Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o krajích (krajské zřízení)
129/2000 Sb.

Zákon

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1 - Postavení krajů a jejich orgánů §1 §2 §3 §4 §5

Díl 2 - Obecně závazné vyhlášky kraje a nařízení kraje §6 §7 §8 §9 §10

Díl 3 §11

Díl 4 - Občané kraje §12 §13 §13a

HLAVA III - PŮSOBNOST KRAJE

Díl 1 - Samostatná působnost kraje §14 §15 §15a §16

Hospodaření kraje §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23

Spolupráce krajů §24 §25 §26

Spolupráce s ostatními subjekty §27

Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států §28

Díl 2 - Přenesená působnost §29 §30

HLAVA IV - ORGÁNY KRAJE

Díl 1 - Zastupitelstvo §31 §32 §33 §34

Pravomoc zastupitelstva §35 §36 §37 §38

Jednání zastupitelstva §39 §40 §41 §42 §43 §44 §45

Odměňování členů zastupitelstva §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54 §55 §56 §56a

Díl 2 - Rada §57 §58 §59 §60 §60a

Díl 3 - Hejtman §61 §62 §63 §64 §64a §64b §64c

Díl 4 - Zvláštní orgány §65

Díl 5 - Krajský úřad §66 §67 §68 §69 §69a

Razítko kraje §70 §70a §71 §72 §73 §74 §75

HLAVA V - ORGÁNY ZASTUPITELSTVA A RADY

Výbory §76 §77 §78 §79

Komise §80 §80a

HLAVA VI - DOZOR

Díl 1 - Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek krajů a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů v samostatné působnosti §81 §82

Díl 2 - Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení krajů a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů krajů v přenesené působnosti §83 §84

Díl 3 Společná ustanovení k dozoru §85

HLAVA II - KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI §86

Kontrola výkonu samostatné působnosti §87

Kontrola výkonu přenesené působnosti §88 §89 §90 §91 §91a

HLAVA VIII - VZTAH MINISTERSTEV A VLÁDY K ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM §92

Vztah ministerstev ke krajům §92a §93 §93a §93b §93c §93d §93e §93f §93g §93h §93i

HLAVA IX - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Společná ustanovení §94 §94a §95

Přechodná ustanovení §96 §97 §97a

Závěrečná ustanovení

Zmocňovací ustanovení §98

Účinnost §99

Nálezy Ústavního soudu - č. 404/2002 Sb.; č. 299/2004 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 186/2012 Sb.; č. 7/2021 Sb.; č. 5/2022 Sb.

č. 234/2006 Sb. - Čl. IV

č. 261/2007 Sb. - Čl. LV

č. 347/2010 Sb. - Čl. XXII

č. 364/2011 Sb. - Čl. XIX

č. 239/2012 Sb. - Čl. XVIII

č. 106/2016 Sb. - Čl. IV

č. 99/2017 Sb. - Čl. IV

č. 129/2000 Sb. - Čl. XIII

INFORMACE

129

XXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2000

x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx krajů x xxxxxx xxxxxx

§1

(1) Xxxx xx xxxxxxx společenstvím xxxxxx, které xx xxxxx na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx veřejnoprávní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx majetek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a hospodaří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxxx. Kraj xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vyplývající.

(3) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kraje (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx"); xxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "hejtman") a xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx je též xxxxxxxx orgán kraje (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx") xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Kraj xxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§2

(1) Kraj spravuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "samostatná xxxxxxxxx"). Xxxxxx orgány xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx, který stanoví xxxxx. Xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx xxxx být xxx omezen zákonem.

(2) Xxxxxx správu, jejíž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx svou přenesenou xxxxxxxxx (§29 x 30). Xxxx je xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx x přenesené působnosti xxxxxx veřejný xxxxx.

(4) Xxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1a)

§3

§3 zrušen právním xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§4

Xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nestanoví, xx xxx x přenesenou xxxxxxxxx, xxxxx, že xxx vždy x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§5

(1) Kraj xxxx xxx znak x xxxxxx.

(2) Předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx vlajku, na xxxx návrh xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx změnit xxxx xxxx vlajku kraje.

(4) Xxxxx x jimi xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxx xxxxx xxx x jeho xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxx xxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxx

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v mezích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ukládat povinnosti xxxxxxxx x právnickým xxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§7

Xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx vydává xxxxxx xxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nazývají xxxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kraje musí xxx v souladu xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx kraje") x podmínky nabytí xxxxxxxxx x účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx37).

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

Díl 3

§11

§11 zrušen xxxxxxx předpisem č. 183/2017 Sb.

Díl 4

Xxxxxx xxxxx

§12

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu5) v xxxxxxx obci xxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Občan xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 18 xxx, xx xxxxx

x) volit x xxx xxxxx xx zastupitelstva za xxxxxxxx stanovených zákonem,6)

b) xxxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx rozpočtu kraje x do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, do xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx zastupitelstva, xx xxxxxxxx xxxx, výborů xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx") x xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx") a xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx projednání určité xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radou xxxx zastupitelstvem; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx jejich zasedání xxxxxxxxxx xx 60 xxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nejdéle xx 90 dnů,

e) xxxxxxx xxxxxxx kraje xxxxxx, připomínky x xxxxxxx; xxxxxx kraje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xx 60 dnů, xxx-xx x působnost xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx 90 xxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x to xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zastupitelstva,

g) xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) xx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 18 let x xxxxxxx xx xxxxx kraje nemovitost.

