Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018 do 30.06.2021.


Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
359/99 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Sociálně-právní ochrana dětí §1 §2 §3 §4

Vymezení některých pojmů §4a

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY §5 §6 §7 §8 §9 §9a

ČÁST TŘETÍ - OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

HLAVA I - PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST §10 §10a

Poradenská činnost §11 §12

Výchovná opatření §13 §13a

HLAVA II - OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ §14 §15 §16 §16a §17 §18

HLAVA III - ČINNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VÝCHOVY JINÉ OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝCHOVU DÍTĚTE §19

HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKÉ PÉČE §19a

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany §20

Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování osvojení a pěstounské péče §21

Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče krajským úřadem §22

Vedení evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem §23

Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem §24

Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem §24a

Přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem §24b

Vyřazení z evidence dětí nebo evidence žadatelů vedené krajským úřadem §24c

Postup ministerstva při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče §24d

Zprostředkování osvojení Úřadem §25 §26

Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče §27

HLAVA V - PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU §27a

HLAVA VI - ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ VÝCHOVA §28

Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy §29

Pobyt dítěte mimo ústav §30

HLAVA VII - PÉČE O DĚTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST §31 §32 §33 §34

HLAVA VIII - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE VZTAHU K CIZINĚ §35 §35a

Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu §36

HLAVA IX - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH §37

HLAVA X - KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ A PORADNÍ SBORY §38 §38a §38b

ČÁST ČTVRTÁ - ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Zřizování zařízení sociálně-právní ochrany §39

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti §40

Zařízení sociálně výchovné činnosti §41

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc §42 §42a

Příspěvek na úhradu pobytu a péče §42b §42c §42d §42e §42f

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc §42g §42h §42i §42j §42k §42l §42m §42n

Výchovně rekreační tábory pro děti §43 §44 §45 §46 §47

ČÁST PÁTÁ - PĚSTOUNSKÁ PÉČE

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci §47a

Dohoda o výkonu pěstounské péče §47b §47c

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče §47d

HLAVA II - DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Okruh dávek pěstounské péče §47e

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte §47f §47g

Příspěvek při ukončení pěstounské péče §47h

Odměna pěstouna §47i §47j §47k

Příspěvek při převzetí dítěte §47l

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla §47m

Společná pěstounská péče manželů §47n

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Okruh oprávněných osob §47o

Vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu §47p

Změna nároku na dávku pěstounské péče §47q

Zánik nároku na dávku pěstounské péče §47r

Přechod nároku na dávku pěstounské péče §47s

Způsob výplaty dávek pěstounské péče §47t

Příjemce a zvláštní příjemce dávky pěstounské péče §47u

Řízení o dávkách pěstounské péče §47v

Náležitosti žádosti §47w

Odvolání §47x

Povinnosti příjemce a žadatele o dávku §47y

Přeplatky §47z

Povinnost sdělovat údaje §47za

ČÁST ŠESTÁ - POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY POVĚŘENÝMI OSOBAMI

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami §48

Vydávání pověření §49

Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami §49a

Odnětí pověření §50

ČÁST SEDMÁ - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY §50a

ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů §51 §52

Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob §53 §53a

Vedení evidence a spisové dokumentace §54 §55 §56 §57 §58 §58a

Zmocňovací ustanovení §58b

ČÁST DEVÁTÁ - PŘESTUPKY §59 §59a §59b §59c §59d §59e §59f §59g §59h §59i §59j §59k §59l

ČÁST DESÁTÁ - ŘÍZENÍ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST §60

Místní příslušnost §61 §62 §63 §64

ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §65 §66 §67

č. 272/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 518/2002 Sb. - Čl. II

č. 315/2004 Sb. - Čl. IV

č. 134/2006 Sb. - Čl. II

č. 176/2007 Sb. - Čl. II

č. 414/2008 Sb. - Čl. IV

č. 420/2011 Sb. - Čl. XIX

č. 401/2012 Sb. - Čl. II

č. 303/2013 Sb. - Čl. XXXV

č. 306/2013 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

359
XXXXX
xx xxx 9. xxxxxxxx 1999
o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Sociálně-právní xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) působení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rodiny,

d) xxxxxxxxxxx náhradního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx zákon xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče55).

§2

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxx.1) X případě xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §8 xxxx. 1, §10 odst. 1 xxxx. x), §10 xxxx. 3 xxxx. x), b), §29, §32 odst. 4, §33 a 34. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xx příslušný xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xxxxxx ochrana xx xxxxxxxxx dítěti, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx,

x) xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen trvalý xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 90 xxx,

x) xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,2)

x) xxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxx pobývá na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2a)

x) xxxxxx x rodičem, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx63) xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxx (§37 x 42) xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx hlášeno x xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxx xx Xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí (xxxx xxx "Xxxx") se xxxxxx x Brně. Xxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx podřízen Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) V xxxx Xxxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou

a) xxxxxxx úřady,

b) obecní xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx,

x) ministerstvo,

e) Xxxx,

x) Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx zajišťují

a) xxxx x samostatné xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx,

x) xxxxx právnické x xxxxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

§4x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) jinou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pečující x dítě (dále xxx "xxxxx xxxxxxxx") xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxx xx xxxxxxxxx,

2. xxxxx byla xx xxxxxxxx zletilosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx56) nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxx xx před xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dočasně svěřeno xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx takové xxxx,

4. xxxxx xx xxxxxxxxxx dítěte, jestliže x xxxx osobně xxxxxx, xxxx

5. která xx x osobní xxxx xxxx, x xxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

§5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx rodičovství x rodiny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dětí na xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx-xxxxxx ochrana se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) jejichž xxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxx povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. nevykonávají xxxx zneužívají práva xxxxxxxx z rodičovské xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx zanedbávají xxxxxx docházku, xxxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxxxx zdroj xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx závislostí, xxxx xx prostitucí, xxxxxxxx xxxxxxx čin xxxx, xxx-xx o děti xxxxxx než patnáct xxx, spáchaly čin, xxxxx by jinak xxx trestným xxxxx,4) xxxxxxxxx nebo soustavně xxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přestupky xxxx xxxxx ohrožují xxxxxxxx xxxxxxx;

x) které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx;

x) xx xxxxxxx xxx spáchán xxxxxxx xxx ohrožující xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx důstojnost, mravní xxxxx nebo xxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxx jsou xx základě xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx odpovědných xx xxxxxxx xxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péči x xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 6 xxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx násilím xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nacházejí bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx;

xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že nepříznivě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx anebo xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§7

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx upozornit na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rodičovské xxxxxxxxxxxx, xxxx na skutečnosti xxxxxxx v §6 xxxx. x) xx x); xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

§8

(1) Dítě má xxxxx požádat xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxx, kterým xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx svého života x xxxxxxx svých xxxx; tyto orgány, xxxxxxxxx x fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx je xxxxxxx formulovat své xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx účely xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx svobodně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xx dotýkají, a xx i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odpovědných xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx projednávání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x úvahu přání x xxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxx xxxx x xxxxxx xxx, aby xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dítě, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze soudního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxx xxxxx, obdrží xx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx týkajících; x xxxxxx xxxxxxx 12 let xx xx za xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx přijmout, xxxxxxxx xx vlastní xxxxx x tento xxxxxx.

§9

Xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx orgán sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxx orgány, xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxxxx xxx ochrana xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, popřípadě pověřené xxxxx; tyto xxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx a pověřené xxxxx v xxxxxxx xxxxx pověření jsou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9x

(1) Nastane-li situace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx dítěte, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx řešit, xx xxxxxxxx přijmout na xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx části xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx navazovala a xxxxxxxx xx ovlivňovala. Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příznivý xxxxx xxxxxx v jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xx možné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxx xx postupuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx současným vědeckým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x pověřené xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytování sociálně-právní xxxxxxx. Plnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx hodnotí xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx obsahují

a) xxxxxxxx a bodové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x klientem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) technicko-provozní xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

PREVENTIVNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§10

(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §6,

b) xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpovědnosti,

c) xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx8) xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uplatňování nároků xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx, xx jde x xxxx uvedené x §6.

(2) Obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kulturní, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x vzdělávací činnost xxxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivy xxxxxxxx xx xxxx x zjišťovat xxxxxxx xxxxxx vzniku,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx,

x) pravidelně xxxxxxxxxxxx situaci xxxxxx x jeho rodiny, x to xxxxxxx x hlediska posouzení, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x §6, podle xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovat na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx příčiny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, k poskytnutí xxxxxx xxxxxx ohroženého xxxxxx x x xxxxxxxx funkcí rodiny x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odpovědnou xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x odborníky, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx případové xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx situací ohrožených xxxx x xxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, školských xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osob; xxx xxxxx na xxxxxxxxx konferenci xxxxx §38 xxxx. 7 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx orgány, xxxxxxxx osoby, školy, xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx děti, xxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx, které nasvědčují xxxx, xx jde x děti xxxxxxx x §6, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xx xxx, xxx učinil xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx informuje xx xxxxx 30 xxx ode dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxx x §6. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x §39 xxxx. 1 xxxx. x) má xxx přijetí xxxxxx xx zařízení xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx správním xxxxxx má dítě xxxxxx pobyt, x xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx dítěte se

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx počátku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx zařazení xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména x situacích, xxx xx xxxxxxx výchovné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx svěřeno do xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§10x

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx po narození xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx zdravotnickém xxxxxxxx.

(2) Každý, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx dítě do xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx své trvalé xxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxx §10 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, že xxxx xxxx xxxxxxx do xxxx budoucímu osvojiteli, xx obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Poradenská xxxxxxx

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) pomáhá xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poradenství při xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx zaměřené xx xxxxxx xxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx a xxxx výchovou,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poradenskou xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výživné x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx pomoci xxx podávání xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poradenskou xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, včetně speciální xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx pěstounem na xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx přípravy x xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 48 xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx přechodnou xxxx xxxxxxx 72 xxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx krajský úřad xxxxxx,

x) přípravu xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx osvojiteli xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx, xxxxxxxx vyspělosti x x nezbytném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, zejména v xxxxxxxx xxxxxxx

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 také x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx o xxxx xxxxxx pečuje, xxxx x případech xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx. Konzultací xx xxxxx odborníků xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx problémů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx kraje; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx děti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx pěstounské xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx x pěstounem xxxxxxxxx.9b)

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) x b) se xxxxxxxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte.

§12

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rodiče

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nezbytně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předtím doporučil,

b) xxxxxx schopni xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx sporech x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx umístění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx nedbali xx xxxxxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenských xxxxxx xxxx mediátorem.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§28), nebo xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§42), spočívající xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rodinné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxx při spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, krajskými xxxxxxxxx Xxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rodiči xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) jestliže xxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx výchovného xxxxxxxx podle §13 xxxx zvolit jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§13

(1) Vyžaduje-li xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítě, rodiče, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxx dítětem xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx součinnosti xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx institucí x osob, xxxxx xxxxxx zejména x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx určitých xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx, rodičům xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prvního xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozsahu 3 xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 tím xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx tak xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx o těchto xxxxxxxxxx opatřeních za xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxx rozhodování x výchovných xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. b) xx d) nebo xxxxxxx povinnosti xxxxx §12 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx sledoval, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx.

(4) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx splní xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nesplní svůj xxxx; přitom xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx xxxxxx; písmeno x) xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx obdobně.

§13x

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxxxxx k nápravě, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítě x xxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx odpovědné xx výchovu xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na 3 xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sociálně-právní ochrany x xxxxxxx xxxx xxxxx zajistit péči x dítě xxxxxxxx xxxxxxxx péčí, xxxxxxx xxxxxxxxxxx péčí na xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a), xxx-xx x dítě,

a) xxxxx xx ocitlo xx stavu nedostatku xxxxx xxxx xxxxx xx-xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx narušen,

b) xxxxx se xxxxxx xxx xxxx přiměřené xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx týrané xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx se xxxxxx x prostředí xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxxxx označí xxxxxxxx, do xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Xxxxxx přihlédne x zájmům dítěte x k xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxx dbá xx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxxx blízkých.

(4) X xxxxxxxxxxx x řešením xxxxx xxxxxx o xxxxxxx dítěte xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxx dítěte v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx stav xxxxxx x xx podmínek, xx

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umístění xxxxxx xx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx dítěte x xxxx xxxxx citový, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) nepostačuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxx xx rodičům xxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxxx poradenskou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v rodině.

