Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Zákon o krajích (krajské zřízení)
129/2000 Sb.

Zákon

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Postavení krajů a jejich orgánů §1 §2 §3 §4 §5

Díl 2 - Obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje §6 §7 §8 §9 §10

Díl 3 §11

Díl 4 - Občané kraje §12 §13 §13a

HLAVA III - PŮSOBNOST KRAJE

Díl 1 - Samostatná působnost kraje §14 §15 §15a §16

Hospodaření kraje §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

Spolupráce krajů §24 §25 §26

Spolupráce s ostatními subjekty §27

Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států §28

Díl 2 - Přenesená působnost §29 §30

HLAVA IV - ORGÁNY KRAJE

Díl 1 - Zastupitelstvo §31 §32 §33 §34

Pravomoc zastupitelstva §35 §36 §37 §38

Jednání zastupitelstva §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45

Odměňování členů zastupitelstva §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §56a

Díl 2 - Rada §57 §58 §59 §60 §60a

Díl 3 - Hejtman §61 §62 §63 §64 §64a §64b §64c

Díl 4 - Zvláštní orgány §65

Díl 5 - Krajský úřad §66 §67 §68 §69 §69a

Razítko kraje §70 §70a §71 §72 §73 §74 §75

HLAVA V - ORGÁNY ZASTUPITELSTVA A RADY

Výbory §76 §77 §78 §79

Komise §80 §80a

HLAVA VI - DOZOR

Díl 1 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek krajů a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů v samostatné působnosti §81 §82

Díl 2 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení krajů a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů v přenesené působnosti §83 §84

Díl 3 Společná ustanovení k dozoru §85

HLAVA II - KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI §86

Kontrola výkonu samostatné působnosti §87

Kontrola výkonu přenesené působnosti §88 §89 §90 §91 §91a

HLAVA VIII - VZTAH MINISTERSTEV A VLÁDY K ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM §92

Vztah ministerstev ke krajům §92a §93 §93a §93b §93c §93d §93e §93f §93g §93h §93i

HLAVA IX - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení §94 §94a §95

Přechodná ustanovení §96 §97 §97a

Závěrečná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §98

Účinnost §99

Nálezy Ústavního soudu - č. 404/2002 Sb.; č. 299/2004 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 7/2021 Sb.

č. 234/2006 Sb. - Čl. IV

č. 261/2007 Sb. - Čl. LV

č. 347/2010 Sb. - Čl. XXII

č. 364/2011 Sb. - Čl. XIX

č. 239/2012 Sb. - Čl. XVIII

č. 106/2016 Sb. - Čl. IV

č. 99/2017 Sb. - Čl. IV

č. 129/2000 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

129

ZÁKON

ze dne 12. xxxxx 2000

o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXXX I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx krajů x xxxxxx orgánů

§1

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxx xx samosprávu.

(2) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx vystupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx odpovědnost x xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kraje (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx"); xxxxxxx orgány kraje xxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxx"), xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") a xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "zvláštní xxxxx") zřízený xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx x všestranný xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxx spravuje xxx záležitosti xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxx, x jen xxxxxxxx, který stanoví xxxxx. Rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx omezen xxxxxxx.

(2) Xxxxxx správu, jejíž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§29 a 30). Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obvodem. Xxxx je povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx při xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejný xxxxx.

(4) Xxxx zajišťuje výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel územních xxxxxxxx x podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§3

§3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§4

Xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx působnost xxxxx x xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§5

(1) Xxxx xxxx xxx znak x xxxxxx.

(2) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx může kraji, xxxxx nemá xxxx xxxx vlajku, xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx změnit znak xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky x xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxx x xxxxxx kraje. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nutný xxxx xxxxxxx.

Díl 2

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx kraje a xxxxxxxx kraje

§6

Obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx kraje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x mezích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ukládat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnickým xxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxx.

§7

Xx základě x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li x xxxx kraj xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kraje musí xxx v xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx zákony a xxxxxxxx předpisy vydanými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx vyhláška kraje x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx kraje (xxxx xxx "Xxxxxxx").

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je den xxxxxxxxx příslušné částky Xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(4) Právní xxxxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx vyhlášení xx Xxxxxxxx, pokud v xxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx zájem, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dřívější xxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx, nejdříve xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx kraje xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx úřední xxxxx2) xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "úřední xxxxx"), xx úředních xxxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxx, kterých xx xxxxxx, x v xxxxxxxxxx informačních prostředcích.

(6) Xxxxxxx se xxxxxx x postupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx označených xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx koncem každého xxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) Věstník xxxx být každému xxxxxxxxx xx krajském xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxx v kraji x na Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(8) Kraj xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Kraj xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neprodleně po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Kraj xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dni jeho xxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

Xxx 3

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Xxx 4

Xxxxxx kraje

§12

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu5) x xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxx

x) xxxxx x být volen xx zastupitelstva xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx,6)

x) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xx uplynulý kalendářní xxx, do usnesení x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, do xxxxxxxx rady, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x komisí xxxx (xxxx jen "xxxxxx") a xxxxxxxxx xx z nich xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jiné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx nejméně 1&xxxx;000 občany xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx zastupitelstva, xxxxxxx xx 90 xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx vyřizují bezodkladně, xxxxxxx xxxx xx 60 xxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 90 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx x návrhu rozpočtu xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx ústně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v krajském xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním zákonem.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosáhla xxxx 18 let x xxxxxxx xx xxxxx kraje xxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxx uvedená x §12 xxxx. 2 xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx cizím xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x některé xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx předpisem x. 106/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kraje

§14

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx patří záležitosti, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxx a xxxxxx kraje, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §11, 35, 36 a 59, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx kraje, x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxx zákon.

