Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2020 do 31.12.2020.


Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
561/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Zásady a cíle vzdělávání §2

Vzdělávací programy

Systém vzdělávacích programů §3

Rámcové vzdělávací programy §4

Školní vzdělávací programy §5

Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání §6

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení §7

Právní postavení škol a školských zařízení §8

Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti §8a

Dlouhodobé záměry a výroční zprávy

Dlouhodobé záměry §9

Výroční zprávy §10 §11

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy §12

Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Vyučovací jazyk §13

Vzdělávání příslušníků národnostních menšin §14

Vyučování náboženství §15

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami §16

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení §16a

Revize §16b

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů §17

Individuální vzdělávací plán §18 §19

Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí §20

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Práva pedagogických pracovníků §22a

Povinnosti pedagogických pracovníků §22b

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §21

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §22

Organizace vzdělávání ve školách

Organizace škol §23

Školní rok §24

Formy vzdělávání §25

Vyučovací hodina §26

Učebnice, učební texty, školní potřeby §27

Dokumentace škol a školských zařízení §28

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních §29

Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád §30

Výchovná opatření §31

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy §32

Spolupráce škol a školských zařízení §32a

ČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle předškolního vzdělávání §33

Organizace předškolního vzdělávání §34

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění §34a

Individuální vzdělávání dítěte §34b §35

ČÁST TŘETÍ - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Plnění povinnosti školní docházky §36

Odklad povinné školní docházky §37

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole §38

Povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole §38a §38b

Plnění povinné školní docházky ve střední škole §39

Jiný způsob plnění povinné školní docházky

Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky §40

Individuální vzdělávání žáka §41

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením §42

Splnění povinné školní docházky §43

HLAVA II - ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle základního vzdělávání §44

Stupně vzdělání §45

Organizace základního vzdělávání §46

Přípravné třídy základní školy §47

Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem §48

Přípravný stupeň základní školy speciální §48a

Průběh základního vzdělávání §49 §50

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §51 §52 §53

Ukončení základního vzdělávání §54 §55 §56

ČÁST ČTVRTÁ - STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPNĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE A PRŮBĚH

Cíle středního vzdělávání §57

Stupně středního vzdělání §58

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole §59

Organizace přijímacího řízení §60

Přihláška §60a

Obsah a forma přijímacích zkoušek §60b

Organizace přijímacích zkoušek §60c

Hodnocení výsledků přijímacího řízení §60d

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí §60e

Další kola přijímacího řízení §60f

Zápisový lístek §60g

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia §61

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou §62

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole §63 §64

Organizace středního vzdělávání §65

Průběh středního vzdělávání §66 §67 §68

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §69

Uznávání dosaženého vzdělání §70 §71

HLAVA II - UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Způsoby ukončování středního vzdělávání §72 §73

Závěrečná zkouška §74 §75 §76

Maturitní zkouška §77

Společná část maturitní zkoušky §78 §78a

Profilová část maturitní zkoušky §79

Orgány zajišťující maturitní zkoušku §80 §80a

Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost §80b

Další podmínky konání maturitní zkoušky §81

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky §82

HLAVA III - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM A ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM A STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Nástavbové studium §83

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem §84

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou §85

ČÁST PÁTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI

Cíle vzdělávání v konzervatoři §86

Stupně vzdělání v konzervatoři §87

Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři §88

Ukončování vzdělávání v konzervatoři §89

Absolutorium v konzervatoři §90 §91

ČÁST ŠESTÁ - VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPEŇ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ

Cíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzdělání §92

Přijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole §93

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §94

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §95

Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání §96 §97 §98

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů §99

Uznávání dosaženého vzdělání §100

Ukončování vyššího odborného vzdělávání §101 §102 §103

HLAVA II - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU §104 §105 §106

Akreditační komise §107

ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ §108 §108a

ČÁST OSMÁ - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ, JAZYKOVÉ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní umělecké vzdělávání §109

Jazykové vzdělávání §110

Zájmové vzdělávání §111

Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání §111a §112

ČÁST DEVÁTÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Jednotlivá zkouška §113 §113a

Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání §113b

Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo asolutoria v konzervatoři §113c §113d

Odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, pomaturitní specializační kursy §114

ČÁST DESÁTÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků §115

Školská poradenská zařízení §116

Školská výchovná a ubytovací zařízení §117

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání §118

Zařízení školního stravování §119

Výdejna lesní mateřské školy §119a

Školská účelová zařízení §120 §121

ČÁST JEDENÁCTÁ - HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ, ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost §122

Úplata za vzdělávání a školské služby §123

ČÁST DVANÁCTÁ - ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

Hlavní činnost a zřizovatel školské právnické osoby §124

Zřízení a vznik školské právnické osoby §125

Zrušení a zánik školské právnické osoby §126

Rozdělení, sloučení a splynutí školské právnické osoby §127

Likvidace školské právnické osoby §128

Působnost zřizovatele školské právnické osoby §129

Orgány školské právnické osoby §130

Ředitel §131

Rada §132

Hospodaření školské právnické osoby

Příjmy školské právnické osoby §133

Základní pravidla hospodaření školské právnické osoby §134

Doplňková činnost §135

Další pravidla hospodaření školské právnické osoby §136

Peněžní fondy školské právnické osoby §137

Fond kulturních a sociálních potřeb §138

Účetnictví §139

Vztah školské právnické osoby k majetku §140

ČÁST TŘINÁCTÁ - ŠKOLSKÝ REJSTŘÍK

Obsah školského rejstříku §141

Rejstřík škol a školských zařízení

Účinky zápisu do rejstříku škol a školských zařízení §142

Vedení rejstříku škol a školských zařízení §143

Údaje v rejstříku škol a školských zařízení §144

Účastníci řízení §145

Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §146

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §147

Posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §148

Zápis změny v údajích §149

Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení §150 §151

Řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany §152

Rejstřík školských právnických osob §153 §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a

ČÁST ČTRNÁCTÁ - FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU §160

Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161

Financování školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161a

Financování ostatních školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161b

Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161c

Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí §162 §162a

Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku §163

ČÁST PATNÁCTÁ - ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÁ RADA

Ředitel školy a školského zařízení §164 §165 §166

Školská rada §167 §168

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Ministerstvo §169 §169a §169b §169c §170 §171

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí §172

Česká školní inspekce §173 §174 §175 §176

ČÁST SEDMNÁCTÁ - PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ §177

Obec §178 §179 §180 §180a

Kraj §181 §182

ČÁST OSMNÁCTÁ - PŘESTUPKY §182a

ČÁST DEVATENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §183 §183a §183b §183c §183d §184

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách §184a

Přechodná ustanovení §185 §186

Změna právní formy na školskou právnickou osobu §187 §188 §189 §190

Zrušovací ustanovení §191

ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST §192

č. 624/2006 Sb. - Čl. II

č. 242/2008 Sb. - Čl. II

č. 49/2009 Sb. - Čl. II

č. 378/2009 Sb. - Čl. II

č. 472/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2012 Sb. - Čl. II

č. 82/2015 Sb. - Čl. II

č. 178/2016 Sb. - Čl. II

č. 101/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2020 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 99/2015 Sb.; č. 224/2019 Sb.

INFORMACE

561
XXXXX
xx dne 24. xxxx 2004
o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx odborné x xxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx") uskutečňuje, xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx x právnických xxxx xxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících xxxxxx xxxxxx a samosprávu xx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

(1) Vzdělávání xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx pleti, xxxxxxx, xxxxxx, víry x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx stavu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vzájemné xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) svobodného xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudobého xxxxx xxxxxxx světa x xxxx v xxxxxxx x obecnými xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dosažených xx vědě, výzkumu x vývoji a xx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vzdělávání stanovených xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxx vědomí xxxxxxxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx osobnosti xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociálními xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx života,

b) xxxxxxx všeobecného vzdělání xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vzdělání,

c) xxxxxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svobod xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx soudržnost,

d) pochopení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx ve společnosti,

e) xxxxxxxx vědomí národní x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x respektu k xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) poznání xxxxxxxxx x evropských xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, pochopení a xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx integrace xxxx xxxxxxx xxx soužití x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje x x xxxxxxxxxxx x ochraně zdraví.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx programy

§3

Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx vzdělání x xxxxxxxxx x středním xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx programy. Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx závazné pro xxxxxx xxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí x xxxx, tvorbu x xxxxxxxxxx učebnic a xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx základem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 162.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx škole x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle školních xxxxxxxxxxxx programů.

(3) Vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaného podle §104106.

(4) Xxxxxxxx oborů vzdělání x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xx vzdělávání stanoví xxxxx nařízením xx xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

§4

Rámcové xxxxxxxxxx programy

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxx, xxxxx, délku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx materiální, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky x podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx program xxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx stanoví členění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") v dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejnovějším xxxxxxxxx:

x) vědních disciplín, xxxxxxx základy x xxxxxxxxx využití xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x účinných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věku x xxxxxxx vzdělávaného.

Podle xxxxxx hledisek xxxxx xxxxxxx vzdělávací programy xxxx xxxxxxxxxx. Tvorbu x xxxxxxxxxx rámcových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxx pedagogiky x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxx xxxxxxxxxxxx obory xxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx po projednání x příslušným uznávacím xxxxxxx1). Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ve školách x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tato ministerstva xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx je xxxxx x závažných xxxxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx následujícího xxxxxxxx roku, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x platných xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x dostatečným xxxxxxx předstihem.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která je xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx program xxx vzdělávání, xxx xxxx xx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xx předmětů xxxx xxxxxx ucelených xxxxx xxxxx (například xxxxxx).

(2) Školní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, obsah x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx potřebami, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx doklad xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce x ochrany xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo školském xxxxxxxx uskutečňuje.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxx xxxxx nahlížet a xxxxxxxxx xx z xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx může obdržet xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, formy, xxxxx x obsah xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, profil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x podmínky xxx vzdělávání studentů xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x podmínky xxxxxxxxxx, personální x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §104 xx 106 xxxxxxx školy xxxxxxxx xx přístupném místě xx xxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nahlížet x xxxxxxxxx xx x xxx opisy x xxxxxx, anebo xx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím tím xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §104106 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx studentů x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše finančních xxxxxxxxxx přidělovaných xxxxx §160162.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x školská xxxxxxxx x xxxxxx právní xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxxxxx soustava, školy x školská xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3.

(3) Druhy xxxx xxxx mateřská škola, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxx x vzdělávání, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx souvisejí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx1a) (xxxx xxx "školské xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x ubytovací xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx a školská xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Členění xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1a).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníci.2)

§8

Právní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxx, obec x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "svazek obcí"), xxxxxxx školy a xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4) x §169.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx státu5) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4); §169 xxxx. 5 xx 10 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Ministerstva x xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení jménem xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy,6) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo školských xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx x v xxxxxxx, xx převažujícím předmětem xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Školu nebo xxxxxxx zařízení může xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx zařízení.

§8x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx její xxxxxxxx

(1) Název xxxxxxxxx xxxxx x organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx školy, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx typu xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx upřesňující xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zprávy

§9

Dlouhodobé xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx vzdělávací soustavy Xxxxx xxxxxxxxx, projednává xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ústředními xxxxxxxxxx xxxxxx, příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxx xx schválení x xxxxxxxxxx jej xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky Xxxxxxxxxx sněmovně x Xxxxxx Parlamentu k xxxxxxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxxxxx soustavy České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x kraji, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a školských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajem, xxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx x stanovuje xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx trhu xxxxx x xxxxxx dalšího xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, především xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx x školských zařízení x jejich kapacitu x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx postupem xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2.

§10

Výroční zprávy

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx každoročně xxxxxxx xxxxxx x stavu x rozvoji xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx ji vládě x zveřejňuje vždy xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a ministerstvu x zveřejňuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školy xx školní xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxx xx přístupném xxxxx xx škole. Do xxxxxxx zprávy xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx, anebo za xxxx x místě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Poskytování xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím xxx xxxx xxxxxxx.

§11

Ministerstvo xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 2 x 3 x xxxxxxx xxxxxx předkládání a xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxxx školy xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx inspekcí.

(2) Vlastní xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxx zprávy o xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce.

(4) Hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxx x rozvoji xxxxxxxxxx soustavy České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxx výroční zprávě.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zveřejní.

Xxxxxxxxx jazyk x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

Xxxxxxxxx jazyk

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Příslušníkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8) xx zajišťuje xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx povolit xxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětů x xxxxx jazyce.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx rámcového vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předměty x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx český xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jazyk.

§14

Vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx, kraj, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťuje xxx příslušníky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních školách, x xx v xxxxxx, x xxxxx xxx x souladu xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9) zřízen xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx.

(2) Třídu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlásí xxxxxxx 8 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx, pokud se xx vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx x xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zřídit xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx příslušného ročníku xxxxxxx školy xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxxxxx nejméně 12 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx školu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxx zřídit za xxxxxxxxxxx, xx všechny xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nejméně 15 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Při organizaci xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kraje, popřípadě xxxxxxxxxxxx k dostupnosti xxxxxx vzdělávání. Vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx x svazek obcí, xxxxxxxxx se xx xxxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxx xxxx sebou, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x nichž xx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxx x xxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxx národnostní xxxxxxx.

(6) Xx školách xx xxxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxxx menšiny xx xxxxxxxx vysvědčení, xxxxxx xxxxx, diplomy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx x v xxxxxx národnostní xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§15

(1) Xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx xxxxx §2 vyučovat xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxxxxx xxxxx vyučovat xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx,10) x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx.

(2) X základních x středních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx vyučuje xxxxxxxxxxx xxxx nepovinný xxxxxxx, xxxxx xx x předmětu náboženství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 7 xxxx školy. K xxxxxxxxx náboženství xxx xxxxxxxx žáky z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo více xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx žáky x xxxx xxxx x xxxxxxxxx náboženství xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upraví xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx náboženství může x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx k právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.2) Xxxxxxxx xxxxxx statutární xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Vzdělávání dětí, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dětí, žáků x xxxxxxxx xxxxxxxx

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x uplatnění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx rovnoprávném xxxxxxx x xxxxxxxxx potřebuje xxxxxxxxxx podpůrných opatření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nezbytné úpravy xx vzdělávání x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, kulturnímu xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxx studenta. Xxxx, xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxx na bezplatné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v

a) xxxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxx organizace, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x dva xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx učebnic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomůcek, xxxxxxxxx komunikačních xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hluchoslepých xxxx11a), Braillova xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rámcovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programy,

f) vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx asistenta xxxxxxxx,

x) využití xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Podpůrná xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xx pěti xxxxxx xxxxx organizační, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx náročnosti. Xxxxxxxx opatření různých xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxxxx opatření nižšího xxxxxx nepostačovala x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možností xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Začlenění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stupňů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Xxxxxxxx opatření prvního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx školské zařízení x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx. Xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx pátého xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Škola xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx informovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dítěte, žáka xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrného opatření xxxxxxx xx pátého xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx písemný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx druhého až xxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx xxxx školské xxxxxxxx xx projednání xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxx xxxx poskytovat, xxxxx x xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nezbytné.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, žáka x studenta, xxxxx xxxxxx xxxxxx řeč xxxxxxx, se volí xxx, xxx bylo xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx systému neslyšících x xxxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx vzdělávaným x xxxxxx xxxxxxxx jazyce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx jazyce, xxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xx tito xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx českého xxxxxx xxxx cizího xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, aby xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxx studenta.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x studenta, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxx xxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxx x komunikačním systému, xxxxx xxxxxxxx potřebám xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závažnými xxxxxx xxxx, závažnými vývojovými xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poruchami xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zřizovat xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Zařadit xx takové třídy, xxxxxxxx skupiny nebo xxxxxxxx xxxx přijmout xx xxxxxx školy xxx pouze xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx, žáka nebo xxxxxxxx xxxx k xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx možností x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx třídy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 je x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx registrovanými xxxxxxxx nebo náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx ostatních xxxx xxxxxxx krajského xxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dítěti, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu.

(2) Vyžaduje-li xx zájem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx žáka, xxxxxxxx škola nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupci, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Škola xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxx přiznáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěti, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podstatné xxx xxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx. X doporučení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prvního xx pátého stupně, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, xxxx nebo xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx podpůrných xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx jejich použití xxx vzdělávání.

(4) Školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx školskému xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx, xxx xxxx student xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx doporučení. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx vydané doporučení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uložil xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx školském xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx o případ xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx poradenské zařízení xxxxxxxx xxxxxx doporučení xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxx požádá.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxx, student xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx žáka xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxx nebo školské xxxxxxxx postupuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx řediteli školy xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx svolat.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx žáka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §174 odst. 6.

§16x

Xxxxxx

(1) Dítě, žák, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx, xxxxxxx právnickou osobu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prováděním revizí x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx doporučení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, žákovi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx školském xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30 dnů xxx xxx, kdy doporučení xxxxxxxx, a Česká xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx revize, xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx žáka xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx bylo prováděno x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(3) O výsledku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx revizní zprávu, xxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxx xxxx doporučení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx, studentovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, x x xxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxx obsahem xxxxxx xxxxx §16a xxxx. 3, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 4 x poskytnutí doporučení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zprávu x rozsahu xxxxxxxxx xx poskytnutého xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která nahrazuje xxxxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zprávy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vytvářejí xxxxxxxx xxx xxxxxx nadání xxxx, žáků x xxxxxxxx.

(2) X rozvoji xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rozšířenou výuku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Třídám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sportovní xxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx mimořádně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zletilého xxxx xxxx studenta xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského zařízení x xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Podmínkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z učiva xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx žák xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Obsah x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy.

§18

Individuální xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxx doporučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx žákovi xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žákovi xxxx studentovi xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s mimořádným xxxxxxx xx jeho xxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx i z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx vzdělávání xxxx vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žákovi nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx žák xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvětví v Xxxxx republice, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§19

Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich členění xx stupňů,

b) u xxxxxxxxxx opatření druhého xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx školou x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) postup xxxxx nebo školského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx,

x) organizaci a xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zřízených podle §16 xxxx. 9,

f) xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb školy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenských xxxxxxxx xx školami, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx osobami x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením,

h) podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx pobytu xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu,

j) náležitosti xxxxxxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 a 5 x xxxxxxx xxxxx §16 odst. 9,

k) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x ukončování xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ročníku.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí

§20

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a školským xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, mají xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx vzdělávání, včetně xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx výchovy x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x zájmovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve školském xxxxxxxx pro zájmové xxxxxxxxxx x pravidelné xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx žáky základní xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx ročníku xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ročníku konzervatoře,

c) xx střednímu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně vzdělávání xxx xxxxxx ústavní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx13) xx xxxx xxxxx než 90 xxx13a), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx oprávněnými xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx13b), xxxxxxxx, xxxxxxx požívajícími doplňkové xxxxxxx13c), xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx13d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany13e).

(3) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x d) se xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx studenty xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději při xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx svého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13f).

(4) Osobám, xxxxx získaly předchozí xxxxxxxx ve škole xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka, xxxxx je součástí xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx vzdělání, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4 roky x xxxxxxxxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxx území České xxxxxxxxx, mají xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx český xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx zachována xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxx, xxxxx xxxx dětmi osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, kde xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx studuje, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky x xxxxxx důvodu13), xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) bezplatnou xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žáků,

b) xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx podporu xxxxx mateřského xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx původu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx vykonává činnosti xxxxxxx v odstavci 5 xxxx. x) x pro xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. a).

