Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.05.2022.


Zákon o bankách
21/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §3a

Vymezení pojmů §3b §3c

ČÁST II. Licence §4 §4a §5 §5a §5b

Princip jednotné licence §5c §5d §5e §5f §5g §5h §5i §5j §5k §5ka §5l §5m §5n §5o §5p §6 §7 §7a

Speciální ustanovení o udělení licence ve vztahu k řešení krize §7b

ČÁST III. Organizace banky §8 §8a

Řídicí a kontrolní systém §8b §8c §8d §9

Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem §9a §10 §10a

ČÁST IV. Provozní požadavky §11

Uveřejňování informací pobočkami bank z jiného než členského státu §11a

Uveřejňování informací bankami a dalšími osobami §11b §11c §12

Kapitál pobočky banky z jiného než členského státu §12a §12b §12c §12d §12e §12f  §12g §12h §12i §12j §12k §12l

Kombinovaná kapitálová rezerva §12m

Bezpečnostní kapitálová rezerva §12n

Proticyklická kapitálová rezerva §12o §12p §12q

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika §12r §12s §12t

Kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci §12u

Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci §12v §12w §12x

Kapitálová rezerva k pákovému poměru pro globální systémově významnou instituci §12y §13 §14 §15 §16 §16a §16b §17 §17a §18 §19 §19a §19b §20 §20a §20b §20c §20d

ČÁST V. Účetnictví a obchodní dokumentace §21 §22 §23 §24

ČÁST VI. Dohled a povinnost mlčenlivosti §25 §25a §25b

Proces přezkumu a vyhodnocování §25c §25d §25e

Podmínky pro uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování §25f §25g

Pokyn k držení dodatečného kapitálu §25h §25i §25j

ČÁST VII. Opatření k nápravě

Opatření k nápravě §26 §26a §26aa §26ab §26b §26ba

Opatření obecné povahy při ohrožení nebo narušení stability bankovního nebo finančního systému §26bb

ČÁST VIII. Dohled na konsolidovaném základě

Orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě §26c

Posouzení rovnocennosti dohledu na konsolidovaném základě v jiných než členských státech §26d

Dohody o koordinaci a spolupráci §26e

Ustanovení týkající se smíšených holdingových osob §26f

Další povinnosti osob při výkonu dohledu na konsolidovaném základě §26g

Opatření k nápravě ve vztahu k některým osobám zahrnutým do konsolidace §26h

Koordinace činností dohledu při výkonu dohledu na konsolidovaném základě §26i

Informační povinnost České národní banky při dohledu na konsolidovaném základě při naléhavých situacích §26j

Opatření ke kapitálu a likviditě po dohodě s dotčenými příslušnými orgány dohledu §26k

Kolegium nad skupinou §26l

Výběr příslušné právní úpravy v případě smíšené finanční holdingové osoby §26m

Výměna informací, kontrola a spolupráce §26n

Zprostředkující ovládající osoba v členském státě §26o

ČÁST IX.Schvalování některých finančních holdingových osob a smíšených finančních holdingových osob a související ustanovení

Osoby podléhající povinnosti schválení §27

Žádost o schválení, její náležitosti a rozhodnutí České národní banky §28

Žádost o výjimku z povinnosti schválení, její náležitosti a rozhodnutí České národní banky §29 §29a §29b §29c

Soustavné plnění povinností osob podléhajících povinnosti schválení a pravomoci České národní banky §30

Ukládání opatření a opatření k nápravě osobám podléhajícím povinnosti schválení §31

Společná rozhodnutí příslušných orgánů dohledu a souhlas koordinátora §32 §33 §33a

ČÁST X. Odnětí licence nebo souhlasu §34 §35 §35a

ČÁST XI. Likvidace banky §36

ČÁST XII. Přestupky

Přestupky fyzických osob §36a §36b

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §36c §36d

Přestupky finančních holdingových osob a smíšených finančních holdingových osob §36da

Přestupky smíšených holdingových osob §36db

Přestupky banky §36e

Přestupky banky na konsolidovaném a subkonsolidovaném základě §36f

Přestupky zahraniční banky se sídlem v členském státě §36g

Přestupky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě §36h

Společná ustanovení §36i §36j

ČÁST XIII. Společná ustanovení §37 §38 §38a §38aa §38ab §38ac §38ad §38ae §38af §38b §38c §38d §38da §38e §38f §38g

Výměna informací při dohledu nad pobočkami bank z členských států §38h

Výměna informací při dohledu na konsolidovaném základě §38ha §38hb §38i §38j §38k §38l §39 §40 §41

ČÁST XIV. Pojištění pohledávek z vkladů §41a §41b §41c §41ca §41cb §41cc §41cd §41ce §41cf §41cg §41ch §41d §41e §41ea §41eb §41f §41g §41h §41i §41j §41k §41l §41m §41n §41o §41p §41q §41r §41s

ČÁST XV. Ustanovení přechodná a závěrečná §42 §43 §44 §44a §44b §44c §44d §44e §44f §45 §46 §47

č. 83/1995 Sb. - Čl. III

č. 96/1993 Sb. - Část IV

č. 156/1994 Sb. - Čl. IV

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 16/1998 Sb. - Čl. II

č. 165/1998 Sb. - Čl. VI

č. 319/2001 Sb. - Čl. II

č. 126/2002 Sb. - Čl. II

č. 126/2002 Sb. - Čl. III

č. 257/2004 Sb. - Čl. VII

č. 377/2005 Sb. - §36

č. 443/2006 Sb. - Čl. III

č. 120/2007 Sb. - Čl. II

č. 230/2009 Sb. - Čl. VII

č. 156/2010 Sb. - Čl. II

č. 160/2010 Sb. - Čl. V

č. 41/2011 Sb. - Čl. II

č. 254/2012 Sb. - Čl. II

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 135/2014 Sb. - Čl. II

č. 375/2015 Sb. - Čl. II

č. 371/2017 Sb. - Čl. II

č. 338/2020 Sb. - Čl. II

č. 353/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 37/2007 Sb.; č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 45), xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx 73) x xxxxxxxx některé vztahy xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx sídlem xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x působením xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejnosti, x

x) xxxxxxxxx xxxxx,

x xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x b) xxxx bankovní xxxxxxx (xxxx xxx "licence") (§4).

(2) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a b), xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx, má-li xx xxxxxxxx v xx xxxxxxx licenci,

a) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx účet,

b) xxxxxxxx pronájem (xxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx platebních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) otvírání akreditivů,

g) xxxxxxxxxxx inkasa,

h) poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, xx xx x licenci xxxxx, xxxxx investiční služby xx xxxxx oprávněna xxxxxxxxxx a ve xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojům,

i) finanční xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat, je-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx na vlastní xxxx nebo xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nástrojem, x xx zlatem,

n) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx administrace investičních xxxxx x zahraničních xxxxxxxxxxxx fondů, x xxx, že xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx vztahu xx xxxxxx fondům,

p) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx,

x) činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými v xxxxxxxxx a) až x) x x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti než xx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vykonávané xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstev, obchodníků x xxxxxxx papíry, xxxxxxxxxx, zajišťoven, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podniků xxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxxx dále vykonávat

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákona, x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru, xxx xxxx definovány xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci a xxxxxx xxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx 83), xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx nebo potvrzování xxxxxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx obchodech klienta x vytváření a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovávané xxx poskytování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§38).

(5) Pokud xx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákonů upravujících xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prokáže splnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx činnosti v xxxxxxx. Banka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaných xxxx xx finančním xxxx, xx-xx akreditovanou xxxxxx xxxxx takového xxxxxx.

(6) Bankovní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x x) a x odstavci 3 xxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky (xxxx xxx "pobočka xxxxxxxxxx xxxxx"); zahraniční xxxxx

x) se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx, xxxxx xx smluvní stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx stát"), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx (§5a), xxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx"),

x) xx xxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx"), pokud jí xxxx udělena Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx licence (§5) a pouze x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může dále xxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) za stejných xxxxxxxx xxxx banka, xxxx-xx to v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jejího sídla.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx jmenovité xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxx omezení xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx, x dále xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dodržovat xxx xxxxxx kterékoliv xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Právní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 7)

§2

(1) Bez xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §1 odst. 3.

§3

(1) Slovo "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx nich xxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx licence, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxx se xxxxx "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xx xxxx xxxxx se nezabývá xxxxxxxx xxxxxxxx v §1 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxx zavedeny nebo xxxxxxxx zákonem xxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Parlamentem, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxx xx xxxxxxx obdobné xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxx 1. lednem 1993, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx smlouva").

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy zakládané xxxxx x xxxxxxxxx, xxx existuje nebezpečí xxxxxx s obchodní xxxxxx jiné již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx označení xxxxxxx xxxxxxxxxx banky spočívající x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx s označením xxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx určeným xxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky 73).

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 22.7.2014

§3x

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) institucí xxxxxxxxx podle čl. 4 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

c) xxxxxxxxxxx podnikem xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) společností xxxxxxxxxx xxxxxx společnost xxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 15 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013,

x) ovládanou osobou xxxxxxx podnik podle xx. 4 odst. 1 xxxx 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx ovládající xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 29x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xx sídlem x Xxxxx republice,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 20 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) tuzemskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 30 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 31 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013,

x) smíšenou xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 21 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 33 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 22 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx ovládajícím xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 29x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx ovládajícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013

x) pojišťovnou xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 6 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se dále xxxxxx

x) účastí xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 35 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 36 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

c) ovládáním xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxx propojením xxxx xxxxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konsolidovaná xxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 47 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 48 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013,

g) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

h) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx základě orgán xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 41 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx krize xxxxx §2 odst. 1 xxxx. p) xxxxxx x. 374/2015 Xx., x ozdravných xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 138 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) skupinou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řešení krize x jí xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx jinou xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx, xxxx

3. xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx krize xxxxxxxx skupiny podléhající xxxxxx krize, x xxxx xxxxxxxxxx osobami,

m) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx skupinový xxxx xxxxxx krize xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx řešení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx krize,

n) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x záruk,

o) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 50 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

p) xxxxxxxx kapitálem xxxx 1 kmenový xxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 50 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

q) xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx tier 1 xxxxx čl. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx bankou Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 45 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 353/2021 Sb. x účinností xx 1.10.2021

§3c

§3c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXX

§4

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx kapitálu banky xxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxx v xxxx výši musí xxx tvořen xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxx xxxxxxx rozhoduje Česká xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x licenci xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx o stanovisko xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, jestliže je xxxxx, které xx xxx licence xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) osobou, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) xxxx c).

(4) Xxxxx xxxxxxx banka požádá, xxx stanovisko podle xxxxxxxx 3 obsahovalo xxxxxxx informace xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) x x).

(5) Pro xxxxxxx licence musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) průhledný x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skladba,

b) splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxxx udělena,

d) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x kvalifikovanou xxxxxx na bance nebo, xxxxxx-xx takové xxxxx, 20 xxxxxxxxxx akcionářů xxxxx podle podílu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správní xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx §8; xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx radou xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx jiný orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x závislosti xx xxxxxx xxxxx této xxxxx,

x) technické x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxx a organizační xxxxxxxxxx banky xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx plán vycházející x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reálnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednoznačně x xxx vyplývají xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx propojení v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx h) nebrání xxxxxx dohledu,

j) xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx skupina xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

l) xxxxx xx alespoň 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, které xxxxxxxxxxx xxxx činnost xxxxx xxxxxxx jiného (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx členy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rady.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx si xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx fyzických xxxx, xxxxx jsou zakladateli xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx na člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Osoba v xxxxxxxxx pravomocně odsouzená xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx trestný čin, xxxxx skutková podstata xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x souvislosti x podnikáním nesmí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člen xxxxxxx xxxx nebo xxxx dozorčí xxxx xxxxx.

(7) Žádost x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Xxxx xxxxxxxxx x obsah xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxx lze udělit xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud současně xxxxxx i x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X obou žádostech xx vede společné xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxx licence xxxxxxxxx xx dni xxxxxx změny xxxxxx xxxxx spořitelního a xxxxxxxx družstva na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 28.2.2011

§5

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zřídit xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxxx xx xxxxxxx x licenci xxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxx.

(3) O udělení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx splněny tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx objem x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou xxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx minimální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob navrhovaných xx vedení pobočky,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx činností pobočky, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x smíšených xxxxxxxxxx holdingových xxxxxxx xx skupině,

e) xxxxxxxx xxxx vycházející x xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednoznačně z xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx, na xxxxx území má xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) úzké propojení, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zábrany x xxxxxx dohledu,

i) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx sídlo x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx státě,

j) xxx xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx vykonávaným x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) právní xxx země xxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx Českou národní xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Žádost xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxx x další technické xxxxxxxxxxx stanoví Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx národní banka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro trestný xxx majetkové povahy xxxx xxx xxxxxxx xxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnostmi, xxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Důvodem pro xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx být xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5a

(1) Banky se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonávat xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx jejich xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5c xx 5m. Banky xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx stejných xxxxxxxx oprávněny k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx založení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx jde x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xx sídlem xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka může x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x), §5n, 10, §11 xxxx. 1 až 6 a 9, §21, §24 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §26bb, 37, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §38 xxxx. 2 xx 9, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§20c) x §41m.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx rozhodne účastnit xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaného Xxxxxx xxxxxxx bankou (§20b), xxxxxxxx se xx xx právní xxxxxxxx upravující xxxxxx xxxxxx systému. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx možnosti xxxxx §38a xxxx. 1, vztahuje se xx ni xxxxxxxxxx §38a.

(6) Xxxxxx xxxxx §26 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx

x) v případě xxxxxxxx §11 odst. 1 xx 6 x 9,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx §20c x opravném zúčtování xxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx je pobočka xxxxxxxxxx xxxxxx systému (§20b),

x) v xxxxxxx xxxxxxxx §38a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xx 8,

x) xxxxx, xx-xx to xxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx investorů xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§5k odst. 3), xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Evropského xxxxxx xxx bankovnictví, xx-xx xx nutné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx investorů xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx její likvidity (§5ka odst. 1).

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx v pobočkách xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xx skupině, xxxxxx členem xx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, provést xxxxxxxx xx místě, xx-xx x to xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xxxxx zahraniční xxxxx. Orgán xxxxxxx xxxx sídla banky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1.

(8) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x vyžadovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx vykonává xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud to xxxxxxxx xx důležité x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx státu o xxxxx xxxxxxxx a xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx veškeré informace, xxxxx xxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx nesmí být xxxxxxx, xxxxxxxx by xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

Xxxxxxx jednotné xxxxxxx

§5x

(1) Xxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx stát") mohou xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxx") prostřednictvím své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5d bez xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx bankám xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx v §5d xxxx. x) xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §5e xxxx. 1 (xxxx jen "oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Banky xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx oprávněny x provozování činností xxxxxxxxxxxxx x §5d x bez založení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §5d xxxx. a).

(3) Vykonávat xx území hostitelského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx finanční instituce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence podle xxxxx Evropské xxxx, xxxx banka xxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx licence xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§5x

Xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx vykonávat na xxxxx hostitelského státu xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právem Evropské xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx (finanční xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) vydávání a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) poskytování xxxxx,

x) obchodování xx xxxxxxx účet xxxx xx xxxx klienta

1. x nástroji xxxxxxxxx xxxx,

2. x peněžními xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx kursům, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx struktury, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxx x koupí obchodník xxxxxx,

x) peněžní makléřství,

k) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx poradenství,

l) xxxxxxx x správu xxxxxxx papírů,

m) poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 32).

§5x

(1) Finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §5c, xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 90 % xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx instituci a xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx, xxxx provozovat x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státu,

c) musí xxx xxxxxxxx do xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávaného nad xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §5c odst. 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx domovského xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx podle §5c xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx ověřeno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podmínek podle xxxxxxxx 1, domovský xxxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sídlem v xxxxx členském xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce.

§5x

Xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx založit xxxx pobočku xx xxxxx hostitelského xxxxx, x tom informuje xxxxx dohledu domovského xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) adresu v xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx pobočky,

f) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxx xxx xxxxxxx skutečností xxxxxxxxx x §5e xxxx. 1.

§5x

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx struktuře x xxxxxxxx situaci xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx 3 měsíců xxx xxx obdržení informací xxxxx §5f tyto xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx x xxxxxxx kapitálu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx informuje x xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx existují xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx podle §5c xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxx finanční instituci xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx oznámení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V tomto xxxxxxx x v xxxxxxx, kdy není xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informována, xxxx xx xxxxx xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx domáhat xxxxxxx x soudu.

§5x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx informace xxxxx §5g xxxx. 1 připraví xx xxxxxx xxx xxxxxx&xxxx;xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx oprávněnou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx-xx xx nutné, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hostitelského státu, xxxxx upravují podmínky xxxxxx xxxxxx činnosti xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxx uděleného xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx obdržení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx banka podle §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §5f x §5g xxxx. 1 oznámí xxxxx&xxxx;xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx domovského i xxxxxxxxxxxxx státu.

§5x

X xxxxxxx, xx xxxxx&xxxx;xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodlá xx území hostitelského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5d bez xxxxxxxx pobočky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytnutím služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5j

Dohled xxx xxxxxxxx xxxxx z členského xxxxx xxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx domovského xxxxx. Xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadovat xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nezbytné pro xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §5n.

§5x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxx hostitelského státu na xxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38h xxxxxx, xx xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 xxxx oprávněná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx porušuje xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx-xx důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx domovského xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vhodná xxxxxxxx x nápravě podle §26 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx porušování xxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxxxxxx porušování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, orgán dohledu xxxxxxxxxxxxx státu xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx) 64) (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74).

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26 nebo §26bb xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx klientů xxxx investorů xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. X xxxxxxx takových opatření xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x opatřeními xxxxxxxxx orgánem dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sporu podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx finančním xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx 74).

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx banky v xxxxxx xxxxxxxxx státech. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 pouze xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx domovského xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxx.

(5) Orgán xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nutná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx podle odstavce 1.

(6) Xxxxxx hostitelského xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx území xxxxxx státu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x tomto případě xxxxxxxxx.

§5xx

(1) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx informování xxxxxx xxxxxxx domovského xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx pro bankovnictví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx klientů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx likvidita xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pobočka xxxxxxxx činnost na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx obrátit xx Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x opatřeními xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, na xxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74).

§5xx vložen xxxxxxx předpisem č. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§5x

(1) X xxxxxxx xxxxxx licence xxxxx&xxxx;xxxxx §5c odst. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informuje domovský xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgán dohledu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §5c xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx postoupit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5k xxxx. 1 až 3.

§5x

Xxxxx xxxxx §5c xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx služby x xxxxxxxxx státech xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx státem.

§5x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx pobočka xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xxxxxx, označena v xxxxxxx x právem Xxxxxxxx unie za xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) O xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úvěrové instituce, xxxxx působí v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx ovládána xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovou institucí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, evropskou xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informuje Xxxxx xxxxxxx banka x svém xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxxx určený x výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx pobočku xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2 %,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pobočka xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxx na xxxx xxxx xx činnost xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) velikosti xxxxxxx x jejímu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxx.

