Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o Celní správě ČR

17/2012 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Orgány Celní správy České republiky §1

HLAVA II - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Územní působnost a sídlo §2

Generální ředitel §3

Věcná působnost §4

Vnitřní činnosti §5

HLAVA III - CELNÍ ÚŘADY

Územní působnost a sídlo §6

Ředitel §7

Věcná působnost §8

Věcná působnost vybraných celních úřadů §9

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti §10

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu při správě daní §11

Zvláštní ustanovení o poskytování informací §11a

Zvláštní ustanovení o plné moci při výkonu vybrané působnosti §11b

Zvláštní ustanovení o daňové informační schránce §11c

ČÁST DRUHÁ - KONTROLA, OCHRANA NÁZVU A OZNAČENÍ CELNÍ SPRÁVY

Kontrola §12

Ochrana názvu §13

Služební stejnokroj, označení a odznaky §14

ČÁST TŘETÍ - VÝKON NĚKTERÝCH FUNKCÍ, POVINNOSTI, OPRÁVNĚNÍ A PROSTŘEDKY CELNÍKA A OBČANSKÉHO ZAMĚSTNANCE

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Celník a občanský zaměstnanec §15

Právní jednání v orgánech celní správy §16

Předpoklady pro výkon některých funkcí §17

HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Zdvořilost §18

Přiměřenost postupu §19

Prokazování příslušnosti §20

HLAVA III - POVINNOSTI CELNÍKA

Povinnosti při služebních úkonech §21

Poučovací povinnost §22

Podmínky pro provedení služebního úkonu §23

Zákaz provedení služebního úkonu §24

Výzva §25

Výjimka z poučovací povinnosti a povinnosti prokázání příslušnosti §26

Povinnost mlčenlivosti §27

HLAVA IV - OPRÁVNĚNÍ CELNÍKA

Oprávnění požadovat vysvětlení §28

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti §29

Zajištění osoby §30

Oprávnění k omezení pohybu agresivních osob §31

Oprávnění k použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla §32

Oprávnění odebrat zbraň §33

Oprávnění zakázat vstup na určená místa §34

Oprávnění ke kontrole osob, dopravních prostředků a poštovních a jiných zásilek §35

Oprávnění k osobní prohlídce §35a

Oprávnění při kontrole dopravních prostředků a jejich nákladů požadovat uhrazení nedoplatku §35b

Zadržení tabulek státní poznávací značky a zabránění v jízdě motorového vozidla §35c

Vrácení tabulek registrační značky a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla §35d

Stížnost §35e

Oprávnění k pořizování záznamů §36

Oprávnění k plnění úkolů na území jiného státu §37

HLAVA V - POUŽITÍ PODPŮRNÝCH OPERATIVNĚ PÁTRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Oprávnění k používání podpůrných operativně pátracích prostředků §38

Krycí prostředek §39

Krycí doklad §40

Zabezpečovací technika §41

Zvláštní finanční prostředky §42

Informátor §43

HLAVA VI - POUŽITÍ DONUCOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A ZBRANĚ

Donucovací prostředky §44

Použití zbraně §45

Poskytnutí pomoci §46

Ohlašovací povinnost §47

Zvláštní omezení §48

HLAVA VII - OBČANSKÝ ZAMĚSTNANEC

Povinnosti a oprávnění občanského zaměstnance §49

HLAVA VIII - NÁHRADA ŠKODY

Náhrada škody způsobené při výkonu působnosti orgánu celní správy §50

Náhrada škody způsobené při poskytnutí pomoci orgánu celní správy §51

Společné ustanovení §52

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob §53

Příslušnost §54 §55

ČÁST PÁTÁ - ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Zpracování údajů §56

Pověřenec pro ochranu osobních údajů §57

HLAVA II - ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Společná ustanovení pro získávání údajů §58

HLAVA III - EVIDENČNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Opatření k evidenční ochraně §59

HLAVA IV - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ A ODHALOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ A ZAJIŠTĚNÍ VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI ORGÁNY CELNÍ SPRÁVY

Zpracovávání osobních údajů §60

Obecné podmínky pro předávání nebo zpřístupňování osobních údajů §61

Vnitrostátní předávání a zpřístupňování osobních údajů §62

ČÁST ŠESTÁ - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

HLAVA I - POUŽITÍ OPERATIVNĚ PÁTRACÍCH PROSTŘEDKŮ

Základní podmínky použití §63

Zvláštní podmínky použití §64

Kontrola použití §65

HLAVA II - PŘÍSTUP K ÚDAJŮM SCHENGENSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU A ZAŘAZOVÁNÍ ÚDAJŮ DO TOHOTO SYSTÉMU

Přístup a předávání informací §66

HLAVA III - VÝMĚNA INFORMACÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE A SCHENGENSKÉHO PROSTORU

Vymezení některých pojmů §67

Výměna operativních informací §68

Lhůty pro vyřizování žádosti §69

Spontánní výměna operativních informací §70

Použití operativních informací §71

Neposkytnutí operativních informací §72

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ NEBO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE A SCHENGENSKÉHO PROSTORU

Předávání a zpřístupňování osobních údajů v rámci Evropské unie a schengenského prostoru §72a

Zpracovávání osobních údajů předávaných nebo zpřístupňovaných v rámci Evropské unie a schengenského prostoru §73

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VÝMĚNĚ INFORMACÍ A O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S JINÝMI NEŽ ČLENSKÝMI STÁTY A MEZINÁRODNÍMI ORGANIZACEMI

Zvláštní ustanovení o výměně operativních informací §73a

Předání nebo zpřístupnění osobních údajů do třetích států a mezinárodním organizacím §73b

Předání nebo zpřístupnění osobních údajů osobám a orgánům v třetích státech §73c

HLAVA VI - CELNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Vymezení některých pojmů §74

Informace zadávané do celního informačního systému §75

Informace získávané z celního informačního systému §76

Informace zadávané do identifikační databáze celních spisů §77

Uchovávání informací v celním informačním systému §78

Uchovávání informací v identifikační databázi celních spisů §79

Ochrana výměny informací §80

ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení §81 §82

Zrušovací ustanovení §83

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §84

č. 3442013 Sb. - Čl. XXX

č. 243/2016 Sb. - Čl. XLVI

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

17

XXXXX

xx dne 8. xxxxxxxx 2011

x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

CELNÍ XXXXXX XXXXX REPUBLIKY

HLAVA I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx České republiky (xxxx jen "xxxxx xxxxxx") xx soustavou xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx orgány xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x celní xxxxx, xxxxx xxxx správními xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx úřady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vnitřních organizačních xxxxxxxx Generálního ředitelství xxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx xxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva.