Práva a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§21

Xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zástupců dětí x xxxxxxxxxxx žáků

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxx právo

a) na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x být xxxxxx xx školské xxxx, xxxx-xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx samosprávné xxxxxx xxxx x studentů, xxxxx x xxx xx nich voleni, xxxxxxxx x xxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxx, xx ředitel xxxxx xxxx školská xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx ke všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxxxxxx xxxxxx věku x xxxxxx vývoje,

f) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Práva xxxxxxx x odstavci 1 x xxxxxxxx xxxxxx x) x x) mají xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich rodiče, xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx žákům x studentům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxx x xxxxxxx xxx x předpisy x xxxxxx xxxxx x školského xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx byli xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx povinni

a) informovat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx skutečnostech, které xx xxxxx xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dokládat xxxxxx xxx nepřítomnosti ve xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 x 3 x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podstatné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxx, a změny x těchto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení,

b) na xxxxxxx ředitele školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zdravotní způsobilosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx žáka xxxx xxxxxx závažných skutečnostech, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx vzdělávání,

d) dokládat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 odst. 2 x 3 x xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, a xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22x

Xxxxx pedagogických xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xx ochranu xxxx fyzickým násilím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxx, xxxx, studentů nebo xxxxxxxxx zástupců xxxx x žáků x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x přímém xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve škole,

b) xxx nebylo xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) xx využívání xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx vlastního xxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami x xxxx xxxxxxxxxx při xxxxx vyučovací, výchovné, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) volit x xxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnosti.

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§22x

Xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx a cíli xxxxxxxxxx,

x) chránit x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx bezpečí a xxxxxx xxxxxx, žáka x studenta x xxxxxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) svým xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx styku,

f) xxxxxxxxxx dítěti, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

§23

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Mateřská, xxxxxxxx x střední xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx odborná xxxxx xx studijní skupiny, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx škola na xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx kursy.

(2) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxx právnická osoba, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx povoluje x případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx a studentů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx uhradí zvýšené xxxxxx na vzdělávací xxxxxxx xxxxx, a xx nad xxxx xxxxxxxxxx podle §161 xx 162.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povolit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xx počtu 4 xxxx, xxxx x xxxxxxxx za předpokladu, xx xxxx zvýšení xxxxx není na xxxx kvalitě vzdělávací xxxxxxxx školy x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx xxx

(1) Školní xxx xxxxxx 1. xxxx x končí 31. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx se xxxxx xx období xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx. Xx xxxxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, vyhlásit pro xxxx nejvýše 5 xxxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, xxxxxxx školy x xxxxxxxxxxx předstihem oznámí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se nevztahuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x organizaci xxxxxxxx xxxx x podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Formy xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se uskutečňuje x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Střední a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výuka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx vyučovacím xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx roku,

b) večerní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x týdnu v xxxxxxx 10 xx 18 hodin týdně x xxxxxxx školního xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxx xxxxxxx s konzultacemi x xxxxxxx 200 xx 220 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) distanční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx denní x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx kombinovaného xxxxxxxxxx je xxxxxxx x 1 rok xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

§26

Xxxxxxxxx hodina

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 45 xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx vzdělávání xxxx 60 xxxxx. Rámcový xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx délku vyučovací xxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro základní xxxxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 22 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx až xxxxx ročníku xxxxxxx 26 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x sedmém xxxxxxx xxxxxxx 30 x x osmém a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 32 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týdně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin, x xx xxxxxxx 35 xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx xxxxx; v xxxxxxx konzervatoře a xxxxx xxxxxxxx, v xxxxx je jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouška, xxxxxxx 40 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 46 xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx týdně; x xxxxxxx xxxxxxxxx výcviku x odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro základní x xxxxxxx xxxxxxxxxx x akreditované vzdělávací xxxxxxxx xxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx počty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx ročnících.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxx x pravidla xxx dělení a xxxxxxxxx tříd x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx potřeby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zdravotnické xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uděluje a xxxxxx schvalovací xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx schvalovací xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy (xxxx xxx "Xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Školy xxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx textů xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vyhovují xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxx, který xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Žákům xxxxxxxxxx xxxx x dětem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (§47) jsou xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxxx x učební texty xxxxxxx v seznamu xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tříd xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Žákům xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx povinnou školní xxxxxxxx, x žákům xxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx bezplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx uvedené x seznamu xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jsou žáci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxx.

(5) Ředitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx učebnic a xxxxxxxx textů, a xx xxxxxxx xxx 10 % xxxx xxxxxxx školy; xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx bezplatně xxxxxxxxxxx žákům x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx14), xxxxx x v xxxxxxx případech hodných xxxxxxxxxx zřetele.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx tříd xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx školy xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žákům základního xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxx x §16 odst. 9 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základních školních xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§28

(1) Školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx:

x) rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx v §147,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx studentů (xxxx xxx "školní xxxxxxx"),

x) doklady x xxxxxxxxx dětí, xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx vzdělávání a xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xx 6,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) třídní knihu, xxxxx xxxxxxxx průkazné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) školní řád xxxx xxxxxxx řád, xxxxxx xxxxxxxxxxx hodin,

h) xxxxxxx x pedagogických xxx,

x) xxxxx úrazů x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx x studentů, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx evidenci15) x xxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.16)

(2) Xxxxxx matrika xxxxx xxxxx xxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx pobytu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x zahraničí, nepobývá-li xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx dosaženého stupně xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx x xxxxx vzdělávání, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škole,

e) xxxxx x xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §16, údaje x mimořádném xxxxxx, xxxxx o podpůrných xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx, xxxxxx xxxx studentovi xxxxxx v xxxxxxx x §16, x x závěrech vyšetření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škole; xxxxx x xxxxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností, xxxxxxxxxxx spojení.

(3) Školní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx obsahuje tyto xxxxx o xxxxxx, xxxxxx xxxx studentovi:

a) xxxxx a příjmení, xxxxx číslo, xxxxxxxxx xxxxx narození, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále státní xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v zahraničí, xxxxxxxx-xx xxxx, xxx xxxx student xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx zahájení a xxxxxxxx školské xxxxxx xxxx vzdělávání,

c) údaje x xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o znevýhodnění xxxxxx, žáka nebo xxxxxxxx xxxxxxxx v §16, údaje o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §16, x x závěrech xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxx školy, v xxx xx xxxx, xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx školní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx. Školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx nárok xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx18).

(5) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro statistické xxxxx a pro xxxxx plnění dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x dokumentace škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x i) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x); údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) se xxxxxxxx x anonymizované podobě. Xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení předávají xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podmínky, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x školní xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx předávání xxxxx x dokumentace xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxxx, výučních xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx doklad vydán, xxxx-xx jí xxxxx xxxxx přiděleno. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výuční listy xxxx opatřeny státním xxxxxx České republiky19) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xx diplomu x xxxxxxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx xxxxxx zápisu. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x absolutoriu xxxx xxx originální. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy a xxxxxxxxx xxxxx podle §171 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x opisy xxxxxxxxxx, výučních xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx vystavení xxxxxx stejnopisu xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx, xxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxx 100 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx stejnopisů x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listů a xxxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxxxx vysvědčení, která xxxx dokladem x xxxxxxxxx xxxxxx vzdělání, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o absolutoriu.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpisy.20)

Xxxxxxxxxx a ochrana xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxx a školská xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx a x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx školských služeb xxxxxxx přihlížet k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebám xxxx, žáků x xxxxxxxx x vytvářet xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxx předcházení xxxxxx xxxxxxxx patologických jevů.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxx, xxxx x studentů xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních x při xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jsou povinny xxxx xxxxxxxx úrazů xxxx, xxxx a xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx v odstavci 2, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, hlášení x xxxxxxxx záznamu x xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx x okruh xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx o xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx při vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve školách x xxxxxxxxx zařízeních x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx s nebezpečnými xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxx xxxxxxxx xxxxx x odbornou způsobilostí xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví65) xxxxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx neuvedenými x xxxxxxx a) xxxx xxxxxxxxx činnosti spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo biologickým xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxxxxxx na pracovišti xxxxxxxxxxx nebo fyzických xxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, směsi, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xxxxx žáci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, středním x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx poskytování školských xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podmínky nakládání x nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nebezpečnou xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx vykonávající xxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx.

Školní xxx, vnitřní xxx x stipendijní xxx

§30

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx x vnitřní xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x výkonu xxxx x povinností xxxx, xxxx, studentů x xxxxxx xxxxxxxxx zástupců xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxxxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxx x vnitřní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví dětí, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nepřátelství xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx řád xxxx vnitřní xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mobilních xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Školní xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ředitel na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ním xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x obsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx něhož xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prospěchové xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx může se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vystupovat xxxx zprostředkovatel smlouvy xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx starším 15 xxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobou xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx sjednaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx fyzická xxxxx zaváže xxxxxxxxxx xxxxxx xx studentovi xxxxxxxxx na výuku xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxx xx studia, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx57). Xxx střední školy, xxxxx xxxxxxx patnáct xxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx zavázat xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx; xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nedal xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Výchovná xxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxx x xxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx studenta ze xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxxxx žáka xxxx studenta xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx důsledky xxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, jiná xxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx učitel. Ministerstvo xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx druhy dalších xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxx ocenění.

(2) Ředitel xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx závažného zaviněného xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vnitřním xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaviněného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyloučí xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx x ochrannou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx vyloučení. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx splnil xxxxxxxx xxxxxx docházku.

(3) Xxxxxxx hrubé xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx studentům xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx žáka či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxxx dozvěděl, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.21) X svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pedagogickou xxxx. Xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx rozhodnutí den xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxx nebo student xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, x státnímu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poté, xx xx o xxx xxxxxxxx.

Zákaz xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, zákaz xxxxxxx

§32

(1) Ve školách x školských xxxxxxxxxx xxxx povolena činnost xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vývoj xxxx, žáků x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xx poškozujících xxxxxxx prostředí x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx x prodávat xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§32a

Spolupráce škol x xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků Evropské xxxx, jehož xxxxxxxxx xx podpora kvality, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školských xxxxxx podle tohoto xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), může xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx oprávněnými x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx svůj xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkladatel xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) určení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) obsah x rozsah xxxxxxxx, xxxxx xx partner xxxx na projektu xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků,

d) pravidla, xxxxx nichž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx smlouvy,

f) xxxxxxxx vypovězení xxxxxxx xxxxxxxxx stranami.

(4) Smlouvou x partnerství mohou xxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předkladatelem xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx, jinak je xxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx, je podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x partnerství xxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x těchto smluv xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21a). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21b) xxxxxx odstavci 1 xx 5 xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x tělesném xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základních xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpoklady xxx pokračování xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx vyrovnávat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx před xxxxxxx xx základního xxxxxxxxxx a poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx předškolního vzdělávání

(1) Xxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx pro xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xx 6 xxx, nejdříve xxxx pro xxxx xx 2 xxx. Xxxx xxxxxx 3 xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx. Xx počátku školního xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxx pátého xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx školního xxxx xx xxxx x xxxxxx xx 2. xxxxxx xx 16. xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx způsobem x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx přijímají xxxx, xxxxx xxxx začátkem xxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx roku xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obvodu (§179 odst. 3) xxxx xxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx x dětském xxxxxx, x xx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obvod xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx této xxxxx s dostatečným xxxxxxxxxx xxxx termínem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.22)

(6) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx. 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx registrujícího xxxxxx.

(7) Xxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx školu xxxx xxxx xxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zřizovatele xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odloučené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 x §35 odst. 1. X přijetí xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřizovatelem, xx-xx xxx xxxx, kraj, xxxx nebo xxxxxx xxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Kritéria xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx školy se xxxxxxxxxx předem, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Za xxxxx mateřskou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx venkovních xxxxxxxxxx xxxx zázemí lesní xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx pobytu. Zázemí xxxxx mateřské xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx60).

(10) Xxxxxxxx-xx xx dítě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kratší dobu, xxx odpovídá xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx se xx zbývající xxxx xxxxxxxxx další xxxx, xxxx by se xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení podle §144 xxxx. 1 xxxx. x).

(11) V xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx mateřské xxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx nejvýše xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provoz. Xx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx §144 odst. 1 xxxx. e), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx počet xxxx, xxxxx xx xxxxxxx vzdělávání x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolený počet xxxx.

§34a

Povinnost xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 90 dnů, x xx xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, kteří xx území Xxxxx xxxxxxxxx pobývají xxxx xxx 90 dnů. Xxxx xx povinné xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou oprávněni xxxxxxx xx území Xxxxx republiky trvale xxxx přechodně po xxxx xxxxx než 90 dnů, x xx xxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx11). Povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx mentálním postižením.

(2) Xxxxxxx zástupce xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxx k zápisu x předškolnímu vzdělávání (§34 xxxx. 2) x kalendářním roce, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx. Xxxx, xxx xxxxx xx předškolní xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx v mateřské xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pobytu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx povinného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5. Xx-xx xxxx xxxxxxx xx jiné xxx xxxxxxx mateřské xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spádové xxxxxxxx školy.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dána xx xxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxxx školních xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách; xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x mateřské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, v xxxx xx vzděláváno, xxxx xxxxx xxxxx x druhou xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx uvolňování xxxx xx vzdělávání x omlouvání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; zákonný xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxx.

(5) Jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxx,

x) vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy x xx xxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 x 48a,

x) vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxx §38a.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x), xx povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejpozději 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§34b

Individuální xxxxxxxxxx dítěte

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx, xxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx dítě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx počátkem xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx roku xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xxx xxxx xxxx přijato x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx cizince xxxxx pobytu xxxxxx,

x) xxxxxxx období, xx xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte.

(3) Ředitel xxxxxxxx xxxxx doporučí xxxxxxxxx zástupci dítěte, xxxxx xx individuálně xxxxxxxxxx, oblasti, x xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx škola xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x období xx 3. xx 4. měsíce xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je individuálně xxxxxxxxxx, je povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ověření.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x předškolnímu vzdělávání, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, a to xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx ukončení individuálního xxxxxxxxxx dítěte podle xxxxxxxx 5 nelze xxxx opětovně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxx xxxx dítě xxxxxxx x předškolnímu xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§35

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx upozornění písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předškolního vzdělávání, xxxxxxxx

x) se xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neúčastní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než xxx xxxxx,

x) zákonný xxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxxx,

x) ukončení xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx dítěte xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole xxxx úplatu xx xxxxxx xxxxxxxxxx (§123) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx termín xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, pro které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx.

ČÁST TŘETÍ

POVINNOST XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

POVINNOST XXXXXX XXXXXXXX

§36

Xxxxxx xxxxxxxxxx školní xxxxxxxx

(1) Školní xxxxxxxx xx povinná xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, v němž xxx dosáhne xxxxxxxxxxx xxxx věku (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx školní xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx x xx občany xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 90 xxx. Xxxx xx povinná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany11).

(3) Xxxxxxx xxxxxx docházka xxxxxx xxxxxxxx školního xxxx, xxxxx následuje xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx věku, xxxxx xx xxxx povolen xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxx šestého roku xxxx x xxxx xx září xx xxxxx června xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, xxxx xxx přijato x xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx školním xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyspělé x xxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Podmínkou přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx docházky podle xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx od ledna xx xxxxx června xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zákonný xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x povinné xxxxxx docházce, a xx x xxxx xx 1. xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx povinnou školní xxxxxxxx.

(5) Žák plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx xx školském xxxxxx (§178 xxxx. 2), x němž xx xxx místo xxxxxxxx pobytu, v xxxxxxx cizince xxxxx xxxxxx žáka (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxx spádovou xxxxx. Xxxxx je xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx školy tuto xxxxxxxxxx řediteli xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx kalendářního xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx docházku.

(6) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx školském xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zřízené xxx xxxxx školském xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxx xxxx svazkem xxxx se xxxxxx xx školském xxxxxx, x němž xx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem obcí.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinen přednostně xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxxxxx nebo ve xxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx území je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx této xxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx xxxx termínem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznam xxxx, xxx xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx x jichž xx týká povinnost xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x adresu xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37

Odklad xxxxxxx školní xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx duševně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx o xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx §36 odst. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx začátek xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posouzením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx.

(2) Při xxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx x xxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx x xxxx x prvním xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky projeví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školního xxxx odložit xxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rok.

(4) Xxxxx xxxxxxx školy rozhodne x odkladu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxx způsobech xxxxxx xxxxxx.

§38

Plnění povinné školní xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x zahraniční škole xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxx České republiky,

b) xx škole zřízené xxx xxxxxxxxxxxx misi xxxx konzulárním úřadu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx státním xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v níž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxx, nebo

d) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x statutu Xxxxxxxxxx xxxx24a) (dále jen "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx plnit povinnou xxxxxx docházku způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx d), xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx individuální xxxxx.

(3)&xxxx;Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní docházku xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) xxxx v xxxxxxxx 2, může xxx xx základě xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxx žákem xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zástupce xxxx. Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx. c), musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx rejstříku škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx.

(4) Zákonný xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 předpokládanou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx žáka xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. a), x) xxxx x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx země xxxxxx.

(5) Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx škole xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xx žákem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx školy zapsané x Xxxxx republice xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žáka, xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škole uvedené x odstavci 3 xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky; xxxxxx-xx xxx tyto xxxxxxx, xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx, xxxx-xx xxxx školu, ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx doklad x xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxx poskytovatele vzdělávání x xxxxxxxxx spolu s xxxxxxxx o výsledcích xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx devátého xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání. Xxx, který plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxxxx, xxxx x metody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyúčtování příspěvku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx nevztahují xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 90 xxx, pokud plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) xxxx x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx předmětů, xxxxxxxx xxx konání, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx textů xxxxx, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx docházku xxxxx xxxxxxxx 1, x pro xxxxxxxxxx xxxxxx žáků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38a

Povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx škole

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1. xxxx xxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 1 písm. x), x xx xx 31. ledna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, x xxxx má xxxxxxxx nabýt xxxxxxxxx; xxxx-xx tato škola xxxxxxx jako právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zřizovatel.

(3) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vznik, právní xxxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bude-li xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vznik x předmět činnosti xxxxx x vznik, xxxxxx xxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a předmět xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školy, xxxx-xx xxxxx zřízena xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx se x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx osvědčující xxxxx x předmět xxxxxxxx školy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx žáci xxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx,

x) xxxxxx vystavený nejvyšším xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx oblast školství xxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, ze xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx daného xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx že xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx dokladům x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx přiznány xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx x vzdělání, xxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx žadatele poskytovat xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, doklady xxxxxxxxxxx užívací xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx osvědčující, xx xxxx prostory xxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) až f) xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx kopii. X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxx překlad xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §38 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx vzdělávací soustavy x xxxxx kraji,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx školy xxxx nezbytná x xxxxxxxxx plnění povinné xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti xx bylo x xxxxxxxx rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx x literatury se xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti xx v xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenými v §2, nebo

e) škola xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkami xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení.