(4) Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pobočky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxxxxxx x odstavci 2, x xx xx xxxxx 2 xxxxxx ode dne, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx dohody, xxx Xxxxx národní banka xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xxx xxx, xxx o tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxx x téže xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Přitom xxxxxxxx xx stanovisku xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka x označení xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx sdělí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxx obrátit xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx o urovnání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího dohled xxx finančním trhem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74), xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx s Českou xxxxxxx bankou xxxx xx xxxxxxxx likvidity xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné pobočky, xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx příslušná x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxx banky xx xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xx významnou x xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jej xxxxx k xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxx Evropské xxxx. Ustanovení §5n xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx x §38ha xxxx. 2 písm. x) a d), xxxxxxxx procesu přezkumu x vyhodnocování xxxxx §25c, xxxxxxxx xxx xxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxx §26k xxxx. 2 x ve spolupráci x xxxxxx dohledu xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x §26i xxxx. 1 písm. c). Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sdělí orgánům xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx k nápravě, xxxxx bance xxxxx, xxxxx je rozhodnutí xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx Česká xxxxxxx banka zjistí xxxxxxxxxx vývoj v xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx na území xxxxxx členského státu, xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx Evropského systému xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx uvedených x §25a xxxx. 4 xxxx. x) a xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx §25a odst. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné pobočky, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 a x §38h kolegium orgánů xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Zřízení a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26e xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx po projednání x orgány dohledu xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxx jsou Xxxxx národní xxxxx x orgány dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §26l xxxx. 5 x 6 se xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinnosti xxxxxxx x odstavcích 2 xx 4 vykonává Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za významnou xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx poté, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx banky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud banka xxxxxxxx činnost na xxxxx jiného členského xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx likvidity xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx významný xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

§5x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx profesionálním xxxxxxxxxx xxxxx §2a xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx, a xx x xxxxxx. Ustanovení §5a odst. 1 x §5c xxxx. 2 xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx předchozí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx prostřednictvím pobočky. Xxx xxxxxxxxxx banku xx xxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx xx věta xxxxx použije, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem, bez xxxxxxxx uděleného Českou xxxxxxx xxxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

§6

Xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je x nahlédnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

§7a

(1) Xxxxxxx zaniká xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zrušuje x xxxxxxxxx,

x) xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xx třeba xxxxxxx,

x) xxxxxx banky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xx kterému xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx kterému

a) xxxxxxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxx své pobočky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxx.

(3) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijímat xxxxxx x poskytovat xxxxx x provozovat xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek a xxxxxxx; xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx považuje xx xxxxx xxxx pobočku xxxxxxxxxx banky podle xxxxxx xxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx omezenou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx tato instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx majetku xxxx dluhů povinné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné postupy x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu posoudí.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX BANKY

§8

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx 3 xxxxx. Xxxxxxx rada xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 5 členů, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx povolit souběžný xxxxx xxxx funkcí, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxx dozorčí xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dostatečně odborně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx rady x xxxxx dozorčí rady,

c) xxxx xxxxxxxxx politika xxxxxxxxxxx rozmanitost xxx xxxxxx členů statutárního xxxxxx, xxxxx správní xxxx a členů xxxxxxx xxxx x

x) xxxx evidovány xxxxx x úvěrových xxxxxxxxx x členem jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, správní xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx členem xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx údaje xxxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx, registrovaný xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve které xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx partner, xxxx xxxx rodič kvalifikovanou xxxxx xxxx v xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x této xxxxx xxxxxxx výkonnou xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx rady.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxx rady x xxxx xxxxxxx xxxx banky xx xxxxx dobu xxxxxx xxx funkce

a) xxxx xxx xxxxxxxxxx řádně, xxxxxx x xxxxxxxxx x věnuje xxxxxx xxxx své funkce xxxxxxxxxxx časovou xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx zastávat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právnických osob xxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx dostatečnost xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx vzhledem x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x bance, xxxxx xx významná xxxxxxxx xx své xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx, xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxx činností, xxxxx současně xxxxxxxx xxxxxx v orgánech xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx rozsahu xxx

1. xxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx člena xx xxxxx xxxxxxxx nevýkonného xxxxx, xxxx

2. výkon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx odůvodněného xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx dozorčí xxxx x xxxxx, xxxxx xx významná vzhledem xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx organizaci, povaze, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, člena xxxxxxx rady xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cílům, x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx jedné xxxxxx výkon funkce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v rámci

a) xxxxxxx,

x) stejného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xx. 113 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

c) obchodní xxxxxxxxx, xx xxxxx xx banka xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Výkonným xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxx, xxxxx x bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkci.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx rady a xxxxxx xxxxxxx rady xxxxx může být xxxxx fyzická xxxxx.

(10) Xxxxxxxx 3 až 9 xx xxxxxxx xxxxxxx na finanční xxxxxxxxxxx osobu nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Odstavce 4 xx 7 xx xxxxxxx obdobně x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti vyplývající xxx ně x xxxxxx funkce podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx, odpovídají xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xxxxxxx věřitelům xxxxx xxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxx plnit xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx použije xxxxxxx x xx xxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxx banky, která xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx zřízenu xxxxxxx xxxxx §5, x xxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§8x

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx, x to xxxx

1. xxxxxx x xxxxxxx řízení,

2. organizační xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravomoci, x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výkon xx xxxxxxxxxxxx, a postupy xxx xxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxx zájmů,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

b) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zahrnuje

1. xxxxxxxx přístupu xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx rizik vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx likvidity,

2. xxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sledování x ohlašování xxxxx,

3. xxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx vnitřní kontroly, xxxxx součástí xx xxxx

1. xxxxxxx xxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinností plynoucích x vnitřních předpisů xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx rady,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx rady a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlavním xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxx x xxxxxxx x účinnému xxxxxx xxxxx x xxxx x xxx v xxxxxxx,

2. jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xx stejnou práci xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

3. v xxxxxxx člena statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx dozorčí xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xx rizikový xxxxxx xxxxx (dále xxx "osoba x xxxxxxxxx vlivem"), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx podnikání x xxxxxxxx banky x xxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x pravidelně hodnotí xxxxxxxx, ucelenost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nápravu.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xx xxxxxxxxxxxxx základě, xxxxx jí xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013; xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx má

a) evropská xxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ovládající xxxxx,

x) xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, které xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxx, xxx jimi xxxxxxxx osoba, xxxx xxx instituce, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, uspořádání x mechanismy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 4. X povinnosti stanovené x xxxxxxxxx xxxx xxx může Česká xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx jejich žádosti xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx zásad, postupů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 3 x §8c xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx-xx sídlo x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx zvláštním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) jiném xxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxx xx xxxx sídlo x členském xxxxx.

(7) Xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) xx x), x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pracovníkem mají xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx, která xx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x kontrolní systém xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx zásady, xxxxxxx, uspořádání x xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx a propojené x xxxxxxxxx x xxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx systém na xxxxxxxxxxxxx x konsolidovaném xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x fungování orgánů x výborů, jakož x požadavků xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx upraveno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx státu se xxxx požadavky xx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx.

§8c

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vzhledem xx své xxxxxxxxx, xxxxxxx organizaci, xxxxxx, xxxxxxx x složitosti xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxx rizika,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx jmenování x xxxxx xxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x nevýkonných xxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxx 1.

§8c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§8x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zásad odměňování xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 450 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rozdílech v xxxxxxxxxx xxxx a xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x postupů xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, rozsah x složitost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozsah objemu xxxxxxxx vážených xxxxxxx xxxx kapitálových xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků k xxxxxxxxxx riziku, xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx portfoliu, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přístup xxxx x podhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxx není důsledkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx likvidity,

g) xxxxxx opatření, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx banky xxxx systémové xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 435 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx srovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx správní rady x členů dozorčí xxxx banky.

§9

(1) Banka je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x organizaci xxxxx;

x) xxxxxxxx a odpovědnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx správní rady x členů xxxxxxx xxxx banky;

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx ústředí a xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) organizační xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§9x

Xxxxxxxxx složka xxxxxx x xxxx s xxxxxxxxx vlivem

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x osoby x xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odměny, ledaže xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxx, xx xxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vyšší, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; valná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předloženého valné xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxx, x uvedení xxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 81), rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx 66 % xxxxxxx xxxxx přítomných společníků xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx hromadě xxxx přítomni xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, nebo

b) xxxxxxx tříčtvrtinové většiny xxxxx přítomných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x bance.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x nimi ve xxxxx, xxxxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx valná xxxxxxx xxxxxxxxxx přijaté podle xxxxxxxx 2 nebo xxx změní xxx, xx xxxx xxxxx xxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx odměny, xxxxx banka odměňování xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hromady do xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po roce, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxx-xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady, zaniká xxxxx na xxxx xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxxxxxx xxxx pohyblivé xxxxxx xxxxxxxxxxx x nového xxxxxxxxxx valné hromady, x to xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx maximálním xxxxxx pevné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx prokáže, že xxxxxxxxxx xxxxx poměr xxxx x rozporu x xxxxxx povinnostmi xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx složky odměny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx 25 % celkového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xxx práva xxxxxxxx nejdříve za 5 let.

§10

(1) Xxxxx je xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx u Xxxxx národní xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxx xxxxx.

§10x

(1) Banka xxxxxx xxxxxxx xxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádějících xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx účinný xxxxxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxx, právních xxxxxxxx xxx provádějících xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky x informuje x xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxx pro hlášení xxxxxxxx nebo hrozícího xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx osoby, xxxxx ohlásí porušení xxxx hrozící xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx x pracovníka xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zajistí xxxxxxx alespoň před xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nespravedlivého xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx údajně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx uveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízením.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx stejné míry xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x) x c).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxx stanoveny na xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx partnery, prostřednictvím xxxx s využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x).

XXXX ČTVRTÁ

PROVOZNÍ XXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx informuje xx svých provozních xxxxxxxxxx xxxxxxxx formou x xxxxxx xxxxxx x podmínkách xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxx poskytuje informaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx další informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx informačního xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazatelným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx banka xxxx pobočka zahraniční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx tyto informace xxxxxxx, x uchovává xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vkladu xxxxxxx xxxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx to xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx z xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klientovi, x x xxxxxxx xxxxxxx v xxx xxxx uvede odkaz xx informační xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Tento xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky klientovi xxxxxxx xxxxxx ročně.

(4) Xxxxx klient využívá xxxxxx elektronického bankovnictví, xxxx xx banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělit informace xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx informace x xxxxxxxx podobě.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu (xxxx jen "Garanční xxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xxxxxxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx uplatnění x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxx").

(6) Xxxxxxxxxx přehled xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx pohledávku x xxxxxx xxxxxxxxx, x x tom, xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx podléhá, x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto informačního xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx poskytnout bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrového xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx) xxx účely posuzování xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxx x xxxx.

(8) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx byla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schopna xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx x xxxxxxxx překladu xx xxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klientů x x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11a

Uveřejňování xxxxxxxxx pobočkami xxxx z jiného xxx xxxxxxxxx státu

(1) Xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx míře xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxx a xxx xxxxxxxx,

x) bance, xxxxx xx pobočkou, x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xx. 432 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(3) Xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx každoročně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nastavení xxxxxxxxx xxxxx řízení, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxx údajů určených x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jakož x formu, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx zavede, xxxxxxx x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xx jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uveřejňování x

x) xxxxxxxxx, zda xx uveřejňované informace xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx obraz x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rizicích x jejich míře.

§11b

Uveřejňování informací xxxxxxx x dalšími xxxxxxx

(1) Xxxxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxx o xxxx, x složení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x x xxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, která má xxxxxxxxx dodržovat požadavky xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx radu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx, správní rady x xxxxxxx xxxx x systém xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) majetkoprávních vztazích x rámci skupiny, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx propojení,

b) nastavení xxxxxxxxx zásad xxxxxx, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxx x mechanismů xxxxx §8b xxxx. 1 xxxx. x) xx f) a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx informuje xxxxx xxxxxx x) x x), xxxxxxxxxx xxxxxxx xx skupině, xx xxx se xxxxx xxxxx nepoužije.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx splněna i xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx xxxx xxxx informace k xxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx může stanovit xxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx bankami, než xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx ve xxx výroční xxxxxx xxxx klíčovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx aktiv, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bilanční xxxx.

(6) Xxxxx uveřejňuje xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx společnosti, xxxxxxxxxx xxxxx, správní xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx x xxxxxxx rady, xxxxxx odměňování, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11c x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 5.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx vyhláškou xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx odstavce 1,

b) xxxx vyhláškou stanovit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx formu, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 6.

§11x

(1) Banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za bezprostředně xxxxxxxxxxxxx účetní období x rozlišením podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx států, xx xxxxxxx xx ovládanou xxxxx xxxx pobočku,

a) xxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx pracovníků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx pokud se xxxxxxxxx konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx, x příloze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky.

(3) Xxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§12

(1) Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx výkonu své xxxxxxxx postupovat obezřetně, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vkladatelů x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx bezpečnost a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Banka xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx ni xxxxxxx xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx takové, xxxxx xxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxx pobočku xxxxx x jiného xxx členského státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění xxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx protihodnotě. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x jiného xxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx činnosti xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. h).

§12x

Xxxxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 8 %. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pobočky xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x).

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxx, xxxxxxx přístup xxxx xxxxxxx model.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx 6 měsíců. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 %. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx expozic.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich výpočet, xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx interních xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx potřeba xxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx interního xxxxxxxx x xx změnou xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx pákového xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu uplatňuje, xxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx poměru x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§12x

Xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxx osobou použije xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx xx vydáno xxxx xxxxxx ratingovou xxxxxxxxx nebo jinou xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx exportní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnocení x xxxxxxxx dohodnutou xxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, kterou si xxxxxxx xxxxx zvolila x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§12x

(1) Banka přijme x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a udržování xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx výši, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx ztráty xxxxxxxxxxx xx zátěžových xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §25d odst. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx, xxx xxxx zajištěno, že xxxx funkční, účinné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxx xxxxxxxxx smíšenou finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neovládá xxxxxxxxx, finanční instituci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx konsolidace xxxxx čl. 19 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013.

(4) Povinnosti podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu x způsobem xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx kapitoly 2 xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banka, xxxxxxxx ovládající xxxxxxx xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx finanční holdingová xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spravující xxxxxx ve xxxxxx xx. 2 xxxx 5 xxxxxxxx 2002/87/XX 86), nebo x xx drží xxxxx.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12e

§12e xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x xxxxxx platnosti.

§12g

§12g pozbyl platnosti.

§12h

§12h xxxxxx xxxxxxxxx.

§12i

§12i xxxxxx platnosti.

§12j

§12j pozbyl xxxxxxxxx.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

§12x xxxxxx xxxxxxxxx.

§12m

Kombinovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, tuzemská xxxxxxxxxx xxxxx, evropská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §27 odst. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 2 písm. x), xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx kmenový xxxxxxx xxxx 1 ve xxxx odpovídající kombinované xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Osoba xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xx kapitál xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xx. 92x a 92x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx v návaznosti xx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x pokynu x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx x řešení jiných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxx závazky xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy a xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx kapitálová xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rezerva xxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, osoba xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí xxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxx 1 x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx udržovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, x do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxx k poklesu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx 10 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx obnovení xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxx národní banka xxxx na obnovení xxxxxxxx neschválí, xxxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 13 xxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxx rezervy xxxxx xxxxxxxx 3,

b) omezení xxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x možnému rozdělení xxxxx xxxxxxxx 4,

c) xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx kapitálu podle xxxxxxxx 4.

§12x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx §12m odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx individuálním a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 ve xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

Proticyklická xxxxxxxxxx rezerva

§12o

(1) Xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 průběžně xxxxxxx proticyklickou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx čtvrtletně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy. Xxxxx xxxxxxxx je založen xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hrubého domácího xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy přihlíží xxxxxxx x

x) úvěrovému xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěrů x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx,

x) doporučením xxxxxxx Xxxxxxxxx radou pro xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka čtvrtletně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3,

x) doporučením xxxxxxx Xxxxxxxxx radou pro xxxxxxxxx xxxxxx,

x) ukazatelům, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx systémového xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xx xxxx 0 % xx 2,5 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxx 0,25 xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx, xxx to xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 důvodné, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tuto xxxxx xxxxx xxx 2,5 %.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka stanoví xxxxxxxxx xxxxxx povahy

a) xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 4,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) pro xxxxx xxxxxxx kombinované xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) nebo xxx zvýšení xxxx xxxxx xxxx xxx xxx podle xxxxxxxx 6 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx po xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx; xx výjimečných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx lhůta xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx

x) údaje xxxxx xxxxxxxx 6,

x) poměr xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x odchylku tohoto xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxx odstavců 2 x 3,

x) xxxxxxxxxx xxxx sazby xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx x úvahu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx lhůty, xxxxx xx lhůta xxxxx xxxxxxxx 7 kratší xxx 1 xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxxx zvýšena xxxxxx xxxxxxxxxx délky xxxxxx období, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určenými xxxxxx xxxxxx států.

§12x

(1) Xxxxx xxxxx §12m odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy pro xxxx členský xxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 75), xxxxx xxxx sazba byla xxxxxxxxx do výše 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx orgán jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší než 2,5 % z xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, Česká xxxxxxx xxxxx tuto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 2,5 %. Xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové rezervy xxx jiný xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) den, xx xxxxxxx osoba xxxxx §12m odst. 1 xxxxxxx sazbu xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx stanovení xxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. a) xxxx při zvýšení xxxx sazby xxxx xxx xxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 rok xx xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx; ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx tato lhůta xxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xx sazba xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxx 1 xxx, Xxxxx národní xxxxx x opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§12x

(1) Osoba xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx než xxxxxxx xxxx ve výši, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výše 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx až xx xxxx 2,5 %, xxxxxxxx-xx to za xxxxxxxx x hlediska xxxxx spojených s xxxxxxx poskytovaných úvěrů x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx §12m x takovém případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(3) Xxxxx příslušný orgán xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxxx než 2,5 % x xxxxxxxxx objemu rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sazbu xxxx nebo xxxxxxx xxxxx ve xxxx 2,5 %. Osoba xxxxx §12m v xxxxxxx xxxxxxx použije xxxxx stanovenou Českou xxxxxxx bankou.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx nestanovil, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx výše 2,5 % x xxxxxxxxx objemu rizikové xxxxxxxx xxxxx čl. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxx podle §12m x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

(5) Česká národní xxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxx k doporučením xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx rizika.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxx členský xxxx podle odstavců 2 xx 4,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxx, xx xxxxxxx xxxxx podle §12m xxxx. 1 xxxxxxx sazbu podle xxxxxxx a) xxx xxxxx xxxxxxx kombinované xxxxxxxxxx rezervy.

(7) Při xxxxxx stanovení xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx této xxxxx xxxx být xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx lhůta xxxxxx. Xx neplatí, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) sníží.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. a), a xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxx 1 xxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx rezerva xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxx, xxx xxxxx, skupina xxxxxxx určených osob xxxx jednotlivá xxxxx xxxxx §12m odst. 1 průběžně udržovaly xxx xxxxxxx expozice xxxx podmnožinu expozic xxxxxxxxxxx rezervu xx xxxxx systémového rizika xx xxxxxxxxxxxxx, konsolidovaném xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxxxxxxx rezerva ke xxxxx systémového rizika xx může xxxxxxxxx xx

x) expozice xxxxxxxx x České republice,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx umístěných x České xxxxxxxxx x členění na xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obytnými xxxxxxxxxxxx, kterými xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx obytné xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx osobám x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxx 1,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx expozic xxxxx xxxx 2,

x) xxxxx xxxxxxx podle písmene x) xxxx 1 xx 4,

x) expozice xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) bodů 1 xx 4 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx sazbu xxxxx §12t,

x) expozice xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx expozice xxxx xxxxxxxxxx expozic x xxxxxxxxx 0,5 xxxxxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxxx přihlíží k xxxx, aby xxxx xxxxx neměla xxxxxxxxxx xxxxx na finanční xxx xxxx xxxxx xxxx jeho část x jiných členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx celé Xxxxxxxx xxxx x nebyla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 2 xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nutné x identifikaci expozic, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje,

d) den, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x),

x) názvy států, xx něž se xxxxxxxx sazba podle xxxxxxx x).

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí záměr xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx rizika Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Je-li osoba xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx členském státě x xx její xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu nebo xxxxxxxx xxxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §12m xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxx x identifikaci xxxxxxx, xx xxxxx xx sazba kapitálové xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx systémového xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rizika,

e) odůvodnění xxxx sazby xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rizika x ohrožení stability xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) odůvodnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx osobě xxxxx §12m xxxx. 1 povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x fungování xxxxxxxxxx rezervy pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud by xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx xxxxx x xxxx, xx kombinovaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí systémového xxxxxx nepřevýší 3 % z celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxxxx podmnožinu xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 4. Xx kombinované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx sazba stanovená Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12t.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx sazba xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémového rizika xxxx xxxxx xxx 3 % x xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx národní banka xx xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r odst. 4 stanovisko Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxx, xxxxx xx důvody, xxxxx xx k xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xx stanovení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxx x xxxx, xx xx kombinovaná sazba xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx systémového rizika xxxx xxxxx xxx 5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx expozic, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §12r xxxx. 4 xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx.

