Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.12.2023 do 31.12.2024.


Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
359/99 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1 §2

Vymezení některých pojmů §2a §3 §4 §4a

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY §5 §6 §7 §8 §9 §9a

ČÁST TŘETÍ - OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

HLAVA I - PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST §10 §10a

Poradenská činnost §11 §12

Výchovná opatření §13 §13a

HLAVA II - OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ §14 §15 §16 §16a

Souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s poskytováním sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením a služeb v dětském domově pro děti do 3 let věku §16b §17 §18

HLAVA III - ČINNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VÝCHOVY JINÉ OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝCHOVU DÍTĚTE §19

HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKÉ PÉČE §19a

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany §20

Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování osvojení a pěstounské péče §21

Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče krajským úřadem §22

Vedení evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem §23

Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem §24

Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem §24a

Přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem §24b

Vyřazení z evidence dětí nebo evidence žadatelů vedené krajským úřadem §24c

Postup ministerstva při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče §24d

Zprostředkování osvojení Úřadem §25 §26

Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče §27

HLAVA V - PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU §27a

HLAVA VI - ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ VÝCHOVA §28

Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy §29

Pobyt dítěte mimo ústav §30

HLAVA VII - PÉČE O DĚTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST §31 §32 §33 §34

HLAVA VIII - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE VZTAHU K CIZINĚ §35 §35a

Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu §36

HLAVA IX - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH §37

HLAVA X - KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ A PORADNÍ SBORY §38 §38a §38b

ČÁST ČTVRTÁ - ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Zřizování zařízení sociálně-právní ochrany §39

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti §40

Zařízení sociálně výchovné činnosti §41

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc §42

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci §42a

Výkon soudních rozhodnutí v zařízení §42aa

Základní provozní a personální standardy §42ab

Úhrada nákladů za poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc §42b §42c §42d §42e §42f

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc §42g §42h §42i §42j §42k §42l §42m §42n

Výchovně rekreační tábory pro děti §43 §44 §45 §46 §47

ČÁST PÁTÁ - PĚSTOUNSKÁ PÉČE

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci §47a

Dohoda o výkonu pěstounské péče §47b §47c

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče §47d

HLAVA II - DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Okruh dávek pěstounské péče §47e

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte §47f §47g

Příspěvek při ukončení pěstounské péče §47h

Odměna pěstouna §47i §47j

Příspěvek při pěstounské péči §47ja §47k

Příspěvek při převzetí dítěte §47l

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla §47m

Společná pěstounská péče manželů §47n

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Okruh oprávněných osob §47o

Vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu §47p

Změna nároku na dávku pěstounské péče §47q

Zánik nároku na dávku pěstounské péče §47r

Přechod nároku na dávku pěstounské péče §47s

Způsob výplaty dávek pěstounské péče §47t

Příjemce a zvláštní příjemce dávky pěstounské péče §47u

Řízení o dávkách pěstounské péče §47v

Náležitosti žádosti §47w

Vydávání rozhodnutí a opravné prostředky §47x

Povinnosti příjemce a žadatele o dávku §47y

Přeplatky §47z

Povinnost sdělovat údaje §47za

ČÁST ŠESTÁ - POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY POVĚŘENÝMI OSOBAMI

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami §48

Vydávání pověření §49

Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami §49a

Kontrola výkonu sociálně-právní ochrany pověřenými osobami §49b

Odnětí pověření §50

ČÁST SEDMÁ - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY §50a

ČÁST OSMÁ - ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVEK

Podmínky nároku na opakující se zaopatřovací příspěvek §50b

Podmínky nároku na jednorázový zaopatřovací příspěvek §50c

Individuální plán mladého dospělého §50d

Výše zaopatřovacího příspěvku §50e

Oprávněná osoba §50f

Vznik nároku na zaopatřovací příspěvek a jeho výplatu §50g

Změna nároku na zaopatřovací příspěvek a jeho výplatu §50h

Zánik nároku na zaopatřovací příspěvek a na jeho výplatu §50i

Přechod nároku na zaopatřovací příspěvek a jeho výplatu §50j

Výplata zaopatřovacího příspěvku §50k

Příjemce, jiný příjemce a zvláštní příjemce zaopatřovacího příspěvku §50l

Řízení o zaopatřovacím příspěvku §50m

Účastníci řízení §50n

Zahájení řízení §50o

Náležitosti žádosti §50p

Povinnosti žadatele o zaopatřovací příspěvek §50q

Povinnosti příjemce zaopatřovacího příspěvku §50r

Doložení bezúhonnosti §50s

Přeplatky §50t

Přechod práva na výživné §50u

ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů §51 §52

Služební průkaz §52a

Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob §53 §53a

Vedení evidence a spisové dokumentace §54 §55 §56 §57 §58 §58a

Zmocňovací ustanovení §58b

ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY §59 §59a §59b §59c §59d §59e §59f §59g §59h §59i §59j §59k §59l

ČÁST JEDENÁCTÁ - ŘÍZENÍ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST §60

Místní příslušnost §61 §62 §63 §64

ČÁST DVANÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §65 §66 §67

č. 272/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 518/2002 Sb. - Čl. II

č. 315/2004 Sb. - Čl. IV

č. 134/2006 Sb. - Čl. II

č. 176/2007 Sb. - Čl. II

č. 414/2008 Sb. - Čl. IV

č. 420/2011 Sb. - Čl. XIX

č. 401/2012 Sb. - Čl. II

č. 303/2013 Sb. - Čl. XXXV

č. 306/2013 Sb. - Čl. VI

č. 363/2021 Sb. - Čl. II

č. 130/2022 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

359
ZÁKON
ze dne 9. xxxxxxxx 1999
x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzických osob xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx ústavní xxxxxxx.

(2) Sociálně-právní ochranou xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx-xxxxxx ochrana") xx xxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx výchovu,

b) ochrana xxxxxxxxxxx xxxxx dítěte, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx směřující x xxxxxxxx narušených xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxx vychováváno xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx též ochranu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx upraveny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx dávek pěstounské xxxx xxxx zaopatřovacího xxxxxxxxx55).

§2

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx nezletilá xxxxx.1) X případě xxxxxxxxxxx dětí, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §8 xxxx. 1, §10 xxxx. 1 xxxx. e), §10 xxxx. 3 xxxx. x), x), §29, §32 xxxx. 4, §33 x 34. Xxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dítěti, které xx území Xxxxx xxxxxxxxx

x) má xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu1a) xxxxxxxxxxxx pobyt cizinců xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxxx x pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 xxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx pobývat,2)

x) xxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x pobytu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2a)

x) xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx63) xxxx xxxxx xx azylantem anebo xxxxxx požívající doplňkové xxxxxxx, xxxx

x) je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.

(3) X xxxxxxx stanoveném xxxxx zákonem (§37 x 42) xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxx dítěti, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx nejméně 90 xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx odpovědnou za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx svěřeno xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xxx xxx vykonatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osobou x evidenci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx přechodnou xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče, pěstounské xxxx xx přechodnou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

2. která osobně xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx pěstounské xxxx xxxx předpěstounské xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx pěstounské xxxx xxxx předpěstounské péče xxxx návrh na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx-xx xxxx osobní xxxx x toto xxxx xxxxxx bezdůvodná,

4. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezaopatřené xxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx péči o xxxx xxxx mládež xxxxxxxxxxx plné xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaopatření xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§3

(1) Xxxxxxx xx Xxxx xxx mezinárodněprávní xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") se xxxxxx x Xxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí (xxxx xxx "ministerstvo").

(2) V xxxx Úřadu je xxxxxxx; xxxx výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx

x) xxxxxxx úřady,

b) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x újezdní xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahují x xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxx,

x) Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) obce x samostatné xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, (dále jen "xxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností vykonává xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx ochrany, xxxx-xx xxxxxxxxx svěřena jinému xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx.

§4x

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX OCHRANY

§5

Předním hlediskem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxxxxxx x rodiny a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Přitom xx xxxxxxxx x x xxxxxxx sociálnímu xxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z rodičovské xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx výchovu dítěte, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí xx xxxxxxx xxxxxx xx její xxxxxxx;

x) xxxxx vedou xxxxxxxxx xxxx nemravný xxxxx xxxxxxxxxxx zejména x xxx, xx zanedbávají xxxxxx xxxxxxxx, nepracují, x xxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxx obživy, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, živí xx prostitucí, spáchaly xxxxxxx xxx nebo, xxx-xx o xxxx xxxxxx xxx patnáct xxx, xxxxxxxx čin, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,4) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ohrožují xxxxxxxx soužití;

d) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx rodičů xxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx;

x) xx kterých xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx život, xxxxxx, xxxxxxx, jejich xxxxxxx důstojnost, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx spáchání takového xxxx;

x) xxxxx xxxx xx xxxxxxx žádostí xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nepřetržitou xxxx x děti xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 6 xxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx násilím mezi xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx odpovědnými za xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobami;

h) xxxxx xxxx žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx;

xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx takové xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jsou xxxxx xxxxx xxx příčinou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§7

(1) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxx rodiče.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx porušení povinností xxxx zneužití práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx, xx rodiče xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x rodičovské xxxxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. b) xx x); xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

§8

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxxx orgány, kterým xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) přísluší xxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx dítěte, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx; xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx požádat x xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyjadřovat xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx, x xx i bez xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx týkajících se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxx xxxxx x pocity dítěte x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx a xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dosah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze soudního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx účastníkem, xxxx xxx-xx x xxxx rozhodnutí vztahující xx k xxxx xxxxx, obdrží xx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxx xx týkajících; x xxxxxx xxxxxxx 12 xxx xx xx za xx, xx je schopno xxxxxxxxx xxxxxxxx, vytvořit xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx výkonu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů7) přísluší xxx ochrana xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx x rozsahu své xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9a

(1) Xxxxxxx-xx situace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příznivý xxxxx dítěte, kterou xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x poskytnutí pomoci xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxxx části třetí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zvolena xxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx. Xxx výkonu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ta, xxxxx xxxxxxxxx řádnou výchovu x xxxxxxxx vývoj xxxxxx x xxxx xxxxxxxx prostředí x xxxx-xx to xxxxx x xxxxxxxxx rodinném xxxxxxxxx; při xxx xx postupuje x xxxxxxxx xxxxx sociální xxxxx x postupů xxxxxxxxxxxxxx současným xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x pověřené xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx určujícími xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxxxx systémem xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x bodové xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

d) xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2013

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

§10

(1) Obecní xxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §6,

x) xxxxxxx xx rodiče, aby xxxxxx povinnosti vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx chování,

e) xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx8) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx x hlediska xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxxxx rodičům na xxxxxx žádost xxxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) xxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx x xxxx uvedené x §6.

(2) Obec x samostatné působnosti x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnost xxxx.

(3) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx nepříznivé vlivy xxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxx příčiny xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlivů xx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, x to xxxxxxx x hlediska posouzení, xxx xx xxxxx x dítě uvedené x §6, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx situace xxxxxx x jeho xxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, stanoví opatření x zajištění xxxxxxx xxxxxx, x poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx x rodiči nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx, x to xx spolupráci s xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxx, školských xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osob; xxx účast na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platí §38 xxxx. 7 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxx xxx děti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx x xxxx uvedené x §6, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx x takové xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ho xxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx obdržel, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx, xx xxx x dítě xxxxxxx x §6. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx do zařízení xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu má xxxx trvalý xxxxx, x není-li xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx bylo xxxx přijato. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první a xxxxx xx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dítěte xx

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, nejpozději do 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx obecního úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) pravidelně aktualizuje, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx uloženo xxxxxxxx xxxxxxxx, nařízena xxxxxxx xxxxxxx, ochranná xxxxxxx nebo xxx xx xxxx xxxxxxx xx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx výchovy.

§10x

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xx xxxxx xx narození xxxxxx dítě opustila x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx své trvalé xxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx §10 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Orgánem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx předáno do xxxx budoucímu xxxxxxxxxx, xx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx zprostředkovává xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx postižené,

c) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přednášky x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x dítě a xxxx výchovou,

d) poskytuje xxxxxx xxxxxxx stát xx osvojiteli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřením xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx výchovy xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s orgány xxxxxx v hmotné xxxxx, xxxxxxxxx osobami, xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení a xxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxx xx rodiny x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poradenskou pomoc xxxxxxxxxxx s osvojením xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; časový xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx xxxx nejméně 48 xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx přechodnou xxxx xxxxxxx 72 hodin; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx jednou dokončili, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) přípravu xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xx provádí přiměřeně xxxxxxxx x jejich xxxx, rozumové vyspělosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poradenskou xxxxx xxxxxxxxxxx x osvojením xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, zejména x xxxxxxxx výchovy

(3) Krajský xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx x poradenskou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 také x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx o dítě xxxxxx pečuje, xxxx x případech svěření xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx konzultace x výkonu pěstounské xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxx odborníků xx xxxxxx výchovných x xxxxxxxxxx problémů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pobyt xx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx děti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxx domácnost.9b)

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x) se xxxxxxxxx i jiným xxxxxx odpovědným za xxxxxxx xxxxxx.

§12

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předtím xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx poradenské xxxxxx, xxxxxxx při sporech x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx možnosti odborné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx problémů xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx nedbali xx xxxxxxxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zařízení xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx (§28), xxxx xx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§42), xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx řešení xxxxxxx x sociální xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, a xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rodiči xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx x jiným xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx dítěte.

(4) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) jestliže xxxxxxx svůj xxxx; xxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx zvolit jiné xxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§13

(1) Vyžaduje-li xx zájem xx xxxxx výchově dítěte, xxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítě, xxxxxx, xxxx xxxxx odpovědné xx výchovu dítěte, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx péči x xxxx,

x) stanovit xxx dítětem dohled x xxxxxxxx jej xx xxxxxxxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, které xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dítěte,

c) uložit xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx osobám odpovědným xx xxxxxxx dítěte xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx určitých míst, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx, rodičům xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx se prvního xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu 3 xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx tak xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při rozhodování x výchovných xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx k xxxx, xx projednávání xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. b) xx d) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 x 3 nevedlo x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, o xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxx xxxxxxx výchovné xxxxxxxx,

x) jestliže xxxxx xxxx účel, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx zvolit xxxx xxxxxx opatření sociálně-právní xxxxxxx,

x) změní-li se xxxxxx; písmeno b) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§13x

(1) Vyžaduje-li to xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření podle §13 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx rodičů nebo xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx nařídí xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením.

(2) Xxxx-xx možné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx zajistit péči x xxxx náhradní xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxx,

x) xxxxx se ocitlo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx-xx život dítěte, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vážně xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxx xxx xxxx přiměřené xxxx věku,

c) tělesně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práva.

(3) Xxxx x rozhodnutí označí xxxxxxxx, do xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx. Xxxxxx přihlédne x xxxxxx xxxxxx x k vyjádření xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxx xxx na xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx bydlišti xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxxx blízkých.