(5) Xxxx může dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx prodloužit, xxxxxxx v xxxxxxx, xx si xxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxx xxx poměry tak, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx. Celková xxxx xxxxxxxxxxxxx trvání výchovného xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx péče, x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx v xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxx předběžné xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §924 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx. Xxxxxxxx přechodného pobytu (xxxxxxxx) x xxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxx §30 xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XX XXXXXXX DĚTÍ

§14

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností podává xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxxx soudu

a) na xxxxxxxxxx, zda je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx prodloužení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svěření x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13a, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx pozastavení xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x dítě x nezletilého rodiče,

j) xx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxx xxxx x dítě a xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx x rodiče xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x osvojení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx povahy, xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podáním xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx-xx návrh xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu

a) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx důvody, xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx soudu, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx x prokazatelně o xxxxxx právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte je xxxxxxxxx, xxx dlouhodobý xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx případové xxxxxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konference xx xxxx xxxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx případovou konferenci x průběhu řízení xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx písmene b) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxx zprostředkovat xxxxxxxxxxx x xxxxx při xxxxxxx rodičům nebo xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborné pomoci xxxxx §12,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x) xx xxxxxxxxxxx, xx důvodem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osob, xxxxxx xxxx dítě xxxxxxx xx péče, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx zabezpečit xxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich rodičovské xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxxxx výchovy xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx vyjádření pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx dítěte, v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx soudu na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu12). X podání xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvědomí obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(7) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností poskytuje xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nezletilých xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx12a).

(8) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx postupují xx xxxxxxxx součinnosti xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxx

x) dosažení xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxx xxxxxxxxxxx a

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxx, které xx účastní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx odpovídajícím jeho xxxx x rozumové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx považuje xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxx, popřípadě jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou povinny xxx provádění výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rychlostí.

§15

(1) Xxxxxx-xx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx péči; xxx xxxxxxxxx xxxx péče xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxx neprodleně uvědomí xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx zajištěna xxxxx xxxxxx a uspokojovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxx-xx xx xxxx xx stavu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je-li život xxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx zájem xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx13).

(2) Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která žije x xxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti, xxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxx jménem dítěte xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx70).

§16a

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx učinit opatření xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx dítě xx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědné za xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do péče xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče, xxxx jestliže xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx péče budoucího xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxxxxx dítě do xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepodá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, návrh xx xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxx osoby xxxx návrh xx xxxxx xxxxxx úpravu xxxxx vztahu x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje osobě, xxxxx bylo xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx první, pomoc xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s péčí x dítě, xxx xxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx uplatňování xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx.

§17

Obecní xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx opatrovníka x poručníka;14) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k cizině,

b) xxxxxxxx poručenství jako xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx dítěti xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx15).

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX OCHRANY XXX XXXXXXX DÍTĚTE XX XXXXXXX XXXX OSOBY XXXXXXXXX ZA XXXXXXX XXXXXX

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx udělení souhlasu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx důsledcích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, a xx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx do zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx. Poučení xxxx xxx poskytnuto xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx péči xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx místo, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxx, x nepodařilo xx xxx xx 3 xxxxxx zjistit xxxxx, xxx xx rodič xxxxxxx,

x) poskytnout xxxxxx xxxxx s poučením x možných důsledcích xxxxxxxxxxxxx opravdového zájmu x dítě xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §12 odst. 2,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxx nebo x xxx této xxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxxxx,

x) přijímat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu rodiče x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxx, pokud je xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx předpěstounské xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výživného xx toto xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výživné, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx kdykoli x xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx, xx péče xxxx osvojením nebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo pro xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx péče, xxxxxxx xxx jsou xxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxx schopny x ochotny xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, podá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx došlo ke xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajským xxxxxx, oznámí podání xxxxxx xxxxxx krajskému xxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx vývoj xxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte x xxxxx dětí x xxxxxxxxxxxxxx péči. Xxxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx povinni xxxxxxxxxxx rodinu, xxx xxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx, kde xx dítě xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxxxx xx zájmy dítěte xxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx jednou za 6 xxxxxx, a xx na základě xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jeho xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vykonávat.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXXXXX OSVOJENÍ X XXXXXXXXXX PÉČE

§19a

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxxxxx péče xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx v náhradním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vhodných xxxx se osvojiteli xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxx se osvojitelem xxxx xxxxxxxxx určitého xxxxxx, jemuž se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dítěte x xxxxx osobou.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxx xxxx orgány, xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1.

§20

Zprostředkování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxx dětí x xxxxxx xx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zájem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "žadatel"). Xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx výhody z xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx57) xxxx xxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 365 xxx, se xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zprostředkování

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxx x ciziny do Xxxxx xxxxxxxxx zajišťuje Xxxx.

(3) Zprostředkování

a) osvojení xx neprovádí x xxxxxxx,

1. xx rodiče xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx předem x určením xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

2. podal-li návrh xx xxxxxxxx manžel xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx svěření dítěte xx pěstounské xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dítěti xxxx jeho xxxxxx.

§21

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pěstounské xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §19a xxxx. 1 x xxxxxxx osoby vhodné xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x pověřené xxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxx zprostředkování náhradní xxxxxxx péče xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dítěte; tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx soudu xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), i) x x) nebo xxxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob odpovědných xx výchovu xxxxxx.

(2) X xxxxxxx o xxxxxxxx do evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xx xxxxxxx údajů x ní uvedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) nejsou xxxxxxx podmínky uvedené x §20 odst. 1 x 3, xxxx

x) xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx pěstounské xxxx xxxxxx x obvyklým xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, splňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx; zároveň xx xxxxx, xx žádost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v §19a xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx21), x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x hlášení k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx nejméně 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a) upravujícího xxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x sociálních poměrech xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, bylo-li xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x vývoji xxxxxx.

(5) Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o žadateli; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jimiž xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx;

x) doklad x státním xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx po dobu xxxxxxx 365 xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky; xxx-xx x občana Xxxxxxxx xxxx, je možné xx xxxxxxxx požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxx, xx základě xxxxxxx lze prokázat, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nepřetržitě xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nejméně xx xxxx 365 dnů, xxxxx-xx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxx výhody x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx57);

x) xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx23) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx o vydání xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx;

x) doklad obdobný xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vydaný xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx patnáctého xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; ustanovení §27 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně;

e) zprávu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx x ekonomických a xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

1. xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 8 xxxx. b) xxx xxxxxxx také do xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení dětí x xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxx o osvojení xxxxxx x ciziny;

h) xxxxxxx souhlas x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany zprostředkující xxxxxxxx nebo pěstounskou xxxx je oprávněn

1. xxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zajišťovat xxx xxxx vhodné xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nedošlo xx xxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) písemný xxxxxxx s xxxxxx xx přípravě fyzických xxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx obecního xxxxx, xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx nebo obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušný x xxxxxx spisové xxxxxxxxxxx x žadateli, xxxxx x nimi žadatel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxx již xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx péče.

(6) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dítěti xxxxxxxx x §19a xxxx. 1 a spisové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(7) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx pěstounské xxxx, xxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx žádala,

a) xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) ani xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx potřebné pro xxxxxx spisové xxxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx krajským xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uvedených x §19a odst. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx osvojiteli xxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx žadatelů").

(2) Xxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxx dokumentace xxxxx §21 odst. 4;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §27, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx

1. xxx dítěte,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře, xxxx

3. xxxx vážné xxxxxxxxxxx;

x) vyjádření xxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxx (§8 odst. 2);

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxxxx žadatelů obsahuje

a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5,

x) xxxxxxx posouzení xxxxx §27,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx péče.

(4) Xxxxx xxxxxxx chce osvojit xxxxxxx xxxx x xxxxxx [§21 xxxx. 5 písm. x) xxx 2], xxxxxxx xxxx provede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 x neprodleně zašle xxxxx xxxxx obsažených x evidenci xxxxxxxx Xxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Krajský xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx do evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, dítěti nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx9b) vedeno trestní xxxxxx pro trestný xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, svobodě, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx může xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výchově xxxxxx, x to až xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxxx žadatele xxxxxx xxxxxxx xxxx odbornému xxxxxxxxx podle §27, x xx na xxxxxxxx nutnou xxxx.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xx xxxxxxxx žadatelů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx, xxxx rozhodnout o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném x §27. X xxxxxxxxxx x zařazení žadatele xx evidence xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx úřad xxxxxx, xxx xxx žadatel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x krajským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x xx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zařazení xx xxxxxxxx žadatelů.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezprostředkuje xxxxxxxx

x) xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx dětí, xxxx

x) xx 3 xxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx evidencí Úřadu xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xx vztahu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx dítěti nelze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx osvojení x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x budoucnu xxxxx převzít xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx příbuzná nebo xxxx blízká; tyto xxxxxxxxxxx xx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx odstavce 8 xxxx. x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxx §21 odst. 5 xxxx. x) xxxx 1.

(10) Krajský xxxx xxxx zjistit xxxxxxxx v xxxx, xxx je xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxx žadatel xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx, zda xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx, zejména xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §27.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§24

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žadatelů vedené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx vedené jinými xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x žadatelů xxxxx §27, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxx rodiny x x plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx krajský xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vhodný xxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadem, oznámí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pověřené xxxxx, pokud x xxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx má svěřeno xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx, jde-li x xxxx, xxxxx xx i v xxxxxxxx dětí vedené Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx tato xxxxxxxxx xxxxxxx oznámením xxxxx xxxxxxx b).

(3) Xx základě písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx xxxxxxx právo xxxxxxxx xx x xxxxxxx x ten, x xxxxx se xxxx xxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx možnost xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejvýše však x 30 dnů.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx dětí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřadem; tento xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx se těmito xxxxxxx xxxxxxx.

§24a

§24a zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§24b

Přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx úřadem

(1) Zprostředkování xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xx přeruší, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx dobu, kterou x xxxxxxx označí, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxx oznámeno, xx x xxxxxxxx dětí xx xxxx, xxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxx xx dne, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3, anebo xx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dítě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, svěřeno do xxxx xxxx osvojením xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxx trvání xxxx péče, xxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §24, xxxxxx xxxxx §22 odst. 10 xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péče podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx krajský xxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xx nezapočítává xx xxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx je povinen x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností a Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, x xx ve xxxxx 15 xxx xxx xxx podání xxxxxxx, nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx péče.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x předání xxxxxx xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx, x svěření xxxxxx xx péče xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx předpěstounské xxxx, xx povinen pro xxxxx přerušení zprostředkování xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxxx oznámit

a) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx úřadu,

b) krajský xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Úřadu, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Úřadu.

§24x

Xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Krajský úřad

a) xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o osvojení xxxx x svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči,

b) xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx evidence xxxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx žadatel nežádá x xxxxxxxx dalšího xxxxxx nebo x xxxxxxx dalšího xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zprostředkovat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx-xx žadatel závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělovat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

4. xxxxxx-xx x xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx vedené xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx rodiny, i xxxx byl x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vyzván.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. b) xxxxxx 2 x 3 x xxxxxxxx 1 xxxx. x). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxx oznámí.

(3) Xxxxxxx xxxx zašle xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx žadatelů xxxxxxxx x xxxxx vyřazení xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobě uvedené x §21 xxxx. 5 písm. x).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx.

§24d

Postup xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení a xxxxxxxxxx péče; xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Krajský úřad xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přístup do xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žadatelů xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx péče.

§25

Zprostředkování xxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxx vede xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxxxx k xxxxxxxx v xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx nebo nejsou xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxx pobývat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v písmenu x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nepobývají xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 365 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx57).

(2) Xxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§22 xxxx. 8),

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. b) jsou xxxxxxxxxx xx evidence xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizího státu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při mezinárodním xxxxxxxx. Xxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxx §20 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxx bydliště se xxxxxxxxxxxx nachází mimo xxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx z xxxxxxxx

x) xxxx, žadatele xxxx osobu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxx-xx xx zprostředkování osvojení, x to xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) žadatele nebo xxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xxxx. x),

1. zjistí-li xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxx-xx x to xxxxxxx xxxx uvedená xxxxx;

x) xxxx, xxxxxxxx-xx x xx orgán xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx v případech xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. d), xxxxx-xx o xxxxxxxx x evidence proto, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyřazení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x); xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxx organizacím xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x krajskému xxxxx.