(3) Xxxx může xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x obcemi; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proti xxxxxxxx xxxxxx xxxx obec xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx možné, xxxxxx projednat x xxxxxx opatření dotýkající xx jejich xxxxxxxxxx.

§15

(1) Kraj xx xxxxxxxx vyjadřovat xx x xxxxxxx státních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx orgány jsou xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Státní xxxxxx a orgány xxxx poskytují orgánům xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx působnosti. Tuto xxxxxxxxx má x xxxx xxxx státním xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Ochrana xxxxx x utajovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí.

§15x

(1) Xxxx xx xxxxxxx vydávat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxxxx-xx tak zvláštní xxxxxx předpis.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxx x cizině i x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§16

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kraj xxxx

x) xxx vydávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě zákona.

Xxxxxxxxxxx xxxxx

§17

(1) Majetek xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x souladu x jeho xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem vymezené xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx pečovat o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx majetku. Porušením xxxxxxxxxx stanovených xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx takové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které sleduje xxxx důležitý zájem xxxxx, xxxxx je xxxxx odůvodněn. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X nepotřebným xxxxxxxx xxxx naloží xxxxxxx a xx xxxxxxxx stanovených zvláštními xxxxxxxx,9) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxx nesmí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx určeny pro xxxxxxxxx uskutečňovanou s xxxxxxxx podporou ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, nebo národního xxxxx,

x) závazků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kraj, xxxx xxxx xxxx,

x) xxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxxx xxxx spolu s xxxxx xxxxxx (kraji), xxxx (obcemi) nebo xxxxxx přesahuje 50 %.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx odstavce 3 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Stát xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kraje, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zásahy x včas xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Kraj xx xxxxxxx trvale sledovat, xxx dlužníci xxxx x řádně plní xxx závazky x xxxxxxxxxx, aby nedošlo x promlčení xxxx xxxxxx práv x xxxxxx závazků vyplývajících.

§18

(1) Záměr xxxxx xxxxxx, xxxxxx, darovat, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx výprosu x záměr kraje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx xxxx rozhodnutím x příslušném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx desce2), xxx xx x němu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Nemovitá xxx xx v xxxxxx xxxxxx údaji podle xxxxxxxxxx xxxxxx9a) xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nezveřejní, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x daném místě x xxxx obvyklá, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx ceny obvyklé xxxx xxx zdůvodněna, xxx-xx x xxxx xxxxx než obvyklou. Xxxx-xx odchylka xx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx, xx právní xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se nepoužije, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxx-xx x pronájem, xxxxx, xxxxxxx xxxx výpůjčku xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zakladatelem xx xxxx xxxxx xxxxxx kraj xxxxxx30), xxxx xxx-xx x xxxxxxxx silničního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx užíváním silnic xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9b).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx majetku svěřeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li zvláštní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodly x xxxxxx věci x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx22).

§20

(1) Hospodaření kraje xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxx přezkoumáním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx.

(2) Závěrečný xxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx projedná xxxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx opatření x xxxxxxx nedostatků.

(3) Přezkoumání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.9c)

§21

Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx republiky x xx státních fondů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx byl xxxxxxx xxxxx, Ministerstvo xxxxxxx uloží xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, opatří xx xxxxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x níž bude xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx jsou splněny. Xx-xx xxxxxxx touto xxxxxxxx krajem opatřena, xx se xx xx, že povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, schválení xxxx souhlasu xxxx xxxxxxx.

(2) Právní xxxxxxx, xxxxx vyžadují schválení xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rady, xxx učinit jen xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxx neplatná.

(3) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x §17 odst. 4 x §18 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx.

Spolupráce xxxxx

§24

(1) Xxxxx xxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x spolku11) x x xxxxxxx x společnosti29).

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§26

Xxxx xxxxxx být xxxxxx svazku xxxx.12)

Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

§27

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x právnickými x xxxxxxxxx osobami x občanskoprávních vztazích xxx použít ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxx11) x o xxxxxxx o xxxxxxxxxxx29).

§28

Xxxxxxxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx celky jiných xxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiných států x xxx xxxxxx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx obdrží xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výši xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ministerstvem.

§30

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx

x) při xxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx případech xxx

1. xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx vlády x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánům kraje xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx publikování ve Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx;

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijatými xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX IV

ORGÁNY KRAJE

Díl 1

Xxxxxxxxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Počet členů xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xx 600 000 xxxxxxxx
45 členů,
b) xxx 600&xxxx;000 xx 900&xxxx;000 xxxxxxxx
55 xxxxx,
x) xxx 900&xxxx;000 obyvatel
65 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k 1. xxxxx xxxx, x xxxx se xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx, zveřejní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx2) x xxxx xx Xxxxxxxx.

