Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.09.2025.


Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
561/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Zásady a cíle vzdělávání §2

Vzdělávací programy

Systém vzdělávacích programů §3

Rámcové vzdělávací programy §4

Školní vzdělávací programy §5

Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání §6

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení §7

Právní postavení škol a školských zařízení §8

Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti §8a

Dlouhodobé záměry a výroční zprávy

Dlouhodobé záměry §9

Výroční zprávy §10 §11

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy §12

Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Vyučovací jazyk §13

Vzdělávání příslušníků národnostních menšin §14

Vyučování náboženství §15

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami §16

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení §16a

Revize §16b

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů §17

Individuální vzdělávací plán §18 §19

Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí §20

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Práva pedagogických pracovníků §22a

Povinnosti pedagogických pracovníků §22b

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §21

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §22

Organizace vzdělávání ve školách

Organizace škol §23

Školní rok §24

Formy vzdělávání §25

Vyučovací hodina §26

Učebnice, učební texty, školní potřeby §27

Dokumentace škol a školských zařízení §28

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních §29

Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád §30

Výchovná opatření §31

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy §32

Spolupráce škol a školských zařízení §32a

ČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle předškolního vzdělávání §33

Organizace předškolního vzdělávání §34

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění §34a

Individuální vzdělávání dítěte §34b §35

ČÁST TŘETÍ - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Plnění povinnosti školní docházky §36

Odklad povinné školní docházky §37

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole §38

Povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole §38a §38b

Plnění povinné školní docházky ve střední škole §39

Jiný způsob plnění povinné školní docházky

Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky §40

Individuální vzdělávání žáka §41

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením §42

Splnění povinné školní docházky §43

HLAVA II - ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle základního vzdělávání §44

Stupně vzdělání §45

Organizace základního vzdělávání §46

Přípravné třídy základní školy §47

Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem §48

Přípravný stupeň základní školy speciální §48a

Průběh základního vzdělávání §49 §50

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §51 §52 §53

Ukončení základního vzdělávání §54 §55 §56

ČÁST ČTVRTÁ - STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPNĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE A PRŮBĚH

Cíle středního vzdělávání §57

Stupně středního vzdělání §58

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole §59

Organizace přijímacího řízení §60

Přihláška §60a

Obsah a forma přijímacích zkoušek §60b

Organizace přijímacích zkoušek §60c

Hodnocení výsledků přijímacího řízení §60d

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí §60e

Další kola přijímacího řízení §60f

Zápisový lístek §60g

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia §61

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou §62

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole §63 §64

Organizace středního vzdělávání §65

Průběh středního vzdělávání §66 §67 §68

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §69

Uznávání dosaženého vzdělání §70 §71

HLAVA II - UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Způsoby ukončování středního vzdělávání §72 §73

Závěrečná zkouška §74 §75 §76

Maturitní zkouška §77

Společná část maturitní zkoušky §78 §78a

Profilová část maturitní zkoušky §79

Orgány zajišťující maturitní zkoušku §80 §80a

Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost §80b

Další podmínky konání maturitní zkoušky §81

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky §82

HLAVA III - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM A ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM A STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Nástavbové studium §83

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem §84

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou §85

ČÁST PÁTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI

Cíle vzdělávání v konzervatoři §86

Stupně vzdělání v konzervatoři §87

Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři §88

Ukončování vzdělávání v konzervatoři §89

Absolutorium v konzervatoři §90 §91

ČÁST ŠESTÁ - VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPEŇ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ

Cíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzdělání §92

Přijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole §93

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §94

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §95

Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání §96 §97 §98

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů §99

Uznávání dosaženého vzdělání §100

Ukončování vyššího odborného vzdělávání §101 §102 §103

HLAVA II - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU §104 §105 §106

Akreditační komise §107

ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ §108 §108a

ČÁST OSMÁ - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ, JAZYKOVÉ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní umělecké vzdělávání §109

Jazykové vzdělávání §110

Zájmové vzdělávání §111

Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání §111a §112

ČÁST DEVÁTÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Jednotlivá zkouška §113 §113a

Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání §113b

Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo asolutoria v konzervatoři §113c §113d

Odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, pomaturitní specializační kursy §114

ČÁST DESÁTÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků §115

Školská poradenská zařízení §116

Školská výchovná a ubytovací zařízení §117

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání §118

Zařízení školního stravování §119

Výdejna lesní mateřské školy §119a

Školská účelová zařízení §120 §121

ČÁST JEDENÁCTÁ - HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ, ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost §122

Úplata za vzdělávání a školské služby §123

ČÁST DVANÁCTÁ - ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

Hlavní činnost a zřizovatel školské právnické osoby §124

Zřízení a vznik školské právnické osoby §125

Zrušení a zánik školské právnické osoby §126

Rozdělení, sloučení a splynutí školské právnické osoby §127

Likvidace školské právnické osoby §128

Působnost zřizovatele školské právnické osoby §129

Orgány školské právnické osoby §130

Ředitel §131

Rada §132

Hospodaření školské právnické osoby

Příjmy školské právnické osoby §133

Základní pravidla hospodaření školské právnické osoby §134

Doplňková činnost §135

Další pravidla hospodaření školské právnické osoby §136

Peněžní fondy školské právnické osoby §137

Fond kulturních a sociálních potřeb §138

Účetnictví §139

Vztah školské právnické osoby k majetku §140

ČÁST TŘINÁCTÁ - ŠKOLSKÝ REJSTŘÍK

Obsah školského rejstříku §141

Rejstřík škol a školských zařízení

Účinky zápisu do rejstříku škol a školských zařízení §142

Vedení rejstříku škol a školských zařízení §143

Údaje v rejstříku škol a školských zařízení §144

Účastníci řízení §145

Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §146

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §147

Posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §148

Zápis změny v údajích §149

Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení §150 §151

Řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany §152

Rejstřík školských právnických osob §153 §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a

ČÁST ČTRNÁCTÁ - FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU §160

Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161

Financování školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161a

Financování ostatních školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161b

Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161c

Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí §162 §162a

Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku §163

ČÁST PATNÁCTÁ - ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÁ RADA

Ředitel školy a školského zařízení §164 §165 §166

Školská rada §167 §168

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Ministerstvo §169 §169a §169b §169c §170 §171

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí §172

Česká školní inspekce §173 §174 §175 §176

ČÁST SEDMNÁCTÁ - PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ §177

Obec §178 §179 §180 §180a

Kraj §181 §182

ČÁST OSMNÁCTÁ - PŘESTUPKY §182a

ČÁST DEVATENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §183 §183a §183b §183c §183d §184

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách §184a

Přechodná ustanovení §185 §186

Změna právní formy na školskou právnickou osobu §187 §188 §189 §190

Zrušovací ustanovení §191

ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST §192

č. 624/2006 Sb. - Čl. II

č. 242/2008 Sb. - Čl. II

č. 49/2009 Sb. - Čl. II

č. 378/2009 Sb. - Čl. II

č. 472/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2012 Sb. - Čl. II

č. 82/2015 Sb. - Čl. II

č. 178/2016 Sb. - Čl. II

č. 101/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2020 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 99/2015 Sb.; č. 224/2019 Sb.; č. 288/2021 Sb.

INFORMACE

561
XXXXX
xx xxx 24. xxxx 2004
o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, základní, střední, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx vzdělávání xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx nichž xx vzdělávání a xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx, vymezuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství.

§2

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx ke vzdělávání xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx pleti, pohlaví, xxxxxx, víry x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, rodu a xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx postavení xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úcty, xxxxxxxx, názorové xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx školách, xxxxx xxxxxxx stát, kraj, xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které vyplývají x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poznání xxxxx x jsou x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vědě, xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k dosahování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávat xx xx xxxx celého xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zejména

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, mravními a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a občanský xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxx informací x xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx života,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání xxxx všeobecného x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a svobod xxxxx s odpovědností x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pochopení x xxxxxxxxxxx principu xxxxxxxx žen a xxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x evropských xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalostí x životním xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje x x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx poskytované podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx programy

§3

Systém vzdělávacích xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x jazykové xxxxxxxxxx xx vydávají xxxxxxx xxxxxxxxxx programy. Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx pro xxxxxx školních vzdělávacích xxxxxxxx, xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx učebnic a xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxx prostředků přidělovaných xxxxx §160162.

(2) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zařízení se xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx akreditovaného xxxxx §104106.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx a podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x celostátní xxxxxxxxxx x xxxxx.

§4

Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx vzdělávací programy xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxx, formy, xxxxx x xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx x odborného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pro vzdělávání xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx materiální, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx. Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxx základní vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzdělávání podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vzdělávací programy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx využití má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx metodách x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věku x xxxxxxx vzdělávaného.

Podle xxxxxx hledisek xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, včetně pedagogiky x psychologie.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx1). Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx ve školách x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxx tato ministerstva xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx působností x xxxxx.

(4) Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xx xxxxx x závažných případech xxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx x změny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxxx, zveřejní xxxxx x dostatečným xxxxxxx předstihem.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx změny zveřejňují xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxx, vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx vzdělávací xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vzdělávání, pro xxxx xx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x souladu x xxxxx xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx; obsah vzdělávání xxxx xxx ve xxxxxxx vzdělávacím programu xxxxxxxxx xx předmětů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (například xxxxxx).

(2) Školní vzdělávací xxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx nějž není xxxxx rámcový vzdělávací xxxxxxx, xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxx vzdělávání, xxxxx, formy, obsah x časový xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx doklad xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti práce x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx v konkrétní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx zveřejní xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu může xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx si z xxx opisy x xxxxxx, anebo xx xxxx v místě xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx kopii. Poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx dotčeno.

§6

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx program xxx xxxxx odborné vzdělávání xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, profil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyučovací xxxxx, podmínky xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xx vzdělávání.

(2) Vzdělávací xxxxxxx akreditovaný podle §104 xx 106 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx škole; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nahlížet a xxxxxxxxx si x xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx za xxxx x místě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §104 xx 106 xx závazný xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx studentů x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 162.

Xxxxxxxxxx soustava, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jejich právní xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x školská xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3.

(3) Xxxxx škol xxxx xxxxxxxx škola, xxxxxxxx škola, xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx označování.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx poskytuje služby x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve školách xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx výchovu anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx1a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, školská xxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, školská xxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1a).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníci.2)

§8

Právní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxx, obec x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "svazek xxxx"), xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3)

(2) Xxxxxxxxxxxx zřizuje xxxxx a školská xxxxxxxx xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4) x §169.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zařízení jako xxxxxxxxxxx xxxxxx státu5) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sloužící, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu4); §169 xxxx. 5 xx 10 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí zřizuje xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárním xxxxx České republiky xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Ministerstva a xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva zřizovat xxxxxxxx xxxxx,6) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoby zřizují xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx,7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Školu nebo xxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fyzických xxxx společně.