(4) X xxxxxxxxxxx x řešením xxxxx rodičů x xxxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxx vyžaduje-li to xxxxxxxxx stav dítěte x xx xxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) nepostačuje využití xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx,

x) je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx dítěte x zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x

x) xxxxxxxx xx rodičům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rodině.

(5) Xxxx může dobu xxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx prodloužit, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxxx převzít xxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x zařízení xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx, x zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxxxx nutnou dobu xxxxx §924 občanského xxxxxxxx xxxx výchovného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, se xxx xxxxx xxxxxxxxx celkové xxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx xxxx jiných xxxx xxxxx §30 xxxx xx celkovou dobu xxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XX XXXXXXX DĚTÍ

§14

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxxx xxxxx

x) na xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxx rodiče x xxxxxxxx dítěte,

b) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx xxxxx omezení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svěření x na zrušení xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx dítěte xx jiného xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné výchovy,

i) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxx x nezletilého rodiče,

j) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxx styku x xxxxxxx u rodiče xxxxxxxxx xx svéprávnosti,

k) xx zbavení rodiče xxxxx dát xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx rodiče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx-xx návrh xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odpovědnou za xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelstvím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x rodiči xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx má xxxxx xxxx došlo x xxxxxx návrhu soudu, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx zodpovědnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí x případě, xx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx dlouhodobý xxxxx v cizině xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx,

x) x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx se xxxxxxx způsoby xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konference xx xxxx nemožné xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konferenci x průběhu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, pokud nebyla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx písmene b) xxxx xx středníkem xxxxx obdobně,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxx, zejména poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pomoc při xxxxxxx rodičům xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §12,

x) xxxxxx xxxxxxx výchovných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx odstavce 1 je xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. a) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx i) x k) xx x) je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxx xxxx, kterým bylo xxxx xxxxxxx xx xxxx, jestliže jsou xxxxx tyto osoby xxxx xxxxxx způsobilí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx soud rozhoduje x xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx jiného zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx, podává obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx, xx kterého má xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx narušovali xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností návrh xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx opatření.

(6) Obecní xxxx podává xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výchovy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12). X xxxxxx podnětu soudu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(7) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12a).

(8) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností x osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx postupují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 s xxxxx

x) dosažení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a

b) xxxxxxx xx povinného, xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnout potřebné xxxxxxxxxx xxxxxxx situace, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx vyspělosti, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pomoci dítěte, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxx-xx xx xxxx bez péče xxxxxxxxx xxxx věku, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx takovému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; při xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx přednost xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx neprodleně uvědomí xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx zajištěna xxxxx xxxxxx x uspokojovány xxxx odůvodněné potřeby, xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxx-xx se xxxx xx stavu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je-li život xxxxxx, xxxx normální xxxxx xxxx jeho xxxx důležitý xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxx neprodleně xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření13).

(2) Xxxxxxxx xx dítě vystaveno xxxxxxxxx xxxx duševnímu xxxxxx ze strany xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která žije x xxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti, xxxx xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxx domácím xxxxxxx70).

§16x

(1) Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xx souhlasem xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dítě xx xxx xxxxxx xxxx dlouhodobé xxxx, xxxx jestliže xx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxx předáno xx péče budoucího xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx x případě, xxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu návrh xx xxxxxxxx dítěte, xx svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx do předpěstounské xxxx, návrh xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx jiné xxxxx xxxx návrh xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vztahu x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo dítě xxxxxxx do péče xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první, xxxxx xxx řešení xxxxxxxx xxxxxxxxx s péčí x dítě, při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx oblasti.

(3) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydává xx xxxxxx xxxxx xxxxx §2a xxxx. x) xxxx 2 xxxx 3 pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxx xxxxx xxxxxxxxx dohod x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxx

x) xxxxx §2a xxxx. x) xxxx 2, zda tato xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx §2a písm. x) xxxx 3, xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x zda xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxx x xxxx považuje vždy xx zjevně bezdůvodnou, xxxxx

x) x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx poručník,

b) o xxxx o dítě xxxx rozhodnuto x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xx sledován xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zadržuje, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§16x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42a,

x) xxxxxxxxxxxx smlouvy x poskytování xxxxxxx x xxxxxx dítěti x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx") x xxxxx 3 xxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 15 let xxxx v domově xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx §48 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytováním xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx pro děti xx 3 xxx xxxx podle §43 xxxxxx o zdravotních xxxxxxxx xx základě xxxxxxx.

(2) Žádost o xxxxxx souhlasu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx následující xx dni xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxxx domova xxx xxxx do 3 xxx věku.

(3) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xx-xx xxx důvod, xxx xxxxx xx poskytována xxxxxxx x pomoc xxxxxx v zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 odst. 1.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) se xxxxxx na dobu, xx kterou lze xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx ochrany a xxxxxx podle §42a xxxx. 4. Xx-xx xx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx způsobem okolnosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, zejména xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahájí x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním postižením xxxxx §48 xxxxxx x sociálních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dětském domově xxx děti xx 3 let xxxx xxxxx §43 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§17

Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx;14) xxxx xxx xxxxxxxxx opatrovníkem x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k cizině,

b) xxxxxxxx poručenství xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx poručníka xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx15).

§18

§18 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

HLAVA XXX

XXXXXXX ORGÁNŮ XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX DÍTĚTE DO XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmu x xxxx, x xx xxx zbytečného xxxxxxx po umístění xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxx xxx poskytnuto xx všech případech, xxx xx xxxx xxxxxxx mimo xxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx se xxx za 3 xxxxxx xxxxxxx místo, xxx xx rodič xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opravdového zájmu x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §12 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xx žádost xxxxx dohled nad xxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxx nebo x bez xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxx dohledu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rodiče x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezodkladně x xxxx skutečnosti xxxxxxx xxxx, pokud je xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxxx dítě do xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, podává krajská xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, návrh xxxxx xx stanovení výživného xx xxxx xxxx, x xxxxx povinná xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx výživné, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x době, po xxxxxx xx dítě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, do péče xxxx osvojením nebo xx xxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx nebo pro xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxx blízké schopny x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podání xxxxxx xxxxxx krajskému xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sleduje xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výchovy xxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx dítěte x xxxxx dětí x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx žije, popřípadě xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx zdržuje, xxxxxxx jednou za 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodičů x xxxxxxxxxxxxxx péče, x xxxx x souladu xx xxxxx dítěte xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jednou xx 6 xxxxxx.

HLAVA IV

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXX

§19x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx spočívá

a) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx,

x) ve vyhledávání xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vhodných stát xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx se dítěte x xxxxx osobou.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1.

§20

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx péče orgány xxxxxxxx-xxxxxx ochrany

(1) Xxxxxxxx xxxx pěstounská péče x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx Xxxxx republiky se xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxx péče (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie57) nebo xxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxx který xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx1a) xxxxxxxxx pobývá xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 365 xxx, xx xxxxxx x obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxx úřady,

b) xxxxxxxx dětí x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxx x ciziny xx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx,

1. xx rodiče xxxx souhlas k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxxxxx xxxxxx po rodiči xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxx-xx návrh xx osvojení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx blízká xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, podala-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx rodině.

§21

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při zprostředkování xxxxxxxx x pěstounské xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx děti xxxxxxx x §19a xxxx. 1 a xxxxxxx osoby vhodné xxxx se xxxxxxxxxx xxxx pěstouny; tyto xxxx a osoby xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx také xxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dítěti xxxxx xxxxxxxx 4 pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx péče na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx a na xxxxxxx individuálního xxxxx xxxxxxx dítěte; tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx po podání xxxxxx xxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxx rodičů xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podané obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx doklady uvedené x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx x ní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §20 odst. 1 x 3, xxxx

x) xxxxxx, že xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, splňuje podmínku xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §20 odst. 1, xxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx území České xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx, xx žádost xxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dítěti xxxxxxxx v §19a xxxx. 1; spisová xxxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx x příjmení, xxxxx narození, státní xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxx1a) ,

x) xxxxx x sociálních xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx dítě xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, bylo-li vydáno,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností vede xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxx dokumentace xxxxxxxx

x) xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, státní příslušnost x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx místo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx pobytu xxxxxxx1a);

x) xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx23) vyžádaný xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností; xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx x době xx xxxxxxxx patnáctého xxxx xxxx do podání xxxxxxx; xxxxxxxxxx §27 xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx;

x) zprávu x xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx žadatelem;

e) xxxxx x ekonomických a xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele, zda

1. xxxxxxxx x tím, xxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené v §22 xxxx. 8 xxxx. b) xxx xxxxxxx také xx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

2. žádá xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x ciziny;

g) xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx zprostředkující xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx způsobem xxxxxx xxxx xxxxxxx zajišťovat xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. kdykoliv xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx žadatele, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x žadatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx;

x) stanovisko obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností, xxxxx xxxx příslušný x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxxxx uzavřel dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, protože již xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx péče.

(6) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dítěti xxxxxxxx x §19a xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodne o xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx svou xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx úřadu, xxxx

x) xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§22

Vedení evidence pro xxxxxxxxxxxxxxx osvojení a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Krajský úřad xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxx uvedených x §19a odst. 1 (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx vhodných xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 4;

b) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §27, xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx

1. xxx dítěte,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajským úřadem (§8 xxxx. 2);

x) xxxxx doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx žadatelů xxxxxxxx

x) xxxxx spisové xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5,

x) xxxxxxx posouzení xxxxx §27,

c) xxxxx xxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx chce xxxxxxx xxxxxxx dítě x xxxxxx [§21 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2], xxxxxxx xxxx provede xxxxxxx xxxxxxxxx podle §27 x neprodleně zašle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx k zařazení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, dítěti xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx9b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro trestný xxx xxxxxxxxx proti xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx důstojnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx řízení,

b) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxxx žadatele důvody xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §27, x to na xxxxxxxx nutnou xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele podle §27. Pokud xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx zjistí xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zařadit xx evidence xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx provedením xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §27. X xxxxxxxxxx x zařazení žadatele xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení nebo xxxxxxxxxx xxxx do 15 xxx xxx xxx jejich xxxxxx.

(7) Xxxxxxx úřad oznámí, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx xx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obecnímu xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osobě, x xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx případu, xxx xxxxxxx uzavřel xxxxxx x krajským xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxxxxx žadatelů.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o zařazení xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx údaje z xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx zprostředkování osvojení xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx skutečnostech obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx ze xxxxx xxxxxxxxx zřejmé, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxx převzít dítě xx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx odůvodnit, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 8 písm. b) xxxxx tehdy, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 odst. 5 xxxx. x) xxxx 1.

(10) Krajský xxxx xxxx zjistit xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx x evidenci xxxx xxxx žadatel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedošlo xx xxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx žadatele xxxxx §27.

§23

§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§24

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx vedené x xxxxxxxx tohoto krajského xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §27, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx rodiny x k xxxxxx xxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx v xxx vedené evidenci xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, je zařazen xxxxxxx vhodný xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xx v evidenci xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, pokud s xxxx žadatel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče, protože xxx xx xxxxxxx xxxx xx pěstounské xxxx,

x) Xxxxx, xxx-xx x xxxx, které xx i x xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) obecnímu úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, není-li tato xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxx, x xxxxx se xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx možnost xxxxxxxx se x xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřad x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejvýše xxxx x 30 dnů.

(4) Xxxxxxx xxxx může xxxxx podněty xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péče x x xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx; xxxxx xxxx krajský úřad xxxx Xxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x

§24x zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§24x

Xxxxxxxxx zprostředkování osvojení xxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) žadatel xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxx oznámeno, xx x xxxxxxxx xxxx xx dítě, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxx dne xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx něhož trvá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3, xxxxx xx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx dítěte do xxxx podle xxxxxxx x), nebo

c) xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx dítě xxxxxxx xx xxxx budoucího xxxxxxxxxx, svěřeno xx xxxx xxxx osvojením xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx péči xxxxx §24, xxxxxx podle §22 odst. 10 xxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) vydá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx x přerušení xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx péče. Xxxxxxx xxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské péče xxxxxx krajský xxxx xxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, x to ve xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče.

(4) Xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx povinen xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxx

x) xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poté, xxx xx toto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností, Xxxxx, xxxx-xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx Úřadu.

§24x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajským xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

2. zjistí-li xxxxxxx důvody, xxx xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx,

x) vyřadí xxxxxxxx x xxx xxxxxx evidence xxxxxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x osvojení xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxxx zprostředkovat osvojení xxxx pěstounskou xxxx,

3. xxxxxx-xx xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx, nebo

4. xxxxxx-xx x to xxxxxxx,

x) xxxx vyřadit xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx nezúčastnil xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vyzván.

(2) X xxxxxxxx žadatele z xxxxxxxx žadatelů xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxx x případech xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx 2 a 3 a xxxxxxxx 1 písm. c). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx oznámí.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx žadatele z xxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxx osobě xxxxxxx x §21 odst. 5 písm. x).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx nebo o xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx oznámit krajskému xxxxx.

(5) Osvojení nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx povinen xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

§24x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno podávat xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x Úřadu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; krajský xxxx xxxx Xxxx xx povinen ministerstvo xxxxxxxxx x xxx, xxx x podnětem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xx povinen umožnit xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žadatelů pro xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxxxxx péče.

§25

Xxxxxxxxxxxxxxx osvojení Úřadem

(1) Xxxx xxxx pro xxxxx zprostředkování osvojení xxxxxxxx

x) dětí xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxxxx v cizině,

b) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 90 dnů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx osvojiteli xxxx xxxxxxxxx v písmenu x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx x), xxxxx tyto osoby xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 365 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx57).

(2) Děti xxxxxxx

x) v xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§22 xxxx. 8),

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxxxxxxx do evidence xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx nebo státních xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxx zařazení dítěte xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Xxxxx. Do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stát xx osvojitelem dětí xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. b), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxx §20 odst. 1, avšak její xxxxxxx bydliště xx xxxxxxxxxxxx nachází xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx z xxxxxxxx

x) xxxx, xxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), došlo-li xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ke xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx;

x) žadatele nebo xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x),

1. zjistí-li xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx osvojení xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx evidenci, xxxx

3. xxxxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxx uvedená xxxxx;

x) xxxx,

1. xx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

3. xxxxxx-xx x to xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b).

(5) Xxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx z evidence xxx x případech xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d), xxxxx-xx o xxxxxxxx x evidence xxxxx, xx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxx. Úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. d); xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 2 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx vedení xxxxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), platí xxxxxxxxx §22 xxxx. 2, 3, 6 x 10.