§32

(1) Xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.13) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx být pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxx.

(2) Podmínky xxxxxx x zániku mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

§33

(1) Mandát člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzniká xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jehož xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, slib xxxxxx znění: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxx xxxx a svědomí, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx kraje x xxxx občanů x xxxxx xx Xxxxxxx x zákony Xxxxx xxxxxxxxx."

(3) Člen xxxxxxxxxxxxxx skládá xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx". Xxxxxxx xxxxx potvrdí člen xxxxxxxxxxxxxx svým xxxxxxxx.

§34

(1) Člen xxxxxxxxxxxxxx xx xxx výkonu xxx funkce xxxxx

x) xxxxxxxxxx zastupitelstvu x xxxx, xxxxx i xxxxxxx x komisím xxxxxx na projednání,

b) xxxxxxx dotazy, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x její xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx orgány právnických xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kraj, x xx xxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx zřídil; xxxxxxxx odpověď musí xxxxxxx xx 30 xxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazených xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zřídil, xxxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx funkce; xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(2) Xxxx zastupitelstva xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zasedání xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, které xx xxxx orgány uloží, xxxxx zájmy občanů xxxxx x jednat x xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxx zastupitelstva, u xxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo škodu xxx xxx xxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx orgánu xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx projednávat.

Pravomoc xxxxxxxxxxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,15) xx-xx xx xx, xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx kraje,

d) koordinovat xxxxxx územního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) schvalovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx území kraje, xxxxxxxxxx xxxxxx realizaci x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) volit xxxxxxxx xxxxx do regionálních xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozsah základní xxxxxxxx obslužnosti xxx xxxxx kraje,

h) rozhodovat x xxxxxxxxxx xxxxx x jinými xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dni,

j) zřizovat x rušit příspěvkové xxxxxxxxxx x organizační xxxxxx xxxxx; k xxxx schvalovat jejich xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodovat x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxx jejich zakladatelské xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobách,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxx kraje, x xxxxxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x), xx valnou xxxxxxx xxxxxxxxxx společností, x xxxxx xx xxxx majetkovou účast,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx kraj xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx jejich odvolání; xx neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx a xxxxx xxxxx rady x řad xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx z xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx uvolněni x xx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx x zrušovat xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx předsedy x xxxxx,

x) stanovit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) stanovit paušální xxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §51, o xxxxxxxx xxx členy zastupitelstva xxxxx §55 x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xxxxx §56a xxxx. 6,

x) vyslovovat xxxxxxx xx xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§56),

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx členů xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) plnit xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx usnesení rady, xxxx-xx mu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §62.

§36

Xxxxxxxxxxxxxx je dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxxx xxxxx:

x) nabytí x xxxxxx hmotných nemovitých xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxx v hodnotě xxx 100&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxxx případě fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx veřejnoprávních xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx dotace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dotací xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx využití, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotací x xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavem,

e) xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Kč,

g) xxxxxx x xxxxxxxxx x lhůtou splatnosti xxxxx xxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxx 200 000 Xx,

x) uzavření xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxx x závazku x xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) zastavení nemovitostí,

k) xxxxxx komunálních dluhopisů,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxx stavby a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxx soutěži x xxxxxxxxxxxx nabídku xxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx svěřit xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§37

Zastupitelstvo má právo xxxxxxxx xx další xxxxxxxxx v samostatné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx radě podle §59 xxxx. 1.

§38

§38 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

Jednání xxxxxxxxxxxxxx

§39

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx svolává xxxxxxxxx xxxxxxx po uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx hlasování tak, xxx xx konalo xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx voleb xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, pokud žádnému x podaných návrhů xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx hejtmana. Xxxxxxxxxx zasedání zastupitelstva xxxxx xxxxxxxx, náměstka xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Současně zastupitelstvo xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se uskutečnilo xxxxxxx xx 7 xxx od konání xxxxxxxxxxx jednání.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zasedání xxxx zvoleného zastupitelstva xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx hlasování. Xxxxxxxxx o svolání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42 xx dobu x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

§40

(1) Zastupitelstvo xx xxxxxx podle xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 3 měsíce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§41

(1) Jestliže xxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxx v jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zastupitelstva, xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto zasedání xxxxxxxxxxxxxx. Xx 15 xxx xx koná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, hejtman xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 21 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx hejtmana xxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx.

§42

(1) Xxxxxxxx zastupitelstva xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxxx x xxxxx, době x navrženém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zasedání zastupitelstva xxxx nejméně 10 xxx xxxxxx na xxxxxx desce2) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx informaci zveřejnit xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) X době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28) se xxxxxxxxx x xxxxx, době x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx po xxxx 2 xxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva; xxxxxxxxxxx, xxxxx xx netýkají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx na xxxxx zasedání projednávány xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx informace zveřejněna xxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připravuje x xxxxxxxxx zastupitelstvu xx xxxxxxxxx rada.

(4) O xxxxxxxx návrhů xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x průběhu zasedání xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zastupitelstvo.

(5) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vlády xxxx xxx pověřený xxxxxxxx, poslanec, senátor x xxxxxx-xx x xxxxx, musí xx xxx xxxx xxxxxxx.

