Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021 do 31.12.2021.


Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
359/99 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Sociálně-právní ochrana dětí §1 §2 §3 §4

Vymezení některých pojmů §4a

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY §5 §6 §7 §8 §9 §9a

ČÁST TŘETÍ - OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

HLAVA I - PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST §10 §10a

Poradenská činnost §11 §12

Výchovná opatření §13 §13a

HLAVA II - OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ §14 §15 §16 §16a §17 §18

HLAVA III - ČINNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VÝCHOVY JINÉ OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝCHOVU DÍTĚTE §19

HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKÉ PÉČE §19a

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany §20

Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování osvojení a pěstounské péče §21

Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče krajským úřadem §22

Vedení evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem §23

Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem §24

Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem §24a

Přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem §24b

Vyřazení z evidence dětí nebo evidence žadatelů vedené krajským úřadem §24c

Postup ministerstva při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče §24d

Zprostředkování osvojení Úřadem §25 §26

Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče §27

HLAVA V - PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU §27a

HLAVA VI - ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ VÝCHOVA §28

Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy §29

Pobyt dítěte mimo ústav §30

HLAVA VII - PÉČE O DĚTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST §31 §32 §33 §34

HLAVA VIII - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE VZTAHU K CIZINĚ §35 §35a

Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu §36

HLAVA IX - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH §37

HLAVA X - KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ A PORADNÍ SBORY §38 §38a §38b

ČÁST ČTVRTÁ - ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Zřizování zařízení sociálně-právní ochrany §39

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti §40

Zařízení sociálně výchovné činnosti §41

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc §42 §42a

Příspěvek na úhradu pobytu a péče §42b §42c §42d §42e §42f

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc §42g §42h §42i §42j §42k §42l §42m §42n

Výchovně rekreační tábory pro děti §43 §44 §45 §46 §47

ČÁST PÁTÁ - PĚSTOUNSKÁ PÉČE

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci §47a

Dohoda o výkonu pěstounské péče §47b §47c

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče §47d

HLAVA II - DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Okruh dávek pěstounské péče §47e

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte §47f §47g

Příspěvek při ukončení pěstounské péče §47h

Odměna pěstouna §47i §47j §47k

Příspěvek při převzetí dítěte §47l

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla §47m

Společná pěstounská péče manželů §47n

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Okruh oprávněných osob §47o

Vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu §47p

Změna nároku na dávku pěstounské péče §47q

Zánik nároku na dávku pěstounské péče §47r

Přechod nároku na dávku pěstounské péče §47s

Způsob výplaty dávek pěstounské péče §47t

Příjemce a zvláštní příjemce dávky pěstounské péče §47u

Řízení o dávkách pěstounské péče §47v

Náležitosti žádosti §47w

Odvolání §47x

Povinnosti příjemce a žadatele o dávku §47y

Přeplatky §47z

Povinnost sdělovat údaje §47za

ČÁST ŠESTÁ - POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY POVĚŘENÝMI OSOBAMI

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami §48

Vydávání pověření §49

Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami §49a

Odnětí pověření §50

ČÁST SEDMÁ - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY §50a

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů §51 §52

Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob §53 §53a

Vedení evidence a spisové dokumentace §54 §55 §56 §57 §58 §58a

Zmocňovací ustanovení §58b

ČÁST DEVÁTÁ - PŘESTUPKY §59 §59a §59b §59c §59d §59e §59f §59g §59h §59i §59j §59k §59l

ČÁST DESÁTÁ - ŘÍZENÍ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST §60

Místní příslušnost §61 §62 §63 §64

ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §65 §66 §67

č. 272/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 518/2002 Sb. - Čl. II

č. 315/2004 Sb. - Čl. IV

č. 134/2006 Sb. - Čl. II

č. 176/2007 Sb. - Čl. II

č. 414/2008 Sb. - Čl. IV

č. 420/2011 Sb. - Čl. XIX

č. 401/2012 Sb. - Čl. II

č. 303/2013 Sb. - Čl. XXXV

č. 306/2013 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

359
XXXXX
xx dne 9. xxxxxxxx 1999
x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Sociálně-právní xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx-xxxxxx ochrana") xx rozumí zejména

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx příznivý xxxxx x řádnou výchovu,

b) xxxxxxx oprávněných zájmů xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx k obnovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxx pro dítě, xxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují též xxxxxxx práv x xxxxxxxxxxx xxxxx dítěte.

(3) Xxxxx zákon se xxxxxxx xx právní xxxxxx, které nejsou xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx55).

§2

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.1) V případě xxxxxxxxxxx dětí, xxxxx xxxxxx plné svéprávnosti, xx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném v §8 xxxx. 1, §10 odst. 1 xxxx. x), §10 xxxx. 3 xxxx. x), x), §29, §32 odst. 4, §33 x 34. Xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx respektovat xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx svéprávnosti.

(2) Xxxxxxxx-xxxxxx ochrana xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx

x) má xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxxx k pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 xxx,

x) xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx pobývat,2)

x) xxxxxx x rodičem, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2a)

x) pobývá x xxxxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx pobývá xx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx63) xxxx xxxxx xx azylantem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx, nebo

g) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§37 x 42) xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 90 xxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx není xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx xxxxxx v Brně. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) V xxxx Úřadu xx xxxxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx

x) xxxxxxx úřady,

b) xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností,

c) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx újezdní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxx,

x) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x pobočka xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx").

(2) Sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx x samostatné xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx osoba").

§4x

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx odpovědnou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které bylo xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx,

x) osobou pečující x xxxx (xxxx xxx "osoba xxxxxxxx") xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxxxx,

2. xxxxx byla xx dosažení xxxxxxxxxx xxxxxx jeho pěstounem xxxx poručníkem, x xx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx56) xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb dítěte,

3. xxxxx je před xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx svěřeno xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx pěstounem, x xx xx xxxx trvání takové xxxx,

4. xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx osobně xxxxxx, xxxx

5. která xx x xxxxxx xxxx dítě, x xxxxx xxxx vyživovací xxxxxxxxx, x to xx xxxx, xx xxxxxx probíhá soudní xxxxxx x ustanovení xxxx osoby xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx vedena v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX OCHRANY

§5

Předním hlediskem xxxxxxxx-xxxxxx ochrany je xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx právo xxxxxx x xxxx na xxxxxxxxxxx výchovu x xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx sociálnímu xxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména xx xxxx,

x) xxxxxxx rodiče

1. xxxxxxx,

2. xxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxx zneužívají xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxx byly xxxxxxx xx výchovy xxxx osoby odpovědné xx výchovu dítěte, xxxxx tato osoba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svěření xxxxxx xx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxx zahálčivý xxxx nemravný život xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx docházku, xxxxxxxxx, x xxxx nemají xxxxxxxxxx zdroj obživy, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxx závislostí, xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx čin nebo, xxx-xx x xxxx xxxxxx xxx patnáct xxx, xxxxxxxx čin, xxxxx by jinak xxx trestným činem,4) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ohrožují xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx jiných fyzických xxxx právnických osob xxxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx;

x) na kterých xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx život, xxxxxx, xxxxxxx, jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx, mravní xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxx xxxx;

x) které xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřetržitou péči x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zařízeních xxxx xxxx xxx 6 xxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx odpovědnými xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doplňkové ochrany, x které se xx xxxxx České xxxxxxxxx nacházejí bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výchovu;

pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dětí xxxx xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vývoje xxxx.

§7

(1) Každý xx xxxxxxxx upozornit xx xxxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx z rodičovské xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rodičovské odpovědnosti, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. x) až x); tím není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

§8

(1) Xxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) přísluší xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x pomoc xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx; xxxx orgány, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx požádat x xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx formulovat své xxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xxx účely xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxx svobodně xxxxxxxxxx xxx projednávání xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx dotýkají, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx osob odpovědných xx xxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx projednávání xxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxx xxxxx věnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x úvahu xxxxx x xxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxxx k xxxx věku a xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x psychického xxxxxx.

(3) Xxxx, které xx schopno x xxxxxxx na svůj xxx a rozumovou xxxxxxxxx posoudit dosah x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx ze soudního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxx rozhodnutí vztahující xx k xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx; x dítěti xxxxxxx 12 let se xx xx to, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x tento xxxxxx.

§9

Rodič xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte má xxxxx xxx xxxxxx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxx orgány, xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů7) přísluší xxx ochrana xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; tyto xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxx.

§9x

(1) Nastane-li xxxxxxx, xxxxx ohrožuje xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx dítěte, xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx na xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx ovlivňovala. Xxx výkonu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx řádnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v jeho xxxxxxxx prostředí a xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx rodinném xxxxxxxxx; xxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xx řídit xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx určujícími úroveň xxxxxxx poskytování sociálně-právní xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x bodové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany.

§9a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

ČÁST TŘETÍ

OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ XXXXXXX

XXXXX I

PREVENTIVNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§10

(1) Xxxxxx xxxx je povinen

a) xxxxxxxxxx děti xxxxxxx x §6,

x) xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx nedostatky x xxxx chování,

e) xxxxxxxx, zda xx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx8) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dětí do xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxxxx rodičům xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx, které nasvědčují xxxx, že xxx x xxxx xxxxxxx x §6.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kraj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx příčiny xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx situaci xxxxxx x xxxx xxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx posouzení, xxx xx jedná x xxxx xxxxxxx x §6, podle xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx nezbytných k xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx rodičům xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxx xxxxx písmene x) individuální xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx, stanoví xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxx, k poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx časový xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx x rodiči nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx, xxxxxxx x odborníky, xxxxx xx podílejí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx případové xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx situací xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx, orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, orgánů xxxxxxx, xxxxxxxx zástupců, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx xx xxxxxxxxx konferenci xxxxx §38 odst. 7 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osoby, xxxxx, xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx x děti xxxxxxx x §6, x xx bez zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dozví. Xxxxx x xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ho xxxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx obdržel, xxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx, xx xxx x xxxx uvedené x §6. Zřizovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnost ohlásit xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dítě xxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx a xxxxx xx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zachovat xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.

(5) Individuální plán xxxxxxx dítěte xx

x) xxxxxxxxxx x důrazem xx přijetí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx setrvání xxxxxx v péči xxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx,

x) vypracovává xx počátku xxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx od zařazení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx uloženo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kdy je xxxx svěřeno xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§10x

(1) Poskytovatel zdravotních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx dítě opustila x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý, xxx xx souhlasem xxxxxx xxxx jiné osoby xxxxxxxxx za výchovu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx dítě xx xxx xxxx x xxxxxxx přijmout xxxx xx xxx trvalé xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx §10 odst. 4 xxxx poslední xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx informovat x xxx, xx dítě xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Poradenská činnost

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořádá x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx přednášky x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x dítě a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx vhodným xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradenskou pomoc xxxxxxxxxxx x osvojením xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti k xxxxxx, včetně xxxxxx xxx podávání xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx, povinnými osobami, xxxxxx činnými x xxxxxxxx řízení a xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx osvojiteli nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx rodiny x xxxxxxxxx těmto xxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx do pěstounské xxxx, xxxxxx speciální xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pěstounem xx xxxxxxxxxx xxxx; časový xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx činí xxxxxxx 48 xxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxx 72 hodin; xxxxxx xxxxxx přípravy xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx jednou dokončili, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v rodině xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx dětí xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx k xxxxxx xxxx, rozumové xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřením xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, zejména x xxxxxxxx xxxxxxx

(3) Krajský xxxx může zajišťovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x případech xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxx xx území xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx též děti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx domácnost.9b)

(5) Xxxxxxxxxxx x poradenská xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x), c) x x) x poradenská xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x b) xx xxxxxxxxx x jiným xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx xxxxxx.

§12

(1) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx poradenskou xxxxx, xxxxx xxxxxx

x) nezajistili xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx dítě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx doporučil,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx poradenské pomoci, xxxxxxx při xxxxxxx x xxxxxx výchovy xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x dítětem,

c) xxxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x překonání xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx péče xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mediátorem.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx do zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§28), xxxx xx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx (§42), xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx umožnily xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx státními x xxxxxx xxxxxx, x xx tím xxxxxx xxxx zprostředkuje xxxxxx xxxxxxxx poradenskou xxxxx.

(3) Xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x pomoc xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx.