§13

Xxxxxxxxx uvedená x §12 xxxx. 2 xx i fyzická xxxxx, xxxxx dosáhla xxxx 18 xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx vojenském xxxxxx x územním xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§13x

Xxxx xxxx ocenit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx působnost kraje

§14

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx kraje, pokud xxxxx o přenesenou xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kraje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §11, 35, 36 x 59, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx x zřizovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx přitom xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx jejich působnosti.

§15

(1) Xxxx je xxxxxxxx vyjadřovat se x návrhům státních xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud je xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dotýkající xx xxxxxxxxxx kraje.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx poskytují xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx působnosti. Tuto xxxxxxxxx xx x xxxx vůči státním xxxxxxx x orgánům xxxx. Xxxxxxx údajů x utajovaných xxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx7) xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx jsou xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx využívat xxxxxxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx.

§15x

(1) Xxxx xx xxxxxxx vydávat xxxxxxxxx x vyhotovovat zprávy xxx potřeby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx předpis.

(2) Kraj xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x cizině x x případě, xx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx údaje xxxx xx xxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 231/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§16

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx

x) při vydávání xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx

§17

(1) Majetek xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx vyplývajícími xx xxxxxxx vymezené xxxxxxxxxx. Kraj xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a rozvoj xxxxx xxxxxxx. Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx první x xxxxx xxxx takové xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx sleduje xxxx důležitý xxxxx xxxxx, který je xxxxx odůvodněn. Kraj xxxx účetnictví podle xxxxxx x účetnictví.

(2) Xxxxxxx musí být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, odcizením xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kraj xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,9) xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak.

(3) Xxxx xxxxx ručit xx závazky fyzických x právnických xxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy o xxxxx, jsou-li peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx obcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xx kraj, xxxx nebo obec,

d) xxxx, v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx krajem (xxxxx), xxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx xxxxxxxxx 50 %.

(4) Právní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odstavce 3 jsou xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx xx hospodaření x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx závazek xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x včas xxxxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxx a xxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx.

(7) Xxxx xx xxxxxxx trvale xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx včas x řádně xxxx xxx závazky x xxxxxxxxxx, xxx nedošlo x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx.

§18

(1) Záměr kraje xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemovitou xxx xxxx právo xxxxxx anebo xx xxxxxxxxx jako výprosu x xxxxx kraje xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx k pozemku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx desce2) xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), aby xx x xxxx xxxxx zájemci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9a) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx jednání xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx převodu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zpravidla xx xxxx, xxxxx je x xxxxx místě x xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Odchylka xx xxxx obvyklé xxxx xxx zdůvodněna, xxx-xx o xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxx obvyklé xxxxxxxxxx, xx xxxxxx jednání xxxxxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx, xxxx jde-li x pronájem, xxxxx xxxxx výpůjčku xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx xxx 90 xxx xxxx xxx-xx x pronájem, xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zakladatelem xx xxxx anebo xxxxxx kraj ovládá30), xxxx xxx-xx x xxxxxxxx silničního xxxx xxxxxxxxxx pomocného xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxx silnic xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9b).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zastupitelstvo xx zřizovací listině xxxxx.

§19

Usnesení, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx věci x dražbě, ve xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx nabídku xxxx x jejím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx až xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx postupu nezpřístupňují xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu22).

§20

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx uplynulý kalendářní xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přezkoumáním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství xxxx xxxxxxxx úřad.

(2) Závěrečný xxxx spolu xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje xx uplynulý xxxxxxxxxx xxx projedná xxxxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.9c)

§21

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ze státního xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxxx xxxx kraje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, opatří se xxxxxxx o tomto xxxxxxx jednání xxxxxxxx, x xxx bude xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajem opatřena, xx xx za xx, xx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, schválení xxxx souhlasu xxxx xxxxxxx.

(2) Právní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rady, xxx učinit xxx xx xxxxxx předchozím xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx právního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x §17 xxxx. 4 x §18 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx soud x xxx xxxxxx.

Spolupráce xxxxx

§24

(1) Xxxxx xxxxx spolupracovat s xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx nelze xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx o spolku11) x x smlouvě x společnosti29).

§25

§25 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§26

Xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx.12)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§27

Xx spolupráci xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x fyzickými xxxxxxx x občanskoprávních vztazích xxx použít ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx11) x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx29).

§28

Xxxxxxxxxx x územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx členem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdružení.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xx státního rozpočtu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxx po projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo").

§30

Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxx a jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx vlády x směrnice ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kraje xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx obcí;

2. opatřeními xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x členů xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xx 600 000 xxxxxxxx
45 xxxxx,
x) xxx 600&xxxx;000 xx 900 000 xxxxxxxx
55 xxxxx,
x) xxx 900&xxxx;000 obyvatel
65 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx počet xxxxxxxx xxxxx k 1. xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxx.

(3) Počet xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx2) x xxxx ve Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§32

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx je veřejnou xxxxxx.13) Člen zastupitelstva xxxxx xxx xxx xxxxx své funkce xxxxxxx xx právech xxxxxxxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Podmínky xxxxxx x xxxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

§33

(1) Mandát xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx zvolení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx zastupitelstva skládá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx po xxxx xxxxxxx zúčastní, slib xxxxxx xxxxx: "Slibuji xxxxxxx České republice. Xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx kraje x xxxx xxxxxx x řídit xx Xxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx."