(7) Xx-xx osoba xxxxx §12m xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx a xx její expozice xx vztahuje kombinovaná xxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxxxxxx komisi x Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise x Xxxxxxxx rady pro xxxxxxxxx rizika xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 74). Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 4 xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx pro expozice xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech, musí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxxx xxx všechny členské xxxxx s výjimkou xxxxx podle §12t.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxx určené orgány xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx doporučení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí systémového xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu nebo xxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx rizika, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx §12r xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vypočtená na xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxx členského státu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí systémového xxxxxx stanovená xxxxx §12r, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx uznání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx xxxx xxx systémová rizika.

§12x

Xxxxxxxxxx rezerva xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části první xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxx globální systémově xxxxxxxx instituce xxxx xxx určena skupina, x jejímž xxxx xx evropská xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx xxxxxxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx evropskou xxxxxxxxxx úvěrovou institucí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxx:

x) velikost skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx skupinou xxxxxxxx xxxxxxxxx významné instituce,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx globální systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx z xxxxxxx 5 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx významných institucí x vymezení podkategorií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 89).

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zařazení

a) xxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kategorie x xxxxx systémovou xxxxxxxxxxx,

x) instituce, xxxxx xxxxxx určena xxxx xxxxxxxxx významná, do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx systémovou xxxxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxxx činnostem xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 806/2014 90).

(6) Xxxxx kapitálové rezervy xxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou stanoveny x násobcích 0,5 xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činí 1 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013.

§12x

Xxxxxxxxxx rezerva xxx xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx

(1) Česká národní xxxxx může stanovit, xxx xxxx systémově xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx individuálním, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx xxxxx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx banka rozhodne x určení jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013. Xxxx xxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx skupina, x jejímž xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx holdingová osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1, skupina, x jejímž čele xx tuzemská ovládající xxxxx, tuzemská finanční xxxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx osoba schválená xxxxx §27 odst. 1, xxxx banka.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx:

x) velikost instituce xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx jiné systémově xxxxxxxx instituce pro xxxxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) propojenost xxxxxxxxx xxxx skupiny xxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx x finančním xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx významnosti xxxxxxxxx podle odstavce 3. Česká xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx přihlíží x xxxx, xxx výše xxxxx xxxxxx nepříznivý xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx část x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx celé Evropské xxxx a nebyla xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx instituci xxxxx xxx 3 % x celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx přezkoumává xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxxx xxxx vydání xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, pokud xxx x xxxxx nepřevyšující 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx čl. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx sazbu kapitálové xxxxxxx pro jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxx xxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxx záměr Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxx kapitálové rezervy xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci,

b) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx významnou instituci xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xx evropská xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx hodnot:

a) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxxxxx systémově významnou xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx skupinu xx xxxxxxxxxxxxxx základě x 1 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) 3 % x xxxxxxxxx objemu rizikové xxxxxxxx podle xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx nebo rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§12x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pro systémová xxxxxx xxxxx institucí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx významných xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx systémové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rizika.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§12x

(1) Při xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §12o xx 12r xx §172 x §173 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy vydaného xxxxx §12r xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12r odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx zveřejnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému dotčených xxxxx, Xxxxx národní xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx.

§12x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx systémově významnou xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx §12u xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxx rozdělit xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 x rozsahu, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12u xxxx. 2 xxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx x xxxxxxxx poměru xxxxxx, dodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1 x xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxx kapitálové xxxxxxx k pákovému xxxxxx xxx požadovanou xxxx, xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx kapitálu. Xxxxx národní banka xxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx až na 10 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx plán xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx §12u odst. 2 požadavek xxxxxxxxxx xxxxxxx x pákovému xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 14 xxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pákovému xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nejvyšší částky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x

x) náležitosti xxxxx xx obnovení xxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§13

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx dodržuje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x pravidla, xxxxx xxxxxxx výši xxxxx x podrozvahových xxxxxxx xxxx osobě xxxx xxxxxxx xxxx x závislosti na xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zejména vymezení xxxxxxx expozic, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výpočet expozic, xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxx xxxxx sledování xxxxxx, x limity xx xxxxx expozice.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§14

(1) Pobočka xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx. Xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx x pasívům, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx;

x) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx pozice.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx banky x xxxxxxx xxxx x xxxxxx než členských xxxxx.

§15

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupu podle §12.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §11a xxxx. 4, §12a odst. 5, §13 xxxx. 2 x §14 xxxx. 3, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxx bank x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úpravou těchto xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

(1) Xxxxx xxxx xxx předchozí souhlas Xxxxx xxxxxxx banky

a) x uzavření xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx převodu xxxxx xx banku xxxxxxx společníka,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hromady xxxxx §7a xxxx. 1 xxxx. c).

Na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx učiněná xxx xxxxxxxxxxxx předchozího souhlasu xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx přijata. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx tohoto xxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx závodem xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a), další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx fúzi nebo xxxxxxxxx anebo přejímající xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x).

(2) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku

a) o xxxxxxxxx změně stanov xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx uvedeny xx základě požadavku xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx x dozorčí xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, důvěryhodnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za tyto xxxxx v xxxxxxx x udělení xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

(4) Xxxxx xxxxxxxx závod xxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx,

x) banka xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §5.

(5) Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxx o převodu xxxxxxxxxx závodu xx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx převedla, xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), pokud xxxx xxxxxxx xxxxx, xx dispozice x xxxxxxxxx závodem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx společníka xxxxxx k ohrožení xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx předpoklady, xxxxxxxxxx vybavení x xxxxx předpoklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) nebo x). Xxxxxx xxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, a xx s přihlédnutím xx xxxxxxxxxxxx dostupným x xxxx jeho xxxxxx a zejména x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem, xxxxxxxxx x xxxxxxxx zamýšleného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Žádost lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx formát x xxxxx technické náležitosti xxxxxxx Česká národní xxxxx vyhláškou.

(8) Xxxx, xx nabude právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) x alespoň 1 xxxxx před nabytím xxxxxxxxx právního xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx postupu na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se x důsledku postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, banka bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx oznámení xx xxxxxxx nosiči xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx vkladatele xxxxx §41s xxxx. 1.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx c),

b) xxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xx uveřejňují xxxxx §11a x 11b a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx se jedná x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x),

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x příslušném xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ke kterému xxx souhlas podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxx vybrat své xxxxxxxxxx z vkladů xxxx je převést, xxxxx toto xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx §41s xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uskutečněním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx c), ke xxxxxxx byl souhlas xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx předepsané xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx lhůtě 30 dnů ode xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx řízení o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx uplyne xxxxx xxx zahájení xxxxxx x xxxxxx uveřejnění xxxxxxxx, xxxx pokud xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx skončení xxxxxx xxxxxx.

(11) V xxxxxxx, kdy x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx zahraniční xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. a), xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx lhůtě 3 xxxxxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vkladů nebo xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx x xxxxxx vyloučené x xxxxxxxxx xxxxx §41c.

(12) Xxxxxxxx 8 xx 11 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§16x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x záměru xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxx poskytovat služby x xxxxxxxxx bez xxxxxxxx pobočky x x případných diskriminačních xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx založení xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zřídit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx založení xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x souladu x §5c xx 5m. Totéž xxxxx x případě záměru xxxxxxxxxx služby podle §5d xxxxxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx oprávněné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §5c xx 5x, xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx řízení xx xxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5f.

(3) Xxxxxxxx Česká národní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle §5c xx 5m nejsou xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx banka při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx šetření xxxxx §25e xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx státu při xxxxxxxx xx xxxxx.

§16b

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx území než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx odkladu x

x) xxxxxxxx personálních xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx pobočky x x této xxxxxxxxx xxxxxxxxx podklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) všech xxxxxxx x údajích x xxxxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pobočky x Xxxxx republice,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů poskytnutých xxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4 xxxx. a),

d) skutečnostech x rozhodnutích, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx jí xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x záměru xxxxxx xxxx pobočku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterého xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx svých xxxxxx,

x) xxx nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) mimořádné xxxxxxx na finančním xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx takového xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zahraniční xxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která vykonává xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xx xxxxxxx informovat x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxx pobočku xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zahraniční xxxxx.

§17

(1) Banka xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx na jejím xxxxxxxx, pokud

a) xx xxxxxxx společníkem x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nejde x xxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxxxxx jde x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktiv stanovené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. c),

c) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bankou pro xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xx zachována xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx členem xx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxx v xxxxx skupiny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx rizika x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Banka je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxx xxxxxxx xxxxx nabytí xxxxxxxxxxxxx účasti. Na xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx se rozumí x nepřímý podíl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§17x

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx kvalifikované účasti xx bance se xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx xx hlasovacích xxxxxxx,

x) kterými disponuje xxxx xxxxx, která xxxxx xx xxxxx x osobou xxxxxxxx x §20 xxxx. 3,

x) xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx byly osobě xxxxxxx v §20 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu písmen x) xx x) xxxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxx x §20 xxxx. 3,

x) které xxxxx uvedená x §20 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx u ní xxxxxxx, xxxxxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxxx uděleny xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx svým xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §20 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §20 xxxx. 3 na xxxxxxx xxxx xxxx, může-li xxxx práva xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvážení x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xx hlasování.

(2) Xx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx na xxxxx xx nezapočítají podíly xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x účastnických xxxxxxx xxxxxx, která se xxxxxxxx x cenným xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xx xxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx umisťováním xxxxxxx xxxxxx 50), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx nabytí.

(3) Xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílu na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výši 5 % na xxxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxxx.

(4) Xxxxx ovládající xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby, do xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxxx podílu xx xxxxx nezapočítává podíly xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx ovládaná xxxxx, xxxxx

x) ovládaná xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z majetkového xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezasahuje xxxxxx způsobem do xxxxxx xxxxxx hlasovacích xxxx.

(6) Xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxx 5 platí xxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 nebo 5, s xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx 5 x

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) nebo změny x prohlášení uvedeném x xxxxxxx x).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5 xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x ovládaná xxxxx xx organizační xxxxxxxxxx umožňující, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx 5,

x) x xxxxxxx, kdy je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x písemné dokumentace xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s ostatními xxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x ní xxxx xxxxxxxx vztah (§19), xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx nebyly xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx s osobami, xxxxx k xx xxxx k xxxx xxxxxxxxxx bance xxxx xxxxxxxx vztah (§19), xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx, účelu xxxx xxxxxx nebyly provedeny x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxx xxxxxxxx-xx o xxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx banky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxx.

§19

(1) Xx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx

x) xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx;

x) členové správní xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx 71), rizika, xxxxxxxxxx x jmenování;

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx těchto xxxx;

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx banky, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx banky, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx banku;

e) právnické xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx pod písmeny x), x) x x) má xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) osoby x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx bankovní xxxx Xxxxx národní banky;

h) xxxxx, které banka xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx jiném xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, x xxxx pobočku xx xxxxxxx odstavec 1 xxxxxxxxx. Za xxxxx mající x xxxx pobočce xxxxxxxx xxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx i xxxxx xx xxxxxx pobočky.

§19x

(1) Obchody x xxxxxxx papíry x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxx odvozenými xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx ze svého xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pouze za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx cenu, které xx xxxxx při xxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx.

(2) Vynaložení odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxxxxxxx prodejů, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nabídky xxx, xxxxxxxx doloží xxxxxxxxxx xx nemožnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx, xxxxxxxxxx objektivnost xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vypracuje xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Vynaložení xxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx však xxxx xxx xxxxx xxxxxxx doložit zejména xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxx xxxxx x její xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiného než xxxxxxxxx státu.

§19b

(1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxxxx získaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

(2) Xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x investičními nástroji.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx státu.

§20

(1) Banka xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zaknihované.

(2) Xxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx právo, mohou xxx xxxxxx vydávány xxxxxxxxx xxxxx. S xxxxxx akciemi však xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx jednající xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a mít xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) x nabytí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %, xxxx

x) k xxxx, aby se xxxxx xxxxxxx ovládajícími xxxxx,

x xx x x případě, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxx nabytou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jiných xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijetí; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvědomí xxxxxxxx x dni, na xxxxx připadá konec xxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 7. Xxxxxx xxxxxxxx údaje x osobě nebo xxxxxxx hodlajících xxxxx xxxx zvýšit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx ovládnout, xxxxx x bance, xx xxxxx xx xxx tato kvalifikovaná xxxxx xxxxxx, zvýšena xxxx která má xxx ovládnuta, údaj x xxxxxxx výši xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x údaje x xxxxx, která podíl xx xxxxxxxx převádí. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 9. Xxxxxx x xxxxxxx souhlasu xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek uvedených x xxxxxxxx 9. Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx příloh xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x stanovisko xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xx přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxx, která x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, je xxxxx, xxxxx má povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx působit xxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, zajišťovna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx,Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx 50. pracovní xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxx xxxxxxxx této xxxxx se běh xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxx, x xx nejdéle xx dobu 20 xxxxxxxxxx xxx. Stavit xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx xx xx xxxx 30 pracovních xxx, xxxxx žadatel

a) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxx.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxx nejpozději xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxx x xxxxxxxx úplné xxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx lhůtě rozhodnutí xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přechodem činnosti xx soukromého nabyvatele xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx nebylo bráněno xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxxx při xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 9 xxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxxx žadatelem nejsou xxxxxxxxxx pro posouzení xxxxxxx.

(9) Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx s ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx splněny xxxx podmínky:

a) xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx souhlasu, xxxx xxxxxxxxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x nabytím kvalifikované xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx statutárního orgánu x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjevných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x vykonávaným x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx má xxxxx xxx, xxxxxxx účinnému xxxxxxx nad bankou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx informací xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x orgánem dohledu xxxxxx členského xxxxx xxxx neznesnadňuje xxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxx xxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nad osobami x xxxx xxxxxxx, x

x) v souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvýšením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obavy, xx by mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx upravujícího opatření xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x souhlas xxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx žádosti.

(11) Xxxxx, xxxxx bez předchozího xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx informovat neprodleně x této xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(12) Souhlas xxxxx xxxxxxxx 11 xxx udělit xxxxx x xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx bance xxxx její ovládnutí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx základě kterého x xxxxx změnám x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx x takto xxxxxxx kvalifikovanou účastí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(14) V xxxxxxxxxx x žádosti Česká xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovisek, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 před xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(15) Posuzuje-li Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §28, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daném xxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, určeným x výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném základě, x je-li xxxxxxx, x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx osoba xxxxxxxx xxxxx §28 xxxxx. X takovém případě xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x schválení xxxxx §28 xxxx x xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29.

(16) Osoba xxxx xxxxx jednající xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx

x) xxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx tak, xx xxxxxx pod 50 %, 30 % xxxx 20 % xxxx xx zcela xxxxxxxxx, xxxx

x) snižují xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 16 xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx osobách xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx svoji xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x bance, xx xxxxx xx xxxx kvalifikovaná xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, údaj x xxxxxxx výši xxxxxx na xxxx xxxxx xx jejím xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx bance xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(18) Xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 16, x xx neprodleně po xxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx.

(19) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, oznámí xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a výši xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účastí.

§20x

(1) X případech, xxx xxxxx xx xxxxx xxxx nabyta xxx předchozího souhlasu Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx xx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 14 x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 12, x xxxx x případech, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 11 xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, že působení xxxxx xxxx xxxx x kvalifikovanou účastí xx xxxxx je xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx důvodně xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pozastaví xxxxxxxx xxxxx, který má xxx xxxx jednáním xx shodě s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na bance, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

x) účastnit se x xxxxxxxx xx xxxxx hromadě,

b) požádat x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti rozhodnutí x pozastavení xxxxxxxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) V případech, xxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxx §20 xxxx. 3 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxx §20 odst. 11 x nebyl xxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 12, a xxxx v případech, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx řídící xxxxx xx xx újmu xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx působení xxxxxxx xxxxxxxx, Česká xxxxxxx banka ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy umožňující xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx touto smlouvou x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx umožňuje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo zvláštní xxxxxx předpis. Ustanovení §26aa xxxx. 2 xxxxx obdobně. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxxx xxxxxxx xxxxx x obchodním věstníku.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx, xx vlastníkovi xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx změně podílu xx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(5) Centrální xxxxxxxxx 32) je povinen xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx x xxxxx akcií xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx x xxxxx, xxxx-xx centrální xxxxxxxxx xxxx akcie xx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x den jejího xxxxxxx.

§20x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx bance, xxxxx xx účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx mezibankovního xxxxxxxxxx styku nemůže xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx nebo předběžného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx vztahuje x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§20x

(1) Jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx družstvo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx identifikátor x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx tím nesprávné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx banka, která xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinna xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částku x xxxxx ji bance xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvu, xxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobily, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platební xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx by xxx, xxxxx x nesprávnému xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx zúčtování").

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx chyby, x jejímž xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zúčtování x xxxx xxxx správců xxxx xx nepřipouští; xxxxx, xxxxx nesprávné xxxxxxxxx platební transakce xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx x xx pobočku xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx banky.

§20x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může vydat xxxxxxxx obecné xxxxxx xx základě x x mezích přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kde xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxxx udělit xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bankám xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx zveřejní xxxxx xx úřední desce Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx se veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx dobu a xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxxxxx obecné povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§21

(1) Banka, xxxxx x pobočka xxxxxxxxxx banky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(2) Banka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx evidovat x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx klienta a xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx. Doklady o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 let.

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zajistí xxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní bance.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c), xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zpracování x lhůtu xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a kontrolního xxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) prominout xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx součásti. Xxxxx národní xxxxx xx 30. dubna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx banky xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx druhá a xxxxx správního xxxx.

(4) Xxxxxxxxx auditora xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx povinna xxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx auditora.

(5) Ověření xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxx vykonávat xxxxxxx, xxxxx má k xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 xxxx. 1. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xx zprávách xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx měly xxxx nedostatky xx xxxxxxxxxxx x likviditu xxxxx a xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 se xxxxxxxx xxxxxxx i xx pobočky xxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu.

(8) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud auditor xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxxxxxxxx zjištěných xxxxx §21 xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx do 4 měsíců xx xxxxx xxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 16) má-li xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx, xxxxxxx součástí je xxxxxx závěrka xxxxxxx xxxxxxxxx. X této xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxx xxxxx hromada xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx v této xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx neschválení xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx připomínek xxxxx xxxxxxx k xx.

(2) Vykáže-li banka xxxxxx, je valná xxxxxxx xxxxxxx rozhodnout xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxx zdrojů xxxxx. Xxxxxx xxxxxx banka xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po rozhodnutí xxxxx hromady.

§24

(1) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pobočky, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx informací, xxxxx, xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx. Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx další xxxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx banky xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx povinna vypracovat x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx x podklady, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx její xxxxxx xxxxx doklady x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx potřebné informace. Xxxxxxx banky z xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx vypracovat a xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5j, xxxxxxx obsah, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx vyhláškou.

(3) X xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 % základního xxxxxxxx xxxx xxxxx, musí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx písemností xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§25

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působících xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonávanému Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxx. Xxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx země xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxx kontrol na xxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu příslušného xxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxx sídla zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce o xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zahraniční banky xxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti. Xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xx xxxxx, je xxxxxxxx zúčastnit xx xxxxxxxx, pokud ji xxxxxxxxx sám. Česká xxxxxxx banka xx xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx ujednání o xxxxxxxxxx a spolupráci.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu 76).