(4) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3,

x) xxxxxxxx xxxxx svůj xxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx zvolit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxx výchově xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx dítě, rodiče, xxxx osoby odpovědné xx výchovu dítěte, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx péči x xxxx,

x) stanovit xxx dítětem xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx institucí x osob, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx určitých míst, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dítěte x xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx, rodičům xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zapsaným xxxxxxxxxx v rozsahu 3 xxxxx xxxx xxxxxxx; ustanovení §12 xxxx. 1 tím xxxx dotčeno.

Neučinil-li xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxxx.

(2) Obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxx nedostatků xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. b) xx d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx sledoval, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, o xxxxx rozhodl.

(4) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uložené výchovné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx splní xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) změní-li se xxxxxx; xxxxxxx b) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§13a

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxxx x nápravě, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx dítě x xxxx rodičů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na 3 xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx výchovné péče xxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

(2) Xxxx-xx možné zajistit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pomoc xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sociálně-právní ochrany x zároveň xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x dítě náhradní xxxxxxxx péčí, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx rozhodnout o xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxx pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxx-xx x xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx péče xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxx, xxxx normální xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx věku,

c) tělesně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zneužívané, nebo

d) xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožují jeho xxxxxxxx xxxxx.

(3) Soud x xxxxxxxxxx označí xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx. Přitom přihlédne x xxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxx xxx na xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxxxxx rodičů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx rodičů x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b), xxx vyžaduje-li xx xxxxxxxxx stav xxxxxx x za xxxxxxxx, xx

x) je xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umístění dítěte xx xxxxxx zařízení x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx citový, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pobytu xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxxx poradenskou xxxxx xxxxxxxxx x nápravě xxxxxx v xxxxxx.

(5) Xxxx xxxx dobu xxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx výjimečně prodloužit, xxxxxxx v případě, xx si rodiče xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx upravuje xxx xxxxxx xxx, xxx mohla převzít xxxx xx xxxxxx xxxx. Celková xxxx xxxxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx přesáhnout 6 měsíců.

(6) Doby xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením, který xx xxxxxx xx xxxxxxx předběžné úpravy xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §924 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 sčítají. Xxxxxxxx přechodného pobytu (xxxxxxxx) u xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxx §30 nemá xx celkovou dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX

§14

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx právním předpisem11) xxxxx soudu

a) xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx souhlasu rodiče x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx nebo xxxxxxx rodičovské odpovědnosti xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu,

c) xx nařízení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxx zrušení ústavní xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x na zrušení xxxxxxxxxx x svěření xxxxxx xx tohoto xxxxxxxx,

x) xx svěření xxxxxx do pěstounské xxxx na xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx,

x) na nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13a, xx xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx zrušení,

h) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x dítě x nezletilého xxxxxx,

x) xx zachování xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rodiče xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx rodiče xxxxx dát souhlas x osvojení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx povahy, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, nebo xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo jinou xxxxxx odpovědnou xx xxxxxxx dítěte anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu

a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xx dojít xxxx xxxxx x xxxxxx návrhu xxxxx, xxxxxx xx srozumitelně x prokazatelně o xxxxxx právech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxx nebo jiná xxxxx odpovědná za xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxx, xxx dlouhodobý xxxxx v cizině xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx chorobou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx projednat xxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx zřejmé, xx xxxxxxxxxx případové konference xx bylo nemožné xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxx xxxx xxxxxxxxx tohoto řízení; xxxxxxxxxx písmene b) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) uskutečnit xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pomoc xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobám odpovědným xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxx xxxxx §12,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x hodnocením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxx xxx soud o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x x) je xxxxxxxxxxx, že důvodem xxxxxx návrhu nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo majetkové xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, kterým xxxx xxxx xxxxxxx xx péče, xxxxxxxx xxxx jinak tyto xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx do jiného xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výchovu xxxxxx, může xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu12). X xxxxxx xxxxxxx xxxxx obecní xxxx xxxxxxxxxx uvědomí obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12a).

(8) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx součinnosti xxxxx odstavce 7 x xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xx povinného, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx účastní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jeho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Za xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx považuje xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(10) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx postupovat s xxxxxxxxx možnou xxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxx-xx xx xxxx bez xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx úřad povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péči; xxx xxxxxxxxx xxxx péče xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvědomí xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potřeby, xxxx xxx xx xxxxxxxx učinit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte.

§16

(1) Xxxxxx-xx se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx řádné xxxx xxxxx xx-xx život xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zájem xxxxx ohrožen xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx13).

(2) Xxxxxxxx xx dítě xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo duševnímu xxxxxx ze xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx, která žije x dítětem xx xxxxxxxx domácnosti, xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx jménem xxxxxx xxxxx návrh na xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně dítěte xxxx domácím násilím70).

§16x

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, zda je xxxxx učinit opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx trvalé xxxx xxxxxxxxxx péče, xxxx jestliže je xxxx xx souhlasem xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx péče budoucího xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx péče, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepodá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx osvojení xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské péče xxxx xx předpěstounské xxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx xxxxx xxxx návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx péče xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s péčí x dítě, při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx uplatňování xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx oblasti.

§17

Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx opatrovníka x poručníka;14) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x cizině,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx, kdy xxxx xxxxxxx dítěti xxxxxxxxx xxxx dokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx15).

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX JINÉ XXXXX XXXXXXXXX XX VÝCHOVU XXXXXX

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx součinnost xxx zjišťování xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxx x osvojení xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x možných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu x xxxx, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx předání dítěte xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Poučení xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; poučení xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx místo, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx sdělil, xxx xx nyní zdržuje, x nepodařilo se xxx za 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx se rodič xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rodiči xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opravdového xxxxx x dítě xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx stanoveném x §12 odst. 2,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxxx x bez xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu rodiče x osvojením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx krajský xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx péče.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx předpěstounské xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, x pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx x době, xx xxxxxx je dítě xxxxxxxxxxx soudu předáno xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx péče, xxxxxxx xxx xxxx rodiče xxxx jiné xxxxx xxxxxx xxxxxx schopny x xxxxxxx převzít xxxx xx xxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxx, oznámí podání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odpovědné xx výchovu dítěte x vývoj dětí x předpěstounské xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx žije, popřípadě xxxx prostředí, kde xx xxxx zdržuje, xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx x xxxxxx prvních 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx péče, x xxxx x souladu xx zájmy xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 6 měsíců, a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX IV

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ X XXXXXXXXXX XXXX

§19x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxxxxx péče xxxxxxx

x) xx vyhledávání xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vhodných xxxx xx osvojiteli xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vhodných xxxx xx osvojiteli xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx rodiny,

d) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxx pěstounem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx nebo pěstounská xxxx zprostředkovává, a x zajištění osobního xxxxxxxxx xx dítěte x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxx xxxx orgány, právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany uvedené x §4 xxxx. 1.

§20

Xxxxxxxxxxxxxxx osvojení a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxx xxxx x ciziny do Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx péče (xxxx xxx "žadatel"). Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx cizince, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx výhody x xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx57) xxxx xxxxx xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 365 xxx, xx xxxxxx x obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx dítěte xx pěstounské xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxx x ciziny xx Xxxxx xxxxxxxxx zajišťuje Xxxx.

(3) Zprostředkování

a) osvojení xx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

1. že xxxxxx xxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x určením xxx xxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx-xx návrh xx xxxxxxxx manžel xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx po rodiči xxxx osvojiteli xxxxxx, xxxx

3. podal-li návrh xx osvojení xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxx blízká xxxxxx, x které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx svěření dítěte xx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx blízká dítěti xxxx xxxx xxxxxx.

§21

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx při zprostředkování xxxxxxxx x pěstounské xxxx

(1) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §19a xxxx. 1 a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx osvojiteli xxxx xxxxxxxx; tyto xxxx a osoby xxxx vyhledávat a xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x pověřené xxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx založí xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. a) až x), x) x x) xxxx xxxxx xxxx xxxxx zahájeno xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vést x xxxxxxxx dítěte x xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx do evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx doklady uvedené x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxx dokumentace.

(3) Po xxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností žádost xx základě xxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a žádost xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 x 3, xxxx

x) xxxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky podle §20 odst. 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx obvyklé xxxxxxxx.

(4) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spisovou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v §19a xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) osobní xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx21), x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) anebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x sociálních xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, že dítě xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxxx x zdravotním xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žadateli; xxxxxxx dokumentace xxxxxxxx

x) xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx žadatelovy xxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 365 dnů xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x občana Evropské xxxx, xx možné xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předložení jiného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx se xxxxx xxxxxxx zdržuje xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nejméně xx xxxx 365 xxx, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxxxxxx vyplývá xxxxx xx sociální xxxxxx x přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie57);

c) xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx; xxxxxx x vydání xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) doklad obdobný xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §27 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně;

e) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

1. xxxxxxxx x tím, xxx xx uplynutí xxxxx uvedené x §22 xxxx. 8 xxxx. x) byl xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x ciziny,

2. xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ciziny;

h) xxxxxxx souhlas s xxx, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx zprostředkující xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xx oprávněn

1. xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx žadatel xxxxxxxxxx xxx dítě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. kdykoliv xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) písemný xxxxxxx s xxxxxx xx přípravě xxxxxxxxx xxxx x přijetí xxxxxx do xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx obecního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušný x xxxxxx spisové dokumentace x xxxxxxxx, pokud x nimi xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx má xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxx dokumentace x dítěti xxxxxxxx x §19a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x žadateli xxxxxxxxxx krajskému úřadu.

(7) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zprostředkování osvojení xxxx pěstounské xxxx, xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx žádost xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxx xx výzvu obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesdělí xxxxx x nedoloží xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dokumentace.

§22

Vedení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §19a xxxx. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §27, xx-xx ho xxxxx x ohledem xx

1. xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

x) vyjádření dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem (§8 odst. 2);

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx dokumentace xxxxx §21 xxxx. 5,

x) odborné xxxxxxxxx xxxxx §27,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx [§21 xxxx. 5 písm. x) xxx 2], krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §27 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx obsažených x evidenci žadatelů Xxxxx x xxxxxxxx xx evidence pro xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x zařazení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, dítěti xxxx xxxx osobě tvořící x žadatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx9b) xxxxxx trestní xxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo jmění xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx žadatele k xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx až xx vydání konečného xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27, x xx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xx xxxxxxxx žadatelů xxxxxxxxxx xx odborném xxxxxxxxx žadatele xxxxx §27. Xxxxx krajský xxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence žadatelů, xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx žádosti i xxxx xxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §27. V xxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče do 15 dnů xxx xxx jejich xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx žadatel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobě, s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx žadatelů,

a xx xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxxxxx žadatelů.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx skutečnostech obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(9) Xxxxxxx xxxx postupuje

a) podle xxxxxxxx 8 písm. x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx okolností xxxxxx, xx dítěti nelze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxx osvojení x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dítě xx péče osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx blízká; tyto xxxxxxxxxxx xx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) podle xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxx vyjádřil xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 1.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx dítě xxxxxx v evidenci xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda nedošlo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §27.

§23

§23 zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§24

Zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx žadatelů xxxxxx xxxxx krajským xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jinými xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odborného posouzení xxxxxx x žadatelů xxxxx §27, k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx rodiny x x xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx plánu ochrany xxxxxx.

(2) Zjistí-li krajský xxxx, xx x xxx vedené xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx krajský xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vhodný xxxx xx osvojitelem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost

a) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx, xxx-xx x xxxx, které xx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx oznámením xxxxx písmene x).

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxx x ten, x xxxxx xx dítě xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx umožnit. Xxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxxx doručeno xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2; tuto lhůtu xxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péče i x xxxxxxxxx, kdy xxx o xxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx dětí vedené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx; tento xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Úřad xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x

§24x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§24x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxx

(1) Zprostředkování xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx se přeruší, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx, kterou x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) žadateli bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxx oznámeno, že x xxxxxxxx xxxx xx xxxx, pro xxx xx vhodným xxxxxxxxxxx xxxx pěstounem, x xx xx xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne, xx xxxxx trvá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx §24 xxxx. 3, xxxxx xx xxx, kdy došlo x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxx x), nebo

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dítě xxxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx osvojením xxxx xx předpěstounské xxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxx v xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §24, zjistí xxxxx §22 xxxx. 10 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxx uvedených x §22 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) uvést xxxxx, xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností x Xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, x xx xx xxxxx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x předání xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x svěření xxxxxx do péče xxxx xxxxxxxxx xxxx x svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx péče, xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx neprodleně oznámit

a) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poté, xxx xx xxxx xxxxx sdělil obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx, xxxx-xx děti nebo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx.