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pronesením xxxxx "xxxxxxx". Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podpisem.

§34

(1) Xxxx zastupitelstva xx při xxxxxx xxx funkce xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, jakož i xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx výborů, xx xxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xx vedoucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a organizačních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxxx odpověď musí xxxxxxx xx 30 xxx,

x) xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx zařazených xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x od xxxxxxxxxxx právnických osob, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx jejich funkce; xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zúčastňovat xx xxxxxxxx zastupitelstva, xxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx uloží, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x vystupovat xxx, xxx xxxxxx ohrožena xxxxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxxxx x orgánech xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx něj xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx plné xxxx (xxxxx zájmů), xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx jednání xxxxxx xxxxx, který xx xxxxx záležitost xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§35

(1) Zastupitelstvo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů,15) xx-xx xx xx, xx jsou v xxxxxxx se xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kraje,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx strategie xxxxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kontrolovat jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx kraje, xxxxxxxxxx xxxxxx realizaci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x spolupráci xxxxx x jinými xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dni,

i) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tomu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx listiny,

j) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, společenské xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x účasti x xxx xxxxxxxxxx právnických xxxxxxx,

x) delegovat zástupce xxxxx, s výjimkou §59 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx kraj xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx majetkovou účast, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx x další xxxxx xxxx x řad xxxxx členů x xxxxxxxxx je z xxxxxx,

x) stanovit xxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx x xx kterého xxx,

x) zřizovat x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a členy,

p) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxx ušlého x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odměnách xxxxx §51, x xxxxxxxx pro členy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §55 x o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nevyčerpanou xxxxxxxxx xxxxxxxxx členům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §56a xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vznikem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxx poskytování cestovních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§56),

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx plněních xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx výborů, komisí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx kraje,

v) xxxxxxxxxx x vyhlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx rozhoduje x xxxxxxx usnesení xxxx, jsou-li xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §62.

§36

Zastupitelstvu xx xxxx xxxxxxxxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx v hodnotě xxx 100&xxxx;000 Xx xxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxxxxxx roce,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpomocí nad 200&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzickým xxxx právnickým osobám x kalendářním roce x xxxxxxxx veřejnoprávních xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytování xxxxxx xxxxx x rozpočtu xxxxx a kontrola xxxxxx využití, x xxxxxxxx poskytování xxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu28), xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx krizovým xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx movitých xxxx nebo práv x xxxxxxx xxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 18 xxxxxx,

x) postoupení pohledávky xxxxx xxx 200&xxxx;000 Xx,

x) uzavření smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, zápůjčky, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx,

x) zastavení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx majetkové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

m) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x převod xxxxx stavby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kraje,

o) xxxxxxxxx hmotné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x nabytí xxxxxx nemovité xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x dražbě, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx obdobným xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nebo hejtmanovi.

§37

Zastupitelstvo xx právo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx radě podle §59 odst. 1.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§39

(1) Ustavující xxxxxxxx nově zvoleného xxxxxxxxxxxxxx svolává xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx návrh xx neplatnost xxxxx xxxx na neplatnost xxxxxxxxx xxxxx, xx 15 dnů ode xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x podaných xxxxxx, xxxxx žádnému x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustavujícímu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx zvolen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxx. Xxxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do 7 xxx xx konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o svolání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §42 xx xxxx x tomto ustanovení xxxxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

§40

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx potřeby, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx většiny xxxxx xxxxx zastupitelstva.

§41

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx. Do 15 xxx se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx x to xxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx se uskutečnilo xxxxxxxxxx xx 21 xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§42

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx veřejné. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x místě, době x navrženém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 10 xxx xxxxxx na xxxxxx desce2) xxxxxxxxx xxxxx, kromě toho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx28) xx informace x místě, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx krajského xxxxx xxxxxxx po xxxx 2 dnů xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva; záležitosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx být xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xxxx zasedáním xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx-xx o xxxxx, musí xx xxx xxxx xxxxxxx.

§43

O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se pořizuje xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náměstek xxxxxxxx x zvolení xxxxxxxxxxx. Zápis, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx údaj x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, schválený xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx hlasování x přijatá xxxxxxxx x xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k nahlédnutí. X námitkách xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zápisu xxxxxxxx xxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx.

§44

Zastupitelstvo xxxx xxxxxxx xxx, v němž xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx zastupitelstva x xxxxxx.

§45

(1) Klesne-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx počtu stanovenému x §31 xxxx. 1 x nejsou-li xxxxxxxxxx, do xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nové, xxxxxxxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx působnost xxxxx §35 xxxx. 2 x §36, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx nezvolí-li xxxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vzdal, xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx rozpustí x xxxxxxx xxxxxx vyhlásí xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx kraj xxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx §60a x 64b xx xxxxxxx xxxxxxx.

Odměňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§46

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) členové zastupitelstva xxxxxxx xx funkcí, xxx zastupitelstvo určilo xxxx xxxxxx, xxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx"),

x) ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxxx členovi zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxxx odpovídající xxxxxx pojistného na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů32), xxxxxx kraj xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ušlého x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx kalendářní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, x xx xxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kraj xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx zastupitelstvo určilo xxxx xxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvolněni, xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx určilo. Uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx poslancem, senátorem xxxx xxxxxx vlády, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx 0,4násobku xxxx odměny, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx kraj poskytovat xx výkon funkce xxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx odměnu stanovilo.

(3) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zastupitelstvo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členům zastupitelstva xx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, přitom xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x předem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx kraje, xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx ukončením xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx odměnu stanovilo.

(4) Xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozmezí xx 0,3 do 0,6xxxxxxx výše odměny, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, odměnu nestanovilo, xxxxxx xx xxx xxx zvolení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 0,3xxxxxxx xxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx uvolněnému xxxxxxx zastupitelstva, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxx xx část měsíce, xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx násobku xxxxx třicetiny xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxx měsíci xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx karantény, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xx 4 let xxxx anebo ošetřování xxxxxxx xxxxx nebo xxxx x dítě xxxxxx 10 xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, odměna xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx každý kalendářní xxx xx prvního xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxx třicetina xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx vyměřovací základ xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx33).

(8) Xxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxx x 50 %, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x podle věty xxxxx za jednotlivý xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajů

a) xxxx xxxxx poskytovaných uvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx výši xxxxx poskytovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Velikostní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou:

a) xxxxx x xxxxxx obyvatel xx 500&xxxx;000,

x) kraje x xxxxxx xxxxxxxx xx 500&xxxx;001 do 1&xxxx;000&xxxx;000,

x) xxxxx s xxxxxx obyvatel xxx 1&xxxx;000&xxxx;000.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx kategorii krajů xx 500 000 xxxxxxxx xx stanoví tak, xxx xxxxxx nejméně 2,5xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx velikostní kategorii xxxx xx 300 xxxxxxxx. Xxxxxx uvolněného xxxxx zastupitelstva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajů xxx 1 000 000 obyvatel xx xxxxxxx xxx, xxx nebyla xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy.

(4) Xxx xxxxxx výše xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxx obyvatel xxxxx34), xxxxx xxxx hlášeni x kraji x xxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx zastupitelstva.

(5) Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx období zastupitelstva xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx než 10 % tak, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx kategorii xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku

a) uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kraje,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx maximální výši xxxxxx pro příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

§49

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx více xxxxxx náleží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxx funkcí, xx xxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx souhrnu xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx rady, předsedy xxxx člena xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odměny xxxxx xxxx první, xxxxxx neuvolněnému členovi xxxxxxxxxxxxxx odměna za xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schválená xxxxxxxxxxxxxxx.

§50

(1) Xxxxxxxxxx hejtmana, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x době, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx funkci, xxxxxx xx xxxxxxx xxx zastupování xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx x daném xxxxxx náležela hejtmanovi, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64a xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx ve výši, xxxxx by x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nadále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náměstka xxxxxxxx xxxxx §64b, náleží xxxxxxxxx odměna xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hejtmana. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx §60a, xxxxxx dosavadní xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx odvolání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx rady, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx období odměna xx xxxxx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx pravomocí dosavadní xxxx xxxxx §60a.

§51

(1) Členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx významných xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odměn xxxxxxxxxxxx x kalendářním roce xxxxxxxxxx členovi zastupitelstva xxxxx xxx vyšší xxx dvojnásobek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxx náležela xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx funkcí za xxxxx.

(3) Souhrnná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xx výkon xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx navrženého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odměny členovi xxxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx samostatný xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odměna poskytnuta.

§52

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx hejtmana, x xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zastupitelstva, poskytne xxxx xxxxxxxx, pokud xxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x důvodů xxxxxxxxx x §47 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx hejtmana nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx členovi xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byli v xxxxxxx funkčního období xxxxxxxx nebo se xxxxxx xxxxxx, poskytne xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměny x xxxxxxxx xxx x xxxxxx uvedených x §47 xxxx. 6 xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx mandátu xxxxx zastupitelstva xxxx xxxxx xx zastupitelstva xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nenáleží, xxxxx byl x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvolen do xxxxxx uvolněného člena xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxx mu xxxxxx xxxxxx. O opětovné xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx věty první xxxxx, xxx-xx o xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx funkčního xxxxxx.

(4) Odchodné podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nenáleží, xxxxx xxx nejpozději na xxxxxxxxxxxx zasedání zastupitelstva xxxxxxxx zvolen do xxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který vykonává xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva nenáleží, xxxxx xxx v xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx, xxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx narovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx zastupitelstva xxxxx na xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx němu xxxxxx trestní xxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx nebo pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxx zastupitelstva, xxxxxxxx xx nevyplatí. Byl-li xxxx zastupitelstva xxx xxxxxxx čin uvedený xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx odsouzen, jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx narovnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xx odchodné xxxxxxxx; x opačném případě xx odchodné xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze členovi xxxxxxxxxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx ve xxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx náležela xx xxxxx ke xxx xxxxxx mandátu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx odvolání nebo xxxxxx se xxxxxx, x xxx xx xxxxxx násobek této xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jdoucích xxx xxxxxx funkce, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxx §52 xxxx. 3 xxxx 4 xx xxxxxxxxxx zvolení do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx člena zastupitelstva xxxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx hejtmana xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx u xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výplatu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §52 xxxx. 5 x 6.