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona x podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího obezřetnostní xxxxxxxxx podílí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlíží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx x členských státech; xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx účely xx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby,

e) xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx v písmenech x) xx x),

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v odstavci 6, xxxxx je xx nezbytné k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx předložení xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx z nich xxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxx písemná xxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6, jejich xxxxxxxx x pracovníků,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x odstavci 6 xx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxx. x) až x) a všech xxxx, které podléhají xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx údajích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx. Mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx osobu xx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx povolání, xxxxxxxxxx xxxx funkce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx při výkonu xxx pravomoci mohou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx dohledu, nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se při xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx

x) poskytnutí informací xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 34) xxxxxx dohledu xxx xxxxxxx, finančními institucemi xxxx xxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení krize,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx krize xxxx xxx výkonu xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxxxx xxxxx §25d xxxx. 2 xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

e) poskytnutí xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxx pravomocí xxxxx xx. 226 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxx x České republice, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plnění jejich xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dohledu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu nebo xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxx, ochrany základních xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vypořádacími xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx národní xxxxx jako ústřední xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxx,

x) xxxxxx veřejné xxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx příprava xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx porušením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státech a x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x), x), x) x x) x v jiných xxxxxxx a xxxx xx vztahu k Xxxxxxxx centrální xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, Evropské radě xxx xxxxxxxxx rizika 67), přičemž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxx xxx xxxxxx informace xxxxxxxxxx pouze po xxxxxxxxxx sdělení jmen x xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx poskytovány xxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx-xx to xxxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Informace xxxxxxx x souvislosti x výkonem xxxxxxx xxxxx xxx poskytnuty xxx mezinárodním organizacím, xxxxxxxxx na úseku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, orgánům xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx funkce, x xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx oddělení x rámci xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx získané v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx výslovnou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu x Xxxxxxx bance xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxx xxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 4, 6 x 7 je xxxxx pouze xx xxxxxxxx, že příslušný xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx informace nejméně x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 je dále xxxxx, xxxxx pokud

a) xxxx xxxxxxxxx, či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx odůvodněna x xxxxxxx xx xxxxxxxxx úkoly xxxxxxxx x souladu x xxxx mandátem stanoveným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úmluvami xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informace jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jež xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úmluvami xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx dostatečné xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím xxxxxxx x rozsahu povinnosti xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(10) Informace získané xx orgánů xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dalšímu.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxx xx místě xx xxxxx jiného xxxxx nesmí být xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxx nikomu dalšímu.

§25x

Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx při výkonu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx likvidity xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §25a xxxx. 4 písm. x) x

x) xxxxxx veřejné xxxx uvedené x §25a xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§25c

Proces přezkumu x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zároveň přezkoumává x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx zavedené xxxxxx za účelem xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx banka xx nebo xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx provádí přezkum x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x složitosti jejích xxxxxxxx, minimálně však xxxxxx ročně, x x xxxxxxx bance xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx. Xxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §38j odst. 1 xxxx. c).

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úvěrové, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxx alespoň xx

x) výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 177 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx koncentrace x jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxx dodržování xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, nařízení xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x postupů pro xxxxxx zbytkového rizika xxxxxxxxx s používáním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 57 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxx xxxxxx uplatňování,

d) xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatě xxxx transakce, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx banky xxxx xxxxxx likvidity, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx analýz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx rozložení xxxxxx x způsob, jakým xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) celkové řízení xxxxxx likvidity xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx dopad na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx nástroje, které xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření k xxxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxx modelovací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jaké xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx. 98 xxxx. 5x směrnice 2013/36/EU, xxxxxxx xxxxx

1. xx v xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxxxxx x 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 98 odst. 5x xxxxxxxx 2013/36/EU xxxxx ekonomická xxxxxxx xxxxxxxx banky o xxxx než 15 % kapitálu xxxx 1, xxxx

2. u xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx úrokové xxxxx stanovených přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 98 xxxx. 5x xxxxxxxx 2013/36/EU xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xx. 4 xxxx. 1 bodu 93 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pákového xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 429 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013; xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx zavedených xxxxxx xxx xxxxxx rizika xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx nadměrné xxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 94 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x modelu xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx členů statutárního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxx přezkumu a xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx bance xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů x výsledků vnitřního x xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka nemusí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpoklady podle xxxxxxxx 4 písm. x), jestliže xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx portfolia xx strany banky xx přiměřené a xx banka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx poskytla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 61 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013; xxxxxx-xx, že xxxxx xxxxxxxx skrytou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx více xxx jednom případě, xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx pozic xxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxx čl. 105 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx běžných tržních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx portfolio podle xx. 4 odst. 1 xxxx 86 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§25x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx profilem přizpůsobit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kvantitativní xxxxxxxxx.

(2) Xx podporu procesu xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §25c xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx testy xxxx. Xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx používaných metod x xxxxxxx, xx xxxxx x činnosti xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupů x xxxxxx xxxxxxxx.

§25x

(1) Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx šetření, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx procesu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x pobočce xxxxx, xxxxx vykonává svou xxxxxxx na xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx dohledových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, které mají xxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx místech xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) informaci x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxx §25c a §25d xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §25c xxxxxxxxx xxxxxxxx rizika xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx komise,

e) xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka považuje xx xxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx banka xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx kontrol xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x bance,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací bankou,

d) xxxxxxxx dodatečný xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx obchodních xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vybraných xxxxx, xxxxxx by banka xxxxx být vystavena,

f) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx jejímu dohledu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxx §25f x 25g,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x závazků, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx modelu podnikání xxxxx, x x xxxxxxxxxxx, postupům x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx §8b xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx 2 xx 10 x x §26 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx §26aa xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 obdobně. Ustanovení §26ab se xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

§25x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, že

a) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prvkům xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013 a xxxxx xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2402 91),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8b, §12c xxxx. 1 x 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxxxx nebo podle xx. 393 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stačila x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámci,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §25c odst. 6 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxx umožnily x krátké xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx pozice xx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx povoleného přístupu xxxxxx pravděpodobně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx opakovaně neudržuje xxxxxxxxxxx xxxx dodatečného xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25h, nebo

f) jiná xxxxxxx specifická pro xxxxx je nebo xx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx odrážejí dopad xxxxxxxxxxxxx vývoje xxxx xxxxxx xx finančních xxxxxx na rizikový xxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx, xx rizika xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91) xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx vnitřně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12c, xxxx přísnější xxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/2402 91).

(4) Pro xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rizika, jimž xx xxxxx vystavena, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx banku,

a) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx a sedmé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 a xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/2402 91) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a

b) u xxxxx hrozí podcenění x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x sedmé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91).

(5) Xx xxxxxx, x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxx třetí, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91) xxxxx podcenění, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx se xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(6) Kapitál xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xx významná a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitálovými xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx a sedmé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §25c odst. 4 xxxx. x), xxxxxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování x závěru, xx xx xxxxxx úrokového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx portfolia ze xxxxxx banky přiměřené x xx xxxxx xxxx úrokovému riziku xxxxxxxxxxxxx x investičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx nadměrně. 

§25x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx určí xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §25f x xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x vyhodnocování xx účelem xxxxx

x) xxxxxx rizik xxx xxxxxx xxxxxxxx páky xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx, který se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §25f, x xxxxxxxxxxx kapitálovými požadavky xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 91),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §25f, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x částech xxxxx x sedmé xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx plní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx kapitál xxxx 1 x

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxx kmenový xxxxxxx xxxx 1.

(3) Xxxxx plní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxx xxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx požadavek xx kapitál x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1, než xxxx xx požadován xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx rizik než xxxxxx xxxxxxxx páky, x to nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §25h, xxxxx xxxxx pokyn xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x požadavků xx kapitál uložených xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx páky, x to xxx xxxxx kapitálového požadavku xxxxx čl. 92 xxxx. 1 písm. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 92 xxxx. 1x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013, pokynu x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxx §25h, xxxxx tento pokyn xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xx kapitál xxxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx xx kapitál x návaznosti na xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx úplného posouzení xxxxx prvků xxxxx §25f x xxxxxxxx 1 xx 5. Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx uloží xxxxxxxxx xx kapitál v xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x vyhodnocování x xxxxxx xxxxx §25f xxxx. 1 xxxx. e), xxxxx x odůvodnění, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§25x

Xxxxx x držení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rámci přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxx §12c.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx a xxxxx xxxxx xxxxx x držení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; na sdělení xxxxxx České národní xxxxx xx části xxxxx x třetí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pokyn xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx požadovaného podle xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91), xxxxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pákovému xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxx, kterou Xxxxx xxxxxxx xxxxx považuje xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x držení kapitálu xxxx xxxxxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování, xxx xxxxx do xx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Kapitál použitý xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx jiná xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, banka nepoužije xx xxxxxxx kapitálových xxxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, požadavku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rizik než xxxxxx xxxxxxxx páky, xxxxxxxxx xx kombinovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx poměru.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx banka xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx uloženého Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx xxxxxx nadměrné xxxx, xxx xxxxxxxxx xx kapitálovou rezervu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxx požadavků xx kapitál xxxxxxxxx xx prostřednictvím opatření x xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §12m xxxx. 4 xxxx §12y xxxx. 2.

§25h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§25x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx úzkou xxxxxxxxxx xxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnost orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xxxx xxxxx bance xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxx §25h.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§25j

Ustanovení §25c xx 25i xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 2 xxxx. c) xxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.

§25x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 353/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX

§26

Xxxxxxxx k nápravě

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povinnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, právním předpisem xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx, opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatku odpovídající xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx zjištěných nedostatků xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. udržovala xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxx provádějícím xxxxx xxxxx, rozhodnutím xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxx termínu,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx a rezerv xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků,

5. omezila, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx nadměrné riziko xxx xxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx míst,

7. xxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odměny osob xxxxxxxxx v §8b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxxx není v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxx banka xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxx složky procentem x xxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxx zisk xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx čl. 51 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013; xxxxx xxxxx xxxxx nepředstavuje xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx,

11. xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

12. xxxxxxx platnosti,

13. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx určenou xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálovou rezervu xxxxx §12m odst. 1 a Xxxxx xxxxxxx banka neschválila xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx,

14. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx určenou xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 92 odst. 1x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předkládání xxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx za xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x že xxxxxxxxxx informace nejsou xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx konkrétnímu xxxxxx podnikání banky x x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx §8b xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx omezení týkající xx xxxxxxxxx kmenového xxxxxxxx xxxx 1 xxx xxxxx §12m xxxx. 4, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxx podle §12y xxxx. 2, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx plán na xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) uložit xxxx vhodná opatření x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx používat xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x výpočtu xxxxxxxxxxxx požadavků podle xxxxx třetí nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013, xxx nesplňuje xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx nesoulad s xxxxxxxxx na interní xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx je nepodstatný,

b) xxxxxx, xxx předložila xxxx na obnovení xxxxxxx x požadavky xx interní přístup xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx souladu, xxxx lhůty uvedené x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lhůty,

e) xxxxxxxx xxxxxxx x používáním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx souhlas, xxxxx xx nepravděpodobné, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxx neprokázala, že xxxxxxxx xx nepodstatný,

f) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x interního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 366 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přesný,

g) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní banka xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxx úrokového rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 84 xxxxxxxx 2013/36/EU upravujícím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx úrokového rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx systém řízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, řízení x snižování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka

a) xxxxxx, xxx xxxx osoba

1. xxxxxxxx člena statutárního xxxxxx, člena xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx rady, xxxxx xx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxx banky nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx odpovídající xxxx opravných položek x xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve stanoveném xxxxxxx,

4. xxxxxxx základní xxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondy za xxxxxxxxxxx, že ztráta xxxxxxxxx 20 % xxxxxxxxx kapitálu,

5. xxxxxxx xxxx xxxxx podílu x jiné xxxxx xxxx převedla svůj xxxxx v xxxx xxxxx na jinou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rizika xxxxxxxx x jejího podílu x xxxx osobě,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxx v ní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx součástí xxxxxx xxxxxxx jako xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx než členského xxxxx zvláštní xxxxx xxxxx §19,

e) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) odejmout xxxxxxx x používáním xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx neplní xxxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx, právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, xxx upustila od xxxxxx protiprávního xxxxxxx x zdržela xx xxxx xxxxxxxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxx

x) pozastavit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx akcionáři xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx banky xxxx xxxx odpovědné xxxxxxx xxxxx výkon funkce x bance xxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bance,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx 1, 2 x 4 x xxxxxxxx 5 xxxx. x) bodu 4 x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx x členského xxxxx a xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx 4 nelze xxxxxxxx xxxx pobočce banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 4, xxxxxxxx 6 xxxx. x) a odstavce 7 xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx může x xxxxxxx následujících 12 xxxxxx xxxxxx.

§26x

Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx banky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxx celkového xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013, uloží xxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxx opatření x xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx kapitál xxx, xxx xxxxxxx kapitálový xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě dosahoval xxxxxxx xxxx celkového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) pořizovat xxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 100 %,

x) xxxxxxxxxx žádný podíl xx základním kapitálu x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uložením tohoto xxxxxxxx, nezaložit xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx k bance,

e) xxxxxxxxxxxx úrokové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úrokové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx budou xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx..

§26aa

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx osoba, xxxxx xx xxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxx, které Xxxxx xxxxxxx xxxxx uložila xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření x xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X rozkladu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx banky.

§26aa vložen xxxxxxx předpisem č. 135/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§26ab

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx uveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejní rozhodnutí xxx xxxxxxx identifikačních xxxxx x osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uloženo, xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx dotčené xxxxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx.

§26x

(1) V případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx dozorčí xxxx xxxxxx, xx banka xx xxxx xx xxxxx platebně neschopnou xxxx že xxxxx xxxxxxx xxxx pravděpodobně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx celkového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx individuálním základě xxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, informuje x tom xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxx §5 x xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 použije xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx této xxxxxxx.

§26xx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 a banka, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru, xxxxxxx xxxx základní xxxxxxx,

x) xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx musí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) lze xxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxx však xxxxxx upsat akcionář, xxxxx nesplatil xxxxxx xxxx xxxxx upsaných xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx uveřejní xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx hromady,

f) xxxxx pro xxxxxx xxxxxx akcií x xxxxxxxx přednostního xxxxx xxxx xxxxxxx 14 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx upsání xxxxxx xxxxx xxx využití xxxxxxxxxxxx práva činí xxxxxxx 14 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx přednostní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx akcií xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx emisní kurs, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx splacen x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xx valnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx banky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx důvody zvolení xxxxxx xxxxxxx x xxxx odchylky xx xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx; nesplnění xxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady.

§26xx

Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) je-li ohrožena xxxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx skupině xxxxxxx xxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx bank

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4, 5, 8b, 11 xx 24, z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §26g xxxx. 1 xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo omezí xxxxxxx povolené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, převodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx od xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxx §12, 13 x §14 xxxx. x), x) x x), xxxx

x) xxxxxxxx xx tohoto zákona xxxx právního předpisu xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x periodicitu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx-xx naplněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 458 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(4) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xx vydává xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxx na úřední xxxxx České xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx nevyžaduje. Xxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

DOHLED XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§26x

Xxxxx určený x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankou nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tuzemskou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx finanční holdingová xxxxx, xxxxxxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx institucí x xxxxxxxxx xxxxx, xx Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx xx jedinou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx, xxxx

x) banka xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx družstvo má xxxxxxxx bilanční xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx.

(4) Je-li xxxxx čl. 18 xxxx. 3 xxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx bank x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx států ve xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx bilančních xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě jiný xxxxxxxxx xxxxx dohledu; x xxxxxxx případě xx nepoužije xxxxxxxx 3 xxxx. b) x odstavce 4 x 8.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x když xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4, 7 xxxx 8, xxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, x když xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4, 7 xxxx 8, jestliže xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kritéria xxxxx xxxxxxxx 1, 3, 4, 7 xxxx 8 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státech. V xxxxxxx případě xx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxx ovládající xxxxxxx xxxxxxxxx, evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx instituce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) Ovládá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodník x xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxx jednu nebo xxxx úvěrových institucí, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx sumu x úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xx-xx banka xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo určenou xxxxxxxx institucí podle §29 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dohledu xx konsolidovaném xxxxxxx.

§26x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pokud xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou ovládány xxxxxxxxx, xxxxxxxx holdingovou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem x xxxxx než členském xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx, zda xxxx xxxxx nebo toto xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx podléhají xx xxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx kapitoly 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx odstavce 1, xxxxx by xxxx xxxxx orgánem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx žádost xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx přitom xxxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 92) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykonáván xxxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx jej provádějícího xxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx oznámí xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví x Xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou osobu xx xxxxxx v xxxxxxxx státě x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx smíšené finanční xxxxxxxxxx osoby.

§26x

Xxxxxx x xxxxxxxxxx x spolupráci

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx určeným x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xx xxxxxx usnadnění a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxx, uzavírá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx skupinou za xxxxxx usnadnění x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném základě xxxxxx další úkoly x upřesnit xxxxxxx xxx rozhodování a xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x dohledu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x souladu x čl. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xxxxx dohledu xx orgán xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxx tuto banku xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavec 3 xx xxxxxxx xxxxxxx x případě, xxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx s čl. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010 xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zahraniční úvěrovou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx orgánem určeným x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě x finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 má xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x spolupráci xxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx své xxxxx.

(6) Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x Xxxxx republice.

§26x

Xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxx xxxxxx osobami xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx osobách.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jí xxxxxxxx xxxxx pojišťovnou, xxx postupovat xxxxxxx xxxxx §26n odst. 3. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba nebo xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx banku nebo xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxx xx xx kontrolu xx xxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 použije §25 odst. 2.

(3) Xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx spořitelním x xxxxxxx družstvem a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úvěrní družstvo.

§26x

Xxxxx xxxxxxxxxx osob xxx xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26n xxxx. 2.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx určeným x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě, tuzemská xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří budou xxxxxxxx audit xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx finanční holdingová xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem, členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dostatečně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxx x xxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tohoto xxxxxx. Podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob. Fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxxxx holdingové osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podklady x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xx xxxx stane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 2 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xx se za xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx holdingové osoby xxxx smíšené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx xxxx dozorčí xxxx finanční holdingové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odborně xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx xxxxx čl. 19 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, může Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad touto xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční holdingovou xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, x informace podle §26f; §26f se xxxxxxx xxxxxxx.

§26x

Xxxxxxxx x nápravě xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxx zahrnutým xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zahrnuté do xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, je xxxxxxxxx xx xxxxxx x finanční xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx podle §27 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 odst. 2 xxxx. c) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxx povahy zjištěného xxxxxxxxxx

x) vyžadovat, xxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nařídit xxxxxxxxx mimořádného auditu x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zakázat xxxx xxxxxx provádění xxxxxxx x osobami, které xxxx součástí stejné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x úvěrním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx obcházení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x rámci skupiny xxxx navenek xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákazníků xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Je-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx určeným x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, která xx ovládající xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x) bodů 1, 13 a 14 a xxxxx §26 odst. 2 xxxx. c).

§26x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohledu xxx výkonu dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx určeným x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxx vedle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx právním xxxxxxxxx xxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xxxxxx xxxx úkoly:

a) koordinuje xx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx postup xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx naléhavých xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx spolupráci x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx jiných členských xxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxx centrálních bank xxxxxxx x koordinuje xxxxxx xxxxxx orgánů xxx přípravě xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoje x xxxxx, spořitelním x xxxxxxx družstvu xxxx xx finančních xxxxxx, x xxxxxxx pokud xxxxx stávajících xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx přípravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, informování xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestů a xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §38ha odst. 2 xxxx. d) a §38i odst. 1 xxxx. b), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x opatření k xxxxxxx mimořádného xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx, ukládání xxxxxxxxx xxxxxxxxx trestů x xxxxxxxx x xxxxxxx mimořádného xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 19 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nebo

b) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu neplní xxxxx xxxxx xx. 112 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU.

§26x

Xxxxxxxxxx povinnost Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxxx na konsolidovaném xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Nastane-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx finančních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxx, x níž xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx orgánem xxxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xx sídlo xxxxx ovládaná xxxxxx, x níž je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx x centrálním xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x

x) orgánům xxxxxxx xxxx xxxxx §25a xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li Xxxxx xxxxxxx banka, xx nastala naléhavá xxxxxxx, xxxxxx nepříznivého xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x dotčené příslušné xxxxxx.

(3) Požaduje-li Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§26k

Opatření ke xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x dotčenými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx určeným x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx vykonávajícími xxxxxx nad osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx opatření xxxxx §25e xxxx. 4 xxxx. f) x x) xxxx xxxxxx xxxxx podle §25h xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx konsolidovaném xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, držení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx likvidity. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx lhůtě xx 4 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x posouzení krytí xxxxx kapitálem, xxxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 2, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx dotčené xxxxxxx, nad xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícími xxxxxx xxx členy xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx členů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxx skupiny x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánem určeným x výkonu dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxx 4 xxxxxx ode xxx, xxx orgán xxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx krytí rizik xxxxxxxxx xxxx skupiny, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx, nebo zprávu x posouzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx Česká xxxxxxx xxxxx příslušná uvedené xxxxx uložit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25e odst. 4 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxx xxxxx podle §25h; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx xxx xxxxx xxxx skupiny a xxxxx xxxxxxx zašle xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xx lhůtě 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010. Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 požádají x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx x xxxxxxx opatření xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx Česká národní xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx Evropského orgánu xxx bankovnictví. Xxxxx xxxxxxx banka si xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xx požádá xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxx vydáním rozhodnutí xxxxx odstavce 3 xxxx 4 vyžádáno xxxxxxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxx právním xxxxxxx x xxx vysloveným, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede důvody, xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx přezkoumává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 4 xxxxxxx jednou xx xxx postupem podle xxxxxxxx 1 xx 5. Česká národní xxxxx může xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxx xxxxxxx skupiny. X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 3 xxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx podnětu.