(7) Právnická xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx i xxxx škol nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8x

Xxxxx právnické osoby x organizační složky xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, vykonávající xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) označení xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxx x §34 xxxx. 8, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx typu školského xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), pokud xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a b), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxx xxxx školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx názvu xxxx být upřesňující xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborovými xxxxxx, xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxx ke xxxxxxxxx x zveřejňuje xxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxx předkládá xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx dlouhodobý záměr xxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxx ministerstvu x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx, týkající xx vzdělávání xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajem, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje ke xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx je vždy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 obsahuje analýzu xxxxxxxxxx soustavy v xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx předpokládaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx práce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a úkoly xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx, xxxxxxxxx strukturu xxxxx xxxxxxxx, druhů, xxxxxxxxx typů xxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx kapacitu x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx.

(4) Dlouhodobé xxxxxx xx vyhodnocují x xxxxxxxxxxxx jednou xx 4 xxxx postupem xxxxxxxx v odstavcích 1 x 2.

§10

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx každoročně xxxxxxx xxxxxx o xxxxx x rozvoji vzdělávací xxxxxxxx x kraji, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ministerstvu x xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ředitel základní, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxx xx školní xxx, xxxxxx xx zřizovateli x zveřejňuje xxxx xx přístupném xxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxx zprávy xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx si x xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x výročních xxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 a 3 a termíny xxxxxx předkládání x xxxxxxxxxxxx.

Hodnocení xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx hodnocení školy x xxxxxxxxx Českou xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx pro zpracování xxxxxxx zprávy x xxxxxxxx školy.

(3) Hodnocení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Hodnocení xxxxxxxxxx soustavy v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zprávě x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x kraji. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxx a rozvoji xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx inspekce xx xxx výroční xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx školy x xxxxxxxxx zařízení může xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předem xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8) se xxxxxxxxx xxxxx na vzdělávání x xxxxxx národnostní xxxxxxx, a xx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §14.

(3) Ministerstvo xxxx povolit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, x nichž se xxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx jazyky xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx cizí xxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx, kraj, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušníky národnostních xxxxxx vzdělávání v xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxx, x xxxxx xxx v souladu xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9) xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Třídu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx ke xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxxxxx xxxxxxx 8 xxxx x příslušností x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx školy xxx xxxxxx, xxxxx xx xx vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx naplněny xxxxxxx 12 dětmi xxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxx, xxxxx xx xx vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxx s xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx národnostní menšiny xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx budou x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlížejí xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zajistit x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx sebou, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 2 a 3, může xxxxxxx xxxxx se souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, x xxxxx xx vzdělávání uskutečňuje xxxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx národnostní xxxxxxx.

(6) Xx školách se xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx vysvědčení, výuční xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx národnostní menšiny.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§15

(1) Xx xxxxxxx lze x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 vyučovat xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve státních xxxxxxx,10) x xx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx nebo xxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx náboženství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx náboženskou společností xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 7 xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx žáky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx 30 xxxx ve xxxxx. Xxxxxxxx žáky x xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upraví xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxx vyučováním.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k právnické xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2) Xxxxxxxx vydává statutární xxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dětí, xxxx x studentů nadaných

§16

Podpora xxxxxxxxxx dětí, žáků x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, žákem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx rovnoprávném základě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx studenta. Xxxx, xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x

x) poradenské xxxxxx školy a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx organizace, xxxxxx, xxxxxxxxx, forem x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické péče x xxxxxx prodloužení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx učebních pomůcek, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hluchoslepých xxxx11a), Xxxxxxxxx písma x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rámcovými vzdělávacími xxxxxxxx x akreditovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka, tlumočníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytujících xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Podpůrná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, pedagogické x xxxxxxxx náročnosti. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx kombinovat. Xxxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx xxx xxxxxx, shledá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepostačovala x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Začlenění xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x doporučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xxxx školské zařízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx školským xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx podpůrné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až pátého xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízením xx xxxx předchozí písemný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce dítěte xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx po projednání xx zletilým xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxx x studenta, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hluchoslepých osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, žáka nebo xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx znakovém xxxxxx xx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx také v xxxxxx českém xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx xx tito xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx metodami xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx vykonávala xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx rodilého xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx opatření při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x studenta, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx potřebám xxxxxx, žáka nebo xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo sluchovým xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vývojovými xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx autismem xxx zřizovat xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx přijmout xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx dítě, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, shledá-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x uplatnění jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx zařazení xx písemná xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx postupu xx zájmem xxxxxx, xxxx xxxx studenta.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 9 xx x xxxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx registrovanými xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx, xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(3) Výsledkem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zejména xxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření. X doporučení xxxxx xxxxxx vyšetření x xxxxxxxx opatření prvního xx pátého xxxxxx, xxxxx odpovídají zjištěným xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxx xxxxxxxx, x to včetně xxxxxxx kombinací x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx xxxx, žák xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánu veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uložil zákonnému xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xx školském xxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx-xx xx x případ xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požádá.

(5) Xxxxx má xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx pochybnosti x tom, xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s doporučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účasti pověřeného xxxxxxxxxxx příslušného školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Projednáním xxxxx odstavce 5 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žáka, studenta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §174 odst. 6.

§16x

Xxxxxx

(1) Xxxx, žák, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx může do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx a pověřenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx revizí x jejich xxxxxx. X xxxxxx doporučení xxxx požádat xxxx xxxxx, školské zařízení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uložil zákonnému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poradenskou xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxx inspekce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx žádost x revizi x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x je-li to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx zletilého xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx prováděno x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poradenského zařízení, xxxxx xxxxxx zprávu xxxx doporučení. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 do 60 xxx xx obdržení xxxxxxx xxxxxxx zprávu, xxxxx může xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx doporučení podpůrných xxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zpráva xx xxxxxx xxxxxx, xxxx, studentovi nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16a odst. 3, xxxx škole xxxx školskému zařízení. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16a odst. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu týkajícím xx xxxxxxxxxxxx doporučení.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vydaných xxxxxxxx poradenským xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2015 Xx. x účinností od 1.9.2016

§17

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxx x školská xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozvoj nadání xxxx, xxxx x xxxxxxxx.

(2) X rozvoji xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výuku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx sportovním xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx odlišně upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx zástupce a xxxxxxxxx xxxxxxxx zletilého xxxx nebo studenta xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ročníku. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx děti x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx části učiva xxxxxxx, který xxx xxxx student xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx školy.

§18

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žákovi se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zletilému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx individuálního xxxxxxxxxxxx xxxxx i z xxxxxx xxxxxxxxx důvodů. Xx středním xxxxxxxxxx xxxx vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitel xxxxx individuální vzdělávací xxxx žákovi xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx reprezentantem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující toto xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pátého xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx před přiznáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěti, xxxxxx xxxx studentovi,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxx školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxxx xxxxxxxxx diagnostických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx osobami x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vydávaných školským xxxxxxxxxxx zařízením,

h) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a pravidla xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 a 5 x xxxxxxx xxxxx §16 odst. 9,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů, xxxxxx xxxxxxxxxx, přijímání, průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ročníku.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx pobývajících xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a školským xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx přístup:

a) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zájmovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pravidelné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx základní xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx střednímu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně vzdělávání xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx13) xx dobu xxxxx než 90 xxx13a), popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxx oprávněnými xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx výzkumu13b), azylanty, xxxxxxx požívajícími xxxxxxxxx xxxxxxx13c), xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx13d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany13e).

(3) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxx školských xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se prokazuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu13f).

(4) Xxxxxx, xxxxx získaly předchozí xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborných xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx přijímací xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx vzdělání, škola x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxx x přecházejících 8 xxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, mají právo xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podrobnosti.

(5) Xxx xxxx, kteří xxxx dětmi osoby xx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx studuje, xxxxx získala xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xx spolupráci xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) bezplatnou xxxxxxxx k jejich xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx žáka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kultury xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Krajský xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Krajský xxxx xxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5 písm. x).

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, studentů x xxxxxxxxx zástupců dětí x nezletilých žáků

§21

Práva xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dětí x nezletilých xxxx

(1) Xxxx x studenti xxxx právo

a) na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx,

x) na informace x xxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a být xxxxxx xx školské xxxx, jsou-li xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx x studentů, xxxxx x být xx nich xxxxxx, xxxxxxxx x nich x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx radu x xxx, xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx jsou povinni xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zabývat a xxx xxxxxxxxxx k xxx odůvodnit,

e) xxxxxxxxxx xx xx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pozornost odpovídající xxxxxx xxxx x xxxxxx vývoje,

f) xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Práva xxxxxxx v odstavci 1 x výjimkou xxxxxx x) x x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dětí x nezletilých xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) mají x xxxxxxx zletilých žáků x studentů xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zletilým žákům x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost.

§22

Povinnosti xxxx, xxxxxxxx x zákonných zástupců xxxx x nezletilých xxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx docházet xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x řádně xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x předpisy x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx pokyny pedagogických xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vydané x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zletilí xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxxxx xxxxx a školské xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly mít xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx důvody xxx nepřítomnosti xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x školskému xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 x 3 x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podstatné xxx xxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxx, a xxxxx x těchto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx dítě x xxx docházel řádně xx školy nebo xxxxxxxxx zařízení,

b) xx xxxxxxx ředitele xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxx zúčastnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx školu a xxxxxxx zařízení o xxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxx obtížích dítěte xxxx žáka nebo xxxxxx xxxxxxxxx skutečnostech, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxx řádem,

e) xxxxxxxxx xxxxx x školskému xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 x 3 a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dítěte x xxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22x

Xxxxx pedagogických xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx psychickým nátlakem xx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dětí x xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škole,

b) xxx nebylo xx xxxxxx přímé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zásadami x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) volit x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx činnosti.

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§22b

Povinnosti pedagogických xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx práva xxxxxx, xxxx xxxx studenta,

c) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx dítěte, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx formám xxxxxxxxxx chování xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x chránit xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx poradenské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x vzděláváním.

§22b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

§23

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx se organizačně xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx studijní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx škola xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Třídy, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx všech xxxx, xxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx musí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x němž xx xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx povoluje x případech hodných xxxxxxxxxx zřetele xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx x studentů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx x studentů xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx nad xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161 xx 162.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 4 xxxx, xxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx zvýšení xxxxx není na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx.

§24

Xxxxxx xxx

(1) Školní xxx xxxxxx 1. xxxx x končí 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xx člení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx. Xx školách xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdnu.