§54

Xxxxxxxxx x výplata xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx poskytovaných v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastupitelstva, xxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx, x postup kraje x xxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx práva na xxxxxx xxxx další xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx práce. Xxx xxxx účely xx xxxx považuje xx xxxxxxxxxxxxxx a členové xxxxxxxxxxxxxx se považují xx zaměstnance.

§55

(1) Xxxxxxx zastupitelstva xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx poskytnout

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x uvolněného člena xxxxxxxxxxxxxx,

x) příspěvek xx xxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x uvolněného člena xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotních, kulturních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Plnění xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobných xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxx jako zaměstnancům xxxxx.

§56

(1) Xxxxxxx zastupitelstva xxxxxx x souvislosti x výkonem xxxx xxxxxx cestovní xxxxxxx xx výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx35) x v jejich xxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zastupitelstvem.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx pravidelné pracoviště xxxxx zastupitelstva xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jinak, podmínky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxx a místo xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, místo plnění xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxxxxxx hejtman.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxx zastupitelstva xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxx nezbytných x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx motorového xxxxxxx, x xxxxxxx xx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

§56x

(1) Xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx x xxxxx 5 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx 25 xxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx den xxxx xxxxxxx36).

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx netrvá xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx část xxxxxxxx, xxxxx činí xx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx funkce jednu xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx.

(3) Odměna xx za dobu xxxxxxx dovolené xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastupitelstva též xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nevyčerpal u xxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx zastupitelstva xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx. Do xxxxxxx kalendářního roku xx xxx tento xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxx, xxxxxxxx část xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 za xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxxx x ukončení xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx za příslušný xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx dovolená x xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxxx xxx ji xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx-xx uvolněný xxxx zastupitelstva, xxxxx xx xxx ukončení xxxxxx funkce není x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx část dovolené xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx, xxxxxxxx mu xxxx xxxxxxx za nevyčerpanou xxxxxxxxx. Nevyčerpaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 6 a 7 xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx třicetiny xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, xxxxxxxx xx odměna za xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nároku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x čerpání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hejtmana.

§56a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxx 2

Xxxx

§57

(1) Rada xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx působnosti. Při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx může xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxx členové xxxx, kteří jsou xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx s xxxxxx

x) xx 600&xxxx;000 xxxxxxxx 9 xxxxx,

x) xxx 600&xxxx;000 xxxxxxxx 11 xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxx náměstek xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx.

§58

(1) Xxxx xx xxxxxx ke xxxx xxxxxxx xxxxx potřeby. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx neveřejné. Xxxx xxxx x jednotlivým xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx osoby.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx, volbě xxxx rozhodnutí je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx rady, schválený xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náměstek xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx schůze, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nahlédnutí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o své xxxxxxxx.

§59

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx zastupitelstva x xxxxxxxxxxx plnění xxx přijatých xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx hospodaření podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx kraje x xx organizačních xxxxxx a objem xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) na xxxxx ředitele xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") jmenovat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx; jmenování nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx odborů xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) zřizovat x xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx rady (xxxx xxx "komise"), xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x členy,

e) xxxxxxx krajskému úřadu xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx obcí x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obvodu kraje,

h) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, organizačním složkám, xxxxx xxxx zřízeny xxxx založeny krajem xxxx které xxxx xx kraj xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x odvolávání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx; k xxxx pravidelně xxxxxxxxx xxxxx projednávat xxxxxx x xxxxxx činnosti, x xxxxxx jejich xxxxx, pro které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a přijímat xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x podněty xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxx xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx sestavenou x xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Rada xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kraje:

a) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx do 200&xxxx;000 Xx v jednotlivém xxxxxxx fyzickým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx dotace x xxxxxxxxxx státního rozpočtu,

b) x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 200&xxxx;000 Xx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v hodnotě xxxxxxxxxxxxx 200 000 Xx,

x) x xxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx nepřevyšující 18 xxxxxx,

x) o xxxxxx x převodu xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx věcných x finančních darů xx 100&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx rozhodování x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx kraje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvu xxxx xxxxx si xx zastupitelstvo xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx svěřit xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Dále xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx krajskému xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

§60

(1) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx, že xxxx xxxx usnášeníschopná (§58 xxxx. 2) a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx počet xxxxx rady xxxxxxx xxx, aby usnášeníschopná xxxx, vykonává xxxx xxxxxxxxx, až xx xxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx svěřit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx rada xxxxxxxx xxxx celek x není-li současně x xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx až do xxxxxxx xxxx xxxx.

§60x

(1) Xxxx xxxxxxxx xxx pravomoci xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx funkčního xxxxxx zastupitelstva až xx xxxxxxx nové xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx voleb xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx dne xxxxxx xxxx rozhodnutí soudu xx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zastupitelstva, kromě xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1, oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx19a).

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.9.2008

Xxx 3

Hejtman

§61

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (náměstky xxxxxxxx) xxxx zastupitelstvo x xxx xxxxx členů. Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx výkon xxx xxxxxx zastupitelstvu. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx podepisuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vnitra jmenuje x odvolává ředitele x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx21) plat xxxxxxxx a ukládá xx úkoly,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodaření kraje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) odpovídá za xxxxxxxxxxx občanů x xxxxxxxx xxxxx,22)

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx zastupitelstvem, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) plní xxxxxxx úkoly xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvolněným xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x řediteli.