(6) Xxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxx-xx xxxxx zřízena jako xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x vydaným povolením x x právními xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xx žáci, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinná školní xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2, budou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §38 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxx zapsané xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x žáků, xx xxxxx se xxxxxxxx §38 odst. 4,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx povolení,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vyučovacím xxxxxx, jakož i x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx v dané xxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§38x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xx xxxxx xxxxx §38 odst. 1 xxxx. c) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38a xxxx. 5 xxxx. x) xx x),

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §38a xxxx. 6, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 písm. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx splňovat podmínky xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. x),

x) škola xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výuku xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx. b),

c) xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx poskytuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxx xxxxx §38a odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx neumožňuje xxxxxx, xx xxxxxx dány xxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx

x) x zrušení xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zřizovatel, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§39

Plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve střední xxxxx

(1) Žák, xxxxx xxx v průběhu xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx x plnění povinné xxxxxx docházky xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx s xxx xxxxxxx ředitel střední xxxxx xxxx, xxxxx xxxx povinnou školní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spádové xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx školy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx souhlasem ředitele xxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx

§40

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxx školní xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyučování xx škole,

b) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxxx vzdělávání žáka

(1) X xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxx žáka rozhoduje xxxxxxx xxxxx, kam xxx xxx přijat x plnění povinné xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x individuální vzdělávání xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxxx období, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx individuální vzdělávání xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx v §27 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského zařízení.

(3) Xxxxxxx školy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx materiální x xxxxxxx zdraví žáka,

c) xxxxx, která bude xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou, x xxxxx-xx xx x žáka ve xxxxxx stupni základní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a učební xxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx.

(4) Po dobu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx koná xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušného xxxxx, a xx xx škole, xx xxx xxx xxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx vzdělávaného xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx pololetí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxx, x to xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx dvou měsíců xx skončení xxxxxxxx.

(7) Xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnocení žáka, xxxx xx 8 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx žáka; xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. Xxxxx ředitel xxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxx, nařídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx zajištěny dostatečné xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky materiální, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxxx školního xxxx xxxxxxxxx,

x) nelze-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 x 6, xxxx

x) xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx žáka.

(9) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka, xxxxxx xxxx xx příslušného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzděláváním xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeb podle §27 odst. 3 x 6, speciálních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx učebních pomůcek xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. d) x xxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxx k plnění xxxxxxx xxxxxx docházky.

§42

Xxxxxxxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxx postižením

Dítěti x hlubokým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, a xx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxx x školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx možností xxxxxx, xxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§43

Xxx splní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx školním xxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxx xxx povinné xxxxxx docházky.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k tomu, xxx xx xxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx myslet x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně komunikovat x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, vytvořené xxxxxxx a životní xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x tolerantní k xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx kulturním x xxxxxxxxx xxxxxxxx, poznávat xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx možnosti x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x své xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxx vzdělání

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx šestiletého nebo xxxxxxxxxx gymnázia nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§55 odst. 3).

(2) Ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§46

Organizace základního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxx xxxxxx xx prvního xxxxxxx základního vzdělávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx s §36 xxxx. 4, x xxxxxx to způsobem x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školy za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §36.

(2) Základní xxxxxxxxxx x základní škole xx 9 xxxxxxx x xxxxx se xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx stupeň xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ročníkem x xxxxx stupeň xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. X místech, kde xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx všech 9 xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx školu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx vzdělávání pro xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9, xxxxx xx vzdělávají xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x upraveným xxxxxxxxxxx programem, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx deset xxxxxxx; první xxxxxx xx tvořen prvním xx xxxxxx xxxxxxxx x druhý xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx třídy základní xxxxx

(1) Xxxx, xxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6), x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, xxxxx zřizovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxx děti x xxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, u kterých xx předpoklad, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vyrovná xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Přípravnou třídu xxx xxxxxx, xxxxx xx x ní xxxx xxxxxxxxx nejméně 10 xxxx. Xx xxxxxxx přípravné xxxxx xxxxxxxx školy xxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xx nezbytný xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x případě přípravných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6), xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou, xx nezbytný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx základní školy xxxxxxxxx ředitel xxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského poradenského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Obsah vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xx součástí školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§48

Vzdělávání xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mentálním xxxxxxxxxx, xx souběžným xxxxxxxxxx xxxx vadami x x autismem

(1) Xxxx xx xxxxxxx těžkým x těžkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxx x x xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx x základní xxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ročníků a xxxxx xx na xxxxx stupeň x xxxxx stupeň. První xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx desátým xxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zřídit třídy xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx středně xxxxxx x těžkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx třídy xxxxxxxxxxx xxxxxx základní školy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální rozhoduje xxxxxxx školy xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx školy speciální xxx xxxxxxx xxxx xx školního xxxx, x xxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx, xx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx i v xxxxxxx xxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx speciální xx xxxxxxx 4 x xxxxxxx 6 xxxx.

(4) Vzdělávání x xxxxxxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 školní xxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Xxxxxx základního vzdělávání

§49

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxx, xx které se xxx hlásí. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx vyhoví, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, z xxx žák přestupuje. Xxxxxxx xxxxx, z xxx žák přestupuje, xxxxx do pěti xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xx dozvěděl x xxxxxxx xxxx xx jinou xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žáka xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxx žáky xxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx spojení s xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx programu mohou xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxx škola, do xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro vyrovnání xxxxxxx xx znalostech xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx, xxxxx byl rozhodnutím xxxxx svěřen do xxxxxxxx výchovy rodičů22a), xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škola, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxx dohodou xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx škola, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Rozhoduje-li xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2, vyžádá xx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle §41, xxxxxxxx xxxxx řediteli xxxxxxxx školy, xxxxx xxxxxx žákovi xxxxxxxxxx.

§50

(1) Xxxxxxx zástupce xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve vyučování xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žáka. Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx x vyučování x omlouvání neúčasti xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařem, pokud xx xxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx rok. Xx první xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx žák xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx nemůže pro xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vyučování, xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18. Zákonný xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vytvořit pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx vyučování nepřetržitě xx xxxx nejméně 60 xxxxxxxxxxx dnů, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxx x xxx xx následné xxxxxxx výzvě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx známou adresu xxxxxxxxx zástupce cizince xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx nesdělí, xx bude x xxxxxx navštěvovat xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx následujícím xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxx pololetí xx vydává žákovi xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxx místo xxxxxxxxxx xxxxx žákovi xxxxx z xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel školy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Škola xxxxxxx xxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxx xxxx klasifikaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školu, xxxxx hodnotí odlišným xxxxxxxx, a to xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx hodnotí xxxxxx, xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx klasifikace.

(4) X xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx x xxxxxxx slovního xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx zákonného zástupce xxxx. Výsledky vzdělávání xxxx x xxxxxxxx xxxxx speciální xx xxxxxxx xxxxxx.

§52

(1) Xx vyššího xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prospěl xx xxxxx povinných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ročníku xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx. Do vyššího xxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx, který xxx v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxx, xxxxx již x xxxxx xxxxxxx xxxxxx opakoval ročník, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx žáka.

(2) Nelze-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pololetí, xxxx xxxxxxx školy xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx termín, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do dvou xxxxxx po skončení xxxxxxx pololetí. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx nehodnotí.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx termín, x xx xxx, xxx hodnocení za xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx září následujícího xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx měsíce xxxx xx doby hodnocení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx devátý ročník.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx hodnocení na xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, krajský xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoušení žáka, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx od doručení xxxxxxx xxxx v xxxxxxx dohodnutém xx xxxxxxxx zástupcem žáka. Xxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ředitele xxxxx xxxx krajského úřadu.

(5) X xxxxxxx, že xx žádost x xxxxxxxxxxx výsledků hodnocení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx žáka x xxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx, krajský xxxx, xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxx podle §30 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy nebo xxxxxxx úřad výsledek xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků xxxxxxxx, výsledek xxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti. Xxxxx xxxxxx inspekce poskytne xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Žák, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. To xxxxxxx x žákovi, xxxxx na daném xxxxxx základní xxxxx xxx xxxxxx ročník xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx povolit žákovi xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx žák xx xxxxx stupni již xxxxxxxx ročník.

§53

(1) Žáci xxxxxxxx xxxxxxx x žáci, xxxxx na xxxxx xxxxxx základní školy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze dvou xxxxxxxxx předmětů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, konají xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zkoušky xx konají xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx. Xxx xxxx x xxxxxx dni xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx komisionální.

(3) Xxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku úspěšně xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku. Xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx ročníku, xxxxxxxxx znovu do xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a komisionálního xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 na xxxx xxxxxxxx škole. Xxxxxxx se xx xxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx základního vzdělávání

§54

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx šestiletého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx gymnázia nebo xxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zkoušku nebo xxxx hodnocen x xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxx xx xxxxxxx konání těchto xxxxxxx, pokud mu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx, je považován xx xxxx základní xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezískal xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx žák xxxxxxx dvacátého roku xxxx, x xxxxxxx xxxx vzdělávajících xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx na výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, spolupracuje ředitel xxxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxx pobočkou x xxxxxxxx xxx xxxxxx město Prahu.

(3) Xxx osoby, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx zřizovateli x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dostupnost kursů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání x přípravných xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x povinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x průběhu základního xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kursech xxx získání základního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxx získání xxxxxxxxxx vzdělání v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

STŘEDNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘIJÍMÁNÍ XX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX X PRŮBĚH

§57

Cíle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, postoje x hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx obsahově širší xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx vzděláním x upevňuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro plnoprávný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x celoživotní xxxxx, pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, je-li xx x ohledem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, zejména xxx, xx

x) se xxxxxxxxxxxxxx projednávají xxxxxx xxxxxxxxxx programy,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tvorby xxxxxxxxxxx záměrů xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx vyučování xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx x části xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) umožňují účast xxxxxxxxx x praxe x xxxxx teoretické xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x praxe x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx spolupráci se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx účelem spolupráce xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§58

Stupně středního xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stupňů xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx úspěšným ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 1 roku xxxx 2 let xxxxx xxxxx vzdělávání.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx listem xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 2 xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkráceného xxxxxx xxx získání xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx (§84).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou xxxxx xxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxx xxxx osmiletého gymnázia, xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx 4 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§83) v xxxxx 2 let xxxxx formy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx studia xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§85).

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem, xxxxx x středního xxxxxxxx x výučním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní zkouškou x středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x studijní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výcviku.

Xxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxx škole

§59

Podmínky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škole

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škole xxx xxxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vědomostí, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X přijetí xxxxxxxx xx vzdělávání ve xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx xxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ročníku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ředitelem xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedno kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. ledna, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx vyhlášení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je stanoven xxxxxxxxxx právním předpisem. X xxxxxxx zápisu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx do školského xxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx první xxxx přijímacího xxxxxx x xxxxx termínu, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx kola xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oboru xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx stanovit pro xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx konání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xxx xxxxxxxxx xx vzdělávání x různých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx a xxx xxxxx kola xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přijímacího řízení. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), není-li xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zkráceného studia xxx xxxxxxx středního xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxxx §85 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxx

(1) Přihlášku ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podává uchazeč xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákonný xxxxxxxx. X uchazečů x nařízenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může x nezbytných případech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx přihlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Přihláška xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně posudku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx uchazeč xxxxxx xxx přihlášky, uvede xx každé xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, kam xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxx.

(6) X případě xxxxxxxx x přijetí xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx zjišťování výsledků xxxxxxxxxx (dále jen "Xxxxxxx") do 10 xxx po termínu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§60x

Xxxxx x forma xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kole xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx konají x pracovních xxxxx x xxxxxx xx 12. dubna do 28. xxxxx; xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx 22. xxxxx xx 30. xxxxx. Obsah x xxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx.

(2) Jednotná xxxxxxx xx skládá x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zadávání, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxx a podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx testů zajišťuje Xxxxxxx. Xx zadání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx informaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vztahuje xxxxxxx §80b. Ministerstvo xx správcem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oborech vzdělání xx stanovenou jednotnou xxxxxxxx; Xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx obsahuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxx-xx rodné xxxxx xxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx uchazeče.

(4) X xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Cizinci, xx xxxxx xx xxxxxxxx §20 odst. 4, xxxxxxxx na žádost xxxxxxxxx zkoušku ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx a literatura. Xxxxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxx vzdělávání x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx dotčena. X xxxxx kritérií xxxxx §60 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(6) Obsah x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§60x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx v prvním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Každý xxxxxxx může xxxxxxx xxxx ze vzdělávacího xxxxx Český xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx konat xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx termínu xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx druhém xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx uchazečem xxxxx §62 xxxx. 7 xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx jednak pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx gymnázia, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxx x konání xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx uchazečům pozvánku x jejímu xxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Uchazeč, xxxxx xx pro xxxxx důvody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nedostavil x xxxxx neúčast xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxxxx řediteli xxxxx, ve xxxxx xx měl xxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx termínu. V xxxxx xxxxxxxxx termínu xxxx zkoušku x xxxxxxxxx uchazeč x xxxxxxx x nařízenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochrannou xxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx důvody k xxxxxxx xxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 dnů řediteli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx zkouška x xxxxxxxxx xxxxxxx xx koná xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx termínu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx termín xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx není důvodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx termínu xxxxxx zkoušky.

(4) Pro xxxxx kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx na jeden xxxx vzdělání xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx nelze školní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve kterých xx zkouška koná.

§60c xxxxxx právním předpisem x. 178/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§60x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) hodnocení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podílí xxxxxxx 60 %; x případě přijímacího xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 %. Uchazeči xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx aplikace. Centrum xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx hlásí k xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx středního vzdělávání, xxxxxxxxxx do 28. xxxxx. Další hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ředitel xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx jejich xxxxxx. Xxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx přijmout, rozhoduje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§60x

Xxxxxxxxxx x přijetí x doručování rozhodnutí

(1) Xxxxxxx školy v xxxxxxx oborů vzdělání x maturitní xxxxxxxx xxxxxx hodnocení do 2 pracovních xxx xx zpřístupnění hodnocení xxxxxxxx Centrem x xxxxxxxx seznam přijatých xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxx xxxxxx přijímací xxxxxxx podle §60b xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doručí rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx dále zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxx zkouška ani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx přijatých xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 22. xxxxx xx 30. dubna.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx ředitele xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§60e xxxxxx právním předpisem x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§60f

Další xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ředitel xxxxx x xxxxxxxx předpokládaného xxxxx žáků xxxx xxxxxxxx další kola xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx x xxxxxx kole, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx termíny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X rámci hodnocení xxxxxxxx přijímacího řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě uchazečů, xxxxx jednotnou zkoušku xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx 14 xxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxx xxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx uchazeči xxxxxxxxxx 7 pracovních xxx před termínem xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kola xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx xxxxxxx míst x jednotlivých oborech xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx o počtu xxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x formách xxxxxxxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§60x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx slouží xxxxxxxx xxxxxx. Toto ustanovení xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx §83 xx 85 a xx xxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 2 xxxx. b) xx x).

(2) Uchazeč, xxxxx xx xxxxx základní xxxxx, xxxxxx zápisový xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15. března. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx zástupce zápisový xxxxxx krajský úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx školy, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Každý xxxxxxx o vzdělávání xx střední škole, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rok, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx otiskem razítka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxx vzdělávat se x xxxx střední xxxxx potvrdí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx lístek xx považuje xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx x nařízenou xxxxxxx xxxxxxxx nebo uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úmysl xxxxxxxxx xx ředitel příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vzdělávat xx xx střední xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxx účinky xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx. Zápisový xxxxxx může uchazeč xxxxxxxx xxx xxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx 88, xxxxx xxx xxxxxxxx přijat xx oboru xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx §62 xxxx 88; xx xxxxx xxxxxx uchazeče xx xxxxxxx xxxx první x xxxxx.

§60x vložen xxxxxxx předpisem x. 178/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§61

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nižšího x xxxxxxx stupně šestiletého x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx člení xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx gymnázia xxxx xxxxxxx čtyřmi ročníky xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vyšší xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ročníky xxxxxxxxxxx a osmiletého xxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxx xxxxxxx nižšího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří x xxxxx školním xxxx úspěšně xxxxxx xxxxx xxxxxx základní xxxxx nebo druhý xxxxxx nižšího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx osmiletého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzervatoře, xx xxxxxxx ročníku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ukončí xxxx ročník xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxxxxxx žáci, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osmiletého xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx x osmiletého xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §60 xx 60g.

§62

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx jako součást xxxxxxxxxxx řízení stanovena xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60 xx 60g, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 x 3 vyhlásí ředitel xxxxx xx 31. xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x talentovou xxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x období xx 2. xxxxx do 15. ledna; x xxxxxxx xxxxx vzdělání Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovních xxxxx od 2. xxxxx do 15. xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx přijímacího řízení xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 20. xxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 20. xxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx, koná-li xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx termínu. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úspěšně, xxxxxxxxx x přijímacím xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravou.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uchazeče x xxxxxx xx 5. února xx 15. xxxxx; v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxx §60e.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xx žákem xxxxxxxx školy, obdrží x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zápisový xxxxxx x této xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx. Ostatním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx krajský xxxx.

(7) Xxxxxxx přihlášky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxx přihlášku ke xxxxxxxxxx ve střední xxxxx xxxxx §60a. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx, xx které xxxx xxxxx jednotnou xxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxx přijmout xx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx její obsah, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x souladu x rámcovým vzdělávacím xxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx ředitel školy xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxx, určí ročník, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx dokladů, které xxxx její xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x rozsah xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx označování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx informaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx §60a odst. 6, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx evidencí xxxxx §60b xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxx obsažených, xxxxxxxx xxx uzpůsobení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími potřebami x xxxx xxxxxxxxxxx x přijímání xx xxxxxxx xxx prvního xxxxxxx.

Organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§65

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přípravu, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx umělecká xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vyučování xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx školou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxx jeho xxxxxx.

(3) Xx žáky se xxx xxxxxxxxxx vyučování xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx žen x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx při práci.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pod xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx způsobilostí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prachu, xxxxx jsou stanoveny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx uvedených xx větě xxxxx, xxxxxxxx nakládání x xxxxxxx a směsmi x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx středního xxxxxxxxxx

§66

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx střední xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx středního xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx školy, xxxxx xxxxx vzdělání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §70, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti. Xxxxxxxx žádosti zákonného xxxxxxxx nezletilého žáka xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx změnu xxxxx vzdělání. X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozdílovou zkoušku x xxxxx její xxxxx, rozsah, xxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx.

(4) X přestupu xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx střední xxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx hlásí. X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx žáka, xxxxxxx xxxxx má xxx přestupu dojít xx změně xxxxx xxxxxxxx, může ředitel xxxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxx x určit xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Žák xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, z xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx školu. O xxxxxxx xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxx, z xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, x níž xxx xxxxxxxxxx, zašle xx pěti xxxxxxxxxx xxx xxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxx žáka na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žáka ze xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, přerušit xxxxxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx. Xx xxxx přerušení vzdělávání xxx xxxx žákem xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přerušeno, popřípadě xx xxxxxxxxx ředitele xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx uplynutím doby xxxxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxx důvody.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx probíhá xx pracovištích xxxx xx xxxxxxx zakázaných xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx jestliže xxxxxxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx těhotenství xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx konci druhého xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx být hodnocen, xxxxxxx opakování xxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§67

(1) Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx doložit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx nejpozději do 3 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ředitel xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zcela nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 může xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx uvolněn x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx absolventa. X předmětu tělesná xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx žáka x xxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx registrujícím xxxxxxx, pokud má xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx školního xxxx xxxx xx xxxxxx xxx. Žák xxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, hodnocen.

(3) Xxxxxxxx xxx omlouvání xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stanoví školní xxx.