(2) V xxxxxx školního xxxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, vyhlásit xxx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx povaha xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx předstihem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zřizovateli x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovit xxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jazykových xxxxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx školách.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx, x organizaci xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x mateřských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx odborné vzdělávání xx uskutečňuje v xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výuka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) večerní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx několikrát x týdnu v xxxxxxx 10 až 18 xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 200 xx 220 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) distanční formou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx konzultacemi,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx denní x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nejvýše x 1 xxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§26

Vyučovací xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x základním, xxxxxxxxx uměleckém, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 45 xxxxx. Xxxxxxxxx hodina xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx praxe xx xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvá 60 xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx žáky xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze vyučovací xxxxxx dělit x xxxxxxxx.

(2) Rámcový vzdělávací xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx a druhém xxxxxxx nejvýše 22 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin, xx xxxxxx xx xxxxx ročníku xxxxxxx 26 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 30 a x xxxxx x xxxxxxx ročníku xxxxxxx 32 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týdně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx stanoví počet xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx, x xx xxxxxxx 35 xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx xxxxx; x xxxxxxx konzervatoře x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 40 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin xxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravou nejvýše 46 povinných vyučovacích xxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x rámci praktického xxxxxxxxx nejvýše 40 xxxxxxxxx vyučovacích hodin xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx základní x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro vyšší xxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx nejnižší xxxxx xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem organizaci xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx, učební xxxxx, xxxxxx potřeby

(1) Ministerstvo xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx a učebním xxxxxx pro základní x xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx zdravotnické xxxxx středních xxxx xxxxxxxxxxxx uděluje a xxxxxx xxxxxxxxxxx doložku x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ministerstvo xx Xxxxxxxx Ministerstva školství, xxxxxxx a tělovýchovy (xxxx jen "Xxxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Školy xxxxx xxx xxxxx xxxxx učebnic x xxxxxxxx textů xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x další xxxxxxxx x učební xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vyhovují pedagogickým x xxxxxxxxxxx zásadám xxxxxxxxxx. X použití xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dětem xxxxxxxxx do přípravných xxxx (§47) jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx učebnice x učební texty xxxxxxx x seznamu xxxxx odstavce 1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, žáci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, a žákům xxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx texty xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx žáci xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku.

(5) Ředitel xxxxxxx školy zřizuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx textů, x xx nejméně xxx 10 % xxxx xxxxxxx školy; tyto xxxxxxxx x učební xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žákům x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uloženou ochrannou xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x hmotné xxxxx14), xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx základních xxxx, přípravného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žákům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx žáky xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxx.

Dokumentace škol a xxxxxxxxx zařízení

§28

(1) Xxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx školského xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedené x §147,

x) xxxxxxxx dětí, xxxx xxxx studentů (xxxx jen "školní xxxxxxx"),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx,

x) vzdělávací xxxxxxxx podle §4 xx 6,

e) xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxx,

x) xxxxxx knihu, xxxxx xxxxxxxx průkazné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx,

x) školní řád xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) knihu xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx posudky,

j) protokoly x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxx xxxxxxxx15) a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.16)

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx její xxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx dítěti, xxxxxx xxxx studentovi xxxxxxxxx, dále státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě místo xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx pobytu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxx-xx xxxx, xxx nebo xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

b) údaje x xxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxx dosaženého xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, formu x délku xxxxxxxxxx, xxx-xx o střední x vyšší xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §16, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §16, x x závěrech xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx mít vliv xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; xxxxx x xxxxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx místo trvalého xxxxxx, a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Školní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx číslo xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxx místo xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx dítě, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx školské služby xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které by xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxxxx školské xxxxxx xxxx vzdělávání,

d) xxxxx o znevýhodnění xxxxxx, žáka xxxx xxxxxxxx uvedeném x §16, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, žákovi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §16, a x závěrech xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, x xxx se xxxx, xxx xxxx student xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky místo xxxxxxxx pobytu, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx změna xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx x údaje xx xxxxxx xxxxxxx oprávněny xxxxxxxxxx osobám, které xxxx xxxxx prokáží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxx zvláštním xxxxxxx18).

(5) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx statistické xxxxx x pro xxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx stanovených ministerstvu xxxxx zákonem údaje x xxxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx školních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a i) x xxxxxxxx 3 xxxx. c) a x); xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) se sdružují x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení předávají xxxxx x xxxxxxxxxxx x školních matrik a xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě jím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x případě škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx, xxxxxx, formu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a rozsah, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x školských zařízení x školní matriky xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx formu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, výučních listech x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx jí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výuční listy xxxx opatřeny státním xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx19) x jsou xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zápisu. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx o absolutoriu xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §171 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx výše xxxxx xxxxxxxxx 100 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx vydávání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x absolutoriu.

(9) Xxxxx xxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzdělání, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x absolutoriu.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.20)

Bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xx školách x xxxxxxxxx zařízeních

§29

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx fyziologickým potřebám xxxx, xxxx x xxxxxxxx x vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx vývoj x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx patologických xxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxxx, xxxx a xxxxxxxx při xxxxxxxxxx x s xxx xxxxx souvisejících xxxxxxxxxx x při poskytování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dětí, žáků x studentů při xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx x ním souvisejících.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx evidenci xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, k xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx x úrazu x xxxxx orgánů x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxx zasílá.

(4) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních x s xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostech

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx, které xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx způsobilostí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví65) xxxxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx činnosti spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx pedagogickou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxx nebo fyzických xxxx, kde žáci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4, xx xxxxxxx xxxxx žáci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, středním x zájmovém xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx školských xxxxxx a x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx x směsmi x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x požadavky xx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx, vnitřní xxx a xxxxxxxxxxx xxx

§30

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škole nebo xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x vnitřní xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx studentů x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx patologickými xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx ze xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx.

(2) Školní řád xxxxxxxx xxxx pravidla xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků a xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxx vnitřní řád xxxx omezit xxxx xxxxxxx používání mobilních xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx nebo studenty, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ním xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x obsahu xxxxxxx xxxxxxxx nezletilých xxxx x žáků.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx školy xxxx se souhlasem xxxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zprostředkovatel smlouvy xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx druhé straně, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výuku xx xxxxxxx x xxx xx student xx zaváže xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uzavřít x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, x x xxxxx pracovním xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx57). Xxx střední xxxxx, xxxxx xxxxxxx patnáct xxx x ukončil xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx opatření

§31

(1) Výchovnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiná ocenění x kázeňská opatření. Xxxxxxxxx opatřením xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyloučení žáka xxxx studenta xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx právní důsledky xxx žáka nebo xxxxxxxx. Pochvaly, jiná xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx druhy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx ocenění.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx zaviněného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnout x xxxxxxxxxx vyloučení xxxx x vyloučení xxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení. Xx xxxxxxx xxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu, x xx nejdéle xx xxxx jednoho xxxx. Xxxxxxx-xx se xxx xxxx xxxxxxx x průběhu zkušební xxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx vnitřním xxxxx, může xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Žáka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyloučit xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx splnil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx studenta xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení nebo xxxx xxxxxxxx žákům xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx se xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx provinění xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx čin podle xxxxxxxxxx právního předpisu.21) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) Dopustí-li se xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx ředitel xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxx, xx xx x xxx xxxxxxxx.

Zákaz xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x hnutí, xxxxx xxxxxxx

§32

(1) Xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ve xxxxxxx a školských xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x reklama, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx či poškozujících xxxxxxx prostředí x xxxx reklama x xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxxx potravin, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zdravou xxxxxx dětí, žáků x studentů. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx přípustná xxxxxxx x xxxxx xxx nabízet k xxxxxxx a prodávat xx školách x xxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabízet k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k prodeji xxxx xxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§32a

Spolupráce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která hodlá xxxxxxxxxxxx projekt financovaný x prostředků Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kvality, xxxxxxx xxxx dostupnosti xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx projektu"), může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxxx oprávněnými x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(2) Smlouvou o xxxxxxxxxxx xx partner xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jménem a xx svůj účet xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkladatel xxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx partnera xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x partnerství xxxxxxxx xxxxxxx:

x) určení xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx týká,

b) xxxxx x xxxxxx činností, xxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předkladatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx projektu poskytne, x pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků,

d) pravidla, xxxxx nichž může xxxxxxx xxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) pravidla hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vypovězení smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předkladatelem xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xx-xx smluvní xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy také xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Na uzavírání xxxxx x partnerství x právní vztahy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxx21a). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx21b) xxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 dotčeny.

(7) Xx programy xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx předmětem xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx nevztahují xxxxxxxxxx o programech xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§33

Xxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání

Předškolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předškolního věku, xxxxxx xx xx xxxx zdravém xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mezilidských xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpoklady xxx pokračování ve xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrovnávat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dětí xxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogickou xxxx xxxxx se speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Organizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx pro děti xx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xx 6 let, nejdříve xxxx xxx xxxx xx 2 xxx. Xxxx xxxxxx 3 xxx nemá na xxxxxxx do mateřské xxxxx xxxxxx nárok. Xx počátku školního xxxx, xxxxx následuje xx dni, xxx xxxx dosáhne pátého xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání od xxxxxxxxxxxxx školního xxxx xx koná x xxxxxx xx 2. xxxxxx xx 16. xxxxxx. Termín x xxxxx zápisu stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx způsobem x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx školy rozhoduje x xxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dítěte, xxxxx délka xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xx mateřské xxxxx xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxx obcí se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx děti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosáhnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx mají xxxxx trvalého pobytu, x xxxxxxx cizinců xxxxx pobytu, v xxxxxxxxxx školském obvodu (§179 xxxx. 3) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx obvodu x dětském xxxxxx, x xx xx xxxx povoleného xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxx xxxx obce, na xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx xxxx termínem xxxxxx xxxxxx dětí xxxxxxxxx x odstavci 3. Seznam obsahuje xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxx narození x xxxxxx místa trvalého xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dítěte.

(5) Xxx xxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx dodržet xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.22)

(6) X přijetí xxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 9 xxxxxxxx ředitel xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx odloučené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pracoviště xx nevztahují xxxxxxxx 2 xx 4 x §35 xxxx. 1. O xxxxxxx xx této xxxxxxxx xxxxx xxxx odloučeného xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřizovatelem, xx-xx xxx xxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx, a v xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxx školy. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(9) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx pouze k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx60).

(10) Xxxxxxxx-xx xx dítě x xxxxxxxx škole xxxxxxxxxx xxxxxx dobu, xxx odpovídá xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx zbývající xxxx xxxxxxxxx další dítě, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx souladu s xxxxxxxxx povoleným xxxxxx xxxx zapsaným v xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení podle §144 odst. 1 xxxx. x).

(11) V xxxxxxxx červenci x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx na xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxx škola xxxxxxxxx provoz. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxx dětí zapsaný x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. e), xxxxxxx mateřské xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolený xxxxx xxxx.