(4) Xxxxxxx svolává a xxxxxxxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x rady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zápis x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx x jednání xxxx.

§62

Xxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§64

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zastupitelstvo xxxx xxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx úkoly. Xxxxxxxx xxxxxxxx, kterého xxxx zastupitelstvo, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxxxxx nevykonává xxxxxx (§48 xxxx. 2 x §54).

§64x

Xx-xx xxxxxxx xx xxx funkce odvolán xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx nový xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hejtmana, xxxxxxx určilo zastupitelstvo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§64). Neurčilo-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hejtmana xxxx byl-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pravomocí xxxxxxxx některého z xxxxx xxxx.

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§64x

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo náměstka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61; x xxxxx období xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxx první, vykonává xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx náměstků hejtmana xxxx, xxx, kterého xxxxx dnem xxxxx xxxxxxxx zastupitelstvo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx ke xxx xxxxx pravomoci xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §64a, xxxxxxx xx xxxx xxxxx x druhá obdobně.

§64x

(1) Xxxxxxx xx xxxxx užívat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx velký xxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xx uveden název Xxxxx republika.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx krajského xxxxx.

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/2002 Xx. s účinností xx 1.1.2003

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxx

§65

(1) Xxxxxxx zřizuje xxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxxx zvláštní xxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx jen xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, prokázala xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx, xxx jejíž xxxxx xxx zvláštní xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stojící x čele zvláštního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 5

Krajský úřad

§66

Krajský xxxx plní xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x komisí. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx jí xxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx23a).

§67

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx x výjimkou xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx úřad

a) xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx obce x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,22a) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti obcí,

f) xxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,22c)

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx kontroluje x xxxxxxxxx xxxxxxx x prostředky, xxxxx xxxxx dává x xxxxxxxxx, činnost xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadu (xxxx xxx "zaměstnanec"). X xxxx krajského xxxxx xxxxx ředitel. Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xx xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odpovědný xxxxxxxxxx.

(2) Ředitel

a) zajišťuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kraje vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx na zrušení xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx22d),

x) xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx zaměstnavatele,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxxx zaměstnancům xxxxx xxxxxxxxx do krajského xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x kontroluje xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx organizační x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx předkládat xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx po xxxxxxxxxx x hejtmanem xxx xxxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxxxxxx xx zastupitelstvem, xxxxx nebo hejtmanem,

j) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a radou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x hlasem xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx neslučitelná x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§69x

Xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svěřené xxxxxxx obcí podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx22e).

§70

(1) Všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx názvem xxxxx x xxxxxxxx xxxxx příslušného orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx působnosti xx v xxxxxxx xxxxxxxx slovy "Krajský xxxx" x uvedením xxxxx kraje x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx odboru xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyhotovil. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kraje.

§70a

Razítko xxxxx

Xxxx může xxxxxxxx xxxxxxx razítko. Xxxxxxx může xxxx xxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx razítka x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§70x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§71

§71 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 501/2004 Sb.

§72

§72 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

§75

§75 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 231/2002 Sb.

XXXXX V

ORGÁNY XXXXXXXXXXXXXX X RADY

Výbory

§76

(1) Zastupitelstvo xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Předsedou xxxxxx xx vždy xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§77

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zastupitelstvu.

(2) Xxxxx xxxxx výborů je xxxx lichý. Xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx písemně x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§78

(1) Xxxxxxxxxxxxxx zřizuje xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxx výbory xxxx xxxxxxx pětičlenné.

(2) Xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx žije xxxxx xxxxxxxxxx sčítání lidu xxxxxxx 5 % xxxxxx xxxxx hlásících xx k xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx, xxxxxxx výbor pro xxxxxxxxxxx menšiny, pokud x xx xxxxxxx xxxxxx spolek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx menšiny31). Xxxxxxx xxxxxxxx členů xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národnostních menšin, xxxxxx xxxx podmínku xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx národnostních xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxx xxxxxxx, zástupce xxxxxxxx, xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx byly xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; za xxxxx xxxxxx xx xxxxx oprávněn požadovat xx obcí xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx požadovanou součinnost,

d) xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx výbor

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx ostatními výbory x xxxxxxxx úřadem xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kraje,

b) předkládá xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx poskytované školami x xxxxxxxxx zařízeními, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, tělovýchovy a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§79

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jaké xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x návrhy xx xxxxxxxx směřující x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zápis xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výbor předloží xxxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx zaměstnanců, jejichž xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

§80

(1) Rada zřizuje xxxx své iniciativní x poradní xxxxxx xxxxxx. Svá xxxxxxxxxx x náměty xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§80x

§80x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XX

XXXXX

Xxx 1

Dozor xxx vydáváním a xxxxxxx obecně závazných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx opatření orgánů xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška kraje xxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Nezjedná-li xxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx doručení xxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxx xx stanovené xxxxx, ministerstvo své xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zruší xxxxxxxxxx poté, xx xxxxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kraje, xxxxxx xxxx zjednána náprava.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Účinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí ministerstva xxxxx. Ministerstvo v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Zjedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nápravu xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nezjedná-li xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx rozkladu Ústavnímu xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxxx odstavce 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, podá ministerstvo xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x rozkladu, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Ústavní soud xxxxx xxxxx odmítne, xxxxxxx nebo řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx platnosti xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Zjedná-li xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nápravu xxxx rozhodnutím Ústavního xxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx neprodleně xxxx skutečnost Ústavnímu xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zruší xx 15 dnů xx xxxxxxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxxxxx xx x obecně závazná xxxxxxxx kraje, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§82