§68

(1) Xxx, který xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxx zanechat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx školy. Součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Žák xxxxxxxx xxx žákem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx tohoto sdělení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zanechání xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxx, xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 vyučovacích dnů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zletilého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; zároveň xxxxxxxx, že jinak xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx vzdělávání xxxxxxxx. Žák, xxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx školy nenastoupí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx posuzuje, xxxx by vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx lhůty; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx školy.

(3) Xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx xxxx nebo po xxxxx dni xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opakování xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx

(1) Xxxxx pololetí xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx místo vysvědčení xxxxx x vysvědčení.

(2) Xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx převede xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnocení x případě přestupu xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx žádost xxxx xxxxx, xxxxxxxxx žáka xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxx, který na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prospěl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx programem, x xxxxxxxx předmětů, z xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Hodnocení žáka x xxxxxxxxx předmětech, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky.

(5) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ředitel školy xxx jeho hodnocení xxxxxxxx termín, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxx xxxx xxxxxxxx ani x náhradním termínu, xxx xx za xxxxx pololetí xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ani x náhradním xxxxxxx, xxxxxxxxx.

(6) Nelze-li xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx školy xxx xxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nejbližší xxxxx ročník. Není-li xxx xxxxxxxx xxx x tomto termínu, xxxxxxxxx.

(7) Xxx, xxxxx xx konci druhého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 povinných xxxxxxxx, nebo xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxx ze 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x prvním xxxxxxxx, koná x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxx, který xxxxxxxx opravnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx se x jejímu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx důvodů může xxxxxxx xxxxx žákovi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx doby náhradního xxxxxxx opravné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Má-li xxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pololetí, xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx prokazatelně dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ředitele xxxxx x přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; je-li xxxxxxxxxx žáka v xxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx, xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxx xxxx krajský xxxx nařídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx nejpozději xx 14 xxx xx xxxxxxxx žádosti xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(10) V xxxxxxx, že xx xxxxxx x přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxx xxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; nebyla-li pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 14 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx opravné zkoušky x xxxxxxxxxxxxxx přezkoušení xxxxx odstavce 9 xx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členěného xx xxxxxx ucelených xxxxx xxxxx.

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx ucelené xxxxxxxx vzdělání žáka xxxxx §66, xxxxx xx xxxxxxxx dokladem x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Částečné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x od xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 10 xxx nebo xxxxx žák znalosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxxxx xxxxxxxxx školy. Xxxx-xx xxxxxxx školy xxxxxxxx vzdělání xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x hodnocení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxx středního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a praktickém xxxxxxxxx a výchově xxxx vyučování, dále xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx praktického vyučování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx náležitostech x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx středního xxxxxxxxxx

§72

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx programech v xxxxxxx xxxxxxxx vedoucích x dosažení středního xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysvědčení x závěrečné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výučním listem xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx list.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou xx xxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx xxxx opatřena xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání.

§73

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x maturitní zkoušky xx xxxxxx, xxx xxxx dosáhli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rámcovým x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx činností.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§74

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx vzdělání, x nichž se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx vzdělání, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušky x odborných xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx konat xxxxxxxxxx zkoušku, xxxxx xxxxxxx ukončil poslední xxxxxx středního vzdělávání.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx zpřístupňuje ministerstvo xxxx právnická osoba xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotných xxxxxx závěrečných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx je povinna xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) stanoví xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxx zkoušek ředitel xxxxx.

(4) Před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neúčastní xxxxxxxxx xx xxxx 4 xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Závěrečná xxxxxxx xx veřejná s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; praktické xxxxxxx xxxx neveřejné v xxxxxxxxx, xxx je xx nutné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx oborů x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Závěrečná xxxxxxx xx xxxx xxxx zkušební xxxxxx. X případě, že xxxxxxxxxx xx délka xxxxxxx nebo praktické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xx řádný xxxxxx zkoušky.

(7) Předsedu xxxxxxxx komise jmenuje xx xxxxx února xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxxx úřad. Jmenování xx xxxxxx xxx xxxxxxx konané x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxxx opravných xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx žákovi v xxxx xxxxx jinou xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x řádném xxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy. X xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx dosahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem, jmenuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx odbornou kvalifikaci x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx obdobném xxxxxx xx škole, xx níž bude xxxxxx vykonávat,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Předseda xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx řádný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x případě, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo průběh xxxxxxx jinak xxxxx xxxxxxx; o vyloučení xxxx ze zkoušky xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) oznamuje xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx návrh xxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxx.

§75

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku úspěšně, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx, xxxxxxx neúspěšně, xxxx xxxxx opravnou xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxx nedostaví x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx konání zkoušky xxxxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxx nekoná xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx náhradní xxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Žák xxxxxxxx xxx žákem xxxxx dnem následujícím xx xxx, v xxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nevykonal-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. června xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxx neúspěšně.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxx, xxx přestal xxx žákem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

§76

Ministerstvo xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx předmětů, x nichž xx xxxxxxxxx zkouška xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxx xxxxxxxxx žáků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§77

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx skládá xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx tato část xxxxxx. Žák xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx část maturitní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx předměty xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) český xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx jazyk, xxxxx xx žák zvolí x nabídky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; xxx může xxxxxx xxxxx takový xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxx, x

x) matematika.

(2) Společná xxxx maturitní xxxxxxx xx skládá xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx si xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jeden xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x).

(3) Xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Didaktickým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx písemný xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xx xxxx ve xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx nepovinným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x ze xxxxxxxxxx předmětu matematika xxxxxxxxxxx.

§78a

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky (xxxx jen "katalog") xxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušek xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx zkušební xxxxxxx xxxxxxxxxx rozšiřující.

(2) Zkoušky xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pracovníkovi pověřenému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx zajišťujících xxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx komunikačních systémů, x xx xx xxxxxxxx stanovených prováděcím xxxxxxx předpisem.

(3) Zkoušky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žák xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx důvodné pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx důvodem xxx xxxxxxxxxxxx žáka xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx zaznamená xxxxxxxxx x protokolu o xxxxxxxxx xxxxxxx.

§79

Profilová xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx část xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx xx xxxxxxx x českého jazyka x xxxxxxxxxx, a xxxxx si xxx xx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x dalších 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxx vzdělání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ve školách x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx národnostní xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny.

(2) Žák xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konat xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx nepovinné zkoušky x xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepovinných zkoušek xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxx formy a xxxxx těchto zkoušek, x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx.

(4) Zkoušky xxxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx,

x) xxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) praktické xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x z cizího xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx písemné xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx maturitní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) koná xxx xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku vzdělávání. Xxx xxxx konat xxxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx žáka; xxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx to xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx práce x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx také z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

Orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vedení xxxxxxxx přihlášek a xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx informace xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Registr obsahuje xx xxxxxx identifikace xxxx xxxxx číslo xxxx, x xxxxxx-xx xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x datum x xxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zřizuje Xxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxx §169a.

(3) Xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků zkoušek xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školy x xxxxxxx přípravě xxx výkon funkce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkům, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx,

x) je xxxxxxxxxxxxx25a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) je xxxxxxxx25) xxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx oprávněných x xxxxxx funkce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; registr xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, x xxxxxx-xx rodné xxxxx přiděleno, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx maturitních komisí.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejího xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xx xxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c).

§80a

(1) Zkoušky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí. Xxxxxxxx maturitní komise xx xxxxxxxxx pro xxxxxx třídu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx více tříd xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Předsedou xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vykonával přímou xxxxxxxxxxxx činnost nejméně 5 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx být jmenován xxxxxx xxxxxxxx z xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx xxx xxxxxx písemné xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §74 xxxx. 6 xx 10 x výjimkou §74 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průběh xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Komisař xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx společné xxxxx maturitní zkoušky xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádný průběh xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxx x učebně, xxx je zkouška xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx asistenční xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxx službu tlumočení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zadavatel zadává xxxxxxx společné části xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zkoušky, x to x xxxxxxx, že žák xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxx narušil xxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zadavatel x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Zadavatel xx xxxxxx xxxxxxxx vykázat x učebny osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jazyka nebo xxxxxxx komunikačních systémů, x xx x xxxxxxx, že xxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx a zadavatelem xxxx být xxxxxxxx xxxxx ten, xxx x xxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxx xxxxxx, vydaného Xxxxxxx.

§80b

Informace xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Zadání xxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 písm. x), xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je ministerstvo xxxx Xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx označí, xx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo nebo Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx stanoveným prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §113 xxxx. 2 písm. x), a xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) informace x xxx, které osoby xxxx oprávněné xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupnými, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxx nepřístupných, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx nakládání x informacemi veřejně xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxx, v případě xxxxxxxx xxxx vedoucího Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx ministr xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxx podmínky konání xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy. Xxx, xxxxx po podání xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx přestoupí xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx společnou xxxx xxxxxxxxx zkoušky ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx-xx xxx zkoušku xx skončení xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxx řádně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ukončil poslední xxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx škole stanovené Xxxxxxx. Xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přihlášek Centru, x xx včetně xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxx a xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) V případě, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx společné části xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx vykonal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, opravnou xxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx nepřítomnost řádně xxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx termínu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx náhradní zkoušky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx. Koná-li xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx ji xxxxxxx. Xxxxxxx xx uznávají xxxxxxx vykonané xxxxx xxxxxxx při konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx termínu, xxxxx neukončil úspěšně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xx zkoušce xxx xxxxx omluvy xxxxxxxxxx, xxxx omluva xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje se, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx vystaví xxxxxx, xxxxx vykonal xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxx maturitní zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx, xxx přestal xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx xxxxx.

(6) Žák, xxxxx již xxxxxx xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, na xxxx xxxxxx nekoná xxxxxxxxx xxxx maturitní zkoušky x xxxxxxxx xxxxxxx x ústní xxxxxxx x českého xxxxxx x xxxxxxxxxx a x cizího jazyka x profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx žákovi xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx další zkoušku xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dané xxxxx.

(7) Xxxxx xxx koná x profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxx zkoušky, xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1 xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx certifikátem. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxx xxxxxxx společnou i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v českém xxxxxx xxxx x xxxxxx národnostní xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programů xx vybraných třídách xxxxxxxxxx xxxx šestiletých xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx předmětů v xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx oborech xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx zkouška xx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vykoná také xxxxxxx ze zkušebního xxxxxxxx český jazyk x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x profilové části xxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Žák xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. června xxxx, x němž xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, formu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx xxxxxxxx a vyhodnocování xxxxxxxxxxxx xxxxx; nabídku xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxx formy, xxxxx x xxxxxx konání xxxxxx zkoušek, podmínky pro xxxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx x cizího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jazykovým xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx, termíny x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, termíny a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx;

x) xxxxxx a xxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupnými, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx a profilové xxxxx maturitní zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, vymezení xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx komisaře, xxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, výběru a xxxxxxxxx jejích xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušebních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, zadavatelů x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušebních xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obsahu, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přihlášky x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, termínech, xxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x rozsahu, xxxxxx, způsobu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 x 3, x způsobu xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) podmínky x xxxxxx xxxxxx maturitní xxxxxxx xxxx uvedených x §16 xxxx. 9, žáků s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx §82 xxxx. 1 xxxx. x) a §82 odst. 2.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx závěrečné x xxxxxxxxx zkoušky

§82

(1) Xxxxx, xxx xxxxx

x) závěrečnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zkoušky společné xxxxx,

xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx písemně xxxxxxx krajský úřad x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo rozhodnutí x vyloučení. Krajský xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx doručení, x xx xxx, xx xxxxxxxx zkoušky xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxx této xxxxxxx xxxx porušeny xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxx xxxxxx xxxx výsledek zkoušky; x opačném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, x xxx xxx konal xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Opakování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x její obhajoby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx vydání xxxxxxxxxx, x to xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx krajský xxxx. Opakování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx koná x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(2) Každý, xxx konal zkoušku xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx, xxxx xxx x konání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x přezkoumání výsledku xxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odešle xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 lze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA III

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM X XXXXXXXX XXXXXXX XXX ZÍSKÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X STŘEDNÍHO XXXXXXXX S XXXXXXXXX XXXXXXXX

§83

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Střední xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem x xxxxx 3 xxx xxxxx formy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se uskutečňuje xxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Návaznost xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx studia stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxx x denní formě xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 5. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx základem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzdělání, na xxx navazuje xxxx xxxxxxxx nástavbového xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx. Xxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studiu.

§84

Zkrácené xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem

(1) Xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x daném oboru xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx vzdělání. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xx 2 xxxx v xxxxx xxxxx vzdělávání; xxxxx xxxxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx rozhodnout x konání přijímací xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx stanoví x xxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx studiu xx xxxxxxx hlásí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

§85

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní zkouškou

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx oboru vzdělání xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xx 2 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx studiu xxx získání středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx mohou xxxxxx uchazeči, kteří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxxx xxxxx x formu xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx studiu xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx náležitosti a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

VZDĚLÁVÁNÍ X XXXXXXXXXXXX

§86

Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxxxx xxxxxxxx, dovednosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx získané v xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx uměleckém xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uměleckých x umělecko-pedagogických činností x xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxx dramatické xxxxx. Xxxxxxxxxx v konzervatoři xxxxxxx xxxx předpoklady xxx plnoprávný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx vzdělávání x pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx dosahuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx.

(2) Střední vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou xxxxx žák úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po 4 letech x xxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx 8 letech v xxxxx formě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx žák xxxxxxxx xxxxxxxxx šestiletého xxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího programu.

§88

Přijímání xx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx

(1) Ke xxxxxxxxxx do prvního xxxxxxx šestiletého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ročník xxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxx přijímacím řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prokázáním xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x zdravotní způsobilosti.

(2) Xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X prvním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 15. ledna xx 31. xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví 2 termíny xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx §62 xxxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx konzervatoře. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx konzervatoře, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxx "XxX.". Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzervatoře.

(2) Vysvědčení x maturitní zkoušce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x konzervatoři xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x získání příslušného xxxxxx xxxxxxxx.

§90

Absolutorium x konzervatoři

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx žáci xxxxxxx xxxx vzdělávání stanovených xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vědomostí x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx komplexní xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx z xxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx oborů, popřípadě xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxx obor xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Obsah x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx může konat xxxxxxxxxxxx x konzervatoři, xxxxx xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x příslušném oboru xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu úspěšně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxxxx ukončuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxx v termínu xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx xxxxxxxxxx komisionální zkoušku x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 ve xxxxxxx roce, x xxxx xxxx výuka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nejvýše xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx školy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxxxx umělecko-pedagogickou xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx a členy xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pedagogickou praxí; xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx absolventské xxxxx, xxxxxxx absolventského xxxxxx a oponent. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 9 a 10 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx dobu 5 xxxxxxxxxxx dnů před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx žáci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx určena xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(7) Zkušební komise xxxx žákovi povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxx xxxxxx nemohl ke xxxxxx xxxxxxxxx komisionální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předsedovi xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x závažných případech xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Jestliže se xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komisionální xxxxxxx xxxx absolutoriu xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx nebyla uznána xxxx byl xx xxxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxx neúspěšně.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxx opravnou xxxxxxx, xxxxxxxxx opravnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce v xxxxxxx, xxxxx mu xxxx zkušební xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obhajobu absolventské xxxxx xx xxxxx xxxxx dvakrát.

(10) Žák xxxxxxxx být žákem xxxxx xxxx následujícím xx dni, kdy xxxxxxx vykonal xxxxxxxxxxxx x konzervatoři. Nevykonal-li xxx x určeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zkoušky, xxxxxxxxxxx xx xx práva x povinnosti žáka xx 30. xxxxxx xxxxxxxx roku, x xxxx měl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Žák xxxx absolutorium x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxx, xxx xxxxxxx být xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 10 věty druhé.

(12) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 8 xxx xxx dne, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §82 odst. 1 x 4.

§91

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx podmínky průběhu, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘIJÍMÁNÍ XX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX A UKONČOVÁNÍ

§92

Cíle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vzdělání

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prohlubuje xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělání a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx náročných xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dosáhne stupně xxxxxxx odborného vzdělání.

(3) Xxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x denní xxxxx je 3 xxxx včetně odborné xxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 3,5 xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx

§93

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Ke xxxxxxxxxx ve vyšší xxxxxxx škole lze xxxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxx střední vzdělání x maturitní xxxxxxxx x xxxxx při xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti.

(2) X xxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx školy.

§94

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání ve xxxxx xxxxxxx škole

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxx odborné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx kolo přijímacího xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx uvádí xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může ředitel xxxxx rozhodnout x xxxxxx přijímací zkoušky, xxxxx obsah x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx kolech přijímacího xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx x formy xxxxxxxxxx xxx daný xxxxxx rok. X xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získaných xx xxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx střední xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zájmy xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro daný xxxx xxxxxxxx.

(5) Ředitel xxxxx zveřejní v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx jsou její xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx x xxxx formu x xxxxxxx obsah, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přijetí xx vzdělávání. Tyto xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx přístupném xxxxx xx škole.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pořadí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijímacího xxxxxx.

(7) Ředitel xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx a vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Ředitel školy xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kola xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx další xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x naplnění předpokládaného xxxxx studentů.

§95

Xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné škole. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x souladu x akreditovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ročník, xx něhož bude xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů xxxx ředitel školy xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole xxxxx v xxxxxxx, xx obsah předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x průběh xxxxxxx odborného vzdělávání

§96

(1) Xxxxxx xxx začíná 1. xxxx x xxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx xxx se xxxxx na dvě xxxxxx. Zimní xxxxxx xxxx xx 1. xxxx do 31. xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx 1. xxxxx do 31. xxxxx.

(2) Vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx teoretickou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Praktická xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x které xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obsahu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx konání.

(3) Xx studenty při xxxxxxxxx přípravě se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx práci, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx.

§97

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zapisují xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odbornou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x vzdělávání ve xxxxx odborné xxxxx xx xxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx x studiu xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se studentovi xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, přerušení vzdělávání, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předchozího vzdělání, x to xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oboru xxxxxxxx. X rámci rozhodování x změně xxxxx xxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx obsah, rozsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hodnocení.

(5) X xxxxxxxx studenta vyšší xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx student xxxxx. X xxxxx rozhodování x přestupu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx dojít xx změně xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozdílovou xxxxxxx x určit xxxx obsah, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx může studentovi xxxxxxxx vzdělávání, x xx na xxxx xxxxxxx 2 let. Xx xxxx přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tom xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx přerušeno. Se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším ročníku, xxxxxxx-xx odpovídající znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx. Ředitel xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přerušení xxxxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxx přerušení vzdělávání, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Ředitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx těhotenství x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx probíhá na xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx prací xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx, xxxx jestliže xxxxxxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx ohrožuje těhotenství xxxxxxxxx.

(8) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx opakování ročníku xx posouzení jeho xxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x žádosti.

§98

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx dnem následujícím xx xxx xxxxxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxx, popřípadě dnem xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx jde o xxx pozdější.

(2) Xxxxxxxx xx student xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxx xxxxx písemně, xxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxx student xxxxxxxxx, jako by xxxxxxxxxx zanechal. Jestliže xx 3 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx přestává xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§99

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx student koná xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx učiva, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx dvakrát. X případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xxx předmětů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx student, xxxxx úspěšně xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ročník.

(3) X xxxxxxx, xx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx studenta xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce následujícího xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx studenta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx doby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx ředitel xxxxx xxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x vyučování x x xxxxxxxxx x xxxxxxx uznaného xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx

§101

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx absolutoriem. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a diplom xxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx. Xxxxxxxx absolventa xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uvádí xx xxxxxx, xx "xxxxxxxxxxx specialista" (xxxxxxxx "XxX.").

