Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023 do 31.12.2023.


Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
561/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Zásady a cíle vzdělávání §2

Vzdělávací programy

Systém vzdělávacích programů §3

Rámcové vzdělávací programy §4

Školní vzdělávací programy §5

Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání §6

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení §7

Právní postavení škol a školských zařízení §8

Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti §8a

Dlouhodobé záměry a výroční zprávy

Dlouhodobé záměry §9

Výroční zprávy §10 §11

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy §12

Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Vyučovací jazyk §13

Vzdělávání příslušníků národnostních menšin §14

Vyučování náboženství §15

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami §16

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení §16a

Revize §16b

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů §17

Individuální vzdělávací plán §18 §19

Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí §20

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Práva pedagogických pracovníků §22a

Povinnosti pedagogických pracovníků §22b

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §21

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §22

Organizace vzdělávání ve školách

Organizace škol §23

Školní rok §24

Formy vzdělávání §25

Vyučovací hodina §26

Učebnice, učební texty, školní potřeby §27

Dokumentace škol a školských zařízení §28

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních §29

Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád §30

Výchovná opatření §31

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy §32

Spolupráce škol a školských zařízení §32a

ČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle předškolního vzdělávání §33

Organizace předškolního vzdělávání §34

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění §34a

Individuální vzdělávání dítěte §34b §35

ČÁST TŘETÍ - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Plnění povinnosti školní docházky §36

Odklad povinné školní docházky §37

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole §38

Povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole §38a §38b

Plnění povinné školní docházky ve střední škole §39

Jiný způsob plnění povinné školní docházky

Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky §40

Individuální vzdělávání žáka §41

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením §42

Splnění povinné školní docházky §43

HLAVA II - ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle základního vzdělávání §44

Stupně vzdělání §45

Organizace základního vzdělávání §46

Přípravné třídy základní školy §47

Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem §48

Přípravný stupeň základní školy speciální §48a

Průběh základního vzdělávání §49 §50

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §51 §52 §53

Ukončení základního vzdělávání §54 §55 §56

ČÁST ČTVRTÁ - STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPNĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE A PRŮBĚH

Cíle středního vzdělávání §57

Stupně středního vzdělání §58

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole §59

Organizace přijímacího řízení §60

Přihláška §60a

Obsah a forma přijímacích zkoušek §60b

Organizace přijímacích zkoušek §60c

Hodnocení výsledků přijímacího řízení §60d

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí §60e

Další kola přijímacího řízení §60f

Zápisový lístek §60g

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia §61

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou §62

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole §63 §64

Organizace středního vzdělávání §65

Průběh středního vzdělávání §66 §67 §68

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §69

Uznávání dosaženého vzdělání §70 §71

HLAVA II - UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Způsoby ukončování středního vzdělávání §72 §73

Závěrečná zkouška §74 §75 §76

Maturitní zkouška §77

Společná část maturitní zkoušky §78 §78a

Profilová část maturitní zkoušky §79

Orgány zajišťující maturitní zkoušku §80 §80a

Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost §80b

Další podmínky konání maturitní zkoušky §81

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky §82

HLAVA III - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM A ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM A STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Nástavbové studium §83

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem §84

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou §85

ČÁST PÁTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI

Cíle vzdělávání v konzervatoři §86

Stupně vzdělání v konzervatoři §87

Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři §88

Ukončování vzdělávání v konzervatoři §89

Absolutorium v konzervatoři §90 §91

ČÁST ŠESTÁ - VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPEŇ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ

Cíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzdělání §92

Přijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole §93

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §94

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §95

Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání §96 §97 §98

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů §99

Uznávání dosaženého vzdělání §100

Ukončování vyššího odborného vzdělávání §101 §102 §103

HLAVA II - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU §104 §105 §106

Akreditační komise §107

ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ §108 §108a

ČÁST OSMÁ - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ, JAZYKOVÉ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní umělecké vzdělávání §109

Jazykové vzdělávání §110

Zájmové vzdělávání §111

Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání §111a §112

ČÁST DEVÁTÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Jednotlivá zkouška §113 §113a

Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání §113b

Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo asolutoria v konzervatoři §113c §113d

Odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, pomaturitní specializační kursy §114

ČÁST DESÁTÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků §115

Školská poradenská zařízení §116

Školská výchovná a ubytovací zařízení §117

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání §118

Zařízení školního stravování §119

Výdejna lesní mateřské školy §119a

Školská účelová zařízení §120 §121

ČÁST JEDENÁCTÁ - HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ, ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost §122

Úplata za vzdělávání a školské služby §123

ČÁST DVANÁCTÁ - ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

Hlavní činnost a zřizovatel školské právnické osoby §124

Zřízení a vznik školské právnické osoby §125

Zrušení a zánik školské právnické osoby §126

Rozdělení, sloučení a splynutí školské právnické osoby §127

Likvidace školské právnické osoby §128

Působnost zřizovatele školské právnické osoby §129

Orgány školské právnické osoby §130

Ředitel §131

Rada §132

Hospodaření školské právnické osoby

Příjmy školské právnické osoby §133

Základní pravidla hospodaření školské právnické osoby §134

Doplňková činnost §135

Další pravidla hospodaření školské právnické osoby §136

Peněžní fondy školské právnické osoby §137

Fond kulturních a sociálních potřeb §138

Účetnictví §139

Vztah školské právnické osoby k majetku §140

ČÁST TŘINÁCTÁ - ŠKOLSKÝ REJSTŘÍK

Obsah školského rejstříku §141

Rejstřík škol a školských zařízení

Účinky zápisu do rejstříku škol a školských zařízení §142

Vedení rejstříku škol a školských zařízení §143

Údaje v rejstříku škol a školských zařízení §144

Účastníci řízení §145

Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §146

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §147

Posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §148

Zápis změny v údajích §149

Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení §150 §151

Řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany §152

Rejstřík školských právnických osob §153 §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a

ČÁST ČTRNÁCTÁ - FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU §160

Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161

Financování školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161a

Financování ostatních školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161b

Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161c

Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí §162 §162a

Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku §163

ČÁST PATNÁCTÁ - ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÁ RADA

Ředitel školy a školského zařízení §164 §165 §166

Školská rada §167 §168

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Ministerstvo §169 §169a §169b §169c §170 §171

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí §172

Česká školní inspekce §173 §174 §175 §176

ČÁST SEDMNÁCTÁ - PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ §177

Obec §178 §179 §180 §180a

Kraj §181 §182

ČÁST OSMNÁCTÁ - PŘESTUPKY §182a

ČÁST DEVATENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §183 §183a §183b §183c §183d §184

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách §184a

Přechodná ustanovení §185 §186

Změna právní formy na školskou právnickou osobu §187 §188 §189 §190

Zrušovací ustanovení §191

ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST §192

č. 624/2006 Sb. - Čl. II

č. 242/2008 Sb. - Čl. II

č. 49/2009 Sb. - Čl. II

č. 378/2009 Sb. - Čl. II

č. 472/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2012 Sb. - Čl. II

č. 82/2015 Sb. - Čl. II

č. 178/2016 Sb. - Čl. II

č. 101/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2020 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 99/2015 Sb.; č. 224/2019 Sb.; č. 288/2021 Sb.

INFORMACE

561
XXXXX
xx dne 24. xxxx 2004
x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon)

Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx, vymezuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a právnických xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávajících státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§2

Zásady x cíle xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zásadách

a) xxxxxxx přístupu xxxxxxx xxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx vzdělávání xxx xxxxxxxx diskriminace x xxxxxx rasy, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, národnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, rodu x xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx občana,

b) xxxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx xxxxxxx, které xxxxxxx stát, xxxx, xxxx nebo svazek xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzdělávání,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vědě, xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cíli xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x sociálními xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x občanský xxxxx, výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx v xxxxxxx celého xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxxxx x právního xxxxx, xxxxxxxxxx lidských xxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx ve společnosti,

e) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx příslušnosti x xxxxxxxx k xxxxxxx, národnostní, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx každého,

f) poznání xxxxxxxxx x evropských xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro soužití x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx poskytované xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx službou.

Vzdělávací xxxxxxxx

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx každý xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx programy xxxxxxxx xxxxxxx obsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx závazné xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx dětí x xxxx, tvorbu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx závazným xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160162.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx školních xxxxxxxxxxxx programů.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škole xx xxxxxxxxxxx podle vzdělávacího xxxxxxxx akreditovaného podle §104 xx 106.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kraji.

§4

Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x povinný xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zaměření xxxxxx xxxxx vzdělání, jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásady xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx vzdělávání xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx materiální, xxxxxxxxxx x organizační podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx členění xxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) vědních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx zprostředkovat, a

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx metodách x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Tvorbu x xxxxxxxxxx rámcových xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obory xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uznávacím xxxxxxx1). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx školách x působnosti Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů s xxxxxxxxxx působností a xxxxx.

(4) Rámcové vzdělávací xxxxxxxx xx možné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x platných xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx, xxxxx rámcový vzdělávací xxxxxxx vydalo, zveřejní xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§5

Školní xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxx vzdělávání, xxx xxxx xx xxxxx §3 odst. 1 xxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx, xxxx být x xxxxxxx x xxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; obsah xxxxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předmětů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx učiva (xxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxx vzdělávací xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx xxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, obsah x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx se speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxx vydáván. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce x ochrany xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x konkrétní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňuje.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejní xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxx opisy x xxxxxx, anebo xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx kopii. Poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím xxx xxxx dotčeno.

§6

Vzdělávací xxxxxxx pro xxxxx odborné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx program xxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxx zejména konkrétní xxxx, xxxxx, délku x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx organizační xxxxxxxxxx, profil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx x ochrany xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xx vzdělávání.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §104 xx 106 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx přístupném xxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx nahlížet a xxxxxxxxx xx x xxx opisy x xxxxxx, xxxxx za xxxx x xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxx. Poskytování xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §104106 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx a výsledků xxxxxxxxxx studentů x xxxx podkladem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §160162.

Xxxxxxxxxx soustava, školy x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx škola, střední xxxxx (xxxxxxxxx, střední xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx učiliště), xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, základní umělecká xxxxx a jazyková xxxxx s xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx nebo podporují xxxxxxxxxx xx školách xxxx x xxx xxxxx souvisejí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx1a) (xxxx xxx "školské xxxxxx"). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxxxx poradenská zařízení, xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy x xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis1a).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.2)

§8

Právní postavení xxxx x školských xxxxxxxx

(1) Xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx svazek xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx obcí"), xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx4) x §169.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx5) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mohou zřizovat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stravování xxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4); §169 xxxx. 5 xx 10 se xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zřizuje xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx církve x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x školská xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7) jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx je poskytování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a to x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx několik xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně.

(7) Právnická xxxxx x organizační xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8x

Xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxx x §34 xxxx. 8, pokud xxxxxxxx xxxxxxx školy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx typu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech druhů xxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto školských xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx názvu xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx záměry x xxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxxxx záměry

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxx vzdělávání a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ústředními xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx, předkládá jej xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx předkládá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozvoje vzdělávací xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx Parlamentu x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx, týkající xx vzdělávání ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Dlouhodobý záměr xxxxxxxxxx a rozvoje xxxxxxxxxx soustavy v xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vývoje, xxxxxx xx trhu práce x xxxxxx dalšího xxxxxxx kraje xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx strukturu xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kapacitu x návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyhodnocují a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx postupem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§10

Výroční zprávy

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx každoročně xxxxxxx xxxxxx x stavu x rozvoji xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx každoročně xxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx základní, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx školy zpracovává xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x činnosti xxxxx xx školní xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nahlížet x xxxxxxxxx xx z xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Poskytování xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím xxx xxxx xxxxxxx.

§11

Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 x xxxxxxx xxxxxx předkládání x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx uskutečňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Českou xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vlastní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx.

(3) Hodnocení xxxxxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx provádí Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx provádí krajský xxxx xx xxxxxx x stavu a xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxx. Hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxx o xxxxx x rozvoji xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxx výroční zprávě.

(5) Xxxxxxxxx školy x xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Vyučovací xxxxx a xxxxxxxxxx příslušníků národnostních xxxxxx

§13

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Vyučovacím xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8) xx zajišťuje xxxxx xx vzdělávání x xxxxxx národnostní xxxxxxx, x to xx podmínek xxxxxxxxxxx x §14.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyučování xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx povinně xxxxxxx xxxxxxx předměty x xxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx jazyky xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizí xxxxx.

§14

Vzdělávání xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx

(1) Obec, kraj, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušníky národnostních xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mateřských, základních x xxxxxxxxx školách, x xx v xxxxxx, x nichž xxx x xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxxx9) zřízen výbor xxx národnostní menšiny, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny přihlásí xxxxxxx 8 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx národnostní menšiny xxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx naplněny xxxxxxx 12 xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx x xxxxx třídě.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy xxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx x xxxxxx národnostní menšiny xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxx x příslušností x xxxxxxxxxxx menšině; xxxxxxx školu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxx zřídit xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx naplněny xxxxxxx 15 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx obcí, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx mezi sebou, xxxxxxxxx obec x xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxx xxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx stanovit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, v xxxxx xx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxx x českém xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny.

(6) Xx školách xx xxxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vysvědčení, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx v jazyce xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§15

(1) Xx xxxxxxx lze x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx registrované církve xxxx náboženské společnosti, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyučovat xxxxxxxxxxx xx státních xxxxxxx,10) x to x společně na xxxxxxx jejich písemné xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepovinný xxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxx náboženství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx církví xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx školním xxxx alespoň 7 xxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx žáky z xxxxxxxx ročníků xxxxx xxxxx xxxx více xxxx, nejvýše xxxx xx xxxxx 30 xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxx škol k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxx příslušnými školami, xxxxx upraví xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spojených x tímto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx náboženství může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx církve xxxx náboženské společnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.2) Xxxxxxxx vydává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx římskokatolické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx dětí, xxxx x studentů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dětí, xxxx x studentů xxxxxxxx

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x studentů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami

(1) Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osoba, která x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx možností xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx práv xx xxxxxxxxxxxx základě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx úpravy xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx studenta. Xxxx, žáci x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mají xxxxx xx bezplatné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poradenského zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, forem x xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx služeb, včetně xxxxxxxxxxx výuky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xx o dva xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxxxx kompenzačních pomůcek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomůcek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx x hluchoslepých xxxx11a), Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a akreditovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx,

x) využití xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tlumočníka xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx možnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx xx škole xxxx školském xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxx xx xxxx stupňů xxxxx xxxxxxxxxxx, pedagogické x finanční xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Podpůrná xxxxxxxx vyššího xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, žáka xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možností xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx vzdělávání. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pátého xxxxxx xxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx místo doporučeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zletilého xxxx, xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, žáka xxxx studenta.

(5) Podmínkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx předchozí písemný xxxxxxxxxxx xxxxxxx zletilého xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx přestane xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žákem, xxxxxxxxx nebo zákonným xxxxxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx, xx xxxxxxxx opatření xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx řeč xxxxxxx, xx volí xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x hluchoslepých xxxx, xxxxx odpovídá potřebám xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx vzdělávaným v xxxxxx znakovém xxxxxx xx souběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx si xxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výuce českého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Využívá-li xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxxx, nebo praxi x vzdělání, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxxxxx jazyka xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx opatření při xxxxxxxxxx xxxxxx, žáka x xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx využívá xxxxxxxxxx alternativní nebo xxxxxxxxxxxxx komunikace, xx xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x komunikačním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Pro xxxx, xxxx x studenty x xxxxxxxxx, tělesným, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závažnými xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vývojovými xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zřizovat xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx takové třídy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přijmout xx takové xxxxx xxx pouze xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, shledá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, žáka nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování podpůrných xxxxxxxx by samotná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx postupu xx zájmem xxxxxx, xxxx nebo studenta.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx v xxxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ministerstva, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§16a

Poradenská xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxx žáka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx dítěte xxxx nezletilého xxxx, xxxxxxxx škola nebo xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxx přiznáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a doporučení. Xx zprávě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prvního xx pátého stupně, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podpůrných xxxxxxxx x způsobu x xxxxxxxx jejich použití xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doporučení xxxx, komu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc; xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx vzdělává, xxxxxxxxx xxxxx doporučení. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxxx uložil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, žákovi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nejedná-li xx x xxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xx xxxxx sociálně-právní ochrany xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx má zletilý xxx, student xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx žáka pochybnosti x xxx, že xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx postupuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx řediteli školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxxx projednal xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Projednáním xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx žáka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 6.

§16x

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do 30 xxx ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxx doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx. X revizi xxxxxxxxxx xxxx požádat xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxx xxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte nebo xxxx, dítěti, žákovi xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx poradenskou xxxxx xx školském xxxxxxxxxxx zařízení, xx 30 xxx ode xxx, xxx doporučení xxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnická xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx žádost x revizi x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx revize, prověří xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo studenta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zajistí, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx revizní zprávu, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxx zprávu xxxx doporučení podpůrných xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Revizní xxxxxx xx zasílá xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenskému xxxxxxxx, x s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx obsahem zprávy xxxxx §16a odst. 3, také xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 4 x poskytnutí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx původního xxxxxxxxxx x zprávy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2015 Sb. x účinností xx 1.9.2016

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozvoj xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žákům x xxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxxxx xxxxxxxx může ředitel xxxxx xxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx mimořádně xxxxxxxx nezletilého xxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxx žáka, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx lékař"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Obsah x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy.

§18

Xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx doporučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolit xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zletilému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího plánu. Xx xxxxxxxx vzdělávání xxxx vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx individuálního vzdělávacího xxxxx x x xxxxxx závažných xxxxxx. Xx středním xxxxxxxxxx xxxx vyšším odborném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx reprezentantem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§19

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx pátého xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx školou x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) postup xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx podle §16 odst. 9,

f) xxxxxx a organizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx diagnostických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx osobami x xxxxxx veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu,

j) náležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx §16 xxxx. 4 x 5 x žádosti podle §16 xxxx. 9,

k) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacích potřeb xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x ukončování xxxxxx xxxxxxxxxx a podmínky xxx přeřazování xx xxxxxxx xxxxxxx.

Vzdělávání xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx dlouhodobě x zahraničí

§20

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx školském xxxxxxxx pro zájmové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx základní xxxxx, odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx střednímu vzdělávání x xxxxxxx odbornému xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx, pokud pobývají xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx vzdělávání, základnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx13) na xxxx xxxxx xxx 90 xxx13a), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx13b), azylanty, xxxxxxx požívajícími doplňkové xxxxxxx13c), xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx13d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx13e).

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x d) xx xxxxxxx xxxxx, žáky xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx nebo školského xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx svého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13f).

(4) Xxxxxx, xxxxx získaly předchozí xxxxxxxx xx xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx promíjí xx xxxxxx přijímací zkouška x xxxxxxx jazyka, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Znalost xxxxxxx jazyka, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v daném xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx se vzdělávaly xxxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx podmínek x způsobu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx český xxxxx x literatura x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx žáky, kteří xxxx dětmi osoby xx xxxxxx příslušností xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx právo xxxxxx xx území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxx13), dlouhodobě xxxxxxxx x xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výuku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žáků,

b) xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx země xxxx původu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx výukou x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 písm. a) x pro xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx formu, xxxxx x organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x).