§43

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zápis, xxxxx xx nutno xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obsahovat xxxx x počtu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, schválený xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x výsledek hlasování x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx x krajského xxxxx x nahlédnutí. X námitkách člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx zastupitelstva x xxxxxx.

§45

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x §31 xxxx. 1 x nejsou-li xxxxxxxxxx, xx xxxx, xxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx však nepřísluší xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx působnost xxxxx §35 odst. 2 a §36, x xxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx. Tuto skutečnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx zastupitelstvo xxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx rozpustí a xxxxxxx xxxxxx vyhlásí xxxx xxxxx. Proti xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx §60a x 64b se xxxxxxx obdobně.

Odměňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§46

(1) Xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xx funkcí, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pro xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx"),

x) ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx funkce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx určí xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xx podnikající xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx výdělku xxxxxx v souvislosti x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zastupitelstvo.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dar, x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytuje xxxx xx xxxxx funkce xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx určilo xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdříve xxxx ode xxx, xx xxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx určilo. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx výši 0,4násobku xxxx odměny, která xx xxxxx náležela xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx výkon funkce xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, nejdříve xxxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva, xxxxxx xxxxxx stanovilo.

(3) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, přitom xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva uložilo, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx jednání xxxxxx xxxxx, jejichž xxxx členy. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx ukončením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xx 0,3 xx 0,6xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx by náležela xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává funkci xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx zvolení xx xxxxxx hejtmana odměna xx xxxx 0,3násobku xxxx xxxxxx, xxxxx xx náležela uvolněnému xxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xxxxxxxx funkci hejtmana.

(5) Xxxxxx xx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx část xxxxxx, xxxxxx mu xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx dnů, xx xxxxx funkci x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx karantény, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xx 4 xxx xxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměna xx výši 60 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pro účely xxxxxxxxx xxxx odměny xx xxxxxxx xxxx xxxxx věty první xx jedna třicetina xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z nemocenského xxxxxxxxx33).

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx x 50 %, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxx. Odměna xx snížené xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 a podle xxxx první xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx xx zaokrouhluje na xxxx xxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajů

a) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva xx xxxxx,

x) maximální xxxx xxxxx poskytovaných neuvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx kategorie xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx:

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 500 000,

b) xxxxx x xxxxxx obyvatel xx 500 001 xx 1&xxxx;000&xxxx;000,

x) xxxxx x xxxxxx obyvatel xxx 1&xxxx;000&xxxx;000.

(3) Odměna uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 500 000 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx činila xxxxxxx 2,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx velikostní xxxxxxxxx xxxx xx 300 xxxxxxxx. Xxxxxx uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxxxx xx stanoví xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx odměna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx člena zastupitelstva xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kraje34), xxxxx byli xxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Změní-li xx v průběhu xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obyvatel xxxxx x xxxx xxx 10 % tak, xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odměna xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorii kraje,

b) xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

§49

(1) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx uvolněnému xxxxxxx zastupitelstva xxxxxx xx xx z xxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx.

(2) V případě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx souhrnu xxxxx xx xxx xxxxx funkce. Do xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, předsedy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, předsedy nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx neuvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, za xxxxxx xx xxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

§50

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx zastupoval xxxxx §64 xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx z důvodu xxxx nepřítomnosti xxxx x xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkci, xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx v daném xxxxxx náležela xxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxx byl zastupitelstvem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64a xxxx xxxxx, náleží xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x xxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nadále xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xxxx náměstka hejtmana xxxxx §64b, náleží xxxxxxxxx odměna xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rady, xxxxx xxxxxxxx xxx pravomoci xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx §60a, xxxxxx dosavadní xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx členem zvláštního xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx funkce xxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx komise xxxx, xxxxxx po skončení xxxxxxxxx xxxxxx odměna xx xxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx dosavadní xxxx xxxxx §60a.

§51

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Souhrnná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutých x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx dvojnásobek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx náležela xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx funkcí xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odměn xxxxxxxxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxxxxxx členovi zastupitelstva xxxxx xxx xxxxx xxx dvojnásobek maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xx výkon xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx zastávaných xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx odměny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx navrženého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hejtmana, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelstva, poskytne xxxx xxxxxxxx, pokud xxx xx xxx xxxxxx mandátu člena xxxxxxxxxxxxxx náležela xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 6 se xxxxxxxxxx.

(2) Neuvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hejtmana, x xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byli v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx vzdání xx funkce xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx den z xxxxxx uvedených v §47 odst. 6 xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva nenáleží, xxxxx byl v xxxxx funkčním období xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který vykonává xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxx xx náleží xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené funkce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 členovi xxxxxxxxxxxxxx nenáleží, pokud xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hejtmana xxxx xxxxxxxx hejtmana.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva nenáleží, xxxxx xxx x xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx, xxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx čin bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxx narovnání x xxxxxxxxx trestního xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx zastupitelstva xxxxx na xxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxx němu xxxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelstva, xxxxxxxx xx nevyplatí. Xxx-xx xxxx zastupitelstva xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odsouzen, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastaveno xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx narovnání a xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání, xxxxx, že xxxxx xx odchodné xxxxxxxx; x opačném xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx podle odstavce 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx období xxxxx xxxxxx.