HLAVA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

§2

Xxxxxx působnost a xxxxx

(1) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministr xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxx a xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxx organizační řád xxxxx xxxxxx.

§4

Xxxxx působnost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx správního orgánu xxxxxxxx nadřízeného xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx1),

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx celostátního nebo xxxxxxxxxxxxx významu,

d) xx xxxxxxx celní xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx policejního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxx"),

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xxx xxxxx xxxxxxx rizik.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xx xxxxxx xx

x) xxxxxxxx návrhů xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zabezpečování analytických x xxxxxxxxxxx úkolů,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sjednáváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x rozvojem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx v oblasti xxxxxxxxxxx spolupráce

a) xxxx xxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vzájemnou xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxx daní2),

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") xxxxxxxx x mezi xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx integrovaného xxxxxxxx,

4. xxxxxx odpovědného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xx doručování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních pohledávek, x to x xxxxxxxx ministerstva,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxx při provádění xxxxxxxxxxx spolupráce při xxxxxx daní, x xx z pověření xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx

1. osobami, x xxxxxxx existuje důvodné xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx strana"),

2. xxxxxxxxxx prostředky a xxxxxxxxxx, x kterých xxxxxxxx xxxxxxx podezření, xx xxxx, xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxx smluvní xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx je známo, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany,

4. xxxxxx, x kterém xx xxxxx, že xx xxxxxxx s porušováním xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx dohodě x xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky x věci dostaly xx xxxxx určení x neporušené xxxxx xxxx úplně nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel v xxxxxxx evidence x xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolovaném zboží x xxxxx evidence x registry nezbytné xxx xxxxx působnosti xxxxxx celní xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x přijímá xxxxxxxx nezbytná pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx využití a xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxx x zpracování informací x

1. xxxxx, xxxxx xxxx propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx obchod xx xxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxx xxxxxxx xxxx") xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxxxxxx daňová xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxx správy, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx") x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) pro xxxxxxx xxxxx, výcviku, zkoušek x expertizní xxxxxxxx xxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu svojí xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx x xxxx podléhající xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, omamné x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx drog, xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx x cenných xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx"),

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx x orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zabezpečovací xxxxxxxx xxxx sledování xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxxxx z protiprávního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx xx služebního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXX ÚŘADY

§6

Územní xxxxxxxxx a xxxxx

(1) Xxxxxxx úřady xxxx

x) Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu,

b) Xxxxx úřad xxx Xxxxxxxxxxx kraj,

c) Xxxxx xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx xxxx pro Ústecký xxxx,

x) Xxxxx xxxx xxx Liberecký kraj,

h) Xxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx kraj,

i) Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx,

x) Celní úřad xxx Xxxx Xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj,

l) Celní xxxx pro Xxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx úřad xxx Moravskoslezský kraj,

n) Xxxxx úřad pro Xxxxxxx xxxx,

x) Celní xxxx Xxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx úřadu Xxxxx Ruzyně. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx úřad Xxxxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadu. Xxxxxx Celního úřadu Xxxxx Xxxxxx xx xxxxxx město Xxxxx.

(5) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx vyšších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx i xxxxxx působnost celních xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx zákon, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, ledaže xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx kalendářního xxxx.

(6) Územní pracoviště xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxx xxxxx celník. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxx celník.

§8

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xx je xxxxxxxxxx celní xxxxxx,

x) xxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx plnění, stanoví-li xxx xxxx právní xxxxxxx.

(2) Xxxxx úřad xx xxxxxxx správcem xxxx podle xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx správy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxx se xxxxxx xx zajišťování xxxxx xxxxxxxxxxxxx s rozvojem xxxxxxxxxxxx styků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x úkolů, xxxxx xxxxxxxxx pro Českou xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Celní xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) provádí dohled xxx

1. xxxxxxx, x xxxxxxx existuje důvodné xxxxxxxxx, xx porušily xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany,

2. dopravními xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podezření, že xxxx, xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xx známo, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

4. místem, x xxxxxx xx xxxxx, xx xx spojeno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) přijímá xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxxx umožňující, xxx xx x xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nezákonné nebo xxxxxxxxx dodávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky a xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x pověření xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek,

d) z xxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxx x orgány veřejné xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx zastupování státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx xxxxxx působnosti, x xx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x usměrňuje pohyb xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx úřadu Xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxx ředitele,

b) vede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a vede xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x expertizní xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxx činnosti xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vydává

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxx vozidel, pro xxxxxxx xxxxx pod xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zboží pod xxxxx závěrou a xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osvědčení x úlovku x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx zpětném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx4),

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odňatém xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. se xxxxxx xxxxxx zúčastnily, nebo

3. xxxx zboží xxxxxx xxxx xxxxxxx.

x) zabezpečuje xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx provádění

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx, správě cel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx zákona,

b) xxxxxxx x odstranění pochybností, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx správě xxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx podle xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spravovaných xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxx úřadů

(1) Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x tato xxxxxxxxxx zrušuje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxxx kraj

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx x xxxxxx x povolení xxxxxx týkajícího xx xxxxxxx xxxx stavby, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx pásmu, dotčeným xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vyjádření,

c) xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxx ručitelem x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx zboží podle xxxxxxxxxxx smlouvy.

(3) Celní xxxx xxx Jihočeský xxxx

x) vydává, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx6),

2. osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7),

x) kontroluje, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx oprávněný hospodářský xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx i xx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x x pozastavení, změně xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx souborné jistoty x povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jistoty, x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zrušení xxxxxx povolení.

(4) Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu.

(5) Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxx TIR.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx dovozních operací, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx9).