(7) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x §24b odst. 1, xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x evidenci xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ciziny xxxx xxxxxxxx dětí xxxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 písm. x) a x)], xxxx jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(8) Xxx xxxxx xxxxxx evidence Úřadem xx krajský xxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx,

x) na žádost Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx bylo x České republice xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxx xxxx xxxxx xx být x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osvojitelů,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23a),

c) krajskému xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx oznámení Úřad xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§26

Pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx §24 xxxx. 1 a 3 xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx zprostředkování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) zhodnocení xxxxxxxx x přijetí xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xx přechodnou xxxx (§11 odst. 2),

x) xxxxxxxxx xxxx žadatele x přijetí osvojovaného xxxxxx xxxx dítěte xxxxxxxxxxx xx pěstounské xxxx do rodiny, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) zjištění xxxxxxxxxxxx žadatele, xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx se xxx xxxx účely xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx čin, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vývoji xxxx jmění dítěte, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx dítěte,

f) x xxxxxxxx o zařazení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče na xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pečovat x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dětí.

(2) Xxx xxxxx zprostředkování xxxxxxxx x pěstounské xxxx xx

x) x xxxx

1. xxxxxxxx úroveň xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vývoje xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxx statusová xxxxx, x etnické, xxxxxxxxxx x kulturní prostředí xxxxxx,

2. posuzuje xxxxxxxx xxxxxxxx rodinné xxxx x xxxxxx forem;

b) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osobnosti, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx stav, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx, tělesného x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítě, xxxxxxxx, která vedla x žádosti o xxxxxxxx dítěte xxxx x xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxxxxxxx manželského vztahu x xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxx prostředí, xxxxxxx bydlení x xxxxxxxxx, xxxxxxx, náboženské x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx svěření xx xxxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu28a) xxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx, dítě x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 3 xxxxxx x xxxx od dovršení xxxxxxxxxx roku xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce. V xxxxxxx, xx cizí xxxx opis z xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx čestným xxxxxxxxxxx. Žádost x xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Odborné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do evidence xxxx xxxx žadatelů xxxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxxx, xxxx xxxxx jsou x evidenci xxxx xxxx x evidenci xxxxxxxx vedené xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Krajský xxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. d) x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x školskými xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pověřenými xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxx otázky xxxxxxx x péče x dítě.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx účelem přípravy xxxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x jednání, je-li xx xxxxxxxxx xxxx xxxx a schopnostem. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx dítě xxxxxxx, xxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxx, účast dítěte xx uvedeném xxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte xxxxxxx.

(7) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajského úřadu xxxxx §18 platí xxxxxxxx 2 xx 6 xxxxxxxxx.

(8) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA V

PĚSTOUNSKÁ XXXX XX XXXXXXXXXX DOBU

§27a

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče pro xxxx na přechodnou xxxx evidenci xxxx, xxxxx xxxxx pěstounskou xxxx po xxxxxxxxxx xxxx vykonávat. Xx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 3 neprodleně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx evidence xxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx odborného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x dítě, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx x xxxx xxxxxx po jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx x §21 xxxx. 5 xxxx. x),

x) doklady xxxxxxx x §21 xxxx. 5 xxxx. b) xx x) x x),

x) písemný xxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx kdykoliv

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

2. zjišťovat, xxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47b s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b,

x) xxxxx x charakteristice x xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx xxxxxxxx 3; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platí §27 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo x xxx, xx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebyl. Xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx větě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxx vedení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx §22 xx 24c obdobně.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči, x xx včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, ke xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, a toto xxxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx svěřit xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, a xx xx

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxx rodič xx xxxxxxxxx důvodů xxxx vychovávat,

b) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxx xxxxx souhlas x osvojení xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) dobu xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx není xxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xx pěstounské péče xxxxx xxxxxxxx 7, xx soud povinen xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxxx trvají. Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx zejména xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 7.

(9) Xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nejdéle 1 xxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx této xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx dobu xxxxx, xxx po xxxxxx má trvat xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx první x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxx pěstounovi svěřen xxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1, §16 xxxx. 1 a §37 xxxx. 1, x xx xxxxxxxxx po xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx13).

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§28

Xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx dítěte do xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx vyzve xxxxxx xxxx jiné fyzické xxxxx odpovědné xx xxxxxxx dítěte, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xx-xx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sjedná xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx je označeno x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx rodiče nebo xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnutí.24)

§29

Sledování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodržování xxxx dítěte x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx duševních x tělesných xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dětmi a xxxxxx xxxxxx. Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx x ústavním xxxxxxxx sourozenci umístěni xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx 3 měsíce xxxxxxxxx xxxx, které bylo xx péče ústavního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo kterému xxxx uloženo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které bylo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uloženo ústavní xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §10a odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx o něm xxxxx, x dále xxxxx xxxxxx dítěte.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazený xx obecního xxxxx xx xxxxxxxx hovořit x xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxx, x má xxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(4) Zjistí-li xxxxxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x zřizovateli tohoto xxxxxxxxx zařízení, popřípadě xxxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx nařídil xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.6)

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx nedostatků, a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxx zaměstnanci obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup xx ústavního zařízení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx má x xxxxxxxxx,

x) umožnit styk xxxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností zařazeného xx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx děti, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jako vhodné x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné podání xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxx pověřené osobě xxx kontroly jeho xxxxxx,

x) vyžádat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx propuštění xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení,

g) xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx dítěti nařídil xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx dítěte x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazený x výkonu xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx kraje zařazeného xx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ministerstvu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6.

§30

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

(1) Ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecního úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pobyt x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob, x xx nejvýše v xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výchova, xxxx být prodloužena, xxx-xx x xxxxx x xxxxxx xxxx, xx základě písemného xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Písemný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností xxxxx odstavce 1 xxxx obsahovat určení xxxx, x nichž xxxx xxxx pobývat, xxxxx xxxxxx dítěte xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx souhlas xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx písemného souhlasu x pobytem xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rodinnému x sociálnímu prostředí, x němž xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. e). Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než xxxxxx, x xxx xx xxxx pobývat. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx platí §27 xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx si xxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx vyžádat podle xxxxxxxxxx právního předpisu28a) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu vyrozumí. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxx odstavce 3 xxxxxxx.

(5) Xx-xx místo xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xx dítě xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx [§61 odst. 3 xxxx. c)].

HLAVA XXX

XXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§31

(1) Xxxx x xxxx xxxxxxx x §6 xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výchovných xxxxx, x cílem xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. c) x x) xx obecním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurately xxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx kuratela"); sociální xxxxxxxx spočívá x xxxxxxxxx xxxxxxxx směřujících x odstranění, zmírnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, fyzického x xxxxxxxxxx xxxxxx dítěte.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

§32

(1) Xxxxxx úřad xxx xxxx o xxxx xxxxxxx v §6

x) zaměřuje xxxxx xxxxxxxxx xx využívání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx návykové látky xxxx xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxx,

x) sleduje u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx x nízkou xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepříznivých sociálních x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx času xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) spolupracuje se xxxxxxx, pověřenými osobami, xxxxxxxxx sdruženími a xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxx x xxxx xxxxxxx x §6

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jednání xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) upozorňuje krajské xxxxx xx potřebu xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tyto xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxx děti xxxxx programů xxxx x xxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxx státními xxxxxx, xxxxxx, pověřenými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx problémy, které xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxx úřadu xxx péči o xxxx xxxxxxx v §6

x) jsou v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx působení xx xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx a povahy xxxxxxx x chování xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx postavení,

c) řeší xxxxxxxx dítěte, xx-xx xx xxxxxx, x xxxxxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx kuratela xx xxxxxxxx zejména xx

x) xxxxxxxxxxx situace v xxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxx x mládeže x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření,

b) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jinak trestných x dětí mladších 15 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu29),

c) xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dětí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx dětí,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx střediskem Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x x dětí xxxxxxxx 15 let xxx účely xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx29),

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xx propuštění z xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx svobody x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí x x zamezení xxxxxxxxx protiprávní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx návazné xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx c) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx dojde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxxx návazné xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxx x xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a zařízeními xxx xxxxx ústavní x ochranné xxxxxxx.

§33

(1) Orgánem sociálně-právní xxxxxxx příslušným xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže29) xx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností; xxxxxxx xxxxxxx x přestupku, xx-xx obviněným mladistvý, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanec obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§34

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx32) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výchovných xxxxxxxx dětí xxxxxxxxx x §6.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vyjadřuje xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx33)

x) x xxxxx x obsahu xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx věznicí,

b) xxx xx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxx x něj xxxxxxxxx xxxx obviněná žena xx věznici xxxxxxxx, x

x) x prodloužení xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx navštívit dítě,

a) xxxxx je xx xxxxxx vazby xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx svobody,

b) x něž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obviněná xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností zařazený xx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx ve věznici xxxxxxxx nahlížet do xxxxxxxxxxx vztahující xx x přípravě odsouzeného xxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, k dítěti, x xxx ve xxxxxxx xxxxxx odsouzená xxxx xxxxxxxx žena, x k xxxx xxxx xxxx x xxxx.

(5) Xxxxxxx32) xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazenému xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xx xx výkonu vazby xxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, x x dítětem, x něž xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody nebo xxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx informovat obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x tom, kdy xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx nebo x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XX VZTAHU X XXXXXX

§35

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu ve xxxxxx k xxxxxx, xxx-xx o

a) xxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2,

b) xxxx, xxxxx jsou xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xx xxxxx xxxxx trvalý pobyt,

c) xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx území xxxxxxx xxxxxx pobyt nebo xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxx xx xx xxxxx území xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rodiče xxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx Xxxx

x) xxxxxxxx funkci přijímacího x odesílajícího xxxxxx x funkci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx73), xxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x cizině,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx xx xxxxxx rodičů xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dětí, xxxxx jsou občany Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx trvalý xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x opatřuje xxxxxxx x xxxx listiny x ciziny,

e) spolupracuje xx xxxxxxxx orgány xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx k xxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, x xx-xx to xxxxxx, také x xxxxxxx orgány, zařízeními x právnickými xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx, rodinných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zjišťovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zprostředkovává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx plnění vyživovací xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx poměrech dítě xxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jedná x příslušnými xxxxxx, xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx, vyžaduje-li xx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx Úřad x xxxxxx xxxxxx,

x) dává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, která za xxxx zodpovídá xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx občanství xxxx xx, xxxx v xxxxxxx, že xx xxxx osobou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx34a),

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx postupu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie74),

l) xxxxxxxxx překlady xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(3) K xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx Xxxxxx xx xxxxxx států xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.34b)

(4) Pro xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx odstavce 2 xxxx. f) jsou xxxxxxxxx orgány x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx v xxxxxxxxx rozsahu požadovanou xxxxxxxxxx, přičemž platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob59).

§35x

Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx dítě je xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§36

Zajišťování návratu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto dítěte xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx,

xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx; současně xxxxx, xxx, x xxxxx xxxxx a xxx xxxx dítě xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kým xxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx návratu převzato; xxxx též xxxxxxxxx, xx xxxx bude xxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxx jiná fyzická xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx dítěte; jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,35) jde-li x xxxx, kterému xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, která xx povinna xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx náklady nebyly xxxxxxx, jinou xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx uhrazeny. X xxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxx ministerstvo, který xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

XXXXX XX

XXXXXXXX-XXXXXX OCHRANA XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx uspokojování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx28) xxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 3, ocitlo-li se xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ohroženy xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx učinit xxxxx nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxx, x xxxxxxxx, xx-xx to možné, x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx zastupitelský úřad xxxxx, jehož xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx způsob xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo jinými xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. O xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje Úřad.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx zejména

a) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx předběžného opatření,13)

b) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx poručníka nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,37)

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

KOMISE PRO XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XXXX X PORADNÍ XXXXX

§38

(1) Xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností může xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxx38) komisi xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxx").

(2) Komise

a) xxxxxxxx x xxxxxxxx předložené xxxxxxxx preventivní xxxxxxxx xx ochranu týraných, xxxxxxxxxxxx x zanedbávaných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx dětí x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx dětí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o problémové xxxxxxx dětí,

c) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x nim xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává předsedu xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, psychologů, zdravotnických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§48), občanských xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx prokazování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx. Tajemníkem komise xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx do obecního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(4) Komise xx schopna xxxxxx x xxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx komise. Při xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx předsedy xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx potřeby xxxxxxx

x) dítě, je-li xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x rodiči xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx

1. poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, školy, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zařízení,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx osob,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx

1. zřizovateli xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxx 1,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxxx xxxx připravuje xx budoucí xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxx xxxxx;

xx-xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Osoby xxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx k jednání xxxx, xxxxxxxx daly x tomuto xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx členů xxxxxx a osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 na jednání xxxxxx je xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx,39) xxx němž xxxxxx xxxxxx komise x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 5 xxxx. x) až x) xxxxxxx mzdy (xxxxx). Xxxxxx komise x osobám xxxxxxxx x odstavci 5, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx 120 Xx xx xxxxxx nebo 1&xxxx;020 Xx xx xxxxx xxx. Členům xxxxxx a osobám xxxxxxxx v odstavci 5 náleží náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; způsob xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Náhradu jízdních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxxxx kraje xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxxx sbor. Poradní xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx programů x koncepcí xxxxx x xxxxxxx zajištění x xxxxxxx xxxxxx xxx rodiny s xxxxx, náhradní rodinné xxxx, xxxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x vzdělávací xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxx §39 x xxxxxx zařízení xxx xxxx x děti,

c) xx žádost krajského xxxxx posuzuje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx pověřená xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) na žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx spojené s xxxxxxx úkolů krajského xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx kraje.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sboru. Xxxxxxxxxx poradního sboru xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx krajského xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Tajemník xx členem xxxxxxxxx xxxxx. X předsedy xxxxxxxxx sboru xx xxxxxxxxxx prokazování xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx sociálně-právní ochrany.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, státních xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx zařazené na xxxxx sociálně-právní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx má xxxxxxx 5 členů. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxxxx platí §38 xxxx. 4 x 5 xxxxxxx.

(4) Pro xxxxx členů xx xxxxxxx poradního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7 obdobně x xxx, že náhradu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx výdělku xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§38x

(1) Ministerstvo zřizuje x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx 5 xxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxx poradního sboru, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 obdobně. Xxx účast xxxxx xx xxxxxxx poradního xxxxx xxxxx §38 xxxx. 5 xxxxxxx x pro stanovení xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7 xxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

§39

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx sociálně xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pověření x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. x).

§40

Zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro péči x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx a xx péči xxxxxx x děti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx poradenství xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx dětí xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x výživy xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x mezigeneračních problémů xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx poradenství pro xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx poradenství xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

§41

Zařízení sociálně xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx sociálně xxxxxxxx xxxxxxxx jsou určena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §6; těmto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sociálních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx času.

Zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx

§42

(1) Xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx bez xxxxxxxxx péče nebo xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vývoj xxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx-xx xx dítě xxx péče xxxxxxxxx xxxx věku (§15), xxx-xx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx, xxxxx se ocitlo x prostředí xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx způsobem ohrožena xxxx xxxxxxxx práva. Xxxxxxx x xxxxx xx poskytují xx xxxxxxxxxx dobu nepřesahující xxxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx bez xxxxxx xx xx, je-li xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pomoci xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ochrana x pomoc podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxxx xxxx x vlastní xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzdělávacích x aktivizačních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, xxxxxxxxxxx zájmů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností,

i) xxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vybavení, xxxxxx předměty xxxxx xxxxxx potřeby x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, šatstvo a xxxx; některými xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx.

