Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o krajích (krajské zřízení)
129/2000 Sb.

Zákon

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Postavení krajů a jejich orgánů §1 §2 §3 §4 §5

Díl 2 - Obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje §6 §7 §8 §9 §10

Díl 3 §11

Díl 4 - Občané kraje §12 §13 §13a

HLAVA III - PŮSOBNOST KRAJE

Díl 1 - Samostatná působnost kraje §14 §15 §15a §16

Hospodaření kraje §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

Spolupráce krajů §24 §25 §26

Spolupráce s ostatními subjekty §27

Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států §28

Díl 2 - Přenesená působnost §29 §30

HLAVA IV - ORGÁNY KRAJE

Díl 1 - Zastupitelstvo §31 §32 §33 §34

Pravomoc zastupitelstva §35 §36 §37 §38

Jednání zastupitelstva §39 §40 §41 §41a §42 §43 §44 §45

Odměňování členů zastupitelstva §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §56a

Díl 2 - Rada §57 §58 §59 §60 §60a

Díl 3 - Hejtman §61 §61a §62 §63 §64 §64a §64b §64c

Díl 4 - Zvláštní orgány §65

Díl 5 - Krajský úřad §66 §67 §68 §69 §69a

Razítko kraje §70 §70a §71 §72 §73 §74 §75

HLAVA V - ORGÁNY ZASTUPITELSTVA A RADY

Výbory §76 §77 §78 §79

Komise §80 §80a

HLAVA VI - DOZOR

Díl 1 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek krajů a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů v samostatné působnosti §81 §82

Díl 2 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení krajů a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů v přenesené působnosti §83 §84

Díl 3 Společná ustanovení k dozoru §85

HLAVA II - KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI §86

Kontrola výkonu samostatné působnosti §87

Kontrola výkonu přenesené působnosti §88 §89 §90 §91 §91a

HLAVA VIII - VZTAH MINISTERSTEV A VLÁDY K ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM §92

Vztah ministerstev ke krajům §92a §93 §93a §93b §93c §93d §93e §93f §93g §93h §93i

HLAVA IX - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení §94 §94a §95

Přechodná ustanovení §96 §97 §97a

Závěrečná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §98

Účinnost §99

Příloha - Koeficienty pro stanovení výše odměn členů zastupitelstev krajů

Nálezy Ústavního soudu - č. 404/2002 Sb.; č. 299/2004 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 7/2021 Sb.; č. 5/2022 Sb.; č. 160/2023 Sb.

č. 234/2006 Sb. - Čl. IV

č. 261/2007 Sb. - Čl. LV

č. 347/2010 Sb. - Čl. XXII

č. 364/2011 Sb. - Čl. XIX

č. 239/2012 Sb. - Čl. XVIII

č. 106/2016 Sb. - Čl. IV

č. 99/2017 Sb. - Čl. IV

č. 129/2000 Sb. - Čl. XIII

č. 418/2023 Sb. - Čl. IV

INFORMACE

129

XXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2000

o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxx se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

Díl 1

Xxxxxxxxx krajů x xxxxxx xxxxxx

§1

(1) Xxxx xx xxxxxxx společenstvím xxxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hospodaří xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "zastupitelstvo"); xxxxxxx orgány kraje xxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "rada"), xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "hejtman") a xxxxxxx úřad. Orgánem xxxxx xx též xxxxxxxx orgán kraje (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx") xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Kraj pečuje x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Státní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasahovat, xxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx orgány kraje xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§29 x 30). Xxxx je xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zájem.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1a)

§3

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, že xxx vždy x xxxxxxxx patřící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajů.

§5

(1) Xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kraji, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, na xxxx návrh xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Poslanecké sněmovny xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx vlajku xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo založené xxxxxxxxxxx složky x xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx kraje. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxx kraje xxx x xxxx souhlasem. X xxxxxxx vlajky xxxxx není nutný xxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxx

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kraje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x mezích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ukládat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§7

Xx základě a x xxxxxx xxxxxx xxxx vydává právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx právní xxxxxxxx xx nazývají xxxxxxxx kraje.

§8

(1) Xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx musí xxx x souladu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ústředními xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx obecně závazných xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx předpis xxxxx") x podmínky xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx správních xxxxx37).

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§10

§10 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

Xxx 3

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Díl 4

Občané xxxxx

§12

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osoba, která xx státním xxxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx5) v xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v územním xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 let, xx xxxxx

x) volit x xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených zákonem,6)

b) xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x jednacím xxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx, do usnesení x zápisů z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx rady, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") a xxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxx") x xxxxxxxxx xx x nich xxxxxx, xxxxx tomu xxxxxxx xxxx zákony,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zastupitelstvem; je-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxx kraje, xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx, xxx-xx x xxxxxxxxx zastupitelstva, xxxxxxx xx 90 xxx,

x) xxxxxxx orgánům kraje xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx vyřizují xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 60 xxx, xxx-xx x působnost zastupitelstva, xxxxxxx do 90 xxx,

x) xxxxxxxxxx se x návrhu rozpočtu xxxxx a k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx, x xx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx jednacím xxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xx i xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx x vlastní xx xxxxx kraje nemovitost.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxx x §12 xxxx. 2 xx i fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 xxx, xx cizím xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx x některé xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x územním xxxxxx kraje, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx byla xxxxxxxxx.

§13x

Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanů.

§13a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 106/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

XXXXX III

PŮSOBNOST XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kraje

§14

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx patří záležitosti, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §11, 35, 36 a 59, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kraje, x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx do samostatné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxx xxxxx samostatné působnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx zákon nestanoví xxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kraj xxxxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxxxx zasahovat xx jejich samostatné xxxxxxxxxx. Xxxxx takovému xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xxxxxx projednat s xxxxxx xxxxxxxx dotýkající xx jejich xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx státních xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx kraje. Xxxxxx orgány xxxx xxxxxxx, pokud je xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x krajem xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx kraje.