§102

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Absolutorium se xxxxxx xx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x obhajoby xxxxxxxxxxxx xxxxx. Absolventská xxxxx může xxx xxxxxxxxxx x obhajována xxxxxxxx několika studenty; x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Absolventská xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat xxx xxxx ověřující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx vyhlašuje xxxxxxx 1 řádný xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx.

(3) Absolutorium xx xxxx před zkušební xxxxxx a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zkušební komise x xxxxxxxxx studenta.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a další xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, místopředseda x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skupiny. Dalšími xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu, xxxxxxxxx, xxxxx vyučuje daný xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 9 x 10 se použije xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx student x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zkoušky nebo xxxxxxx absolventskou xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obhajobu xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx konat xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xx student xx xxxxxxx nebo obhajobě xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx absolutorium x xxxxxx neukončení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx absolutorium v xxxxxxx vzdělávacího programu x délce 3 xxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx školy 30. xxxxxx roku, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx ukončit, x xxxxxxx vzdělávacího programu x xxxxx 3,5 xxxx přestává xxx xxxxxxxxx xxxxx 31. xxxxx roku, v xxxx měl xxxxxxxxxx xxxxx ukončit. Xxxxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx omluvy xxxxxxxxxx, xxxx omluva xxxxxx xxxxxx nebo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxxx xx zkoušku xxxx obhajobu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Student xxxx xxxxxxxxxxxx vykonat nejpozději xx 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx být studentem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx druhé.

(9) Xxxxx, xxx konal xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx do 8 xxx xxx dne, xxx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxx přezkoumání xx xxxxxxxxx obdobně podle §82 xxxx. 1 x 4.

§103

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x organizaci, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzdělávání xx vyšších odborných xxxxxxx, xxxxxx termínů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, podrobnosti x organizaci x xxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx odborné praxe, xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX II

AKREDITACE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§104

(1) Xxxxxxxxxx program x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školu xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměření s xxxxxxxxxx souhlasem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti bezpečnostních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva vnitra x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu zaměřeného xx přípravu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1), xxx absolventi xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxx povolání.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx školského xxxxxxxxx, xxx ke xxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx.

§105

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Akreditační komisi xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxxxx komise"). Akreditační xxxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx z xxxxxxxxxx x odborného xxxxxxxx x xx 120 xxx ode xxx, xxx xx byla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §6 xxxx. 1,

x) vzdělávací xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx komise xxxxxx x žádosti o xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx rovnající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxx studia. Xxxxxxxx akreditace xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxxx §105.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxx požádat x akreditaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného oboru xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§107

Akreditační xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ministr školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxx jedna xxxxx. Xxxxx akreditační komise xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy x xxxxxxxxx x vysokých xxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx.

(3) Členové Xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou jmenováni xx xxxx 6 xxx; xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx na xxx xx sobě xxxxxx xxxxxxx období.

(4) Xxxxxxx Akreditační komise xxxx xxx výkonu xxx funkce nezávislí.

(5) Xxxxxxx organizaci, způsob xxxxxxx Akreditační xxxxxx x důvody xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx statut Akreditační xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx s Akreditační xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku.

(6) Činnost Xxxxxxxxxxx komise xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§108

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx získal xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxx"), může xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadatele, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu, o

a) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

Xxxxx-xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, řídí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznat xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x vzdělání xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxx obsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x oboru, x xxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxxx.

(3) Pokud Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vázána xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uznat xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxxxx o nostrifikaci xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x skutečnosti, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxxxxx, xxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, podle jehož xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vysvědčení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx působícím xx xxxxx takového xxxxx. X žádosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3 do českého xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx zahraniční školy xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx osobou se xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx občanem, x níž xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní docházky, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a ověření xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) V případě, xx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x nostrifikaci xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx odlišuje, xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x zahraniční xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx x odstavci 4, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nostrifikační zkoušku; xx vydání xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveného xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lhůty xxx xxxxxx rozhodnutí xx věci. Krajský xxxx žádost o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveného xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Žadatel, xxxxx není státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x literatura.

(6) X xxxxxxxxxxx x xxxxxx a rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx nepřihlíží, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx absolvovaného vzdělání xxxxxxxxxxx x výstupy xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx opravňující xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx studiu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx seznam xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx žádost týká, xxxxxx xxxxx a xxxxx školy, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vydáno,

c) údaje x výsledku xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx, x spisové značky, xxx kterou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Údaje xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx přijímacího xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxx.

§108a

(1) Ministerstvo vydává xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho úředně xxxxxxxx kopii, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysvědčení v Xxxxx republice absolventům xxxxxxxx školy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zahraniční xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §108 xxxx. 3 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 xxxx. b) x c) a xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx nevyžaduje.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a rozhoduje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx o osobu, xxxxx xxxx x Xxxxx republice nebo x xxxxx členském xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx11) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx uprchlíci, xxx xxxxxxxxxx dokladu uvedeného x §108 odst. 1 až 3 x ověření podle §108 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx26d). X případě xxxxxxxxxxx o dosaženém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nostrifikační xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovnocennosti x nostrifikace vysvědčení xxxxxxxx zahraničními xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX UMĚLECKÉ, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx umělecké xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx umělecké vzdělávání xxxxxxxxx základy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uměleckých xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx. Základní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx také xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx školách uměleckého xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx umělecká xxxxx xxxxxxxxxx přípravné xxxxxxx, xxxxxxxx studium I. x II. stupně, xxxxxxx x rozšířeným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx jazyk xxxxxxxx xxxx jazyk xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xx uskutečňuje x xxxxxxxx škole x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx škole s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx vykonané státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Státní xxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx x x xxxxx ústní. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zadání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx jazykové xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konají xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx zkušebních xxxxxx xxx jednotlivé jazyky x další xxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx státní jazykové xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxxxx činnost nejméně 5 xxx.

§111

Zájmové xxxxxxxxxx

(1) Zájmové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníkům xxxxxxxx volného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx na různé xxxxxxx. Zájmové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxxx volného xxxx, školních družinách x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx času xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx děti, xxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx institucemi rovněž xx organizaci xxxxxxx x xxxxxxxxx dětí x xxxx.

§111x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vzdělávání xxxx 60 xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; členění ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxxx dětí x xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nejnižšího xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx zvýšené xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx do xxxxx 4 dětí a xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx není na xxxx kvalitě zájmového xxxxxxxxxx ve školní xxxxxxx x jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 101/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2018

§112

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxx x zájmového xxxxxxxxxx, xxxxxx obsahu, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jazykových xxxxxxx x výši xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx v zájmovém xxxxxxxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

DALŠÍ XXXXXXXXXX XX ŠKOLÁCH

§113

Jednotlivá xxxxxxx

(1) X rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx žákem xxxxxxx xxxxx, konat za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 7 xx xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx obsahem x formou odpovídá xxxxxxxxx zkoušce, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx profilové části xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxx škole.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx konat xx základě xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx uchazeč xxxxx xxxxx jednotlivou zkoušku xxxxxxxxxxxx obsahem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky;

b) xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; ředitel xxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uchazeče, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx narození.

(3) Xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, průběh x xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx maturitní xxxxxxx, xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx maturitní zkoušku x výjimkou:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx; předsedou xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) Xxxxxxx a x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx školy.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxx xx xxxxx nebo x místě, které xxxx Centrum. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uchazeč xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxx xxx důvodem xxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx maturitní xxxxxxx konanou xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx prominout, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x činnosti, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 20 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx zkoušky.

(7) Xxxxx uchazeč jednotlivou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx vždy nejdříve xx xxxxxxxx 1 xxxx xx předchozího xxxxxx xxxxxxx. Podmínkou xx podání přihlášky xxxxx odstavce 2.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) Centrum x x případech xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113x

(1) Vykonání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx úplatu, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx §113 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxx Centra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx státního rozpočtu xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x úplaty xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, formu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x obsah xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx možnou xxxxxx xx zkoušku xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx úplatu xx xxxxxxx podle §113 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§113b

Uznávání dalšího xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx o získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26a), xx xxx xxxxx §63 xxxxxxxx xx doklad x xxxxxxxxxx vzdělávání.

(2) Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu26a), xx pro účely §70 považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka.

§113x

Xxxxxxxx závěrečné zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v konzervatoři

(1) Xxxxx s alespoň xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může, i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škole xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušek ze xxxxx předmětů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxx x školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx za všechny xxxxxxx vzdělávání, získat xxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Ředitel xxxxx x xxxxxxxxxxxxx oborem xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x jím xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx formou a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, maturitní zkoušku xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konat, i xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx školy. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako kdyby xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx o xxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úplaty xx xxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26b).

§113x

Xxxxxx vzdělání xxx xxx předchozího vzdělávání xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx škole xxxxxx xx úspěšném xxxxxxxx zkoušek ze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem příslušného xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ročníky xxxxxxxxxx x úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§113x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 242/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 4.7.2008

§114

Odborné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kursy

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx činnost středních xxxx vyšších odborných xxxx, xxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxxxxxxxxxx odborné xxxxx, xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx učiva xxxx pomaturitní xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Odborné xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx určeny k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřebných pro xxxxx povolání a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx teoretických x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx navazují xxxx odborným xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pracovních xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neposkytují xxxxxx vzdělání a xxx je poskytovat xx xxxxxx. Dokladem x xxxxxxxx ukončení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxx studenty xxxx školy.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oborů xxxxxxxx xx uskutečňují xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,27) xxxxx vzdělávání xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28)&xxxx;x další xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství58).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo pomaturitních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx x jimi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx kursy"), x xx

x) xxxxxx xxxxxx a schvalování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxx programu,

b) podmínky x xxxxxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx studia,

c) způsob x xxxxx xxxxxxxxxx x závěrečného ověřování xxxxxxxx, dovedností x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx resortních xxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kursu, x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků x dalších odborných xxxxxxxxxxx, stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx42) xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ozbrojených silách Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x získání, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kvalifikace xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx59) xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§115

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků

Zařízení xxx xxxxx vzdělávání pedagogických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x školským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dále xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x školská xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx programů x xxxxxxx xxxx.

§116

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťují xxx xxxx, xxxx x studenty a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, poradenskou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx x xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx x přípravě xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx poradenská xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x mládež x xxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§117

Školská výchovná x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Školská xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dětem, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, sportovní x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx pobyty dětí x žáků xx xxxxxxxxx příznivém prostředí xxx přerušení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxx x xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účelu, x xxxxx byla xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, studenty a xxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x další xxxxx.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx školní xxxxxxxxxx dětí, žáků x studentů v xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx zařízení xxxxx §117 odst. 1 xxxx. b) a x) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx. Zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx stravování zaměstnanců xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxx xxxxx, x xx xx úplatu.

§119x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx mateřské xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2020

§120

Xxxxxxx účelová xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx zřízena, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ekonomicko-administrativní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajišťují xxxxxxxxx vyučování a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx praktické xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x podmínkách provozu, xxxxxxxx pro zařazování xxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb, xxxx ukončení xxxxxxxx, x podmínkách, xx xxxxx lze xxxxxxxxxx x školské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx úhrady xx školské xxxxxx x x poskytování xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeních.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytovaných xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx strávníků x xxxxxxx xxxxxxxxxx normativů xx xxxxx potravin.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX ZABEZPEČENÍ, XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX SLUŽBY

§122

Hmotné xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žákům xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx produktivní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; výši xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx praxi x xxxx xxxxx, poskytuje xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx příjem. Xxxxxxxxx xxxx měsíční odměny xx produktivní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx dobu 40 xxxxx je 30 % xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx délce xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx produktivní xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, se výše xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x mateřských xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, žákům xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xx škole x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x) x c), x xxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxx. Xxxxxxxx žákům xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx škol xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxx své xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx nebo xxxxxxx xxxx může hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zřizovatelem. Xxxxxx zabezpečení podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxxxx smluvně i x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§123

Xxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx v základních x středních školách, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x xx vyšších xxxxxxxxx školách lze xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost dané xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx škole xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem obcí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx roku věku. Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Školské xxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

(4) Xxxx úplaty podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx x školských xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §27 xxxx. 5 x x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx uvedených x §16 xxxx. 9, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osvobození xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx odborné vzdělávání, xxxxxxxxxx, které neposkytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx školských xxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX PRÁVNICKÁ XXXXX

§124

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx

(1) Školská právnická xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxx, obec xxxx xxxxxx obcí,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoba.

(3) Školskou xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. a) nebo xxxx zřizovatelů uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. b).

(4) Pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxxx xx xx věcech xxxxxxx, xxxxxx, zrušení a xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx, zrušení x zániku obchodních xxxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx sloučení, xxxxxxxx x rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákoně x přeměnách obchodních xxxxxxxxxxx x družstev.

§125

Zřízení x vznik xxxxxxx právnické osoby

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřizovateli xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx listina") xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "identifikační xxxxx") xxxxxxxxxxx, bylo-li přiděleno, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá na xxxxx České republiky xxxxx trvalého xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §131 x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx škol x xxxxx x xxxx školských zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx činnost xxxx školské právnické xxxxx povolena,

f) xxxxxxxx xxxxxxx majetkového zajištění xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) počet xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x),

x) v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b) může xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněnou x přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx; xxxx xxx stanovit, xx xxxxxx této školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení školské xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§126

Xxxxxxx x zánik xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x likvidací xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x) x x) x v xxxxxxx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(3) Školská xxxxxxxxx osoba se xxxxxxx

x) dnem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dnem, xxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx smlouvě x xxxxxxxx, splynutí nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zániku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, z xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx nebude postačovat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx konkursu proto, xx majetek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, jinak xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 písm. x), xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí, včetně xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xx xxxxxx zřizovatele.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, x xx xx návrh xxxxxx xxxxxx správy xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx jmenovány xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxx xxx rokem,

b) x xxxxxxxxx roce xx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx právnickou osobou xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b),

c) xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x ohrožení kvality, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx,

x) školská právnická xxxxx užívá xxxxxx xx xxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxx důvodu, xxx xxxxx bylo zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx.

§127

Xxxxxxxxx, sloučení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx se může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx těchto xxxx nastávají dnem xxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. X rozhodnutí nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx dochází x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jemuž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; její xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx dochází x xxxxxx xxxx xxxx xxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, jemuž xxxxxxxxx xxxxxx zrušení xxx likvidace; xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx školskou xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Ke xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §124 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §129 xxxx. 4 x 5, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Při likvidaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §70 xx 75b xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §154 xxxx. 1 xxxx. x) xx zapisují xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nejmenuje-li ředitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, jmenuje xxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx jmenoval. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zprávu x xxxxxxx likvidace xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx její zřizovatel; x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx právního xxxxxxxx, xxxx.

(5) Nejde-li x xxxxxx uvedený x §125 xxxx. 4, nabídne xxxxxxxxxx xxxxx majetkový zůstatek, xxxx vyplynul x xxxxxxxxx, k bezúplatnému xxxxxxx kraji, v xxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx x bezúplatném převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kraji xxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x celém xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx kraj xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxx republiku; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx

x) xxxxxx zřizovací listinu xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby,

d) xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx a xxxxxxx xxxx plat, popřípadě xxxx,

x) jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud se xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxxxx, kraj, xxxx xxxx svazek xxxx, xxxx

x) schvaluje rozpočet xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxx zlepšený xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vytvoření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x §137 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), c) x x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx či xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická osoba xxxxx §124 xxxx. 2 písm. x), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

§130

Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxxxx, krajem, obcí xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) jsou xxxxxxx x rada.

§131

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zřizovatel xx xxxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x §166.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxx zřizovatel xx xxxxx rady, x xxxxxxx uvedeném x §129 xxxx. 4 a 5 xxxx, a to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §166 xxxx. 1.

(4) Ředitel školské xxxxxxxxx osoby zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 odst. 2 písm. b) xx xx xxx xxxxxxxx odpovědný xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b)

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx změn, xxxxx střednědobého výhledu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx mzdového xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx školské právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změn xxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx zřizovateli,

d) xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx x xxxxxxx x §132 odst. 2 xxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx poradním.

§132

Rada

(1) Rada

a) xxx xx zachovávání xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků,

b) schvaluje xxxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx vznikem,

c) xxxxxxxxx školní vzdělávací xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, jejichž xxxxxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx, střednědobý výhled xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx závěrku,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxx, xxxxxxx mzdový xxxxxxx x organizační xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) projednává xxxxxx xxxx xxxxxxxxx listiny,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se x záměru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, splynutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby,

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

i) schvaluje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x §137 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fondů školské xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kterými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx dvacetipětinásobek xxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29) xx hmotný xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx převést xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zřídit xxxxx břemeno xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx existující xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx není tímto xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx založené xxxxx xxxxxxxx právnickou osobou xxxx xx jiné xxxxxxxxx osoby, pokud xx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx úkon uvedený x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže xx xxx xxx xxxxxxx řádný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx. Právní xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxx předchozího souhlasu xxxx xxxxxxxx.

(4) Rada xx xxxxxxx 3 x xxxxxxx 15 xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx rady xxxxxxx x odvolává zřizovatel, xxxxx xx zřizovací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx úmrtí zřizovatele xxx právního nástupce xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rady xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nestanovil xx xxxxxxxxx listině xxxxx.

(6) Členem xxxx xxxx xxx jen xxxxxxx xxxxx, která xx plně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx úmyslný trestný xxx a není x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Funkční xxxxxx xxxxx xxxx xx 5 xxx.

(8) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) odvoláním, xxxx

x) xxxxxx.

(9) Člen xxxx xxxx být x funkce xxxxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxx xxxx nebo xx opakovaně xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx středu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x řídí xxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxx rady xxxxx xx svého xxxxxx xxxxxx místopředsedu, xxxxx zastupuje xxxxxxxx x době jeho xxxxxxxxxxxxx.

(12) Při rozhodování xx hlasovací právo xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxx zasedá xxxxxxx dvakrát xxxxx. Xxxxx předseda rady xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dobu 1 xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx svolat i xxxx xxxx rady. Xx žádost xxxxxxxx xx předseda rady xxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx žádosti xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.

(15) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx poskytnuta odměna xx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§133

Xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) finanční prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx podílu státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) dotace xx xxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodních smluv, xx xxxxxxx kterých xxxx České republice xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x dědictví.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) a x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx stanovený xxxx.

(3) Rozpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx rozpočtu.

§134

Základní pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §133 odst. 1, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fondů, x ostatním xxxxxxxx, xxxxxxx x pohledávkami. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx související x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx po xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Školská xxxxxxxxx xxxxx používá xxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxx a xxxx x xxx xxxxx peněžní xxxxx.

§135

Xxxxxxxxx činnost

(1) Školská xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odbornosti xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Doplňková xxxxxxx xxxxx xxx provozována xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ohrožoval xxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx činnost xxxxx být financována x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx použitých k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které nelze xxxxxx oddělit xx xxxxxx xxxxxx činnosti x které je xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx vrátit xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx čtvrtletí, nejpozději xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lze x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x úhradě xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx xx výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx doplňkové činnosti xxx, aby x xxxx činnosti xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku pokračováno.

(5) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§136

Xxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) zakládat xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x účastnit xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) zajišťovat xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx právnická osoba xxxxxxx ministerstvem, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx dále xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxx věci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nakupovat xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx cenné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dary, s xxxxxxxx darů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx peněžního xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5 a xxxxxxx podle §31 xxxx. 1.