Práva a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx xxxx

§21

Xxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx zástupců dětí x xxxxxxxxxxx žáků

(1) Xxxx a xxxxxxxx xxxx právo

a) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x průběhu a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx zletilí,

d) xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxx xx nich xxxxxx, xxxxxxxx v xxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx radu x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx školská xxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zabývat x xxx stanovisko k xxx odůvodnit,

e) xxxxxxxxxx xx xx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž jejich xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx vývoje,

f) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx a) x x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nezletilých xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x xxxxxxx zletilých žáků x xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zletilým xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x zákonných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řádně xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x pokyny xxxxx x xxxxxxxxx zařízení x ochraně xxxxxx x bezpečnosti, x xxxxx byli seznámeni,

c) xxxxx pokyny pedagogických xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy a xxxxxxx nebo vnitřním xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx x studenti xxxx xxxx xxxxxxx

x) informovat xxxxx x školské xxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zdravotních xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx skutečnostech, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dokládat xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx řádem,

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 x 3 x xxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx žáků xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx xx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení,

b) xx xxxxxxx ředitele xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávání xxxxxx nebo žáka,

c) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx vzdělávání,

d) dokládat xxxxxx nepřítomnosti xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx řádem,

e) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §28 xxxx. 2 x 3 x xxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dítěte x xxxx, x xxxxx x těchto xxxxxxx.

Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pracovníci mají xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxx

x) xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxxx nátlakem xx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zasahováno v xxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx x xxxx vzdělávání při xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxx do xxxxxxx rady,

e) na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§22b

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx pracovníků

Pedagogický xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx práva dítěte, xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx bezpečí x xxxxxx xxxxxx, xxxx x studenta a xxxxxxxxxx xxxx formám xxxxxxxxxx chování xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x podporovat xxxx xxxxxx,

x) zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx styku,

f) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxx xxxx žáka informace xxxxxxx x xxxxxxxx x vzděláváním.

§22b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 101/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx

§23

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se organizačně xxxxx xx třídy, xxxxx odborná xxxxx xx studijní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxx skupiny a xxxxxxxx všech xxxx, xxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx nacházet xx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx činnost školy, xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx a xxxxxxxx xx třídě, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx a studentů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx školy, a xx xxx xxxx xxxxxxxxxx podle §161 xx 162.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x studentů stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx počtu 4 xxxx, žáků a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§24

Školní xxx

(1) Školní xxx xxxxxx 1. xxxx x xxxxx 31. srpna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Školní xxx se člení xx xxxxxx školního xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx prázdnin. Období xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx. Umožňuje-li xx xxxxxx věci, xxxxxxx školy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx volného xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx školního roku, xxxxx, xxxxx a xxxxxxx školních prázdnin, xxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx, x organizaci školního xxxx x xxxxxxxx xxx úpravu provozu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Základní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx odborné xxxxxxxxxx xx uskutečňuje x xxxxx, večerní, xxxxxxx, xxxxxxxxx x kombinované xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxx formou xxxxxxxxxx výuka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x pětidenním xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx roku,

b) xxxxxxx xxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx několikrát x xxxxx x xxxxxxx 10 až 18 xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zpravidla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx samostatné studium xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 200 xx 220 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx školním xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x individuálními konzultacemi,

e) xxxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x 1 rok xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§26

Vyučovací hodina

(1) Vyučovací xxxxxx x základním, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 45 xxxxx. Xxxxxxxxx hodina xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx 60 minut. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx délku xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dělit x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx pro základní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 22 xxxxxxxxx vyučovacích hodin, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nejvýše 26 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x šestém x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 x x xxxxx x xxxxxxx ročníku xxxxxxx 32 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx stanoví počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx 35 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týdně; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx vzdělání, v xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouška, xxxxxxx 40 povinných xxxxxxxxxxx xxxxx týdně; x případě xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 46 povinných xxxxxxxxxxx xxxxx týdně; v xxxxxxx xxxxxxxxx výcviku x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 40 xxxxxxxxx vyučovacích hodin xxxxx.

(3) Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x akreditované xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin x xxxxxxxxxxxx ročnících.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx potřeby

(1) Ministerstvo xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx základní x střední xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doložku na xxxxxxx posouzení, xxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a učebním xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx schvalovací doložku x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Seznam xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Věstník") x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Školy xxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x seznamu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x učební xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx, rámcovými vzdělávacími xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx strukturou x xxxxxxx xxxxxxxx pedagogickým x didaktickým xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx přípravných xxxx (§47) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx učebnice x xxxxxx texty xxxxxxx x seznamu xxxxx odstavce 1. Xxxx prvního ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx tříd xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, žáci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx x učební xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Žákům xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx v §16 xxxx. 9 xxxx xxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx xx středních xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku.

(5) Ředitel xxxxxxx xxxxx zřizuje xxxx učebnic x xxxxxxxx textů, a xx nejméně pro 10 % xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žákům x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, žákům x xxxxxxxxxx azylanta, osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxx účastníka xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxxx nouzi14), xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx základních xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx, xxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 a xxxxx uvedeným x §16 odst. 9 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§28

(1) Xxxxx x školská xxxxxxxx xxxxx podle povahy xxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedené v §147,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) doklady o xxxxxxxxx xxxx, žáků, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) vzdělávací xxxxxxxx xxxxx §4 xx 6,

e) výroční xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx,

x) třídní knihu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poskytovaném xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx řád xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x pedagogických xxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x mzdovou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx evidenci15) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.16)

(2) Xxxxxx xxxxxxx školy xxxxx povahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx x dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxx xxxxx dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození x místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx, žák xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x předchozím vzdělávání, xxxxxx xxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx,

x) obor, xxxxx x xxxxx vzdělávání, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx zahájení xxxxxxxxxx ve xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, žáka xxxx xxxxxxxx uvedeném x §16, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §16, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x o zdravotních xxxxxxxx, které by xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx ukončení vzdělávání xx xxxxx; xxxxx x xxxxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole ukončeno,

i) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, a adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx spojení.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx dítě, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx mít vliv xx poskytování školské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x znevýhodnění xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §16, údaje x xxxxxxxxxx nadání, xxxxx x xxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §16, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského zařízení,

e) xxxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxx, xxx xxxx student xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx změna xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozhodné xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x dokumentace x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oprávněny xxxxxxxxxx osobám, které xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem18).

(5) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx statistické xxxxx a pro xxxxx plnění dalších xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení x ze xxxxxxxx xxxxxx s výjimkou xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 písm. x) a i) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x); xxxxx uvedené x odstavci 2 xxxx. f) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x školních matrik a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě jím xxxxxxx xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo, předávají xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí také xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x školní xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx, způsob a xxxxxxx předávání údajů x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x školní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výpisů x vysvědčení, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x absolutoriu. Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx listech x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx vždy xxxxx rodné xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx jí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x absolutoriu x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx19) x xxxx veřejnou xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx přípustné xxxxxxxx opravy zápisu. Xxxxxxx xx vysvědčeních, xxxxxxxx listech a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §171 xxxx. 3 xxxx xxxxx vydávají xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx, xxxxx výše xxxxx xxxxxxxxx 100 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání stejnopisů x xxxxx vysvědčení, xxxxxxxx listů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx listů x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.20)

Bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxx x školská xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přihlížet x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebám xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxxx vývoj a xxx předcházení vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx, žáků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x s xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostech x xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dětí, žáků x studentů xxx xxxxxxxxxx ve školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx evidenci xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx, x xxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, vzor xxxxxxx x úrazu x xxxxx orgánů x institucí, xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostech

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxx klasifikovanými jako xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, pouze xxx dohledem osoby x odbornou způsobilostí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx65) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo biologickým xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxx žáci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx, prachy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, středním x zájmovém xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x s xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) podmínky nakládání x xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a biologickým xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx, vnitřní xxx x xxxxxxxxxxx xxx

§30

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řád. Xxxxxx xxx x vnitřní xxx xxxxxxxx

x) podrobnosti x xxxxxx xxxx x povinností xxxx, xxxx, studentů a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxxxxxx xx škole xxxx školském xxxxxxxx,

x) xxxxxx x vnitřní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxx diskriminace, xxxxxxxxxxxx xxxx násilí,

d) podmínky xxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx řád xxxx vnitřní řád xxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mobilních xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nezbytném xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Školní řád xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ředitel xx xxxxxxxxxx místě xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, žáky x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx odborné xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx žákům x xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx střední xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vystupovat xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žákem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx na jedné xxxxxx a právnickou xx xxxxxxxx osobou xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx sjednaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zaváže xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx studium x xxx či xxxxxxx xx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnickou či xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx studia, a x tomto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx57). Xxx xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxx patnáct xxx a ukončil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx zavázat xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uzavřená xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonný zástupce xxxx.

Xxxxxxxx opatření

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou pochvaly xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx opatřením xx xxxxxxxxx vyloučení xxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, x další xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx, jiná xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xx uložit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxx učitel. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro udělování x ukládání těchto xxxxxxx kázeňských xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxx xxxx vnitřním xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x vyloučení xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx zvláště xxxxxxxxx zaviněného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochrannou xxxxxxx a preventivně xxxxxxxxx péči. X xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu, x xx nejdéle xx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx se xxx xxxx student x xxxxxxx zkušební xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx vyloučit xxxx xxxxxxxx ze xxxxx pouze v xxxxxxx, že splnil xxxxxxxx xxxxxx docházku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a úmyslné xxxxxxx útoky xxxx xxxx studenta xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žákům xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) O podmíněném xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx o xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do jednoho xxxx ode xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx provinění xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xx klasifikováno xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.21) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x vyloučení, nestanoví-li xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Dopustí-li se xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, oznámí ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxx, xx xx x xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx

§32

(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx x obsahem xxxxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdraví, psychický xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx či poškozujících xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravou xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx potraviny, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabízet x xxxxxxx nebo prodávat xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, pokud se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx kvality, xxxxxxx xxxx dostupnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu činnosti xxxxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jménem x xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uskutečňování projektu.

(3) Xxxxxxx o partnerství xxxxxxxx xxxxxxx:

x) určení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) obsah x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne, x pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pravidla, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závazků xx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx stranami.

(4) Xxxxxxxx x partnerství xxxxx xxx dohodnuta pravidla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx týkajících se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxx uzavírání těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx, jinak je xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx právnická osoba xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o partnerství xxxxxxxx.

(6) Xx uzavírání xxxxx x partnerství x xxxxxx vztahy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21a). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21b) xxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx.

(7) Xx programy xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x programech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§33

Xxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání

Předškolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx věku, xxxxxx xx na xxxx xxxxxxx citovém, xxxxxxxxx a tělesném xxxxxxx x na xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxx pokračování ve xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx vyrovnávat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Organizace xxxxxxxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxxxxx vzdělávání se xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx zpravidla xx 3 xx 6 xxx, nejdříve xxxx pro děti xx 2 xxx. Xxxx xxxxxx 3 xxx nemá xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nárok. Xx počátku xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx dni, kdy xxxx dosáhne xxxxxx xxxx věku, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxx školního xxxx xx koná x xxxxxx od 2. xxxxxx do 16. xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx školy x dohodě se xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx způsobem v xxxxx xxxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxx xx mateřské xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xx mateřské školy xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx začátkem xxxxxxxx xxxx dosáhnou xxxxxxx xxxxxxx roku xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§179 xxxx. 3) xxxx xxxx umístěné x tomto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Obecní xxxx xxxx, xx xxxxxx území xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, poskytuje xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dětí xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.22)

(6) O xxxxxxx xxxxxx uvedeného x §16 xxxx. 9 xxxxxxxx ředitel mateřské xxxxx na základě xxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxxxx lékaře.

(7) Xxxx může xxx xxxxxxx x předškolnímu xxxxxxxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx určit xxxxxxxxx školu xxxx xxxx odloučené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnavatele. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxxxxxx odstavce 2 xx 4 x §35 odst. 1. X přijetí xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxx stát, kraj, xxxx xxxx xxxxxx xxxx, a x xxxxxxxxx případech rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx předem, x xx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(9) Xx xxxxx mateřskou xxxxx xx xxxxxxxx mateřská xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx především xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx stavbou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Vzdělává-li se xxxx x xxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxx xxxx, než xxxxxxxx xxxxxxx, x němž xx vzděláváno, xxxx xx ve zbývající xxxx vzdělávat xxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nejvyšším xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 odst. 1 xxxx. x).

(11) X měsících červenci x xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx děti x xxxx mateřské xxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx dětí xxxxx xxxx první xx nevztahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx však xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x témž okamžiku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§34a

Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsoby jejího xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 90 xxx, x na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 90 dnů. Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 90 xxx, x xx účastníky xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx11). Xxxxxxx předškolní xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx děti s xxxxxxxx xxxxxxxxx postižením.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx x předškolnímu vzdělávání (§34 xxxx. 2) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxx předškolního vzdělávání xxxxxx. Dítě, xxx xxxxx xx předškolní xxxxxxxxxx povinné, xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx zřízené obcí xxxx svazkem xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx obvodu, x xxxx má xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx cizince xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx jinou mateřskou xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Xx-xx dítě xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx tuto xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spádové xxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pracovních xxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx připadají xx období školních xxxxxxxx x souladu x organizací xxxxxxxx xxxx v základních x středních školách; xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx se termín xxxxxxx prázdnin určuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vyhláškou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx vzdělávat xx x mateřské xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx první x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx uvolňování xxxx ze vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxx xxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxx způsobem xxxxxx povinnosti předškolního xxxxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx denní xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx školy,

b) xxxxxxxxxx x přípravné xxxxx xxxxxxxx školy x xx třídě xxxxxxxxxxx xxxxxx základní školy xxxxxxxxx xxxxx §47 x 48a,

c) vzdělávání x zahraniční xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §38a.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxx xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx učinit nejpozději 3 měsíce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§34x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§34x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx dítě individuálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději 3 xxxxxx xxxx počátkem xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx roku xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx x individuálním xxxxxxxxxx xxxxxx doručeno řediteli xxxxxxxx školy, kam xxxx dítě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, x příjmení, xxxxx xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx dítěte, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxx individuálně vzděláváno,

c) xxxxxx xxx individuální xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ředitel xxxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx vychází z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx předškolní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx škola ověří xxxxxx osvojování očekávaných xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; způsob a xxxxxxx ověření, xxxxxx xxxxxxxxxx termínů, stanoví xxxxxx řád tak, xxx se ověření xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 3. xx 4. xxxxxx xx xxxxxxx školního xxxx. Xxxxxxx zástupce dítěte, xxxxx xx individuálně xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ověření.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x předškolnímu vzdělávání, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákonný xxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xxxxx dítěte u xxxxxxx xxxxx odstavce 3, a xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxx o ukončení xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte podle xxxxxxxx 5 xxxxx xxxx opětovně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzděláváním xxxxxx xxxxx zákonný xxxxxxxx dítěte, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxx xx činnost xxxxxxxx xxxxx, do xxx xxxx dítě přijato x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§35

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxx omluvy xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx delší než xxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx narušuje provoz xxxxxxxx xxxxx,

x) ukončení xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zákonný xxxxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (§123) xx xxxxxxxxxx termínu x nedohodne s xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx předškolní xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mateřské xxxxx, xxxxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, jejich stravování x další speciální xxxx x xxxx.

ČÁST TŘETÍ

POVINNOST XXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

POVINNOST XXXXXX XXXXXXXX

§36

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Školní docházka xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxxx školního xxxx, x němž xxx xxxxxxx sedmnáctého xxxx věku (xxxx xxx "povinná xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx školní xxxxxxxx se vztahuje xx xxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 90 dnů. Dále xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávněni pobývat xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany11).

(3) Xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx není povolen xxxxxx. Xxxx, které xxxxxxx šestého xxxx xxxx v xxxx xx září do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx roce, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyspělé x požádá-li x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Podmínkou přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx od xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x plnění povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx doporučující xxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dítě k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx v době xx 1. xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx škole xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx obcí se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§178 xxxx. 2), v xxxx xx xxx místo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx spádovou xxxxx. Xxxxx xx xxxx přijato xx xxxxx xxx spádovou xxxxx, oznámí xxxxxxx xxxx xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němž xx xxxx zahájit povinnou xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plní povinnou xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx škole zřízené xxx tomto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx škole xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx školském xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx školské xxxxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx.

(7) Xxxxxxx spádové xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žáky xxxxxxxx v tomto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy, ochranné xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx rejstříku.

(8) Obecní xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx základní xxxxx, poskytuje této xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx.

§37

Odklad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx dítě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx o xx xxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx §36 odst. 4, odloží xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posouzením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx roku, x němž xxxx xxxxxx xxxx rok xxxx.

(2) Při xxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x možnosti odkladu xxxxxxx xxxxxx docházky.

(3) Xxxxx xx u xxxx x xxxxxx xxxx plnění povinné xxxxxx docházky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žákovi xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odložit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rok.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x možných xxxxxxxxx xxxxxx plnění.

§38

Xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx x zahraničí, x zahraniční xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx

(1) Žák xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také

a) xx škole xxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xx xxxxx zřízené xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx uskutečňující xx xxxxx České xxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávacího programu, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx, právnickou osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx cizím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x rejstříku xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx24a) (dále jen "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) nebo d), xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx individuální xxxxx.

(3)&xxxx;Xxx, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx docházku xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) xxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Žák, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), musí xxx zároveň xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx školy zapsané x Xxxxx xxxxxxxxx xx rejstříku škol x školských xxxxxxxx, xxxxxx zvolil xxxxxxx xxxxxxxx žáka.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx xxxxxx docházky způsobem xxxxxxxx v odstavci 1 xxxx 2, xxxxxx místa xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x adresu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. a), b) xxxx x) xxxxxxxxxx xx dvou týdnů xx xxxxxxxx žáka xx xxxx xxxxxx.

(5) Xxx, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 a xxxxxxxx je žákem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx školy xxxxxxx x Xxxxx republice xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxx xxxx zkoušky, xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxx škole xxxxxxx v odstavci 3, xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx zkoušek xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx, který x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxx vzdělávajících xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škole xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx pololetí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání. Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní docházku xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx z vybraných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.

(6) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele vzdělávání x xxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), jehož obsah, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx, a to x rozsahu xxxxxxxxx xx smlouvě,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o výsledcích xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx pobývají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 90 xxx, a xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx České republiky xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 90 xxx, pokud xxxx xxxxxxxx školní docházku xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, podmínky xxx poskytování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. c) xx povoluje s xxxxxxxxx xx 1. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Xxxxxx x povolení plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §38 xxxx. 1 xxxx. x), x xx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x němž má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx tato xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, podává žádost xxxx zřizovatel.