(4) Při poskytování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rodinou xxxxxx x poskytovat xxxx rodině xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxx, nácvik xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx rodič nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu dítěte xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x individuálním xxxxxx ochrany dítěte xxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx.

(5) Xxxxx pobytu xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nejdéle xx xxxx

x) 3 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx dalších 3 xxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) 6 xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxx x zařízení pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; výjimečně xxx tuto xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx si xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poměry tak, xxx mohli převzít xxxx xx xxxxxx xxxx; xxxxxxx doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx opatření xxxxx §13a, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx dítěte x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §971 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x d), xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxx soudu xx xxxxxxxx předběžného xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx, do xxx xxxx x předběžném xxxxxxxx xxxxxxxxxx soud39b), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x pobytem xxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc.

(7) Xx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazený xx xxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx za 3 xxxxxx,

x) xxxx být xxxxxxx xxxxx dítěte xxxx xxxx zařízení x rodičů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §30,

x) xxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx §29 obdobně.

(8) Xxxx může xxx xxxxxxxx x zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte, jen xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohoda, xxxxx obsahuje

a) název xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx zřizovatele,

b) xxxxx x xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x čas xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxx xxxxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx vztahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x písemného xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx dítěte v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxx, xx xxxx příspěvku xxxx xxx sjednána xxxxxxx x xxxxxx uvedené x §42c xxxx. 1 xxxxx věku xxxxxx,

x) podpis xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x pomoc xxxxxx x případech xxxxxxxxx též x §37 xxxx. 1, x to po xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx13).

(11) Zřizovatel zařízení xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx přijaty xx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxx uvedeny

a) xxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx dítěte, xxxxx je známo,

c) xxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xx známo; xxxx-xx xxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) záznam o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §10 odst. 4 větě xxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx při xxxxxxx dítěte do xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

§42a

Smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dítě x xxxxxx provozující xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x pomoci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 odst. 1,

x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx způsobu zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxx péče dítěti,

c) xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx dítěti v xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxx, že xxxx této úhrady xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v částce xxxxx §42c, x xxxxxx jejího xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx dítě, xxxxx xx ochrana x xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx žádost,

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x které xx xxxx pojištěno, xxxx-xx xxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx službách65), xx-xx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pomoci dítěti,

h) xxxxxxxxx důvody x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx, jde-li x nezaopatřené xxxx xxxxxx 7 xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x xxxxxx zkracujícím xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §42aa xx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx §16x, xxxxx-xx o smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pomoci xxxxxxxxx xx dítě obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(4) Smlouvu x poskytování xxxxxxx x xxxxxx lze xxxxxxx nejvýše xx xxxx 3 měsíců xx xxxx jdoucích. Xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx prodloužit xxxxxxx x xxxxx 3 měsíce xx xxxx jdoucí xxxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x ním, byla-li xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pomoci xxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností.

(5) Xx dobu řízení x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, nedojde-li k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx důvodu.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx dítěti x xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxx souhlasu x prodloužením xxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x pomoci, xxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx podle §16b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx b),

d) xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 5.

§42aa

Výkon soudních xxxxxxxxxx x zařízení

(1) X xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle §13a,

x) předběžné xxxxxxxx xxxxx §924 občanského xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §971 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 platí x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx umístěných xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx ředitele školského xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy

1. povolit xxxxxx pobyt mimo xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

3. být přítomen xxx otevření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. převzít xx xxxxxx do dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výchovu, xxxxxx xxxx bezpečnost xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx záležitostech,

c) povinnosti xxxxxxxx školského xxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x povinnostmi,

2. xxx xxxxxxxxxxx soudu podnět xx xxxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxxxxx-xx důvody xxx její xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zástupcům xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx jejich žádost,

4. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx o nadcházejícím xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx příslušný obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx výši.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx x povinnosti podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nadřízeným správním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) je xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§42xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxx nepřetržitě.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx školní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x jednom xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ústavním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx možná xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx 20 dětí. Xxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx více xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx, a x případě poskytování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v případech xxxxx §15 odst. 1 x §37 xxxx. 1 xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx vydání předběžného xxxxxxxx13).

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx o 4 xxxx xxxxxxx xx xxxx tohoto xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxxx xxxxxxxxx x 5 xxxx svěřených xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Úhrada xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc

§42b

(1) Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu úhrady xx stravu, péči x, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx, též xxxxxx za xxxxxxxxx (xxxx xxx "úhrada"), xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pomoci.

(2) Xxxxxx xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, pokud

a) xxxxxxx o poskytování xxxxxxx a pomoci xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx úřadem obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dítětem, nebo

c) xxxx xxxx xx xxxxxxxx umístěno xxxxxxxxxxx xxxxx podle §42aa.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx

x) xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx bylo xxxx svěřeno xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědné za xxxxxxx dítěte xx xx úhradě podle xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bylo-li xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxx-xx svěřeno xx xxxxxxxx péče xxxxxx xxxx odpovědných xx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx věta xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x způsob xxxxxx vyúčtování.

(6) Xxxx xxxxxx xxxx xxx xx smlouvě x xxxxxx xxxxx odstavce 2 sjednána nejvýše x xxxxxx xxxxx §42c.

§42x

(1) Nejvyšší xxxx xxxxxx xx péči x xxxx, které xxxx nárok xx xxxxxxxxx xx péči, xxxxxxxx výši xxxxxx xx stravu x xxxxxxxx xxxx úhrady xx xxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx nezaopatřené, xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(2) Výše úhrady xx péči x xxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxx, se xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx části xxxx přiznaného příspěvku xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx vyplácen.

(3) Pokud xx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx vyplácí xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39d), xxxxxxx xx x xxxx výši xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx umístěného xxxxxxxx x xxxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 10 % x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxx podporu75).

(5) Oboustranně xxxxxxx xxxx je xx hrazení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx úhrady xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx dítětem, činí xx kalendářní xxxxx xxxxxxx 75 % xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx39f), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx zřizovateli xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc od xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§42d

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx sníží, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx příjem osoby xxxxxxx úhradou xxxx xxxx xxxxxxxx x xx posuzovaných xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima podle xxxxxx o životním x existenčním xxxxxx39f) x částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx sociální xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx společně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx39g),

x) xx po xxxxxxx její xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx výše xxxxxx xxxxx xxx 100 Xx.

(3) Nastanou-li xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx smlouvy x úhradě xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx úhrady podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 nevyžaduje xxxx xxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxx stanovit xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx skutečností, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx povinná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x doložila xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně.

(4) Osoby xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx bezodkladně xxxxxxx x doložit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx posuzovaných pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2. Xxxx xxxx xxxx xxxxx povinny bezodkladně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx dávky pomoci x xxxxxx nouzi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39g).

(5) Xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xx rozumí příjmy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu39f).

§42e

(1) Úhrada xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx patnáctého xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinné xxxxxxx.

§42x

§42x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Sb.

Xxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx

§42x

(1) Zřizovatel xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc má xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx x péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podle §42a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvek xxxxx xxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxxx, a pouze xx xxxxxxxxxxx ochrany x pomoci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx

x) náleží xxxxxxx xx každé xxxx xx výši 36 000 Xx,

x) xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx každý xxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc x xxxxx mimo xxxx zařízení xxxx xx dobu 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx x po nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx zařízení, x xx až xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadem obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx §28.

§42h

(1) Státní xxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíčně x xxxxx xxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx od vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x změně xxxx xxxxxxxx příspěvku. Xxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příspěvku, x xxxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx vyplácí xxxxxxx xxxx.

(4) Státní xxxxxxxxx xx poukazuje xx xxxx zřizovatele xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který x státní xxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x

(1) Nárok na xxxxxx příspěvek xxxxxx xxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx výplatu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42x

(1) Nebylo-li požádáno x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx příspěvek nebo xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx uplynutím 1 xxxx od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx neprávem

a) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx v jaké xxxxxxx,

x) vyplácen xxxx xxxxxxxx x nižší xxxxxx, xxx v xxxx náležel,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx data xxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx,

xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, nejvýše xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx to krajský xxxx rozhodující x xxxxxxx příspěvku zjistil, xxxx xxx xxx, xxx o zvýšení xxxxxxxx příspěvku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xxxxxxx.

(3) Xxxxxx příspěvek xxxxxxxx

x) přiznaný,

b) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx, než x xxxx xxxxxx,

xx odejme, xxxx xx jeho xxxxxxx zastaví nebo xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, jímž xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42k xxxx. 3 zůstává xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x státním xxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/2006 Xx. s účinností xx 1.6.2006

§42k

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemně ohlásit xxxxxxxxx úřadu, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx 8 xxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §42n.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyzván xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx státní xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x to ve xxxxx xx 8 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nestanoví xxxxx xxxxx.

(3) Zřizovatel zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc, který xxxxxxxx některou z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx neprávem xxxx xx vyšší xxxxxx, než náležel, xxxx jinak způsobil, xx xxx státní xxxxxxxxx vyplacen xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx byl státní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podle odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx vyplacené mohou xxx sraženy také x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náležejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznaného xxxxxx.

(6) Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§42x

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahajuje na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx předepsaném xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, který rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, x němž xxxx umístěny děti, xxxxxxx pobyt x xxxx x ně xxxxxxx nárok xx xxxxxx příspěvek,

c) xxxxx xxxx xxxx účtů, xx xxxxx xx xxxxxx příspěvek xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxxxx zřizovateli xxxxx na státní xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jméno x xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte nebo xxxx osoby xxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující, xx xxxx je v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx smlouvy x poskytování ochrany x xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16b.

(4) Xx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pobytu a xxxx o děti xx více zařízeních xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. písm. x), x) x x) xx každé xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42m

(1) Zřizovatel zařízení xxx péči x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxx něho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §42k odst. 1 x 2 x §42n x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podávala xxxxxx x státní xxxxxxxxx. Tuto skutečnost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému x rozhodování o xxxxxxx xxxxxxxxx do 8 xxx xx xxxxxx pověření.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pověřil xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 k xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pověřena.

§42m vložen xxxxxxx předpisem x. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42x

(1) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx počtu xxxx, xxxxx jejich xxxxxx x uvedeném xxxxxxxx x xxxxx xxxx dětí xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx písemně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx délky xxxxxx pobytu x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §42l xxxx. 3 xxxx. x), x x xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x §42l xxxx. 3 xxxx. x).

(3) X změně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx.

(4) Krajský úřad xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zřizovatel zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxx xx uplynutí 2 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, nárok xx xxxxxx příspěvek xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinností xxx xxxxxx příspěvek přiznat xxxxxx nejdéle xx xxxx 1 xxxx (§42j).

§43

Výchovně xxxxxxxxx tábory xxx děti

(1) Výchovně xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x §6. Pobyt xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dítěti xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxx zástupců dítěte xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rekreačních xxxxxxxx xxx děti xx xxxxxxxx působení xx xxxx směřující x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx společenských x xxxxxxxxxxxx návyků.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§45

§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§46

§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX PÉČE

HLAVA X

XXXXX A XXXXXXXXXX XXX VÝKONU XXXXXXXXXX XXXX

§47x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx v evidenci

(1) Xxx účely xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkovanou xxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pečující xx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dítěte xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 3,

2. pěstounská xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Osoba xxxxxxxx x osoba x xxxxxxxx xx

x) xxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxx dočasné xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobní xxxx o xxxxxxx xxxx; tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xx dobu, xxx xx osoba xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx,

2. xxx narození xxxxxx,

3. při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxxx pomoci se xxxxxxxxxx celodenní xxxx x svěřené xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x kalendářním xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 2 xxx,

x) xxxxx na zprostředkování xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednou za 6 xxxxxx,

x) právo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx znalosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx h), včetně xxxxxx xxx zajištění xxxxx xxx uskutečňování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxx zajištění asistence xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zvyšovat xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x péče x xxxx v xxxxxxx 24 xxxxx v xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx naplňování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b xxxx. 5 a xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxx sledovat vývoj xxxx xxxxx §19 xxxx. 6,

x) v xxxxxxx x individuálním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s osobami xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx styk rodičů x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nestanoví xxxxx.

Dohoda x výkonu xxxxxxxxxx xxxx

§47x

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo osobě x evidenci navrhne xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §47a x xxxxxxxx informuje o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 4.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx xxxx uzavřena xx 30 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx x evidenci xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x moci xxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx práv x povinností založených x §47a xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx pěstounské péče xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx o xxxxxxx xxxxxx do péče xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx přihlíží k xxxxxx x individuálním xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx spojeny s xxxxxxx péče o xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x místně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx x osobou pečující xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úřad, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx místně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx příslušný k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx úřad, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx dohody o xxxxxx pěstounské xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx odstavce 2, xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx minimálně jednou xx 2 xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx dohody o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx úřad, xxxxxxx xxxx nebo pověřená xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx zprávu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uzavření dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx dítě xxxxxxx do pěstounské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xx do 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v evidenci xxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx pěstounské xxxx bez xxxxxx xx počet xxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx, společně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pěstounské péče xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx x bez ohledu xx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxx nebo všechny xxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jen xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodne, xx xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx osobou pečující xxxx osobou v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

§47c

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trvá po xxxx, po xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osobou x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vypovědět xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxx §47a odst. 2,

x) xxx xxxxxxxxx maření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x výkonu pěstounské xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx vážného důvodu xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(3) Osoba xxxxxxxx xxxx xxxxx x evidenci mohou xxxxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx, obecní xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx pověřená osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x podání xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx x zrušení dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §167 xxxxxxxxx řádu, může xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výpovědní xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve kterém xxxx dohoda x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxx xxxxxxx vypovězena. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní straně xxxxxxx xxx 30 xxx xxxx koncem xxxxxxxxxxxx pololetí, xxxxxx xxxxxxxxx doba x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx výpovědi.

(7) Pokud xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §47a.

§47x

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §47b xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxxxx xxxx, krajský úřad, xxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx určen xx xxxxxxx xxxxxxx vynakládaných xx zajišťování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx dětem x xx provádění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx státního xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) 54 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rok,

b) xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uvedené x písmenu x), x to za xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx pravomocné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele. O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxxxxxxxx v kalendářním xxxx a xxxx, xx kterou xxxx xxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx v evidenci, xx-xx to nezbytné x datum xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx adresu xxxxxxxx x xxxxxx,

x) přiložit xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x vyplatí xx xx lhůtě do 60 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx kalendářního roku, xx který byl xxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxx pravomocné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx státní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxx, x xx xx xxxx, x xxx xxxxx příspěvek xxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxx roku. X tomto případě xx xxxxxx příspěvek xx výkon xxxxxxxxxx xxxx vyplatí xx 15. února tohoto xxxx.