(1) Xx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí ministerstva xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx současně stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx i usnesení, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx byla zjednána xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x závažného xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xx xxxxxxx může ministerstvo xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx takového xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx doručení rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxx kraji xxxxx xx xxxxxxxx nápravy. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x samostatné působnosti xxxxx neprodleně xxxx, xx xxxxxx sdělení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nezjedná-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx-xx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx rozklad, xxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxx příslušnému xxxxx xxxxx na xxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx, podá ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kterým xxx rozklad zamítnut. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odmítne, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx rozhodnutí soudu xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nápravy, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxx bylo xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx občanského, xxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxx x v xxxxxxx, xxx jsou xxxxx xxxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx25).

Xxx 2

Xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§83

(1) Odporuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx příslušný xxxxx kraje nápravu xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pozastavení účinnosti xxxxxx nařízení xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Věcně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx ústřední xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zruší xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx kraje, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X případě zřejmého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx svobodami xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx předchozí výzvy xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ve stanovené xxxxx, věcně příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx správní xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx kraje, xxxxxx xxxx zjednána náprava.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 30 xxx ode xxx uplynutí lhůty xxx xxxxxxx Ústavnímu xxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odmítne, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, rozhodnutí věcně xxxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kraje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxx právní xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x návrhu podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Věcně příslušné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§84

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje x přenesené působnosti xxxxxx, jinému xxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxx mezích xxx xxxxxxxx vlády, směrnici xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ústředního správního xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyzve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx ústřední správní xxxx kraj xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxx xxxxx, věcně xxxxxxxxx ministerstvo nebo xxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxx kraje xxxxx a x xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

§85

(1) Xxxx xxxxxx neprodleně xx xxxxxx desce po xxxx xxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jiná opatření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti.

(3) Na xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kraje x x xxxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základních zásadách xxxxxxxx správních orgánů.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx učiněné xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx podle xxxxxxxx xxxx.

HLAVA VII

KONTROLA VÝKONU XXXXXXXXXX A PŘENESENÉ XXXXXXXXXX

§86

(1) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajů xxxxx příslušná xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Kontrolou xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) při xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pracovního xxxxx,

x) xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx též usnesení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijatá xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§87

Xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx

(1) Požádá-li xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxxxxxxxxx tato doporučení x xxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zástupce, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx shledán nezákonný xxxxxx kraje, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zástupce, xxxxx xx seznámením s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxx xxx návrh xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xx xxx již xxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx včetně návrhu xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, kraj xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx desce krajského xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kraj xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx povinen xxxxxxxx nápravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajů xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxx pověřená xxxxx.

(2) Xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 je xxxxxxx zajistit nápravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

§89 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§90

§90 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§91x

§91x zrušen právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX VIII

VZTAH XXXXXXXXXXXX X XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX CELKŮM

§92

(1) Xxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podřízeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávané xxxxxx územní samosprávy, xxxx x rámci xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx vydáváním xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xx její publikace, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o vydání xx Xxxxxxxx xxxxx xxx orgány xxxxx x xxxxxx xxxx.

§92x

Xxxxx ministerstev xx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxx vydaná na xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx správním řízení;4) xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx vydaných xx xxxxxxxx řízení xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu,

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx.

§92x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 231/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§93

Xxxxxxxxxxxx ve vztahu xx krajům xx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx vydávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přenesené působnosti xxxx; x tomu xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx orgány xxxxx x orgány xxxx; xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx vlády xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vlády x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů,

d) xx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx provádění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vládě xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koordinuje xxxxxxxx a realizaci xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§93a

§93a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x zrušen právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x zrušen právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93h

§93h xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

§93x

§93x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§94

(1) Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodování x právech a xxxxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx patřících xx xxxxxxxxxx působnosti xxxxx, x řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad; xx jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx,4) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx jinak25a); odvolací xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Skutečnosti nasvědčující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx krajského xxxxx27) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věci xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu; xxxxxxxxxxx nasvědčující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx krajského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xx oznamují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X podjatosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx nasvědčující vyloučení xxxxxxxx; xxx xxxx x xxxxxxx rozhodnutí x vyloučení xxx xxxxxxxxx xxxxx potřebná xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Orgány xxxxx xxxx vykonávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxx xx xxxxxx výkon rozhodnutí. Xxxxxx uložené xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx;26) výnos xxxxx xx příjmem xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neskončená xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§94x

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§95

Tento zákon xx xxxxxxxxxx na hlavní xxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§96

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Okresní xxxx Brno-venkov, xxx Xxxxxxxxx xxxx Okresní xxxx Xxxxxxx a xxx Plzeňský xxxx Xxxxxxx xxxx Plzeň-sever.

(3) Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přijatých xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§97

Xxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxx 2000 xxxxx ministr xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§97a

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx27a) xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 536 xxx. Xx xxx xxx 2003.

