Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.06.2022 do 31.12.2024.


Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
359/99 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1 §2

Vymezení některých pojmů §2a §3 §4 §4a

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY §5 §6 §7 §8 §9 §9a

ČÁST TŘETÍ - OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

HLAVA I - PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST §10 §10a

Poradenská činnost §11 §12

Výchovná opatření §13 §13a

HLAVA II - OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ §14 §15 §16 §16a

Souhlas s poskytováním ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s poskytováním sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením a služeb v dětském domově pro děti do 3 let věku §16b §17 §18

HLAVA III - ČINNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VÝCHOVY JINÉ OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝCHOVU DÍTĚTE §19

HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKÉ PÉČE §19a

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany §20

Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování osvojení a pěstounské péče §21

Vedení evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče krajským úřadem §22

Vedení evidence pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem §23

Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem §24

Zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče ministerstvem §24a

Přerušení zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče krajským úřadem §24b

Vyřazení z evidence dětí nebo evidence žadatelů vedené krajským úřadem §24c

Postup ministerstva při zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče §24d

Zprostředkování osvojení Úřadem §25 §26

Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče §27

HLAVA V - PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU §27a

HLAVA VI - ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ VÝCHOVA §28

Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy §29

Pobyt dítěte mimo ústav §30

HLAVA VII - PÉČE O DĚTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST §31 §32 §33 §34

HLAVA VIII - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE VZTAHU K CIZINĚ §35 §35a

Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu §36

HLAVA IX - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH §37

HLAVA X - KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ A PORADNÍ SBORY §38 §38a §38b

ČÁST ČTVRTÁ - ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Zřizování zařízení sociálně-právní ochrany §39

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti §40

Zařízení sociálně výchovné činnosti §41

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc §42

Smlouva o poskytování ochrany a pomoci §42a

Výkon soudních rozhodnutí v zařízení §42aa

Základní provozní a personální standardy §42ab

Úhrada nákladů za poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc §42b §42c §42d §42e §42f

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc §42g §42h §42i §42j §42k §42l §42m §42n

Výchovně rekreační tábory pro děti §43 §44 §45 §46 §47

ČÁST PÁTÁ - PĚSTOUNSKÁ PÉČE

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci §47a

Dohoda o výkonu pěstounské péče §47b §47c

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče §47d

HLAVA II - DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Okruh dávek pěstounské péče §47e

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte §47f §47g

Příspěvek při ukončení pěstounské péče §47h

Odměna pěstouna §47i §47j

Příspěvek při pěstounské péči §47ja §47k

Příspěvek při převzetí dítěte §47l

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla §47m

Společná pěstounská péče manželů §47n

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Okruh oprávněných osob §47o

Vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu §47p

Změna nároku na dávku pěstounské péče §47q

Zánik nároku na dávku pěstounské péče §47r

Přechod nároku na dávku pěstounské péče §47s

Způsob výplaty dávek pěstounské péče §47t

Příjemce a zvláštní příjemce dávky pěstounské péče §47u

Řízení o dávkách pěstounské péče §47v

Náležitosti žádosti §47w

Vydávání rozhodnutí a opravné prostředky §47x

Povinnosti příjemce a žadatele o dávku §47y

Přeplatky §47z

Povinnost sdělovat údaje §47za

ČÁST ŠESTÁ - POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY POVĚŘENÝMI OSOBAMI

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami §48

Vydávání pověření §49

Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami §49a

Kontrola výkonu sociálně-právní ochrany pověřenými osobami §49b

Odnětí pověření §50

ČÁST SEDMÁ - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY §50a

ČÁST OSMÁ - ZAOPATŘOVACÍ PŘÍSPĚVEK

Podmínky nároku na opakující se zaopatřovací příspěvek §50b

Podmínky nároku na jednorázový zaopatřovací příspěvek §50c

Individuální plán mladého dospělého §50d

Výše zaopatřovacího příspěvku §50e

Oprávněná osoba §50f

Vznik nároku na zaopatřovací příspěvek a jeho výplatu §50g

Změna nároku na zaopatřovací příspěvek a jeho výplatu §50h

Zánik nároku na zaopatřovací příspěvek a na jeho výplatu §50i

Přechod nároku na zaopatřovací příspěvek a jeho výplatu §50j

Výplata zaopatřovacího příspěvku §50k

Příjemce, jiný příjemce a zvláštní příjemce zaopatřovacího příspěvku §50l

Řízení o zaopatřovacím příspěvku §50m

Účastníci řízení §50n

Zahájení řízení §50o

Náležitosti žádosti §50p

Povinnosti žadatele o zaopatřovací příspěvek §50q

Povinnosti příjemce zaopatřovacího příspěvku §50r

Doložení bezúhonnosti §50s

Přeplatky §50t

Přechod práva na výživné §50u

ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů §51 §52

Služební průkaz §52a

Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob §53 §53a

Vedení evidence a spisové dokumentace §54 §55 §56 §57 §58 §58a

Zmocňovací ustanovení §58b

ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY §59 §59a §59b §59c §59d §59e §59f §59g §59h §59i §59j §59k §59l

ČÁST JEDENÁCTÁ - ŘÍZENÍ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST §60

Místní příslušnost §61 §62 §63 §64

ČÁST DVANÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §65 §66 §67

č. 272/2001 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 518/2002 Sb. - Čl. II

č. 315/2004 Sb. - Čl. IV

č. 134/2006 Sb. - Čl. II

č. 176/2007 Sb. - Čl. II

č. 414/2008 Sb. - Čl. IV

č. 420/2011 Sb. - Čl. XIX

č. 401/2012 Sb. - Čl. II

č. 303/2013 Sb. - Čl. XXXV

č. 306/2013 Sb. - Čl. VI

č. 363/2021 Sb. - Čl. II

č. 130/2022 Sb. - Čl. VII

INFORMACE

359
ZÁKON
ze dne 9. xxxxxxxx 1999
x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx sociálně-právní ochranu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zániku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Sociálně-právní ochranou xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx-xxxxxx ochrana") se xxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxx dítěte na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) ochrana xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx trvale xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx dítěte.

(4) Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xx právní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx dávek pěstounské xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx55).

§2

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.1) V xxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí, které xxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, xx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §8 xxxx. 1, §10 xxxx. 1 xxxx. x), §10 xxxx. 3 xxxx. x), x), §29, §32 odst. 4, §33 x 34. Xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx respektovat xxxx dítěte, xxxxx xxxxxx xxxx svéprávnosti.

(2) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dítěti, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) má trvalý xxxxx,

x) má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 dnů,

c) xxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx oprávněno xxxxxx xxxxxxx,2)

e) xxxxxx x rodičem, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx dočasné ochrany xx území České xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,2a)

f) pobývá x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx potvrzení o xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx63) nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx požívající xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§37 x 42) se xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx není xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) trvale pobývat xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx rozumí

a) jinou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a to xxx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v evidenci xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx dobu,

c) xxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx,

1. které bylo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče, pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

2. která osobně xxxxxx x xxxx x průběhu řízení x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx pěstounské xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxx jmenování poručníkem xxxxxx, pokud bylo xxxxxxxx z moci xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxx, xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx předpěstounské xxxx xxxx xxxxx xx xxxx jmenování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx x toto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x dítě xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx o xxxx xxxx mládež xxxxxxxxxxx xxxx přímé xxxxxxxxxx,

x) poskytováním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxx x ošacení.

§2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§3

(1) Zřizuje se Xxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Úřad") xx xxxxxx x Xxxx. Xxxx xx správním xxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí (xxxx xxx "ministerstvo").

(2) X xxxx Xxxxx xx xxxxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahují x xx újezdní xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Xxxx,

x) Xxxx práce České xxxxxxxxx - krajské xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Úřadu xxxxx").

(2) Xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx zajišťují

a) obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx v samostatné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx,

x) xxxxx právnické a xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

§4a

§4a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

§5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxx rodičovství x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dětí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§6

Sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx,

2. xxxxxx povinnosti xxxxxxxx x rodičovské xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxx zneužívají práva xxxxxxxx x rodičovské xxxxxxxxxxxx;

x) které byly xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte xx xxxx výchovy;

c) xxxxx xxxxx zahálčivý xxxx nemravný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nepracují, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx alkohol xxxx xxxxxxxx látky, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, spáchaly xxxxxxx xxx nebo, xxx-xx o xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx, xxxxx xx jinak xxx xxxxxxxx xxxxx,4) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xx opakovaně xxxxxxxx xxxxx xx rodičů xxxx jiných xxxxxxxxx xxxx právnických osob xxxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx;

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx ohrožující xxxxx, xxxxxx, svobodu, xxxxxx xxxxxxx důstojnost, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) které xxxx xx xxxxxxx žádostí xxxxxx nebo xxxxxx xxxx odpovědných za xxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx zařízeních xxxx xxxx xxx 6 xxxxxx;

x) xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxxx žadateli o xxxxxxx mezinárodní ochrany, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob odpovědných xx jejich výchovu;

pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx, xx nepříznivě xxxxxxxxx vývoj dětí xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx příčinou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§7

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Každý xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx skutečnost, xx xxxxxx nemohou xxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. b) až x); xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.6)

§8

(1) Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxxxx též xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, školy, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx svých xxxx; xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dítěti xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx má xxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte.

(2) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx názory, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx dotýkají, x xx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odpovědných xx výchovu xxxxxx. Xxxxxxxxx dítěte xx xxx xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx osoby věnuje xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sociálně-právní ochrany x úvahu xxxxx x xxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxx xxxx x xxxxxx tak, aby xxxxxxx x ohrožení xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Dítě, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx správního řízení, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx jde-li o xxxx xxxxxxxxxx vztahující xx k jeho xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxx xx týkajících; x dítěti xxxxxxx 12 let xx xx za xx, xx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx při xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxxxx xxx ochrana xxxx x oprávněných xxxxx xxxxxx, popřípadě pověřené xxxxx; xxxx xxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9a

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx řádnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dítěte, xxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx schopni xxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx potřebné xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxx xxxxx třetí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx, xxx na xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx výkonu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx řádnou xxxxxxx x xxxxxxxx vývoj xxxxxx x xxxx xxxxxxxx prostředí a xxxx-xx xx xxxxx x náhradním rodinném xxxxxxxxx; xxx xxx xx postupuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx současným xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a pověřené xxxxx jsou povinny xx řídit při xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx hodnotí xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) standardy xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

d) xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany.

§9a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

PREVENTIVNÍ X XXXXXXXXXX ČINNOST

§10

(1) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §6,

x) xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpovědnosti,

c) xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx chování,

e) xxxxxxxx, zda xx xx xxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx8) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx jejich xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9)

x) oznámit xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxx, že xxx x xxxx xxxxxxx x §6.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kraj x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x vzdělávací xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx děti x zjišťovat příčiny xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nepříznivých xxxxx xx děti,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxx rodiny, x xx zejména x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx x §6, podle xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovat na xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx příčiny ohrožení xxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, k poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx rodiny x stanoví xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx ve xxxxxxxxxx x rodiči xxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx, xxxxxxx x odborníky, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx problému xxxxxx x jeho xxxxxx,

x) xxxxxxx případové xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožených xxxx x jejich xxxxx, a to xx spolupráci s xxxxxx x jinou xxxxxx odpovědnou xx xxxxxxx xxxxxx, dalšími xxxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, orgánů xxxxxxx v sociální xxxxxxx, orgánů policie, xxxxxxxx xxxxxxxx, odborných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7 xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx osoby, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxx xxx děti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které nasvědčují xxxx, že jde x děti uvedené x §6, x xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, kdy xx o xxxxxx xxxxxxxxxxx dozví. Xxxxx x to xxx, xxx xxxxxx oznámení xxxxx věty první, xxxxxx, xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx obdržel, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxx x §6. Xxxxx xxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, v jehož xxxxxxxx obvodu xx xxxx xxxxxx pobyt, x xxxx-xx tento xxxxx xxxx, obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, v xxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxx zařízení, xx kterého xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Individuální xxxx xxxxxxx dítěte xx

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx přijetí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob odpovědných xx xxxxxxx dítěte,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx výchova, ochranná xxxxxxx xxxx xxx xx dítě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§10x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx oznámit obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx po narození xxxxxx xxxx opustila x xxxxxxxxx je x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Každý, xxx xx xxxxxxxxx rodiče xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dítě xx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Při plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx §10 xxxx. 4 věta poslední xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx osvojovaného dítěte xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx předáno do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností

a) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxx x dítě xxxxxxxxx postižené,

c) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výchovných, xxxxxxxxxx x jiných problémů xxxxxxxxxxxxx s xxxx x dítě x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx vhodným xxxx xx osvojiteli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřením xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx výchovy xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výživné a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, včetně xxxxxx xxx podávání návrhu xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) přípravu fyzických xxxx xxxxxxxx stát xx osvojiteli xxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxx xx rodiny x poskytuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřením xxxxxx do pěstounské xxxx, včetně speciální xxxxxxxx x přijetí xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro zprostředkování xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx činí xxxxxxx 48 xxxxx x x žadatelů x xxxxxxxx do evidence xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx přechodnou xxxx xxxxxxx 72 hodin; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx jednou xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxxxx,

x) přípravu dětí xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; příprava xxxx xx provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, rozumové vyspělosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx poradenskou xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx svěřením xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx

(3) Xxxxxxx xxxx může zajišťovat xxxxxxxx x poradenskou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 také x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx o dítě xxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxx svěření xxxxxx do xxxx xxxx osoby.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednou x xxxx xxxxxxxxxx konzultace x xxxxxx pěstounské xxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxx odborníků na xxxxxx výchovných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčastňují xxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx děti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tvoří x pěstounem xxxxxxxxx.9b)

(5) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x), c) a x) x poradenská xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x b) se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§12

(1) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poradenskou xxxxx, xxxxx xxxxxx

x) nezajistili xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností takovou xxxxx předtím xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dítěte xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x dítětem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx pomoci potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx umístění xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxx poradenských xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx (§28), xxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§42), xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pomoci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxx, xxx řešení xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx práce a xxxxxxx státními x xxxxxx orgány, x xx xxx účelem xxxx zprostředkuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx dítěte.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§13

(1) Xxxxxxxx-xx xx zájem xx xxxxx výchově xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) napomenout xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte, xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jej xx součinnosti xxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx zejména x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítěte,

c) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx osobám odpovědným xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bránící xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx určitých xxxxxxxx, xxxxxxx určitých xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx dítěte x xxxx vývoji, nebo

d) xxxxxx xxxxxx, rodičům xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zapsaným xxxxxxxxxx x rozsahu 3 xxxxx nebo xxxxxxx; xxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 xxx xxxx dotčeno.

Neučinil-li tak xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx x tomu, xx projednávání xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx. b) xx x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uložené výchovné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx splní xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) změní-li xx xxxxxx; písmeno b) xxxx xx středníkem xxxxx xxxxxxx.

