Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020 do 31.12.2020.


Zákon o bankách
21/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §3a

ČÁST II. Licence §4 §4a §5 §5a §5b

Princip jednotné licence §5c §5d §5e §5f §5g §5h §5i §5j §5k §5ka §5l §5m §5n §5o §6 §7 §7a

Speciální ustanovení o udělení licence ve vztahu k řešení krize §7b

ČÁST III. Organizace banky §8 §8a

Řídicí a kontrolní systém §8b §8c §8d §9

Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem §9a §10 §10a

ČÁST IV. Provozní požadavky §11

Uveřejňování informací pobočkami bank z jiného než členského státu §11a

Uveřejňování informací ovládajícími osobami a bankami §11b §11c §12

Kapitál pobočky banky z jiného než členského státu §12a §12b §12c §12d §12e §12f  §12g §12h §12i §12j §12k §12l

Kombinovaná kapitálová rezerva §12m

Sazba bezpečnostní kapitálové rezervy §12n

Proticyklická kapitálová rezerva §12o §12p §12q

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika §12r §12s §12t

Kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci §12u

Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci §12v §12w §12x §13 §14 §15 §16 §16a §16b §17 §17a §18 §19 §19a §19b §20 §20a §20b §20c §20d

ČÁST V. Účetnictví a obchodní dokumentace §21 §22 §23 §24

ČÁST VI. Bankovní dohled a povinnost mlčenlivosti §25 §25a §25b

Proces přezkumu a vyhodnocování §25c §25d §25e §25f

ČÁST VII. Opatření k nápravě a pokuty

Opatření k nápravě §26 §26a §26aa §26ab §26b §26ba

Opatření obecné povahy při ohrožení nebo narušení stability bankovního nebo finančního systému §26bb

ČÁST VIII. Bankovní dohled na konsolidovaném základě §26c §26d §26e §26f §26g §26h §26i §26j §26k §26l §26m

ČÁST IX. §27 §28 §29 §29a §29b §29c §30 §31 §32 §33 §33a

ČÁST X. Odnětí licence nebo souhlasu §34 §35

ČÁST XI. Likvidace banky §36

ČÁST XII. Přestupky

Přestupky fyzických osob §36a §36b

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §36c §36d

Přestupky banky §36e §36f

Přestupky zahraniční banky se sídlem v členském státě §36g

Přestupky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě §36h

Společná ustanovení §36i §36j

ČÁST XIII. Společná ustanovení §37 §38 §38a §38b §38c §38d §38da §38e §38f §38g

Výměna informací při dohledu nad pobočkami bank z členských států §38h

Výměna informací při dohledu na konsolidovaném základě §38ha §38i §38j §38k §38l §39 §40 §41

ČÁST XIV. Pojištění pohledávek z vkladů §41a §41b §41c §41ca §41cb §41cc §41cd §41ce §41d §41e §41ea §41eb §41f §41g §41h §41i §41j §41k §41l §41m §41n §41o §41p §41q §41r §41s

ČÁST XV. Ustanovení přechodná a závěrečná §42 §43 §44 §44a §44b §44c §44d §44e §44f §45 §46 §47

č. 83/1995 Sb. - Čl. III

č. 96/1993 Sb. - Část IV

č. 156/1994 Sb. - Čl. IV

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 16/1998 Sb. - Čl. II

č. 165/1998 Sb. - Čl. VI

č. 319/2001 Sb. - Čl. II

č. 126/2002 Sb. - Čl. II

č. 126/2002 Sb. - Čl. III

č. 257/2004 Sb. - Čl. VII

č. 377/2005 Sb. - §36

č. 443/2006 Sb. - Čl. III

č. 120/2007 Sb. - Čl. II

č. 230/2009 Sb. - Čl. VII

č. 156/2010 Sb. - Čl. II

č. 160/2010 Sb. - Čl. V

č. 41/2011 Sb. - Čl. II

č. 254/2012 Sb. - Čl. II

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 135/2014 Sb. - Čl. II

č. 375/2015 Sb. - Čl. II

č. 371/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 37/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

(1) Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 45), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73) x xxxxxxxx některé vztahy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x zánikem xxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank xx xxxxx České republiky. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx společnosti se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, které

a) přijímají xxxxxx xx veřejnosti, x

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) xxxx xxxxxxxx licenci (xxxx xxx "xxxxxxx") (§4).

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) vkladem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx na jejich xxxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xxxxxxxxx tyto další xxxxxxxx, xx-xx je xxxxxxxx v jí xxxxxxx xxxxxxx,

x) investování xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) poskytování xxxxx,

x) otvírání xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, že xx x xxxxxxx uvede, xxxxx investiční služby xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat, xx-xx x tomu oprávněna xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) směnárenskou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx administrace xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, x xxx, xx xx x xxxxxxx uvede, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxx xx kterým xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx,

x) poskytování služby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xx xx x xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx oprávněna xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) a x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxx xx, které xx xxxxxxxx v xxxxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, pokud souvisejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev, xxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Banka xxxx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xx x výkonu xxxxxxx x činností uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxx povolení Xxxxx xxxxxxx banky podle xxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx takového povolení, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkon této xxxxxxxx v licenci. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx trhu, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) x x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx banka prostřednictvím xxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx"); zahraniční xxxxx

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Evropském hospodářském xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (§5a), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky této xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "pobočka xxxxx x xxxxxxxxx státu"),

b) xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx"), xxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxx (§5) x pouze x xxxxxxx xxxxxxx licence.

(7) Xxxxxxx obsahuje jmenovité xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx je dodržovat xxx xxxxxx kterékoliv xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Právní xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 7)

§2

(1) Bez xxxxxxx xxxxx nikdo xxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x hlavních činností xxxxxxxx,

x) předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx emitenta xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x §1 xxxx. 3.

§3

(1) Xxxxx "banka" xxxx "xxxxxxxxxx", jeho xxxxxxxx xxxx slova xx nich odvozená xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx licence, xxxxx xxxx zřejmé xx xxxxxxxxxxx, x xxx se xxxxx "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xx tato xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonem xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx Parlamentem, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxx xx základě obdobné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx navrhované xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v případech, xxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x obchodní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx její xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v případech, xxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x obchodní xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx určeným orgánem xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 73).

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 22.7.2014

XXXX XXXXX

XXXXXXX

§4

(1) Žádost x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Kč x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx tvořen xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O udělení xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx bankami, xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxx licence xxxxxxx, xxxxxxxx

x) zahraniční xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx členského státu x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pojišťovnou, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, která xxxxxx osobu uvedenou x písmenech x), x) xxxx x).

(4) Xxxxx národní banka xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxx jsou splněny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) a x).

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx splněny xxxx podmínky:

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx dostatečnost x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx základního kapitálu x xxxx výši,

c) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§17a xxxx. 4) xx xxxxx&xxxx;xxxx, xxxxxx-xx takové xxxxx, 20 největších xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členů xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx rady xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx orgány xxxxx x jejich xxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxxxxx a organizační xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx řídicí x xxxxxxxxx systém banky,

g) xxxxxxxx plán vycházející x xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxx xxxxx podložený xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx skupiny xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x bankou,

i) xxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx podle písmene x) xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx dohledu,

j) xx xxxxx, xx jehož xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx propojení, nejsou xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx musí být xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx uskutečňují xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), kteří zastávají xxxxxxxx řídicí xxxxxx x jsou xxxxx xxxxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx propojením xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx úzké xxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 38 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx xx oprávněna xxxxxxx si opis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx banky xxxx xxxx navrhovány xx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena správní xxxx xxxx člena xxxxxxx rady banky. Xxxxx v minulosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx rady xxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 5. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx xxx xxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xx akciovou společnost. X xxxx žádostech xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxx podat xxxx, xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx změnou právní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx udělení xxxxxxx xxxxxxxxx ke dni xxxxxx změny xxxxxx xxxxx spořitelního x xxxxxxxx družstva xx xxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx rejstříku.

§4a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.2.2011

§5

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, předkládá xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx vyjádření xxxxxx bankovního dohledu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x záměru xxxxxx pobočku v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, že xxx pobočkou bude xxxxxxxxx bankovní xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Česká národní xxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx původu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pobočce x ohledem xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočky, přičemž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx dostatečná xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx rozsah xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobilost, xxxxxxxxxxxxx x zkušenost xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobočky,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočky, funkční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pobočky,

e) obchodní xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalkulacemi,

f) průhlednost xxxxxxx s úzkým xxxxxxxxxx, ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxx skupiny xxxxx xxxxxxx f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx, na xxxxx xxxxx má xxxxxxx podle písmene x) úzké propojení, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu,

i) xxxxxxxxxx xxxxx hodlající xxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx sídlo x xxxxxxxx xxxxx xx stejném xxxxx,

x) xxx zahraniční xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x bankovním dohledem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxx sídla xxxxxxxxxx xxxxx nestanoví žádné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx žadatel přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4. Vzor xxxxxxxxx a xxxxx xxxx příloh xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx vedení xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx majetkové xxxxxx xxxx pro xxxxxxx čin, jehož xxxxxxxx podstata souvisí x bankovními xxxxxxxxx, xxxxx pro úmyslný xxxxxxx xxx spáchaný x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxx působit xxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(7) Důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx akciové xxxxxxxxxxx.

§5a

(1) Xxxxx se xxxxxx x členských xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud oprávnění x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x zemi jejich xxxxx a pokud xxxxxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx xxxxx §5c xx 5m. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxxx pobočky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hospodářské xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx jde x banky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo x xxxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx x xxxxxxx x mezinárodní smlouvou xxxxxxxxx xxxxxxxx okruh xxxxx, jejichž xxxxx xxxxxxxx xxx podnikání xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxx nepoužije, x xxxxxxxx §3 xxxx. 3 písm. x), §5n, 10, §11 odst. 1 xx 6 x 9, §21, §24 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §26bb, 29a, 37, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §38 xxxx. 2 xx 9, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provádění xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§20c) x §41m.

(5) Pokud xx pobočka xxxxx x členského státu xxxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx (§20b), xxxxxxxx se na xx právní předpisy xxxxxxxxxx provoz xxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §38a xxxx. 1, xxxxxxxx se na xx xxxxxxxxxx §38a.

(6) Xxxxxx xxxxx §26 xxx vůči pobočce xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x případě porušení §11 xxxx. 1 xx 6 a 9,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx §20c x xxxxxxxx xxxxxxxxx bank,

c) x xxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxx, pokud xxx x provoz platebního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxxx xx pobočka účastníkem xxxxxx systému (§20b),

x) x případě porušení §38a x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xx 7,

x) xxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx je xxxxx xxxxx bezodkladně (§5k xxxx. 3), xxxx

x) xx předchozím informování xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Evropského orgánu xxx bankovnictví, je-li xx nutné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx x společných xxxxx klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxx ohrožení xxxx likvidity (§5ka xxxx. 1).

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx x xxxxxxxxx bank x členského státu xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celek, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx-xx o xx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx sídla zahraniční xxxxx. Orgán xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx předchozím xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx na místě x xxxxxxx banky x členského státu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1.

(8) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x vyžadovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxx významné xxx hodnocení rizikovosti xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§5b

Licence xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Xxxxxxx jednotné xxxxxxx

§5x

(1) Xxxxx xx sídlem xx území členského xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx stát") xxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5d xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x domovském xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §5d xxxx. x) se xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5e xxxx. 1 (xxxx xxx "oprávněná xxxxxxxx instituce").

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx oprávněny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §5d x xxx založení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx v §5d xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nemůže banka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nepožívá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx banka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§5d

Banky xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční instituce xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem Evropské xxxx x xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) přijímání xxxxxx xx veřejnosti,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) finanční xxxxxxxx (xxxxxxxx leasing),

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx platebních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se nejedná x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx d),

f) poskytování xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx na xxxxxxx účet xxxx xx účet xxxxxxx

1. x nástroji xxxxxxxxx xxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x měnovým kursům, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. x xxxxxxxxxxxx cennými papíry,

h) xxxxx xx vydávání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx obchodník xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx na jeho xxxx včetně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů,

m) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytování investičních xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 32).

§5x

(1) Finanční instituce, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §5c, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xxxxx xxxx banky xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx řídit xxxxxx stejného xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx hostitelského státu, xxxx xxxxxxxxxx x xx území xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávaného xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 v xxxxxxx x předpisy Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx nebo xxxxx podle §5c xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx závazky,

e) xxxxx xxxx xxxxx podle §5c xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxx xxxxxxx dohledu domovského xxxxx, xxxxx o xxx vystaví xxxxxxxxx.

(3) X případě, že xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx xxxxxxxx 1, domovský xxxxx dohledu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xx sídlem v xxxxx členském xxxxx xxxx vykonávat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5f

Banka podle §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční instituce, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx následující xxxxxxxxx:

x) xx území xxxxxxx členského státu xxxxx založit pobočku,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výčet xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) adresu v xxxxxxxxxxxx státě, xx xxxxx xxxx možno xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobočky,

f) v xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx též podklady xxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x §5e xxxx. 1.

§5x

(1) Xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx banky xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, předá xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5f xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx x složení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx poměrech xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013, podrobnostmi o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x banku xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx pochybnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 banku podle §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informuje o xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x svůj xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§5x

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xx 2 měsíců xx obdržení xxxxxxxxx xxxxx §5g odst. 1 připraví na xxxxxx xxx xxxxxx&xxxx;xxxxx §5c odst. 1 xxxx oprávněnou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x je-li xx nutné, sdělí xx ustanovení právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo xx xxxxxx uplynutí 2 xxxxxx může xxxxx&xxxx;xxxxx §5c odst. 1 xxxx oprávněná finanční xxxxxxxxx začít podnikat xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §5f x §5g xxxx. 1 xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§5i

V xxxxxxx, že xxxxx&xxxx;xxxxx §5c odst. 1 nebo oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovat činnosti xxxxx §5d xxx xxxxxxxx pobočky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5j

Dohled xxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx domovského xxxxx. Xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xx pobočky xxxxx x členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hlášení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území hostitelského xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §5n.

§5x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38h xxxxxx, xx banka xxxxx §5c odst. 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákon nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě podle §26 směřující k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx rizika vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxx Evropský orgán xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx) 64) (xxxx jen "Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx") x požádat jej x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bankovnictví 74).

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §26 nebo §26bb xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx investorů xxxxxxxxxx xxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dotčeného xxxxx xxxxxxxxxx s opatřeními xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, může xxxxxxx Evropský orgán xxx bankovnictví x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad finančním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74).

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxx přiměřená xxxxxxx xxxxxxxx stability x společných xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx vést x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xx xxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úpadku zahraniční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadále xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx podle odstavce 1.

(6) Xxxxxx hostitelského xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx či potrestání xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx porušujícího xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§5xx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxx klientů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxx stability x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx likvidita zahraniční xxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xx může xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví, pokud xxxxxxxxxx s opatřeními xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx jej o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxx finančním xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74).

§5xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

§5l

(1) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx domovský xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxx opatření x ukončení činnosti xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svém xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx informují Xxxxxxxxx xxxxxx o počtu x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx postoupit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5k xxxx. 1 až 3.

§5x

Xxxxx podle §5c xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx inzerovat xxx xxxxxx x xxxxxxxxx státech při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx xxxxxx.

§5n

(1) Xxxxxxx banky xxxx pobočka banky x xxxxxxxxx xxxxx xxxx být orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) X xxxx záměru xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx evropské xxxxxxxxxx banky [§26d xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 41 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx xxxxx důvody, xxxxx xx vedou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(3) Xxx xxxxxx označit xxxxxxx banky z xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx přihlédne Česká xxxxxxx banka zejména x

x) tržnímu podílu xxxxxxx xx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx x x tomu, xxx tento xxxxx xxxxxxxxx 2 %,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pozastavení xxxx ukončení činnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx označena xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx trhu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx klientů.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x označení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dohodě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xx ve xxxxx 2 měsíců xxx dne, kdy Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x svém záměru xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxx-xx dosaženo xxxxxx xxxxxx, pak Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx xx významnou xx 4 xxxxxx xxx xxx, kdy x tomto záměru xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, nebo x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx tohoto xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx přihlíží xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Rozhodne-li Česká xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx pobočky banky x členského xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxx dohledu uvedený x xxxxxxxx 2. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx xxxxxx označení xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx x urovnání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx trhem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74), xxxxxxxx

x) orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s předloženým xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx a xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx jí xxxxxx, které jej xxxxx k xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Ustanovení §5n xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočky, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx x §38ha xxxx. 2 písm. x) x x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §25c, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx skupiny podle §26k xxxx. 2 x ve xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §26i odst. 1 xxxx. x). Xxxxx národní xxxxx xxxx sdělí orgánům xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx uloží, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

(3) Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vývoj x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím významné xxxxxxx na území xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx příslušné centrální xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx §25a odst. 4 xxxx. l) x členských státech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2 x 3 a x §38h xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx"). Zřízení x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na písemných xxxxxxxxxx xxxxx §26c xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxxxx odstavce 2. Xxxxx kolegia xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx. Ustanovení §26l xxxx. 4 a 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx o označení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxx, xxx xxxx x označení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dohledu tohoto xxxxxxxxx státu plán xx obnovení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxx xx měnu xxxxxxxxxxxxx státu.