§137

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fond xxxxxxxx; xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §133 xxxx. 2, slouží xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x hlavní xxxxxxxx x minulých xxx a xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx x souladu x §133 xxxx. 2, xx sledují x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx stanovený xxxx xxxxxx použity, podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx investic xxxxxx xxxxxxxxx x financování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Fond xxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)

(6) Zůstatky xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx roku xxxxxxxxxxxxx.

§138

Fond xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

(1) Fond xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx svazkem obcí x xxxxxxx objemu xxxxxx zúčtovaných xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxx x náhrady xxxx x na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb xx xxxxxxxxx zálohově x xxxxx plánované xxxx x xxxxxxx s xxxx schváleným rozpočtem. Xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx účetní xxxxxxx.

(3) Xxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx odchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx poměru ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxx zařazeni x xxxxx xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osobě před xxxxxx xxxx právní xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §187.

(4) Školské právnické xxxxx zřizované xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx mohou sdružovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních potřeb, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx.32)

(5) Ve smlouvě x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx školská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdružené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxx upraveno, xxx xx oprávněn x xxxxx, xx němž xxxx sdružené prostředky xxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádány x případě xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx některé xx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxx vystoupení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx.

(7) Pokud smlouva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxxxx 5 x 6, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Sdružené xxxxxxxxxx xx vedou xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Úroky x tohoto xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.33)

§139

Účetnictví

Školská právnická xxxxx xxxx účetnictví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.34) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zařazena x xxxxx xxxxxxxx jednotek xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx35) mezi xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx.

§140

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) majetek xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXX TŘINÁCTÁ

ŠKOLSKÝ XXXXXXXX

§141

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Školský xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx právo xxxxxxxx do údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx orgán, který xxxx školský rejstřík, xxxxxx xxxxx xxxxx xx školského xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školský xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx stránkách; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx charakter.

Rejstřík xxxx x xxxxxxxxx zařízení

§142

Účinky zápisu xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx zápisu školy x školského zařízení xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která vykonává xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx přidělování finančních xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§143

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxx x mateřských xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem x xxxxxxxxxxxxxx církvemi xxxx xxxxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ostatních školách, xxxx školských zařízeních xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, školských zařízeních xxx xxxxx ústavní xxxx ochranné xxxxxxx xxxx xxx preventivně xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyučování. Xxxxxxxxxxxx xxxx vede x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízeních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx předává xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx

(1) Xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se zapisují xxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx školského xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx identifikátor, x xxxxxxx mateřské xxxxx xxxx, xxx jde x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxxx stravování xxxx, xxx xxx x výdejnu lesní xxxxxxxx školy, x xxxxxxx mateřské xxxxx xxxx, xxx jde x xxxxx mateřskou xxxxx, x případě xxxxxxxx školního stravování xxxx, zda xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy,

b) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx vykonává činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxx forma xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, jméno x xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx trvalého pobytu xxxx bydliště, xxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx narození xxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx vzdělání, včetně xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx ve škole xxxx školském xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, stravovaných, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zápisu do xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nejvyšší xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oborech vzdělání x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx xx uskutečňuje vzdělávání xxxx školské xxxxxx; x případě lesní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx program x kde xx xxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx označení xxxxx, kde se xxxxxxxxxxx školské služby,

h) xxxxxxxxx jazyk, xxxxx-xx x jazyk český,

i) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx narození xxxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, x xxxxx narození xxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxx zápisu x xxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentů x jednotlivých oborech xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyšší než xxxxxxxx povolený xxxxx xxxx x studentů xx xxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nesmí být xxxxxxxxx xxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oborech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx a xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zřizovatel. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx její zřizovatel. Xxxxx je navrhovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dosud nevznikla, xx xxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx, zakladatel či xxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxx x právními předpisy xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§146

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x krajského xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30. xxxx. X xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo, krajský xxxx xxxxxxxx žádosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx.

(2) Orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx zmeškání xxxxxxx xxx předložení xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku.

§147

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxx x zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx:

x) xxxx školy xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx údaj, xx xx jedná x lesní xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxx formu xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx a identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx nebo příspěvkové xxxxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo bydliště, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalého pobytu, x datum xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a příjmení, xxxxxx příslušnost, místo xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, obec xxxx xxxxxx xxxx,

x) rámcový xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti školy xxxx školského xxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxx rámcového vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx činnost školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, včetně údaje x nejvyšším xxxxx xxxx, které lze x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby,

i) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení,

j) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x školskou xxxxxxxxxx osobu,

k) xxxxxx xxxxx vzdělání, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxx školských xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vyšší xxxxxxx školy,

l) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ředitele školy xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx oborech x formách xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx insolvenční xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, jejímž xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §150 xxxx. 1 xxxx. x) až f); xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx orgány,

o) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského zařízení,

p) xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx území bude xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx umělecká xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zřizovatelem,

q) xxxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx bude střední xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx dodatečně, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx školského xxxxxxxx. Doklad xxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx předložen xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x těchto případech xxxxxxxxx až doložením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx mateřská xxxxx x xxxxxxx xxxxx mateřské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxx probíhá xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeden xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

§148

Posouzení xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxx, xxxxx vede rejstřík xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx do rejstříku xx 90 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Orgán, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, žádost o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výzvu tohoto xxxxxx x jím xxxxxxxxx přiměřené lhůtě xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx rejstříku xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx s dlouhodobým xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nejsou xxxx předpoklady pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx stránce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Orgán, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, žádost x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x případě, xx ji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx tento xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jako by xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx důvod xxxxxxxxx žádosti podle xxxx první, si xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53). Xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a to xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxx nejsou xxxx důvody xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 4, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, žádosti xxxxxx.

(6) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx vyhoví xxxxxxx o zápis xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx školy x xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, do xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxx, x xx x rozhodnutí x xxxxxxxxx počtu xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 5. Xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxxxxxx xx vědomí x xx zveřejnění. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zřizovaných ministerstvem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx.

§149

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 xxxx. x) až g) xx vztahuje xxxxxxx §146 x tím, xx x xxxxxxx x zápis změny x xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 odst. 1 xxxx. f) xxxxxxxxx v případě xxxxxxx nebo vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x zápis xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 písm. x), c), x), x) x x) xx xxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, do 30 xxx ode xxx, xxx ke xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x §147 odst. 1 xxxx. x) x x) xx vyžadují xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x).

(4) Xx posouzení xxxxxxx o xxxxx xxxxx x rejstříku xx obdobně xxxxxxxx §148 s tím, xx orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx, rozhodne x zápisu změny x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx. X případě žádosti x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. b) x x), xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx nebo přechodu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxx orgán xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x údajích x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx převodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jako xx se xxxxxxx x zápis nové xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx lze xxxxxxx x xxx návrhu, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§150

Xxxxx z rejstříku xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx výmaz xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rejstříku škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) jestliže škola xxxx školské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x cíli xxxxxxxxx x §2 nebo xxxxxxxxxxxx programy xxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx školského zařízení, xxxxx xx zapsána x rejstříku,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x žádosti x zápis xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx nesprávné xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx rejstříku xxxx xxxxx změny xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávací xxxxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxx zařízení.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 písm. d), x) x x).

(3) Xxxxxx o xxxxxx xx zahajuje x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektora xxxxx §175 odst. 2.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx střední xxxx vyšší odborné xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxx, xxxx oboru xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxx xxxxxxxxxx x krajem, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx sídlo, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajem. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx školy x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§151

(1) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který vede xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxxxx, xxxxx zamezí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx doklady o xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Zároveň x xxxxxxx výmazu xxxxxx xxxxx xx přidělování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxx oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx, popřípadě její xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vzdělání x xxxxx xxx výsledky xxxxxxxxx xx nedokončený xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, závěrečnou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxx určené krajským xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadem x xxxxxx x Xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx, x xxx se xxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, v xxx xxxxx xxxxxxxx, x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žáků.

§152

Xxxxxx xx věci xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zápis škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zápis xxxxx x výmaz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx oznámení zřizovatelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem spravedlnosti x Ministerstvem xxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxx v §144 xxxx. 1 s xxxxxxxx xxxxx uvedeného x písmenech x) x x).

(3) Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx provádí zápis xxxxx nebo školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxx v §147 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) až x) x o).

(4) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku, xxxxx xxxxx x xxxxx z rejstříku xxxxxx ministerstvo zřizovateli x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo její xxxxxxxx, která vykonává xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení.

(5) Na xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do rejstříku xx xxxxxxxx xxxxxxx §142 odst. 1 x §151 odst. 2 věta první.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx školního stravování xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx školských právnických xxxx

§153

(1) Rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxx vůči xxxxxxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxx jedná x xxxxxx x xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxx, xxxxx se xxxxx týká, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x zápis xxxx xx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§154

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx35a) x resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx; jméno a xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx fyzickou xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx bydliště, pokud xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxx trvalého pobytu xxxxx rady školské xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxx vzniku školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx kterou je xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx,

x) den zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) změna xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx rozdělení na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx zanikla xxxxxxxxxx, sloučením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, nástupnické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx zapisuje

a) při xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, x xxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o nástupnické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx, že vznikla xxxxxxxxx, x název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx vznikla.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, aniž xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) zřizovací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx, odvolání nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx ředitelem školské xxxxxxxxx osoby, členem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 2 xxxx. x), popřípadě xxxxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §127 xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §187190,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího úpadek x xxxxxxx xxxx xxxxxx35b), x xx xxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a usnesení x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x jeho xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx končí.

(2) Xxxxxxxxxxxx vede xxx xxxxxx zapsanou školskou xxxxxxxxxx osobu ve xxxxxx listin xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Jestliže je xxxxxx xxxxxxxxxx zapsána x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx uložena odpovídající xxxxxxx, xx ministerstvo, xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx sbírce xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx vyzvat, xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx, xxx xx xxx uložena do xxxxxx listin, xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce, xx ministerstvo xxxxxxxxx xx vyžádat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

§156

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Ve xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx §154 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx tyto osoby.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx zřizovatel.

§157

(1) Xxxxxx o xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx žádostí x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx za xxxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x §146; xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x údajů x xxxxxxx obsažených x žádosti xxxxx §147.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zřizovatele; xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Výmaz zanikající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zápis xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pouze x xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx zároveň xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx změny x xxxxxxxxx škol x školských xxxxxxxx; xxxxxxx xx obdobně xxxxxxxx xx případy, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad. X opačném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§158

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, obcí xxxx svazkem xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx provedení likvidace xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §126 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx x likvidací,

d) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x důvodu uvedeného x §126 odst. 3 xxxx. x) x x).

§159

(1) Žádost x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x rejstříku je xxxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xx x této souvislosti xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx údajích x výmaz xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx právní xxxx xxxxxxx xxxx neobsahuje-li xxxxxx den, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx ke xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x zápis změny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx školské právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxx zahájit x xxx xxxxxx, má-li xxx xxxxxxxx shoda xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o výmazu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zápis školské xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výmaz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xx xxxxxxx týdne xxx dne zápisu.

§159a

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx, xxxxx vede školský xxxxxxxx, že bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxx její xxxxxx xxxx hrozící úpadek xxxx že xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX ŠKOL X XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ XX XXXXXXXX XXXXXXXX

§160

(1) Xx státního xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost

a) xxxx a školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem, x to xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx mzdy a xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx, odměny xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx dohod o xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx poměr x xxxxxxxx, xx výdaje xx xxxxxx pojistného xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx do fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §184 xxxx. 1 x 2, výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx potřeby x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx poskytovány xxxxxxxxx, x xxxxxx výdaje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x kvalitou xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx programu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,36)

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovanými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy,6) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku; xxxx výjimka se xxxxxxxxxx xx výdaje xx xxxxxx pomůcky,

c) xxxx a školských xxxxxxxx zřizovaných xxxxxx xxxx svazky xxxx, x xxxxxxxx školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x) x jazykových xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx mezd, xx xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx výdaje xx úhradu pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovněprávních vztahů, xx výdaje podle §184 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx, výdaje školy xx xxxxxxx při xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx potřeby a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovány xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků, na xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x rozvojem xxxx a kvalitou xxxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x), a to xx platy, náhrady xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx mezd, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxxxx, na xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx do fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx podle §184 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, výdaje xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx na xxxxxx xx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx škol x xxxxxxxx vzdělávání,

e) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů u xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx:

x) úhradu ceny xx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osobou, finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx úhrnné xxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx činnost xxxxx;

x) xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx prokazatelně x xxxxx vznikají xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xx jejím pracovišti xx základě smlouvy xxxxx §65 xxxx. 2, pokud byla xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx podle odstavce 2 písm. a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx druhům xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1; do xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx státního xxxxxxxx se poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, obec, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx církevní školy,6) x rozsahu x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.31)

(5) Xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx činnost škol x xxxxxxxxx zařízení, x dalších finančních xxxxxx, zejména x xxxxxxxxx příjmů, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx osob.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx oborech xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§161

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx škol, středních xxxx, konzervatoří, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obcí

(1) Xxxxxxxxxxxx vyhlásí xx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx školy, střední xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle nařízení xxxxx x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogických pracovníků xxxxx §133 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx poplatníkem xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx fond kulturních x xxxxxxxxxx potřeb (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxx na 1 pracovní poměr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřený xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60) (xxxx xxx "úvazek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx roční xxxx osobních xxxxxxxxx, xxxxx x cílových xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx odvodů xxxxxxxxxxx xx 1 úvazek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koeficienty k xxxxx xxxxxxxxxx podle §161c xxxx. 1 xxxx. x),

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxx a xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx x xx odstupné (xxxx xxx "ostatní xxxxxx xxxxxxx"), jakož x xxxxxxxxx odvodů pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedné z xxxxxx xxxx, na 1 další pracoviště xxxx právnické osoby xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx na 1 xxxxx x x xxxxxxxxx škol v xxxxx xxxxx vzdělávání xx 1 xxxxx x xxxxx vzdělání x x konzervatoří x denní xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx takové xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není s xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ani xxxx umístěno na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatná xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxx"),

4. xxxxxxxxx jako roční xxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx xx další xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx na 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x normativům xx 1 xxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx 1 xxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3 xxx xxxx xxx xxxxx formy xxxxxxxxxx,

x) xxx školní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx normativy xxxxx

1. xxxxxxx x) xxxx 1,

2. xxxxxxx x) xxxx 2,

x) xxx xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx pedagogické xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxx programu,

2. normativy xxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x povinných xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx školy a xx 1 xxxxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. opravné xxxxxxxxxxx k normativům xxxxx xxxx 1 xxx xxxx než xxxxx xxxxx vzdělávání,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx v akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxx roční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx další xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obdobím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu61) xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxx roční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx oboru,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxx výši xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obdobím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxx x adaptačním xxxxxx,

x) pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx školy x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx normativy xxxx roční xxxx xxxxxxxxx neinvestičních xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx, 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxx základní xxxxx, 1 xxxx xx druhém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 1 xxxx xxxx 1 xxxx ve xxxxxx xxxxxxx, 1 žáka x denní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a 1 xxxxxxxx x denní xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx.

(2) Xxxxx stanoví nařízením xxx xxxxxxxx xxxxx x střední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxx v xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx na počtu xxxx xx třídě xxxx xx školu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx počtu žáků x xxxxxxx nebo xx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx školy, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti financovaný xx státního xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx součet

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pedagogických pracovníků62), xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx,

x) součinů xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 x xxxxxxx b) x xxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx koeficientů podle §161c xxxx. 1 xxxx. b),

c) xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx 4, písm. x) bodu 5 x xxxx. x) xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx normativů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxx. x) xxxx 1 x 2, písm. x) xxxx 1 x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x počtu xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a počtů xxxx x xxxxx xxxxxxxx střední školy x xxxxxx formách xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx 5,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx v jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x opravných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx 3,

x) součinů normativů xx 1 xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx 2 x počtů xxxxxxxx x jiných xxxxxxx vzdělávání xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx koeficientů xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 4, a

h) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §161c xxxx. 1 xxxx. x) x počtu xxxxxxxx, xx které xxxxxxx příplatky připadají.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x podle §161c xxxx. 2 xxxx. c).

(5) Krajský xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxxxx podle §170 xxxx. b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x po xxxxxxxx úpravě xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxx xxxxxxx finančních prostředků xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotek xxxxxxxxxx pro rozpis xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X právnických osob xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx oznámí krajskému xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonu použitým xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx změnách xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx roku stanovit xxxxx finanční prostředky xx výdaje xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx. c) x x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x

x) účel, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx použít, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s použitím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§161x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných územními xxxxxxxxxxxxx celky nebo xxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxx xx Věstníku xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xx

x) 1 xxxxxxxx xxxxxxx dětského xxxxxx,

x) 1 lůžko kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, nebo školského xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) 1 xxxxxxxxxxx xx školském xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) rozepisuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normativů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost školských xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti finanční xxxxxxxxxx na výdaje xxxxxxx v §160.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2018

§161b

Financování ostatních školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx územními xxxxxxxxxxxxx celky xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx zařízení neuvedená x §161 a 161a, a xxx xxxxxx xx xxxxx x ostatní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxxxxxx normativy xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, připadajících na 1 dítě, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zveřejnit xx Xxxxxxxx xxxxxxx koeficienty x republikovým normativům xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Krajský xxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výdaje xxxxxxx x §160.

§161x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vyhlásí na xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §16 stanovené xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx náročnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem63),

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §161 odst. 1 písm. a) xxxx 2 x xxxx. x) xxxx 2 zohledňující naplněnost xxxx a oddělení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx a školních xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §161 odst. 1 xxxx. a) xxxx 2 a xxxx. x) bodu 2 zohledňující xxxxxxxxxx xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx potřebami v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx rozpis xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. c) z xxxxxxxx ministerstva do xxxxxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx rozpisu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) termíny, xxxxxx x způsob předkládání xxxxx o předpokládaných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx platovém xxxxxxxx,

x) členění xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zásady xxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x mateřské xxxxx x školní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx pedagogických pracovníků, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výuky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx třídách xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytuje xx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx činnost xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §160 xxxx. 1 písm. x) x x) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"). Výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx první je xxxxxxx součtem

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx pro jednotlivé xxxxxxxxx osoby xxxxx §161 xxxx. 3 x 4,

x) xxxxxx xxxxxxx výdajů pro xxxxxxx zařízení odpovídajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normativů xxxxx §161a odst. 1 a §161b xxxx. 1 a xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx připadají, a

c) xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přímých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozpisem xxxxx §161 xxxx. 5, §161a xxxx. 2 a §161b xxxx. 2; způsob, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx rezervy xxxxxxxx xxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxx podle §170 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a).

(5) Krajský xxxx stanoví krajské xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Krajský xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) rozepisuje x xxxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(7) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx podle §161 xx 161c krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy, základní xxxxx, školní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zřizované xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx předkládají xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(10) Xxxxxxx xxxx ověřuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajem xxxxx odstavce 9 x xxxx ověřuje xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5.

(11) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx ověřuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x školskými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předávaných podle §28 odst. 5.

§162

Xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zřizovány státem, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x poskytuje právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrovanými xxxxxxxx xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy6), xxxxxxxx prostředky na xxxxxx xxxxxxx x §160 odst. 1 xxxx. b).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xx poskytují xxxxx skutečného xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, nejvýše však xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx vzdělávání, xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx právním předpisem64), xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §160 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx oboru xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx je xx Xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxx registrovaná xxxxxx nebo náboženská xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy6).