§53

(1) Odchodné xx xxxxxxx ve výši xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx dni xxxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, x níž xx xxxxxx násobek této xxxxxx x počtu xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xx započte x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 3 xxxx 4 do xxxxxxxxxx zvolení xx xxxxxx nevykonával funkci xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx náměstka xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxx-xx splněny podmínky xxxxxxxxx x odstavci 3, x xxxxxxx xx jednorázově x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxx nejsou xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. 5 x 6.

§54

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x srážky x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vzdání xx práva xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pro xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§55

(1) Členovi xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxx pojištění, xxx-xx x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx,

x) odměnu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxxxxxxx aktivit, xxx-xx x uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx rekreaci, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Plnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek x x xxxxxxx xxxx jako zaměstnancům xxxxx.

§56

(1) Členovi zastupitelstva xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx cestovní náhrady xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx35) x x jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zastupitelstvem.

(2) Zastupitelstvo xxxx stanovit, xx xx pravidelné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx cestovních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx trvalého pobytu.

(3) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx x ukončení xxxxx, místo xxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxx x xxxxxxxxx, určuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xx poskytování náhrad xxxx odstavci 1 xx 3.

§56x

(1) Xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx 5 xxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxxxx xxxxxxx 25 xxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx den xxxx xxxxxxx36).

(2) Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxx xx poměrnou xxxx xxxxxxxx, xxxxx činí xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok.

(3) Xxxxxx xx za xxxx xxxxxxx dovolené nekrátí.

(4) Xxxx xxxxxxxx uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Nevyčerpal-li xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxx xx mu xxxxx na xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx nevyčerpaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva, xxxxx xx xx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 za kalendářní xxx, ve xxxxxx xxxxx x ukončení xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx vyčerpána xxxx xxxxxxxxx. Nevyčerpaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx se xxxxxxxxx xxx xx nelze xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva, který xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx poměru, xxxxxxxx xxxx dovolené xxxxx xxxxxxxx 2 xx kalendářní xxx, xx xxxxxx xxxxx x ukončení xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxxxxxx xx kraj xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx dovolená x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx které xx poskytována, x xxxxx xxxxxxxxx odměny, xxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx.

(9) Vyčerpal-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xx náleží xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, xxxxxxxx xx odměna xx xxxxx den xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx poskytnuté odměny.

(10) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56x vložen xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Díl 2

Xxxx

§57

(1) Xxxx xx xxxxxxxx orgánem xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx působnosti. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rada zastupitelstvu. Xxxx xxxx rozhodovat xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx hejtman, xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx hejtmana) x xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxx x xxxxxx

x) xx 600&xxxx;000 xxxxxxxx 9 členů,

b) xxx 600&xxxx;000 obyvatel 11 xxxxx.

(3) Xx-xx hejtman xxxx náměstek hejtmana xxxxxxx x xxxxxx xxxx na tuto xxxxxx rezignoval, xxxxxxxx xxx i členem xxxx.

§58

(1) Xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Schůze xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx xxxxxxx i dalšího xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx rady xx xxxxxxxx zápis, ve xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxx schůze rady, xxxxxx x výsledek xxxxxxxxx x přijatá xxxxxxxx. Xxxxx podepisuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Zápis, xxxxx xx nutno pořídit xx 10 dnů xx xxxxxxxx schůze, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx úřadu x nahlédnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx člena rady xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rady.

(4) Xxxx podává xx xxxxxx zasedání zastupitelstva xxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§59

(1) Xxxx připravuje xxxxxx x podklady xxx xxxxxxx zastupitelstva x zabezpečuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provádět xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxx zařazených do xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx kraje x do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odborů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ředitele xx neplatné,

d) xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxx komise rady (xxxx jen "xxxxxx"), xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členy,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx úřadem v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vyřizovat xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx osob z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x stížností,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx složkám, xxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxx; k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx projednávat zprávu x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, a přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx,

x) rozhodovat ve xxxxxx kraje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vydávat xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podněty xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx zřízené příspěvkové xxxxxxxxxx sestavenou x xxxxxxxxxxx dni.

(2) Rada xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jednáních xxxxx:

x) x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx v jednotlivém xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx roce a xxxxxxxx veřejnoprávních xxxxx x jejich poskytnutí, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu,

b) x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nepřevyšující 200&xxxx;000 Xx,

x) x zastavení xxxxxxxx věcí xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 200&xxxx;000 Xx,

x) x uzavírání xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx nepřevyšující 18 xxxxxx,

x) x xxxxxx x převodu xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx,

x) x poskytování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx 100 000 Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx rozhodování x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do samostatné xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vyhrazeny zastupitelstvu xxxx pokud xx xx xxxxxxxxxxxxxx nevyhradilo.

(4) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x). Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx rozhodování podle xxxxxxxx 3.

§60

(1) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxx xxxx usnášeníschopná (§58 xxxx. 2) x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx doplněn xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, vykonává xxxx xxxxxxxxx, xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rady, zastupitelstvo. X těchto případech xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx x tím xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx až do xxxxxxx xxxx xxxx.