§34a

Povinnost předškolního vzdělávání x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky déle xxx 90 xxx, x na občany xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx déle xxx 90 xxx. Xxxx xx povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky trvale xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 90 xxx, x xx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx11). Povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx mentálním xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přihlásit xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§34 odst. 2) x kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné, se xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx sídlem xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx má dítě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x případě cizince xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), pokud xxxxxxx xxxxxxxx nezvolí xxx xxxx xxxxx mateřskou xxxxx nebo jiný xxxxxx povinného předškolního xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5. Xx-xx xxxx xxxxxxx xx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oznámí ředitel xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řediteli xxxxxxx xxxxxxxx školy.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dána xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx termín xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vyhláškou x xxxxxxxxxx školního roku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxx provozu, v xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx větou xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx pro uvolňování xxxx xx xxxxxxxxxx x omlouvání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx školní xxx. Xxxxxxx mateřské xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti dítěte xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx vzdělávání dítěte, xxxxx xx uskutečňuje xxx pravidelné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx školy,

b) xxxxxxxxxx x přípravné xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx přípravného xxxxxx základní školy xxxxxxxxx xxxxx §47 x 48a,

c) vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx školní xxxxxxxx xxx §38a.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mateřské xxxxx. Oznámení xx xxxxxxx xxxxxx nejpozději 3 měsíce xxxx xxxxxxxx školního roku, xxxxxx začíná povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§34x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxx které je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx dítě x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxx individuálně xxxxxxxxxx převážnou část xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx roku. X xxxxxxx školního roku xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx ode dne, xxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx doručeno řediteli xxxxxxxx školy, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zákonného zástupce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx cizince xxxxx pobytu xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, v xxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx předškolní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx škola ověří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx postup xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxx ověření, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx řád xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 3. xx 4. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx roku. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx individuálně xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxx dítěte x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kam xxxx dítě xxxxxxx x předškolnímu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dítěte nezajistil xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 3, x to xxx v náhradním xxxxxxx.

(5) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx ukončení individuálního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 nelze xxxx opětovně individuálně xxxxxxxxx podle odstavce 1.

(7) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x předškolnímu xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§35

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx rozhodnout o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřetržitě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x mateřské škole xxxx úplatu za xxxxxx stravování (§123) xx xxxxxxxxxx termínu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxx, xxx které xx předškolní vzdělávání xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx mateřské xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx speciální xxxx x xxxx.

ČÁST TŘETÍ

POVINNOST XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

§36

Xxxxxx xxxxxxxxxx školní xxxxxxxx

(1) Školní xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxxx školního xxxx, v xxxx xxx dosáhne sedmnáctého xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx školní xxxxxxxx xx vztahuje xx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 90 dnů. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pobývat xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx11).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školního xxxx, který xxxxxxxxx xx dni, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxx června xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, může xxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx již v xxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x duševně xxxxxxx x xxxxxx-xx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxx druhé xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxxxx zástupce.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxx dítě k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx docházce, x xx v době xx 1. xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx dítě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x základní xxxxx xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§178 odst. 2), x xxxx xx žák místo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx cizince místo xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx žáka xxxxx xxx spádovou xxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx spádovou xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx školy tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do konce xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Žák xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zřízené xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxx škole zřízené xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx školském xxxxxx, x xxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, krajem, obcí xxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx povinen přednostně xxxxxxxx žáky s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx školském xxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx výchovy, ochranné xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči, x to xx xxxx povoleného počtu xxxx uvedené ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, poskytuje této xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx a jichž xx xxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxx obsahuje xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Není-li xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxx školní xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx školního roku, x němž xxxx xxxxxx osmý xxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky.

(3) Xxxxx xx u xxxx x prvním xxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tělesná xxxx xxxxxxx vyspělost x xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, může ředitel xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žákovi xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx pololetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinné školní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rok.

(4) Xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plnění.

§38

Plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx plnit povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xx škole mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx škole zřízené xxx xxxxxxxxxxxx misi xxxx konzulárním úřadu Xxxxx republiky,

c) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx cizím xxxxxx, xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx cizím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxx x zápis xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo

d) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx Evropských xxxx24a) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx plnit povinnou xxxxxx docházku způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo d), xxxx povinnou školní xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3)&xxxx;Xxx, xxxxx plní xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) nebo x xxxxxxxx 2, xxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spádové xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx. Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxx xxx zároveň žákem xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx školy zapsané x České republice xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx zvolil xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Zákonný xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x adresu příslušné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přihlásit xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx příjezdu xxxx xx země xxxxxx.

(5) Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xx žákem xxxxxxx školy nebo xxxx xxxxx zapsané x Xxxxx republice xx xxxxxxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx, xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxx tyto xxxxxxx, xxxxxx zákonný zástupce xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žáka škole xxxxxxx v xxxxxxxx 3, nebo, xxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu. Výsledky xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve škole xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pololetí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx, který xxxx xxxxxxxx školní docházku xx škole xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx z vybraných xxxxxxxx xx škole xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx personální x xxxxxxxxxx. Smlouva xxxxx xxxx xxxxx vždy xxxxxxxx

x) závazek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s kapacitními, xxxxxxxxxxxx a materiálními xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx x zahraničí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx obsah, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx rámcovému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx, x to x rozsahu xxxxxxxxx xx smlouvě,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx v zahraničí,

d) xxxxxx xxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) důvody xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavců 3 xx 5 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx pobývají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní docházku xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

(8) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x učebních xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxx zařazování xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx škole

(1) Plnění xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) xx povoluje x xxxxxxxxx xx 1. xxxx xxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po podání xxxxxxx, x xx xx xxxxxx nejvýše 5 xxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxx xxxxxxxxxxxx škola xxxxxxx v §38 xxxx. 1 xxxx. x), x xx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx nabýt xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx žadatel xxxxxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx vznik, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x předmět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bude-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx doklad xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vznik x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xx o xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx státu, doklad xxxx xxxxxxx osvědčující xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vystavený xxxxxxxxx xxxxxxx státní správy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xx shodný se xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxxxxx nebo xx xxxxx xx členem xxxxxxxxxx zahraničních nebo xxxxxxxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxxxx dokladům x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx cizím xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nutnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx rovnocennosti,

d) xxxxx xxxxx vysvědčení xxxx xxxxxx dokladů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx vyučovacím xxxxxx,

x) doklad o xxxxxxxxx žadatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rámcový popis xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x nichž bude xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx osvědčující, xx xxxx prostory xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx žáků x xxxxxxxxxxx místě xxxxxxxxxxxxx výuky.

(4) Doklady xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xx x) xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 se xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx, jestliže

a) povolení xx xxxx v xxxxxxx x dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx x dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x daném kraji,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx k žádosti xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx se xxx tyto účely xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx x zásadami xxxxxxxxxx stanovenými x §2, xxxx

x) škola xxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx.

(6) Xxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxx-xx xxxxx zřízena xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, jsou povinni

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školy x xxxxxxx povolením x x právními xxxxxxxx spojenými xx xxxxxxxxxxx, že xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §36 xxxx. 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §38 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx §38 xxxx. 4,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx xx vyučovacím xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) poskytovat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dané xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§38x

(1) Xxxxxxxx plnění xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38a xxxx. 5 xxxx. x) až x),

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §38a xxxx. 6, nebo

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 písm. f).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx, xxxxx

x) škola xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1 xxxx. x),

x) škola xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku výuku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx. b),

c) xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výuku, xxxxxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxx podle §38a xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ověřit, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) x c), xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx její zřizovatel, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 472/2011 Sb. x účinností xx 1.1.2012

§39

Plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx, xxxxx xxx x průběhu xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx přijat ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxx po xxxxxx x ním xxxxxxx ředitel xxxxxxx xxxxx žáka, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx střední xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spádové základní xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx školy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx plnění xxxxxxx školní docházky

§40

Druhy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) individuální xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) vzdělávání xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxxx vzdělávání žáka

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxx školy, kam xxx žák přijat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x individuální xxxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, a xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx nemá na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxxx období, ročníku, xxxxxxxxx pololetí, kdy xx xxx žák xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) popis xxxxxxxxxxxx x materiálně technického xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx žáka individuálně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x učebních xxxxx, xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x učebnice xxxxxxx x §27 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx žáka,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxx školy individuální xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání, zejména xxxxxxxx materiální x xxxxxxx zdraví xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx se x xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx vzdělání,

d) xxxx zajištěny xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, podle nichž xx xx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 odpovídá xxxxxxx xxxxxxxx žáka.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx každé pololetí xxxxxxx x příslušného xxxxx, a to xx xxxxx, xx xxx byl xxxxxx x xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Nelze-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a to xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx dvou xxxxxx xx skončení xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žáka, xxxx xx 8 xxx od konání xxxxxxx písemně požádat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; byl-li xxxxxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx, krajský xxxx. Xxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx žáka,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) nelze-li xxxx xxxxxxxx způsobem uvedeným x odstavcích 5 x 6, nebo

e) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x ukončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx základní školy. Xxxxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxx školy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeb xxxxx §27 xxxx. 3 x 6, speciálních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx učebních xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) x výdajů xx xxxxxxx školy, xx xxx xxx xxx xxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§42

Vzdělávání žáků s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x hlubokým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krajský xxxx xxxxxx příslušný xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx pomoc při xxxxxxxxxx dítěte, zejména xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Dojde-li xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx.

Splnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§43

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rok xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxxxx a na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx tvořivě myslet x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx fyzické x xxxxxxx zdraví, vytvořené xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, být ohleduplní x xxxxxxxxxx k xxxxx lidem, x xxxxxxxx kulturním x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx schopnosti a xxxxxx možnosti x xxxxxxxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx vědomostmi x dovednostmi při xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Stupeň xxxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxx, xx nižším xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx gymnázia nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx základního xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ukončením xxxxx xxx získání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§55 xxxx. 3).

(2) Ukončením vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žák xxxxxxx xxxxxxxx.

§46

Organizace xxxxxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxx x dobu xxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x §36 xxxx. 4, x xxxxxx to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §36.

(2) Základní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx 9 xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx stupeň. Xxxxx stupeň je xxxxxx xxxxxx až xxxxx ročníkem x xxxxx stupeň šestým xx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, kde xxxxxx podmínky pro xxxxxxx všech 9 xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ročníky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9, xxxxx se xxxxxxxxxx xx třídách xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trvat xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x druhý stupeň xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx, xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx církev, náboženská xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního práva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6), x xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx základní xxxxx xxx děti v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xx předpoklad, že xxxxxxxx xx přípravné xxxxx vyrovná xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx děti, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Přípravnou třídu xxx zřídit, xxxxx xx x xx xxxx xxxxxxxxx nejméně 10 xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx třídy xxxxxxxx xxxxx obcí, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx přípravných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a náboženskou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx církevní xxxxx6), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou osobou, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx žáků se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx souběžným xxxxxxxxxx xxxx vadami x x xxxxxxxx

(1) Žáci xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se souběžným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x s xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx doporučení xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx speciální xx xxxxx ročníků x xxxxx se xx xxxxx xxxxxx a xxxxx stupeň. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stupeň xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zřídit xxxxx xxxxxxxxxxx stupně základní xxxxx speciální, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dětem xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mentálním xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx třídy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezbytný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx školního xxxx, x xxxx dosáhne 5 xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xx xxxxxxx 4 x nejvýše 6 xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx.