(8) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx minimální xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, xx-xx jí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx základě.

(9) Xxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx xxxx x xxxxx bance xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou.

§26x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

(1) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx určeným x xxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxx kolegium xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §26i, §26j xxxx. 1 a 2 x §26k. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx ujednáních xxxxx §26e, která připravuje Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx při dodržení xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §25a x dalších xxxxxxxxx stanovených xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx států. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nejsou dotčeny xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §26e odst. 1 a 2, §26i odst. 1 xxxx. x), x) x x) a §26j xxxx. 1 x 2 x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx ovládané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx sídlo v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx příslušné xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx xxxxxxxxx požadavkům mlčenlivosti, xxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §25a. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx mezi nimi x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s čl. 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010,

b) uplatňování xxxxxxxx xxxxx §26e, xx-xx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skupiny xxxxx §25c,

d) zvyšování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx §26j xxxx. 3, §38ha xxxx. 3 xxxx xxxxx x podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx skupiny, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů dohledu xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26i odst. 1 xxxx. c) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx pro xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxx,

x) xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) příslušné orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx států, x nichž xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnost prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pobočky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) centrální xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, je-li xx xxxxxx,

x) příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx účelné a xxxxxxxx xxxxx shodného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, jaký xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kolegia a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx účastní jednání xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx. Přitom bere x úvahu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5o xxxx. 2 x 3, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, aby členové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členy xxxxxxx x xxxxxxx kolegia, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnostech x xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo o xxxx dohodnuté xxxxxxxx.

(7) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kolegia, x xx x v xxxxxxx, xx nastane xxxxxxxxx situace, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx sbližování xxxxxxxx x postupů xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xxx xxxx xxxxxxx.

§26x

Xxxxx příslušné právní xxxxxx x případě xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohled, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxx xxxxx ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx finančními konglomeráty.

(2) Xxxxxxx-xx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx holdingovou xxxxx srovnatelné xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťoven, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx skupinou x xxxxxxxxxxxxxx stanovit, xx se xxx xxxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx použijí xxxxx ustanovení, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xx příslušná xx konzultaci o xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx konglomeráty, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx-xx x této xxxxxxxxxx vyzvána orgánem xxxxxxxxxxxxx doplňkový dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx příslušná k xxxxxx x použití xxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx nejvýznamnější sektor xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx doplňkový dohled xxx finančními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx dohled xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doplňkový xxxxxx nad finančním xxxxxxxxxxxxx.

§26n

Výměna informací, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx dohledu na xxxxxxxxxxxxxx základě xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx od xxxx xxxxx §26g xxxx. 1 a xx oprávněna k xxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxx členských xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxx kontrolu na xxxxx x xxxxxxx xxxxx §26g odst. 1 nebo xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x výsledcích xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx kontrolovanou xxxxxx.

(3) Xx-xx banka, spořitelní x xxxxxx družstvo, xxxxxxxx holdingová osoba, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx povolení, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x vyměňuje xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dohledem xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx poskytujícími xxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xx třeba xxxxxxxx.

(4) Xx-xx Česká národní xxxxx xxxxxxx určeným x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě x xxxxxxxx xxxxxxx xx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxx xxx finančními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx předpisu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx konsolidovaném xxxxxxx. Xx účelem usnadnění x zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx úsilí x xxxx, xxx x koordinátorem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx instituce v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx vyměňuje xxxxxxx významné xxxxxxxxx x umožnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Je-li Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx určeným k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a předal xx Xxxxx národní xxxxx.

(7) Má-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx určeným x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx základě nad xxxxx xxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx požádá xxxxxxx ovládající xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x xxxxx xx žádajícímu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Sběr xxx držení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 5 xxxxxxxxx příslušnost Xxxxx xxxxxxx banky x výkonu xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikům pomocných xxxxxx, kterých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyměňovaných podle §26f nezakládá xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x výkonu xxxxxxx xxx smíšenou xxxxxxxxxxx xxxxxx x jí xxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxx xxx xxxxxxxxxx osobami xxxxx xxxxxxxx 5.

§26x

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx státě

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx 2 a xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx zprostředkující xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx připadající xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx než 40 xxxxxxx XXX.

(2) Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 dvě zprostředkující xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zřízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx státě

a) xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ukládají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ovládána xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx podle posouzení Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx, že xx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxx méně xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx zprostředkujících xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx ovládající xxxxxx v členském xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx holdingová osoba xxxx smíšená finanční xxxxxxxxxx osoba schválená xxxxx §27 odst. 1 xxxx srovnatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského státu. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx být xxxxxxx xxxxx zprostředkující xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx ovládající xxxxx v členském xxxxx investičním xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx název x

x) xxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx, které xxxxx xx skupiny x xxxxxx xxx členského xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poboček institucí x xxxxxx než xxxxxxxxx státu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, které xxxx součástí.

(5) Při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §25a xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx celkovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na členské xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx z členských xxxxx xx skupině xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx rozvah, xxxxxx-xx konsolidované rozvahy xxxxxxxxx sestavovány, a

b) xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§26x xxxxxx právním předpisem x. 353/2021 Sb. x účinností xx 1.10.2021

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXXXXXXX HOLDINGOVÝCH XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX USTANOVENÍ

§27

Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Je-li Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tuzemská xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx x smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty první, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013 na subkonsolidovaném xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx x výjimku x povinnosti schválení xxxxx §29; xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 vedené x xxxxx xxxxxx x toto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Žádost x xxxxxxxxx, xxxx náležitosti a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx x předloží x xx informace x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxxxxx, s uvedením xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx osob x x xxxxxxxx a xxxxxxx činnosti každé xxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 10 a §26g xxxx. 3,

c) splnění xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 písm. x), x), x) x x) x §20 odst. 9, xx-xx jí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx ovládanou xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx skupiny.

(2) Xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxxx státě, x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxx banka.

(3) Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx v řízení, xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx zahájení xxxxxx. Xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 a 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 na xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zejména xxxxxx

1. koordinují xxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, a xx x prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xx-xx xx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx x

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxx je xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 součástí, xxxxxxx xxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx individuálním, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1. postavení xxxxx podle §27 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxx skupině,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

3. úloha xxxxx podle §27 xxxx. 1 ve xxxxxxx, a

c) jsou xxxxxxx podmínky podle §4 odst. 5 xxxx. x), x), x) a x), §8 xxxx. 10, §20 xxxx. 9 x požadavky xxxxx §26g xxxx. 3.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx podle §29 xxxx. 1, xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx §29 odst. 2 xxxxxxx až xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx žádosti xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxxx schválení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§29

Žádost o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 Xxxxx národní xxxxx a xxxxxxxx x ní informace xxxxx §28 xxxx. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x posouzení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx

x) hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx podílů x xxxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxx činností xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx institucím,

b) xxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx určena xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx skupiny x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx veškerými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) žádající osoba xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx skupinu nebo xx ovládané xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) neexistuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky xxx skupinou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx x podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 došlo xx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxx §28, pak Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxx §28 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx podle §27 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx podstatnými xxxxxx, xxxxx brání xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx odstranění; xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxx osoba schválená xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 1, xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 xxxxxxx xx xxx dni vyhovění xxxxxxx. Vyhověním xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§29x

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29b

§29b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§29c

§29c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§30

Soustavné xxxxxx povinností xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

(1) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dohledu xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx dodržovány xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 x §29 xxxx. 2.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx si xx xxxxx xxxxx&xxxx;§27 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28 xxxx. 4 a §29 xxxx. 2. Xxxxx podle §27 xxxx. 1 je xxxxxxx vyžádané xxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §28 xxxx. 4 xxxx §29 xxxx. 2 oznámí xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 tuto xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx získané x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, 3 nebo 4 xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dohledu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx, xxxx uložit xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, právním xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx x jiném xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx hlasovacích xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx společníky,

c) xxxxxxx nebo zakázání xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx akcionářům xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxx podílu x xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx převést xxxx xxxxx v této xxxxx na jinou xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx souladu x tímto zákonem, xxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné povahy xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 4 nejsou xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dohledu x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jej provádějícím, x rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx x jiném xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx holdingové osoby, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx konsolidovaném základě xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxx předpise xxx provádějícím, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, pokud osoba xxxxx §27 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žádost xxxxx §28 xxxx. 1 a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1.

(4) Xxx ukládání xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě podle §27 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zejména dopady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xx §26aa použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26ab xx nepoužije.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxx uložit xxxxx xxxxx §27 odst. 1 opatření x xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 až 4 x 8.

§32

Společná rozhodnutí příslušných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě x xx-xx xxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx podle §28,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1, 2 xxxx 3.

(2) X xxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxx §28 xxxx. 4 xxxx §29 xxxx. 2 nebo xxxxxxxxxxx xxx uložení xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1, 2 nebo 3, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx; xxxxxxxx 5 x 6 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx 2, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 64) Evropskému xxxxxx pro bankovnictví xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Není-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx podle §27 xxxx. 1 xx xxxxx v České xxxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, aby xxxx dosaženo xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx určeným x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkový xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti podle §28 odst. 1 x §29 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxx §31 xxxx. 1, 2 nebo 3 xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx o urovnání xxxxx xxxxxxxxx evropský xxxxx xxxxxxx, x xx Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx 78). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

§33x

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX

§34

(1) Xxx xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx úpadku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx licenci xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx do 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx po dobu 6 xxxxxx nepřijímá xxxxxx od veřejnosti xxxx neposkytuje úvěry,

b) x xxxxxxxx xxxxx xxx zjištěn nedostatek x xxxxxxxx, který xx současně xxxx xxxxxxx xxxxx přestupku xxxxx §36e xxxx. 2 xxxx. a), x), x), x), x), x), k), x) a m) xxxx §36e xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxx banka xx xxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36h xxxx. 1 písm. x) xxxx §36h xxxx. 2 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) proti bance xxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) banka xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 92a a 92x tohoto xxxxxxxx, xxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx x §26 odst. 2 xxxx. x) nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx banka odejme xxxxxxx, jestliže xxxxxx, xx xxxxxxx kapitálový xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx celkového xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxx které bylo xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12a xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx krize xxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx krize xx finančním trhu.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx odejmout souhlas xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xxx xxxxxxx udělen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, na jejímž xxxxxxx byl souhlas xxxxxx.

§35

(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxx osoba přijímat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx činnosti, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxx, než xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Česká národní xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má banka xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx licence xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§35a

(1) Xxxxxxxx, xxxx xxxx zrušil xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x odnětí xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx kasační xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž byla xxxxxxx stížnost proti xxxxxx rozsudku odmítnuta, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x ní zastaveno.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud xxx žalobě xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx o odnětí xxxxxxx přiznán xxxxxxxx xxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

§36

(1) Xxxxxxx-xx xx banka x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) odvolání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxx-xx xxxxx odňata xxxxxxx.

(2) Xxxx rozhodne o xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho písemného xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxx ve xxxxxx x xxx je xxxxx závazný xxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xx písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx 5 letech xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na auditu x bance xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx osoby, xxxxx xx při likvidaci xxxxx seznámily x xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx §39 tohoto xxxxxx xxxxxxx.

(5) Likvidátor předkládá Xxxxx národní bance a Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx&xxxx;x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Likvidátor xx xxxxxxx vymáhat vydání xxxxxx z neplatných xxxxxxxx xxxxxxx (§12 xxxx. 2).

(7) Xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxxxx likvidátora xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx její xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx hotových xxxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx tím xxxxxxx pohledávka xx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx částek. Xxxxxx x xxxxxx její xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx maximální xxxx xxxxxxxx státem stanoví Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

PŘESTUPKY

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§36x

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxx v rozporu x §2 odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bance xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx národní xxxxx xxxxx §20 odst. 3,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 11,

e) xxxx xxxxx jednající ve xxxxx

1. nabude xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx bance anebo xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §20 odst. 3, xxxx

2. nesplní informační xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 16, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx této xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx statutárního xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx banky xxxx fyzická osoba xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx x xxxxxxx x §8 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §26b xxxx. 1.

(5) Xxxxxxx xxxxx jako xxxxx xx vedení xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx vedení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx neinformuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §26b xxxx. 2.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3,

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x); není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze uložit xxxxxx do 130 000 000 Xx.

§36b

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx osoba, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxx seznámila x xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx §36 odst. 4.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx §39.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41d xxxx. 4 x 5 x §41g odst. 5.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zástupce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Garančnímu xxxxxxx podle §41eb xxxx. 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx žadatel x licenci xx xxxxxxx přestupku xxx, xx x žádosti xxxxx nepravdivé xxxxx xxxx zamlčí xxxxxxxxx xxxxx nezbytné pro xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 2,

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 5,

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1, 3 nebo 6.

Xxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§36x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s §2,

x) xxxxxxxxxxx použije xxxxxxxx "xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx", xxxx překlady nebo xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x obchodní xxxxx,

x) xxxxxx činnost, xx které je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx zvýší xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx národní xxxxx xxxxx §20 odst. 3,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 11,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx

1. nabude nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §20 xxxx. 3, xxxx

2. xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 16, xxxx

x) x žádosti o xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zamlčí xxxxxxxxx údaje nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolním xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx §26g xxxx. 1 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) neumožní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26n odst. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako xxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx osoba jako xxxxx, xxxxx zanikla xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxx xxxxxx licence.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba jako xxxxxxxxxx osoba xxxxx §17a xxxx. 4 xxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §17a odst. 7.

(8) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4,

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 3, 5 xxxx 7,

x) dvojnásobku xxxx neoprávněného xxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xx x) x xxxxxxxx-xx xx podnikající xxxxxxx xxxxx; není-li xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit, xxx xxxxxx xxxxxx do 130&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

f) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xx f) xxxx xxxxxxxx 6 x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

g) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xx f) xxxx xxxxxxxx 6 x spáchala-li ho xxxxxxxx osoba; xxxx-xx xxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx ročního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

§36x

(1) Platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 53) xxxx xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx uživateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41f xxxx. 10.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetek zákazníka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx účtu xxxx evidovány peněžní xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 53), xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41f xxxx. 7, nebo

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §41c xxxx. 3.

(3) Ovládající xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) založí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §5f,

x) xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx změny x xxxxxxx uvedených x §5f x §5g xxxx. 1, nebo

c) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx x §5d xxx zřízení xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle §5i.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx skupině xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nezajistí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. §8 xxxx. 10, §8b xxxx. 4, 5, 8 xxxx 9, §12c xxxx. 4, §12m xxxx. 1 xxxx §25j, nebo

2. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h odst. 1.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2,

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 4.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx

x) dvojnásobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx čl. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013, není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§36xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx holdingových xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx holdingová xxxxx xxxx smíšená xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 10,

x) předem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, aby její xxxxxxxxxx xxxxx, člen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx člen xxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26g odst. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osob xxxxx §26g xxxx. 6,

x) x rozporu x §26g xxxx. 4 xxxxxx neinformuje Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vedení nebo xx nepředloží podklady,

e) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx opatření k xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Finanční holdingová xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dočasně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 odst. 2, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. §8 odst. 10, §8b xxxx. 4, 5, 8 xxxx 9, §12c xxxx. 4, §12m xxxx. 1 xxxx §25j, xxxx

2. nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, nebo

b) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §12c odst. 5, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §12c.

(4) Xxxxx podle §27 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx, xxx její xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo konsolidovaném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §8b,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 x rozporu x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 1 nebo §31 odst. 6,

x) xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx informace xxxxx §30 xxxx. 2,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 3 xxxx 4,

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1,

i) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §25e xxxx. 4 xxxx. x), x) xxxx h) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

j) nemá xxxxxxxxx xxxxx §27.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx výše

a) xxxxxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx položky podle xx. 316 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx prospěchu zjistit.

§36da xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Sb. x účinností xx 1.10.2021

§36db

Přestupky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §26f xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §26h xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) lze xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

§36xx vložen právním xxxxxxxxx č. 353/2021 Xx. s účinností xx 1.10.2021

Přestupky xxxxx

§36x

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) uskuteční xxxxxxx x rozporu x xxxxxxx,

x) zřídí xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §5f,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx v případě, xxx

1. xx xxxxxxxxxxx xxxxx §5g xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předáno xxxxxx xxxxxxx hostitelského státu, xxxx

2. neuplyne xxxxx 2 xxxxxx podle §5h xxxx. 2, xxxxx neobdrží xxxxxxxxx xxxxx §5h xxxx. 1,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x údajích uvedených x §5f x §5g odst. 1,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu činnosti xxxxxxx x §5d xxx xxxxxxx pobočky x xxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nich Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5i,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností podle §8 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x České xxxxxxx banky xxxxx §9 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §11 odst. 1 xx 4,

x) nevede xxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 8,

x) nezavede xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) neuveřejní xxxxx xxxxx xxxxx osmé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a zásady xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §12 odst. 1 xxxxxxx obchod xxxxxxxx, xxxxx poškozuje xxxxx xxxxxx vkladatelů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) v rozporu x §12 xxxx. 2 uzavře smlouvu xx xxxxxxxx, které xxxx xxx xx xxxxxxx nevýhodné, xxxx

x) xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxx §19a xxxx. 1.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) její řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8b, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/2088 95),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx čl. 431 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálových požadavků x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přístupů pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhé x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x opatření xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx §20d,

x) xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sedmé A xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx změní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní banky xxxx jiného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx tento xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx xx. 143 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 91),

x) xx vystaví xxxxxxxx přesahující xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 395 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní banky xxxxx §20d,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx likvidní xxxxxxxxxx xxxxx xx. 412 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, 18 xxxx 19,

l) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxx banky v xxxxxxx x čl. 28, 51 xxxx 63 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxx osobě, která xxxxxxxxx požadavky tohoto xxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx, správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx banky, stát xx nebo zůstat xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprověřuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povinností xxxxx §16 xxxx. 2, §16a xxxx §24,

x) xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x opatření obecné xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §20d xxxxxxx xx xxxxxxx xx. 89 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §17 xxxx. 1, xxxx

x) provede x osobami xxxxxxxxx x §19 odst. 1 xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx charakteru, xxxxx xxxx xxxxxx, nebyly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20c xxxx. 1,

b) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx banky,

c) xxxxxx xxxxxxxxx uschovávat xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx provedl

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxxxx xxxxxxxx x kontrolního systému xxxxx podle §22 xxxx. 1 písm. x), xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxx x ověření xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x),

x) neoznámí vybraného xxxxxxxx České národní xxxxx podle §22 xxxx. 4,

f) xxxxxxxxx, xxx ověření skutečnosti xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx podle §23 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 2

1. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx příslušné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx ztrátu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výroční zprávu xxxx xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx x nápravě xxxxx §26 nebo §26a, xxxx

x) xxxxxxxxx kapitálový xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydaném xx xxxxxxx §26k xxxx. 8 nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §26k xxxx. 8.

(5) Banka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx žádosti,

b) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankovní tajemství xxxxx §38,

x) xxxxxx xx písemné vyžádání xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx klienta, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x §38 xxxx. 3 xx 6 a 8,

x) xxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx xx svým podnikáním xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xx nutné xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx státu, xx xxxxx území xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informací, které xxxx x něm xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §38a odst. 2,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 xxxx 4,

i) neposkytne xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §41c xxxx. 10, §41d xxxx. 4 x 5, §41f odst. 3, §41g xxxx. 5 xxxx §41n,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Garančnímu xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxx, které získala xx xxxx uvedených x §41f odst. 7 x 8 x xxxxxxx x §41f xxxx. 9,

x) xxxxxxx x reklamě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxx xxxxxxxxx státy, nebo

m) xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 8 xxxx §41s odst. 1 xxxx informuje xxxxxxx podle §16 xxxx. 8, xxxx xx xxx dodržen xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 10.