(6) Xxx xxxxxx evidence, xxx-xx o xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx jde-li o xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x), platí xxxxxxxxx §22 odst. 2, 3, 6 a 10.

(7) Úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedené x §24b xxxx. 1, xxx-xx o xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxx zprostředkování xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dětí xxxxxxxx x xxxxxxxx x České republice [xxxxxxxx 1 písm. x) x x)], xxxx xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(8) Pro účely xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) na žádost Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a doplnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx dítěte z xxxxxx,

x) na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxx xxxx, xxx-xx x xxxx, které xxxx x České republice xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx z xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx nabytí právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx xx ciziny xx Xxxx povinen xxxxxxx

x) obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx23a),

x) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx oznámení Xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§26

Xxx zprostředkování xxxxxxxx Xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §24 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx zprostředkování osvojení x xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx péče zahrnuje

a) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (§11 xxxx. 2),

c) xxxxxxxxx dětí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx do rodiny, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx jejich xxx x xxxxxxxxx vyspělost,

d) xxxxxxxxx schopnosti dětí xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnost; xx xxxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, svobodě, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx jmění dítěte, xxxx xxx xxxx xxxxxxx čin, jehož xxxxxxxx xxxx mít xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x řádné xxxxxxx dítěte,

f) x xxxxxxxx x zařazení xx evidence osob xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx vyžadující speciální xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx

x) x xxxx

1. xxxxxxxx úroveň tělesného x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, sociální xxxxxxxxx, xx kterého xxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxx statusová xxxxx, x xxxxxxx, náboženské x kulturní prostředí xxxxxx,

2. posuzuje vhodnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx;

x) x xxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxxxxxxxx osobnosti, psychický xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx posouzení, xxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx o dítě, xxxxxxxxxx vychovávat xxxx, xxxxxxxx, která xxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho svěření xx pěstounské péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, sociální xxxxxxxxx, xxxxxxx bydlení x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x kulturní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx provede xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu28a) xxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx žadatel, xxxx xxxxxx, xxxx, dítě x xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x xxxx xx dovršení xxxxxxxxxx xxxx věku xx xxxxxx žádosti; xxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 měsíce. X xxxxxxx, xx cizí xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad nevydává, xxxxxx jej xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx překonatelnou xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů a xxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxx xxxx žadatele, xxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx úřad, a xx xxxx zařazením xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx kteří xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vedené xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Krajský úřad xx oprávněn vyzvat xxxxxxxx a fyzické xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečností xxxxxxxxxx xxx svěření xxxxxx. Krajský úřad xxxxxx spolupracuje x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx, poskytovateli zdravotních xxxxxx x školskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx pro otázky xxxxxxx x xxxx x dítě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení do xxxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 navštívit xxxx xxxx pozvat xxxx x jednání, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxx nachází, xxxx povinny xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxxxx.

(8) Pro xxxxx odvolacího řízení xx ministerstvo oprávněno xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXX DOBU

§27a

(1) Xxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxxxxx péče pro xxxx xx přechodnou xxxx evidenci xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx evidence xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx osoby, xxxxx xx základě odborného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxx x xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx o xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 5 xxxx. b) xx f) x x),

x) písemný xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx kdykoliv

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx osob, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx,

2. xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx obecního xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx správního xxxxxxxxxx xxxxx §47b s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx podle §47b,

f) xxxxx x charakteristice x počtu xxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx dobu.

(4) Xxxxxxx posouzení xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3; xxx odborné xxxxxxxxx xxxxxxxx platí §27 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebyl. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xx evidence x x jeho vyřazení xxxxx §22 xx 24c xxxxxxxxx.

(6) Krajský xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3, xxxxxxx úřadům xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx kterým x evidenci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, x toto xxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx může xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx péče xx přechodnou dobu xxxxxx x xxxxxxxx, x to xx

x) xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxxxx,

x) dobu, po xxxxxx uplynutí xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx odvolat, xxxx

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx péče podle xxxxxxxx 7, je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx, pro které xxxx xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxxx xxxxxx. Za xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxx xxxx, odpadnou-li xxxxxx, xxx které bylo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1 xxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx pěstouna xxxxxxx sourozenci xxxxxx, xxxxx xxxx do xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx však xx dobu delší, xxx po xxxxxx xx xxxxx pěstounská xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxx témuž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX VÝCHOVA X XXXXXXXX VÝCHOVA

§28

Po xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x nařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx rodiče xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx souhlasem může xxxxxxxxxx umístění xxx. Xx-xx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, sjedná xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxx dítěte xx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx rodiče xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za výchovu xxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.24)

§29

Sledování výkonu xxxxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx

(1) Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dítěte xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,26) x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx domovech xxx xxxx do 3 xxx věku28) x x obdobných xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpisy, aby xxxx zřízeny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx"); xxxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x jejich xxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působí x xxxx, aby byli x ústavním zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx povinen

a) xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx byla nařízena xxxxxxx xxxxxxx, uložena xxxxxxxx výchova xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx x něm xxxxx, a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění vydaného xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností, x němž je xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, zaměstnavatel x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavního xxxxxxxx, x xx právo xxxxxxxx xx dokumentace, xxxxxx ústavní xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, je xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je zřizovateli xxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx nařídil xxxxxxx xxxxxxx, uložil ochrannou xxxxxxx nebo ochranné xxxxxx ústavní; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx došlo x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x působí x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Ústavní zařízení xxxx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx potřebné xxxxxxx, doklady xxxx xxxxxx vztahující se x xxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zařízení xx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kterému xxxx nařízena ústavní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x úvahu xxxx vhodné x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx neprodleně xxxxxxx podání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx osobě xxx xxxxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte z xxxxxxxxx zařízení,

g) informovat xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx dítěte xx jiného ústavního xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec kraje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanec xxxxx zařazený k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ministerstvu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 x xxx povinnost xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx vydává, xxx-xx o zaměstnance xxxxx zařazeného xx xxxxxxxxx xxxxx, krajský xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ministerstvu, xxxxxxxxxxxx

§30

Xxxxx dítěte xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jen xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěti, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx umístěno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx 30 kalendářních xxx xxx xxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxx. Xxxx doba, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výchova, xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx o pobyt x xxxxxx osob, xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx souhlas xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx určení xxxx, x nichž xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxxx xx souhlas xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rodinnému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx. X případě pobytu xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, posuzuje se xxxxxx bezúhonnost xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. x). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x odborné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, x níž xx xxxx pobývat. Xxx xxxxxxx posouzení platí §27 xxxxxxxxx. Xx xxxxxx doložení bezúhonnosti xxxxxx xxxxx xx xxxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx vyžádat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28a) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxxxxxx, xx si xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx.

(5) Je-li místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxx pobývat, xxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písemný xxxxxxx podle odstavce 1 xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§61 odst. 3 xxxx. x)].

XXXXX XXX

XXXX O XXXX VYŽADUJÍCÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX

§31

(1) Xxxx o xxxx xxxxxxx v §6 xxxxxxx v xxxxxxxxxxx pomoci při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, x cílem xxxxxxx jim xxxxxxxxx xx společnosti, xxxxxx xxxxxxxxx pracovního.

(2) Péče x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. x) x x) xx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"); xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx směřujících x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx děti x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx kurately xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx.

§32

(1) Obecní úřad xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x §6

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx látky xxxx páchajícími xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxx nesnášenlivosti x xxxxxx,

x) věnuje xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x nízkou xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx dětem xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx času xx xxxxxxxx x zájmům xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx osobami, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x děti xxxxxxx x §6

a) xxxxxx xxxxx opakovaným xxxxxxxx x xxxxxxx x jednání xxxx xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx získávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx v další xxxxxxxx xx povolání, xxxxxxx xxx-xx o xxxx propuštěné x xxxxxxx výchovy, ochranné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tyto xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x tyto děti xxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovaných státními xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pomáhá xxxxx xxxxxxxx problémy, xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx chování.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx zařazení do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x §6

x) jsou v xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx, xxxx rodiči xxxx osobami odpovědnými xx xxxx výchovu,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x povahy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) řeší xxxxxxxx dítěte, xx-xx xx účelné, v xxxxxxxxx, xxx xx xxxx zpravidla zdržuje.

(4) Xxxxxxxx kuratela xx xxxxxxxx zejména xx

x) xxxxxxxxxxx situace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx preventivních xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu29),

c) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dětí x uloženou ochrannou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x u xxxx xxxxxxxx 15 xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx jinak xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či mladistvému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29),

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx výchovy x xx propuštění z xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx x xxxxx působit x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí x k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dojde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx kurátor pro xxxx x xxxxxx xxxxxxx spolupracovat xxxxxxx x obcemi v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízeními xxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx29) xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Orgánem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx je obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností; xxxxxxx xxxxxxx x přestupku, xx-xx obviněným xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx do tohoto xxxxxxxx úřadu.

§34

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx32) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedených x §6.

(2) Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností xx xx žádost vyjadřuje xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33)

x) k xxxxx x xxxxxx přípravy xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, aby x něj odsouzená xxxx xxxxxxxx žena xx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxx návštěva xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx alespoň xxxxxx za 3 xxxxxx navštívit dítě,

a) xxxxx xx xx xxxxxx vazby xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx ve xxxxxxx pečuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obviněná xxxx, x x xxxx xxxx xxxx x xxxx.

(5) Xxxxxxx32) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx úřadu xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 x xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnance s xxxxxxx, xxxxx xx xx výkonu vazby xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, x x dítětem, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx dítěte xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxx, kdy xxxx dítě x xxxxxx trestního opatření xxxxxx xxxxxxx xxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, titul x zaměstnavatel x xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XX VZTAHU X XXXXXX

§35

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xx xxxxxx x cizině, xxx-xx o

a) xxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2,

b) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx se xx xxxxx xxxxx nezdržují, xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vůči xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdržují x České republice.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx ve vztahu x xxxxxx Úřad

a) xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxx smluv x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx33a) x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx34),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx příslušných xxxxxx x dalších právnických x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx x poměrech xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxx trvalý xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx ciziny x opatřuje doklady x jiné listiny x ciziny,

e) xxxxxxxxxxxx xx státními orgány xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx státu obdobnými Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x je-li xx xxxxxx, xxxx s xxxxxxx orgány, zařízeními x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pátrat po xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx, rodinných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výživou, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zprostředkovává podávání xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx návrhů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x určení xxxxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x pro účely xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zjišťuje, v xxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxxx xxxxxxxxx poměrech xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx zprostředkování xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx z xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx do ciziny,

j) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx příslušnících xxxxxx, xxxxx podalo xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xx území Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území xxxxx, xxxxx občanství xxxx xx, xxxx v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx občanství, ve xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx34a),

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rodičovské odpovědnosti xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx34c),

x) xxxx úkoly ústředního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx58),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřebných xxx xxxxx působnosti v xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) K xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů Úřadem xx xxxxxx států xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx pro ochranu xxxxxxxx údajů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.34b)

(4) Xxx výkon xxxxxxxxxx Xxxxx podle odstavce 2 xxxx. f) x l) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx fyzické x xxxxxxxxx osoby povinny xxxxxxxxxx Úřadu v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx exekučního xxxx x součinnosti xxxxxxx osob59).

§35x

Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx povinné osobě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx je xxxxxx x nachází xx x xxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu dítěte; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce.

§36

Zajišťování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxx xxx doprovodu

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx,

xx se xx xxxxx cizího xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx dítě, a xxxxxxxx návrat xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx, xxx, x xxxxx xxxxx x kým xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxx návratu xxxxxxxx; xxxx též xxxxxxxxx, xx xxxx bude xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxx návratu je xxxxxxx

x) xxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx převzít, xxxxxxxx xx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu k xxxxxxx dítěte xx xxxxx,35) xxx-xx x xxxx, kterému byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uložena xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odpovědná za xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx ústavním xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zařízení.

(5) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4.