(2) Státní xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx požádání xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx působnosti. Xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx vůči xxxxxxx xxxxxxx a orgánům xxxx. Ochrana údajů x utajovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxxxxx nedotčena.

(3) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx katastru nemovitostí.

§15x

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Kraj xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx takovou xxxxxxxxx neukládá, ale xxxxxxxxxx xxxxx jsou xx xxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§16

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx

x) při xxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy vydanými xx xxxxxxx zákona.

Hospodaření kraje

§17

(1) Xxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxx x úkoly vyplývajícími xx zákonem vymezené xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x rozvoj xxxxx xxxxxxx. Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx x xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájem xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx účetnictví podle xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kraj xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,9) pokud tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx určeny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podporou xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx určeny pro xxxxxxxxx xx krajem xxxx xxxx vlastněné xxxxxxxxxxx,

x) těch, jejichž xxxxxxxxxxxx xx kraj, xxxx nebo obec,

d) xxxx, v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx spolu s xxxxx xxxxxx (xxxxx), xxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx přesahuje 50 %.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 jsou od xxxxxxx neplatná.

(5) Stát xxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluvně.

(6) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Kraj xx xxxxxxx xxxxxx sledovat, xxx xxxxxxxx včas x xxxxx plní xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, aby nedošlo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, darovat, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx výprosu x xxxxx kraje xxxxxxx zřídit xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxxxxxx xx xxxx nejméně 30 xxx xxxx xxxxxxxxxxx x příslušném xxxxxx xxxxx vyvěšením na xxxxxx desce2) xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx deska"), xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx vyjádřit x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Nemovitá xxx xx v záměru xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9a) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxx jednání neplatné.

(2) Xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, která je x daném xxxxx x čase obvyklá, xxxxx-xx o xxxx xxxxxxxxxxx státem. Odchylka xx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx odchylka xx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 se nepoužije, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, dále jde-li x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxx-xx x xxxxxxxx, pacht, xxxxxxx nebo výpůjčku xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxx nebo zakladatelem xx xxxx anebo xxxxxx xxxx ovládá30), xxxx xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx užíváním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9b).

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx výpůjčku, xxxxxxx, pacht xxxx xxxxxxxx majetku svěřeného xxxxxxxxxxxx organizacím xxxxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§19

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxx x dražbě, ve xxxxxxx soutěži o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx užívacího xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx veřejné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx do ukončení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nabídku xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu22), pokud xx jejich zpřístupnění xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx této xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx znevýhodnit xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zastupitelstvo xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis.9c)

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx republiky x xx xxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx finanční xxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. X xxxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Sestavování xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x hospodaření x xxxxxxxxxx tohoto rozpočtu xx xxxx zvláštním xxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx doložkou, x xxx xxxx xxxxxxxxx, že tyto xxxxxxxx xxxx splněny. Xx-xx listina xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx, xxx učinit jen xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx právního xxxxxxx x xxxxxx stanovených x xxxxxxxx 2, x §17 xxxx. 4 x §18 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx xxxx x xxx návrhu.

Xxxxxxxxxx krajů

§24

(1) Xxxxx xxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx krajů s xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxx11) x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx29).

§25

§25 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§26

Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.12)

Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

§27

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx11) a x xxxxxxx x společnosti29).

§28

Spolupráce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxx

Xxxx může xxxxxxxxxxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx svém území xxxxxxxxxx působnost xx xxxxxx, které stanoví xxxxx.

(2) Kraj xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výši xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

§30

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx případech xxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx; usnesení vlády x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemohou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx obcí;

2. opatřeními xxxxxxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xx 600&xxxx;000 xxxxxxxx
45 xxxxx,
x) nad 600&xxxx;000 do 900 000 xxxxxxxx
55 členů,
c) nad 900&xxxx;000 xxxxxxxx
65 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx počet obyvatel xxxxx k 1. xxxxx xxxx, v xxxx se xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx2) x xxxx xx Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§32

(1) Xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx je veřejnou xxxxxx.13) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx své xxxxxx xxxxxxx xx právech xxxxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx obdobného právního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x zániku xxxxxxx xxxxx zastupitelstva upravuje xxxxxxxx xxxxx.6)

§33

(1) Mandát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxxx; xx zvolení xxxxx ukončením xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx po xxxx xxxxxxx zúčastní, slib xxxxxx znění: "Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx svědomitě, x xxxxx xxxxx x jeho xxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx". Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxx zastupitelstva xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx právo

a) xxxxxxxxxx zastupitelstvu a xxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na projednání,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podněty na xxxx x její xxxxxxxxxx členy, xx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx, xxxxxxx zakladatelem xx kraj, x xx vedoucí příspěvkových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx kraj xxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx do 30 xxx,

x) požadovat xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx kraj xxxxxx, xxxxxxxxx xx věcech, xxxxx souvisejí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zasedání jiných xxxxxx kraje, xx-xx xxxxxx členem, plnit xxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx zájmy občanů xxxxx x xxxxxx x vystupovat xxx, xxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx jeho xxxxx xx projednávání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x orgánech xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx škodu xxx xxx samotného xxxx osobu xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu, kterou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx (střet xxxxx), xx povinen sdělit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx, který má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Pravomoc xxxxxxxxxxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx vyhrazeno

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx,

x) předkládat xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,15) xx-xx xx xx, xx jsou x xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx kraje,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx, xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) schvalovat koncepce xxxxxxx cestovního ruchu xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx realizaci x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxx území xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x jinými xxxxx a x xxxxxxxxxxx spolupráci,

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výhled rozpočtu xxxxx, rozpočet kraje, xxxxxxxxxx závěrečný xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kraje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x rušení xxxxxxxxxxx osob, schvalovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx listiny, xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxxx x stanovy, xxxxxx xxxxxx změn, x xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxx xxxxxxxxxx právnických xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx účast,

l) xxxxxxxxx zástupce xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx kraj xxxxxxxxxx účast, x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx; xx neplatí, rozhoduje-li xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx společníka obchodní xxxxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx a xxxxx členy rady x xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx z xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx x zrušovat xxxxxx, volit a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členy,

p) xxxxxxxx xxxx odměn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výdělku xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx §46 xxxx. 3, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §51 a o xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §55,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad členům xxxxxxxxxxxxxx (§56),

t) xxxxxxxxxx x peněžitých xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x zvláštních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §62.