§6

Xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx jinou xxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxx xxxx x poboček xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx x nahlédnutí x xxxxxxx a pobočkách Xxxxx xxxxxxx banky x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§7a

(1) Licence zaniká xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx licence,

b) xx xxxxxxx xx xxxxx zrušuje, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx dosavadní banka xxxxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxx, ke které xx xxxxx licence,

d) xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku, pokud xxxxxx xxx likvidace,

e) xx xxxxxxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx udělená xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx zaniká xxxxxx xxxx, ke kterému

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx.

(3) Xxx dne xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxx x pobočka zahraniční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x provozovat další xxxxxxxx, x výjimkou xxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxx, xxx vypořádá xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7b

Speciální xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x řešení xxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx licenci překlenovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x řešení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle §4.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx trhu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádost bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ
ORGANIZACE BANKY
§8

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx alespoň 3 xxxxx. Správní rada xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 5 členů, xxxxxxx jejím xxxxxx xx statutární xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ředitel xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx souběžný xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k individuálním xxxxxxxxxx, xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx kapacity xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člen xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx osobou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxx vyčleněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x

x) byla prováděna xxxxxxxx podporující xxxxxxxxxxx xxx výběru členů xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx dozorčí xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx dozorčí xxxx xxxxx xx xxxxx dobu výkonu xxx xxxxxx

x) plní xxx xxxxxxxxxx řádně, xxxxxx x xxxxxxxxx x věnuje xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx časovou xxxxxxxx,

x) xxxx současně xxxxxxxx xxxxxx x orgánech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx tehdy, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kapacity xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x bance, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke své xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgánech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozsahu xxx

1. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx funkcemi xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. výkon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx dozorčí rady x bance, xxxxx xx xxxxxxxx vzhledem xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx člena v xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx neslouží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xx výkon xxxxx xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx x nevýkonného xxxxx v xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stejného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 113 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast.

(7) Výkonným xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx člen orgánu, xxxxx v bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxx xxx xxxxxxx ve stanovách.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx rady x členem dozorčí xxxx banky může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(10) Odstavce 4 xx 7 se xxxxxxx obdobně i xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vedení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu.

§8x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, kteří xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx škodu, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx závazky.

(2) Odstavec 1 xx použije xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx podle §5, x pro osoby xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxx x kontrolní xxxxxx

(1) Xxxxx musí xxx řídicí x xxxxxxxxx systém, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx

1. zásady a xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx kterého xx xxxxxxxx vymezí xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zájmů,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupy x účetní postupy x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx činnosti x xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx významný xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx míru, xxxxxx xxxxx xxx určení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odměňování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik x xxx s xxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, kterým xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. účinné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx rizik,

3. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx xxxx

1. xxxxxxx xxxxx x

2. xxxxxxxx kontrola dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxx předpisů xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x

x) zajišťování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, zajišťující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx systém xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x přiměřený xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx banky.

(3) Banka xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ucelenost x xxxxxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx systému x xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a kontrolní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx udělena výjimka xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013. Xxxxx xx xxxx povinnosti xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže je

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou [§26d xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ovládající bankou, xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [§26d xxxx. 1 písm. x), x), r) x x)], xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) odpovědnou xxxxxx xx skupině xxxxxxxx holdingové xxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)],

x) odpovědnou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ovládající xxxxx [§26d odst. 1 xxxx. s)], xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)].

(5) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zavést x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xxx xx ovládaná xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, zavedla xxxxxx x postupy řízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Z xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx zásad, postupů, xxxxxxxxxx a mechanismů xxxx x souladu x xxxxxxx řádem xxxx xxxxx ovládané xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zavést x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xx konsolidovaném základě, xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxx procesů x xxxxx konsolidačního celku x xxx xxxxx xxxxxx dohledu.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí a xxxxxxxxx systém xxxx xx xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx základě x xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, složení x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx upraveno xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně.

§8c

(1) Xxxxx, která xx významná vzhledem xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxx rizika,

b) xxxxx xxx jmenování,

c) xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx jmenování x výbor xxx xxxxxxxxxx xxxx složeny x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx významnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§8c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 22.7.2014

§8x

Xxxxx xxxxxxx banka

a) xxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xx. 450 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 575/2013 xx srovnání xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sleduje, jestli xxxxx x xxxxxxx xx charakter, xxxxxx x složitost svých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx bonity xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx finanční nástroj xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 50 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vážených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxx transakce xx srovnávacím portfoliu, xxxxx vyplývají z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx operační xxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 52 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx opatření k xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pozicích nebo xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cíle xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx opatření, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx f) může xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) používá xxxxxxxxx xxxxxxxx se politiky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 435 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výběru členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx rady xxxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§9

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx stanovách xxxxxxx také

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx rady x xxxxx dozorčí xxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx ústředí x xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídicího a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx stanov x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

"§9x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x osob x xxxxxxxxx vlivem

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx určí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 604/2014 82) jako osobu xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx x rizikovým xxxxxx"), xxxx pevné složky xxxxxx, xxxxxx valná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xx působnosti valné xxxxxxx banky xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx valné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx představenstvem xxxx xxxxxxx radou, xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx složky odměny x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x uvedení xxxxx xxxx x rizikovým xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx použije, x xxxxxxx funkce xxxxxx xxxx,

x) předpokládaný xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavků na xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 81), rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx vyžaduje xxxxxxx

x) alespoň 66 % xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společníků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx společníci, xxxxx nakládají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(4) Osoby x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uvedená xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pevnou a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx týká, xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxxxxxx vykonávat při xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Zruší-li xxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxx xxx, xx xxxx nižší xxxx xxxxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx valné xxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxx přijato xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx výplatu x xxxxxxx, v xxxxx pohyblivá xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx složky vyplývající x nového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxx nabytí xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxx hromady.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx uvědomí Českou xxxxxxx xxxxx x xxxx doporučení společníkům x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx celkové odměny x xxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx poměr není x xxxxxxx x xxxxxx povinnostmi podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, s ohledem xxxxxxx xx požadavky xx xxxxxxx.

(8) Banka xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sazbu xx xx 25 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx.

§9x vložen právním xxxxxxxxx x. 204/2017 Xx. x účinností xx 13.8.2017

§10

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uložit u Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxx xxxxx.

§10x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx předpisů xxx provádějících xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nezávislého a xxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) ochranu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozící xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx x pracovníka banky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zacházení,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxx hrozící xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx odpovědná xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xx zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízením.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x).

(4) Postupy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx stanoveny xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů těchto xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx míry ochrany, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x).

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxx a pobočka xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx formou x českém xxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů a xxxxxx x o xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(2) Banka x pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx účastní, x xxxxxxxx xx xxxxxx další informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Tyto xxxxxxxxx se klientovi xxxxxxxxx prokazatelným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy x účtu nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx jazyce nebo x xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční banky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxx.

(3) Xxxxx daná xxxxxxxxxx x xxxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx to xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx banky ve xxxxxx x účtu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klientovi, x v xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx uvede xxxxx xx xxxxxxxxxx přehled xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovnictví, xxxx xx xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Garanční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Garanční xxxxxx") xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výplaty x Xxxxx xxxxxxxxx vkladů (xxxx jen "Fond").

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxx a xxxx, xx které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxx, xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xxx účely xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx její žádosti x xxxx.

(8) Xxxxx x pobočka xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx smlouvy uzavírané x xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady x ověřeném xxxxxxxx xx českého xxxxxx.

(9) Xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, písemně x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jazycích xxxxx, xx jehož xxxxx působí, informuje xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11x

Xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x sobě a xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání.

(2) Xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxx x tom, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraniční bance.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx nemusí uveřejnit xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx nebo chybné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx ovlivnit xxxxxxxxx xx rozhodnutí xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutích; xxxx xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx požadavků,

b) je xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx poškozeno postavení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx sdílením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx znehodnotit xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo systémů,

c) xx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zavázána klientům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neuveřejnit xxxxxxxx xxxx důvěrnou xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jedná, x důvod, xxxx xxxxxxxxx neuveřejnila. Xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Auditor xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x uveřejnění, xxxxx i xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) obsah údajů xxxxxxxxxxx auditorem.

(7) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx ověřování x xxxxxxxxx uveřejňování. Banka x xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx zavede, xxxxxxx a uplatňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx míře. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.

§11x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a bankami

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x sobě, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xx součástí, x x xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx každoročně xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8b odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxxx §8b xxxx. 4.

(3) Banka xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 i xxxxxxxxxxx odkazu xx xxxxx, xxx jsou xxxx informace x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx roční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013.

(5) Xxxxx uveřejňuje ve xxx výroční xxxxxx xxxx klíčovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxx uveřejňuje údaje x tom, jak xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(7) Česká xxxxxxx banka

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx k uveřejnění xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, jakož x formu, způsob, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx údajů, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx a xxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, jakož x xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x lhůty xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§11x

(1) Banka každoročně xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx x jiných xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má ovládanou xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx přepočtený xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx plný xxxxxxxx xxxxxx,

x) zisk xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x zahraničí xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx veřejné xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(3) Xxxxxxx v rámci xxx auditorské činnosti xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx x odstavci 1.

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§12

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx postupovat xxxxxxxxx, xxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vkladatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxx banky.

(2) Xxxxx xxxxx uzavírat xxxxxxx xx podmínek, které xxxx xxx xx xxxxxxx nevýhodné, xxxx xxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zavazují banku xxxx pobočku xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx neodůvodněnému xxxxxx xxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx

§12x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapitálový xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 8 %. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pobočky xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx pod minimální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx používá xxxxxxxx xxxxxxx, interní přístup xxxx interní xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx záležitosti xx 6 měsíců. Xxxxx národní xxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých je xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx interní xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx postupy, xxxxx pobočka xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přístupů xxx jejich xxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxx interních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků, x xxxxxxxx xxx převod xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx a změně xx xxxxxxx souhlasu xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x se xxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§12x

Xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxx xxxxx osobou použije xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxx ratingovou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx bankovnictví xxxx exportní úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dohodnutou xxxxxxxx Organizace pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx si xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§12c

(1) Banka xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x takové xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx, aby xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, účinné a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozsahu x složitosti činností xxxxx.

(3) Povinnosti stanovené x odstavcích 1 x 2 xx xx individuálním xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [§26d xxxx. 1 písm. x)], xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)] ani tuzemskou xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx [§26d odst. 1 xxxx. x)],

x) xxxx xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§26d xxxx. 1 písm. x)] xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx skupině xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxx jinou xxxxxx v takové xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ovládanou smíšenou xxxxxxxx holdingovou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx banku, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx konsolidace xxxxx xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy II xxxxxxxx 2 oddílů 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou [§26d xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x), l), x) x t)], xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx, zahraniční xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v jiném xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. r)],

d) xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)], xxxx

x) odpovědnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx osobou [§26d xxxx. 1 xxxx. x)].

§12d

§12d xxxxxx platnosti.

§12x

§12x xxxxxx platnosti.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12i

§12i pozbyl platnosti.

§12j

§12j xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x pozbyl xxxxxxxxx.

§12x

§12x pozbyl xxxxxxxxx.

§12m

Kombinovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tier 1 podle čl. 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervě, x to xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx podle xx. 92 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx x nápravě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxx.

(2) Kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) bezpečnostní xxxxxxxxxx rezerva,

b) proticyklická xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rezerva xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Banka udržuje xxxxxxxxxx rezervy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x x) na xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 575/2013. Xxxxx xxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013. Xxxxxxxxx udržovat kapitálovou xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) má xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx skupině xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12u xxxx. 2 nebo §12v xxxx. 2.

(4) Xxxxx xxxxx neudržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu v xxxxxxxxxx výši, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxx, x xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx xx xx 10 xxxxxxxxxx xxx x závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx banky s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx plánu banka xx stanovené lhůtě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka plán xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx, xxxxx opatření x xxxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 13 nebo §26 xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx pro kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 4,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§12m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12n

Sazba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxx 2,5 % z celkového xxxxxx rizikové expozice xxxxx čl. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 575/2013.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xxxxxxxxxxxxx kapitálová xxxxxxx

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx proticyklické kapitálové xxxxxxx. Xxxxx ukazatel xx založen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx produktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx cyklu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěrů v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx objemu poskytnutých xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx produktu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropskou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přihlíží x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropskou xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx růst xxxxxxxxxxx rizika.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013 xx xxxxxxx xx xxxx 0 % xx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 x xxxxxxxxx 0,25 xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx, kdy to xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 důvodné, xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx než 2,5 %.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) den, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxxx xxxxxxx a) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxx sazby xxxx xxx xxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) stanoven xxxxxxxx 1 xxx po xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx; ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) údaje xxxxx xxxxxxxx 5,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poměru xx xxxxxxxxxxxx trendu,

c) referenční xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a), xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx stanovení xxxx sazby,

e) důvody xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xx sazba xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odůvodnění xxxxx xxxxxx období, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové rezervy xxxxxxx.

(8) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12x

(1) Banka použije xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 75), xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx určený xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sazbu xxxx xxxx stanoví xxxxx xx xxxx 2,5 %. Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx použije xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxx, od xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxx xxxxx výpočtu kombinované xxxxxxxxxx rezervy.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxx zvýšení xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) xxxxxxxx nejdříve 1 xxx xx xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 kratší xxx 1 rok, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx důvody xxx xxxxxxxx lhůty.

§12p xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiný xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výše 2,5 % x xxxxxxxxx objemu rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nižší xxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx výše 2,5 %, považuje-li xx za potřebné x hlediska xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxx státě. Banka x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovenou Xxxxxx národní xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxx členského xxxxx stanovil xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx stanoví xxxxx ve xxxx 2,5 %. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx příslušný orgán xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx rezervy nestanovil, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx tuto sazbu xxxxxxxx xx xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 575/2013. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx sazba xxxxx xxxxxxx a),

c) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx a) pro xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxx zvýšení xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx; xx výjimečných xxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) sníží.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), a xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxx 1 rok, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx důvody xxx xxxxxxxx xxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

Kapitálová rezerva xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12x

(1) Xxxxx národní banka xxxx stanovit, xxx xxxxx, xxxxxxx druhově xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx kapitál xxxxx xx. 92 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx vnitřně xxxxxxxxxxx kapitálu.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí systémového xxxxxx xxx expozice xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxx 1 % x celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013 x xxxxxxxxx 0,5 xxxxxxxxxxx bodu, xxxxxxx xxxx tuto xxxxx xxxxxxxx také xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxx jiném xxx xxxxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxx xxxxx přihlíží x xxxx, xxx xxxx sazby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx trh xxxx xxxxx nebo jeho xxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx unii a xxxxxx překážkou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednou xx 2 xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy

a) xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavců 1 x 2,

b) xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového rizika,

c) xxx, od xxxxxxx xx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) používat,

d) xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2016

§12s

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví, Xxxxxxxx xxxx pro systémová xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového rizika,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxx x míře xxxxxxxxxxx xxxx makroobezřetnostního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice,

d) odůvodnění xxxx xxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) vzhledem k xxxxxxxx existujícím opatřením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 575/2013 x výjimkou xxxxxx 458 x 459 tohoto nařízení,

f) xxxxxxxxxxx pravděpodobných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jednotný xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxxx rizika do xxxx 5 % x celkového objemu xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejpozději 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 3. Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového rizika xxxxx xxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 3 vydá xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise.

(4) Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx xx xxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx požádat Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx členských států xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokud Xxxxx národní banka xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 3 % a xxxxx xxxx xxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, vyžádá xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 3 xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxx, sdělí xx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx.

