Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.05.2021 do 31.01.2022.


Zákon o bankách
21/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §3a

ČÁST II. Licence §4 §4a §5 §5a §5b

Princip jednotné licence §5c §5d §5e §5f §5g §5h §5i §5j §5k §5ka §5l §5m §5n §5o §6 §7 §7a

Speciální ustanovení o udělení licence ve vztahu k řešení krize §7b

ČÁST III. Organizace banky §8 §8a

Řídicí a kontrolní systém §8b §8c §8d §9

Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem §9a §10 §10a

ČÁST IV. Provozní požadavky §11

Uveřejňování informací pobočkami bank z jiného než členského státu §11a

Uveřejňování informací ovládajícími osobami a bankami §11b §11c §12

Kapitál pobočky banky z jiného než členského státu §12a §12b §12c §12d §12e §12f  §12g §12h §12i §12j §12k §12l

Kombinovaná kapitálová rezerva §12m

Sazba bezpečnostní kapitálové rezervy §12n

Proticyklická kapitálová rezerva §12o §12p §12q

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika §12r §12s §12t

Kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci §12u

Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci §12v §12w §12x §13 §14 §15 §16 §16a §16b §17 §17a §18 §19 §19a §19b §20 §20a §20b §20c §20d

ČÁST V. Účetnictví a obchodní dokumentace §21 §22 §23 §24

ČÁST VI. Bankovní dohled a povinnost mlčenlivosti §25 §25a §25b

Proces přezkumu a vyhodnocování §25c §25d §25e §25f

ČÁST VII. Opatření k nápravě

Opatření k nápravě §26 §26a §26aa §26ab §26b §26ba

Opatření obecné povahy při ohrožení nebo narušení stability bankovního nebo finančního systému §26bb

ČÁST VIII. Bankovní dohled na konsolidovaném základě §26c §26d §26e §26f §26g §26h §26i §26j §26k §26l §26m

ČÁST IX. §27 §28 §29 §29a §29b §29c §30 §31 §32 §33 §33a

ČÁST X. Odnětí licence nebo souhlasu §34 §35 §35a

ČÁST XI. Likvidace banky §36

ČÁST XII. Přestupky

Přestupky fyzických osob §36a §36b

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §36c §36d

Přestupky banky §36e §36f

Přestupky zahraniční banky se sídlem v členském státě §36g

Přestupky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě §36h

Společná ustanovení §36i §36j

ČÁST XIII. Společná ustanovení §37 §38 §38a §38aa §38ab §38ac §38ad §38ae §38af §38b §38c §38d §38da §38e §38f §38g

Výměna informací při dohledu nad pobočkami bank z členských států §38h

Výměna informací při dohledu na konsolidovaném základě §38ha §38i §38j §38k §38l §39 §40 §41

ČÁST XIV. Pojištění pohledávek z vkladů §41a §41b §41c §41ca §41cb §41cc §41cd §41ce §41cf §41cg §41ch §41d §41e §41ea §41eb §41f §41g §41h §41i §41j §41k §41l §41m §41n §41o §41p §41q §41r §41s

ČÁST XV. Ustanovení přechodná a závěrečná §42 §43 §44 §44a §44b §44c §44d §44e §44f §45 §46 §47

č. 83/1995 Sb. - Čl. III

č. 96/1993 Sb. - Část IV

č. 156/1994 Sb. - Čl. IV

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 16/1998 Sb. - Čl. II

č. 165/1998 Sb. - Čl. VI

č. 319/2001 Sb. - Čl. II

č. 126/2002 Sb. - Čl. II

č. 126/2002 Sb. - Čl. III

č. 257/2004 Sb. - Čl. VII

č. 377/2005 Sb. - §36

č. 443/2006 Sb. - Čl. III

č. 120/2007 Sb. - Čl. II

č. 230/2009 Sb. - Čl. VII

č. 156/2010 Sb. - Čl. II

č. 160/2010 Sb. - Čl. V

č. 41/2011 Sb. - Čl. II

č. 254/2012 Sb. - Čl. II

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 135/2014 Sb. - Čl. II

č. 375/2015 Sb. - Čl. II

č. 371/2017 Sb. - Čl. II

č. 338/2020 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 37/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 45), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73) x xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx se sídlem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se rozumějí xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx, x

x) poskytují xxxxx,

x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x) x x) xxxx bankovní licenci (xxxx jen "licence") (§4).

(2) Xxx účely xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxx svěřené xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx závazek xxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx;

x) úvěrem v xxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b), xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x jí xxxxxxx licenci,

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx),

x) platební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vydávání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxx c),

e) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx akreditivů,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxx, xx se x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxx oprávněna xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxxx; spočívá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx zlatem,

n) xxxxxxxx bezpečnostních schránek,

o) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxx, xx xx x xxxxxxx uvede, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx fondům,

p) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, x xxx, xx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx ze xxxxxx hlášení údajů xx xxxxx oprávněna xxxxxxxxxx,

x) činnosti, které xxxxx souvisejí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) x x xxxxxxxx 1.

(4) Banka xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, které xx xxxxxxxx v xxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxx vykonávané xxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jejího xxxxxxx a xxxxxxx xx ovládaných jiných xxxx, spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx vykonávat

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) činnost xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx trhu, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákona, x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx vytvářejících xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 83), xxxxx i xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx potvrzování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, informací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx informace xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§38).

(5) Xxxxx xx k výkonu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 třeba xxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytování některých xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akreditované xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaných xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx akreditovanou xxxxxx xxxxx takového xxxxxx.

(6) Bankovní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) x x) x x odstavci 3 xxxx vykonávat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxx xxx "pobočka xxxxxxxxxx xxxxx"); xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "členský stát"), xxxxx xxxxxx výhody xxxxxxxx licence xxxxx xxxxx Evropské unie (§5a), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "pobočka xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx"),

x) xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§5) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Pobočka xxxxxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční bance xxxxx xxxxxxxx řádu xxxx jejího sídla.

(8) Xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx povolené činnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povolené xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx omezení xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx stanovení xxxxxxxx, které musí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx před zahájením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Právní xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx upravuje zvláštní xxxxx. 7)

§2

(1) Xxx licence xxxxx xxxxx přijímat xxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrů, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 3.

§3

(1) Slovo "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx", jeho xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zřejmé xx souvislosti, x xxx xx xxxxx "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenou v §1 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, ratifikována x xxxxxxxxx x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxx xx základě obdobné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva").

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx

x) změnu navrhované xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx její pobočky,

b) xxxxx xxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx spočívající x doplnění rozlišovacího xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 73).

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

XXXX XXXXX

XXXXXXX

§4

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx tvořen xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X udělení xxxxxxx rozhoduje Xxxxx xxxxxxx banka.

(3) Před xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Česká národní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx pojišťovnami, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pojišťovnou, xxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) nebo x).

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx zejména informace xxxxxx xxx posouzení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 písm. x) a x).

(5) Xxx xxxxxxx licence xxxx xxx splněny xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx být xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxxx účastí (§17a xxxx. 3) na xxxxx&xxxx;xxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx, 20 největších xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilost x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů xxxxxxx xxxx a členů xxxxxxx rady xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx podle §8,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podložený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalkulacemi,

h) xxxxxxxxxxx skupiny xxxx x xxxxx propojením x bankou,

i) úzké xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx podle písmene x) nebrání xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu,

j) xx xxxxx, xx jehož xxxxx má skupina xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx zastávají xxxxxxxx řídicí xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx dozorčí xxxx xxxxx. Osoba x minulosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro trestný xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikáním xxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx správní xxxx xxxx člen dozorčí xxxx banky.

(8) Xxxxxx x licenci xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx xxx udělit xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx formy spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xx akciovou společnost. X xxxx žádostech xx vede xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat xxxx, co xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx změnou právní xxxxx spořitelního a xxxxxxxx družstva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxx xx dni xxxxxx změny xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 28.2.2011

§5

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zřídit xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pobočku x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx pobočkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohled.

(3) X xxxxxxx licence xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx Česká národní xxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musejí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx a rizikovost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnutých xxxxxxxxxx zdrojů xxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) důvěryhodnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxx x ohledem xx rozsah xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x zkušenost xxxx navrhovaných do xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, funkční xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx vycházející x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx reálnými xxxxxxxxxxxx kalkulacemi,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx propojení v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx státě, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx právní xxx xxxxxxxx zábrany x xxxxxx bankovního dohledu,

i) xxxxxxxxxx banka hodlající xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zapsané sídlo x xxxxxxxx xxxxx xx stejném státě,

j) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohledem xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právní xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bránící xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx banky.

(5) Xxxxxx x licenci podle xxxxxxxx 1 obsahuje, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxx xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx formát x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Česká xxxxxxx banka je xxxxxxxxx vyžádat xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Osoba v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzená xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx povahy xxxx xxx xxxxxxx čin, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako osoba xx xxxxxx pobočky xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx formě akciové xxxxxxxxxxx.

§5x

(1) Xxxxx xx xxxxxx v členských xxxxxxx xxxxx vykonávat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx uděleno x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5c xx 5m. Banky xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx těchto činností x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx o xxxxx, xxxxx nepožívají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, nebo o xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka může x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx států, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx podnikání xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx sídlem xx členských xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx poboček xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x), §5n, 10, §11 xxxx. 1 xx 6 x 9, §21, §24 odst. 2 xxxx xxxxx, §26bb, 37, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xx 9, ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx bank (§20c) x §41m.

(5) Xxxxx se pobočka xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§20b), xxxxxxxx se xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systému. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 1, xxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxxx §38a.

(6) Xxxxxx xxxxx §26 lze vůči xxxxxxx banky x xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx §11 xxxx. 1 xx 6 x 9,

x) v xxxxxxx porušení §20c x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§20b),

x) x případě xxxxxxxx §38a a xxxxxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxx §38 odst. 2 až 8,

x) xxxxx, xx-xx xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x společných xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky a xxxx xxx je xxxxx xxxxx bezodkladně (§5k odst. 3), xxxx

x) xx předchozím xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx a Evropského xxxxxx xxx bankovnictví, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§5ka xxxx. 1).

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx v xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx konsolidační xxxxx, xxxxx členem xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx kontrolu xx xxxxx, xx-xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx země xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Orgán xxxxxxx země xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xx xxxxxxxxxx oznámení Xxxxx xxxxxxx bance provést xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x pobočce xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostech, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice. Xxxxx xxxxxxx banka před xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčeného státu x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx poskytne tomuto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx banky xxxx xxx finanční xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

Xxxxxxx xxxxxxxx licence

§5c

(1) Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") mohou xxxxxxxxx xx území xxxxxx členského státu (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x §5d bez xxxxxxx, pokud oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx bankám xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx oprávnění x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx v §5d xxxx. a) se xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §5e xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce").

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx oprávněny x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §5d x xxx založení xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5d xxxx. x).

(3) Vykonávat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nemůže banka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx výhody xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§5x

Xxxxx podle §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx vykonávat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxx činnosti:

a) přijímání xxxxxx xx veřejnosti,

b) xxxxxxxxxxx úvěrů,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx leasing),

d) xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) obchodování na xxxxxxx xxxx nebo xx účet klienta

1. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx, opcemi x nástroji, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x měnovým kursům, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry,

h) xxxxx xx vydávání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslové xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx fúzí x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxx včetně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 32).

§5x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §5c, musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx nebo xxxxx xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx řídit xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx provozovat na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx zahrnuta xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávaného xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 v souladu x předpisy Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx podle §5c xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ručí za xxxx xxxxxxx,

x) banka xxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx ověřeno xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx, který x xxx vystaví xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce.

§5x

Xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx hostitelského státu, x xxx informuje xxxxx xxxxxxx domovského xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxx výčet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx možno xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5e xxxx. 1.

§5x

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pochybnosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx banky xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx oprávněné xxxxxxxx instituce xx xxxxxx k předpokládaným xxxxxxxxx, xxxxx do 3 měsíců ode xxx obdržení xxxxxxxxx xxxxx §5f xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x výši x složení xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxxxxxx x pojištění xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §5e odst. 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx oprávněnou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, orgán xxxxxxx domovského xxxxx xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx podle §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx finanční instituci xxxxxxxxx x tom, xx xxxx oznámení xxxxxx předáno orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X tomto xxxxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx §5c odst. 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx domáhat xxxxxxx x xxxxx.

§5x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5g xxxx. 1 připraví xx xxxxxx nad xxxxxx&xxxx;xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxx, sdělí xx ustanovení právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx po xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx banka podle §5c odst. 1 xxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podnikat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Změny x xxxxxxx xxxxxxxxx v §5f a §5g xxxx. 1 xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx §5c xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§5x

X xxxxxxx, xx xxxxx&xxxx;xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodlá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5d bez xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxxxx hostitelskému orgánu xxxxxxx.

§5x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx státu xxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx hlášení o xxxxxx podnikatelských xxxxxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx a požadovat xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §5n.

§5x

(1) Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx xxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38h xxxxxx, že xxxxx xxxxx §5c odst. 1 xxxx oprávněná xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx služeb na xxxx xxxxx porušuje xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx vhodná opatření x xxxxxxx xxxxx §26 směřující x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu nepřijal xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu může xx xxxx skutečnost xxxxxxxxx Evropský xxxxx xxxxxxx (Evropský xxxxx xxx bankovnictví) 64) (xxxx jen "Evropský xxxxx xxx bankovnictví") x xxxxxxx jej x urovnání xxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74).

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx §26bb xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx takových opatření xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxx státu, Xxxxxxxxx xxxxxx, Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx dotčeného xxxxx xxxxxxxxxx s opatřeními xxxxxxxxx orgánem dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx Evropský orgán xxx bankovnictví o xxxxxxxx sporu podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad finančním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74).

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x společných zájmů xxxxxxx xxxx investorů xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxx členských xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 pouze xx xxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxx banky xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5xx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu může xx xxxxxxxxxx informování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx, pokud xx xxxxxxxx likvidita xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž pobočka xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxx xxxxxxx domovského státu xx může xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx jej x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxx finančním xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx 74).

§5ka vložen xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§5x

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bance podle §5c odst. 1 xxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx domovský xxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxx dohledu. Xxxxxxxxxxx orgán dohledu xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxx x x xxxxxxx xxxxx vkladatelů.

(2) Orgány xxxxxxx informují Evropskou xxxxxx o počtu x xxxxxx xxxxxxx, xxx odmítly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx protiprávního xxxxx xxxxx §5k xxxx. 1 xx 3.

§5m

Banky xxxxx §5c xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx volně inzerovat xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x reklamě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státem.

§5n

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) X xxxx záměru xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx pobočka xxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky [§26d xxxx. 1 xxxx. x)], členem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx vykonávajícím xxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 41 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx orgánu xxxxx důvody, které xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx pobočku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx pobočku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx významnou xxxxxxxxx Česká národní xxxxx zejména x

x) xxxxxxx xxxxxx pobočky xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x tomu, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 %,

x) pravděpodobnému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx xx mohla být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxx klientů.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyvíjí xxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x označení pobočky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2, x xx xx lhůtě 2 měsíců xxx xxx, kdy Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxx orgán x xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobočky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx do 4 měsíců ode xxx, xxx x xxxxx xxxxxx informovala xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu.

(5) Xxxxxxxx-xx Česká národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx banky z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jej o xxxxxxxx sporu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74), xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx národní bankou xxxx xx obnovení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předloženým plánem xx obnovení likvidity.

§5o

(1) Česká xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx informoval Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx za významnou x xxxxxx xx xxxxxx, které xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §5n xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohledu tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §38ha xxxx. 2 xxxx. x) x d), xxxxxxxx procesu xxxxxxxx x vyhodnocování podle §25c, poskytne xxx xxxxxx o posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxx §26k odst. 2 x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úkoly xxxxxxx x §26i xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxx xxxxxxx banka xxxx sdělí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx.

(3) Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vývoj x xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné centrální xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx bank xx xxxxxxxx uvedených x §25a xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxx veřejné xxxx xxxxx §25a xxxx. 4 xxxx. l) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx k plnění xxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 2 x 3 x v §38h xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xx písemných xxxxxxxxxx xxxxx §26c xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx projednání x xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx států, v xxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26l xxxx. 4 x 5 se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx poté, xxx xxxx o označení xxxxxxx banky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx, konzultuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx obnovení xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na měnu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx osobu.