XXXXX XX

XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX PŘÍPADECH

§37

(1) Xxxxxx úřad xx xxxxxxx učinit xxxxxxxx x ochraně života x xxxxxx x xxxxxxxx uspokojování xxxxxxxxxx xxxxxx x nejnutnějším xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx28) xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxx-xx xxxx život xxxx xxxxxxxx vývoj xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

(2) O opatřeních xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 uvědomí xxxxxx xxxx neprodleně obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a uvědomit, xx-xx to možné, x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, jehož xx xxxx občanem; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx informuje Xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx opatřeními, která xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,13)

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dítěte,

c) xxxxxx xxxxxx xx ústavní xxxxxxx dítěte,37)

d) zprostředkování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXX PRO XXXXXXXX-XXXXXX OCHRANU XXXX X PORADNÍ XXXXX

§38

(1) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností zřizuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx38) xxxxxx pro xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Xxxxxx

x) rozhoduje o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx (§48 a 49), xxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxx x pověření xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 písm. x), a o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§50),

x) navrhuje a xxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxx programy xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x zanedbávaných xxxx x zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx navržení xxxxxxxx k účinné xxxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) doporučuje provést xxxxxxxx, která xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x oblasti ochrany xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx programy xxxx x problémové xxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxx správního xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností,

f) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Starosta xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx komise x členů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, které xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxx ochraně, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§48), xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx. X předsedy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx. Xxxxxxxxxx komise je xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx jednat x xxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxx jeho zástupce x xxxxxxx další xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx usnáší xxxxxxxx hlasů xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komise, x xxxx-xx přítomen xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X jednání xxxxxx xx možno xxxxx potřeby xxxxxxx

x) xxxx, je-li xx xxxxxxxxx jeho xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x rodiči nebo xxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx;

x) xxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo právnické xxxxx, u xxxxx xx dítě připravuje xx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx právnických xxxx;

x) xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiných zařízení xxxxxxxxx v xxxxxxx x) bodu 1,

2. xxxxxxxxxxxxxx dětí xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx;

x) státní xxxxxxxx;

x) xxxx fyzické xxxxx;

xx-xx xx účelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. c) xx x) se xxxxxxx x xxxxxxx vždy, xxxxxxxx daly x xxxxxx jednání podnět.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx uvedených x odstavci 5 xx xxxxxxx komise xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,39) xxx xxxx náleží xxxxxx komise x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xxxxxxx xxxx (xxxxx). Xxxxxx komise x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5, kteří xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ušlého výdělku xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx prokázané xxxx, nejvýše však 120 Xx xx xxxxxx xxxx 1&xxxx;020 Xx xx xxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxx x osobám uvedeným x odstavci 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x náhradu ušlého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxxxx kraje xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sbor. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zajištění x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx s xxxxx, náhradní xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, sportovní, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dětí,

b) posuzuje xxxxxx xxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxxx §39 x xxxxxx zařízení pro xxxx x xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx posuzuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx území xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pracoviště xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx krajského xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx poradního xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sboru xx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx xx krajského xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Tajemník xx členem xxxxxxxxx xxxxx. X předsedy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx sociálně-právní ochrany.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx působící v xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, pedagogiky, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zastupitelství, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx 5 xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx členů xx xxxxxxx poradního sboru x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7 xxxxxxx x xxx, že náhradu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§38b

(1) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx sbor xx nejméně 5 xxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Ministr xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Tajemník xx xxxxxx poradního xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx sboru, xxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxx platí §38a xxxx. 3 xxxxxxx. Xxx účast členů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí §38 xxxx. 5 xxxxxxx x xxx stanovení xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7 xxxxxxx x tím, že xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x náhradu xxxxxx xxxxxxx vyplácí xxxxxxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

ZAŘÍZENÍ XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

§39

(1) Zařízeními xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zařízení xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx.

(2) Xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxx zřizovat xxxxxxx xxxxx, právnické xxxxx xxxx xxxx a xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx podle §49.

§40

Xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxxx xxx péči x xxxx

(1) Xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxxx xxx péči x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměřená xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx dětí a xx péči rodičů x xxxx zdravotně xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx poradenství xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx xxxx xxxx xx věcech xxxxxxx x xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rodinných, xxxxxxxxxx x mezigeneračních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx poradenství xxx xxxx x xxxx xxxxx poskytovat xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx také poradenství xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stát se xxxxxxxxxx xxxx pěstouny.

§41

Xxxxxxxx sociálně výchovné xxxxxxxx

Xxxxxxxx sociálně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §6; těmto xxxxx nabízí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx činností a xxxxxxx volného času.

Xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§42

(1) Xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dítěti, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vývoj xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx-xx se xxxx xxx péče xxxxxxxxx xxxx xxxx (§15), xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx základní xxxxx. Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx dítěti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Dítě xx xxxxxxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx; §13a xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxxxx žádosti zákonného xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx x xx xxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc xxxxx xxxxxxxxxx 28 xxxx, x xx i x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xx více xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, že do xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx svěřeni xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dětí xxxxxxxxxx x xxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxx zajišťovat xxxxxx xxxx xxxxxxx o 4 děti svěřené xx péče xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx může xxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx x xxxxx dalších 3 xxxxxx jen s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) 6 xxxxxx, xx-xx xxxx umístěno x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dítěte, xxxxxxxx x xxxxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx za výchovu xxxxxx; xxxxxxxxx lze xxxx xxxx prodloužit x případě, že xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx péče; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dítěte v xxxxxxxx xxxxx přesáhnout xxxx 12 měsíců,

c) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §13a, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx dítěte v xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc, xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §971 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. b) a x), xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx do doby, xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx39b), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osoby odpovědné xx výchovu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xx-xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu,

a) xx xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,

x) xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc §29 xxxxxxx.

(8) Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zákonného zástupce xxxxxx, jen xxxxxxxx xxxx xxxx uvedeným xxxxxxxxx a zákonným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx

x) xxxxx zařízení, xxxx adresu x xxxxxx sídla jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxx obvyklého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx stavu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) xxxxx a xxx dohodnutého xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

x) souhlas xxxxxxxxx zástupce s xxx, xx při xxxxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx budou xx na xxxxx xxxxxx vztahovat pravidla xxxxxxxxx ve vnitřním xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dítěte x xxxxxxx osobami x vymezení xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) způsob x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx nejvýše v xxxxxx xxxxxxx x §42c xxxx. 1 xxxxx věku xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx zástupcem xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxx xx poskytuje xxxxxxx x pomoc xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v §37 xxxx. 1, a xx po dobu, xxx xxxxxxxx xxxx x návrhu obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření13).

(11) Xxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx známo,

c) datum xxxxxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxx; xxxx-xx xxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx věk xxxxxx,

x) xxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 4 xxxx xxxxx,

x) datum x čas xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx přijetí xxxxxx do tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušnému xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany.

§42x

(1) Xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ubytování, xxxxxxxxxx x ošacení,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx28),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx do xxxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxx zájmovou činnost xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x psychologa,

h) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx a zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx jim xxxxxxx, nácvik xxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a výchovu xxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx zpracovaným orgánem xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

i) xx xxxxxxx vydat vnitřní xxx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, který vychází x vymezení činnosti xxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx o dětech x xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x příjmení xxxxxx, pokud je xxxxx,

2. datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx; není-li známo xxxxx narození xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx xx jiný xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx do xxxxxxxx,

4. xxxxx x xxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx a datum xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxx 1 xx 5,

2. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx x přijetí xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 xxxx. 8,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx x pomoci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, o poskytnuté xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xx dítě xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

6. xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx

x) oprávněn

1. zakázat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo jiných xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx působilo xx výchovu dětí, xxx-xx o děti xxxxxxxx v zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx balíkové xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx ohrozit zdraví xx xxxxxxxxxx dětí, x uschovat xx xx xxxx omezenou xxxx xxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx, a xxxxxxx o tom xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o dítěti,

3. xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx bezpečnost xxxx x x xxxxxxxxxxxx případech x xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pracovníkem zařízení x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx umístěným xxxxx §42 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx xxx dozoru xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxx x běžných xxxxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx vyšetření xxxxxx, xxx xxxx pod xxxxxx alkoholu xxxx xxxx xxxxxxxx látky,

b) xxxxxxx

1. xxxxxxxx dítě x xxxx xxxxx x povinnostmi,

2. xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxx budoucího osvojitele xxxx xxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zrušení umístění xxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxx pobyt xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

4. xxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxx styku xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyžaduje-li xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

5. podávat xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jiným osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx orgánům xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx,

6. projednat xxxxxx xxxxxxxx zásadní xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx, dát soudu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx dítě xxxx, co se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx, ne xxxx xxxxx, xxx dítě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se nachází xxxxxx sídla xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má, x xxxxxxx, xx zastupuje xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx prostorách, které xxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(7) Přemístění dítěte xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx, x xx xxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx či xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte, pokud xxxx dítě do xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

c) x xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx dohodu x umístění dítěte xx péče xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 8.

(8) Xxxxxxxxxx odstavce 7 xx xxxxxxxxx pouze x případě, xx xx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx provozních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxx bezodkladně oznámit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 písm. x) x x), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x). X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přemístění xxxxxx xx jiného xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 a 8 xxxxx xxxx v xxxxxxx, že má xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x péče

§42b

(1) Xxxxxxxxx hradit příspěvek xx úhradu xxxxxx x xxxx poskytované x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") podle §42c xx 42f, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx dítěte nebo xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxx xxxxxxx výživou dítěte,

b) xxxxxxxxx rodič xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx sirotčího xxxxxxx xxxxxxxxxxx osiřelého xxxxxx.

(2) Xxxxxx se na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§42x

(1) Výše příspěvku xxxx za kalendářní xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, 1,6xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx, stanovené xxx xxxx xxxx39f). Xxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu39f) pro xxxxxxxxx částek xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx, xxxxxxx dítě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přídavek xx dítě podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39d), xxxxxxx xx x xxxx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dítětem x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxx za kalendářní xxxxx 10 % x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx39e).

(5) Xx období xxxxxx xxx kalendářní xxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx činí xxxxx xxxxxxxxx výše příspěvku xx kalendářní xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§42d

(1) Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §42b xxxx. 1 xxxx x podnětu xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc sníží xxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx pod xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx39f) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx bydlení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §42b xxxx. 1 xxxx osoba x xx společně xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39g). Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx podle věty xxxxx xxx xxxxx xxx 100 Xx.

(2) Xxxxx uvedené x §42b xxxx. 1 xxxx povinny xxxxxxx xxxx xxxxx příjmů xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xx xxxxxxxx 6 měsíců xx posledního doložení xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §42c xxxx. 1, x xx od doby, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek, xxxx x xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 a xxxxxxx xxxxxxxx posuzovanými podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx a xxxxx uvedené x xxxxxx x životním x existenčním minimu39f).

§42x

Xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx důchodu39h) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxxxx v §42c xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42f

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxx nejpozději xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx bylo dítě x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 15.00 xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu alespoň 2 dnů po xxxx xxxxxxxx, snižuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx den x xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx se nesnižuje, xxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nedoplatků xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxx, xxxxx příspěvek xxxxx. Během pobytu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§42x

(1) Zřizovatel xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx má xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx x xxxx poskytovanou xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx nezletilému dítěti xxxxxx xxxx v xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xx důvodné. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx data důvodného xxxxxx zašle xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dítěte xxxxx §42 odst. 12. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxx, vyrozumí x xxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvek xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, x xxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Státní příspěvek

a) xxxxxx měsíčně za xxxxx xxxx ve xxxx 22&xxxx;800 Xx,

x) xx xxxxxxx x xxxxx třicetinu za xxxxx den, x xxxx dítě xxxxxx xxxx zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx x pobyt xxxx xxxx zařízení xxxx xx xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů; xxx, xx kterém xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx den, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xx xxxx 2 xxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náleží x po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx výchovy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poskytována xxxx x xxxxx xxxxxxxx, x to xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28.

(4) Xxxxx xx xxxxxx příspěvek xxxxxx

x) xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx svěřeno xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x); xxxxx xxxx xxxxxx x péči xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xx tomto xxx, zaniká xxxxx xx xxxxxx příspěvek xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx předpokladu, xx xxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dnem, x xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx nepovažuje xxxxxx xxxxxxxx dítěte v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Jestliže splňuje xxxx po část xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nižší xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxx výměře, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx.