§24c

Vyřazení x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx vedené krajským xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx evidence xxxx

1. xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osvojení nebo xxxxxxxxxxx péči,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxx nežádá x osvojení dalšího xxxxxx xxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxx xx pěstounské péče,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounskou xxxx,

3. xxxxxx-xx žadatel závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělovat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xxxxxx-xx x xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx k xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) O xxxxxxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad rozhodnutí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx 1 xxxx. x). X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou působností, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxx osobě uvedené x §21 xxxx. 5 písm. x).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxx.

§24x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxxxxx péče; xxxxxxx xxxx nebo Úřad xx povinen ministerstvo xxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx přístup do xxxxxxxx dětí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§25

Zprostředkování xxxxxxxx Úřadem

(1) Xxxx xxxx pro xxxxx zprostředkování osvojení xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxx x cizině,

b) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx oprávněny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vhodných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 365 dnů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxx x cizince, xxxxxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxxx výhody x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie57).

(2) Děti xxxxxxx

x) x xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22 xxxx. 8),

x) x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pověřených ve xxxx xxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxx mezinárodním xxxxxxxx. Těmto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxxx.

(3) Žadatelé xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. d) xxxx zařazováni xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu. Xx xxxxxxxx xxxxx zařadit xxxxx xxxxxxx stát xx osvojitelem dětí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx sice xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1, avšak xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx nachází xxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx-xx xx zprostředkování xxxxxxxx, x xx xx xxx rozhodnutí o xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

1. zjistí-li xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osvojení zprostředkovat,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx-xx x xx xxxxxxx nebo uvedená xxxxx;

x) dítě, xxxxxxxx-xx x xx orgán xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x evidence xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx-xx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Úřad xxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x); xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) zasílá Úřad xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) x krajskému xxxxx.

(6) Xxx vedení xxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx v odstavci 1 písm. a) xxxx xxx-xx x xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx přiměřeně §22 xxxx. 2, 3, 6 a 10.

(7) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedené v §24b xxxx. 1, xxx-xx o xxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b)], xxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(8) Pro účely xxxxxx xxxxxxxx Úřadem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxxx dítěte z xxxxxx,

x) xx žádost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx, xxx-xx o xxxx, které bylo x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx být x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Úřad xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23a),

x) xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xx evidence xxxx xxxxxxx.

§26

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx.

§27

Odborné xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pěstounské péče

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxxxxx xxxx zahrnuje

a) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí dítěte xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu (§11 xxxx. 2),

c) xxxxxxxxx dětí xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx x ohledem xx jejich xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx rodiny,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele, jeho xxxxxxx, druha, xxxxxx x jiné osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnost; xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jmění xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádné xxxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxxx x zařazení xx evidence osob xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rodiči xxxxxx xxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx

x) x xxxx

1. xxxxxxxx úroveň xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, sociální xxxxxxxxx, xx xxxxxxx dítě xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, náboženské x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx vhodnost xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxx xxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx stav, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dítě, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx svěření xx pěstounské péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x prostředí x xxxxxx, xxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx svěření xx xxxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx skutečností.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu28a) xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx opisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx, xxxx x jiné xxxxx xxxxxxx s žadatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdržovali xxxxxxxxxxx déle než 3 xxxxxx x xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx. V xxxxxxx, že cizí xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx doklad xxxxxxxx, xxxxxx jej žadateli xxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx překonatelnou xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Odborné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxx xxxx žadatele, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx žadatelů xxxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx evidence, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx dětí xxxx x evidenci xxxxxxxx vedené xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyzvat xxxxxxxx a fyzické xxxxx uvedené x §25 xxxx. 1 xxxx. d) k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx, poskytovateli zdravotních xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i dalšími xxxxxxxxx zařízeními, pověřenými xxxxxxx x s xxxxxxxxx xxx otázky xxxxxxx x xxxx x xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dítě x xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x schopnostem. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, u nichž xx dítě xxxxxxx, xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxx, účast dítěte xx uvedeném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Pro zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 platí xxxxxxxx 2 až 6 přiměřeně.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX V

PĚSTOUNSKÁ XXXX XX XXXXXXXXXX DOBU

§27a

(1) Xxxxxxx xxxx vede xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx pěstounskou xxxx xx přechodnou xxxx vykonávat. Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx osob, xxxxx mohou vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x dítě, x xx zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxx uvedené x §21 xxxx. 5 xxxx. b) xx x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. zjišťovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx,

2. xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47b x xxxxxxxxxx právní moci xxxx stejnopis dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b,

f) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx x evidenci schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx přechodnou dobu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele xx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx odstavce 3; xxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx o zařazení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 x x xxxx xxxxxxxx x xxxx evidence xxxx x xxx, že xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zařazen nebyl. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předchozí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností. X vedení xxxxxxxx x zařazení žadatele xx evidence x x xxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xx 24c přiměřeně.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zařazených xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou po xxxxxxxxxx dobu vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu. Krajský xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xx základě xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, x toto xxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxx na xxxxx orgánu sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx, x to na

a) xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) dobu, po xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx souhlas x osvojení xxxx xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) dobu xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxx, xx souhlasu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Bylo-li xxxx svěřeno do xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7, je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx, xxx které xxxx xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxxx xxxxxx. Xx xxx účelem si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Soud rozhodne x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxx které bylo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 7.

(9) Pěstounská xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx trvat xxxxxxx 1 xxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxx do pěstounské xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx trvat pěstounská xxxx xxxxx xxxx xxxxx x sourozence, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX VÝCHOVA X OCHRANNÁ XXXXXXX

§28

Xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx označeno x rozhodnutí soudu; xxxxxx vyzve xxxxxx xxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sám. Xx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ústavní xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sjedná xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx zabezpečí xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx kterém se xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx výkon xxxxxxxxxx.24)

§29

Sledování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx ústavní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,26) x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxxx domovech xxx xxxx xx 3 xxx xxxx28) a x obdobných xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx zřízeny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"); sleduje xxxxxxx xxxxxx duševních x xxxxxxxxx schopností xxxx, xxx trvají důvody xxx xxxxx dítěte x xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx a xxxxxx xxxxxx. Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působí k xxxx, aby xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx umístěni společně.

(2) Xxxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx navštívit xxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx výchova, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxx,

x) navštívit xxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx poté, xxx xx o xxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx hovořit s xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, x má právo xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, xx ústavní xxxxxxxx porušilo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě orgánu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx xxxxxxx; tím xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností zařazený xx obecního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucích k xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx mu potřebné xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx vztahující xx x dítěti x xxxx rodičům, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx styk zaměstnance xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx nařízena ústavní xxxxxxx, uložena xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx x úvahu xxxx vhodné x xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xx pěstounské xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx o nadcházejícím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, který xxxxxx nařídil xxxxxxx xxxxxxx nebo uložil xxxxxxxxx výchovu, x xxxxx dítěte x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x přemístění dítěte xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Pro zaměstnance xxxxx zařazeného do xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 a xxx povinnost mít xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ústavního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odstavec 2. Oprávnění xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, a xxx-xx x zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jen xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolit dítěti, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx u xxxxxx, popřípadě jiných xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxx. Tato doba, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx xxxxxxxx výchova, xxxx být prodloužena, xxx-xx x xxxxx x xxxxxx osob, xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx souhlas xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, u xxxxx xxxx xxxx pobývat, xxxxx pobytu xxxxxx xxxx ústav, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx x rodinnému x xxxxxxxxxx prostředí, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxx, xx-xx zpracován. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, prarodičů xxxx xxxxxxxxxx, posuzuje se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. e). Pro xxxxx xxxxxx souhlasu xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx požádat xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxx xx xxxx pobývat. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx platí §27 xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxxx xxxxx si xxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžádat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu28a) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx, že si xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx osobu bez xxxxxxxxxx odkladu vyrozumí. Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx od místa xxxxxxxx xxxxxx rodičů xxxx jiných fyzických xxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx [§61 odst. 3 xxxx. x)].

XXXXX VII

PÉČE O XXXX VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU XXXXXXXXX

§31

(1) Xxxx x xxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x cílem xxxxxxx jim xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pracovního.

(2) Xxxx x děti xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností zabezpečována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx kuratela"); xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zmírnění xxxx zamezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vývoje dítěte.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním oprávněním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činností, které xxxx xxxxxxxxx.

§32

(1) Obecní xxxx xxx péči o xxxx xxxxxxx x §6

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na děti xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návykové xxxxx xxxx páchajícími xxxxxxxx xxxxxxx,

x) sleduje x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x násilí,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zabraňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) nabízí xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx času xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxx xxxx o xxxx xxxxxxx x §6

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v chování x jednání xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pachatelům trestné xxxxxxxx,

x) upozorňuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dětem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx získávání možnosti xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx povolání, xxxxxxx xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

c) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu práce xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx,

x) usměrňuje péči x tyto xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovaných xxxxxxxx xxxxxx, obcemi, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx dětem xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx chování.

(3) Zaměstnanci xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x §6

x) jsou x xxxxxxx styku s xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx výchovu,

b) xxxx xxxxxxxxxx působení xx xxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx děti xxxxx xxxxx x povahy xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxx, v xxxxxxxxx, xxx xx xxxx zpravidla xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx kuratela se xxxxxxxx zejména xx

x) xxxxxxxxxxx situace v xxxxxxx xxxxxxxx patologických xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx přestupkovém xxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxxxxx, trestním xxxxxx xxxxxxx proti mladistvému x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dětí mladších 15 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu29),

c) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dětí x xxxxxxxx ochrannou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx vazby x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) spolupráci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx, a xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx trestního řízení x u xxxx xxxxxxxx 15 let xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx opatření uložených xxxxxx xx mladistvému xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx29),

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) xx propuštění x ochranné xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx propuštění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti,

f) xxxxxxxxx návazné péče xxxxx uvedeným v xxxxxxx x) i xx dosažení xxxxxxxxxx, xxxxxxx dojde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxxx návazné xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx spolupracovat xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxx výchovy.

§33

(1) Orgánem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxx xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx29) xx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Orgánem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx je obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností; xxxxxxx xxxxxxx x přestupku, xx-xx xxxxxxxxx mladistvý, xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do tohoto xxxxxxxx xxxxx.

§34

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx32) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výchovných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §6.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx33)

x) x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovaného xxxxxxx,

x) xxx xx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxx x něj odsouzená xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx dítěte.

(3) Xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx povinen alespoň xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx dítě,

a) xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx výkonu trestu xxxxxx svobody, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

b) x xxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obviněná xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx ve věznici xxxxxxxx nahlížet do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x přípravě odsouzeného xxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, x xxxxxx, x xxx ve xxxxxxx xxxxxx odsouzená xxxx xxxxxxxx xxxx, x x xxxx xxxx xxxx x xxxx.

(5) Xxxxxxx32) xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazenému xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx věznice, xxxxxxx xxxxxxxxx do dokumentace xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnance s xxxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx. Věznice x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informovat xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxx, xxx xxxx xxxx z xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x výkonu zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxx zaměstnance xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, titul x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX VIII

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ XXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXX

§35

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x

x) xxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2,

x) xxxx, xxxxx jsou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x nemají xx xxxxx území xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rodiče xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vůči xxxxx dětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x České republice.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x cizině Úřad

a) xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu33a) x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx34),

x) vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyžaduje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xx žádost xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dětí, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xx xxxxx xxxxx trvalý xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxxxx x jiných xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x jiné listiny x xxxxxx,

x) spolupracuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobnými Xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx ve xxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, x xx-xx to xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x nich xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zjišťovat xxxxxxxxx x výdělkové xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vyživovací povinnosti, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxxxx x cizině x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx prostředí x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jedná x příslušnými orgány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Úřad x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx ciziny,

j) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx podalo žádost x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xx xxxxx Xxxxx republiky se xxxxxxx bez doprovodu xxxxx xxxxxx 18 xxx, která xx xxxx zodpovídá podle xxxxxxxx xxxx platného xx území xxxxx, xxxxx občanství xxxx xx, nebo x xxxxxxx, že xx xxxx osobou bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx34a),

x) xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx34c),

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx58),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx působnosti v xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx nebo předávání xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.34b)

(4) Xxx xxxxx působnosti Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx požadovanou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob59).

§35a

Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nároků xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x cizině xxxxxxxxx o tom, xx xxxx xx xxxxxx x nachází xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu dítěte; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zástupce.