§7

Xxxxx xxxxxx xxxx x poboček xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxx je x nahlédnutí x xxxxxxx x pobočkách Xxxxx xxxxxxx banky x Xxxxx xxxxxxx xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§7x

(1) Licence xxxxxx xxxx,

x) kterým xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx licence,

b) xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, pokud xx zrušuje s xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx dosavadní xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxx xxx likvidace,

e) xx kterému xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, ke xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx banka ukončí xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxx xxxxxxx xx státě xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijímat vklady x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x vypořádání xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxx, xxx vypořádá xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx může x xxxx xxxxxx xx xxxxxx omezenou xxxx xxxxxx licenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o udělení xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx žádost bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ORGANIZACE BANKY

§8

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 3 xxxxx. Správní xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 5 xxxxx, xxxxxxx jejím xxxxxx xx statutární ředitel.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx její správní xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxx odůvodněného návrhu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k

a) xxxxxxxxxxxxx časové xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxxx střetu zájmů.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxx jejího statutárního xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx rady a xxxx xxxx xxxxxxx xxxx byl osobou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxx vyčleněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x finanční xxxxxx xxx průběžné xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx správní rady x xxxx xxxxxxx xxxx banky xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx funkce

a) plní xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx x věnuje xxxxxx xxxx své xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx současně xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxx tehdy, xxxxx xx neovlivní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx povinností x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxxxxx,

x) x bance, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx svých činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

1. xxxxx jedné funkce xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxx xxxx funkcí nevýkonného xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může na xxxxxxx odůvodněného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx dozorčí xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vzhledem xx xxx velikosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx činností, xxxxxxxx xxxxx xxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxxxxx x orgánu xxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavce 4 xxxx. x) se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx výkon funkce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 138 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 113 odst. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Působnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx uvedena ve xxxxxxxxx.

(9) Členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx banky xxxx být pouze xxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8a

(1) Xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx rady xxxxx, xxxxx porušili xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanov, odpovídají xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx plnit své xxxxxxx závazky.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5, x xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx musí xxx řídicí x xxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxx

x) předpoklady xxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, x xx xxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx řízení,

2. organizační xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx zájmů,

3. xxxxx administrativní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx významný xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rizika x xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pohyblivé xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odměňování a xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx a xxx s xxx x souladu,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zahrnuje

1. pravidla xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx vystavena, xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. účinné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyhodnocování, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx audit x

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů banky,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zkušenosti xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx správní rady x xxxxx xxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx rady a xxxxxxx xxxx jako xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x přiměřený xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx celku i xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x pravidelně xxxxxxx xxxxxxxx, ucelenost a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx i xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jí nebyla Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výjimka xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx také xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx

x) tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx [§26d odst. 1 xxxx. l)],

b) xxxxxxxxxx bankou, avšak xxxx xxxxxxxxx ovládající xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou osobou [§26d xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x t)], xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx [§26d odst. 1 písm. r)],

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)], xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou [§26d xxxx. 1 písm. x)].

(5) Xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, organizační xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Z xxxx povinnosti xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx prokáže, že xxxxxxxx xxxxxxxx zásad, xxxxxxx, uspořádání a xxxxxxxxxx není v xxxxxxx x právním xxxxx země xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Banka, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx a udržovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, organizační xxxxxxxxxx, postupy x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vyplývaly x xxxx veškeré xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx rozhodovacích procesů x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx vyhláškou podrobnější xxxxxxxxx xx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxx xx individuálním x konsolidovaném xxxxxxx x mezích xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx jejich členy, xxxxx xxxx není xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§8x

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vzhledem xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zřídí

a) xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxx jmenování x výbor pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nevýkonných xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§8x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 450 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, jestli banka x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx činností xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxx subjektu xxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 50 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013,

x) sleduje xxxxxx xxxxxx rizikově vážených xxxxxxx nebo kapitálových xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx x operačnímu xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x interních xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 52 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupů xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx existujících rozdílů x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxxxxxxx k xxxxxxx zachovává xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sleduje xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx podle xxxxxxx f) xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx informace xxxxxxxx se politiky xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 435 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxxxxx podporující xxxxxxxxxxx xxxxxx členů statutárního xxxxxx, členů správní xxxx a členů xxxxxxx xxxx xxxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§9

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx stanovách xxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x organizaci banky;

b) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady x xxxxx xxxxxxx xxxx banky;

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, popřípadě jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banky, xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx obchodů;

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxx xxxxx stanov x xxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

"§9x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x osob s xxxxxxxxx vlivem

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout u xxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 604/2014 82) jako osobu xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxx banky (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxxxx složky xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx banky rozhodne xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx náleží xxxxxxxxxx o tom, xx xxxx pohyblivé xxxxxx xxxxxx u xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxx hromadě x závislosti xx xxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxx xxxx správní xxxxx, xxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx x uvedení xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx rozhodnutí použije, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob,

c) předpokládaný xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x struktuře podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 81), xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušného xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) alespoň 66 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společníků za xxxxxxxx, že na xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx polovinou xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nakládají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Xxxxx x rizikovým xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx poměru xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx složkou odměny xxxxx odstavce 1 xxxxx týká, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx ve shodě, xxxxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxx xxxxx tak, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, v xxxx bylo přijato xxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx její výplatu x rozsahu, v xxxxx xxxxxxxxx složka xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nového xxxxxxxxxx xxxxx hromady, x xx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx hromady.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx uvědomí Xxxxxx xxxxxxx banku o xxxx xxxxxxxxxx společníkům x x xxxxxxxxxxx xxxxxx maximálním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx celkové xxxxxx x xxxx odůvodnění x xx žádost Xxxxx národní banky xxxxxxx, xx navrhovaný xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx povinnostmi podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, s ohledem xxxxxxx xx požadavky xx kapitál.

(8) Banka xxxx xxx účely xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx 25 % xxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx vyplacena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx práva uplatnit xxxxxxxx za 5 xxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.8.2017

§10

(1) Banka xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uložit x Xxxxx národní xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

§10x

(1) Banka zavede xxxxxxx pro své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předpisů xxx provádějících nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx účinný xxxxxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxx hrozícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x informuje x xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx porušení xxxx xxxxxxx porušení; xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx x xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dalšími xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozící xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx odpovědná xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx řízením.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) x x).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx ujednání se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochrany, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx informuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, poskytování xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x x xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazatelným způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx. Banka xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx, a uchovává xxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx daná xxxxxxxxxx x vkladu podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky ve xxxxxx x účtu xxxx x obdobném xxxxxxxxx určeném xxxxxxxxx, x x takovém xxxxxxx v něm xxxx uvede xxxxx xx xxxxxxxxxx přehled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Tento xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx využívá xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxx xxxx pobočka zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxxxxxxxx tohoto systému. Xx xxxxxx klienta xxxxxxxx banka nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Garanční xxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx uplatnění x výplaty z Xxxxx pojištění xxxxxx (xxxx xxx "Xxxx").

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, lhůtě xxx xxxxxxx x měně, xx xxxxx bude xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx vyplacena, x x tom, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx podléhá, x xxxxx související xxxxxxxxx potřebné pro xxxxxxx. Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx poskytnutého xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx vést agendu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx byla bez xxxxxxxxxx odkladu schopna xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky zavede xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klientů x o tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, písemně x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx svých provozních xxxxxxxxxx.

§11a

Uveřejňování informací pobočkami xxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu

(1) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání.

(2) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx x jakým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx chybné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx ovlivnit hodnocení xx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx při xxxxx rozhodnutích; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx informace x xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx poškozeno postavení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jde-li x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx xxxxx znehodnotit její xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx; informace xx důvěrná, xxxxx xx xxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx protistranám xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neuveřejnit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxx x požadavků na xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pobočka xxxxx x xxxxxx xxx členského státu xxxxx xxxxxxx obecnou xxxxxxxxx o skutečnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) Auditor ověřuje xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ukazatele xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x uveřejnění, xxxxx x formu, xxxxxx, xxxxxxxxx, periodicitu x lhůty xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx auditorem.

(7) Pobočka xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů, včetně xxxxxx ověřování a xxxxxxxxx uveřejňování. Banka x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx, zda jí xxxxxxxxxxxx informace poskytují xxxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizicích x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxx z jiného xxx členského státu xxxxxxx uveřejnit veškeré xxxxx informace potřebné x dosažení xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x bankami

(1) Xxxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxx o xxxx, x složení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí, x o své xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konsolidovaném základě xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uveřejňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx systému xxxxx §8b odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) řídicím x xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8b xxxx. 4.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 i xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx může stanovit xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx zprávě mezi xxxxxxxxx ukazateli xxxxxxxxxx xxxxxx aktiv, xxxxxxxxxx xxxx podíl xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx

x) stanoví vyhláškou xxxxxx xxxxx určených x uveřejnění podle xxxxxxxx 1 xx 3, jakož i xxxxx, způsob, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx i xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, periodicitu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. s účinností xx 22.7.2014

§11x

(1) Xxxxx každoročně xxxxxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozlišením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxx pobočku,

a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxx umístění,

b) xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx přepočtený xx xxxxxxxxxxx pracovníků xx plný pracovní xxxxxx,

x) zisk xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daň xxxxxxxx x zahraničí xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx veřejné xxxxxxx.

(2) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx x příloze xxxxx účetní xxxxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§12

(1) Xxxxx nebo xxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxx postupovat obezřetně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepoškozuje xxxxx xxxxxx vkladatelů x xxxxxxxx návratnosti xxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx bezpečnost a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx státu nesmí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx banku nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxx neodůvodněnému xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx péčí; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x).

§12x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx

(1) Pobočka xxxxx x xxxxxx xxx členského státu xxxxxxxx xxxxxxxx kapitálový xxxxx minimálně xx xxxx 8 %. Xxxxxxxxxxx poměrem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx minimální xxxx finančních zdrojů xxxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxx podle §5 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Pro výpočet xxxxxxxxxxxx kapitálových požadavků xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx interní model.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx používaný xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxx xxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx interní xxxxxxx používat.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru, xxxxx zahrnují xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx celkového objemu xxxxxxxx expozice, xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx interních xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x změně xx potřeba souhlasu xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx interního přístupu x se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§12x

Xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí úvěrového xxxxxxxxx dlužníka vydaného xxxxx xxxxxx použije xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx zapsanou do xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx pro bankovnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uveřejňuje xxx úvěrová xxxxxxxxx x xxxxxxxx dohodnutou xxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx si xxxxxxx banky zvolila x konzistentně xx xxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udržování xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx výši, xxxxxxxxx x rozložení, xxx xxxxxxxxxx pokrýval xxxxxx, xxxxxx je xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategie x postupy xxxxxxx x odstavci 1 xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, že jsou xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xx xxxxxxxxxxxxx základě xxxxx banka, která

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou [§26d xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [§26d xxxx. 1 písm. x)] xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [§26d xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§26d xxxx. 1 písm. x)] xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx finanční holdingové xxxxx ani xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podnik xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) není xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(4) Povinnosti xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 má xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx II kapitoly 2 xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) tuzemskou ovládající xxxxxx [§26d odst. 1 písm. l)],

b) xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxx tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x)], xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bankou, xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)],

x) odpovědnou bankou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky [§26d xxxx. 1 písm. x)], nebo

e) xxxxxxxxxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)].

§12x

§12x pozbyl xxxxxxxxx.

§12x

§12x pozbyl platnosti.

§12x

§12x pozbyl xxxxxxxxx.

§12x

§12x pozbyl xxxxxxxxx.

§12h

§12h pozbyl platnosti.

§12x

§12x pozbyl xxxxxxxxx.

§12j

§12j pozbyl platnosti.

§12x

§12x xxxxxx platnosti.

§12l

§12l xxxxxx xxxxxxxxx.

§12m

Kombinovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xxxxx čl. 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx rámec xxxxxxxxx xx kapitál xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx jí xxxxxxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxx a jiných xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx zohledněním vnitřně xxxxxxxxxxx kapitálu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx kapitálová xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx systémově významnou xxxxxxxxx,

x) kapitálová rezerva xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) x x) xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013. Banka xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xx xxxxxxxxxxxxxx základě podle xxxxx xxxxx hlavy xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxx xxxxxxxxx banka ve xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxx banka ovládaná xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx evropská xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx jako systémově xxxxxxxx instituce xxxxx §12u xxxx. 2 xxxx §12v xxxx. 2.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx v požadované xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx část zisku xx xxxxxxx, x xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx dojde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx požadovanou xxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx národní banka xxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx xx xx 10 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejích činností.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx obnovení xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx tohoto xxxxx banka xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx plán na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 písm. x) xxxx 13 xxxx §26 xxxx. 2 písm. x).

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x kapitálové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx poměrné xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§12x

Xxxxx bezpečnostní kapitálové xxxxxxx

Xxxxx bezpečnostní kapitálové xxxxxxx xxxx 2,5 % z xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xxxxxxxxxxxxx kapitálová xxxxxxx

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxx orientační xxxxxxxx proticyklické kapitálové xxxxxxx xxxx referenční xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dlouhodobého xxxxxx.

(2) Xxxxx národní banka xxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx cyklu x růstu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropskou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, přičemž přihlíží x

x) orientačnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropskou xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx stanoví xx xxxx 0 % xx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxx 0,25 xxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 důvodné, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 2,5 %.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx výjimečných xxxxxxxxx může xxx xxxx lhůta kratší. Xx xxxxxxx, xxxxx xx sazba podle xxxxxxxx 5 písm. x) xxxxx.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) údaje xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxx domácímu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x odchylku xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2,

x) odůvodnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x), xxxxxx xxxxxxx xxxxx faktorů, které Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx lhůty, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 kratší xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxx určené období, xx které Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx délky xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx snížena.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx států.

§12x

(1) Xxxxx použije xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx stát xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx 75), xxxxx tato xxxxx xxxx stanovena xx xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx stanovil xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx vyšší xxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,5 %. Xxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovenou Xxxxxx národní xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx stát xxxxx xxxxxxxx 2,

b) xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) den, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx používat xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a) xxxx při zvýšení xxxx xxxxx může xxx den xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx případech může xxx xxxx lhůta xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxxx.

(5) Xx-xx lhůta xxxxx xxxxxxxx 4 kratší xxx 1 rok, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§12q

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxx jiný xxx xxxxxxx xxxx xx výši, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výše 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx stanovil xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx nižší než 2,5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2,5 %, xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx v takovém xxxxxxx použije xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx stanovil xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx vyšší než 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, Xxxxx národní xxxxx xxxx sazbu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve výši 2,5 %. Xxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.

(4) Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tuto xxxxx xxxxxxxx do výše 2,5 % z xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013. Banka x xxxxxxx xxxxxxx použije xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 přihlíží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx povahy

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxx jiný xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxx se xxxxxxxx sazba xxxxx xxxxxxx a),

c) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx používat xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxx sazby xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxx kratší. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 6 písm. x) xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), a xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxx 1 xxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pro zkrácení xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xxxxxxxxxx rezerva xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxx, skupina xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx individuálním x xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx druhé nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 92 tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx na kapitál xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě x xxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštních právních xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx vnitřně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxx expozice xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 1 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxxxxxxxx 0,5 procentního bodu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx expozice xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxx stanovení xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx Xxxxxxxx unii x xxxxxx překážkou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxx za 2 xxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx kapitálové xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2,

x) xxxxx nutné x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, od xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx,

x) xxxxx států, xx něž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§12x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx záměr xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx systémového xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxx a) xxxxxxxx x míře systémového xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x ohrožení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice,

d) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxx a) x xxxxxxxx xxxx účinnosti x xxxxxxxxxxxx zmírnit xxxxxxxxx nebo makroobezřetnostní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx x xxxxxxxx existujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013 x výjimkou xxxxxx 458 a 459 xxxxxx xxxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednotný xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostupných Xxxxx xxxxxxx bance.

(3) Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx 5 % x xxxxxxxxx objemu rizikové xxxxxxxx podle čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 3. Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 92 odst. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 3 xxxx xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výše 5 % x celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxx umístěné x xxxxxx členských xxxxxxx, musí xxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stejná xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx Evropskou xxxx pro systémová xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx států vydala xxxxxxxxxx uznat sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx sazbu kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 3 % x nižší xxxx xxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, vyžádá xx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle §12r xxxx. 3 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sdělí xx xxxxxx, které xx x xxxx xxxxx.