§10

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Nelze-li xxxxx místní příslušnost xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx líh xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Kontrolní xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx xxxxx celního xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na peněžitém xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nedoplatku xx peněžitém xxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx celní xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ŘÍZENÍ

§11

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxx při xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx nahlížet do xxxxx lze xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu celní xxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to podle xxxx, kde xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx celní xxxxxx na požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx spis xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx části přihlédne xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx pro daňový xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správy xxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xx právo xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx v souvislosti x xxxxxxx vybrané xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx u xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o

a) podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) úřední xxxxxx,

x) protokol,

d) xxxxxx x xxxxxx kontrole,

e) xxxxxxxxxx,

x) xxxxx písemnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx xxxx pro účely xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx od správce xxxx xxxxxxxxx získané xxx správě xxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx plnění konkrétního xxxxx x oblasti xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx celní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx ustanovení není xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§11b

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx vybrané xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, o xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx působnost týká, xx xxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daňovou xxxxxxxxxx xxxxxxxx se použijí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx prostřednictvím Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie14), x to x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx správy xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx technicky xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX, OCHRANA XXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXX

§12

Xxxxxxxx

(1) Orgány xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo občanského xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx správy xx 30 xxx xxx xxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx toho, xxx xx učinil x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x přijatých xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx skutečnosti nasvědčující xxxx, xx xxx xxxxxxx trestný čin, xxx není dotčeno.

§13

Ochrana xxxxx

Xxxxx "xxxxx xxxxxx" xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx odvozená xxxxx být xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx firmě,

b) xxxxx xxxxxxxxx osoby,

c) xxxxx orgánů xxxx xxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxx a jiných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služeb, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§14

Služební stejnokroj, xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Celník xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx oděvu v xxxxxxxxxx xx povaze xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx efektivního výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx stejnokroj xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxx celník. Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stejnokroj x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx příležitostech.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) druhy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx správy,

c) xxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx xxxxxx,

x) vzory xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx správy,

e) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služební stejnokroj x xxxxxxxxxxx označením, xxxx odlišujícího xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX, OPRÁVNĚNÍ X XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§15

Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Působnost xxxxxx celní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Působnost orgánů xxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru.

§16

Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx celní xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x orgánech xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zástupce.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celní správy xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx generálního xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxx jménem státu x xxxx xxxxxx xxxx občanský zaměstnanec.

§17

Předpoklady xxx výkon xxxxxxxxx funkcí

Pro xxxxx xxxxxx ředitele orgánu xxxxx správy x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx vedoucího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky.

HLAVA II

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§18

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx x občanský zaměstnanec xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx povinen dodržovat xxxxxxxx zdvořilosti x xxxx cti, vážnosti x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkon xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, bezdůvodná xxxx,

x) postupovat xxx, xxx případný zásah xx práv x xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx úkon xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Celník xx xxxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, který xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx správě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správy.

(3) X xxxxxxx, že celník xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušnost x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; xxxx služebním xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxx správa". Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vzor xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx; a xxxxxxxxxx odznaku a xxxxxx prokazování příslušnosti x celní správě xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neumožňují xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx celník xxxxxxx xxxxxxxxx průkazem  xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dovolí.

(5) Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx oprávněně xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx "celní xxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx a vzor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prokazování xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxxx občanského xxxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX

§21

Xxxxxxxxxx xxx služebních úkonech

(1) Xxxxxxxxx úkonem xx xxxxxxx xxxxxxx směřující x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úkon, xxx xxxxxx dochází k xxxxxxx vynucování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, na xxxxxx se podílí xxxx xxxxxxxxxxxxx celníků, xxx x použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx zákroku rozhodnout xxx xxxxxxxxx celníka xxxxxxxxxx řízením služebního xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx musí být xxxxxxxxxxxxxxx xx zvukovém, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celníků xxxxx §46 x 47.

§22

Poučovací xxxxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxx xxxx svobod xxxx, xx celník xxxxxxxxxxx služební xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx osoby poučit x právních důvodech xxxxxxxxxx úkonu x x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx poučí dodatečně, xxxxxxx xx okolnosti xxxxxxxxxx xxxxx dovolí.

§23

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Celník xx službě je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nejbližší xxxxx xxxxx správy xxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx přestupek, xxxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x v době xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx došlo-li x xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx neprovede služební xxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úkol, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxx xxxxx

1. xxxx xxxxxxxx úkony, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. vykonává šifrovou xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

6. provádí xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx operativně xxxxxxxxx prostředku nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pátracího xxxxxxxxxx, nebo

7. získává xxxxxxxx x prostředí, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx důležitých pro xxxxxxxxxx, odhalování a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx trestným xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxx povaha xxxxxxxxxx úkonu takové xxxxxxx vyškolení xxxx xxxxxxxxx vyžaduje,

c) xxxx xxxx xxxxxxxxxx sníženy x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx léků nebo xxxxxx xxxxx tak, xx xxxxx provedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, nebo

d) xx xxxxxx, xx nemůže xxxxxxxx úkon xxxxxxx xxxxxxxx.

§25

Výzva

(1) Xxxxxx je xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx slov "Xxxxxx xxxxxx!".

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zakročujícího xxxxxxx.

§26

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a povinnosti xxxxxxxxx příslušnosti

Okolností, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle §25 xxxx. 1, nebo xxxxx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx napadení xxxxxxx xxxx bezprostřední xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxx.

§27

Povinnost xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx x případech, xx xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx daňového xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, povinen zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx, byl-li xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mlčenlivost x xxxx, xx xx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pomocí dověděl.

(3) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti uložené xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx dovolávat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zástupci, soudu, xxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, celnímu, xxxxxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx vykonává xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx se působnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zprostit xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím pověřený xxxxxxx xxxxxxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx cel. Generálního xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx ministr xxxx xxx pověřený vedoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysvětlení

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx a xxxxxxxx xx vyzvat, aby xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx místo, x xxxxxxxxx, xxx tato xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oboru působnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správy, a xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx došlo xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxx má Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx záznam.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx jím xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx by xxx porušila xxxxxx xxxxxxxx nebo uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobou, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx má. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xx xxxxxxx xx výzvu xxxxx xxxxxxxx 1, xx nárok xx xxxxxxx nutných xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Generální ředitelství xxx. Xxxxx na xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx dostavil xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx protiprávní xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx neuplatní do 8 dnů xxx xxx, xxx se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 dostavila. X xxx xxxx xxx xxxxx předem xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx osoba xxx xxxxxxxxxx omluvy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx výzvě xxxxx xxxxxxxx 1, může xxx předvedena xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx správy x xxxxxxx úředního záznamu x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx záznam x xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxxx celník xxxxxx xxxxxx.