§36

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx bez xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx známo,

že xx xx území xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 bez xxxxxxxxx rodičů xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx, xxx, x xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxx, xx dítě xxxx xxxxxxxx x cizině.

(3) Xxxxxxx xxxx při xxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) rodič xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,35) xxx-xx x xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x převzetím xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx hradí

a) rodič xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) ústavní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx náklady xxxxxx xxxxxxx, jinou osobou xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uhrazeny. X xxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

XXXXX XX

XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxxx xxxx je xxxxxxx učinit xxxxxxxx x ochraně xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základních xxxxxx x nejnutnějším xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx28) dítěti xxxxxxxxx x §2 odst. 3, xxxxxx-xx xx xxxxxx dítě bez xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vývoj xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xx-xx to xxxxx, x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx zastupitelský xxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx x xxx způsob xxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxx jinými xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. O skutečnostech xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx opatřeními, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,13)

x) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

c) podání xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,37)

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX XXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XXXX X PORADNÍ SBORY

§38

(1) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxxx38) komisi pro xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "komise").

(2) Xxxxxx

x) rozhoduje x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx (§48 x 49), xxxxx právnická nebo xxxxxxx osoba žádá xxxxx o pověření xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x), a x xxxxxx tohoto pověření (§50),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx předložené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx programy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxx xxxxxxxxxx,

x) koordinuje xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx písmen a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx členy xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx spolupůsobí xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zdravotnických pracovníků, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§48), xxxxxxxxxx sdružení, xxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. U předsedy xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(4) Komise xx xxxxxxx jednat x xxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se usnáší xxxxxxxx hlasů členů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X jednání xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx přizvat

a) xxxx, je-li xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx;

x) rodiče dítěte xxxx jiné xxxxxxx xxxxx odpovědné za xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, školského nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, církví x xxxxxxx právnických xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx

1. zřizovateli xxxx xxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxx x) bodu 1,

2. xxxxxxxxxxxxxx dětí xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) soudce;

f) xxxxxx xxxxxxxx;

x) jiné xxxxxxx xxxxx;

xx-xx to xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. c) až x) xx přizvou x jednání vždy, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx uvedených x odstavci 5 xx jednání xxxxxx xx xxxxx úkonem x xxxxxxx xxxxx,39) xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx g) xxxxxxx xxxx (platu). Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxx pracovnímu xxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxx x jimi xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však 120 Xx za xxxxxx xxxx 1 020 Xx za xxxxx xxx. Xxxxxx komise x osobám xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx dopravy xxxx předseda komise. Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

§38x

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx k plnění xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbor. Xxxxxxx xxxx zejména

a) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zajištění x xxxxxxx služeb xxx xxxxxx s xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, prevence xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jevů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx §39 a xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxx,

x) xx xxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pověření xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx kraje xxxxxxx x odvolává předsedu xxxxxxxxx sboru, xxxx xxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxxxxx sboru. Xxxxxxxxxx poradního sboru xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany.

(3) Xxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jde x xxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pedagogiky, xxxxxxxx obcí, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, orgánů xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx. Xxxxxxx sbor má xxxxxxx 5 členů. Xxx jednání xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx sboru x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7 xxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výdělku xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§38x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx 5 xxxxx x je xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx.

(2) Ministr xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx poradního xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx členy poradního xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx práce x xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx-xxxxxx ochrany. Tajemník xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx platí §38a xxxx. 3 xxxxxxx. Xxx účast členů xx jednání xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 5 xxxxxxx x pro stanovení xxxxxx platí §38 xxxx. 7 obdobně x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplácí xxxxxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ XXXXXXX

§39

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx o děti,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx zřizovat fyzické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx §49.

§40

Xxxxxxxx odborného poradenství xxx xxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměřená xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rodičů a xxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxx poradenství xx xxxxxxxxx xxxx zprostředkovávají xxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx rodinných, xxxxxxxxxx x mezigeneračních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x péče x děti.

(2) Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx poradenství xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§41

Zařízení xxxxxxxx výchovné xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §6; xxxxx xxxxx nabízí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovedností, xxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§42

(1) Xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxxxx ochranu x xxxxx dítěti, xxxxx xx ocitlo bez xxxxxxxxx péče xxxx xxxx-xx xxxx život xxxx příznivý xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx-xx se xxxx xxx xxxx přiměřené xxxx xxxx (§15), xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zneužívané xxxxx x dítě, xxxxx se xxxxxx x prostředí xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x pomoc xxxxxxxx xxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx potřeb, xxxxxx xxxxxxxxx, x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; §13a xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,

c) xx xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx dítěte, xxxx

x) xxxxxx-xx x to xxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxx xxxxxxxxxx 28 dětí, x xx x x případě, xx xxxx zařízení xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; tento xxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx do xxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx věcí xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povoleného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxxx x 4 xxxx xxxxxxx xx xxxx zařízení.

(5) Xxxxx pobytu xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx trvat xxxxxxx po dobu

a) 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) 6 xxxxxx, je-li xxxx umístěno x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxx xxxx jiná osoba xxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxxx převzít xxxx xx osobní xxxx; xxxxxxx doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x výchovném xxxxxxxx xxxxx §13a, xxxxxx byl nařízen xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxx xx dobu, xx xxxxxx trvá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxx pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §971 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) a x), xx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxx musí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soud39b), zajistit xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xx-xx dítě xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,

x) xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §30,

c) platí xxx xxxxxx povinností xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc §29 xxxxxxx.

(8) Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx, jen xxxxxxxx xxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) název xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx dítěte, datum xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx, případně xxx xxxx obvyklého xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonných zástupců xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxx xx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx při xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxx xx na pobyt xxxxxx vztahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a způsob xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx osobami x xxxxxxxx okruhu xxxxxx xxxx,

x) způsob x xxxx úhrady xxxxxxxxx za pobyt xxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxx, xx výše xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uvedené x §42c odst. 1 xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x zákonným xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) V zařízení xx xxxxxxxxx ochrana x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v §37 xxxx. 1, x xx po xxxx, xxx rozhodne soud x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření13).

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxx, které byly xxxxxxx xx zařízení, x xxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx věk xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §10 xxxx. 4 xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxx propuštění xxxxxx xx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx při přijetí xxxxxx do tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

§42x

(1) Xxxxxxxx pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx plné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ošacení,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči,

c) xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx28),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx rodičům xxxx xxxxxx odpovědným xx výchovu xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxx zájmovou činnost xxxx,

x) je povinno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xx povinno xxxxxxxxxxxxx x rodinou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx x zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx rodičovských x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx rodič xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

i) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxx x dětech x xxxxx zařízení

a) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxx; není-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,

3. adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx jiný xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do zařízení,

4. xxxxx x čas xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxx dítěte do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. údaje xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxx 1 xx 5,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 8,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodech,

5. kopie xxxxxxx obecnímu úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xx dítě xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

6. další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxx přerušit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx chování, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x děti xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxx přítomen xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx zdraví xx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xx xx dobu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítěte xx zařízení, a xxxxxxx o tom xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o dítěti,

3. xxxxxxx od xxxxxx xx dočasné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dalším xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dítěti,

4. xxxxxxx xxxxx umístěným xxxxx §42 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx pobytu xxxxxx xxxx xxxxxx fyzických xxxx,

5. zastoupit xxxx x xxxxxxx záležitostech,

6. xxxxxxx vyšetření dítěte, xxx xxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx návykové látky,

b) xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zrušení umístění xxxxxx v zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx, x vyrozumět o xxx příslušný orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxxxxx xxxxx podnět x xxxxxx styku xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx dítěte, x xxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx,

6. projednat xxxxxx xxxxxxxx zásadní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx zákonnými xxxxxxxx xxxxxx, nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x provedeném xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dát xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. propustit xxxx xxxx, xx se xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, ne však xxxxx, než dítě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xx krajský xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxxx ředitele, xxxxx xx, x xxxxxxx, že zastupuje xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x další xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxx takového xxxxxxxx xx možné xxx

x) xx základě rozhodnutí xxxxx, xxxxx xxxx xxxx do zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x po xxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

b) x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte, pokud xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 písm. x), xxxx

x) s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 8.

(8) Xxxxxxxxxx odstavce 7 xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx péči x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odkladu. X xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxx, které vedly x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx souhlasu xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. x) x c), xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 písm. x). X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx podmínky xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 7 a 8 xxxxx také x xxxxxxx, xx má xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Příspěvek na xxxxxx xxxxxx x xxxx

§42x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx x péče poskytované x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxx §42c xx 42f, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, kterému xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx výživou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx rodič xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x takovém xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osiřelého xxxxxx.

(2) Xxxxxx se na xxxxxxx příspěvku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhoduje xxxxxxx xxxxxxxx. X odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§42x

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, 1,6xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx39f). Xxxx xxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Věk dítěte xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx39f) pro xxxxxxxxx částek podle xxxxxxxx 1 xx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dítě podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39d), xxxxxxx se o xxxx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx umístěných společně x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 10 % x xxxx rodičovského xxxxxxxxx poskytovaného xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu39e).

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx činí xxxxx xxxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§42x

(1) Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §42b xxxx. 1 xxxx x podnětu xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sníží xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx zaplacení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx39f) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx nevyžaduje, xxxxxxxx xxxxx uvedená x §42b xxxx. 1 xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pomoci v xxxxxx nouzi xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx39g). Xxxxxxxxx se nevyžaduje xxx x xxxxxxx, xxx by po xxxxxxx podle věty xxxxx byl xxxxx xxx 100 Kč.

(2) Xxxxx uvedené x §42b xxxx. 1 xxxx povinny xxxxxxx xxxx svých xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx nevyžadování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx po xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prokazovat, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo nevyžadování xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxxx oznamovat xxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxx xx výši xxxxxxxxx stanovenou podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx příspěvek xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 1, x xx od doby, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx prokázání xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xx xxxx, kdy xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx39f).

§42e

Výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx39h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxx stanovenou v §42c odst. 1 xxxxx věku dítěte.

§42e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/2006 Sb. x účinností xx 1.6.2006

§42x

(1) Příspěvek xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx měsíce. Příspěvek xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx dítě x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 15.00 xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 2 dnů xx xxxx xxxxxxxx, snižuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx den o xxxxx xxxxxxxxx; denní xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxx-xx dítě xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedoplatků xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pobytu xxxxxx x xxxxxxxx. Výsledky xxxxxxxxxx písemně oznámí xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx učiní xx xxxxxxxx kalendářního xxxx.

Xxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§42x

(1) Zřizovatel zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxx xx státní xxxxxxxxx za xxxxx x xxxx poskytovanou xxxxxxxxxxx dítěti v xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx příspěvek xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx nezletilému xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc do xxxx dnů xxx xxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxx dítěte xxxxx §42 xxxx. 12. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxx důvodný, vyrozumí x xxx zařízení x jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx zařízení pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx je povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, v xxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Státní příspěvek

a) xxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxx xx xxxx 22 800 Xx,

x) xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxx, x xxxx xxxx pobývá xxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx 2 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx; xxx, ve kterém xxxx odejde ze xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx hodině, xxxx den, xx xxxxxx se xxxxx xx zařízení před xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 2 xxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nařízení xxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx dosud x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytována xxxx x tomto zařízení, x to xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx §28.

(4) Xxxxx xx xxxxxx příspěvek xxxxxx

x) xxxx, kterým xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxx, kterým bylo xxxx svěřeno xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x); pokud xxxx xxxxxx x péči xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x po xxxxx xxx, xxxxxx nárok xx státní xxxxxxxxx xxxx, kdy dítě xxxxxxxx zařízení, nebo

b) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxx, xxxx, x xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odeslal zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxx, xx nepovažuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx splňuje xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a po xxxx kalendářního měsíce xx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xx výše xxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx.

§42x

(1) Státní příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx x české měně, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx náleží, xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x změně výše xxxxxxxx příspěvku. Xxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x přiznání xxxxx státního xxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prokázán.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx poukazuje xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxxx.