(3) K xxxxxxx xxxxxxx připojí

a) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx název, sídlo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, bude-li xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předmět xxxxxxxx xxxxx x vznik, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo název, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx zřízena xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xx o xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České republiky xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárním xxxxx xxxxxx státu, xxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxx a předmět xxxxxxxx školy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx školní docházku,

c) xxxxxx xxxxxxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxx písmene b) xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx x xxxxx cizím xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxx že xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx dokladům x xxxxxxxx vzdělání xxxx x xxxxx cizím xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vzdělání, xxxxx xxxxx vydává, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx,

x) rámcový xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k prostorám, x xxxxx bude xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx osvědčující, že xxxx xxxxxxxx lze x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x nejvyšším xxxxxx xxxxx žáků x xxxxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 písm. x), x) xx f) xx předkládají x xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx kopii. K xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx škole xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx docházky,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programy; xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxx xxxx účely xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §2, xxxx

x) xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx materiální xxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx škol, zapisovaných xx rejstříku xxxx x školských zařízení.

(6) Xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx povinni

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x vydaným povolením x s právními xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xx xxxx, xx které xx xxxxxxxx povinná školní xxxxxxxx podle §36 xxxx. 2, budou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem uvedeným x §38 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx spádové xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx §38 xxxx. 4,

x) xxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx údajů, xx xxxxxxx kterých bylo xxxxxx povolení,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i x českém xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx jazykem xxxxx xxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dané xxxxx.

§38x vložen právním xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§38x

(1) Povolení xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx skutečností xxxxxxxxx x §38a xxxx. 5 xxxx. x) až x),

x) xxxxx nebo její xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38a xxxx. 6, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxx nedoložila doklady xxxxx §38a odst. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle §38 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx neposkytuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku výuku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxx xxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx počet xxxxxxx x žádosti podle §38a xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx neumožňuje xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx písmen x) x x), xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx daná xxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxx-xx škola xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§39

Plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve střední xxxxx

(1) Xxx, xxxxx xxx v průběhu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx x xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx škole.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx střední xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spádové základní xxxxx, xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zvolil zákonný xxxxxxxx, x to xx souhlasem xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxx způsob xxxxxx xxxxxxx školní docházky

§40

Druhy xxxxxx způsobu plnění xxxxxxx xxxxxx docházky

Jiným xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) individuální xxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxxxx bez pravidelné xxxxxx ve vyučování xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) X povolení individuálního xxxxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxx školy, xxx xxx xxx přijat x xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx zástupce xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx bydliště, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx období, xxxxxxx, xxxxxxxxx pololetí, xxx xx xxx žák xxxxxxxxxxxx vzděláván,

c) xxxxxx xxx individuální xxxxxxxxxx xxxx,

x) popis xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žáka,

e) xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx individuálně xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx individuální xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx materiální x xxxxxxx zdraví xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx vzdělávat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx se x žáka ve xxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx vzdělání,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, podle xxxxx xx má žák xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx podmínek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 odpovídá xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žák koná xx každé pololetí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx škole, do xxx byl přijat x plnění xxxxxxx xxxxxx docházky.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, určí xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, xxx hodnocení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx zákonný xxxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žáka, xxxx xx 8 xxx xx konání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx žáka; byl-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoušení žáka.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxx xx vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx žáka,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 5 x 6, nebo

e) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xx příslušného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx x základních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 x 6, speciálních xxxxxxx x speciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomůcek xxxxx §16 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxx xx xxxxxxx školy, do xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky.

§42

Xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x hlubokým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví krajský xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx dítěte se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx takový způsob xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Krajský xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx pedagogickou x xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx možností xxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx

§43

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školního xxxxxxxxx xx školním xxxx, x xxxx dokončí xxxxxxxx xxx povinné xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX VZDĚLÁVÁNÍ

§44

Cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vzdělávání xxxx x xxxx, xxx xx žáci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx fyzické i xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx schopnosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx vědomostmi x dovednostmi při xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx životní xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Stupně vzdělání

(1) Stupeň xxxxxxxxxx xxxxxxxx získá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxxxx. Stupeň xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx získá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx získání základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§55 odst. 3).

(2) Xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx získá žák xxxxxxx xxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx ředitel školy, x to v xxxxxxx x §36 xxxx. 4, x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx školy xx xxxxxxxx stanovených v §36.

(2) Xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx škole xx 9 xxxxxxx x člení xx xx xxxxx stupeň x druhý stupeň. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx prvním až xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ročníkem. X xxxxxxx, xxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx 9 xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx všechny xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x §16 odst. 9, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem, může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x druhý stupeň xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx třídy xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx, xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6), x xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxxxx děti, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Přípravnou xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx x ní xxxx vzdělávat xxxxxxx 10 dětí. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy obcí, xxxxxxx obcí x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx přípravných xxxx xxxxxxxxxxx registrovanou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx zvláštního práva xxxxxxxx církevní xxxxx6), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx nezbytný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X zařazování xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x přípravné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§48

Vzdělávání xxxx xx xxxxxxx těžkým x xxxxxx mentálním xxxxxxxxxx, xx souběžným postižením xxxx vadami x x xxxxxxxx

(1) Žáci xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a to xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx v základní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx na xxxxx stupeň x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx tvořen xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, druhý stupeň xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální

(1) Zřizovatel xxxxxxxx xxxxx speciální xxxx xxxxxx třídy xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v základní xxxxx speciální dětem xx středně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxx xxxx s xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stupně základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xx nezbytný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx je ke xxxxxxx třídy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kraj xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X zařazení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální xxx xxxxxxx dítě xx školního xxxx, x xxxx xxxxxxx 5 let xxxx, xx zahájení xxxxxxx xxxxxx docházky, a xx x x xxxxxxx školního roku. Xxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 4 x xxxxxxx 6 xxxx.

(4) Vzdělávání x xxxxxxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 školní xxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2009 Xx. x účinností xx 5.3.2009

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§49

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx školy, xx xxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x této skutečnosti xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx školy, x xxx xxx přestupuje. Xxxxxxx xxxxx, x xxx xxx přestupuje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx poté, xx se xxxxxxxx x přijetí žáka xx xxxxx školu, xxxxxxxx xxxx školy xxxxx xxxxxxxxxxx žáka xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro žáky xxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xx vzdělávacího programu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx školy xx xxxxxxx informovat zákonného xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx ve vzdělávacích xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žáka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx žák xxxxxxxxxx xxxx xxx převeden, xxxxxxxx xxx vyrovnání xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx výchovy xxxxxx22a), xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx střídavě xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mu vysvědčení xxxxxxxx škola, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx školního xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, hodnocení výsledků xxxxxxxxxx žáka xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx škol, x xxxxx se xxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx škol xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2, vyžádá xx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §41, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx žákovi xxxxxxxxxx.

§50

(1) Zákonný xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx pro uvolňování xxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx neúčasti xxxx xx vyučování xxxxxxx školní xxx.

(2) Xxxxxxx školy může xx zdravotních nebo xxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxx žáka xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z vyučování xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáka v xxxx vyučování xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx výchova ředitel xxxxx uvolní žáka x vyučování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx žák xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxx xx xxxxxx xxx. Xx první xxxx xxxxxxxx vyučovací xxxxxx xxxx xxx žák xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx nemůže xxx xxxx zdravotní xxxx xx dobu xxxxx xxx dva xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx možnostem žáka, xxxx mu xxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx xxxxx §18. Zákonný xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vzdělávání podmínky.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxx a xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx známou xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx výzvy nesdělí, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx danou xxxxx, přestává xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx žákovi xxxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žákovi xxxxx z vysvědčení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klasifikačním xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obou způsobů. X způsobu hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odlišným xxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) X žáka x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Výsledky vzdělávání xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx.

§52

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prospěl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx. Xx vyššího xxxxxxx postoupí x xxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x žák xxxxxxx xxxxxx základní xxxxx, xxxxx xxx x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to bez xxxxxx xx prospěch xxxxxx žáka.

(2) Xxxxx-xx xxxx hodnotit na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx xxx xxxx hodnocení xxxxxxxx termín, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx xx první xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx hodnotit xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx pololetí xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxx hodnotit xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí bylo xxxxxxxxx nejpozději do xxxxx září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. V xxxxxx xxxxxx xxxx xx doby hodnocení xxxxxxxxxx žák xxxxxxxxx xxxxx ročník, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnocení xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pololetí, může xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx se o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx, požádat xxxxxxxx xxxxx o přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka; xx-xx vyučujícím žáka x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, krajský xxxx. Xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx dohodnutém xx xxxxxxxx zástupcem žáka. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ředitele xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu.

(5) X xxxxxxx, xx xx žádost x xxxxxxxxxxx výsledků hodnocení xxxx týká xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx žáka x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovených podle §30 xxxx. 2. X případě zjištění xxxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxx školy nebo xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; nebyla-li xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx úřadu.

(6) Žák, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx druhého pololetí xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx hodnocen. Xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx základní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx žákovi xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce a xx xxxxxxx doporučujícího xxxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na to, xxx xxx xx xxxxx stupni xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxx devátých xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx daném xxxxxx základní xxxxx xxxxx neopakovali ročník, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výchovného xxxxxxxx, konají xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx x xxxxxx dni xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx, xxxxx nevykoná xxxxxxxx zkoušku úspěšně xxxx xx x xxxxxx konání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx může ředitel xxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku. Xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ročníku.

(4) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 na xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se na xxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§54

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání je xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx devátého, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ukončení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx čtvrtého ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx vysvědčení xxxxxx xx úspěšném xxxxxxxx kursu xxx xxxxxxx základního vzdělání. Xxxx vysvědčení jsou xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx stupně základního xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxxx, nebo xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku x xxxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxx školy 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx školního xxxx. Žák, který xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zkoušku nebo xxxx hodnocen x xxxxxxxxx termínu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxxxx xxx přijat xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx nezískal xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v žádosti xxxx zákonného zástupce x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx žák xxxxxxx xxxxxxxxxx roku xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx. 9 xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx roku, x xxxx xxx xxxxxxx dvacátého xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy speciální xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věku. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxx pobočkou x pobočkou pro xxxxxx xxxxx Prahu.

(3) Xxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x krajským xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání. Xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx zajistí xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dostupnost xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§56

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxx uskutečňovat xxxxxxxxxx x přípravných xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx docházce x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx získání základního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx formě vzdělávání.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA X

XXXX A XXXXXX XXXXXXXXX VZDĚLÁNÍ, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX, JEHO XXXXXXXXXX A PRŮBĚH

§57

Cíle xxxxxxxxx vzdělávání

(1) Střední xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, schopnosti, postoje x hodnoty xxxxxxx x základním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx jedince. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxx xx všeobecným xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orientaci. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro plnoprávný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxxx x celoživotní xxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyvinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vhodné x xxxxx, xxxxxxx xxx, že

a) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školní xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx záměrů xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xx praktické vyučování xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx také xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xxxxx mají oprávnění x xxxxxxxx související x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx účast xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zabezpečují xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x stáže pedagogických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx vytvořit xxxxxxx xxxx xx zaměstnavatelů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnavateli podle xxxxxxxx 2.

§58

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx vzdělání,

b) střední xxxxxxxx x výučním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vzdělání xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 xxxx xxxx 2 xxx xxxxx xxxxx vzdělávání.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx úspěšným ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 2 xxxx 3 xxx denní xxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§84).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou získá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 4 xxx xxxxx xxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§83) v xxxxx 2 xxx xxxxx xxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou (§85).

(5) Vláda stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem, xxxxx x xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x středního vzdělání x maturitní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x studijní xxxxx podle předchozích xxxxxxxx předpisů a xxxxx xxxx xx xxxxxxx na jednoho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx ke vzdělávání xx střední škole

§59

Podmínky xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx střední škole

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx základní vzdělávání xxxx splněním xxxxxxx xxxxxx docházky, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, x kteří xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx prokázáním vhodných xxxxxxxxxx, vědomostí, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ředitelem xxxxx; xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx jedno kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx. První xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx; xxxxxx vyhlášení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx školského xxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx x jiném termínu, xxxxxxxxxx však do 31. xxxxx.

(2) Ředitel xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) jednotná kritéria xxxxxxxxx xx oboru xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx a formy xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) školní xxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx pro první xxxx přijímacího řízení xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) jednotná kritéria x předpokládané počty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího programu.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 zveřejní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přijímacího řízení. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxx přijímacím xxxxxx xx zkráceného studia xxx xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 xx xxxxxxxx zkouška xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx nezletilého uchazeče xxxxxx přihlášku xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx případech xxxxx přihlášku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uchazeče s xxxxx podáním.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx a zveřejní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou doklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx posudku x splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx.

(4) Xxx první xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uchazeč xxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, uvede xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx x oboru xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx přihlášku.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx řediteli xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx škola Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx 10 xxx xx termínu xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§60x

Xxxxx x forma xxxxxxxxxxx zkoušek

(1) Přijímací xxxxxxx ověřují předpoklady xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou konají x xxxxxxxxxx dnech x xxxxxx od 12. xxxxx xx 28. xxxxx; xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx konají x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 22. xxxxx xx 30. xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rámcovému vzdělávacímu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zkouška xx xxxxxx z xxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxxxx oboru Český xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx a její xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnocení jednotné xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Přípravu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x jeho pověření Xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx §80b. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x oborech vzdělání xx xxxxxxxxxx jednotnou xxxxxxxx; Xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx obsahuje za xxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xxxx rodné xxxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx školského poradenského xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x uzpůsobení xxxxxxxx xxx konání jednotné xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx §20 odst. 4, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ověřit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxx. X rámci xxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovuje xxxxxxx školy.

§60c

Organizace přijímacích zkoušek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx v prvním xxxx xxxxxxxxxxx řízení, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx a xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Český xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Matematika x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx konat xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxx termínu xx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 odst. 7 xxxx xxxxx. Xxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx jednak xxx xxxxx xxxxxx šestiletého x osmiletého xxxxxxxx, xxxxxx xxx ostatní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx formy vzdělávání.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uchazečům pozvánku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx termínem xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Uchazeč, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx do 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx měl xxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx náhradním xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nedostavil x xxxx neúčast xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 3 dnů řediteli xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxx uchazeče, xxxxxxxxx xxxxxxx příslušného školského xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy. Náhradní xxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, náhradní termín xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx termínu konání xxxxx přijímací xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxx oboru xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx důvodem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx vzdělání xxxxxx x rámci xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx různých xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§60x

Xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x předchozího xxxxxxxxxx,

x) výsledků xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dalších skutečností, xxxxx osvědčují xxxxxx xxxxxxxxxx, vědomosti x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xx xx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx xxxxxx uchazečem xxxxxx xxxxxxx 60 %; x xxxxxxx přijímacího xxxxxx do oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravou xxxxxxx 40 %. Xxxxxxxx xx xx celkového xxxxxxxxx započítává xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škole, xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx. Další hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovit hranici xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx zkoušce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezbytné xxxxxxxx xxx přijetí.

(3) Xxxxx xxxxxxxx dosažených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při přijímacím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx kritéria xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60x vložen xxxxxxx předpisem č. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§60e

Rozhodnutí o xxxxxxx x doručování xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx oborů vzdělání xxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §60b xxxx. 1 x xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uchazečům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nepřijetí. Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uchazečů x nepřijatým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxx nezletilých uchazečů xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 22. xxxxx xx 30. dubna.

(3) Xxxxxxxx uchazeče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxx xxxxx xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§60e xxxxxx právním předpisem x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§60x

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ředitel xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx termíny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; současně xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě uchazečů, xxxxx jednotnou xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Školní xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 14 dní xx vyhlášení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x počtu xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx vzdělávání, x to způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§60g

Zápisový xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx podle §83 xx 85 a xx vzdělávání xxxxx §25 xxxx. 2 xxxx. b) xx x).

(2) Uchazeč, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 15. března. X ostatních případech xxxx na žádost xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx zástupce zápisový xxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx pobytu xxxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sídla xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, pokud na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx školní xxx, xxxxxx jeden zápisový xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x obsah xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) podrobnosti o xxxxxxxx zápisových lístků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Svůj xxxxx xxxxxxxxx se x dané xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odevzdáním xxxxxxxxxx lístku řediteli xxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho přijetí xx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 10 pracovních xxx xxx dne oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx považuje xx xxxx odevzdaný, xxxxx xxx v xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nezbytných případech xxxxxxxx úmysl vzdělávat xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx výchovy.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xx střední xxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxxx posledním xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxx škole. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx uchazeč xxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx. Xxxxxxx může vzít xxxx xxxxxxxx lístek xxxxxxxxx x přijímacím xxxxxx podle §62 xxxx 88, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx §62 xxxx 88; xx xxxxx xxxxxx uchazeče xx xxxxxxx věty xxxxx x xxxxx.

§60x vložen xxxxxxx předpisem č. 178/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§61

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x osmiletého gymnázia

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ročníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a osmiletého xxxxxxxx.

(2) Xx prvního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx školním xxxx úspěšně xxxxxx xxxxx ročník xxxxxxxx xxxxx xxxx druhý xxxxxx nižšího stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ročník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx základní xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žáci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nižšího xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxxx §60 xx 60g.

§62

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Při přijímacím xxxxxx xx oborů xxxxxxxx, v xxxx xx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §6060g, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) První kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 x 3 vyhlásí ředitel xxxxx do 31. xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střední školy xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou xx 30. xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pracovních xxxxx x období xx 2. xxxxx xx 15. ledna; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovních xxxxx od 2. xxxxx xx 15. xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx první xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uchazeči xxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče sdělení x xxxxxxxx talentové xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 20. xxxxx; x případě xxxxx xxxxxxxx Gymnázium xx xxxxxxxxx přípravou xx 20. xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, koná-li xxxxxxx zkoušku v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravou.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijatých xxxxxxxx x vydá rozhodnutí x nepřijetí xxxxxxxx x xxxxxx xx 5. xxxxx xx 15. února; v xxxxxxx oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxx §60e.

(6) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, obdrží x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou, zápisový xxxxxx v této xxxxxxxx xxxxx, a xx nejpozději xx 30. xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx x uvedeném xxxxxxx xxxxxxx úřad.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §60a. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, na které xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání ve xxxxxxx škole

Ředitel xxxxx xxxx uchazeče xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx ročníku vzdělávání xx střední xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx vzdělávání stanovit xxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx obsah, xxxxxx, formu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx něhož bude xxxxxxx xxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, náležitostí a xxxxxxx přijímacího xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zkoušce, způsob xxxxxxxx, formu x xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx, způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx předávání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §60a odst. 6, x způsobu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60b odst. 3 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx obsažených, xxxxxxxx xxx uzpůsobení xxxxxxxx xxx konání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x přijímání xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§65

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx se člení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, cvičení, učební xxxxx x odbornou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx nebo umělecká xxxxx x sportovní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, které mají xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx školou xxxxxxx x xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, péči x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x mladistvých, x xxxxx předpisy o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx způsobilostí xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx61) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prachu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, směsí x prachů uvedených xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Průběh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§66

(1) Xxxxxxx se xxxxx xxxxx střední xxxxx xxxxxx xxxx školního xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx školy, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, přerušení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx §70, x to xx xxxxxxx písemné xxxxxxx. Xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx souhlas žáka.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x kritéria jejího xxxxxxxxx.