§29

Oprávnění požadovat prokázání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jména, xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zahraničí, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnosti. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti osoby, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxx celní správy,

b) xxxxxxxx popisu xxxxxxx xxxx pohřešované xxxxx,

x) xx xx ní xxxxxxxxxx vysvětlení xxxxx §28,

x) je předváděna xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx předpisu,

e) xx x ní prováděn xxxxx dohled xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

f) vstupuje xx xxxxxxx, místností x zařízení užívaných xxxxxx xxxxx správy, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových, x xxxxx xxxxxx xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx oznamovatelem,

h) xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx peněžitých xxxxxx x činností obecného xxxxxxx daně, xxxx

x) xx u ní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobu, u xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podezření, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx. Celník bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že se xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 2 prokázat svou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx prokázat xxx xx předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx předvést xx orgán celní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xx xxxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxx.

(5) Nezjistí-li xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx 6 xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx sdělených xxxxxxxxx ani v xxxxxxxxxx vedených xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepravdivé xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxx a provedených xxxxxxxxxx xxxxxxx sepíše xxxxxx úřední xxxxxx.

§30

Xxxxxxxxx osoby

(1) Celník xx xxxxxxxx zajistit xxxxx, která

a) svým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožuje xxxx život xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osob,

b) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ministerstvem, xxxxxx xxxxxxxx správy xxxx Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx, xx chová xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx objasnění xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvody zajištění, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx 24 hodin xx xxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xx celník xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx skutečnosti osobu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxx mladší 18 xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx hledanou xxxx xxxxx podezřelou xx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x působnosti xxxxxx celní xxxxxx, xxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx záznam.

§31

Xxxxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx osobu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx, může xxx omezena možnost xxxxxxx pohybu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxx trvat xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx bude xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx 2 hodiny.

(3) X xxxxxxxx omezení xxxxxxx pohybu xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx.

§32

Xxxxxxxxx k použití xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §44 xxxx. 1 písm. x) technických prostředků x zabránění odjezdu xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odstaveného xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxx

x) při xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx použít, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx překážku xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.

(3) Xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx xxxxx použít, jde-li x vozidlo xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výsad x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxxx vozidla, xxxx

x) xx ukončení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zajištěno.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §44 xxxx. 2 až 4.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxx zbraň

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx má x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx neoprávněně xxxxx x násilí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx nebo xxxx osoby, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jí xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxx

x) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dohled xxxx celní xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, místností nebo xxxxxxxx určených x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxx zabezpečují xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx,

x) x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) u xxxxx xx prováděna xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) která xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podle §28.

(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 se rozumí xxxxxxx, xxx xx xxxxx učinit útok xxxxx tělu xxxxxxxxxxx.

(3) X provedení prohlídky xxxxxx xxxxxx úřední xxxxxx.

(4) Xxxxx, která xxxxx xxxxxx nebo xxx byla xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odebrání.

(5) Xxxxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jakmile xxxxxxx xxxxx xxx její xxxxxx nebo odebrání. Xxxxx je povinna xxxxxxx xxxxxx potvrdit xxxxxxxx.

§34

Oprávnění xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx místa

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx místo,

b) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx místě, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, hrozí-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx technický xxxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxxxxx "Xxxxx xxxxxx", xxx x příkaz xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsob jejich xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx ke kontrole xxxx, xxxxxxxxxx prostředků x poštovních x xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správy xx xxxxxx oprávněn

a) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontrolu xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx zásilek.

(2) Xxx kontrole xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx je xxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxx lékařské vyšetření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx odběru krve, xxxx, xxxx xxxx xxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxx její xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxxx xxxxxxx xxxx příslušník xxxxxxx.

(6) Vyžadují-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx silničního dopravního xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx osoby, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, povinny xx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx silničním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, ke xxxxx xxxxx zdržením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poštovní xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 6; xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx celníka ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx x jiné xxxxxxx, xx jejichž xxxxx xx vztahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35a

Oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx tehdy, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x sebe xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vydat, x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx osoba věc xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx prohlídku xxxxxx x osoby, u xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx provedena, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx na žádost xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx za přítomnosti xxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx nestranný.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.7.2016

§35b

Oprávnění xxx kontrole xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po řidiči xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedoplatku xxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o silničním xxxxxxx, zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o silniční xxxxxxx, umožní-li mu xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platební xxxxx, a to xxxxx x případě, xxxxx

x) xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, uložena celním xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xx této xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Nedoplatkem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uhrazen xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, celník xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxx o jeho xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§35c

Zadržení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx v jízdě xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Není-li xxxxxxxxxx xxxxx §35b xxxx. 1 xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přikáže xxxxxx xxxxxx jízdu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx značka") motorového xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) zabrání motorovému xxxxxxx x jízdě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Celník x xxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxx úřední xxxxxx, xxxxx obsahuje

a) údaje x kontrolovaném motorovém xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx kontrolovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle §35b xxxx. 1,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxx §35b xxxx. 1,

e) xxxxx x celním xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35b xxxx. 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se domáhat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxx xxxxxxx, x času, xxx je tak xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla x

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §35e.

(3) Xxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx celní xxxx x zadržení tabulek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx technického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xx-xx xx xxx xxxxxxxxxx obtíží xxxxx. Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx motorového vozidla, xx-xx osobou, která xx xxxxxxxxxx xxxxx §35b xxxx. 1, xxxxx xxxxx úřad xxxxx podle xxxxxxxx 2, x xxxxxxxx xxxxx o výši xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx není osobou, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35b odst. 1, xxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), b) x x) xx x).

(5) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxxxxx škody způsobené xxxxxxxx xxxxxxx motorového xxxxxxx, náklady xxxxxxx x jízdou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxx k xxxx xxxxx, která má xxxxxxxxxx xxxxx §35b xxxx. 1. Odpovědnost xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx, náklad x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlu x xxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jednotek xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx služby, xxxxxx policie nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxx x případech hodných xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jízdě. O xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx záznam, který xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §35b xxxx. 1,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxx §35b xxxx. 1, x

x) důvod, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(8) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový a xxxxxxxxxxx přístup.