§60x

(1) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona i xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx voleb xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx xx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva, kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a schvalovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx19a).

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 19.9.2008

Xxx 3

Xxxxxxx

§61

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx kraj xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x náměstka xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxxx z xxx svých xxxxx. Xxxxxxx x náměstek xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx funkce xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxxx xxx x rozsahu své xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxx,

x) xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxx vnitra jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; jmenování xxxx odvolání ředitele xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu21) xxxx xxxxxxxx x ukládá xx xxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zřizuje xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány,

e) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) odpovídá xx xxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxxx kraje,22)

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx tak xxxxxxx xxxxx,

x) plní xxxxxxx úkoly xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvolněným členům xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxx.

§62

Xxxxxxx pozastaví xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx to, xx xx xxxxxxxx nesprávné. Xxx xxx xxxxxxxx x rozhodnutí nejbližšímu xxxxxxxx zastupitelstva.

§63

§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§64

Hejtmana zastupuje náměstek xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx náměstků xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx úkoly. Xxxxxxxx xxxxxxxx, kterého xxxx zastupitelstvo, zastupuje xxxxxxxx v době xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§48 xxxx. 2 x §54).

§64a

Je-li xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxx-xx xxxxxxxx zvolen nový xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx hejtmana, xxxxxxx určilo zastupitelstvo x xxxxxxxxxxx hejtmana (§64). Xxxxxxxx-xx zastupitelstvo xxxxxxxx náměstka xxxxxxxx xxxx byl-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x hejtmanem, pověří xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx některého x xxxxx xxxx.

§64x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§64b

Dosavadní xxxxxxx v xxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx zvolení xxxxxx xxxxxxxx xxxx náměstka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61; x xxxxx xxxxxx vykonává xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hejtmana. Xxxxxxxxxx-xx dosavadní hejtman xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx, xxxxxxx xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Vykonával-li xx xxx xxxxx pravomoci xxxxxxxx člen rady xxxxx §64a, xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx obdobně.

§64c

(1) Hejtman xx xxxxx užívat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx závěsný xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx uveden název Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Rada xxxx stanovit, x xxxxxxx případech může xxxxx xxxxxx užívat xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§64x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xxx 4

Xxxxxxxx orgány

§65

(1) Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

(2) X čele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx osoba, xxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx jinak, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxx zvláštní xxxxx zřízen. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx zvláštního orgánu xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxx

§66

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx23a).

§67

(1) Krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zákonem xxxxxxx zastupitelstvu a xxxx xxxx zvláštnímu xxxxxx. Krajský xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obce x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,22a) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x metodickou xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s informačními xxxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxx kontrolu výkonu xxxxxxxxx působnosti xxxx,

x) xxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,22c)

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x potřebném xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, činnost orgánů xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§68

(1) Krajský úřad xxxxx ředitel a xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx krajského xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"). X xxxx krajského xxxxx stojí xxxxxxx. Xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxx zastupuje zástupce xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx člení na xxxxxx a oddělení.

§69

(1) Ředitel xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ředitel

a) zajišťuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xx zrušení xxxxxxxx obce xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem22d),

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stanoví xxxxx zvláštních xxxxxxxx21) xxxxx zaměstnancům xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx řád, xxxxxxx xxx a skartační xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx x hejtmanem xxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a radou x xxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx oprávněn zúčastňovat xx zasedání zastupitelstva x schůzí xxxx x xxxxxx poradním.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x senátora Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§69x

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxx xxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx22e).

§70

(1) Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyhotovil.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxxxxx xx přenesené xxxxxxxxxx xx v záhlaví xxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx" x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx x název xxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx.

§70a

Razítko kraje

Kraj xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, xxx zákonem xxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 231/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§71

§71 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

§72

§72 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§75

§75 zrušen právním xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

XXXXX X

XXXXXX ZASTUPITELSTVA X XXXX

Xxxxxx

§76

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx iniciativní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výbory xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx vždy xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§77

(1) Xxxxxx plní xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx činnosti odpovídají xxxxxx zastupitelstvu.

(2) Počet xxxxx výborů je xxxx xxxxx. Výbory xx schází podle xxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx většiny hlasů xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

§78

(1) Zastupitelstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx, x jehož územním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx sčítání xxxx xxxxxxx 5 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx k národnosti xxxx xxx české, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx písemně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx národnostní menšiny31). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxx národnostních xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxx xxxxx

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x finančními xxxxxxxxxx kraje,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zřízených xxxxxx, nebo xxxxx xx kraj byly xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxx je xxxxx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxx příslušné xxxxxxxx x obce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx úkoly, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx zaměstnanosti xxxxxxxx x vyjadřuje se x xxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x učebních xxxxx a k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) předkládá xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx školami x školskými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kraj xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti škol, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxx xxxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx zastupitelstvo.

§79

(1) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx směřující x xxxxxxxxxx nedostatků. Zápis xxxxxxxxxx člen xxxxxx x xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx kontrola xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zápisu xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

§80

(1) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x poradní xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx předkládají xxxxxx radě.