§42h

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíčně x xxxxx měně, x xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxxx x změně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxx xx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx vyplácí krajský xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx zřizovatele zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§42i

(1) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx splnění podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx výplatu xxxxxxxx příspěvku xxxxxx xxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42x

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx příspěvek xxxx jeho xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx část xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 roku xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x nižší xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx,

x) vyplácen xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx náležel,

c) xxxxxxx xx pozdějšího xxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx,

xxxxxx se xxxx xxxxx ode dne, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx dne, xxx to xxxxxxx xxxx rozhodující x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx o zvýšení xxxxxxxx příspěvku xxxx xxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Státní příspěvek xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) vyplacený, xxxx

x) vyplácený nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx náleží,

se xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx zastaví xxxx xxxxx, x xx xxxx následujícím po xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxx vyplacen. Xxxxxxxxxx §42k xxxx. 3 zůstává xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxx po xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemně ohlásit xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx příspěvek xxxxxxx, xx 8 xxx xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxx, jeho xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42n.

(2) Je-li xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx, xxx osvědčil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx státní příspěvek, xxxx výši xxxx xxxxxxx, xx povinen xxxx výzvě vyhovět, x to xx xxxxx xx 8 xxx, pokud krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyplacen neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx vrátit xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxx podle xxxxxxxx 3 rozhodne krajský xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Částky xxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx sraženy xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neprávem přiznaného xxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. s účinností xx 1.6.2006

§42x

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx zřizovatelem xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo kraj,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, identifikační xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pověření x výkonu sociálně-právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba,

c) xxxxx a adresu xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, x němž jsou xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxx x ně zakládá xxxxx xx státní xxxxxxxxx,

x) číslo účtu xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zřizovateli xxxxx xx xxxxxx příspěvek; xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx x příjmení xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx rodné xxxxx xxxxxxxxx, místo trvalého xxxxxx, datum xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc, xxx-xx xxxxx xxxxxxx, jméno, xxxxxxxx a adresu xxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx jiné osoby xxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx umístěno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §42g xxxx. 1.

(4) Xx-xx žádáno x státní příspěvek x důvodu xxxxxx x péče x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pověřit xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx něho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v §42k xxxx. 1 x 2 x §42n a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podávala xxxxxx o státní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zřizovatel xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvku do 8 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x podávání xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx uveden xxxx x tomto xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx pověřena.

§42m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42x

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx příspěvku x xxxx xxxx za xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu oznámit, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx má státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, došlo xx xxxxx počtu xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx předcházejícím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xx xx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx dětí, xx xxxxx délky xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ke změně xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §42l odst. 3 xxxx. e), x v xxxxxxx, xx xxxx do xxxxxxxx dítě xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx v §42l xxxx. 3 xxxx. x).

(3) X xxxxx xxxx xxxxxxxx příspěvku xxxx krajský úřad xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx, xxxxx zřizovatel xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc nesplnil xxxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2. Xxxxxxxx-xx zřizovatel zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx v odstavcích 1 x 2 xxx po xxxxxxxx 2 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx kterém xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, nárok xx státní xxxxxxxxx xxxxxx. Po dodatečném xxxxxxx povinností xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx 1 roku (§42j).

§42x vložen právním xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§43

Xxxxxxxx rekreační tábory xxx děti

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx tábory pro xxxx xx zřizují xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx určeny xxxxxxx xxx děti xxxxxxx x §6. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx chování x x získání xxxxxxxxxx společenských x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§44

§44 zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

ČÁST PÁTÁ

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

HLAVA X

XXXXX X POVINNOSTI XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§47x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx v evidenci

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pečující xxxx xxxxxxxxxx, xx xx fyzická xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x evidenci xx

x) právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pomoci při xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče

1. po xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx v evidenci xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx osoby blízké,

2. xxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxx xxxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxx xxxxx osoby xxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx roce, xxxxxxxx xxxxxxx dítě xxxxxxx alespoň xxxx 2 let,

c) xxxxx xx zprostředkování xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), včetně xxxxxx xxx xxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) povinnost xxxxxxxx si xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxx x xxxxxxx 24 xxxxx x době 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pěstounské xxxx xxxxx §47b odst. 5 x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pověřeným xxxxxxxx vývoj xxxx xxxxx §19 xxxx. 6,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte x osobami xxxxxx xxxxxxxx, zejména x xxxxxx x umožnit xxxx xxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§47a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

Dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§47x

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §47a x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské péče xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Xxxxx xxxxxx dohoda x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o svěření xxxxxxx xxxxxx do xxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx osoby v xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, které mohou xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx založených x §47a xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx x svěření xxxxxx xx péče xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci x x individuálním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx přihlíží x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx dítě.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx x příslušným xxxxxxx úřadem obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx trvalý xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx pověřená xxxxx. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx pobyt, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opis xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obecní xxxx, xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx, xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za 2 xxxxxx být x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx x s dětmi xxxxxxxxx do její xxxx. X průběhu xxxxxx pěstounské péče xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x evidenci xxxxxx xxxxx, obecního xxxxx, krajského xxxxx xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxx xx 6 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxx trvalý xxxxx.

(6) Osoba xxxxxxxx xxxx osoba v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dětí.

(7) Xxxx-xx xxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxx x evidenci, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dohodu x výkonu pěstounské xxxx bez ohledu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x bez xxxxxx xx skutečnost, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx neplatí x xxxxxxx xxxx svěřených xx xxxxxxx péče xxx xxxxxxx z xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx nejméně po xxxx tří měsíců xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

§47x

(1) Xxxxxx x xxxxxx pěstounské péče xxxx xx dobu, xx xxxxxx

x) trvá xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxxx xx péče xxxxx, která xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx,

x) xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou péči xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx pečuje, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ustanovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, krajský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vypovědět xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx opakované xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx důvodu xx xxxxxx osoby x xxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx strana, která xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo x osobou x xxxxxxxx vypověděla, o xxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx pobyt.

(5) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx pečující nebo xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxx, co xx dozví x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 2, xx 30 xxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §47a.

(6) Xxxxx bude xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pečující nebo xxxxxx x evidenci x nebude xxxxxxxxx xxxxx dohodou x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxx x §47a xxxxxxxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §47b odst. 2.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx ode xxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, ne xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxx xxxxx §47b xxxx. 2, xxxxx výpovědní xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx na státní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §47b xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zajišťování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x evidenci nebo xxxxxxxx dětem a xx provádění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činí

a) 48 000 Xx xx kalendářní xxx, xxxxx pravomocné xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx kalendářní xxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx, xxxx trvala xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxx krajská pobočka Xxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X přiznání xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Žadatel xx xxxxxxx x xxxxxxx

x) uvést seznam xxxxx osob xxxxxxxxxx x osob v xxxxxxxx, se kterými xxxxxxx dohodu x xxxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx upravil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce x dobu, na xxxxxx byla xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx, xx-xx xx nezbytné x datum narození, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx adresu bydliště x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x vyplatí se xx xxxxx xx 60 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx přiznání. Xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, trvá xxxxxx x výkonu pěstounské xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxx, a to xx xxxx, x xxx tento xxxxxxxxx xxxxxxx k 1. xxxxx tohoto roku. X tomto xxxxxxx xx xxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplatí xx 15. xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, do 15 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx tento xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx dohody x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx x změně xxxx xxxxxxxx příspěvku xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx pověřená osoba xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxxxx tato xxxxxx xxxx správní rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců.

(7) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zpětně, xxxxxxx xx dobu 3 kalendářních xxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxx xxxxxxxxxxx x státním xxxxxxxxx xxxxx odstavců 5 xx 7 platí xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

HLAVA XX

XXXXX PĚSTOUNSKÉ XXXX

§47x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb dítěte,

b) xxxxxx pěstouna,

c) příspěvek xxx převzetí xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§47x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx56) svěřené do xxxxxxxxxx péče. Příspěvek xx úhradu potřeb xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx osobě xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx potřeb xxxxxx xx zachovává x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxx xx dvacátého xxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podporu56), xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx potřeby9b) x xxxxxx, která xxxx xx dosažení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxx potřeb dítěte xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx kalendářní xxxxx

x) 4&xxxx;950 Xx xxx xxxx xx xxxx xx 6 xxx,

x) 6&xxxx;105 Xx xxx xxxx xx xxxx xx 6 do 12 let,

c) 6&xxxx;985 Xx xxx xxxx xx xxxx od 12 xx 18 xxx,

x) 7&xxxx;260 Kč xxx xxxx xx xxxx xx 18 xx 26 xxx.

(4) Xxx-xx x dítě, xxxxx je xxxxx xxxxxx o sociálních xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxx

Xxxx xx xxxxxx závislosti X (xxxxx xxxxxxxxx) Kč

Xxxx xx stupni xxxxxxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost) Xx

Xxxx xx stupni xxxxxxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) Kč

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XX (úplná závislost) Xx

Xx 6 xxx

5&xxxx;115

6&xxxx;105

6&xxxx;490

7&xxxx;040

6 - 12 xxx

6&xxxx;215

7&xxxx;480

7&xxxx;975

8&xxxx;635

12 - 18 xxx

7&xxxx;095

8&xxxx;580

9&xxxx;130

9&xxxx;570

18 - 26 xxx

7&xxxx;425

8&xxxx;910

9&xxxx;460

9&xxxx;900

§47g

(1) Příspěvek xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxx po xxxx, xx kterou je xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx péči x xxxx nebo xxxxxx xxxx v xxxx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx péči rodičů. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx posuzuje xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx-xx xxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47h

Příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Nárok xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx byla xx xxx xxxxxxxx zletilosti x xxxxxxxxxx xxxx, x xx ke xxx zániku nároku xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxx §47f.

(2) Xxxx jednorázového xxxxxxxxx činí 25&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxx jednou.

§47h vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xxxxxx xxxxxxxx

§47x

(1) Xxxxx xx xxxxxx pěstouna xx xxxxx pečující x osoba x xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx56), xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx zletilosti nárok xx příspěvek na xxxxxx xxxxxx dítěte xxx proto, že xxxxxx důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx xxxx vyšší než xxxxxxx příspěvek.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx pečující xxxx xxxxxx v xxxxxxxx oba xxxxxxx xxxx xxx poručníci, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx druhým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx společnou xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v evidenci, xx nepřihlíží. Xxxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, platí §47n xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx.

§47j

(1) Výše xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) 8&xxxx;000 Kč, xx-xx xxxxxxxx o xxxxx xxxx,

x) 18&xxxx;000 Xx, xx-xx pečováno o 2 xxxx,

x) 30&xxxx;000 Xx,

1. je-li pečováno xxxxxxx x 3 xxxx,

2. je-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx IV (úplná xxxxxxxxx),

x) 20&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že nepečuje x žádné xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx osoby xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 xxxxxxx x polovinu xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xx xxxxx xxxxx xxxx, které xx xxxxx v xxxxxxxx svěřeno xx xxxx péče, než xx xxxxxxxxxx péče xx přechodnou dobu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) zvyšuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a).

(3) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a b) xxxxxx osobě xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo prarodičem xxxx xxxx matky xxxxxxxxx xxxxxx, pouze x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx osoby pečující xxxx xxxxx x xxxxxxxx x jejich xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx zdravotnímu xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odměny xxxxxxxx xx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx nebo osoby x evidenci, nejdéle xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost vznikla xxxx x němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x evidenci x xxxxx přímém xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx x péči xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, odměna xxxxxxxx xx xxxx x xxxx děti xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobě x xxxxxxxx po xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §24b xxxx. 1 písm. x) x x).

§47x

Xxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx zákonů xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění60) xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x totéž xxxx, xxxxxx osobě xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxx xx xxxx

x) do 6 xxx 8&xxxx;000 Xx,

x) xx 6 let xx 12 let 9&xxxx;000 Xx,

x) od 12 let xx 18 xxx 10 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx motorového xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx zakoupení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx o 3 xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx osobě pečující xxxxx xx odměnu xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxx zajistila xxxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vozidlo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx příspěvku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx 70 % xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na opravy, xxxxxxx xxxx 100&xxxx;000 Xx. Součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti nesmí xxxxxxxxxx 200&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx formě x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Použití xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx osoba xxxxxxxx xxxxxxx prokázat xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx příspěvku xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xx xxxxxxx xxxxxxxxx vrátit.

(4) Xxxxx xxxxx pečující xx 5 let xxx xxx, xxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx, motorové vozidlo, xx xxxxx zakoupení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx poskytnut, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx z vážných xxxxxxxxxxx důvodů, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx příspěvku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 xxx, xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§47n

Společná xxxxxxxxxx péče xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx přizná. Xxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxx xx funkce xxxxxxxxx xxxxxx společně xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxx, xxxxx x dítě osobně xxxxxx.