§13x

(1) Vyžaduje-li xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxx §13 xxxx. 1 xxxxxxx k xxxxxxx, xxxx xxxx dočasně xxxxxxxx dítě x xxxx rodičů xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx výchovu dítěte; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxx ve

a) xxxxxxxxx výchovné xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx možné xxxxxxxx xxxxxx potřebnou xxxxxxx x pomoc xxxxx xxxxxxxxx opatřením xxxx xxxxxxxxx sociálně-právní ochrany x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péčí, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx dítěte xx xxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxx-xx x dítě,

a) xxxxx xx ocitlo xx stavu nedostatku xxxxx péče xxxxx xx-xx život dítěte, xxxx normální xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zájem vážně xxxxxxx xxxx narušen,

b) xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx věku,

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožují xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx x rozhodnutí označí xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx dítě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxx x xxxxxx dítěte x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx bydlišti rodičů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx blízkých.

(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x za podmínek, xx

x) xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umístění xxxxxx xx tohoto zařízení x ohledem na xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx citový, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx výjimečně xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx upravuje xxx xxxxxx tak, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx. Celková xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nesmí xxxxxxxxxx 6 xxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx výchovné péče, x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx předběžné úpravy xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §924 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx. Xxxxxxxx přechodného xxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XX XXXXXXX DĚTÍ

§14

(1) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx11) xxxxx soudu

a) xx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx omezení xxxx xxxxxxxxxxx jejího výkonu,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tohoto svěření x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do tohoto xxxxxxxx,

x) na svěření xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxx,

x) xx nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a, xx prodloužení xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx opatření nebo xx xxxx xxxxxxx,

x) xx přemístění xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x práva xxxx o xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx péče x xxxx x xxxxxxxx styku x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xx zbavení rodiče xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx osobní xxxxxx, xxxxxx-xx xxxx rodiče xxxxxxxxxx odpovědnosti.

(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, nebo xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odpovědnou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx dojít xxxx došlo x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx srozumitelně x prokazatelně o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxx zodpovědnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx; to xxxxxxx x případě, xx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx chorobou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx se xxxxxxx způsoby xxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konference xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx neúčelné,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxx xx středníkem xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxxxxxxxx poradenství x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx osobám odpovědným xx výchovu dítěte, xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx pomoci xxxxx §12,

x) zvážit xxxxxxx výchovných opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx využití.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx xxxx o xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx d),

b) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x k) xx x) xx vyhodnocení, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poměry xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxx, xxxxxxxx jsou xxxxx tyto osoby xxxx xxxxxx způsobilí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx rodičovské xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ústavní xxxxxxx xxxxxx xxxx x přemístění dítěte xx jiného xxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx, podává xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy, xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx učiněná xxxxxx xxxxx k xxxxxxx x chování xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx nebo dalších xxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxx opatření.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx soudu xxxxxxx x opatřením xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12). O xxxxxx podnětu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12a).

(8) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxx účastnící xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 s xxxxx

x) xxxxxxxx vynucení xxxxxxxxxx uložené xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobrovolně.

(9) Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx věku x xxxxxxxx vyspělosti, xxxxxxxxxx-xx to okolnosti xxxxxxx.

(10) Xx součinnost xxxxx xxxxxxxx 7 xx považuje též xxxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(10) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx rychlostí.

§15

(1) Xxxxxx-xx se xxxx bez péče xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; při xxxxxxxxx této xxxx xxxxxxxxx xx přednost xxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x případě uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx zajištěna práva xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx učinit další xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxx-xx se xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx je-li xxxxx xxxxxx, xxxx normální xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx13).

(2) Xxxxxxxx xx dítě vystaveno xxxxxxxxx xxxx duševnímu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxx domácnosti, může xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx předběžného xxxxxxxx xx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxx domácím xxxxxxx70).

§16a

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, zda je xxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxxx x ochraně xxxxxx, xxxxxxxx dítě xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xx péče xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx je xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx učinit xxxxxxx x xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxxxxxxx dítě do xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx osvojení dítěte, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx do předpěstounské xxxx, návrh na xxxxxxx dítěte do xxxx jiné xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx bylo dítě xxxxxxx do péče xxxxx odstavce 1 xxxx první, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxx x dítěti x xxx uplatňování xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxx §2a xxxx. x) xxxx 2 xxxx 3 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x němž xxxxx, xxx-xx x xxxxx

x) xxxxx §2a xxxx. x) xxxx 2, zda xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx §2a xxxx. x) xxxx 3, xxx xxxx osoba x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxx této osoby x xxxx xx xxxx není zjevně xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx bezdůvodnou, xxxxx

x) x xxxx xxxx xxxxxx pečovat xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) o xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx poměrů,

c) xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) jde x xxxx osoby, xxxxx xxxx protiprávně xxxxxxxx, xxxx

x) xx zjevným xxxxxxxxx xxxxx.

§16x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pomoci xxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx a xxxxxx x dětském xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx věku

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pomoci xxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42a,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x pomoci xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x xxxxxx") x xxxxx 3 xxxxxx podle §42a xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx xx 15 let xxxx v xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §48 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) poskytováním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro děti xx 3 xxx xxxx podle §43 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx souhlasu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) musí xxx xxxxxx nejpozději xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx do zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx do 3 xxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x b), xx-xx xxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a pomoc xxxxxx v zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx podle §42 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx podle §42a xxxx. 4. Je-li xx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxx odpovědných za xxxxxxx xxxxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností zahájí x moci xxxxxx xxxxxx o zrušení xxxxxxxx. V tomto xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx dítěti x xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §48 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytování služeb x xxxxxxx domově xxx xxxx xx 3 xxx věku xxxxx §43 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16x xxxxxx právním předpisem x. 363/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2022

§17

Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností

a) xxxxxxxx xxxxxx opatrovníka x xxxxxxxxx;14) xxxx xxx xxxxxxxxx opatrovníkem x v případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx poručenství xxxx xxxxxxx poručník xx xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokud xx xxxxxxxx xxxxxx funkce15).

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX PŘI XXXXXXX DÍTĚTE XX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX

§19

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinen

a) xxxxxxxxxx xxxxx součinnost xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx udělení souhlasu xxxxxx x osvojení xxxxxx,

x) poučit rodiče x možných důsledcích xxxxxxxxxxxxx opravdového xxxxx x dítě, a xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx být poskytnuto xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx mimo xxxx xxxxxx; xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxx rodič xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx zdržoval, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx zdržuje, x xxxxxxxxxx se xxx xx 3 xxxxxx zjistit xxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rodiči xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx důsledcích xxxxxxxxxxxxx opravdového xxxxx x dítě xxxxxxxxxxx x pomoc v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §12 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxx nebo x xxx této xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxxx x osvojením x xxxxxxxxxx bezodkladně o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx zařazeno v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxxx dítě xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx předpěstounské péče xxxxxxx x pěstounskou xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, návrh xxxxx xx stanovení xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výživné, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx může xxxxxxx x době, po xxxxxx xx dítě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx péče xxxx xxxxxxxxx nebo xx předpěstounské xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx do xxx xxxx. Zjistí-li xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx podání xxxxxx návrhu krajskému xxxxx.

(4) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sleduje vývoj xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do výchovy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx jednou za 3 xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxx nahrazující xxxx rodičů x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx x souladu xx xxxxx dítěte xxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXX

§19x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2, kterým xx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx péče nebo xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxx xx osvojiteli xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stát xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxx xx xxxxxx,

x) xx výběru xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxx xx osvojitelem xxxx pěstounem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx péče podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nesmí xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 1.

§20

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxx-xxxxxx ochrany

(1) Osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx x osvojení dětí x xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"). Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx výhody z xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx57) nebo xxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx1a) přechodně xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 365 xxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx krajské xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo dětí x xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx

x) osvojení xx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

1. xx xxxxxx xxxx souhlas k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x určením pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx-xx návrh xx osvojení xxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxxxxxx xxxxxx xx rodiči xxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxx

3. xxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx příbuzný xxxxxx xxxx xxxx xxxxx blízká xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte;

b) xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx, podala-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx nebo fyzická xxxxx blízká dítěti xxxx xxxx rodině.

§21

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pěstounské xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhledává děti xxxxxxx x §19a xxxx. 1 a xxxxxxx xxxxx vhodné xxxx se osvojiteli xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx a xxxxx xxxx vyhledávat x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také obec x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spisovou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vyhodnocení situace xxxxxx a xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx dítěte; tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx založí xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x) x x) xxxx pokud xxxx xxxxx zahájeno xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx dítěte x xxxx rodičů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx doklady uvedené x odstavci 5 xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx x ní xxxxxxxxx x připojených dokladů xxxxxxx x žádost xxxxxxx, pokud

a) xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §20 xxxx. 1 x 3, xxxx

x) zjistí, xx xxxxx, která xxxx x zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx s obvyklým xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1, xxxxx xxxx obvyklé xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx jí xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ve xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §19a xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxx, jimiž xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x místo xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxx1a) ,

x) údaje x xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, že dítě xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, bylo-li vydáno,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dítěte.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx; spisová xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) žádost, xx xxxxx xxxx obsaženy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx x místo trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky podle xxxxx xxxxxx cizince1a);

b) xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx23) xxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx působností; xxxxxx x vydání xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, ve xxxxxxx se žadatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx x době od xxxxxxxx patnáctého xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §27 xxxx. 3 se xxxxxxx xxxxxxx;

x) zprávu x zdravotním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poměrech;

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

1. xxxxxxxx s tím, xxx xx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §22 odst. 8 xxxx. b) xxx xxxxxxx také xx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx x xxxxxx,

2. žádá xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ciziny;

g) xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx zprostředkující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx další údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, xxx způsobem života xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxx, partnera xxxx xxxxx, který xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, krajského xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx s nimi xxxxxxx uzavřel xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx již xx svěřeno xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kopii xxxxxxx xxxxxxxxxxx o dítěti xxxxxxxx x §19a xxxx. 1 a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx svou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxx

x) xxx xx výzvu xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx údaje x xxxxxxxx doklady potřebné xxx vedení spisové xxxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x xxxxxxxxxx péče krajským xxxxxx

(1) Krajský úřad xxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx osvojení nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uvedených v §19a odst. 1 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") a evidenci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 4;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27, xx-xx ho xxxxx x ohledem xx

1. xxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxx (§8 xxxx. 2);

x) xxxxx xxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx pěstounské péče.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx dokumentace xxxxx §21 xxxx. 5,

x) xxxxxxx posouzení xxxxx §27,

x) xxxxx xxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče.

(4) Pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx [§21 xxxx. 5 xxxx. x) xxx 2], xxxxxxx xxxx provede odborné xxxxxxxxx xxxxx §27 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxx Xxxxx x zařazení xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení z xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx osobě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx9b) vedeno xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx spáchání může xxx vliv xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výchově xxxxxx, x to xx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení,

b) může xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27, x to na xxxxxxxx nutnou xxxx.

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx žadatelů xxxxxxxxxx xx odborném xxxxxxxxx žadatele podle §27. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx závažné xxxxxx, xxx které xxxxx žadatele xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx rozhodnout x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx provedením odborného xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx stanoveném x §27. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče do 15 dnů xxx xxx jejich xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) obecnímu xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxx úřadem, xxxxx rozhodl o xxxxxxxx žadatele xx xxxxxxxx žadatelů,

a xx xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad nezprostředkuje xxxxxxxx

x) xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx zařazení dítěte xx evidence dětí, xxxx

x) xx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx evidencí Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx skutečnostech xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx okolností zřejmé, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxx osvojení x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dítě xx péče xxxxx xxxxxx příbuzná nebo xxxx xxxxxx; tyto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx povinen odůvodnit, xxxx

x) podle odstavce 8 xxxx. b) xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 1.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nedošlo xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounské xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx provést nové xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §27.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§24

Zprostředkování osvojení xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadem x z xxxxxxxx xxxxxxxx vedené xxxxxx xxxxxxxxx úřady. Krajský xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x žadatelů xxxxx §27, x xxxxxxxxxxx situace xxxxxx x xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, že v xxx xxxxxx evidenci xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx žadatelů, xxxxxx xxxx xxxx krajský xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vhodný stát xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x evidenci xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx pověřené xxxxx, xxxxx s xxxx žadatel uzavřel xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, protože xxx xx xxxxxxx xxxx xx pěstounské xxxx,

x) Úřadu, xxx-xx x xxxx, xxxxx xx i x xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) obecnímu úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, není-li tato xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x).

(3) Xx základě písemného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx seznámit xx x dítětem x xxx, u xxxxx xx dítě xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx svěření xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2; xxxx lhůtu xxxx xxxxxxx xxxx x odůvodněných případech xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x x případech, xxx xxx x xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx krajským úřadem xxxx Xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xx těmito xxxxxxx zabývat.

§24x

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§24b

Přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské péče xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx dobu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 odst. 2 xxxxxxx oznámeno, xx x evidenci dětí xx dítě, xxx xxx xx vhodným xxxxxxxxxxx nebo pěstounem, x xx xx xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx něhož xxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajským xxxxxx xxxxx §24 odst. 3, anebo xx xxx, xxx došlo x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxx x), nebo

c) na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxx předáno xx péče budoucího xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx před osvojením xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, a to xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, nebo

d) xxxxxxx úřad v xxxx, xxx žadateli xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §24, zjistí xxxxx §22 xxxx. 10 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pěstounské xxxx xx nezapočítává xx xxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 8.

(3) Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) uvést xxxxx, xxx xxxxx xxxx x přerušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx péče. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx Úřadem, x xx ve xxxxx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x předání dítěte xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx péče xxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx péče, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit

a) xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poté, xxx mu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx.

§24x

Xxxxxxxx x evidence xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajským xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx dítě x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o svěření xxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxx

2. xxxxxx-xx xxxxxxx důvody, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx evidence žadatelů

1. xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx žadatel xxxxxx x osvojení dalšího xxxxxx nebo x xxxxxxx dalšího xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče,

2. xxxxxx-xx závažné důvody, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

4. xxxxxx-xx x xx xxxxxxx,

x) xxxx vyřadit xxxxxxxx x xxx vedené xxxxxxxx žadatelů, xxxxxxxx xx bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxxxx, x xxxx byl x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vyzván.

(2) O xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx žadatelů xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx v případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx 2 a 3 x odstavci 1 xxxx. x). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxx oznámí.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx žadatele z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyřazení xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx osobě uvedené x §21 xxxx. 5 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx nebo x xxxxxxx dítěte do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx.

(5) Osvojení xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

§24x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx oprávněno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xx povinen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx x podnětem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx žadatelů pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§25

Xxxxxxxxxxxxxxx osvojení Xxxxxx

(1) Xxxx vede pro xxxxx zprostředkování osvojení xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx xxxx nejsou xxxxxxx x pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx oprávněny podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx tyto osoby xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dobu nejméně 365 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx výhody x xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie57).

(2) Xxxx xxxxxxx

x) v xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§22 odst. 8),

x) x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cizího státu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx orgánům xxxx organizacím Xxxx xxxxxxxx zařazení dítěte xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx zařazováni xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu. Xx xxxxxxxx xxxxx zařadit xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. b), xxxxxxxx sice xxxxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx §20 xxxx. 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx

x) dítě, xxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxx-xx xx zprostředkování xxxxxxxx, x to ke xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x),

1. zjistí-li závažné xxxxxx, pro které xxxxx osvojení xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxx,

1. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče,

2. xxxxxx-xx xxxxxxx důvody, pro xxxxx nelze dítěti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

3. xxxxxx-xx o to xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Úřad xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x evidence xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x), xxxxx-xx x vyřazení x xxxxxxxx proto, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x krajskému xxxxx.

(6) Xxx vedení xxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx jde-li o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxx §22 odst. 2, 3, 6 x 10.

