Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022.


Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
56/2001 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

Druhy vozidel §3

ČÁST DRUHÁ - REGISTR A REGISTRACE SILNIČNÍHO VOZIDLA

Registr silničních vozidel §4 §4a §5 §5a §6 §7 §7a

Registrační značka na přání a registrační značka elektrického vozidla §7b §7c §7d §7e §7f §7g §7h

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla §8 §8a

Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla §9

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla §10

Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel §11

Vyřazení silničního vozidla z provozu §12

Zánik silničního vozidla §13

Vývoz §14 §14a

ČÁST TŘETÍ - SCHVALOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §15 §15a

HLAVA II -SCHVALOVÁNÍ TYPU §16

Žádost o schválení typu §17 §18

Ověření shodnosti výroby §19

Ověření technických požadavků §20

Schválení typu §21 §22

Prohlášení o shodě a značka schválení typu §23

Změna schválení typu §24

Zrušení rozhodnutí o schválení typu§25

Pozbytí platnosti schválení typu §26

Technické zkušebny §27

Povinnosti výrobce a akreditovaného zástupce §28

Nedokončené silniční vozidlo §28a

Rovnocennost schválení typu §28b

Dohled nad výrobou§28c §28d

HLAVA III - SCHVALOVÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ VYROBENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA §29

Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla §30

Rozhodnutí o technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla §31 §32 §33 §33a §33b §33c

HLAVA IV - TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA §34 §35

HLAVA V - VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA JEDNOTLIVĚ VYROBENÁ A JEDNOTLIVĚ DOVEZENÁ SILNIČNÍ VOZIDLA §35a

ČÁST ČTVRTÁ - VOZIDLO V PROVOZU

HLAVA I - SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU §36

Technicky nezpůsobilé silniční vozidlo k provozu §37

Silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla v provozu §38

Zkušební provoz §38a

Manipulační provoz a jízda z místa prodeje do místa registrace §38b §38c §38d  §39

Pravidelné technické prohlídky §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46

Technická prohlídka §47

Hodnocení technického stavu a technické způsobilosti silničního motorového vozidla k provozu a vyznačení výsledku technické prohlídky §48

Informační systém technických prohlídek §48a §49 §50 §51 §52 §52a §52b §53

HLAVA II - STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

Oprávnění k provozování stanice technické kontroly §54

Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly §55

Rozhodnutí o oprávnění k provozování stanice technické kontroly §56

Osvědčení k provozování stanice technické kontroly §57

Povinnosti provozovatele stanice technické kontroly §58 §58a

Odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly §59 §59a

Stanice technické kontroly provádějící technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí §59b

Profesní osvědčení kontrolního technika §60 §61

Povinnosti kontrolního technika §61a §62

HLAVA III - STANICE MĚŘENÍ EMISÍ

Povolení k provozování stanice měření emisí §63

Povinnosti provozovatele stanice měření emisí §64

Odnětí povolení k provozování stanice měření emisí §65

Příslušnost §66 §67 §67a §68 §69 §70 §71

HLAVA IV - ZKUŠEBNÍ STANICE §72

HLAVA V - REGISTR STANIC TECHNICKÉ KONTROLY A STANIC MĚŘENÍ EMISÍ §72a

ČÁST PÁTÁ - PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA §73 §74

ČÁST ŠESTÁ - VÝBAVA A NÁHRADNÍ DÍLY §75 §76

Provozní hmoty a maziva §77

ČÁST SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA §78 §79

ČÁST OSMÁ - HISTORICKÁ A SPORTOVNÍ VOZIDLA

Registr historických a sportovních vozidel §79a

Historické a sportovní vozidlo v provozu §79b

ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR §80

Státní odborný dozor §81 §82

Přestupky

Přestupky fyzických osob §83

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob §83a

Společná ustanovení §84

ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §85 §86 §87 §88 §88a

Přechodná ustanovení §89 §90

Závěrečná ustanovení §91 §92

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla §93

ČÁST DVANÁCTÁ - Účinnost §94

Příloha

Nález Ústavního soudu - č. 173/2019 Sb.; č. 470/2021 Sb.

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 103/2004 Sb. - Čl. V

č. 170/2007 Sb. - Čl. XV

č. 239/2013 Sb. - Čl. II

č. 260/2014 Sb. - Čl. II

č. 63/2017 Sb. - Čl. II

č. 193/2018 Sb. - Čl. II

INFORMACE

56
XXXXX
xx xxx 10. xxxxx 2001
x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb.

Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx xxxx16), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx32) a upravuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) registraci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zvláštních xxxxxxx x schvalování xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti,

c) práva x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provozu.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x státního xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxx.1)

§2

Základní xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je motorové xxxx nemotorové xxxxxxx, xxxxx je vyrobené xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx osob, xxxxxx nebo věcí.

(2) Xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tažení xxxxx xxxxxxxx, s nímž xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Historickým vozidlem xx xxxxxxx, xxxxx xx zapsáno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx byl xxxxx xxxxxx historického vozidla.

(5) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Systémem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zařízení xxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx součást vozidla, xxxxx typ musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vozidle, pokud xxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx například xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidla xx xxxxxxx, jejíž typ xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vozidle, xxx xxxxx xx xxxxxx x jednomu xxxx vozidla xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Kategorie xxxxxxx xx skupina xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx za dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x za zajištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, samostatného xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Typ xxxxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxx a xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx typů vozidel, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(11) Typem systému, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx technického xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx technické xxxxx, jež se xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx znacích. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxx xxxxxxx xx xxxx vyrobené vozidlo, xxxxx dosud nebylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx, ani xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx předváděcím účelům.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx nově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabízeny x xxxxxxx nebo k xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxx xx něm xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti.

(14) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem dopravy (xxxx jen "ministerstvo") x xxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výměnných nástaveb xxxx malých xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxx, která xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx vozidla, xxxx-xx jako xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx vozidel x kterému byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(17) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxxxx

(1) Silniční xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jednotlivé druhy x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vozidla,

g) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx traktory x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx stroje xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stroje xxxxxxxx x výměnné xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tažená xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) vozíky xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx konstrukční xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 xx.x-1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 450 xx.

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mobilní stroj, xxxxxxxxxx xxxxxxxx schopné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx motor.

(4) Silniční xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X, X, N, O, X, X, R, X a X. Xxxxxxxxx silničních xxxxxxx x zvláštních xxxxxxx xx xxxxxxxxx, další xxxxxxx jednotlivých kategorií x jejich xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX X XXXXXXXXXX SILNIČNÍHO XXXXXXX

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx17), xxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo. Xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx xxxxxxxx

x) silničních xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zničených xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zničených xxxxxxx x přidělenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znaky x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tabulek registrační xxxxxx vozidla x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X registru silničních xxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx x provozovateli, xxxx-xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx pobytu x délce xxxxxxx 6 xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, adresa xxxxxxxx xxxxxx, dlouhodobého xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x délce xxxxxxx 6 měsíců xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

3. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, adresa xxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxx odštěpného xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, datum x xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx první registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stát xxxxxxxx registrace, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x technického xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

i) xxxxx o vyvezení xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podané x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx moci,

k) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx") sdělené Xxxxxx xxxxxxxxx pojistitelů2),

l) údaj x xxx, xx xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxxxxx původní,

m) datum xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx do registru xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x kategorie xxxxxxxxxx vozidla,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx vozidla,

d) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxx-xx, pak xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x výrobci silničního xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x karoserie silničního xxxxxxx,

x) typ, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx,

x) xxx, xxxxxxx číslo x barva xxxxxxxxx, xxxxx míst x xxxxxx x stání, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx plochy, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxx x celkových xxxxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx povolená hmotnost xx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípojného xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stupeň xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x technických xxxxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx přestavby xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx silničního xxxxxxx.

(4) V registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §38a, 38b a 38d xxxxx

x) xxxxx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a),

b) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx k) x x), jde-li x xxxxxxxx registrační xxxxxx podle §38d, x

x) xxxxx přidělení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx u xxxxxxxxxxx xxxx silničního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §30 xxxx. 2 xxxx. b).

(6) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svěřenském xxxxx xx vlastníka xxxxxxxx svěřenský xxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) x x) x podle xxxxxxxx 3 uváděných x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4x

§4x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§5

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx změny do xxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x). Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx x xxxxxx xxxxx xx evidence xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), x) x x).

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 x xxxxx §6 xx 7f, §8 xx 11, §12 xxxx. 1 a §13 xx 14a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx do evidence xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxx-xx o zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §38d, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zajistí Xxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxx silničních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup výdej xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. x)

x) obecní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx x osvědčení x registraci xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx28),

x) krajským úřadům x xxxxxxx úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o silničním xxxxxxx a

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx přístup xxxxx údajů z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx

x) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x), §4 xxxx. 3 xxxx. x), x) a x) x §4 xxxx. 4 písm. x) provozovateli systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx dlužného xxxxxxx,&xxxx;

x) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §4 odst. 4 písm. x) Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,

x) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x f) x §4 odst. 3 xxxx. x), x), x) a x) Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxx účely distribuce xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §4 xxxx. 3 xxxx. x), x) x i) x §4 odst. 4 písm. x)

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx x osvobození xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vozidel v xxxxxxx časového zpoplatnění xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(6) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx splnění povinnosti xxxxx §28 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x jménu x adrese xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx. Xxx zbytečného xxxxxxx xx využití xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxx. x) xx výrobce xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx silničních xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; právní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx k xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18). Xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. a) xx x), x) x x) x §4 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x x) x xxxxx o xxxxxxxx silničního vozidla xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18) xx xxxxxxx xxxx požadavku; xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx xxxxx účel xxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový x xxxxxxxxxxx přístup x policejní xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich vlastnících x xxxxxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18) x poskytnuté xxxxx a

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxx x silničních xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx18) a xxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx silničních xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x registru silničních xxxxxxx.

§5a

(1) Xxxx podáním xxxxxxx o zápis xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlídce xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx

x) x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x jiném xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technické prohlídky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx první xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídku xxxxx §40 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání xxxxxxx.

(2) Technickou xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx provedenou xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §35.

§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 193/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2018

§6

(1) Silniční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx pobyt, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přechodný xxxxx x xxxxx xxxxxxx 6 měsíců x xxxxxxxxxxx roce, xxxx xx xxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) odštěpný xxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxx právnickou xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidlo provozováno xx pozemních komunikacích x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x silničním provozu19) xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 6 měsíců x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, která je x xxxxxxx uvedena xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) je xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla5) xxxxxxxx se takového xxxxxxx,

x) byla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxx členského xxxxx zaplacena daň x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx předpis,

d) silniční xxxxxxx xxxx vedeno xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Schengenském xxxxxxxxxxx xxxxxxx20) xxxx x informačním xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 8 x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx pobyt, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pobyt x xxxxx xxxxxxx 6 měsíců v xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxx,

2. sídlo, jedná-li xx o xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx silničního vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxx x druhu x kategorii silničního xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx název xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx označení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xx silniční xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a), xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxx xxxxxxx, a

d) xxxxxx ověřený podpis, xx-xx žádost xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žadatele xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxx xxxx.