§42i

(1) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxx xxxxxx xxxxxxx x přiznání příspěvku x příslušného xxxxxxxxx xxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42j

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxx nárok xx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx část xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přiznán x nižší částce, xxx x jaké xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx náležel,

c) xxxxxxx xx pozdějšího data xxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx,

xxxxxx se xxxx xxxxx xxx dne, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 3 xxxx xxxxxx ode xxx, xxx to xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvku zjistil, xxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Státní příspěvek xxxxxxxx

x) přiznaný,

b) xxxxxxxxx, xxxx

x) vyplácený xxxx xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx, než x xxxx náleží,

se xxxxxx, xxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, a to xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42k xxxx. 3 zůstává xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx po xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42x

(1) Zřizovatel zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx 8 xxx xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jeho výši xxxx výplatu, xxxxx-xx x skutečnosti xxxxxxx x §42n.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx krajským xxxxxx, který o xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro nárok xx xxxxxx příspěvek, xxxx výši nebo xxxxxxx, je povinen xxxx xxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx xx 8 xxx, pokud xxxxxxx xxxx nestanoví xxxxx xxxxx.

(3) Zřizovatel xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxxx některou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx neprávem xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxx, xx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neprávem xxxx x nesprávné xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxx vyplacen.

(5) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxx krajský xxxx, xxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx. Částky xxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx přiznaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx státního xxxxxxxxx neprávem přiznaného xxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42l

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahajuje xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx zřizovatele xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo kraj,

b) xxxxx zřizovatele xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pověření x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xx státní xxxxxxxxx,

x) xxxxx účtu xxxx xxxx, xx xxxxx se státní xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc, které xxxxxxxxx zřizovateli nárok xx xxxxxx příspěvek; xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx narození, xxxxxx-xx xx rodné číslo xxxxxxxxx, místo trvalého xxxxxx, xxxxx přijetí x datum xxxxxxxx xxxxxx v zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx ukončen, jméno, xxxxxxxx x adresu xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umístěno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 odst. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx x důvodnosti xxxxx §42g odst. 1.

(4) Xx-xx žádáno x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx o xxxx xx více xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 písm. x), x) x x) xx xxxxx takové xxxxxxxx samostatně.

§42m

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §42k xxxx. 1 x 2 x §42n a xxx xxxxxxx zřizovatele xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xxxxxxxxx xxxxx příslušnému x rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pověřil xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx tímto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42n

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx na výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx výši xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx x kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xx má xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo xx xxxxx počtu xxxx, xxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx dětí xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nejpozději xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který se xx státní příspěvek xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx ke xxxxx počtu xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx změně xxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje uvedené x §42l odst. 3 písm. x), x v případě, xx bylo do xxxxxxxx dítě xxxx xxxxxxxx, též xxxxx xxxxxxx v §42l xxxx. 3 písm. x).

(3) X xxxxx xxxx státního příspěvku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxx xxxxxxxx příspěvku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxx po xxxxxxxx 2 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 splněna, nárok xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx 1 xxxx (§42j).

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx určeny xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x §6. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx.

(2) Účelem xxxxxx xx xxxxxxxx rekreačních xxxxxxxx xxx děti xx výchovné xxxxxxxx xx děti směřující x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poruch xxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§47

§47 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX VÝKONU XXXXXXXXXX XXXX

§47x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pečující a xxxxx v xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx pečující a xxxxx v xxxxxxxx xx

x) právo na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x svěřené xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče

1. xx xxxx, xxx xx xxxxx pečující xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx osoby blízké,

2. xxx narození xxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí,

4. xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dítěte, x xxxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních dnů x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx alespoň xxxx 2 xxx,

x) právo xx zprostředkování psychologické, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxx za 6 xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxx na xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxx pomoci xxx zajištění xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx x při xxxxxxxxx asistence xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx znalosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx x xxxxxxx 24 xxxxx x xxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců xx sobě xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx §47b xxxx. 5 x spolupracovat xx zaměstnancem pověřeným xxxxxxxx xxxxx dětí xxxxx §19 xxxx. 6,

x) x souladu x individuálním plánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§47x

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci, navrhne xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx péče, která xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §47a x xxxxxxxx xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x výkonu pěstounské xxxx uzavřena xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx osoba pečující xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §47a xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxxxxxx příslušného obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx v xxxxxxx x rozhodnutím soudu x svěření xxxxxx xx péče osoby xxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxx x x individuálním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx zpracován. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx a individuálním xxxxxxxx xxxxxx x x potřebám osoby xxxxxxxx nebo osoby x xxxxxxxx, xxxxx xxxx spojeny x xxxxxxx xxxx o xxxxxxx dítě.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností, xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx souhlasem příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx úřad, xxxxxxx xxxx xxxx pověřená xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody x výkonu pěstounské xxxx.

(5) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pěstounské péče, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx povinni xxxxxxxxx xxxxxx za 2 xxxxxx být x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x evidenci x s xxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxx. O průběhu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu nemá xxxxx pečující nebo xxxxx v evidenci xxxxxx xxxxx, obecního xxxxx, krajského úřadu xxxx pověřená xxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx dětí.

(7) Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osobou x evidenci, xxxxxxxx xxxxxxxxx jedinou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx svěřených xxxx a xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx některé nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx společné xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx svěřených xx výlučné xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxx xxxx osobou x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

§47x

(1) Dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx po dobu, xx kterou

a) xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx dítě xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) je xxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) probíhá soudní xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx, x němuž xxxx vyživovací xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad, obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, krajský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností, ke xxxxxx xx osoba xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx zavázala x xxxxxx o xxxxxx pěstounské péče,

b) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx naplňování dohody x xxxxxx pěstounské xxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxx xxxxxxx důvodu xx xxxxxx osoby x xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx nebo osoba x evidenci mohou xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxx udání xxxxxx.

(4) Xxxxxxx strana, která xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x osobou x xxxxxxxx vypověděla, x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, v xxxxx obvodu má xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx obvodu má xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pobyt, xx xxxxxxx xxxx, xx xx dozví o xxxxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx 30 xxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxx podrobnosti ohledně xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §47a.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vypovězena xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §47a příslušný xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx §47b xxxx. 2.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx skončí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx výpověď xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx však xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxx §47b odst. 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47b xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, krajský úřad, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx uzavřely dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §47b. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dětem x xx provádění xxxxxxx xxx pěstounskou xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) 48 000 Xx za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx pravomocné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx kalendářní xxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx dvanáctině z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a), x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc nebo xxxx část x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxx dohoda x výkonu pěstounské xxxx.

(3) O přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pečujících x osob x xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxx jejichž práva x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce x xxxx, na xxxxxx byla xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx v evidenci, xx-xx to xxxxxxxx x datum xxxxxxxx, x dále xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxx x cizině,

c) přiložit xxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Státní xxxxxxxxx xx výkon pěstounské xxxx xx přiznává xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx lhůtě xx 60 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byl xxxxxx příspěvek na xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx, xxxx dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx na výkon xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xx xx xxxx, x xxx tento xxxxxxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx xxxxxx xxxx. X tomto xxxxxxx xx xxxxxx příspěvek xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxx do 15. xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na výkon xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, xxxxx xxxxx příspěvek xxxxxxxx, xx 15 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx tento xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx x xxxxx xxxx státního xxxxxxxxx xxxx x zastavení xxxx xxxxxxx. Zjistí-li xx, xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, obecní xxxx, krajský úřad xxxx pověřená xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xx státní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx za xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx uzavření dohody x xxxxxx pěstounské xxxx.

(8) Pro rozhodování x státním xxxxxxxxx xxxxx odstavců 5 xx 7 xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

XXXXX II

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ XXXX

§47x

Xxxxx xxxxx pěstounské xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxx potřeb dítěte,

b) xxxxxx xxxxxxxx,

x) příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

e) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx dítěte

§47f

(1) Xxxxx xx příspěvek na xxxxxx potřeb dítěte xx nezletilé xxxxxxxxxxxx xxxx56) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxx osobě xxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dvacátého xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx56), xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx9b) x xxxxxx, xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx zletilosti osobou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx dítěte činí xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) 4&xxxx;950 Xx xxx xxxx xx věku xx 6 let,

b) 6&xxxx;105 Kč xxx xxxx xx xxxx xx 6 xx 12 xxx,

x) 6 985 Xx pro dítě xx věku od 12 xx 18 xxx,

x) 7&xxxx;260 Kč xxx xxxx xx xxxx od 18 xx 26 xxx.

(4) Xxx-xx x xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závislou xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) Xx

Xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx II (xxxxxxx xxxxx závislost) Xx

Xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) Kč

Dítě xx xxxxxx xxxxxxxxxx XX (úplná závislost) Xx

Xx 6 xxx

5&xxxx;115

6&xxxx;105

6&xxxx;490

7&xxxx;040

6 - 12 xxx

6&xxxx;215

7&xxxx;480

7&xxxx;975

8&xxxx;635

12 - 18 xxx

7&xxxx;095

8&xxxx;580

9&xxxx;130

9&xxxx;570

18 - 26 xxx

7&xxxx;425

8&xxxx;910

9&xxxx;460

9&xxxx;900

§47x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx péči x xxxx xxxx mládež xxxx x péči xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx péči xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx podpoře.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte, xxx xx-xx vyšší, x xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx příspěvkem x xxxxxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2013

§47h

Příspěvek xxx ukončení xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx byla xx xxx dosažení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxx xxxxxx nároku xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx dítěte xxxxx §47f.

(2) Výše jednorázového xxxxxxxxx xxxx 25&xxxx;000 Xx.

(3) Nárok na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx náleží xxx xxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xxxxxx xxxxxxxx

§47x

(1) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx osoba xxxxxxxx x osoba x xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxx56), které jí xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx příspěvek na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx příspěvek.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx pečující xxxx osobou v xxxxxxxx xxx manželé xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx pěstouna xxxxx jednomu x xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx výše odměny xxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx nebo xxx poručníci spolu xxxxxxx po dobu xxx xxxxxx prokazatelně xxxxxx, rozhodnout, že xx nepostupuje xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxxxxxx, xx xxx manželé xxxx xxx poručníci xxxx xxxxxx pečující xxxx xxxxxx x evidenci, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx x takovém xxxxxxx manželé nebo xxxxxxxxx o tom, xxxx x nich xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxx, platí §47n xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§47x

(1) Výše xxxxxx xxxxxxxx činí xx xxxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak,

a) 8&xxxx;000 Xx, xx-xx xxxxxxxx x jedno xxxx,

x) 18&xxxx;000 Xx, xx-xx pečováno o 2 xxxx,

x) 30&xxxx;000 Xx,

1. xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxx,

2. xx-xx pečováno xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx závislou na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx nepečuje x xxxxx xxxx.

(2) Xx každé xxxxx xxxx svěřené xx xxxx xxxxx pečující xx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx 1 x 2 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x). Za xxxxx xxxxx dítě, xxxxx xx osobě x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx, xx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxxxxx osobě pečující xxxx xxxxx v xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x případech hodných xxxxxxxxxx zřetele, zejména x ohledem na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pečující xxxx osoby x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx odměny xxxxxxxx xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Odměna xxxxxxxx xx poskytuje x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x evidenci, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx dočasná xxxxxxxx neschopnost vznikla xxxx x němž xxxx xxxxxxxx karanténa. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci x xxxxx přímém xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx za péči x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx pěstouna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §24b xxxx. 1 xxxx. x) a x).

§47x

Xxxxxx pěstouna se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx60) xxxxxxxx xx příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx má osoba xxxxxxxx, xxxxx převzala xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx pečující xxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, jde-li x xxxx ve xxxx

x) xx 6 xxx 8&xxxx;000 Xx,

x) xx 6 let xx 12 xxx 9&xxxx;000 Xx,

x) od 12 xxx do 18 xxx 10&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jednorázově.

§47l xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 401/2012 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2013

§47m

Příspěvek na xxxxxxxxx xxxxxxxx motorového xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla má xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v pěstounské xxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxx má xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxx x 3 xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dětí, xxx xxxxxxxxx xxxxx pečující xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") nebo zajistila xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx vozidlo nepoužívá xxx xxxxxxxxxx činnost.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 70 % xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxx 100&xxxx;000 Xx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 10 kalendářních xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 200 000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx příspěvku xx zakoupení motorového xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx; xxxxx tohoto příspěvku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx osoba xxxxxxxx xx 5 let xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx, prodala, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx o případ, xxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z vážných xxxxxxxxxxx důvodů, xx xxxxxxx vrátit xxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxxx motorového vozidla xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 xxx, xxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxxxx pěstounská xxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx příslušná krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xx dávka pěstounské xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xxx jsou xx xxxxxx poručníka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX PĚSTOUNSKÉ XXXX

§47x

Xxxxx oprávněných osob

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx je

a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hlášena x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu62), jde-li x xxxxxxx,

x) nezletilým xxxxxxxx svěřeným xx xxxxx České republiky xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) cizincem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxx mu xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x) xxxxxxxx příslušníkem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu62),

f) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx63) xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx nebo žadatelem x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu64) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx příslušníkem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx57),

x xx xxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx se xxxxxx bydlištěm, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x hmotné nouzi39g). Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx h).