(7) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xx xxxx uvedené x §24b xxxx. 1, xxx-xx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx v evidenci xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do ciziny xxxx evidenci xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x České xxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x)], xxxx jde-li o xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x).

(8) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx Úřadem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) na xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a doplnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v cizině xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx,

x) na žádost Xxxxx prošetřit poměry, x xxxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxx, které bylo x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx se v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx oznámit Úřadu xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxx do ciziny xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu23a),

c) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx oznámení Xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§26

Xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení Xxxxxx, jde-li x xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx §24 xxxx. 1 a 3 přiměřeně.

§27

Xxxxxxx posuzování pro xxxxx zprostředkování xxxxxxxx x pěstounské péče

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

x) xxxxxxxxxx přípravy x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx pěstounem xx xxxxxxxxxx xxxx (§11 xxxx. 2),

c) xxxxxxxxx dětí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do pěstounské xxxx do xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxx x rozumovou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx schopnosti dětí xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) zjištění xxxxxxxxxxxx žadatele, jeho xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; za xxxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, lidské xxxxxxxxxxx, mravnímu xxxxxx xxxx jmění xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, jehož xxxxxxxx může mít xxxx xx způsobilost xxxxxxxx x řádné xxxxxxx dítěte,

f) u xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx speciální xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx dětí.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení x pěstounské xxxx xx

x) x xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x duševního xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx prostředí, xx xxxxxxx dítě xxxxxxx, xxxxx x xxxx statusová xxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí xxxxxx,

2. posuzuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxx forem;

b) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxx o xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, která vedla x xxxxxxx x xxxxxxxx dítěte xxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahu x prostředí x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx svěření do xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx zjištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx28a) xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obdobný xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, ve kterých xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx, dítě x xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnost zdržovali xxxxxxxxxxx déle než 3 xxxxxx x xxxx xx dovršení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx podání xxxxxxx; xxxx doklady xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx. X xxxxxxx, že cizí xxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx takového státu xxxxxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Žádost x xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx posuzování xxxxxxx xxxxxxx úřad, xxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, a xx před zařazením xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajským xxxxxx.

(5) Xxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a fyzické xxxxx uvedené v §25 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx jednání za xxxxxx posouzení jejich xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx svěření xxxxxx. Krajský úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízeními, xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx účelem přípravy xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx x jednání, je-li xx xxxxxxxxx jeho xxxx a schopnostem. Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jednání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Pro zpracování xxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx §18 xxxxx xxxxxxxx 2 až 6 přiměřeně.

(8) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatele.

XXXXX V

PĚSTOUNSKÁ XXXX XX PŘECHODNOU XXXX

§27x

(1) Xxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx evidenci xxxx, xxxxx xxxxx pěstounskou xxxx xx přechodnou xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 neprodleně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(2) Xx evidence xxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon takové xxxx o dítě, x to zejména x xxxxxxxx krátkodobosti xxxxxx xxxx x xxxx o dítě xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §21 xxxx. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxx uvedené x §21 odst. 5 xxxx. b) xx x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx úřad je xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §47b x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b,

x) xxxxx o charakteristice x xxxxx xxxx, xxxxxx je osoba x evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx odstavce 3; xxx xxxxxxx posouzení xxxxxxxx platí §27 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx x zařazení xxxxxxxx xx evidence xxxxxxx v odstavci 1 x x xxxx vyřazení x xxxx xxxxxxxx nebo x tom, že xxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xxx xxxxxx evidence, xxxxxxxx žadatele do xxxxxxxx, přerušení vedení x evidenci x xxxxxxxx z xxxxxxxx xx použijí §22 xx 24c xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx seznamu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, obecním xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností xx xxxx správním xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, ke xxxxxx v evidenci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(7) Soud xxxx xx návrh xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany svěřit xxxx xx pěstounské xxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x to xx

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů xxxx vychovávat,

b) dobu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx souhlas x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tom, že xxxxxxxx rodičů x xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 7, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx, xxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Soud xxxxxxxx x výchově xxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

(9) Xxxxxxxxxx péče na xxxxxxxxxx dobu xxxx xxxxx nejdéle 1 xxx. Xx xxxxxxx, xxxxx jsou do xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xx xxxx péče xxxxxxx později, xx xxxx xx xxxx xxxxx, xxx po xxxxxx xx trvat xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první u xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx pěstounské xxxx xx přechodnou dobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(10) Osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx též xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, §16 xxxx. 1 x §37 xxxx. 1, x xx xxxxxxxxx xx xxxx, než xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx nařízení předběžného xxxxxxxx13).

XXXXX VI

ÚSTAVNÍ XXXXXXX X XXXXXXXX VÝCHOVA

§28

Po xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx o nařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx vyzve rodiče xxxx jiné xxxxxxx xxxxx odpovědné za xxxxxxx dítěte, xxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx předali určenému xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xx-xx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x nařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc, sjedná xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xxxx přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx nachází. Nepodrobí-li xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx rozhodnutí.24)

§29

Sledování výkonu ústavní xxxxxxx x ochranné xxxxxxx

(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodržování xxxx dítěte v xxxxxxxxx zařízeních; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx duševních x tělesných xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx pro pobyt xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, zjišťuje, xxx xx vyvíjejí vztahy xxxx dětmi x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx působí x tomu, xxx xxxx x ústavním xxxxxxxx sourozenci xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx léčení,

b) nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx navštívit xxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xx péče xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §10a odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x dítětem xxx xxxxxxxxxxx dalších xxxx, xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxxxxx, x má xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx ústavní xxxxxxxx x dítěti xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx povinen tuto xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx léčení ústavní; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právního předpisu.6)

(5) Xxxxxxxx zaměstnanec xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků, x xxxxxx k přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx zaměstnanci obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xx ústavního zařízení x poskytnout mu xxxxxxxx xxxxxxx, doklady xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x dítěti x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx má x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, uložena xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx ústavní,

c) xxxxxxxxx neprodleně obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vhodné x xxxxxxxx xxxx xx svěření do xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx písemné podání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pověřené xxxxx xxx kontroly xxxx xxxxxx,

x) vyžádat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §30,

x) informovat xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení,

g) xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx dítěti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx výchovu, x xxxxx dítěte x ústavního xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx zařízení.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx krajského úřadu xxxx zaměstnance státu xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 3 xx 6.

§30

Pobyt xxxxxx mimo xxxxx

(1) Ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx u xxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx osob, a xx xxxxxxx v xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Tato xxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx dítěte xxxx ústav, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, x místo xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlíží xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx bude xxxx pobývat, x xxxxxxxxxxxxxx plánu ochrany xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, posuzuje se xxxxxx bezúhonnost xxxxx §27 odst. 1 xxxx. e). Xxx xxxxx vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požádat krajský xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 přiměřeně. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx si xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx28a) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů; o xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx vydat písemný xxxxxxx podle odstavce 1 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§61 odst. 3 xxxx. c)].

HLAVA VII

PÉČE O XXXX XXXXXXXXXX ZVÝŠENOU XXXXXXXXX

§31

(1) Xxxx x xxxx uvedené x §6 spočívá x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx pracovního.

(2) Xxxx x xxxx uvedené xxxxxxx x §6 xxxx. c) a x) je obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností zabezpečována xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"); sociální xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx opatření směřujících x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, fyzického x xxxxxxxxxx vývoje xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx zaměstnancem obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

§32

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x §6

x) xxxxxxxx svoji xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx času těchto xxxx,

x) zaměřuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx návykové xxxxx xxxx páchajícími xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx u xxxx xxxxxxx nesnášenlivosti x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ostatní xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) spolupracuje xx xxxxxxx, pověřenými xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností při xxxx x xxxx xxxxxxx x §6

x) xxxxxx xxxxx opakovaným xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dětí xx xxxxxxxx pozorností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx potřebu xxxxxxxxx dětem, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx povolání, xxxxxxx xxx-xx o xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody,

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx péči x xxxx děti xxxxx programů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovaných xxxxxxxx xxxxxx, obcemi, xxxxxxxxxx xxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pomáhá dětem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vést k xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx.

(3) Zaměstnanci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu a xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx péči x xxxx xxxxxxx v §6

x) xxxx x xxxxxxx styku s xxxxxxx, jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx výchovu,

b) xxxx xxxxxxxxxx působení xx xxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x chování xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxx, v xxxxxxxxx, xxx xx xxxx zpravidla xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zejména xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx sociálně xxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxx x mládeže a xxxxxxxxxx preventivních xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeném proti xxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx mladších 15 let podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu29),

c) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ústavní výchovou x důvodu závažných xxxxxxxxxx problémů, xxxx x uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx vazby a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx rodičů xxxxxx dětí,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx střediskem Xxxxxxxx a mediační xxxxxx, x xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx mladistvého pro xxxxx xxxxxxxxx řízení x u xxxx xxxxxxxx 15 let xxx xxxxx řízení x xxxxxx jinak xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či mladistvému xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx29),

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) po propuštění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výchovy a xx xxxxxxxxxx z xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx působit x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů, xxxxxx xxxxxxxxx do rodinného x sociálního xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx-xx k xxxxxxxxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx výchovy; xxx xxxxxxxxx návazné xxxx xx xxxxxxx pro xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obcemi v xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s krajskou xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výkon ústavní x xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

(1) Orgánem sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x soudnictví xx xxxxxx xxxxxxx29) xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Orgánem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností; ústního xxxxxxx x přestupku, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx úřadu.

§34

(1) Obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx32) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x výchovných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §6.

(2) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx33)

x) x xxxxx x obsahu xxxxxxxx xxxxxx xx budoucí xxxxxxxx zabezpečovaného xxxxxxx,

x) xxx xx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxx x něj xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx ženě, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností zařazený xx xxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody, x xxxxxxxxx x ním xxxxxxx xxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx,

x) x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx věznici xxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx, x xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žena, x x xxxx xxxx xxxx x xxxx.

(5) Xxxxxxx32) xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazenému do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, umožnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx styk xxxxxx zaměstnance x xxxxxxx, xxxxx je xx výkonu vazby xxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, x s xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxx žena xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx. Věznice a xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, a x tom, xxx xxxx xxxx x xxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XX VZTAHU X XXXXXX

§35

(1) Xxxx zajišťuje xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x

x) děti xxxxxxx x §2 xxxx. 2,

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rodiče xxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxx vůči xxxxx xxxxx vyživovací xxxxxxxxx se xxxxxxx x Xxxxx republice.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx ve vztahu x xxxxxx Xxxx

x) xxxxxxxx funkci přijímacího x odesílajícího orgánu x funkci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx73), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx vztahem x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xx xxxxxx rodičů xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx trvalý xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx ciziny x opatřuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x ciziny,

e) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx orgány, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami,

f) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo jeden x xxxx žijí x xxxxxx, rodinných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výživou, zjišťovat xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zprostředkovává podávání xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx účely xxxxxxxx x cizině x xxx xxxxx xxxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx sociálním prostředí x x jakých xxxxxxxxx poměrech dítě xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze zprostředkování xxxxxxxx x xxxxx x příslušnými xxxxxx, xxxxxxxxx a právnickými xxxxxxx, vyžaduje-li to xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx Úřad z xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx,

x) xxxxxx pátrat xx xxxxxxxxx příslušnících dítěte, xxxxx podalo žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xx území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx doprovodu xxxxx starší 18 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx, nebo x xxxxxxx, že xx xxxx osobou xxx xxxxxxxx občanství, xx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx34a),

x) vydává xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely postupu xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx74),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx.

(3) X předání xxxx předávání osobních xxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povolení Úřadu xxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.34b)

(4) Pro xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x součinnosti xxxxxxx osob59).

§35a

Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx povinné xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xx xxxxxx x nachází xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx.

§36

Zajišťování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx

x) xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx známo,

že se xx xxxxx xxxxxx xxxxx nachází xxxx xxxxxxx v §2 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx dítě, x xxxxxxxx návrat xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx, xxx, x xxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebná xxx převzetí xxxxxx x xxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, xxx xxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx bude xxxxxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx xxxx návratu je xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; jestliže xxxxxx schopni xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx,35) xxx-xx x xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ústavní výchova xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x převzetím xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odpovědná za xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. b), xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v případě, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za výchovu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx případech může xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xx uvedených xxxxxxx xxxx zařízení.

(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4.

HLAVA XX

XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejnutnějším xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx28) xxxxxx uvedenému x §2 xxxx. 3, ocitlo-li se xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx-xx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx obecní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxx, jehož je xxxx občanem; xxxxxxxx xx xxxxxxx projednat x xxx xxxxxx xxxxxxx dítěte x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx předběžného opatření,13)

b) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx poručníka nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx dítěte,37)

d) zprostředkování xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX X

KOMISE XXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX DĚTÍ X PORADNÍ SBORY

§38

(1) Xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxx38) komisi xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx").

(2) Xxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx preventivní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx případů xxxxxxxx, zneužívaných x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pomoci dítěti x rodině,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dětí před xxxxxxxx patologickými xxxx, x připravuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx tajemníka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x vydává x nim xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx území xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(3) Xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx zástupce x xxxxxxx členy xxxxxx x členů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zástupců pověřených xxxx (§48), xxxxxxxxxx xxxxxxxx, církví x xxxxxx právnických nebo xxxxxxxxx xxxx. U xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx schopna xxxxxx x xxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x nejméně xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Komise se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přítomných na xxxxxxx komise. Xxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx předsedy xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje xxxx xxxx zástupce.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx, xx-xx xx přiměřené xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnými xx xxxx výchovu;

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte;

c) xxxxxxxx

1. poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx navštěvuje, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se dítě xxxxxxxxxx na budoucí xxxxxxxx,

3. pověřených xxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x dalších právnických xxxx;

x) fyzické xxxxx, xxxxx jsou

1. zřizovateli xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx 1,

2. zaměstnavateli xxxx xxxx xx u xxxx xxxx připravuje xx xxxxxxx povolání,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx;

x) xxxxxx zástupce;

g) xxxx xxxxxxx xxxxx;

xx-xx xx xxxxxx x objasnění xxxxxxxxxxxxx skutečností.

(6) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx k jednání xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Účast xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxx xx jiným xxxxxx x obecném xxxxx,39) xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x) xx x) náhrada xxxx (xxxxx). Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 5, xxxxx nejsou v xxxxxxxxx poměru xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx náhrada xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx výši, xxxxxxx xxxx 120 Kč xx xxxxxx nebo 1&xxxx;020 Kč xx xxxxx xxx. Členům xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxx xxxx; způsob xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a náhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxxxx kraje xxxxxxx x xxxxxx xxxxx kraje x xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x koncepcí kraje x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx služeb xxx rodiny x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jevů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, jinou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx §39 x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx,

x) xx xxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx pověřená xxxxx xxxx na území xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné pracoviště xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a s xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolává předsedu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx poradního sboru. Xxxxxxxxxx poradního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany. Tajemník xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X předsedy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx sbor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx jde x xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx má xxxxxxx 5 xxxxx. Xxx jednání xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 4 a 5 xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx poradního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx výdělku xxxxxxx xxxxxxx úřad.