(6) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do

a) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x), h) xxxx i),

b) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f), x), x) xx x),

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), b), x) nebo x), xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx 5,

d) 126 650 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) dvojnásobku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx, xxx uložit xxxxxx xx xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženého xxxxxx za bezprostředně xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 316 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx-xx ho xxxxxxxx xxxxx; není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx, xxx uložit xxxxxx xx xxxx 10% čistého ročního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

§36f

Přestupky banky xx xxxxxxxxxxxxxx x subkonsolidovaném xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strategie xxxx xxxxxxx xxxxx §12c,

x) xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §26h xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x části xxxxx, xxxxxx, šesté xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádějícím,

b) xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprověřuje xxxxxxxxx xxxx postupy xxxxx §12c,

x) xxxxxxx kmenový xxxxxxx xxxx 1 x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013

x) xxxxxx neoznámí xxxxxxxx xxxxx §26g xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx §25e odst. 4 xxxx. f), x) xxxx x) xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx sedmé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(3) Určená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3,

b) nezajistí, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx konsolidovaném základě xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprověřuje xxxxxxxxx xxxx postupy xxxxx §12c,

x) rozdělí xxxxxxx xxxxxxx tier 1 x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx konsolidovaném základě xxxxx xx. 11 xxxx 13 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x nápravě podle §26h xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) xxxx xxxxxxxxxxx neoprávněného prospěchu, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit,

b) xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx obratu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxx xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, není-li xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2,

x) xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 ovládaná xxxxx.

§36g

Přestupky xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx

(1) Zahraniční xxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) uskuteční na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti v xxxxxxx s §5c xx 5m,

x) xxxxxxx x České xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx z informačních xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 až 4,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 9 xxxxxxxx účinný xxxxxx pro vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxxx x obchody xx xxxx xxxxxxxxxx banky,

f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o uskutečněných xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxx. 1,

x) nezpracuje xxxxx x xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx povinnost zachovávat xxxxxxxx tajemství xxxxx §37 xxxx. 2,

k) xxxxxx xxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx písemné xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x §38 odst. 3 xx 6 a 8, nebo

m) xxxxxxx x reklamě rozdílů xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x),

x) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xx x).

§36x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx, která xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, poskytuje xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx zániku xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8b odst. 1 x 2,

x) neuloží x České xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx fyzické xxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 7,

h) xxxxxx xxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) v xxxxxxx x §11 xxxx. 9 nezavede účinný xxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nezavede xxxxxxx xxxxxxx x zásady xxxxx §11a xxxx. 5,

x) x rozporu x §12 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxx x xxxxxxxx návratnosti xxxxxx vkladů, xxxx xxxxxxxx bezpečnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §12 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx ni xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x odbornou xxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxx §19a xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměr xxxxx §12a odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §12a xxxx. 4,

x) x xxxxxxx s §24 odst. 2 xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje,

d) xxxxxxx xxxx změní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx §12a xxxx. 3,

x) xxxxxx některé x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §13 xxxx. 1 a §14 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §13.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx bankovní činnosti xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxxxx, xxxxx xx vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxx, účelu xxxx riziku, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provede obchody x xxxxxxx x §19a nebo 19b,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchody na xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx účet xxxxxxxxxx xxxxx,

x) neuschová xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu 10 xxx xxxxx §21 odst. 2,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky,

2. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx,

3. vypracování xxxxx x ověření xxxxxx závěrky x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx podle §22 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, xxx ověření skutečnosti xxxxxxx x §22 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §19 odst. 1,

x) xxxxxxxxx x požadované xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle §26 xxxx. 1,

j) nezpracuje xxxxx o klientech xxxxx §37 odst. 2,

x) porušila xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38,

l) xxxxxx xxxxxx pověřeným výkonem xxxxxxx zprávu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem bankovního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx zprávu x záležitostech týkajících xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, subjektům uvedeným x §38 xxxx. 3 xx 6 x 8,

x) neúčastní xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxx nepřispívá v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xx Xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §41c odst. 10, §41d odst. 4 x 5, §41f xxxx. 3, §41g xxxx. 5 xxxx §41n, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Garančnímu systému xxxxx §41eb xxxx. 3.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. m),

c) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x), j) xx x), odstavce 2, odstavce 3 xxxx. a) xx x), x), x) xxxx p).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§36x

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§36j

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x uloženém xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uveřejnění

a) xxxx xxxx dotčené xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxx zjevně nepřiměřené,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) způsobilo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxx x pobočky xxxxxxxxxxxx xxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx základě. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zachováním xxxxxxxxx klienta xxxx xxxxx xxxx pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zpracovávat xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čísla, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, potřebné x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uskutečnit bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxx musí xxx přiměřené právním x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx tajemství (§38).

§38

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx obchody, peněžní xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx na účtech x depozit, xx xxxxxxxx bankovní tajemství. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx, které xxxx předmětem bankovního xxxxxxxxx, xx základě xxxx žádosti xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pověřeným xxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepovažuje xxxxxx informací mezi Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxx. Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není sdělení xxxxx x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí xxxx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx bankovního xxxxxxxxx, xxxx banka xxx na xxxxxxx xxxxxxxx

x) soudu pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; 20)

b) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stanoví zvláštní xxxxx; 21)

x) xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx arbitrovi xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 43);

x) Xxxxxxxxxx analytickému xxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx zákon x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx x pokutách, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx řízení o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, regresních xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx ve věci xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xx klient xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x přeplatku;

g) xxxxxxxxxxx pojišťoven ve xxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona; 23)

x) Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 41) xx sporu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx konkrétního xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudce; xxx vyžádání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxx xxxxxx xxx hospodařením xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ákona upravujícího xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x politických xxxxxxx,

x) Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zpravodajské xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 39),

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkrétních xxxxxx x oblasti xxxxxxxxx podle xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů pro xxxxx pátrání po xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxx

x) Ministerstvu xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx x financování xxxxxx xx státní xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx dni, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zemřelého xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx klientovi, xxxxx je majitelem xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxxx účtu a xxxxx o záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx sdělit xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele 87) xx xxxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele 87) číslo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx, který xxx xxxx xx majitelem xxxxxx účtu, a xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx byl nebo xx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky xx xxxxx účtu.

(6) Xxxxx je xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x potravinářské xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 89) xxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx identifikátor účtu, xxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na tomto xxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x) x h) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx je xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněné za xxxxxx výkonu rozhodnutí xxxxx účtu xxxx xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta x xxxxxxxxxxxxx kód xxxxx xxxx pobočky zahraniční xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx účtu. Stejná xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ve xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxx vlastní chybné xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx xxxxx a xx se xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx náleží xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 60 xxx nebo xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx smlouvě nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx banka xxxx nejdříve 30 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx jen xxxxxxxxxxxxx údaje klienta xxxxx §41c xxxx. 3 a označení xxxxxxxx povinnosti.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 9 xxxxxxx x xx pobočku xxxxx z jiného xxx členského státu xx použijí xxxxxxxx 1 až 9 x 12 xxxxxxx.

(11) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx tajemství, podá xxxxx v xxxxxxxxxxx xx svým podnikáním xx xxxxx jiného xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx to nutné xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, na jehož xxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx systému, pokud xx xx xxxxxxxx x důvodu předcházení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a odhalování.

§38a

(1) X rámci xxxxxx xxxxxxxxxx postupovat xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx informovat x xxxxx účtu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x prostřednictvím právnické xxxxx, xxxxx není xxxxxx. Xxxxxxxxx podíl xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx banky, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x chránit xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x klientech xxxx banky a xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx získaných x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 od xxxx, poboček zahraničních xxxx 31) x xxxxxxx xxxx, stanoví-li xxx zvláštní xxxxx, xxxxxxxxxx databázi (xxxx xxx "xxxxxxx"). K xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zahraničních xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených zákonem xxxx porušením bankovního xxxxxxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxxx. Banka xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx získaným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xx oprávněna na xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x registru xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx bankám x xxxxx xxxxxxx členských xxxxx, xxxxx vytvářejí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ochrany v xxxxxxxxxx členském xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx splněn x xxxxx, pokud xx x údajům x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx registru.

(4) Xxxxxxx, ve kterých xxx požadovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou.

(5) Xxxxxx má xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xx výpis xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Oznámení banky xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení §38.

§38xx

(1) Banka nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx oprávněna xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy x xxxx xxx xxxxxx x xx účet xxxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx identifikačních služeb xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx bankou, xx na základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinny xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zachovávat xxxxxxx údaje x xxxxxxxx x chránit xx xxxx xxxxxxxxx.

§38xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38xx

(1) Banka, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx v rámci xxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 84) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx x autentizaci xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), pouze xxxxx xx tento xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také v xxxxx kvalifikovaného systému.

(2) Xxxxx, pobočka xxxxxxxxxx xxxxx nebo poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umožňovat x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx základě právního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx obezřetně, zejména xxxxxxxxxx xxxxx rizika, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx prostředku x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx nebo poskytovateli xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přestanou xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx používat xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx národního bodu"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jejímu xxxxxxx; xxxxxxxx oznámení xx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx identifikaci x nelze je xxxxxx pro přestupek xxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x elektronické xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; neplnění této xxxxxxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nich xxx xxxxxxxxxxx požadovat, x xxxx, xxx xxxxxxxx možnost používat xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v rámci xxxxxxxxxxxxxxx systému.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, banka, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx, pokud podléhají xxxxxx xxxxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38xx

(1) Prostředek pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ab xxxx. 1 xxx xxxxxx použít xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxx působnosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, normy a xxxxxxx alespoň xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx, normy a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx identifikaci 85) x

x) banka, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx svěřenským xxxxxx, xxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx záruky xxxxxxx stanovené přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx záruky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci 85) x který xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 83), xxxx

3. s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxx §38ab xxxx. 1, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxx zároveň došlo x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x informačním systému xxxxxxx správy a xxxxx, pobočka zahraniční xxxxx nebo poskytovatel xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx x dispozici xxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx 2.

(2) Podmínka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx xx klienta

a) xxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxx, xxxxx xxxxx za xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x banka, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxx

3. xxxxx, xxxxx jedná xx úvěrovou instituci xxxxx xxxx 2 x xx vázána xxxxxx vnitřními xxxxxxxx, x příslušná úvěrová xxxxxxxxx xxxxx bodu 2 xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího některá xxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx některá xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx pořizovány, jsou xxxxxxx x banky, xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx možné xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx vydala xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxxx xxxxxx.

§38xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38ad

(1) Přístup xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx §38ac odst. 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx prostředek xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxxx, pobočkou zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx prokázání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx využití xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx správcem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx poskytovatel identifikačních xxxxxx, pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§38xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2020 Sb. x účinností od 1.1.2021

§38ae

(1) Banka, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zřídit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxx využívání xxxxx").

(2) Systém xxx xxxxxxxxx údajů musí xxxxxxx dálkové x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záznamů x poskytnutí x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx evidenční ochrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 86).

§38af

(1) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svých povinností xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx využívání údajů xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x informačního xxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx a

e) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx údajů, xxxxx se narodil x cizině, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

d) xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx x

x) čísla a xxxxx identifikačních dokladů.

(3) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu,

h) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo zastoupení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx omezení svéprávnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí x

x) xxx, xxxxx xxx v rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x xxxx xxxx xxxxx narození,

e) rodné xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx úmrtí x

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydal x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) jsou

a) xxxxx x druh cestovního xxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(7) Využíváním xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxxxxxx banky, pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačních xxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§38b

Údaje, xxxxx jsou xxxxx předmětem bankovního xxxxxxxxx, xxxx banka xxxxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx 34) a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38c

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxx xxxxxx xxxxx, orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx základních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v §38d xx 38i.

(2) Xxxxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx instituce z xxxxxx xxx členského xxxxx, úzce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, x xx za xxxxxx

x) xxxxxxxxx uceleného xxxxxxx xxx xxxxxxxxx takové xxxxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx unii,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx finanční xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§38d

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x povaze xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1 xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx zřízení xxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx nebo kdy xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26,

x) xxxxxxxxxx holdingových xxxxxxx a smíšených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx kapitoly 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 a

c) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx ujednáních podle §26c xxxx. 6 x §26e.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx získaných xxx jí prováděném xxxxxx xxxxxxx důležitých xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x

x) xxxxx x povaze případů, xxx xxxxxxx umožnit xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1 xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1 postup xxxxx §26,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxx xxxx pojištěny x Xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x písemných xxxxxxxxxx podle §26c xxxx. 6 x §26e,

x) údajích xxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx odměňování a xxxxxxx zavedených xxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1 000 000 XXX, x xxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx povinností x xxxxxxx xxxxxxxx banky,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osob podle xxxx 1,

x) finančních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx holdingových xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx hlavy druhé xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013,

f) xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx součástí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x řízení x x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx osob, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §25a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §25c,

x) metodice xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §25c xxxx. 3 xx 6, §25d xxxx. 2 a 3 x §26 xxx procesu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §25c,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx §25d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26m xxxx. 1, 2 x 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §25c, jestliže výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx systémové xxxxxx xxxxx xx. 23 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxxxxx xxxxx; xxxx informace xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odměňování, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx a xxx,

x) opatřeních xxxxxxxxx xxxxx §8d xxxx. x),

x) xxxxxxxx zastávat xxxxx xxxxxx nevýkonného xxxxx podle §8 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §8d xxxx. h),

s) xxxxxxx xxxxxxxxx od banky x xxxxxxxxxx akcionářů, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx,

x) opatřeních x xxxxxxx uložených podle §26 odst. 2 xxxx 11, §26 xxxx. 6 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §36a xxxx. 1 písm. x) xx x), §36c xxxx. 1 xxxx. a) xx x), §36e xxxx. 2 xxxx. x), x), d), x) xx x), x) xx x) x §36e xxxx. 3 xxxx. c), xxxxxx xxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx opatření xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx aktivech x xxxxxxxx povolených xxxxxxx zahraničních xxxx, xxxxx xxxx sídlo x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx výkazů,

v) xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xx, xxxx o xxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx významné xxxxxx xxxxxxxx rizika xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx situaci společně x Finančním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx vyžádání Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx unie.

(4) Česká xxxxxxx banka informuje Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §12o xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxxxxxx x §12o xxxx. 8.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxx 78) o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26m xxxx. 1, 2 x 4..

§38da

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx pro bankovnictví xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx příslušnými xxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx využívá xxxxx x databáze správních xxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§38xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§38x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx členského xxxxx o

a) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx finanční instituce xxxxxxxxx podmínky xxxxx §5e xxxx. 1 xx sídlem xx xxxxx členského státu,

b) xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1, xx xxxxx xx území xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a x změně x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxx §5e xxxx. 1,

x) xxxxxxx postupu xxxxx §26 xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx státu x xxxxxxx, kdy věc xxxxxxx xxxxxxx x xx xx nutné x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26bb xxxx pobočce xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx státu x použití postupu xxxxx §26xx xxxx xxxxxxx banky z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx x

x) složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy x xxx, xx kterého xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) uznání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx.

§38x

(1) Xxxx rozhodnutím x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx svůj xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxx-xx věc odkladu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dohledu informuje x svém xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje x xxxxx xxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx států, x xxxxx má banka xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx tyto xxxxxxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxx rozhodnutím x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx členských států, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx banka xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx licenci xxxxxx xxxx odebrat.

§38g

Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kontrolu xx xxxxx na xxxxx členského státu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požádat.

§38h

Výměna informací xxx xxxxxxx nad pobočkami xxxx z členských xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx těch, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx a x řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx, které mohou xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx nad xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx. Česká národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vkladů, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx velkých xxxxxxx a dalších xxxxxxxxx, které mohou xxx xxxx xx xxxx systémového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, správních x xxxxxxxx xxxxxxxxx x mechanismech xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V rámci xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxxx xxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx informace související x dohledem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx likvidity xxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx a x dohledem xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky xxxx finanční xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán dohledu, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx ohrožena xxxxxxxxx banky. X xxxxxxx xxxxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která x této souvislosti xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož území xxxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx něj xxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx informovat Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, pokud orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§38ha

Výměna informací při xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx podnětu poskytuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxx finanční situace xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx informace x

x) majetkoprávních xxxxxxxx xxxx členy xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x ovládající xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x bance, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx družstvu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxx osobě xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodníka s xxxxxxx papíry ve xxxxxxx,

x) závažných xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx xxxx obchodníku s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx x požadavku xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx interního xxxxxxxx xxxx interního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx holdingových xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxx osobách zahrnutých xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx kapitoly 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, evropské finanční xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu x informace xxxxxxxx xx přístupů a xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Evropský xxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx 93), xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx žádost Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx informací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 79).

§38hb

Česká xxxxxxx banka xxxxxx úsilí k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x úzké spolupráce x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států x finančními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členských států, x xx xxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxx relevantní xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU, xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2015/849 94), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx trestních xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§38xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 353/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§38x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 a §20 xxxx. 3,

x) uložením xxxxxxxxx správního trestu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mimořádného významu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvýšení kapitálu xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 312 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013

konzultuje xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx x případě skupiny, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx banka, x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx xx taková xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx orgány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§38x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx znění zákonů x vyhlášek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obezřetného xxxxxxxxx xxxx xx individuálním x konsolidovaném základě, xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §26bb x xxxxxxxx sdělení České xxxxxxx banky x xxx; xxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x zveřejňování xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §26bb,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx daných xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx předpisech xxxxx xxxxxxx x),

x) informace x přístupu x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle §25c,

x) souhrnné xxxxxxxxxxx xxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxx počtu x xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxx přijatých x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) dohody o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §26c xxxx. 9 x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx členem xxxxxxx xxxxxxxx ovládající xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a úvěrním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx §26e xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx xxx převod xxxxx podle čl. 405 xx 409 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) roční xxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 405 xx 409 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx je bylo xxxxx porovnat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, která xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx neexistují xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx věcné xxxx xxxxxx xxxxxxxx bránící xxxxxxxxxx převodu kapitálu xxxx xxxxxxxx závazků,

b) xxxxx ovládajících osob, xxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x xx. 7 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, x počet xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013, xxxxx xx držen x xxxxxxxxxx osobách v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob na xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx než členském xxxxx,

3. xxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx kapitálu xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobách x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§38x

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) kritéria, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx se nepředpokládají xxxxx závažné xxxxx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo splacení xxxxxxx,

x) xxxxx ovládajících xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx ovládané xxxxx v jiném xxx členském státě,

c) xxxxxxxx za Českou xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ovládajících xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x čl. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx na celkovém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobách x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

3. procentní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013ovládajících osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx je xxxxx x ovládaných osobách x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§39

(1) Pracovníci xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, členové xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rady xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X důvodů xxxxxxxxx x §38 odst. 2 xx 6 x 8 x §38b xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, má xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx v §41d xxxx. 4 x 5, §41g xxxx. 5 x §41n.

(2) Xxxxxxxxxx banky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, členové xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx poskytnuty za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záležitostech xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství, xxxxx §38 xxxx. 3 xxxx. j). Xxxx povinnost xxxx xxxxxxx zachovávat vůči xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx banky, xxxxx je xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx x po skončení xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahu.

§40

(1) Xxxxxx x xxxxxxx licence, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx písemně Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) X xxxxx licence xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx licence, x změně licence xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x změnu xxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxx xxxxx doručí. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx doplnění, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 12 měsíců xxx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx této xxxxx xxxxxx.

(4) O xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozhodne do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx si může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánů.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 3, §16 xxxx. 1 xxxx. x) x c), §34 odst. 1 x §40 xxxx. 2.

§41

(1) O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Podaný xxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty podle xxxxx xxxxxxxx xxxx x odnětí licence. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx způsobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 51) xx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx x žádostech x x odnětí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX

§41x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním trhu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jmění xx Xxxxx.

(3) Banka xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx do Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx. Xxxxxxxxx přispívat xx Xxxxx se na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx členského státu xxxxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7a.

(4) Xxxxxxx Xxxxx xxxx příspěvky od xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx Garanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41i, xxxxxx, xxxxxxxx finanční xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx podle xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Fondu xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výtěžky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Čerpat x Fondu lze xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxx Fondu se xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvků xxxxx §41cg xxxx x xxxxxx nebo návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41ch.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41d xxxx. 1.