(5) Příjemce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxxxx příspěvek xxxxxxxx, xx 15 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx dohody x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxx xxxx, krajský xxxx xxxx pověřená xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíce, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxx po dobu xxxxxx xxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo pověřená xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx, zohlední se xxx rozhodování x xxxxxxxx státního příspěvku xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx kalendářním roce xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x to za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rámci příslušného xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxx nebyl xxxxx xxxxxxxxx na výkon xxxxxxxxxx péče xxxxxxx x v němž xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx správních rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §47b xxxx. 2.

(8) Xxxxx xx xxxxxx příspěvek xxxx nárok na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx zpětně, xxxxxxx xx dobu 3 kalendářních měsíců xx xxxxxx moci xxxxxxxxx rozhodnutí nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vyplacen, xxxxxxxxx krajské pobočce Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx příspěvek přiznala, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx příspěvek xxxxxxxx, vrátí xxxxxxxxx xxxx státního příspěvku, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx přiznala.

HLAVA XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§47x

Xxxxx xxxxx pěstounské xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx

x) příspěvek na xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx pěstouna,

c) xxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx zakoupení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx při pěstounské xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte

§47f

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxx pečující xxxx xx péče xxxxxxx osoby podle §953 xxxxxxxxxx zákoníku. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx sobě svěřeno xx xxxx xxxxxxx xxxx pečujících, xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x dítě xxxxxx xx xxxxx část xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx osob pečujících, xxxxxx xx nezletilé xxxxxxxxxxxx dítě během xxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, trvala xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx osob xx xxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nevznikl-li xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx vznikl-li xxxxx xx zaopatřovací příspěvek xxxxx §50b, xxx xxxxxx-xx x něj xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx zletilosti xxxxxx, xxxxxxx však do xxxxxxxxx šestého xxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx sociální xxxxxxx56), xxxxx trvale xxxx x xxxxxxxx uhrazuje xxxxxxx na xxx xxxxxxx9b) x osobou, xxxxx byla do xxxxxxxx jeho zletilosti xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splátky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx náležející xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) 4&xxxx;950 Xx xxx xxxx xx xxxx xx 6 xxx,

x) 6 105 Xx xxx xxxx xx xxxx od 6 xx 12 xxx,

x) 6&xxxx;985 Xx pro xxxx xx věku xx 12 do 18 let,

d) 7 260 Xx xxx xxxx xx xxxx xx 18 do 26 xxx.

(4) Xxx-xx o xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx službách osobou xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte

Dítě xx xxxx

Xxxx xx stupni závislosti X (xxxxx xxxxxxxxx) Xx

Dítě xx xxxxxx xxxxxxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx) Xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) Kč

Xxxx ve stupni xxxxxxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx) Kč

Do 6 let

5 115

6 105

6 490

7 040

6 - 12 xxx

6&xxxx;215

7&xxxx;480

7&xxxx;975

8&xxxx;635

12 - 18 let

7 095

8 580

9 130

9 570

18 - 26 let

7 425

8 910

9 460

9 900

§47x

(1) Xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx je xxxx v xxxxx xxxxxx zaopatření xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx sociální xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx dítě xxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, náleží příspěvek xx xxxxxx potřeb xxxxxx, xxx xx-xx xxxxx, x to xx xxxx rozdílu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x důchodem.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jen xx-xx xxxxx xxx xxxxxxx stanovené xxxxxx xx xxxx xxxx, x to ve xxxx rozdílu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§47x

§47x zrušen právním xxxxxxxxx č. 363/2021 Sb.

Xxxxxx pěstouna

§47i

(1) Xxxxx xx odměnu pěstouna xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dítěti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b, xxx xxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx osoba, která xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pěstounskou xxxx, x xx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxx xxxx druhé xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě, které xx xxxx xxxxxxx xx péče, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jen proto, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx nebo vyšší xxx tento xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx osobou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx dva xxxxxxxxx, xxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxx vykonávanou xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxx xxxxx hledí xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Jestliže xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nárok xx odměnu xxxxxxxx xxxxx §47j odst. 1 xxxx. x) xxxx podle §47j xxxx. 4, mohou xxxxxxx xxxx oba xxxxxxxxx společně požádat xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx částky xxxxxx.

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x případech, xxx manželé xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx prokazatelně xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxxxxxxxxx, xx xxx manželé nebo xxx poručníci xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx v takovém xxxxxxx manželé xxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x dítě xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xx xxxxxx společné xxxx, platí §47n xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx.

§47x

(1) X osoby xxxxxxxx, která zároveň xxxx osobou x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) 1xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxx péči x 1 xxxx,

x) 1,2xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx při xxxx x 1 xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx X (lehká závislost),

c) 1,5xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx o 2 xxxx,

x) 2xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx péči x 3 xxxx xxxx x 1 xxxx, xxxxx je osobou xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost), xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx závislost).

(2) Výše xxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx

x) 1,8xxxxxxx minimální xxxx xx xxxxx, xxx-xx o xxxxx x evidenci, xxxxx xxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx, anebo xx-xx xxxxxxx osobou pečující, xxxxx xx do xxxx xxxxxxx 1 xxxx,

x) 2násobek minimální xxxx za xxxxx, xx-xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx 1 dítě, xxxxx xx xxxxxx závislou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx I (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 2,2násobek xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx-xx osoba x xxxxxxxx xxxxxxx pečující xxxxxx, xxxxx xx xx péče svěřeno 1 xxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx II (středně xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx).

(3) Za každé xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx osoby xxxxxxxx se odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx x 0,5xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx o 0,7xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy za xxxxx, jde-li x xxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve stupni XXX (xxxxx závislost) xxxx ve xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx).

(4) Xx každé xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx se odměna xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 zvyšuje x 0,3xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x 0,5xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx III (xxxxx závislosti) nebo xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pečující nebo xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx osobě pečující x xxxxx přímém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx nenáleží.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx nenáleží xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx přerušeno xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou poskytovat xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dobu.

§47ja

Příspěvek při pěstounské xxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b, xxx xxxxxx-xx o xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx péči xx x xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx do xxxxxxxx zletilosti dítěte xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezprostředkovanou xxxxxxxxxxx péči, x xx xx dobu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx fyzická xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx svěřeno xx xxxx, nemá xx dosažení zletilosti xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx je xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx kalendářní xxxxx xx každé svěřené xxxx xx xxxx xxxxxxxx částky životního xxxxxx jednotlivce x xxxxxxxxxxx 2,3.

(3) Má-li xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1,8.

(4) Xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xx kalendářní xxxxx za dítě, xxxxx je osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické osoby xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), je xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce x xxxxxxxxxxx 5,5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx x případě stanovení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx neuplatní.

§47ja xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§47x

Xxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění60) považuje xx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti.

§47l

Příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx osoba xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xx pěstounské xxxx; příspěvek xxx xxxxxxxx dítěte, xxx-xx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx při převzetí xxxxxx xxxx, xxx-xx x dítě ve xxxx

x) do 6 xxx 8 000 Xx,

x) xx 6 let xx 12 xxx 9&xxxx;000 Xx,

x) xx 12 let xx 18 xxx 10&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx příspěvků xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx osoby pečující xxxxxxxxxx 40 000 Xx v období xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti o xxxxx příspěvek.

(4) Příspěvek xxx převzetí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx zakoupení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxx xxxxxxxx, která xx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxx nebo xx xxxxx xx odměnu xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x 3 xxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zakoupila xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx celkovou opravu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx vozidlo xxxxxxxxx xxx výdělečnou činnost.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx motorového vozidla xxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 100&xxxx;000 Xx. Xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 10 kalendářních xxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxxx 200&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx formě x xxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx tohoto příspěvku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx příspěvek xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vozidlo, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx opravu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vážných xxxxxxxxxxx důvodů, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx příspěvku na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx době x xxxxxx 5 let, xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxxxx pěstounská xxxx xxxxxxx

Xxx společné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx manželů, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx v §47i xxxx. 2 větách xxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx dávka pěstounské xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx dítěti xxxxxxxxx 2 poručníci, kteří x dítě xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X DÁVKÁCH XXXXXXXXXX XXXX

§47x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx je

a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx pobytu podle xxxxxxxxxx právního předpisu61), xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx území Xxxxx xxxxxxxxx oprávněna x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62), jde-li x cizince,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x) rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx63) udělena mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x azylovém xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

g) xxxxxxxx, kterému xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx64) přiznána xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx57),

x xx xxxxx xx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx; co xx xxxxxx bydlištěm, xxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx39g). Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx fyzické xxxxx uvedené x xxxxxxx h).

(2) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx stanovených v xxxxx zákoně xxxx xxxxxxxxx nezaopatřené dítě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx cizinci, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx devíti xxxxxx karta xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx71) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie72) x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odštěpného xxxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62) a xxxx dítě xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bydliště.

(3) Xxxxxxxxxxxx může v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o prominutí xxxxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x). Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx nelze odvolat xxx xx nelze xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx.

§47p

Vznik xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx péče x na xxxx xxxxxxx

(1) Nárok xx xxxxx pěstounské péče xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče x xx její xxxxxxx x podáním xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nároku xx dávku xxxxxxxxxx xxxx uvedenou v §47e písm. x), x) a e)

a) xxx po část xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x jaké xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx výměře x xx xxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxx pěstounské xxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx vzniku xxxxxx na výplatu xxxxx pěstounské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxx, aby státní xxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxx x dávce xxxxxxxxxx xxxx rozhodují, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, skutečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx56), xxxxxx xxxxxxxxxx osoby na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x sociální xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti podle §47w, a to x rozsahu potřebném xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pěstounské xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxx-xx nezaopatřené xxxx56) nárok xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx dovršením xxxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zletilosti, xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první.

§47x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx částce, než x xxxx náleží, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, než xx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxx, x to xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx náleží, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx orgán xxxxxxxxxxx o dávkách xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx dávky xxxx x přiznání dávky xxxxxxxxx osoba požádala.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx částce, xxx x xxxx xxxxxx, xx odejme nebo xx její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x to xxx xxx následujícího po xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx byla xxxxx xxxxxxxxx; §47z xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx její xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxx změně xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxx, vyplatí xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx kterém xxxx xxxxx nastala,

b) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxx xxxx sníží, x xx xxx xxx následujícího xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx byla dávka xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §47z xxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxx na dávku xxxxxxxxxx xxxx nezaniká xxxxxxxxx xxxx, není-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx uvedené x §47e xxxx. x), x) a e) xxxxxx uplynutím 1 xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §47q xxxx. 1.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx x §47e xxxx. x) a x) xxxxxx, nebyl-li uplatněn xx 1 xxxx

x) xxx xxx převzetí xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxx převzetí dítěte,

b) xxx dne zakoupení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx na zakoupení xxxxxxxxxx vozidla.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 se xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §47q xxxx. 1.

(5) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xx dobu xxxxxx o dávce xxxxxxxxxx péče.

(6) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx nárok xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx dobu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxx doby xx xxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx za xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx.

§47x

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx, xxxxxxxx xx dalšího xxxxxx o dávce x nabývají xxxxx xx částky xxxxxxx xx dne xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx žili x oprávněnou xxxxxx x době xxxx xxxxx x domácnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, které xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx smrtí oprávněné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vyplaceny xx xxx xxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x odstavci 2.

(4) Nároky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§47x

Xxxxxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx náležely, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx měsíci.

(2) Xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, v xxxx byla dávka xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx pěstounské xxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx určený xxxxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx x žádosti xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx dávka vyplácena. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dávky, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx povinna xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v němž xxxx žádost x xxxxx xxxxxxx doručena.

(5) Xxxxx pěstounské péče xx do ciziny xxxxxxxxxxx.

§47u

Příjemce x zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Příjemcem dávky xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněné osoby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx ustanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxx xxxxxx x xxxx prospěch x xxxxxx jeho xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx souhlasit; xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx příjemcem xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce vyžádá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze fyzickou xxxxx, xxxxx x xxxxx ustanovením souhlasí.

(4) Xxxxx pečující x xxxxxxxx příjemce, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podat písemné xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx vyplacena, x xx ve xxxxx 1 měsíce xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx zvláštního příjemce, xxxxxxxx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx byl xxxxxxxx příjemce ustanoven xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4.

§47x

Xxxxxx o dávkách xxxxxxxxxx péče

(1) X xxxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce.

(2) Řízení x přiznání xxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti podané xx xxxxxxxxx předepsaném xxxxxxxxxxxxx.

(3) Řízení o xxxxx xxxx již xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x zastavení xxxx výplaty se xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxx úřední.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x příspěvku osoba xxxxxxxx.

(5) Jde-li x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx60) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx úseku zdaňování xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx plní Úřad xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60).

§47x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x dávku xxxx xxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx56), je-li xx xxx nárok xx dávku xxxx xxxx xxxx potřebné,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxx podán xxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o jmenování xxxxxxxxxx dítěte,

c) doklad xxxxxxxxxxx stupeň xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxx-xx x nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx §47f, x xxxxx na odměnu xxxxxxxx xxxxx §47j xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx. 2 xxxx. x) a c) x xxxx. 3 x 4, xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx pěstounské xxxx xxxxx §47ja xxxx. 4,

d) doklad xxxxxxxxxxx výši xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx požívají důchod x xxxxxxxxxxx pojištění, xxx-xx o nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx,

x) xxxxxx x výši xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla nebo xxxxxxxxx celkovou opravu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxx při zakoupení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o zařazení xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx přechodnou xxxx xxxxx §27a xxxx. 1 xx 3, xxxxx-xx se x xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 3, xxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxx §2a písm. x) xxxx 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxx. a) x xxxx. 3, jde-li x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Počáteční xxxxx osobní xxxx x dítě se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxx na svěření xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx poručníkem xxxxxx, xxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx péče xxxx x xxxxx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném xxxxxxxxxxxxx, který obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx narození x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu osoby, xxxxx podala xxxxx xx xxxxxxx dítěte xx pěstounské xxxx xxxx předpěstounské xxxx xxxx xxxxx xx xxxx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx v xxxxxxx řízení x xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx datum osobní xxxx o dítě.

§47x

Vydávání xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) dávka xxxx xxxxxxx,

x) výplata xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x krajská pobočka Xxxxx práce xxxxxxxxx x xxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx zvláštní příjemce.

(2) Xxxxxxxxxxxx-xx xx rozhodnutí xxxxxxx, učiní se x xxx xxxxx xxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx osoba xx x xxx xxxxxxx vyrozumí. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxx dávky xxxx xxx xxx výplaty xxxx první xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx marným uplynutím xxxx xxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxxx příjemce a xxxxxxxx o xxxxx

(1) Xxxxxxxx dávky pěstounské xxxx nebo xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xx osmi xxx xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx pěstounské xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx xxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx příslušná xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx lhůtu; xxxxxxx-xx xxx x určené xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx byl xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§47x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxx dávku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx musel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx vyplaceny xxxxxxxx xxxx ve xxxxx částce, xxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nesprávné xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté vrátit.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx neplyne xx dobu řízení x opravném xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx dobu řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx kdy xxxx xxxxxxx splátky xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx část podle xxxxxxxx 1 a 2 rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx naposledy.