(7) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 3 % x xxxxx nebo xxxxx 5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 pro xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx má sídlo x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x Xxxxx xxxxxxx banka a xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem x oblasti bankovnictví 74). Xxxxx národní xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 3 nevydá, dokud xx xxxx nerozhodne Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12x

(1) Pokud příslušný xxxxx nebo xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stát xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového rizika xxxxx a rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx. Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x informacím xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx komisi, Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx, Evropské radě xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12u

Kapitálová xxxxxxx pro xxxxxxxx systémově významnou xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx rozhodne, xxx xxxxx, která byla xxxxxxxx jako globální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Jako xxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, evropská xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládající xxxxxxxxx, evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nahraditelnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxx x xxxxxxx 5 kategorií xx xxxxxxx vyhodnocení systémové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx metodikou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařadit xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx kategorie x xxxxx systémovou xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx instituci, xxxxx xxxxxx určena xxxx xxxxxxxxx významná. Xxxxx národní banka xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x uvede xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxx významnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, přičemž xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úrovní systémové xxxxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xx výši 1 % x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úrovní systémové xxxxxxxxxxx xx výši 3,5 % x xxxxxxxxx objemu rizikové xxxxxxxx podle článku 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 0,5 xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxxxxx komisi, Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x Evropskou xxxx xxx systémová rizika x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx systémově významná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle čl. 92 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jí prostřednictvím xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx rozhodne x xxxxxx jiné systémově xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013. Xxxx xxxx systémově významná xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, evropská xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx banka.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx systémovou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) velikost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx,

x) xxxxxx instituce nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) propojenost xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x stanovení sazby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx xxxx 2 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx podle čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Česká národní xxxxx xxx stanovení xxxxx přihlíží x xxxx, aby výše xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x nebyla xxxxxxxxx xxx fungování xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx záměr xxxxxxxx xxxx xxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx radě xxx systémová xxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxx určeným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odůvodnění xxxx xxxxx podle písmene x) x xxxxxxxx xxxx účinnosti a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kladných x záporných dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jinou systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx trh Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládána xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pak kapitálová xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) 1 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxxxxxx rezervy vypočtené x celkového xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou instituci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx konsolidovaném základě.

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx významných institucí x xxxxxxxx globálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kategorií xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednou xxxxx. Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxx xxxx xxxx systémově xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx významnosti, xx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12x

(1) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12o12r xx §172 x §173 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12r xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému dotčených xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nezveřejní.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12r odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx, Česká národní xxxxx odůvodnění nezveřejní.

§13

(1) Xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx státu dodržuje xxxxxxxx, která omezují xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx xxxx skupině xxxx x xxxxxxxxxx xx kapitálu. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx, vymezení zajištění xxxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx vyloučit xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, x limity xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxx odstavce 1.

§14

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx upravovat xxxxxxx

x) minimální xxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx vztahu k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx investic, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx;

x) nabývání, financování x xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx a podmínky xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx je povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx d).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx postupu xxxxx §12.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx upraví xx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11a odst. 6, §12a xxxx. 4, §13 xxxx. 2 x §14 xxxx. 3, pravidla x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx bank z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavků xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxx musí xxx předchozí souhlas Xxxxx národní banky

a) x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) x rozhodnutí xxxxx hromady x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx banku xxxxxxx společníka,

d) ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x snížení základního xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxx. x).

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pouze xxxxxxxx xxxxx; účastníky xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxx xxxxx smluvní strana xxx dispozici x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx převodu xxxxx xxxxx písmene x).

(2) Banka je xxxxxxx informovat Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx stanovách xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx navrhovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x udělení licence,

c) x xxxxxx založit xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx se xx ní xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanoveními odstavce 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

(4) Nabýt xxxxxxxx xxxxx banky xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx,

x) banka xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5.

(5) Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxx, která obchodní xxxxx xxxxxxxx, zrušuje x xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx neudělí předchozí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx x), xxxxx xxxx důvodné obavy, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx závodem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stability x xxxxxxxxxx fungování finančního xxxxxxx České republiky, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) nebo x). Xxxxxx xxxxx x dopad xx xxxxxxxxx finančního systému xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, x xx x přihlédnutím xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x případech, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) x xxxxxxx 1 xxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx právního jednání, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx udělen, banka xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, ve vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x) změnila xxxxx xxxxxxxx, banka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §41s xxxx. 1.

(9) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx firmu nebo xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx x), xxxxx se uveřejňují xxxxx §11a x 11b x podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx jsou xxxx xxxxx x dispozici,

c) xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx pobočku xxxxxxxxxx xxxxx,

x) popis postupu xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x),

x) popis xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx postupu podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c),

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ke kterému xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxx vybrat xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx převést, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx §41s odst. 2 xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx x), xx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 banka xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx předepsané náležitosti, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, co xxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx, xxxx pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx, xx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) X xxxxxxx, xxx v xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xx zahraniční orgán xxxxxxx xx vztahu x činnosti podle §1 odst. 1 xxxx. a), xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x jehož pohledávce x vkladu xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx, xx xxxxx 3 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx, a xx bezúplatně a xxx sankce, xxx-xx x pohledávky z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §41c.

(12) Xxxxxxxx 8 xx 11 xx nepoužijí, xxxxxxxx xx postupuje xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxx k ozdravení xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§16a

(1) Xxxxx je xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x záměru zřídit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zahraničí, o xxxxxx poskytovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu, xx xxxxx území xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx území xxxx xxxx mají xxx poskytovány xxxxxx xxx založení xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §5c5m. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx záměru xxxxxxxxxx služby podle §5d prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxx založení xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zřídit xxxxxxx xxxxx nebo oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx státě Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5c xx 5x, xxxxxxxx x xxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx dne obdržení xxxxxxxxx xxxxx §5f.

(3) Xxxxxxxx Česká národní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx §5c xx 5m xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zohlední xxx sestavování plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §25e xxxxxxxxx získané xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§16x

(1) Xxxxxxxxxx banka xx sídlem xx xxxxx území xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xx xxxxxxx informovat Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx pobočky x x této xxxxxxxxx xxxxxxxxx podklady nezbytné xxx posouzení jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, důvěryhodnosti x zkušenosti,

b) xxxxx xxxxxxx x údajích x xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobočce xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. a),

d) xxxxxxxxxxxxx x rozhodnutích, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx xxxx pobočky xxxx xx xx xxxxx týkají, zejména x xxxxxx zrušit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx pobočka xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxx pobočky,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx země svého xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zahraniční xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx území xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky, xx povinna xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x úpadku x x xxxxxxxxxx konkursu xx tuto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zahraniční xxxxx.

§17

(1) Xxxxx může xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo podílet xx xx jejím xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx společníkem s xxxxxxxxxx ručením,

b) xxxxx x xxxxx, která xx xx této xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxx držené xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 písm. c),

c) xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxx bance x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx průhlednost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x rámci konsolidačního xxxxx nebrání výkonu xxxxxxx nad činností xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x banka xxxx rizika x xxxxx investicí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xx rozumí x xxxxxxx podíl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(2) Institucí xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 1 a xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(3) Kvalifikovanou účastí xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účast xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013.

(4) Pro xxxxx xxxxxxx kvalifikované účasti xx xxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx základním kapitálu xxxx xx hlasovacích xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxx x osobou xxxxxxxx x §20 xxxx. 3,

x) se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xx protiplnění,

c) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 poskytnuty xxxx zajištění, xxxxx xxxx osoba uveřejní xxxxxxxxxx, xx bude xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxxx xx osoba xxxxxxx x §20 odst. 3 doživotní užívací xxxxx,

x) xxxxxxx disponuje xx xxxxxx písmen x) až x) xxxxx ovládaná xxxxxx xxxxxxxx v §20 xxxx. 3,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xx xxxxxxx, jestliže jí xxxxxx xxxxxxxxxx uděleny xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx účet xxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §20 odst. 3 xx základě xxxx moci, xxxx-xx xxxx xxxxx vykonávat xxxxx svého uvážení x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx nezapočítají xxxxxx xx základním kapitálu xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xx xxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx umisťováním xxxxxxx xxxxxx 50), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu do xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx plynoucích x xxxxxx na bance xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 5 % xx xxxxx xxxxxxxxxxx právech xxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx nevykonává xxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx bance nezapočítává xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze podle xxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu do xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx plynoucích z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx 8 xxxxx xxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx pokud xxxxx xxx zbytečného odkladu Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 7 nebo 8, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 7 xxxx 8 a

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo změny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x).

(10) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 nebo 8 xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxx a ovládaná xxxxx má organizační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx 8,

x) v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x ostatními xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx pomocných xxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 18 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§18

(1) Banka xxxxx xxxxxxxx s osobami, xxxxx k ní xxxx zvláštní xxxxx (§19), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xx nebyly xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Pobočka banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx bance xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19), xxxxxxx, které xx xxxxxxxx ke své xxxxxx, účelu xxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx klienty.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx zajištění xxxxxxx, xxx rozhodne-li x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxxx xx základě xxxxxxx příslušného bankovního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx žadatele. Xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxx.

§19

(1) Xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považují

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx x dozorčí xxxx banky a xxxxxxx výboru xxx xxxxx 71), xxxxxx, xxxxxxxxxx x jmenování;

c) xxxxx ovládající xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx;

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx dozorčí xxxx xxxxx, členům xxxxxx xxx audit, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x osobám xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx pod písmeny x), b) x x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) osoby s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx bankovní xxxx Xxxxx xxxxxxx banky;

h) xxxxx, které banka xxxxxx.

(2) Na zahraniční xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 přiměřeně. Xx xxxxx xxxxxx x xxxx pobočce xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx i osoby xx xxxxxx pobočky.

§19a

(1) Obchody x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xx vlastní xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx možno xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odborné xxxx prokazuje banka xxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x ostatních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxx xx nemožnost xxxxxxxxx xxxx nabídek,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx informací,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx kterém xxxx xxxx být xxxxx xxxxxxx doložit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx banku x xxxx klienty.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu.

§19x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

(2) Xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxx, řídicím a xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§20

(1) Banka může xxxxxxx xxxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxx xxxx xxxxx zaknihované.

(2) Xxxxx akcií, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx vydávány xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxx x případech, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx jednající xx shodě xxxxxx xxxxxx oznámit xxxx xxxxx x mít xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x nabytí xxxxxxxxxxxxx účasti xx xxxxx,

x) ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx překročí 20 %, 30 % xxxx 50 %, xxxx

x) k xxxx, aby se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x to x x xxxxxxx, xx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx nabytou xxxxxx xx xxxxx nevykonávají; xxxxxxxxxxxxx hlasovacích xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka nejpozději xx 2 pracovních xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souhlas xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxxxx odkladu vyzve xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx který xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx osobách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx ovládnout, xxxxx x xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo která xx být xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx podílu, který xxxxxxx xx xxxx xxxxx nabytím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo ovládnutím xxxxx, x xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9. Xxxxx tiskopisů x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx o stanovisko xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx přijetí xxxxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxxx osobou x kvalifikovanou účastí xx osobě, která x xxxxxxx souhlasu xxxx, je xxxxx, xxxxx xx povolení xxxxxx dohledu tohoto xxxxxxxxx xxxxx působit xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, investiční xxxxxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx takovéto xxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 50. xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 písemně xxxxx xxxxxxxx x předložení xxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx vyžádaných informací Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxx odeslání této xxxxx xx běh xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxx, x to xxxxxxx xx dobu 20 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx této lhůty xx možné pouze xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xx xx dobu 30 xxxxxxxxxx dnů, xxxxx žadatel

a) má xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx bankami, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx nejpozději do 60 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nevydá, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx. To xxxxxxx v případě xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12. Xxxxxxx-xx rozhodnutí x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, postupuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx přechodu xxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx krize.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxxx xxx tom x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 9 xxxx xxxxxxxx informace předložené xxxxxxxxx xxxxxx dostatečné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx vyhoví, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxx banky xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx výkon xxxx xxxxxxxx x pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) osoby, které xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jsou důvěryhodné,

b) xxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx řídicí xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx banky xx xxxx každodenní xxxxxx, xxxxxxx xxx zjevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dostatečný xxxxx, xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x vykonávaným x plánovaným činnostem x bance,

d) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx být banka xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx bankou, xxxxxx xxxxxx informací xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a

f) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx mohlo dojít x porušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx došlo.

(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x souhlas xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx ji xxxxxxx, je povinna xxxxxxxxxx neprodleně o xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx zbytečného xxxxxxx xx požádat o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(12) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxx xxxxxx pouze v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx bance nebo xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx změnám x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx, x xx do xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(14) X rozhodnutí x xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx účasti xxxxx xxxxxxxx 3,

b) xxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(15) Osoba nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxx kvalifikovanou xxxxx xx bance xxx, xx klesne xxx 50 %, 30 % xxxx 20 % xxxx xx xxxxx pozbývají, xxxx

x) snižují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, xx xx přestávají xxxxxxx.

(16) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 15 xxxxxxxx xxxxx x osobě nebo xxxxxxx snižujících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx osobách xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, údaje x xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx snížena xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx podílu xx xxxx bance po xxxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx informovat Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx změny podléhají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 15, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(18) Banka, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx národní bance xxxxx nebo názvy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti x xxxx těchto xxxxxx.

§20a

(1) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx předchozího souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 nebo xx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 14 x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 12, x dále x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11 xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx nebo osob x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxx je xx újmu řádnému x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě lze xxxxxx působení xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pozastaví majiteli xxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xx shodě x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx akcionářských xxxx:

x) xxxxxxxx se x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) požádat x svolání xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akcionářských xxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 11 x nebyl xxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 12, x xxxx x xxxxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky, popřípadě xxx xxxxxx působení xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x uloží xxxxx xxxxxxx vztah xxxxxxxx touto xxxxxxxx x xxxxxxxxx možné xxxx, kterou xxxxxxxx xxxx smlouva, občanský xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §26aa odst. 2 xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x obchodním xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxx vyslovil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem neplatnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pozastavena xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx xxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx 32) je xxxxxxx xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx banky x uvedením všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx i xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx je povinna xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx hromady nejpozději x xxx jejího xxxxxxx.

§20x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vede xxxxx, xxxxx je účastníkem xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx mezibankovního platebního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx vztahuje x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§20c

(1) Xxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx x české xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx účtu xxxx xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx tím xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xx banka, xxxxx xxxx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinna xx xxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku x xxxxx xx bance xxxx spořitelnímu a xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobily, k xxxxxxx nesprávně provedené xxxxxxxx transakce x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx platební xxxx, x xxxx je xxxxx oprávněna uvést xxxx neoprávněného příjemce xx xxxxx, x xxxx by byl, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Podnět xxxxx odstavce 1 xxx xxx do 3 xxxxxx ode xxx vzniku xxxxx, x xxxxxx důsledku xxxxx x nesprávnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx správců xxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxx, která nesprávné xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(4) Odstavce 1 xx 3 xx použijí i xx xxxxxxx zahraniční xxxxx x xx xxxxxxx zúčtování x xxxxx xxxx xxxxx.

§20d

(1) Česká národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx základě x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx výjimku xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxx xxxx skupině xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx desce Xxxxx xxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx na úřední xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§21

(1) Banka, xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx vést xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 16)

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx povinna evidovat x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 10 let.

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxx auditor xxxxxxx

x) xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx,

x) ověření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx auditora zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ověření xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx účetní xxxxxxx x řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx zprávy xx stanovených lhůtách Xxxxx xxxxxxx bance,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v §11a x 11b, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §11a odst. 6 xxxx. x).

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ověření xxxxxxxx x kontrolního systému xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), způsob, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) promíjí xxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxx ověření xxxxxxx. Xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ověření xx xxxxxxxxx části xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(4) Vybraného xxxxxxxx je banka xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxx xx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxx.

(5) Ověření xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx x bance xxxxxxxxx auditor, který xx x bance xxxxxxxx vztah xxxxx §19 odst. 1. Xxxxx platí xxx xxxxxxx osoby vykonávající xxxxxx auditora auditorskou xxxxxxx.

(6) Xxx zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx banky x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 až 6 xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx bank x xxxxxx xxx členského xxxxx.

§23

(1) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 4 měsíců od xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávu vyhotovenou xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 16) xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X této xxxxx xxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxxx valná xxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrku xxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx v této xxxxx neschválí, banka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxx hromady x xx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx banka xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx.

§24

(1) Banka je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx informace a xxxxxxxx, jejichž xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Banka xx xxxxxxx předložit Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k tomu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x předkládat Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx další xxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x podle xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx bance informace x xxxxxxxx xxxxx §5j, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxx předkládání xxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % základního xxxxxxxx xxxx vyšší, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx xxxx jiných právnických xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jazyku přiměřeně; x xxxxxxx pochybností xxxx Česká národní xxxxx xxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX DOHLED X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§25

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, včetně xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zahraniční xxxxx a v xxxxxxx stanoveném zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxx xxxxxxx na xxxxx. Činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx [§26d odst. 1 xxxx. x)], xxxxxxx součástí je xxxxx, podléhá bankovnímu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx vykonávanému Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx místě, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx požádat x kontrolu xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx u xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxx účelem xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxx výkonu xxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na činnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxx 76).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx své působnosti xxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx podílí na xxxxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, doporučení, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx tak xxxxxx.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x),

x) osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx uvedenými x písmenech x) xx d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx uvedených v xxxxxxxx 6, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxx může

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zkoumat xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ústní vysvětlení xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) získávat xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 za xxxxxxxx, xx k xxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 písm. b) xx x) x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx uvědomí dotčený xxxxx xxxxxxx.