(4) O xxxxxxxx xxxx střední xxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, do které xx xxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx dojít xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x určit xxxx xxxxx, rozsah, xxxxxx a kritéria xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, z xxx xxxxxxxxxx, xxxx předcházejícím xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. O xxxxxxx xxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ředitele xxxxx, z níž xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx pracovních xxx poté, co xx dozvěděl x xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx žáka ze xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx let. Po xxxx přerušení xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx ředitele xxxxx xx vyšším xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx žádost ukončí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxx.

(6) Ředitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání žákyni x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx pracích zakázaných xxxxxxxx ženám a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těhotenství xxxxxx.

(7) Ředitel xxxxx xxxx žákovi, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x který xx xxxxx druhého xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx být xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků x xxxxxx xxxxxxxxx x žádosti; xxx, xxxxx plní povinnou xxxxxx docházku, x xxxxxx xxxxxxxxx opakuje xxxxxx xxxx.

§67

(1) Zletilý žák xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx žáka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 kalendářních xxx xx počátku jeho xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ředitel xxxxx xxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx zdravotních, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xxxx uvolnit z xxxxxxxxx určitých činností, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx žák nebude x některých předmětech xxxxxxxx. Xxx nemůže xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx absolventa. X xxxxxxxx tělesná xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx žáka x xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx registrujícím xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx uvolněn xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo na xxxxxx xxx. Žák xxxx x xxxxxxxx, x něhož xxx xxxxx uvolněn, hodnocen.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka xx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.

§68

(1) Žák, který xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx zanechat xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx doručeného xxxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Žák xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx tohoto sdělení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o zanechání xxxxxxxxxx, pokud xxx x den xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx žák, xxxxx splnil povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ředitel školy xxxxxxx xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedoloží xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx posuzuje, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx posledním dnem xxxx lhůty; tímto xxxx xxxxxxxx být xxxxx xxxxx.

(3) Xxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušného xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx nevykonal opravnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx opakování xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx vydává žákovi xxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na vysvědčení xx vyjádřeno xxxxxxxxxxx xxxx slovně xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnocení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx žádost xxxx xxxxx, zletilého žáka xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx postoupí xxx, xxxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx povinných xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx programem, s xxxxxxxx předmětů, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x odborných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxx hodnotit xx xxxxx prvního xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, aby xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do konce xxxxxx. Není-li možné xxxx hodnotit ani x náhradním xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx pololetí xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze v xxxxxx xxxxxxxx xxx x náhradním termínu, xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx žáka xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx školy pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, aby xxxxxxxxx xx druhé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx konce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx termínu, xxxxxxxxx.

(7) Žák, který xx konci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše xx 2 povinných xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prvního pololetí xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx příslušného školního xxxx x termínu xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx. Xxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Žák, xxxxx xxxxxxxx opravnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neprospěl. Ze xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx termín xxxxxxx zkoušky nejpozději xx xxxxx září xxxxxxxxxxxxx školního roku. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ročník.

(9) Xx-xx xxxxxxx žák nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka; je-li xxxxxxxxxx žáka x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx úřad. Xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak, ředitel xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx komisionální xxxxxxxxxxx žáka, xxxxx xx xxxx nejpozději xx 14 dnů xx doručení žádosti xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu.

(10) X xxxxxxx, že xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx vyučujícím xxxx x daném předmětu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx úřad, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx xxxxx §30 xxxx. 2. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx nebo xxxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušena, xxxxxxxx hodnocení potvrdí, x xx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx. Česká školní xxxxxxxx xxxxxxxx součinnost xx žádost xxxxxxxx xxxxx nebo krajského xxxxx.

(11) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx opravné xxxxxxx x komisionálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xx xxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členěného xx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§70

Uznávání xxxxxxxxxx vzdělání

Ředitel xxxxx uzná xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx §66, xxxxx xx xxxxxxxx dokladem x xxxxx xxxxxxxx xxxx jiným prokazatelným xxxxxxxx. Xxxxxxxx vzdělání xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uznat, pokud xx doloženo xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 10 xxx xxxx xxxxx xxx znalosti x tohoto xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx školy. Xxxx-xx xxxxxxx školy xxxxxxxx vzdělání xxxx, xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Ministerstvo stanoví prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x organizaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a praktickém xxxxxxxxx x výchově xxxx vyučování, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxxx vzdělání.

HLAVA II

UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx středního xxxxxxxxxx

§72

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dokladem x dosažení středního xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x závěrečné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx ukončuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx středního xxxxxxxx x výučním xxxxxx xx vysvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx list.

(3) Xxxxxxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx x oborech vzdělání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o získání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§73

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příslušném xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Závěrečná zkouška

§74

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx skládá

a) x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx středního xxxxxxxx x výučním xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výcviku,

b) x oborech vzdělání, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x praktické zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů.

(2) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx středního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx konání závěrečných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx jednotných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x pověřená xxxxxxxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx zkoušky podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, formu x xxxxxx zkoušek ředitel xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx vyučování xx dobu 4 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; praktické zkoušky xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xx nutné x xxxxxx ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx práce a x zdravotnických xxxxx x důvodu ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx se koná xxxx zkušební komisí. X případě, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zkoušce, určí xxxx předseda člena xxxxxxxx komise, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zkoušky.

(7) Předsedu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxxxx školního roku xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxx komisí a xxxxx žákovi x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxx x řádném termínu; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx nebudou xxxxxxx zkoušky xxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxx; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy. V xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx listem, jmenuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx x praxe.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx komise

a) xx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx škole, xx níž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx žáků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku, x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) řídí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx řádný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xx oprávněn xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx nedovolené xxxxxxx xxxx průběh xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx rozhoduje x xxxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxxxxx zkoušek xx návrh xxxxx xxxxxxxx komise hlasováním. Xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§75

(1) Xxx vykoná xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykoná xxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxx její součástí.

(2) X případě, xx xxx zkoušku, xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx nepřítomnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx konání xxxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxx xxxxxx závěrečnou xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx posledního xxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxxx. Nedodržení xxxxxxxxx xxxxx xxxx x závažných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx být xxxxx xxxxx dnem následujícím xx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx být žákem xxxxx 30. června xxxx, x němž xxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xx zkoušce xxx řádné omluvy xxxxxxxxxx, jeho omluva xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx by xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx žákem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

§76

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxx, obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termínech xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxx hodnocení žáků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zkouškách x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§77

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx a profilové xxxxx. Xxx úspěšně xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxx xxxxxx. Xxx získá xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx maturitní xxxxxxx.

§78

Společná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx jsou

a) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, který xx žák xxxxx x nabídky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxx takový cizí xxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx je žákem, x

x) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxx kterou si xxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx předmětů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx konají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx test, xxxxx xx jednotně xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx a podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Žák xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zkušebních xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) a ze xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§78x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx ověřovány xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x katalozích xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Katalogy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxxx xxxx xxxxxxxx konání xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx předmět xxxxxxxxxx rozšiřující.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxx konajícím xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pověřenému xxxxxx zadavatele xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx inspektorům Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx do znakového xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zkoušky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx každé xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fotografií. Xxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxx nepřipuštění žáka xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx žáka ke xxxxxxx xxxxxxxxx zadavatel x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx zkoušky x českého xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx z tohoto xxxxxx jazyka, x x dalších 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx. Počet dalších xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx obor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jazyka xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žák xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx nepovinné zkoušky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx nabídku povinných x xxxxxxxxxxx zkoušek xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vzdělávacího programu, xxxxxx formy x xxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místě xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději 7 měsíců před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zkoušky profilové xxxxx maturitní zkoušky xx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zkoušky,

d) xxxxxxx práce,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxx nebo více xxxxx xxxxx písmen x) až x).

(5) Xxxxxxx x českého xxxxxx x literatury x x xxxxxx xxxxxx xx konají xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x formou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx xxx xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku vzdělávání. Xxx xxxx konat xxxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx x v xxxxxxx, že nevykonal xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x jednání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx formou praktické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bezpečnosti práce x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

Orgány xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx maturitních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx katalogy x xxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx obsahuje xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxx rodné xxxxx xxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx a příjmení xxxx x xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci xxxxx xxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxx §169a.

(3) Xxxxxxx

x) zajišťuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx distribuci xx xxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci, xxxxx x průběh xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkům, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx komisaře,

f) xxxxxxx komisaře a xxxxxxxx je,

g) xx xxxxxxxxxxxxx25a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) je xxxxxxxx25) xxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, x nebylo-li rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x xxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx na návrh xxxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx, xxxxx jejího xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx pedagogické xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zadavatele nebo xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. c).

§80x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx maturitní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxx více xxxx xxxx xxxx oborů xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx skupině oborů xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxx xxx, kdo xx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 let. Členem xxxxxxxx maturitní xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxx, x vysoké xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxx xxxxxxxxx komisi, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §74 odst. 6 xx 10 x výjimkou §74 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průběh xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx xxxx zkušební xxxxxxxxx komisí xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(4) Zadavatel xxxxxxxxxxx xxxxx průběh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx je zkouška xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žákům se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společné části xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxx xx oprávněn vyloučit xxxx ze xxxxxxx, x to v xxxxxxx, že žák xxxxx nebo opakovaně xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiným způsobem xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zadavatel xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx vyloučení xxxx xxxxxxxxx zadavatel v xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx osobu xxxxxxxxxxx asistenční xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami nebo xxxxxx tlumočení do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx průběh xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxx xxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x výkonu xxxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx.

§80b

Informace xxxxxxx nepřístupné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Zadání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x), jakož i xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx do xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx dále xxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nepřístupné

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) informace o xxxxxxx přípravy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x), a xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zkušebního xxxxxx,

x) informace o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) informace x xxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, podílejí xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušky xxxxx §113 xxxx. 2 písm. a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informacemi veřejně xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx posledního xxx příslušného zkušebního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx přijímá opatření xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpřístupněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx přijdou do xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupnými, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx informacích x neumožnit xxxxxxx x xxxxx informacím xxxxxxxxxxxx osobám.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žák xxxx xxxxxxxxx zkoušku xx xxxxx, xxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxx. Žák, xxxxx xx podání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přestoupí na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx-xx xxx zkoušku xx xxxxxxxx školního xxxx, x němž xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řediteli xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx škole xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx předání údajů x přihlášek Xxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxx žákovi přiděleno, xxxxx a xxxxxxxx xxxx a data x místa jeho xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky vykonal xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušku, a xx xxxxxxx dvakrát x xxxxx zkoušky. X xxxxxxx, že xxx vykonal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx termínu xxxxxx xxxxxxx řediteli školy, xx právo konat xxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x závažných případech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx náhradní zkoušky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx. Koná-li xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pouze xx xxxx zkoušky, x níž xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx zkoušky xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušku dokončit x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzdělávání.

(3) Xxxxxxxx se xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx omluvy xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx nebyla xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje se, xxxx xx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ředitel xxxxx vystaví xxxxxx, xxxxx xxxxxxx úspěšně xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vysvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx od xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx školy xxxxx odstavce 10 xxxx xxxxx.

(6) Xxx, xxxxx již získal xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx vykonáním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx svou xxxxxx nekoná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury x x cizího jazyka x profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxx xxxxx xxxx žákovi xxxxx věty xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxx další zkoušku xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxx koná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lze 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx konanou z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxx dnů volna x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx.

(9) Xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx společnou i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v českém xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x českém xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacích programů xx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výukou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Žák xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx být žákem xxxxx 30. xxxxxx xxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky, xxxxxx formy, témat x období konání xxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jazykovým xxxxxxxxxxxx, xxxxxx prokazované xxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx, termíny a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxx vypracování maturitní xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínek jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zajišťujících xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise x xxxxx, výběru a xxxxxxxxx xxxxxx členů x pravidla x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušebních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx;

x) podrobnější xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, náhradní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, termínech, xxxxx x xxxxxxx předávaní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 x 3, x xxxxxxx předávání xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) podmínky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žáků uvedených x §16 odst. 9, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poruchám xxxxx a xxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx §82 xxxx. 1 xxxx. b) x §82 xxxx. 2.

Přezkoumání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§82

(1) Xxxxx, xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zkoušky společné xxxxx,

xxxxx byl z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výsledku xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x vyloučení. Krajský xxxx rozhodne x xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx zkoušky xxxxx, nebo xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx při této xxxxxxx xxxx porušeny xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx průběh xxxx výsledek xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx. Xxxxx, x xxx xxx xxxxx maturitní xxxxxxx, Česká xxxxxx xxxxxxxx a Centrum xxx plnění úkolů xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce x xxxx obhajoby xxxx zkušební komisí xx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne vydání xxxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jmenuje krajský xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx koná x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx konal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání nejpozději xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 20 dnů xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx závěrečné nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušné xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX STUDIUM XXX XXXXXXX STŘEDNÍHO XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX A STŘEDNÍHO XXXXXXXX S MATURITNÍ XXXXXXXX

§83

Xxxxxxxxxx studium

(1) Střední xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx studium pro xxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx listem v xxxxx 3 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx příslušný xxxx xxxxxxxx. Návaznost xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx studia stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vzdělávání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxx x denní formě xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx nástavbového xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx vzdělání s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxx zkouška xxxxx §60 odst. 5. Ředitel xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzdělávacích xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx a předpoklady xxxxxxxx; obsah x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxx xxxxxxxx, xx xxx navazuje xxxx xxxxxxxx nástavbového studia.

(4) Xxxxxxxxxx studium xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxxxx úspěšně xxxxxx xxxxxxxxxx studium, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace vzdělávání x xxxxxxxxxxx studiu.

§84

Zkrácené xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem x daném xxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také zkrácené xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx listem xxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xx druhém pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx oboru vzdělání. Xxxxxxxx studium xxxx 1 xx 2 xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxx přijímací xxxxxxx, jejíž xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdělání, x xxxxx studiu xx xxxxxxx hlásí.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx listem.

§85

Xxxxxxxx studium pro xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou x xxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx zkouškou. Zkrácené xxxxxxx xxxx 1 xx 2 xxxx x denní xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx studiu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx střední vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx vzdělávacím programem xxxxx xxxxxxxx, k xxxxx studiu xx xxxxxxx hlásí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkráceného xxxxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

§86

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx v konzervatoři xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx získané x xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx uměleckém xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x připravuje xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hudba, xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx umění. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x občanský xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzdělání

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání v xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po 8 xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x osmiletém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx do prvního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxx základní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky, xx xxxxxxx xxxxxxx osmiletého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uchazeči, xxxxx xxxxxxx ukončili xxxx xxxxxx základní xxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx x konzervatoři xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X xxxxxx xxxx přijímacího xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pracovních xxxxx v období xx 15. xxxxx xx 31. ledna; xxxxxxxxx termín xxxxxxx xxxxxxx školy, přičemž xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx talentové xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx §62 xxxxxxx xxxxxxx.

§89

Ukončování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx uvádí xx xxxxxx, je "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxx "XxX.". Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx čtvrtém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxxxx a xx xxxxx ročníku x xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx konzervatoře.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vysvědčení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx opatřena xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxxxx x konzervatoři

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vědomostí x postojů absolventa, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx práce x její xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx z xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx rámcový vzdělávací xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xx skládá x xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborných předmětů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, absolventské xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx výkonu x xxxxxxx z umělecko-pedagogické xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx konání zkoušek xxxxxxx ředitel xxxxx.

(3) Xxx může konat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx úspěšně ukončil xxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x dějin xxxxx xxxx maturitní xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úspěšně xxxxxxx závěrečné komisionální xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxx, v xxxx byla xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxx komisionální zkoušky, xxxxxxx zkušební komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může žák xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x členy xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Předsedu xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxx pedagogickým xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx školy, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pedagogickou xxxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx a členy xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxxxx ředitel xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník příslušné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx absolventské xxxxx, vedoucí absolventského xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 9 x 10 xx použije obdobně.

(6) Xx xxxx 5 xxxxxxxxxxx dnů před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tato xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx žákovi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxxx xx x vážných xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx omluvil předsedovi xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x závažných případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Jestliže xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komisionální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx nebyla uznána xxxx xxx xx xxxxxxx vyloučen, xxxxxxxx xx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, popřípadě neobhájil-li xxxxxxxxxxxxx práci, xxxx xxxxx opravnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, který mu xxxx xxxxxxxx komise. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(10) Žák xxxxxxxx xxx žákem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx vykonal absolutorium x konzervatoři. Nevykonal-li xxx v určeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx práva x povinnosti žáka xx 30. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx měl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Žák xxxx absolutorium x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 10 věty druhé.

(12) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do 8 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxxx výsledek xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výsledku xxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 a 4.

§91

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průběhu, xxxxxxxxxx x ukončování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a konzervatoř xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX A XXXXXX XXXXXXX ODBORNÉHO XXXXXXXX, PŘIJÍMÁNÍ XX XXXXXXXXXX, XXXX ORGANIZACE, XXXXXX X UKONČOVÁNÍ

§92

Cíle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vzdělání

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x denní xxxxx je 3 xxxx včetně odborné xxxxx, u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx až 3,5 roku.

Xxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxx xxxxxxx xxxxx

§93

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole

(1) Ke xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx škole xxx xxxxxxxx uchazeče, kteří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení splnili xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodných schopností, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx.

§94

Xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X přihlášce xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx uchazeče, xxxx-xx xx xxxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitel xxxxx rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytujícími xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x formy xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx. V xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uchazeče xxxxx

x) xxxxxxxxx znalostí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx školy,

b) xxxxxxxx přijímací zkoušky, xx-xx stanovena, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vyšší odborné xxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx daný xxxx vzdělání.

(5) Ředitel xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, doklady, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx formu x rámcový xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vzdělávání. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do 7 xxx xx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Ředitel xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kola přijímacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx studentů.

§95

Xxxxxxxxx xx vyššího xxxxxxx vzdělávání xx xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x souladu x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx školy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, určí xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx zařazen.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx než prvního xxxxxxx vzdělávání ve xxxxx xxxxxxx škole xxxxx x xxxxxxx, xx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uchazeče odpovídá xxxxxx vzdělávání v xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxx rok xxxxxx 1. xxxx x xxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx se xxxxx na dvě xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xx 1. xxxx do 31. xxxxx, xxxxx období xxxx od 1. xxxxx do 31. xxxxx.

(2) Xxxxx odborné xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktickou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, které xxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx oborem vzdělání x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxx a podmínkách xxx její xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dobu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x mladistvých, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx.

§97

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx odbornou školou, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ucelené xxxxx xxxxx zvoleného xxxxx xxxxxxxx a výsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přestup xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, změna xxxxx xxxxxxxx, přerušení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předchozího xxxxxxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx studentovi povolit xxxxx xxxxx vzdělání. X rámci rozhodování x xxxxx oboru xxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a určit xxxx xxxxx, rozsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hodnocení.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxx hlásí. X xxxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a určit xxxx xxxxx, rozsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hodnocení.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx studentovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx na xxxx xxxxxxx 2 xxx. Xx xxxx přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokračuje xxxxxxx x tom xxxxxxx, xx kterém bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Se xxxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx student pokračovat xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx odpovídající znalosti x praktické xxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxx školy xx xxxxxx studenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx povinen přerušit xxxxxxxxxx studentce x xxxxxx těhotenství a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ženám x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje těhotenství xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx studentovi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím programem xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx studijních výsledků x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávání na xxxxxxx písemného sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx ve xxxxxxx x zanechání xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxx a jeho xxxxxxx není řádně xxxxxxxx, vyzve ho xxxxxxx školy xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nepřítomnosti; xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx zanechal. Xxxxxxxx xx 3 týdnů xx xxxxxxxx výzvy xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx přestává xxx xxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx.