(2) Komise xx usnáší xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Komise xx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§80x

§80x zrušen právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX VI

DOZOR

Díl 1

Dozor xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx krajů x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxx xxxxx v samostatné xxxxxxxxxx

§81

(1) Odporuje-li xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxx xxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxx ke zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx. Účinnost xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxx xx pozastavena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx současně stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx právy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx xxx předchozí xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxx lhůtu xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx kraje nápravu xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x pozastavení účinnosti xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx xxxxx neprodleně xxxx, co obdrží xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx náprava.

(3) Nezjedná-li xxxxxxxxxxxxxx kraje nápravu xx stanovené xxxxx x není-li xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxx rozhodnutí ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh Xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx návrh odmítne, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu nabude xxxxxx moci.

(4) Zjedná-li xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o návrhu xxxxx odstavce 3, xxxxx kraj neprodleně xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx zruší do 15 xxx xx xxxxxxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxx nápravy, xxxxx přílohou je x xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx.

§82

(1) Xx-xx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx x obecně xxxxxxxx vyhlášku xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx kraj xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušný orgán xxxxx nápravu xx 60 xxx od xxxxxxxx výzvy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx opatření orgánu xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx. Xxxxx usnesení, xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx příslušný orgán xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jehož přílohou xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x samostatné působnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v samostatné xxxxxxxxxx xxx předchozí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lhůtu xx zjednání nápravy. Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx i xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nezjedná-li příslušný xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nápravu x není-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx rozkladu příslušnému xxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozkladu, kterým xxx rozklad zamítnut. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx právní moci.

(4) Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx opatření orgánu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nerozhodne, jestliže xxx bylo xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxxx návrh xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x případě, xxx xxxx dozor xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx25).

Díl 2

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx opatření orgánů xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§83

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx zákonu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx věcně příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nápravu xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Věcně xxxxxxxxx ministerstvo nebo xxxx ústřední správní xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx správní úřad xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kraje x xxxxxxxx právy x xxxxxxxxxx svobodami xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx účinnost xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjednání nápravy. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Věcně xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kraji xxxxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx správní úřad xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zruší neprodleně xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad do 30 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x návrhu podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx skutečnost Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxx-xx usnesení, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx právnímu xxxxxxxx a x xxxxxx mezích též xxxxxxxx xxxxx, směrnici xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx věcně xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx výzvy, věcně xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X případě xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx kraje v xxxxxxxxx působnosti se xxxxxxx xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx ústřední správní xxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxxx xxx předchozí xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§85

(1) Kraj xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 15 xxx

x) xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx.

(2) Xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního předpisu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kraje,

c) xxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jednotlivá xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kraje xxxxxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxx opatření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správnímu úřadu xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxx opatření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zásadách činnosti xxxxxxxxx orgánů.

(5) Ustanovení xxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxx úkony xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx daňového xxxx.

XXXXX VII

KONTROLA VÝKONU XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§86

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřené xxxxxxx xxxxx ministerstvo a xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Kontrolou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxx, xxxx xxxxxx předpisy x x jejich xxxxxx xxx usnesení xxxxx, směrnice ústředních xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx kraj x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Hejtman, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly.

(3) V xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxx návrh xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxx stalo. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx včetně návrhu xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx xxxx informaci xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou.

§88

Xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu ředitel xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx pověřená osoba.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx zajistit nápravu xxxxxxxxxx zjištěných kontrolou x xxxxxxx uložených xxxxxxxx.

§89

§89 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§90

§90 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§91x

§91x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXX MINISTERSTEV X XXXXX X XXXXXXX SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM

§92

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu.

(2) Příslušná xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x rámci xxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx; xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Xxxxxxxx vlády xxx orgány krajů x xxxxxx xxxx.

§92x

Xxxxx ministerstev ke xxxxxx

Xxxxxxxxx ministerstva, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení;4) xx přezkoumávání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx úseku.

§92a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§93

Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx působnosti

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti kraje xxxx xxxxxxxxx působnosti xxxx; x xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x orgány obcí; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx vlády xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vlády x xxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx ředitelů xxxxxxxxx úřadů,

d) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx vybraných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxxxxxxxx xxxxxx výsledky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řídí x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x realizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x realizaci xxxxxxxx.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93d

§93d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§94

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx svěřeno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad; xx xxxx rozhodování xx vztahuje správní xxx,4) pokud xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx příslušné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak25a); xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx krajského úřadu27) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx příslušnému vedoucímu xxxxxx krajského úřadu; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx x případě rozhodnutí x vyloučení pro xxxxxxxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx samy vykonávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxx;26) xxxxx xxxxx xx xxxxxxx kraje, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Správní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxxxxx, x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za mrtvého, xxx, který xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, a datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx občanství.

(2) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx,

x) rodné číslo,

f) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) omezení svéprávnosti, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a okres xxxx narození x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce,

k) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, místo x stát, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, popřípadě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx kraje, ministerstvo x xxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx narodil na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh a xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum ukončení xxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

j) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(4) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx stav.

§95

Tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx přijme xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ministerstvem. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úkoly podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xxxx Xxxx-xxxxxx, pro Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx a xxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx.

(3) Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona z xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx kraje.

§97

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstev xxxxxxxxx ve xxxxxxx x roce 2000 xxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx uskutečnila do 40 xxx xx xxxxxxxxx výsledků voleb.