§25x

(1) Všechny osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx funkce. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxx identifikovat, x xxxxxx konkrétní xxxxx xx xxxxx xx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxx trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu, nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doplňkového xxxxxxx nad xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx 34) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, finančními xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx nebo orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx informací Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx krize, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedených xxxxx §25d odst. 2 xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx a

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 226 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxx xxxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx funkce,

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dohledu nad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) dohledu xxx xxxxxxxxxx nebo vypořádacími xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx platebního xxxx vypořádacího xxxxxxx,

x) xxxxxx činného v xxxxxxxx xxxxxx,

x) České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx banky Xxxxx xxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, systémů xxxxxxxxx x mechanismů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dohledu xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx pověřených xxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je nezbytné x řešení krize x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx.

Xxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx orgánům x xxxxxx xxxxxx x členských státech x x výjimkou xxxxxx a osob xxxxx písmen g), x), i) x x) i x xxxxxx státech x xxxx xx xxxxxx x Evropské centrální xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx 67).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx bankovního xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, je-li xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní smlouvy.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx poskytnuty též xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4 x 6 xx xxxxx pouze xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx cizích xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nikomu xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dohledu xx xxxxx xx xxxxx jiného státu xxxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx nikomu xxxxxxx.

§25b

Zjistí-li Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích, x xxxxxx důsledku by xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx finančního xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx situace") x Xxxxx xxxxxxxxx, informuje xxx zbytečného xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x členských xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a odst. 4 xxxx. x) x

x) xxxxxx veřejné xxxx uvedené x §25a xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jsou-li xxx ně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

Xxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx

(1) Česká národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, strategie, postupy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx může xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x ohledem xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxx čl. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx odhalená xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Česká národní xxxxx provádí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x postavení xxxxx xx finančním trhu x xxxxxxxxxx, rozsahu x složitosti xxxxxx xxxxxxxx, minimálně však xxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx bance xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrové, tržní x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxxxx xxxxxxx na

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxxxx bankou xxxxx xx. 177 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx řízení bankou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, nařízení xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x používáním uznatelných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým se xxxxxx xxxxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 57 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) míru, x xxxx kapitál udržovaný xxxxxx xxxx aktivům, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx dosaženého xxxxxx převodu rizika,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx likvidity, měření x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx scénářů, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, jakým jsou xxxx dopady xxxxxxxxx xx systému xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku k xxxxxxx riziku podle xxxxx třetí xxxxx xxxxxx kapitoly xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx banky; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řádných xxxxxxxxx metodik a xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx trzích a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx na přezkum x xxxxxxxxxxxxx možný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx ostatních dotčených xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx úrokovému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx; xxxxx by x důsledku náhlé x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxx 2 xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ekonomická xxxxxxx banky o xxxx xxx 20 % xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 93 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, a xxxxx xx identifikováno xx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxx článku 429 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, nařízení xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx xxxxxx x xxx vyhodnocování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rizika xxxxxxxx páky, kterým xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nadměrné páky xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 94 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, přihlédne Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx kulturu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx podkladových dokumentů x xxxxxxxx vnitřního x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx banka poskytla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 61 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013; xxxxxx-xx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx xx více xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx riziko, xx xxxxx v budoucnu xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx pozic nebo xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx podle xx. 105 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx umožní xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; obchodním xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 4 odst. 1 bodu 86 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§25d

(1) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c, xx více xxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx trh, xx xxxxxxxxx provádět xxxxxxx a vyhodnocování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stejným xxxx xxxxxxxx způsobem. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podobným xxxxxxxxx profilem xxx xxxxx zejména xx xxxxxxx zhodnocení systémového xxxxxx podle §25c xxxx. 3 písm. x).

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx podle §25c xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň jednou xxxxx xxxxxxxx testy xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx kvalitu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xx používání xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx.

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§25e

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx procesu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tak, xxx nebránil xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v provedení xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx

x) seznam xxxx, které xxxx xxx předmětem zvýšeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4,

b) xxxx xxxxxxx na místě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a ovládaných xxxx xx xxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx,

x) informaci o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zajištění,

d) seznam xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxx §25c a §25d xxxx. 2 xxxx výsledek xxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §25c xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise,

e) xxxxxx xxxx, xxxxx představují xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx trh,

f) xxxxxx xxxxxxx bank, x xxxxxxx to Xxxxx xxxxxxx banka považuje xx nezbytné.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx x návaznosti na xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx podle §25c, xx-xx xx nezbytné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx místě,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx přezkum provozních, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) provádět xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx vybraných rizik, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxxxx jejímu dohledu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 92 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013; §26 xxxx. 3 xx použije xxxxxxx.

§25x

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

ČÁST SEDMÁ

OPATŘENÍ X XXXXXXX

§26

Xxxxxxxx k nápravě

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx činnosti v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavební spoření, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx porušení a xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kapitál xxxxx čl. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

2. zlepšila xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx soulad x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předpisem provádějícím xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

3. předložila xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x požadavky xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx položek k xxxxxxx a rezerv xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx činnosti, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx banku,

6. omezila xxxxxxxxxxx síť, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §8b xxxx. 1 xxxx. a) bodě 4, xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z čistého xxxxx,

9. xxxxxxx zisk xx xxxxxxx přednostně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxxx rozdělení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013; xxxxx xxxxx zákaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby,

11. ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v činnosti x zdržela se xxxx xxxxxxxxx,

12. xxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12m xxxx. 1 x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů, xxxxxx informací x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uložit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxx banky, k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx banky, zejména xxxxx §8b odst. 1 xxxx. b), x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jednotu xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx platnosti,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zisku xx xxxxxxx než podle §12m xxxx. 4, xxxxx Česká národní xxxxx neschválila plán xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uložit opatření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1, zejména pokud

a) xxxxxx nedostatky v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, postupech xxxx xxxxxx mechanismech xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, právním xxxxxxxxx xxx provádějícím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 393 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 nebo xxxxxxxxxx ve strategiích xxxx xxxxxxxxx xxxxx §12c, nebo v xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §26k xxxx. 1 x 2 obdobně i xxx xxxxxxxxxx banku, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§26d xxxx. 1 písm. x)], xxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§26d odst. 1 xxxx. x)] nebo xxxxxx xxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx níž Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž x xxxxxxx případě xxx xxxxxxxxx xxxxxxx kapitálu xxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xx rizika xxxx xxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx požadavky,

c) uložení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx 2, bodů 5 x 6 x bodů 8 xx 10, xxxxxxxx 2 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx f) xx xxxx jako xxxxxxxxxxxx x dosažení xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx,

x) je pravděpodobné, xx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bude mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxxxxxx, že ačkoliv xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx podceněna,

f) xxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xx. 377 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xx x výsledků zátěžových xxxxx xxxxxxx potřeba xxxxxxxx xx výši, xxxxx významně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s korelací.

(4) Xxxxx národní banka xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx model k xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) uložit, xxx xxxxxxxxx, xx nesoulad x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx,

x) uložit, xxx xxxxxxxxxx plán na xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a stanovila xxxxx k xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx obnovení souladu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx těchto úprav, xx-xx nepravděpodobné, xx xxxxx původního xxxxx xxxx xxxxxxxx plného xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx,

x) xxxxxx souhlas xx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx modelu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx obnovit soulad x rámci xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx souhlas x používáním xxxxxxxxx xxxxxx tržního xxxxxx xxxx xxxxxx vhodná xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx okamžitého xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx naznačuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 366 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, že xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §26k xxxx. 1 x 2 obdobně x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)], členem xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx [§26d odst. 1 xxxx. x)] xxxx členem skupiny xxxxxxxxxx ovládajícího xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, nad xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx požadovat xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxx dohledu může Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxxx, xxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu, člena xxxxxxx xxxx nebo xxxxx dozorčí xxxx, xxxxx ve vedení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a rezerv,

3. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. snížila xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx úhrady ztráty x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondy xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx 20 % xxxxxxxxx kapitálu,

5. xxxxxxx xxxx svého xxxxxx x xxxx xxxxx nebo převedla xxxx xxxxx x xxxx osobě na xxxxx xxxxx anebo xxxxx omezila xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x této xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo omezením xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx uvedených,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx operací x osobami, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s bankou xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx pobočce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx vztah xxxxx §19,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného než xxxxxxxxx státu alespoň xx výši xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx interního xxxxxxxx xxx výpočet kapitálového xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání a xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx; Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx akcionáři nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx jednání,

b) dočasně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx nebo výkon xxxxxx x jiné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) uveřejnit informaci x tom, xxxxx xxxxx xx odpovědná xx xxxxxxxxxxx jednání x jaká je xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 1, 2 x 4 a odstavce 6 xxxx. x) xxxx 4 x xxxxxxxx 6 xxxx. x) nelze xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x členského státu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodu 4 xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx než členského xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4, xxxxxxxx 6 písm. f) x xxxxxxxx 7 xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x činnosti xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx.

§26a

Zjistí-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě xx xxxxx než xxx třetiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, uloží bance xxxxx xxxx xxxx x těchto xxxxxxxx x xxxxxxx:

x) zvýšit xxxxxxxx kapitál xxx, xxx xxxxxxx kapitálový xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx celkového xxxxxxxxxxxx poměru podle xx. 92 xxxx. 1 písm. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 100 %,

c) xxxxxxxxxx xxxxx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osobě s xxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nezaložit ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx úrokové sazby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx běžné xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx splatností xxx, jak xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx..

§26aa

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx opatření x xxxxxxx uloženo.

(2) Xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx k nápravě, xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rada České xxxxxxx xxxxx.

§26xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§26ab

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx, xxxxx xx uveřejnění

a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 5 xxx.

§26b

(1) X xxxxxxx, xx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx nebo xx xxxxx xxxxxxxx neschopnou xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx pravděpodobně xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pokles celkového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, informuje x tom xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 x xxx její xxxxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxxx xxxxx xx vedení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x osoby xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§26xx

(1) Xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx klesne pod xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx, xx účelem splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx dán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx musí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) lze upsat xxxx xxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx akcií; xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx nesplatil xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) přednostní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nejméně 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx přednostního xxxxx xxxx xxxxxxx 14 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx upsání xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úpis xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx emisní xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx neúčinné,

i) xxxxxx xxxx nových xxxxx xxxx xxx splacen x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xx xxxxxx hromadu xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě podle xxxxxxxx 1 se xxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx; nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxx nezpůsobuje xxxxxxxxxx následného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§26xx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bankovního xxxx finančního xxxxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §4, 5, 1124 xxxx x §26f xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxx, převodů finančních xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx §12, 13 x §14 písm. x), b) a x), nebo

d) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční banky.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li naplněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 458 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(4) Xxxxxxxx obecné povahy xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx na úřední xxxxx České xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxxx xxxxx xx nevyžaduje. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxx xxxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

BANKOVNÍ DOHLED XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§26x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x konsolidačním celku.

(2) Xxxxxxxx dohled na xxxxxxxxxxxxxx základě xxxx xxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x má xxxxx xx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení §25a xxx xxxx dotčeno.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x osobách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx §25a tím není xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxx ví, xx xxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx informace xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx bankovního xxxxxxx prováděný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx skupiny evropské xxxxxxxxxx banky [§26d xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové osoby [§26d xxxx. 1 xxxx. x)] xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx touto skupinou. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx koordinace x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx dohled na xxxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx písemná ujednání x koordinaci x xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx této xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx ujednáními xxxxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Namísto Xxxxx xxxxxxx banky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové osoby xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx 61) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx Česká republika xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx nahradila xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxx tento xxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx. Při výkonu xxxxxxxxxx dohledu orgánem xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx se použije xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx. Odpovědnost za xxxxx způsobenou orgánem xxxxxxx jiného členského xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 62).

(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávajícího xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx skupinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě nad xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxx nebo nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx 61) nad členem xxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx mezinárodní smlouvou.

(10) Xxxxxxxx 6 xx 9 xx použijí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx.

§26x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) konsolidačním xxxxxx xxxxxxx ovládající xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx osoby,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx, spořitelním a xxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 20 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 21 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky skupina xxxxxxx xxxxxx a xx ovládanými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou x xx ovládanými xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, finančními institucemi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) skupinou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podnikem xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 35 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládající banky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pomocných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx ovládající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx holdingovou osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) evropskou ovládající xxxxxx ovládající xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jakémkoli xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, xxxxx má sídlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 31 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

q) evropskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 33 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013,

x) odpovědnou bankou xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

1. x České xxxxxxxxx,

2. x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx členském státě, xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx bilanční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. x xxxxx xxx xxxxxxxx státě, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26e xxxx. 6 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx;

xx-xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxx xxxx, odpovědnou xxxxxx xx skupině xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x největší xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx skupině xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx neupustila xxxxx §26e xxxx. 6 od xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky; xx-xx x takovémto konsolidačním xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx sumou,

t) xxxxxxxxxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

1. v Xxxxx xxxxxxxxx,

2. v xxxxx členském xxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx činnosti v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx banku x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26e xxxx. 6 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

xx-xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodů 1 až 3 xxxx bank, xxxxxxxxxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx banka x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) konsolidovaným základem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 48 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(2) V xxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ovládající xxxxx xxxx xxxx xxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx oprávněna xxxxx x dohodě x příslušným zahraničním xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx.

(3) Z xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §8a xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx.

§26x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx skupinou xxxxxxxxxx xxxxx x xxx skupinou zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládající xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banka, obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx mají xxxxx x xxxxx než xxxxxxxx státě.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx skupině xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx odpovědnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx sídlo x xxxxx xxx xxxxxxxx státě.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx od výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx první,

jestliže se xxx dohodne s xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx nevhodné, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx bank xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xxx finanční xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx skupině xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene a), xxxx banku, která xxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx dohledu xx konsolidovaném xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxxx základě nad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, má-li ovládající xxxxx xxxxx ve xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem stejného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Není-li vykonáván xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxx tímto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx požadovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx členem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.

§26x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx ve skupině xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnímu dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxx x kontrolní xxxxxx (§8b),

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§12c),

x) xxxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 4.

(2) Osoby xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx sdělovat Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx nebo prostřednictvím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx. Tuto povinnost xxxx dále osoby, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 16 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxxxxxxxxx banky, zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26x

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxx účely bankovního xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx.

(2) Tuzemská ovládající xxxxx, odpovědná xxxxx xx skupině xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, odpovědná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx x odpovědná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Tuzemská xxxxxxxxxx xxxxx, odpovědná xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx banka ovládaná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx banka xx skupině zahraniční xxxxxxxxxx banky x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit xxxxx informací, které xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx způsobem x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx operace xx xxxxx stejného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rizika x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx mechanismům xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx xxxxxxx zajistit, xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dozorčí rady xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zkušená xxx xxxxx své xxxxxx x pro zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zákona. Podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x navrhovaných změnách xxxx xx vedení x xxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxx stane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejím vedení xx 2 xxxxxx xxx dne, kdy xx stane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, xxxxx xx xx za xx, xx xxxxx xx xxxxxx této finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx ve vedení xxxxxxxx holdingové osoby nebo xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx holdingové xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx finanční holdingové xxxxx xxxxxx osoby nebo xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx osoba není xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§26x

(1) Zjistí-li Xxxxx xxxxxxx banka nedostatky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx skupině finanční xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx ovládané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx holdingové osobě, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bance xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx auditu x xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxx ovládající xxxxx,

x) uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx nebo omezit xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx stejného konsolidačního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx bankou, xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zvláštních zákonů, xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5k,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx konsolidačního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

§26x

(1) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx nad skupinou xxxxxxxx ovládající xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 7) xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky xxxxxx xxxx úkoly:

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx spolupráci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx postup xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx zahrnuje koordinaci x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x §8b xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x x §12c, xxxxxx xxxxxxx prováděného xxxxx §25c a ukládání xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xx smyslu obdobných xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu,

c) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány dohledu x x případě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank, kterými xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxx xx. 4 odst. 1 bodu 45 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, plánuje a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xx nepříznivý vývoj x bance x xx mimořádné xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xx xxxxxxxxxxx situací; xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx situace, informování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §38i odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxxxxx potřebné k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx osobou, zejména x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx této osoby xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx státu (§38ha),

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x žádosti x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx o xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 68).

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx skupinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž člen xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, neplní xxx úkoly uložené xx xxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 68).