§36

Xxxxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x hodnotě xxx 500&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx roce,

c) poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxx 1 000 000 Kč x jednotlivém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a uzavření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřízeným xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28), mimořádného opatření xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx s nimi,

d) xxxxxx xx xxxxx x prominutí xxxxx xxxxx xxx 1 000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 1 000&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx delší xxx 18 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxx 1 000&xxxx;000 Xx,

x) uzavření xxxxxxx x přijetí x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx ručitelského xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx smlouvě x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nemovitostí,

j) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx majetkové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

l) xxxxxxxx x nepeněžité xxxxxx xx xxxxxxxxxxx osob,

m) xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx stavby xxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nabídku xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx; tuto xxxxxxxx xxxx zastupitelstvo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx.

§37

Zastupitelstvo xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §59 xxxx. 1.

§38

§38 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§39

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx se xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx lhůty, a xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žádnému x podaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zastupitelstva xx xxxx, než xx xxxxxx hejtman xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx hejtmana, xxxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxx xxxx. Xxxxx xx tak nestane, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 7 xxx xx konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx neplatnost hlasování. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zasedání zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §42 xx dobu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx své xxxxxx desce.

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Do xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxx xx xx xxxxx kraje vztahuje xxxxxxx xxxx28), xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx volbě zastupitelstva xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx zastupitelstva.

§41

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx 21 xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx zasedání.

(2) Xxxxxx-xx o xx xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, hejtman xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx se uskutečnilo xxxxxxxxxx xx 21 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný člen xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxxxx v odstavcích 1 a 2 xx xxxxxxxxxxxx doba, xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stav28), xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§41x

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxx technického xxxxxxxx xxx přenos xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxx řád stanoví xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx. Člen zastupitelstva xx xxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx veřejnosti na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x informaci xxxxx §42 xxxx. 1 xxxx 2.

§41a xxxxxx právním předpisem x. 418/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§42

(1) Xxxxxxxx zastupitelstva xx xxxxxxx. Krajský xxxx zveřejní informaci x xxxxx, době x navrženém programu xxxxxxxxxxxxxx zasedání zastupitelstva xxxx nejméně 10 xxx xxxxxx xx xxxxxx desce2) krajského xxxxx, xxxxx xxxx xxxx informaci zveřejnit xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx události xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx38), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx, xxxxx jestliže se xx xxxxx kraje xxxxxxxx krizový stav28), xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxxx zasedáním xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejněna nejméně 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a předkládá xxxxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxx dalších xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zasedání zastupitelstva, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, senátor a xxxxxx-xx x slovo, xxxx xx xxx xxxx uděleno.

§43

O xxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podepisuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx nutno xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx zasedání, xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x výsledek hlasování x xxxxxxx usnesení x xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx nejbližší zasedání xxxxxxxxxxxxxx.

§44

Zastupitelstvo xxxx xxxxxxx xxx, v němž xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zastupitelstva x xxxxxx.

§45

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovenému x §31 xxxx. 1 a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx doby, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nové, xxxxxxxxxxx xxxx úkoly stávající xxxxxxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx působnost xxxxx §35 odst. 2 x §36, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 písm. x), x) a p) xx x) a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tuto skutečnost xxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxx se xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx odvolán xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx vnitra vyhlásí xxxx xxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx může xxxx xxxxx žalobu x xxxxx. Ustanovení §60a x 64b se xxxxxxx obdobně. Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se nezapočítává xxxx, xx xxx xx xx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx28), mimořádné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva

§46

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvolněni, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxx nezbytně xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx, včetně odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx32), xxxxxx xxxx zaměstnavateli.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxxxx kraj xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxx částkou. Xxxxxxxx částku xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx kalendářní měsíc, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, x to ani xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši xxxxx §48 odst. 1. Xxxxxx se xxxxxxxxx ode dne xxxxxxx do xxxxxx, xxx zastupitelstvo určilo xxxx funkci, pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ode xxx, xx xxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Uvolněnému xxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx 0,4xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx kraj xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx výše xxxxx §48 xxxx. 2. X takovém případě xx odměna poskytuje xxx dne stanoveného xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx však xxx xxx přijetí xxxxxxxx zastupitelstva, kterým xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx neuvolněným xxxxxx zastupitelstva xx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, přitom xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx stanoveným xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx orgánů, xxxxxxx xxxx členy. Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hejtmana, xxxxxxxxx xxxx odměnu v xxxxxxx od 0,3 xx 0,6xxxxxxx xxxx xxxxxx, která by xxxxxxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, náleží xx xxx xxx xxxxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,3xxxxxxx xxxx odměny, xxxxx xx náležela xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx. Pokud člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx, náleží xx xx tento měsíc xxxxxx xx xxxx xxxxxxx jedné xxxxxxxxx xxxx odměny a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx které funkci x daném xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva funkci x xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nařízené xxxxxxxxx, těhotenství a xxxxxxxxx, péče x xxxx xx 4 xxx věku anebo xxxxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxx x xxxx xxxxxx 10 xxx podle xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(7) Uvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 60 % jedné třicetiny xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx odměny xx snížené xxxx xxxxx věty první xx jedna xxxxxxxxx xxxxxx upraví obdobným xxxxxxxx, jakým se xxxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx33).