§35c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

§35d

Vrácení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §35b xxxx. 1, xx xxxxx motorového xxxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) domáhat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35b xxxx. 1, xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx si xxxxxxxx tabulky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx zadržení, xxxxx xx xxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(4) O xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxxx celní xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§35e

Stížnost

Proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úřadu xxxxx §35b35d xxx xxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

§36

Xxxxxxxxx x pořizování xxxxxxx

Xxxxxx je xxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx plnění xxxx xxxxx, pořizovat zvukové, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx osob x xxxx nacházejících xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§37

Xxxxxxxxx x plnění xxxxx xx xxxxx xxxxxx státu

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx správy xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného státu xx oprávněna x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx správy xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v rozsahu x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA V

POUŽITÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pátracích xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx je při xxxxxxxxxxx trestným xxxxx, xxx získávání poznatků x xxxxxxx činnosti, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx smluv xxxxxxxx používat xxxxxxxx xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx technika, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby.

§39

Krycí xxxxxxxxxx

Xxxxxx prostředkem xx xxxxxx věc, xxxxxx xxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx vyzrazení xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celní xxxxxx.

§40

Xxxxx doklad

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiný xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxxx, x zastírání xxxxxxxx orgánu celní xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, člena xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, člena kolegia Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx dokladu rozhoduje xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zabezpečuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Je-li xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx dokladu xxxxx, xxxx Ministerstvo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx dokladu x nezbytné xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx blokování xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx informace xx xxxxxx neoznačují x xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Orgány xxxxxxx xxxxxx na žádost Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx doklad a x xxxxxxxxxxx x xxxx opatřováním, xxxxxxxxxx x ukončením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§41

Zabezpečovací xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx působnosti xxxxxx xxxxx správy.

§42

Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx finančními prostředky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxx některých výdajů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx operativně pátracích xxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx upravující xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x souladu x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx generálního xxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx

(1) Informátorem xx xxxxxxx osoba poskytující xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx s orgány xxxxx správy.

(2) Informátorovi xxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx věcnou odměnu.

HLAVA XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X ZBRANĚ

§44

Donucovací xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx prostředky xxxx

x) hmaty, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxxxxxxxx prostředek,

c) xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) služební xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu xxxxxxx,

x) zastavovací xxx x xxxx xxxxxxxxxx x nucenému zastavení xxxxxxx,

x) úder xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zbraní,

j) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxxx orientace,

m) vytlačování xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx celník xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx správy xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx x xxxxxxx, proti xxxxx, xxxxx tyto xxxxx x xxxxxxx ohrožuje.

(3) Xxxx použitím donucovacích xxxxxxxxxx je celník xxxxxxx vyzvat xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jednání, x xxxxxxxxx, že bude xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx prostředků. Xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxxx může xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx osoby a xxx nesnese odkladu.

(4) X tom, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx situace xxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx donucovacího prostředku, xxxxx xx nezbytně xxxxx x překonání xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Celník je xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě újmu xxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Použití xxxxxx

(1) Celník xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx svůj xxxxx,

x) xxxxx-xx jinak překonat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zmaření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx zamezil útěku xxxxxxxxxxxx pachatele, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx odvrátil xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx chráněný xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx objekt ministerstva, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx majetkových, v xxxxx orgány xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx od xxxxxx útoku,

f) xxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx zneškodnil xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx zvířat,

h) když xxxxx, proti xxx xxx xxxxxx donucovací xxxxxxxxxx hrozby namířenou xxxxxxxx zbraní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx příkazů xxxxxxx směřujících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx střelná, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx zbraň xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx pyrotechnický xxxxxxxxxx x speciální xxxxxxxx.

(3) Použití zbraně xxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) je xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx neúčinné.

(4) Xxxx xxxxxxxx zbraně v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až f) xx celník xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx od protiprávního xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xx bude použito xxxxxx. Xx výzvy x výstrahou xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx odkladu.

(5) Xxx xxxxxxx zbraně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nutné opatrnosti, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jiných osob, x co xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx níž zákrok xxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxx pomoci

(1) Jestliže xxxxxx zjistí, xx xxx xxxxxxx donucovacích xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx ihned, xxxxxxx xx okolnosti xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxx x xxxxxxxx lékařské ošetření.

(2) Xx xxxxxx použití xxxxxx, xxx kterém xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx celník xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zraněné osobě xxxxx pomoc x xxxxxxxx xxxxxxxx ošetření. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§47

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxx, xx celník xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadřízenému.

(2) O xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zbraně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx písemné xxxxxxx s uvedením xxxxxx, průběhu a xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxx přiměřenosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx anebo xxxx-xx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx na xxxxxx xxxx škoda xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. X výsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§48

Zvláštní omezení

Při zákroku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx zjevně xxxxxxxx xxxx, osobě xx zjevnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxx 15 let xxxxx xxxxxx použít xxxxx x kopy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obušek xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx psa, zásahovou xxxxxxx, úder xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx namířenou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxxx xxxxx xxxx osoby xxxx xxxxx větší xxxxx xx majetku x nebezpečí xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX ZAMĚSTNANEC

§49

Povinnosti x xxxxxxxxx občanského xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §27 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxx zaměstnanec xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxx x xxxxx zajišťování xxxxxxxx, x prokázání xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx výzvou občanský xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poučí o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXX

§50

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx protiprávním jednáním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx vyvolala.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stát xxxxxx xxxxx jinému xxxxx způsobenou na xxxx území xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx.

(3) Xxxx uhradí škodu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx přidruženému mezinárodní xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxx") x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx přidružený xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nepřesných osobních xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxx xx poskytl xxxxxxxx xxxxx orgán x xxx, xx se xxxxxxxx možná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx přidruženému xxxxx xx xxxxxx xxxxx, jen xx-xx xxxxxxxx vzájemnost.

§51

Xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správy

(1) Xxxx odpovídá za xxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx anebo s xxxx xxxxxxx; xxxx xx této xxxxxxxxxxxx xxxx zprostit jen xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx škodu osoba xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx způsobila x xxxxxxxxxxx x pomocí xxxxxxxxxxx orgánu celní xxxxxx xxxx celníkovi.