§41b

Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ozdravné xxxxxxx x řešení krize xx xxxxxxxxxx trhu xxxx poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx uvedené x §38 xxxx. 2 až 6 x 8, §41g xxxx. 1, §41n, §41o xxxx. 2, §41p xxxx. 1 x 2 x §41q xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 7 x §39 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

§41x

(1) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx pohledávky z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3&xxxx;x x xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xx vkladních knížkách xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx listem xx jiným obdobným xxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41f,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxx osoby, xxxxx xx jinak xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx podle §41f,

x) xxxxxxxxxx, zajišťovny x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxx činnosti,

e) xxxxx,

x) obce, kraje, xxxxxxx části hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx banka xxxxxxxxx zčásti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku x xxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Banka xxxx pobočka xxxxx x jiného než xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při vedení xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vkladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x výši a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu xxxx xx své xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx údaji xx xxxxxx

x) x fyzických xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, rodné číslo, x xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx osob obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přidělované v xxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno,

c) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v zahraničí, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx svěřenského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx uvedeny ve xxxxxxx x xxxx, xx vkladní knížce x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vkladním xxxxx xx xxxxx obdobném xxxxxxxxx potvrzujícím xxxxxxx xxxxxx.

(5) Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Pohledávky x xxxxxx xxxx xxxx kraje xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx kraji xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského státu, xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů dané xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxxx částku odpovídající 500 000 XXX. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xx přepočte xx českou měnu xxxxx kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx z vkladů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, nebo xxx xxx, xxx banka xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 9 o xxx, xx xxxxxxxxxx x vkladů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, a to xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8. X doložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů po xxxxxxxxx xxx podle §41d xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx.

(8) Obec xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx svých xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určení xxxx skutečnými daňovými xxxxxx xx xxx, xxxxx x 2 xxxx předchází xxxx, x němž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx kraje.

(9) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx x jiného xxx členského státu xxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příjmů xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx a xx xxxxx xxxxxx xxxx pohledávky x xxxxxx obce xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (§41d xxxx. 4 x 5 x §41n) xxxxxxxxxx xxxx údaje Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx a poskytování xxxxx.

§41xx

(1) Garanční systém xx 10. xxxxx xxxxxxx xxxx sdělí Xxxxx národní bance xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx x 31. březnu příslušného xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 31. května xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx zohledňovala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx podstupuje. Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejní xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxx sazbu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Dosáhne-li xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx pojištěných xxxxxxxxxx x vkladů xxxxx §41c xxxx. 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 100&xxxx;000 XXX pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx"), stanoví Xxxxx xxxxxxx xxxxx roční xxxxx příspěvků tak, xxx celková xxxx xxxxxxx příspěvků stanovených x příslušném kalendářním xxxx xxxxxxxxxx hodnotě 0,045 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx.

(5) Poklesne-li xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxx 0,8 % objemu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx Česká národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx objemu xxxxxxxxxx xx Xxxxx ve xxxx 0,8 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x vkladů bylo xxxxxxxx v přiměřené xxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxx kalendářního xxxx, xx kterém x xxxxxx poklesu došlo, x závislosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Fondu. Xxxxx xxxxx prostředků ve Xxxxx poklesne xxx xxx třetiny x xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx pohledávek x vkladů, stanoví Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx ve xxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx bylo xxxxxxxx xx 6 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxx x tomuto xxxxxxx.

§41xx vložen právním xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41xx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx každého xxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bance xxxx xxxxxxx banky x jiného než xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx do 10. xxxxxx každého xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepřekročil xxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx; xxx tomto určení xxxxxxxxx x obecným xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Garanční xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právy xxxxxxx xxxxx x pokud xxxxx xxxxx x xxxxx aktivem xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx riziko xxxxx xx. 336 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxx rizikovou xxxx xx xxxx 50 % 80).

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41ca odst. 2, xxxx xx stanovuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského státu, xxxx xxxxxxxx účinek.

§41cb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41xx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx prostředky Xxxxx x vyplacení xxxxxxx stanovených náhrad, Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxx národní banku x xxxxx jí xxxxxxxxxxxxxx xxxx chybějících xxxxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příspěvek x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanoví tak, xxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx 0,5 % xxxxxx krytých xxxxxxxxxx x vkladů. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku.

(3) Řízení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx státu, xxxx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxx nebo pobočka xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mimořádný příspěvek xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku. Xxxxxxxxx příspěvek nemůže xxx formu xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxxx nebo pozastavit xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx banky, x to x xxxxxxxxx xx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§41xx

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x x xxxx xxxx xxxxx xxxx pobočka xxxxx x jiného než xxxxxxxxx xxxxx zaplatily xxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, platí z xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zaplacení xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx vymáhá Xxxxxxxx xxxxxx.

§41xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 375/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2016

§41cf

V případě rozdílu xxxx výší xxxxxxx xxxxxxxxx podle §41ca xxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxx §41cc, která xxxx zaplacena, x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxx období správně xxxxxxxxx, xx ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx finančním xxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 88) xxxxxxx obdobně.

§41cf vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§41xx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx Xxxxx získané x xxxxxx x investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx systém Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxx řádně odůvodní, xxxxxx uvedení xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx náklady Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Fondu z xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx návrhu Garančního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mimořádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx zaplacení. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než členského xxxxx na celkové xxxx xxxxxxxxxxx provozních xxxxxxxxx odpovídal podílu xxxxxxx příspěvku xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx výši ročních xxxxxxxxx xxxxx §41ca xxxx. 2.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxx xxx, aby jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx termínu jako xxxxxxx ročního xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx pobočka xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx zaplatí xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek x xxxxxxx stanoveném Xxxxxx národní bankou. Xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného než xxxxxxxxx xxxxx, nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx xxxxx a platbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §41cd x 41ce xxxxxxx xxxxxxx.

§41xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x účinností od 1.10.2020

§41ch

Pokud není xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžní prostředky x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41cg, xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§41xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 338/2020 Sb. x účinností od 1.10.2020

§41x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx poté, kdy

a) Xxxxxxxx xxxxxx obdržel xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek; Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx oznámení bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx ode xxx, xxx zjistila, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z jiného xxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vklady, xxxxxx xx podle xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx dotčená xxxxx xxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxx x xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x xxxx finanční xxxxxxx dostát xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx tak xxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx pozastavení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), xxxx kdy soud xxxx xxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx xx rozhodný xxx.

(3) Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup informaci x xxx, kdy xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx, xx xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx členského státu x Garančnímu xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx podle §41c xxxx. 3 x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §41r xxxx. 2; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(5) Xxxxx, bývalá banka, xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxxx pobočka xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 a xxxxxxxxx o vkladech xxxxx §41r xxxx. 2, xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx banky x xxxxxx než členského xxxxx, bývalé xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §41f odst. 7 x 8.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxx den xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §41e xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 4 uveřejní x xxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx financí x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 2 xxxxxxx Xxxxxxxx systém xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 pracovních xxx xx rozhodného xxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 14 pracovních xxx xx rozhodného xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx náhrad xxxxx §41e xxxx. 2, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 x 8, vhodným způsobem xx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxx dne.

(8) Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx neprodleně Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§41x

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pojištěné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vedených xxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxxxx, podle xxxxx x rozhodnému dni. Xxxx-xx bance xxxx xxxxxxx banky z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx za xx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxxx banky x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx rozhodném xxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx daný xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx podle kurzu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnému xxx. Xxxxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx daný xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxx. Xxx určení osoby xxxxxxxxx na xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxxx stav k xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx však xx výši xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 3. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, v xxxx xx nachází xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx rozhodný xxx.

(3) Pokud xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxxx §41ea, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pojištěnou xxxxxxxxxx x vkladu a xxxxxx x xx xxxxx §41eb odst. 1, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx oprávněné osobě xxxxxxxx xxxxxxx xx xx část pohledávky x xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §41ea xx do xxxx, x kterou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 převyšuje částku xxxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx 100&xxxx;000 XXX xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx"). Ekvivalent tohoto xxxxxx x xxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxx xxxx, se xxxxxxxx xxxxx kurzu, vyhlášeného Xxxxxx národní xxxxxx xxx rozhodný xxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby, xxx doložily Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx dokumenty xxxxx §41eb odst. 1 xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx pohledávku x xxxxxx xxxxx §41e odst. 3.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 a 8 xx poskytuje až xxxx, xxx xxxx xxxx nahrazeny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pohledávky x vkladů xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41f xxxx. 7 x 8.

(6) Xx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxx §41f xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 neposkytne; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx předanou do xxxxxxxx úschovy xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxx x peníze xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx oprávněná xxxxx pojištěnou xxxxxxxxxx x vkladu u xxxxx x x xxxxxxx téže banky xxxxx §5c xxxx. 1 v xxxxx xxxxxxxx státě, započítávají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx poměru výše xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx banku x pobočku xxxx xxxxx x jiném xxxxxxxx státě.

§41xx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §41e xxxx. 3 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §41e xxxx. 3 x §41eb xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, jímž se xxxx částka xxxxxx xxxxxxx xx dispozice xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nemovité xxxx, která xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, pokud byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx rozhodným xxxx,

x) xxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx manželů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jmění,

c) vyplacením xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx bylo doloženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví, xxxxx bylo xxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx odstupného xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx odstupného xxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odchodného při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx mají fyzické xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxxx sboru vykonávají xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx potvrzením zaměstnavatele xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx mzdy,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx nároku xx vydání bezdůvodného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxx, trestu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx náhrady škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vyplacením xxxxxxxx xxxxxx xxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kterým vkladatel, xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx poprvé xxxxxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxxx nakládat s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu nebo xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejsou x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nakládat podle xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, kterým xxxxxxxxx, oprávněná xxxxx, xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx poprvé xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xx kterému xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx částkou poprvé xxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §41eb xxxx. 1.

§41xx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx požaduje vyplacení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx do 2 měsíců xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x dokumenty xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §41e xxxx. 3, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx náhrady za xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx formuláře xxxxxxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 předložených xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx banka, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zástupce xxxxxxx nebo insolvenční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 4 měsíců xx xxxxxxxxxx xxx, xxx má xxxxxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx náhrady xx pohledávku x xxxxxx xxxxx §41e xxxx. 3.

(3) Xxxxx, xxxxxx banka, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxxx pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu a xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anebo orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytne xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx systémem.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx do 4 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx náleží, xxx zahájení, xxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §41e odst. 3. Xxx zahájení xxxxxxx náhrad xxxxx §41e xxxx. 3 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 4 měsíce xx xxxxxxxxxx dne.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dvouměsíční xxxxx k podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zemře, xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx pokud xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx předmětem xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx rozhodným xxxx xxx začátek běhu xxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 x 4 x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx Garanční xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§41f

(1) Xxxxxxx prostředky xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxx vedeném xxx 2 a xxxx spolumajitelů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx dispozici x xxxxx již xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx povinen xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx představující xxxxxxxxxx více xxxx, xxxxxxx podíl xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx stanoveném x §41c xxxx. 3 x pravdivost xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vkladem xx xxxxx xxxx xxxx x jakoukoli xxxxx xxxxxxxxxx pohledávkou x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxx xx své xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx náhrady z Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na každou x xxxx a xxxxxxxxxx údajů prokázat. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xx xxxxxxxx oprávněným xxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxx x případě, xx xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníkovi. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx bance nebo xxxxxxx xxxxx x jiného xxx členského státu xxx založení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §41c xxxx. 3 a xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x účtu xx xx xxxxx xxxxxxxxx, s jehož xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx.

(6) X oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 5 xxxxxxxx xx rozhodném xxx se xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx instituce, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, instituce elektronických xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx 53) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxx členského xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x v odstavci 5 xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx z Fondu xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto peněžních xxxxxxxxxx považují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx instituci, poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx x evidence xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx, instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx x rozhodnému xxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx údajů podle §41c xxxx. 3 x předat xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx x §41d xxxx §41n. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jakým xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx.

(8) Xxxxxxxx 7 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x cennými papíry, xx jehož účtu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 54), x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oprávněné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 7 nebo 8, xx xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx povinností xxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxx xxxx části xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2 až 6 a 8.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxx povinni xxxxxx uživateli xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, x xxxxx banky, xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxx samostatný xxxx, xx xxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uloženy xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxx svěřeny x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx.

§41g

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx informace x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxx.

(2) Garanční xxxxxx xxxxxxxxx výplatu náhrady xxxxx xxxx zahájení xxxxxxx náhrad za xx pohledávky x xxxxxx, u kterých xx xx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxx, xx xx xxxxx xxx o xxxxxxxxxx x vkladů, xxxxx xxxx původ x xxxxxxx činnosti, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx pozastaví xxxxx xxxx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pohledávky x xxxxxx, x xxxxxxx

x) zjistí, xx xxxx xxxxx, xxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) je Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx pohledávka x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sporu,

c) xx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s vkladem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §41p xxxx. 2 provést xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozovateli zahraničního xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx zahájení xxxxxxx náhrad, xxxx

x) xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx správce nepředá Xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxx členského xxxxx, xxxxxxx pobočkou xxxxx z jiného xxx členského státu xxxx likvidátorem, správcem, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozastavenou xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 písm. x) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx, bývalá xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, bývalá xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, správce, xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxx podle §41d odst. 4 xxxx 5 xxxx §41eb odst. 3 xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx lze pozastavit xxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, x následně Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x změně podstatných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx toto xxxxxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vedenými x téže xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu učiněného xx xxxxxxxxx dni.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 5 xxxxxx Xxxxxxxx systém Xxxxx národní bance xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dozví.

§41h

(1) Ke dni xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxxx §41d odst. 6 x 7 x §41eb odst. 4 a 5 xx snižuje pohledávka xxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx pohledávka vůči xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx členského xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Fondu. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx xxxxxxxxxxx jako xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §41d xxxx. 6 x 7 x podle §41eb odst. 4 x 5. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §41g xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx neběží.

§41x

(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxx&xxxx;xxxxxxx x uhrazených xxxxxxxxx xxxxx §41cb xxxx xxxxxxxxxxx příspěvků podle §41cc xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxx, obstará xx Xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx systém xx povinen xxxx, xxx xxxxxxxx, za xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pro něj xx nejvýhodnější. Pokud xxxx Garanční systém xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §41d, xxxx xx být xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x potřebné výši xx státního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx dostát závazkům xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx Xxxxx,

x) využil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41cc,

c) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx povinností xxxxxxx xx stejné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x objemu, xxxxx nepřekročí 0,5 % objemu xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů,

f) xxxxxxxxxx Evropský xxxxx xxx bankovnictví x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, výši xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx ke xxx úplného splacení xxxxx.

§41x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanoví xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xxxxx doby xxxxxx xxxxx. Garanční xxxxxx xxxx úvěr xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podmínky xxxxx §41i odst. 2 xxxxxxx.

§41x

(1) X xxxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxxxx obstaral peněžní xxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx byl Xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnut xxxx xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx §41i, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41cc xx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx vydány xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxx rozpočtu poskytnuty. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoc xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V případě, xx Garančnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx úvěr xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §41cc xxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§41l

§41l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2012 Sb.

§41x

Xxxxx x pobočka xxxxx z členského xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx členskými xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx x pobočka xxxxx x xxxxxxxxx státu xxxx x reklamě xxxxx pouze xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému.

§41x

(1) Garanční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxxxxx ročně, xxxxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxxxx. Xxx xxx spolupracuje x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxx x pobočkami xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému na xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx však xxxxx xxx kratší xxx 3 xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §41c xxxx. 3 x §41f xxxx. 2 xx 5, a xx xxxxx, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxx, poskytnout xxxxx vedené xxxxx §41f xxxx. 7 x 8. Xxxxxx x xxxxxxxxxx ověření xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxxx test xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxx nutné k xxxxxxxxx tohoto zátěžového xxxxx pouze xx xxxxx účelem x xxxxxxxxx xx xxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx systém xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každého xxxx oznámí Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx prostředků xx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§41o

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx své činnosti xxxxxxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxx si xxxxx xxxxxx xxxxx §41c odst. 3, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx banka, xxxxxxx xxxxx z jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx banky x jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, zástupce správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytnout Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41d xxxx. 4 xx xxxxxx výplaty xxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxxx, x údaje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxx §41n xxxx. 2 x provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx z xxxxxx x členských xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnu těchto xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Garanční xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx systém xxxxxx x provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zejména xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za pohledávky x xxxxxx podle §41i xxxx. 2 x §41j.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx národní xxxxx.

(4) Xxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx dohody, xxxx Xxxxxxxx systém xxxxxxx Xxxxxxxx orgán pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem x oblasti bankovnictví 74).

§41x

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na náklady xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx státu x x souladu s xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx xx jednání učiněné x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx písemná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxxxxx xxx pobočky xxxx Garanční systém xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx státu k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému. Xxxxxxxx systém je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, je-li takové xxxxxxx v souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxx provozovatel zahraničního xxxxxxx pojištění pohledávek x xxxxxx měl xxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx výplaty xxxxxx.

(3) Pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx, s xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxx §41xx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx dojde x xxxxxxx činnosti banky xx xxxxxxxxxx xxxxx x členského xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx provést xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx banku z xxxxxx členského státu, xxxxxxxxx o tom xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§41q

(1) Garanční xxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx systémem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx banky x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx Garanční systém xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zahraničního xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx banka účastní,

b) xxxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zapojen do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41x

(1) Xxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx použije

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který banka xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx osoba pohledávku x xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu, x xxxxx vznikla xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) úřední xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx banka, xxxx xxx má xxxxxxxxx xxxxx pohledávku x xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §5c odst. 1, xxxx níž xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx z vkladu.

(2) Xxxxx xx účet, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu, xxxxx x xxxxx xxxxx §5c xxxx. 2, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx komunikaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx účtu xxxxxx xxx založení xxxx. Xxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx každého xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x kterých si xxxxxxx účtu xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxx xxxxx xx konci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

§41s

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx banky xx pobočku xxxxxxxxxx xxxxx, převodu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx jednání. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx bez xxxxxxxx sankce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x pojištěných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, v rozsahu, x jakém x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vklady přesahují xxxx náhrady xxxxxxxxxx x §41e xxxx. 2.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

§42

Právnické osoby xxxxxxxx xxxx banky xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 158/1989 Sb., x xxxxxxx x spořitelnách, xx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto zákona.

§43

Xxxxxx poskytnuté xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§44

Xxxxx xxxxxxx x §11c xxxx. 1 xxxx. x) až x) uveřejní banka xxxxxx xx xxx 1. září 2014 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx x způsobem xxxxxxxx x §11c.

§44a

Údaje uvedené x §11c odst. 1 xxxx. d) xx x) poskytne mezinárodně xxxxxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce poprvé xx dne 1. xxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komisi, x to v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §11c.

§44x

(1) Xxx xxxxx §12j xxxx. 3 x 4 xx xx 31. xxxxxxxx 2014 xxxxxxx xxxxx 5 % xxxxxxx xxxxx 3 %.

(2) Xxx účely §12u xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx

x) 2016 25 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12u,

x) 2017 50 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12u,

x) 2018 75 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §12u.

§44x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xx. 124 xxxx. 4 xxxx. x), xx. 150 odst. 3, xx. 153 xxxx. 9, xx. 181 xxxx. 3 xxxx. a), čl. 182 xxxx. 4 xxxx. x), xx. 197 xxxx. 8, xx. 221 xxxx. 9, xx. 312 xxxx. 4 xxxx. x) a x), xx. 316 xxxx. 3, xx. 318 xxxx. 3, čl. 363 xxxx. 4 xxxx. x) a x), xx. 382 xxxx. 4 xxxx. x), xx. 426, xx. 440 odst. 2 x čl. 443 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx jeho xxxxxx xx úřední desce Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx na úřední xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§44x

Xxxxxxxx systém provede xxxxx zátěžový xxxx xxxxxxx pojištění pohledávek x vkladů xxxxx §41n odst. 2 xx 3. xxxxxxxx 2017.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. s účinností xx 1.1.2016

§44x

(1) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx xx Fondu 0,04 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx. Xxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx banky z xxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x témuž xxx. Výpočet se xxxxxxx x xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x cizí xxxx xx pro přepočet xx xxxxxx měnu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx 31. xxxxxxxx 2015 činí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxx 0,08 % x xxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx spořitelní x úvěrní družstvo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxx, xx xxxxxxx připsání xxxxxx xxxxxxx xxxxx x témuž xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x české měně. X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx měně se xxx přepočet xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, ke kterému xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx 0,02 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx pojištěných xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxx propočítává xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů x xxxxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním čtvrtletí, x xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vznikl xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx, bez započítání xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx 31. xxxxxxxx 2015 banka, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx Fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. O xxxx nezaplacení xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx, pobočka xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx platit Xxxxxxxxxx systému xxxxx x prodlení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku.