§38x

(1) Ministerstvo xxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx sbor xx xxxxxxx 5 xxxxx x je xxxxxxxxxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx zástupce x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx poradního xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, který vykonává xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 xxxxxxx. Xxx účast xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 5 xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 7 obdobně x tím, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplácí xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

§39

(1) Zařízeními xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) zařízení xxxxxxxxx poradenství xxx xxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zařízení xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx,

x) výchovně xxxxxxxxx xxxxxx xxx děti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx základě pověření x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. x).

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxxx poradenství xxx xxxx o xxxx

(1) Zařízení odborného xxxxxxxxxxx pro xxxx x děti poskytuje xxxxxxx doporučení xxxxxxxx xx xxxxxx vzájemných xxxxxx rodičů a xxxxxx dětí x xx xxxx rodičů x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. V rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odpovědným xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x výživy xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x děti xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx stát xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx určena xxxxxxx xxxxx uvedeným x §6; xxxxx xxxxx nabízí xxxxxxxx xxxxxxxxx sociálních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§42

(1) Xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxxxx ochranu x xxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx péče xxxx xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx příznivý vývoj xxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx-xx xx dítě xxx péče xxxxxxxxx xxxx xxxx (§15), xxx-xx x dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx se ocitlo x prostředí xxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nepřesahující xxxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xx-xx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x pomoc podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx xxxxxxxx

x) poskytnutí xxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxx xxx zvládání xxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxx osobu,

d) xxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zprostředkování kontaktu xx společenským xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výchovných, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx uplatňování xxxx, oprávněných xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí,

h) zajištění xxxxxxxx terapeutických xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx předměty xxxxx xxxxxx potřeby a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, holení x xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ochrany xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinno xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx rodině xxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dítěte, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx dovedností, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx pobytu xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) 3 měsíců xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxx v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc může xxx dítě xxxxxxx xx xxxx zařízení x délce xxxxxxx 3 xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) 6 měsíců, xx-xx dítě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx dítěte; xxxxxxxxx xxx tuto xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx si xxxxxx xxxx jiné osoby xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxxx převzít xxxx xx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a, kterým xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx péče zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc xxxxx §971 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx-xx x xxxx, které xx xxxxxxxx do xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x x), xx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxx xx xxxx, xx níž xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx39b), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Je-li xxxx umístěno x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxxxx,

x) může xxx xxxxxxx xxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle §30,

c) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxxxxx.

(8) Xxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx obvyklého xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte,

d) xxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

f) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

x) xxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxx, xx xxx pobytu x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xx xxxxx dítěte vztahovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, telefonického x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a vymezení xxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxx x částce uvedené x §42c odst. 1 podle věku xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte.

(9) Zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxxx x zajistit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) X xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx též x §37 odst. 1, x xx po xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx13).

(11) Xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx přijaty xx xxxxxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxx přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx známo,

c) xxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx je známo; xxxx-xx známo xxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §10 odst. 4 větě xxxxx,

x) xxxxx x čas xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

§42x

Xxxxxxx x poskytování xxxxxxx a pomoci

(1) X poskytování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x pomoci, xxxxx vyžaduje písemnou xxxxx x obsahuje xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 1,

x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pomoci, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx dítěti,

c) xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx sjednána xxxxxxx v částce xxxxx §42c, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, uzavírá-li xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x xxxxxx xx dítě xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx dítě, xxxxx xx ochrana x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx známy,

f) xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxx podle zákona x sociálních xxxxxxxx65), xx-xx dítě na xxxxxxxxx na péči xxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx,

x) dobu xxxxxxxxx smlouvy,

j) xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 7 xxx.

(2) X ujednání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxx právům a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx soudních xxxxxxxxxx xxxxx §42aa xx xxxxxxxxxx.

(3) X poskytování xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16x, xxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uzavřenou xx xxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Smlouvu x xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx xxx xxxxxxx nejvýše na xxxx 3 měsíců xx sobě xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx lze prodloužit xxxxxxx o xxxxx 3 měsíce xx xxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx x xxx, xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx dítě xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(5) Xx xxxx xxxxxx x žádosti o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx trvá xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochrany a xxxxxx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx právní xxxx

x) rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx dítěti v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx xxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x pomoci,

b) rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trvání xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 5.

§42xx

Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx opatření podle §13a,

x) xxxxxxxxx opatření xxxxx §924 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ústavní xxxxxxx xxxxx §971 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 platí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx zařízeních x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx ředitele školského xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx návštěvu xxxx xxxxxxxxxxx za výchovu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

4. převzít od xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx záležitostech,

c) povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx

1. seznámit xxxx x jeho xxxxx x povinnostmi,

2. dát xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ústavní xxxxxxx, pominuly-li xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zákonným zástupcům xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx,

4. xxxxxxxxx předem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností,

d) nároku xx kapesné a xxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) plní x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx xxxxxxx úřad, x xxxxx obvodu je xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx.

§42xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§42ab

Základní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx školní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čase.

(3) Zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx možná kapacita xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20 xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x případě, xx xx xxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v případech xxxxx §15 odst. 1 x §37 xxxx. 1 po xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx o návrhu xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx13).

(5) Počet xxxx xxxxxxxxxx x zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx stanovenou x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 4 xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx zajišťovat osobní xxxx xxxxxxx x 4 xxxx xxxxxxx xx péče xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxx lůžka xxxx xxxxx zaměstnanec zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx maximálně x 5 xxxx svěřených xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dítěti v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§42x

(1) Xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx stravu, xxxx x, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx za ubytování (xxxx xxx "úhrada"), xx hradí xx xxxx sjednané xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx osoba xxxxxxx úhradou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úhradě, xxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxx §42aa.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx umístěný společně x dítětem x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc.

(4) Xxxxxx xxxx jiné xxxxx odpovědné xx xxxxxxx dítěte xx xx úhradě xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) podílejí rovným xxxxx, xxxx-xx dítě xxxx svým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx ve společné xxxx rodičů xxxx xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx péče xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx úhradu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx první xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx může xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §42c.

§42x

(1) Nejvyšší výši xxxxxx xx péči x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na péči, xxxxxxxx výši xxxxxx xx stravu x xxxxxxxx xxxx úhrady xx ubytování xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx úhrady xx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xx péči, xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxxx xxxx přiznaného příspěvku xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dnů poskytnuté xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přídavek xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39d), xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxx úhrady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dítětem x zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 10 % x výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxx rodiči xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx75).

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx hrazení xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx dítětem, činí xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 75 % xxxx příjmu. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu39f), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx péči.

(7) Úhrada xxxxxx zřizovateli xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§42x

(1) Xxxx úhrady xx nevyžaduje xxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx společně s xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx minima podle xxxxxx x životním x existenčním minimu39f) x částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxx úhradou xxxx osoba x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39g),

x) by xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx výše xxxxxx xxxxx xxx 100 Xx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxx skutečnosti, xxx které xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 nevyžaduje nebo xxxxx, xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx povinna xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 4, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně.

(4) Osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezodkladně oznámit x doložit xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx příjmů xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a doložit xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxx nouzi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39g).

(5) Kdo xx xxxxxx xxxxxxxx posuzovanými xxxxxxx x xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx povinné xxxxxxx xxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanoví zákon x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx39f).

§42x

(1) Úhrada xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zaplacena xxxxxxxxxx do patnáctého xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přeplatků x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x němž došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v zařízení. Xxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§42f

§42f xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 363/2021 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx

§42x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §42a.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx je dítě xxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx dítěti x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx v §42 xxxx. 2.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xx každé xxxx xx xxxx 36 000 Xx,

x) xx xxxxxxx o jednu xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, x němž xxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx dobu 2 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) náleží x po xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x nařízení xxxxxxx výchovy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xx až xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28.

§42x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxxx, xxxxxxxxxx do 30 xxx xx vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příspěvku, x xxxxx byl xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prokázán.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, který x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§42x

(1) Nárok xx xxxxxx příspěvek xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§42x vložen právním xxxxxxxxx č. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42j

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx příspěvek xxxx xxxx část xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx měsíci, za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x nižší xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxx,

x) přiznán xx xxxxxxxxxx xxxx xxx náležel, nebo

d) xxxxxxx,

xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx dne, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx náleží, xxxxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zjistil, xxxx xxx xxx, xxx x zvýšení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) vyplacený, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx,

xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, jímž uplynulo xxxxxx, za xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §42k odst. 3 xxxxxxx nedotčeno.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

§42x vložen právním xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42k

(1) Xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx 8 xxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x skutečnosti xxxxxxx x §42n.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx osvědčil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxx vyhovět, x xx xx xxxxx do 8 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nestanoví lhůtu xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx povinností xxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, než náležel, xxxx jinak způsobil, xx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx.

(4) Nárok na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x nesprávné výši xxxxxx uplynutím 3 xxx ode xxx, xxx xxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxx xxxxx odstavce 3 rozhodne krajský xxxx, xxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx. Částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku náležejícího xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznaného xxxxxx.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxxx peníze podle xxxxxxxx 3 jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§42x

(1) X státním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Řízení x xxxxxxxx státního příspěvku xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx zřizovatelem zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx předepsaném xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxx, identifikační xxxxx, xxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x výkonu sociálně-právní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx pobyt x xxxx x ně xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx nebo účtů, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx dětí v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zřizovateli xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; seznam xxxx xxxxxxxxx jméno a xxxxxxxx xxxxxx, datum xxxx narození, místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxx, x jméno, xxxxxxxx x adresu zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující, xx xxxx je v xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany x pomoci a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16b.

(4) Xx-xx xxxxxx o xxxxxx příspěvek z xxxxxx xxxxxx x xxxx o xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. písm. x), x) x x) xx každé takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42x

(1) Xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx něho xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §42k xxxx. 1 x 2 a §42n x aby xxxxxxx zřizovatele podávala xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí zřizovatel xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx xx 8 dnů xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx pověřil jinou xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx xxxxxxx, musí být x xxxxxxx x xxxxxx příspěvek uveden xxxx o xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x příjmení osoby, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

§42x

(1) Byl-li xxxxxxx xxxxxx příspěvek, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnout, došlo xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jejich xxxxxx v uvedeném xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx údaj xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx dětí, xx xxxxx xxxxx xxxxxx pobytu x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx dětí, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x §42l xxxx. 3 xxxx. d), x v xxxxxxx, xx xxxx do xxxxxxxx dítě nově xxxxxxxx, též xxxxx xxxxxxx v §42l xxxx. 3 xxxx. x).

(3) X xxxxx xxxx státního příspěvku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx o zastavení xxxxxxx xxxxxxxx příspěvku, xxxxx zřizovatel zařízení xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, xx kterém xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxxx xx státní xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx nejdéle xx xxxx 1 roku (§42j).

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx tábory xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx určeny zejména xxx děti xxxxxxx x §6. Pobyt xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dítěti xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rekreačních xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x odstranění nebo xxxxxxxxx xxxxxx chování x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návyků.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§45

§45 zrušen právním xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§47

§47 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX PÉČE

HLAVA X

XXXXX A XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§47x

Xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zprostředkovanou xxxxxxxxxxx péči

1. pěstounská xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxx. 3,

2. xxxxxxxxxx xxxx na přechodnou xxxx,

3. pěstounská xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 1, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxx osobou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx pěstounskou xxxx xxxxxxxxxx péče, která xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx má

a) právo xx poskytnutí xxxxxx xxxx dočasné xxxxxx xxx xxxxxxxxx osobní xxxx x svěřené xxxx; tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx uznána xxxxxxx xxxxx neschopnou xxxx xxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx,

2. xxx narození xxxxxx,

3. xxx vyřizování xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx,

4. xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx svěřené xxxx xxxxxxx alespoň xxxx 2 xxx,

x) xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, terapeutické xxxx xxxx xxxxxxx pomoci xxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců,

d) právo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bezplatné xxxxxxxx xxxxxxxx si znalosti x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx uskutečňování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x dítětem x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tomto xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx výchovy x xxxx x xxxx x xxxxxxx 24 xxxxx v xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx sobě xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b xxxx. 5 x xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §19 xxxx. 6,

h) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x prohlubovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx blízkými, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x dítětem x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx rozhodnutím nestanoví xxxxx.

Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče

§47b

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osobě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pečující xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxx pěstounské xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností založených x §47a x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zařazení xxxxx x evidenci xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx upraví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx práv x povinností založených x §47a svým xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x individuálním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x potřebám xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx se souhlasem xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx 1, krajský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx příslušný k xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx dohody o xxxxxx pěstounské xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx o této xxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x zašle tomuto xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, krajský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o výkonu xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody o xxxxxx pěstounské péče xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx 2 xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx a x dětmi xxxxxxxxx xx její péče.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx x xxx zániku xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dohody o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xxxxxx příslušný x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu pěstounské xxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, x xxxxx obvodu má xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxx osobě xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx pečující xxxx xxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx svěřených xxxx.

(8) Xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, společně xxxxxxxxx xxxxxxx dohodu o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxx ohledu xx xxxxx svěřených xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx všechny xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx péče xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx měsíců xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jednoho x xxxxxxx rozhodne, xx xx xx skutečnosti, xx xxx xxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxx xxxx osobou x xxxxxxxx, nepřihlíží.

§47x

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, dohoda x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx osobou xxxxxxxx xxxx xxxxxx x evidenci.

(2) Xxxxxx xxxx, obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx vypovědět dohodu x xxxxxx pěstounské xxxx

x) pro závažné xxxx opakované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zavázala v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx ukládá §47a odst. 2,

b) xxx xxxxxxxxx maření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx vážného důvodu xx xxxxxx osoby x evidenci.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx pěstounské péče xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, krajský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxx pěstounské xxxx, xxx zbytečného xxxxxxx informují x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx místně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(5) Nejde-li x xxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §167 xxxxxxxxx řádu, xxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pololetí, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče vypovězena xxxx ve kterém xxxx xxxxxxxxx její xxxxxxx.

(6) Výpověď dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské péče xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 30 xxx před xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx doba x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx pečující xxxx xxxxx v evidenci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dohody o xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx dohodu, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu zahájí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §47a.

§47x

Xxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx státní xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx péče má xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vydání xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx §47b xxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, krajský úřad, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx určen na xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xx zajišťování pomoci xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx dětem x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx státního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činí

a) 54 000 Kč xx xxxxxxxxxx rok, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rok,

b) xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx pravomocné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele. X xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osob x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxx pravomocným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx x xxxx, xx xxxxxx byla xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx upraveny,

b) uvést xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x evidenci, xx-xx to nezbytné x datum xxxxxxxx, x xxxx adresu xxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx bydliště x xxxxxx,

x) přiložit xxxxx dohody x xxxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xx xxxxx do 60 dnů od xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx přiznání. Xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxx xx státní xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x to xx xxxx, v xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx tohoto xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx státní příspěvek xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyplatí xx 15. xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Příjemce státního xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, do 15 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx tento příspěvek, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(6) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Zjistí-li xx, xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, krajský xxxx xxxx pověřená xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xx xxxxx pěstounské xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxx správního xxxxxxxxxx, je příjemce xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, následující xx ukončení dohody x výkonu pěstounské xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dohoda xxxx správní rozhodnutí x xxxxxxxxxxx roce xxxxxx xx xxxx xxxxxx než 6 xxxxxxxxxxxx měsíců.

(7) Xxxxxx-xx xxxxxx úřad, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče s xxxxxx xxxxxx pečující xxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx státního příspěvku xx xxxxx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx péče, která xxx xxxx v xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx, x státní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx dvanáctiny x xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), x xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, za xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na výkon xxxxxxxxxx xxxx přiznán x v němž xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx správních xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podle §47b xxxx. 2.