(2) Xxxxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) k xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, určí xx xxxxxx x xxxx náhrady xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Přitom se xxxxx xxxxxxxx škoda, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, hradí xx x penězích. Xxxx osobě může xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxx xxxx náhradou za xxx xxxxxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxxx věcné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx stanovení xxxxxxx za poskytnutí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věcného xxxxxxxxxx x xxxx jeho xxxxxxxxxx.

§52

Společné ustanovení

Náhradu xxxxx x peněžní xxxxxxx xxxxxxxxx Generální ředitelství xxx.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§53

Přestupky fyzických, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívá xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 3 a 4 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx s xxx xxxxxx zaměnitelné.

(2) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §34 xxxx. 1 xxxx 2,

x) vnikne lstí, xxxxxxxxxxx překonáním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v nichž xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, anebo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx správy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 xxxx. d), xxxx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stejnokroj xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx součásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x úplným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §13 xxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx" anebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx názvu xxxx xxxxxxxx firmě.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxx

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§54

Xxxxxxxxxxx

X řízení x xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx příslušný xxxxx xxxx.

§55

§55 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§56

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx celní správy xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, a xxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx orgány xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx celní správy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x

x) xxxxx provádět xxxxx xxxxx působnosti, xxxxx-xx x vydávání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; popis xxxxxxxxxxxx algoritmů a xxxxxxxx kritéria, xx xxxxxxx základě je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx je nejméně xx dobu jednoho xxxx od jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxx uplatnění xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stížnosti.

§57

Xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jmenovat jednoho xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx celní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx

x) xx informován x všech xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx celní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních údajů,

c) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x rizikovosti, povaze x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx podání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx orgánem xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontaktním xxxxxx xxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx s xxx.

XXXXX II

ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ

§58

Společná xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx mohou x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxx konkrétního úkolu xxx výkonu své xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx provozovatele poskytnutí xxxxx

x) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxx občanů Evropské xxxx x evidence xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxxxxx cestovních xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx x vazebně xxxxxxxxx osob,

k) x xxxxxxxx nemovitostí,

l) x xxxxxxxxx trestů,

m) x xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, podnikajících xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců,

r) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) x xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

u) z xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z registrů xxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx,

x) x registrů xxxxxxxxxxxxxx,

x) x Rejstříku xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx od Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx přestupků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pro

a) xxxxxxxxx daně,

b) registraci, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřební xxxx xxxx daň x xxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět; xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx zástav.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx telefonní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx formě x xxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx předpisem.

(5) Orgány xxxxx správy mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Orgány xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx konkrétního xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx orgány a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx-xx xxx x xxx xxxxxxx uložená xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxx zákonné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx osoba tak xxxxxx učinit, xxxxx xx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

(7) Údaje xxxx xxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx správy xxxx x celníkovi, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx žádal, x x účelu, x xxxxx bylo poskytnutí xxxxx žádáno, nejméně xx xxxx 5 xxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx účel xxxxxx působnosti orgánů xxxxx xxxxxx a xxxxxx působnosti ministerstva xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX III

EVIDENČNÍ OCHRANA XXXXXXXX XXXXX

§59

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochraně

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx požadovat xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, dítěte x xxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx k evidenční xxxxxxx krycích xxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX ZA ÚČELEM XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX TRESTNÉ ČINNOSTI, XXXXXXX XXXXXXXXX ČINŮ X ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX CELNÍ XXXXXX

§60

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx11) a upravuje xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxx xxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx, vyhledávání a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxx celní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx také x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx zájmy xxxxxxx x účely xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx, filosofickém nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členství x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sexuálním xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx správy, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Osobní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zpracovávat x nezbytném xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx účely podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Orgány xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x utajeným xxxxxxxx xxxx pod xxxxxxxx jiného xxxxx xxxxx jiné činnosti, xxxx

x) sdružovat xxxxxx xxxxx, které byly xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Je-li to xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx jiným xxxxxx.

§61

Obecné podmínky pro xxxxxxxxx xxxx zpřístupňování xxxxxxxx xxxxx

(1) Orgány xxxxx správy mohou x xxx žádosti xxxxxx nebo zpřístupnit xxxxxx xxxxx zpracovávané xxx xxxxx xxxxx §60 xxxx. 1,

x) xxxxxxx-xx tak xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxxxx xxxxxx operativních x jiných informací xxxx xxxxxxxxxxxx orgány12),

b) xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx veřejného xxxxxxx, xxxx

x) xx-xx xx xx prospěch xxxxxxxx údajů, xxxxx xxx x předání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx-xx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx; neověřené xxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx míra xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxx xxxx zpřístupnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k nesprávnému xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx xxx takové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx celní xxxxxx x xxx bez xxxxxxxxxx odkladu informují xxxxxxxx těchto xxxxx x orgán příslušný xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, výkon xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx, xxx xx kterému byly xxxxxxx xxxx zpřístupněny, xxxxx x tomu xxxxx celní xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx správy xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů; xx xxxxxxx xxx předání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx, xxxxx trestů, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx osobách a xxxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje orgánům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech xxxx zajištění bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx předat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx získaly za xxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 1, xxxxxxx veřejné xxxxxx xxx plnění xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§63

Xxxxxxxx xxxxxxxx použití

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky, odposlech x xxxxxx telekomunikačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx závažné xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx dotčena xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze, xxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, x xxxxxxx, xx by k xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx trestný xxx.

§64

Xxxxxxxx podmínky xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx operativně pátracích xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvě; xxxxx x xxxxxxx osob xxx xxxxxx jen x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx operativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx získaných xxx xxxxxxxxx dohledu xxxxx §63 před xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zničením nebo xxxxxxx.