XXXXX III

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§47x

Xxxxx oprávněných osob

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, jestliže xx

x) xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx61), xxx-xx x státního xxxxxx Xxxxx republiky,

b) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62), jde-li x xxxxxxx,

x) nezletilým xxxxxxxx svěřeným xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů,

d) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x bylo xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x) rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx63) udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x azylovém xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx,

x) xxxxxxxx, kterému xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64) xxxxxxxx xxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx středisku, nebo

h) xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie57),

a xx xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx; co se xxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx39g). Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx x).

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx také xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx71) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx72) x xx převeden xx obchodní xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62) a xxxx dítě xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) x d). Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx nelze xxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.

§47x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx x xx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx splnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Nárok xx výplatu xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx do xxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče x xx její xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x přiznání dávky xxxxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba podmínky xxxxxx nároku xx xxxxx pěstounské péče xxxxxxxx x §47e xxxx. x) x x)

x) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xxxx

x) xx xxxx kalendářního xxxxxx x nižší xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dávka xxxxxxxxxx péče xx xxxxx výměře.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ji xxxx xxxxxxxxxx, skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx56), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o sociální xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47w, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pěstounské xxxx, xxxx xxxx x výplatě. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx56) xxxxx xx dávku xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty první.

§47q

Změna xxxxxx xx xxxxx pěstounské péče

(1) Xxxxx pěstounské péče xxxxxxxx přiznaná x xxxxx částce, než x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo vyplacená x nižší xxxxxx, xxx x jaké xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx od xxxxxx náleží, se xxxxxx nebo zvýší, x xx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx to xxxxx xxxxxxxxxxx x dávkách xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx dávky xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxx pěstounské péče xxxxxxxx přiznaná, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx částce, než x xxxx náleží, xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx sníží, x xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče neprávem xxxxxxxxx. Ustanovení §47z xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx v xxxxxx, xx něž byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, skutečnosti rozhodné xxx xxxxx na xxxxx pěstounské péče xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se nově xxxxx xx dávku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx, ke xxxxxxx x xxxxxx změně xxxxx x dávka xxxxxxxxxx péče xx

x) xxxxxx, vyplatí nebo xx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx dávka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §47z xxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x vložen xxxxxxx předpisem x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§47r

Zánik nároku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx na dávku xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx zákonem stanoveno xxxxx.

(2) Nárok na xxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxx x §47e xxxx. x) x b) xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §47q xxxx. 1.

(3) Xxxxx xx dávku pěstounské xxxx xxxxxxxx x §47e xxxx. x), x) x x) xxxxxx, xxxxx-xx uplatněn xx 1 xxxx

x) xxx xxx převzetí xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx dítěte xx pěstounské xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxx převzetí dítěte,

b) xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

c) xxx xxx zániku xxxxxx xx příspěvek xx xxxxxx potřeb xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 3 xx nepoužije, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §47q odst. 1.

(5) Xxxxx xxxxxxx x odstavcích 2 x 3 neplynou xx dobu řízení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Je-li oprávněná xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx xx výkonu xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaniká xx xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prvního xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navazuje-li xx xxxx vazby xxxx výkonu trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obě xxxx xx xxx xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx, xxx-xx o nároky xx xxxx přede xxxx, xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxx xx zástavy.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx pěstounské xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx nárok xx částky xxxxxxx xx dne xxxxx xxxxxxxxx xxxxx postupně xxxxxxxx (xxxxxx), děti, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx domácnosti xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx dávka přiznána xxxx smrtí oprávněné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx smrti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx předmětem dědictví.

§47s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx měsíci.

(2) Xxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx x příspěvek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dávkách.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx převodem xx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx. Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx má xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx způsobu xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx x změnu xxxxxxx doručena.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx péče xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánem svěřena xx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce ustanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx byla oprávněná xxxxx xxxxxxx do xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oprávněná xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, jíž byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx základě xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zdravotnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx xxxxx. Zvláštním xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxx xx zájmy oprávněné xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.

(4) Xxxx xxxxxxx osoba, xxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oprávněné xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xx xxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx byla vyplacena, x to ve xxxxx 1 měsíce xxx dne xxxxxxxx xxxx žádosti.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx odpadly důvody, xxx které xxx xxxxxxxx příjemce ustanoven xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4.

§47x vložen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. s účinností xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) X xxxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx.

(2) Řízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Řízení x xxxxx výše xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jejím odnětí xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x příspěvek xx úhradu xxxxxx xxxxxx, zastupuje xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x příspěvku xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx krajská pobočka Xxxxx práce srážky x odvody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60) x xxxxxxxx odměny xxxxxxxx. Xx úseku xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx práce České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů60).

§47v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§47w

Náležitosti žádosti

Žádost x xxxxx musí kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezaopatřenost xxxxxx56), je-li to xxx xxxxx xx xxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x dočasném xxxxxxx xxxxxx xx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxx xx pěstounem, xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx soudního xxxxxx x ustanovení osoby xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na pomoci xxxx xxxxxxx osoby, xxx-xx x nárok xx příspěvek na xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx §47f xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47j xxxx. 1 xxxx. x) bod 2 nebo xxxx. x),

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx důchodu x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxxxx

X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx o dávkách xxxxxxxxxx xxxx vydanému xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§47y

Povinnosti příjemce a xxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx osmi xxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx příjemce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Úřadu xxxxx, xxx osvědčil skutečnosti xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu, je xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx příslušná xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxx v určené xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx zastavena, xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxx nepřiznána, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx byl xx xxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 401/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx vyplaceny xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, než xxxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxx vrátit.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx uplynutím 3 xxx xxx xxx, xxx xxxx dávka xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o žalobě, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, nebo kdy xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx prováděny srážky x xxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxx xxxx kdy jsou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx naposledy.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx prostředky xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47za

Povinnost sdělovat xxxxx

(1) Xxxxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx práce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pěstounské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxx o xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskou pobočkou Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxx50).

(2) Xxxxxxxx státní xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx sdělit xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx na dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx sdělení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx sdělila, že xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x tomu, aby xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxx xxxxx.

§47xx xxxxxx právním předpisem x. 401/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

ČÁST ŠESTÁ

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§48

Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany pověřenými xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx činnosti (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně

a) xxxxxxxxx činnost xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. a) x §11 xxxx. 1 xxxx. x) až x),

x) vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx škodlivými xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §31 x 32,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §39,

x) xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o zprostředkování xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx [§19a xxxx. 1 xxxx. c)], xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (§11 xxxx. 2), provádět xxxxxxxx xxxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx x poskytovat xxxxxxx poradenství x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx související s xxxxxxxxx dítěte nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx pečující, x xxx uzavřely dohodu x výkonu xxxxxxxxxx xxxx (§47b), výchovnou x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx; xxxxx xxxxx pečující x xxxx službu xxxxxx, xx pověřená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) vyhledávat fyzické xxxxx xxxxxx xxxx xx osvojiteli nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2, kterým xx třeba zajistit xxxx v náhradním xxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Osoby, xxxxx xx podílejí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §49a xxxx. 2 xxxx. a) x x). X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxxx xxxxx, xxxx povinny prokázat xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx sociální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx65) x rozsahu nejméně 200 xxxxx.

§49

Xxxxxxxx pověření

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, xxxxx xxxx x rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 písm. a).

(2) Xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx xx

x) podání xxxxxxx žádosti,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx osob, které xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, předložení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x §49a odst. 5,

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxx přímo sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpovídajících hygienických xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx-xxxxxx ochrany prokázané xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxx-xx x pověření xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladem,

f) xxxxxxxx materiální x xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) předložení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nevydává xxxxxxx xxxxxx, předložení xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx její činnosti x xxxxxxxx hospodaření.

(3) Xxx xxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx organizační složky, x v xxxxxxx, xx xxxxxxx vyvíjí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxx xx trvalý xxxxx xxxx sídlo, vyžádá xx také xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x dosavadní činnosti xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45), xxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxx osoby xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxx x vydání xxxxxxxx,

x) místo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx fyzických xxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, ve xxxxxxx

1. xx v posledních 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě xxxx xxx 3 xxxxxx,

2. xx xxxxxxxxx xxxxx sídlo xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx;

xxxxx xxxxxx xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x odstavci 2. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx o xxxxxx pověření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxx má být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx odstavce 7 xxxxxxx úřad, x xxxxx obvodu xx xxx zařízení xxxxxxx. X rozhodnutí o xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x místo, xxx může být xxxxxx činnost xxxxxxxxxx. Xxx-xx x rozhodnutí, xxxxxx xx osoba xxxxxxxx ke xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, x xxxxxxxx xxxxxxxx rekreačních xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx název a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx, na xxxxxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx chce xxxxxxxx-xxxxxx ochranu vykonávat xx xxxxx xxxxx, xxx je uvedeno x rozhodnutí x xxxxxx pověření.

(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rozhoduje krajský xxxx x změně xxxxxxxx nebo o xxxxxx xxxxxx pověření x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska krajského xxxxx, x jehož xxxxxx xx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxx odůvodněno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zařízením xxxxxxx xxx poskytování xxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xx xxx účely vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx xxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx; je-li xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx pověření xx xxxxxxx, x to xx do doby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x pověření xxxxxxxxx komise podle §38 xxxx. 2 xxxx. x), vyžádá xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se předávají x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu, xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uzavřela xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxx dobu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Pověřená osoba xx povinna xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxx její xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x pověření, xxxxx skutečností rozhodných xxx vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x to do 15 xxx od xxxxxx vzniku,

b) xxxx xxxxxxx x své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odpovídajícímu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) vypracovat xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x pravidla hospodaření, xxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxx, x zaslat xxx nejpozději do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgánu, xxxxx rozhodl o xxxxxx xxxxxxxx; výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §57 xxxx. 2,

d) xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rekreačního xxxxxx xxx děti xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, kterým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pověření xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxx xxxxxx. Xxxx povinnost xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx pověření xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vede na xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx pověřených xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydávají, xxxxx x této xxxxxxxx, x to x x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(12) Orgán, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx kontrolovat xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx má x krajský xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx pověření.

§49x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilostí xxx xxxxx poskytování sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx studijních programech x xxxxxxx pedagogických x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx studium xx xxxxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxx, pedagogika, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, charitní x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, dvouoborové xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx studium xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx řádně xxxxxxxx maturitní studium x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx45b), a xxxxx x xxxxxx nejméně 1 roku, xxxx

x) xxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx pro sociální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxxxx65) x xxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx x rodinu x dítě v xxxxxx nejméně 2 xxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx nebo v xxxx xxxxxxx studia, xxxxx v xxxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxxx x písmenech x) a x),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vzdělání, nebo

3. xxxxxxxxxxx přípravu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vysílající xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu45c), xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx při xxxx x xxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ty xxxxxx xxxx osoby, u xxxxx xxxx odborná xxxxx konána.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x praxe nebo xxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx45d) xxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx45a).

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx povinny získat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx 2 xxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní ochrany. Xx lhůty 2 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx poskytování sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50

Xxxxxx pověření

(1) Orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, který xxxxx pověření, xxxxxxxx x odnětí pověření,

a) xxxxxx-xx pověřená osoba x xxxxxxx pověření,

b) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx pravomocně xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x §59 xx 59g x xxxxxxx, že xxx o zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx [§49 xxxx. 10 xxxx. x)],

x) xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx niž xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, nebo

e) xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x §49 xxxx. 8.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx znovu xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx letech xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pověření xxxxxx xxxxxx moci.

(3) Xxxxx, xxxxx odňal xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx pověřená xxxxx poskytovala sociálně-právní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

§50x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx provádí x pověřených xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx. Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx této inspekci xxxxx obdobně ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx65) x xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x spisové dokumentace, xxxxx vedou, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vede xxxxxxxx dětí x xxxxxxxx xxxxxxxx x x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx-xxxxxx ochrany zprostředkujícím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx rozhodl soud x výchovném opatření,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stát se xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx dítěte,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poměrech xxxxxx, x xxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx29).