§26x

(1) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx, v xxxx xx sídlo xxxx xxxx xxxxxxx nebo x němž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobočky podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx

x) centrálním xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx xxxxxxx informace, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §25a xxxx. 4 xxxx. x), a

b) Evropskému xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxx v §25a xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx ně významné.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx mimořádnou xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohled na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nad xxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx sídlo x xxxxxxxx členském xxxxx xxxx x xxxxx členském státě xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, významné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

§26x

(1) Vykonává-li Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx skupinou xxxxxxxx ovládající xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx evropskou xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx s xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uložit xxxxxxx této skupiny

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 odst. 2 písm. a) xxxx 1 x xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx xxxx zahraniční banku,

b) xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx nad minimální xxxxxx&xxxx;x v xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kapitálu nad xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x v xxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x zahraničního xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x záměru xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rizika xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx do 4 xxxxxx ode xxx, xxx předložila xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx členy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx dohody xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx lhůtě xxxxxxxx

x) xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx skupiny, nad xxxxx vykonává xxxxxx, x bez xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dotčené xxxxxxx; xxxxxx přihlédne x xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxx xxxxxxx vyjádřenému xx stanovisku ostatních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx této xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx Xxxxx národní xxxxx x posledních 7 xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sporu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 69); xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx orgány vykonávající xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, přeruší Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, skupinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxx do 4 xxxxxx ode xxx, xxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o posouzení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xx lhůtě xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx skupinou xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx,

x) xx Česká xxxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxxxx opatření k xxxxxxx podle §26 xxxx. 2 písm. x) xxxx 1 x xxxxx §26 xxxx. 2 písm. x); přitom xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovisku xxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx nad členy xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 7 xxxxx xxxx uplynutím uvedených xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x urovnání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 69); xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dotčené skupiny xxxxxxx v xxxxxxxx 1 požádají o xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx. Česká národní xxxxx si xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vždy, xxxxxxxx o xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x něho xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxx, xxx xxxxx se xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, 3 písm. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1, 2, 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxxx 5. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx přezkoumat na xxxxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxx vykonávajícího xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx tohoto návrhu.

(7) Xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx minimální xxxxxx, xx-xx xx xxxx povinnost uložena xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26l

(1) Vykonává-li Česká xxxxxxx xxxxx bankovní xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, zřizuje xxx xxxxxx úkolů uvedených x §26i x 26j kolegium. Xxxxxxx x činnost xxxxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26c xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx než členských xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomoci a xxxxxxxxx orgánů dohledu xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxx xxx spolupráci Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při

a) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §26c xxxx. 6 xx 9, je-li xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx plánů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25c,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdvojených xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §26c odst. 5, §38ha odst. 3 xxxx xxxxx x xxxxx obdobných ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uplatňování pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx skupiny, xxxx xxxx dotčeny xxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

x) plánování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §26i xxxx. 1 xxxx. x) x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxx xxxx xxxxx zřízeny.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx banka,

b) xxxxxx vykonávající dohled xxx členy xxxxxxx xxxxxxx,

x) orgány dohledu xxxxxxxxxxxxx států, v xxxxx xxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx významné pobočky, xxxxxxxx pobočky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx významné xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu,

d) xxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chrání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx je požadován xxxxxx Evropské xxxx.

(4) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxx kolegia x určuje, xxxxx xxxxxxx se účastní xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx kolegia. Xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5o xxxx. 2 x 3, jakož x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, především x xxxxxxxxxxx situacích.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členy kolegia x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednání x xxxxxxxxxxx činnostech x xxx zbytečného odkladu xx informuje o xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §25a xxx xxxx xxxxxxx.

§26m

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx nad finančními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x rizikově xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odpovědnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxx, xx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx použije xxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xx na xxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkový dohled xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud jde x rizikově xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pouze zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx konglomeráty, je-li xxxxxxx vykonávajícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx při výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx nejvýznamnější xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx konglomeráty, x xx za xxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťoven, xxxxxxx xxxxx xxx x rizikově orientovaný xxxxxx.

(5) Vykonává-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx nejvýznamnější xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx konglomeráty, x to xx xxxxxxxx, xx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx příslušná x xxxxxx o použití xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx xx nejvýznamnější xxxxxx xxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx k xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx konglomerátem.

§26m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

ČAST XXXXXX

§27

§27 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§28

§28 zrušen právním xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29x

§29x zrušen právním xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§33x

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXX SOUHLASU

§34

(1) Xxx xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx licenci xxxxxx.

(2) Xxxxxxx může xxx dále xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx banky xxx zjištěn xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36e xxxx. 2 xxxx. x), x), x), x), x), i), x), x), x), x), x) xxxx §36e xxxx. 3 písm. x) x xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36h odst. 1 xxxx. x) xxxx §36h odst. 2 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x udělení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxx došlo k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

f) xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x části xxxxx, čtvrté xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx x §26 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013. Xxxxx xxxxxxx xxxxx nemusí x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, vůči xxxxx xxxx uplatněno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx, že kapitálový xxxxx pobočky banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx kapitálového poměru xxxxx §12a xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx odejmout xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxx souhlas udělen xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx této žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx udělen.

§35

(1) Xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxxx x poskytovat xxxxx x vykonávat xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dluhů. Xx xxxx, xxx vypořádá xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx banku podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Pravomocné xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx rozhodnutí x odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx pobočce x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx.

§35a

(1) Xxxxxxxx, jímž xxxx zrušil xxxxxxxxxx Xxxxx národní banky x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti, xxxx

x) právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nepoužije, pokud xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x odnětí xxxxxxx přiznán xxxxxxxx xxxxxx.

§35x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

XXXX JEDENÁCTÁ

LIKVIDACE XXXXX

§36

(1) Xxxxxxx-xx xx banka x likvidací nebo xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jmenování xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, byla-li xxxxx odňata licence.

(2) Xxxx rozhodne o xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 bez xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx do 24 xxxxx xx obdržení xxxxxx. Vyvěšením rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxx ve xxxxxx x tím xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx; den xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx zvláštní vztah x xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx podílela.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx, xx xxxxx xx vztahovalo bankovní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §39 xxxxxx zákona xxxxxxx.

(5) Likvidátor xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx x doklady xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x družstev, x xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x neplatných xxxxxxxx xxxxxxx (§12 xxxx. 2).

(7) Náklady xxxxxxx x výkonem xxxxxxxx likvidátora xxxx xxxxxxx z majetku xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxx hotových výdajů x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxx státem x xxxxxx xxxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

PŘESTUPKY

Přestupky fyzických xxxx

§36x

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §2 xxxx. 1,

x) xxxxxx činnost, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bance xxxxx ovládne xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §20 xxxx. 3,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 11,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

1. xxxxxx nebo xxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 3, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 15, xxxx

x) x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člen xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxx osoba xx xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §8 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx funkce xx xxxxxx než povoleném xxxxxxx.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx, xxxx správní xxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady banky xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §26b xxxx. 1.

(5) Fyzická xxxxx jako xxxxx xx vedení zahraniční xxxxx xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky bankovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx neprodleně xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní banku xxxxx §26b odst. 2.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx odstavce 3,

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) xxxxxxxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x); není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx 130 000 000 Xx.

§36x

(1) Xxxxxxx osoba xxxx osoba, která xx při xxxxxxxxx xxxxx seznámila x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §36 xxxx. 4.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že jako xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člen xxxxxxx rady xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39.

(4) Xxxxxxxxxx, správce, zástupce xxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx údaje Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41d odst. 4 x 5 x §41g xxxx. 5.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zástupce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Garančnímu xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 6.

Přestupky xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §2,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, bez xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx banku xxx předchozího xxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxx §20 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx

1. nabude xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxx xxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxxx souhlasu České xxxxxxx banky xxxxx §20 xxxx. 3, xxxx

2. nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 15, xxxx

x) x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osoba podléhající xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zamlčí xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných informací xxx účely bankovního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkci x péčí řádného xxxxxxxxx.

(5) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx.

(6) Právnická osoba xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx vklad, xxxxxxxx úvěr nebo xxxxxxxxx xxxx činnosti xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g),

d) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx 5,

x) dvojnásobku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) x xxxxxxxx-xx xx podnikající xxxxxxx osoba; není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit, xxx xxxxxx xxxxxx do 130&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) dvojnásobku xxxx neoprávněného prospěchu, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx f) xxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx-xx ho xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx možné xxxx neoprávněného prospěchu xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu dosaženého xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 316 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

g) xxxxxxxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x) až f) xxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx pokutu xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z konsolidované xxxxxx xxxxxxx ovládající xxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

§36d

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx smíšená xxxxxxxx holdingová xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) nezajistí, xxx xxxx statutární xxxxx, člen jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx správní xxxx xxxx člen její xxxxxxx xxxx splňoval xxxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 5, nebo

b) x xxxxxxx x §26g xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xx xxxxxx nebo xx nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xx xxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxx peněžní prostředky, xxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx x provedení platební xxxxxxxxx 53) nebo xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx xxxxx §41f xxxx. 10.

(3) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel platebních xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx evidovány peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx k provedení xxxxxxxx transakce 53), xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly vydány xxxxxxxxxxxx peníze, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41f xxxx. 7, nebo

b) xxxxxx evidenci údajů xxxxx §41c xxxx. 3.

(4) Oprávněná finanční xxxxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) založí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §5f,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených x §5f x §5g xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx v §5d xxx xxxxxxx xxxxxxx x bez oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx §5i.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), odstavce 2 xxxx 3,

b) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Přestupky xxxxx

§36x

(1) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx v rozporu x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §5f,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx x xxxxxxx, xxx

1. je informována xxxxx §5g xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx oznámení xxxxxx předáno orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx xxxxx §5h odst. 2, xxxxx xxxxxxxx informaci xxxxx §5h xxxx. 1,

x) neoznámí České xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených x §5f a §5g odst. 1,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx x §5d xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x nich České xxxxxxx bance xxxxx §5i,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinností podle §11 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 8,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) nezavede xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §12 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxx vkladatelů z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stabilitu xxxxx,

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xx xxxxxxx nevýhodné, nebo

o) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxx §19a xxxx. 1.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) její řídicí x kontrolní systém xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutím xxxxxxx xxxxx §8b, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jejího úvěrového xxxxxxxxx podle čl. 431 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) nedodrží xxxxxxxx xxx stanovení kapitálu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx x třetí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx §20d,

x) nesdělí Xxxxx xxxxxxx bance údaje, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje xxxxx xx. 99 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) použije xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx státu, nebo xxxxx přístup xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 143 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské komise,

f) xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx údaje, nebo xxxxx neúplné xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 101 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

x) xx vystaví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx vystaví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 395 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §20d,

x) v rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx nesprávné anebo xxxxxxx údaje x

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

x) neudržuje xxxxxxxxx nebo po xxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 412 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 431 xxxx. 1 až 3 xxxx čl. 451 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neúplnými nebo xxxxxxxxxxx údaji,

l) xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem,

m) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 17 xxxx 18,

n) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 28, 51 xxxx 63 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx banky, xxxx xx nebo xxxxxx členem xxxxxx xxxxxx.

(3) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprověřuje xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 2, §16a xxxx §24 xxxxx xxxxx xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx České národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 89 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1.

(4) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx opravné xxxxxxxxx podle §20c xxxx. 1,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu 10 xxx,

x) nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x),

2. ověření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx. x),

3. vypracování zpráv x ověření účetní xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx. x),

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xx. 431 xx 455 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

e) xxxxxxxx vybraného xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §22 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 1 provedl xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 1,

g) nezveřejní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 odst. 1,

x) v xxxxxxx x §23 xxxx. 2

1. nerozhodne xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. neuhradí xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx hromady,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx výroční zprávu x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance,

j) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx §26a, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměr xxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě §26k odst. 7.

(5) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x žádosti o xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38,

x) xxxxxx na písemné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxxxxxxx xxxxxxxx x §38 odst. 3 xx 6 x 8,

x) nepodá xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx to xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpis xxxxxxxxx, xxxxx xxxx o xxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §38a xxxx. 2,

x) neúčastní xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41c odst. 3 nebo 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x vkladech podle §41c odst. 10, §41d xxxx. 4 x 5, §41f xxxx. 3, §41g xxxx. 5 xxxx §41n,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §41eb xxxx. 3,

x) xxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §41f xxxx. 7 x 8 x xxxxxxx x §41f odst. 9,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxx

x) neinformuje xxxxxxx xxxxx §16 odst. 8 xxxx §41s xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 odst. 8, xxxx xx byl xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxx. 10.

(6) Xx přestupek lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x) xxxx i),

b) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), g), x) xx n),

c) 50 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), odstavce 4 nebo odstavce 5,

x) xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a xxxxxxxx-xx xx ovládaná banka; xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10% xxxxxxx ročního obratu xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ovládající xxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období.

§36x

(1) Xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx §8b xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx uspořádání a xxxx mechanismy xxxxxxx x §8b xxxx. 1 x používané xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxx x propojené x xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx části xxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osob zahrnutých x konsolidačním xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §26g xxxx. 2, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26g odst. 3.

(4) Xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §26g odst. 4 xxxxxxxx své xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx rizika x xxxx spojená xxxxx xx podrobit odpovídajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx, odpovědná xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxxxxxx banka ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a odpovědná xxxxx xxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podléhajícího xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26f xxxx. 1 xxxx xx. 11 x 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 000 Xx.

§36g

Přestupky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Zahraniční xxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) uskuteční na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §5c xx 5m,

x) neuloží x České xxxxxxx xxxxx výpis x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xx 4,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx klienta x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 let,

g) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24,

x) xxxxxxxxx x požadované xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §26 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx podle §37 odst. 2,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 odst. 2,

k) xxxxxx xxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx bankovního tajemství,

l) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v §38 odst. 3 xx 6 a 8, xxxx

x) využije x reklamě rozdílů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx mezi členskými xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x),

x) 50 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x) až m).

§36x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx než členském xxxxx, xxxxx vykonává xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s licencí,

c) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8b odst. 1 x 2,

x) xxxxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změny,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxx podnikáním bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

x) xxxxxx xxxxxx každé smlouvy xxxxxxxxx x klientem xxxxx §11 xxxx. 8,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 1 provede obchody xxxxxxxx, xxxxx poškozuje xxxxx xxxxxx vkladatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §12 xxxx. 2 xxxxxx smlouvu xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

m) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 3 nebo §19a xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12a xxxx. 1,

x) x rozporu x §24 xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx neúplné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxx kapitálového požadavku xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §12a odst. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 1 x §14 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §13.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 obchody, xxxxx by vzhledem xx xxxxx charakteru, xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx provedeny s xxxxxxxxx klienty,

c) xxxxxx xxxxxxxxx evidovat v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na účet xxxxxxx x xxxxxxx xx účet xxxxxxxxxx xxxxx,

x) neuschová xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx podle §21 xxxx. 2,

x) nezajistí, xxx auditor xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx banky,

2. ověření xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx,

3. vypracování xxxxx x ověření účetní xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vybraného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §22 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §26 odst. 1,

x) nezpracuje údaje x xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxx tajemství xxxxx §38,

x) xxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nepodá na xxxxxxx vyžádání xxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x §38 xxxx. 3 xx 6 x 8,

x) neúčastní xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nepřispívá x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do Fondu,

n) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx a informaci x xxxxxxxx podle §41c odst. 10, §41d odst. 4 x 5, §41f xxxx. 3, §41g xxxx. 5 xxxx §41n, nebo

o) neposkytne xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41eb odst. 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) až x),

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. l),

c) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), j) xx x), odstavce 2, xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x), m), x) xxxx o).

Xxxxxxxx ustanovení

§36i

§36i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§36j

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uloženém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejnění

a) bylo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx posouzení shledáno xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 nebo 4 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 5 xxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx základě. Poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxx x zpracovávat xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čísla, xxxxx xxxx přiděleno, xxxxx xxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx osobách, xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uskutečnit xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx právním x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxx. Na xxxxx získané a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§38).

§38

(1) Xx všechny xxxxxxxx obchody, xxxxxxx xxxxxx xxxx, včetně xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx bankovní xxxxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx osobám pověřeným xxxxxxx bankovního xxxxxxx. Xx xxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, které působí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bankovní xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx o klientovi x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, podá banka xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; 20)

x) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; 21)

c) správcům xxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 43);

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí;

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx dluží, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x pojistnému, xxxxxx x xxxxxxxx, orgánů xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx pokutách, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecních xxxxx ve věci xxxxxx o xxxxxxxxx xx dávkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dluhu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx sociální podpory, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx pojišťoven ve xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx exekutora xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; 23)

x) Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx; xx platí x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudce; xxx xxxxxxxx xxxxxx xx použijí ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hnutí pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a politických xxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zpravodajské služby xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 39),

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx podle xxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x Generální xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek, které xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx vyžádání xxxx xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx klienta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx x xxxxxxx dávky xxxxxxxx xx xxxx klienta xx dni, xx xxxxx xxxxxxxx poslední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxx. Banka je xxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxx sdělit xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx je povinna x xxx souhlasu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 87) xx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele 87) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, který vedla xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx o zmocněnci, xxxxx xxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxxx účtu.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout Xxxxxx xxxxxxxxxx a potravinářské xxxxxxxx xx písemné xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx zemědělské a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 89) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx identifikátor xxxx, xxxxx vede, x xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx majitelem xxxxxx xxxx, x zmocněnci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(7) Za podání xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x h) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněné za xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx účtu nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxx banky xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o svém xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx x osobě, která xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx práva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx náleží xxxxx xxxxxx věcných xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx bance xx xxxx xxxxx než 60 xxx nebo xxxxxx své povinnosti xxxx bance sjednané xx smlouvě nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, omezuje xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství xxx, že xxxxx xxxx nejdříve 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx klientem, xxxxxxx xxx xxxxx jen xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41c odst. 3 a označení xxxxxxxx povinnosti.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu se xxxxxxx odstavce 2 xx 9 xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 až 9 x 12 obdobně.