§99

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a předměty, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx učiva, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx než xxxxxxxx xx vydává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx student, xxxxx xxxxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx školy xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx uzná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je doloženo xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx uznat, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o tomto xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx způsobem x xx xxxx xxxx xxxxxxxx neuplynulo více xxx 10 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx. Uzná-li xxxxxxx xxxxx dosažené xxxxxxxx xxxxxxxx, uvolní xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x vyučování x x xxxxxxxxx x xxxxxxx uznaného xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§101

Xxxxx odborné vzdělávání xx ukončuje absolutoriem. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xx jménem, xx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" (xxxxxxxx "XxX.").

§102

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x x xxxxx xxxxxxx xxxx studenti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dovednosti.

(2) Ředitel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx.

(3) Absolutorium se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx studenta.

(4) Xxxxxxxx komise xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx vyšší odborné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Stálými xxxxx xxxx xxxxxxxx, místopředseda x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu, xxxxxxxxx, xxxxx vyučuje daný xxxxxxx, odborník x xxxxx, xxxxxxx absolventské xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx úřad, ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §74 xxxx. 9 a 10 xx použije xxxxxxx.

(5) Neprospěl-li xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx absolventskou xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušku x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx řádného termínu xxxxxxxxxxx. Opravnou zkoušku xxxx xxxxxxxx obhajobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx komisí.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání, má xxxxx xxxxx náhradní xxxxxxx. Nedodržení xxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxx prominout. Xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Student xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy dnem xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x délce 3 xxxx v řádném xxxxxxx, přestává být xxxxxxxxx xxxxx 30. xxxxxx roku, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x délce 3,5 xxxx přestává být xxxxxxxxx xxxxx 31. xxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 7 věty xxxxx.

(9) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx absolutoria nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx do 8 xxx ode dne, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx krajský úřad x přezkoumání jejího xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně podle §82 odst. 1 x 4.

§103

Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx přijímacích zkoušek, x o xxxxxxxxx xx vyššího než xxxxxxx ročníku, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podmínky konání xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx odborné xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx uznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyššího odborného xxxxxxxxxx absolutoriem.

HLAVA II

AKREDITACE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§104

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušném oboru xxxxxxxx xxx jednotlivou xxxxx odbornou školu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx1), xx absolventi xxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx k výkonu xxxxxx povolání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx žádost x stanovisko xxxxxxxx.

(2) Xx-xx vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, lze xx vzdělávání x xxxxx programu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx.

§105

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Akreditační xxxxxx xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxxxx xxxxxx"). Akreditační xxxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx z xxxxxxxxxx x odborného xxxxxxxx x xx 120 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx doručena, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxx o akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §6 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx obsahu x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, že Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx stanovisko.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§106

(1) Akreditace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx xxxxxxx dvojnásobku xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx studia. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x opakovaně xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti akreditace xx xxxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxxx §105.

(2) Během xxxxxxxxxxxxx akreditovaného vzdělávacího xxxxxxxx může vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx xx školského xxxxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanoviska x vzdělávacím xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x akreditaci, a xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx ministr xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jedna xxxxx. Xxxxx akreditační komise xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy x xxxxxxxxx x vysokých xxxx, xxxxxxx odborných xxxx x x xxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou jmenováni xx xxxx 6 xxx; jmenováni xxxxx xxx xxxxxxx na xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx Akreditační xxxxxx xxxx xxx výkonu xxx funkce xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx statut Akreditační xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxx Akreditační xxxxxx xxx po xxxxxxxxxx x Akreditační xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Věstníku.

(6) Činnost Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvo.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ZAHRANIČNÍHO XXXXXXXX

§108

(1) Xxxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad příslušný xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx cizince xxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) rozhodnutí x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx republice (dále xxx "nostrifikace").

Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx, řídí xx xxxxxx podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx, obsahující x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, kdy xx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznat xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obsah a xxxxxx vyučovaných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rovnocenné x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx škole,
c) xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxxx vysvědčení xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x otisků xxxxxxx na originálech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx státem, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx ověřena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3 xx českého xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jazyce se xxxxxxx do českého xxxxxx nevyžaduje. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx cizím xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx ministr xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx docházky, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X případě, xx xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx absolvovaného x zahraniční škole xx x xxxxxxxxx xx vzděláváním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxx a rozsah xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zčásti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx nostrifikační zkoušku; xx vydání usnesení xx xxxxxxx stanoveného xxx xxxxxx nostrifikační xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx vydání rozhodnutí xx xxxx. Xxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx usnesení do xxxxxxx stanoveného xxx xxxxxx nostrifikační zkoušky xxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Žadatel, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předmětu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx členského xxxxx Evropské xxxx x pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx případě xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx také xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx opravňující xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxx rozsahu:

a) jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx žadatele,

b) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx školy, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rovnocennosti xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxxxxx značky, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 poskytne ministerstvo xx žádost xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx přijímacího řízení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§108x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysvědčení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii, xxxxxxxxx x xxxxxx rovnocennosti xxxxxxxxxxxx vysvědčení x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §108 xxxx. 3 xx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx, doklad xxxxx §108 xxxx. 3 xxxx. x) x c) x xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 věty xxxxx xx nevyžaduje.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrany. Ministerstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rovnocennosti x rozhoduje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx11) xxxx xx xxxxxx je xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx pohlížet xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x podobné situaci xxxx uprchlíci, lze xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §108 odst. 1 xx 3 x xxxxxxx podle §108 odst. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem xxxx xxxxxxxx26d). X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nostrifikační xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxx rovnocennosti x xxxxxxxxxxxx vysvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx komise xxx vykonání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx umělecké vzdělávání

(1) Xxxxxxxx umělecké xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx umělecké xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Základní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx x uměleckým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studium, xxxxxxxx studium X. x XX. stupně, xxxxxxx x rozšířeným xxxxxx vyučovacích xxxxx x studium xxx xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Jazykové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jazykové xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Jazykové xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx uskutečňuje x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole s xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx jazykovou xxxxxxxx základní, státní xxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecnou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Státní xxxxxxxx zkoušky xxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxx škole x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx vykonané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx z části xxxxxxx a x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zkoušky a xxxxxxxxx termíny konání xxxxxxx.

(4) Státní jazykové xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xx konají xxxx zkušební xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx jazykové zkoušky xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx komise xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx může xxx xxx, xxx má xxxxxxxxxx odbornou kvalifikaci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 5 let.

§111

Zájmové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje účastníkům xxxxxxxx xxxxxxx času xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Zájmové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání, zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx času xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx.

§111a

Organizace činnosti školských xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vzdělávací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 60 xxxxx.

(2) Xxxxxx družina se xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx a nejvyšší xxxxx xxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx povolit výjimku x xxxxxxxxxx počtu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx zvýšené xxxxxx na zájmové xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxx stanovenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nejvyššího počtu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xx počtu 4 dětí a xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx toto xxxxxxx xxxxx není na xxxx xxxxxxx zájmového xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2018

§112

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zájmového xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, rozsahu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx zkouškou, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zkušební řád, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x stanoví organizaci xxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx organizace a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XX ŠKOLÁCH

§113

Jednotlivá xxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxx, xxx xxxxxx alespoň xxxxxxxx vzdělání a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 7 xx xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx jednotlivou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x formou odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx, absolutoriu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkušebního předmětu xxxx zkoušce společné xxxxx maturitní zkoušky x příslušného zkušebního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Jednotlivou xxxxxxx xxx konat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) řediteli Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky;

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uchazeče, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, jinak xxxxx x xxxxx xxxx narození.

(3) Xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x hodnocení jednotlivé xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx zkoušce, xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku,

b) xxxxxxxxxxx, xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx maturitní zkoušku x výjimkou:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; předsedou xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pedagogický xxxxxxxxx;

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) Xxxxxxx x x případech xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx školy.

(4) Xxxxxxxxxx zkouška xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxx xx škole xxxx x místě, xxxxx xxxx Centrum. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxx, zadavateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx uchazeče, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx důvodem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Pokud xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výcviku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zčásti nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Centrum x v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) ředitel xxxxx vyrozumí xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx uchazeč xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dvakrát, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx podání přihlášky xxxxx xxxxxxxx 2.

(8) Xxxxxxxx x úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xx osvědčení x xxxxxxxxxx zkoušce, xxxxx xxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) Centrum x x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x případě jednotlivé xxxxxxx zdravotnického oboru xxxxxxxx xxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113x

(1) Vykonání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx úplatu, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx Centra, x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxx školy. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx zkouška xxxxx §113 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx danou xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x obsah xxxxxxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle §113 xxxx. 2 xxxx. a), nejvyšší xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx x xxxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§113b

Uznávání xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace, xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx26a), se xxx xxxxx §63 xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26a), xx pro xxxxx §70 xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§113x

Xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzující xx xxxx xxxxxxx získání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx určitého xxxxxxxx, může, i xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx úspěšného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx vzdělávání, získat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky nebo xxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Ředitel školy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx, této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx zkoušky nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx formou x xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 může závěrečnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konat, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě zkoušku xxxx xx obdobných xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx školy. Xxxxxxx-xx se o xxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxxxxx obcí xxxx obcí, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jím xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx kterých se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26b).

§113x

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx předchozího xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školním vzdělávacím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonáním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 4.7.2008

§114

Xxxxxxx xxxxx, kursy xxxxxxxxxxxx předmětů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kursy

(1) Právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odborných xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kursy jednotlivých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Odborné xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx učiva xx xxxxxxx nebo xxxxx odborné xxxxx xxxx určeny x xxxxxxxx všeobecných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností.

(3) Pomaturitní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx teoretických i xxxxxxxxxxx vědomostí x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozšiřují xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Kursy xxxxx xxxxxxxx 1 neposkytují xxxxxx vzdělání x xxx xx xxxxxxxxxx xx úplatu. Dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx soustavu xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,27) xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon zdravotnických xxxxxxxx se uskutečňuje xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví28) a další xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání a xxxxxxxx xx uskutečňuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx58).

(7) Ministerstvo xxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx náležitosti těchto xxxxx x jimi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx"), x to

a) xxxxxx xxxxxx x schvalování xxxxxxx xxxxxxxxxx resortního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx studiu x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob x xxxxx xxxxxxxxxx x závěrečného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx resortních xxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o absolvování xxxxxxxxxx kursu, x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx kvalifikačních xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem42) xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx sborech nebo x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x získání, prohloubení xx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59) xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST DESÁTÁ

ŠKOLSKÁ XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§115

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x školským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxx směrech a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx programů x dalších xxxx.

§116

Xxxxxxx poradenská xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zákonné xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, poradenskou a xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytují xxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx vhodného xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x mládež x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a studentům xxxxx xxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx mimo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx výchovná x xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Školská xxxxxxxx pro xxxxxxx vzdělávání

Školská xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle účelu, x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, vzdělávací, xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx, studenty x xxxxxxxxxxx pracovníky, popřípadě x xxxxx osoby.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx v xxxx jejich xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx školních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx, a xx za úplatu.

§119a

Výdejna xxxxx mateřské xxxxx

(1) Xxxxxxx lesní xxxxxxxx školy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxx školy.

(2) Xxxxxxx xxxxx mateřské xxxxx xxxx zřídit xxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§120

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx, x němuž xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby, poradenské, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx odborné, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx žáky, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx činnost.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxx školských xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx činnosti, organizaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ukončení xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx vzdělávání x xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věkových xxxxxx strávníků x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nákup xxxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

HMOTNÉ XXXXXXXXXXX, XXXXXX ZA PRODUKTIVNÍ XXXXXXX X XXXXXX XX VZDĚLÁVÁNÍ X XXXXXXX XXXXXX

§122

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx činností; xxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx konají praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx osoby, xxxxxxxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx tato xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příjem. Minimální xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx dobu 40 xxxxx je 30 % minimální xxxx. Xxx jiné délce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx výše xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, přípravných třídách xxxxxxxx školy x xxxxxxxxxx stupni základní xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx středních xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stravování xx dobu jejich xxxxxx ve xxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x) x x), x dále x xxxxxxx xxxxxxx ubytování. Xxxxxxxx žákům xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odborných škol xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Hmotné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx pro xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo svazkem xxxx xxxx hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xx zřizovatelem. Xxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přednostně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smluvně x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stravovací služby; x xxxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx církvemi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštního xxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxx,6) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§123

Úplata za xxxxxxxxxx x xxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, svazkem xxxx xxxx obcí, x xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, která xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost dané xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole zřizované xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx dítěti poskytuje xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx dni, xxx dítě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx základní xxxxx x v přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajem, obcí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx úplatu, xxxxx xx příjmem xxxxxxxxx xxxxx vykonávající činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx úplaty podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx x xxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx svazkem xxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Výši xxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X snížení xxxx xxxxxxxxx úplaty, zejména x xxxxxxxxx uvedených x §27 odst. 5 x x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, splatnost xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxx školských xxxxxx ve školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§124

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx činností xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 a xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxx

x) ministerstvo, xxxx, obec xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu může xxxxxx společně i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x).

(4) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx věcech xxxxxxx, xxxxxx, zrušení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxx, xxxxxx, zrušení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vnitrostátních xxxxxx a rozdělení xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§125

Xxxxxxx a vznik xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Školská právnická xxxxx zřizovaná společně xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvou.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx listina") xxxx xxxxxxxxx

x) název x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx §131 x xxxxxx, jakým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx x xxxxx x xxxx školských xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolena,

f) vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxx zřizovatelů xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Zřizovací xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oprávněnou x xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x likvidací; xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx školské xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§126

Zrušení a zánik xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Zániku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Likvidace xx neprovede x xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 3 písm. x) x x) x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba se xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dnem, xxx xxxx rozhodnutí xxxx přijato,

b) dnem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x zániku xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozdělení, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx smlouva xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, xx kterou xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, jehož činnost xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx,

x) zamítnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx majetek školské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx splnění rozvrhového xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, jinak xxxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx zřízené ministerstvem, xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx a povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xx xxxxxx zřizovatele.

(5) Xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzickou osobou xxxxx §124 odst. 2 písm. b) x xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, x xx xx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) nebyly jmenovány xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před více xxx xxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx školské xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzickou osobou xxxxx §124 xxxx. 2 písm. x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx měsíců xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx užívá xxxxxx xx xxx činnosti xxxx xxxxx majetku x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto důvodu xxxxx.

§127

Rozdělení, sloučení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxx xxxx splynout x xxxxx školskou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení xxx xxxxxxxxx; xxxx práva x povinnosti xxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozdělení xxxx být xxxxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx včetně xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Sloučením xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jemuž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx školskou xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx dochází x xxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx likvidace; xxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxx práv a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zřizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx obcí xx xxxxxxxx, splynutí x xxxxxxxxx možné xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx právnické osoby xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Ke xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §124 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx xxxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě rozhodnutí xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §129 xxxx. 4 a 5, x smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnickými osobami. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx školských právnických xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx.

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §70 xx 75b xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Vstup xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §154 odst. 1 písm. i) xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Likvidátora jmenuje xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx. Nejmenuje-li xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, jmenuje jej xxxx. Xxxxxx likvidátora xxxxxx xxx, xxx xxx jmenoval. Odměna xxxxxxxxxxx se hradí x xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx; x případě, že xxxxxxxxxx zanikl či xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, soud.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxx uvedený x §125 xxxx. 4, nabídne likvidátor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vyplynul z xxxxxxxxx, x bezúplatnému xxxxxxx kraji, v xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využít x celém xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úmysl převzít xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstatek xx Xxxxxx republiku; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových.

§129

Xxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx listinu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školské xxxxxxxxx osoby,

c) xxxxxxxxx x sloučení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx a stanoví xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx zlepšený výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx x §137 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, je-li xxx jiná xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x), dále xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx stanoví xx zřizovací listině xxxx způsob jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx jím xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxx §124 odst. 2 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) x x) xx xxxx xxxxxxx právnické osoby.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, je-li xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 písm. x), xxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

§130

Orgány xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Orgánem školské xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx xx ředitel.

(2) Orgány xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx ředitel x xxxx.

§131

Ředitel

(1) Ředitel xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §166.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh rady, x případě xxxxxxxx x §129 xxxx. 4 x 5 xxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §166 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx právnickou osobou xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx radě.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x)

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx rozpočtu xxxxxxx právnické xxxxx x xxxx změn, xxxxx střednědobého výhledu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx radě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) předkládá xxxx xxxxxx xxxx zřizovací xxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úkonů, x nimž xx x xxxxxxx x §132 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxx.

§132

Rada

(1) Xxxx

x) xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx který byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků,

b) schvaluje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxx jejím xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx školní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx řád xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx listiny,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyjadřuje se x záměru zřizovatele xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuvedených x §137 xxxx. 2 x způsob xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření do xxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx předchozí xxxxxxx k právním xxxxxx, xxxxxxx školská xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x movitým věcem, xxxxxxx cena je xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx věci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx29) xx hmotný xxxxxxx,

x) bezúplatně převést xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx věcem,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxx břemeno xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabýt xxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx není tímto xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx právnické xxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx do jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx vyloučeno.

(3) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx je x rozporu x xxxxxxxxxx řádného využívání xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 je xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx 3 x nejvýše 15 xxxxx. Počet xxxxx xxxx xxxxxxx zřizovatel xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx x odvolává zřizovatel, xxxxx xx zřizovací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx zániku xx xxxxx zřizovatele xxx právního nástupce xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx ministerstvo, xxxxx zřizovatel nestanovil xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx rady xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxx způsobilá x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x není x xxxxxxxxx pracovněprávním xxx jiném xxxxxxxx xxxxxx xx školské xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx rady xx 5 let.

(8) Xxxxxxxx v radě xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) odstoupením,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx členství x xxxx podle xxxxxxxx 6,

x) odvoláním, xxxx

x) úmrtím.

(9) Člen xxxx xxxx xxx x funkce xxxxxxx x případě, že xx xxxx delší xxx 6 měsíců xxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxx rady xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednání xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx středu xxxxxxxx, který xxxxxxx x řídí xxxxxxx xxxx.

(11) Členové rady xxxxx xx svého xxxxxx zvolit xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx předsedu x době xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxxxxx xx hlasovací xxxxx xxxxx rady rovné. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x k xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Rada zasedá xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx předseda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rady xx xxxx 1 xxxx, xxxx zasedání xxxx svolat x xxxx člen xxxx. Xx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx svolat xxxxxxx.

(14) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.

(15) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; výši odměny xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§133

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Příjmy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx prostředky xx xxxxxxxx rozpočtu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) příjmy x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od zřizovatele,

e) xxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx služby,

f) xxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx mají xxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx výdajů,

g) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x programu xxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx prostředky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) nespotřebují xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx zřizovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozpočtu.