§48x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Průběh xxxxxxxxxx vzdělávání

§49

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx ředitel xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx žádosti o xxxxxxx vyhoví, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx přestupuje. Xxxxxxx školy, z xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx dnů poté, xx xx dozvěděl x xxxxxxx xxxx xx jinou školu, xxxxxxxx xxxx školy xxxxx xxxxxxxxxxx žáka xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx programu základního xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 9 nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského poradenského xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx informovat zákonného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ve vzdělávacích xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žáka xxxxx odstavců 1 x 2 vytvoří xxxxxxxx škola, do xxx žák xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx vyrovnání xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx svěřen xx xxxxxxxx výchovy rodičů22a), xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx základních xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škola, x xxxxx zahájil vzdělávání xxxxx, pokud x xxxx xxxxxx dohodou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka xx pololetí školního xxxx zohlední škola, xxxxx xxxx vydávat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx škol, x xxxxx xx xxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx žáka. Rozhoduje-li xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v §165 xxxx. 2, xxxxxx xx před rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Rozhodování xx xxxxxx xxxxx §41, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx vysvědčení.

§50

(1) Zákonný xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxx nepřítomnosti xxxx. Xxxxxxxx xxx uvolňování xxxx x xxxxxxxxx x omlouvání xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xxxx náhradní způsob xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X předmětu xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxx xxxx x vyučování xx xxxxxxx posudku vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodinu xxxx být xxx xxxxxxx x souhlasem xxxxxxxxx zástupce bez xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx zdravotní xxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vyučování, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx cizinec xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx důvody své xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx řádem x xxx po xxxxxxxx xxxxxxx výzvě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx známou adresu xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx nesdělí, xx xxxx x xxxxxx navštěvovat xxxxx xxxxx, přestává xxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx této xxxxx xxxxx školy.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx žákovi xxxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klasifikačním xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx"), slovně nebo xxxxxxxxx obou xxxxxxx. X způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Škola xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx klasifikaci xx xxxxxxxx hodnocení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školu, xxxxx hodnotí odlišným xxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka. Škola, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx učení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx. Výsledky xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx speciální se xxxxxxx slovně.

§52

(1) Xx vyššího xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx všech povinných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx programem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx programem x xxxxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx, pokud xx nebylo povoleno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxx, xxxxx již x xxxxx druhého xxxxxx xxxxxxxx ročník, x xx xxx xxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx hodnotit xx xxxxx xxxxxxx pololetí, xxxx ředitel xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx tak, xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx hodnotit ani x náhradním xxxxxxx, xxx se xx xxxxx pololetí nehodnotí.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx pro jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx tak, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku. X xxxxxx měsíce xxxx xx xxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxx nejbližší xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx hodnocení na xxxxx prvního nebo xxxxxxx xxxxxxxx, může xx 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, požádat xxxxxxxx xxxxx x přezkoumání xxxxxxxx hodnocení xxxx; xx-xx xxxxxxxxxx žáka x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. Pokud xxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoušení žáka, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx dohodnutém xx xxxxxxxx zástupcem xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx školy xxxx krajského xxxxx.

(5) X případě, že xx žádost o xxxxxxxxxxx výsledků hodnocení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, posoudí xxxxxxx školy, xx-xx xxxxxxxxxx žáka v xxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx, xxxxxxx úřad, xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovených xxxxx §30 odst. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změní; nebyla-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx inspekce xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx úřadu.

(6) Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nemohl xxx hodnocen. Xx xxxxxxx x žákovi, xxxxx xx daném xxxxxx základní školy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ředitel školy xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx doporučujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x žáci, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx předmětů výchovného xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zkoušky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku x xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx. Xxx xxxx x jednom dni xxxxxxx xxxxx jednu xxxxxxxx zkoušku. Opravné xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úspěšně xxxx se k xxxxxx konání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Xx závažných xxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxx nejpozději xx 15. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx ročníku, xxxxxxxxx znovu xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx případech může xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxx opravné xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 na xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx krajského úřadu xxxxxxx školní inspektor.

Ukončení základního vzdělávání

§54

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx devátého, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx, xxxx vysvědčení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx kursu xxx xxxxxxx základního vzdělání. Xxxx vysvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxxxx xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx, xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přestává xxx xxxxx xxxxx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Žák, který xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx školy do xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx, pokud mu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Žák, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx považován xx žáka základní xxxxx xx 31. xxxxx příslušného školního xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx docházky nezískal xxxxxxxx vzdělání, povolit xx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx roku, x xxxx žák dosáhne xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx ředitel školy xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx roku, x xxxx žák xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x případě xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do dvacátého xxxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxxxx případech, xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajskou pobočkou x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu.

(3) Xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x krajským xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základního vzdělávání xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Krajský xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx vzdělávání.

§56

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, za nichž xxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxx třídách, pravidla xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x organizaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxx xxxxxxxx a pravidla xxx zajištění dostupnosti xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX X PRŮBĚH

§57

Cíle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozvíjí xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x základním xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx jedince. Xxxxxxxxx xxxxx obsahově širší xxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxx vzdělání spojené xx všeobecným xxxxxxxxx x upevňuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Střední xxxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro plnoprávný xxxxxx a občanský xxxxx, xxxxxxxxxx získávání xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx xxxxx vyvinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx, je-li to x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxx, že

a) se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školní xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tvorby xxxxxxxxxxx xxxxxx rozvoje xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xx praktické vyučování xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxx xxxx xx pracovištích xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daným oborem xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xx xxxxx,

x) xxxxxxxx účast xxxxxxxxx x praxe x profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

f) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Ředitel školy xxxx xxxxxxxx poradní xxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§58

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzdělání:

a) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx 1 roku xxxx 2 let xxxxx formy xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxx programu v xxxxx 2 xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx vzdělávání nebo xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§84).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx získá xxx úspěšným ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šestiletého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 4 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx programu nástavbového xxxxxx (§83) v xxxxx 2 xxx xxxxx formy xxxxxxxxxx xxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxx studia pro xxxxxxx středního vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§85).

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obory vzdělání, x xxxxx xxx xxxxxxxxx středního xxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x středního xxxxxxxx x výučním listem x středního xxxxxxxx x maturitní zkouškou x středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, xxxxxx návaznost na xxxxxx x studijní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxx.

Přijímání xx xxxxxxxxxx xx střední xxxxx

§59

Xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx nebo úspěšně xxxxxxxx základní vzdělávání xxxx splněním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, x xxxxx xxx přijímacím řízení xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx přijímacího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ročníku xxxxx xxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx vyhlašovaných xxxxxxxxx xxxxx; ředitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení. První xxxx přijímacího řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. ledna, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. X xxxxxxx zápisu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxx ředitel xxxxx vyhlásit xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 31. xxxxx.

(2) Ředitel xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx a formy xxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oboru xxxxxxxx x formy xxxxxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxx xxxx stanovit xxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) školní xxxxxxxxx zkoušku, přičemž xxxxxxx pro první xxxx přijímacího xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xxx xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxx zaměřeních xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 zveřejní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxx x pro xxxxx kola přijímacího xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxx xxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou xx xxxx vždy jednotná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx a z xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx-xx xxxx stanoveno jinak. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx xxx xxxx dotčena.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxxx §85 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxx

(1) Přihlášku xx xxxxxxxxxx ve střední xxxxx xxxxxx uchazeč xxxxxxxx xxxxxxx školy. Xx nezletilého xxxxxxxx xxxxxx přihlášku xxxxxxx xxxxxxxx. X uchazečů x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonného zástupce xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxxx přihlášky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou doklady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx obor xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxxxx dvě přihlášky. Xxxxx uchazeč xxxxxx xxx přihlášky, xxxxx xx xxxxx přihlášce xxxx xxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx podává xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Uchazeč xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 1. xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Centru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx 10 xxx xx termínu xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx právním předpisem.

§60x

Xxxxx a forma xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kole přijímacího xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx konají x pracovních xxxxx x období xx 12. xxxxx xx 28. xxxxx; xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx od 22. xxxxx xx 30. xxxxx. Obsah a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx skládá x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxx xxxxx x literatura x xxxxxxxxx xxxxx xx vzdělávacího xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Způsob zadávání, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx informaci veřejně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx §80b. Xxxxxxxxxxxx xx správcem xxxxxxxx xxxxxxxx x vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; Centrum xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx identifikace uchazeče xxxx rodné xxxxx, x nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx, xxxxx uchazeč xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jednotné xxxxxxx.

(5) Cizinci, xx xxxxx xx xxxxxxxx §20 xxxx. 4, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx ověřit xxxxxxxxxx znalost českého xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx vzdělávání x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. X rámci xxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první.

(6) Xxxxx x formu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§60x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx zkouška xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30. xxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Český xxxxx x literatura a xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x prvním xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 7 věty druhé. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx stupeň šestiletého x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx uchazečům xxxxxxxx x jejímu xxxxxx xxxxxxxxxx 14 dní xxxx xxxxxxxx konání xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx důvody x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xx 3 xxx omluvil xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx náhradním xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uchazeč x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx důvody x xxxxxxx xxxxxxx přijímací xxxxxxx nedostavil x xxxx neúčast xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxxxxx xxxxx zákonný zástupce xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx a zveřejní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx, náhradní termín xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx termínu konání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx termín pro xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxx oboru xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx vzdělání xxxxxx x xxxxx jedné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku vykonat xx xxxx různých xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Sb. x účinností od 1.9.2016

§60x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx jednotné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx školní přijímací xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dalších skutečností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vědomosti a xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxxxx podílí xxxxxxx 60 %; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 %. Uchazeči xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx a písemného xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Matematika x xxxx aplikace. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx níž xx xxxxxxx hlásí x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx. Další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx. Ředitel xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx stanovit hranici xxxxxxxxxx x jednotné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dosáhnout xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí.