(11) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx tajemství, xxxx xxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx nutné xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§38x

(1) X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxx xxxxx jedinečném xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx údajích x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x důvěryhodnosti xxxxxx xxxxxxx, a to x xxxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinny zajistit, xx tato xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx banky a xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 31) x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). K xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx banky, xxxxxxx zahraničních xxxx, Xxxxxxxx centrální banka, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx osoby, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x registru xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx porušením bankovního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xx však xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx získaným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx by šlo x údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x registru xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelné x registrem za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx x těmto xxxxxx x způsob xxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Požadavek xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxx, pokud má x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx x informačních xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx registru.

(4) Xxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxx informace xxxxx odstavců 2 x 3, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx má xxxxx, xx úhradu nákladů, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx vedeny x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxx pobočky zahraniční xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, učiněné státnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §38.

§38xx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx není bankou, xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx mají xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zahraničních xxxx; xxxx banky xxxx xxxxxxx zahraničních xxxx xxxx povinny xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxxxxx x chránit xx xxxx zneužitím.

§38aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§38xx

(1) Banka, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 84) xxxx xxxxx kvalifikovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace umožňujícího xxxxxxxxxx služby národního xxxx xxx identifikaci x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx systém"), xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx umožněno xxxx xxxxxxxxx také v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umožňovat v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, pokud

a) xxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx nebo změna xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx plnění povinnosti xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx banky postupovat xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx prostředku x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) po xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx používat prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx správci národního xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx národního xxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; součástí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nelze xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx; neplnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) budou xxxxxxx veškeré úsilí, xxxxx xx nich xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx používat xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému.

(4) Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatel identifikačních xxxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx národního xxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x České národní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§38ac

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ab odst. 1 xxx xxxxxx použít xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vyžaduje xxxxxx předpis xxxx xxxxx působnosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx alespoň pro xxxxxx záruky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci 85) x

x) xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx klientem, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, postupem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx technické specifikace, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou identifikaci 85) a který xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx systému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 83), xxxx

3. s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ab xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dispozici xxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 1 xxxx 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xx splněna xxxx x případě, xxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1. osoba, xxxxx xxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x je vázána xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. a) zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxx, která jedná xx xxxxxxxx instituci xxxxx bodu 2 x je vázána xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x příslušná úvěrová xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 nese xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x

x) informace xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kopií xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx x banky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx banky nebo xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx u

a) banky xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx tento prostředek xxxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38xx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38ac odst. 1 xx považuje xx přístup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou oprávněny xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxxxxxxx bodu poskytne xxxxxx xxxxxxxxx bodu xxx identifikaci x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému, jehož xxxxxxxxxxxxxx správcem podle xxxxxx o elektronické xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§38xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38xx

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky nebo xxxxxxxxxxxx identifikačních služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx informační xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx pro využívání xxxxx").

(2) Systém xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vazeb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx využívání údajů xxxx xxxxxxx dálkové x nepřetržité xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí x xxxxxxx xxxxx xxx potřeby evidenční xxxxxxx údajů podle xxxxxxxxxx právního předpisu 86).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx vnitra, že xxxxxx pro využívání xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx, xxx v xxx xxxxxxxxx lhůtě zjednaly xxxxxxx. Tato xxxxx xxxxx přesáhnout 6 xxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhraní xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx zjednána náprava.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnických xxxx x xxx xxxxxx, x xxxxxxxx pravidla x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jedním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx banku, pobočku xxxxxxxxxx banky nebo xxxxxxxxxxxxx identifikačních služeb xxxxxxx xxxxxxx. Agendový xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záznamu x xxxxxxx xxxxx x systému xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx soukromoprávního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb.

(7) Xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx, pobočku zahraniční xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§38xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38xx

(1) Banka, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

e) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx x

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo a xxxxx xxxxxxxx, x x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, který smlouvu xxxx xxxxxxxxxx schválil, xxxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxx jednacího x xxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodl, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x datum zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x

x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxx okres xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

h) xxxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx čísla xxxxxxxxx x označení soudu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxx a

j) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

b) xxxxx xxxxxx občanského xxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxxxx občanský xxxxxx xxxxx x

x) datum xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx a druh xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx doklad xxxxx.

(7) Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 6 xxx x konkrétním xxxxxxx využít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx oprávnění banky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§38xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38x

Xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxx doplňkového xxxxxxx 34) a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obezřetného podnikání.

§38x

Xxxxx xxxxxxx banka xxxx konzultační x xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx států, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx mezinárodní smlouvy. Xxxxx základních xxxxxxxxxxxx x konzultovaných skutečností xx xxxxxx v §38d xx 38i.

§38d

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxxxxx xxxxxx x všech xxxxxxxxxx skutečnostech získaných xxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx o

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1 se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxxxxx státě xxxx xxx použila xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26,

b) odňatých xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx holdingových osobách xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) smlouvách podle §26c xxxx. 8 x 9 x xxxxxxxx podle §26e xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx pobočce xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26bb vůči xxxxxxx banky x xxxxxxxxx státu,

g) licencích x xxxxxx bankovních xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) složení xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx udržovat,

i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx proticyklickou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jí prováděném xxxxxx bankovního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řádný xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rámci Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x

x) xxxxx x povaze xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1 xx xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 postup xxxxx §26,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx licenci xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx systému,

c) xxxxxxxxx xxxxx §26c xxxx. 8 a 9 x dohodách xxxxx §26e xxxx. 3,

x) údajích shromážděných xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

1. počtu xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, x xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx povinností a xxxxxxx činností banky,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx mezd, xxxxxx, odměn xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

e) finančních xxxxxxxxxxxx osobách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx holdingových xxxxxxx xxxxx čl. 11 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx pro vydání xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx celku, pokud Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a,

x) fungování xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §25c odst. 3 xx 5, §25d xxxx. 2 a 3 a §26 xxx procesu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c,

x) xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx §25d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx přijatých xxxxx §26m xxxx. 1, 2, 4 x 5,

n) výsledcích xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §25c, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 xx strany xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx,

x) xxxxxxx shromážděných xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8d písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 5,

x) údajích xxxxxxxxxxxxx podle §8d xxxx. x),

x) údajích xxxxxxxxx od xxxxx x xxxxxxxxxx akcionářů, xxxxx se týkají xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx uložených xxxxx §26 odst. 2 xxxx 11, §26 xxxx. 7 a xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx podle §36a xxxx. 1 písm. x) xx x), §36c xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §36e odst. 2 písm. a), x), x) xx x), x), n) x x) x §36e xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxxxxx,

x) složení kombinované xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto složení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxx jiným členským xxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx výbor x xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxx členském státě.

(4) Xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx udržovat,

b) xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxx §12o xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxx v §12o xxxx. 7.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx a zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx 78) x postupech xxxxxxxxx xxxxx §26m xxxx. 1, 2, 4 x 5.

§38xx

(1) Česká národní xxxxx poskytne Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, kdy Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§38x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx členského xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx banka x xxxxxxx i xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1 se sídlem xx xxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1, xx hodlá na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x o xxxxx x oznámených údajích,

c) xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu x xxxxxxx, xxx xxx nesnese xxxxxxx x je to xxxxx v zájmu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26bb vůči xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podle §26xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kolegia xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx udržovat,

b) uznání xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx zavedeného jiným xxxxxxxx státem.

§38f

(1) Před rozhodnutím x změně nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, konzultuje Xxxxx xxxxxxx banka svůj xxxxx x orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Nesnese-li xxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o svém xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx informuje x xxxxx nebo xxxxxx licence xxxxxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xx banka pobočku.

(2) Xxxxx národní banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx banky nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx pobočku.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx svého postupu x orgány xxxxxxxxxx xxxxxxx členských států, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx licenci xxxxxx xxxx odebrat.

§38x

Xxxxx národní xxxxx xxxx provést xxxxxxxx xx místě na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x provedení xxxx kontroly xxxxxxx.

§38x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxx xxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx těch, xx xxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxx nebo xx jejichž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxx této xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx licence xxxx xxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, zejména xxx informace x xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, kapitálovém xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x účetních xxxxxxxxx x mechanismech xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V rámci xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx požádat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx informace související x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x x dohledem na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx informace významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx. Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxx dohledu, xxxxx xx ohrožena xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxx ohrožena xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx x xxxxx xx obnovení likvidity, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x opatřeních, xxxxx x této souvislosti xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx sdělí xx xxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx členského státu, xx xxxxx území xxxxxxxx xxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxx zohlednila xxxxxxxxx, xxxxx od xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx může informovat Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x spolupráci, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx neposkytne požadovanou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§38xx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx jiných členských xxxxx.

(2) Česká národní xxxxx poskytuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx jejich xxxxxxx; x vlastního podnětu xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx finanční xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx informace x

x) majetkoprávních vztazích xxxx členy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ovládané xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby a xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxx jiné xxxxx x konsolidačním xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx správních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx uložených bance xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. a), x xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx modelu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(3) X xxxxxxxxx potřebné x výkonu dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx požádá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě nad xxxxxxxxx ovládající xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx používaných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu 79).

§38x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a §20 xxxx. 3,

x) uložením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx významu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1,

c) zamítnutím xxxxxxx x udělení xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xxxxx čl. 312 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013

konzultuje xxxx skutečnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nesnese-li xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxx národní xxxxx uveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x vyhlášek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx individuálním x xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §26bb a xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx k xxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §26bb,

x) xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daných členským xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právem Xxxxxxxx unie v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) informace x xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx bankovního xxxxxxx xxxxx §25c,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankami x Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x změně xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26e xxxx. 3 x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxx členem xxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx evropské finanční xxxxxxxxxx xxxxx podle §26c xxxx. 8 x 9,

f) informace x xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx používaných při xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxx xxxxx podle xx. 405 až 409 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

g) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 405 xx 409 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, včetně xxxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxx národní xxxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx je xxxx možné xxxxxxxx x informacemi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx dohledu v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx.

§38k

Pokud Xxxxx národní xxxxx rozhoduje xxxxx xx. 7 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, která xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx věcné xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závazků,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiném než xxxxxxxx xxxxx,

x) souhrnně xx Českou xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xx celkovém kapitálu xxxxxxxxxxxx osob na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx držen x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx je držen x ovládaných xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě.

§38k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§38x

Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx překážky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx splacení xxxxxxx,

x) xxxxx ovládajících xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, x xxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx zahrnují ovládané xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx

1. celkovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x ovládaných xxxxxxx x jiném než xxxxxxxx xxxxx,

2. procentní xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x ovládaných xxxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx státě,

3. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném než xxxxxxxx xxxxx.

§38x vložen xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 22.7.2014

§39

(1) Xxxxxxxxxx banky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx banky a xxxxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zájmů xxxxx x xxxxxx klientů. X xxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 2 xx 6 x 8 x §38b je xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcech xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x §41d xxxx. 4 x 5, §41g xxxx. 5 x §41n.

(2) Pracovníci xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx dozorčí xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jim xxxx poskytnuty za xxxxxx vyřízení xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §38 odst. 3 xxxx. x). Xxxx povinnost xxxx xxxxxxx zachovávat vůči xxxxxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx obdobného vztahu.

§40

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo x xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx žadatel xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx licence xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá rozhodnutí x udělení xxxxxxx, x změně licence xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x licenci xx x změnu xxxxxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxx. X případě, xx xxxxxx xxxxxx nebyla xxxxx a Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxx doplnění, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) O žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx si xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x účastnících řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pravomocných xxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 3, §16 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §34 odst. 1 x §40 xxxx. 2.

§41

(1) X rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx banky rozhoduje xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, nejedná-li xx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dvanácté nebo x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx správního xxxx x možném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 51) xx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx licence xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, 3) xxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX POHLEDÁVEK X XXXXXX

§41x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx finančním xxxx.

(2) Xxxxxxxx systém spravuje xxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xx na xxxxx xxxx pobočku xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle §7a.

(4) Zdrojem Fondu xxxx příspěvky xx xxxx a poboček xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx prostředky, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41i, xxxxxx, návratné finanční xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx podle zákona x České národní xxxxx. Xxxxxxx Fondu xxxx i xxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx x Fondu xxx xxx xx xxxxxxx xx pohledávky z xxxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x na splátky xxxxx. Náklady Xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxx Xxxxx se xxxxx x výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x mimořádných xxxxxxxxxx příspěvků xxxxx §41cg nebo x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí podle §41ch.

(6) Xxxxxxxx systém xxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle §41d odst. 1.

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx údajů x případech a xxx účely xxxxxxx x §38 xxxx. 2 až 6 x 8, §41g xxxx. 1, §41n, §41o xxxx. 2, §41p xxxx. 1 x 2 x §41q odst. 2. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 7 x §39 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx pohledávky x xxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 3&xxxx;x v zákoně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx měně xxxx x cizí xxxx, xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx na účtech xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrzených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(2) Pojištěny xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxx xx xxxxxxxx třetí xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx náležela, xx splnění xxxxxxxx xxxxx §41f,

x) finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x obdobnou xxxxxx činnosti; xx xxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, instituce elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41f,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx náplní xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) obce, kraje, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) představující xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a

h) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku x úmyslně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx zajištěny xx xxxxxxxx oběti xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxx xxx vedení xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x vkladu xxxx xx xxx evidenci. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx číslo, x nebylo-li přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) x svěřenských fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx uvedeny xx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xx vkladovém xxxxxxxxxxx, vkladním xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Systém pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxx xxxxx papíry.

(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx podíly xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtové určení xxxx x obec xxxx xxxx doloží xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 500 000 XXX. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx měnu xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx poslední den xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx vztahují.

(7) Pohledávky x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 o xxx, xx xxxxxxxxxx x vkladů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxx toho, xxxxx xxxxxxx nastane později, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx odstavce 8. X doložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů po xxxxxxxxx xxx xxxxx §41d xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtové určení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx rok, xxxxx x 2 xxxx xxxxxxxxx roku, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pohledávky x vkladů xxxx xxxx nebo xxxxx.

(9) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx a xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Banka xxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu je xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 3 a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§41d xxxx. 4 x 5 x §41n) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x poskytování xxxxx.

§41ca

(1) Garanční xxxxxx xx 10. dubna xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xx Fondu x 31. březnu příslušného xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. května xxxxxxx xxxx výši ročního xxxxxxxxx banky podle xxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx systémů xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx zohledňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohledávek x vkladů x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sazbu xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx xxx formou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx objem xxxxxxxxxx ve Xxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 1, xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 100 000 XXX xxx jednu xxxxxxxxxx osobu u xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx"), stanoví Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxx příspěvků xxx, xxx celková výše xxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxxxx hodnotě 0,045 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Poklesne-li objem xxxxxxxxxx xx Fondu xxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx roční sazbu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx příspěvků xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx pohledávek x vkladů bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, nejpozději xx 5 xxx od xxxxx kalendářního xxxx, xx kterém x xxxxxx xxxxxxx došlo, x závislosti na xxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xx Fondu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx pohledávek x xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx xx xxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx pohledávek x xxxxxx bylo xxxxxxxx xx 6 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§41xx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx informuje xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx Garanční systém x výši ročního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Garanční xxxxxx do 10. xxxxxx každého xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx může xxx xxxxx neodvolatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx Garanční systém xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx systém xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx aktivem x nízkým xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxxx a pokud xxxxx právo x xxxxx xxxxxxx volně xxxxxxxx. Aktivem s xxxxxx rizikem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úvěrové xxxxxx xxxxx čl. 336 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 obdržel xxxxxxxxx xxxx xx výše 50 % 80).

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského státu xxxxxxx xxxxxxxxx roční xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx podle §41ca xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxx odkladný xxxxxx.

§41xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. x účinností od 1.1.2016

§41xx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx, Xxxxxxxx systém x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx jí xxxxxxxxxxxxxx výši chybějících xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx 0,5 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Řízení xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského státu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx platebního xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxx až xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nebyla zaplacena xxxxx x včas, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí.

§41xx

Xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku, xxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx zaplatily xxxxxxxxx. Xx-xx banka xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx zaplacením xxxxxxxxx, platí x xxxxxx částky xxxxx x xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx vymáhá Xxxxxxxx xxxxxx.

§41xx

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x platí x xxxxx xxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41xx

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ročního xxxxxxxxx xxxxx §41ca xxxx mimořádného příspěvku xxxxx §41cc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxx xxxx období xxxxxxx xxxxxxxxx, xx ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 88) xxxxxxx xxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 338/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§41xx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx prostředky Xxxxx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx Garančního xxxxxxx spojených xx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Garanční xxxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uvedení xxxxxx, xxx které nelze xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky nebo xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx a termín xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx mimořádných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 2.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx xxx platbu xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx termínu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxx termín.