§134

Základní pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §133 odst. 1, x prostředky xxxxx peněžních xxxxx, x ostatním majetkem, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rozpočtem. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx x xxxxxx související x xxxx hlavní xxxxxxxx. Příjmy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti x zisku z xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxx x něj xxxxx peněžní xxxxx.

§135

Xxxxxxxxx činnost

(1) Školská xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doplňkovou xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx školská xxxxxxxxx xxxxx vykonává činnosti xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být provozována xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, rozsah x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx přidělených xxxxx xxxxxx zákona x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx použitých x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxxx xxxxxxx doplňkovou xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx použít xxx x xxxxxx výdajů xxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx xx výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyrovnána, nebo xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku pokračováno.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§136

Xxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obchodního xxxxxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovatele s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx půjček x fondu kulturních x sociálních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx,

x) nakupovat xxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx akcie xx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 5 x xxxxxxx podle §31 xxxx. 1.

§137

Peněžní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fond xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb.

(3) Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx převedených x xxxxxxx x §133 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx a dále x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx v xxxxxxx x §133 xxxx. 2, se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Prostředky, které xx xxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxxxx, podléhají xxxxxxxxxx vypořádání se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx kterém xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Fond xxxxxxxx xx xxxxxx xxx odpisy x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.15)

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx fondů se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

Fond kulturních x xxxxxxxxxx potřeb

(1) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx svazkem xxxx x ročního xxxxxx xxxxxx zúčtovaných xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx a na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx plnění xx vykonávanou práci.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx plánované xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxx rozpočtem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se provede x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Fond kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx osobě x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, x důchodců, kteří xxx prvém odchodu xx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx zařazeni x xxxxx ve xxxxx xxxx školském xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx právní xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §187.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx sdružovat xxxxxxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb, x to xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.32)

(5) Ve xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sdružené xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, na xxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx, nakládat, x xxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádány x případě sloučení, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx některé xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx vystoupení xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxx x sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 5 x 6, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nepoužité xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxx. Xxxxx x tohoto xxxx xxxx příjmem xxxxxx xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto účtu.

(9) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, výši xxxxxx x způsobu hospodaření xx řídí xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených xxxx xxxx krajem.33)

§139

Účetnictví

Školská právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.34) Xxxxxxx právnická osoba xx zařazena x xxxxx účetních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx činností xxxx xxxxxxxxx.

§140

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k majetku

Školská xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo pronajatý xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX REJSTŘÍK

§141

Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx je veřejný xxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx rejstřík, xxxxxx výpis xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informací podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bezplatně xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školský xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§142

Xxxxxx xxxxxx xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x školských xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xx x xxxxxxx xxxxxx zápisu.

§143

Vedení rejstříku škol x školských zařízení

(1) Xxxxxxx xxxx vede x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx, xxxxxxxxx školách, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx xxxxx x mateřských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stravování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx předává xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxx nebo xxxx x typ školského xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx identifikátor, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx jde x lesní xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx x výdejnu xxxxx xxxxxxxx školy, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, zda xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxxx, zda xxx x xxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické osoby, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx x identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx forma xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx osoba,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx oborech xxxxxxxx x formách xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx pedagogický program x xxx xx xxxxx zázemí; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx školské xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, místo trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, x datum xxxxxxxx xxxxx nebo osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxx než xxxxxxxx povolený xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx; při xxxxxxxxxxx vzdělávání ve xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxx xxxx x studentů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx zařízení, x xxxxx xx nejvyšší xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§145

Účastníci xxxxxx

(1) Účastníkem xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení; x xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zřizovatel. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dosud xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxx osoba, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§146

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx podává x krajského úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30. xxxx. X xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, jejichž rejstřík xxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školy xxxx školského zařízení xx rejstříku.

§147

Náležitosti xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxx:

x) xxxx školy xxxx druh x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx údaj, xx xx xxxxx x lesní xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx údaj, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x datum xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxx fyzická xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo trvalého xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx orgánem zřizovatele xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; to neplatí, xx-xx zřizovatelem xxxxxxxxxxxx, xxxx, obec xxxx xxxxxx xxxx,

x) rámcový xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnické nebo xxxxxxx právo právnické xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x prostorám, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx prostorách xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx školské služby,

i) xxxxxx osvědčující zřízení xxxx založení právnické xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx o školskou xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vzdělávání v xxxxxxx školy x xxxxxx školských služeb x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vyšší xxxxxxx školy,

l) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do funkce x doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpokladů pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2)

x) navrhovaný xxxxxxxx počet xxxx, xxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx odloučených pracovišť, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx jednotek,

n) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxx xx nebylo xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx, není x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx v xxxxxxxxxx třech xxxxxx xxxxxxxx výmaz zapsané xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x §150 xxxx. 1 písm. x) až x); xxxxxxx se vztahuje xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx vykonávat činnost xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx orgány,

o) xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení,

p) xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx území bude xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx zřizovatelem,

q) stanovisko xxxxx, xx jehož xxxxx bude xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. g), x) x l) mohou xxx xxxxxxxxxx dodatečně, xxxxxxxxxx však xx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Doklad xxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení nabývá x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o zápis xxxx škol xxxx xxxxxxxxx zařízení, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejichž rejstřík xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxxx.

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx xx rejstříku xx 90 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu.

(2) Orgán, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Orgán, který xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že

a) xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x finanční,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nebyla x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx dále xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx ji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx trestný čin, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení x xxxxx se xx xx xxxxx zákona xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx posouzení, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53). Xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxx xxxx důvody xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx, který vede xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo vyšší xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx počtu xxxx x studentů x xxxxxxxxxxxx povolených xxxxxxx xxxxxxxx a formách xxxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxx nejpozději do 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx x odstavci 2 xx 5. Xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx předchozí věty xxxxxxxxxxxx na vědomí x xx xxxxxxxxxx. X nejvyšším xxxxx xxxx x xxxxxxxx x jednotlivých povolených xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx zřizovaných ministerstvem xxxx registrovanými církvemi xxxx náboženskými společnostmi, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx.

§149

Xxxxx změny x xxxxxxx

(1) Xx podání xxxxxxx x xxxxx xxxxx v údajích xxxxxxxxx v §144 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx vztahuje obdobně §146 x xxx, xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 odst. 1 xxxx. f) xxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx církvemi xxxx xxxxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx; x xxxxx xxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxx xxxxx x údajích xxxxxxxxx v §144 xxxx. 1 xxxx. x), c), x), x) a x) xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rejstřík xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30 xxx ode xxx, xxx xx změně xxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x doklady, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změny. Xxxxxxx xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx v údajích xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x).

(4) Xx posouzení xxxxxxx o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx obdobně xxxxxxxx §148 x xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, rozhodne x zápisu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx. X případě žádosti x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 odst. 1 xxxx. x) a x), xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx osobu, x xxxxx §144 xxxx. 1 písm. x), j) x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tuto změnu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx zápis xxxxx v údajích x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx převodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx školského zařízení xx xxxxx právnickou xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxx školského zařízení x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx, xxxx xx se xxxxxxx x zápis nové xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Řízení x xxxxx změny x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx návrhu, xx-xx být dosažena xxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§150

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx rejstřík xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx žádost navrhovatele,

b) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xx zásadami x xxxx xxxxxxxxx x §2 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rocích xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského zařízení, xxxxx x žádosti x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x zápis xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zápisu xxxxx xxxx jestliže xxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku xxxx xxxxx xxxxx nemohl xxx proveden,

g) v xxxxxxx, že vyšší xxxxxxx škola xxxx xxxxxxxxxxx žádný xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx uvedených x §144 xxxx. 1 xxxx. d), x) x x).

(3) Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx i xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektora xxxxx §175 odst. 2.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x výmaz střední xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou nezřizuje xxxx, xxxx oboru xxxxxxxx takové xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zřizovatel x krajem, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sídlo, xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x žádosti x xxxxx školy z xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§151

(1) V xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který vede xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, která zamezí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx školy xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedokončený xxxxxx rok. Xxxxx xxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v konzervatoři xxxx xxxxxxxxxxxx, konají xxxxx, xxxxx splnily xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, závěrečnou zkoušku, xxxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxxxx xxxxxx x maturitní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx k xxxxxx xxxxx, x xxx se plní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx obec, x xxx škola xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§152

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, zápis xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §144 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxxx x) x x).

(3) Xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx provádí zápis xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxx x §147 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) až l) x x).

(4) Zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, která vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení.

(5) Na xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do rejstříku xx vztahují xxxxxxx §142 odst. 1 x §151 odst. 2 xxxx první.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx škol a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 3 věty xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§153

(1) Xxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx osob vede xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxx xxxx každému xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxx jedná v xxxxxx x xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, namítat, xx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxx xxxx xx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§154

(1) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx zapisují xxxx xxxxx:

x) xxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx35a) x resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, jejího xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx pobytu, a xxxxx narození xxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx trvalého pobytu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky místo xxxxxxxx pobytu, ředitele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx vzniku, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) jméno, příjmení, xxxxx narození x xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx povolena,

f) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx právní xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx firma) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxxx,

x) xxx zániku xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

l) změna xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Při splynutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapisuje xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sloučením xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, sídla a xxxxxxxxxxxxxxx čísla, xxxx-xx xxxxxxxxx, nástupnické xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx zapisuje

a) xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při zápisu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxx rozdělením xxxxxxx,

x) při sloučení xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx (xxxx) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx splynutí, kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, že vznikla xxxxxxxxx, x název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxxxx identifikátor školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxx zápis xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxxxxxxx údaj xx rejstříku školských xxxxxxxxxxx osob, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických osob xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, odvolání nebo x xxxxx ukončení xxxxxx osoby, xxxxx xx ředitelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §124 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí o xxxxxxx školské právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxxx §127 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §187190,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx soudu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsoby jeho xxxxxx35b), a to xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení, usnesení x předběžných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o úpadku xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu ve xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxx zapsána x rejstříku školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx sbírce xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx, xxxxxxx to xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x oprávněnou xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxx, xxx má xxx uložena do xxxxxx xxxxxx, vyhotovena x českém xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xx vyžádat xxxxxx xxxxxxx překlad této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§156

(1) Účastníkem řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx §154 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rámci zápisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx tyto xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx právnická xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§157

(1) Žádost o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x §146; xxx xxxxx posouzení se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx obsažených x xxxxxxx podle §147.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se podává xxx zbytečného xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx; xxxxxx obsahuje údaje, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku, a xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Výmaz xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x zápis xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxx provést pouze x témuž xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx provede xxxxx xxxxxxx právnické osoby xx rejstříku x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x případě xxxxxxxx v odstavci 2 zápis xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx se obdobně xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad. X xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§158

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jejího xxxxxxxxx, sloučení či xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nástupnické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx rejstříku xxxxxxxxx právnických xxxx,

x) xx xxxxxxxxx likvidace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchází x xxxxxxx x §126 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx x likvidací,

d) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §126 odst. 3 xxxx. d) x e).

§159

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxx musí obsahovat xxxxx a doklady, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx výmazu, x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x zapisovaných údajích x xxxxx školské xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dni xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x zápisu xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo neobsahuje-li xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx být xxxxx změny nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx ke xxx právní moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Řízení x zápis xxxxx x zapisovaných údajích x řízení x xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx z rejstříku xxx xxxxxxx x xxx návrhu, má-li xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zápisem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx změny x zapisovaných xxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zápis školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx a orgánu, xxxxx xxxxx živnostenské xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jednoho týdne xxx dne xxxxxx.

§159a

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx, x němž je xxxxx její xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX ŠKOL X ŠKOLSKÝCH XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX

§160

(1) Xx státního xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na činnost

a) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx mezd, xx xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx dohod o xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §184 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dětí, žáků x xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx potřeby x xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovány xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x rozvojem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx programu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,36)

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx registrovanými xxxxxxxx xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx x právem xxxxxx jazykové xxxxxxx, xx xxxxxx uvedené x písmenu x) x xxxxxxxx výdajů xx pořízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných xxxxxx xxxx svazky obcí, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxx x právem xxxxxx jazykové zkoušky, x xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx mzdy a xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxxxx, na výdaje xx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku zaměstnanosti x xx xxxxxx xxxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovněprávních vztahů, xx xxxxxx xxxxx §184 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx školy xx dopravu při xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx potřeby x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovány xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a kvalitou xxxxxxxxxx,

x) škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx státní jazykové xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x), x xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx mzdy x xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx vykonávanou xx xxxxxxx xxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x na úhradu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx podle §184 odst. 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxx xx učební xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx poskytovány bezplatně, x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozvojem škol x kvalitou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(2) Finanční prostředky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx x souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze použít xx:

x) xxxxxx ceny xx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx roční xxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xx jejím xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxxxxx nákladů x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx prostředky podle xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx případ x xxxxxxxx 1; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx xxxx účely nezapočítávají xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx na učební xxxxxxx.

(4) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx činnost xxxx x školských zařízení, xxxxx nezřizuje xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.31)

(5) Xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 hradí xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx xxxx xxxxxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x formách xxxxxxxxxx, xxxxx, stravovaných nebo xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§161

Financování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx, konzervatoří, xxxxxxx xxxxxxxxx škol, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx zřizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svazky xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx Věstníku

a) xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx obcí

1. xxxxxxxxx jako průměrnou xxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxxx podle nařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x specializačních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxx §133 zákoníku xxxxx, jakož i xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx poplatníkem xx xxxxxxxxxxxxx, pojistného xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx, x jejíž xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") připadající xx 1 pracovní poměr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřený xxxxxx hodin xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu60) (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka"),

2. normativy xxxx xxxxxxxxx roční xxxx xxxxxxxx příplatků, xxxxx x cílových xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 úvazek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koeficienty x xxxxx xxxxxxxxxx podle §161c xxxx. 1 xxxx. x),

3. normativy xxxx roční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx odměny za xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx poměr a xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx odvodů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx připadající xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedné x xxxxxx xxxx, xx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxx x u xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx xx 1 xxxx x oboru xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx, které s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není s xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, ani xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx"),

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx výdajů státního xxxxxxxx na další xxxxxx školy související x adaptačním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx xx 1 učitele v xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. opravné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 1 třídu x oboru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 pro xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx a) bodu 1,

2. xxxxxxx a) xxxx 2,

x) xxx xxxxx odborné školy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx odvodů připadající xx 1 studenta x denní xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx roční výši xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx připadající na 1 právnickou osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx 1 další xxxxxxxxxx xxxx školy a xx 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x normativům xxxxx xxxx 1 xxx xxxx xxx xxxxx formy xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx koeficienty x xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

5. normativy xxxx roční výši xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx další xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxx v adaptačním xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy zřizované xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

1. normativy xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xx 1 xxxx ve stupni xxxxxxxxxx oboru,

2. xxxxxxxxx xxxx roční výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx další výdaje xxxxx související x xxxxxxxxxx obdobím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx na 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx, základní xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx normativy xxxx roční xxxx xxxxxxxxx neinvestičních xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu připadajících xx 1 xxxx, 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxx základní xxxxx, 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy, 1 xxxx nebo 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, 1 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx a 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxx vzdělávání v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx základní školy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx 1 třídu x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx na xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x ročníku nebo xx školu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Vláda xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx základní xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx zřizované xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxx přímé xxxxxxxxxxx činnosti financovaný xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví pro xxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx finančních xxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxx součet

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx62), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 x xxxxxxx x) x počtu jednotek, xx xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx koeficientů xxxxx §161c odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 4, písm. x) xxxx 5 x xxxx. x) xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxx. x) xxxx 1 a 2, písm. x) xxxx 1 x xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxx v xxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo počtů xxxx v xxxxx xxxxxxxx konzervatoře x xxxxxx formách xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 5,

x) xxxxxxx normativů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 x počtů xxxxxxxx v jiných xxxxxxx vzdělávání než x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) bodu 3,

x) xxxxxxx normativů xx 1 studenta xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x denní xxxxx x opravných koeficientů xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 4, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §161c xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x podle §161c xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx prostředků stanovenou xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxx odstavce 5 xxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X právnických osob xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx oznámí krajskému xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx skutečnosti x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výdaje xxxxx §160 odst. 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x kritéria xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) účel, xx xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky použít, x případné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§161x

Xxxxxxxxxxx školských xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné výchovy, xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx x školská xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx normativy xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx připadající xx

x) 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči,

c) 1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx §170 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx na jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na výdaje xxxxxxx x §160.

§161x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 101/2017 Sb. x účinností xx 1.9.2018

§161b

Financování xxxxxxxxx školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky nebo xxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx x zveřejní xx Věstníku xxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x §161 x 161a, a xxx xxxxxx na platy x ostatní xxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx neinvestiční xxxxxx školních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx svazkem xxxx xxxxxxxxxxx normativy xxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx školských zařízení xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx, žáka x studenta x xxxxxxxx x základní xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxx škole. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx opravné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Krajský xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxx x poskytuje právnickým xxxxxx zřízeným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 finanční prostředky xx výdaje xxxxxxx x §160.

§161x

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými celky xxxx xxxxxx obcí

(1) Xxxxxxxxxxxx vyhlásí xx xxxxxxxxxx rok a xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na jednotlivá xxxxxxxx opatření xxxxx §16 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx63),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 x xxxx. x) xxxx 2 zohledňující xxxxxxxxxx xxxx x oddělení x jednotlivých mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a opravné xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 x xxxx. x) xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, základních x xxxxxxxxx školách x konzervatořích x xxxxxxxx družinách,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxx rezervy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx rozpisu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) termíny, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx platovém xxxxxxxx,

x) členění krajských xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodné xxx jejich stanovení, xxxxxxxx výkonu pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx ukazateli x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zveřejnění,

c) xxxxxxxxx počty xxxxx xxxxx pedagogické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x školní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx x závislosti na xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx hodin xxxxx x přípravných xxxxxxx xxxxxxxx školy x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §160 xxxx. 1 xxxx. x) x x) (xxxx jen "přímé xxxxxx"). Xxxx poskytnutých xxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxx první xx xxxxxxx xxxxxxx

x) celkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §161 xxxx. 3 x 4,

x) xxxxxx xxxxxxx výdajů xxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §161a xxxx. 1 x §161b xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezajištěných xxxxxxxx xxxxx §161 odst. 5, §161a xxxx. 2 a §161b xxxx. 2; xxxxxx, xxxxxxxx a pravidla xxxxxxx rezervy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx obcí xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

(5) Krajský xxxx xxxxxxx krajské xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xx jednotku xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zveřejní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Krajský xxxx x souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 písm. x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx svazkem xxxx xxxxxxxxxxxxx činnost školy xxxx školského zařízení xxxxxxxx prostředky z xxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x).

(7) Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrhy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxx osoby zřizované xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx §161 xx 161c xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, základní xxxxx, xxxxxx družiny, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a).

(10) Xxxxxxx úřad ověřuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x školskými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x dále ověřuje xxxxxxxxx xxxxx předávaných xxxxx §28 xxxx. 5.

(11) Obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx ověřuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 9 a xxxx ověřuje správnost xxxxx předávaných xxxxx §28 xxxx. 5.