(7) Xxxxx Česká národní xxxxx xxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx vyšší xxx 3 % x xxxxx xxxx rovnu 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx podle čl. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013 xxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, x Česká xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rizika xxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx postoupit xxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r odst. 3 xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12x

(1) Xxxxx příslušný xxxxx xxxx určený xxxxx jiného členského xxxxx stanovil pro xxxxx členský stát xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx, může Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx účely výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12r xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka před xxxxxxxxxx xxxxx přihlíží x informacím uvedeným x oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxx dotčeného členského xxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx uznání xxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxxxxx komisi, Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12u

Kapitálová xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx globální xxxxxxxxx významná xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části první xxxxx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, x to xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxx xxxxxxxx, požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx vnitřně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidovaném základě xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013. Xxxx globální xxxxxxxxx významná xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ovládající banka, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládající institucí, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx systémovou xxxxxxxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx kritérií:

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx skupiny globální xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

e) přeshraniční xxxxxxx skupiny globální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx x alespoň 5 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx systémové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx významností x xx xxxxxxx z xxxxxxxxx může zařadit xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx určena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka informuje Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o případech xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx tak xxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx stanoví vyhláškou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx systémově významnou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s nejnižší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sazbu xx xxxx 1 % a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 3,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové expozice xxxxx xxxxxx 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013. Xxxxx národní xxxxx stanoví xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 0,5 xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, Evropský xxxxx xxx bankovnictví x Xxxxxxxxx radu xxx systémová xxxxxx x názvech xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12v

Kapitálová rezerva xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, průběžně udržovala xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx individuálním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, a xx xxx rámec xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 92 tohoto xxxxxxxx, požadavků xx xxxxxxx uložených xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x jiných xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xx zohledněním xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx rozhodne x určení xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxx jiná xxxxxxxxx významná instituce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka, xxxxxxxx finanční holdingová xxxxx, evropská smíšená xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx kritérií:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

b) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) propojenost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výše 2 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 575/2013 x xxxxxxxxxxxx x systémové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na finanční xxx xxxx celek xxxx xxxx část x xxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx fungování xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx přezkoumává xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednou ročně.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx Evropské xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejpozději 1 měsíc přede xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odůvodnění xxxx xxxxx podle písmene x) z hlediska xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zmírnit xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kladných x záporných dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx trh Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(7) Pokud xx xxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx, xxxxx xx evropskou xxxxxxxxxx bankou a xx povinna udržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx na individuálním xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xxxxx být vyšší xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) 1 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, nebo

b) kapitálové xxxxxxx vypočtené x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013 při xxxxxxx sazby kapitálové xxxxxxx pro globální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sazby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na skupinu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx právním předpisem x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx významných xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařazení globálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka x výsledku přezkumu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, Evropskou xxxxxx, Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxx xxxx xxxx systémově xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významná xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§12x

(1) Xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12o12r se §172 x §173 xxxx. 1 správního xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12r odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému dotčených xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx nezveřejní.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odůvodněné námitky xx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxx. Podané xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka využít xxxx xxxxxxx xxx xxxxx nebo zrušení xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §12r xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx xxxxxxxxx států, Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§13

(1) Pobočka banky x jiného než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx skupině xxxx x závislosti xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxxxxx velkých xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vymezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§14

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx. Xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxxx likvidity a xxxxxxxxxx xxxxxxx; tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxx pasív;

b) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx investic, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, financování x xxxxxxxxxx aktiv;

d) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx pozice.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla xxxxx odstavce 1 xxx banky x xxxxxxx bank x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §12.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx vydat xxxxx §11a xxxx. 6, §12a xxxx. 4, §13 odst. 2 x §14 xxxx. 3, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x požadavků xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxx musí xxx xxxxxxxxx souhlas Xxxxx xxxxxxx banky

a) x xxxxxxxx smlouvy, xx jejímž základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxx jeho xxxxx,

x) k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx banky,

c) k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx převodu xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxx ztráty,

e) x xxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 písm. x).

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx požadovaného předchozího xxxxxxxx jsou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předchozího souhlasu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; účastníky xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skutečností, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě požadavku xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx a dozorčí xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x zkušenosti,

c) o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxx podílet.

(3) Xxxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. b) x x) xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

(4) Banka xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na

a) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx vztahovat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám nejméně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx;

xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx banky xx xxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx závod převedla, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§16x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x záměru xxxxxxx xxxxxxx xxxx zastoupení x xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx diskriminačních xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působí nebo xxxx působit xxxx xx jehož xxxxx xxxx nebo mají xxx xxxxxxxxxxx služby xxx xxxxxxxx pobočky.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx otevřít xxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx x souladu x §5c xx 5m. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx záměru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5d xxxxxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1, která xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx obdržení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx tyto případy xxxxx §5c xx 5m.

(3) Jestliže Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §5c xx 5m xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25e xxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxx tohoto členského xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§16b

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti prostřednictvím xxx pobočky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx odkladu x

x) xxxxxxxx personálních xxxx xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podklady nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) všech xxxxxxx x údajích x skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx předložené x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) snížení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobočce podle §5 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxx x rozhodnutích, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxx xx jí xxxxx týkají, zejména x záměru xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx stanov,

f) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobočky,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx svého xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoje xx xxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx území xxx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xx území Xxxxx xxxxxxxxx bankovní činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx dohledu xxxx xxxxx zahraniční banky.

§17

(1) Xxxxx může xxxxx podíl x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx právnickou xxxxx nebo xxxxxxx xx na xxxxx xxxxxxxx, pokud

a) se xxxxxxx společníkem s xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxx držené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 písm. c),

c) xxxxxx xxxxxx nebo xxxx překážky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bance x xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxxxx xx banka, x xxxx propojení x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx strategií xxxxx x banka xxxx rizika s xxxxx xxxxxxxxx spojená xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x toho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx je povinna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx nabytí kvalifikované xxxxxx. Na žádost Xxxxx xxxxxxx banky xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx (§17a xxxx. 1) nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí podíl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Finanční xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 26 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013.

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx instituce xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 1 a investiční xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013.

(4) Kvalifikovanou účastí xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxx účast podle xx. 4 xxxx. 1 bodu 36 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013.

(5) Pro xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx právech,

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §20 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxx xx osoba xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx disponovat za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §20 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx tato xxxxxxxxx xxxxx vykonávat,

d) ke xxxxxx má osoba xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) kterými xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a) až x) osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v §20 odst. 3,

f) xxxxx xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx u xx uloženy, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xx hlasování,

g) xxxxx má xxxxxxx xxxx jménem xx xxxx osoby xxxxxxx x §20 odst. 3 vykonávat xxxx xxxxx, nebo

h) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §20 xxxx. 3 na xxxxxxx plné xxxx, xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x jestliže xx xxxxxx zmocnitelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx.

(6) Xx výpočtu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx hlasovací xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx vztahují x xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxxx, která má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx působit xxxx xxxxx, xx xxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx 50), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Tvůrce xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nepřesahují xxxxx xx xxxx 5 % na všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx banky, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx nevykonává xxx xxxxx xxxxxxxx nezasahuje xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má povolení x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobu, která xx povolení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxx, xx xxxxxx xx hlasovacích xxxxxxx xxxxxxxxxx z účasti xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx k majetku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx práv.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx těchto hlasovacích xxxx.

(10) Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 8 xxxx 9 platí xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pokud zašle xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní bance

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxx 9, s uvedením xxxxxx, jejichž dohledu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 8 xxxx 9 x

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx uvedeném x xxxxxxx x).

(11) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 nebo 9 xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx organizační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 8 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx 9,

x) v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zákazníkem xx xxxxxxxx xxxxx, x písemné xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 18 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013.

§18

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x osobami, xxxxx k xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (§19), obchody, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xx nebyly xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Pobočka xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx k xx xxxx k této xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vztah (§19), xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, účelu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx správní rada xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx bankovního xxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxx.

§19

(1) Za osoby, xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxx vztah, xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx banky x xxxxxxx výboru pro xxxxx 71), rizika, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx těchto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx;

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu banky, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx dozorčí xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx audit, xxxxxx, odměňování x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx xxx písmeny x), b) a x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jimi xxxxxxxx;

x) xxxxxxx bankovní xxxx Xxxxx národní xxxxx;

x) xxxxx, xxxxx banka xxxxxx.

(2) Xx zahraniční xxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx k xxxx pobočce xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§19a

(1) Obchody s xxxxxxx papíry x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx cenných papírů xxxxx zvláštního zákona 14) na vlastní xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx banku, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx dosáhnout.

(2) Vynaložení xxxxxxx xxxx prokazuje xxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) x jednotlivých xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx porovnává xxxxxxx cen, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) dokumentuje způsob xxxxxxxxx obchodu, kontroluje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztrát,

c) xxxxxxx analýzu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů z xxxxxxx xxxxxxxxxx informací,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operací.

(3) Xxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx schopna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupu pro xxxxx a její xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 3 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§19x

(1) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

(2) Ke splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx zejména xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, řídicím a xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obchodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x záruk.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx.

§20

(1) Banka může xxxxxxx xxxxx, x xxxxx je spojeno xxxxxxxxx xxxxx, pouze xxxx akcie xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx akcií, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akcie. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx spojeno xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx v xxxxxxxxx, xxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jinak.

(3) Osoba xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx bance xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %, xxxx

x) x xxxx, aby xx staly osobami xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x xx x v xxxxxxx, xx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx; nevykonáváním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx právech xxxxxx xxx xxxxxx osob.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx ode xxx přijetí xxxxxxx x souhlas xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx o xxx, xx xxxxx připadá xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6. Žádost obsahuje xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx nebo banku xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xx které xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx má xxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx žadatel xx této bance xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dosáhne xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxx, xxxxx podíl xx žadatele xxxxxxx. X žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9. Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 9. Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vyhláškou.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx x stanovisko xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxxx osobou x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxx, která o xxxxxxx xxxxxxxx žádá, xx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxxxx investičních služeb, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 50. den xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxxxxx x předložení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4. Dnem odeslání xxxx xxxxx xx xxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 7 xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx na dobu 20 pracovních xxx. Xxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xx xx xxxx 30 xxxxxxxxxx dnů, xxxxx xxxxxxx

x) xx bydliště, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, zajišťovnami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12. Souvisí-li xxxxxxxxxx o xxxxxxx x přechodem xxxxxxxx xx soukromého nabyvatele xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, postupuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zpožděna a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Česká xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx souhlasu, jsou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx správní rady, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zastávají x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxx xxxxxx banky za xxxx každodenní xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důvěryhodnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) dostatečný xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxx ve vztahu x vykonávaným x xxxxxxxxxx činnostem x xxxxx,

x) xxxxx xxxx x nadále xxxxxxx xxxxx pravidla obezřetného xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx x konsolidovaném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx kterého xx xxx banka xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, účinné xxxxxx informací xxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx trhem, xxxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxx xxx tímto xxxxxxxxxxxxx celkem a xxx osobami xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxxxxxx x navrhovaným xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo že xx k xxxxxxxx xxxxxxxx došlo.

(10) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 9 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nelze xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zjištění xxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx tohoto zjištění. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x souhlas xxxxxxxxx, x xx na xxxxxx žadatele xxxx x xxx xxxx xxxxxxx.

(11) Osoba, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo zvýší xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxx nebo ji xxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(12) Souhlas xxxxx xxxxxxxx 11 lze x xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxx hodných xxxxxx x xxxxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxx zvýšení kvalifikované xxxxxx na xxxxx xxxx její ovládnutí xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního jednání, xx základě xxxxxxx x těmto xxxxxx x účastech na xxxxx xxxxx, avšak xxxxxxxxx xxxxx spojená x takto nabytou xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(14) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx národní banka

a) xxxx omezit xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxx závěry xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(15) Osoba xxxx xxxxx jednající xx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu oznámí Xxxxx xxxxxxx bance, xx

x) xxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxx 50 %, 30 % xxxx 20 % xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx kvalifikovanou účast xx bance xxx, xx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(16) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 15 xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx snižujících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx o xxxxx, xx xxxxx je xxxx xxxxx snížena xxxx xxxxxxx nebo xxxxx přestane xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx podílu xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxx nabývají xxxx xxxxxxx.

(17) Banka xx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxx změnách, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 15, x xx xxxxxxxxxx xx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(18) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxxxxx alespoň jednou xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti x xxxx xxxxxx xxxxxx.

§20x

(1) V xxxxxxxxx, xxx účast xx xxxxx byla xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx po xxxxx xxxxx §20 xxxx. 14 x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 12, a dále x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11 nebo Xxxxx národní xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx osob x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x obezřetnému xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx důvodně xxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx pozastaví majiteli xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx bance, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

x) účastnit se x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx,

x) požádat x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx pouze xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pozastavení akcionářských xxxx nemá odkladný xxxxxx.

(2) X případech, xxx je xxxxx xxxxxxxx v xxxxx §20 odst. 3 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx banky xxxx xx xxxxx podle §20 xxxx. 11 x xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 12, x xxxx v xxxxxxxxx, xxx Xxxxx národní xxxxx zjistí, xx xxxxxxxx řídící xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx takové xxxxxxxx xxxxxxx očekávat, Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxx smlouvou x xxxxxxxxx možné xxxx, kterou xxxxxxxx xxxx smlouva, občanský xxxxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26aa odst. 2 xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní banka x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a správců x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxxx x 7 xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx výpis xxxx být bankou xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx před konáním xxxxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx x emise akcií xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu ty xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx pozastavena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými xx xxxx správní řízení x xxxxxxxxxxx akcionářských xxxx, nebo u xxxxxxx xxxx shledala xxxxx pro pozastavení xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx předcházející dni xxxxxx xxxxx hromady.

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyjádření x výpisu z xxxxx akcií xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx i xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxx x emise xxxxx banky xxxx xxxx xxxxxx osobami xxxxxxxxxx. Jestliže Česká xxxxxxx xxxxx ve xxxx vyjádření x xxxxxx x xxxxx xxxxx banky xxxxxx xxxxx, u které xxxx shledala xxxxxx xxx pozastavení xxxxxxxxxxxxx xxxx, je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x označeným xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxx xxxxxx v téže xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx předběžného xxxxxxxx. 3)

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx k výpisu x emise xxxxx xxxxx se valná xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx navrhnout, xxx soud xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení valné xxxxxxx banky, xxxxx xx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx stanovami.

(7) X xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxxx akcionářská xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx 32) xx xxxxxxx kdykoliv xx xxxxxx poskytnout Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxx akcií xxxxx, a to x tehdy, vede-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx účtu xxxxxxxxx.

§20b

(1) Česká xxxxxxx xxxxx vede bance, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x českých xxxxxxxx. Účet mezibankovního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§20x

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku platební xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, která vede xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobily, xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydat xx bance nebo xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební transakce xxxxxxxxx, x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, x xxxx xx banka xxxxxxxxx uvést xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x němž xx xxx, kdyby x xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxx transakce xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Podnět xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxx, v xxxxxx důsledku xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Opravné xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx daní xx nepřipouští; banka, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce způsobila, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 xx vztahují x xx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx.

§20x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xx základě a x mezích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx přímo použitelný xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx upravit použití xxxxxxxxxxx pravidel bankám xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bank.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zveřejní pouze xx úřední desce Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu o xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx jeho konání xx úřední xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(4) Xxxxx vydanému xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxxx písemné xxxxxxxxxx námitky pouze xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank, a xx ve lhůtě xx 10 pracovních xxx ode dne xxxx zveřejnění. Podané xxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx sdělením. Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako podklad xxx změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§21

(1) Banka, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(2) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx.

§22

(1) Banka zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) ověření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxx, přičemž xxxxx xxx auditora xxxxxxx xxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx ověření xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx tyto zprávy xx stanovených xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §11a x 11b, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhláškou Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §11a xxxx. 6 xxxx. x).

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxx x ověření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) x x), způsob, xxxxxxxxx a periodicitu xxxxxx zpracování a xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxxx požadavek xx xxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx omezit xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx záměr xxxxxxxxx xxxx xxxxxx požadavek xx ověření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxx do 20 xxxxxxxxxx dnů od xxxx doručení odůvodněné xxxxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx sdělí, xxx ověření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxx jakým způsobem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Vybraného xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx oznámit do 30 xxx xx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx skutečností xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí x bance vykonávat xxxxxxx, který xx x xxxxx zvláštní xxxxx podle §19 xxxx. 1. Xxxxx xxxxx xxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxxx vliv xxxx tyto xxxxxxxxxx xx hospodaření a xxxxxxxxx banky x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 6 xx vztahují xxxxxxx x na xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx.

§23

(1) Banka xx xxxxxxx zveřejnit xx 4 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, 16) xx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V této xxxxx xxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu Xxxxx národní xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx konsolidovanou účetní xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, banka xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx.

(2) Vykáže-li xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§24

(1) Xxxxx xx xxxxxxx vypracovat a xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky, x nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx. Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřebné xxx výkon xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx předkládání xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx předložit Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx materiály xxxxxxxx xxx xxxxx dohledu x podle xxxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx obsah, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než členského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5j, xxxxxxx obsah, xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx banka xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx společnostech xxxx xxxxxx právnických osobách 20 % základního xxxxxxxx xxxx vyšší, xxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahovat rovněž xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxx právnických xxxx.