(8) Xxxxxx stanovená xxxxx odstavce 7 xx xxxxxxx o 50 %, pokud xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx snížené xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx den xx xxxxxxxxxxxx na xxxx koruny nahoru.

(9) Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x funkce xxxx se xxxxxx xxxxx x x xxxxxx den xx xxxxxx do xxxx xxxxxx, za kterou xx náleží xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx z odměn, xxxxx xx vyšší. X případě souhrnu xxxxx podle §49 xxxx. 2 je xxx posouzení výše xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odměny, x xxx rozhodlo xxxxxxxxxxxxxx.

§48

(1) Odměna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pro výpočet xxxxxx x koeficientu xxxxxxxxxxx v příloze x xxxxxx xxxxxx xxxxx zastávané xxxxxx x velikostní kategorie xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výše xxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se určí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x koeficientu xxxxxxxxxxx x příloze k xxxxxx zákonu xxxxx xxxxxxxxx funkce x xxxxx velikostní kategorie xxxxx.

(3) Za základnu xxx xxxxxxx odměny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx hrubá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx zveřejněných xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx pro výpočet xxxxxx podle xxxxxxxx 3 vyhlašuje ministerstvo xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x počtu obyvatel xxxxx34), kteří byli xxxxxxx x xxxxx x trvalému xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx k trvalému xxxxxx x 1. xxxxx kalendářního roku xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 x xxxx než 10 % xxx, xx xxxxx xx xxxxx zařazení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx od 1. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) uvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx odměna xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva dosavadní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odměny xxx příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jinak xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§49

(1) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tu z xxxx xxxxxx, xx xxxxxx náleží nejvyšší xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx výše souhrnu xxxxx xx tři xxxxx xxxxxx. Do xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx funkce xxxxx rady, předsedy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, předsedy nebo xxxxx xxxxxx rady xxxxx předsedy nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvem.

§50

(1) Xxxxxxxxxx hejtmana, xxxxx xx xxxx xxxxx než 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx xxxxx hejtmana x xxxxx rozsahu jeho xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, kdy xxxxxxx nevykonával xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši, xxxxx xx x daném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výkonem pravomocí xxxxxxxx xxxxx §64a xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx tato xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hejtmana xxxxx §64b, náleží po xxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx dosavadní xxxxxx xx výkon xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nároky xxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pravomoci xxxxx rady xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx §60a, náleží xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nároky xxxxxxx s výkonem xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, náleží xx xxxxxxxx funkčního období xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxx dosavadní xxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nároky xxxxxxx x xxxxxxx xxxx funkce.

(5) Xxxxx, xxxxx xx předsedou xxxx členem komise xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dosavadní odměna xx výkon této xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxx xxxxx §60a.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx odměna xxxxx xxxxxxxx 3, 4 xxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 odst. 1 xxxx 2, xxxxxx xx xx tento xxx xxxxx xx x odměn, která xx xxxxx. X xxxxxxx souhrnu xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 je xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§51

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx významných xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx dvojnásobek nejvyšší xxxxxx, xxxxx mu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx náležela xx xxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Souhrnná výše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx dvojnásobek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx mu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx poskytována xx xxxxx jím zastávané xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x projednán xxxx xxxxxxxxxx bod xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva. Xxxxx xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxx xxxx být uveden x usnesení zastupitelstva, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx zanikl mandát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx náležela xxxxxx. X případům xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §47 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx odchodné, pokud xxx xx dni xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx náležela xxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx.

(3) Odchodné xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx mandátu xxxxx zastupitelstva xxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxxxxx zastupitelstva nenáleží, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxx. O opětovné xxxxxxx xx funkce xxxxx xxxx první xxxxx, jde-li x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nejpozději xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvolen xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx neuvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx člena zastupitelstva, xxxx xxxxxxx stíhání xxx takový xxxxxxx xxx bylo podmíněně xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Vznikl-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx trestný čin xxxx xxx nedbalostní xxxxxxx xxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx nebo bylo-li xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyplatí.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve funkčním xxxxxx pouze xxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náležela za xxxxx ke xxx xxxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx odvolání xxxx xxxxxx se xxxxxx, x níž se xxxxxx násobek xxxx xxxxxx x počtu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx funkce, nejvíce xxxx tří ukončených xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx započte x xxxx, po kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 3 xxxx 4 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx nevykonával funkci xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxx xxxxxx neuvolněného xxxxx zastupitelstva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hejtmana.

(2) Xxxxxxxx xx splatné, xxxx-xx splněny podmínky xxxxxxxxx x §52 x předloženo čestné xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx 3 xxxxxx xxxxxxxxx překážka xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 3 x 4, odchodné xx xxxxxxx. Xxxx zastupitelstva, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx odchodné podle §52 xxxx. 3 x 4.

(3) Člen xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx čestné prohlášení, xx u něj xxxxxx xxxx překážky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §52 xxxx. 5 x 6.

§54

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x srážky x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx práce. Xxx xxxx účely xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se považují xx xxxxxxxxxxx.

§55

(1) Členovi xxxxxxxxxxxxxx xxx z peněžního xxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxx poskytnout

a) xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) příspěvek xx stravování, jde-li x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx významném xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rizik spojených x výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sportovních xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx rekreaci, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxx zvýšených xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x obdobné xxxx xxxx zaměstnancům xxxxx.

§56

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platnými xxx xxxxxxxxxxx xxxxx35) x x jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xx pravidelné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx cestovních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx trvalého xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx náhrad, xxxxxxx xxxx x místo xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxx x xxxxxxxxx, určuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxxxxxx hejtman.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náhrada xx opotřebení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx neplatí xxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§56x

(1) Xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx v xxxxx 5 týdnů xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx 25 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx36).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx uvolněného xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx celého kalendářního xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx část xxxxxxxx, xxxxx činí xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxx jednu xxxxxxxxxx dovolené za xxxxxxxxxx xxx.