(8) Xxxxx xx xxxxxx příspěvek xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat xxxxxx, xxxxxxx za xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x výkonu pěstounské xxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxx x státním příspěvku xxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 platí xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx který xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx náležejícího za xxxxxxxxxx rok. Příjemce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, za který xxx xxxxxx příspěvek xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx státního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1, xx účet xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§47x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxx na xxxxxx potřeb xxxxxx,

x) xxxxxx pěstouna,

c) příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx motorového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§47x

(1) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nezletilé xxxxxxxxxxxx xxxx svěřené xx xxxx xxxxx pečující xxxx do xxxx xxxxxxx xxxxx podle §953 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxx xx xxxx různých xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx pečuje xx xxxxx část xxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx nezletilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx o příspěvku xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x těchto xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyplácet.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx vznikl-li nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b, xxx xxxxxx-xx x něj xxxxxxxx, nárok xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx sociální podporu56), xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx9b) x xxxxxx, xxxxx byla xx xxxxxxxx xxxx zletilosti xxxxxx pečující. Příspěvek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx tomuto xxxxxx xx xxxxxxx příspěvku xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxxxxxxx zletilosti.

(3) Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx potřeb dítěte xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) 4&xxxx;950 Xx xxx xxxx ve xxxx xx 6 xxx,

x) 6 105 Kč xxx xxxx xx xxxx od 6 xx 12 xxx,

x) 6&xxxx;985 Xx xxx xxxx ve xxxx xx 12 do 18 let,

d) 7 260 Xx xxx xxxx xx xxxx od 18 xx 26 xxx.

(4) Xxx-xx x xxxx, xxxxx je xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxx xx věku

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx) Xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) Xx

Dítě xx xxxxxx závislosti III (xxxxx závislost) Kč

Xxxx ve stupni xxxxxxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx) Xx

Do 6 xxx

5&xxxx;115

6&xxxx;105

6&xxxx;490

7&xxxx;040

6 - 12 xxx

6&xxxx;215

7&xxxx;480

7&xxxx;975

8&xxxx;635

12 - 18 let

7 095

8 580

9 130

9 570

18 - 26 let

7 425

8 910

9 460

9 900

§47x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx se posuzuje xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře.

(2) Xxxxxxxx dítě xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jen xx-xx xxxxx, x to xx xxxx rozdílu xxxx tímto příspěvkem x xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx dítěte, xxx xx-xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dítě, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§47x

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Sb.

Xxxxxx pěstouna

§47i

(1) Nárok xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pečující, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x osoba v xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx příspěvek podle §50b, ale xxxxxx-xx x xxx požádáno, xxxxx xx odměnu xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx poručníkem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx dobu, xx xxxxxx má nezaopatřené xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx fyzická osoba xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx dítě, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx péče, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jen proto, xx požívá xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxx tento xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo osobou x xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx, náleží xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nich. Na xxxxxxxxxxx xxxx vykonávanou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx hledí xxxx xx společnou xxxxxxxxxxx péči. Xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří jsou xxx osobou pečující, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx odměnu xxxxxxxx xxxxx §47j xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx §47j xxxx. 4, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx poručníků xxxxxx pěstouna ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxx xxx rozhodování x xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx spolu xxxxxxx po xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx nepostupuje xxxxx xxxxxxxx 2 a xx skutečnosti, xx xxx manželé xxxx xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx, xx nepřihlíží. Nedohodnou-li xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx o xxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx péče x xxxx svěřené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx společné xxxx, xxxxx §47n xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx.

§47j

(1) X xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak,

a) 1xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy xx xxxxx xxx péči x 1 xxxx,

x) 1,2xxxxxxx xxxxxxxxx mzdy xx měsíc při xxxx x 1 xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx závislost),

c) 1,5xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx při xxxx o 2 xxxx,

x) 2násobek minimální xxxx za xxxxx xxx péči x 3 děti xxxx x 1 xxxx, xxxxx je osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx stupni II (xxxxxxx těžká závislost), xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx).

(2) Výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) 1,8xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxx pečující, xxxxx xx do xxxx xxxxxxx 1 xxxx,

x) 2xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx měsíc, xx-xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx péče svěřeno 1 dítě, xxxxx xx osobou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx I (xxxxx xxxxxxxxx),

x) 2,2xxxxxxx minimální xxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxxxxx zároveň xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxx svěřeno 1 dítě, xxxxx xx xxxxxx závislou xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost), ve xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx IV (úplná xxxxxxxxx).

(3) Xx každé xxxxx xxxx svěřené xx xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) x x) zvyšuje x 0,5násobek minimální xxxx xx xxxxx xxxx o 0,7násobek xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx-xx x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx).

(4) Xx každé xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxx osoby x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zvyšuje x 0,3xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo x 0,5xxxxxxx minimální xxxx xx měsíc, xxx-xx x dítě, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx závislosti) nebo xx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx).

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx nařízena xxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ústavního zařízení xxxx x xxxxxx xxxx xxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxx za xxxx x tyto xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx xx přerušeno vedení x evidenci xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxx.

§47xx

Xxxxxxxxx při pěstounské xxxx

(1) Nárok na xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pěstounskou xxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx vznikl-li xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx podle §50b, xxx xxxxxx-xx o xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xx xxxxxxxx zletilosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pečujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a xx xx dobu, xx kterou xx xxxxxxxxxxxx dítě nárok xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx příspěvek xxx xxxxxxxxxx xxxx xx fyzická xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx péče, xxxx xx dosažení zletilosti xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx proto, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx příspěvek.

(2) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx je dána xxxxxxxx částky životního xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 2,3.

(3) Má-li xxxxx pečující xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx příspěvku xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce x xxxxxxxxxxx 1,8.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx závislost), XXX (xxxxx závislost) xxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xx dána xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx 5,5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxx.

§47xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§47x

Xxxxxx pěstouna se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění60) považuje xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx.

§47l

Příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx převzala xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx; příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxx xxxx, xxxxxx osobě pečující xxx jednou.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx převzetí xxxxxx xxxx, xxx-xx x dítě ve xxxx

x) xx 6 xxx 8&xxxx;000 Xx,

x) xx 6 xxx xx 12 xxx 9&xxxx;000 Kč,

c) xx 12 xxx xx 18 xxx 10&xxxx;000 Xx.

(3) Převzala-li xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx u xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx 40 000 Xx x období xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Příspěvek xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx zakoupení osobního xxxxxxxxxx vozidla má xxxxx pečující, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx nejméně 3 xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx o 3 xxxx, xxxxxx zletilých xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zakoupila xxxxxx xxxxxxxx vozidlo (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vozidlo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 70 % xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 100&xxxx;000 Xx. Součet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 200&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla může xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx zakoupením xxxxxxxxxx xxxxxxx. Použití xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne, xxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přestala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxx xxxxx pečující xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx příspěvku na xxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx době z xxxxxx 5 xxx, xxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx manželů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxx jednomu z xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx manželů, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x §47i xxxx. 2 xxxxxx xxxxx x čtvrté. Xxxxxxxxxx-xx xx manželé, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce, xxxxxxx x manželů xx dávka xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xx xxxx soudem xxxxxxx xx xxxxxx xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kdy jsou xxxxxx dítěti jmenováni 2 poručníci, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

§47x

Xxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx pouze fyzická xxxxx, jestliže xx

x) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu61), xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

b) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx62), xxx-xx x cizince,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky xx péče nahrazující xxxx rodičů,

d) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k trvalému xxxxxx x přiznaným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx62),

x) rodinným příslušníkem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx63) udělena mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx64) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxx ubytován x xxxxxxxxxxxx středisku, nebo

h) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx57),

x xx xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx; xx xx xxxxxx bydlištěm, xxxxxxx xxxxx x pomoci x xxxxxx nouzi39g). Xxxxxxxx bydliště xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).

(2) Nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx alespoň xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx71) xxxx xxxxx vnitropodnikově převedeného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx72) x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu62) x xxxx dítě má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může v xxxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x). Proti xxxxxxxxxx o zamítnutí xxxxxxx x prominutí xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx odvolat xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§47x

Xxxxx xxxxxx na xxxxx pěstounské xxxx x xx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(2) Nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek stanovených xxxxx zákonem xxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §47e xxxx. a), x) x x)

x) xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx dávky xx xxxx, x xxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) po xxxx kalendářního měsíce x nižší xxxxxx x xx xxxx xxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxx výměře, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve vyšší xxxxxx.

(4) Podmínkou xxxxxx xxxxxx na výplatu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxx, xxx xxxxxx xxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx péče rozhodují, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, skutečnosti prokazující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx56), stupeň xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx x sociální xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx a další xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §47w, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxx xxxx a xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx56) xxxxx xx xxxxx pěstounské péče xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pěstounské xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxx dítě xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx.

§47q

Změna xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx x jaké xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nižší částce, xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx náleží, xx xxxxxx xxxx zvýší, x xx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx nebo její xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 3 roky xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy o xxxxxxx xxxxx nebo x přiznání dávky xxxxxxxxx xxxxx požádala.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než x jaké xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx její xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, x to xxx xxx následujícího po xxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx, za které xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; §47z xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x období, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx pěstounské péče xxxx xxxx výši, xxxxxxx se xxxx xxxxx xx dávku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ke xxx, ke xxxxxxx x takové xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx, xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx,

x) odejme, xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx se xxxx výše xxxxx, x xx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, za které xxx byla xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §47z xxxxxxx xxxxxxxxx.

§47r

Zánik xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče

(1) Xxxxx xx dávku xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v §47e xxxx. x), x) a e) xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx ode xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx část xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených v §47q xxxx. 1.

(3) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxx x §47e xxxx. x) x d) xxxxxx, nebyl-li xxxxxxxx xx 1 xxxx

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dítěte,

b) xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravy motorového xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx v odstavci 3 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §47q xxxx. 1.

(5) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx o dávce xxxxxxxxxx péče.

(6) Xx-xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xx xxxxxx ochranného opatření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zaniká xx xxxxx xx xxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx výkonu ochranného xxxxxxxx zabezpečovací detence. Xxxxxxxx-xx xx dobu xxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xx xxxx xxxxx dnem, xx xxxxx xxxxx na xxxxx podle odstavce 6 zaniká.

§47x

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxx xxx dát xx zástavy.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx pěstounské xxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx žili x oprávněnou xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněné xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx vyplaceny xx xxx smrti oprávněné xxxxx, postupně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Nároky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dědictví.

§47s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§47t

Způsob výplaty dávek xxxxxxxxxx xxxx

(1) Příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, odměna xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx péči se xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tomto měsíci.

(2) Xxxxxxxxx při převzetí xxxxxx a xxxxxxxxx xx zakoupení xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxx dávka xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxxx xx platební xxxx určený xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxx péče. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x uvedených xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx příjemce xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxx xx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx o xxxxx výplaty xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx péče xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§47x

Xxxxxxxx a zvláštní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx osoba. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx pobočka Xxxxx práce ustanoví xxxxxxxxxx příjemce dávek xxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx, xxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx dávku xxxxxxxx xxxx nevyužívá xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností.

(3) Krajská xxxxxxx Xxxxx práce xxxx ustanovit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx pečující x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx použít xx prospěch xxxxxxxxx xxxxx. Na žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx, x xx ve xxxxx 1 měsíce xxx xxx xxxxxxxx xxxx žádosti.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4.

§47x

Xxxxxx x dávkách xxxxxxxxxx xxxx

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti podané xx tiskopise xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx výše xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx výplaty xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

(4) Xxx-xx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nezletilé xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů60) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plní Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx60).

§47x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx56), je-li xx xxx nárok xx xxxxx nebo xxxx výši xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx výchovu dítěte, xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soudního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závislosti xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xx příspěvek na xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx §47f, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle §47j xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxx. 2 xxxx. x) x c) x odst. 3 x 4, nebo x xxxxx na xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47ja xxxx. 4,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx dětí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx, xxx-xx x nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx xxx zakoupení xxxxxxxxxx vozidla,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxxx krajského xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx evidence xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §27a xxxx. 1 až 3, xxxxx-xx xx x xxxxx x evidenci,

h) xxxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 3, jde-li x žádost xxxxx xxxxx §2a písm. x) xxxx 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 3, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx se xxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podala xxxxx na xxxxxxx xxxxxx do její xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx poručníkem xxxxxx, xxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxx x svěření xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahájeno x xxxx úřední. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx předepsaném xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx narození x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx jmenování poručníkem xxxxxx, xxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx zahájeno x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx datum xxxxxx xxxx x dítě.

§47x

Xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xx písemně xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx

x) xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dávka byla xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) výplata xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) jde x xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo příjemců x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce xxxxxxxxx x xxx, xxxx xx bude xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxx xxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx osoba xx x něm xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do spisu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx písemně x xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx x xx xxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxx dávky xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx se tak, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx marným xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§47y

Povinnosti příjemce x xxxxxxxx x dávku

(1) Xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxx xxxx žadatel xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxx dnů xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx xxxxx, xxxx výši nebo xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx nebo žadatel xxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx osvědčil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx pěstounské xxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx této výzvě xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx xxxx dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx lhůtu; xxxxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

§47x

Xxxxxxxxx

(1) Příjemce xxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxx dávku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, ačkoliv xxxxx x okolností xxxxxxxxxxxx, xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx částce, xxx xxxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nesprávné výši, xx povinen xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxx. Xxxx lhůta xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx dobu xxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo příjmu xxxx xxx jsou xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dluhu.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxx dávku xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx naposledy.

(4) Vrácené x vymožené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§47za

Povinnost xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx osob, xxxx xxxxxxx na výzvu xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pěstounské xxxx, sdělit xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče, její xxxx nebo výplatu; xxx-xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vyžádané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50).

(2) Jestliže státní xxxxxx a xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx jen xx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zbaveny xxxxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxx xxx případ uvedených xxxxx mlčenlivosti xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxxx sdělila, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx údaje xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, aby xxxxxx orgány x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx sdělily xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, uvedené xxxxx.