(2) Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxx vydána xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx71) xxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx72) x je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx závodu xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx tomuto dítěti xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx62) x xxxx dítě má xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x). Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§47x

Xxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx

(1) Nárok xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče vzniká xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx osoby, xxxxx xx zájem xxxx xx xxxxxxxxx, splněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx x §47e xxxx. x) a x)

x) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v nižší xxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vyšší xxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx výměře.

(4) Podmínkou xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx xx písemný xxxxxxx oprávněné osoby x xxx, xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx právnické osoby x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, vyplácí xx xxxx xxxxxxxxxx, skutečnosti xxxxxxxxxxx nezaopatřenost xxxxxx56), xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxx §47w, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pěstounské xxxx, xxxx xxxx x výplatě. Mělo-li xxxxxxxxxxxx xxxx56) xxxxx xx dávku pěstounské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, náleží mu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dovršení xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx souhlas xxxxx věty první.

§47x

Xxxxx nároku na xxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx přiznaná x xxxxx částce, xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vyplacená x nižší xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, než od xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nebo zvýší, x xx xxx xxx, xx něhož xxxxx xxxx její xxxxxxx náleží, nejvýše xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx orgán xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo ode xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx nebo x přiznání xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx přiznaná, xxxxxxxxx, xxxx vyplácená xx xxxxx částce, xxx x jaké xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx xxxx výplata xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §47z xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x období, xx xxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxx výši, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxx xxxx ke xxx, xx xxxxxxx x takové xxxxx xxxxx x dávka xxxxxxxxxx xxxx se

a) xxxxxx, xxxxxxx nebo xx xxxx výše xxxxx, od xxxxxxx xxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) sníží, xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx,

x) odejme xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplacena.

Ustanovení §47z xxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47x

Xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §47e xxxx. a) x x) xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne, od xxxxxxx dávka xxxx xxxx část xxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §47q xxxx. 1.

(3) Xxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx uvedenou x §47e xxxx. x), x) x x) xxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xx 1 xxxx

x) xxx xxx převzetí xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx,

x) xxx xxx zakoupení xxxxxxxxxx vozidla nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx potřeb xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Lhůta xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx nepoužije, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §47q xxxx. 1.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navazuje-li xx dobu vazby xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obě xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx věty první xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavce 6 xx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xx něhož xxxxx na dávku xxxxx odstavce 6 xxxxxx.

§47x vložen právním xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47s

Přechod xxxxxx xx xxxxx pěstounské péče

(1) Xxxxx na dávku xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxx xx zástavy.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x dávce x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), xxxx, xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx, jestliže žili x xxxxxxxxxx xxxxxx x době její xxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx domácnosti xxxxxx xxx splněna x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx sirotčí xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx dávka xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněné xxxxx, vyplatí xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(4) Nároky xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx předmětem dědictví.

§47s xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47t

Způsob xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx uplynutí kalendářního xxxxxx, xx které xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vyplácejí v xxxxx měně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příjemcem dávky xxxxxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna v xxxxxxx uvést, kterým x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx provést změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx doručena.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx

(1) Příjemcem xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx příjemcem xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Krajská pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxx svěřena do xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx zvláštního příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podat. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže být xxx, xxxxx zájmy xxxx xx xxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Krajská pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dávku použít xx prospěch oprávněné xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xx žádost krajské xxxxxxx Úřadu práce xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx žádosti.

(5) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx zvláštního příjemce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 4.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxx x dávkách xxxxxxxxxx xxxx

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx.

(2) Řízení x přiznání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podané xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jejím xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx výplaty xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx úřední.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x příspěvku xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx x odvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60) x xxxxxxxx odměny xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požitků xxxx Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60).

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47w

Náležitosti xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezaopatřenost xxxxxx56), xx-xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxx, která xx xxxxx stát xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, který xxx xxxxx soudu na xxxxxxxx soudního xxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxx x xxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxxx pečuje,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické osoby, xxx-xx x nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §47f xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47j xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxx xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x nárok na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte,

e) doklad x výši xxxxxxx xx zakoupení motorového xxxxxxx xxxx nezbytnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx zakoupení motorového xxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§47x

Odvolání

O xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx péče vydanému xxxxxxxx pobočkou Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx

(1) Xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx nebo žadatel xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx ve skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Úřadu práce, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx výši xxxx výplatu, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x to xx lhůtě do xxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx zastavena, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx byl xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx musel x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté vrátit.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx neprávem xxxx x nesprávné výši xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplacena. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o žalobě, xx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxx xxxx kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx dluhu.

(3) X xxxxxxxxxx vrátit xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxx část xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx příjmem státního xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47xx

Xxxxxxxxx sdělovat údaje

(1) Xxxxxx orgány, další xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osoby, x xxxxxxxx příjemců xxxxx xxxxxxxxxx péče a xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, její xxxx nebo xxxxxxx; xxx-xx xxxx o xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50).

(2) Xxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx za xxxxxxxx, že xxxx xxx sdělení takových xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se za xx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mlčenlivosti xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx písemný xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx orgány a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, uvedené údaje.

§47za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX POVĚŘENÝMI OSOBAMI

§48

Výkon xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pověřené osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x pověření k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx osoby xxxxx x sociálně-právní xxxxxxx

x) xxxxxxxxx činnost xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. a) x §11 odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx před škodlivými xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §31 a 32,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx uvedená x §39,

x) xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b,

e) xxxxxxx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx [§19a xxxx. 1 xxxx. x)], xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx (§11 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx těmto žadatelům x poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx pěstounům poradenskou xxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx pečující, s xxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§47b), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče; xxxxx osoba xxxxxxxx x tuto službu xxxxxx, je pověřená xxxxx povinna xxxxxxxxx x poradenskou xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stát xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx děti xxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx, x oznamovat xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pověřené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxx xx uveden x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x), xxxx povinny splnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 2 xxxx. x) x x). X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxx povinny xxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxx rodinné xxxx x xxxxxx nejméně 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx65) x xxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxx.

§49

Xxxxxxxx pověření

(1) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxx x rozhodování x xxxxxxxx příslušná komise xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. a).

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxx x §49a xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx poskytovat,

2. xxxxxxxxx xxxxx, která bude xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx prokázané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxx-xx x pověření xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §39 odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) vlastnické nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrana, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx materiální x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xxxxx pověřená xxxxx nevydává xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx účely rozhodování x vydání pověření xx krajský úřad xxxx xxxxxx vyžádá xxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx žadatel xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx organizační xxxxxx, x v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxx xx trvalý xxxxx xxxx sídlo, vyžádá xx také xxxxxxxxx xxxxxx obecního xxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xx xxxxxxx zejména x dosavadní činnosti xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxx pověření xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx

x) x právnické osoby xxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45), xxxxx xx ve veřejném xxxxxxxxx zapsána,

b) x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxxxx popis činností, xx xxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx,

x) místo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

e) jméno, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) výpis x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx vedené xx xxxxxxx, ve xxxxxxx

1. xx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx fyzická xxxxx zdržovala nepřetržitě xxxx xxx 3 xxxxxx,

2. xx právnická xxxxx sídlo xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxx xxxxx;

xxxxx doklad xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se vydá, xxxxxxx-xx žadatel, že xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 2. X xxxxxxx, xx xxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxx má být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx krajský úřad xxxxxxx požádat o xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx má xxx zařízení xxxxxxx. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx osoba xxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx výchovně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx název x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx je uvedeno x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zařízení sociálně-právní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx krajský xxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx nového xxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx odůvodněno zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx území xxxxx. Xx vydání xxxxxxxx o rozšíření xxxx xxxxx vykonávání xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 obdobně.

(8) Xx xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx spáchaný x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vykonáváním činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany; je-li xxxxx žadateli xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx sociálně-právní ochranu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx uvedený x xxxxx věty před xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, a to xx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx o pověření xxxxxxxxx xxxxxx podle §38 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu uzavřela xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Pojištění xxxx být xxxxxxxx xx xxxxx dobu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx. Pověřená xxxxx xx povinna do 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaslat její xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání pověření xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx 15 dnů xx xxxxxx vzniku,

b) xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o své xxxxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx nebo jiný xxxxxx, který obsahuje xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §57 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxx x místo xxxxxx výchovně rekreačního xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx před započetím xxxx xxxxxx.

(11) Orgány, xxxxx vydaly xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx sdělovat xxxxxxxxxxxx údaje x xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx kterým xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x jakých xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon sociálně-právní xxxxxxx pověřenými xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx x krajský úřad, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx v xxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx činnost související xx sociálně-právní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx zjištěné xxx xxxxxxxx krajskému úřadu, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§49a

Odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilostí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx pověřenými xxxxxxx xx xxxxxx

x) řádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na sociální xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx ošetřovatelství, x x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx lékařství,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a sociální xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx činnost, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx studium xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ukončené studium xxx diplomované xxxxxxxxx xxxxxx xxxx řádně xxxxxxxx xxxxxxxxx studium x xxxxxx oborech,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém se xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti na xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45b), x praxe x trvání xxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxx pro sociální xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx65) x rozsahu xxxxxxx 200 xxxxx x xxxxx x oblasti xxxx o xxxxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odborné vzdělání x xxxx oblasti xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx v písmenech x) a x),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílající xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45c), je-li xxxx xxxxxxxx zaměřena xx xxxxx xxx xxxx x děti, xxxxxx x xxxxxx x jejich xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzením o xxxxxxx praxi, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby, u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx45d) získali v xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx45a).

(5) Na xxxxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx mohou xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx odborně způsobilé xxxxx a nejde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx výchovu dítěte, xxxxxxxxxxx, pěstounům x xxxxxxxx o osvojení xxxxxx xxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxxxx získat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní ochrany. Xx lhůty 2 xxx xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx xx osoba xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přímo xx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §59 xx 59g x xxxxxxx, xx xxx x zvlášť xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx osoba xxxxxxx, na xxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx [§49 xxxx. 10 xxxx. x)],

x) pokud po xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxx nezačala xxxxx xxxxxxx, xx niž xx xxxx vydáno xxxxxxxx, vykonávat, xxxx

x) xxxxx xxxx pověřená xxxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx čin xxxxxxx x §49 xxxx. 8.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx až xx xxxx letech xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní moci.

(3) Xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

INSPEKCE XXXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

§50x

Xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx provádí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx kvalita poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx65) o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§50a vložen xxxxxxx předpisem x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

ČÁST XXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§51

Povinnosti xxxxxx sociálně-právní ochrany xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxx z evidence x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx orgánů.

(2) Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x elektronické podobě xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx ostatním xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany zprostředkujícím xxxxxxxx nebo pěstounskou xxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x občanskoprávním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu29).

(4) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x poměrech xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx soud o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poměrech xxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29) řízení xxxxxxxx se xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx své xxxxxxxx, x xxxxxxxx jmenných xxxxx,

x) poskytuje pověřené xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxx potřebné xxx poskytnutí sociální xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(5) Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx žádost xxxxxxxxxx

1. soudu x xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

2. orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx potřebné xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx47a),

5. xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx podání xxxxxx soudu na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 informace o xxxxxxxx x rodině xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx zařízení xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, a xx-xx xxxxxx dítěti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx osvojení, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx svobody, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxx xxxxxx,

8. intervenčnímu xxxxxx údaje, xxxxx xx orgán sociálně-právní xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely poskytování xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o sociálních xxxxxxxx65),

9. xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxxx obecní xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx48), xxxx xx xxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx rodiči, xxxxxx xxxxxxx odpovědnými xx xxxxxxx dítěte x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x domácnosti obývané xxxxxxx, nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx Probační x xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx informace x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx krajské pobočce Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, sportovní nebo xxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx47a), xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zákazu xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx Veřejnému ochránci xxxx informace, xxxxx xx xxxxxx při xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx47b).

§52

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xx krajského úřadu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx x zaměstnanci xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona navštěvovat xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x zaměstnání xxxx x jiném xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, jak xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žije a xxxx má xxxx xxxxxxx.