(3) Odměna xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx dovolené, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx funkce.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxx xx xx xxxxx xx ni xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a čerpá xx xxxxxxxxxx. Do xxxxxxx kalendářního xxxx xx xxx tento xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Nevyčerpal-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, poskytne xx xxxx xxxxxxx xx nevyčerpanou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx.

(7) Náhrada za xxxxxxxxxxxx dovolenou xxxxx xxxxxxxx 6 se xxxx jako xxxxxxx xxxxx kalendářních xxx, xx které xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce.

(8) Xxxxxxxx-xx uvolněný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, než xx náleží podle xxxxxxxx 1 xx 5, xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx dovolené xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxx evidenci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx zastupitelstva xxxxxx xxxxxx čerpání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx.

Díl 2

Xxxx

§57

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rada xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx zákon.

(2) Radu xxxxx hejtman, náměstek xxxxxxxx (náměstci hejtmana) x xxxxx členové xxxx, kteří xxxx xxxxxx z členů xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxx x xxxxxx

x) xx 600&xxxx;000 xxxxxxxx 9 xxxxx,

x) xxx 600&xxxx;000 xxxxxxxx 11 xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx hejtmana xxxxxxx z xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přestává xxx x xxxxxx xxxx.

§58

(1) Xxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx svolává xxxxxxx. Schůze rady xxxx xxxxxxxxx. Rada xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx svého jednání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx osoby.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx souhlasu nadpoloviční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxxx řád, x xxxx stanoví xxxxxxxxxxx x jednání rady.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxx, xxxx xx člen xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zúčastnit xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxx technického xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rady xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx schůze xxxx osobně x xxxxx, v xxxx xx schůze xxxx xxxx.

(5) O xxxxxxx xxxxxx rady xx xxxxxxxx zápis, ve xxxxxx se vždy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx schůze rady, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, spolu x xxxxxxxxxxx. Xxxxx, který xx nutno xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx schůze, xxxx být uložen x krajského úřadu x nahlédnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje. O xxxxxxxxx člena rady xxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxx podává na xxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxx x xxx xxxxxxxx.

§59

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx jednání xxxxxxxxxxxxxx x zabezpečuje xxxxxx xxx přijatých xxxxxxxx. Xxxx xx vyhrazeno

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu, provádět xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxx zařazených do xxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxxxxx orgánů xxxxx x do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx platy xxxxxx zaměstnanců,

c) na xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxxx a xxxxxxxxx vedoucí odborů xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vedoucích odborů xxx xxxxxx xxxxxxxx xx neplatné,

d) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rady (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění,

f) xxxxxxxxxxxx opatření přijatá xxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obvodu kraje,

h) xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a stížností,

i) xxxxxxxxx zakladatelské x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, organizačním složkám, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xx kraj xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím xxxxxxxx xxxxxx; x tomu xxxxxxxxxx jedenkrát ročně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x přijímat příslušná xxxxxxxx x nápravě,

j) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, připomínky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zastupitelstva xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Rada rozhoduje x xxxxxx právních xxxxxxxxx kraje:

a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xx 1 000 000 Xx x jednotlivém xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxx poskytnutí, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím zřízeným xxxxxx xxxx x xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx xxxxxxxx poskytované x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx28), mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí jejího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření x x xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 1 000&xxxx;000 Kč,

c) x zastavení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x hodnotě xxxxxxxxxxxxx 1 000&xxxx;000 Xx,

x) x uzavírání xxxxx x splátkách x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 18 xxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx věcí xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx 500&xxxx;000 Kč xxxxxxx xxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(3) Rada xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx záležitostech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx si xx xxxxxxxxxxxxxx nevyhradilo.

(4) Rada xxxx svěřit hejtmanovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e) x x). Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxx úřadu zcela xxxx zčásti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§60

(1) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx členů xxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§58 xxxx. 2) x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxx rady, xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nařízení kraje.

(2) Xx-xx rada xxxxxxxx xxxx celek a xxxx-xx současně x xxx xxxxxxx xxxx xxxx, vykonává xxxxxxxxx xxxx xxx pravomoci xx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

§60x

(1) Rada xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx zvolení xxxx xxxx. Xx zvolení xxxx rady xxxxx xxxx první se xxxxxxxx zvolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, který xx xxx volen xxxxx §57 xxxx. 2, jestliže xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hejtmana.

(2) Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu xx xxx, xx xxxxxx xx koná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozpočtová xxxxxxxx19a).

Xxx 3

Xxxxxxx

§61

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx a náměstka xxxxxxxx (náměstky xxxxxxxx) xxxx zastupitelstvo x xxx xxxxx členů. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx za xxxxx xxx funkce zastupitelstvu. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hejtmanovi jen x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx hejtmana podepisuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ředitele x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; jmenování xxxx xxxxxxxx ředitele xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx vnitra xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu21) xxxx xxxxxxxx x ukládá xx úkoly,

d) na xxxxxxx zmocnění x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) odpovídá xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kraje,22)

g) xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) plní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řediteli.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x jednání xxxx.

§61x

Xx-xx xx nezbytné x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx události xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx38), x xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx následků, xxxxx xxxxxxxx xx xx území xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx28), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx hejtman rozhodovat x xxxxxxxxxxxxx podle §59 odst. 2 xxxx. x) x x) a §59 xxxx. 3 namísto xxxx, popřípadě zastupitelstva, xxxxx xx podle §37 rozhodování x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předem xxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx předchozí svěření xxxxxxxxx radou podle §59 odst. 4.