§47xx xxxxxx právním předpisem x. 401/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

XXXX ŠESTÁ

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§48

Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxx mohou x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně

a) xxxxxxxxx činnost xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §11 odst. 1 xxxx. x) xx x),

x) vykonávat činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §31 a 32,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §39,

x) uzavírat dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47b,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx [§19a xxxx. 1 xxxx. x)], kterou xxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx (§11 xxxx. 2), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx poradenství a xxxxx těmto xxxxxxxxx x poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx osvojiteli nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx pěstounům xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxxx péče,

f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, s xxx xxxxxxxx dohodu x výkonu xxxxxxxxxx xxxx (§47b), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče; xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx povinna výchovnou x poradenskou péči xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx fyzické xxxxx vhodné xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx osoby xxxxxx oprávněny vykonávat xxxxxxxx-xxxxxx ochranu x xxxxx xxxxxxx, než xx uveden x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 písm. x), xxxx povinny splnit xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx §49a xxxx. 2 xxxx. a) x x). V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxx 2 xxxx a xxxxxxxxxx akreditované xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách65) x xxxxxxx nejméně 200 hodin.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx je

a) xxxxxx xxxxxxx žádosti,

b) xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x všech xxxx, xxxxx budou sociálně-právní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pracovních xxxxxxxx; prokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a předložení xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x §49a xxxx. 5,

c) xxxxxxxxxxx

1. xxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu poskytovat,

2. xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxx posudkem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany uvedeného x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx x); v xxxxxxx, že je xxxxxxxx provozováno ve xxxx objektech xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx každý objekt xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vlastnické nebo xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx příslušným dokladem,

f) xxxxxxxx materiální x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx a hospodaření, x xxxxx pověřená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx standardů xxxxx §42ab, xxx-xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx obvodu má xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx bydliště, sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx nebo sídlo, xxxxxx xx také xxxxxxxxx xxxxxx obecního xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx

x) x právnické xxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45), xxxxx je ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx osoby xxxxx xxxxx , xxxx-xx jí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx x vydání xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xx zřízení a xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, kapacitu xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x fyzické xxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x posledních 3 xxxxxx zdržovala xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx, a xxxxx x evidence xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vedené x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 3 měsíce, který xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx,

x) x fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, osobou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx státní xxxxxxxxxxx xx nepodařilo xxxxxxx, výpis z xxxxxxxx obdobné Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxx, který nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x evidence xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx vedené xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx právnická xxxxx sídlo nebo x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxx xxxxx, který xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 2. X případě, xx xxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx má být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx krajského xxxxx, xx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx úřad, v xxxxx obvodu má xxx zařízení xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, x xxxxxxxx výchovně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx děti, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx zařízení x místo, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx prostory zařízení, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc se xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx také o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

a) xxxxxxxx pověřená osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, než xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx vydáno xxxxxxxx,

x) jestliže chce xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx nejvýše xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx snížení nejvýše xxxxxxxxx kapacity xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxxxxx xxxxxxxx osoba přestane xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx krajský xxxx x změně xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx pověření k xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálněprávní xxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx území kraje x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x pomoci xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 obdobně.

(8) Za xxxxxxxxx se xxx xxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x nedbalosti x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vykonávanými xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx; xx-xx proti xxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx, xxxxx xxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx uvedeny xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu poskytovat, xxxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o vydání xxxxxxxx se xxxxxxx, x to až xx xxxx vydání xxxxxxxxx rozhodnutí v xxxxx xxxxxxxx řízení. Xx účelem doložení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, vyžádá xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx výpisu x výpis z xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Pověřená xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx-xxxxxx ochranu, xxxxx xxxx započetím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx po xxxxx xxxx, xx xxxxxx pověřená osoba xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx pověření xxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx x pověření, xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxx pověření xxxx xxxxxxxxxxx činností uvedených x xxxxxxxx, a xx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předložit xx xx požádání xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zprávu x xxx činnosti x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxx, x zaslat xxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxx, který xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §57 xxxx. 2,

x) oznámit xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rekreačního xxxxxx xxx děti příslušnému xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx o xxx, xxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx důvodů, x xxx-xx x xxxxxxxx x zřízení x xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, též xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pověření xxxxxxx, xxxxx pověření xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§49a

Odborná způsobilost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Sociálně-právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx pověřenými xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx studijních programech x oblasti pedagogických x společenských xxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, pedagogiku, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx ošetřovatelství, a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx ukončené studium xx xxxxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx řádně xxxxxxxx maturitní xxxxxxx x těchto xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45b), x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx akreditovaných vzdělávacích xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x sociálních službách65) x xxxxxxx xxxxxxx 200 hodin x xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, jde-li x xxxxx, xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx vysokoškolské xxxx xxxxx odborné xxxxxxxx x jiné oblasti xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx studia, xxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x),

2. xxxxxxx středního nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx přípravu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx akreditace Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45c), je-li xxxx příprava xxxxxxxx xx pomoc při xxxx o xxxx, xxxxxx x rodinu x jejich volném xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dokladem x absolvování xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx konána.

(4) Xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jejich rodinní xxxxxxxxxxx45d) získali v xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45a).

(5) Xx xxxxxx poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx také xxxxx, xxxxx nezískaly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxx odborně způsobilé xxxxx a nejde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xx výchovu dítěte, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx 2 xxx xx xxxxxxxx přímého xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx. Xx xxxxx 2 xxx se xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx osoba xxx xxxxxxx způsobilosti přímo xx xxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§49b

Kontrola xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 2 x 4 x §49 xxxx. 10 písm. x), c) a x). Xxx xxxx xxxxxx xxxxx kontroly xxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Krajský úřad, x xxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany nebo x jehož xxxxxx xxxxxxxx pověřená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx sdělit skutečnosti xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

§49b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§50

Odnětí xxxxxxxx

(1) Orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx pověřená xxxxx x xxxxxxx pověření,

b) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trest xx xxxxxxxxx xxxxxxx v §5959g x xxxxxxx, že xxx x zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterou xx xxxx vydáno xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx [§49 xxxx. 10 xxxx. x)],

x) xxxxx xx xxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxx pověřená xxxxx xx doby 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znovu xxxxxxx, xx xxx xx bylo xxxxxx xxxxxxxx, vykonávat, nebo

e) xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pověření podle §49 xxxx. 2 xxxx. c) až x) x x),

x) xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx; §49 odst. 7 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), může fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx požádat x xxxxxx pověření xx xx dvou letech xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxx pověření, je xxxxxxx xxxxxxxx péči x xxxx, xxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zajištěna jiným xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXX

§50x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany provádí x pověřených xxxx xxxxxxxxxxxx. Předmětem xxxxxxxx xx kvalita poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §8, 9, §49 xxxx. 9 x §49 xxxx. 10 xxxx. x). Xxx xxxxxx xxx xxxx inspekci platí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x sociálních xxxxxxxx65) x xxxxxxx při xxxxxxxxx inspekce sociálních xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX PŘÍSPĚVEK

§50b

Podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx,

x) xxxx xx xxx xxxxxx zletilosti xxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47a xxxx. 1 xxxx. x) nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxx §971 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx zakládající xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx") x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

1. 3 xxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx její xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx péče nebyla xxxxxxxxxxxxxxx orgány sociálně-právní xxxxxxx,

2. 12 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházely xxx nabytí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx plné xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výchovu podle xxxxxxxxxx zákoníku,

b) je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx zahlazen, x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §50d x poskytuje xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx") svěřena xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx oboustranného osiření, xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xx nevyžaduje.

(3) Xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx zprostředkována xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x důvodu prohlášení xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rodiče x xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx xxxxx xx zaopatřovací příspěvek, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxx 2. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxx nejsou dotčena.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx v xxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx poskytovatele služeb x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx xxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx výchově alespoň xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Podmínka xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výchovy xxxxxxxxxxx alespoň 1 xxx v xxxxxxxxxx xxxx a následně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx alespoň 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx, po xxxxx trvala xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx příspěvek, xx xxx účely splnění xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a) xxxx 1 x 2 sčítají, pokud xxxxxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(5) Xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx dospělý xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xx xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ústavního xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poměrů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxx §13a, a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x péči zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx musí péče xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 26 xxx xxxx. Co xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx sociální podpoře76).

(7) Xxxxxxxxx ředitelství Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxx prominout xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x).

(8) Xx xxxx xxxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §47f xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47i odst. 1 věty druhé xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx péči podle §47ja odst. 1 xxxx xxxxx xxxx xx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx příspěvek podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvek

(1) Xxx-xx mladý xxxxxxx xx xxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxx zletilosti xxxx dni xxxxxx xxxx xxxx svéprávnosti, x péči xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x není-li xx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxxxxx nezaopatřeným xxxxxxx nebo přestal-li xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §50b, xxxxxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §50e xxxx. 2.

(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxx §47f xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxx podle §47i xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47ja xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x plném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, mu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx nenáleží, xxxx-xx xx poskytnuta věcná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §33 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx77).

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxxxxx plán mladého xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx plán xxxxxxx dospělého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx kurátora, (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xx součinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx a xx-xx xx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx

x) obce v xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pověřených xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx dospělého xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx mladého xxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx dospělého x xxxxxxxxxx kurátora,

b) vymezení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx.

(3) Při určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxx §50b. Xxxxxxx x vypracování tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nejdříve 6 xxxxxx xxxx dosažením xxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx mladého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx plné svéprávnosti xxxxxx, xxxxxxxxx součinnost xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx dítě xxxx x xxxxxxxx xxxxx §54.

(6) Orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zaopatřovací příspěvek xxxxxxx 6 měsíců xxxx tímto xxxxxxxxx x poskytnout xx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx sociální xxxxx x xxxxxx dospělým.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxx aktualizovat.

(8) Mladý xxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx individuálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx podmínky x xxx stanovené. Krajská xxxxxxx Xxxxx xxxxx xx vyžádá xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o součinnosti xxxxxxx dospělého xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx mladého xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx x vypracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxx posledního xxxxxxxxx x součinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x aktualizaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Sb. x účinností od 1.1.2022

§50x

Xxxx zaopatřovacího příspěvku

(1) Xxxx zaopatřovacího xxxxxxxxx xxxxx §50b činí 15 000 Kč xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx dospělý xxxxxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží xx xxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50c činí 25 000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xx mladému xxxxxxxxx xxxxxxx důchod x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b xxx xx-xx xxxxx, x to xx xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Nárok xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xx při splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx zákoně xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx

x) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx hlášen x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61), jde-li o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx Xxxxx republiky oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu62), xxx-xx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího rezidenta x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx62),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx b) x x), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x přechodnému xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu62),

e) cizincem, xxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx63) udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žadatelem x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, pokud není xxxxxxxx x azylovém xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra,

f) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu64) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx vyplývá x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78), xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ponechávající xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx rovné xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78).

(2) Xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx xx mladý dospělý, xxxxxxxx má xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; to xxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x). Co se xxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx39g).

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§50x

Xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx příspěvek x xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxxx xxxx splnění xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx zaopatřovacího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

(1) Zaopatřovací xxxxxxxxx neprávem přiznaný x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx přiznaný xx xxxxxxxxxx xxxx, než xx jakého xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, a xx xxx xxx, xx xxxxx zaopatřovací xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však 3 roky xxxxxx xxx xxx, xxx xx orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo ode xxx, kdy o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o přiznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprávem xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx x jaké xxxxxx, se odejme xxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxx, x to xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx; §50t tím xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx v xxxxxx, xx něž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §50b xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx, xx kterému x xxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) přizná, vyplatí xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx tato xxxxx xxxxxxx,

x) odejme, jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx se xxxxx, x to ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, za xxxxx xxx xxx vyplacen; §50t tím xxxx xxxxxx.

§50x vložen právním xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50i

Zánik xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx na zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx mladý dospělý xxxxxxx bez vážného xxxxxx změní obor xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx následkem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x jejímž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nemožné xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v takovém xxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx zaopatřovacího xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx, od xxxxxxx xxxxxxx dospělému nárok xx zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxxx.

§50x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxx nároku na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výplatu

(1) Nárok xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx dospělý xx xxxxxxxxx nároku xx zaopatřovací xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vznikl xxxxx do xxx xxxxx mladého dospělého, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxx, která xxxx ke dni xxxxxxxx zletilosti mladého xxxxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x mladým dospělým x době xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx mladého xxxxxxxxx, vyplatí xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxx mladého xxxxxxxxx, členům xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavci 2.

(4) Nárok xx xxxxxxxxxxxx příspěvek není xxxxxxxxx dědictví.

(5) Zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x nemůže být xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx příspěvek vyplácí xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx který náleží. Xxxxxxxxxx xx vyplatí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx rozhodnutí x xxxx přiznání xxxxxx xxxxxx moci.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx měně xxxxxxxx xx platební xxxx určený příjemcem xxxxx, nebo poštovním xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxx příjemce xxxxx. Xxxxxx-xx příjemce xxxxxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx dávky, je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxx výplaty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx taková xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx příspěvek xx nevyplácí xx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx částky x xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

§50k xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x zvláštní příjemce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dospělý, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx příjemcem zaopatřovacího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dospělého x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jeho opatrovník xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dát.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx souhlasí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx mladého xxxxxxxxx. Xxxxxxxx příjemce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxx mladého xxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxx-xx mladý xxxxxxx xxxxxxxx ke svému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx udělovat.

(5) Krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního příjemce, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxx Úřadu práce.

(2) X xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§50x vložen právním xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxx řízení

Účastníkem xxxxxx xx žadatel x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxx řízení

Řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dospělého. Xxxxxx x změně xxxx zaopatřovacího příspěvku, xxxx odnětí xxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxx se zahajuje xx návrh mladého xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50p

Náležitosti xxxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) určení, xxxxx xxxxxxxx má xxx dávka xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx příspěvek,

c) xxxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plné xxxxxxxxxxxx, byla xxxx xxxxxx zprostředkována orgány xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x tom, zda xxxxxxx svěření xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §50b xxxx. 2 x 3 x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx individuálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxxx žadatele x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx dospělý, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvláštní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx příslušné krajské xxxxxxx Xxxxx práce xx 8 xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxxxxxxx příspěvek x xxxx výplatu x

x) na xxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx v této xxxxx určena delší xxxxx; xxxxxxx-xx xxx x určené xxxxx, xxxx xxx výplata xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavena, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dospělý, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx výzvě na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§50x vložen právním xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50s

Doložení bezúhonnosti

Za xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxx §50b odst. 1 xxxx. c) xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce vyžádá xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxx trestů xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxxxxx xxxxxx bezúhonnost xxxx xxxxxxxx obdobným xxxxxx z rejstříku xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxx je xxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxx xxxxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx, nebo výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx s přílohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx nebo ve xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech pobýval xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx. V případě, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx, jimiž se xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx starší 3 xxxxxx.

§50x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§50x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, xx byl vyplacen xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v nesprávné xxxx, xx xxxxxxx xxxxx přeplatek vrátit.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx 3 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxxx prostředku xxxx x žalobě, xx dobu xxxxxx x xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx, po kterou xxxx xx úhradu xxxxxxxxx prováděny srážky xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 rozhoduje xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx zaopatřovací xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx peníze xxxxx odstavce 1 xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nevzniká, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 Kč.

§50t xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§50u

Přechod xxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b odst. 1, přechází xxxxx xxxxxxx dospělého na xxxxxxx na Českou xxxxxxxxx. Xx-xx výživné xxxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, náleží xxxxxx xxxxxxx dospělému.

(2) Je-li xxxxxxx dospělému xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50b, xxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx práce, která xxxxxxxxx zaopatřovací xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx mladého xxxxxxxxx, xxxxxx-xx stanoveno xxxx xxxxxxxxxxx ujednáno xxxxx xxxxx neexistuje-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx výživného. Pokud xxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ujednané výživné, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce návrh xx výkon rozhodnutí xxxx xxxxxxx.

§50x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 363/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§51

Povinnosti xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx dokumentace, xxxxx xxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx orgánů.

(2) Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx žadatelů x x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Obecní úřad xx xxxxxxxx

x) podává xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dítěte, x xxxxx xxxxxxx soud x výchovném xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx osobu xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx a xxxx xxx doporučení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností,

c) xxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dítěte, x xxxxx soud xx xxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uložil xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29).

(4) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx

x) podává xxxxx xxxxxx x poměrech xxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podává xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zprávy x poměrech xxxxxx, xxxxx státní zastupitelství xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x zobecněné xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jmenných xxxxx,

x) poskytuje pověřené xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx těmito xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxx,

x) může xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxx.