(5) X xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxx, kterým xx

1. xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx státem a, xxx-xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx vozidla,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

5. xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx všech členských xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx prohlídce, jde-li x provozované xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, u xxxxx xxx dne xxxx xxxxx xxxxxxxxxx neuplynula xx dni xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx pravidelnou technickou xxxxxxxxx xxxxx §40; xxxxxxxx o technické xxxxxxxxx xx

1. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském státě, xx kterém xx xxxxxxx registrováno, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a,

2. xxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlídce xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx silničních xxxxxxx, xx-xx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 1, xxxx

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx vydanou podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx5),

x) doklad x xxxxxxxx x xxxxxx, x udělení azylu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx x xxxxx přechodného xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx trvalý xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku z xxxxxx xxxxxxxxx státu x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(6) Prokazuje-li xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx silničních vozidel xxxxxxxx plnou xxxx, xxxx být xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem zmocnitele xxxx xxxxxxxxx zmocnitelem xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx právním xxxxxxx vůči xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu27).

(7) Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zapíše xx technického průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx, x registrační xxxxxx,

x) vydá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxx, xxxxx-xx xx x vozidlo xxxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vyžádání.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7b, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel dále xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značku x vydá žadateli xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Registrační xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písmen latinské xxxxxxx a arabských xxxxxx.

(4) Xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vydaných xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky. Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx nálepce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx zápisu silničního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečná závada, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx neopatří xxxxxxxx. Xxxx-xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx.

(5) Ministerstvo oznámí xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx o registraci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx členského státu. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného členského xxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx tomuto orgánu xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7x

§7x zrušen právním xxxxxxxxx č. 337/2020 Sb.

§7b

Registrační značka xx xxxxx x registrační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vlastníka lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žadatelem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx písmen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx číslic (dále xxx "xxxxxxxxxxx značka xx xxxxx"). Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x silničnímu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x registru silničních xxxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přání přidělí, xxxxx

x) xxxxxxxxxx hanlivé xxxx pohoršující výrazy, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x některému xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, náboženství, xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx x xxxx zaměnitelná x xxxxxxxxxxx značkou xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odcizená, xxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxx požadavky xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx značky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zadržené xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x přidělenou registrační xxxxxxx xx xxxxx xxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx uhrazení správního xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x přidělenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx x přidělenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vydány.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přání, xxxxx registrační značka xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 x pro xxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxxxx jiná registrační xxxxxx xx přání.

(5) Xxxxx osoba, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rezervována, xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností žádosti xxxxxx. Xxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zaniká.

(6) Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx vozidlu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxxxxxxx velkými písmeny "XX" xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxx"), xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx používající xxxx palivo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

1. xxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx XX2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 g/km.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx elektrického xxxxxxx x silničnímu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tabulky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx. Před xxxxxxx tabulek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx registrační značkou, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vydány.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx umístění xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

§7x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx změny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxx x xxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x zápis xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx může xxxxx, která xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsána xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dle §7b x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx požádat x

x) xxxxxxxxx xxxx registrační xxxxxx xx xxxxx x jinému xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx provozovatelem x xxxxx je xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jehož xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx značky xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx České republiky xxxx orgány Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx

x) rezervaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx 3 měsíce xxx xxx podání xxxxxxx.

(2) Spolu x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrační xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx silniční vozidlo x provozu.

(4) Xxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxx na přání xxxxxxxxxxx, podá xx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxx značky xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrační xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vozidlu, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx silničních vozidel, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x zápis tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx v této xxxxx xxxxxx podána, xxxxxxxxx xxxxxx.

§7d

(1) Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx již x xxxxxx silničnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) k umístění xx xxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx k silničnímu xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx poškození xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrační xxxxxxx.

(2) X žádosti xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přidělenou registrační xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§7x

(1) Xxxxxx, zničení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přidělenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxx x xxxxxxxxxx vozidlu xxxxxx více xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx odcizeny, spolu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přidělí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx značku x xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §7b, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx něj. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxxx xxxxxxxxxxx značku na xxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx přání vedeny Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx orgány Celní xxxxxx České republiky xxxx zadržené postupem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§7f

(1) Ztrátu, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvědčení x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spolu s xxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx žádosti o xxxxxx nového technického xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x způsob provádění xxxxxx xxxxx v xxxxx technickém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxx xxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§7g

Ministerstvo zajišťuje xxxxxx xxxxxxx registračních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxx. Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydávání.

§7g xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 239/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§7x

(1) Xxxxxxxx vozidlo xxxxx xxxxxxxxxxxx mise xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel ministerstvo. Xx xxxxx silničního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se §6 xxxx. 3 xxxx. x) x x), §7 a 7d7f xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx používaných xxx své xxxxx x zapisují silniční xxxxxxx do xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vede evidenci xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx silniční xxxxxxx xx této xxxxxxxx. Xx obsah evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx první x xxxxx xx xxxxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) x x) a §4 xxxx. 2 a 3 xxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx §7 xxxxxxx obdobně. Vozidla xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xx evidují xxxxx zvláštního xxxxxx22).

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2013 Xx. x účinností od 1.1.2015

§8

Žádost x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) v xxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dosavadního x nového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx provozovatele silničního xxxxxxx, není-li xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx vozidla, xxxx

2. xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, přešlo-li xxxxxxxxxxx k silničnímu xxxxxxx xx stát xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věci.

(2) Žádost x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx silničního vozidla xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx

x) převodu vlastnického xxxxx k silničnímu xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vedle obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx vlastníkovi x xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx. x); je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x novým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx. Žádost podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxx.

(4) K xxxxxxx x xxxxx xxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx se přiloží

a) x případě převodu xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. protokol x xxxxxxxxx kontrole silničního xxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxx 30 xxx, x

3. xxxxxx xxxxx vydaná xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx5), není-li xxxxxxxx xxxxxxx vyřazené z xxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva

1. xxxxxx o nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxx podle xxxxxxx x); k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, nemá-li xx xxxxxxx k xxxxxxxxx, x protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx žadatel xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X oznámení xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x osvědčení x registraci silničního xxxxxxx, xx-xx je Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx plnou xxxx, xxxx být xxxx xxx opatřena xxxxxx ověřeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo podepsána xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje při xxxxxxx jednání xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx27).

(7) X xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx další xxxxx, xxxxx nabyla xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti xx xxxxx podle xxxxxxxx 2, x

x) vlastnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx, xxxx

x) je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má být xxxxxxx jako provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§8x

(1) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx vlastník xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 2, xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rovněž xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx o zápis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx vozidel a xxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 x odst. 4 xxxx. b) xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx zmocnění x zastoupení platí §8 xxxx. 6 xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyrozumí xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, který xxxxxx nepodal, a xxxxxx mu xx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx dosavadní nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, v držení xxxxxxxxx průkaz nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zápis xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx být novým xxxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxxxx §8 odst. 3 xxxx xxxxx, §8 xxxx. 4 xxxx. x) a §8 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x technický xxxxxx má x xxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností x jeho xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§10

Zápis změny vlastníka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx oznámení, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 3 xxxx. x) x x). Xxx zápisu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) zapíše xxxxx x novém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx osvědčení x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx registrační značku x vydá tabulky x přidělenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx postup xxxxx §7c.

(2) Po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkou xxxx xxxxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7, považuje xx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx, xxxxx nabyla xxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxxxx.

(4) Nepředložení technického xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxxxxxxx vozidla ve xxxxx stanovené xxxxx §8a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zápisu nový xxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx.

§11

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxx údaje v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xx xxxxxxx požádat xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxx uvedeného x §4 xxxx. 2 xxxx. a), xxxx

x) xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(2) X žádosti xxxxx odstavce 1 xx přiloží

a) technický xxxxxx,

x) osvědčení x xxxxxxxxxx silničního vozidla, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zapisovaných xxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx změny xxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, x xxxxxxx se dále xxxxxxx

x) xxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x přestavbu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxx změnu xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx x

x) vydá xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx silničního vozidla x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§12

Vyřazení xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyřadí xxxxxxxx vozidlo z xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx5) x xx xxxxx 14 xxx od zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxx xxxx pojistná xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx základě které xxxxxxx nejpozději uplynutím xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx platit xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o vyřazení xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx x registraci silničního xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx28), x všechny xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx registrační xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxxxx záznamu x jeho vyřazení x xxxxxxx.

(3) Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx vyřazeného x xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx životní xxxxxxxxx, x

x) neodstraňovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, zejména karoserii x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 12 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provozu, xxxxxx místa, kde xx vyřazené silniční xxxxxxx umístěno a xxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxx, požádá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla dozvěděl; x žádosti přiloží xxxxxxxxx xxxxxxxx. Doklady x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx x dispozici. Xxxxxxxx 3 x 4 xx nepoužijí.

(6) Xxxx-xx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx silničního vozidla xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xx 10 xxx xxx dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla z xxxxxxx

x) odevzdat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx technický průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4.

(7) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxx vyřazení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud

a) xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx splněna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky provedené x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx provedené xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxx §40; to xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx neuplynula lhůta x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky.

(8) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyřazení xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla osvědčení x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx a xxxxxxx x přidělenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx byl použit xxxxxx xxxxx §7c, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vydá tabulky x xxxxxxxxxx registrační xxxxxxx.

(9) Xxxx žádosti x xxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxxxx zánik xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel na xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přípojného, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxx zákona o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxx zlikvidováno xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě,

3. xxxx zničeno, xxxx

4. xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zániku xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx23) xxxx x xxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx24) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností.

(2) Zničením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém vozidlo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx nepovažuje xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požádá x zápis xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla nejpozději xx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xx skutečnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x). X xxxxxxx přiloží

a) xxxxxx x ekologické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla vydaný xxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 xxxx 2, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx sám,

b) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo Xxxxxxxxx záchranným xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx 3,

x) doklad x xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x odpady23) xxxx trestního xxxxxx, xxx-xx x skutečnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 4,

x) xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osvědčení x registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrační xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. d) xx x) xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx zničeny xxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou životností, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx N1.

(6) Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dále

a) odebere xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přidělenou registrační xxxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx x zápis zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§14

Xxxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vývoz do xxxxxx státu x xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx žádostí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx k silničnímu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x registraci silničního xxxxxxx a technický xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x provedení xxxxxxx x vývozu do xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxx 30 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx, obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx státu, dobu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxxxxx značkou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vozidle.

§14x

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx do 15 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxx1a) xxxxxxxx, xxxxx xx autorizovaným metrologickým xxxxxxxxxx6b) autorizovaným x xxxxxxxxx tachografů. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx žadateli xxxxxx, pokud

a) je xxxxxxxxx xxxxx podniku1a),

b) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx držitelem xxxxx xxxxxxx1a),

x) xx zaměstnancem xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx1a), xxxx

x) xxxx jeho xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx1a),

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxx xxxxxxx1a), nebo

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx1a).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxx xxxxxxx doložit xxxx čestným xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx1a) kartu dílny x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx odcizení xxxxx dílny, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Při xxxxxx xxxxx dílny xx xxxxxxxxxx kartu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odevzdat.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx 10 xxx xxx xxx, xxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, změněna xxxx xxxxxxx6b),

x) osoba, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xx xx kartě xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x držiteli xxxxx xxxxx,

x) došlo xx změně údajů xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx1a) nejméně xx xxxx 2 xxx.

(7) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapíše údaje x autorizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, změně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx digitálního xxxxxxxxxx28).

(8) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zapíše xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xx informačního systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx28).

XXXX TŘETÍ

SCHVALOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§15

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx pouze, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§15x

Xxxxx nesmí xxxxxxx, xxxxxxx, propagovat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx montáž xxxxxxxx, které xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vedených xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě1a).