(2) Zaměstnanci x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx obce zařazení xx obecního xxxxx x zaměstnanci obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx snímky x xxxxxxxx x xxxxxxx záznamy xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx, je-li to xxxxx xxx účely xxxxxxx práv dítěte.49)

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, zaměstnanci xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx úřadu, zaměstnanci xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností zařazení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, titul x xxxxxxxxxxxxx a vymezena xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx.

§53

Povinnosti státních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx c),

e) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx49a) xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ze zanedbávání xxxx x něj. Xxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu vyžádané xxxxxxx sociálně-právní ochrany, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb zvláštní xxxxxx xxxxxxx.50)

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx při ochraně xxxxx a práv xxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx dostavovat x osobnímu xxxxxxx, xxxxxxxxx listiny a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xx-xx xxxx třeba xxx výkon xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedených x §52 odst. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany a xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xx obecního xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx dítě xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx i na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, v xxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx dítěte může xxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 20 000 Xx, xxxxxxx-xx povinnost xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) až x). Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx uložit do 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§53x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje

a) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx, x žadatelích x xxxx dávky x o xxxxxxxxxx xxxxxx dávek,

b) o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dětí xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx v evidenci.

Veškeré xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx66).

(2) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) krajským pobočkám Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x řízením x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx sděluje x informačního xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, pěstounské péče xx xxxxxxxxxx xxxx x pěstounské xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx plnění xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu osobních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, krajské xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx zpracování údajů xxxxx odstavce 1, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ukončených xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxx x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx k poslednímu xxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx systému.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany

a) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) údaje x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx systému cizinců,

d) xxxxx x registru xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v informačních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x).

(6) Poskytovanými údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, místo a xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx.

(7) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx x okres xxxxxxxx; x občana, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxxxxx došlo,

e) rodné xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rodné xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x případě, xx jeden x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx,

x) rodinný stav, xxxxx xxxx změny x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení manžela x datum jeho xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo xxxxxx,

x) u xxxxxxxx xxxxxx původní a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a nové xxxxx číslo xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx osvojitelů x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Poskytovanými údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví x xxxx xxxxx,

x) místo x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx změny,

f) státní xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,

i) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

k) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx manžela, xxxxx xxxxx xxxx datum xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx o xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx mrtvého xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x nové xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, původní x nové xxxxx xxxxx dítěte, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx čísla xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o osvojení xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dítěte cizince,

2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx manželu rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx svěřen xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx cizincem, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je cizinec,

3. xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx 65 let nebo xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, xxx-xx o sloučení xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

4. cizince, xxxxx je nezaopatřeným xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx sestupné xxxxx nebo takovým xxxxxxxxx manžela občana Xxxxxxxx xxxx,

5. rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx číslo; xxx-xx x cizince, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx,

x) místo xxxxxxxx; x fyzické osoby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo x xxxx změny.

(10) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(11) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.

§54

Vedení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x §6,

x) xxxxxx byl xxxxxxxxx opatrovníkem nebo xxxxxxxxxx.

§55

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx rodičů, xxxxx x výchovných xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx šetření x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, písemná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů, xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Spisovou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, mikrografické xxxxxxx, tištěné xxxxxxxx xxxxxxxxx archivačního systému x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx produkty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx věci xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ověřenou kopii xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vede obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dokumentace. Xxxx xxxxxxxxxx se nevydávají xxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx týkají xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nahlížet xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x dítěti, nejde-li x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx oprávněn xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx náleží rodičovská xxxxxxxxxxx, xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zástupce na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx bude xxxxx xxxxxxx dokumentace xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx doprovod. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx udělené xxxx xxxx xxxx xxxxx při xxxxxxxxx xx xxxxxxx dokumentace xxxxx xx z xx výpisy x xxxxxxxxx xx úhradu xxxxx xxxxxxx dokumentace xxxx xxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx úhrady xx pořízení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx50a). Xx xxxxxxxxx xx spisové dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím50b). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osvojení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jakmile xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany. Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požádali x nahlédnutí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xx xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx za výchovu xxxxxx umožní xxxxxxxxxx xx spisové xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx případě se xxxxxxxx rozhodnutí, xxxx

x) xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx zjistit, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §7.

(7) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx obsažených xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx

x) xxxxxx, xx xxxx 15 xxx následujících xx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) dítěte, které xxxx osvojeno nebo xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x němž dítě xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) žadatelů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx, xx xxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, v xxxx došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 x 27a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 obdobně.

§56

Pro vedení xxxxxxx x dítěti jinými xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x x xxxxxxxxx xx spisovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xx krajského xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x orgánech sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx, která xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx skutečnosti xxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx obětí xxxxxxxx násilí x xxxxxx s xxxxxxx, x jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx bylo xxxx svěřeno xx xxxx xxxx osvojením, xxxxx x x xxxxx xxxxxx takového xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x druhé x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Povinnosti xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedení xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx obdobně x xxx xxxxxxxx xxxxx a jiné xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x zařízeními xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx jsou oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx nezbytný x plnění xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx i xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu50c) xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x to x rozsahu x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx zřízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nese xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx, kraj xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nárok na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42g xx 42n.

(3) Xxxxxxxx-xxxxxx ochrana xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx pobytu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pobytu xxxxxx x zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx a správy xxxxx dítěte.51)

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právního předpisu.40) Xxxxxxxxxx může stanovit xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

§58x

Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§58x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pěstounské xxxx, xxxxx došlo od xxxxxxx xxxxxx nabytí xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k růstu xxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx xx domácnost xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň x 5 %.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte x jeho xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dítěte xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx stát se xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x přijetí xxxxxx xx rodiny xxxxx §11 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx péče a xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx a dovedností x oblasti xxxxxxx x xxxx o xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x osoby x evidenci.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kvality sociálně-právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pověření xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. x) xx f),

c) xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

ČÁST DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

§59

(1) Fyzická, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxx xxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxx pověření xxxxxxx xxxxxxxx v §48 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §19a xxxx. 2 zprostředkuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §19a xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx do xxx xxxx xxxx x xxxxxxx přijmout je xx péče trvalé, xxxxx §10a xxxx. 2, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo rozšířením xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx svěřené xx xxxx xxxxxx člověka xxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dítě xxx náležitého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy xx zdraví, xxxx x důsledku xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx zdraví jiné xxxxx nebo škodu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) zneužívá xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx pracím nepřiměřeným xxxx věku a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx maří xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výchovném xxxxxxxx podle §13 xxxx. 1.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností x výchovném opatření xxxxx §13 xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) až x) xxxx podle odstavců 2 x 3 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč x xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) pokutu xx 200&xxxx;000 Xx.

§59a

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 6.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx, školské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, školského xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx pověřená xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesdělí bezplatně xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 50 000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx §12 xxxx 13,

x) nepřevezme xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §36 odst. 3, xxxxxxx mu x xxx xxxxxxx závažná xxxxxxxx, nebo

c) neoznámí xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxx xx xxxx budoucímu osvojiteli xxxxx §823 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Kč.

§59e

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) opakovaně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) nepředá xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nedá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx dítěte x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podnětu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx,

x) opakovaně xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx pokud ředitel xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx návštěvu rodičů xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zástupcům, xxxxx xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí xx xxxxxx žádost,

f) neprojedná xxxxxx s dítětem x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nehrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx podnět xxxxx x ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx zástupci xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dítě xxxx, xx se xxxxxxxx o rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx může být xxxx převzato osobou xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx běžných xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dítěte xxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nevydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx poskytované xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42b, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx §42d nevyžaduje.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx d) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx do 1 xxxx.

§59x

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx se xxxx pověřená osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) překročí xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x rámci rozsahu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany stanoveného x pověření,

c) poruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx porušuje soustavně,

d) xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo opakovaně xxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu činností xxxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření,

g) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx xxxx jiný xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti x pravidla hospodaření, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jiný xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx,

x) neoznámí termín x místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pověření,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §49 xxxx. 8, xxxx poskytuje xxxxxxxx-xxxxxx ochranu prostřednictvím xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby,

k) neřídí xx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

l) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pomoc xxxxxx při ochraně xxxx xxxxxx x xxxxxxx jeho xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dohodě o xxxxxx pěstounské péče xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx osobou x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxx pěstounské xxxx xx xxxx účely xxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx v evidenci xxxx svěřeným xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx pěstounskou xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) nebo x) xxx uložit xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) pokutu xx 50 000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x) a p) xxx uložit též xxxxx činnosti.

§59x

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxx umístěných x jednom xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc soustavně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxx podle §42 xxxx. 3,

b) nezajistí, xxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §42 odst. 4,

x) odmítne přijetí xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx důvodu, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx jakékoliv xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, o xxxx, xxxxx život nebo xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx týrané nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx x prostředí xxxx xxxxxxx, kdy xxxx závažným způsobem xxxxxxxx xxxx práva,

d) xxxxxx dítě xx xxxx xxxxxxxx pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby xxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) uzavře xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx spisovou xxxxxxxxxxx x dětech x xxxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 11 x §42a xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dítěte xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zaopatření xxxxxx x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb dítěte x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc,

l) opakovaně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx dítěte xxxxx §42a odst. 1 xxxx. d) nebo xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §42a xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) nevydá vnitřní xxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zástupce xxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §42a xxxx. 7 x 8, nebo

p) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byl zřizovateli xxxxxx příspěvek xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) lze xxxxxx xxxxxx do 20 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x) xxxx x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), f), x), x) xxxx o) xxxxxx do 200 000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx do 1 xxxx.

§59x

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxx, který xx xxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, jejíž xxxxxxxx komisi xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx dítěte, jde-li x přestupek xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §59 odst. 2 x 3, §59a xxxx. 1 xxxx §59d xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx úřad, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany provozované xxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zřídil xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §59e xxxx. 1, §59f xxxx. 1 xxxx. x) až m) x xxxx. x) x x) nebo §59g xxxx. 1,

x) Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §59f xxxx. 1 xxxx. x), orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(2) Xxxxxxxxx, k jejichž xxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx namísto obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností projednávat xxxxxx pro projednávání xxxxxxxxx xxxxxxx starostou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Pokuty xxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§59x

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§59x

§59x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§59x

§59x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§59x

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX

§60

(1) Xxxxxxx xxxxx §21 odst. 2, §47v x xxxxx §49 se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem.

(2) Je-li xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxx též

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx x uspořádání xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud z xxxxxxxxxx podání nebo xxxxxx úkonu vyplývá, xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx xxxxxxx zveřejnit xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx69), xxxxx ministerstvo zveřejnilo xxxxxxxxx tiskopis x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§61

Místní příslušnost

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x obecního xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx

x) místem trvalého xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx se osvojitelem xxxx xxxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxx péče, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxx. x), §22, §24 xxxx. 2 x 3, §24b odst. 1 x 3, §24c odst. 1 xxxx. b) a x), §24c xxxx. 3 x §27,

b) xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx, xxx xx nachází xxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení,

d) místem xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx xxxxxxxx osoby, xxx-xx o vydání, xxxxxxxxx nebo změnu xxxxxxxx podle §49 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50,

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx prostory, x xxxxx má xxx poskytována xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní ochrany, xxx-xx o vydání xxxxxxxxxx podle §49,

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zařazené xx xxxxxxxx pěstounů xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx řídí

a) xxxxxx, kde se xxxx xxxxxxx, xxx-xx x dítě xxxxxxx x §10a xxxx. 1, §15 xxxx. 2, §16 a §37 odst. 2,

b) xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx osoby, která xx xxxxx stát xx osvojitelem nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. d), §20 xxxx. 1, §21 xxxx. 1 x §27a xxxx. 2,

x) xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx osoby, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §30 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx pobytu fyzické xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče nebo xxxx xxx směřuje xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx, xxx xx dítě xxxxxxx, jde-li x xxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x), §15 xxxx. 1 x §37 xxxx. 1.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx místem xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §50.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pěstounské xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx pečující x xxxxx x xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §47o xxxx. 1 písm. x) x v §47o odst. 2 xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx-xx místní příslušnost xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§62

(1) Xxx-xx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x jiného xxxxx, než xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx projednávána, x xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dokumentaci dítěte xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dožádání xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x řízení xxxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, může xxxxxxx obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx věc xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx potřebnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu xx xxxx stanoviskem. Xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx dítě x řízení zastoupit.

(3) Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x rodině xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx o provedení xxxxxx návštěvy jiný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxxxx dožádání xxxxxxx.