(5) Xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxxxx poskytnout

1. soudu x správnímu úřadu xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x správní xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx rozhodujícímu x xxxxxxxxx výživném pro xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dávkách, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx orgány,

4. xxxxxxx pobočce Úřadu xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zaopatřovacím xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx dítěte podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47a),

5. xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx stanovení xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x výživné xx děti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx předpěstounské xxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxxxxxxx x poměrech x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx zařízení umístěno xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, x je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

7. věznici, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxx trest odnětí xxxxxxx, informace xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx ohrožené xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách65),

9. xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx oznamovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx čin48), xxxx xx xxxx xxxx použito ke xxxxxxxx trestného xxxx, xxxx xx dochází x násilí xxxx xxxxxx, xxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxxx obývané dítětem, xxxx že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dítěti;

c) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x mediační xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx pobočce Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47a), xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxxxxxx, které si xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx vedené podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systémy xxxxxxx xxxxxx47b).

§52

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do obecního xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx navštěvovat xxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx x místě xxxxxxxx dítěte, xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, jak xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, v xxxxxx sociálních xxxxxxxxxx xxxx žije x xxxx xx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu x zaměstnanci obce x rozšířenou působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxx xxxxxxxx snímky x obrazové a xxxxxxx záznamy xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.49)

§52x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Zaměstnanci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x orgánech xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, přímo použitelných xxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služebním xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx x zaměstnanců xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx kontrole xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazenému x xxxxxx xxxxx v xxxxxx sociálněprávní xxxxxxx xxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx tento xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce xxxxxxx. Služební průkaz xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, v němž xx zaměstnanec xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx vystavení, popřípadě x xxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Služební xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx kontaktní elektronický xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čipu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx nahrát xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při plnění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx.

§52x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 363/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§53

Povinnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx právnických a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx osob

(1) Na xxxxx orgánů xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x) státní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxx osoby, zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx, školská x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx poskytovateli zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x),

x) pověřené xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx

xxxxxxx sdělit bezplatně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49a) se xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx dítěte xxxx xx zanedbávání xxxx x něj. Xxx-xx xxxx x xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx vyžádané xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.50)

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x orgány sociálně-právní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx listiny x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytné informace, xx-xx jich třeba xxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx,

x) xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx v §52 odst. 3 xxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx prostředí, xxx xxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ochranu xxxx práv.

(3) Povinnosti xxxxxxx v odstavci 2 xx vztahují xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx zprostředkování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxx xxxxxx xx pěstounské xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx posouzení podle §27 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx zdravotním xxxxx x xxxxxx název x xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dítěte může xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x). Xxxxxx lze xxxxxx opakovaně. Pokutu xxx uložit xx 6 měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53a

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, o xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) o xxxxxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxx zařazených v xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvojení xxxx xxxxxxxxxx péče,

c) x xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx x sociálních xxxx66).

(2) Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodování a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx úřadům x xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, pěstounské péče xx přechodnou xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx, xxxxxxx úřady x obecní úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxx potřebné xxx plnění jejich xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a to x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zpracování xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x všech xxxxxxxxxx x xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxx 15 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx kalendářním roce, x xxxx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx systému.

§54

Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x §6,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx opatrovníkem xxxx xxxxxxxxxx.

§55

(1) X xxxxxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxx §54 vede xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci.

(2) O xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx podle §54 xxxx. x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jmenován xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezletilého.

(3) Xxxxxxx dokumentace obsahuje xxxxxxx osobní xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x výsledcích xxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx x jednání x xxxxxx xxxx xxxxxx osobami, kopie xxxxxx soudům a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x správních xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxx záznamy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx optického xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tištěné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pořízeny, xxxxx x povahy xxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxxx spisové xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádnému xxxxxx, xxxxxxx xxxx právnické xxxxx. Lze xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx údaje x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Nahlížet xx xxxxxxx dokumentace xxxxxx x dítěti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx-xx x část xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx žádosti

a) xxxxx xxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxx moci;

b) xxxx xxxxxx 15 xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx odpovědnou za xxxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bylo-li xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rodiče x xxxx souhlasu k xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx až po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx osvojení; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x osvojení, xxxxxx xx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx nabytí xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní xx požádání této xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Na nahlížení xx xxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx50b).

(7) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxx dítěte požádali x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx spisové xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xx xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxx za výchovu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dokumentace, x určí xxxxxx x nahlédnutí, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x rozhodnutím xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx skutečnosti xxxxxxx x §7.

(8) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxx xxxxx obsažených xx spisové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se

a) xxxxxx, xx xxxx 15 xxx následujících xx xxxxxxxxxxx roce, v xxxx došlo x xxxxxxxx dítěte x xxxxxxxx,

x) xxxxxx, které xxxx osvojeno xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx, xx xxxx 15 let xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním roce, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx péče, xx dobu 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx.

(9) Xxx vedení xxxxxxxx krajským xxxxxx xxxxx §22 a 27a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

§56

Xxx xxxxxx xxxxxxx x dítěti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxx orgány platí §55 xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kraje zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zařazení xx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx x zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, pokud xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci obce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §7, xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x místu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx násilí x xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxx pobytu takového xxxxxx. Zaměstnanci xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a druhé x xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx tím, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxx x uvedením xxxxxxx x účelu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx x xxx pověřené xxxxx x jiné xxxxxxx osoby, které xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx x pověřenými xxxxxxx seznámily x xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedení x odstavci 1 xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxx, který xx nezbytný x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx se xxxxx x osobní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx50c) xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx mají x xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx nezbytný xxx výkon xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x uděleným xxxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx zřizovatelem xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou pomoc, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42g xx 42n.

(3) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx bezplatně, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výchovně rekreačním xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x správy xxxxx dítěte.51)

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx táboře xxxxxxx zřizovatel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.40) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx požadovat.

(5) Obec xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám xx svého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany. Xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxxx80).

(6) Xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx podpoře xxxx xxxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx80) poskytovány xxxxxxx dotace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxx nárok.

(7) Dotaci xxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx stavu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx; mimořádnou xxxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx havárie, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58a

Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§58a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§58x

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx péče, xxxxxx státního příspěvku xxx zřizovatele zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc, částku xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx pěstounské xxxx x částky jednorázového x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx příspěvků a xxxxxxxxxxxxxx příspěvků x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx celkem xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xxxxxxx o 5 %.

(2) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxx vyhodnocování xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3 xxxx. d),

c) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx přípravy fyzických xxxx vhodných xxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 odst. 2 písm. a),

d) xxxxxxxxx xxxxxx poradenství, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx osobě x evidenci trvale xxxx dočasně xxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxx x obsah, xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxx x dítě xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxxx. 2,

f) nejvyšší xxxx úhrady xx xxxx o xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx příspěvek xx xxxx, nejvyšší xxxx xxxxxx xx stravu x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dítěte xxxxx §42c xxxx. 1,

x) xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxx §52a.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pověření xxxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 2 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST DESÁTÁ

PŘESTUPKY

§59

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxx xxxxx, x níž xx xxxx xxxxxxx, neumožní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §24 xxxx. 3,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §19a xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pěstounskou xxxx xxxxx §19a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxxxx přijmout je xx péče xxxxxx, xxxxx §10a xxxx. 2, nejde-li x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx péči xxxxxxxxxx xxxx výchovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím soudu x xxxxxxx osvojení,

f) xxxx xxxxx ochranné xxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx dítě xxx náležitého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, a xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vážné újmy xx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx újmu xx xxxxxx xxxx xxxxx nebo škodu xx cizím xxxxxxx xxxxxx nepatrnou,

h) xxxxxxx xxxx xxxxxx nepřiměřený xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nezletilého xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nepřiměřeným xxxx xxxx x stupni xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx pověřenými xxxxxxx podle §57 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxxxxx ztěžuje xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.

(3) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx ztěžuje xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou působností x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xx 200 000 Xx. Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) a c) xxx xxxxxx též xxxxx činnosti.

§59x

(1) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §29 xxxx. 6.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, škola, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx pověřená xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesdělí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxx účely xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 50 000 Xx.

§59c

(1) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč.

§59x

(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxx xx účastnit xxxxxxx setkání se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx terapie, o xxxxxx xxxxxxx rozhodl xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx 13,

x) nepřevezme xxxx xxx xxxx xxxxxxx x ciziny xxxxx §36 odst. 3, xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx závažná xxxxxxxx, xxxx

x) neoznámí xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §823 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Xx.

§59x

(1) Xxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) opakovaně neseznámí xxxx x xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) nepodá informace x xxxxxx zákonným xxxxxxxxx, opatrovníkovi xxxx xxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx na jejich xxxxxx xxxxx §42aa xxxx. 2 xxxx. x) bodu 3,

d) xxxxxxxxxx předem xx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxx opatrovníkem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §42aa xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4,

x) nepropustí dítě xxxx, co se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, a xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 20 000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xx x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč xxxx xxxxx činnosti xx 1 roku.

§59f

(1) Fyzická nebo xxxxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx,

x) xxxxxx hygienické x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxx xxxxxxxxx oznámit orgánu, xxxxx rozhodl o xxxxxxxx, xxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) nevede xxxxxxx x xxx xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření,

f) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hospodaření, nebo xxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodl x vydání pověření,

g) xxxxxxxx termín x xxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx i přesto, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti podle §49 odst. 8, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx nezískala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) neřídí xx xxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x rozsahu svého xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uzavřené x xxxxxx pečující xxxx osobou x xxxxxxxx,

x) použije xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx péče xx xxxx xxxxx xxx xx pokrytí nákladů xx xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxx pečujícím, osobám x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dětem a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx seznámila při xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neposkytuje xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nesplní xx lhůtě stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxxx §49b odst. 3, xxxx

x) v xxxxxxx x §47d xxxx. 10 xxxxxxxxxx xx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx přehled xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx nepřevede nevyčerpanou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účet xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx tento příspěvek xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx do 200&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx q) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x), x) a x) xxx xxxxxx též xxxxx xxxxxxxx.

§59x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx, xxx počet xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolený xxxxx xxxx xxxxx §42ab xxxx. 4 x 5,

x) xxxxxxxxx, xxx počet xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxx počet xxxx xxxxx §42ab xxxx. 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se x xxxx, které se xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx přiměřené jeho xxxx, o xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx týrané xxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx, xxxxx xx xxxxxx v prostředí xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxx, xxxxx neobsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provoz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx podle §42a xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx, xxx zařízení pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx ohlásilo přijetí xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) opakovaně nezabezpečí xxxx přímé xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxx xxxxxx sociálně-právní ochrany xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 2 písm. x) xx h),

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dítěti x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx xxxxx §42e xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvek vyplacen, xxxx použije xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx než xx poskytování xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činností xxxxx §42 xxxx. 2.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx

x) 20 000 Xx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 50 000 Xx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x), x), xxxx m),

c) 200 000 Kč xxxx zákaz xxxxxxxx xx 1 roku, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), xxxx x).

§59x

(1) Přestupky podle xxxxxx xxxxxx projednává

a) xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx žadatelů, jde-li x přestupek xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) krajský xxxx, který xx xxx příslušný x xxxxxx xxxxxxxx, jde-li x přestupek xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. b),

c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §59 xxxx. 2 x 3, §59a xxxx. 1 xxxx §59d xxxx. 1 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxx xxxx, xxxxx vydal xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany provozované xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §59e odst. 1, §59f xxxx. 1 xxxx. x) xx x) nebo §59f xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxx §59g odst. 1,

x) Úřad xxxxx Xxxxx republiky, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §59f xxxx. 1 xxxx. x) x x), nebo orgán xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, vůči xxxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx x projednání přestupku xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx x) xx x).

(2) Xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx namísto xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízená xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností jako xxxxxxxx orgán obce.

(3) Xxxxxx vybírá xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§59x

§59x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§59x

§59x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§59x

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§59l

§59l xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX

§60

(1) Xxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1, §21 odst. 2, §42l odst. 2, §47v xxxx. 2, §49 xxxx. 2 xxxx. a) x §50p xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx podání xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx

x) xx xxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud z xxxxxxxxxx podání nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx je xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; příslušný orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx69), xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tiskopis v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx řídí místem xxxxxxxx pobytu xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxx

x) xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx se osvojitelem xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx péče, xxx-xx x případy xxxxxxx x §11 xxxx. 2 xxxx. x), §22, §24 xxxx. 2 x 3, §24b odst. 1 a 3, §24c xxxx. 1 xxxx. x) x x), §24c xxxx. 3 x §27,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby vhodné xxxx xx osvojitelem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x vydání, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zřízení x provozování zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x nichž xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálně-právní ochrany, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pěstounů xx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Místní xxxxxxxxxxx obecního úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx řídí

a) xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1, §15 xxxx. 2, §16 x §37 xxxx. 2,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx zájem stát xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxx uvedené x §11 xxxx. 1 xxxx. d), §20 xxxx. 1, §21 xxxx. 1 x §27a xxxx. 2,

x) místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx v §16a xxxx x §30 xxxx. 5,

x) místem xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx níž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx opatrovníkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx trvalého xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47j odst. 5.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 xxxx. x), §15 xxxx. 1 x §37 xxxx. 1.

(5) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx místem xxxxxxxx xxxxxx osoby pečující x xxxxx x xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx příspěvek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx příspěvek se xxxxxx příslušnost krajské xxxxxxx Xxxxx práce xxxx xxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx; xxx-xx x fyzickou xxxxx xxxxxxxx x §47o odst. 1 xxxx. x), §47o xxxx. 2 a x §50f xxxx xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx jejího pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx takto xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx místem xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx podnikání xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(6) Jde-li x cizince, rozumí xx xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx nebo xxxx fyzické osoby xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx79); xxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxx79), řídí xx místní příslušnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Byl-li xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, které se xxxx x jiného xxxxx, než je xxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx obvodu je xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx oprávněn xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx opatrovníkem xxxxxxxxx Úřad, xxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxx xxxxxx projednávána, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mu potřebnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx svým xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx dítě x xxxxxx zastoupit.

(3) Xxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxxxxx xxxxx §61, xxxxx má xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, x xxxxx xxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xx xxxxxxx dožádání xxxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §61, xx xxxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dítěte xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§12 xxxx. 2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxxx vyhovět.

(5) Xxxxxxxx 1 až 4 xxxxx xxxxxxxxx x pro účast xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx účastníkem.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 401/2012 Sb.

§64

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx je pouze xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx souhlasu xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16b odst. 1 xxxx pouze xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pro děti xx 3 xxx xxxx. Xxxxx je xxxxxx x vydání xxxxxxxx podána xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, není třeba xxxxxxx účastníka xxxxxx xxxxxxxxx o zahájení xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxx souhlasu xxxxx §16b xxxx. 1 xxxx být xxxxxx úkonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx zjištěn xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 5 x 6 x §25 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx podle §35 xxxx. 2 písm. x) nejsou rodiče xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx ani x xxxxxx o osvojení.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1 xx 8 xxx xx dne xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1 nemusí xxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xx xxxx samé xxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Je-li xxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxx §16b xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16b odst. 1, předá obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx xx 10 xxx xx dne xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyhoví. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odvolání xxxxx rozhodnutí do 15 dnů od xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§65

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany vedená x xxxxxx před xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x spisovou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx evidenci a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo, a xxx-xx o případ xxxxxxx v §49 xxxx. 1 xxxx xxxxx, okresní úřad x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, než xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Práva x xxxxxxx, které xxxx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx Ústředí xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx.