(3) Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxx pořadí. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx kolik xxx přijmout, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§60e

Rozhodnutí x přijetí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx oborů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx zpřístupnění xxxxxxxxx xxxxxxxx Centrem a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §60b xxxx. 1 x xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prvním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ředitel školy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nepřijatým uchazečům xxxx zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x termínu xx 22. dubna xx 30. dubna.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

§60e xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§60x

Xxxxx kola xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ředitel školy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx další xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx x xxxxxx kole, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx termíny xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(2) X xxxxx hodnocení xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx x xxxxxxx uchazečů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx přijímací xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx 14 xxx xx vyhlášení xxxxxxxxxxx xxxx přijímacího řízení. Xxxxxxxx xx školní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx xxxx termínem xxxxxx této zkoušky.

(4) Xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxx další kola xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zveřejní přehled xxxxxxxxx xxxx s xxxxx x xxxxx xxxxxxx míst x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x formách xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§60g

Zápisový xxxxxx

(1) K xxxxxxxxx úmyslu xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx oboru vzdělání x dané střední xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §83 xx 85 a xx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxx. x) až x).

(2) Xxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, obdrží xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajský úřad xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx uchazeč xxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rok, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zápisových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx otiskem xxxxxxx x podpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx úřadu.

(6) Svůj xxxxx xxxxxxxxx se x dané xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uchazeč xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odevzdáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx vzdělávání, x xx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xxx dne oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx odevzdaný, xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxx vzdělávat xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uchazeč xxxxxxxx jen xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx xxx xxxxxx xx základě odvolání. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx zápisový lístek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx 88, pokud xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vzdělání, xx který xx xxxxxxxxxx §62 xxxx 88; xx xxxxx xxxxxx uchazeče xx xxxxxxx xxxx xxxxx x druhá.

§60g vložen xxxxxxx předpisem x. 178/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§61

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx šestiletého x osmiletého xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx člení na xxxxx stupeň x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx gymnázia xxxx xxxxxxx xxxxxx ročníky xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx čtyřmi ročníky xxxxxxxxxxx a osmiletého xxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxx xxxxxxx nižšího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ročník xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx ročník osmiletého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ročníku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří x xxxxx školním xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žáci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60 xx 60g.

§62

Xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx s talentovou xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §60 xx 60g, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) První xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §60 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx ředitel xxxxx xx 31. xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střední školy xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oborů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zkouška xxxx x xxxxxxxxxx dnech x xxxxxx od 2. ledna xx 15. xxxxx; v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx sportovní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx 2. xxxxx xx 15. xxxxx; konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx první xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx 2 termíny xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx talentové xxxxxxx xxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx talentové xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 20. xxxxx; v xxxxxxx xxxxx vzdělání Gymnázium xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 20. února. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx termínu. Xxxxx xxxxxxx vykoná xxxxxxxxxx xxxxxxx úspěšně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zkouška xx xxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxx Gymnázium xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx 5. února do 15. xxxxx; x xxxxxxx oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx sportovní xxxxxxxxx postupuje ředitel xxxxx §60e.

(6) Uchazeč, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx přihlášku do xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou, xxxxxxxx xxxxxx v této xxxxxxxx škole, x xx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v uvedeném xxxxxxx krajský xxxx.

(7) Xxxxxxx přihlášky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx právo uchazeče xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx střední xxxxx xxxxx §60a. Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§63

Přijímání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škole

Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyššího než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xx posouzení xxxxxxx uchazeče o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx hodnocení, x xx x souladu x xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxx školy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx zařazen.

§64

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postup xxxxxx xxxxxxxxx ke vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ověřovaných xxx xxxxxxxx zkoušce, způsob xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx, xxxxxx označování xxxxxx jednotné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx §60a xxxx. 6, x xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 3 a způsobu xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podmínek xxx konání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími potřebami x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx středního xxxxxxxxxx

§65

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyučování, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx odborný xxxxxx, cvičení, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx prázdnin xx dobu stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxx xx pracovištích xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxx konání.

(3) Xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bezpečnost x ochranu zdraví xxx práci, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xxx praktickém vyučování xxxxx žáci pod xxxxxx dohledem xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx nebo vykonávat xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx expozicí xxxxxx, xxxxx jsou stanoveny x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx látek, směsí x xxxxxx uvedených xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x směsmi x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prachů.

Xxxxxx středního vzdělávání

§66

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do jiné xxxxxxx školy, změna xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předchozího xxxxxxxx podle §70, x to na xxxxxxx písemné xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxx xx souhlas žáka.

(3) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxx rozhodování x xxxxx oboru xxxxxxxx xxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x určit její xxxxx, xxxxxx, termín x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx. X xxxxx rozhodování x xxxxxxxx žáka, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx dojít xx změně xxxxx xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx rozdílovou xxxxxxx x xxxxx xxxx obsah, xxxxxx, xxxxxx a kritéria xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. O xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ředitele xxxxx, x níž xxx přestoupil. Ředitel xxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx, zašle xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, co xx dozvěděl x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žáka ze xxxxxx matriky.

(5) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx let. Po xxxx přerušení vzdělávání xxx není xxxxx xxxx školy. Xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žák x tom ročníku, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ředitele xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání i xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebrání-li tomu xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx x mateřství, xxxxxxxx xxxxxxxxx vyučování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zakázaných xxxxxxxx ženám x xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ročníku xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; žák, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx opakuje xxxxxx vždy.

§67

(1) Zletilý xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zcela nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 může xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx žák nebude x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx uvolněn x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zaměření xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxx xxx xxxxxxx xx pololetí xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx. Žák xxxx z xxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxx xxxxxxx, hodnocen.

(3) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka ve xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.

§68

(1) Xxx, který xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx doručeného xxxxxxxx xxxxx. Součástí xxxxxxx nezletilého xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxx pozdější.

(2) Xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, neúčastní xx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáka, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx posuzován, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žák, xxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx školy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(3) Žák, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, přestává být xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx dni dnem xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx nevykonal xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx hodnocení x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx

(1) Xxxxx pololetí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx žákovi xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vysvědčení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klasifikací xxxx slovně xxxx xxxxxxxxx xxxx způsobů. X způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školy xx souhlasem xxxxxxx xxxx.

(3) Škola xxxxxxx xxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přestupu xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxx xxxxx, zletilého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prospěl xx xxxxx povinných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky.

(5) Nelze-li xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pololetí, xxxx ředitel xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx termín, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Není-li možné xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx termínu, xxx xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx žák hodnocen x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxx x náhradním xxxxxxx, xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, aby hodnocení xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx konce září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žák nejbližší xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx ani x tomto xxxxxxx, xxxxxxxxx.

(7) Žák, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše xx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo žák, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxxx xxxxx v prvním xxxxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem školy. Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x jejímu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx důvodů xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxxx zkoušky nejpozději xx konce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žák xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, může xx 3 pracovních xxx xxx dne, xxx xx o xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ředitele xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. Xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx žádosti xxxx x termínu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(10) V xxxxxxx, že xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx školy, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměření ředitel xxxxx, krajský xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx xxxxx §30 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; nebyla-li xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušena, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 14 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx krajského xxxxx.

(11) X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx opravné zkoušky x komisionálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxx xxxxxxx xxxxx. Zkoušky xx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členěného xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§70

Uznávání xxxxxxxxxx vzdělání

Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx §66, pokud xx doloženo xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ředitel xxxxx uznat, xxxxx xx xxxxxxxx dokladem x tomto xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxx žák znalosti x xxxxxx vzdělání xxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzdělání xxxx, xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx x hodnocení x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podrobnosti x xxxxxxxxxx a xxxxxxx středního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a praktickém xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, rozsahu a xxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§72

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vedoucích x dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx ve vzdělávacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx závěrečnou xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx vzdělávacích programech x xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce x xxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x získání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§73

Účelem xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx dosáhli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rámcovým x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx povolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§74

(1) Závěrečná xxxxxxx se skládá

a) x oborech xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x ústní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x odborného výcviku,

b) x xxxxxxx vzdělání, x nichž se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x praktické xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů x teoretické xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušku, xxxxx xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví ředitel xxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx jednotných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zpřístupňuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pověřená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zkušební xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, formu x xxxxxx zkoušek ředitel xxxxx.

(4) Xxxx zahájením xxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxx neúčastní xxxxxxxxx xx dobu 4 xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx stanoveném ředitelem xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx písemných zkoušek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pacienta.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx se koná xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxx praktické xxxxxxx vylučuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Předsedu xxxxxxxx xxxxxx jmenuje xx konce února xxxxxxxxxxx školního xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx konané v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx úřad xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx omezit počet xxxxxxxxxx komisí a xxxxx žákovi v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platnosti jmenování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx konány; x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx školy a xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxx listem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx komise

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přímou pedagogickou xxxxxxx nejméně 5 xxx,

x) xxxxx xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxx jiném obdobném xxxxxx xx xxxxx, xx níž xxxx xxxxxx vykonávat,

c) nebyl xxxxxxxxxx žáků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx komise

a) řídí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odpovídá xx xxxx činnost,

b) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xx oprávněn xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x případě, že xxx xxxxxx nedovolené xxxxxxx xxxx průběh xxxxxxx jinak vážně xxxxxxx; o vyloučení xxxx xx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx závěrečné xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx komise rozhoduje x xxxxxxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxx hlas předsedy xxxxxxxx komise.

§75

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úspěšně, xxxxx úspěšně xxxxxx xxxxxxx zkoušky, které xxxx její součástí.

(2) X xxxxxxx, xx xxx zkoušku, xxxxx xx součástí závěrečné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx dvakrát z xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx žák xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx posledního ročníku xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx náhradní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komisí. Nedodržení xxxxxxxxx lhůty může x závažných případech xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxx. Konáním náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. června xxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx řádné omluvy xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

§76

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxx, obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termínech xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx předmětů, x nichž xx xxxxxxxxx zkouška koná, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx žáků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Maturitní zkouška

§77

Maturitní xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxx úspěšně xxxxxx část maturitní xxxxxxx, pokud úspěšně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx část xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, jestliže xxxxxxx xxxxxx obě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§78

Xxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx zvolí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx může zvolit xxxxx takový xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx žákem, x

x) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x literatury x xxxxx xxxxxxx, xxx kterou xx xxx na xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) x x).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konají xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx písemný test, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxx xx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xx xx xxxxx nepovinným xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§78x

(1) Xxxxxx vědomostí x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx maturitní xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx vždy xxxxxxxxxx 48 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx povolena xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxxxxx xxxxxx zadavatele xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxxxxx maturitnímu xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx inspektorům Xxxxx xxxxxx inspekce. V xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xx povolena xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx žák xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání.

(4) Před xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žáka, xxxxx xxx předkládá, xxxxx být důvodem xxx nepřipuštění žáka xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zaznamená zadavatel x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce.

§79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury, a xxxxx xx žák xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx zvolil xxxx xxxxx, ze xxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxx, a x dalších 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx vzdělání xxxxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x třídách x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednou x xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx x jazyka xxxxxxxxxxx menšiny.