(4) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx státní zastupitelství xxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu29) řízení xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx spisovou xxxxxxxxxxx vedenou o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a souhrnné xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jmenných xxxxx,

x) xxxxxxxxx pověřené xxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(5) Orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. soudu a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nouzi x xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx47a),

5. xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx návrhu xxxxx xx stanovení výživného x xxxxxx xx xxxxx rozhodnutí, jde-li x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

7. věznici, xx xxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxx xxxxx trestu,

8. xxxxxxxxxxxxx centru xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx intervenčním xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách65),

9. xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx48), xxxx xx dítě xxxx xxxxxxx ke spáchání xxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx x dalšími xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dítětem, xxxx xx není xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx;

x) poskytnout Xxxxxxxx x mediační xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx povolila xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu47a), xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zákazu xxxxxxxx dítěte; xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx sledovat, xxx xxxxx x xxxxxxx;

x) poskytnout Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxx, xxxxx xx vyžádá xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Evidence xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx47b).

§52

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx sociálně-právní ochrany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx navštěvovat xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dítěte, ve xxxxx a xx xxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxx sociálních xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Zaměstnanci v xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxx dítěte.49)

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zařazení do xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgánem, x xxxx je xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnanec xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx osob

(1) Xx xxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxx zařízení,

d) xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) pověřené xxxxx,

x) poskytovatelé sociálních xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné podle xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxx účely xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx49a) se nelze xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxx sděleny xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx dítěte xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx. Xxx-xx xxxx o xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.50)

(2) Rodiče xxxx povinni

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x osobnímu xxxxxxx, xxxxxxxxx listiny a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xx-xx jich xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §52 odst. 3 xxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu x obydlí, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx, xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx práv.

(3) Povinnosti xxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx i xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxxx údaje o xxxx zdravotním xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx, xxxxxxx-xx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x). Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx porušena. Xxxxxx x xxxxx je xxxxxxx státního rozpočtu.

§53x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx informačního systému xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx pěstounské xxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx x tyto xxxxx x x příjemcích xxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x evidenci.

Veškeré xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx, jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx66).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx pěstounské xxxx, a xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx sděluje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) a x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxx, zprostředkování xxxxxxxx x pěstounské xxxx, xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxx x pěstounské xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxx. Krajské xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zpracování údajů xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxxxxx x spisů týkajících xx pravomocně ukončených xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx dobu 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, x xxxx došlo x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Policie Xxxxx republiky poskytuje xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxxxx ochrany

a) xxxxxxxxxx xxxxx ze základního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) a x).

(6) Poskytovanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; u občana, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území k xxxxxxxx xxxxx,

x) rodné xxxxx a xxxx xxxxx,

x) státní občanství,

g) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx jeden z xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx jeho xxxxx x místo uzavření xxxxxxxxxx,

x) rodné číslo xxxxxxx; xx-xx manželem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x osvojení xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx dítěte, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rodná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx občan xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx odstavce 1 xxxx. c) jsou

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxx změna,

d) xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo a xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh a xxxxxx xxxxx pobytu,

h) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx xxxx změny, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx narození,

n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx cizincem, xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx xxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx

1. zletilého xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx cizince, který xxx cizinci, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx náhradní rodinné xxxx, xxxx xxxxx xxx cizincem, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx poručníkem xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizinec,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 xxx xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx, který xx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx postarat, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxx dítětem, kteří xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo sestupné xxxxx xxxx takovým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx,

x) místo xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) rodné xxxxx x xxxx změny.

(10) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(11) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.

§54

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x §6,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§55

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx v evidenci xxxxx §54 vede xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje dětí, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx dětí, xxxxxxx x xxxxxxxxxx šetření x rodině, záznamy x xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx podání xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx činných v xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx archivačního systému x tištěné xxxx xxxxxxxxxxxx produkty jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx obsahu byly xxxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxx nevyplývá, xx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx týkají trestního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené x xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx týkající xx xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rodič xxxxxx, xxxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx dítěte xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx moci. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dokumentace přečten x xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx doprovod. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědné za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxx xxxx mají xxxxx xxx nahlížení xx spisové xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx spisové xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxx kopie xx xxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx50a). Xx xxxxxxxxx xx spisové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx50b). Xx xxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvojenec, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx sociálně-právní ochrany. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za výchovu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx termín x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí, nebo

b) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx s rozhodnutím xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx skutečnosti xxxxxxx x §7.

(7) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxx xx

x) dítěte, xx dobu 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx dobu 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, x němž xxxx xxxxxx zletilosti,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx 15 xxx následujících po xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx došlo x xxxxxxxx žadatelů x xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxx krajským xxxxxx xxxxx §22 x 27a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 obdobně.

§56

Xxx vedení xxxxxxx x dítěti jinými xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x o nakládání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxx platí §55 obdobně.

§57

(1) Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obecního úřadu, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx zákoně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x orgánech xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x zaměstnanci xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §7, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o místu xxxxxx xxxxxx, který xx stal xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx uvedení xx větě xxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x druhé x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze tím, x jehož zájmu xxxx xxxxxxxxx mají, x to xxxxxxx x uvedením xxxxxxx x účelu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx při xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx x odstavci 1 povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyžádané osobní xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxx označené podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx50c) xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx x rozsahu a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx-xxxxxx ochrany v xxxxxxx x uděleným xxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx zřízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx tohoto zařízení, x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobě v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx, kraj nebo xxxxxxxx osoba zřizovatelem xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42g42n.

(3) Xxxxxxxx-xxxxxx ochrana se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx pobytu dítěte xx výchovně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.51)

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rekreačním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.40) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§58a

Působnosti stanovené krajskému xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§58b

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvýšit xxxxx pěstounské péče, xxxxx došlo xx xxxxxxx měsíce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x růstu xxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx za xxxxxxxxx xxxxxx zjištěného Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 5 %.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxx individuálního xxxxx xxxxxxx dítěte xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxx x rozsah odborné xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pěstounem x xxxxxxx dítěte xx rodiny xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. a),

d) minimální xxxxxx poradenství, xxxxx xx osobě pečující xxxx xxxxx v xxxxxxxx trvale xxxx xxxxxxx poskytováno xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx péče a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx osoby xxxxxxxx a osoby x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou obsah xxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx hodnocení při xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pověření xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 písm. x) až f),

c) xxxxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

XXXX DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

§59

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxx, x xxx se xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3,

b) vykonává xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v §48 xxxx. 2,

c) x xxxxxxx s §19a xxxx. 2 zprostředkuje xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §19a xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx do své xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx, xxxxx §10a odst. 2, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx stupně,

e) xxxxx péči xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx ochranné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx péči o xxxx svěřené do xxxx xxxxxx člověka xxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxx xxx náležitého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx vyspělosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zdraví, xxxx x důsledku toho xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx škodu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nepatrnou,

h) xxxxxxx xxxx dítěti nepřiměřený xxxxxxxx prostředek nebo xxxxxxx, nebo

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx úmyslně xxxxxxx xxxx maří xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx ztěžuje xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1.

(4) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) xx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxx xx 200 000 Xx.

§59a

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx provozující xxxxxxx xxxxxxxx nebo zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, xxx takové xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §29 odst. 6.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 50 000 Xx.

§59b

(1) Fyzická, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, škola, školské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

§59c

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, škola, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx školu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zařízení xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §10 xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 50 000 Kč.

§59x

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx terapie, x xxxxxx uložení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 nebo 13,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxx x xxxxxx podle §36 xxxx. 3, xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) neoznámí xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností xxxxxxx dítěte do xxxx xxxxxxxxx osvojiteli xxxxx §823 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) opakovaně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pěstouna xxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nedá xxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx dítěte v xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx styku xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x dítětem x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zakázal xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodičů xxxx jiných osob x xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxxx zástupcům, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výchovu dítěte xxxx orgánům xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxx nedá xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěti, xxxxxx-xx xxxxxxx zástupci xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dítě xxxx, xx xx xxxxxxxx o rozhodnutí xxxxx, kterým bylo xxxxxxx svěření xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zastoupí xxxx x jiných xxx xxxxxxx záležitostech,

i) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

j) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc podle §42b, xxxxx-xx o xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx §42d xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxx uložit pokutu xx 20&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx x) pokutu do 50&xxxx;000 Kč nebo xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

§59f

(1) Fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x pověření,

b) poruší xxxxx xxxx žijících x xxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx sociálně-právní ochrany x rámci rozsahu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx a protiepidemiologické xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro případ xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámit xxxxxx, který rozhodl x pověření, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxx činnosti xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx činnosti x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx xxxx jiný xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx této činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaslat výroční xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx konání xxxxxxxx rekreačního tábora xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §49 odst. 8, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) neřídí xx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní ochrany,

l) xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx pověření xxxxx xxxxxx xxx ochraně xxxx života a xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx s osobou xxxxxxxx nebo osobou x xxxxxxxx,

x) použije xxxxxx příspěvek na xxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pečujícím, xxxxxx x evidenci xxxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx seznámila xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxx, anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xx x) pokutu xx 50&xxxx;000 Kč. Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), i), x) a x) xxx xxxxxx též xxxxx xxxxxxxx.

§59g

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxx dětí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc soustavně xxxx xxxxxxxxx nepřekračoval xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pečuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, soustavně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §42 xxxx. 4,

x) odmítne přijetí xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce dítěte xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxx, x xxxx, xxxxx život nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ohroženy, o xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo o xxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx situaci, kdy xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jiné osoby xxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42 odst. 8,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nepřetržité xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) nevede xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx spisovou xxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx podle §42 xxxx. 11 x §42a xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tohoto zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí,

i) xxxxxxxxx nezabezpečí xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

l) opakovaně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc poskytovalo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx dítěte xxxxx §42a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x poskytovalo xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §42a xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) xxxxxxxx dítě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §42a odst. 7 x 8, nebo

p) xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx dítě, za xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), h) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx, xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), d), x), k), l), x) xxxx p) xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), i), x) xxxx x) xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx nebo xxxxx xxxxxxxx do 1 xxxx.

§59x

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. a),

b) krajský xxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx k xxxxxx pověření, xxxx xxxxx by byla x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xxxxxx zřídil, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x),

x) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §59 odst. 1 xxxx. x) až x), §59 xxxx. 2 x 3, §59a odst. 1 xxxx §59d xxxx. 1 xxxx. a) x b),

e) xxxxxxx xxxx, který vydal xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx starosta xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §59e xxxx. 1, §59f xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x písm. x) x p) nebo §59g xxxx. 1,

x) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §59f xxxx. 1 písm. x), xxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx f).

(2) Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušný xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx namísto xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx starostou xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako zvláštní xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§59x

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§59j

§59j xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§59x

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§59x

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXX X XXXXXX PŘÍSLUŠNOST

§60

(1) Xxxxxxx xxxxx §21 odst. 2, §47v x xxxxx §49 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem.

(2) Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx údaje, xxxxx x uspořádání údajů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxxxxx, xx xx lze xxxxxx x elektronické xxxxxx; příslušný orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx xxxxxxx zveřejnit xxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, přičemž je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxx69), xxxxx xxxxxxxxxxxx zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§61

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obecního xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx se osvojitelem xxxx xxxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxx péče, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxx. x), §22, §24 xxxx. 2 x 3, §24b xxxx. 1 x 3, §24c odst. 1 xxxx. b) x x), §24c xxxx. 3 a §27,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxx objekt xxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx zřizovatele xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pověřené xxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx odnětí xxxxxxxx xxxxx §50,

x) xxxxxx, xxx xx nachází xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx poskytována xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxxxx podle §49,

x) xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx pěstounů xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx

x) xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1, §15 odst. 2, §16 x §37 odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx stát xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxx péče, xxx-xx x případy xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. d), §20 odst. 1, §21 xxxx. 1 x §27a xxxx. 2,

x) xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §30 xxxx. 5,

d) místem xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx uzavírá xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx péče xxxx xxxx xxx směřuje xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. a), §15 xxxx. 1 x §37 odst. 1.

(5) Xxxxxx příslušnost komise xx řídí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx pověřené osoby, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx odnětí xxxxxxxx xxxxx §50.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx v evidenci x x xxxxxxx xxxxx, která má xx zletilosti xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxx xx příspěvek xxx ukončení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx osoby; jde-li x fyzickou xxxxx xxxxxxxx x §47o xxxx. 1 xxxx. x) x x §47o xxxx. 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxx České republiky.

§62

(1) Byl-li obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požádat xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu je xxx soudem xxxxxxxxxxxx, x zastoupení xxxxxx x postoupit mu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dožádání xxxxxxx x xx oprávněn xxxx x řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v jehož xxxxxx xx xxx xxxxxx projednávána, o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx stanoviskem. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vyhovět a xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxx podle §61, xxxxx xx navštívit xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §61, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxx dítěte xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx pomoci poradenského xxxxxxxx pro rodiče, xxxxx dítě xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx (§12 odst. 2). Dožádaný xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx přiměřeně x xxx účast xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx účastníkem.