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám vykonávajícím xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx registrovanou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx6), xxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx31) x kontroluje xxxx xxxxxxx.

§162x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxx ministerstvo poskytovateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§162x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§163

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx školy x školská xxxxxxxx xxxxxxx ve školském xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxx §113c

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, které nezřizuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřizovat xxxxxxxx školy;6) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x registrované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx svazky xxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXX X ŠKOLSKÉHO XXXXXXXX X ŠKOLSKÁ XXXX

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§164

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxx za to, xx škola a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vytváří podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření,

e) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxx práci xxxxxxx rady, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx zřizuje,

f) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x §21 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx vyhlášených ministerstvem,

h) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx škole a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x ním všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x názorům xxxxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx všichni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§165

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát, xxxx, obec nebo xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxx x školského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 163 x xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxx přiděleny.

(2) Ředitel xxxxx x školského xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení individuálního xxxxxxxxxxxx plánu podle §18 x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 a xxxxxxxx předškolního vzdělávání xxxxx §35, xxxxxxxx xxxxxx xx přípravného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48a, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §47,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx podle §37,

d) xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

x) přijetí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46, přestupu xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxx xx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2,

x) přijetí ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §59 x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx škole xxxxx §93 a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx §88,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x přestup, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 x 97,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1,

i) podmíněné xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení xxxxx §31 odst. 2 x 4,

x) zamítnutí xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 x 100,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka xxxxx §41 x xxxxxxxx individuálního vzdělávání xxxxxx xxxxx §34b.

§166

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součást xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ředitelem příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být jmenován xxxxx ten, xxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem2).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxxxx xx vedoucí xxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

(3) X období xx xxxxxxx šestého měsíce xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před uplynutím xxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě odvolá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx šestiletého xxxxxx. Xxxxxxxxxx vyhlásí xxxxxxx x odvolá xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo školské xxxx. Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx první xxxx xxxxx, počíná dnem xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx šestiletého xxxxxx xxxxx další xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příspěvkové organizace xxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) pozbytí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem2),

b) nesplnění xxxxxxxx zahájení x xxxxxxxxx xxxxxxxx studia x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx studiem xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Ředitele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, ředitele příspěvkové xxxxxxxxxx a vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vedoucího pracovního xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ředitele, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxx xxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xxxxx §174 odst. 14,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o neplatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele x funkce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozím xxxxxxxxx.

(6) Řediteli odvolanému xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx čtyřnásobku xxxx xxxxxxxxxx výdělku.

(7) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 11 a xxxxxxxx xxx sestavování, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuvedená x xxxxxxxx 1, může xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem2). Xxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx daná xxxxxxxxx xxxxx vykonává.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxx xxxx školské xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 nemá xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ředitele xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx řediteli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx výkonu xxxxxxxx xxxxx překážka x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx uvolnění x výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může zřizovatel xx základě xxx xxxxxxxxxxx konkursního řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vedoucí xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 6 xxx; xxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx jmenování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy xx xxxxxxx pracovní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx rada

§167

(1) Xxx xxxxxxxxxx, středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školy, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podílet xx xx správě školy. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx radu.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx členů x vydá xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx školské xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x třetinu xxxx pedagogičtí xxxxxxxxxx xxxx školy. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx formě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx člen školské xxxx xxxxxx být xxxxxxxx jmenován xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo zvolen xxxxxxxxxxxxx pracovníky školy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zvolen xx člena školské xxxx xxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ředitelem xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(5) Nezvolí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x studenti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx je xxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rady xx vyzvání xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx svém prvním xxxxxxxx stanoví svůj xxxxxxx řád x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx školské xxxx xxx konat, požádá-li x xx ředitele xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx školské xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rady se x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx konají, xxxxxxxx-xx být xxxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanovených x odstavci 9 xxxx. x) až x) x f). Xxxxxxx období xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx končí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Funkce xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 věty třetí,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxx řád, nebo

e) xxxx, xxx byl xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 věty xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx být tento xxxxxxxxx žák xxxxx xx studentem školy.

§168

(1) Školská xxxx

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx následnému xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx středních x xxxxxxx odborných školách xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx jejich xxxxx,

x) xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx koncepčních záměrů xxxxxxx školy,

f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx ke zlepšení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx podněty x oznámení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, orgánům xxxxxxxxxxxxx státní správu xx xxxxxxxx x xxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx,

x) podává xxxxx xx vyhlášení konkursu xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx školská xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem školy. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx projednání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx dokument schválen xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx školy, rozhodne x dalším xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxx.

(4) Xx školách, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, obcí, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX X XXXXX ŠKOLNÍ XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx

§169

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx řídí xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odpovídá xx xxxx, koncepci x xxxxxx vzdělávací xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxx xxx výkon ústavní x xxxxxxxx xxxxxxx x preventivně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických pracovníků. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x školská xxxxxxxx xxx preventivně výchovnou xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1a) xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx děti x xxxx umístěné x xxxxxx školských xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §14, pokud xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx činnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxx xxxx školská xxxxxxxx x xxxxxxxx xx.

(5) Xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) O xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x o xxxxxxx x údajích uvedených xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(9) V xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vnitřní organizační xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx, která jím xxxxxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx převezme xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiném způsobu xxxxxxxxxx těchto práv x povinností. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx vypořádání práv x xxxxxxxxxx zrušované xxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx na ministerstvo.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx a svých xxxxxxxxxxx.

§169x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx zřizovací xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxx x souladu x §80 xxxx. 2 x jeho xxxxx,

x) xxx, měsíc x rok vzniku Xxxxxx,

x) xxxxxxxx účelu, xxx který xx Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx odpovídajícího předmětu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx při xxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx orgánu a xxxxxxx xxxx, kdo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x z xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx zřizovací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také předmět xxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx-xx xx Xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx pravidly36) xxxxxxxxx.

§169b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x souladu se xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xx kterou xx xxxxxxxxxx §169, xxxx o jejím xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovanou xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxx, sloučení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace. Xxxxxx příspěvková organizace xxxxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, také x xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx omezen xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícího rozsahu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, přechází xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a vykonávat xxxxx x povinnosti xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 49/2009 Xx. x účinností xx 5.3.2009

§169c

Vznik, xxxxx x xxxxx státní příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx §169 xx 169b xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x v Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vzniku, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

§170

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx, x Národního xxxxx x xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx provádí předběžnou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,40)

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx41) xxxxxxx zásady, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady rozpis xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx přidělovaných xxxxx §160 odst. 2 x 3, §161 xxxx. 5, §161a xxxx. 2, §161b xxxx. 2 x §161c xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx směrnicí41) závazné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §161c odst. 7,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx zasloužily x xxxxxx vzdělávání,

e) může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx pro určení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimální personální xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x školských xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx družin.

§171

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídí xxxxxxx xxxxxxxxx metod, obsahu, xxxxx, organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škol x školských xxxxxxxx; xxxxxx xxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsob hodnocení xxxx výsledků.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx textu xx počítači, těsnopis x stenotypistika. Xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx věty xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkušební xxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxx právnické osoby. Xx xxxxxx zkoušce xx může xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx základní vzdělání; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx rodné xxxxx xxxxxxxx, bylo-li xx přiděleno. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx.

(4) Xxxxxx zkoušky z xxxxxxxxxx disciplín xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) obsah přihlášky xx xxxxxxx xxxxxxxx x grafických disciplín, xxxxxxxx xxxxx uchazečů, xxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx těchto zkoušek x jejich xxxxxxxx xxx x pravidla xxxxxxxxx jejich výsledků.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

§172

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx a zrušuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx a školská xxxxxxxx xxx sloužící.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřizuje x zrušuje střední xxxxxxxxx školy, vyšší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zařízení xxx sloužící x xxxxx x školská xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx vazby xxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx a xxxxxxx základní xxxxx xxx diplomatické misi xxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx x školská xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 vykonávají xxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxx inspekce xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 x §28, pravomocí ve xxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx školského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx školy a xxxxxxx zařízení, které xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxx je x vydání xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvo.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.42)

(8) Xx školy zřízené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §74 xxxx. 8 xxxx. x), §167 a 168; xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1, §60, 94, §102 xxxx. 4 xxxx xxxxx x §166 xxxx. 1 xxxx druhá xx xx xxxx xxxxx vztahují xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxx odborné xxxxx x školského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxx xxx jen xxxxx x xxxxxxxx54). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx ředitelem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx zřízených Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx vnitra x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §166 odst. 2 až 11. Xxxxxxxxx xxxxxxx policejní xxxxx, vyšší odborné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxxxx42) xxxx zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx školy požární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem vnitra xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx poměru42) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx republiky.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx být xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x školských zařízeních xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx souhlasem zřizovatele; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ředitel xxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxx při diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 odst. 6; xxxxxxxxxx §28 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§173

(1) Xxxxx školní inspekce xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je organizační xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jednotkou.

(2) Xxxxx xxxxxx inspekce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a odvolání xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx službě.

§174

(1) Xxxxx školní xxxxxxxx zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podílet xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx styků x mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx školní xxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxx, kde xx xxxxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 a §96 xxxx. 2&xxxx;x x místě, kde xx uskutečňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka povolené xxxxx §41 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) získává x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx škol x školských zařízení xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x výsledky vzdělávání, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx školních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podmínky x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx školách x školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx soulad x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx vzdělávacím programem,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolu40) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §160 xx 163.

(3) Xxxxx xx xxxxxx, xxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxxxx vzdělávání žáka xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 obydlí x xxxx xxx xxxxxxx toho, xxx x něm xxxxx, xx xxxxxxx do xxx, xxxxxxxxx činnost xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx k plnění xxxxxx docházky. X xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. Inspekční xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x součinnosti xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx. x).

(4) Česká xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách xxxxx §38 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §38a xxxx. 5 xxxx. x) až e), §38a xxxx. 6, §38b xxxx. 1 xxxx. c) a x §38b odst. 2 xxxx. x) xx d).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykonává xx základě plánu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx školní xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx obsahem spadají xx xxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx x). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stížnosti prošetřuje Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedená xx stížnosti x xxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx školní inspekci x xxxxxxxx stížnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, která vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), c) xxxx x) nelze na xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, provést před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x).

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx x cílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobnosti dítěte, xxxx x xxxxxxxx x dosahování cílů xxxxxxxxxx xx strany xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Schválená xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo zveřejňuje.

(9) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inspektoři, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přizvané xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxx, xxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nejméně 5 let xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx praxe. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxx, kdo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nejméně 5 xxx praxe, xxxx xxx, kdo xx xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 20 let xxxxx. Xxxxx předpoklady xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx55) xxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx inspekční činnosti xx

x) inspekční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx56) x xxxxxxx inspekční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) x odstavce 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a),

d) xxxxxxx zpráva České xxxxxx inspekce.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osob. Xxxxx inspekční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inspektoři x xxxxxxxxx pracovníci x xxxxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy potvrdí xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx inspekci xx 14 xxx xx xxxxx převzetí. Xxxxxxxxx xxxxxx společně x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx x školské xxxx. Xxxxxxxxx zpráva xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx uložena xx dobu 10 xxx xx škole xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx se týká, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poznatků získaných x inspekční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx. Tematická zpráva xx xx jejím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje.

(13) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxx a vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rok x zveřejňuje se xxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx inspekční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

§175

(1) Xxxxx, x xxxxx xxxx provedena xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx inspekční xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené Českou xxxxxx inspekcí. Xx xxxxxxx výsledků inspekční xxxxxxxx xxxxxxx zřizovatel xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx zjištění nečinnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, který xxxx školský xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx, školského xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §24 kontrolního xxxx xx nepoužije.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxx pověření xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx56).

§176

Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxx podávat zřizovatelům xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §166 odst. 3.

XXXX SEDMNÁCTÁ

PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH XXXXXXXXXXXXX CELKŮ XX XXXXXXXX

§177

(1) Územní samosprávu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx,

x) kraj.

(2) Při xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení, dbá xxxx x xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, x xxxxxxxxx trhu xxxxx, x demografickým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) dostupnost xxxxxxxxxx x školských xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx

§178

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění povinné xxxxxx docházky xxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx xx jejím xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx školských xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx47) nevzdělávají xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx základní školu, xxxx

x) xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx škole xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xx území xxxx, xxxxx obce xxxx xx území více xxxx xx vymezují xxxxxxx obvody xxxxxxx xxxxx takto:

a) xx-xx x obci xxxxx xxxxxxxx xxxxx zřízená xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

x) xx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxx, stanoví xxxx xxxxxxx obvody xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou,

c) xx-xx xx xxxxx xxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu jedné xxxx více základních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxx xxxxxxxxx obvodu.

(3) Xxxxx xxxxx obce xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx obvod a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx obvod nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx svazkem xxxx, x xx x xxxxxxxxx nejdéle xx 24 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxx první xxxx podat xxxx, xxx jejíž xxxxx xxxx xxxx část xx xxxxxxxx nebo xx ně xxxxxxxx xxxxxxx obvod nebo xxxxxxxx školský xxxxx xxxxxxxx školy, x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx danou základní xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx danou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx podle odstavce 2 k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx obce nebo xxxx xxxx, pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx obvod xx nestanoví xxxxx xxxxxxx x souladu x §16 xxxx. 9 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřizovateli xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxx dopravní obslužnosti48) xxxxx kraje je xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xx spádové xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx.

§179

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx zřizuje x zrušuje

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) mateřské x xxxxxxxx školy x xxxxxxxxxx jazykem národnostní xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §14 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící dětem x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro předškolní xxxxxxxxxx xxxx přednostně xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 3. Za xxxxx xxxxxx obec

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(3) Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spádové xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx použije §178 odst. 2 xx 4 xxxxxxx. Xxxxxxxx mateřskou xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §34 xxxx. 9.

(4) X xxxxx dopravní xxxxxxxxxxx48) xxxxx kraje xx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx této školy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 4 km.

(5) Obec xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx školy,

b) školská xxxxxxxx pro zájmové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ministerstvo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, materiální a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení.

§180

(1) Xxxx xxxx xxxxxx obcí zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §161 odst. 3 x 4, §161a odst. 2, §161b xxxx. 2, §161c xxxx. 6 x z xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxx obvod xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škole v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x místem xxxxxxxx xxxxxx x jednotlivých xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxx.

(2) Obec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, přispívat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx výdaje xxxxx hrazené ze xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

(3) Xxxx xxxx svazek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx úhradě výdajů xx provoz x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx vypořádání.

§180a

(1) Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Na xxxxx x xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se obdobně xxxxxxxx §32a.

(2) Uzavírá-li xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou vykonávající xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, kterou xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doložka xxxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx x tím, aby xxxxxxxxx xxxxx smlouvu x partnerství xxxxxxxx.

(3) Xx uzavírání smluv x xxxxxxxxxxx x xxxxxx vztahy x xxxxxx smluv xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx zakázek21a).

§180a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Xxxx

§181

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx středního x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzdělávání xxxx, xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání a xxx xxxxx ústavní xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx kraj zřizuje x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) mateřské, základní, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výchovná x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxx xxxx, žáky x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) střední xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14,

x) jazykové xxxxx x právem xxxxxx jazykové xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx.

(2) Kraj xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx školy x vyučovacím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx stanovených v §14,

x) xxxxxxx zařízení xxxxx §115 xx 120,

x) školy a xxxxxxx zařízení, které xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§182

(1) Kraj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu přidělovaných xxxxx §161 odst. 3 a 4, §161a xxxx. 2, §161b odst. 2, §161c xxxx. 6 x z xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx neinvestiční xxxxxx xxxxx hrazené xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMNÁCTÁ

PŘESTUPKY

§182a

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx §36 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2,

3. zanedbává xxxx x povinnou xxxxxx xxxxxxxx žáka xxxx x povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx přišla xx styku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx povinnost mlčenlivosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §80b xxxx. 4, xxxx

x) xxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxx nebo xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx inspekční xxxxxxxx xxxxx §174 odst. 2 xxxx. b), x) x d) xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je nesplní.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx do 5&xxxx;000 Kč. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx xx 500&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx 50 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x prvním xxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx. Xxxxxx za tyto xxxxxxxxx vybírá a xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DEVATENÁCTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Správní xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1, §74 odst. 9 xxxx. x), §80a xxxx. 4, §82, §90 xxxx. 12, §102 odst. 9, §172 xxxx. 9 x §176.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx vzdělávání, xx xxxxxxxx zveřejněním xxxxxxx xxxxxxxx xxx přiděleným xxxxxxxxxxxx číslem x xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx uchazeče. Xxxxxx xx zveřejňuje na xxxxxxx xxxxxxxxxx místě xx xxxxx a x případě xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx školy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx na dobu 15 xxx, obsahuje xxxxx zveřejnění x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxx §60g odst. 7. Zveřejněním xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx odvolání proti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2 v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §60d xxxx. 3, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx odevzdání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx tom xx xxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60d odst. 3.

(4) Xxxxxxx úřad plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ředitelů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxx §165 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx obce, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(7) Xxxxxxxx zástupcem je xxx xxxxx tohoto xxxxxx osoba, xxxxx xx x souladu xx zákonem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§183x

(1) Xxxx a xxxxx xxxx povinny x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat ministerstvu xxxxxxxxxxx údaje v xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xx programu xxxxxxxxxxxxx zjišťování49) xx xxxx rok.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx zřízená xxxxxxxxx xxxxx, je xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx statistických xxxxxxxxxx49) xxxxxxxxx využívat xxxxxxx čísel uchazečů, xxxx, xxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xx pro xxxxx uvedené ve xxxx xxxxx povinna xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxx poskytovat.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajskému xxxxx xxx xxxxx xxxxxx školského xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx,

x) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa pobytu.

(5) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) adresa místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) zbavení xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) druh a xxxxxx xxxxx pobytu,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Údaje, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx využijí x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(8) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxx úřadům pro xxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx §36 xxxx. 8&xxxx;x §34 xxxx. 4 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 5 xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx občanství x xxxxx x škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky. Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx takové xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 xx 6 xxxx předávat, xxxxxx xxxx kombinovat49c), xxxxxxxxx xx blokovat, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxx x adresách v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §144 x 154 xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

§183b

(1) X xxxxx xxxxxx se za xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x občan Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx xx xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky,

b) xxxxx, xx kterou se xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx práva a xxxxxxxxxx jako občan Xxxxxxxx unie xx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx pobývající xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx49d),

x) dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx49e), jemuž xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx13),

x) xxxxx, které xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

d) xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx povolen xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání62).

(4) Xxxxx, xxxxx xx odvozen xxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx xxxxxx49f), xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přístup ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§183c

Údaje získané při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §60b, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxx §74, 78 x §174 xxxx. 2 písm. x) x údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vzájemným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x těmito xxxxx nakládá, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx60), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zjišťování,

c) xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§183x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx xx 1 xxxxxxxxxx dne xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) klíče xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xx ve xxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazečů a xxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxx x xxxxxxx xxxxx skupin oborů xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) informace x xxxxxxx zkoušek xxxxxx xxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy, x xx xx xxxxx xx 14 dnů xx zpřístupnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§183x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

§184

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x činnost xxxxxxxx xx xxxxx úkonem x xxxxxxx xxxxx50), xxx xxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx §206 xxxx. 3 x 4 zákoníku xxxxx. Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx, poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx první xxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxx pracoviště xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxx závěrečné xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxx předsedy zkušební xxxxxxxxx komise x xxxxxxxx náleží xxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy. Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x právnické osobě xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, x xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úkonem v xxxxxxx zájmu50), xxx xxxx xxxxxx členům xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§184a

Zvláštní pravidla při xxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxx, žáků x xxxxxxxx ve xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxx žáků nebo xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx třídy, xx které se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx škola xxxxxxxx dětem, xxxxx xxxx studentům vzdělávání xxxxxxxxxx způsobem.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx distančním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxxx xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx vzdělávání.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků xxxx xxxxxxxx xx škole x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xx jejich základě, xxxxx xxxxxx naplnění xxxx možné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx nezanedbatelné xxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxxxx xxxxxx.