(4) Vrácené x vymožené xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x dávku xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx bezplatně xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx dávku xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx; xxx-xx xxxx o xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx50).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 mohou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx na dávku, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxx xxx případ uvedených xxxxx mlčenlivosti zbaveny, xxxxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx písemný xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxxxxx údaje.

§47za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

ČÁST ŠESTÁ

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX OSOBAMI

§48

Výkon xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pověřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx takové xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx osoby xxxxx x sociálně-právní xxxxxxx

x) xxxxxxxxx činnost xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. a) x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx škodlivými xxxxx x předcházení xxxxxx vzniku xxxxx §31 x 32,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §39,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxx §47b,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx rodiny [§19a xxxx. 1 xxxx. c)], xxxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx (§11 xxxx. 2), provádět xxxxxxxx xxxxxxxx o zprostředkování xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx žadatelům x poskytovat fyzickým xxxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§47b), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péči xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx osoba xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xx pověřená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poradenskou xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx děti xxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxxxx, x oznamovat xx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx v xxxxx rozsahu, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx, xxxxx se podílejí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx §49a xxxx. 2 xxxx. a) x x). X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx podmínky uvedené xx xxxx xxxxx, xxxx povinny prokázat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nejméně 2 roky a xxxxxxxxxx akreditované vzdělávací xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x sociálních xxxxxxxx65) x rozsahu xxxxxxx 200 xxxxx.

§49

Vydávání xxxxxxxx

(1) O xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxx písemné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxx xxxx, xxxxx budou xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovat, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x předložení xxxxxxx xxxxxx dřívějších zaměstnání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; prokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §49a xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx poskytovat,

2. xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx sociálně-právní ochranu xxxxxxxxxx,

x) zajištění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek pro xxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx x); x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx objektech nebo xxxxxxxxxx, prokazuje xx xxxxxxxxx hygienických podmínek xxx každý xxxxxx xxxx prostor xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x pokud xxxxxxxx xxxxx nevydává xxxxxxx xxxxxx, předložení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx xxxx xxxxxxxx x pravidla hospodaření,

h) xxxxxxx základních provozních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42ab, xxx-xx x pověření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx krajský xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx bydliště, sídlo xxxx xxxxx organizační xxxxxx, x x xxxxxxx, že žadatel xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx má xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx také xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx. Obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyjádří xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx rejstříku podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx45), xxxxx xx xx xxxxxxxx rejstříku xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx , xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xx zřízení a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxx budou xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx poskytovat,

f) x fyzické xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx, ve kterém xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx trestů vedené x jiném než xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xx kterém xx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle než 3 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx právnická xxxxx xxxxx nebo x posledních 3 xxxxxx alespoň xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx sídlo, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx-xx žadatel, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx krajského xxxxx, xx krajský xxxx xxxxxxx požádat o xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x místo, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vykonávána. Xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xx osoba xxxxxxxx ke zřízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, x xxxxxxxx výchovně rekreačních xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x místo, kde xx xxxxxxx objekt xxxx xxxxxxxx zařízení, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xx zřízení x xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx údaj x xxxxxxxx přípustné kapacitě xxxxxxxx.

(6) Krajský xxxx xxxxxxxxx také x xxxxx pověření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

a) xxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxx, na kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) jestliže xxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiném xxxxx, xxx xx uvedeno x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx,

x) jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx nejvýše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxxx,

x) xxxxx spočívá xx xxxxxxx nejvýše xxxxxxxxx kapacity zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx osoba přestane xxxxxxxx podmínky pro xxxxxx pověření xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pověření.

(7) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx snížit xxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx území xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálněprávní ochrany x xxxxxxxxxxxx typech xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx území xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx určeným xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xx území xxxxx. Xx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu sociálně-právní xxxxxxx se vztahují xxxxxxxx 2 až 4 obdobně.

(8) Za xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx srovnatelných x činnostmi xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx uvedeny xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v části xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx až xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(9) Xxxxxxxx xxxxx může vykonávat xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx započetím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx po xxxxx dobu, po xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxx-xxxxxx ochranu podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxx její xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xx povinna

a) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx, x xx do 15 xxx xx jejich xxxxxx,

x) vést xxxxxxx x své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x vydání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx za kalendářní xxx xxxxxxx xxxxxx x své xxxxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxx, x zaslat xxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx být zveřejněna x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx x §57 xxxx. 2,

x) xxxxxxx termín x místo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, které xxxxxx pověření, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tom, xxxxxx fyzickým nebo xxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx vydáno, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx důvodů, x xxx-xx o xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx povinnost jsou xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx splnit xx 8 xxx xxx xxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx odnětí. Xxxxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Ministerstvo xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx evidence, x xx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§49a

Odborná způsobilost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx způsobilostí pro xxxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx osobami xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pedagogických x společenských věd xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx politiku, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, vychovatelství xxxx ošetřovatelství, x x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx ukončené xxxxxxx xx vzdělávacích programech xxxxxxxxxxxxxxx vyššími xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x sociální xxxx, charitní x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, dvouoborové xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx řádně xxxxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx sociálně-právní ochrany xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx45b), x xxxxx x xxxxxx nejméně 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxx pro sociální xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách65) x xxxxxxx xxxxxxx 200 hodin x xxxxx v xxxxxxx xxxx o rodinu x xxxx x xxxxxx nejméně 2 xxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx studia, xxxxx x jiném xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x b),

2. xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx organizovanou vysílající xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx akreditace Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu45c), je-li xxxx příprava xxxxxxxx xx xxxxx při xxxx x xxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzením x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, u xxxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x praxe nebo xxxx způsobilosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx45d) získali x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45a).

(5) Na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx také xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x poskytování poradenství xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, pěstounům x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx. Osoby uvedené xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx 2 xxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx 2 xxx xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxx způsobilosti přímo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx pověřenými xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx o vydání xxxxxxxx, xxxx krajský xxxx, x jehož xxxxxx pověřená osoba xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "kontrolní xxxxx"), kontroluje xxxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 a 4 x §49 xxxx. 10 xxxx. x), c) a x). Tím xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxx obvodu xxxxxxxx pověřená osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx. Xxxxxxxx osoba je xxxxxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx kontrolním orgánem.

§49b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022

§50

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx pověřená xxxxx x xxxxxxx pověření,

b) xxxxx xxx pověřené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx x §5959g x xxxxxxx, že xxx o xxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx neoznámí [§49 xxxx. 10 xxxx. x)],

x) xxxxx po xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx doby 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx niž xx bylo vydáno xxxxxxxx, vykonávat, nebo

e) xxxxxxxx-xx pověřená osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) a x),

x) xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx jako xxxxxxxxxx; §49 xxxx. 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx odňato xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxx x xxxxxx pověření až xx dvou letech xxx dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx zajistit péči x xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovala xxxxxxxx-xxxxxx ochranu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

§50x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxx x pověřených xxxx xxxxxxxxxxxx. Předmětem xxxxxxxx xx kvalita xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §8, 9, §49 odst. 9 x §49 odst. 10 písm. x). Xxx xxxxxx xxx xxxx inspekci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx65) x xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§50x

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx fyzická xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx dne xxxxxx xxxx svéprávnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle §47a xxxx. 1 písm. x) nebo xx xxxx nařízena xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svěření xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §971 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx alespoň

1. 3 xxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxx zletilosti xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx svéprávnosti, xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

2. 12 měsíců, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházely xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx plné xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkovanou xxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výchovu xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku,

b) je xxxxxxxxxxxxx dítětem,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, a

d) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §50d x poskytuje xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x aktualizaci.

(2) Xxxx-xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx") xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx oboustranného xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx nevyžaduje.

(3) Byl-li xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské péče, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, x důvodu prohlášení xxxx rodičů xx xxxxxxxxx, pobytu xxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rodiče xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) až d) xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a) xx splněna xxxx xxxxx, došlo-li x xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx osoby xxxxxxxx xxxx ke xxxxx poskytovatele xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx dospělý xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx 12 xxxxxx po xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 xx splněna také xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx v pěstounské xxxx x následně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx po xxxx xxxxxxxx. Xxxx, po xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 1 x 2 sčítají, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxx xx sebe.

(5) Xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx do pěstounské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx kterou xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ústavního xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx opatření xxxxx §13a, a xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházela xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxxxxxxxxxx, se započítává xx doby, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 při xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, xxxxxxx však xx dovršení 26 xxx xxxx. Xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolání, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře76).

(7) Xxxxxxxxx ředitelství Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx mladého xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(8) Za xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §47f odst. 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47i odst. 1 xxxx druhé xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx péči podle §47ja odst. 1 xxxx xxxxx nebo xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx dospělý xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50c

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zaopatřovací xxxxxxxxx

(1) Xxx-xx mladý dospělý xx dni, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx xxxx přestal-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §50b, xxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx §50e xxxx. 2.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §47f xxxx. 2, odměny xxxxxxxx podle §47i xxxx. 1 xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47ja xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xx dobu, xxx xxxxx dospělý xxxxxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nenáleží.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx77).

§50x xxxxxx právním předpisem x. 363/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxxxxx plán mladého xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx dospělého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností zařazený xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxxxxx mladého xxxxxxxxx x je-li xx účelné, za xxxxxxxxxxx

x) xxxx v xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dospělému xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dospělého a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) přípravu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx určování xxxxxx individuálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx zdravotního xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se vypracovává xxxx xxxxxxx xxxxxxx x zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxx §50b. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx dosažením xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracováván xxxx xxxxxxxxx plné svéprávnosti xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §54.

(6) Orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zaopatřovací příspěvek xxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx sociální práce x xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx kurátor xx xxxxxxx nejméně jednou xx 6 xxxxxx xxx xxx vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx poslední aktualizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dospělého, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx podmínky v xxx xxxxxxxxx. Krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xx vyžádá od xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x aktualizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx jednou xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx vydání posledního xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx právním předpisem x. 363/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§50x

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx 15 000 Kč xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx mladý dospělý xxxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, náleží xx příspěvek xx xxxx, v jaké xx xxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx.

(2) Xxxx zaopatřovacího xxxxxxxxx xxxxx §50c činí 25 000 Kč.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxx §50b xxx je-li vyšší, x xx ve xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61), jde-li x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu62), xxx-xx o cizince,

c) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a bylo xx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx63) xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx žadatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx byla xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu64) xxxxxxxx xxxxxxx ochrana xxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78), xxxx osobou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majícím xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78).

(2) Nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx39g).

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§50x

Xxxxx nároku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx zaopatřovacího příspěvku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx x podáním xxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

§50h

Změna nároku na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nižší xxxxxx, xxx x jaké xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx přiznaný xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx jakého xxxxxx, xx xxxxxx nebo xxxxx, a xx xxx dne, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 3 roky nazpět xxx xxx, kdy xx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyšší částce, xxx x xxxx xxxxxx, xx odejme xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, jímž xxxxxxxx období, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx; §50t tím xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x xxxxxx, xx něž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §50b xxxxxxx, skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho výši, xxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx ke xxx, xx kterému x xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx příspěvek xx

x) přizná, xxxxxxx xxxx xx zvýší xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx změna xxxxxxx,

x) odejme, xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xx sníží, x to xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxx xxx vyplacen; §50t tím není xxxxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek x xx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxx, xxx mladý dospělý xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx obor xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx je změna xxxxx studia xxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxx též xxxxxxxxx 1 roku xxx xxx, xx kterého xxxxxxx dospělému xxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxx xx zástavy.

(2) Xxxxxx-xx mladý xxxxxxx xx uplatnění nároku xx xxxxxxxxxxxx příspěvek, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx do xxx xxxxx xxxxxxx dospělého, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxx x osoba, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxx, jestliže žili x xxxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxx xx společné xxxxxxxxxx. Podmínka společné xxxxxxxxxx nemusí být xxxxxxx x dětí, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xxxx xxxxx mladého xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx mladého xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pořadí x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavci 2.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx nebo exekuce x xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx náleží. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx poštovním xxxxxxxx, x xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dávky, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zaopatřovací xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem odepsání xxxxxxxxx částky x xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxx, xxxx příjemce x xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxx dospělý, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx dospělého xx xxxxxxxxx zaopatřovacího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx mladého xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Krajská pobočka Xxxxx práce xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mladý xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaopatřovací příspěvek xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce musí xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dát.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaopatřovací příspěvek xxxxx xxxxxx mladého xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxx udělovat.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§50m

Řízení o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X zaopatřovacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce.

(2) X odvolání proti xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příspěvek nebo xxxxx, na kterou xxxxxx nárok na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx mladého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dospělého. Xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx odnětí xxxx x zastavení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxxxx žádosti

Žádost o xxxxxxxxxxxx příspěvek kromě xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) určení, xxxxx způsobem má xxx xxxxx vyplácena,

b) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx mladý xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek,

c) xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznána xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx které xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx před nabytím xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxx-xxxxxx ochrany podle xxxxxx zákona,

f) xxxx x tom, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx péče xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx. 2 x 3 x

x) potvrzení xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek, xxxx xxxx nebo xxxxxxx a

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx v xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změny xx xxxxxxxxxxxxx, které xxxx uvedeny x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x změny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxx do 8 dnů xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§50x vložen xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxxx příjemce zaopatřovacího xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinni

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce xx 8 dnů xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro nárok xx zaopatřovací příspěvek x jeho výplatu x

x) na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na zaopatřovací xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx xxx doručení výzvy, xxxx-xx v této xxxxx xxxxxx delší xxxxx; neučiní-li tak x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavena, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx nepřiznán, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx příjemce xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50s

Doložení bezúhonnosti

Za účelem xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxx výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx bezúhonnost xxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx s přílohou xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v posledních 3 letech xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nesmí xxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

§50t

Přeplatky

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxx, ačkoliv xxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxx vyplacen xxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx přeplatek xxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxx, xx kterou xxxx na úhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxx srážky xx zaopatřovacího xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxxxx splátky xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dluhu.

(3) X xxxxxxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 rozhoduje xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vrácené x vymožené xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Povinnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx přeplatek xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Kč.

§50t xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 363/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50u

Přechod xxxxx na xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx. 1, přechází xxxxx xxxxxxx dospělého xx xxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxx xxx zaopatřovací xxxxxxxxx, náleží xxxxxx xxxxxxx dospělému.

(2) Xx-xx xxxxxxx dospělému xxxxxxx x vyplácen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §50b, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx dospělého, xxxxxx-xx stanoveno nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx výživného. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ujednané xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx návrh xx výkon rozhodnutí xxxx xxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXX DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§51

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx navzájem xxxxx x evidence x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx dětí x xxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany zprostředkujícím xxxxxxxx xxxx pěstounskou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx soud x výchovném xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dítěte,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dítěte, x něhož xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v občanskoprávním xxxxxx uložil ochrannou xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx29).