§65

Kontrola xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxx x věcí xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx vykonává Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx prostředků podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x utajovaných informacích, x xxxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x to x poté, xxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

XXXXX II

PŘÍSTUP X XXXXXX SCHENGENSKÉHO INFORMAČNÍHO XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX DO TOHOTO XXXXXXX

§66

Xxxxxxx a předávání xxxxxxxxx

(1) Orgány celní xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxx xxxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "Schengenský informační xxxxxx"), x xxxxx x xxxxxx informacích xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxx působnosti pověřeného xxxxxxx orgánu,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx po xxxxx protiprávně dovezeném, xxxxxxxxx nebo odňatém xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předávají xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx prezidiu Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§67

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxxxxx orgánem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x který xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx donucovací xxxxx xxxxxxxx xxx Europol x Xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, předcházející xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nebo mohou xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§68

Výměna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx celní xxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxx vyhledávací xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx informace získané xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx poskytovány xxxxx xx souhlasem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx donucovacího xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xxxxxxx předpoklad, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx. Xxxx žádosti o xxxxxxxxxx operativních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69

Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx tomu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §72, poskytne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) do 14 xxx xxx xxx přijetí xxxxxxx, xxxx

x) nacházejí-li se xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx oboustranné trestnosti xxxxx xxxxxxxxx řádu, xx

1. 7 xxx xxx xxx přijetí xxxxxxx, xxxx

2. 8 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx případech.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx operativní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvody, xxx xxxxx tak xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx pověřený xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxx 2 xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx lhůta xxxxx xxx xxxxx xxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x donucovací xxxxx musí xxx x xxxxx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu požadované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, pro které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx, xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxxxx činů xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx neprodleně donucovacímu xxxxxx i bez xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx informace xxxxx xxx využity při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vyšetřování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx.

§71

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pověřený xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx provádění celní xxxxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx pověřený xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx donucovacího xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx; souhlas xxxx xxx xxxxxx již x okamžiku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpis, xxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxx poskytnutí operativních xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x výměně těchto xxxxxxxxx došlo.

(4) Ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x vlastního xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací,

b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxx operativní informace, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), použity nebo xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Operativní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§72

Neposkytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx by jejich xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celní vyhledávací xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx trestných xxxx nebo bezpečnost xxxx, xxxx

x) bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx žádost podána.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx týká trestného xxxx, xx který xxxx xxx xxxxx xxxxxxx právního xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxxxx 1 xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odmítnutí poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §69. Xxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo vyhláškou.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx operativních xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx donucovacímu orgánu xxxxxxxx xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXX X SCHENGENSKÉHO XXXXXXXX

§72x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxx xxxx a schengenského xxxxxxxx

Xxxxxxxx celní orgán xxxx x xxx xxxxxxx předat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx x §60 xxxx. 1

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo donucovacímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x přidruženého xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxx předpisy k xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x odhalování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx11),

x) Xxxxxxxx,

x) Eurojustu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx x xx účelem xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x policejní xxxxxxxxxx13).

§72x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x účinností xx 24.4.2019

§73

Xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx a schengenského xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx spolupráci xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobní údaje xxxxxxxxxxxx xxxx předávané

a) xxxxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxxxxx státem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx předávané xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) orgánem xxxxxxxx xx základě Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Smlouvy o Xxxxxxxx unii xxxx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie (dále xxx "evropský xxxxxxxxxx xxxxxx") nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx informačního systému,

v xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx zpřístupněných xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x policejní spolupráci xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxxxxx členskému státu, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx souhlas xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx stanovené xxxxx své vyjádření xxxxxxx, xx xx xx to, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, evropskému orgánu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů vyplývající x tohoto xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pověřený celní xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, evropského xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předány xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxxxx celní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přidruženému xxxxx, xxxxxxxxxx orgánu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, třetímu xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx; xxxxxx souhlas xxxx xxx xxxxxx x obecně,

b) požadovat xx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXX INFORMACÍ X X ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX S XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX X MEZINÁRODNÍMI XXXXXXXXXXXX

§73x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §68 xx 72 xx xxxxxxxxx použijí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s jinými xxx xxxxxxxxx státy x mezinárodními xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx ujednání xxxxx.

§73x

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Interpol nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stíhání xxxxxxxxx činů včetně xxxxxxx xxxx hrozbami xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xx xx nezbytné xxx předcházení trestné xxxxxxxx, prověřování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx spáchán xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestů xxxx xxx zajišťování veřejného xxxxxxx a bezpečnosti.

(2) Xxxxx xx xx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 vztahuje rozhodnutí xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx orgán může x xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx nebo mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx informuje Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx údajích; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxxxx sbor xxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 věty xxxxx, xxxx pověřený xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zpřístupnit osobní xxxxx, xxxxx xx xx nezbytné

a) xxx xxxxxxx životně xxxxxxxxxx xxxxx subjektu údajů xxxx xxxx xxxxx,

x) x předání xxxxx §61 xxxx. 1 xxxx. x),

x) x xxxxxxxxx bezprostředního a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vnitřního xxxxxxx v zahraničí,

d) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 1, nebo

e) xxx xxxxxxx konkrétních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. d) xxxx e) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx nebo zpřístupní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx celní xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx původního xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) vyslovit xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předal xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx od xxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§73x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x účinností xx 24.4.2019

§73c

Předání xxxx zpřístupnění xxxxxxxx xxxxx osobám x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního úkolu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvedenými x §60 xxxx. 1, může pověřený xxxxx orgán xxxxxx xxxx zpřístupnit xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu do xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xx ochraně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úkolu x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nevedlo xx xxxxxxxx x řádnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx celní xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx osobní údaje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxx xxx takové xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx zpracovávat.

(4) Xxxxxxxx xxxxx orgán x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx Úřad xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§73x vložen xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 24.4.2019

XXXXX VI

CELNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

§74

Xxxxxxxx některých pojmů

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vedly xxxxxxxxxxx určitých xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx spisem je xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx osobní xxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxxxx 1 rok xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;000 XXX.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx měně xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx týká xxxxxxxxx xx závažného xxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx může xxx xxxxx trest xxxxxx.

§75

Informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx do celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx osobních xxxxx, x xx informace x

x) zboží,

b) dopravních xxxxxxxxxxxx,

x) fyzických x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsobech xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zajištěném, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx propadlé xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle

a) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do celního xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 mohou být xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx poznatky, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, dopouští xxxx xxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vypovídající x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, dřívější xxxxxxxx x pseudonym xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pohlaví,

e) xxxxx, xxxxx x datum xxxxxx dokladu xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx informací,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx kódy xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, násilí xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

(6) Součástí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx být osobní xxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx jména xxxxxxxxx.