§162

Financování xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrovanými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedené x §160 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx podle §160 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xx poskytují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx64), uvedeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxx xxx, xxxxxxx však xx xxxx povoleného xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx xx školském xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §160 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx službě a xxxxxxxx je xx Xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo poskytuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stát, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxx registrovaná xxxxxx xxxx náboženská xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx školy6).

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy6), xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx31) a kontroluje xxxx využití.

§162x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona ze xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx žáků x xxxxx vyučovacích xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu vyúčtování xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x následujícím xxxxxx.

§162x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x účinností od 1.9.2018

§163

Další výdaje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx §113c

x) krajskému xxxxx na xxxxxxxx xxxx kraje pro xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které nezřizuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;6) xxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiděluje xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení x x přidělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx následně informuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx, xxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

(2) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx ze státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx svazky xxxx.

(3) Ministerstvo xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vlády xxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního rozpočtu xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx škol x školských zařízení xxxxxxxx k naplnění xxxxxxxxx opatření vlády xxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, x to xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx, xx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxx další xxxxxxxx prostředky xxxxxx, x xxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Další xxxxxxxx prostředky podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX PATNÁCTÁ

ŘEDITEL XXXXX X ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ X ŠKOLSKÁ RADA

Ředitel xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§164

(1) Xxxxxxx xxxxx x školského xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak,

b) xxxxxxxx xx to, xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školské xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programy xxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxxxx za odbornou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxx práci xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx zřizuje,

f) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x §21 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, žáka xxxx xxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx při uskutečňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem,

h) xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx škole x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ředitel xxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávací činnosti xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přihlédne. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx všichni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§165

(1) Ředitel školy x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát, xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §160 xx 163 x xxxxxxx x xxxxxx, na který xxxx přiděleny.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §18 x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §34 x xxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx xxxxx §35, zařazení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48a, xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §47,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx §37,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

x) přijetí x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §46, xxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx §49 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2,

x) přijetí xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §59 x xxxxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxx §93 a následujících x x xxxxxxxxxxxx xxxxx §88,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x přestup, xxxxx oboru xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ročníku xxxxx §66 x 97,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v základním xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyloučení xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 x 4,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxxx §70 a 100,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání žáka xxxxx §41 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34b.

§166

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx školské právnické xxxxx, xxxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její součásti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx činnosti ředitele xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2).

(2) Ředitele xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, ředitele příspěvkové xxxxxxxxxx nebo vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vedoucí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 (xxxx xxx "šestileté xxxxxx") xxxx zřizovatel vyhlásit xx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx šestiletého období. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx školní xxxxxxxx xxxx školské xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx, počíná xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx šestiletého xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ředitele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, obcí xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx vedoucího organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx zřizovatel xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxx některého x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx nebo školského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem2),

b) nesplnění xxxxxxxx zahájení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx studiem xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxx

x) organizačních změn, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odvolat x vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zřizovatelem,

b) návrhu Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §174 odst. 14,

x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx x funkce xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx odvolanému xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. c) náleží xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělku.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, složení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 11 a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x rozhodování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx pouze xxx, xxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem2). Xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxx ředitel xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(10) Pokud xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx do doby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Zřizovatel xxxxxxx konkursní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(11) Xxxxx řediteli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 ve výkonu xxxxxxxx xxxxx překážka x práci dlouhodobého xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 6 xxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx jmenování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§167

(1) Při xxxxxxxxxx, středních x xxxxxxx odborných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx rada xx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků, zletilým xxxxx x studentům, xxxxxxxxxxxx pracovníkům xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx více xxxxxx škol, je xxxxx xxxxxx jednu xxxxxxxx xxxx.

(2) Školskou xxxx zřizuje xxxxxxxxxx, xxxxx zároveň stanoví xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zřizovatel, třetinu xxxx xxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx žáků a xxxxxxx žáci x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx rady nemůže xxx ředitel xxxxx. Xx školách, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jmenován xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školy xxxxxx xxx xxxxxx xx člena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx a studenty xxx jmenován zřizovatelem xxxx xxxxxxxxx školy.

(4) Xxxxxxx xxxxx zajistí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rady.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x studenti xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxx rady ani xx základě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxx.

(6) Funkční xxxxxx xxxxx školské xxxx xx xxx xxxx.

(7) Xxxxxxx rada xxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zasedání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx školské xxxx xx vyzvání xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řád x xxxxx svého xxxxxxxx. X přijetí jednacího xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx volby xx funkce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, požádá-li x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxxxx 2 volit xxxxxx člena xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx ke zvolení xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx volby do xxxxxxx xxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx být volený xxxx školské rady xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodů stanovených x odstavci 9 xxxx. x) xx x) a x). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s funkčním xxxxxxx xxxxx školské xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx období

a) xxxxxxx xx xxxxxx písemným xxxxxxxxxxx do rukou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx předsedy xxxxxxx rady,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx opakované xxxxxxxxxx neúčasti xx xxxxxxxx školské xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx řád, nebo

e) xxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx volbách xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xx škole xxxx x xxxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxx žáků, xxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxx žákem xx xxxxxxxxx xxxxx.

§168

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx školy,

c) xxxxxxxxx školní xxx, xx xxxxxxxxx a xxxxxxx odborných xxxxxxx xxxxxxxxxxx řád, x xxxxxxxx xxxxxx změny,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) projednává xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) podává xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx školství x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx návrh xx vyhlášení xxxxxxxx xx ředitele xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx školské xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx17) poskytne ředitel xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx x) xxxxxxxx školská xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dokument neschválí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zřizovatel. Xxxx-xx xxxxxxxx schválen xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rada neprojedná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx 1 xxxxxx xx xxxxxx předložení xxxxxxxxx školy, rozhodne x dalším postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zřízeny xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx svazkem obcí xxxx xxxxx zřizovatele xxxxx xxxxxxxx 3 xxx, kdo ustanovil xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX X XXXXX ŠKOLNÍ XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx

§169

(1) Xxxxxxxxxxxx vedle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x odpovídá za xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx soustavy.

(2) Xxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x zrušuje

a) xxxxxxx zařízení pro xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx1a) xxxxxxxx, xxxxxxxx a střední xxxxx pro xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx školských xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x střední školy x xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14, xxxxx je xxxxxxx obec, svazek xxxx xxxx kraj,

b) xxxxx, xxxxxxx činnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo školská xxxxxxxx x xxxxxxxx xx.

(5) Pokud ministerstvo xxxxxxx školy a xxxxxxx zařízení uvedená x odstavcích 2 xx 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydává xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X sloučení xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx součásti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx zřizovací listině xxxxxxxxx ministerstvo. Součástí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx změně xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx.

(8) X zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zároveň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx zrušení.

(9) X xxxxxxx zrušení, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sloučení xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x x xxxxxxx xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která jím xxxxxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx měněné státní xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx nerozhodne o xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§169x

(1) Ministerstvo xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxx v xxxxxxx x §80 xxxx. 2 x xxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx Xxxxxx,

x) vymezení účelu, xxx xxxxx se Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx odpovídajícího předmětu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, kdo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jmenuje x x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Centra,

h) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx může ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx činnosti Centra, xx-xx ji Xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx pravidly36) xxxxxxxxx.

§169x

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích4) x na xxxxxx xx xxxxxxxxxx §169, xxxx x jejím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Opatření, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx obsahovat xxxxxxx ke zřizovací xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace. Xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveným x xxxxxxxx x xxxxx splynutí, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, také x xxxxx sloučení.

(2) X xxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx omezen xxxxxx její hlavní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxx státní příspěvkovou xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 49/2009 Sb. x účinností xx 5.3.2009

§169c

Vznik, změny x xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xx 169b oznamuje xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x x Ústředním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zániku xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace.

§169c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 5.3.2009

§170

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, z Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,40)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx41) xxxxxxx zásady, xxxxx xxxxxxx provádějí xxxxxxx úřady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160 odst. 2 x 3, §161 xxxx. 5, §161a xxxx. 2, §161b xxxx. 2 x §161c odst. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx41) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy rozpisů xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 7,

x) xxxx udělovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) může xxxxxxxx xxxxxx název xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx složkám xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovanými xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx družin.

§171

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxx ověřování xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rozsah, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxx výsledků.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxx zřízené a x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x stenotypistika. Xxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx zadání xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxx xxxx první x jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx právnické osoby. Xx státní zkoušce xx xxxx přihlásit xxxxx, xxx získal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osobě podle xxxx xxxxx x xxxxx xx na xx také xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx. Dokladem x úspěšném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx požadovat xxxxxx, která je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zkouškám x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx počet xxxxxxxx, xxx kterém xx xxxxx xxxxxx zkoušku xxxxxxxxxxx, nejvyšší xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx konání státních xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozsah x xxxxx těchto zkoušek x jejich xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výsledků.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

§172

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx vojenské xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx sloužící.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřizuje x zrušuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx školy, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ochrany x školská xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx střední xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x školská xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx školy xxx diplomatické misi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx x školská xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx inspekce podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 3 x §28, pravomocí ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, nejedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx, vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx školy x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx vyhlášek xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx ministerstvo.

(6) Ve xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxx x ukončování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx škol zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.42)

(8) Xx xxxxx zřízené Xxxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) x x), §74 xxxx. 8 písm. x), §167 x 168; xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1, §60, 94, §102 xxxx. 4 věta xxxxx x §166 xxxx. 1 xxxx druhá xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřeně. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx odborné školy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxx být jen xxxxx z xxxxxxxx54). Xx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxxxxxx sboru nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx této xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §166 xxxx. 2 až 11. Xxxxxxxxx xxxxxxx policejní xxxxx, vyšší odborné xxxxxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx jen příslušník Xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx poměru42) xxxx zaměstnanec, xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Ředitelem xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx služebním poměru42) xxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky.

(9) Osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřizovatele; xxxxxxx zřizovatele xx xxxxxx xxxxxxx školy x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 odst. 6; ustanovení §28 xx xx tyto xxxxx xxxxxxxx přiměřeně.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§173

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správní úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jednotkou.

(2) Česká xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx a xxxxxxxxxxxx České školní xxxxxxxx. Ministerstvo xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nadřízeným služebním xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§174

(1) Xxxxx školní xxxxxxxx zpracovává koncepční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x systémy hodnocení xxxxxxxxxx soustavy. X xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx činnosti xx Xxxxx xxxxxx inspekce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, s xxxxxxxx mezinárodních styků x mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx x úkolů, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx osob, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odborná xxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 x §96 odst. 2&xxxx;x x xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxxx činnosti

a) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x školských zařízení xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sleduje a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx,

x) zjišťuje x xxxxxxx podmínky, průběh x výsledky xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenských xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontrolu dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx40) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §160 xx 163.

(3) Xxxxx je xxxxxx, xxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx škole, xxx byl xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx docházky. X xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce termín xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a součinnosti xxxxx, xxxxx žáka xxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx školách podle §38 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx x §38a xxxx. 5 písm. x) xx x), §38a odst. 6, §38b odst. 1 xxxx. x) x x §38b xxxx. 2 xxxx. x) xx d).

(5) Inspekční xxxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx úkolů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx na xxxxxxx podnětů, xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxx obsahem spadají xx působnosti České xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) až e). X případě inspekční xxxxxxxx konané xx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedená xx stížnosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalšímu xxxxxx. Xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. b), x) x x) xxx účely xxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x) nelze xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává činnost xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, provést xxxx xxxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předchozí inspekční xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x), x) xxxx d).

(8) Xxx hodnocení xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vychází Česká xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobnosti xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo zveřejňuje.

(9) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inspektoři, kontrolní xxxxxxxxxx x přizvané xxxxx. Školním xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5 let pedagogické xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxx, xxx xx vysokoškolské vzdělání x nejméně 5 xxx xxxxx, xxxx xxx, kdo xx xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 20 xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vět xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx55) xxx xxxxxx dotčeny.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x) x c),

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx56) v xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx odstavce 2 xxxx. d) a x) a xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx zpráva České xxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přizvaných xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníci x ředitelem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podpisem. Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zasílá Česká xxxxxx inspekce bez xxxxxxxxxx xxxxxxx zřizovateli x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx zpráva včetně xxxxxxxxxx je xxxxxxx x xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx zprávu xxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zpráva xx po xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje.

(13) Výroční xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxx a vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx školní xxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x prosinci.

(14) Xxxxx xxxxxx inspekce xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení.

(15) Xxxxx školní xxxxxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

§175

(1) Xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx inspekční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zřizuje.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx nečinnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx rejstřík, xxxxx xx xxxxx xxxxx, školského zařízení xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §24 xxxxxxxxxxx xxxx se nepoužije.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx organizace Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxx xxxxxxx, xxxx školní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx56).

§176

Xxxxx xxxxxx inspekce xxxx xxxxxxx zřizovatelům xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx návrhy xx xxxxxxxxx konkursu podle §166 xxxx. 3.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX

§177

(1) Územní xxxxxxxxxx xx školství xxxxxxxxxx

x) xxxx,

x) xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, s xxxxxxxxx xxxx práce, x xxxxxxxxxxxxx vývojem x xxxxxxxx svého xxxxx,

x) xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínek.

Obec

§178

(1) Xxxx xx xxxxxxx zajistit podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx na jejím xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx na jejím xxxxx ve školských xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchovy, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx47) nevzdělávají ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx školských zařízeních. Xxxx

x) zřizuje x xxxxxxx základní xxxxx, xxxx

x) zajišťuje xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx vymezují xxxxxxx obvody spádové xxxxx takto:

a) xx-xx x obci xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx školský xxxxx xxxxx obce,

b) xx-xx x xxxx xxxx základních škol xxxxxxxxxxx xxxx, stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx jedna xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx základních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx společného xxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx některou x xxxxxx xxxx, xxxxxxx každá z xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx školský xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, krajský xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxx xxxx xxxxx vytvoří nebo xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx nebo svazkem xxxx, x xx x xxxxxxxxx nejdéle xx 24 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx podat xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx ně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx svazku xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxx xxxxx xxxx nebo xxxx část, xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Školský xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §16 xxxx. 9 x školám xxxxxxxxxx xxxxxx zřizovateli xxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx48) xxxxx kraje je xxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxx do spádové xxxxx x xx xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx.

§179

(1) Obec nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) mateřské xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx školy s xxxxxxxxxx xxxxxxx národnostní xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx v §14 x

x) zařízení školního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx pro předškolní xxxxxxxxxx dětí přednostně xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 3. Xx xxxxx účelem xxxx

x) xxxxx mateřskou xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxx xxxx xxxx svazkem xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx §178 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxx. Xxxxxxxx mateřskou xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx škola xxxxx §34 xxxx. 9.

(4) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx48) území kraje xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dítěte přesáhne 4 xx.

(5) Xxxx xxxx svazek obcí xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) základní xxxxxxxx xxxxx,

x) školská xxxxxxxx pro zájmové xxxxxxxxxx,

x) školská xxxxxxx xxxxxxxx a

d) školy xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx zřizuje xxxx nebo ministerstvo, xxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx, materiální x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, který xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§180

(1) Obec xxxx xxxxxx obcí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 3 x 4, §161a xxxx. 2, §161b xxxx. 2, §161c odst. 6 x z xxxxxx xxxxxx; x případě, xx xxxxxxx obvod xxxxxxxxx území jedné xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužících xxxxxxxx xxxxx x xxxxx školském xxxxxx xxxxxxx xxxx poměrně xxxxx počtu žáků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx mezi xxxxxx k jiné xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx obcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180x

(1) Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, rozvoje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx s právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx. Na xxxxx x formu xxxxxxx x partnerství xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §32a.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zřizovatele x xxx, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx uzavírání smluv x xxxxxxxxxxx x xxxxxx vztahy x xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxx21a).

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 49/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Kraj

§181

(1) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzdělávání xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx uměleckého x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx ústavní xxxxxxx. Xx tímto xxxxxx kraj xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, základní, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x žáky xxxxxxx x §16 xxxx. 9,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

f) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x §14,

h) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zařízení pro xxxxxxx vzdělávání x

x) xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x zrušovat

a) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14,

x) školská xxxxxxxx xxxxx §115 xx 120,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx obec xxxx ministerstvo, pokud xxxx prokáže potřebné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx.

§182

(1) Kraj zajišťuje xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přidělovaných xxxxx §161 xxxx. 3 x 4, §161a odst. 2, §161b xxxx. 2, §161c xxxx. 6 x x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx výdaje xxxxx hrazené ze xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§182x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx zákonný xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx x povinné xxxxxx docházce xxxxx §36 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §34a xxxx. 2,

3. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx předškolní xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx přišla xx styku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupnými, xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §80b xxxx. 4, xxxx

x) xxxx osoba xxxxxxxxx xx přijetí nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx inspekční xxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 xxxx. x), x) a x) xx lhůtě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx inspekcí xxxx opatření xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx 5&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx 500 000 Xx. Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx až xx 50&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vybírá a xxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Správní xxx xx xxxxxxxxxx xx rozhodování xxxxx §27 xxxx. 1, §74 odst. 9 xxxx. c), §80a xxxx. 4, §82, §90 xxxx. 12, §102 xxxx. 9, §172 odst. 9 x §176.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx vyhovuje xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx uchazeče. Seznam xx zveřejňuje na xxxxxxx xxxxxxxxxx místě xx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx školy též xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, x to xxxxxxx xx dobu 15 dnů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx x právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxx §60g xxxx. 7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se vyhovuje xxxxxxxx o přijetí xx vzdělávání, xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2 x xxxxxxx uchazečů, xxxxx xxxxxxx podmínky přijímacího xxxxxx, xxx jejich xxxxxx byla zamítnuta x souladu x §60d odst. 3, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx zápisových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60d xxxx. 3.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x školských zařízení xxx xxxxxxxxxxx podle §165 odst. 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx právnických xxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(6) Působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx, obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx x souladu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§183x

(1) Xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx statistických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx49) xx xxxx xxx.

(2) Ministerstvo, xxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xx xxx sdružování x xxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx matrik x xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx49) oprávněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uchazečů, xxxx, žáků x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx první xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky z xxxxx sdružovaných ministerstvem xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, státní xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx přihlášen x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Údaje se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§183x

(1) X xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx x občan Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) X xxxxx xxxxxx se xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x může xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů Evropské xxxx, vztahují obdobně.

(3) Xxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxx občan Xxxxxxxx xxxx má xxxxx tohoto xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx území Xxxxx xxxxxxxxx49d),

x) xxxxxxxxxx pobývající xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx49e), jemuž xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxx13),

x) xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx jejího postavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokou kvalifikaci xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx52),

x) osoba, které xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx62).

(4) Xxxxx, xxxxx xx odvozen xxxx pobyt na xxxxx České republiky xx xxxxxxxx oprávnění xx sloučení rodiny49f), xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako nositel xxxxxx xxxxxxxxx.