(5) Lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby (§19 xxxx. 5), dítěte xxxxxxxxxx v zařízení, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§29 xxxx. 2), a xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx (§34), xxxxxx x dítěte xxxxxxxxx xx péče xxxx umístěného xx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x rodičů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§30), xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

(7) Xxxxxx xxxx o xxxxxx x děti xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx pro xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx (§38).

(8) Xxxxxxxx pro xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx uzavření xxxxxx xxxxx tohoto zákona; xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx pro výkon xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §20 xx 27 se xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx účinností. O xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 xx 3 kalendářních xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§66

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 50/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx č. 58/1984 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxx č. 118/1992 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon x. 50/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 58/1984 Sb.

4. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 169/1999 Sb., o výkonu xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xx 31. prosince 2001, xxxxxxxx Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002. Xxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx xxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx v evidenci xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxx 1. xxxxxx 2002, se xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx postoupí Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx kopii xxxxx x této xxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx první platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vedenou Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3. O xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2002 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2002. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k takovému xxxxxxxxxx, zašle Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, žádala-li x xxxxxx uvedeného xxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx pověření xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 272/2001 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Bylo-li xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx 1. lednem 2002, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu sociálně-právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 518/2002 Xx. x účinností od 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zřizovatel xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxx xx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx v zařízení xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. XXX xxxx 1 x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxx xxxxxxxx dětí xxxxx xx. XXX bodu 4.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx požadavku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) oznámit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx všech xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx osobu, které xxxx uděleno xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí,

c) xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí podle xxxxxx xxxxxx, pokud xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vydávání xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x v případě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x provozování xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx sociálně-právní xxxxxxx vykonávána x xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 1, xx xxxxxxx xxxx povinen x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxxx x vydání pověření x výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx nebylo xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxxxxxx, xxxx povinnosti xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu 2.

5. Body 1 xx 4 platí xxxxxxx pro pověření x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

7. Xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pro xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplývají z xxxxxx X xxxxxx xxxxxx.

8. Xx-xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx připouští xx. X xxx 84, xxxx být xxxxxxxxxx xxxx vykonávána x xxxxxx x xxx, xx ke změně xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xx-xx xx x xxxxxxx x xx. X xxxxx 84.

9. X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad podle xxxxxxxx platných přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx žadatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx rodiny, xx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Lhůta pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx výchovy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o příspěvku xx xxxxxx xxxxxx x péče xxxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, která nebyla xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pobytu x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující okamžitou xxxxx xx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xx. X xxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx zákon xxxxx účinnosti.

4. Xxxx xxxxxxxx příspěvku xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který náležel xx xxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 176/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pohledávky, xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2008 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx městských xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx práce xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 414/2008 Xx. s účinností xx 1.1.2009

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx předá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajskému úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx bylo xxxx xxxxxx x evidenci xxxx, x xxxx, xx kterou xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx žadatelů xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx evidence xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pokud je x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umístěn větší xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dobu, xxx xx stanoveno v §42 odst. 3 xx 5 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 nepřesáhl xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dětí xxxxxxxxx x §42 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xxx doba xxxxxx xxxx x takovém xxxxxxxx nepřesáhla xxxxx xxxxxx stanovenou x §42 odst. 5 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. X případě, xx xxx v xxxxxxxx xxxxxxx nedojde x xxxxxxxx pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx ke snížení xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx tak, xxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 3 až 5 xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x k xxxxxx xxxxx pobytu dětí x xxxxx zařízení.

3. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx zřizovatele xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zaniká xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Státní xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx okamžitou pomoc, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x náležel xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxx, x xxxx náležel xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxx x povinností xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §47b zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx bylo svěřeno xxxx xx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pěstounské péče xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2013. Tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx dohodu x výkonu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx pěstounské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx bodu 5.

5. Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zařízení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x těchto xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx péče, xxxxx, xxxxx xx zájem xxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx dohody o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon pěstounské xxxx podle dohod x výkonu pěstounské xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požádat xxxxxxx úřad o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pěstounské xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a zřizovatele xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx péče xxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Odměnu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx náleží xx xxxxxxx dohody x xxxxxx pěstounské xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx pěstounské xxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx zařízení povinen xxxxxxxx pěstounovi naposledy xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §49a odst. 2 xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, x nichž nebylo xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 2 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx vydáno xxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxx povinny krajskému xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

9. Krajský xxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany provozované xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx nejpozději do 6 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 posoudit, xxx xxxx v xxxxxxxx sociálně-právní ochrany xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxx xxxxx x xxxxxx sídla xxxxx xxxxxxxx, která splňují xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxxxxxx; xxxxxxx stanovisko xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydal.

10. Krajský xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 8 xxxxxx ode xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 8 xxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx může xxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx nesplňují.

11. Xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona požádat xxxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxx se xxxxxxx adresa xxxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí krajského xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí může xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §49 xxxx. 2 xxxx. x) xx x), xxxx. 8 x 9 x §49a xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajským xxxxxx vydáno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx §48 odst. 2 xxxx. d) xx x), a xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx pomoc povinny xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2014. Nejpozději xx xxxxxx data xxxx povinny xx xxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxx řídit.

13. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle právních xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecním xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxx nad xxxxxxxxxxx výchovného xxxxxxxx x x ukládání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx maření výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxx xx xxxxxxx uloženého xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx dítěte xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx fyzické osoby, xxxxx má zájem xxxx se pěstounem, xxxxx bylo zahájeno xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx č. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x splňuje xxxxxxxxx podmínky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vztahu podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx vyplácena xxxxxxxx xxxxx §47t xxxx. 4 zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx vyzvána xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx písemně xxxxxxx xxxxxx výplaty xxxxx x xxxxxxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx výplaty xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. Xxxxx xxxxxxx x §47t xxxx. 4 větě poslední xxxxxx č. 359/1999 Xx. xxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xx 3 kalendářních xxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx pobočkou Úřadu xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx sdělený Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poukazem.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §42 odst. 8 xxxxxx č. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx posuzují xxxxx §42 xxxx. 3 xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx školského xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxx pobytu a xxxx poskytovaných x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xxxxx §42b xx 42f zákona x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

5. Xxxxx na státní xxxxxxxxx xxx zřizovatele xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxx xx dávku xxxxxxxxxx xxxx podle §47h xxxxxx č. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx řídí dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47f xxxx. 2, §47h x §47i xxxx. 1 xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2022, zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2022 se dokončí xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 2022.

8. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx péče podle §47f xxxx. 2, §47i xxxx. 1 xxxx druhé a §47ja odst. 1 xxxx xxxxx zákona x. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 do xxx 31. xxxxxxxx 2027, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx 31. prosince 2027 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2027.

9. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle §47f xxxx. 2, §47h x §47i xxxx. 1 xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022 x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xx 1. xxxxx 2022 xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022.

10. Nárok na xxxxx pěstounské péče xxxxx §47f xxxx. 2, §47i odst. 1 xxxx xxxxx x §47ja odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2022 xx xxx 31. xxxxxxxx 2027, který xxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2028 x x němž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dávkách xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2028, xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přiznané xxxxx xx vyplatí x xx 1. lednu 2028 podle xxxxxx x. 359/1999 Sb., xx znění účinném xxx xxx 1. xxxxx 2022.

11. Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx posoudí x xxxxxx x xxxx xx provede xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, x xxxxx xxxxxxx.

12. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx inspekce poskytování xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

13. Inspekce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx práce České xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx hlavní město Xxxxx, xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx.

14. Úřad xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx předají xx 5 pracovních xxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a dokumenty xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

15. Řízení o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

16. Ten, xxxx bylo přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajským xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zřízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxx ke krajskému xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxx, x moci xxxxxx xxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapacity xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc, xx kterých xx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx.

17. Xxxxxxxx x xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí xxxxxx xxxxxx xxx sociálně xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, zůstávají x platnosti x xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

18. Xx kontrole xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k xxxxxx pověření a xx změně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vydal xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou.

19. Xxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx 1 měsíce xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo sídla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

20. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42 xxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 let xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 363/2021 Xx. x účinností od 1.1.2022 x výjimkou xxxx 8 x 10, xxxxx nabývají xxxxxxxxx od 1.1.2028

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §49 odst. 4 xxxx. f) xx x) zákona č. 359/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx až ode xxx xxxxxxxx provozu XXXXX-XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx podle xx. 35 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/816, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx x xxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx (XXXXX-XXX), na doplnění Xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1726. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX-XXX xx xxxxxxxxx podle §49 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 359/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 130/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.6.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 359/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

257/2000 Xx., x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 2/69 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí (xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx službě)

s účinností xx 1.1.2001

272/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

320/2002 Xx., o změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s účinností xx 1.1.2003

518/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 114/88 Xx., x působnosti xxxxxx ČR v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 320/2002 Xx., o změně x xxxxxxx některých xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

222/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

281/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Sb., x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

52/2004 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 169/99 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2004

315/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Sb., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

57/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x azylu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.2.2005

381/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 349/99 Xx., x Veřejném ochránci xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pomoci x xxxxxx nouzi

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

134/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Xx., o rodině, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

373/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 359/99 Sb. publikované x xxxxxx x. 117/2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

176/2007 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 359/99 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.9.2007

124/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

259/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

295/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

381/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

414/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x xxxxx některých zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx od 1.1.2010

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

306/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 40/2009 Xx., trestní zákoník, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností od 1.1.2012

445/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x změně xxxxxx související xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

399/2012 Sb., x xxxxx zákonů x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

401/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

505/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 359/99 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2012

103/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.5.2013

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx sociálních xxxxxxx

x účinností xx 1.11.2013

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.5.2014

250/2014 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxx mění xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

314/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx XX a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 18.12.2015

298/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

200/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

202/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2017

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x náhradním xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2025 x 1.1.2028

130/2022 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 45/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 28.6.2022

x xxxxxx xxxx provedená sdělením XX o xxxxxx xxxxxxx chyby x. 122/2006 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Čl. 1 xxxxxxx x. 104/1991 Xx., x Xxxxxx x xxxxxxx dítěte.
§8 xxxxxx č. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
1x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 140/2001 Xx.
2) §87 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2x) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2b) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
3) §31 x následující xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 91/1998 Xx.
4) §86 xxxxxx č. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění zákona x. 175/1990 Xx.
5) §2 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx.
6) §168 xxxxxxxxx xxxxxx.
7) Xxxxxxxxx §178 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §2 x 43 xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx §46 zákona x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 149/1998 Sb.
9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
9a) Xxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1966 Xx., ve znění xxxxxx x. 548/1991 Xx. a xxxxxx x. 123/2000 Xx.
9x) §115 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §43 xxxxxx x xxxxxx.
11) §44, 46 x §68 xxxx. 1 x 3 zákona x xxxxxx.
12) §178 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
12x) §272 xx 273a občanského xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
*13) §76a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
13) §924 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) §45 xx 45d, §63 xx 82 zákona x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx §37, 37b x 79 xxxxxx x xxxxxx, §45 zákona x. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §16 zákona x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx řízení (xxxxxxx řád).
*15) §79 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxx.
15) §929 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §45b x 70 xxxxxx x xxxxxx.
17) §69 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
18) §45b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
19) §69 xxxxxx x xxxxxx.
20) §68a xxxxxx x rodině.
20x) §37 x 38 zákona x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §20 xxxxxx č. 40/1993 Xx., o nabývání x pozbývání státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 194/1999 Xx.
22) §68 x 68a xxxxxx x xxxxxx.
23) §10 xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx.
23x) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
23x) §45a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
24) §272 xx 273a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
25) §273a xxxxxxxxxx soudního řádu.
26) §23 x následující xxxxxx x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx zařízeních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §73 xxxxxx č. 100/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§61 x následující xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákon x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx).
28a) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).
30) §355 xx 356a xxxxxxxxx xxxx.
31) §74 xxxx. 2, §81 xxxx. 1 x §92 odst. 1 xxxxxx č. 200/1990 Xx.
32) §5 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů.
§15 xxxxxx x. 293/1993 Xx., o xxxxxx xxxxx.
33) §61 xxxx. 6, §67 xxxx. 2 x 4 a §68 xxxxxx č. 169/1999 Xx.
33x) §54 xxxxxx č. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx soukromém a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 33/1959 Xx., o Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x cizině, xxxxxxxx č. 14/1974 Sb., o Xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx, vyhláška č. 132/1976 Sb., x Úmluvě x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx č. 34/1998 Sb., Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx xxxx.
34a) Článek 19 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES ze xxx 27. ledna 2003, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxx.
34x) §27 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 177/2001 Xx.
34x) Čl. 53 xx 58 nařízení Xxxx č. 2201/2003 o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x věcech rodičovské xxxxxxxxxxxxx.
35) §12 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 64/1981 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx a ochranné xxxxxxx.
36) §30 xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Xx.
37) §46 xxxxxx x xxxxxx.
38) §106 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §124 xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39x) §65 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39b) §75 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39x) §20 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39x) §18 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
39x) §32 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39f) Xxxxx č. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
39x) Zákon č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
39x) §52 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
39x) Xxxxx č. 463/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) §2 xxxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu.
41) Xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §40 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx.
43) §45a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx.
44) §37 x 39 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxxxxxx xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a postavení xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, zákon č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
45x) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45b) Zákon č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 46/2004 Xx.
45x) Zákon č. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 436/2004 Xx.
45x) Xx. 11 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 20/1966 Sb., §23 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §73 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) Xxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47x) §121 x 124 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
47b) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
48) §8 xxxxxxxxx xxxx.
49) §12 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49a) §55 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1966 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §15 xxxx. 9 zákona x. 48/1997 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
50x) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50x) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
50x) Zákon č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) §37b xxxxxx x xxxxxx.
52) §2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) Zákon č. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §181 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
54) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx xxxx.
55) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.
Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, kterým xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 x volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 4/2009 xx xxx 18. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, uznávání x xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností.
56) §11 xx 16 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 492/2011 ze xxx 5. xxxxx 2011 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.
58) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 4/2009 ze xxx 18. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x výkonu rozhodnutí x x spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
59) §33 xx 34 zákona x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 589/1992 Sb., x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
63) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx České republiky x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx.
67) Xxxxx č. 128/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) Zákon č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
69) §6f xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) §452 xxxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

71) §42k xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

72) §42m xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

73) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2201/2003 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zodpovědnosti x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1347/2000.

Xxxxxxxx Rady (XX) č. 4/2009 xx xxx 18. prosince 2008 x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2019/1111 ze dne 25. června 2019 x příslušnosti, xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xx věcech xxxxxxxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x mezinárodních únosech xxxx.

74) Xx. 56 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2201/2003 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxx příslušnosti, xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx x věcech rodičovské xxxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx nařízení (ES) x. 1347/2000.

Čl. 82 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2019/1111 xx xxx 25. xxxxxx 2019 x příslušnosti, xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx manželských x ve xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

75) §30 zákona x. 117/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

76) §14 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x výkonu ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. dubna 2011 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx.

Xx. 7 xxxx. 3 a čl. 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 x x zrušení směrnic 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX

79) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

*) §9 xxxx. 3 xxxxxx x. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx souvisejících, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.