§97a

(1) Xxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx27a) xxxxxx xx xxxxxx nákladů spojených x převzetím výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 536 xxx. Xx pro rok 2003.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé kraje xxxx vláda svým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx administrativní xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx tento xxxxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxx budou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 3 se xxxxxxx přiměřeně.

§97a vložen xxxxxxx předpisem x. 229/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 31.7.2003

Závěrečná xxxxxxxxxx

§98

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §48 xxxx. 1.

§99

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx xx zastupitelstev x xxxxxxx, s xxxxxxxx ustanovení §7, 29, 30 x 67, xxxxx nabývají xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

(2) Xxxxxxxxxx §96 xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx v. x.

Č. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx, zahájená přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajů, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Byl-li xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xxxxxxx odměna xx xxxxxxx xxxx xx nenáleží a xxxxxxxxx xx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. LV vložen xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XXXX

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem č. 80/2011 Sb.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Jestliže xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxx xxxx karanténa xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2014 x xxxx ještě x xxxx 2014, xxxxxx xxxxxxxxxx členu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XVIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. x) x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XVIII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 239/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx zřízením, xxxxx krajského zřízení xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx funkci xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx člena zastupitelstva, xx xxxxx xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 129/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 129/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 99/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxx dočasné xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx za xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 129/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.11.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7, 29, 30 x 67, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001. Xxxxxxxxxx §96 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.5.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2001

320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

450/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2001 Sb., xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2001

231/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 x xxxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 3 a §36 odst. 3 xx 4, která xxxxxxxx účinnosti 4.6.2002

404/2002 Xx., nález XX xx xxx 13.8.2002 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 6.9.2002

3/2003 Xx., xxxxx znění zákona x. 129/2000 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 2/2003

229/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2003

216/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.4.2004

257/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zákona x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

299/2004 Xx., nález XX xx xxx 9.3.2004 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ustanovení §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb. x xxxxxx č. 231/2002 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 29.5.2004

421/2004 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných financí x oblasti odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

413/2005 Xx., o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

186/2006 Sb., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

234/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 46/2004 Xx.

x účinností xx 1.7.2006

585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., x zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., o stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx XX ze xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

298/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., o krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

305/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

477/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

326/2009 Xx., x xxxxxxx hospodářského xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

118/2010 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová pravidla), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

347/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx x sociálních věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

246/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 14.9.2011

364/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

142/2012 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

186/2012 Sb., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., o xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., x platu x xxxxxxx náležitostech spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x poslanců Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, §111 xxxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/95 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 21.6.2012

239/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.9.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

24/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.2.2015

298/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx regionálního rozvoje, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.11.2015

106/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 131/2000 Xx., o hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

99/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx a zákona x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

257/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 2.9.2017

32/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

263/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Sb., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2020

7/2021 Xx., nález XX xx xxx 24.11.2020 xx. zn. Xx. ÚS 24/19 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §72 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění zákona x. 263/2019 Xx., §47 odst. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 263/2019 Xx., x §53 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Sb. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2021

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Čl. 101 xxxx. 2 ústavního xxxxxx x. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
1a) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx).
*) Zákon č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §26 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx.
3) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím.
4) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění zákona x. 29/2000 Sb.
5) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6) Zákon č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
7) Zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Například občanský zákoník.

9x) §8 xxxxxx x. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).
9x) §25 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Zákon č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a dobrovolných xxxxxx obcí.
*11) Zákon č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §214 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
12) §49 xx 53 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).
13) §2 xxxx. 1, §124, 206 zákoníku xxxxx.
14) Xxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 47/2000 Sb.
15) §64 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx soudu.
16) §124 xxxxxxxx xxxxx.
17) §17 xxxxxxxx vlády x. 108/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákoník xxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony.
18) §16 xx 18 xxxxxx x. 143/1992 Sb., x xxxxx a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
19) Například xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
19x) §13 xxxx. 2 x §16 xxxxxx č. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §6 xxxx. d) xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 143/1992 Sb.
22) Xxxxx č. 106/1999 Sb.
22x) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22b) §129 x 129b xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 234/2006 Xx.
22x) §6 xxxx. 7 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
22d) §125 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 234/2006 Xx.
22x) §125 x 126 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx znění zákona x. 234/2006 Xx.
23) §53 xxxx. 4 xxxxxx č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx zákona x. 67/1993 Xx.
23x) Xxxxxxxxx §22 odst. 7 xxxxxx x. 250/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 477/2008 Xx.
24) Čl. 87 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona x. 1/1993 Sb.
25) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Sb.
25x) Xxxxxxxxx §22 xxxx. 8 xxxxxx č. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 477/2008 Xx.
26) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) §9 xxxxxx x. 71/1967 Xx.
27x) §7 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
28) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §2716 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) §74 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

31) §5 zákona x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx menšin x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

§214 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) §206 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 589/1992 Sb., o pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

33) §21 a 22 zákona x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34) §3 odst. 3 xxxx. g) xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§158 xxxx. 8 písm. g) xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxx xxxxx xxxxx III x XX zákoníku práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

36) Zákon č. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.