(2) Žák xxxx dále x xxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx. Žák xxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nabídku xxxxxxxxx x nepovinných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději 7 xxxxxx xxxx xxxxxxx první xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zkoušky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx formou

a) xxxxxxxxxxx maturitní xxxxx x její xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx písmen x) až e).

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x x cizího xxxxxx xx konají xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxx konané xxxxxx xxxxx zkoušky podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx žák xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Profilová xxxx maturitní zkoušky xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx konaných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx x případech, xxx xx to xxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx práce x x zdravotnických xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx soukromí xxxxxxxx.

§80

Xxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx průběhu xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, za vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx katalogy x zadání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x označuje xxxxxx xxxxxxx společné xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx. Registr xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx číslo xxxx, a xxxxxx-xx xxxxx xxxxx přiděleno, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x datum x místo xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o majetku Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxx §169a.

(3) Xxxxxxx

x) xxxxxxxxx výrobu xxxxxx xxxxxxx společné xxxxx maturitní zkoušky x xxxxxx distribuci xx škol,

b) zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelem školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon funkce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx d), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx komisaře x xxxxxxxx je,

g) xx xxxxxxxxxxxxx25a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) je xxxxxxxx25) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; registr xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx rodné xxxxx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx x xxxxx a místo xxxxxxxx.

(4) Krajský xxxx xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí.

(5) Xxxxxxx xxxxx zejména

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx řádný xxxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx pedagogické xxxxxxxxxx, kteří xx xxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c).

§80x

(1) Xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxx více xxxx xxxx více oborů xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxx xxx, xxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxx všeobecně-vzdělávacích xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost nejméně 5 let. Xxxxxx xxxxxxxx maturitní komise xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx odborník z xxxxx, x vysoké xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx zkušební xxxxxxxxx komisi, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx konání písemné xxxxx, xx vztahují xxxxxxxxxx §74 odst. 6 až 10 x xxxxxxxx §74 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxx.

(2) Předseda xxxxxxxx maturitní komise xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Komisař zabezpečuje xxxxx průběh xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádný průběh xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky v xxxxxx, xxxxxx kontroly xxxxxxxx, xx kterých xxxx x xxxxxx, xxx je zkouška xxxxxx, xxxxxxxx přítomnost xxxx, zajišťujících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxx službu tlumočení xx znakového jazyka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyloučit xxxx xx xxxxxxx, x to v xxxxxxx, že xxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; o vyloučení xxxx xx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně. Xxxxxx xxxxxxxxx žáka xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Zadavatel je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x učebny osobu xxxxxxxxxxx asistenční službu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami nebo xxxxxx tlumočení xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxx xxxxxxxx vážně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxx xxx, xxx x xxxxxxx se xxxxxxx x pedagogických xxxxxxxxxxxx2) xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx pracovníků, splňuje xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxx xxx výkon dané xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, vydaného Xxxxxxx.

§80x

Xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §113 xxxx. 2 písm. x), jakož x xxxx jakákoli část, xx informací veřejně xxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx je ministerstvo xxxx Xxxxxxx za xxxxxxx informaci xxxxxx, xx xx okamžiku, xxx xx postupem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zadání zkoušek xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivé xxxxxxx podle §113 xxxx. 2 xxxx. x), a to xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx příslušného zkušebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) informace o xxx, které osoby xxxx xxxxxxxxx seznamovat xx s informacemi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupných, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společné xxxxx maturitní zkoušky x xxxxxxxxxx zkoušky xxxxx §113 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx posledního xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx označené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx s xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx přijdou xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupnými, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxx xxxxxxxxxxx x neumožnit xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobám.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx Xxxxxx zprostit xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx Xxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxx vedoucího Xxxxxx a další xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Žák xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy. Xxx, xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx přestoupí na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx společnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Centrem. Xxxx-xx xxx zkoušku xx skončení xxxxxxxx xxxx, x němž xxx řádně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, koná xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzdělávání, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx škole xxxxxxxxx Xxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Centru, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) V případě, xx žák povinnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx x každé xxxxxxx. X případě, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nekoná. Pokud xx xxx xx xxxxxxx nedostaví x xxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, koná xxxxx xx část xxxxxxx, x xxx neuspěl xxxx ji nekonal. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx neukončil úspěšně xxxxxxxx ročník vzdělávání.

(3) Xxxxxxxx se žák xx zkoušce xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx ze zkoušky xxxxxxxx, posuzuje xx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonal xxxxxxx xxx xxxxx maturitní xxxxxxx, vysvědčení x xxxxxxxxx zkoušce.

(5) Xxx xxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx nejpozději do 5 xxx od xxxx, xxx xxxxxxx xxx žákem školy xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx xxxxx.

(6) Xxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx svou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky x písemnou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x x cizího xxxxxx x profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Ředitel xxxxx může xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx části x xxxx škole.

(7) Xxxxx xxx koná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx 4 povinné zkoušky, xxxx ředitel školy xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lze 1 xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konanou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jazyka xxxxxxxx xxxxxxxxx certifikátem. Xxxxx xxxx ředitel xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx pro 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x přípravě na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx národnostní xxxxxxx xxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx skládají x českém jazyce.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončováno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vybraných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx šestiletých xxxxxxxx x výukou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx oborech xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxx zákona, pokud xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x literatura xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(11) Žák xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx následujícím xx dni, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Nevykonal-li žák xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx termínu, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. xxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem

a) xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, pravidla xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; nabídku xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pravidla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxx xxxxx, xxxxx x období xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušky profilové xxxxx z cizího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx konání xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx opakování xxxxxxx profilové části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxx x xxxx xxxxxxxx před zkušební xxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx xx informaci xxxxxxx nepřístupnou x xxxxxx xxxxxx zveřejňování, xxxxx xxxx oprávněných xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxx zadavatele xxxx komisaře, podrobnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, výběru a xxxxxxxxx xxxxxx členů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, komisařů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí, x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx pravidla x obsahu, formě, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přihlášky x xxxxxxxxx, náhradní nebo xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx, xxxxxxxxx, formě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 x 3, x xxxxxxx předávání xxx do xxxxxx xxxxxxxx, o způsobu xxxxxxx údajů v xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zpracování x xxxxxxxx;

x) podmínky x xxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených x §16 xxxx. 9, xxxx x xxxxxxxxxx poruchami xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poruchám xxxxx x xxxx xxxxx §20 odst. 4 xxxx třetí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxx. x) x §82 odst. 2.

Přezkoumání xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky

§82

(1) Xxxxx, xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) maturitní xxxxxxx, xxxxx zkoušky společné xxxxx,

xxxxx xxx z xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx, může písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx průběhu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxx doručení, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x nařídí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx při xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyskytly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx mít xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušky; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, x xxx xxx konal xxxxxxxxx xxxxxxx, Česká školní xxxxxxxx a Xxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 nebo 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx konané formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí xx xxxx nejpozději xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxx zkušební xxxxxx, xxxxxx jmenuje krajský xxxx. Opakování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce x xxxx xxxxxxxx xxxx zkušební komisí xx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x přezkoumání xxxxxxxx xxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ze zkoušky. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne doručení xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx podat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 20 dnů xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx závěrečné xxxx xxxxxxxxx zkoušky nebo x xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX STŘEDNÍHO XXXXXXXX X VÝUČNÍM XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX

§83

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxx 3 xxx xxxxx formy vzdělávání. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx příslušný xxxx vzdělání. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přijímané xx xxxxxxxxxxxx studia xxxxxxx xxxxx nařízením.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2 xxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou, je xxxx xxxxxxxx zkouška xxxxx §60 odst. 5. Ředitel xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzdělávacích xxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx obor xxxxxxxx nástavbového xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx studium xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x maturitní zkoušce. Xxx, xxxxx úspěšně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§84

Zkrácené studium xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx pro získání xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx oboru xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx trvá 1 xx 2 xxxx v denní xxxxx xxxxxxxxxx; délku xxxxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxxxx řízení může xxxxxxx školy rozhodnout x xxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxxx obsah x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx listem.

§85

Zkrácené studium xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxx střední vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx oboru xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zkrácené xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zkrácené xxxxxxx xxxx 1 xx 2 xxxx x denní xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx získání středního xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní zkouškou x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx x formu xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx se xxxxxxx hlásí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

§86

Xxxx vzdělávání v xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx uměleckém vzdělávání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žáky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oborech xxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx umění. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx život, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx dosahuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Střední xxxxxxxx x maturitní zkouškou xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxxxxx v xxxxx formě xxxxxxxxxx x šestiletém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po 8 xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx žák úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88

Přijímání xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx konzervatoře se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnou školní xxxxxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxx základní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzervatoře xx xxxxxxxxx uchazeči, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxx xxxxxx základní xxxxx, a kteří xxx přijímacím řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prokázáním vhodných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v konzervatoři xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx talentová xxxxxxx xxxx x pracovních xxxxx v xxxxxx xx 15. xxxxx xx 31. xxxxx; xxxxxxxxx termín xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 termíny xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx §62 xxxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx absolutoriem v xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x absolutoriu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx absolventa konzervatoře. Xxxxxxxx absolventa xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, je "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxx "XxX.". Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce x vysvědčení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx absolutoria v xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx žáci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx oboru vzdělání, xxxxxxx xxxxxx úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx absolventa, xxxxx xxxx důležité xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx komplexní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů stanovených xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, absolventské xxxxx x xxxx obhajoby, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x teoretické zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx obhajoby, xxxxxxxxxxxxxx výkonu a xxxxxxx z xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Obsah a xxxxxxx konání zkoušek xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ukončil xxxxxxxx ročník xxxxxxxxxx x příslušném oboru xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx a dějin xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxx závěrečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z českého xxxxxx a literatury x cizího xxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx.

(4) Xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 ve xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ukončena, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx prvního pololetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx závěrečnou komisionální xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx dvakrát. Xxxxxxxx a členy xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx koná před xxxxxxxx komisí. Předsedu xxxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxx; předseda xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vysoké školy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pedagogickou xxxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x členy xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxí; xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vedoucí absolventské xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 9 x 10 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx dobu 5 xxxxxxxxxxx dnů xxxx xxxxxxxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx určena xxx přípravu xx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx komise xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx žákovi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx z vážných xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx komisionální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx konání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx omluvil xxxxxxxxxx xxxxxxxx komise. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx uznána xxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, jako by xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, popřípadě neobhájil-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx opravnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx komise. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx obhajobu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx možno xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxx být žákem xxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x konzervatoři. Xxxxxxxxx-xx xxx x určeném xxxxxxx úspěšně xxxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxxx xx povolena xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx vzdělávání xxxxx xxxxxxx.

(11) Žák xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 10 xxxx druhé.