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx

x) xxxxxx soudu xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, x něhož xxxxxxx soud x xxxxxxxxx opatření,

b) podává xxxxxxxx zastupitelství zprávy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zastupitelství xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu29) řízení xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx krajskému xxxxx x ministerstvu spisovou xxxxxxxxxxx vedenou o xxxxxx a zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které získá xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx poskytování sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx osobami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje poskytovateli xxxxxxxxxxx služeb,

f) xxxxxxxxx xxxxxx jmenovanému xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z řad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxx poskytnout

1. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné pro xxxxxxxx soudní řízení x správní řízení,

2. xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx,

3. orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, orgánu xxxxxx x hmotné nouzi, xxxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx výživném xxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx pěstounské xxxx x zaopatřovacím příspěvku x xxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu47a),

5. xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na stanovení xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o výživné xx děti xxxxxxx xx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx péče,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx x poměrech x rodině dítěte, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx, též xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx zprostředkování,

7. xxxxxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx potřebné xxx dosažení xxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních službách65),

9. xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, že xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx48), xxxx xx dítě xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, jinými xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxx obývané dítětem, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost x xxxxxx;

x) poskytnout Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx nebo reklamní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47a), xxxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dítěte; xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx také xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x nápravě;

e) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx při šetření xxxxx zvláštního zákona.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx47b).

§52

(1) Zaměstnanci x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu x zaměstnanci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do obecního xxxxx xxxx oprávněni x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxx a rodinu, xx které xxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x zaměstnání xxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxx sociálních xxxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxx xx dítě xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sociálně-právní ochrany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx x zaměstnanci obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx snímky x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prostředí, x xxxx se xxxx xxxxxxx, je-li to xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxx dítěte.49)

§52x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x orgánech xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx státními xxxxxxxxxxx, xx při xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ke kontrole xxxxx xxxxxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazenému x xxxxxx práce v xxxxxx sociálněprávní ochrany xxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu práce xxxxxxx. Služební xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx i akademický xxxxx zaměstnance,

c) evidenční xxxxx zaměstnance,

d) xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vystavení, popřípadě x datum platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx elektronického xxxx xxxx xxxxxx nosiče xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx osob

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxx xxxxxx,

x) zaměstnavatelé,

c) xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, školská a xxxx obdobná xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis. Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx49a) xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx o něj. Xxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x úhradě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.50)

(2) Rodiče xxxx povinni

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx ochraně xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xx-xx xxxx xxxxx xxx výkon sociálně-právní xxxxxxx,

x) xxxxxxx za xxxxxxxx uvedených x §52 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx dítě xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ochranu xxxx práv.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 se xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx posouzení podle §27 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x adresu poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx péči xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx 20 000 Xx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x). Pokutu xxx xxxxxx opakovaně. Xxxxxx xxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Příjem x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53x

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx obsahuje xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a jejich xxxx, o xxxxxxxxxx x tyto xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dětí pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx66).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx pobočkám Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx.

(3) Ministerstvo sděluje x informačního xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx úřadům a xxxxxxx úřadům obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx nezbytném x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zprostředkování xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dobu x pěstounské péče.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x obecní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to x elektronické podobě xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx a zároveň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, krajské xxxxx a obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx uložení xxxxx údajů z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zpracování xxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx pěstounské xxxx xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, x němž xxxxx x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxx správního řízení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§54

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx v §6,

x) xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

§55

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci.

(2) O xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §54 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx advokát, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx dokumentace obsahuje xxxxxxx osobní xxxxx xxxx, xxxxxx rodičů, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dětí, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx o jednání x rodiči xxxx xxxxxx xxxxxxx, kopie xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx orgánů.

(4) Xxxxxxxx dokumentaci mohou xxxxxx záznamy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx optického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a tištěné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx originálu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx uchovat originál xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx listiny.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x další písemnosti xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx spisové xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x případě, xx xx údaje v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Nahlížet xx spisové xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx-xx o xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxx x pořizovat za xxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx xx oprávněn xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti

a) rodič xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx;

x) xxxx xxxxxx 15 xxx xxx zastoupení xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx odpovědnou za xxxxxxx dítěte, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx soudem xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx souhlasu k xxxxxxxx, může osvojenec xxxxxxxxxx xx spisové xxxxxxxxxxx xx po xxxxxx plné xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx; bylo-li xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxxxx rodiče x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, umožní xx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx osvojenci xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní xx xxxxxxxx této xxxxx, aby do xxxxx nahlížel její xxxxxxxx. Xx nahlížení xx xxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxxx x svobodném xxxxxxxx x informacím50b).

(7) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní ochrany. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxx, osvojenec nebo xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx dítěte xxxxxxxx x nahlédnutí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nahlédnout xx xxxxxxx dokumentace, x xxxx termín x nahlédnutí, x xxxxx případě se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxx x rozporu xx xxxxxx dítěte, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx osoba upozornila xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §7.

(8) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxx xxxxx obsažených xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx

x) dítěte, xx xxxx 15 xxx následujících xx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx osvojeno xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx dobu 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxx xxxxxxxx krajským xxxxxx xxxxx §22 a 27a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

§56

Pro vedení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dokumentací xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platí §55 xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obecního úřadu, xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxx, xxxxx se x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do krajského xxxxx, zaměstnanci obce xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobě, která xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §7, xxxx povinni zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx rodiče, který xx xxxx obětí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx, jímž bylo xxxx xxxxxxx do xxxx před xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxxx takového xxxxxx. Zaměstnanci xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxx pouze tím, x xxxxx xxxxx xxxx povinnost xxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu x účelu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x pověřenými xxxxxxx seznámily x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx, který xx nezbytný x xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx xx jedná x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu50c) jako xxxxxxx. Xxxxxxxxx mají x xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx a způsobem, xxxxx xx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x uděleným xxxxxxxxx.

§58

(1) Obcím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x provoz xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx, kraj xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx příspěvek xxxxx §42g42n.

(3) Xxxxxxxx-xxxxxx ochrana xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx dítěte xx výchovně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.51)

(4) Při xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.40) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx, za nichž xxxxxx xxxxxxxxx této xxxx xxxxx xxxx xxxxxx požadovat.

(5) Xxxx xxxx xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx svého rozpočtu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany. Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutími Xxxxxxxx xxxxxx vydanými xx xxxxxx xxxxxxx80).

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pověřeným xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx80) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxx dotace není xxxxxx xxxxx.

(7) Dotaci xxxxx xxxxxxxx 6 xxx poskytnout

a) na xxxxxxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; mimořádnou xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx živelní pohroma, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pandemie infekčního xxxxxxxxxx.

§58a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58x vložen xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§58b

Zmocňovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxx xxxxx pěstounské xxxx, xxxxxx státního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, částku xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výši dávek, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxx zjištěného Xxxxxx statistickým xxxxxx xxxxxxx x 5 %.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) zaměření a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxx a rozsah xxxxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx vhodných xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. a),

d) xxxxxxxxx xxxxxx poradenství, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx trvale xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx péče x obsah, zaměření x xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a péče x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci činností xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2,

f) xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxx o xxxx, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxx, nejvyšší výši xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §42c odst. 1,

x) xxxx služebního průkazu xxxxx §52a.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kvality sociálně-právní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx hodnocení při xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pověření xxxxxxxx podle §48 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

§59

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) jako xxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx, neumožní xxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 3,

b) xxxxxxxx xxx pověření činnost xxxxxxxx v §48 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §19a xxxx. 2 zprostředkuje xxxxxxxx nebo pěstounskou xxxx podle §19a xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx své xxxx dítě s xxxxxxx xxxxxxxx je xx péče trvalé, xxxxx §10a odst. 2, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx třetího xxxxxx,

x) xxxxx péči xxxxxxxxxx xxxx výchovu osvojence xxxxxxxxxxx nebo rozšířením xxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osvojení,

f) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) jako xxxxx odpovědná za xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx vyspělosti, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx újmy xx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx toho xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx jiné xxxxx xxxx škodu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřený xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) zneužívá xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x rozumového xxxxxx, xxxx

x) nezachová xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx se dále xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výchovném xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výchovném xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx j) nebo xxxxx odstavců 2 x 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Kč x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xx 200 000 Xx. Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a c) xxx uložit xxx xxxxx xxxxxxxx.

§59x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx, xxx takové xxxxxxxx plnilo xxxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 6.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pověřená xxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx bezplatně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx zařízení xxxx jako xxxxx xxxxxxxxx za školu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zařízení xxxxxx xxx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx §10 odst. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxx xx účastnit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx terapie, o xxxxxx uložení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx §12 xxxx 13,

x) nepřevezme xxxx xxx xxxx návratu x ciziny xxxxx §36 xxxx. 3, xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx závažná xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxxx osvojiteli xxxxx §823 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) opakovaně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dítě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pěstouna xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zákonným xxxxxxxxx, opatrovníkovi xxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xx jejich xxxxxx xxxxx §42aa xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx důležitosti podle §42aa odst. 2 xxxx. x) xxxx 4,

x) xxxxxxxxxx dítě xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx běžných záležitostech,

g) xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxx zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) x x) lze xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx g) xxxxxx xx 50 000 Xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

§59x

(1) Fyzická nebo xxxxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poruší xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jejich xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) poruší hygienické x protiepidemiologické předpisy xxxx xxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxx xx xxxxx po xxxxx xxxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx oznámit orgánu, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx činností uvedených x pověření,

e) xxxxxx xxxxxxx x své xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nevypracuje xx kalendářní rok xxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx xxxx xxxx doklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x xxxxxx pověření,

g) xxxxxxxx termín x xxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §49 odst. 8, xxxx poskytuje xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx činností xxxx xxxxxxx nezpůsobilé xxxxx,

x) xxxxxx se xxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx dítěti xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx,

x) opakovaně xxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) použije xxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx péče xx xxxx xxxxx xxx xx pokrytí nákladů xx zajišťování xxxxxx xxxxxx pečujícím, xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xx provádění xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx povinnost xxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neposkytuje xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx §49b xxxx. 3, xxxx

x) x xxxxxxx x §47d xxxx. 10 xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nepřevede xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx tento příspěvek xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) lze xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Kč x xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x) x x) xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

§59x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v jednom xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxx xxxxx dětí xxxxx §42ab xxxx. 4 x 5,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxx xxxxx §42ab odst. 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxx vážného xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxx, xxxxx se xxxxxx bez jakékoliv xxxx nebo bez xxxx přiměřené xxxx xxxx, o xxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx týrané xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, které xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, která neobsahuje xxxxxxxxxxx podle §42a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x poskytování ochrany x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podle §42a xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, xxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně příslušnému xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx nezabezpečí xxxx xxxxx zaopatření xxxxxx x zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc,

i) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dítěti x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx podle §42e xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zřizovatele zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyplacen, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příspěvek na xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činností xxxxx §42 odst. 2.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx

x) 20 000 Xx, jedná-li xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), g) xxxx x),

x) 50 000 Xx, jedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), j), x), nebo m),

c) 200 000 Kč xxxx xxxxx činnosti xx 1 xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), e), h), xxxx i).

§59x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) krajský xxxx, který xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx pověření, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. b),

c) xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 písm. x),

x) obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §59 xxxx. 2 x 3, §59a xxxx. 1 xxxx §59d odst. 1 xxxx. a) x x),

x) krajský xxxx, xxxxx vydal xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §59e xxxx. 1, §59f xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx §59f xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §59g odst. 1,

x) Úřad práce Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §59f odst. 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxx xxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(2) Přestupky, k xxxxxxx projednání je xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízená xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností jako xxxxxxxx xxxxx obce.

(3) Xxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§59x

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§59x

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§59x

§59x zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§59x

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXXX

§60

(1) Žádosti xxxxx §16b xxxx. 1, §21 xxxx. 2, §42l odst. 2, §47v xxxx. 2, §49 xxxx. 2 xxxx. x) x §50p xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx podání xxxx xxxx úkon xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, obsah x xxxxxxxxxx údajů xxxxxx s předepsaným xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxx podání xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx x elektronické xxxxxx; příslušný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx tiskopisy xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx veřejné správy69), xxxxx xxxxxxxxxxxx zveřejnilo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

§61

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obecního xxxxx xx řídí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx

x) místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dítě xx pěstounské péče, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxx. x), §22, §24 xxxx. 2 a 3, §24b xxxx. 1 a 3, §24c odst. 1 xxxx. x) x x), §24c xxxx. 3 x §27,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §11 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx, xxxxx nebo odnětí xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx xxxxxx pověření xxxxx §50; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxx se nachází xxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49,

x) xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx zařazené xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx

x) xxxxxx, kde xx xxxx nachází, jde-li x dítě xxxxxxx x §10a xxxx. 1, §15 xxxx. 2, §16 x §37 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx zájem stát xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx péče, xxx-xx x případy uvedené x §11 odst. 1 xxxx. x), §20 odst. 1, §21 xxxx. 1 x §27a odst. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxx-xx o případy xxxxxxx v §16a xxxx x §30 xxxx. 5,

d) místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx uzavírá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx níž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhodnutím xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, kterým xxx xxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmenován nebo xxxxxxxxx opatrovníkem nebo xxxxxxxxxx podle §17, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pečující xxxx osoby x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47j odst. 5.

(4) Xxxxxx příslušnost obecního xxxxx se řídí xxxxxx, kde xx xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxx xxxxxxx x §10 odst. 1 xxxx. a), §15 xxxx. 1 x §37 odst. 1.

(5) Xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx zletilosti xxxxx na příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu práce xxxx místem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §47o xxxx. 1 xxxx. x), §47o xxxx. 2 a x §50f xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxx příslušnost xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Jde-li x xxxxxxx, xxxxxx xx místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx79); xxxx-xx xxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxx79), xxxx xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Xxx-xx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností ustanoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, které xx xxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxx je xxx soudem xxxxxxxxxxxx, x zastoupení xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x řízení xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx opatrovníkem xxxxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci spolu xx svým xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx zastoupit.

(3) Xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61, xxxxx má xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxx u xxxxxx xxxx, xx oprávněn xxxxxxx o provedení xxxxxx návštěvy xxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, x xxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx povinen dožádání xxxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx příslušný podle §61, xx oprávněn xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxxx nachází, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx (§12 xxxx. 2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 až 4 xxxxx xxxxxxxxx x pro účast xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx dítěti xxxx x správní xxxxxx, jehož je xxxx xxxxxxxxxx.

§63

§63 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§64

(1) Účastníkem xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx §16b xxxx. 1 jsou xxxxx xxxx x osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxx x účastníků xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx účastníka řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X řízení x vydání xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx zjištěn xxxx xxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 5 x 6 a §25 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte do xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx účastníky xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx o xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xx povinen rozhodnout x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16b odst. 1 xx 8 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx řízení x vydání xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xx věci xxxx xxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1 xxxxxx opožděně, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1, xxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností spis xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud podanému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx a spisová xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx vedená x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x spisovou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx úřady x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx evidenci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sociálně-právní ochrany xxxxxxx x přizpůsobit xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx předpisů a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonu, xxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §49 xxxx. 1 větě xxxxx, xxxxxxx úřad x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx sociálně-právní ochrany. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxxxxxx xx osoby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 vykonávají xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, než xxxxxxxxx xxxxx zákon, xxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx Ústředí xxx mezinárodněprávní ochranu xxxxxxx, přecházejí xx Xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx mezinárodněprávní ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx.