ČÁST ŠESTÁ

BANKOVNÍ XXXXXX X POVINNOST MLČENLIVOSTI

§25

(1) Xxxxxxx xxxx včetně xxxxxx xxxxxxx působících xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx sídla zahraniční xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx [§26d xxxx. 1 písm. x)], xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxxxxx xxxxxxx na místě, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx u xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jím xxxxxxxxx osoby. Provádění xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, který požádal x provedení xxxxxxxx xx místě, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud ji xxxxxxxxx sám. Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxx účelem může xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx země sídla xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxx 76).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx působnosti xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx x členských xxxxxxx; vychází přitom x pokynů, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx které tak xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx účely xx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,

e) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxxx a) xx x),

x) osoby, xxxxx xxxx osobami xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxx kontrolu x xxxx uvedených v xxxxxxxx 6, xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx tímto xxxxxx může

a) vyžadovat xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zkoumat xxxxx a xxxxxxx x pořizovat z xxxx výpisy a xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vysvětlení xx xxxx uvedených x odstavci 6, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx než xx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 za podmínky, xx x xxxx xxxxx souhlas.

(8) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx u xxxx xxxxxxxxx x odstavci 6 písm. x) xx x) x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx uvědomí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§25x

(1) Všechny xxxxx xxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx povolání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Mohou xxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx pouze x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, vedeném x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx bankovního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobami xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, finančními xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) poskytnutí informací Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro účely xxxxxx krize xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx na finančním xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx spolupůsobí xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxx plnění xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25d xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 226 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx funkce,

a) orgánů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx úpadku x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nad xxxxxxx podle písmene x),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx banky nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dohledu xxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx společností,

f) xxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx platebního xxxx xxxxxxxxxxxx systému,

i) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) systémů xxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx, xxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgány x xxxxxx kontrolní činnosti,

m) xxxx osoby xxxx xxxxxx, kde xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx krize x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x dalším osobám x členských xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx x), x), x) a x) x x xxxxxx státech a xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx, Xxxxxxxxxx orgánu xxx bankovnictví, Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx 67).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxx orgánům Xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx poskytnuty xxx xxxxxxxxxxxx organizacím, xxxxxxxxx xx úseku boje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxxx xxxxxx xxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3, 4 x 6 xx možné pouze xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx chrání xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx cizích xxxxx xxxxxxx být xxxxxxx x jinému xxxxx xxx x tomu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Informace xxxxxxx x rámci dohledu xx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dalšímu.

§25x

Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx situaci, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x stability xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx situace") v Xxxxx xxxxxxxxx, informuje xxx zbytečného odkladu x xxxx skutečnosti

a) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx situací xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a odst. 4 xxxx. j) x

x) xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx x §25a xxxx. 4 xxxx. l) x xxxxxxxxx státech dotčených xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25x

Xxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxx přezkoumává x vyhodnocuje, zda xxxxxxxxxx, strategie, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xxxxxxx x likvidita xxxxx zajišťují xxxxxxxx x xxxxxxxxxx provoz xxxxx a řádné xxxxxx a xxxxx xxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx vystavena, rizika, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx s ohledem xx xxxxxxxx x xxxxxx systémového xxxxxx xxxxx xx. 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x rizika xxxxxxxx xxxxxxxxxx testy.

(2) Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx x vyhodnocování x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx velikosti, xxxxxxx x postavení xxxxx na finančním xxxx a charakteru, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx činností, minimálně xxxx xxxxxx ročně, x x xxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, nařízení nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx; přezkum x vyhodnocování xxxx xxx dále xxxxxxxx xxxxxxx na

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 177 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) expozice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x postupů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 57 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx, v xxxx xxxxxxx udržovaný xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxx transakce, xxxxxx xxxxxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx vůči riziku xxxxxxxxx, měření x xxxxxx rizika likvidity xxxxxx vypracování analýz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx riziko x efektivity xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx rozložení xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tržnímu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx páté xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 575/2013,

x) geografické umístění xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx rozvoj řádných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx trzích a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx učiněných x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vyhodnocování xxxxx xxxxx xx stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ostatních dotčených xxxxxxxxx státech,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxx úrokovému xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx, do xxxxxxx xx zařazují xxxxxxxx, které se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xx x důsledku xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxx 2 xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ekonomická xxxxxxx banky x xxxx xxx 20 % kapitálu, uloží Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxx,

x) expozice banky xxxx xxxxxx nadměrné xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 93 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pákového xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 429 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise; xxx xxxxxxxxxxxxx přiměřenosti pákového xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rizika xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xx. 4 odst. 1 bodu 94 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x modelu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx kulturu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správní xxxx a členů xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxx přezkumu a xxxxxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx rady x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxxx vnitřního x vnějšího hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady x xxxxxxx xxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxx čl. 4 odst. 1 xxxx 61 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013; zjistí-li, že xxxxx xxxxxxxx skrytou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx jednom xxxxxxx, přijme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxx xxxxxxxxxxxx,

x) zda xxxxxx ocenění xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx portfoliu podle xx. 105 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx krátkodobě xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x významné xxxxxx; xxxxxxxxx portfoliem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí obchodní xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 86 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§25d

(1) Xxxxxx-xx Česká xxxxxxx banka xxx xxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c, xx xxxx xxxx xx xxxx by xxxxx být vystaveno xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx druhově xxxxxxxx bank xxxxxxx xxxx podobným xxxxxxxx. Xxxxxxx druhově určených xxxx x podobným xxxxxxxxx profilem xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §25c xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Na podporu xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx alespoň jednou xxxxx xxxxxxxx testy xxxx. Xxxxxxxx zátěžových xxxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 roky xxxxxxxxxxx dodržování podmínek, xx kterých xxxx xxxxx xxxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx kvalitu x xxxxxxxxxx používaných xxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx interních xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx.

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§25e

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx procesu přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx šetření xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v provedení xxxxxxxx xx xxxxx x pobočce banky, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx zvýšeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4,

x) plán xxxxxxx xx místě x xxxxxxxxxx místech xxxxx, xxxxxx jejích xxxxxxx x ovládaných xxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zdrojů na xxxxxx zajištění,

d) xxxxxx xxxx, x nichž xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxx §25c x §25d xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx,

x) seznam xxxx, které představují xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx,

x) seznam xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nezbytné.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §25c, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx informací xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozních, xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodních xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx vystavena.

§25e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§25x

§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

ČÁST SEDMÁ

OPATŘENÍ X XXXXXXX X XXXXXX

§26

Xxxxxxxx x nápravě

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx x nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxx uložit xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx x vyhodnocení podle §25c.

(2) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků může Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xx. 92 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013 x požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise,

3. xxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx ve stanoveném xxxxxxx,

4. uplatňovala xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxx x aktivům x xxxxxx xxxx xxx stanovení kapitálových xxxxxxxxx,

5. omezila, ukončila xxxx neprováděla některé xxxxxxx, operace xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx riziko pro xxxxx,

6. xxxxxxx distribuční xxx, xxxxxx případného xxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §8b xxxx. 1 xxxx. x), pokud není x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pobočka xxxxx z jiného xxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx složky xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxx zisk xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x doplnění rezervních xxxxx xxxx xx xxxxxxx základního xxxxxxxx,

10. xxxxxxx xxxxxxxxx zisku xxxx nerozdělila xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 podle xx. 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013; pokud xxxxx xxxxx nepředstavuje nesplnění xxxxxxx xxxx xxxxx,

11. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nedostatek v xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

12. xxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx na určenou xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 x Česká xxxxxxx xxxxx neschválila xxxx xx obnovení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx častější předkládání xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splatnosti xxxxx x závazků, x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky, x uspořádáním, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podle §8b xxxx. 1 xxxx. x), x k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx dodatečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pozbylo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx než xxxxx §12m xxxx. 4, xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxx xx obnovení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx 1, zejména xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému upravených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavků xxxxx xx. 393 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §12c, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §26k odst. 1 x 2 xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky [§26d odst. 1 xxxx. m)], členem xxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby [§26d xxxx. 1 písm. x)] nebo členem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, nad xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx dohled xx konsolidovaném základě, xxxxxxx v takovém xxxxxxx lze požadovat xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

b) xx xx rizika xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx 2, bodů 5 x 6 x xxxx 8 xx 10, xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x) xx x) se xxxx xxxx nedostatečné x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx čase,

d) xx pravděpodobné, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx nedostatečné kapitálové xxxxxxxxx,

x) je pravděpodobné, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) banka xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xx. 377 odst. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013, xx x xxxxxxxx zátěžových xxxxx vyplývá xxxxxxx xxxxxxxx xx výši, xxxxx významně xxxxxxxxx xxxx kapitálový požadavek xx krytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxx xxxxxxxx souhlas používat xxxxxxx přístup xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 575/2013, xxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx přístup xxxx interní model xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx předložila xxxx xx obnovení xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx,

x) uložit, xxx provedla xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx přístup xxxx xxxxxxx model x xxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx původního xxxxx xxxx dosaženo xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx plánu jsou xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci příslušné xxxxx,

x) odejmout xxxxxxx x xxxxxxxxxx interního xxxxxxxx xxxx interního xxxxxx, který vyžaduje xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) odejmout xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modelu tržního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx naznačuje xxxxx počet překročení xxxxxxxxx x xx. 366 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xx model není xxxxxxxxxx přesný,

g) xxxxxx xxxx vhodná xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §26k xxxx. 1 a 2 xxxxxxx x xxx zahraniční xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxx evropské ovládající xxxxx [§26d xxxx. 1 písm. x)], xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. o)] xxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx níž Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx úroveň stanovenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxx může Česká xxxxxxx banka

a) xxxxxx, xxx tato osoba

1. xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správní xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx, osobu xx vedení pobočky xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx odpovídající xxxx opravných položek x rezerv,

3. xxxxxxx xxxx zvýšila xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx 20 % xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx osobě xxxx převedla svůj xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x této xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx vyloučením xxxx omezením xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx,

x) nařídit xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx propojením x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxx §19,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx alespoň xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x používáním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013.

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx, xxxxx neplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; Xxxxx národní xxxxx může dále

a) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx fyzické osobě xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx výkon xxxxxx x jiné xxxxx xxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxxxxxx informaci x xxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání x jaká je xxxx povaha.

(8) Postup xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodů 1, 2 x 4 x xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx 4 a xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxx banky x členského xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) bodu 4 xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, odstavce 6 xxxx. f) x xxxxxxxx 7 xxxx, jestliže xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx.

§26x

Xxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x nápravě:

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx individuálním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálového poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikovou xxxx xxxxx xxx 100 %,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx kapitálu x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxx nezískat xxxxxx další právnickou xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složku,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zvláštním vztahem x bance,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazby z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazby x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx zjištěny Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx..

§26xx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě je xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, které Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x uložení opatření x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Rozklad xxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

§26aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§26xx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx opatření x xxxxxxx uloženo, xxxxx by uveřejnění

a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxxx xxxx,

x) ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 musí xxx xxxxxxxxxx nejméně xx dobu 5 xxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uveřejní jen xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx osobních xxxxx.

§26xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§26b

(1) V xxxxxxx, xx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxxx, že banka xx xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx pravděpodobně xxxxxxxx ztráty, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pokles xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxx kapitálového xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 a xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx i xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§26xx

(1) Pokud výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klesne xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 a xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxxxx,

x) je xxx důležitý xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx nových xxxxx; §29 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxx xxxx dotčen,

b) xxxxxx xxxx musí xxx xxx xxxxxxx upisovatele xxxxxx,

x) lze xxxxx xxxx xxxxx, x xxxx akcionáři xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurs xxxxx xxxxxxxx akcií; xxxx akcie xxxx xxxxxx upsat akcionář, xxxxx nesplatil xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na valnou xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxx dnem xxxxxx valné hromady,

f) xxxxx xxx upsání xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx 14 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx valné xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

g) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na úpis xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxx upsání xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx,

x) emisní xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx; nesplnění xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx následného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§26xx

Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účelné.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx určených xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4, 5, 11 xx 24 xxxx x §26f xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx od xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxx §12, 13 x §14 xxxx. x), b) x x), xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx stanoví xxxxx x periodicitu xxx xxxxxx informačních xxxxxxxxxx banky nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx naplněny xxxxxxxx stanovené x xx. 458 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013.

(4) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx banky; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx nepozbylo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx jeho účinnosti.

(5) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx dotčeny, xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx námitky xx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxx xxxxxxxxxx. Podané xxxxxxx nemají odkladný xxxxxx. X podaných xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§26x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rizik u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx omezení xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx její účasti x konsolidačním xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, spořitelními x úvěrními družstvy x xxxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nenahrazuje xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx x má xxxxx xx x xxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xxx xxxx dotčeno.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx bankovního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolu xx xxxxx v osobách xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x její provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje o xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx §25a xxx není xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx základě, x xxxxxxx xx, že xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnuty xxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(6) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)] nebo xxx xxxxxx skupiny evropské xxxxxxxx holdingové osoby [§26d odst. 1 xxxx. x)] xx xxxxxxx xx písemných xxxxxxxxxx x koordinaci x xxxxxxxxxx x xxxxxxx vykonávajícím xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx skupinou. Xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx koordinace x xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx ujednání x koordinaci x xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě nad xxxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxx xxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxx x právem Xxxxxxxx unie 61) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx sídlo, xxxxxxxx nahradila xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx tento orgán xxx výkonu dohledu xxxxxxxx nezákonným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Při výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx se xxxxxxx xxxxxx řád Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx 62).

(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx banky je Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx dohledu x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie 61) xxx členem xxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx 6 xx 9 se xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§26x

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxx xxxxxxxxxx ovládající xxxxx, skupina xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx banka, jejíž xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx, spořitelním x xxxxxxx družstvem, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxxx pomocných xxxxxx,

x) xxxxxxxx holdingovou xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 20 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 22 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx ovládanými osobami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx institucemi, xxxxxxxxxx institucemi xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb,

g) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx x jí xxxxxxxxxx xxxxxxx a přidruženými xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, finančními xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skupina xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx osobami a xxxxxxxxxxxx osobami, které xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podnikem xxxxxxxxx služeb,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013,

x) zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx ovládanou xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tvořená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou x xx ovládanými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx, finančními xxxxxxxxxxx xxxx podnikem pomocných xxxxxx,

x) tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankou, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx státě, ani xxxx ovládána xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, která xx xxxxx v jakémkoli xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 32 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013,

q) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 33 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xx sídlem

1. x Xxxxx republice,

2. v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, ani xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §26e xxxx. 6 od xxxxxx bankovního xxxxxxx xx konsolidovaném základě xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby;

je-li x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodů 1 xx 3 více xxxx, xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxxx zahraniční ovládající xxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovládající bankou, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx státě, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26e xxxx. 6 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxx, odpovědnou xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxx x xxxxxxxx bilanční xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx smíšenou finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

1. v České xxxxxxxxx,

2. v xxxxx xxxxxxxx státě, pokud xxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zároveň xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx bilanční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, pokud Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26e xxxx. 6 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném základě;

je-li x xxxxxxxxxxxxx celku xxxxx xxxx 1 xx 3 více xxxx, odpovědnou bankou xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx osobou se xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx základem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 48 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013.

(2) V případě, xxx xxxxx v xxxxx konsolidačního celku xxxx takového xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxx, je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx.

(3) X xxxxxxx xxx konsolidačním xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx v §8a xxxx. 1 xx 3 xxxxxx o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.