§63

§63 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§64

(1) Xxxxxxxxxx řízení x řízení x xxxxxxxx do evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx (§22 xxxx. 5 x 6, §25 xxxx. 3) xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxxx pro xxxxxx rozhodnutí.54) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx [§35 xxxx. 2 xxxx. x)] xxxxxx xxxxxx dítěte účastníky xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x řízení o xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o výši xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a péče xxxxx §42b xx 42f xxxx odkladný xxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§65

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x spisová xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx evidenci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx do 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytují xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx-xx x případ xxxxxxx v §49 xxxx. 1 xxxx xxxxx, okresní úřad x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o pověření, xxxxxxx však xx xxxx 12 měsíců xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx mělo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxx xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxx.

(5) Lhůta pro xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xx výchovy jiné xxxxxxx xxxxx (§19 xxxx. 5), dítěte xxxxxxxxxx x zařízení, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchova (§29 xxxx. 2), x xxxxxx, které xx xx výkonu xxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx (§34), xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xx péče xxxx umístěného xx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x rodičů xxxx xxxxxx fyzických xxxx (§30), který xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (§38).

(8) Zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona; xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §20 xx 27 se xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx o zprostředkování xxxx xxxxxx před xxxx účinností. O xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx osvojení rozhodne xxxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 5 do 3 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§66

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 50/1973 Sb., x pěstounské xxxx.

2. Zákon č. 58/1984 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxx č. 118/1992 Sb., xxxxxx se mění x doplňuje xxxxx x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 58/1984 Sb.

4. Xxxx xxxxxx zákona č. 169/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxx odnětí svobody x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§67

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx postoupených xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx pravomocně rozhodnuto xx 31. xxxxxxxx 2001, rozhodne Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002. Xxx xxx rozhodnutí o xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx žadatelů vedené Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

2. Doba, xx xxxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxx 1. lednem 2002, se xxxxxxxxxx xx doby, po xxxxxx xxxxxxxx postoupí Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx kopii xxxxx z xxxx xxxxxxxx Úřadu pro xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx první xxxxx xxxxxxx xxx evidenci xxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3. X xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxx xxxx právnickými osobami, x xxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002 xxxxxxxxxx rozhodnuto, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002. Xxxx xxxxxxxxxx x pověření x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx x takovému xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, žádala-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx místa xxxxx, xxxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dokladů xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xx 8 dnů xxx xxx právní moci xxxxxxxxx rozhodnutí.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 272/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany vydáno Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2002, xx příslušný ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx pověření, x xxxxxxxxx xxxxx x x odnětí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 518/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc, xxxxx xx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXX xxxx 1 x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx nabyl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, zavést xxxxxxxx xxxx podle xx. XXX bodu 4.

Xx. IV vložen xxxxxxx předpisem č. 315/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx krajským xxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal, nejpozději xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti osob, xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx vykonávají,

b) oznámit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx pověření xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx jejich prokázání xxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx příslušný x xxxxxxxx pověření.

2. Xxxxxxx úřad je xxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx pověření xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx bude xxxxxx xxxxx x sídlo xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx splňují, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, o xxxxx nebylo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vydáno pověření x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí ministerstvem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx krajskému xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 2.

5. Body 1 xx 4 xxxxx xxxxxxx pro pověření x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx pověřenými xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Obec xxxx kraj, xxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx splnit xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxxxx xxxxxx.

8. Je-li x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyšší, xxx připouští xx. X xxx 84, xxxx xxx pěstounská xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx s tím, xx xx změně xxxxx dětí xxxx xxxxx, xxx je-li xx x xxxxxxx x čl. X xxxxx 84.

9. X xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx evidence žadatelů x osvojení xxxx xxxxxxxxxx péči, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx platných přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx rodiny, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přípravu xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.6.2006

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x péče xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x péče xxxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za období xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Výše xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx. I xxxx 3 poprvé za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx zákon xxxxx xxxxxxxxx.

4. Výše xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx a péči xxxxxxxxxxxx nezletilému xxxxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 176/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xx 31. xxxxxxxx 2008 xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle zákona x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad práce xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 414/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XIX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx spisovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxx, po xxxxxx bylo xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx žadatelů xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pokud xx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nebo xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 3 xx 5 zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxx xxxx x takovém xxxxxxxx xxxxx dětí xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §42 xxxx. 5 xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V případě, xx ani v xxxxxxxx termínu xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx dětí xxx, xxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 3 xx 5 zákona x. 359/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 měsíců od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx zařízení.

3. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, zaniká xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx pro zřizovatele xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x náležel xxxxx zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Rozsah xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci xxxxx §47b xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2013. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx dohodu x výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx výkon pěstounské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zůstává x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.

5. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pěstounské xxxx x zařízení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x těchto dohod, xx vztahují xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx svěřeny do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xx zájem xxxx se xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx takové xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zřizování x xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxxx xxx výkon pěstounské xxxx podle xxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx dohod x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx dohody xxxxxxxx x zřizovatele xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče může xxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx pěstouna, xxxxx xxxxxxxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx zařízení povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §49a xxxx. 2 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 2 let ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx pověření xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, x xxxxx nebylo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Právnické nebo xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxx xxxxxxx krajskému xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx do 2 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx osoby xxxx povinny krajskému xxxxx, v xxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní ochrany, xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx název x adresu sídla xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

9. Xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx, které xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxxxx nejpozději do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 8 posoudit, xxx xxxx v xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx krajský xxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx vydal.

10. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx závazného stanoviska, xxxxxxx xxxx do 8 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx nebo fyzickou xxxxxx xxxxx xxxx 8 xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx-xxxxxx ochrana dětí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxx xxxx obec, které xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx nejpozději do 2 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o žádosti x xxxxxx pověření x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx stanovené x §49 xxxx. 2 xxxx. b) xx x), odst. 8 x 9 a §49a xxxxxx x. 359/1999 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Standardy xxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), a xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxxx právních xxxxxxxx ve znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxx budoucích xxxxxxxxxx a xxxxxx x žádostech x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx fyzické osoby, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx-xx dítě xxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx stát xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, řídí xx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx a které xx dávka vyplácena xxxxxxxx xxxxx §47t xxxx. 4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx do 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x návaznosti xx zrušení karty xxxxxxxxxx systémů.

2. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxx uvedená x §47t xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 359/1999 Xx. xxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx nesdělí xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 kalendářních xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx sdělený Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx příjemcem xxxxx, x nebude-li xxxxxx xxxx, bude vyplácena xxxxxxxxx poukazem.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 359/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

257/2000 Xx., o Xxxxxxxx x mediační xxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (zákon x Probační x xxxxxxxx službě)

s účinností xx 1.1.2001

272/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2003

518/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/88 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx v souvislosti x ukončením činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

222/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na území XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x účinností od 28.8.2003

52/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 169/99 Sb., x výkonu trestu xxxxxx svobody x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

315/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x státní sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 94/63 Sb., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

436/2004 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti

s účinností xx 1.10.2004

501/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Sb., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

57/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2005

381/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

134/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 94/63 Xx., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

165/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

373/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 117/2006

531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

176/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2007

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., o Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

259/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

295/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

305/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 20.10.2008

414/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

73/2011 Sb., x Xxxxx práce ČR x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

505/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2012

103/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 359/99 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

306/2013 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

64/2014 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.12.2014

205/2015 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx mění některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

314/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 221/2003 Sb., x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

202/2017 Xx., kterým xx mění zákon x. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2017

222/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017

588/2020 Sb., x xxxxxxxxx výživném xxx xxxxxxxxxxxx dítě a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x náhradním xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2021

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 122/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 1 xxxxxxx x. 104/1991 Xx., o Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§8 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.
1x) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 140/2001 Xx.
2) §87 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
2a) Xxxxx č. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx).
3) §31 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 94/1963 Xx., x rodině, xx xxxxx xxxxxx č. 91/1998 Xx.
4) §86 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 175/1990 Xx.
5) §2 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
6) §168 xxxxxxxxx zákona.
7) Xxxxxxxxx §178 zákona x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, §2 x 43 xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxxxxxx §46 xxxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 149/1998 Xx.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 100/1988 Sb., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 548/1991 Xx. a xxxxxx x. 123/2000 Xx.
9b) §115 xxxxxxxxxx zákoníku.
10) §43 xxxxxx x rodině.
11) §44, 46 x §68 xxxx. 1 x 3 xxxxxx o xxxxxx.
12) §178 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
12a) §272 xx 273a občanského xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
*13) §76a xxxxxxxxxx soudního řádu.
13) §924 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) §45 xx 45d, §63 xx 82 xxxxxx x rodině, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Například §37, 37b x 79 xxxxxx x xxxxxx, §45 zákona x. 141/1961 Sb., x trestním řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §16 zákona x. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád).
*15) §79 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx.
15) §929 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §45b x 70 xxxxxx x rodině.
17) §69 xxxx. 2 zákona x xxxxxx.
18) §45b xxxx. 2 xxxxxx x rodině.
19) §69 xxxxxx o rodině.
20) §68a xxxxxx x rodině.
20a) §37 x 38 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §20 xxxxxx č. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 194/1999 Sb.
22) §68 x 68a xxxxxx x xxxxxx.
23) §10 xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx.
23x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23x) §45a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
24) §272 xx 273a občanského xxxxxxxx řádu.
25) §273a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
26) §23 x následující xxxxxx x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) §73 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§61 x následující xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákon x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních službách).
28x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxx č. 218/2003 Sb., x odpovědnosti xxxxxxx xx protiprávní xxxx x x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).
30) §355 xx 356a xxxxxxxxx xxxx.
31) §74 xxxx. 2, §81 xxxx. 1 x §92 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx.
32) §5 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§15 xxxxxx x. 293/1993 Xx., o xxxxxx xxxxx.
33) §61 xxxx. 6, §67 xxxx. 2 a 4 a §68 xxxxxx č. 169/1999 Xx.
33x) §54 xxxxxx x. 97/1963 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Například xxxxxxxx x. 33/1959 Xx., o Xxxxxx x vymáhání xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx č. 14/1974 Sb., o Úmluvě x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx č. 132/1976 Sb., x Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x vyživovací xxxxxxxxxx, sdělení č. 34/1998 Sb., Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
34x) Článek 19 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxx.
34b) §27 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 177/2001 Xx.
34x) Xx. 53 xx 58 xxxxxxxx Xxxx č. 2201/2003 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, uznávání x výkonu xxxxxxxxxx xx věcech manželských x věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
35) §12 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 64/1981 Sb., x školských zařízeních xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
36) §30 xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
37) §46 xxxxxx x xxxxxx.
38) §106 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §124 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39x) §65 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39x) §75 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39x) §20 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
39x) §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů.
39x) §32 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39f) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x existenčním minimu.
39x) Zákon č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
39x) §52 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
39i) Zákon č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §2 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
41) Například xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
42) §40 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx.
43) §45a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
44) §37 x 39 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx náboženské xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45x) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45b) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 46/2004 Sb.
45x) Xxxxx č. 198/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 436/2004 Xx.
45d) Xx. 11 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 20/1966 Sb., §23 x následující zákona x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 zákona x. 100/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 283/1993 Sb., o státním xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47a) §121 x 124 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
47x) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) §8 xxxxxxxxx xxxx.
49) §12 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) §55 xxxx. 2 zákona x. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §15 xxxx. 9 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
50x) Zákon č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50x) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50x) Xxxxx č. 101/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §37b xxxxxx x rodině.
52) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52a) Xxxxx č. 185/2004 Sb., o Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §181 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
54) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx řádu.
55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 883/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx zabezpečení.
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. dubna 2011 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 x xxxxxxxxxxxx, rozhodném xxxxx, uznávání x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
56) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
57) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. dubna 2011 o xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxx.
58) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 4/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, uznávání x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
59) §33 xx 34 zákona x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), a x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
62) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §4a xxxxxx č. 73/2011 Xx., o Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
67) Zákon č. 128/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
69) §6f xxxxxx č. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) §452 xxxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

71) §42k xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

72) §42m xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) §9 xxxx. 3 zákona x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx jejich působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.