§15a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 337/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

XXXXX II

SCHVALOVÁNÍ XXXX

§16

(1) Xxx silničního xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx schvaluje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx silničního xxxxxxx, xxxx systému, konstrukční xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx16), xxxxx

x) typ xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx

1. odpovídá xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti x schválení typu x

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí (dále xxx "technické xxxxxxxxx") x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx typem.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxx silničního xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxxxx povolí xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie16), xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochranu xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x

x) výrobce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, konstrukčních xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Při xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4 ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochrany xxxxxx x xxxxxx člověka x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx harmonizované technické xxxxxxxxx x

x) xxxxx xx x typ xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx vyráběno a xxxxxxx xx xxx x omezeném xxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx").

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx7), xxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx typu x

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x

x) výrobce xx způsobilý xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx technických celků xx xxxxxxxxxx typem.

(7) Xxxxxxxxxxxx neschválí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, konstrukční části xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, harmonizované xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx bezpečnost xxxxxxxxxx provozu, životní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx typu silničního xxxxxxx, xxxx systému, xxxxxxxxxxx části nebo xxxxxxxxxxxx technického xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 5 xx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx 6 xx xxxxxx ve xxxxx členských státech.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systémy, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, technické požadavky, xxxxxxxxxxxxx technické požadavky x mezinárodní technické xxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxx výroby silničních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx typem, x xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx.

§17

Xxxxxx x schválení xxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x samostatné xxxxxxxxx celky jsou xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx jeden xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxxxxx vozidla, jehož xxxxxxx systémy, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celky xxxx xxxxxx schváleny (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx"),

x) xxxxxxx vozidla,

e) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxx se xxxx, musí být xxxxxx samostatná xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx členského xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx x schválení xxxx podle §16 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sídlo xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Žádost x schválení typu xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xx xxxx x

1. schválení xxxx xxxxx §16 odst. 2, 4 xxxx 6,

2. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx typu silničního xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3 xxxx 5 x

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x typ xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx sérii.

(5) K xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přiloží

a) xxxxx x obchodního xxxx obdobného xxxxxxxxx xxxxxxxx ve státě xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, v listinné xxxx elektronické xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu, jedná-li xx x schválení xxxx podle §16 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxx, konstrukčních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx,

x) xxxxx opatření k xxxxxxxxx shody výroby xxxxxxx, xxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx typem x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x typ xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx sérii.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx §16 xxxx. 2 xx 6 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx obsahující technické xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení x schválení xxxx xxxxx §16 odst. 4, xxxxx zjistí, xx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x platností xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

§19

Ověření xxxxxxxxx výroby

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx podle §16 odst. 2 xxxx. b), §16 xxxx. 4 xxxx. x) nebo §16 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx výroba silničních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí nebo xxxxxxxxxxxx technických celků xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu.

(2) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx typu, xxxxx xxxxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výroba xxxx její xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo bez xxxxxxxxxx odkladu sdělí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxx požádal.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 a xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2.

§20

Xxxxxxx technických xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x dokumentaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx provozu a xxxxxxx života x xxxxxx člověka a xxxxxxxxx prostředí xxxxx §16 odst. 3 xxxx 5 ověří xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx ověření xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx systémů vozidla, xxxx konstrukčních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxxx x soulad x typem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obdobně x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx konstrukčních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx schváleny.

(3) Ministerstvo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx technické xxxxx x počtu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx schválí xxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xxxxxxx, konstrukční části xxxx samostatného technického xxxxx, vydá xxxxxxxx xxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx je dokumentace xxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") x xxxxxx schvalovací dokumentace x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vozidla xxxx samostatný technický xxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx požadavky nebo xxxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxx ve spojení x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatným xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvede počet xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu, náležitosti xxxxxxx schvalovací xxxxxxxxxxx x způsob vyplnění xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§22

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx již xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s platností xx xxxx území, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §20 xxx x rozsahu, ve xxxxxx xxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, registrace xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx kopii xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 5 x xxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Pokud ministerstvo xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x schválení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx schvalovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x tom, xxx xxxx takto xxxxxxxxx typ xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx kopie xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx x xxxxx x značka schválení xxxx

(1) Výrobce xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxxx xxx je schválen,

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx schválení xxxx, xxxx

x) označit značkou xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx obsahovala xxxxxxxx prvky x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx duplikáty xxxxxxxxxx x shodě.

(3) Výrobce xx povinen xxxxxx xxxxxxxxx konstrukční xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx, označit výrobní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx typu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel se xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx typu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x shodě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx typu.

§24

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhoduje ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 písm. x) a vymezení xxxxx obsažených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx změna xxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 5 xxxx. b).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) nedojde xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a

b) po xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx §16.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxx typu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, schvalovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx i xxxxxx schvalovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx změnami x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §20,

x) xx xxxxx týkají xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x schválení xxxx, nebo

c) xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx technické požadavky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxx xxxxxxxxx typu xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx revize schválení xxxx x xx xxxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§25

Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §28c xxxx. 1, xxxxx xxxxx xx trh xxxxxxxx silniční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx výrobě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků x xxxxxx uvádění xx xxx nedodržuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovené x §28 odst. 1 xxxx. x), x), d), e) x q),

c) xxxx xxxxxxxx výroba schváleného xxxx silničního xxxxxxx, xxxx konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, nebo

d) x xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx již xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx technické xxxxx, xxxxxxx typ xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zakáže xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na trh xx dobu xxxxxxx xxxxx měsíců.

§26

Pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx, kterým se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, harmonizované xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx neodpovídá, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx shodě se xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx trh pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xx xxxxxx výrobce xxxxxx xxxxxxx silničních vozidel xxxxx xxxx xxxxx xx xxx, pokud

a) xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) výrobce xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx silničních xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxx, x xxxxxx identifikační xxxxx (XXX), a xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla xx xxx uvádět x která nesmí xxxxxxxxx 12 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, která

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činností xxxxx §20 odst. 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upravenými xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a

c) xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx budou prováděny xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami.

(2) X povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxx kategorii činností, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxx provádění činností xxxxx §20 odst. 1. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx s uvedením xxxxxxx x xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxx technická xxxxxxxx zkušební xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx pořízení xxx xxxxx ministerstvu.

(5) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx technické zkušebny, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání povolení,

b) xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx, x xxxxxxx výkonu xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx, xxxxxxxxx na přístroje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx prostory xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, požadavky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx posuzování xxxxxxx těchto požadavků x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxxx výrobce a xxxxxxxxxxxxxx zástupce

(1) Xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu, xx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxx x xxxxxxx kontrolu xxxxxx systému řízení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xx zkušebním xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx každého vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xx zkušebních xxxx a xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx,

x) zajistit, xxx xxx každý xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx vozidlo, xxxx xxxxxxxxxxx část xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx typu x umožnit xxxxxxxxxxxx xxxxxx ověření a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxx vozidla x xxxxxxx a xx základě xxxxxx xxxxxx silničních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx ověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxx užívaných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxxx x předložit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx x umožnit xx xxxxxxxx xxxxxx xx zkoušení,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajích xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxx xx má x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je má x dispozici,

m) xxxxxxxx, xxx xxx každý xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx místě xxxxxxxx xxxxxx x plakát x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XX2 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx typu xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx, xxxxx štítku a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx prodeji xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyrobenému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XX2 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; je-li x xxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x xxxxx XX2 u xxxxxx typů,

o) opatřit xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX),

x) xxxx elektronickou xxxxxxxx prohlášení o xxxxx vydaných xxxxx §23 xxxx. 1 xx formátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x xx výzvu xxxxxx údaje z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, že x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx již uvedených xx xxx xxxxx xxxx xxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx prostředí xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedostatků,

r) vydat x xxxxxxx technický xxxxxx, xx-xx být xxxxxxx xx trh x České republice x podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x

x) xxxxx x vozidlu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx na xxx x Xxxxx republice x nepodléhá xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx nádrže xxxx vyrobeného silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x jeho těsné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx vozidla, x xxxxx tyto xxxxx x návodu k xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx údaje xxxx xx prodejním xxxxx xxxxxxxxx umístěny v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výrobce xx xxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx zástupce, xxxxx xx xx xxxxx některého x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx států a

b) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx xxxxxxx, konstrukční části xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxx schválen xxxxx §16 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřit xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uváděním xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx Xxxxx republiky; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx osoby, která xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uvádí xx trh xxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systémy, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x), j), x), x), x), n), x), x), r), x) a t). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx ministerstvo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí; důvody xxx takové xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx povinnosti podle xxxxxxxx 4, xxxx

x) x odnětí xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx norma xxxx jiný technický xxxxxxx přijatý xxxxxxxx x evropských normalizačních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. t) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx změně požadavků xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pohonných hmotách xxxxxx alternativního xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx požadavkům xx 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§28a

Nedokončené xxxxxxxx vozidlo

(1) Xx schvalování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xx §16 až 28 xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx schválení xxxx xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx používá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxx xxxxxxx dále xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx schváleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx stupeň xxxxxx.

(4) Xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxx xxxxx §26, xxxxx xxxxxxxxx 18 měsíců.

§28a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 239/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§28x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxxxx vůči schválení xxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) schválení xxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx státu s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx7), x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx typu uznané xxxxx §22 xxxx. 3.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§28x

Xxxxxx nad xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dohled xxx xxxxxxx silničních xxxxxxx, nedokončených xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx §16. Xxxxxx-xx, xx výrobce xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx typu, je xxxxxxxxx podle povahy xxxxxxxxxx nedostatků uložit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedostatky x xxxxxx příčiny a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx oprávněno x xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nedokončeného xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 10 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx typu.

§28c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 239/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§28x

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx trh x Xxxxx republice xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx typů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5. Xxxxx výrobce xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xx xxxx povinnost xxxxx, xxxxx silniční xxxxxxx xxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Výrobce xx povinen v xxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx prvním uvedení xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky sídlo, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx silniční xxxxxxx xxxxx xx xxx v České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozsah xxxxx nezbytných pro xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx jejich předání xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx nebo stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobce xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky silničního xxxxxxx, výrobce je xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VYROBENÉHO XXXXXXXXXX XXXXXXX

§29

(1) Výrobou xxxxxxxxxxxx silničního vozidla xx rozumí výroba xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx něž byla xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušný x xxxxxx xxxxxxxx xx kterýkoliv xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o pohonných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se §28 odst. 1 xxxx. x) a §28 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx výrobce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx trvalého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, pro který xx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx záručního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxx doložena xxxxxx doklady:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, x fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu vozidla, xxxxxx údajů o xxxxxxxxxxxxxxx provozních, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlastnostech,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x českém xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxxxxxx technických celků xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx vozidlo, nebo xxxxxxxxxx protokolem.

Rozhodnutí x technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxx vozidla

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schvaluje xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla. Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxx vlastností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může uložit xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx způsobilost každého xxxxxxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx §30. K xxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx technický xxxxxxxx vydaný zkušební xxxxxxx x protokol x technické prohlídce, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx pravidelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40. Technickým xxxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx technických xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx vyrobeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx prodeje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx firmu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx trvalého nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

b) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

c) xxxx, xxx xxxxx xx xxx silniční vozidlo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

§33

(1) X případě xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobeného silničního xxxxxxx xxxx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxx xxxxxx silničního vozidla, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx vozidel, která xxxxxxxxxxx registraci, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vzor xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxxx §31 xx §33 se xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx; příslušný xx xxxxxxxxxx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§33x

(1) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 60 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xx žádost x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxx schválení vozidla x platností xx xxxxx členských státech xx xxxxxxxx §30. X xxxxxxx musí xxx xxxx přiložen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanicí, xxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vydá-li xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, nelze u xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxxxx xxxxx §31 xx §33.