§26x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bankovní xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxx skupinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xx skupině xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky. Xxxxxxx ovládající banky xxxxxxxx tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo tuzemskou xxxxxxxx holdingovou osobou xxxxxxx bankovnímu dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx členem xx odpovědná xxxxx xx skupině xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxx xxxxxxxx holdingové osoby xxxxxxxx xxxxxxxxx ovládající xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx sídlo x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první,

jestliže xx xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxx určení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx [§26d xxxx. 1 xxxx. x)] xxxx nevhodné, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx bank xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx konsolidačního celku, xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx však Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxx a), xxxx xxxxx, která xxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 3 xx použije xxxxxxx xxx xxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smíšenou finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx banka vykonává xxxxxxxx dohled na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx smíšené xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx bankovního xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxx konsolidačním xxxxxx, má-li ovládající xxxxx sídlo ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonáván xxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xx konsolidovaném základě xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx rozhodnutím Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o stanovisko xxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, která xx členem stejného xxxxxxxxxxxxxx celku, a Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankovní xxxxxx xx konsolidovaném základě xxx tímto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx smíšené xxxxxxxx holdingové osoby xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, x Xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

§26x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, odpovědná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, odpovědná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ve xxxxxxx smíšené xxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnímu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§8b),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx vnitřně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§12c),

c) xxxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 4.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx vyžádání sdělovat Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26x

(1) Xxxxx zahrnuté xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vytvořit odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx bankovního xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Tuzemská xxxxxxxxxx xxxxx, odpovědná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx banka xx skupině xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx auditory, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zahrnutých x xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx skupině xxxxxxx holdingové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxx řádně sledovat xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, řídit xxxxxx x xxxx xxxxxxx x podrobit xx xxxxxxxxxxxxx mechanismům xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Finanční xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx statutárním xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx, členem xxxxxxx rady nebo xxxxxx dozorčí rady xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zkušená xxx xxxxx xxx funkce x xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x navrhovaných xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x zároveň jí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xx nově stane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx vedení xx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jinak xx xx xx to, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpoklady. Xxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podklady x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upraví Xxxxx xxxxxxx banka vyhláškou.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§26h

(1) Zjistí-li Česká xxxxxxx banka nedostatky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, odpovědné xxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx osoby, odpovědné xxxxx ovládané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxxx smíšené xxxxxxxxxx xxxxx nebo smíšené xxxxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx auditu x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx náklady xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xxxx bankou, xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zvláštních zákonů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxx §5k,

x) provádění xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx ohrožuje xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§26x

(1) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovládající banky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 7) xxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx plánuje a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x §8b xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013 x x §12c, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25c a xxxxxxxx opatření xxxxx §26 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx x příslušnými orgány xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxx čl. 4 xxxx. 1 bodu 45 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013, xxxxxxx x koordinuje xxxxxx xxxxxx orgánů xxx přípravě na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a na xxxxxxxxx situace, x xxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxx nepříznivého xxxxxx x xxxxx x xx mimořádných xxxxxxx; dále plánuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zavedení xxxxx pro mimořádné xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukládání xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §38i odst. 1 xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxx jiných členských xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osobou, xxxxx xx členem takového xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (§38ha),

x) rozhoduje x společné žádosti x xxxxxxx předchozího xxxxxxxx s používáním xxxxxxxxx x interních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx x tom Xxxxx xxxxxxx banka informovat Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 68).

(3) Xxxxx xxxxxxx banka může xxxxxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x případech, xxx xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx státu při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxx, skupinou evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx odpovědnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx holdingovou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx uložené xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 68).

§26x

(1) Xxxxxxxx-xx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby nebo bankou xxxxxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nastane-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx sídlo xxxx xxxx skupiny nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxxxxx pobočky xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího podnikání xx kapitálovém trhu, Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §25a xxxx. 4 písm. x), a

b) Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx radě xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedeným v §25a xxxx. 4 xxxx. l) v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx situací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx ně xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx může xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, informuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx x dotčeném xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx, významné xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobočky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

§26x

(1) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxx skupinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je příslušná, xx dohodě x xxxxxxxxx orgány vykonávajícími xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny

a) xxxxxxxx k nápravě xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 1 a xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x), xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx banku,

b) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o spořitelní x úvěrní xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kapitálu nad xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx dotčené xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx krytí xxxxx xxxxxxxxx, x ve xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx dohody xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx vykonává dohled, x xxx xxxxxx x ostatními orgány xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dotčené xxxxxxx; xxxxxx přihlédne x xxxxxxxxx xxxxx členů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx členy xxxx xxxxxxx a těmto xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxx Česká národní xxxxx x posledních 7 dnech před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 69); xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx skupiny xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx x toto xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xx xxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxx skupinou xxxxxxxxxx ovládajícího xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx uvedených xxxxxx, x to xx xxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx skupinou předložil Xxxxx národní bance xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x); xxxxxx přihlédne x posouzení xxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx skupiny x xxxxx xxxxxxx zašle xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí, xxxx

x) xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx 7 xxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx požádat Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x urovnání xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 69); xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 si Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xx toto xxxxxxxxxx vyžádá xxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx nad členy xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx důvody, xxx xxxxx xx xx tohoto stanoviska xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 1, 3 xxxx. x) xxxx odstavce 4 xxxx. x) nejméně xxxxxx xx xxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 1, 2, 3 písm. a), xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxxx 5. Česká národní xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx dotčené xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad minimální xxxxxx, xx-xx xx xxxx xxxxxxxxx uložena xxxxxxxxxxx vydaným, v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§26x

(1) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx skupinou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ovládanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů uvedených x §26i x 26j xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26c odst. 7, xxxxx připravuje Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dalších požadavků xxxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx koordinuje xxxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx. Zřízením x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxx informací,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26c xxxx. 6 xx 9, xx-xx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vycházejících x xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx podle §25c,

d) xxxxxxxxx účinnosti dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26c odst. 5, §38ha xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx skupiny, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §26i odst. 1 xxxx. c) x x obdobných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiných xxxxxx, jsou-li pro xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx

x) Xxxxx národní banka,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx dotčené xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobočky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx účelné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dotčených xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x určuje, kteří xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx x úvahu xxxxxx těchto činností xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx uvedených v §5o xxxx. 2 x 3, jakož x xxxxxx význam xxx xxxxx xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přihlíží x možnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, především x mimořádných xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx úzce spolupracovali. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxxx, xxxxxx jednání a xxxxxxxxxxx činnostech a xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx xxxx x xxxx dohodnuté xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví o xxxxxxxx kolegia, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx situace, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx a postupů xxxxxxxxxx dohledu. Ustanovení §25a tím není xxxxxxx.

§26m

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, že se xx xxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxx x xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohled.

(2) Vykonává-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evropskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx dohledu xxxxxxxx, xx při výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx, xx xx xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu vztahují xxxxxxxxxxx požadavky tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx konglomeráty, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx orientovaný xxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx vykonávajícím xxxxxx xxx bankou xxxxxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx finančním xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze ustanovení, xxxxx se vztahují xx xxxxxxxxxxxxxx sektor xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx konglomeráty, x xx za xxxxxxxx, xx se na xxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pokud jde x xxxxxxxx orientovaný xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx doplňkový xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, že xx xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxx xxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťoven, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx národní banka xx příslušná k xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou a xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx konglomerátem.

§26m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

XXXX XXXXXX

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 375/2015 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29x

§29x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§30

§30 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§33x

§33x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXX LICENCE XXXX XXXXXXXX

§34

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx úpadku banky xxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) banka nebo xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úvěry,

b) x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36e xxxx. 2 xxxx. a), x), f), g), x), x), x), x), x), x), x) xxxx §36e xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky prostřednictvím xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx přestupku xxxxx §36h xxxx. 1 xxxx. d) xxxx §36h xxxx. 2 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx závažné nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx jiném xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své pobočky, xxxx došlo x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx bylo vydáno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v části xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, §26 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 1 nebo x §26 xxxx. 2 xxxx. c).

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx celkový xxxxxxxxxx xxxxx banky xx xxxxxxxxxxxxx základě je xxxxx xxx jedna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx, xxxx xxxxx xxxx uplatněno xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx je menší xxx xxxxx třetina xxxxxxxxxxxx poměru podle §12a xxxx. 1.

(4) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx udělen na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx žadatel v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zamlčel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§35

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx; v případě xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx informuje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx země xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nesmí dotčená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx činnosti, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x závazků; xx xxxx, xxx vypořádá xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x odnětí licence xxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx. Xxxxxxxx informuje x tomto rozhodnutí xxxxx bankovního dohledu xxxxx, ve xxxxxxx xx banka pobočky.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx řízením xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX BANKY

§36

(1) Xxxxxxx-xx xx banka x xxxxxxxxx, xxxxx xx jmenování likvidátora xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx likvidátora x xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxx-xx xxxxx odňata xxxxxxx. Soud rozhodne x návrhu Xxxxx xxxxxxx xxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxx návrhu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx být osoba, xxxxx má xxxx xxxx xxxxxxxx vztah x bance, která xx xxxx x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx podílela. X xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx likvidátora xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoby, které xx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, na které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §39 tohoto xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxxx zákoníkem x xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, x xx písemné xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§12 xxxx. 2).

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§36x

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) přijme xxxxx x rozporu x §2 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx licence podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bance xxxxx ovládne xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11,

x) jako xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

1. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bance xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, xxxx

2. xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 15, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zamlčí xxxxxxxxx údaje nezbytné xxx posouzení xxxx xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx statutárního xxxxxx, člen správní xxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx banky z xxxxxx xxx členského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že x rozporu x §8 odst. 4 xxxx. x) současně xxxxxxx funkce ve xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx statutárního xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx člen xxxxxxx rady xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxx xxxxx §26b xxxx. 1.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, nebo jako xxxxx xx xxxxxx xxxx pobočky xx xxxxxxx přestupku xxx, xx neprodleně neinformuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §26b xxxx. 2.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx banky, členem xxxxxxx xxxx banky, xxxxxx dozorčí rady xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx správy, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3.

(7) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3,

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx 6,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx e); není-li xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do 130&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§36b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §29c xxxx. 7.

(2) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxx, xxxxx xx xxx likvidaci xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx tajemství, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člen xxxxxxx rady xxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §39.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41d odst. 4 x 5 x §41g xxxx. 5.

(5) Xxxxxxxxxx, správce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxxx součinnost Garančnímu xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx žadatel x licenci se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx v xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx žádosti.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 4 nebo 5,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx odstavce 6.

Přestupky xxxxxxxxxxx osob x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

§36x

(1) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §2,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx" xxxx "spořitelna", xxxx překlady xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v obchodní xxxxx,

x) zahájí xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx licence xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxx licence,

d) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx ovládne xxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §20 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx

1. xxxxxx xxxx xxxxx kvalifikovanou účast xx xxxxx anebo xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxxx souhlasu České xxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 15,

x) v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §29b xxxx. 5.

(2) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností stanovenou xxxxxxxxxx řádem.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx informace nebo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx předložení,

b) nevytvoří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx osoba, xxxxx má být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx na skutečnosti xxxxx §29c xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §29b.

(6) Xxxxxxxx oceňovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §29c xxxx. 7.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxx nebo zamlčí xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx vklad, xxxxxxxx xxxx nebo uskuteční xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x odstavce 4,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), xxxxxxxx 3, odstavce 5, xxxxxxxx 6 xxxx xxxxxxxx 7,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xx f) a xxxxxxxx-xx ho podnikající xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx výši neoprávněného xxxxxxxxx zjistit, xxx xxxxxx pokutu xx 130&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx f) nebo xxxxxxxx 8 a xxxxxxxx-xx xx právnická xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze uložit xxxxxx do xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx prospěchu, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) až x) xxxx xxxxxxxx 8 a xxxxxxxx-xx xx ovládaná osoba; xxxx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx uložit pokutu xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§36d

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, xxx její xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, člen xxxx xxxxxxx xxxx xxxx člen xxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 5, xxxx

x) x xxxxxxx x §26g xxxx. 6 xxxxxx neinformuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vedení xxxx xx nepředloží xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx 53) nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41f xxxx. 10.

(3) Obchodník s xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx nebo platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které jim xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx k provedení xxxxxxxx transakce 53), xxxx proti jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §41f xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxx evidenci xxxxx xxxxx §41c xxxx. 3.

(4) Oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) založí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxx x §5f,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených x §5f x §5g xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx x §5d xxx xxxxxxx xxxxxxx x bez oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5i.

(5) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx 3,

b) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

Xxxxxxxxx xxxxx

§36x

(1) Banka xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x licencí,

b) xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxx s §5f,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5h xxxx. 2,

x) xxxxxxxx České národní xxxxx změny v xxxxxxx uvedených x §5f x §5g xxxx. 1,

e) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x §5d bez xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx kterékoliv x xxxx České xxxxxxx xxxxx podle §5i,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 3,

h) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xx 4,

x) xxxxxx agendu xxxxx xxxxxxx uzavírané x xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 8,

x) xxxxxxxx účinný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky,

m) x xxxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poškozuje zájmy xxxxxx vkladatelů x xxxxxxxx návratnosti jejich xxxxxx, nebo ohrožuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx s §12 xxxx. 2 uzavře xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou pro xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádějícím, xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8b, xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx písemné vysvětlení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 431 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x interních xxxxxxxx xxx výpočet kapitálových xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 a xxxxxxxx obecné xxxxxx Xxxxx národní banky xxxxx §20d,

x) xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nesprávné xxxxx podle xx. 99 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx používá v xxxxxxx xx závaznými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 143 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise,

f) xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 101 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, nařízení xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx,

x) se vystaví xxxxxxxxx xxxxxx sekuritizované xxxxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 395 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013 x xxxxxxxx obecné xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §20d,

x) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x

1. velkých xxxxxxxxxx,

2. pákovém xxxxxx,

3. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx delší xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx čl. 412 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 431 xxxx. 1 až 3 xxxx xx. 451 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropské komise xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x neúplnými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx část xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) nesplní informační xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 18,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 28, 51 xxxx 63 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx nebo xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprověřuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x informačních xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2, §16a xxxx §24 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013,

x) neoznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xxxx xxxxxxxxx splnění xxxxx xx. 89 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxx

x) neprokáže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1.

(4) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §20a xxxx. 3 xx 5 nepředloží xxxxx všech akcionářů xxxx připustí účast xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx opravné xxxxxxxxx xxxxx §20c xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx odděleně xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x obchody xx xxxx banky,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx banky xxxxx §22 odst. 1 xxxx. a),

2. xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x),

3. xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x),

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 431 xx 455 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §22 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §22 odst. 1 provedl xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 1,

x) nezveřejní xxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx lhůtě České xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x nápravě xxxxx §26 nebo §26a, xxxx

x) neudržuje xxxxxxxxxx poměr xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě §26k xxxx. 7.

(5) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x souhlas xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezbytné pro xxxxxxxxx této xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxx o klientech xxxxx §37 xxxx. 2,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x §38 xxxx. 3 xx 5 x 7,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x souvislosti xx xxxx podnikáním xx xxxxx jiného státu, xxxxx xx xx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxx xxxxxx x registru xxxxx §38a xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx nepřispívá x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx,

x) nevede identifikaci xxxxxxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 xxxx 4,

x) neposkytne xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §41c odst. 10, §41d xxxx. 4 a 5, §41f xxxx. 3, §41g xxxx. 5 xxxx §41n,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Garančnímu xxxxxxx xxxxx §41eb odst. 3,

x) použije xxxxx, xxxxx získala xx xxxx xxxxxxxxx x §41f odst. 7 x 8 x xxxxxxx x §41f xxxx. 9, xxxx

x) xxxxxxx x reklamě xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Za xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do

a) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xx e), h) xxxx x),

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xx x),

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), d), odstavce 4 xxxx odstavce 5,

x) dvojnásobku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxx 3 písm. x) x spáchala-li xx xxxxxxxxx osoba; xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx období, který xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xx. 316 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013,

e) dvojnásobku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10% xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§36f

(1) Xxxxx, xxxxx xx na základě §8b xxxx. 4 xxxxxxxxx zavést a xxxxxxxx řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §8b xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxx konsolidačního celku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x propojené a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx účely xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx finančním xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013.

(3) Tuzemská xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odpovědná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx audit xxxx xxxxxxxxxx x konsolidačním xxxxx xxxxxxxxxxxxx bankovnímu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §26g xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 3.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 4 xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx řídit rizika x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx banka, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, banka xx xxxxxxx smíšené xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx konsolidačního celku xxxxxxxxxxxxx bankovnímu dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx §26f xxxx. 1 xxxx čl. 11 x 13 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 575/2013.

(6) Xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 000 Kč.

§36x

Xxxxxxxxx zahraniční banky xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxx pobočky, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti v xxxxxxx s §5c xx 5m,

x) neuloží x České národní xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 až 4,

x) x rozporu x §11 xxxx. 9 nezavede xxxxxx xxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx klientů xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx uschovávat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 10 xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z informačních xxxxxxxxxx xxxxx §24,

h) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vydané na xxxxxxx §26 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2,

x) xxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxx bankovního dohledu xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx uvedeným v §38 xxxx. 3 xx 5 x 7, nebo

m) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx členskými xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x).

§36h

Přestupky xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, která vykonává xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) uskuteční xxxxxxxx činnosti xx xxxxx České republiky xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x licencí,

c) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx řídicím a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1 x 2,

e) xxxxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 7,

h) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) v xxxxxxx x §11 odst. 9 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nezavede xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 7,

x) x xxxxxxx x §12 odst. 1 provede xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx návratnosti xxxxxx vkladů, xxxx xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v rozporu x §12 odst. 2 uzavře xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxxx poměr xxxxx §12a xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §24 odst. 2 xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx neúplné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) použije xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §12a xxxx. 3,

d) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 1 x §14 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §13.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1,

x) provede x osobami uvedenými x §19 xxxx. 1 obchody, které xx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, nebyly xxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účet klienta x obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx obchodech xx xxxx 10 let xxxxx §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx závěrky x řídicího x xxxxxxxxxxx systému,

f) neoznámí xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §22 odst. 4,

g) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §22 xxxx. 1 xxxxxxx auditor, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2,

x) porušila xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2,

x) nepodá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxx záležitostech, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx vyžádání xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxxxxxxx xxxxxxxx v §38 xxxx. 3 až 5 a 7,

m) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxx nepřispívá x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx údaje Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41c odst. 10, §41d odst. 4 a 5, §41f xxxx. 3, §41g odst. 5 xxxx §41n, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 3.