(4) Banka xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek x xxxxxxx stanoveném Xxxxxx xxxxxxx bankou. Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného než xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx účinek.

(5) Na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §41cd x 41ce xxxxxxx xxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 338/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§41ch

Pokud xxxx xxxxxxxx x okolnostem možné xxxxxx peněžní prostředky x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Fondu xxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cg, xxxx xx xxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potřebné výši xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x účinností od 1.10.2020

§41x

(1) Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámení Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než členského xxxxx dostát xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx banka vydá xxxxxx oznámení bez xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx zjistila, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v době xxxxxx xxxxxxxx dotčená xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského státu xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx nebo xxxxxxxxxx soud vydal xxxxxxxxxx x úpadku xxxx jiné xxxxxxxxxx x důvodů přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx důsledkem xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nakládat s xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a), xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx den.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup informaci x xxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) x xxxxxxxxx, xx xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo pobočce xxxxx x xxxxxx xxx členského státu x Garančnímu xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxx banka, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu x likvidátor, správce, xxxxxxxx správce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx podle §41c xxxx. 3 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41r xxxx. 2; xx neplatí, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, bývalá pobočka xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx x xxxxxxxxxx, správce, xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx správce jsou xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxx poskytnout Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §41c xxxx. 3 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41r xxxx. 2, které xx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx, bývalé pobočce xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41f odst. 7 x 8.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx den xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §41e odst. 2, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x výzvou xxxxx §41e xxxx. 4 xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx financí a Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx zahájení výplaty xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx nastal xxxxxxxxxx 7 pracovních dnů xx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 14 pracovních dnů xx rozhodného xxx xxxxxxx xxx zahájení, xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxx podle §41e odst. 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 x 8, xxxxxxx xxxxxxxx xx uveřejní x xxxxxxxx o xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx národní banku. Xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx stanoví Xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dne.

(8) Nesplnění xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

§41x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pojištěné xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vedených xxx 2 x více xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxx-xx bance xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx za xx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx vyznačí xxxxx xxxx podílu ve xxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxx náhrady xx xxxxxxx x měně xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx; u xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx je měna xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx daný xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx státu, x němž xx xxxxxxx daný xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladu xxxx x úroky xxxxxxxxx k rozhodnému xxx. Náhrada xx xxxxxxx v xxxx xxxxx, x xxxx xx nachází daný xxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx.

(2) Náhrada xxxxxxxxx osobě se xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx účet, se xxxxxxxx podle kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx oprávněná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx §41ea, že xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxx a xxxxxx x xx xxxxx §41eb odst. 1, poskytne Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx pohledávky x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §41ea xx xx xxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxx v odstavci 2, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jedné xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"). Ekvivalent xxxxxx xxxxxx x měně xxxxx, x xxxx xx nachází daný xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx kurzu, xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx rozhodný den.

(4) Xxxxxx uveřejněnou způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx dokumenty xxxxx §41eb xxxx. 1 xxx účely posouzení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx pohledávku x xxxxxx xxxxx §41e odst. 3.

(5) Xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 x 8 xx xxxxxxxxx xx xxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx oprávněné xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx podle §41f xxxx. 7 x 8.

(6) Xx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxx §41f xx zvýšená xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úschovy xxxxx xxxxxxxxxx řádu nebo xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx nebo x peníze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx u xxxxx x x xxxxxxx xxxx banky xxxxx §5c xxxx. 1 v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu pro xxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§41xx

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41e odst. 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených v §41e odst. 3 x §41eb odst. 1, pokud rozhodný xxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx připsání xxxxxx na účet x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jímž xx xxxx částka xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx plynoucí x prodeje nemovité xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx doložen xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx nemovitostí, včetně xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx o rozvodu xxxxxxxxxx, jehož součástí xx xxxxxxxxxx společného xxxxx manželů xxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx rozsudkem x xxxxxxxxxx manželů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo smrti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx pojistného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx doloženo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx,

x) vyplacením jednorázového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx doloženo xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxx jednorázového vyrovnání,

f) x xxxxxxxxxx odstupného xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx odstupného xxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx dohodou, při xxxxxx náleží zaměstnanci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyplacením xxxxxxxxx xxxx odchodného xxx xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odchodného, x xxxxxxxxxx odchodného xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x bezpečnostním xxxxx xxxxxxxxxx službu, při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx potvrzením zaměstnavatele xxx xxxxx posouzení xxxxxx na podporu x nezaměstnanosti x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxx xxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx doloženo pravomocným xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx, pokud bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x přiznání nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxxx x vazbě, xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pravomocným rozhodnutím xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx, trestu nebo x ochranném xxxxxxxx, xxxx

x) vyplacením xxxxxxxx xxxxxx oběti trestného xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzením.

(2) Pokud xxxx vkladatel, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx účet xxxxxxxx x touto xxxxxxx xxxxxxxx, lhůta podle xxxxxxxx 1 neběží xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kterým vkladatel, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx nakládat. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx částkou xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxx zástupce xxxx opatrovník xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 na xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nakládat xxxxx xxxxxxxxx o příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx poprvé nakládat.

(4) Xxxxxxxx notářské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx kterému xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxx oprávnění s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 1.

§41xx

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx vyplacení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xx 2 měsíců od xxxxxxxxxx dne, spolu x dokumenty xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §41e xxxx. 3, xxxxxx o výplatu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z vkladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zvýšené xxxxxxx poskytne banka, xxxxxx banka, xxxxxxx xxxxx z jiného xxx členského xxxxx, xxxxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zástupce xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx xx 4 xxxxxx xx rozhodného xxx, xxx xx oprávněná xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx podle §41e xxxx. 3.

(3) Banka, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení poskytne xxx xxxxx posouzení xxxxxx oprávněné osoby xx výplatu zvýšené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Garančním xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jaká xxxx zvýšené náhrady xx pohledávky x xxxxxx xx náleží, xxx zahájení, místo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxx z vkladu xxxxx §41e odst. 3. Xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 3 xxxxxxx Garanční xxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xx rozhodného dne.

(5) Xxxxx oprávněná osoba x xxxxxxx dvouměsíční xxxxx k xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, je xxxxxxxxxx xx mrtvou xxxx pokud xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx v průběhu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx dnem xxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 x 4 x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x odstavci 3 xxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxxxxx České národní xxxxx.

§41f

(1) Xxxxxxx prostředky xxxx osob evidované xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem se xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxx xxxxxxx xxx 2 a xxxx xxxxxxxxxxxxx evidovány xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx povinen xxxxx&xxxx;xxxx pobočce banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxx jsou evidovány xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx podíl xxxxx x xxxx, identifikovat xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §41c odst. 3 x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx. Xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx x xxxxxxx xx tomto xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávkou x xxxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxx ve své xxxxxxxx.

(3) Pro účely xxxxxxx náhrady x Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx každou x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx předá Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx z vkladu xx zvláštním xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxx x případě, xx xx každá z xxxxxxxxx xxxx měla xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xx skutečný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx, náhrada se xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi. Xxxxxxx účtu xx xxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx bance nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dispozici s xxxxx x identifikovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §41c xxxx. 3 x xxxxx&xxxx;xxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zaznamená xxxx údaje ve xxxxxxx x účtu xx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx spojeno xxxxxxx xxxxxx, x xx své evidenci.

(6) X xxxxxxxx majitele xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 5 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx jejichž xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx platebních xxxxxx svěřili x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx 53) xxxx xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické peníze, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než členského xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 větě xxxxx x x odstavci 5 xxxx druhé. Xxx xxxxx výpočtu výše xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xx xx skutečného xxxxxxxxx těchto peněžních xxxxxxxxxx považují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §41c xxxx. 3 x předat xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x případech stanovených x §41d xxxx §41n. Xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsob, xxxxx xxxx osoby poskytují xxxxx informace tak, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xx Xxxxx.

(8) Xxxxxxxx 7 platí xxxxxxx xxx obchodníka x cennými papíry, xx xxxxx účtu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx 54), x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitele xxxxx exekučního xxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 7 xxxx 8, je xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx povinností xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x případech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2 až 6 a 8.

(10) Xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx informace x tom, u xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx veden xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx x souladu xx zákonem upravujícím xxxxxxxx xxxx uloženy xxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze.

§41x

(1) Garanční systém x rozsahu potřebném xxx xxxxxxxxxxx výplaty xxxxxx spolupracuje x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výplatu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, u kterých xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 dozví, xx xx xxxxx xxx o pohledávky x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti, a xx bylo zahájeno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx činnost.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, u xxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxx jisté, xxx x xxx xx xxxxxxxx obdržet xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx Garančnímu xxxxxxx doloženo, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxx,

x) je Xxxxxxxxxx xxxxxxx doloženo, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezujícího xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §41p xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x potřebné prostředky xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxx xx dne zahájení xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepředá Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pobočkou xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, správcem, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Garanční xxxxxx obnoví výplatu xxxxxxx pozastavenou xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxx okolnosti, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Banka, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x údaji xxxxx §41d xxxx. 4 xxxx 5 xxxx §41eb xxxx. 3 xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x následně Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x změně podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx výpočtu xxxxxx, která xxxx x Xxxxx vyplacena xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxxxxx x přírůstkům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, ke xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxxx převodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx pobočky banky x jiného než xxxxxxxxx státu učiněného xx xxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance xxx zbytečného odkladu xxxx, co xx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx.

§41h

(1) Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx náhrad xxxxx §41d odst. 6 a 7 x §41eb xxxx. 4 x 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx rovnající xx xxxxxx právu na xxxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx pohledávka xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxx práv xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx x Xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxx.

(3) Právo xxxxxxxxx osoby na xxxxxx z Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx stanoveného jako xxx zahájení výplaty xxxxxx podle §41d xxxx. 6 x 7 x podle §41eb xxxx. 4 x 5. Po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §41g xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§41i

(1) V případě, xx xxxxxxxxxx Fondu získané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41cc nepostačují k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky na xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dbát, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41d, xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potřebné xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provozovatele zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, pokud

a) není xxxxxxx dostát xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) není xxxxx povinností xxxxxxx xx xxxxxx době xxxx jinému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x objemu, xxxxx xxxxxxxxxx 0,5 % objemu krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti o xxxx, xxxx xxxxx x době jeho xxxxxx a x xxxx počáteční xxxxxxx xxxxx x

x) zaváže xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z xxxxxx x členského xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mezní xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úvěru. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx státu xxxxx podmínky xxxxx §41i odst. 2 xxxxxxx.

§41k

(1) X xxxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §41i, Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx byly závazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx systému xxx poskytnut úvěr xx provozovatele zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x vkladů x xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x výběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc xxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx splatil xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§41l

§41l zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2012 Sb.

§41x

Xxxxx a pobočka xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zmiňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx. Banka x pobočka xxxxx x xxxxxxxxx státu xxxx x xxxxxxx xxxxx pouze xxxxx xx xxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ročně, xxxxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxxxx. Xxx tom xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinny Xxxxxxxxxx systému xx xxxx xxxxxxxx x xx lhůtě xxx xxxxxxxxx, xxxxx však xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §41c xxxx. 3 a §41f odst. 2 xx 5, a xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx než 10 xxxxxxxxxx dnů, poskytnout xxxxx vedené xxxxx §41f xxxx. 7 x 8. Zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Garanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxx test xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zátěžového xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx jen xx dobu xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxx xxxxxx Evropskému xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx prostředků xx Xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§41o

(1) Garanční systém xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, likvidátor, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Garančnímu xxxxxxx xxxxx §41d xxxx. 4 za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxx §41n xxxx. 2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x členských států, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Garanční xxxxxx xxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx systém xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z vkladů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x vkladů podle §41i xxxx. 2 x §41j.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx uzavření xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo není xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího dohled xxx xxxxxxxxx trhem x oblasti bankovnictví 74).

§41x

(1) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatele zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx státu x x xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Garanční xxxxxx není xxxxxxxxx xx jednání učiněné x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx provozovatele zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxxx úpadku banky xx xxxxxx x Xxxxx republice vykonávající xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx Garanční systém xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x tomto jiném xxxxxxxx státu x xxxxxxxxx výplaty xxxxxx xx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx Garančního systému. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx, xx-xx takové xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x vkladů xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx měl xxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx výplaty xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvkům banky xx Xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx, uhrazeným x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx banku x xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x výši xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx.

(4) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§41q

(1) Xxxxxxxx systém xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx dohoda uzavřená xxxx Xxxxxxxxx systémem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx než členského xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx banka účastní,

b) xxxxx se xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx zapojen xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z vkladů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41r

(1) Garanční xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx použije

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky, xxxx níž xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxxxx, používá xxx xxxxxxxx komunikaci x xxxxxxxxx účtu, x xxxxx vznikla xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxx

x) úřední xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx sídlo xxxxx, xxxx xxx má xxxxxxxxx osoba pohledávku x xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx pobočka banky xxxxx §5c xxxx. 1, xxxx xxx xx oprávněná osoba xxxxxxxxxx x vkladu.

(2) Xxxxx xx účet, x xxxxx vznikla xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x banky xxxxx §5c odst. 2, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Garančnímu xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxx roku xxxxxxxxx o vkladech, x xxxxxxx xx xxxxxxx účtu zvolil xxxx xxx xxxxx xxxxx, s uvedením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu, x xx xxxxx stavu xx xxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vkladatele o xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx banky xx xxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 měsíc xxxx xxxxxxx účinnosti těchto xxxxxxxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxx zachování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx, xxx byli vkladatelé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx ve lhůtě 3 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vybrat xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx, x xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přesahují xxxx xxxxxxx stanovenou x §41e xxxx. 2.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ

§42

Právnické xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 158/1989 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§43

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxx uvedené v §11c odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxxxx banka xxxxxx do xxx 1. září 2014 xx bezprostředně předcházející xxxxxx xxxxxx, x xx xx podmínek x xxxxxxxx uvedeným x §11c.

§44a

Údaje xxxxxxx x §11c odst. 1 xxxx. x) až x) poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxx instituce xxxxxx xx dne 1. xxxx 2014 za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxx x §11c.

§44x

(1) Xxx xxxxx §12j odst. 3 x 4 xx xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxxx xxxxx 5 % použije xxxxx 3 %.

(2) Xxx účely §12u xxxx kapitálová rezerva xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx

x) 2016 25 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx §12u,

x) 2017 50 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12u,

x) 2018 75 % x kapitálové xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12u.

§44x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxxx, kritéria, xxxxxxxxx xxxx postupy xxxxx xx. 124 odst. 4 xxxx. a), xx. 150 odst. 3, čl. 153 xxxx. 9, čl. 181 odst. 3 xxxx. a), čl. 182 odst. 4 xxxx. x), čl. 197 xxxx. 8, xx. 221 odst. 9, xx. 312 xxxx. 4 písm. x) a x), xx. 316 xxxx. 3, xx. 318 xxxx. 3, xx. 363 odst. 4 xxxx. a) a x), xx. 382 xxxx. 4 xxxx. x), čl. 426, xx. 440 xxxx. 2 x xx. 443 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx zveřejní pouze xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx Česká národní xxxxx dobu a xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx národní banky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

§44x

Xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů podle §41n odst. 2 xx 3. xxxxxxxx 2017.

§44x vložen právním xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§44x

(1) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xx Fondu 0,04 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Průměr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx banka x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx propočítává podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů k xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxxxx kalendářním xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vznikl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx. Výpočet se xxxxxxx v xxxxx xxxx. U xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxx x cizí xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx měnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 31. xxxxxxxx 2015 činí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx 0,08 % x xxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx pojištěných pohledávek x xxxxxx xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xx včetně úroků, xx xxxxxxx připsání xxxxxx xxxxxxx nárok x témuž xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x české měně. X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx přepočet xx xxxxxx měnu použije xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx, ke kterému xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx 31. prosince 2015 činí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxx 0,02 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx pojištěných xxxxxxxxxx x xxxxxx stavební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pojištěných xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx, na jejichž xxxxxxxx vznikl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx, xxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spořitelna xxxxxxx xxxxxxxxx xx Fondu xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvek xx platí x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx povinna x xxxxxx částky platit Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

§44e xxxxxx právním předpisem x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§44x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41xx odst. 2 xxxxxxxxx xxx, xxx xx 3. xxxxxxxx 2024 xxxxxx xxxxx prostředků xx Xxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx lhůta se xxxxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2028, pokud xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x čerpání xxxxxxxxxx Fondu v xxxxxxxx xxxx převyšující 0,8 % xxxxxxxxx xxxxxx krytých pohledávek x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx poprvé xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů. Xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 4 x 5.

§44x xxxxxx právním předpisem x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§45

Xxxxxxxx banka je xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx nadále xxxxx xx úhradu této xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xx zákon č. 158/1989 Sb., x xxxxxxx x spořitelnách.