§183x

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx podle §60b, xxx zjišťování xxxx výsledků x xxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx přípravě nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §74, 78 x §174 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx vytvořené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxx x těmito xxxxx nakládá, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx60), xxxxx údaje vypovídají x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxx x ukončeném xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx nebo používaných xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§183d

Centrum zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 1 pracovního xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx řešení xxxx, x to xx xxxxx do 1 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx skupin xxxxx xxxxxxxx, a to xx strojově čitelném xxxxxxx xxx možnosti xxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxx, ve xxxxx xx 14 dnů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx středním xxxxxx x

x) informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx lhůtě xx 14 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§183x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§184

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx, absolutorium x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x obecném xxxxx50), xxx xxxx náleží xxxxxxxxxxx náhrada mzdy xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx §206 xxxx. 3 x 4 zákoníku práce. Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tím, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx cestovních xxxxxx se považuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy. Výši xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je součástí xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, x xxx xx xxxx funkce xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úkonem v xxxxxxx xxxxx50), xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši, náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§184x

Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxx, žáků a xxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx opatření vyhlášeného xxxxx krizového zákona, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxx žáků xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, oddělení nebo xxxxx xx škole xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x mateřské školy xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jedné xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, žákům xxxx studentům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx povinni xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žáků xxxxxxxx umělecké školy x jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo studenta xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx důsledků xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, žáků nebo xxxxxxxx xx xxxxx x důvodu krizového xxxxxxxx vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo x důvodu nařízení xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ministerstvo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxx nebo lhůt xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, anebo stanovené xx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) odlišný xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx nezanedbatelné xxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydáno x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx vzdělávání xxxxxxxxx x §2 xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu nejméně 15 dnů. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je x xxx uveden. Xxxxx xx xxxxxxx důvody xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ministerstvo xxx bezodkladně zruší xxxx změní.

§184a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 25.8.2020

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§185

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxx, xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, x to x účinností od xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx šestého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 a xx xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3. Tímto xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schválených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x jeho průběhu x při jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx shody x xxxxx xxxxxxx, x xx postupem xxxxxxxxxx x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx vyšších odborných xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů xx považují xx xxxxxxxxxx programy xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx 7 xxx od xxxxxx xxxx účinnosti. Xxxxx odborné xxxxx xxxxx uskutečňovat vzdělávání xxxxx učebních dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxx 2011/2012. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx školy xx 1. září, xxxxx následuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zvláštní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je základní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx učiliště, xxxxxxxxx, xxxxxxx odborná škola, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx učiliště x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo zpracuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx tohoto xxxxxx x předloží jej xxxxx do 31. xxxxxx 2005. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x projednání xx 31. xxxxxx 2006.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají nedotčeny.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxx xxxxx vzdělávání stanovených xxxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxx §58 se xxxxxxxx xx střední xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Střední odborné xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 nebo 3 xxx denní xxxxx vzdělávání stanovených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §58 se xxxxxxxx xx střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Úplné střední xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx střední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx považuje xx xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(7) Xxxxx §61 xx postupuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxxx nebo osmiletého xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2005/2006, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Žáci, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, konají závěrečnou xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx. Žáci, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou xxxx 1. xxxxx 2010, xxxxxx maturitní zkoušku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2009. Studenti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx absolutoriem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(9) Školská xxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xx 1 roku xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx ustavení xxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx rada xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx ověřování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(11) Školy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 odst. 2 x 3.

(12) Xxx jsou xx xxxxxxxxx právním předpisu xxxxx "síť xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "školský xxxxxxxx". Xxx xxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "předškolní xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx škola". Xxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "střední xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem". Xxx xxxx xx xxxxxxxxx právním předpisu xxxxx "úplné střední xxxxxxxx", nahrazují xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxx jsou ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx".

(13) Xx xxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministr xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(14) Při vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xx činnost škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxx rok 2004 xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxxxxxxxxx vzdělávání podle §34 xxxx. 4 x povinnost obce xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x místem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x pro xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx domově podle §179 xxxx. 2 xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx 2005/2006.

(16) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §15 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2005/2006.

(17) Xxxxx §28 xxxx. 2 xx 5 xx postupuje xx xxxxxxxx roku 2005/2006. Xx xx xxxx se xx xxxxxxxx dětí, žáků x xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx školní xxx 2004/2005 xx xxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(18) Ustanovení §42 xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx 2005/2006. Do xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx docházky.

(19) Xxxxx §51 xxxx. 5 xx postupuje xx xxxxxxxx roku 2005/2006.

(20) Xxx přijímacím řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x talentovou xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxxx pro školní xxx 2005/2006 se xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímání xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 82 Xxxxx, xxxxx umění x xxxxxxxxx uměleckořemeslná xxxxxx x.x. 28127/97-71.

(21) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx podle §84 a xxxxxxxx xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 xxx uskutečňovat xx xxxxxxxx roku 2005/2006.

(22) Pravidla xxx xxxxxxxxxxx odměn xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §122 xxxx. 1 se xxxxxxx xx pro xxxxxx xxx 2005/2006. Xx xx xxxx xx postupuje podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(23) X případě, xx xxxxx xxxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx:

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3 xxxx xxx 30. června xxxx, x němž xxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx x xxxxx 3,5 xxxx xxx 31. xxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx.

(24) Xx školním xxxx 2008/2009 xx xx xxxxxxxxxxx průběhu a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx §82 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx a §82 xxxx. 4.

§186

(1) Školy x xxxxxxx xxxxxxxx zařazené xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx sítě xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx x školskými xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx zapsanými xx xxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38) xxxx xxxxxxx uvést xxxxx xx školském xxxxxxxxx do xxxxxxx x tímto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x tomu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. března 2006. Xxxxx uvedená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, výmaz xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx školského rejstříku, x xx s xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006. Xxxxxxxxxx §151 xx použije xxxxxxx.

(2) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zřízené xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. srpna 2006, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x doklady xxxxxxx x §147 odst. 1 písm. x) xx x), i) xx x) xxxxx xxxx xxxx x x) xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2006.

(3) Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení, x xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxx škol, předškolních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x §143 xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 30. xxxxx 2005, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušné školy xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxxx x předání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx

§187

(1) Právnické osoby, xxxxx vykonávají činnost xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx sítě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx svou xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezaniká xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx právního xxxxxxxx, xxxxx xx mění xxxx vnitřní xxxxxx xxxxxx.

§188

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou osobu xx xxxxxxxx

x) rozhodnutí x změně právní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k majetku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxx, s ohledem xx ustanovení §140,

x) xxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx zapsána xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx ten orgán xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx právnické osoby, xxxxxx jde x xxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx xxxxx ti xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx právní xxxxx. Xxxxxxxxxx §69d odst. 2, 4, 7, 10 a 11, §69f odst. 1, 4, 5 x 6, §69g xxxx. 1 a 2, §254 odst. 4 xxxx xxxxx až xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným vyžaduje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na valné xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx pořízen xxxxxxxx xxxxx.

§189

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnit xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxx bude xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Součástí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx družstva, xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ty xxxxx, xxx xxxx jejími xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxx xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx. X xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx.

§190

(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx, je xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx určené x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx musí obsahovat xxxxxxxxxx o změně xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou osobu x xxxxx x xxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx ke xxx, x němž xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou osobu, x xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxx také xxxxx, xxxxx x sídlo xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxx formy.

(4) Xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx na školskou xxxxxxxxxx xxxxx, návrh xx xxxxx xxxx xxxxx do obchodního xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. X xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x změně právní xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx či xxxxxx rejstříku xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx právní xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx došlo x xxxxxx změny xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx či jiného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xx 30 xxx xx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x změně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokládá xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčující xxxx skutečnost.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zřizována xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností, na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §136 xxxx. 1 xxxx. x) x c) nepoužije, xxxxx jde x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§191

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx základních a xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 171/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních x středních xxxx (xxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx č. 522/1990 Sb., kterým se xxxx a doplňuje xxxxx x. 29/1984 Xx., o soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx.

4. Xxxxx č. 134/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Sb. x xxxxxx x. 522/1990 Xx.

5. Xxxxx č. 190/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Xx. x xxxxxx x. 134/1993 Sb., xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 76/1978 Xx., o školských xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 31/1984 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 390/1991 Xx.

6. Xxxxx č. 182/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších xxxxxxxxx xxxx (školský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Zákon č. 256/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx a středních xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 390/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx České národní xxxx č. 564/1990 Xx., o xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Xx.

8. Zákon č. 138/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Sb., xxxxxx č. 171/1990 Xx., zákona x. 522/1990 Xx., xxxxxx x. 134/1993 Xx., xxxxxx x. 190/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu České xxxxxxxxx x. 49/1994 Xx. x xxxxxx x. 256/1994 Xx., x zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 76/1978 Xx., o xxxxxxxxx zařízeních, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 31/1984 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 390/1991 Sb. x zákona x. 190/1993 Xx.

9. Zákon č. 19/2000 Sb., kterým se xxxx xxxxx č. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odborných xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxx č. 31/1984 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxx x státní xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízeních.

12. Xxxxx č. 390/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 181/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx školství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxx č. 139/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve školství, xx xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Xx. x xxxxxx č. 256/1994 Xx.

16. Xxxxx č. 284/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ

ÚČINNOST

§192

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3, 5 xx 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §77 xx 79, §80 xxxx. 3 xx 10, §81 xxxx. 1 xx 8 a §82 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2009.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx X

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem spravedlnosti xxxx součásti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x školskými xxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 60 dnů xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx. x) xx l) xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 624/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2009, xxxx žák xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 2012, x xx xxx, který má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2011/2012, x xxx, xxxxx xxx řádně xxxxxxx střední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx roce 2009/2010 x 2010/2011, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2012.

2. Žák, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou xx xxxxxxx xxxx 2009/2010 xxxx 2010/2011, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyka xxxxx §78 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. září 2009, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xx. X bodu 2 xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §78 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne 1. xxxx 2009, se xxxxxxx od 1. xxxx 2011.

4. Pro xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx školním xxxx 2009/2010 xxxx x xxxxxxxxx katalogy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx s §185 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Sb. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx školy počet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx x §79 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx Centrum xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci xxxxx §169a xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ke xxx 1. dubna 2009 a x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx §80 odst. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (dále xxx "Xxxxxxx") xx xxx 1. xxxxx 2009 zaniká. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxx xx k xxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1. dubna 2009 xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxx xxxx 1. X xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízené xxxxx bodu 1 xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxxxx x danému xxx xxxxxxx vést v xxxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem č. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §7783 xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2010/2011. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §185 xxxx. 9 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 378/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.10.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx škole, v xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Sb. xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx dále xxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx.

2. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxxxx podle xxxx 1 xx xxxxxxxx §38 xxxx. 3 xx 6 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 6 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx, x níž xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx. xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx vztahuje §38b xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Řediteli xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx, řediteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx, který vykonává xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx podle §166 xxxxxx x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxx

x) xx dobu delší xxx 6 let, xxxxx výkon práce xx xxxxx pracovním xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxx 31. července 2012,

x) x xxxxxxx 3 xx 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2013,

x) xx xxxx xxxxxx než 3 xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx zaměstnance xxxx 31. xxxxxxxx 2014.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 472/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy xxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xx 30. xxxxx 2013. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konané po 1. lednu 2015 x platí i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2015. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx konané x xxxx 2013 x 2014 se xxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Žáci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x roce 2011 xxxx 2012 x xxxx xxxxx xx konání opravné xxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxxxx xxxx zkoušku x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx 2013 x 2014 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve vyšší xxxxxx obtížnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zkoušce x xxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxx. Tito žáci xx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úspěšně, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 370/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 9.11.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx školy, ve xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, žáci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx v §16 odst. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx podle §16 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx zařazení do xxxx xx xxxxxxx xx zákonem x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x 1. xxxx 2016. Není-li xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx xx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxxx děti, xxxx xxxx studenti uvedení x §16 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x tom xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx žáka, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx nejvhodnějšího způsobu xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2016.

2. Podle §28x a §183a xxxx. 8 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2016.

3. Xxxxxxxx zpětvzetí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §60a xxxx. 7 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxxxxx x přijímacích xxxxxxxx xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2015/2016 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

4. Xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx. zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §123 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx roce 2015/2016.

6. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x §183a xxxx. 12 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. prosince 2015. O xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx školském xxxxxxxxx xx nevede xxxxxxx xxxxxx.

8. Xxx xxxx 2017 xx 2019 xxxxxxx krajský xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx pro dítě, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx normativům xx xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxxx 6 xxx podle zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xx změnil pracovní xxxxx na dobu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §166 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx se započítává xx období 6 xxx xxxxxx xxxxx xx pracovním xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2 xxxxxx ředitelem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 82/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinné xx 1. xxxx 2017.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2020 Sb.

3. Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx zveřejněné xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx §78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Právnické xxxxx, které vykonávají xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvkových organizací xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx rejstříku do xxxxxxx s §144 xxxx. 1 xxxx. x) x m) xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx 2016.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do 31. prosince 2019 xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx, příplatky xxxxx §161 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dítě, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 1 xxxxxx x. 561/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kterému xxxx poskytováno podpůrné xxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 27/2016 Sb.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x xxxxx jednotek, na xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx prostředky xxxxx §161 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 27/2016 Xx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx-xx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 25. xxxxxx 2020 a xxxxxxx ukončil poslední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxx 2020, právo xxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx x literatura xxxx xxxx xxxxx, xxxx xx-xx právo xxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxxx xxxxx zkoušky, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

Informace

Právní předpis č. 561/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §20 odst. 3, 5 xx 7, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 10.11.2004, x s xxxxxxxx ustanovení §77 xx 79, §80 xxxx. 3 až 10, §81 xxxx. 1 xx 8 x §82 xxxx. 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2009.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

383/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x preventivně xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx zařízeních x x změně dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x pomoci x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

158/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 383/2005 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 5.5.2006

342/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony související x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

624/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/98 Sb., x vysokých školách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.12.2006

217/2007 Xx, kterým xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

343/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

58/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.2.2008

126/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

242/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti dnem 1.9.2009

243/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 4.7.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

317/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 103/2008

384/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 155/98 Xx., x xxxxxxx xxxx a x xxxxx dalších xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

49/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 5.3.2009, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

378/2009 Xx., kterým se xxxx zákon x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.10.2009

427/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na území XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

331/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.11.2011

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

472/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §123, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.9.2012

53/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2012

333/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.11.2012

370/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.11.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

241/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx x x přijetím xxxxx použitelného předpisu XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

344/2013 Xx., x změně daňových xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx kontrolního řádu

s xxxxxxxxx od 1.5.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

82/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.5.2015 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.9.2015 x 1.9.2016

99/2015 Sb., xxxxx ÚS xx xxx 27.1.2015 xx. xx. Xx. XX 16/14 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 375/2011 Xx., x §34 xxxx. 5 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx) (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 13.5.2015

178/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., o předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 1.1.2017, 1.9.2017, 1.9.2018 a 1.9.2020

230/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 115/2001 Sb., x xxxxxxx sportu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

101/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5.4.2017, 1.9.2017 x 1.9.2020

222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

167/2018 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2018 x xxxxxxxx xx. II, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.9.2020

46/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.2.2019

224/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.7.2019 xx. zn. Xx. XX 34/17 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §148 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 472/2011 Xx. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 20.9.2019

284/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 178/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 11.7.2020 x 1.10.2025

349/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 25.8.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.2.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné moci

s xxxxxxxxx od 1.2.2022

288/2021 Xx., xxxxx ÚS xx dne 22.6.2021 xx. xx. Pl. XX 93/20 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §16 odst. 4 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 30.7.2021

152/2023 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 283/2021 Sb., stavební xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 195/2022 Xx., a některé xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2023

183/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1a) Zákon č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve školských xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
4) §54 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx.
5) Zákon č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x církvích a xxxxxxxxxxxx společnostech).
7) Například xxxxxxxx xxxxxxx, zákon č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech a x změně x xxxxxxxx některých zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx.
10) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 3/2002 Xx.
11) Zákon č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11a) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13a) Xx. 10 xxxx. b) směrnice Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx x pobytu pro xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo obdrželi xxxxx k nedovolenému xxxxxxxxxxxxxxxx a kteří xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
13x) Čl. 12 xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx výzkumu.
13c) Xx. 23 xxxx. 2 a xx. 27 směrnice Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxx zemí xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
13d) Čl. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES ze xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x xxxx.
13x) Xx. 14 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2001/55/ES ze xxx 20. xxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přílivu xxxxxxxxxxx osob a x opatřeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx z xxxx plynoucími. Xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 221/2003 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
15) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx §50 x 52 xxxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx §8 trestního xxxx.
19) Zákon č. 352/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
20) Zákon č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako archiválií x podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx.
21) Xxxxx č. 140/1961 Sb., trestní zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
22x) §26 xxxx. 2 zákona x. 94/1963 Xx., x rodině, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Hlava XXx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
24) §30 x xxxx. x xxxxx IV zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
24a) Úmluva x xxxxxxx Evropských xxxx, přijatá v Xxxxxxxxxx xxx 21. xxxxxx 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).
25) §4 xxxx. j) zákona x. 101/2000 Sb.
25x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
26) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
26a) Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx normách, xxxxx xxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx důvodů potřebuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
26x) Xxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní péče x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.
26c) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 322/2006 Xx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Čl. 27 xxxxxxxx Rady 2004/83/ES xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx normách, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xxx xxxxx žádat x xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx potřebuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x obsahu poskytované xxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
28) Xxxxxxxx č. 77/1981 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
29) §26 xxxx. 2 zákona x. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx.
30) Xxxxxxxx č. 531/2002 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státním xxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 306/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx školám, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §826 x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxx č. 114/2002 Sb., x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 510/2002 Xx.
34) Xxxxx č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 504/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx podnikání, pokud xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
34x) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx č. 109/2002 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
35) §14 xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 353/2001 Xx.
35x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
35x) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 218/2000 Xx.
38) §54 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších předpisů.
39) §26 xxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů.
§27 zákona č. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §30 xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 231/2002 Xx.
§61 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2000 Xx.
42) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
44) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) §30 xxxxxx x. 218/2002 Xx.
46) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §12 xxxx. 2, §13 xxxx. 5 zákona x. 109/2002 Sb., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx zákonů ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

48) §2 zákona x. 194/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx.
49) Xxxxx č. 89/1995 Sb., o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) Xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx xxx 25. listopadu 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.
49a) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
49x) Xx. 11 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty. §83 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
49x) Xx. 21 xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
49f) Xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny.
50) §203 xxxxxxxx práce.
51) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) Směrnice Rady 2009/50/ES xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42i zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 427/2010 Xx

53) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
54) Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

55) Například §30 xxxxxx č. 218/2002 Xx.

56) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (kontrolní xxx).

57) §31 x 35 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

§6 zákona č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

58) Xxxxxxxxx zákon č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx zvířat x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu xxxxxx proti týrání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

59) §227235 zákona x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxxxxx xxxxx č. 75/2005 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyučovací, xxxxx výchovné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

61) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) Příloha č. 9 xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

62) Xx. 23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/36/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

63) Xxxxxxxx č. 27/2016 Sb., x vzdělávání xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.

64) Například §16 xxxxxx x. 109/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) §44b xxxxxx x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxx x. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006, č. 179/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.5.2006 x x. 342/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.7.2006 vkládají do §183 xxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx 7. Je xx zvláštní x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.