(4) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx i),

b) 20 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x),

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až d), x) xx x), xxxxxxxx 2, xxxxxxxx 3 písm. x) xx x), x), x) nebo x).

Společná xxxxxxxxxx

§36x

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uloženém správním xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxx osobě, pokud xx xxxxxxxxxx

x) bylo xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) ohrozilo probíhající xxxxxxx řízení,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxx být xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 5 xxx. Xxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxxx nutnou x souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čísla, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx osobách, potřebné x tomu, xxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx právním x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§38).

§38

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx bank, včetně xxxxx na účtech x xxxxxxx, xx xxxxxxxx bankovní tajemství.

(2) Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxxxxx xxxxxxx x obdobnými xxxxxx xxxxxx států, xxxxxxxx předmětem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxx působit xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není sdělení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx obchodech xxx podání trestního xxxxxxxx, xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx plnění povinnosti xxxxxxxx údaje podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx klienta, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx banka xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; 20)

x) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx; 21)

x) xxxxxxxx xxxx za podmínek xxxxx xxxxxxxx řádu;

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sporu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 43);

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx podmínek, xxxxx stanoví xxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se státní xxxxxxxx;

x) orgánů sociálního xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx klient dluží, xxxxxx dluhu xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx povinen vrátit; xx xxxxx i xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, příspěvku a xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx pojišťoven xx xxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dluží; xx platí x xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; 23)

x) Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem plnění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx; xxx vyžádání xxxxxx se použijí xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 81).

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx záležitost xxxxxxxxxxxxx.

(4) Banka je xxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxx xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vymáhání, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtu, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx účtu. Xxxxx xx xxxxxx povinna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx písemné xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx i bez xxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 87) na xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 87) číslo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto účtu, x xxxxx x xxxxxxxxx, který xxx xxxx xx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(6) Xx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x) xxxxxx xxxxx úhrada xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Banka je xxxxxxx x xxx xxxxxxxx klienta sdělit xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxxxxx spojení xxxxx xxxxxxx, xxxx číslo xxxx x identifikační xxx xxxxx nebo xxxxxxx zahraniční banky x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svém klientovi, xxxxx je majitelem xxxx. Xxxxxx povinnost xxxxx platí x xx xxxxxx x xxxxx, která prokáže, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dispozice xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx xxxxx a xx xx bez xxxxxx xxxxx xxxxxx domoci xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xx smyslu občanského xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx náleží xxxxx xxxxxx věcných nákladů.

(8) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxx xxx 60 xxx xxxx poruší xxx povinnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx smí xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx porušené xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx 30 xxx od porušení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx dohodu x xxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx banka bez xxxxxxx využít xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze zákona xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx.

(10) Na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 9 obdobně x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx použijí xxxxxxxx 1 xx 9 x 12 xxxxxxx.

(11) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se klienta, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx podnikáním xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx nutné xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx 33) xxx xxxxxx dotčena.

(12) Xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx xxxx předání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx platebního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§38x

(1) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu své xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, identifikačních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vypovídají x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx klientů, x xx i xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx právnické xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx zajistit, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x získaným údajům x xxxxxxxxx jiné xxxxx a pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, jako xx xxx o údaje x jejích xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx bank, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank 31) a xxxxxxx xxxx, stanoví-li tak xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). X xxxxxxxxxx x registru xxxx xxxxxxx xxxxx, pobočky xxxxxxxxxxxx bank, Xxxxxxxx xxxxxxxxx banka, Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní zákon. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx z registru xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx umožnit xxxxxxx x informacím x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxx vytvářejí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx předpokladu, xx podmínky přístupu x xxxxx údajům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v příslušném xxxxxxxx státě jsou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx x tehdy, xxxxx má k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stávají xxxxxxxx registru.

(4) Xxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxxx xx právo, xx xxxxxx věcných nákladů, xx xxxxx informací, xxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Oznámení banky xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx porušení ustanovení §38.

§38b

Údaje, které xxxx xxxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx nebo doplňkového xxxxxxx 34). a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx 33).

§38c

Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx států, orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxx základních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x §38d38i.

§38x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxx Evropské xxxx, zejména x

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxx odmítla xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §5e xxxx. 1 xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vůči xxxxxxx banky z xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxx §26,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx holdingových osobách xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxx §26c xxxx. 8 x 9 x xxxxxxxx xxxxx §26e xxxx. 3,

x) xxxxxxx postupu xxxxx §26 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx věc xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxx x xxxxx vkladatelů,

f) použití xxxxxxx xxxxx §26bb xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělených xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx x jiném xxx xxxxxxxx státě,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu x xxxxx složení xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx členským státem.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx xxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x

x) xxxxx a xxxxxx případů, xxx xxxxxxx umožnit xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky podle §5e xxxx. 1 xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx použila xxxx xxxxxxx podle §5a xxxx. 1 xxxxxx podle §26,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x udělené xxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) smlouvách podle §26c xxxx. 8 x 9 x xxxxxxxx xxxxx §26e xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x postupů zavedených xxxxxxxxx bankami x

1. xxxxx osob, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, v členění xxxxx&xxxx;xxxxxx pracovních xxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxx,

2. hlavních xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx výkonnosti xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxx xxxx 1,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bance, xxxxx xx sídlo x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, které xx nutno xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx a x xxxxxxx významných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka vykonává xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) názvech xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxx sdělovány xxxxxxxxx podle §25a,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c,

x) xxxxxxxx použité xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §25c xxxx. 3 xx 5, §25d xxxx. 2 a 3 x §26 xxx xxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c,

l) xxxxxxxxx, xxx použije §25d odst. 1,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26m xxxx. 1, 2, 4 x 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §25c, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx hrozící xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 xx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxxx odkladu,

o) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odměňování,

p) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8d xxxx. g),

q) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 5,

x) údajích xxxxxxxxxxxxx xxxxx §8d xxxx. x),

x) xxxxxxx získaných xx xxxxx x xxxxxxxxxx akcionářů, která xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx 11, §26 xxxx. 7 x pokutách xxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §36a odst. 1 xxxx. x) xx e), §36c xxxx. 1 písm. x) až x), §36e odst. 2 xxxx. a), x), x) xx x), x), n) a x) x §36e xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx opatření xxxx xxxxxxx tresty xxxxxxx,

x) xxxxxxx kombinované kapitálové xxxxxxx a xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx složení xxxxxxxx,

x) xxxxxx zkrácení xxxxxxxxxxx xxxxxx pro proticyklickou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx Xxxxxxxx bankovní xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci, xxxxx xx sídlo x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxx xxx systémová xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy x xxx, od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx přechodného xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) pozbylo xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12o xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxxxx x §12o xxxx. 7.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 78) x xxxxxxxxx přijatých xxxxx §26m xxxx. 1, 2, 4 x 5.

§38xx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, kdy Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx využívá xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§38x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx o

a) všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx se sídlem xx území xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1 xx sídlem xx xxxxx členského xxxxx,

x) informaci xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky podle §5e xxxx. 1, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxxxx údajích,

c) xxxxxxxxxxx, že finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu x případě, xxx xxx xxxxxxx odkladu x xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26bb xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx státu,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 3 x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx má pobočku xx území xxxxxx xxxxx; tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx udělením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxx-xx věc xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §26xx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx příslušná kolegia xxxxxx dohledu x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx banky xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx proticyklickou xxxxxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx.

§38f

(1) Před rozhodnutím x xxxxx xxxx xxxxxx licence xxxxx, xxxxx xx pobočku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx věc xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx x svém xxxxxx licenci xxxxxx xxxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x změně xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx banky nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx x změně xxxx xxxxxx licence xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxx x orgány bankovního xxxxxxx členských xxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxx banka xxxxxxx. Xxxxxxx-xx věc odkladu, Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx x svém xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§38x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx místě xx xxxxx xxxxxxxxx státu xx předchozím informování xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxx nebo xxx x provedení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§38h

Výměna xxxxxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) X rámci xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx spolupracuje x orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx území xx sídlo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx bance x x xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, která vykonává xxxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx, dohled xxx xxxx xxxx přezkum xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxx xxx informace o xxxxxxxxx, platební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, omezení xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, které mohou xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V rámci xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx informace související x dohledem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, nařízení nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx osmé xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx investorů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx banky. X xxxxxxx případě xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x opatřeních, xxxxx x této xxxxxxxxxxx přijala. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx banka xxxxxxx prostřednictvím své xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx x spolupráci, xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§38xx

Xxxxxx informací xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytuje na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x vlastního xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánům dohledu xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx informace, xxxxx xxxx podstatný vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zahrnuty xxxx všechny xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxx konsolidačním xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx těchto informací,

c) xxxxxx v xxxxx xxxx jiné xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vážně xxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) závažných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx mimořádného xxxxxxx uložených bance xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx kapitálu xxxxx §26 odst. 2 xxxx. x), a xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxx interního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013.

(3) O informace xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx požádá xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osobou, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx požádá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ovládající xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odmítne xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x spolupráci, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxx xxxxx bankovního xxxxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 79).

§38i

(1) Česká národní xxxxx xxxx

x) rozhodnutím xxxxx §16 xxxx. 1 x §20 xxxx. 3,

b) uložením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření x xxxxxxx mimořádného xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx. x) xxxx 1,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxx xx. 301 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013

xxxxxxxxxx tuto skutečnost x orgánem dohledu xxxxxxxxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx dotčená xxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx dohledu, xxxxxxx se tato xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxx odkladu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxx rozhodnutí. X xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu.

§38x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x vyhlášek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na individuálním x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §26bb x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx; tím nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx §26bb,

b) xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx předpisech xxxxx xxxxxxx x),

x) informace x xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx používaných xxx xxxxxx bankovního xxxxxxx xxxxx §25c,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pravidel obezřetného xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx pokut přijatých x xxxxxxx s xxxxx zákonem,

e) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26e xxxx. 3 a xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu dohledu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxx xxxx xxx členem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26c odst. 8 x 9,

x) informace x přístupu x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxx xxxxx podle xx. 405 xx 409 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rizik xxxxx xx. 405 xx 409 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, včetně uložených xxxxxxxx.

(2) Informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stejného druhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013, xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

x) kritéria, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx právní překážky xxxxxxx okamžitému xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx ovládajících xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xx. 7 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx

1. celkovou xxxx xxxxxxxx ovládajících xxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx než členském xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxx je xxxxx x ovládaných xxxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx,

3. procentní xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxxxxx xxxx využívajících xxxxxxxx stanovené x xx. 7 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobách x jiném xxx xxxxxxxx státě.

§38k vložen xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§38x

Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx uplatňuje x xxxxxx xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okamžitému xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, x xxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) souhrnně xx Xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx využívajících xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobách x xxxxx xxx xxxxxxxx státě,

2. procentní xxxxx xx celkovém xxxxxxxx ovládaných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx je xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxx členském xxxxx,

3. xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx kapitálu podle xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. x účinností xx 22.7.2014

§39

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx správní xxxx xxxxx x xxxxxxx dozorčí rady xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx banky x xxxxxx xxxxxxx. X důvodů xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2 až 5 x 7 x §38b xx xxxxxxxxxx xxxxx této povinnosti xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členů xxxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x §41d xxxx. 4 x 5, §41g xxxx. 5 a §41n.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§40

(1) Xxxxxx x xxxxxxx licence, o xxxx změnu nebo x xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x licenci xx x xxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx do xxxx lhůty xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx nebyla xxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx doplnění, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx 12 xxxxxx ode xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxxx.

(4) O xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxx o udělení xxxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx si xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x účastnících xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 3, §16 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §27 xxxx. 1, §29 xxxx. 3, §34 odst. 1 x §40 xxxx. 2.

§41

(1) O rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nemá odkladný xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x rozhodnutí x xxxxxxx pokuty podle xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 51) xx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx o xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X VKLADŮ

§41a

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Garanční xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jmění xx Fondu.

(3) Xxxxx x pobočka banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x přispívá do Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx Fondu jsou xxxxxxxxx xx bank x xxxxxxx xxxx x jiného než xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41x, dotace, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úvěry xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxx jsou x další příjmy, xxxxxxx jsou zejména xxxxxx z investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Čerpat x Xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx činnost Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x výnosů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx systém xxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41d xxxx. 1.

§41x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx trhu xxxx poskytnutí údajů x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 2 xx 5 x 7, §41g xxxx. 1, §41n, §41o xxxx. 2, §41p xxxx. 1 x 2 x §41q xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 6 x §39 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§41x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxx úroků xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 3&xxxx;x v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx měně nebo x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx kreditní xxxxxxxx xx účtech xx xxxxxxxxx knížkách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxx, pobočky xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx činnosti; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41f,

b) finanční xxxxxxxxx x zahraniční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx náhrada xxxxxxxx, xx splnění xxxxxxxx podle §41f,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pojišťovny a xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož daňové xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx určení xxxx (dále xxx "xxxxxx příjem") xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 500 000 XXX, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kapitálu ve xxxxx xxxxxxxxxxx dluhu, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku x xxxxxxx spáchaného trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx&xxxx;x xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zabezpečit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxx xxxx jiné formě xxxxxxx xxxx vkladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx x výši x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu xxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozumí

a) x xxxxxxxxx osob jméno, xxxxxxxx, xxxxxx, rodné xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo,

b) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx sídlo a x xxxxxxxxxx právnických xxxx xxx identifikační xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx vkladní xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzujícím xxxxxxx vkladu.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx cenné xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx daňových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. f) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx samosprávný xxxxx dokládá xxxxx x xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx daňovými xxxxxx za xxx, xxxxx x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku.

(8) Xxxxxxxxxx x xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx, pokud územní xxxxxxxxxxx xxxxx doloží xxxxx xxxx pobočce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx výše skutečných xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 písm. x). Pohledávky z xxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxx pojištěny xxxxx xxxxxxxx 7, xxxx xxx xxx, xxx banka xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 x xxx, xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pojištění, xxxxx toho, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx kalendářního xxxx, v němž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7. X doložení skutečných xxxxxxxx příjmů xx xxxxxxxxx dni xxxxx §41d xxxx. 2 xx nepřihlíží.

(9) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxx 7 územnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx potvrzení, xxx x xx xxxxx období jsou xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxx.

(10) Banka a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x x xxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (§41d xxxx. 4 x §41n) poskytovat tyto xxxxx Xxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formu, strukturu x způsob xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§41xx

(1) Garanční xxxxxx xx 10. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx k 31. xxxxxx příslušného xxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ročního xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxx xxx bankovnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxx, xxx xxxxxxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxx pohledávek x vkladů x xxxx rizika, xxxxx xxxxx podstupuje. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkovou xxxx ročních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(4) Dosáhne-li xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx pojištěných xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §41c odst. 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx"), xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,045 % objemu xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx.

(5) Poklesne-li xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příspěvků tak, xxx xxxxxx prostředků xx Xxxxx ve xxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx v přiměřené xxxx, xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx chybějících xxxxxxxxxx xx Xxxxx. Xxxxx xxxxx prostředků xx Xxxxx poklesne pod xxx xxxxxxx z xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx xx xxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx dosaženo xx 6 let xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

§41xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. s účinností xx 1.1.2016

§41xx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx každého xxxx Garanční systém x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx xxxx pobočce xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx 10. xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, zda x xxxx část xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx může mít xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxx nepřekročil xxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přísliby. X xxxxxxxx Garanční xxxxxx xxxxx podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslibu x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, likvidnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx stanovit xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Garanční xxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx aktivem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Aktivem s xxxxxx rizikem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přístupu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 336 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 575/2013 obdržel xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 50 % 80).

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx zaplatí xxxxxxxxx xxxxx příspěvek do 30. června xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 2, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než členského xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41xx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx informuje xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx chybějících xxxxxxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx mimořádný xxxxxxxxx x xx stanovené xxxx xxxxxxx podle §41ca xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx celková výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 0,5 % xxxxxx krytých pohledávek x xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxx a pobočce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Garanční xxxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveného xxxxx x pobočce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu.

(5) Xxxxx x pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dočasně xxxxxx xxxx mimořádného příspěvku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek, xxxxx by zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx banky, a xx i opakovaně xx na xxxx 6 xxxxxx. Část xxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádně x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doby. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí.