(5) Opatření xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx úřední desce x zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 15 dnů. Opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxx pozdějším dnem, xxxxx xx x xxx xxxxxx. Xxxxx xx změnily xxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx změní.

§184a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 25.8.2020

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§185

(1) Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od 1. září, které xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxxxx od xxxxxxx ročníku a xxxx xx šestého xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §46 xxxx. 2 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3. Xxxxx xxxx končí xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx té xxxx xx při xxxxxxxxx xx vzdělávání, x xxxx xxxxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokumentů. Xxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx shody x xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx vyšších odborných xxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xx dobu 7 xxx xx xxxxxx jeho účinnosti. Xxxxx xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxx 2011/2012. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx postupují xxxxx xx 1. září, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx akreditaci x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Střední xxxxxxx xxxxxxxx, gymnázium, xxxxxxx odborná xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx speciální xxxxx, odborné xxxxxxxx x praktická škola xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx České republiky xxxxx tohoto xxxxxx x předloží jej xxxxx xx 31. xxxxxx 2005. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání a xxxxxxx vzdělávací soustavy x kraji podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x projednání xx 31. xxxxxx 2006.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 1 nebo 2 xxx denní xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xx xxxxxxxx za střední xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx odborné xxxxxxxx dosažené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx studijních nebo xxxxxxxx oborech x xxxxx 2 nebo 3 let xxxxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §58 xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx s výučním xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxx odborné vzdělání x konzervatoři xxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxx §61 se postupuje xx přijímacího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx školní xxx 2005/2006, x xx počínaje xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx, kteří xxxx xxxxx ukončit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, konají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů. Xxxx, xxxxx měli xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010, xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2009. Studenti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vyšší odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, konají xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Školská rada xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx do 1 xxxx od xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona vykonává xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(10) Xxxxxxx ověřování xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx x xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx x síti xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxx zrušit xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x §14 odst. 2 a 3.

(12) Xxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxx "xxx škol, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení", xxxxxxxxx xx slovy "xxxxxxx xxxxxxxx". Xxx xxxx xx zvláštním právním xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "mateřská xxxxx". Xxx jsou ve xxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx". Xxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx". Xxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxx "xxxxx střední xxxxxxx xxxxxxxx", nahrazují xx slovy "střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx".

(13) Do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona jmenuje x odvolává ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx.

(14) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx činnost xxxx x xxxxxxxxx zařízení xx státního xxxxxxxx xx kalendářní xxx 2004 xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 4 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §179 odst. 2 xx uplatní xx xxxxxxxx xxxx 2005/2006.

(16) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovená x §15 xx použijí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2005/2006.

(17) Podle §28 xxxx. 2 až 5 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx roku 2005/2006. Xx xx xxxx xx na xxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx činnost xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx 2004/2005 se xxxxxxx z údajů xx xxxxxxxxxxxxx výkonových xxxxxx xxx příslušný xxxxxx xxx.

(18) Xxxxxxxxxx §42 xx xxxxxxx xx pro xxxxxx xxx 2005/2006. Xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(19) Podle §51 odst. 5 xx postupuje xx xxxxxxxx xxxx 2005/2006.

(20) Xxx xxxxxxxxxx řízení xx prvního ročníku xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x talentovou xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxx školní xxx 2005/2006 xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx pokusného xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxx oborech xxxxxxx 82 Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x.x. 28127/97-71.

(21) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx §84 a zkrácené xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §85 xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2005/2006.

(22) Pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx 2005/2006. Xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(23) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx škola xxxxxxxxx vyšší odborné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx absolutorium, x xx:

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vzdělání v xxxxx 3 xxxx xxx 30. června xxxx, x němž xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx x xxxxx 3,5 xxxx dne 31. xxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(24) Xx xxxxxxx roce 2008/2009 xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxx §82 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx x §82 odst. 4.

§186

(1) Školy a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx zařízení jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zapsanými xx xxxxxxxx rejstříku. Právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx38) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx orgánu, xxxxx vede xxxxxxxx, x tomu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2006. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splněna, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, x to x xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006. Ustanovení §151 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zřízené xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu jsou xxxxxxx x školskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006, xxxxx xxxxxx zřizovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x doklady xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx e), x) xx l) xxxxx xxxx xxxx x x) nejpozději xx 31. xxxxxx 2006.

(3) Xxxxxxx řízení o xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx sítě škol, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx x zařazení x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx ze xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx technických xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x §143 xxxx v xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, připraví x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x období od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx do 30. xxxxx 2005, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx týkajícího xx příslušné xxxxx xxxx školského zařízení, xxxxxxxx o xxxxxxx x převzetí xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

Změna xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§187

(1) Právnické osoby, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol x xxxxxxxxx zařízení, mohou xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Změnou xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezaniká xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x povinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx právní xxxxxx.

§188

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) rozhodnutí x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx právních xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §140,

x) xxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxx x obchodního xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) O xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx ta xxxxx, xxxxx je oprávněna xxxxxxxxxx x zrušení xxxx právnické xxxxx, xxxxxx jde o xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxx, rozhodují x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ti xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx obchodního zákoníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §69d xxxx. 2, 4, 7, 10 x 11, §69f xxxx. 1, 4, 5 a 6, §69g odst. 1 x 2, §254 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx obchodního xxxxxxxx xx použijí obdobně. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx osobu xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným vyžaduje xxxxxxx všech společníků x u xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas tří xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx družstva x xxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§189

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxx změnit xxxxxx formu na xxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxx, x xxx bude podána xxxxxx x xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je zřizovací xxxxxxx.

(2) Měla-li xxxxxxxxx xxxxx xxxx změnou xxxxxx formy xx xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxx formu obchodní xxxxxxxxxxx xxxx družstva, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xx osoby, xxx xxxx jejími xxxxxxxxxx xxxx členy xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku. X obecně prospěšné xxxxxxxxxxx mají právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§190

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx právní formu xx xxxxxxxx právnickou xxxxx, je povinen xxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xx lhůtě xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx. Žádost o xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy na xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x údaje x xxxxxxx, které se x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapisují xx xxxxxxxxx školských právnických xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ke xxx, x němž xxxxx x výmazu xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx formu xx xxxxxxxx právnickou xxxxx, x obchodního či xxxxxx rejstříku nebo xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx rejstříku školských xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx do obchodního xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. X xxxxxx je xxxxx přiložit xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx obchodního xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapisuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na školskou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx ředitele, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Statutární orgán xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x zápisu xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, a den, x xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx, x xx xx 30 xxx od tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx obcí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx §136 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zápisem xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§191

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx základních x xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx).

2. Zákon č. 171/1990 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon x. 29/1984 Sb., x soustavě základních x středních xxxx (xxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx č. 522/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (školský zákon), xx znění xxxxxx x. 171/1990 Xx.

4. Xxxxx č. 134/1993 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx zákon č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Sb. x xxxxxx x. 522/1990 Xx.

5. Xxxxx č. 190/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Sb., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx č. 522/1990 Xx. x zákona x. 134/1993 Xx., xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 31/1984 Xx. x xxxxxx Xxxxx národní rady x. 390/1991 Xx.

6. Xxxxx č. 182/2003 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx odborných xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 256/1994 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx České xxxxxxx rady č. 390/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství, ve xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Sb.

8. Xxxxx č. 138/1995 Sb., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Xx., xxxxxx x. 134/1993 Xx., xxxxxx č. 190/1993 Xx., zákona č. 331/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx x. 49/1994 Xx. a xxxxxx x. 256/1994 Xx., x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 76/1978 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 31/1984 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 390/1991 Sb. x xxxxxx x. 190/1993 Sb.

9. Xxxxx č. 19/2000 Sb., kterým se xxxx zákon č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx základních škol, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10. Xxxxx č. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx zařízeních.

11. Xxxxx č. 31/1984 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx Xxxxx národní xxxx x xxxxxx xxxxxx xx školství x xxxxx České xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízeních.

12. Zákon č. 390/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13. Zákon č. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 181/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15. Xxxxx č. 139/1995 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon České xxxxxxx xxxx x. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 190/1993 Sb. x zákona x. 256/1994 Sb.

16. Xxxxx č. 284/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX

§192

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3, 5 xx 7, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7779, §80 xxxx. 3 až 10, §81 xxxx. 1 xx 8 x §82 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2009.

Xxxxxxxx x. r.
Klaus x. x.
Xxxxx v. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx x článku I

Školy x školská zařízení xxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle školského xxxxxx x budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), xxxx. x) xx l) xxxxx xxxxx věty, a xxxx. o) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 624/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx podle §78 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx č. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne 1. xxxx 2009, xxxx xxx poprvé x xxxxxxxxxxx xxxx 2012, x to xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou xx xxxxxxx xxxx 2011/2012, x xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2009/2010 x 2010/2011, xxxxx xxxx xxxxxx konat xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx v kalendářním xxxx 2012.

2. Xxx, xxxxx xx řádně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou ve xxxxxxx xxxx 2009/2010 xxxx 2010/2011, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x cizího xxxxxx xxxxx §78 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2009, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. X bodu 2 xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §78 xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxx 2009, se xxxxxxx xx 1. xxxx 2011.

4. Pro xxxxxx maturitní zkoušky xx školním roce 2009/2010 jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkouškám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xx vzdělávání žáků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušku, x xxxxxxx s §185 xxxx. 1 zákona x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, určí xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx s §79 xxxx. 1 xxxxx první xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 4.7.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §169a zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx 1. dubna 2009 x x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx §80 xxxx. 2 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (dále xxx "Centrum") xx xxx 1. xxxxx 2009 zaniká. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx x xxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, a xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do Centra xxxxxxxxxx ke dni 1. xxxxx 2009 xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. X témuž xxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxx státu, xxx xx Centrum x danému xxx xxxxxxx vést v xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení §7783 xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx maturitní zkoušky xxxxxx použijí ve xxxxxxx xxxx 2010/2011. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §185 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 378/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.10.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxx, x xxx mohli žáci xxxxx povinnou školní xxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx. xx xxx předcházejícímu dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, lze xxxx xxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxx x povolením xxxxxxx x uvedenému xxx.

2. Xx žáky xxxxxx xxxxxxxx školní docházku xx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx §38 odst. 3 xx 6 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Povinnosti xxxxx §38a xxxx. 6 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, má také xxxxx, v xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 561/2004 Xx. ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xx školách xxxxxxxxx x xxxx 1 xx vztahuje §38b xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo její xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx podle §166 xxxxxx č. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxx

x) xx xxxx delší xxx 6 let, xxxxx výkon práce xx xxxxx pracovním xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2012,

x) x xxxxxxx 3 xx 6 xxx, končí xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2013,

x) po xxxx kratší xxx 3 roky, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2014.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxx zákoníkem xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx podle §78a xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění tohoto xxxxxx, do 30. xxxxx 2013. Tyto xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 x xxxxx x xxx xxxxxx náhradních x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří konali xxxxxxxxx zkoušku xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2013 x 2014 xx použijí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx, xxxxx konali xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x roce 2011 xxxx 2012 x xxxx nárok xx konání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx 2013 a 2014 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx obtížnosti se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx žáci xx xxxxx x xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, které dosud xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx konat xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 9.11.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx neuvedení x §16 odst. 9 xxxxxx č. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx třídy xxxxxxx xxx xxxx, žáky xxxx studenty xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xx souladu xx xxxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx k 1. xxxx 2016. Není-li xxxxx zařadit dítě, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx děti, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9 zákona x. 561/2004 Sb., xx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxx žáka, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx součinnost a xxxxxxxxxx pomoc k xxxxxxxxx nejvhodnějšího xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2016.

2. Xxxxx §28x a §183a xxxx. 8 zákona x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2016.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §60a xxxx. 7 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x přijímacích xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2015/2016 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

4. Xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx. xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Bezúplatnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §123 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx vztahuje poprvé xx děti, xxxxx xx poprvé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ročníku xxxxxxxx školy xx xxxxxxx roce 2015/2016.

6. Xxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx údaje xx xxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx s §183a xxxx. 12 zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2015. X xxxxxx xxxx změny x xxxxx xx školském xxxxxxxxx se nevede xxxxxxx xxxxxx.

8. Xxx xxxx 2017 xx 2019 xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro případy, xxx xx xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedeno xxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxx, žáků a xxxxxxxx.

9. Pracovní xxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení na xxxx xxxxxxx 6 xxx podle zákona x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx na xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, kterému xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §166 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; doba xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxx xxxxxx práce xx pracovním xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Řízení xx věcech xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx zřizovatelem xxxx xxxx, xxxx, xxxx xxxx svazek xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxx xx 1. xxxx 2017.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2020 Sb.

3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx zveřejněné přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx §78a odst. 1 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxx xxxxx, které vykonávají xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvkových organizací xxxxxx údaje xx xxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx x §144 xxxx. 1 písm. x) a m) xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 30. listopadu 2016.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dítě, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx poskytováno podpůrné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 27/2016 Xx.

3. Xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příplatků xxxxx xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příplatky xxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxxxx prostředky xxxxx §161 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se poskytují xx dne zahájení xxxxxxxxxxx podpůrného opatření xxxxx xxxxxxxx x. 27/2016 Xx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Má-li xxx, který xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 25. xxxxxx 2020 x xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx zkouškou xx 30. xxxx 2020, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx formou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x literatura xxxx xxxx xxxxx, xxxx má-li právo xxxxx náhradní zkoušku xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx opravnou nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 561/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §20 odst. 3, 5 xx 7, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 10.11.2004, a s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §77 xx 79, §80 xxxx. 3 xx 10, §81 odst. 1 xx 8 x §82 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2009.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

383/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 109/2002 Xx., x xxxxxx ústavní výchovy xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o preventivně xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

158/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 383/2005 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.9.2006

179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.8.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 5.5.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

624/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

217/2007 Xx, kterým xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

343/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

58/2008 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.2.2008

126/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

242/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2009

243/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2008

306/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

317/2008 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 103/2008

384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/98 Sb., x xxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

49/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.3.2009, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.4.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

378/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.10.2009

427/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.2011

331/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.11.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx od 1.4.2012

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

472/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2012 s xxxxxxxx §123, který xxxxxx účinnosti 1.9.2012

53/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

333/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

370/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.11.2012 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2013

241/2013 Xx., x změně některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x rekodifikací soukromého xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

82/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2015 x 1.9.2016

99/2015 Sb., xxxxx XX ze xxx 27.1.2015 xx. xx. Xx. XX 16/14 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 375/2011 Xx., x §34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx) (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 13.5.2015

178/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017, 1.9.2017, 1.9.2018 x 1.9.2020

230/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2017

101/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5.4.2017, 1.9.2017 x 1.9.2020

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

167/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx čl. XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2020

46/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 15.2.2019

224/2019 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 9.7.2019 xx. xx. Xx. XX 34/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §148 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx zákona x. 472/2011 Sb. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.9.2019

284/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 178/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 11.7.2020 x 1.10.2025

349/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.8.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
1x) Xxxxx č. 109/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x preventivně výchovné xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů.
3) Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních rozpočtů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 562/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx školského xxxxxx.
4) §54 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §7 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
9) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
10) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 3/2002 Xx.
11) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11x) Zákon č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx řeči x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Čl. 10 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx obdrželi xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kteří xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
13x) Čl. 12 xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx zemí xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx.
13c) Čl. 23 xxxx. 2 a xx. 27 směrnice Xxxx 2004/83/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osoby, xxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
13x) Xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES ze xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx přijímání xxxxxxxx x xxxx.
13x) Xx. 14 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2001/55/ES ze xxx 20. xxxxxxxx 2001 x minimálních xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přílivu xxxxxxxxxxx xxxx x x opatřeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy při xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx a x následky z xxxx xxxxxxxxxx. Zákon x. 221/2003 Xx., x dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 221/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
15) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx §50 x 52 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx §8 trestního xxxx.
19) Zákon č. 352/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx.
20) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx.
21) Xxxxx č. 140/1961 Sb., trestní xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21x) Například xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx občanů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
22x) §26 xxxx. 2 zákona x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx XXx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §30 x xxxx. a xxxxx XX xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxx.
24x) Xxxxxx x xxxxxxx Evropských xxxx, přijatá x Xxxxxxxxxx xxx 21. xxxxxx 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).
25) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx.
25x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
26) §4 xxxx. k) zákona x. 101/2000 Sb.
26x) Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, x x xxxxxx poskytované xxxxxxx.
26x) Zákon č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.
26x) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 322/2006 Sb.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x provedení xxxxxx o xxxxxxxx x tlumočnících, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26d) Xx. 27 xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx normách, xxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx třetích zemí xxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti, aby xxxxx žádat o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx a zaměstnanců, xx znění xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
28) Xxxxxxxx č. 77/1981 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
29) §26 xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx.
30) Vyhláška č. 531/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 306/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx soukromým xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) §826 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) Xxxxxxxx č. 114/2002 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 510/2002 Xx.
34) Xxxxx č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx podnikání, xxxxx xxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx účetnictví.
34a) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 109/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §14 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxx č. 353/2001 Xx.
35x) Zákon č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
35b) Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx.
38) §54 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) §26 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§27 xxxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §30 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), ve xxxxx zákona x. 231/2002 Xx.
§61 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx zákona č. 313/2000 Xx.
42) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon).
44) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §30 xxxxxx x. 218/2002 Xx.
46) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §12 xxxx. 2, §13 xxxx. 5 xxxxxx x. 109/2002 Sb., x výkonu ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) §2 xxxxxx x. 194/2010 Xx., x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů.
49) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx pobývajícími rezidenty.
49x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) §4 xxxx. e) zákona x. 101/2000 Xx.
49x) Xx. 11 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. §83 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
49e) Xx. 21 xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
49x) Čl. 14 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Xxxx 2003/86/ES ze dne 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
50) §203 xxxxxxxx práce.
51) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx účelem xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 427/2010 Xx

53) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
54) Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

55) Xxxxxxxxx §30 xxxxxx x. 218/2002 Xx.

56) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

57) §31 a 35 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

§6 xxxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

59) §227 xx 235 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

60) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60) Xxxxxxxx xxxxx č. 75/2005 Sb., x stanovení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výchovné, přímé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

61) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Zákon č. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

62) Příloha č. 9 nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

62) Čl. 23 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/36/EU xx dne 26. února 2014 x podmínkách vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem zaměstnání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

63) Xxxxxxxx č. 27/2016 Sb., x xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x žáků xxxxxxxx.

64) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 109/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) §44b zákona x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

*) Vzhledem x xxxx, xx xxxxxx x. 161/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006, č. 179/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.5.2006 x x. 342/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.7.2006 xxxxxxxx do §183 xxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxx tento xxxxxxxx xxx tři xxxxxxxx 7. Je xx xxxxxxxx a xxxxxxx nepřípustné.