§61x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§62

Xxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx rady, xx-xx xx xx, xx xx xxxxxxxx nesprávné. Xxx pak xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§63

§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§64

Xxxxxxxx xxxxxxxxx náměstek xxxxxxxx. Zastupitelstvo může xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x svěřit xxx xxxxxxx úkoly. Xxxxxxxx hejtmana, kterého xxxx zastupitelstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x době, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§64a

Je-li xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x není-li xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx náměstek xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§64). Xxxxxxxx-xx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, pověří xxxxxxxxxxxxxx výkonem pravomocí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

§64x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§64x

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx ode dne xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §60a xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61; x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, vykonává xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx, kterého xxxxx xxxx voleb xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zastupováním hejtmana, xxxxx xxx, kterého xxxxxxx dosavadní xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx ke xxx xxxxx xxxxxxxxx hejtmana xxxx rady xxxxx §64a, xxxxxxx xx xxxx první x xxxxx xxxxxxx.

§64c

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx velký xxxxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx název Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx odznak xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxx.

§64x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 231/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

Xxx 4

Zvláštní xxxxxx

§65

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx orgány, xxxxx xxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, prokázala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx zřízen. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx.

Xxx 5

Krajský xxxx

§66

Xxxxxxx xxxx plní úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx výborů x xxxxxx. Xxxx xxxx ukládat xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx jí xxxxxxx. Krajský úřad xxxxxxxxx v samostatné xxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx23a).

§67

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx x xxxxxxxx věcí, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx rozhodnutí vydaná xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,22a) xxxxx není xxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx působnosti xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,22c)

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§68

(1) Xxxxxxx úřad xxxxx ředitel a xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx xxxxxxxxx úřadu (xxxx jen "zaměstnanec"). X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zastupuje zástupce xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxxx x oddělení.

§69

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ředitel

a) zajišťuje xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obce xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx22d),

x) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů21) xxxxx xxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxx krajského úřadu,

g) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx návrhy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xx zastupitelstvem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxxxxx x radou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ředitel xx xxxxxxxx zúčastňovat xx xxxxxxxx zastupitelstva x schůzí xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx hnutích. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§69x

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad výkonem xxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22e).

§70

(1) Xxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx označují xxxxxx xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx odboru xx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§70a

Razítko xxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx může xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxxxxx razítka x malým xxxxxxx xxxxxx.

§70x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 231/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§71

§71 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

§72

§72 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§73

§73 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§74

§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§75

§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXX

Xxxxxx

§76

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx zřídit xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výbory. Xxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výboru xx xxxx člen xxxxxxxxxxxxxx.

§77

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx, kterými xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstvu.

(2) Počet xxxxx výborů xx xxxx lichý. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx členů xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§78

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výbor xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx výchovu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx výbory xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Kraj, x jehož xxxxxxx xxxxxx žije xxxxx xxxxxxxxxx sčítání xxxx xxxxxxx 5 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx k národnosti xxxx xxx české, xxxxxxx výbor pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud x to xxxxxxx xxxxxx spolek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx menšiny31). Xxxxxxx xxxxxxxx členů xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx splnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx menšin.

(3) Xxxxx finančního x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx hejtman, xxxxxxxx xxxxxxxx, ředitel xxx xxxxx zabezpečující rozpočtové x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx výbor

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zřízených xxxxxx, xxxx které xx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotací a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx obcím; za xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx požadovat xx obcí xxxxxxxxx xxxxxxxx x obce xxxx povinny poskytnout xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xx xxxxxxxx oblasti, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Kontrolní výbor

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rady,

b) xxxxxxxxxx dodržování právních xxxxxxxx xxxxxxxxx výbory x xxxxxxxx úřadem xx xxxxx samostatné xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx pověří zastupitelstvo.

(6) Xxxxx pro výchovu, xxxxxxxxxx a zaměstnanost

a) x návaznosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzuje x xxxxxxxxx se x síti xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x učebních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) předkládá xxxxxx xx zkvalitnění xxxx poskytované xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeními, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledcích výchovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§79

(1) O provedené xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx člen xxxxxx x xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx kontrola xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx kontrolního zápisu xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

§80

(1) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x náměty xxxxxxxxxxx xxxxxx radě.

(2) Komise xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx všech xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx je xx xxx činnosti xxxxxxxxx xxxx.

§80a

§80a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

HLAVA XX

XXXXX

Xxx 1

Xxxxx xxx vydáváním x xxxxxxx obecně závazných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, rozhodnutí a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxx-xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx kraje xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx do 60 xxx xx doručení xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx kraje xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx kraje xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x zjednání xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kraje s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx pozastavit její xxxxxxxx xxx předchozí xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pozastavena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxx ke xxxxxxxx nápravy. Zjedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nápravu xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x pozastavení účinnosti xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx kraje nápravu xx stanovené xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx rozkladu Ústavnímu xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kraje. Xx-xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, podá xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrh Xxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx zamítnut. Xxxxxxxx Ústavní soud xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu nabude xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím Ústavního xxxxx x návrhu xxxxx odstavce 3, xxxxx kraj xxxxxxxxxx xxxx skutečnost Ústavnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx zruší do 15 dnů od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§82

(1) Je-li usnesení, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kraje, xxxxx ministerstvo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, pozastaví xxxxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx opatření orgánu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu kraje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přiměřenou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nápravu ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu kraje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx sdělení xxxxx x zjednání xxxxxxx, xxxxx přílohou xx x usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx orgánu kraje x samostatné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zjednána xxxxxxx.

(2) V případě xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx může ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxx takového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx opatření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kraji. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxx kraje x xxxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nezjedná-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x není-li xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva podle xxxxxxxx 1 x 2 podán xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx usnesení, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx odstavce 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, podá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx xx 30 xxx ode dne xxxxxx moci xxxxxxxxxx x rozkladu, xxxxxx xxx rozklad zamítnut. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, zamítne xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí soudu xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxx před rozhodnutím xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx kraj xxxxxxxxxx tuto skutečnost xxxxx a ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření orgánu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kraje x xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxx opatření xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx xxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx občanského, obchodního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x případě, xxx xxxx dozor xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti krajů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx25).