(5) Lhůta xxx xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx (§19 xxxx. 5), xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x němž se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchova (§29 xxxx. 2), x xxxxxx, které xx xx výkonu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§34), xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx umístěného xx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§30), který xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx délka tohoto xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxx doba xxxx být xxxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

(7) Xxxxxx xxxx x xxxxxx x děti xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (§38).

(8) Zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče podle xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 12 xxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §20 xx 27 se xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, x když xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx žádostech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 5 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§66

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 50/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx č. 58/1984 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxx č. 118/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx péči, xx xxxxx zákona x. 58/1984 Xx.

4. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 169/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

§67

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx postoupených xxxxxxxx úřadem Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xx 31. xxxxxxxx 2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2002. Ode xxx rozhodnutí x xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx žadatelů vedené Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx o zprostředkování xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2002, xx xxxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx uplynutí postoupí Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí kopii xxxxx z xxxx xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vedenou Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx osvojení nebo xxxxxxxxxx xxxx.

3. O xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami, x nichž xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002. Xxxx xxxxxxxxxx x pověření k xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx pobytu, žádala-li x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzická osoba, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Opis xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xxxxx xx 8 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 272/2001 Xx. x účinností od 1.1.2002

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2002, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx poskytované podle xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pověření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 518/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xx. IV

Přechodné ustanovení

Zřizovatel xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dítě, xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. XXX bodu 1 x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxxx účinnosti xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. XXX xxxx 4.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.5.2004

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx povinna xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zařízení, x xxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx pověření xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx,

x) xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávání xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný x vydávání xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx sociálně-právní ochrany xxxx pověřenou xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pověření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx bude xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zařízení, v xxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx vykonávána x xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx splňují, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx pověřená xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx bodu 1, xx krajský xxxx povinen o xxxxxxxx znovu rozhodnout.

3. Xxxxxx x žádostech x xxxxxx pověření x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vydáno xxxxxxxx x výkonu sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxx krajskému úřadu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx bodu 2.

5. Xxxx 1 xx 4 xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x výkonu sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o nichž xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Obec xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xxx xx xxx provoz xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx X tohoto xxxxxx.

8. Xx-xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx čl. X xxx 84, xxxx xxx pěstounská xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x tím, xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, jen je-li xx x xxxxxxx x xx. X xxxxx 84.

9. O xxxxxxxxx o zařazení xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péči, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxx úřad podle xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Bude-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zúčastnit se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žadatele xxxxxxxx.

10. Přípravu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Lhůta pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx běžet ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x péče xxxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx období xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx posuzuje xxxxx xxxxxxxx předpisů ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x péče xxxxxxxxxxx x zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 3 poprvé xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a péči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx období xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 176/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xx základě návrhů xxxxxxxx xxxxx městských xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx podle xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx 1. ledna 2009 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad práce xxxxxxxx města Prahy.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 414/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxxxxx a pravomocně xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx podle zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx zastavuje. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx předá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Doba, po xxxxxx bylo xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, a xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx do doby xxxxxx evidence krajským xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx umístěn větší xxxxx dětí xxxx xxx xxxx pobývají xxxxx dobu, než xx xxxxxxxxx v §42 odst. 3 xx 5 zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx počet dětí xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx xxxx pobytu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovenou x §42 odst. 5 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx a x úpravě xxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx odpovídaly §42 xxxx. 3 xx 5 zákona x. 359/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 měsíců od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxx xx xxxxx výchovných xxxxxxxx, xxxxxxxxx učinit jiná xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx na státní xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 359/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zaniká xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Státní xxxxxxxxx xxx zřizovatele xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výši, v xxxx náležel do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx pečující xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §47b xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2013. Tato xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx x zařízení xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx zůstává x xxxxxx x platnosti xxxxx xxxx 5.

5. Xxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zařízení xxxx xxxxxxxxx x zřizovatelem xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které vyplývají x xxxxxx dohod, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx se xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pěstounské péče x zařízení xxxxxx xxxxxxxxxx dnem ukončení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Tyto pověřené xxxxx xxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxx dohoda o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xx dohodu x výkonu pěstounské xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx výkon pěstounské xxxx uzavřené xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx zařízení povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxx, které přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx podmínky uvedené x §49a xxxx. 2 zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx x žádostech x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokončí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pověření xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx vydáno xxxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx mají xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx oznámit xxxxx x xxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxxx xxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 8 xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx název a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx xxx provozování xxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

10. Krajský xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska, xxxxxxx xxxx xx 8 xxxxxx ode xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 8 xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx může být xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx nesplňují.

11. Xxxx xxxx obec, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx sídla xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx obec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx stanovené v §49 xxxx. 2 xxxx. x) až x), odst. 8 x 9 a §49a zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §48 xxxx. 2 xxxx. d) xx x), x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2014. Xxxxxxxxxx xx tohoto xxxx xxxx povinny xx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx opatření, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bylo-li o xxxxxxx výchovného opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovného opatření x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x žádostech x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx budoucích xxxxxxxxxx x řízení x žádostech o xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx zájem xxxx xx pěstounem, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx-xx dítě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, řídí xx právní poměry xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx x xxxxx xx dávka vyplácena xxxxxxxx xxxxx §47t xxxx. 4 zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx vyzvána xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxx písemně xxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx provést změnu xxxxxxx výplaty dávky xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx podle xxxx 1. Xxxxx xxxxxxx x §47t xxxx. 4 větě poslední xxxxxx x. 359/1999 Xx. zde xxxxxxx.

3. Xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, bude xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příjemcem xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, bude vyplácena xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx dohody uzavřené xxxxx §42 xxxx. 8 xxxxxx x. 359/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x platnosti x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx umístěných x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx §42 odst. 3 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zřízena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxxx x budově xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx areálu xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Řízení x xxxxxxxxx na xxxxxx pobytu a xxxx poskytovaných x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42b42f xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx podle §47h xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47f xxxx. 2, §47h x §47i xxxx. 1 xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem 1. ledna 2022.

8. Xxxxxx x dávkách xxxxxxxxxx péče xxxxx §47f xxxx. 2, §47i odst. 1 xxxx xxxxx a §47ja odst. 1 xxxx druhé xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx 1. ledna 2022 xx dne 31. xxxxxxxx 2027, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2027 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx dne 31. xxxxxxxx 2027.

9. Xxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx xxxxx §47f xxxx. 2, §47h x §47i xxxx. 1 xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2022, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022 x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, se xx xxxxxx oprávněné xxxxx posoudí x xxxxxxxx dávky xx xxxxxxx x xx 1. xxxxx 2022 xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. ledna 2022.

10. Nárok xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47f xxxx. 2, §47i odst. 1 xxxx xxxxx x §47ja odst. 1 xxxx druhé xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022 xx dne 31. xxxxxxxx 2027, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2028 x o němž xxxxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2028, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x přiznané xxxxx xx xxxxxxx x xx 1. xxxxx 2028 xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022.

11. Xxxxxx, xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx, v jakém xx tímto xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, x xxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v Xxxxx práce České xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a neskončené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx.

14. Úřad práce Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

15. Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx žádá xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Xxx, xxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajským xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, žádost x xxxxx pověření, a xx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. V xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejvýše xxxxxxxxxx kapacitu xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xx xxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx žádost xx 2 měsíců ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx pověření xxxxx, z moci xxxxxx xxxxxx xxxxxx x změně xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

17. Pověření x výkonu sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

18. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx pověření xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který vydal xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxxx xxx sociálně-právní xxxxxxx dětí předá xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx nebo sídla xxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx pověření x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

20. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dětem xx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2024.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 363/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2022 x výjimkou xxxx 8 a 10, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2028

Xx. VII

Přechodné ustanovení

Ustanovení §49 odst. 4 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx až xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX-XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx podle xx. 35 odst. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/816, xxxxxx xx xxxxxxx centralizovaný xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x odsouzeních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx příslušnosti (XXXXX-XXX), xx doplnění Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx trestů, x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1726. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX-XXX se xxxxxxxxx podle §49 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

Informace

Právní předpis č. 359/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2000.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

257/2000 Sb., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx zákona č. 2/69 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona x. 65/65 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx (zákon x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.1.2001

272/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, ve xxxxx zákona x. 257/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. byla změněna xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem č. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx úřadů

s účinností xx 1.1.2003

518/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/88 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, ve xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx.

x účinností xx 1.1.2003

222/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x účinností od 28.8.2003

52/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 169/99 Xx., x xxxxxx trestu xxxxxx svobody a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

315/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 94/63 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 27.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zaměstnanosti

s xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2006

626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

57/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x o změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2005

381/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

134/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 94/63 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

165/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

373/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/99 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 117/2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

176/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2007

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 269/94 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

259/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.9.2008

295/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

414/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

306/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2010

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2011

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx inkasního xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

399/2012 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností od 1.1.2013

401/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

505/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2012

103/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 359/99 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013

303/2013 Xx., kterým se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, a zrušují xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

314/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 18.12.2015

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

202/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 373/2011 Sb., x specifických zdravotních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2017

222/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

363/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2025 a 1.1.2028

130/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

407/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2023

x oprava xxxx xxxxxxxxx sdělením XX x opravě xxxxxxx xxxxx x. 122/2006 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 1 xxxxxxx x. 104/1991 Xx., o Xxxxxx x právech xxxxxx.
§8 zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.
1x) Zákon č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx.
2) §87 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
2x) Xxxxx č. 221/2003 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx cizinců.
2x) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
3) §31 x následující xxxxxx x. 94/1963 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 91/1998 Xx.
4) §86 xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní zákon, xx znění zákona x. 175/1990 Xx.
5) §2 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
6) §168 xxxxxxxxx zákona.
7) Xxxxxxxxx §178 xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §2 a 43 xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Například §46 zákona x. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 149/1998 Sb.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 482/1991 Sb., x sociální xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
9a) Xxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxx č. 548/1991 Xx. x xxxxxx x. 123/2000 Sb.
9x) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §43 xxxxxx x rodině.
11) §44, 46 a §68 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x xxxxxx.
12) §178 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
12a) §272 xx 273a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
*13) §76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
13) §924 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13a) §45 xx 45d, §63 xx 82 xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxxxxxxx §37, 37b x 79 xxxxxx o xxxxxx, §45 xxxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §16 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx xxx).
*15) §79 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx.
15) §929 xxxxxxxxxx zákoníku.
16) §45b x 70 xxxxxx x rodině.
17) §69 xxxx. 2 zákona x xxxxxx.
18) §45b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
19) §69 xxxxxx x xxxxxx.
20) §68a xxxxxx x rodině.
20x) §37 x 38 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §20 xxxxxx x. 40/1993 Xx., o xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 194/1999 Sb.
22) §68 x 68a xxxxxx x xxxxxx.
23) §10 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx.
23x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23x) §45a xxxx. 2 zákona x xxxxxx.
24) §272 xx 273a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
25) §273a xxxxxxxxxx soudního xxxx.
26) §23 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §73 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§61 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx provádí zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zákon x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).
28x) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
29) Xxxxx č. 218/2003 Sb., x odpovědnosti xxxxxxx xx protiprávní xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).
30) §355 xx 356a xxxxxxxxx xxxx.
31) §74 xxxx. 2, §81 xxxx. 1 a §92 odst. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx.
32) §5 xxxxxx x. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
§15 xxxxxx x. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx.
33) §61 xxxx. 6, §67 xxxx. 2 a 4 x §68 xxxxxx x. 169/1999 Xx.
33x) §54 xxxxxx x. 97/1963 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 33/1959 Xx., x Úmluvě x vymáhání xxxxxxxxx x xxxxxx, vyhláška č. 14/1974 Sb., x Xxxxxx x uznání a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, vyhláška č. 132/1976 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x vyživovací xxxxxxxxxx, xxxxxxx č. 34/1998 Sb., Xxxxxx x občanskoprávních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
34x) Článek 19 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, kterou se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx přijímání žadatelů x xxxx.
34b) §27 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx.
34x) Xx. 53 xx 58 xxxxxxxx Xxxx č. 2201/2003 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
35) §12 xxxx. 5 vyhlášky x. 64/1981 Xx., x xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx ústavní xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
36) §30 xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx znění xxxxxx x. 548/1991 Xx.
37) §46 xxxxxx x xxxxxx.
38) §106 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §124 xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39x) §65 xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
39x) §75 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39x) §20 xxxxxx x. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39x) §18 xxxxxx č. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
39e) §32 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39f) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
39x) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
39x) §52 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
39x) Xxxxx č. 463/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §2 xxxxxx x. 110/2006 Xx., x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
41) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §40 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx.
43) §45a xxxx. 2 zákona x xxxxxx.
44) §37 x 39 zákona x. 117/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, zákon č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx náboženské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45b) Xxxxx č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx samosprávných xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 46/2004 Xx.
45x) Zákon č. 198/2002 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx.
45x) Čl. 11 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
46) Například §38 xxxxxx x. 20/1966 Xx., §23 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §73 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Zákon č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47a) §121 x 124 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
47x) Zákon č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
48) §8 xxxxxxxxx xxxx.
49) §12 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
49x) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50) §15 xxxx. 9 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
50x) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50x) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50x) Zákon č. 101/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §37b xxxxxx o xxxxxx.
52) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) §181 xxxxxxxxxx soudního xxxx.
54) §71 xxxx. 1 x 3 správního xxxx.
55) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 883/2004 ze xxx 29. dubna 2004 o koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. dubna 2011 o xxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 4/2009 xx dne 18. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, uznávání a xxxxxx rozhodnutí x x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
56) §11 xx 16 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
57) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.
58) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 4/2009 ze xxx 18. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx právu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
59) §33 xx 34 xxxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
62) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Zákon č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Zákon č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §4a xxxxxx č. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 366/2011 Xx.
67) Xxxxx č. 128/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
68) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
69) §6f xxxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
70) §452 xxxxxx č. 292/2013 Xx., o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

71) §42k xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

72) §42m xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

73) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2201/2003 xx xxx 27. listopadu 2003 o soudní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1347/2000.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 4/2009 xx dne 18. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxx, rozhodném xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x x spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 2019/1111 ze xxx 25. června 2019 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

74) Xx. 56 xxxx. 2 nařízení Xxxx (XX) č. 2201/2003 xx dne 27. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx příslušnosti, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1347/2000.

Xx. 82 xxxx. 5 nařízení Xxxx (XX) č. 2019/1111 xx xxx 25. června 2019 x xxxxxxxxxxxx, uznávání x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx manželských x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

75) §30 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76) §14 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x výkonu ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. dubna 2011 x volném xxxxxx pracovníků xxxxxx Xxxx.

Xx. 7 xxxx. 3 x xx. 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pohybovat x xxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/EHS a 93/96/XXX

79) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) §9 xxxx. 3 zákona x. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x o některých xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.