§41cc xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

§41xx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku, xxx x x xxxx xxxx banka x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zaplatily xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx pobočka banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx zaplacením xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x úroku x xxxxxxxx vymáhá Xxxxxxxx systém.

§41cd vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41ce

Příspěvek xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§41d

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxx xx oprávněné xxxxx z Fondu xxxxxxxx xxxx, xxx

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněným xxxxxx xx zákonných a xxxxxxxxx podmínek; Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx, xxx zjistila, xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxx dostát xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx moci xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx soud vydal xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxx rozhodnutí x důvodů přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxx banky z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxx.

(2) Xxx, kdy Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxx xxxx zahraniční soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx považuje xx xxxxxxxx den.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup informaci x tom, xxx xxxxxxxx den xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x informaci, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dotčené xxxxx nebo pobočce xxxxx z xxxxxx xxx členského státu x Garančnímu systému.

(4) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než členského xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, správce xxxx insolvenční správce xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx vedené xxxxx §41c xxxx. 3 x informaci x xxxxxxxx podle §41r xxxx. 2; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(5) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 10 pracovních xxx od xxxxxxxxxx xxx poskytnout Garančnímu xxxxxxx údaje vedené xxxxx §41c xxxx. 3 x informaci x xxxxxxxx xxxxx §41r odst. 2, xxxxx xx bance, xxxxxx bance, pobočce xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx, správci xxxx xxxxxxxxxxxxx správci povinna xxxxxxxxxx xxxxx podle §41f odst. 7 x 8.

(6) Garanční xxxxxx nejpozději xx 6 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 4 uveřejní x xxxxxxxx x tom Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx národní banku. Xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxxxxx systém xxx, xxx nastal xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx dne. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 14 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx zahájení, xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 a 8, vhodným xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx tak, aby xxxxxx nejpozději 15 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxxxxxx dne.

(8) Nesplnění xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 4 x 5 oznámí Xxxxxxxx xxxxxx neprodleně České xxxxxxx xxxxx.

§41x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx se sečtou xxxxxxx pojištěné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro 2 x xxxx xxxxxxxxxxxxx, podle stavu x xxxxxxxxxx dni. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx doloženo xxxxx, xx se za xx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx vyznačí jinou xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx jiné xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx nepřihlíží. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx v xxxx xxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx měna xxxxx, x němž xx xxxxxxx daný xxxx, xx xxxxxxxx xx měnu xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx x úroky xxxxxxxxx x rozhodnému xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx v měně xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx. Právo xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxx oprávněné osobě xx xxxxxxxxx xx xxxx vypočtené xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xxxxxx xxxxx §41ea, xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x požádá x xx xxxxx §41eb xxxx. 1, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx z vkladu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek podle §41ea až xx xxxx, x xxxxxx xxxxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 1 převyšuje xxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 2, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 EUR xxx jednu xxxxxxxxxx xxxxx x jedné xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx náhrada"). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx kurzu, xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx rozhodný xxx.

(4) Výzvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx Garanční systém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 1 xxx účely xxxxxxxxx nároku na xxxxxxxx náhradu xx xxxxxxxxxx z vkladu xxxxx §41e xxxx. 3.

(5) Náhrada xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx podle §41f xxxx. 7 x 8 xx poskytuje xx xxxx, kdy xxxx xxxx nahrazeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx poměru xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 x 8.

(6) Za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41f se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx částkou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu xxxx jde x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Pokud xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx a pobočku xxxx xxxxx x xxxxx členském státě.

§41xx

(1) Nárok na xxxxxxxx náhradu xxxxx §41e xxxx. 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41e xxxx. 3 x §41eb xxxx. 1, xxxxx rozhodný xxx xxxxxx xx xxxxx 3 měsíců xxx dne připsání xxxxxx xx účet x zároveň je xxxx částka

a) xxxxxxx xxxxx ceny xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx prodej xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, a tento xxxxx xxx xxxxx xxxx rozhodným xxxx,

x) xxxxxxxxxxx společného jmění xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvodu manželství, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vypořádání xxxxxxx xx rozvodu xxxxx jejich společného xxxxx,

x) xxxxxxxxx plněním xxx případ úrazu, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny x vyplacení xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx x dědictví,

e) xxxxxxxxxx jednorázového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem xxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyrovnání,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výpovědi x xxxxxxxxxx poměru, xxx xxxxx náleží xxxxxxxxxxx odstupné xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dohodou, xxx kterém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce, odbytným xxxx odchodným xxxxxxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím služebního xxxxxx, xxx kterém xx xxxxxx zaměstnanec xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odchodného, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x bezpečnostním xxxxx xxxxxxxxxx službu, xxx kterém xxxx xxxxxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx odchodné, pokud xxxx doloženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x nezaměstnanosti x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx trestném činu x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx pojistného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxx xxxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx x přiznání xxxxxxx újmy způsobené xxxxxxxx činem nebo x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx způsobené rozhodnutím x xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jiného ústředního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) poskytnutím xxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestného xxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) na xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxx předcházejícího xxx, xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x touto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41eb

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx požaduje vyplacení xxxxxxx náhrady, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 měsíců xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxx dokládajícími xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41e xxxx. 3, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dokumentů xxxxx xxxxxxxx 1 předložených xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx posouzení xxxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banka, xxxxxx banka, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx má xxxxxxxxx osoba xxxxx xx výplatu zvýšené xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §41e odst. 3.

(3) Xxxxx, bývalá xxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Garanční xxxxxx xx 4 xxxxxx od xxxxxxxxxx xxx, oznámí xxxxxxxxx xxxxx, xxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 3. Xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx nejpozději 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx neprodleně Xxxxx xxxxxxx bance.

§41eb xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41x

(1) Peněžní prostředky xxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx existujícím xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxx oznámit, xx xx xxxx xxxx evidovány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávku xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §41c xxxx. 3 x xxxxxxxxxx údajů prokázat. Xxxxx&xxxx;xxxx pobočka xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o něm xx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z Xxxxx xx pohledávku z xxxxxx na účtu xxxxx odstavce 1 xx banka xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxx předložit Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx x částek xxxxxxxxxxxxx xx každou z xxxx x pravdivost xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxx xxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu.

(5) Xxxxx xx skutečný vlastník xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Majitel xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxx&xxxx;xxxx pobočce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účtem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu stanoveném x §41c xxxx. 3 x xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx zaznamená tyto xxxxx xx xxxxxxx x xxxx či xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx spojeno xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx evidenci.

(6) X xxxxxxxx xxxxxxxx účtu xxxxx odstavců 2 x 5 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx, xx xxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx 53) xxxx xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx státu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx první a x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx příspěvku xx Fondu náhrady x Fondu xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx držitelé xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu. Xxx xxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se vychází x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxx. Xxxx osoby xxxx xxxxxxx vést evidenci xxxxx podle §41c xxxx. 3 x xxxxxx xx bance xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 5 pracovních xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41d nebo §41n. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx příspěvku xx Xxxxx.

(8) Xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákazníka xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 54), x xxx soudního exekutora, xx xxxxx účtu xxxx deponovány prostředky xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx 8, xx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xx splnění svých xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle této xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 odst. 2 xx 5 x 7.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxx elektronických xxxxx malého xxxxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx držiteli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na jeho xxxxxx informace x xxx, u které xxxxx, spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platební xxxx uloženy xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§41g

(1) Xxxxxxxx systém x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x osobami, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výplatu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx pohledávky z xxxxxx, x xxxxxxx xx od orgánů xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxx, xx by xxxxx xxx o xxxxxxxxxx x vkladů, které xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxx xxxxxxxx činnost.

(3) Xxxxxxxx systém pozastaví xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výplatu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxxx, že xxxx jisté, xxx x xxx xx xxxxxxxx obdržet xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxx,

x) je Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pohledávka x vkladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx omezujícího xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) má xxxxxxx x souladu x ustanovením §41p xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému pojištění xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxx výplaty xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozastavenou xxxxx odstavců 2 x 3 písm. x) xx c), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které byla xxxxxxx pozastavena.

(5) Banka xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, bývalá pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxx správce poskytnou Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §41d odst. 4 xxxx 5 nebo §41eb odst. 3 xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx náhrad podle xxxxxxxx 2 a 3, a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx informují, xxxxx xx xxxxx x změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxx pozastavení.

(6) Xxx účely xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx kterým xxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx převodu mezi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxxxx xx rozhodném dni.

(7) Xxxxxxxxx povinnosti stanovené x xxxxxxxx 5 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41h

(1) Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx náhrad xxxxx §41d xxxx. 6 a 7 x §41eb xxxx. 4 se snižuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx&xxxx;xxxx pobočce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx rovnající xx xxxxxx xxxxx xx náhradu x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxx systém xx xxxx podle xxxxxxxx 1 stává xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx práv xxxxxxxxxxx osob banky xx xxxxxx z Xxxxx.

(3) Xxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxxx xxxxxxx náhrad xxxxx §41d xxxx. 6 a 7 x xxxxx §41eb xxxx. 4. Xx xxxx pozastavení výplaty xxxxxx podle §41g xxxx. 2 x 3 tato xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§41x

(1) X xxxxxxx, xx prostředky Xxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, obstará xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Garanční systém xx povinen xxxx, xxx xxxxxxxx, za xxxxxxx jsou peněžní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx něj xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx podle §41d, xxxx xx xxx xx jeho žádost xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx systém může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx pojištění pohledávek x xxxxxx x xxxxxxxxx státu x xxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výplatou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc,

x) xx xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxxx náhrad,

d) xxxx xxxxx povinností xxxxxxx xx xxxxxx době xxxx jinému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx,

x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 0,5 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxx x době jeho xxxxxx a o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) zaváže xx splatit xxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxx poskytnutí; úroky xxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§41x

Xxxxxxxx systém může, xx souhlasem Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x členského xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanoví xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx mezní xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx doby xxxxxx xxxxx. Garanční xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z vkladů x xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx podle §41i xxxx. 2 xxxxxxx.

§41k

(1) X případě, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx úvěr xxxx jiná forma xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx §41i, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41cc xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byly xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx národní banka x xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxx od provozovatele xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc tak, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 let xx xxxx xxxxxxxxxx.

§41x

§41x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2012 Sb.

§41x

Xxxxx x xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx nesmí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx x členského státu xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx odkaz xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx x popis xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§41x

(1) Garanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxxxx. Xxx xxx spolupracuje x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, která však xxxxx xxx kratší xxx 3 xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 x §41f xxxx. 2 xx 5, a xx lhůtě, která xxxx xxxxx xxx xxxxxx než 10 xxxxxxxxxx xxx, poskytnout xxxxx xxxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 x 8. Xxxxxx x xxxxxxxxxx ověření xx Garanční systém xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x Xxxxxxxxxxxx financí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx provede alespoň xxxxxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Garanční xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx nezbytně xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxx oznámí Evropskému xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů a xxxxx prostředků xx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxx bezprostředně předcházejícího xxxxxxxxxxxx roku.

§41o

(1) Xxxxxxxx systém xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx banka, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského státu, xxxxxx pobočka banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §41d odst. 4 xx xxxxxx výplaty xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vkladatelům, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx provedených zátěžových xxxxx xxxxx §41n xxxx. 2 s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx států. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx spolupracuje x Xxxxxx národní xxxxxx x Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Garanční xxxxxx uzavře x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xx pohledávky x xxxxxx x poskytování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41i xxxx. 2 x §41j xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx informuje o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x Xxxxxx národní xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx dohody x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxx systém požádat Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem x oblasti bankovnictví 74).

§41p

(1) X xxxxxxx xxxxxx zahraniční banky x členského státu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx náklady xxxxxxxxxxx provozovatele zahraničního xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx státu x x souladu s xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx pokyny. Garanční xxxxxx nezahájí xxxxxxx xxxxxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace a xxxxxxx písemná podání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx Garanční systém xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx Garančního systému. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxx Garančního xxxxxxx. Garanční xxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxx xxxxxxxxxx k výplatě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x vkladů tak, xxx xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx výplaty xxxxxx.

(3) Pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zahraniční xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvkům xxxxx xx Xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx, xxxxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx banku x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx převod xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x tom xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 375/2015 Xx. x účinností od 1.1.2016

§41x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx států.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Garančním systémem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxx x případě xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx vykonávající činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zahraničního xxxxxxx pojištění pohledávek x xxxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, jehož se xxxxxxxxxx banka účastní,

b) xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx náhrad za xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxx než xxxxxxxxx státu.

§41q vložen xxxxxxx předpisem x. 375/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx komunikaci s xxxxxxxxxxx xxxxxxx použije

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx osoba pohledávku x xxxxxx, používá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x majitelem xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu, xxxx

x) xxxxxx xxxxx, xxxx jazyky členského xxxxx, ve xxxxxx xx sídlo xxxxx, xxxx xxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx banky xxxxx §5c xxxx. 1, vůči xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx, x něhož vznikla xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx §5c xxxx. 2, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami xxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx zvolil xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxx každého xxxx xxxxxxxxx x vkladech, x xxxxxxx xx xxxxxxx účtu xxxxxx xxxx xxx český xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvoleného xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxx stavu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

§41s

(1) Banka nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx rozdělení xxxxx, přeměně xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x členského státu, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx jakožto společníka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx alespoň 1 xxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx finanční stability.

(2) Xx doby, kdy xxxx xxxxxxxxxx informováni x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, mohou xx lhůtě 3 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx své pohledávky x xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx úroků, v xxxxxxx, x xxxxx x xxxxx okamžiku xxxxxx xxxxxx přesahují xxxx náhrady xxxxxxxxxx x §41e xxxx. 2.

§41x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

ČÁST PATNÁCTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX

§42

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx spořitelny xxxxx xxxxxx č. 158/1989 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za banky xxxxx xxxxxx zákona.

§43

Xxxxxx xxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§44

Xxxxx xxxxxxx v §11c xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx do dne 1. xxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx, x xx za podmínek x způsobem xxxxxxxx x §11c.

§44x

Xxxxx uvedené x §11c xxxx. 1 xxxx. d) xx x) poskytne mezinárodně xxxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce poprvé xx xxx 1. xxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx předcházející účetní xxxxxx Xxxxxxxx komisi, x xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxx x §11c.

§44b

(1) Xxx xxxxx §12j xxxx. 3 x 4 xx xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxxx xxxxx 5 % xxxxxxx xxxxx 3 %.

(2) Xxx xxxxx §12u xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx

x) 2016 25 % z kapitálové xxxxxxx stanovené xxxxx §12u,

x) 2017 50 % z xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx §12u,

x) 2018 75 % x kapitálové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12u.

§44x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 124 xxxx. 4 xxxx. x), xx. 150 xxxx. 3, xx. 153 xxxx. 9, čl. 181 odst. 3 xxxx. x), čl. 182 odst. 4 xxxx. a), xx. 197 xxxx. 8, xx. 221 xxxx. 9, xx. 312 xxxx. 4 písm. x) x x), xx. 316 xxxx. 3, xx. 318 xxxx. 3, čl. 363 odst. 4 xxxx. x) x x), xx. 382 xxxx. 4 písm. x), xx. 426, xx. 440 xxxx. 2 x xx. 443 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx jeho xxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx mohou xxxxx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx vyřídí Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx námitky xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxx změnu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy.

§44c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x účinností od 22.7.2014

§44x

Xxxxxxxx xxxxxx provede xxxxx xxxxxxxx test xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 2 xx 3. července 2017.

§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§44x

(1) Xx 31. xxxxxxxx 2015 činí xxxxxxxxx banky x xxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx 0,04 % x xxxxxxx objemu pojištěných xxxxxxxxxx x vkladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxxxxxx dni každého xxxxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxxxx kalendářním xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vznikl vkladateli xxxxx k témuž xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxx vedených x xxxx měně xx xxx xxxxxxxx xx českou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx je prováděn xxxxxxx.

(2) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxx 0,08 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx za příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx. X pohledávek x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx použije xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx výpočet.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelny xx Xxxxx 0,02 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Průměr xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx k xxxxxxxxxx dni každého xxxxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xx xxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstvo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku. Xx-xx banka, pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx v prodlení, xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

§44e xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 375/2015 Xx. x účinností od 1.1.2016

§44x

Xxxxx národní xxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx §41xx xxxx. 2 xxxxxxxxx tak, xxx do 3. xxxxxxxx 2024 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx lhůta xx xxxxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2028, xxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxxxx x čerpání xxxxxxxxxx Fondu x xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx 0,8 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohledávek x xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx objem prostředků xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx okamžiku Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41xx xxxx. 4 x 5.

§44f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§45

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx nadále xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx odvodovou nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§46

Xxxxxxx xx xxxxx č. 158/1989 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

§47

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx v. r.
Čalfa x. x.