§33x

Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vydání xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek. Xxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x formu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 193/2018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2018

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX DOVEZENÉHO XXXXXXXXXX XXXXXXX

§34

(1) Xxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti. Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti je xxxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavy, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx poslední xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stát,

b) xxxxxxxx vozidlo, xxxxx xxxxxxxxx způsobilost xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx schválení xxxxxx xx všech členských xxxxxxx,

x) silniční xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx podle §22 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxx vozidlo, na xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx §33a.

(3) Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxx x obchodní xxxxx stanovený výrobcem, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxx který xx xxx silniční xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) K žádosti x schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx vydáno, x xxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx přípojného vozidla, xxx-xx xxxxx, nebo xxxx doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanicí.

§35

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválí technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx použitelné pro xxxxx kategorii xxxxxxx x Xxxxx republice x době výroby xxxxxxx, xxxxx-xx xx x

x) nové xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx schválené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu,

b) x xxxxxxxx vozidlo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxx jednotek xxxxxxx xxxxxxx25).

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxx danou xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) od xxxx první xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx než

1. 8 xxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx M1, X2, X1, X, O, X xxxx S, xxxx

2. 5 let, xxxxx-xx xx x xxxxxxx ostatních kategorií, x

x) splňuje xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX 2, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1, X2 xxxx X1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protokolem vydaným xxxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx použije §22 xxxx. 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu vozidla, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx registraci, vydá xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX NA XXXXXXXXXX VYROBENÁ X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x technických xxxxxxxxx, které musí xxxxxxx splňovat, xxxxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xx

x) xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) odrušení xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxx výjimku i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xx d) xx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ukončení diplomatické xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

VOZIDLO X XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX

§36

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx provoz může xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozováno xxxxxxxx xxxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx udržovat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pokynů xxx xxxxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být měněn, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx výměně xxxxxxxxx xxxxx vzdálenosti. X xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vystaví xxxxx, xxxxx tuto opravu xxxx výměnu xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx protokol stanici xxxxxxxxx kontroly při xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole. Xxxxx protokol xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), není-li, xxx výrobní xxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx počítadla xxxxx xxxxxxxxxxx a

d) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opravu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx nezpůsobilé xxxxxxxx xxxxxxx x provozu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) pro xxxxxx v technickém xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx stanovenou prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) byly xx xxxxxxx provedeny xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx XXX.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx silničním xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilost x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx upozornit xxxxxxxxxxxxx vozidla na xxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění, xx xxxxxxxxx změny bude xxx za následek xxxxxxxxxx nezpůsobilost silničního xxxxxxx x xxxxxxx.

§38

Silniční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x provozu

(1) Xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx silničních vozidel xxxxxx xxxxx,

x) na xxxx xxxx umístěna xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, způsobem umožňujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla,5)

e) xxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedenou x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedenou xxx xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxx technickou prohlídkou xxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxx uplynula lhůta xxxxx §40; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx vozidlo, u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) které nemá xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při jízdě xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx silničním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozlišovací xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx rozlišovací xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx XX.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, výrobě xxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatných xxxxxxxxxxx celků (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) výrobce pro xxxxxxxx vozidla, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyvíjí xxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebny, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zkušební xxxxxx povolí, pokud xxxxxxx xxxxxx, xx x hlediska svého xxxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxx zkušebním provozu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx života xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může pro xxxxx účel v xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx žadatel xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx žadateli. Xxxxx xxxx lze xxxxx opakovaně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx kniha xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technické zkušebny, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx technická xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajistit, xxx xxx zkušebním xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx nebo zdraví xxxxxxx,

x) xxxxxx tabulky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem zkušebního xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x každé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx silničního xxxxxxx v xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jízdy xxxxxxxx vozidlo dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) mít xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobené xxx xxxxx xxxxxxx x

x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 3, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provoz, xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx odejme xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušili povinnosti xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx místa xxxxxxxxxx

(1) Silniční vozidlo, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx schválena a xxxxx xxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx na xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx distribuce x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx

x) xx xxxxxx jízdy x xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolí manipulační xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla,

b) xxxxxxx pro xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxxxx vozidla a xxxx xxxxxxx s xxxxxx značkami, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx. Knihu xxxx xxx vydat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx; x žádosti xx xxxxxxx použitá xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxx, dopravce nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx manipulační provoz, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkami xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozu,

b) vést xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx silničního xxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxxx xxxxxxxx tabulkou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jízdy xxxxxxxx xxxxxxx dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx záznamem x prováděné jízdě x

x) xxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sjednáno xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Silniční xxxxxxx, které xx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx registrační xxxxxxx. Xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxx značkami a xxxxxxxxx knihu. Xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxx; x žádosti xx xxxxxxx použitá xxxxxxxxx kniha.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přidělenou xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 10 dnů xxx dne umístění. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx vyznačí xxxx její platnosti x xxxxxxxx značky xxxxxxxxx v evidenční xxxxx.

(7) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozu, pokud xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem porušil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxxxx opakovaně xxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

§38x

(1) Na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx, dovozce nebo xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx je

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přestavba, kterou xxxxx provést xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx silničního xxxxxxx xxx xxxx prodeji.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxx omezí xx xxxx xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxx; xxxx platnosti nesmí xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx o registraci xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebny, xxxxxxxx xxxx dovozce, kterým xxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx, doloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38a x 38b x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dvanáctého xxxxxx ode dne xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přidělenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38a a 38b xxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xxxxx, xx 15 xxx ode xxx, xxx ke xxxxxx, odcizení, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx tabulky xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxx tabulku x xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx s přidělenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vydané xxxxx §38a, 38b xxxx xxxxxxxx 2 xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx,

x) xx 5 dnů xxx xxx

1. odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx přidělených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx doby xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxx zbytečného xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx tabulky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx další xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx, provedení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx knihy, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x evidenční knihy x způsob vyznačení xxxxxxxxx xx tabulce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxx x tomuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku x omezenou platností xxx vývoz xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x vydá xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značky x xxxxxxxx platností xxx xxxxx do xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vývoz xx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx značky s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x technické xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxx 30 xxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx5) x

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o přidělení xxxxxxxx registrační xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vývoz do xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zápisů x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vývoz xx xxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 63/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

§39

Xxxxxxxxxxxx silničního vozidla xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiném xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx ve xxxxx 4 xxx xxx xxx xxxxxx vozidla xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxx ode xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxx-xx o silniční xxxxxxx xxxxxxxxx

x) M1, X1 xxxx X2 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. a),

b) X1 x xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) Z xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx sněhu xxxx xxxx x xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a).

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zápisem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxx registrováno x xxxxx státě, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxx pravidelně xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx sněhu xxxx xxxx, X1, X1 xxxx L

1. x xxxxxx přednostní xxxxx,

2. xxxxxxx v evidenci xxxxxxx taxislužby xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxx, xxxx

x) X2, X3, N2, X3, O3 xxxx X4.

(3) Xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v jiném xxxxx, přistaví xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídce xx xxxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 4 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx O1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x); xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xx xxxxxxxxx objemem xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřevyšujícím 50 xx3 nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí xxxxxxxxxxxxx 50 xx.x-1 xxxxxxxx šlapadly, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx silniční vozidlo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se odstavce 1 až 3 xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxx. Lhůta xxx provedení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx ode xxx xxxx první xxxxxxxxxx x jiném členském xxxxx. Lhůta pro xxxxxxxx pravidelné technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ode xxx provedení poslední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zápisu silničního xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx vozidel nebo xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx xxxx bezprostředně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve lhůtě

a) 2 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely xxxxxx silničního vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1,

x) 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pravidelně xx xxxxx 1 xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxx-xx x xxxxxxxx vozidlo xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxx

x) 4 xxx xxx xxx xxxxxxxxx technické prohlídky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 4 xxx ode xxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(6) Xx-xx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §40 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx35), ministerstvo 60 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx technickou prohlídku xxxxxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40 odst. 1 xx 3.

§41

§41 zrušen právním xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§43

§43 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 239/2013 Sb.

§47

Xxxxxxxxx prohlídka

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídky silničních xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx schválení xxxxxxxxx způsobilosti silničního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registru silničních xxxxxxx,

x) technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrole xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem schvaluje xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx povinna xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Měření emisí x rámci technické xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx stanici xxxxxx xxxxx xxxx provedením xxxxxxxxx kontrolních úkonů xx xxxxxxx technické xxxxxxxx. X provedení xxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxx, xxxxx předá xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx měření xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxx v rámci xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx úkonů xxxx xxx 30 xxx, x provedenému xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx technického stavu x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§48

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zjišťuje, xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx stanovenými pro xxxxxxxxx stav vozidla xxxxx xxxxxxx.

(2) Stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seřízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Stanice xxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx uvedenými x xxxxxxxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx x v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předá xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla pozbývá xxxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxx v souladu x xxxxx uvedenými xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx

x) ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§48a

Informační systém technických xxxxxxxxx

(1) Informační xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx technické kontroly x stanic xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nálepek. X xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x stanici xxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx technická prohlídka xxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17).

(3) Správcem xxxxxxxxxxxx systému technických xxxxxxxxx je ministerstvo.

(4) Xxxxxxxxxxxxx stanic xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předávají xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek. Xxxxx, obsah a xxxxxx předávání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajským úřadem xxxx kopie povolení x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou působností,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), nebo

c) xxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx kopií xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx než kopie xxxxxxxx xxxxx písmene x).

(6) Správce informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x zaměstnancům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx absolvovali školení xxx používání xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému technických xxxxxxxxx. Školení xxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřetržitý dálkový xxxxxxx k informacím x informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek

a) Policii Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) krajským xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nezbytném pro xxxxx provádění xxxxxxxx x vedení řízení x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(8) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 6 xx nevztahují na xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx provádějí xxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí").

§49

Technickou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je způsobilá xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx nepříznivě xxxxxxx xx životní prostředí, xxxx

x) nebezpečná xxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxxxxx jízdy silničního xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích nebo xxxxxxx prostředí.

§50

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxx zjištěny xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx technickou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxxxx.

(2) Stanice technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, měsíc x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxxxxx měsíce x roku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

§51

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx26) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx vážná xxxxxx, xx xxxxxxx technicky xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx na dobu 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx technické prohlídky xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu vozidla xxxx xxx dne xxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx je xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx zjištění xxxxx xxxxxx platí xxx xxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx §50 xxxx. 2 obdobně.

(3) Pokud xxxxxxxxxxxx silničního vozidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxx bude-li opakovanou xxxxxxxxxx prohlídkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx (§37) x xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit xx xxxxxxx náklad xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52

(1) Pokud je xxxxxxxxxx prohlídkou xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěna xxxxxxxxxx xxxxxx, xx vozidlo xxxxxxxxx nezpůsobilé x xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odstranění xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přistavení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídce.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx silničního vozidla xx zadní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx nebezpečná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxx xxxxxxxx kontrolou x jiném xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxx 1 písm. x) a c) xxxxxxx.

§52a

(1) Obdrží-li ministerstvo xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsaného x xxxxxxxx silničních xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx vozidla byla xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, postoupí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Obdrží-li ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26), x něhož xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxx registrovaného x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nebezpečná xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx.