Díl 2

Xxxxx nad xxxxxxxxx a obsahem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§83

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nápravu xx 60 xxx xx doručení výzvy xxxx xxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední správní xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx příslušné ministerstvo xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx x pozastavení účinnosti xxxxxxxx xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx sdělení kraje x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx zřejmého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x lidskými xxxxx x xxxxxxxxxx svobodami xxxx věcně příslušné xxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx účinnost xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pozastavena xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ústředního správního xxxxx kraji. Věcně xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kraji xxxxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxxx, věcně příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx správní xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx kraje. Jestliže Xxxxxxx soud xxxxx xxxxx odmítne, zamítne xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Ústavního soudu xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nápravu, sdělí xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x věcně příslušnému xxxxxxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxx správnímu xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení účinnosti xxxxxxxx kraje zruší xx 15 dnů xx doručení xxxxxxx xxxxx x zjednání xxxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx, jinému právnímu xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx opatření věcně xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, xxxxx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední správní xxxx kraj ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx výzvy nebo xxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx, xx xxxxxxx nezjedná, xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x x rozhodnutí x xxxxxxx usnesení, rozhodnutí xxxx jiného opatření xxxxxx kraje v xxxxxxxxx působnosti informuje xxxxxxx úřad.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zrušit bez xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx nápravy.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§85

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx ode dne xxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Kraj xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxx x samostatné xxxxxxxxxx. Xxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx ústřednímu správnímu xxxxx usnesení, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx působnosti.

(3) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kraje x x zrušení xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů.

(4) Xxxxxxxxxx dílů 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x jiné úkony xxxxxx xxxxx učiněné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX A PŘENESENÉ XXXXXXXXXX

§86

(1) Nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední xxxxxxx úřady.

(2) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xx zjišťuje, xxx orgány xxxxx xxxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony x xxxx právní xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony, xxxx xxxxxx předpisy x v jejich xxxxxx xxx usnesení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx kontrole xxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§87

Xxxxxxxx výkonu samostatné xxxxxxxxxx

(1) Kraj xx xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxxxxx xxxx doporučení v xxxxxxxxx x kontrole.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx byl xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonný postup xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx k nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 3 x 4.

§88

Xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajů xxxxx za xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ředitel xxxx jím xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx ostatních xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoba.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

§89 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§90

§90 zrušen právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§91

§91 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§91a

§91a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX K XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§92

(1) Xxx výkonu přenesené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx náleží xxxxx xxxxxx správy vykonávané xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx platnosti směrnice xx xxxx publikace, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx Věstníku vlády xxx xxxxxx krajů x xxxxxx xxxx.

§92a

Vztah xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vydaná na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení;4) xx přezkoumávání rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx správním řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§92x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2003

§93

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx krajům xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxx xx dotýkají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; x xxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx; xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx vlády xxx orgány xxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx odborné pomoci xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx porady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrol xx vybraných úsecích xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx potřebná xxxxxxxx,

x) xxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ministerstvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x realizaci xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx x xxxxxxxxxxx řešení x realizaci projektů.

§93x

§93x zrušen právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93b

§93b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93c

§93c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93g

§93g zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93h

§93h xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A ZÁVĚREČNÁ

Společná xxxxxxxxxx

§94

(1) Xx-xx orgánům xxxxx xxxxxxx rozhodování x právech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx patřících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx krajský úřad; xx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx,4) xxxxx xxxxx xxxx zvláštní zákon xxxxxxxxx jinak. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx příslušné ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx25a); odvolací xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

(2) Skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxxx xxxxx27) x projednávání x xxxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxx xxxxxx krajského xxxxx xxxx vedoucího xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jemuž xx xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxx xxxxxxxxx učiní potřebná xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx řízení.

(3) Orgány xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí jimi xxxxxx, pokud xxxx xxxxx návrh xx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx krajem xxxxxx x vymáhá xxxx;26) xxxxx xxxxx xx příjmem kraje, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Správní xxxxxx xxxxxxxxxx neskončená xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§94a

§94a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§95

Xxxxx zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Prahu.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kraje přijme xx xxxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výběrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ministerstvem. Xxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx zvolených orgánů xxxxx a výkon xxxxxxxxxx krajského úřadu.

(2) Xxx Brněnský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxx xxxx Xxxx-xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx a xxx Plzeňský xxxx Xxxxxxx xxxx Plzeň-sever.

(3) Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx 2000 xxxxx ministr vnitra. Xxxxxx xxxx konání xxxxxxx xxx, xxx xx uskutečnila do 40 xxx xx xxxxxxxxx výsledků xxxxx.

§97x

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx27a) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx 536 xxx. Xx xxx xxx 2003.

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Příspěvek xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxx nebo na xxx xxxxx majetek xxxxxx.

(4) V případě, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2003 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.7.2003

Xxxxxxxxx ustanovení

§98

§98 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/2023 Sb.

§99

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx xx zastupitelstev x xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7, 29, 30 x 67, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

(2) Xxxxxxxxxx §96 nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x x. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 129/2000 Sb.