Čl. XXX

Xxxxxxxxxx §41c xxxx. 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx za xxx 1995.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/1995 Xx. x účinností od 1.7.1995

ČÁST XX

(1) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx smyslu xxxxxxxxxx §26 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx považuje x xxxxxxxx tohoto xxxxxx (96/1993 Xx.).

(2) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, vztahují xx na stavební xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, x xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxx 1994. X 31. xxxxx 1995 xx příspěvek xxxxxxx xxxx bankou x Fondem k xxxx příspěvku xxxxxxxxxxx xxxxx §41c xxxx. 1.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxx xxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxx člena xx dva xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxx xxxx, jednoho xxxxx na čtyři xxxx x xxxxxxx xxxxx na pět xxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx zavedenou před xxxx účinností.

4. Xx xxxxxx xxxxxxxxx osob x Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x., xxxx xxxx po xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, xxxx xx xxxx penále x dlužného pojistného xxxx 1. lednem 1998 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem. Xxxx-xx však placení xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx povoleno xxxx 1. xxxxxx 1998 x zrušeno xx 31. xxxxxxxx 1997, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platit x xxxxxxxx pojistného ještě xxxxxx xx xxxx 0,075 % xxxxxx xxxxxx za každý xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dluh na xxxxxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 1998, x xxxxxx xx xxxx 0,05 % xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dluh xx pojistném trval xx 31. xxxxxxxx 1997.

(2) Xxxx pokut xxxxxxx v xx. X bodu 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxx xxx xxxxxx uložit, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; v xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tímto xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx, xxx pokud xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. X xxxx 5 xxxx učiněna po 31. xxxxxxxx 1997.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 306/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx je xxxxxxx xx jednoho roku xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x členství xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxx radách xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx s tímto xxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 odst. 1 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxx do xxx let ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx kvalifikované xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. X prvním xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x 50 %, ve xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx snížit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x 25 %. Xxxxxxxxxxxxx účasti, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx banka xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrové x xxxxxxxxxx obchody, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x §19b xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Fond") xxxxxxx xxxxxxxx x právnickým xxxxxx, xxxxx xxxx x 15. prosinci 1995 vkladateli Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx (dále jen "xxxxx"), dodatečnou xxxxxxx xx xxxxxxx pohledávky x xxxxxx vkladů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obdobných dluhopisů, xxxxxxxx u xxxx xxxxx k 15. xxxxxxxx 1995, xxxxx xxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx výše xxxx miliónů Xx xxxxxxx vkladateli. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41d xx 41g xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dodatečná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xx dni zahájení xxxxxxx dodatečných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho právu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Fondu. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dodatečných náhrad xxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxx práv xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx z Xxxxx. Xxxxxxx dodatečných xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx čtyř xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 16/1998 Sb. x xxxxxxxxx od 6.2.1998

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právo, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, je povinna xxxxx xxxxxx svých xxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Státní peněžní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx až xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxx let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx x Xxxxxxxxxx, x. x. Praha, xxxx x xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx banky, x. x., Xxxx xxx Xxxxx, xxxx x xxxxxxxx, u Xxxxxxx xxxxx, a. s., Xxxxxx-Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"), xxxxxxxxxx náhradu xx veškeré pohledávky x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx bank xx dni zahájení xxxxxxxxx řízení o xxxxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxx až xx výše 4 xxxxxxx Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx výplatě dodatečných xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41d xx 41g, xxxx xxxxxxxx 2 §41e, xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxx, xx vyplacenou xxxxxxxxxx xxxxxxx Fond xxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx na dodatečnou xxxxxxx z Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx každému, xxx xxx xxxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxx bank xx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx jako banka. Xxxxxxxxx náhrada xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx nástupcům právnických xxxx. Xx xxx xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladatele xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. Xxxx xx dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve výši xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx z Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx do 4 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxx xx Česká republika xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zákona x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx dosavadních předpisů x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se ustanovení xxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx, (dále jen "xxxxx zákon") vztahující xx na členské xxxxx Xxxxxxxx unie xx vztahují x xx další xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, ratifikována x xxxxxxxxx x jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo z xxxxxxx mezinárodní smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.

3. Xxxxx xxxxxxx banka vydá xx správním xxxxxx xxxxxxxxx x jejího xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx působícím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx, zaniká xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx, xxxx-xx uděleno xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

4. Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx útvar xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 tohoto xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx jeho účinnosti.

5. Xxxxx xxxx povinny xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx společnostech xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

6. Xxx výpočtu xxxx xxxxxxxxx náhrady se xxxxx x xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. s., Xxxxx, xxxx v konkursu, xx dni 1.12.1998; x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, a. s., Xxxx xxx Labem, xxxx x xxxxxxxx, xx xxx 17.5.1999; x případě Xxxxxxx xxxxx, x. x., Xxxxxx-Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xx xxx 11.10.1999.

7. Dnem zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Fond xxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxx práv xxxxxxxxxx xx plnění x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

8. X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx se x §41l xxxx. 1 xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2002

Xx. III

Vklady xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx knížkách xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx knížkách xx xxxxxxxxxx. Veškeré vkladové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2002. Právo xxxxxxxxxx xx výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uplynutím 10 xxx xxx xxx 31. xxxxxxxx 2002.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 126/2002 Xx. x účinností xx 1.5.2002

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společností, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 257/2004 Xx. x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§36

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx, která xx xxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx §26g xxxx. 4 xxxxxx č. 21/1992 Sb., a xx ve xxxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§36 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Xx. XXX

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem č. 37/2007 Sb.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx 31. xxxxxxxx 2007 xx xx banku xxxxxxxxxx §12c xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidlům kapitálové xxxxxxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 8 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx přezkum x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 120/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2007

Xx. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx x uzavřením xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx udělený podle xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx zvýšením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Opatření k xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, ke kterému xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Opatření k xxxxxxx xxxx xxxxxx xx porušení zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx bance xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x bankou xxxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí podle xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 230/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bank, stavebních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx roku, která xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx §41c xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Takto xxxxxxxxx průměrný xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 12. Xxxxx xxxxxxxxx příspěvek xx Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a spořitelní x xxxxxx družstva xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti.

2. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx evidenci a xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx §41c xxxx. 3 a 11 x §41f xxxx. 7 a 8 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxx následujícího xx xxxxxxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platebním institucím, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v ustanovení §41f xxxx. 7 xxxx poslední zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxx promlčecí xxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxxxxxx osoby xx plnění z Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §41h odst. 3 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 156/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.6.2010

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx agentur xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nepožádá x xxxxxxxx působit xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x ratingových xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx 7. xxxx 2010, xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty. Rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ratingová xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tato žádost xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx Česká xxxxxxx banka xx xxxxxxx podle xxxx 1 x xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxx x pobočka zahraniční xxxxx, xxxxx nepožívá xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §12b xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 7. xxxxxxxx 2010. Xx xx doby může xxx xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxxx x xxxxx byla xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxx xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 7.6.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §26k xxxx. 3 zákona č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, počne xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012, xxxx 6 xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx vyplácené xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx X bodě 10 xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravujícími xxxxxx odměňování.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.2.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx pobočka xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxxxxxx na území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka xx sídlem x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §1 xxxx. 5 zákona x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 254/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.8.2012

Xx. XX

1. Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx (xxxx jen "opatření"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx č. 6/1993 Sb., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x zákoně č. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x v xxxxxx č. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejněním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x k xxxxxx xxx platná, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx 31. xxxxxxxx 2014. Xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx zrušení, xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v bodě 1, ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 227/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 17.8.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §8 xxxx. 4 xxxx. x) x §8 xxxx. 6 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 1. xxxxxxxx 2014.

2. Pobočka banky x členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 4 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx pokud xx xxxxx x §14 xxxx. 1 větu xxxxxx xxxxxx x. 21/1993 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx 31. prosince 2014.

3. Xxxxxx x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx zahájená xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx pravomocně neukončená xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 22.7.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx a pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx od xxx xxxxxxx vklad xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 2 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladů xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, až xx xxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxxx xxxx 2. xxxxxxxx 2014 x xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx provádět platební xxxx x xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. c) xxxxxx č. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx oprávnění poskytovat xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cestovní xxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x spravovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1 odst. 3 xxxx. c) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 371/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.1.2018

Informace

Právní xxxxxxx č. 21/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

264/92 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx notářství x x xxxxxx před xxxxxxx notářstvím (notářský xxx) x mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.93

96/93 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx zákona XXX č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/93 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.4.93

292/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, x xxxxx x. 335/91 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

156/94 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.94

83/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 96/93 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podpoře xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx zákona XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx zákona XXX x. 35/93 Xx., x xxxxxxxx zákon x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.95

84/95 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx x. 530/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 328/91 Xx., x konkurzu a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.95

61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.96

306/97 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňují zákon XXX x. 589/92 Xx., x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 582/91 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

16/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 21/92 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.2.98

127/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx pojišťovnách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.6.98

165/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.98

215/98 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 21/92 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 75/98

120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2001

239/2001 Xx., x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2001

319/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.9.2001

126/2002 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 15/2002 Xx., zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 363/99 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.5.2002, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §5x xx 5x, §11 xxxx. 2 věty xxxxx, §11 odst. 5, §16x odst. 2, §25x xxxx. 4 xxxx poslední, §25a xxxx. 5, §26x xxxx. 2, §38x xx 38x x §41x zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx účinnosti xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

406/2002 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 21/92 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 143/2002

453/2003 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2004

454/2003 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 6.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27.11.2003

x xxxxxxxxx xx 6.1.2004

257/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx dne, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k EU (1.5.2004)

439/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.7.2004

377/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

56/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

62/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x platebním xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Sb., x xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

159/2006 Xx., x střetu xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x nemocenském pojištění

s xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx změněna xxxxxxx č. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

295/2006 Sb., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 21/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 93/2006

443/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 178/2005 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX x o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxxxx majetku XX (xxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.9.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění, zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 111/2006 Xx., o pomoci x xxxxxx nouzi, xx znění zákona x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 31.12.2006

37/2007 Xx., xxxxx XX xx xxx 15.2.2007 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 443/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.3.2007

120/2007 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

126/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

216/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 159/2006 Xx., o střetu xxxxx

x účinností od 20.6.2008

230/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

433/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 15.12.2008

215/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 627/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. &xxxx;21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 126/2002 Xx., xxxxx x. 357/92 Xx., o dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 125/2008 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx, a xxxxx x.  40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

230/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

287/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.8.2009

156/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 5.6.2010 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti od 31.12.2010

160/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x ratingových xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.6.2010

409/2010 Sb., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x finančním xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

41/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2011

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX a x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx styku, ve xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 27.5.2011

188/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.7.2011

263/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností od 29.11.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx nim

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

37/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x reformou xxxxxxx xxx finančním trhem x Xxxxxxxx unii

s xxxxxxxxx xx 31.1.2012

254/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.8.2012

396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

227/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 6/93 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.8.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

135/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxxxxx x činnosti bank, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x dohledu xxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 22.7.2014 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2015 x 1.1.2016

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 31.12.2014

219/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 25.9.2015

220/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 58/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se státní xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2015

375/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx systému xxxxxxxxx vkladů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.6.2016

258/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

301/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů

s xxxxxxxxx xx 6.10.2016

302/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

368/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

204/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2018 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.8.2017

371/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

39/2020 Xx., x realitním xxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 3.3.2020

49/2020 Sb., kterým xx mění zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

119/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2020

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., o ochraně xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2020

a xxxxxx xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx o opravě xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x. 150/2001 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Zákon XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) §568 xxxxxxxxxx zákoníku.
6) Xxxxx č. 530/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxx XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1993 Xx.
8) §8 xxxxxx x. 131/1989 Xx., x Xxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxx č. 63/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx.
Zákon XXX č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §161e, 161f x 196a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 591/1992 Sb., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 40/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §14 x 15 zákona XXX č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§1 xxxx. d) xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
15) §66b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 3 ze xxx 5. xxxxx 1995 x kapitálové xxxxxxxxxxxx xxxx, oznámené x částce 72/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx č. 4 xx dne 4. xxxxxxxx 1996 xxxxxxxxxx x xxxxxx 61/1996 Xx.
18) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
19) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Občanský xxxxxx xxx č. 99/1963 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) Např. xxxxx č. 530/1990 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (exekuční řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx.
24) §8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §15 xxxxxx č. 254/2000 Xx., o auditorech x x xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Xx.
27) §9 xxxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx.
28) §12 xxxx. 2 zákona x. 101/2000 Xx.
29) §21 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
30) §27 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
31) §41 xxxx. 2 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.
33) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 377/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx pozdějších předpisů.
35) Xxxxxx 56x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/12/XX ze xxx 20. xxxxxx 2000 x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jejím xxxxxx, xx znění xxxxxxxx 2002/87/XX.
36) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES ze xxx 6. xxxxxx 2002 x dohodách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 558/2004 Xx.
42) Xxxxx č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx zákona České xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Zákon č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 558/2004 Xx.
44) Xxxxx č. 159/2006 Sb., x střetu xxxxx.

45) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 94/19/XX xx xxx 30. xxxxxx 1994 x systémech xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2005/1/XX x 2009/14/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/24/XX xx xxx 4. xxxxx 2001 x reorganizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/109/ES ze xxx 15. prosince 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x x xxxxx xxxxxxxx 2001/34/ES.
Směrnice Xxxxxx 2007/14/XX xx xxx 8. xxxxxx 2007, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice 2004/109/XX o harmonizaci xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/44/XX xx xxx 5. září 2007, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 92/49/XXX x xxxxxxxx 2002/83/XX, 2004/39/XX, 2005/68/XX x 2006/48/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a hodnotící xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxx sektoru.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/111/XX ze xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/48/XX, 2006/49/ES x 2007/64/XX, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, velkou xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/76/XX xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX, pokud jde x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx x resekuritizace x x xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2010/78/XX ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 98/26/XX, 2002/87/XX, 2003/6/XX, 2003/41/XX, 2003/71/XX, 2004/39/XX, 2004/109/ES, 2005/60/XX, 2006/48/XX, 2006/49/XX x 2009/65/XX x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx) x Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním dohledu xxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx podniky, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX.
46) Xxxxx č. 254/2000 Sb., x auditorech x o změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 209/2002 Xx., xxxxxx x. 169/2004 Xx., zákona x. 284/2004 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx. x xxxxxx č. 70/2006 Xx.
47) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
48) Xxxxx č. 189/2004 Sb.
49) §196a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §4 xxxx. 3 xxxx. f) xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění zákona x. 230/2008 Xx.
51) §152 xxxx. 5 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
52) §531 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §19 xxxxxx x. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx.
54) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Xx. x xxxxxx x. 230/2008 Xx.
55) Xx. 7 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/19/ES xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/14/XX.
56) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1060/2009 xx xxx 16. září 2009 x xxxxxxxxxxx agenturách.
57) Xxxxx č. 408/2010 Sb., x finančním xxxxxxxxx.
58) §193 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 409/2010 Xx.
59) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 23. xxxxx 2009 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (2009/78/XX).
60) Xxxxxxxx č. 123/2007 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání bank, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

61) Xx. 115 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2013/36/XX.
Xx. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX.
62) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
63) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
64) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x změně rozhodnutí x. 716/2009/ES a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.
65) Xx. 42x odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/XX, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/111/ES x 2010/78/XX.
66) Čl. 129 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/48/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/78/EU.
67) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1092/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a o xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxx xxxxxxxxx rizika.

68) Xx. 112 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX.

69) Xx. 113 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX.
70) Čl. 42 x 132 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/48/XX, xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/111/XX x 2010/78/XX.
71) §44 xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 139/2011 Xx.
72) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x potlačování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx č. 18/2006 Sb. m. s.

73) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012.

74) Čl. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010.

75) Čl. 4 xxxx. 1 bod 40 x xx. 458 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013.

76) Xx. 6 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx x. 2013/36/XX.

77) Xx. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1093/2010.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), x xxxxx rozhodnutí x. 716/2009/ES x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX.

79) Xx. 50 x 117 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX.

80) Xxxxxx 336 xxxx. 1 tabulka x. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

81) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

82) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 604/2014 xx xxx 4. března 2014, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/EU, xxxxx xxx x regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

87) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxx č. 413/2005 Sb. xxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxxxx, xxxxxxx x §38 xxxx. 3 xxxxxxxx za xxxxxxx x) nové xxxxxxx j), xxxxx xxx:

x) Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx služby xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx10x).

- xxxxxxxx xxxxxx x. 62/2006 Xx. x účinností od 8.3.2006 xxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxx x) xx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9x) ve xxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxxxx.

- xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x) x xxxx xxx xx xx doby, než xxxxxxxxxxxx xxxx chybu xxxxxxxx.