(7) Součástí informací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) mohou být xxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§76

Informace xxxxxxxxx x xxxxxxx informačního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx využívat

a) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx, x za podmínek xxx xxxxxxxxxxx,

x) pověřený xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek podle xxxxxxx x) x x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) národní xxxx v Eurojustu, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx potřebném x xxxxxx úkolů v Xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x mezinárodním xxxx regionálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané x xxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx jím stanovených,

b) xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zadal, xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 2; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxx, dopravních xxxxxxxxxx x právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx, xxxx a důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx x cíle cesty xxxx xxxx dopravních xxxxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx informace, xxxxx xxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx zlikviduje x x provedených opatřeních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x informacích, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxx členským státem, xxxxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Eurojustu, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx informačním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x Eurojustu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx. Xx xxxxxx xxx členského xxxxx xxx xxxxxxxx informace xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného xx větě xxxxx.

§77

Xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celních xxxxx

(1) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vyšetřovacích spisů, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x právnických xxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

2. u xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxxx xxxx 1, xxxx

3. jimž xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx uložen xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxx příslušnost x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx šetření,

d) spisovou xxxxxx celního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xx xxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), jde-li x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx příjmení x pseudonym nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxx-xx x xxxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxx být xxxxx

x) xxxxxxxx firma nebo xxxxx, popřípadě i xxxx označení používané xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xx xxxxxxxxxxxxx databáze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx xx

x) tím xxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx ohrožen xxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejný xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx mohly xxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzických xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetřování.

§78

Xxxxxxxxxx informací x xxxxxx xxxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx kopií xxx xxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 x xxx xxxxx xxxxxxx rizik.

(3) Osobní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uchovávány pouze xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 xxx.

(4) Generální xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jím xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zadány. Na xxxxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přezkumu, xx-xx xx nutné x xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobních údajů, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořízeny. Xxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx nezbytné k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx odstraní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§79

Uchovávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx databázi celních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spisů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx, xxxxx počíná xxxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx nezbytná x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx

x) 3 xxx, týkají-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jím xxxx xx identifikační xxxxxxxx xxxxxxx spisů xxxxxx, xxxx uplynutím 3 xxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců,

b) 6 xxx, týkají-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx šetření, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) 10 xxx, xxxxxx-xx se xxxxxxxxx šetření, která xxxxx k odsouzení xxxx x uložení xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jím xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spisů xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxx xx této xxxxxxxx xxxxxx.

§80

Ochrana výměny xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§81

Xxxxxxxxx x závěrečná ustanovení

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x celní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ředitelství xxx, xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxx x jiné xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x nichž xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přechází příslušnost xx xxxxx úřady, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxx x jiné postupy, xxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxxxxx, dokončí xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx správy.

§82

(1) Xxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx celní správy xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx řízení do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx ředitelství nebo xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx správy příslušné xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vydaných xxx xxxxxx daní xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx uvedeny celní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx zřízené xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v rozhodnutích xxxxxxxxx celních xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Je-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx správě daní xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx jím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(5) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx při xxxxxx xxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxxx uvedeny xxxxx úřady zřízené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozumí se xxxx xxxxx úřady xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx xxxxxxx obvody x xxxxxxxx uvedených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(6) Xxxx-xx v xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Generálního xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zřízených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx Generální ředitelství xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx celní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx jimi xxxxxx xxxxx správy příslušné xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxxxx x právnické xxxxx xxxx povinny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx činnosti xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §13 xxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§83

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 185/2004 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 635/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x správních xxxxxxxxxx.

3. Xxxx desátá zákona č. 669/2004 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4. Část xxxxx xxxxxx č. 80/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

5. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 230/2006 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx statistické službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 575/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx.

7. Xxxx devátá zákona č. 170/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx desátá zákona č. 130/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony.

9. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 136/2008 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 13/1993 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10. Xxxx sedmá xxxxxx č. 218/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

11. Xxxx xxx xxxxxxxxx devátá xxxxxx č. 227/2009 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 288/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 185/2004 Sb., x Celní správě Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 104/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o rybářství), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 150/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 124/1992 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 185/2004 Xx., o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx č. 179/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxxxx stejnokrojů x xxxxxxxxx barevném xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§84

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx skutečnosti, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 17/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 17/2012 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup xx prvního xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx jednorázová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 243/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 17/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

407/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

164/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.6.2013

308/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx práva x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.7.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.8.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

80/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxx x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

206/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 226/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx x dřevařských xxxxxxx xx trh, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., x xxxxx x. 17/2012 Xx., o Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2019

283/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

609/2020 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

284/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

418/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 553/1991 Sb., o xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

458/2022 Xx., xxxxxx xx zrušuje xxxxx x. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x zrušují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

152/2023 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 283/2021 Sb., stavební xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

349/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2025

427/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další

s účinností xx 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxx (XX, Euratom) č. 1150/2000 xx xxx 22. xxxxxx 2000, xxxxxx xx provádí xxxxxxxxxx 94/728/XX, Euratom x xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxxxxxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2073/2004 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx daní.
3) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 638/2004 xx xxx 31. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3330/91.
4) Xxxxxxxx (XX) č. 1005/2008 ze xxx 29. xxxx 2008, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx Společenství pro xxxxxxxxxxx, potírání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rybolovu, xxxx Nařízení (XXX) x. 2847/93, (XX) x. 1936/2001 a (XX) č. 601/2004 x zrušují Nařízení (XX) č. 1093/94 x (XX) x. 1447/1999.
5) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2173/2005 ze xxx 20. prosince 2005 o zavedení xxxxxx licencí XXXXX xxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 952/2013, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx Xxxx.
7) Čl. 16 xxxxxxxx Rady (XX) č. 1005/2008.
8) Čl. 372 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2454/93 xx xxx 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx znění.
9) Čl. 16 xxxx. 3 xxxx. x) nařízení Rady (XX) č. 1005/2008. Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1010/2009 xx xxx 22. října 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 1005/2008, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezákonného, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rybolovu, x xxxxxxx xxxxx.

10) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a kterým xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

11) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 xx xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování xx stíhání xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x volném xxxxxx xxxxxx údajů x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/977/XXX.

12) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2006/960/SVV x xxxxxxxxxxxx xxxxxx operativních x xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

13) Například xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2006/960/SVV x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie.

14) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/1026 xx xxx 21. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx elektronických xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x uchovávání xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx kodexem Xxxx.