Koeficienty xxx stanovení výše xxxxx xxxxx zastupitelstev xxxxx

Xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kraje

Počet xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxx (neuvedený ve xx. 1 x 2)

xxxxxxxx xxxxxx zastupitelstva, xxxxxx xxxx, xxx. xxxxxx, ostatní xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx rady (xxxxxxxxx xx xx. 5 x 6)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx rady, xxxxxxxxxx orgánu

člen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx zastupitelstva xxx xxxxxxx xxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

xxxx xx 500 000

3,632

3,196

2,906

2,470

2,179

1,961

0,436

0,254

0,218

0,182

2

kraj 500 001 - 1 000 000

3,753

3,303

3,003

2,552

2,252

2,027

0,450

0,263

0,225

0,188

3

kraj xxx 1 000 000

3,874

3,409

3,100

2,635

2,325

2,092

0,465

0,271

0,232

0,194

Xxxxxxx vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 418/2023 Xx. s účinností xx 1.1.2024

Č. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Kontrola xxxxxx xxxxxxxxx působnosti krajů, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

Xx. LV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxx karanténa xxxx 1. lednem 2009, xxxxxxx xxxxxx xx snížené xxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx se mu xx 31. prosinci 2008 nadále xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XXII

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pracovní neschopnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. lednem 2014 x xxxx ještě x xxxx 2014, xxxxxx uvolněnému xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxx xxxxxx podle §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013.

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem x. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxx. i) x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx poprvé xxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XVIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Pokud xxxxx kraje xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zřízení xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 106/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx které byli xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxx xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 99/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx a xxxx za jeho xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2024 xxxxxxx na základě xxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx x průměrné xxxxx měsíční nominální xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xx první pololetí xxxx 2023 známého x 1. xxxxx 2023 Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx do 30 xxx od tohoto xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx den xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2023

Informace

Právní xxxxxxx x. 129/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.11.2000, x xxxxxxxx ustanovení §7, 29, 30 x 67, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2001. Xxxxxxxxxx §96 xxxxxx xxxxxxxxx dnem 15.5.2000.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2001

320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

450/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

231/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003 x xxxxxxxx ustanovení §17 xxxx. 3 x §36 xxxx. 3 xx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 4.6.2002

404/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 13.8.2002 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19 odst. 1 xxxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení)

s xxxxxxxxx xx 6.9.2002

3/2003 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 129/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 2/2003

229/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2003

216/2004 Xx., kterým se xxxx zákon x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 28.4.2004

257/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004)

299/2004 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.3.2004 ve xxxx xxxxxx na zrušení xxxxx ustanovení §11 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx. x zákona x. 231/2002 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.5.2004

421/2004 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

501/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x zákonem č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

234/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 22/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a zákon x. 312/2002 Xx., x úřednících územních xxxxxxxxxxxxx celků a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 46/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

585/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x nemocenském pojištění, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

88/2008 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

298/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.8.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

477/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

118/2010 Sb., x xxxxxxxx referendu x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

347/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

80/2011 Sb., xxxxx XX ze xxx 1.3.2011 xx. xx. Pl. ÚS 55/10 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

246/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 14.9.2011

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

142/2012 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

186/2012 Sb., nález XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 xx xxxx návrhu xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx z povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §34 xxxx. 4 zákona x. 236/95 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x poslanců Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 xxxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.6.2012

239/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

24/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 20.2.2015

298/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 248/2000 Xx., x xxxxxxx regionálního rozvoje, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.11.2015

106/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 256/2013 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (katastrální xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

99/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

257/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.9.2017

32/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2019

263/2019 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2020

7/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.11.2020 xx. xx. Xx. XX 24/19 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §72 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Sb., §47 xxxx. 1 xxxx třetí xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx., x §53 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx znění xxxxxx x. 263/2019 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.1.2021

36/2021 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Sbírce právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

251/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 248/2000 Xx., x podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další elektronizací xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

330/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

5/2022 Sb., xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 30.11.2021 xx. zn. Xx. XX 18/21 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 35/2021 Xx., x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, §12 zákona č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §8 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §45 xxxxxx x. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.1.2022

160/2023 Xx., xxxxx XX ze xxx 9.5.2023 sp. xx. Xx. XX 22/22 xx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x. 318/2017 Sb., o xxxx xxxxx členů xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

418/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Čl. 101 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx., Ústava Xxxxx xxxxxxxxx.
1a) Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
*) Zákon č. 68/1990 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx znaku, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) §26 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
3) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
4) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx.
5) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx).
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6) Xxxxx č. 130/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
7) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxxxxxx občanský zákoník.

9a) §8 xxxxxx x. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí (xxxxxxxxxxx xxxxx).
9b) §25 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Xxxxx č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
*11) Zákon č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §214 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §49 xx 53 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx).
13) §2 xxxx. 1, §124, 206 xxxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 90/1995 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xx znění xxxxxx x. 47/2000 Xx.
15) §64 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu.
16) §124 xxxxxxxx práce.
17) §17 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x některé xxxxx zákony.
18) §16 xx 18 zákona x. 143/1992 Sb., x xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx náhradách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19a) §13 xxxx. 2 a §16 xxxxxx č. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §6 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 143/1992 Sb.
22) Xxxxx č. 106/1999 Sb.
22x) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x poplatků, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22b) §129 x 129b xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 234/2006 Xx.
22x) §6 xxxx. 7 xxxxxx x. 273/2001 Sb., x právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
22d) §125 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 234/2006 Xx.
22x) §125 x 126 xxxxxx x. 128/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 234/2006 Sb.
23) §53 xxxx. 4 xxxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 67/1993 Xx.
23x) Například §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění zákona x. 477/2008 Xx.
24) Čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Xx.
25) Xxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 420/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a dobrovolných xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
25x) Například §22 xxxx. 8 xxxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxx x. 477/2008 Xx.
26) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §9 xxxxxx x. 71/1967 Xx.
27x) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
28) §2 xxxx. x) zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §2716 x násl. občanského xxxxxxxx.

30) §74 xxxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx korporacích).

31) §5 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§214 občanského zákoníku.

32) §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

33) §21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34) §3 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§158 odst. 8 xxxx. x) xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35) Xxxx xxxxx xxxxx XXX x XX zákoníku práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx svátcích, x ostatních svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx právních xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

38) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.