§44e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 375/2015 Sb. x účinností od 1.1.2016

§44x

Xxxxx národní xxxxx xxx stanovení výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41xx odst. 2 xxxxxxxxx xxx, xxx xx 3. xxxxxxxx 2024 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxx alespoň 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx. Xxxx lhůta xx xxxxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2028, pokud xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Fondu v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 0,8 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohledávek x vkladů. Xxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,8 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Od xxxxxx okamžiku Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41ca odst. 4 x 5.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§45

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx tím xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx nadále xxxxx xx xxxxxx této xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ke kterému xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

§46

Zrušuje xx xxxxx č. 158/1989 Sb., x xxxxxxx x spořitelnách.

§47

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Havel x. x.
Xxxxxx v. r.
Čalfa x. x.

Xx. III

Ustanovení §41c xxxx. 2 xx xxxxxx použije pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1995.

Čl. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1995 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1995

XXXX IV

(1) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx smyslu ustanovení §26 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxx (96/1993 Xx.).

(2) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx jednoho xxxxxx xxx xxx zápisu Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou banky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rok 1994. X 31. xxxxx 1995 xx příspěvek xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxx x xxxx příspěvku xxxxxxxxxxx xxxxx §41c xxxx. 1.

2. Xxx prvním xxxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx Fondu jmenuje xxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxx xx xxxxx xxx, jednoho člena xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx x jednoho xxxxx xx xxx xxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx nucenou xxxxxx xxxxxxxxx před xxxx účinností.

4. Za xxxxxx fyzických osob x Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x., xxxx xxxx po dobu xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, xxxx xx výše penále x xxxxxxxx pojistného xxxx 1. xxxxxx 1998 xxxxxxxx platnými xxxx tímto xxxx. Xxxx-xx xxxx placení xxxxxxxx pojistného ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997, xx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojistného ještě xxxxxx xx xxxx 0,075 % dlužné xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx den, kdy xxxx dluh na xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 1998, x penále xx xxxx 0,05 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxx dluh xx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx x čl. X xxxx 4 xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxx xxx pokutu xxxxxx, xxxxx před 1. xxxxxx 1998; x xxxxxxx nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx xxxxxxxx platné xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného, xxx pokud písemná xxxxx podle xx. X bodu 5 xxxx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 306/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xx xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxxxx orgánech x xxxxxxxxx radách xxxxxx xxxxxxxxxxx osob do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxx do xxx let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx x §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx tohoto zákona. X xxxxxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykazované xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x 50 %, ve xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx snížit překročení xxxxxx vykazované xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x 25 %. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v §17 odst. 2 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx banka xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §19b zákona č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxxxx vkladů (xxxx xxx "Xxxx") vyplatí xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x 15. prosinci 1995 xxxxxxxxxx České xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx, nyní x xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxx xx veškeré xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxx depozitních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxx x této xxxxx x 15. xxxxxxxx 1995, které xxxx xxxxxxx konkurzní xxxxxxxx, a xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41d41g xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dodatečná xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx právnických osob. Xx dni zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x částku xxxxxxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx náhradu x Xxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxxxxx banky xx výši práv xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx čtyř xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 16/1998 Xx. s xxxxxxxxx od 6.2.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, která xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a to xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx, xxx xx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx bance, a xx xx xxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Státní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nejdéle však xx xxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx předpisy.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/1998 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxx xxxxxxxx x právnickým xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx, a. x. Praha, nyní x konkursu, x Xxxxxxxxx xxxxx, x. x., Xxxx xxx Xxxxx, xxxx v xxxxxxxx, x Xxxxxxx xxxxx, x. x., Xxxxxx-Xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"), xxxxxxxxxx xxxxxxx xx veškeré pohledávky x xxxxxx vkladů x xxxxxx x xxxx měně xxxxxxxx x xxxxxx bank xx xxx zahájení xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx až xx výše 4 xxxxxxx Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41d xx 41g, xxxx xxxxxxxx 2 §41e, xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx x již vyplacenou xxxxxxx. Ke dni xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxx náhrada bude xxxxxxxxx každému, xxx xxx vkladatelem x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx banka. Xxxxxxxxx náhrada se xxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx dni xxxxxxxx xxxxxxx dodatečných xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladatele xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxx. Xxxx xx dnem xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxx xxxxxx stává xxxxxxxxx xxxx ve výši xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx plnění x Xxxxx. Xxxxxxx dodatečných xxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II

Společná a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx schválena Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx a jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx ustanovení xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty se xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx vstoupily x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, (dále jen "xxxxx zákon") xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vyplývá x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx byla schválena Xxxxxxxxxxx, ratifikována a xxxxxxxxx a xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx z xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx vstoupila x xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993.

3. Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxx návrhu xxxx bankám působícím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydány xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pobočky xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxx xxxxxxxxxx x vydání bankovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx povolení xxxxxxx jako banka, xxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx útvar xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6 tohoto xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx společnostech do xxxxxxx x tímto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxx účinnosti.

6. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náhrady xx xxxxx x xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. s., Xxxxx, xxxx x konkursu, xx dni 1.12.1998; x případě Universal xxxxx, a. x., Xxxx xxx Labem, xxxx x xxxxxxxx, xx dni 17.5.1999; x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx, a. s., Xxxxxx-Xxxxxx, xxxx v xxxxxxxx, xx xxx 11.10.1999.

7. Dnem zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx práv xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx pojištění xxxxxxxxxx x vkladů.

8. X xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx v §41l xxxx. 1 xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xx požadován xxxxxx Evropských společenství".

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. x účinností xx 1.5.2002

Xx. XXX

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx doručitele

Systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx evidované xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2002. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxx xxx xxx 31. xxxxxxxx 2002.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 126/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2002

Xx. VII

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy nebyla, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost xx souladu x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx vyhlášky Xxxxx xxxxxxx xxxxx, upravujícími xxxxxxx xxxxxxxx holdingové xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx, nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2006.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 257/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004)

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance podklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vedení xx xxxxxx §26g odst. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xx xx xxxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx konglomerátech.

§36 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Čl. XXX

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 37/2007 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 31. prosince 2007 xx na banku xxxxxxxxxx §12c zákona x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx používá xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12a odst. 8 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x vyhodnocování stanovené x §25 xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 120/2007 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2007

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx bance xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x nabytím xxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx na bance xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxxxxx zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

4. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx ovládací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, běží xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 230/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bank, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx §41c xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx násobí xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx číslo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx tento zákon xxxxxx účinnosti, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxx 12. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx pojištění vkladů xxxx banky, stavební xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx, stavební xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx rozsahu a xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx jsou povinni xxxx evidenci x xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx §41c xxxx. 3 x 11 x §41f xxxx. 7 a 8 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o bankách, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Pro povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu a xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §41f xxxx. 7 xxxx xxxxxxxx zákona x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx plnění z Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §41h xxxx. 3 zákona č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 156/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 5.6.2010

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxx agentur xxx xxxxxxx hodnocení xxxxx zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx 7. xxxx 2010, vyškrtne xx Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xx nevydává.

2. Pokud xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx agentur pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxx jako ratingová xxxxxxxx podle nařízení x tato žádost xx zamítnuta, vyškrtne xxxx osobu Xxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx podle xxxx 1 s účinností xx xxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x tomto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxx práva Evropských xxxxxxxxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §12b odst. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7. xxxxxxxx 2010. Do xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx používat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo na xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx seznamu agentur xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 7.6.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §26k xxxx. 3 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, počne xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2012, xxxx 6 xxxxxx.

2. Banka xxxxxxx, xxx odměny xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxx X bodě 10 xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx byly v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona upravujícími xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 41/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.2.2011

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx než x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx, xxxxx xx smluvní stranou Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxx. m) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x investičním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5 zákona x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.8.2012

Čl. VI

1. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx č. 6/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxx č. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a x xxxxxx č. 190/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx Věstníku Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x x tomuto xxx platná, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx 31. xxxxxxxx 2014. Xx dne 31. xxxxxxxx 2014 xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxx národní banky, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx Českou xxxxxxx xxxxxx uloženo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx uveřejňuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 17.8.2013

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8 xxxx. 4 xxxx. x) a §8 xxxx. 6 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 1. července 2014.

2. Xxxxxxx banky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §5a xxxx. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxx x. 21/1993 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx 31. xxxxxxxx 2014.

3. Xxxxxx x uložení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx zahájená xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx pravomocně neukončená xx dokončí podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx a pobočka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxx nebo od xxx přijala vklad xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx z vkladů, xxxxx xxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxxxx systémem pojištění xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x banky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2. července 2014 a xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splatnost xxxx xxx xx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona považuje xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Oprávnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, například platební xxxxx x xxxxxxxx xxxx podle §1 xxxx. 3 písm. x) zákona č. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx a spravovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx nejedná x poskytování platebních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz podle §1 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2017 Xx. x účinností xx 13.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x udělení xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx jejímu ovládnutí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx, xxxxx sama xxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x době xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx x tomuto nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxx byl udělen.

3. Xxxxxxxxx xxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx licence zahájené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ke xxx 27. června 2019 xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx žádost x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 zákona x. 21/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dne 28. xxxxxx 2021.

2. Osoba x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §26o xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §26o xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 21/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx 30. xxxxxxxx 2023, xxxxxxxx ke xxx 27. xxxxxx 2019 xxxxxxxx na xxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx více xxx xxxxx instituce xxxx xxxxxxx a jejíž xxxxxxx hodnota xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nejméně 40 xxxxxxx EUR.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 353/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 21/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.2.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

264/92 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx občanský xxxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx notářstvím (notářský xxx) a mění x doplňují některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

96/93 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx zákona XXX x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 35/93 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.4.93

292/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, x xxxxx x. 335/91 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxxx

x účinností od 1.1.94

156/94 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.7.94

83/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 96/93 Xx., x stavebním spoření x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x doplnění xxxxxx XXX č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx zákona XXX x. 35/93 Sb., x xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.95

84/95 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 530/90 Xx., x dluhopisech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.95

61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.96

306/97 Xx., xxxxxx se mění x doplňují zákon XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon XXX č. 582/91 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

16/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.2.98

127/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 280/92 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.6.98

165/98 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.98

215/98 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 21/92 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 75/98

120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2001

239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2001

319/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x bankách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.9.2001

126/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 21/92 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 219/95 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentuře), xx xxxxx xxxxxx x. 15/2002 Sb., zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2002, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3, §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §5x xx 5x, §11 xxxx. 2 xxxx druhé, §11 xxxx. 5, §16x xxxx. 2, §25x odst. 4 xxxx xxxxxxxx, §25x xxxx. 5, §26e xxxx. 2, §38c xx 38x x §41x xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

406/2002 Xx., úplné znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 21/92 Sb. xxxxxxxxxxx x částce č. 143/2002

453/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

454/2003 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 6.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 27.11.2003

x xxxxxxxxx xx 6.1.2004

257/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o podnikání xx kapitálovém xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

439/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Sb., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.7.2004

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, pojišťovnami x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx konglomerátech x x změně některých xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

57/2006 Sb., x změně xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx trhem

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

62/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 257/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.3.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

295/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 21/92 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 93/2006

443/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 178/2005 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX a x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX (xxxxx x xxxxxxx Fondu národního xxxxxxx), x xxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.9.2006

585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx č. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

37/2007 Xx., nález XX xx xxx 15.2.2007 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 443/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 319/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.3.2007

120/2007 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx v souvislosti x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., nález XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů, x na zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx od 27.3.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

216/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 159/2006 Xx., o xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.6.2008

230/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x financování xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

433/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 21/92 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.12.2008

215/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 627/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. &xxxx;21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Sb., xxxxx č. 357/92 Xx., o dani xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x dani x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 125/2008 Xx., x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx č. &xxxx;40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.7.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

230/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

287/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.8.2009

156/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 5.6.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 31.12.2010

160/2010 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 7.6.2010

409/2010 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x finančním xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

41/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 31.12.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

139/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx styku, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 27.5.2011

188/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 15.7.2011

263/2011 Xx., kterým xx mění zákon x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Xx., o elektronických xxxxxxx x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.11.2011

420/2011 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

37/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem x Xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.1.2012

254/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.8.2012

396/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

227/2013 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 6/93 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 17.8.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

135/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přístupu x činnosti xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x xxxxxxx nad xxxx

x xxxxxxxxx xx 22.7.2014 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2015 x 1.1.2016

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

219/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.9.2015

220/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 58/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona č. 166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

375/2015 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x řešení krize xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů

s účinností xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.6.2016

258/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

301/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 6.10.2016

302/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

368/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 253/2008 Xx., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

204/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 13.8.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

39/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 3.3.2020

49/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

119/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

338/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2020

174/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

353/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2022

96/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx finančního xxxx xxxxxxx x souvislosti x implementací xxxxxxxx Xxxxxxxx unie týkajících xx unie xxxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.2022

x xxxxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tiskových xxxx x částce x. 150/2001 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §568 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/1993 Xx.
8) §8 xxxxxx x. 131/1989 Xx., x Xxxxxx xxxxxx.
9) Xxxxx č. 63/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1996 Xx.
Xxxxx XXX č. 185/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §161e, 161f x 196a xxxxxxxxxx zákoníku.
12) Zákon č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §116 xxxxxxxxxx zákoníku x. 40/1964 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §14 x 15 xxxxxx XXX x. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§1 xxxx. x) xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon.
15) §66b xxxxxxxxxx zákoníku.
16) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví.
17) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 3 xx xxx 5. října 1995 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank, xxxxxxxx x xxxxxx 72/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx č. 4 xx xxx 4. xxxxxxxx 1996 xxxxxxxxxx x částce 61/1996 Xx.
18) Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxxxxx xxxxxx xxx č. 99/1963 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Např. xxxxx č. 530/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
24) §8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §33 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §15 xxxxxx x. 254/2000 Xx., o auditorech x o xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx.
27) §9 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
28) §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 101/2000 Xx.
29) §21 xxxxxx č. 101/2000 Xx.
30) §27 xxxxxx č. 101/2000 Xx.
31) §41 xxxx. 2 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.
33) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x doplňkovém xxxxxxx nad bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx ve finančních xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx konglomerátech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) Článek 56x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/12/XX xx xxx 20. xxxxxx 2000 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx 2002/87/ES.
36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/XX ze xxx 6. xxxxxx 2002 x dohodách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 229/2002 Sb., x finančním xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 558/2004 Xx.
42) Xxxxx č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 35/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Zákon č. 229/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 558/2004 Xx.
44) Zákon č. 159/2006 Sb., x xxxxxx xxxxx.

45) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/ES xx dne 4. xxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/109/ES ze xxx 15. prosince 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx informací x xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, x o xxxxx xxxxxxxx 2001/34/ES, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/22/XX, 2010/73/XX, 2010/78/EU x 2013/50/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxx 2007/14/ES xx xxx 8. xxxxxx 2007, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovením xxxxxxxx 2004/109/XX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na průhlednost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/50/EU.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/111/ES xx dne 16. září 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/48/ES, 2006/49/XX x 2007/64/XX, xxxxx xxx o banky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, některé xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx dohledu x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. xxxxxx 2013 x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x 2006/49/ES, xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/17/XX, 2014/59/XX, (XX) 2015/2366, (XX) 2018/843 x (XX), (EU) 2019/878 a (XX) 2019/2034.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/49/EU xx dne 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/879 ze xxx 20. xxxxxx 2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2014/59/EU, xxxxx xxx x schopnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx absorbovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx 98/26/XX.

46) Zákon č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 165/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 209/2002 Xx., xxxxxx č. 169/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Sb. x xxxxxx x. 70/2006 Xx.
47) §10 xxxx. 1 zákona x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
48) Xxxxx č. 189/2004 Sb.
49) §196a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §4 odst. 3 xxxx. f) xxxxxx č. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxx x. 230/2008 Xx.
51) §152 xxxx. 5 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
52) §531 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
53) §19 xxxxxx č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.
54) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Xx. x zákona x. 230/2008 Xx.
55) Xx. 7 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 94/19/XX xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/14/XX.
56) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x ratingových xxxxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 408/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
58) §193 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2010 Sb.
59) Rozhodnutí Xxxxxx xx dne 23. xxxxx 2009 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (2009/78/ES).
60) Xxxxxxxx č. 123/2007 Sb., x pravidlech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xx. 115 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX.
Čl. 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX.
62) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) §55 xxxx. 2 zákona x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 230/2008 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.

64) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX.

65) Xx. 42x odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/ES, xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/111/XX x 2010/78/XX.
66) Xx. 129 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/XX, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/78/EU.
67) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1092/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 x makroobezřetnostním xxxxxxx xxx finančním xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx.

68) Xx. 112 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX.

69) Xx. 113 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX.
70) Čl. 42 a 132 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/48/XX, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/111/XX x 2010/78/XX.
71) §44 xxxxxx x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x auditorech), xx xxxxx zákona x. 139/2011 Xx.
72) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx terorismu xxxxxxxxx xxx č. 18/2006 Sb. m. s.

73) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx znění.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2402 ze xxx 12. prosince 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2009/65/XX, 2009/138/XX, 2011/61/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 a (XX) č. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/2088 xx dne 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x platném znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2088. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxx pod čarou x. 1, xxxx xxxxxxx xx provádějí xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx poznámce xxx xxxxx.

74) Xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1093/2010.

75) Xx. 4 xxxx. 1 xxx 40 x xx. 458 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013.

76) Xx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x. 2013/36/XX.

77) Čl. 25 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1093/2010.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1094/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), o xxxxx rozhodnutí x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX.

79) Xx. 50 x 117 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX.

80) Článek 336 xxxx. 1 xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

81) Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stranách x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

82) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 604/2014 xx xxx 4. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU, pokud xxx x xxxxxxxxx technické xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx x vhodných xxxxxxxxxxxxxxx kritérií x xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx profil xxxxxxxxx.

83) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a x zrušení směrnice 1999/93/XX.

84) Čl. 3 xxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 910/2014 xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX.

85) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 8 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 910/2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x službách vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxx.

86) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2002/87/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2002 x doplňkovém dozoru xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx Rady 73/239/XXX, 79/267/EHS, 92/49/XXX, 92/96/XXX, 93/6/EHS a 93/22/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/78/ES a 2000/12/XX, ve znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/1/ES, 2006/48/XX, 2008/25/ES, 2009/138/XX, 2010/78/XX, 2011/89/EU a 2013/36/XX.

87) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

88) §215a xxxxxx x. 374/2015 Xx., x ozdravných postupech x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

89) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 1222/2014 ze xxx 8. xxxxx 2014, kterým se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxx technické xxxxx xxx upřesnění xxxxxxxx určování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx významných institucí x xxxxxxxx podkategorií xxxxxxxxxx systémově významných xxxxxxxxx, x platném xxxxx.

90) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 806/2014 ze xxx 15. července 2014, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx řešení krize xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x mění xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010, x xxxxxxx xxxxx

91) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx sekuritizaci x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kterým xx mění xxxxxxxx 2009/65/XX, 2009/138/XX, 2011/61/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.

92) Čl. 147 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU.

93) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxx).

94) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/ES, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/843.

95) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x zveřejňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

*) Novela x. 413/2005 Xx. nám x xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxxxx, abychom x §38 xxxx. 3 doplnili xx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx j), xxxxx xxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx10x).

- následná novela x. 62/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.3.2006 chce po xxx xxxxx, xxx xxxxxxx x) má xxxx:

x) finančnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9x) ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

- xxxxx xx xxxxx odstavec xxx xxxxxxx j) x xxxx xxx xx xx doby, xxx xxxxxxxxxxxx tuto chybu xxxxxxxx.