§52x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxxxxxx určených x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx místě provést xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

(1) Výrobu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla a xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxx, xxxxxxxxxx závad, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx vyplnění x xxxxxxxx na xxxxxxx x registrační značkou xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§54

Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx technické xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx technické xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx specializované xx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se stanoveným xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud:

a) xx xxxxxxxxx potřeba technických xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxx uvažovaná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyšší než 80 % kapacity xxxxxxxxxxx kontrolních linek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx území xxxxxxx xxxxxxxx okresu x

x) xx-xx počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve stanicích xxxxxxxxx kontroly na xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx provozována, xxxxx xxx 80 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx x provozu, xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanic technické xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x centrálního xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy x 1. xxxxx x x 1. xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 12 měsíců.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx technických prohlídek xx území xxxxxx xx stanoví x xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých kategorií xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, věkového xxxxxxxxx xxxxxxx, lhůt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx provedení jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanic technické xxxxxxxx, xxxxx produktivních xxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeden xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a časové xxxxxxxxx pravidelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxx kontrolní xxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a N3 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx z počtu xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x časové xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx technických prohlídek xxx xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxx.

(8) Časová pracnost xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxxx prohlídky na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxx xx předcházejících 12 xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 26 x, xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 33 m. Kontrolní xxxxx pro užitkové xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 42 x.

(10) Xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, udělí xxxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx 18 xxx, xxxx svéprávní x xxxxxxxxx,

x) žadatel zajistí, xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jen osoby xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika,

c) žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti x kladná stanoviska xxxxxxxxxxx orgánů podle §55 xxxx. 2,

d) xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším technickým xxxxxxxxx x programovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx a aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(11) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx podstata souvisí x podnikáním, xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s předmětem xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx9b) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x vydání xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Druhy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x programové vybavení xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx x souvisejících xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístrojů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§55

Žádost o udělení xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx technické kontroly

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) druh xxxxxxx technické xxxxxxxx,

x) xxxxxx, popřípadě xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx, x

x) termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx objektu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx technologického xxxxxxxx kontrolní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x popřípadě jiného xxxxxxxxx zájmu a

d) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxxxxx žadatel x žádosti xx xxxxxx posouzení jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx trestů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx orgánem xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, přiloží xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx starší xxx 3 měsíce.

§56

Rozhodnutí x oprávnění x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) adresu provozovny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx linek xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x počet xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx linkách,

d) xxxxxxxxx vybavení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x

x) omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx x rozhodnutí x udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x délce 24 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto rozhodnutí. Xx dobu xxxxxx x vydání osvědčení xxxxx §57 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx tato lhůta xxxxxx. Xxxx-xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x této lhůtě xxxxxxx, pozbývá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxx. Krajský úřad xxxx na xxxxxx xxxxxxxx oprávnění lhůtu xxxxxxxxx prodloužit, pokud xxxxx, že xx xxxxxx možné dodržet x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobil, xxxxxx předpokládat xxx xxx nemohl xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x udělení xxxxxxxxx k provozování xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxxxxxxxxx číslo x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů xxxxxxx xxxx9c).

(4) Xxxx změnou xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické kontroly xxxxx odstavce 1 xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pouze xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54, kromě xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx krajského úřadu, xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx podle §54 v případě, xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxx vydaném oprávnění x provozování stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §54. Xxxxxxx úřad xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení x stavebně xxxxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zašle xxxxxxx xxxx ministerstvu.

§57

Osvědčení k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xx xxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxx. Osvědčení xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osvědčením xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx technické xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti osob xxxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly,

b) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx jakosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx ministerstvu.

(5) Xxxxxx ověření plnění xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vnitřní kontroly x systém řízení xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§58

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické kontroly xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 odst. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů vozidel x xxxxxxxxx nástaveb xxxx malých xxxxx xxxxxxx xxxx schválením xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx platného xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §56 x x podmínkami xxxxx §54,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx používané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx navázány xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx a x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48,

x) xxxxx x zahájení xxxxxxxxx prohlídky x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technických prohlídek,

g) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 7 x §53 xxxx. 2,

x) byly uveřejněny xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyvěšením xx xxxxxxx přístupném xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, systém xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx výsledků technických xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx příslušnému krajskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedených v xxxxxxx x dokladů xxxxx §55 nebo xxxxx §56 xxxx. 4 xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx k xxxxx změnám xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanice technické xxxxxxxx xx xxxxxxx xx základě vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx systému vnitřní xxxxxxxx podle §57 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§58x

Xxxxxxx úřad nejméně xxxxxx za 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

§59

Odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx technické kontroly, xxxxxxxx

x) xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxx jeho vydání, xxxx

x) o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx.

§59a

Pokud xx xxxxxxxx x žádostí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. x) doručena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nezměněných podmínkách xxxxx §56 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, na xxxxxx provozovatel hodlá xxxxxxx provozování stanice xxxxxxxxx kontroly, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 3 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§59x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§59x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených k xxxxxxxx nebezpečných xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx14) může xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozovatel xx xxxxxxxxx platného oprávnění x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxxxx nebezpečných xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx,

x) xxxxxxx jedna xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx k přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx prohlídek,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx právo užívat xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x

x) xx xxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených x přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxx x rozsahem xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených x xxxxxxxx nebezpečných xxxx.

(3) Podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebezpečných xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx platného oprávnění x xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebezpečných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dobu, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x přepravě nebezpečných xxxx, xxxxxxxx

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) o xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Osoba podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud

a) xx xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x potřebným xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. b) xxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxx v xxxxxxx, xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Závěrečné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx za xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx činnostmi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, potřebný xxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx výuky, rozsah xxxxxxxx potřebných xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxx, organizování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxx určených k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxx komisí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx

§60

(1) Xxxxxxxx technické xxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx technika rozhoduje xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu.

(2) Profesní xxxxxxxxx kontrolního technika xxxx xxxxxxxxxxxx osobě, xxxxx

x) xx alespoň xxxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou xxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxx opravě xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 3 xxx,

x) xx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxx vozidla xxxxxxxxx X2 a M3 xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx C xxxx X1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek (xxxx jen "výuka x xxxxxxxxx kurzu"),

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx pravomocně odsouzen xxx trestný xxx xxxxxxxx úmyslně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx úmyslně, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxx nehledí, xxxx xx nebyl xxxxxxxx x

x) není xx xxxxxx xxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek; xx střetu xxxxx xx xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo opravě xxxxxxx, xxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků,

2. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx opravy xxxxxxx, xxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx nebo

3. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v prodeji xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx zjištění, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9b) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Žádá-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správním xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx příslušníkem, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzovanou xxxxxx xxxx orgánem xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na měření xxxxx xxxxxxx; splnění xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) xxxx 3 xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§61

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx na xxxx 3 let xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx záznamem xx profesního osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prodlouží xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvoval xxxxxxxxxxxx kurz a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx x

x) xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 písm. x), x) x f).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika podle §60 odst. 2 xxxx. b), x) x x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx povinnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 písm. x), x) x x). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek, lze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx omezeno xx xxxxxx emisí xxxxxxx, při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4 xx k podmínce xxxxx §60 odst. 2 xxxx. x) xxxx 3 nepřihlíží.

§61a

Povinnosti kontrolního technika

(1) Xxxxxxxxx technik je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, způsobem x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkami xxx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxx §48,

x) x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyznačovat xxxxxxxx závady x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x vložit xxxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx účelem dokumentaci xxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx měření xxxxx x

x) informovat xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxx závad.

(2) Kontrolní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění, ztrátu xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx je ve xxxxxx zájmů ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek.

(3) Kontrolní xxxxxxx, jehož oprávnění x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx omezeno xx xxxxxx emisí xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§62

(1) Xxxxx x xxxxxxxxx kurzu x x prohlubovacím xxxxx xxxxxxxxxxx v teoretické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to na xxxxxxx pověření xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s uděleným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxx x xxxxxxx, xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx si za xxx účelem xxxxx xxxxxxx tříčlennou zkušební xxxxxx. Xxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx je zaměstnanec xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kurzu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika x xxxxxx provádění, xxxxxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

STANICE XXXXXX XXXXX

§63

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx měření xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostor provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx vlastnické xxxx xxxx xxxxx x užívání xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vybavení, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxxxxx měření xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx technika, a

e) xx vytvořenu vnitřní xxxxxxxxxxx strukturu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění řádného xxxxxx xxxxxx emisí x xxxxxxxxxxxxx činností.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx měření xxxxx xxxxxxx vedle xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx uvede xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx provozovat, x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx přiloží xxxxxxx

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právo x užívání k xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx užívání,

c) xxxxxx obsahující jména x bydliště xxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx dokládající xxxxxx xxxxx žadatele x xxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxx správního řádu xxxxx

x) druh xxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) adresu xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx měření emisí xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx vozidla, xxx-xx x neveřejnou stanici xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxx emisí xxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxx, přístroje, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx úkonů a xxxxxxxxxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí zajistí xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxx stanice měření xxxxx, aby

a) stanice xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx povolením x xxxxxx provozování,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení kontrolního xxxxxxxx,

x) stavební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostor, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx řádné xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přístroji, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx provádění xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx emisí xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxx x zahájení měření xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) byly xxxxx xxxxxxxxxxxx protokoly x xxxxxx emisí,

i) xxxxxxx měření xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx odměňovány xxxxxxxx, xxxxx by je xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§65

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odejme, pokud

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měření xxxxx přestal splňovat xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx nebo

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dále xxxxxx, xxxxx byly xxx xxxxxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx požádat xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§66

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxx vydaného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxx xxxxxxx u provozovatele xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§67a

§67a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§68

§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§69

§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§70

§70 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

§71

§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 193/2018 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX STANICE

§72

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá oprávnění xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxxx technické xxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje tyto xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx držitelem platného xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx činnosti odborně xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo odejme xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jestliže xxx provádění technických xxxxxxx byly závažným xxxxxxxx porušeny povinnosti xxxxxxxxx tímto zákonem.

(4) X vydání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx držitel oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odňato xxxxx odstavce 3, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx technických xxxxxxx vozidel před xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxx k provozu xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxx xxxxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úspěšně xxxxxxxxxx základní nebo xxxxxxxxxxxxx výcvik x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) složil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanic, xxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxx odstavce 1 x osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX KONTROLY X XXXXXX XXXXXX XXXXX

§72x

(1) Xxxxxxx stanic xxxxxxxxx xxxxxxxx x stanic xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx17), jehož správcem xx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo stanice xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxx, adresa xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

2. název, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx osobu,

b) údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx, oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebezpečných xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x výměnných nástaveb xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx

1. xxxxx a adresa xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x

3. xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2021 Sb.

(4) Xxxxx x jejich xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stanic xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX SILNIČNÍHO XXXXXXX

§73

(1) Přestavbou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx provozovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mechanismu xxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx druhu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vozidla x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx lze snížit xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vozidlo jednoúčelového xxxxxxx.

(4) Přestavbou vozidla xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xx na nově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx technické požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx hluk xxxxxxx, xxxxx škodlivin xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx prvky xxxxxxx x pasivní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx vozidla xxxxxxx karoserie xxx xxxxxxx jen v xxxxx jedné xxxxxx xxxx vozidla.

(6) Xxxxxxxxx-xx xx xxxx doplňuje-li xx vozidlo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx nejedná, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx k xxxxxx xxxxxxx.

§74

(1) Xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, povoluje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx právním předpisem.