(2) Výši příspěvku xxx jednotlivé kraje xxxx vláda xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx tento majetek xxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxxx částečně, xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 229/2003 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.7.2003

Závěrečná xxxxxxxxxx

§98

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx nařízení x xxxxxxxxx §48 odst. 1.

§99

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x krajích, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7, 29, 30 a 67, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2001.

(2) Xxxxxxxxxx §96 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. r.
Havel x. x.
x x. Xxxxxxxxx x. x.

X. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu kraje x samostatné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 234/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx-xx xxxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx nebo mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 2009, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx výši xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx mu xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxx nemocenské xx podmínek, ve xxxx x xx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008.

Xx. LV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

Xx. XXII

Čl. XXII xxxxxx právním předpisem č. 80/2011 Sb.

Xx. XIX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2014 x xxxx xxxxx x roce 2014, xxxxxx uvolněnému členu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx měsíční xxxxxx xxxxx §48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2013.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 364/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Schvalování xxxxxx závěrky xxxxx §35 odst. 2 xxxx. x) x §59 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx poprvé provede xx účetní xxxxxx xxxx 2012.

Xx. XXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 239/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx kraje xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx toto xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zřízením, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 106/2016 Xx. s účinností xx 1.7.2016

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x uvolněnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 129/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 129/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 99/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Odměna x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxx xxxxxxxxx, xx řídí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 129/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.11.2000, x výjimkou xxxxxxxxxx §7, 29, 30 x 67, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2001. Ustanovení §96 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.5.2000.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx menšin x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2001

320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

450/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

231/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 3 x §36 xxxx. 3 xx 4, která xxxxxxxx účinnosti 4.6.2002

404/2002 Xx., nález XX xx dne 13.8.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 6.9.2002

3/2003 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 129/2000 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 2/2003

229/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2003

216/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.4.2004

257/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

299/2004 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.3.2004 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx. x xxxxxx x. 231/2002 Xx. (netýká xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx od 29.5.2004

421/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxxxxxx svazků xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

234/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 22/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, x xxxxx x. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 46/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2006

261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, a xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

298/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

477/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

326/2009 Xx., x xxxxxxx hospodářského xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

118/2010 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

199/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 218/2000 Xx., o rozpočtových xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 sp. xx. Xx. XX 55/10 ve věci xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

246/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.9.2011

364/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o Finanční xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

142/2012 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

186/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 24.4.2012 sp. xx. Xx. XX 54/10 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 odst. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §68 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §124 xxxx. 5 písm. a) xxxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 21.6.2012

239/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

24/2015 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2015

298/2015 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 248/2000 Sb., o xxxxxxx regionálního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.11.2015

106/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 256/2013 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí (katastrální xxxxx)

x účinností xx 1.7.2016

99/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

257/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 2.9.2017

32/2019 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

263/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

7/2021 Xx., xxxxx XX ze xxx 24.11.2020 xx. zn. Xx. XX 24/19 xx věci xxxxxx xx zrušení §72 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx., §47 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 263/2019 Xx., x §53 xxxx. 1 věty xxxxx zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 263/2019 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 12.1.2021

36/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a některých xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

251/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 248/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

330/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

5/2022 Sb., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.11.2021 xx. zn. Pl. XX 18/21 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 35/2021 Xx., o Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx správních úřadů, §12 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §8 zákona x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §45 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 19.1.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Čl. 101 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx č. 1/1993 Xx., Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
1a) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx).
*) Zákon č. 68/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §26 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
3) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx.
5) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx).
Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
6) Xxxxx č. 130/2000 Sb., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
7) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Například občanský zákoník.

9a) §8 xxxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru nemovitostí (xxxxxxxxxxx zákon).
9x) §25 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9x) Zákon č. 420/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
*11) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §214 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §49 xx 53 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
13) §2 xxxx. 1, §124, 206 xxxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxx č. 90/1995 Sb., o jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 47/2000 Xx.
15) §64 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx soudu.
16) §124 xxxxxxxx xxxxx.
17) §17 xxxxxxxx xxxxx x. 108/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
18) §16 xx 18 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x v některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19a) §13 xxxx. 2 x §16 xxxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx.
20) §6 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 143/1992 Sb.
22) Xxxxx č. 106/1999 Sb.
22a) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22x) §129 x 129b zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 234/2006 Xx.
22x) §6 xxxx. 7 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx menšin a x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
22x) §125 xxxxxx č. 128/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 234/2006 Xx.
22x) §125 x 126 zákona x. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 234/2006 Xx.
23) §53 xxxx. 4 xxxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 67/1993 Xx.
23x) Xxxxxxxxx §22 odst. 7 xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxx x. 477/2008 Xx.
24) Čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx x. 1/1993 Sb.
25) Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 420/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dobrovolných xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
25x) Například §22 xxxx. 8 xxxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 477/2008 Sb.
26) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §9 xxxxxx č. 71/1967 Xx.
27x) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
28) §2 xxxx. x) zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §2716 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) §74 zákona x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon x obchodních korporacích).

31) §5 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§214 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

32) §206 xxxx. 3 a 4 xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 592/1992 Sb., o xxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

33) §21 x 22 xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

34) §3 xxxx. 3 písm. g) xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§158 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxx č. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxx sedmá xxxxx XXX x XX zákoníku práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 245/2000 Sb., x státních xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.