxxxxx x souvislosti x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx unie xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

471/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx služby x x změně některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2023

35/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx spolupráce s Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

407/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx 1.7.2024

417/2023 Xx. xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

85/2024 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o trhu x xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2024

107/2024 Xx., kterým se xxxx zákon x. 253/2008 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.5.2024

x xxxxxx provedená xxxxxxxxx sdělením o xxxxxx xxxxxxxxx chyb x částce č. 150/2001 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §568 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 530/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx XXX č. 6/1993 Sb., o Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/1993 Xx.
8) §8 xxxxxx x. 131/1989 Xx., o Xxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxx č. 63/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx.
Xxxxx ČNR č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) §161e, 161f x 196a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §14 x 15 zákona XXX x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
15) §66b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 3 xx xxx 5. xxxxx 1995 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x částce 72/1995 Xx., ve znění xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 4 xx xxx 4. xxxxxxxx 1996 oznámeného x částce 61/1996 Xx.
18) Zákon č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx xxxxxx xxx č. 99/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxx. xxxxx č. 530/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
24) §8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §33 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §15 xxxxxx x. 254/2000 Xx., x auditorech x o xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx.
27) §9 xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx.
28) §12 xxxx. 2 zákona x. 101/2000 Xx.
29) §21 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
30) §27 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
31) §41 xxxx. 2 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 256/2004 Sb., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.
33) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Zákon č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Článek 56x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x přístupu k xxxxxxxx úvěrových institucí x o xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES.
36) Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/47/XX ze xxx 6. xxxxxx 2002 o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 558/2004 Xx.
42) Xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx České národní xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 35/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Zákon č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 558/2004 Xx.
44) Xxxxx č. 159/2006 Sb., o střetu xxxxx.

45) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/ES ze xxx 4. xxxxx 2001 x reorganizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/109/ES xx xxx 15. xxxxxxxx 2004 x harmonizaci xxxxxxxxx na průhlednost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, x x xxxxx xxxxxxxx 2001/34/XX, xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/22/XX, 2010/73/XX, 2010/78/XX x 2013/50/XX.

Xxxxxxxx Komise 2007/14/ES xx xxx 8. xxxxxx 2007, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/109/XX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2013/50/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/111/ES xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/48/XX, 2006/49/XX x 2007/64/ES, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx řízení.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. června 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX, ve xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/17/XX, 2014/59/EU, (XX) 2015/2366, (XX) 2018/843 x (XX), (XX) 2019/878 x (XX) 2019/2034.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/49/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/879 xx xxx 20. xxxxxx 2019, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2014/59/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a směrnice 98/26/XX.

46) Xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech x x xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 209/2002 Xx., zákona x. 169/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx. a xxxxxx č. 70/2006 Xx.
47) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 143/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
48) Xxxxx č. 189/2004 Sb.
49) §196a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §4 xxxx. 2 písm. x) x x) x §4 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx.
51) §152 xxxx. 5 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
52) §531 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
53) §19 xxxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx.
54) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 120/2007 Xx. a zákona x. 230/2008 Xx.
55) Čl. 7 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 94/19/XX xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/14/XX.
56) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 408/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
58) §193 xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Xx.
59) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 23. ledna 2009 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (2009/78/XX).
60) Xxxxxxxx č. 123/2007 Sb., o pravidlech xxxxxxxxxxx podnikání xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xx. 115 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX.
Čl. 28 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX.
62) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním postupem x o xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
63) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.

64) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), o změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX.

65) Xx. 42x xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/48/ES, xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/111/XX x 2010/78/XX.
66) Xx. 129 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2006/48/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/78/EU.
67) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1092/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x makroobezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

68) Xx. 112 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2013/36/EU.

69) Xx. 113 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX.
70) Xx. 42 x 132 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2006/48/XX, xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/111/ES a 2010/78/XX.
71) §44 xxxxxx x. 93/2009 Xx., x auditorech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Sb.
72) Mezinárodní xxxxxx o potlačování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 18/2006 Sb. m. s.

73) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx obecný xxxxx xxx sekuritizaci x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx jednoduchou, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/65/XX, 2009/138/ES, 2011/61/XX x nařízení (XX) x. 1060/2009 a (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2020/852 xx dne 18. xxxxxx 2020 o xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088. Xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 1, nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx poznámce pod xxxxx.

74) Xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010.

75) Xx. 4 xxxx. 1 xxx 40 x xx. 458 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013.

76) Xx. 6 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady x. 2013/36/XX.

77) Xx. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX.

79) Čl. 50 x 117 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX.

80) Xxxxxx 336 xxxx. 1 tabulka x. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

81) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

82) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 604/2014 xx xxx 4. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kategorie zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

83) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. července 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

84) Xx. 3 xxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

85) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/87/ES xx xxx 16. prosince 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 73/239/XXX, 79/267/XXX, 92/49/XXX, 92/96/XXX, 93/6/XXX x 93/22/XXX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/78/XX a 2000/12/XX, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/1/XX, 2006/48/XX, 2008/25/XX, 2009/138/XX, 2010/78/XX, 2011/89/XX a 2013/36/XX.

87) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88) §215a xxxxxx x. 374/2015 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx finančním xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

89) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) č. 1222/2014 ze xxx 8. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx technické xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

90) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 806/2014 ze xxx 15. xxxxxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxx jednotná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx řešení krize xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010, x xxxxxxx xxxxx

91) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx sekuritizaci x xxxxxxx se zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a kterým xx mění směrnice 2009/65/XX, 2009/138/ES, 2011/61/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) č. 648/2012, x platném xxxxx.

92) Čl. 147 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU.

93) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx).

94) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/843.

95) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxx xxxxx.

96) §21 xxxxxx x. 300/2008 Sb., x elektronických úkonech x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

*) Xxxxxx x. 413/2005 Sb. xxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxxxx, abychom x §38 odst. 3 doplnili xx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

x) Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zpravodajské xxxxxx xxxx Ministerstva vnitra xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxx10x).

- následná xxxxxx x. 62/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006 xxxx po xxx xxxxx, ale xxxxxxx x) má xxxx:

x) finančnímu arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

- proto xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) a xxxx xxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.