(3) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx těmito xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx popisem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) návrhem xx změnu údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx technická způsobilost xxxx,

x) xxxxxxxxxx protokolem xxxxxxx xxxxxxxx stanicí x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX A XXXXXXXX XXXX

§75

(1) Výbavou xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxxx provozu, xxxxxx a opravám xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx před xxxxx xx zdraví, xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pro zvýšení xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx předávání xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx kolo, xxxxxx, xxxxxxxxx trojúhelník, xxxxxxxxxx xxx připevnění xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx vzduchu, xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx dílem xxxx xxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx původního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx, na xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxxx typu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxx stanovit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, náhradní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx světla, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pneumatiky xxxxxxxxxx nouzové xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výstražný xxxxxxxxxxx xxxx hasicí xxxxxxxx. Xxxxxx povinné xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vozidle x technické xxxxxxxxx xx povinnou xxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vozidel prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§76

(1) Výbavu xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x technickým xxxxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxx, xxxxx je určena xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobilost.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx třetí tohoto xxxxxx.

§77

Xxxxxxxx hmoty a xxxxxx

(1) Provozní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kapalina xx xxxxxxxxxx systému xxx chlazení motoru xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x mazací xxxx xxx zajištění technické xxxxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vozidla xxx xxxxxxxx xxxxx pohonné xxxxx10) a xxxxxxxx xxxxx předepsané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx silničních motorových xxxxxxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx11) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx normami.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§78

(1) Xxxxxxxx vozidlo xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k provozu xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xx schvalování technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx se xxxxxxxx část xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx část xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mobilních xxxxxx, průmyslových zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx motorů, způsob xxxxxxxxxxx x podávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§79

(1) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx druhá x část xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx traktorů a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxx část xxxxxx s xxxxxxxx §40.

(2) Povinné registraci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx však xxx xxxxxxxxxxx na žádost xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx technický průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X, X nebo X, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiném xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídce xx xxxxx 4 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx registru xxxxxxxxxx vozidel x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx

x) 2 let xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 40 xx.x-1, nebo

b) 4 xxx xxx xxx xxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x vozidlo xxxxxxxxx x písmenu x).

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx X, X xxxx X bezprostředně xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla se xxxxxx xxx dne xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx počítá xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky x xxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zápisu zvláštního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X, X xxxx X, xxxxx xxxx bezprostředně před xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx registrováno x xxxxx xxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxx 4 xxx ode xxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx účely zápisu xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) 2 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, jde-li x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx rychlostí xxxxxxxxxxx 40 xx.x-1, xxxx

x) 4 let xxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesnických xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mobilním xxxxxxxx.

(8) Xxxx technického xxxxxxxxx zvláštního vozidla x xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zvláštního motorového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx způsobem stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX VOZIDLA

§79a

Registr xxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kraje, x výjimkou Středočeského xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Kolíně x x Xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx historického xxxx sportovního vozidla xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx závod;, xx Xxxxxxxxxxxx kraji xx místně xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Kolíně x x Xxxxx xx xxxxxx příslušným úřadem Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

(2) Xxx registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydá xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx sportovního xxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxx xxxx technický xxxxxx vozidla. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vozidlo x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx registrační xxxxxxx xxx sportovní xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxx sportovní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x technickém xxxxxxx x x xxxxxxx sportovního vozidla, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx x'Xxxxxxxxxx) xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx).

(4) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidel platí §4 odst. 2 xxxx. x), b) xx x) x x), §4 odst. 3 xxxx. a) xx x), x), x) a x) x §6 xxxx. 3, 4 x 5 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zapsaného x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xx žádostí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla v xxxxxxxx silničních xxxxxxx x technický xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tabulky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a sportovních xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx historického x xxxxxxxxxxx vozidla x vzor xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx historických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§79x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx splnilo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla provádí xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx federací historických xxxxxxx (Fédération Xxxxxxxxxxxxxx xxx Véhicules Xxxxxxx) xxxx Mezinárodní automobilovou xxxxxxxx. Xxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx historického xxxxxxx. Xxxxxxxx testování xxxxx xxxxxxx 24 xxxxxx ode dne, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx denního užívání xxx vlastní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxx pokud xxxx schválena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx testování x prohlídku xx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly.

(5) Xxxxxxxxx sportovního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo uděleno xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Výsledek xxxxxxxxx vyznačí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku následujícího xx kalendářním roce, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx sportovního xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Sportovní vozidlo xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxx xx těchto podmínek:

a) xx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vozidlo xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx sportovní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx automobilovou xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sportovním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výsledku testování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx sportovního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, způsob x xxxxxxxx testování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vozidla x xxxx žádosti x xxxxxxxxx testování xxxxxxxxxxxx x sportovního xxxxxxx.

§79c

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které je xxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxx silničního vozidla.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 provádí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §79b xxxx. 2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x protokolu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx 24 xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla provedlo.

(3) Xxxxxxxxxxxx silničního vozidla xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx předložit xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx silničního vozidla xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §79a xxxx. 1 x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Místně xxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx údaj x xxxxxxxxxx původnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx. Xxxxxx x uznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx historickou původnost xx xxxxxx xx xxx ukončení platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx x uznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX

§80

(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx dozor xx xxxxxx podmínek provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, podle mezinárodních xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika vázána, xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou působností x Česká xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo

a) xx xxxxxxxx registru silničních xxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxxx, změnách x xxxxxx technické způsobilosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx x výbavy xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) povoluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx silničního xxxxxxx x malé xxxxx xxxxxxxxxxx jiným členským xxxxxx s platností xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx povolení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyrobeného xxxx xxxxxxxxxx vozidla,

f) xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxx vozidel, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx technických celků xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxxxx, konstrukčních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xxxxxxx způsob x xxxxx k odstranění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nad xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx výroby silničních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xx provozu, je-li xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožen xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx technických xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx x osvědčení xxxxxxxxxxx technika x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních komunikacích,

k) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx technické prohlídky xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

m) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx registr stanic xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx emisí,

r) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přístroje nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek,

s) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x emisích, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výrobu x xx xxxxxxx xxxxxxxxx obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karet xxxxx,

x) xxxx centrální xxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6b),

x) xxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o registraci x xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx, xxxx přípojného xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx x registraci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo přípojného xxxxxxx, které xxxx xx xxx podání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x odnětí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zapisovaných v xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxxxx značku x xxxxxx tabulky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osvědčení silničního xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx, dlouhodobém x xxxxxxxx vyřazení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla z xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovezeného xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx x technickém xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

h) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx stanice měření xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx registraci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx registrované v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, Xxxxxxx úřad x Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy

a) xxxx registr historických x sportovních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx historickým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přiděluje xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx historické xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla,

d) xxxxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxxxx, xxxxxxxxx sportovním xxxxxxxx xxxxxxxx registrační xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se zvláštní xxxxxxxxxxx značkou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx protokolu o xxxxxxx testování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx protokolu x xxxxxxxxx sportovního vozidla,

g) xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vozidel.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroluje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx12) xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x plakátu x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx XX2 v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxxx x §24 xxxx. 2 písm. x).

§81

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajské xxxxx, xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxx státního odborného xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Zjišťují, xxx xxxxx, jimž xxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, (xxxx xxx "xxxxxxx osoby") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx krajskými xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx státní xxxxx xx věcech xxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxx ministerstvo. Při xxxxxx vrchního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo xx xxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Pověření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Zjistí-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektu způsob x xxxxx x xxxxxxxxxx jejich příčin.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohlo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx xx místě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 30 xxx xx xxxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxx x odnětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydaného x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty druhé, xxxxxx-xx xxxxxx řízení xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxx xxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx technické xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí xxxxxxxx v xxxxxx x přestupku provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxx-xx takové xxxxxx zahájeno.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx přistavila xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pochybnosti x dodržení stanoveného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o tom, xx vozidlo je xxxxxxxxx způsobilé k xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x opakované xxxxxxxxx prohlídce xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Opakovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nahrazuje xxxxxxxx bezprostředně předcházející xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx odlišné.

(6) Xxxx-xx důvodné pochybnosti x xxxxxxxxxx stanoveného xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx technických xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x zvukově-obrazové xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanice technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx byl xxxxxx pořízen a x jakém xxxxxxx xxx pořízen. Xxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx provádějícím úkony xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§83

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) provozuje na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

b) xxxxxxxx x xxxxxxx x §8 odst. 2 x xxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 x xxxxx xxxxx jiného údaje x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §12 xxxx. 3 nezabezpečí xxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxx nepoškozovalo xxxxxxx prostředí, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx podstatných částí,

e) xxxx vlastník silničního xxxxxxx v xxxxxxx x §12 xxxx. 4 neoznámí xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxx x účel xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §12 xxxx. 6 xxxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx silničního vozidla x xxxxxxx vydané xxxxxxx s přidělenou xxxxxxxxxxx značkou, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx místa, xxx xx vyřazené xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxx x účel xxxx xxxxxxx,

x) jako vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx nepožádá x xxxxxxx x §13 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15a xxxxxx, xxxxxx, propaguje, xxxxxxx xxxx provádí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx změně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 4 změní xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 odst. 4 xxxx xxx nepředá xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx ujeté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx x §38 odst. 1 xxxx. a) provozuje xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §38 xxxx. 1 xxxx. x) provozuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v registru xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu,

o) xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §38 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx silniční vozidlo, xx xxxx není xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umístěna xxxxxxx x xxxxxxxxxxx značkou, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx nebo příslušným xxxxxxx xxxxxx státu,

p) x rozporu s §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §38 odst. 1 xxxx. x),

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x rozporu s §38 odst. 1 xxxx. f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx vozidel, xxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx technickém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §60 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky silničních xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního technika,

s) xxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxx x §61a xxxx. 1 xxxx. x) neprovede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobem x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek,

t) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §61a xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx závad xx záznamníku xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu §61a xxxx. 1 xxxx. x) nevloží xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx provozovatelem xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx technik xx xxxxxx xxxxxxx majetkového xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §61a odst. 1 xxxx. a) neprovede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxxxxxx podmínkami xxx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx prohlídek,

w) xxxx xxxxxxxxx technik v xxxxxxx x §61a xxxx. 2 neoznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx kontrolního xxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x),

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x), i), x), m) xx x), x) xx x) xxxx x), xxxx

x) 10 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx do 5 000 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nelze projednat xxxxxxxx na místě.