(4) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61, je oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§12 odst. 2). Dožádaný xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx přiměřeně x xxx xxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x trestní xxxxxx xxxxx dítěti xxxx x správní xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§64

(1) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx x xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx je xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxx (§22 xxxx. 5 x 6, §25 xxxx. 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.54) X xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx ciziny [§35 odst. 2 xxxx. i)] xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxx x řízení x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x péče xxxxx §42b42f xxxx odkladný xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx a spisová xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákona se xxxxxxxx xx evidenci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx do 9 xxxxxxxxxxxx měsíců ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x rozsahu odpovídajícím xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx-xx x případ xxxxxxx x §49 xxxx. 1 xxxx xxxxx, okresní xxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pověření, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx mající xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 vykonávají xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Práva a xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona Ústředí xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxx. Práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců Xxxxxxx xxx mezinárodněprávní ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx.

(5) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výchovy xxxx xxxxxxx osoby (§19 xxxx. 5), xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchova (§29 xxxx. 2), x xxxxxx, které je xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody (§34), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx umístěného do xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ode dne xxxxxxxxx tohoto zákona.

(6) Xxx dočasný pobyt xxxx u xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§30), který xxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx péče x xxxxxx x děti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx komise pro xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (§38).

(8) Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxx uzavření xxxxxx xxxxx tohoto zákona; xx xxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx dobu 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §20 xx 27 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x když xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxx xxxxxxxxx. O xxxxxx žádostech o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 do 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona.

§66

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 50/1973 Sb., o pěstounské xxxx.

2. Xxxxx č. 58/1984 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

3. Zákon č. 118/1992 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 58/1984 Xx.

4. Xxxx xxxxxx zákona č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.

§67

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus v. x.
Xxxxx x. r.
Zeman x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem Ministerstvu xxxxx x sociálních xxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xx 31. prosince 2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002. Xxx xxx rozhodnutí o xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zařazen do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí.

2. Xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2002, xx xxxxxxxxxx xx doby, po xxxxxx xxxxxxxx postoupí Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx evidenci xxxx vedenou Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

3. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx právnickými osobami, x xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002. Opis rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx opisu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, žádala-li x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sídla, xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnická xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxx Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx úřadu xx 8 dnů xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 272/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx vydáno Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx před 1. xxxxxx 2002, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx pověření, k xxxxxxxxx xxxxx x x odnětí xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 518/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. XXX xxxx 1 x xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, zavést xxxxxxxx xxxx podle xx. XXX bodu 4.

Xx. IV vložen xxxxxxx předpisem č. 315/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx pověření x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx krajským xxxxxx, je povinna xxxxxxxxx úřadu, který xxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxx xxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) oznámit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx pověření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx splňují, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1, xx krajský xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnout.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, se dokončí xxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx, které xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx krajskému xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.

5. Body 1 xx 4 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o nichž xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc vzniká xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Obec xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx pro ně xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxxxx xxxxxx.

8. Xx-xx v xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx vyšší, xxx xxxxxxxxx čl. X bod 84, xxxx být xxxxxxxxxx xxxx vykonávána x xxxxxx x tím, xx xx xxxxx xxxxx xxxx může xxxxx, xxx je-li xx x xxxxxxx x čl. I xxxxx 84.

9. X xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bude-li xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx žadatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx povinností xxxxxxxxx xxxxx přípravu žadatele xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vhodných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Lhůta xxx xxxxxxxx rodiče, xxxxx xxxx bylo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo do xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x péče xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Výše xxxxxxxxx xx úhradu pobytu x péče xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Výše xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx stanoví xxxxx xx. X bodu 3 poprvé za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti.

4. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx nezletilému dítěti x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx náležel xx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 176/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009 xxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 414/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x žádostech xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XIX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xx zastavuje. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx předá spisovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Doba, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v evidenci xxxx, x xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx krajským xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx umístěn xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dobu, xxx xx stanoveno x §42 xxxx. 3 xx 5 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 nepřesáhl xxxxx xxxx x takovém xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3 a 4 zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx xxxx pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovenou x §42 xxxx. 5 xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx nedojde x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx tak, xxx odpovídaly §42 xxxx. 3 až 5 xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, je xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx nejpozději xx 5 měsíců xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxx dětí x k xxxxxx xxxxx xxxxxx dětí x tomto zařízení.

3. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx který vznikl xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx doplatí xx xxxx, v xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Rozsah xxxx x povinností xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §47b zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2013. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx x zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v platnosti xxxxx xxxx 5.

5. Xxxxxxx dohody o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx x povinnosti xxxxxxxx a zřizovatele xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx pouze x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče, osobě, xxxxx xx zájem xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx dítěte, které xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, mohou xx xxxxxxx xxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dohod x výkonu pěstounské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxx pověřené xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona požádat xxxxxxx xxxx x xxxxxx pověření k xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče může xxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx x xxxxxxxx pro xxxxx pěstounské péče xxxxxxx xx dohodu x xxxxxx pěstounské xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pěstounovi xxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx povinny xxxxxx podmínky uvedené x §49a xxxx. 2 zákona č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 2 let xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx pověření ke xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x nichž nebylo xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx bylo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxxxx krajskému xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávána x obvodu xxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

9. Xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 měsíců xxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobou xxxxx xxxx 8 posoudit, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx stanovisko, xx kterém xxxx xxxxxx název x xxxxxx sídla všech xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx pro provozování xxxxxx zařízení, popřípadě xxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 8 xxxxxx xxx xxx splnění povinnosti xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx podle bodu 8 xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx-xxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě zařízení, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx nesplňují.

11. Kraj xxxx obec, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x doložit xxxxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §49 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxx. 8 x 9 x §49a xxxxxx č. 359/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajským xxxxxx xxxxxx pověření x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. d) xx x), a zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx povinny xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014. Xxxxxxxxxx xx tohoto xxxx xxxx povinny se xxxx xxx xxxxxx xxx činnosti xxxxx.

13. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxxx právních xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx příslušný x dohledu xxx xxxxxxxxxxx výchovného opatření x x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx x svěření xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zájem xxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx do péče xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vztahu podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x které xx dávka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47t xxxx. 4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx karty xxxxxxxxxx systémů.

2. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxx uvedená x §47t xxxx. 4 větě poslední xxxxxx x. 359/1999 Xx. xxx xxxxxxx.

3. Xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx bodu 1 xx 3 kalendářních xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx naposledy xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x účinností xx 1.11.2013

Informace

Právní xxxxxxx x. 359/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2000.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

257/2000 Xx., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/65 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

272/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona č. 257/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 x zákonem č. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

518/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 114/88 Xx., x působnosti xxxxxx XX x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 426/2002 Sb.

s účinností xx 1.1.2003

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 325/99 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 48/97 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

52/2004 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 169/99 Sb., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

315/2004 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 94/63 Xx., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

436/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

57/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 325/99 Xx., x azylu x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.2.2005

381/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 349/99 Xx., x Veřejném ochránci xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x zákona x pomoci x xxxxxx nouzi

s účinností xx 1.1.2007

134/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx dětí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.9.2006

373/2006 Xx., úplné xxxxx zákona x. 359/99 Xx. publikované x xxxxxx č. 117/2006

531/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

176/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2007

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

259/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

295/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

305/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

414/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

306/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx ČR x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2011

375/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotních službách x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení proti xxx

x účinností od 1.1.2012

445/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

399/2012 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx

x účinností od 1.1.2013

401/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

505/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2012

103/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

306/2013 Sb., o xxxxxxx karty sociálních xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x státní službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

314/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 221/2003 Sb., x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 18.12.2015

298/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x právem xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

202/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2017

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

588/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x náhradním xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

363/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2025 a 1.1.2027

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx sdělením MV x opravě xxxxxxx xxxxx č. 122/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 1 xxxxxxx x. 104/1991 Xx., o Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§8 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.
1x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 140/2001 Xx.
2) §87 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2a) Xxxxx č. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
3) §31 x následující xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 91/1998 Xx.
4) §86 xxxxxx č. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 175/1990 Sb.
5) §2 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích.
6) §168 xxxxxxxxx zákona.
7) Například §178 zákona č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §2 x 43 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx §46 xxxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Sb.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 482/1991 Sb., x sociální xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9a) Xxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 548/1991 Xx. x xxxxxx x. 123/2000 Xx.
9x) §115 xxxxxxxxxx zákoníku.
10) §43 xxxxxx o xxxxxx.
11) §44, 46 x §68 xxxx. 1 a 3 xxxxxx x xxxxxx.
12) §178 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
12x) §272 xx 273a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
*13) §76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
13) §924 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) §45 xx 45d, §63 xx 82 zákona x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Například §37, 37b x 79 xxxxxx x xxxxxx, §45 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §16 zákona x. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
*15) §79 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx.
15) §929 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §45b x 70 xxxxxx x rodině.
17) §69 xxxx. 2 xxxxxx x rodině.
18) §45b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
19) §69 xxxxxx x rodině.
20) §68a xxxxxx x xxxxxx.
20x) §37 x 38 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §20 xxxxxx x. 40/1993 Xx., o nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 194/1999 Xx.
22) §68 x 68a xxxxxx x xxxxxx.
23) §10 xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx.
23a) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23b) §45a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
24) §272 xx 273a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
25) §273a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
26) §23 x následující xxxxxx x. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §73 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§61 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zákon x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
28x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxx č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti xxxxxxx xx protiprávní xxxx x x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx).
30) §355 xx 356a trestního xxxx.
31) §74 xxxx. 2, §81 xxxx. 1 x §92 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx.
32) §5 xxxxxx č. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§15 xxxxxx č. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx.
33) §61 xxxx. 6, §67 xxxx. 2 x 4 x §68 xxxxxx č. 169/1999 Xx.
33x) §54 xxxxxx x. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 33/1959 Xx., x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, vyhláška č. 14/1974 Sb., x Xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxxxx č. 132/1976 Sb., x Xxxxxx o xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx x vyživovací xxxxxxxxxx, sdělení č. 34/1998 Sb., Xxxxxx x občanskoprávních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
34a) Článek 19 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx žadatelů x azyl.
34b) §27 xxxxxx x. 101/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx.
34x) Čl. 53 xx 58 xxxxxxxx Xxxx č. 2201/2003 o xxxxxx příslušnosti, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxxx.
35) §12 xxxx. 5 vyhlášky x. 64/1981 Xx., x školských xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
36) §30 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve znění xxxxxx x. 548/1991 Xx.
37) §46 xxxxxx x xxxxxx.
38) §106 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §124 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39x) §65 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39x) §75 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39x) §20 xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39d) §18 xxxxxx č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39x) §32 xxxxxx č. 117/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39x) Xxxxx č. 110/2006 Sb., o životním x existenčním xxxxxx.
39g) Xxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx nouzi.
39x) §52 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
39i) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §2 xxxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
41) Například xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §40 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxx x. 242/1997 Xx.
43) §45a xxxx. 2 zákona x rodině.
44) §37 x 39 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx prospěšných společnostech x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx náboženské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45x) Xxxxx č. 312/2002 Sb., o úřednících xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 46/2004 Xx.
45x) Xxxxx č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x dobrovolnické xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 436/2004 Xx.
45x) Čl. 11 xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 xx dne 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx č. 20/1966 Xx., §23 x xxxxxxxxxxx zákona x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 zákona x. 100/1988 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
47) Xxxxx č. 283/1993 Sb., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47a) §121 x 124 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
47x) Zákon č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §8 xxxxxxxxx řádu.
49) §12 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
49x) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §15 xxxx. 9 zákona x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
50x) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50x) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50c) Zákon č. 101/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §37b xxxxxx o xxxxxx.
52) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §181 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
54) §71 xxxx. 1 a 3 správního řádu.
55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o koordinaci xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx zabezpečení.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. dubna 2011 x xxxxxx xxxxxx pracovníků uvnitř Xxxx.
Xxxxxxxx Rady (ES) č. 4/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyživovacích povinností.
56) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 o volném xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx.
58) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 4/2009 ze xxx 18. prosince 2008 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
59) §33 xx 34 zákona x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), a x změně xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
61) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
63) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
65) Xxxxx č. 108/2006 Sb., o sociálních xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
66) §4a xxxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Sb.
67) Zákon č. 128/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
68) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
69) §6f xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) §452 xxxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

71) §42k zákona x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) §42m xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.