§47

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Havel x. x.
Xxxxxx v. r.
Čalfa x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx §41c xxxx. 2 se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx příspěvek xx xxx 1995.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1995

XXXX XX

(1) Xx xxxxxxxxxx x činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxxx §26 xxxxxx x. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxx (96/1993 Xx.).

(2) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na stavební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxx měsíce xxx dne zápisu Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx povinny uhradit xx xxxx Xxxxx xxxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxx xx xxx 1994. X 31. xxxxx 1995 se příspěvek xxxxxxx mezi bankou x Fondem x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §41c xxxx. 1.

2. Při xxxxxx xxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxx, xxxxxxx člena xx xxx xxxx, xxxxxxx člena xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx čtyři xxxx x jednoho xxxxx na xxx xxx.

3. Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

4. Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx spořitelny, x. s., xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx-xx povoleno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998, xxxx xx xxxx penále x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx placení xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 x xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxxx ve xxxx 0,075 % dlužné xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx trval xxxx 1. xxxxxx 1998, x xxxxxx xx xxxx 0,05 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xx pojistném trval xx 31. prosinci 1997.

(2) Výše xxxxx xxxxxxx x xx. X bodu 4 xx nevztahuje na xxxxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx niž xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx před 1. xxxxxx 1998; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxx lze pokutu xxxxxx, před 1. xxxxxx 1998 se xxxxxxx xxxxxxxx platné xxxx xxxxx dnem.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx, xxx xxxxx písemná xxxxx xxxxx xx. X xxxx 5 xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xx jednoho roku xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a dozorčí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx uloženou x §17 odst. 1 zákona x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §17 xxxx. 2 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx. X prvním xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o 50 %, xx xxxxxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx je banka xxxxxxx snížit překročení xxxxxx vykazované ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x 25 %. Kvalifikované účasti, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrové i xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx do šesti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x §19b xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Fond xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") vyplatí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x 15. xxxxxxxx 1995 vkladateli České xxxxx, xxxxxxx společnosti Xxxxx, nyní x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx náhradu xx veškeré xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx certifikátů, xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx u xxxx xxxxx x 15. xxxxxxxx 1995, které xxxx xxxxxxx konkurzní xxxxxxxx, a xx xx xx výše xxxx xxxxxxx Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx dodatečných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41d xx 41g zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu Xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dodatečná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. Xxxx xx xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věřitelem banky xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx banky na xxxxxx z Xxxxx. Xxxxxxx dodatečných xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx čtyř xxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 16/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 6.2.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx kterými xx xxxxxxx hlasovací právo, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, je povinna xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx souladu x xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxx, xxx má xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx povinen oznámit xxxx skutečnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 165/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "Fond") xxxxxxx xxxxxxxx a právnickým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x odnětí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx banka x Xxxxxxxxxx, x. x. Xxxxx, xxxx x konkursu, x Xxxxxxxxx banky, x. x., Ústí xxx Xxxxx, nyní x xxxxxxxx, u Xxxxxxx xxxxx, a. x., Xxxxxx-Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"), dodatečnou náhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vkladů x domácí i xxxx měně xxxxxxxx x těchto xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx banka xx xx xxxx 4 xxxxxxx Kč xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx výplatě dodatečných xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41d xx 41g, xxxx xxxxxxxx 2 §41e, xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx sníží x již xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx o částku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx z Fondu. Xxxxxxxxx náhrada xxxx xxxxxxxxx každému, xxx xxx xxxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx xxxx banka. Xxxxxxxxx náhrada xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx. Xx xxx xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladatele xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx se jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. Xxxx xx dnem xxxxxxxx xxxxxxx dodatečných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx plnění z Xxxxx. Xxxxxxx dodatečných xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx do 4 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx dosavadních xxxxxxxx x tohoto zákona, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i na xxxxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx vstoupily x xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx znění xxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "xxxxx zákon") xxxxxxxxxx xx xx členské xxxxx Evropské unie xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, ratifikována x xxxxxxxxx a xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vstoupila v xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxx bankám působícím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem; xxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž pobočky xxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxx, xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, zaniká xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech xx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náhrady xx xxxxx z pohledávek x vkladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Pragobanky, x. x., Xxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xx xxx 1.12.1998; x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x. x., Xxxx xxx Labem, xxxx x konkursu, xx xxx 17.5.1999; x xxxxxxx Moravia xxxxx, a. x., Xxxxxx-Xxxxxx, nyní v xxxxxxxx, xx xxx 11.10.1999.

7. Xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bankou xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pohledávek x vkladů.

8. X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o přistoupení Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se x §41l odst. 1 xxxxx "xxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2002

Xx. III

Vklady xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx knížkách xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potvrzené vkladními xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx 31. prosince 2002. Právo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx 31. xxxxxxxx 2002.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2002

Xx. VII

Přechodná ustanovení

Osoba, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx dosavadní xxxxxx úpravy xxxxxx, x osoby náležející xx xxxxxxx této xxxxxxxx holdingové společnosti xxxxxx xxxx činnost xx souladu s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2006.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004)

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx stala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx předložit České xxxxxxx xxxxx podklady xxxxxxxxxxx důvěryhodnost x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx vedení ve xxxxxx §26g xxxx. 4 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xx xx xxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§36 vložen xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Xx. III

Čl. III xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 37/2007 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Do 31. prosince 2007 xx xx banku xxxxxxxxxx §12c zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož podmínky xxxxxxx stanoví Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx §12a xxxx. 8 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxx bance xxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxx x §25 xxxx. 3 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 120/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

Čl. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x nabytím xxxx zvýšením kvalifikované xxxxxx na bance xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zvýšením kvalifikované xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se posuzuje xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx kvalifikované účasti xx bance nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2009

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx výpočet xxxx xxxxxxxxx bank, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx za část xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx posledním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti, xx xxxxxxx §41c xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx objem xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx, x xx jmenovateli xx xxxxx 12. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx pojištění xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx, stavební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jsou povinni xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §41c xxxx. 3 x 11 x §41f xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §41f odst. 7 xxxx xxxxxxxx zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §41h xxxx. 3 zákona x. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 156/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 5.6.2010

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepožádá o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx 7. xxxx 2010, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx zamítnuta, xxxxxxxx xxxx osobu Česká xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxxx neuděluje. Xxxxxxxxxx x xxxxx vyškrtnutí xx nevydává.

3. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepožívá xxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxx práva Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §12b xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 7. xxxxxxxx 2010. Xx xx xxxx xxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vypracovaného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx předpisem č. 160/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 7.6.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxx stanovená x §26k odst. 3 xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012, činí 6 xxxxxx.

2. Xxxxx zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx X xxxx 10 xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx zákona upravujícími xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 41/2011 Sb. x účinností od 28.2.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §1 odst. 3 xxxx. m) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xx vztahu x investičním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 3.8.2012

Čl. XX

1. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx č. 6/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x zákoně č. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxx č. 190/2004 Sb., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, vyhlášená xx Xxxxxxxx České xxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x k xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx 31. xxxxxxxx 2014. Xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 může Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx do xxx xxxx zrušení, může xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Po xxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx znění xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §8 xxxx. 4 xxxx. x) x §8 xxxx. 6 zákona x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 1. července 2014.

2. Xxxxxxx xxxxx x členského státu xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 4 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx pokud se xxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx xxxxxx zákona x. 21/1993 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx 31. xxxxxxxx 2014.

3. Xxxxxx x uložení xxxxxxxx k nápravě xxxx xxxxxx x xxxxxxx sankce xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx neukončená xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sankce se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx a pobočka xxxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx smlouvu o xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx podléhat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2. července 2014 x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a zúčtování xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxx x. 21/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 odst. 3 písm. c) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Oprávnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cestovní xxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx oprávnění xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. d) xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxx jednající ve xxxxx x nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx bance xxxx jejímu xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 21/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jinou xxxxxx nabyla xxxx xxxxxxx kvalifikovanou účast xx bance přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx nabytí xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx souhlas Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx ve vztahu x tomuto nabytí xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx, jako xx xx tento xxxxxxx xxx udělen.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx o xxxxxx licence xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky o xxxxxx licence xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 338/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 21/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.1992.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

264/92 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxxx notářstvím (xxxxxxxx xxx) x xxxx x xxxxxxxx některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

96/93 Sb., x stavebním xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx zákona XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.4.93

292/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, x xxxxx x. 335/91 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.94

156/94 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, doplňuje xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.7.94

83/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 96/93 Sb., x stavebním xxxxxxx x státní podpoře xxxxxxxxxx spoření a x xxxxxxxx xxxxxx XXX x. 586/92 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx zákona ČNR x. 35/93 Xx., x xxxxxxxx zákon x. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.95

84/95 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 530/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.95

61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.96

306/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx XXX č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx doplňuje xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.98

16/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.2.98

127/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 280/92 Sb., x resortních, oborových, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.6.98

165/98 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.98

215/98 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 21/92 Xx. publikované x xxxxxx x. 75/98

120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2001

239/2001 Xx., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2001

319/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 7.9.2001

126/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/95 Xx., devizový xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 593/92 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 15/2002 Sb., zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 363/99 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.5.2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §5x až 5x, §11 xxxx. 2 věty xxxxx, §11 odst. 5, §16x odst. 2, §25x xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx, §25x xxxx. 5, §26e xxxx. 2, §38x xx 38x a §41x xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

406/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 21/92 Sb. publikované x xxxxxx č. 143/2002

453/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

454/2003 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 6.11.2003 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27.11.2003

s xxxxxxxxx xx 6.1.2004

257/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

439/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 26.7.2004

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

413/2005 Xx., x změně xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Sb., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

62/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx styku), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Sb., x xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.3.2006

70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

159/2006 Xx., x střetu xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x zákonem č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

295/2006 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 21/92 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 93/2006

443/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 178/2005 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxxx x xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx), x xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.9.2006

585/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 31.12.2006

37/2007 Xx., xxxxx XX xx xxx 15.2.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 443/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2007

120/2007 Xx., x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx a na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

s xxxxxxxxx xx 1.7.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

126/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x družstev

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

216/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2006 Xx., x střetu xxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.6.2008

230/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu

s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

433/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.12.2008

215/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 627/2004 Xx., o xxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. &xxxx;21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Sb., xxxxx x. 357/92 Xx., o dani xxxxxxx, dani darovací x dani x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 125/2008 Sb., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xxxxx x.  40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.7.2009

227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

230/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

287/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.8.2009

156/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2010 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 31.12.2010

160/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 7.6.2010

409/2010 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

41/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.2.2011 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2011

73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX a o xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

188/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.7.2011

263/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

420/2011 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách daňových x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

37/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx x Evropské xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.1.2012

254/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 3.8.2012

396/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

227/2013 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 6/93 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

135/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nad xxxx

x xxxxxxxxx od 22.7.2014 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2015 x 1.1.2016

267/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

219/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.9.2015

220/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx x o xxxxxxxx zákona č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.10.2015

375/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů

s účinností xx 1.1.2016 s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.6.2016

258/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x spotřebitelském xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2016

301/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 6.10.2016

302/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

368/2016 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

204/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2018 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti 13.8.2017

371/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

39/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o realitním xxxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 3.3.2020

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 253/2008 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

119/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2020

238/2020 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

338/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

174/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.5.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x. 150/2001 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

2) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů.
3) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) §568 xxxxxxxxxx zákoníku.
6) Xxxxx č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 60/1993 Xx.
8) §8 xxxxxx č. 131/1989 Xx., x Sbírce xxxxxx.
9) Zákon č. 63/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákon č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 61/1996 Xx.
Zákon XXX č. 185/1991 Sb., x pojišťovnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §161e, 161f a 196a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §116 xxxxxxxxxx zákoníku č. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §14 x 15 zákona XXX x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§1 xxxx. x) zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon.
15) §66b xxxxxxxxxx zákoníku.
16) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 3 xx xxx 5. října 1995 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, oznámené x xxxxxx 72/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx č. 4 xx dne 4. xxxxxxxx 1996 xxxxxxxxxx x xxxxxx 61/1996 Xx.
18) Zákon č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx xxxxxx xxx č. 99/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxx. xxxxx č. 530/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx zákonů.
24) §8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §15 xxxxxx č. 254/2000 Xx., x xxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx.
27) §9 xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
28) §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 101/2000 Sb.
29) §21 xxxxxx č. 101/2000 Xx.
30) §27 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
31) §41 xxxx. 2 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
33) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Článek 56x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/XX xx xxx 20. března 2000 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jejím xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES.
36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2002/47/XX xx xxx 6. xxxxxx 2002 o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 229/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 558/2004 Xx.
42) Zákon č. 96/1993 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx stavebního spoření x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 35/1993 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 229/2002 Sb., o finančním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 558/2004 Xx.
44) Zákon č. 159/2006 Sb., o xxxxxx xxxxx.

45) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 94/19/XX xx xxx 30. května 1994 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/1/ES x 2009/14/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/XX xx xxx 4. xxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/109/XX ze xxx 15. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se informací x xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x o xxxxx xxxxxxxx 2001/34/XX.
Xxxxxxxx Komise 2007/14/XX xx xxx 8. xxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice 2004/109/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx informací x xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/44/XX ze xxx 5. září 2007, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 92/49/XXX a xxxxxxxx 2002/83/XX, 2004/39/XX, 2005/68/XX x 2006/48/ES, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabývání x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx sektoru.
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/111/XX xx xxx 16. září 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/48/XX, 2006/49/XX x 2007/64/XX, xxxxx xxx x banky xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx položky xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx řízení.
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2010/76/XX xx xxx 24. listopadu 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx nad xxxxxxxx odměňování.
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2010/78/XX xx dne 24. listopadu 2010, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 98/26/ES, 2002/87/XX, 2003/6/XX, 2003/41/ES, 2003/71/XX, 2004/39/XX, 2004/109/XX, 2005/60/XX, 2006/48/XX, 2006/49/XX x 2009/65/XX x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) a Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry a xxxx).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX.
46) Zákon č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 209/2002 Xx., zákona x. 169/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx. a xxxxxx x. 70/2006 Xx.
47) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
48) Zákon č. 189/2004 Sb.
49) §196a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §4 xxxx. 2 xxxx. x) x h) x §4 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx.
51) §152 xxxx. 5 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
52) §531 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §19 xxxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.
54) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx č. 120/2007 Xx. a zákona x. 230/2008 Sb.
55) Čl. 7 xxxx. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 94/19/ES xx znění směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/14/XX.
56) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (ES) č. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x ratingových agenturách.
57) Xxxxx č. 408/2010 Sb., o finančním xxxxxxxxx.
58) §193 xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Sb.
59) Xxxxxxxxxx Xxxxxx ze xxx 23. xxxxx 2009 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx orgánů bankovního xxxxxxx (2009/78/XX).
60) Xxxxxxxx č. 123/2007 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Čl. 115 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX.
Xx. 28 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu pro xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.
62) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx výkonu veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
63) §55 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
64) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 ze dne 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.
65) Xx. 42x xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/XX, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/111/ES a 2010/78/XX.
66) Čl. 129 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2006/48/ES, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/78/XX.
67) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 1092/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx finančním systémem xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

68) Xx. 112 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2013/36/XX.

69) Čl. 113 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX.
70) Xx. 42 x 132 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2006/48/ES, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/111/ES x 2010/78/XX.
71) §44 xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Xx.
72) Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu vyhlášená xxx č. 18/2006 Sb. m. s.

73) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013 xx dne 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012.

74) Xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1093/2010.

75) Xx. 4 xxxx. 1 xxx 40 x čl. 458 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013.

76) Xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x. 2013/36/XX.

77) Xx. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1093/2010.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx), x xxxxx rozhodnutí x. 716/2009/ES x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX.

79) Xx. 50 x 117 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU.

80) Xxxxxx 336 xxxx. 1 tabulka x. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

81) Zákon č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

82) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 604/2014 xx xxx 4. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU, xxxxx jde x xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx a vhodných xxxxxxxxxxxxxxx kritérií k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podstatný xxxx xx xxxxxxxx profil xxxxxxxxx.

83) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx trhu a x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

84) Xx. 3 xxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx vnitřním xxxx x x zrušení xxxxxxxx 1999/93/XX.

85) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

86) Například xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx inspekci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx utajovaných informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 341/2011 Sb., o Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

87) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

88) §215a xxxxxx x. 374/2015 Xx., x ozdravných xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

89) Zákon č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské inspekci x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxx č. 413/2005 Sb. xxx x xxxxxxxxx od 1.1.2006 xxxxxx, xxxxxxx x §38 xxxx. 3 doplnili za xxxxxxx i) nové xxxxxxx j), které xxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx10x).

- xxxxxxxx novela x. 62/2006 Xx. x účinností xx 8.3.2006 xxxx xx xxx totéž, ale xxxxxxx x) xx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu9c) xx xxxxx navrhovatele proti xxxxxxxxx.

- xxxxx xx xxxxx odstavec dvě xxxxxxx j) x xxxx xxx do xx xxxx, než xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.