§83x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx karty xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím tachografy x xxxxxxxx xxxxxxx1a),

x) xxxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx silniční vozidlo, xxxxx x xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx zapsáno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. x) provozuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přidělenou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) nepožádá x xxxxxxx x §8 xxxx. 2 o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

e) nepožádá x rozporu s §11 xxxx. 1 x xxxxx změny xxxxxx údaje v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

f) xxxx vlastník silničního xxxxxxx v xxxxxxx x §12 odst. 3 nezabezpečí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby neohrožovalo xxxx nepoškozovalo xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx s §12 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxx místa, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla v xxxxxxx x §12 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx vydané tabulky x přidělenou registrační xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx silniční xxxxxxx umístěno x xxxx jeho využití,

i) xxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx dílny v xxxxxxx x §14a xxxx. 4 xxxx 5 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx s §14a xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §15 xxxxx xx trh xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, konstrukční část xxxxxxx, samostatný technický xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx silniční vozidlo, xxxxxxx xxxxxxxxx způsobilost xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §15a xxxxxx, xxxxxx, propaguje, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx určené x xxxxxxxxxxx změně xxxxx xxxxxxxx tachografem,

m) jako xxxxxxx xxxx dovozce xxxxx xx trh xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx část xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx podle §25 xxxx. 3,

x) uvede xx trh silniční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx technickou zkušebnu xxx povolení podle §27 xxxx. 1 xxxx x xxxxxxx x xxxxx povolením,

p) xxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxxx §28 xxxx. 4,

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, systém xxxxxxx, konstrukční xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx podle §28c xxxx. 2,

x) x xxxxxxx x §28d xxxx. 1 neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx technických xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §28d xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx uvedení xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

v) v xxxxxxx x §28d xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytnutí údajů xxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §33c xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 4 xxxxx záznam x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na počítadle xxxxx vzdálenosti,

y) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §36 xxxx. 4 nebo xxx nepředá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepředá xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly při xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrole xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx ujeté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §36 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §37 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx na vozidle xxxx xxx za xxxxxxxx xxxx technickou xxxxxxxxxxxxx x provozu,

b) xxxx provozovatel silničního xxxxxxx x xxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx vozidlo, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §38 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) jako provozovatel xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx s §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx, xxxxx technická xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §38 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §38 odst. 1 xxxx. x) provozuje xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx vozidel, x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla,

f) v xxxxxxx s §57 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo

g) x xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §48a odst. 4 xxxxxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §48a xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §58 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx, xxx technické prohlídky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolního technika x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost podle §82 odst. 3,

x) x xxxxxxx s §58 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §58 odst. 1 písm. c) xxxxxxxxxxx stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx §54,

x) x xxxxxxx x §58 odst. 1 xxxx. d) nezajistí, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §58 xxxx. 1 xxxx. x) nezajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxx prováděny x xxxxxxx, způsobem x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, aby xxxxx x zahájení xxxxxxxxx prohlídky x xxxxx xx záznamníku xxxxx xxxx neprodleně xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x technické xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §58 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly měla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x systém xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §58 xxxx. 1 xxxx. x) nezajistí, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu s §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, který xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §58 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

n) v xxxxxxx x §58 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) v rozporu x §48a xxxx. 4 xxxxxxx správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje podle §48a xxxx. 1,

b) x rozporu x §64 písm. a) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu s §64 xxxx. x) xxxxxxxxx, aby měření xxxxx vozidel xxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxx profesního xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx,

x) x rozporu x §64 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebytových prostor, x nichž xx xxxxxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx měření xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx přístroji, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytným xxx xxxxx provádění měření xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §64 písm. x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx schváleny a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x udržovány podle xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §64 xxxx. f) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxx §58 xxxx. 1 písm. e),

h) x rozporu x §64 xxxx. x) xxxxxxxxx, aby údaje x xxxxxxxx měření xxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx emisí xxxx xxxxxxxxxx vkládány xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §64 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxxx řádně xxxxxxxxxxxx protokoly x xxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §64 xxxx. x) nezajistí, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x systém xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x souvisejících xxxxxxxx, nebo

k) x xxxxxxx x §64 xxxx. j) nezajistí, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v rozporu x §38a xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §38a xxxx. 5 písm. x) použije tabulky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, než xx zkušební provoz,

c) x rozporu x §38a odst. 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx x každé xxxxxxxxx xxxxxxxx jízdě xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jízd,

d) x xxxxxxx x §38a xxxx. 5 xxxx. x) nemá sjednáno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx způsobené při xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §38b xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx tabulky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkami za xxxxx xxxxxx, než xx manipulační xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §38b xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx o každé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x knize xxxx, xxxx

x) v xxxxxxx s §38b xxxx. 4 písm. x) xxxx sjednáno xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx, zástupce xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx x rozporu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvoukolových x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx nad xxxxx29) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx30) xxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx33)

x) xxxxx x řízení x xxxxxxxxx typu, v xxxxxx x odejmutí xxxxxxxxx typu nebo x xxxxxx x xxxxxxx z oběhu xxxxxxxxxx údaje, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx,

x) použije xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dodá xx xxx xxxxxxx, systém xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, samostatný xxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx štítkem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx konstrukční xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x shodě, xxxx xxxx opatřeno xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx opatřena xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx schvalování xxxxxxxxxxxx x tříkolových xxxxxxx x čtyřkolek x xxxxx xxx xxxxx29) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx30) xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx emisí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxx33)

x) pokyny xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx určené pro xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) údaje xxxxxxxx xxx opravu x údržbu xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx34)

x) v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x stažení x xxxxx uvede nepravdivé xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí,

b) xxxxxxxxx, aby byl xxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezávislému provozovateli xx účelem opravy xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x soukromí uživatelů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx, systému xxxxxxx, konstrukční xxxxx xxxxxxx nebo samostatného xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) uvede xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zamlčí xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1,

2. xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxx §24,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §25 xxxx. 1,

4. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, konstrukčních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vozidel xx xxx xxxxx §25 odst. 3, xxxx

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 2,

x) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož typ xx schválen, prohlášením x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxxx typ xxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §23 odst. 2 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zabránění padělání,

d) x rozporu x §23 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx silniční xxxxxxx, xxxxxxxxxxx část vozidla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidla značkou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx část vozidla xxxx xxxxxxxxxx technický xxxxx xxxxxxx, jejichž xxx xxxxx schválen,

e) x xxxxxxx x §25 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo

f) x xxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. k), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x), odstavce 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 9 xxxx. a),

c) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x), x) xx x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), f), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), d), x), f), x) xxxx x), xxxxxxxx 6 písm. x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 7, 8 xxxx xxxxxxxx 9 písm. x) xx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xxxx x), xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x), odstavce 3 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx i) xxxx xxxxxxxx 5, xxxx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. z).

(11) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) spáchán hromadným xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, systému xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, samostatných technických xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxxx ustanovení

§84

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) ministerstvo, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §83 odst. 1 xxxx. x), i) x x), §83a xxxx. 1 písm. x) xx x) x §83a xxxx. 6 xx 9,

x) xxxxxxx úřad, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) xx x), §83a xxxx. 1 xxxx. x) xx z), §83a xxxx. 2 xxxx. x) a §83a xxxx. 3, a

c) xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o přestupky xxxxx §83 odst. 1 písm. x) xx x) a x) xx q), §83a odst. 1 xxxx. a) xx x), §83a xxxx. 2 xxxx. a) xx x) x x) x §83a xxxx. 4 a 5.

(2) Přestupky xxxxx §83 xxxx. 1 xxxx. x) mohou xxxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx správního trestu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx36), dopravci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidly xxx xxxx potřeby xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx37) xxxx jeho xxxxxxxxxxx zástupci, zašle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx x silniční xxxxxxxx37), v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx, který xx usazen x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xx tento správní xxxxx xxxxx, xxx-xx x dopravce, xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§85

(1) Xxxx xxxxx xxxxx X x XX, s xxxxxxxx §28 odst. 1 xxxx. r) x x), a §78 xx nepoužijí xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx části xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx

x) xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx schvalování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx30), nebo

b) přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx schvalování xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx29).

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy xx schvalovacím orgánem x orgánem xxx xxxxx nad trhem xxxxx přímo použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx nad xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx31).

§86

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí, xxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, nestanoví xxxxx.

§87

Za xxxxx ministerstva, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ministerstva, krajského xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností se xxxxxxxxx xx úhradu, xxxxx druh x xxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§88

(1) Xxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxx, konstrukčních xxxxx, xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx publikují xxxxxxxxx upřesňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrol xx xxxxxxxxxx stanicích xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§88x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§88a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. x účinností xx 1.1.2003

§89

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jednání, x xxxxx došlo xx účinnosti tohoto xxxxxx.

(2) Provozovatel stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx měření xxxxx, xxxxx provozují xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxx měření xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx povinnost, pozbude xxxxxxxxx xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem xxx udělení xxxxxxxxx x provozování stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx měření emisí, xxxxxx okresní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice technické xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Registrace xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x technickém xxxxxxx, výpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxx do xxx xxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečnosti; xxxxx xxx x xxxxx, změnu nebo xxxxx zástavních xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona do xxxxx xxxxxxxxxxxxxx skutečnosti.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx emisí provedené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zapsané x technickém xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx x měření xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx zadní xxxxx vozidla, se xxxxxxxx xx technickou xxxxxxxxx a měření xxxxx podle tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx emisí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x doplňků, xxxxxx xxxxxx příloh, vydaná xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxx za osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx tří let xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxx motokolo (xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxx (vozidlo patřící xx xxxxxxxxx X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx se xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx dvoukolový xxxxx xxxxxxxxx L1 x LA nepodléhající xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x) a §39 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx stroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) xx f) x §39.

(11) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního vozidla xxxxxxxxxx dovezeného xx 30. xxxxxx 2001 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx je okresní xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pobyt xxxx xxxxx.

§90

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců Ministerstva xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podmínek provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx x Policie Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx úřady, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§91

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §2 xxxx. 5 xx 8, §2 xxxx. 10 x 11, §3 xxxx. 4, §4 xxxx. 7, §5 xxxx. 9, §6 xxxx. 7, §7 xxxx. 6, §7b xxxx.8, §7d xxxx. 3, §7e xxxx. 4, §7f odst. 3, §9 xxxx. 4,&xxxx;§12 odst. 9, §13 xxxx. 7, §14 xxxx. 3, §16 xxxx. 9, §17 odst. 7, §19 xxxx. 3, §20 odst. 4, §21 xxxx. 4, §23 xxxx. 4, §24 xxxx. 5, §26 xxxx. 4, §27 xxxx. 6, §28 xxxx. 1 xxxx. x), m) x x), §28d, xxxx. 1 x 2, §31 xxxx. 1 a 3, §33 xxxx. 2, §33b odst. 1, §33c, §36 odst. 2, §38 xxxx. 3, §38c xxxx. 6,&xxxx;§38d xxxx. 4, §47 xxxx. 3, §48 odst. 7, §48a odst. 4, §53 odst. 2, §54 odst. 4 x 12, §57 xxxx. 5, §58 xxxx. 3, §59b xxxx. 8, §60 xxxx. 5, §62 xxxx. 3, §63 xxxx. 5, §72 xxxx. 6, §74 xxxx. 1, §75 xxxx. 2 x 3, §76 odst. 1, §78 odst. 1 a 3, §79 xxxx. 8, §79a xxxx. 6, §79b odst. 7, §79c odst. 4, §82 odst. 1 x §87.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x provedení §37 odst. 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx vozidel, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zúčastněné xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,7) vydávané Evropskou xxxxxxxxxxxx komisí xxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx,

x) xx xxxxxxx Evropské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX),14)

x) na xxxxxxx Xxxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX),15)

x) xxxxx xxxxxx 7 Xxxxxxxx dohody zakládající xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx,11)

x to xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx republikou. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§92

Xxxxxxx se:

1. Zákon č. 38/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx č. 355/1999 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 38/1995 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§93

Xxxxx č. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "podléhá xxxxxxxxxx".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9) xxx:

"9) §4 až 6 zákona x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx.".

3. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel" xxxxxxx.

4. X §15 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxx".

5. X §15 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x spojů".

6. X §15 xxxx. 9 se xx xxxxx "xxxxxxxx vozidla" xxxxxxxx slova "z xxxxxxxx23)" a poznámka xxx čarou č. 23), xxxxx zní:

"23) §13 a 14 xxxxxx x. 56/2001 Xx.".

XXXX XXXXXXXX

§94

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

x x. Buzková x. x.
Xxxxx x. r.
Zeman x. x.

Příloha k xxxxxx x. 56/2001 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 239/2013 Sb.

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxx provozuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx do xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona doložit xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nesplní-li provozovatel xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx posledního xxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxx provozování xxxxxxx technické kontroly, xxxxxx krajský úřad xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx stanice technické xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx ztracených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zničených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkou x x xxxxxxxx vyrobených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 6 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx pouze xxxxxxx nebo tabulky x xxxxxxxxxx registrační xxxxxxx nahlášené xxxx xxxxxxxx, odcizené, xxxxxxxxx xxxx zničené xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2007 Xx. x účinností xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Rady XX x spuštění Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zápisu změny xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 56/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z registru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 odst. 4 xxxxxxx x) zákona x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx měření xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx §10 zákona x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx vozidlo, xxxxx xx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyřazené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx silniční vozidlo xxxxxxxx x provozu.

4. Xxxxxxxx vozidlo, xxxxx xx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx vyřazené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx považuje xx silniční vozidlo xxxxxxx. Xxxxxxxx vozidlo xx xxxx považuje xx xxxxxxx, pokud xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona

a) xx xxxxxxx vyřazené x registru silničních xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxx 18 xxxxxx x vlastník xxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 zákona x. 56/2001 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastník x xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx žádost x zápis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

5. Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx zapíše xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxx zaniklo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trvale xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx §13x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x doba xxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu vozidla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

7. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxx §48a xxxx. 5 xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

8. Fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxx krajským xxxxxx xxxxx §54 xxxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx provoz xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §57 x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, ve xxxxxx xxxxx uplynula. Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx možné xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nemohl předpokládat xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §54 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx ve xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xx xxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxxx okresním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §54 xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uspořádání stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx budou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle §54 xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) 1 roku ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xx xxxxx xxxx 2003,

b) 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, byla-li xxxxxx x xxxxxx 2004 xx 2006,

x) 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx vydána x roce 2007 xxxx xxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") vydá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx žádost xxxx xxxxxxxx osvědčení kontrolního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx platnosti profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mechanika xxxxx xxxx 11 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolního technika xxxx mechanika a

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx schváleným xxxxx, xxxxx schválení xx xxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 56/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx

x) xx 29. xxxxx 2014, jedná-li xx x vozidla xxxxxxxxx N1, X2, X3, M2, M3, X1, X2, X3 x X4 xxxxxxx xxxxx xxx zvláštní xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2 a X3,

x) xx 29. xxxxx 2013, xxxxx-xx se x dokončená xxxxxxx xxxxxxxxx X1, X2, X3 a X4,

x) xx 29. dubnu 2013, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx N1, a

d) xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x).

14. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provozovateli stanice xxxxxxxxx kontroly xxxxx §57 xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

15. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlídek xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické kontroly xx xxxx žádost, xxxxx musí xxx xxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přepravě nebezpečných xxxx, pokud žadatel xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x §59a xxxx. 2 písm. x) až c) xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

16. Registrace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx akreditovaného zástupce xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

17. Používají-li xxxx právní předpisy xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel", xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx tabulky x xxxxxxxxxx registrační xxxxxxx se pro xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxx postup xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxxxxx §7e zákona x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 239/2013 Xx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 260/2014 Xx. s xxxxxxxx xx 19.11.2014

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §48a xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx účinném po xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 5 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 2 x xxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) x §67a xxxx. c) xxxxxx č. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx do informačního xxxxxxx stanic xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 63/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxxxxxxx provozovat stanici xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxx bodu 1, xx na rozsah xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx kontroly x xxxxxx xxxxxx jakosti xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx použije xxxxx x. 56/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xx xxxxxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1 xx oprávněn xxxxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx do 4 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx být xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxx xxxxx technického xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xx xxxxxxx společné xxxxxxx nové xxxxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a žadatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx provozování xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x programové xxxxxxxx stanice vztahující xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxx xxxxxx x změnu xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxxxxxx vydá, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresu, xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Oprávnění a xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxx xxxx 3 nebo 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx oprávnění a xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxx xxxx 3 xxxx 4 xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx je jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxx xxxx 1.

7. Xxxxxxxxxxxx stanice xxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx se použije xxxxx č. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Požádá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emisí x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx měření xxxxx, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny podmínky xxxxx §63 zákona x. 56/2001 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx a osvědčení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xx xxxxxxx zákon x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platnosti tohoto xxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx absolvoval xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx požadavky xxxxx §61 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

9. Do xxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxx 8 xx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxx technické prohlídky xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika x xxxx době xx xxxxxxx xxxxx x. 56/2001 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx platného profesního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení absolvovat xxxxxxxxxxxx kurz a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technika xxxxx zákona x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanika vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx profesní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2 xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx x omezení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx podle §60 xxxx. 5 xxxxxx x. 56/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Platnost profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 10 xx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxx emisí xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle zákona x. 56/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru, povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx profesního osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, vydaných přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx 8 nebo 10 xxxxx xxxx, xxxxx x obou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanika, xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx oprávněna xxxxxxx Ministerstvo dopravy x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydá, xxxxxxx-xx xxxxxxx požadavky xxxxx §61 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx mechanika, xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx platnosti profesního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx stanoví xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxxx doba xxxxxxxxx xx xxxxxx.

14. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 193/2018 Xx. x účinností od 1.10.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 56/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

478/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 5.1.2002

175/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání x xxxxxxxxxxxxx odborné způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., x xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/99 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/99 Sb., xx znění zákona x. 478/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

193/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění odpovědnosti x provozu xxxxxxx), xx znění zákona x. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2003

103/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/94 Xx., x silniční dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

186/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)

237/2004 Xx., xxxxxx se x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx zákon x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx č. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

238/2004 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

411/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

226/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 111/94 Xx., o silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006, x xxxxxxxx §7x, 11, 14x, 80 x 91, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2007

311/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohonných xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx související x xxxxxxx evidence xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

170/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vstupem ČR xx schengenského prostoru

s xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx EU o xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x ČR (1.9.2007)

124/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

137/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 168/99 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 363/99 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx znění xxxxxx x. 307/99 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2008

383/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 185/2001 Sb., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

297/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně zákona x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 307/99 Xx.

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

347/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 104/2000 Xx., o Státním xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 171/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx x o Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/99 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

30/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

152/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

341/2011 Sb., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Finanční xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

169/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 25/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

239/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., o pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x xxxxxxxx §5 xxxx. 7, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2014 &xxxx;x některých xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2016

260/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.11.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

63/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2019

173/2019 Xx., xxxxx XX xx dne 14.5.2019 xx. xx. Xx. XX 21/18 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části čl. XX xxxx 4 xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o pojištění xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 26.7.2019

227/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., x pozemních komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

52/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxxx vozidla x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojištění odpovědnosti x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.4.2020

337/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

543/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

418/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 17/2012 Sb., o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

470/2021 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 9.11.2021 xx. xx. Xx. ÚS 114/20 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §8a odst. 2 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 14.12.2021

178/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích x o změně xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx provozem vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2022

217/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2022

a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x. 71/2001 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 219/1999 Sb., o ozbrojených xxxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 274/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx druhy x xxxxxxxxx vojenských xxxxxxx, schvalování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

1x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 165/2014 xx xxx 4. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x zrušení nařízení Xxxx (XXX) x. 3821/85 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v silniční xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 561/2006 x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx.

2) §15 xxxx. 2 xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění odpovědnosti x provozu xxxxxxx), xx znění zákona x. 47/2004 Sb. x xxxxxx č. 137/2008 Sb.
3) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3a) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3x) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
3x) §4 xxxx. e) zákona x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3x) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 439/2004 Xx.
4) Vyhláška č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x diplomatických xxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 168/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §154 x následující xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
6x) §16 xxxxxx č. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Dohoda x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, zařízení x xxxxx, xxxxx xx xxxxx montovat x/xxxx užívat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx homologací, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 176/1960 Sb., xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 42/1996 Sb.
8) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8x) Zákon č. 13/1993 Sb., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 12/1997 Sb., x bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9a) XXX XX XXX/XXX 17025 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XXX XX ISO 9001 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx.
9b) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
9c) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 311/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx hmotách).
11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
13) Xxxxx č. 64/1986 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
14) Xxxxxxxx č. 64/1987 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (XXX), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxx č. 108/1976 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx osádek xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Xxxx 1999/37/ES ze xxx 29. dubna 1999 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxx 2003/127/XX, xxxxxxxx Xxxx 2006/103/XX x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Estonské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Republiky Xxxxx, Polské xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx, xx nichž xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/94/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 1999 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx paliva x xxxxxxx XX2 xxx xxxxxxx nových xxxxxxxx automobilů, xx xxxxx směrnice Xxxxxx 2003/73/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1882/2003 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1137/2008.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/46/ES xx xxx 5. xxxx 2007, xxxxxx se xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, konstrukčních částí x samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/45/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a xxxxxx přípojných vozidel x o xxxxxxx xxxxxxxx 2009/40/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/47/EU xx xxx 3. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Unii x x zrušení xxxxxxxx 2000/30/ES.

Směrnice Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/413 xx xxx 11. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx x dopravních deliktech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

17) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) Čl. 12 xxxxxxxxxx Xxxx 2008/615/SVV xx xxx 23. xxxxxx 2008 o xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx, xxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/413 ze xxx 11. března 2015 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx deliktech x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/520 ze dne 19. xxxxxx 2019 x interoperabilitě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků v Xxxx.

19) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podepsaná xxx 8. xxxxxxxxx 1969.
20) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x Schengenu xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Rady 2005/211/SVV xx xxx 24. xxxxx 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 871/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx nových xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxx terorismu.
21) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 542/2020 Sb., x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
24) §105 xxxx. 3 xxxxxx x. 542/2020 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§19b xxxx. 4 xxxxxx č. 13/1997 Xx.

25) §65 xxxxxx č. 133/1985 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 237/2000 Xx.
26) §6a xxxxxx x. 361/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 133/2011 Xx.

27) §18 odst. 2 xxxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x službách vytvářejících xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx.

27) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1222/2009 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x označování xxxxxxxxx x xxxxxxx xx palivovou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 167/2013 xx dne 5. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 168/2013 xx xxx 15. ledna 2013 x schvalování xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx vozidly.

28) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 168/2013 ze xxx 15. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxx s xxxxxx xxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 167/2013 xx xxx 5. února 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x dozoru xxx xxxxx x xxxxxx vozidly.

31) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1222/2009 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x platném xxxxx.

32) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1222/2009 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx účinnost x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 x schvalování zemědělských x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dozoru xxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) č. 168/2013 xx dne 15. xxxxx 2013 x schvalování dvoukolových xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x těmito vozidly.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 715/2007 xx xxx 20. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x lehkých xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx 5 x Xxxx 6) x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2015/758 xx xxx 29. dubna 2015 x požadavcích xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx systému xXxxx xxxxxxxxxxxxx linku xxxxxxxxx xxxxxx 112 x o xxxxx xxxxxxxx 2007/46/ES.

33) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 715/2007 ze xxx 20. června 2007 o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx emisí x lehkých xxxxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxx (Euro 5 a Xxxx 6) x x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx vozidla, x platném xxxxx.

34) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/758 ze xxx 29. dubna 2015 o xxxxxxxxxxx xx schválení xxxx xxx zavedení xxxxxxxxx xxxxxxx eCall využívajícího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 112 x o xxxxx směrnice 2007/46/XX.

35) §10 odst. 2 xxxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2009 Sb.

36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1071/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (EU) 2016/403 ze xxx 18. března 2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1071/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx mohou xxxx ke xxxxxx xxxxx pověsti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/XX.

37) Zákon č. 111/1994 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.