(12) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx krajský xxxx xx 8 xxx xxx dne, xxx xx byl xxxxxxx výsledek zkoušky, x xxxxxxxxxxx průběhu x xxxxxxxx této xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx postupuje obdobně xxxxx §82 xxxx. 1 x 4.

§91

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky průběhu, xxxxxxxxxx x ukončování xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x konzervatoř xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx škole, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX KE XXXXXXXXXX, XXXX ORGANIZACE, XXXXXX X XXXXXXXXXX

§92

Xxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dovednosti xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx všeobecné x xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, u zdravotnických xxxxx xxxxxxxx až 3,5 roku.

Přijímání xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx

§93

Xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx ve vyšší xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole xxxxxxxxx xxxxxxx této školy.

§94

Přijímání do xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxx odborné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxx xxxxxxx škole xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx x termínu xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xx vždy xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx mu xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitel xxxxx rozhodnout o xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx obsah a xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x rámcovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx stanoví jednotná xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx přijímané v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušného xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnotí xxxxxxxx xxxxx

x) hodnocení znalostí xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx schopnosti, xxxxxxxxx a zájmy xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání xx vyšší xxxxxxx xxxxx je rovněž xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Ředitel xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxxxxxxxx, lhůtu xxx xxxxxx přihlášky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx-xx stanovena, popřípadě xxxxx podmínky xxxxxxx xx vzdělávání. Tyto xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ve škole.

(6) Xxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxx, než kolik xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx školy xxxxxxxx seznam přijatých xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx o nepřijetí xxxxxxxx xx 7 xxx xx konání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxx kola xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlásit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxx xx vyššího xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxx prvního xxxxxxx vzdělávání ve xxxxx xxxxxxx xxxxx. X rámci přijímacího xxxxxx může ředitel xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxx podmínku přijetí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx její obsah, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx v souladu x akreditovaným vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx školy xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ročník, xx xxxxx xxxx xxxxxxx zařazen.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxx xxx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx odborného vzdělávání

§96

(1) Xxxxxx rok xxxxxx 1. xxxx x xxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxx xx dvě xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xx 1. xxxx do 31. xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx 1. xxxxx do 31. xxxxx.

(2) Vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Praktická xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx související x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx uzavřenou xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a podmínkách xxx xxxx konání.

(3) Xx studenty při xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení zákoníku xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx xxxxx, xxxx x zaměstnance x xxxxxxxx podmínky žen x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx.

§97

(1) Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx odbornou školou, xxxxxxxxxx však xx 31. xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x vzdělávání xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx o xxxxxx. Do xxxxxx x studiu se xxxxxxxx předměty xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a výsledky xxxxxxxxx studenta.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx odborné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předchozího vzdělání, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx studentovi xxxxxxx xxxxx oboru xxxxxxxx. X xxxxx rozhodování x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx školy xx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx rozhodování x xxxxxxxx studenta, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx oboru xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx obsah, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx hodnocení.

(6) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání, x xx na xxxx xxxxxxx 2 xxx. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx student xxxx xxxxxxxxx této vyšší xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Se xxxxxxxxx ředitele xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx odpovídající xxxxxxxx x praktické dovednosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx školy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přerušení vzdělávání x před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxx.

(7) Ředitel xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx těhotenství x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ženám a xxxxxx xx konce xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx studentovi, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxx příslušný ročník, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§98

(1) Student xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx písemného sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxx pozdější.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 20 vyučovacích dnů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx školy písemně, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx své nepřítomnosti; xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx student xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx 3 týdnů xx doručení xxxxx xxxxxxx do vyšší xxxxxxx xxxxx nenastoupí xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, posuzuje se, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx přestává být xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx.

§99

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx období. Předměty, xxxxxxxxx xxxx ucelené xxxxx učiva, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx student xxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzdělávání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx než předmětů xx vydává xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx vyššího xxxxxxx postoupí xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ročník.

(3) X xxxxxxx, že nelze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx termín, xx xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§100

Uznávání dosaženého xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx uzná ucelené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx školy uznat, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxx neuplynulo xxxx xxx 10 let xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Uzná-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zcela x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§101

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se uvádí xx jménem, xx "xxxxxxxxxxx specialista" (zkráceně "XxX.").

§102

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx posledního ročníku xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x odborných xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Absolventská xxxxx může xxx xxxxxxxxxx x obhajována xxxxxxxx xxxxxxxx studenty; x x xxxxx xxxxxxx jsou studenti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dovednosti.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx studenta.

(4) Xxxxxxxx komise xx xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyšší odborné xxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x vedoucí xxxxxx xxxxxxxx skupiny. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daný xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, vedoucí absolventské xxxxx x oponent. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §74 xxxx. 9 a 10 xx použije xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práci xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx opravnou obhajobu xxxxxxxxxxxx práce xx xxxxx xxxxx nejvýše xxxxxxx, x xx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxx komisí.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx obhajobě xxxxxxxxx x svou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx absolutorium x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx konat náhradní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxx x xxxxxxxxx případech předseda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxx dotčeno právo xxxxxxxx xxxxx opravnou xxxxxxx.

(7) Student přestává xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx absolutorium v xxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x délce 3 xxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx školy 30. xxxxxx roku, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx ukončit, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x délce 3,5 xxxx přestává xxx xxxxxxxxx xxxxx 31. xxxxx roku, x xxxx měl xxxxxxxxxx xxxxx ukončit. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje xx, xxxx by xxxxxxx xxxx obhajobu vykonal xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx, kdy xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 7 věty xxxxx.

(9) Xxxxx, kdo konal xxxxxxx absolutoria nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce, xxxx do 8 xxx xxx xxx, xxx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx přezkoumání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 x 4.

§103

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odborných xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x organizaci a xxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx odborné xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx absolutoriem.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§104

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odbornou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx zaměření s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x případě vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1), xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx uznávací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxx byla xxxxxx x stanovisko doručena.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx vzdělávání x xxxxx programu xxxxxxxx xxxxxxxx, konat xxxxx, xxxxxxx x přiznávat xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx.

§105

(1) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále jen "Xxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxx posoudí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x odborného xxxxxxxx x do 120 xxx xxx dne, xxx jí xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx 30 xxx xx xxxxxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) vzdělávací xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx obsahu x xxxxxxx s xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx vydala x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu.

§106

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx nejvýše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze x xxxxxxxxx prodloužit. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §105.

(2) Během xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx může vyšší xxxxxxx škola xxxxxxx x xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§107

Akreditační xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxxxxx x vzdělávacím xxxxxxxxx x xxxxx řízení x xxxxxxxxxx, a xxxx posuzuje x xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx členů. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou jmenováni xx xxxx 6 xxx; jmenováni mohou xxx xxxxxxx na xxx xx xxxx xxxxxx funkční období.

(4) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx výkonu xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx organizaci, xxxxxx xxxxxxx Akreditační komise x důvody pro xxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxx statut Akreditační xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

(6) Činnost Xxxxxxxxxxx xxxxxx materiálně, xxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO XXXXXXXX

§108

(1) Absolvent zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx o dosažení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání (xxxx xxx "zahraniční xxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, o

a) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) rozhodnutí x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle věty xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České republice xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx originál xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx úřad v xxxxxxxxx, xxx je Xxxxx republika xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx předmětů, xxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx x xxxxx, x xxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vázána xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x vzdělání xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxxx zahraničního vysvědčení xxxx xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx,
x) doklad x xxxxxx x xxxxxxx vzdělávání absolvovaného x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx o skutečnosti, xx škola xx xxxxxx státem, xxxxx xxxxx právního xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxx xxxx vzdělávací soustavy, xxxxx xx zahraničního xxxxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x otisků xxxxxxx xx originálech xxxxxxxxxxxx vysvědčení x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx vydáno, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x dále xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno, xxxxxxxxx notářem xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx připojí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx 3 xx českého xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx českého xxxxxx nevyžaduje. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do školského xxxxxxxxx a zřízené xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx občanem, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolil xxxxxx xxxxxxx školní docházky, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x ověření xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx řízení x nostrifikaci zjistí, xx obsah a xxxxxx xxxxxxxxxx absolvovaného x zahraniční xxxxx xx v xxxxxxxxx xx vzděláváním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx odlišuje, xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx požadavky uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x odstavci 4, xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xx termínu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě, že xxxxxxx nevykoná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušku; od xxxxxx usnesení do xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lhůty xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx úspěšně. Xxxxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx získal xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předmětu xxxxx xxxxx x literatura.

(6) X odlišnostem v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 5 xx nepřihlíží, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx používaných x Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx případě xx xxxxxxx x nostrifikaci xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx také xxxxx, xxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx vkládají do xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx názvu x xxxxx školy, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx právního xxxx xxxx vydáno,

c) xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxx rovnocennosti xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Údaje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx škole.

§108x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x příloze xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx xxxx xxxx úředně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §108 odst. 3 xx 6 xx xxxxxxx obdobně, xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 xxxx. x) x x) x xxxxxxx podle §108 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx11) xxxx xx xxxxxx je xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx osobu x podobné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x §108 odst. 1 až 3 x xxxxxxx xxxxx §108 odst. 4 xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx jinak prokazovaných xxxxxxxxx dokladem nebo xxxxxxxx26d). X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nostrifikační xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx uznání rovnocennosti x nostrifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx organizace nostrifikační xxxxxxx, složení xxxxxx xxx vykonání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodování.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx umělecké xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx umělecké xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uskutečňuje x základní xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx umělecká xxxxx připravuje xxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx uměleckého xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx s uměleckým xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx umělecká xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx I. x II. xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vyučovacích xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx x cizích xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx cizinců se xx cizí jazyk xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx škole s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecnou x státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Dokladem x xxxxxxx vykonané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zkoušce.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x z xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xx konají xxxx zkušební xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxxxx krajský úřad, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jazyky x xxxxx členy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Předsedou xxxxxx xxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x zkušební xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx, kdo má xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 5 let.

§111

Zájmové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx střediscích volného xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx děti, xxxx a studenty x xx xxxxxxxxxx xx školami x xxxxxxx institucemi xxxxxx xx xxxxxxxxxx soutěží x xxxxxxxxx xxxx x xxxx.

§111x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zájmové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx hodina x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 60 xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx člení xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Zřizovatel xxxx povolit výjimku x nejnižšího xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxx na zájmové xxxxxxxxxx xx školní xxxxxxx, a xx xxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zřizovatel xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx počtu 4 xxxx x xxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxx xxxxx není xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§112

Ministerstvo stanoví prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání, jazykového x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx obsahu, rozsahu, xxxxxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ukončování xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výši úplaty xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních pro xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx soutěží x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXX VZDĚLÁVÁNÍ XX ŠKOLÁCH

§113

Jednotlivá xxxxxxx

(1) X xxxxx dalšího xxxxxxxxxx může xxxxx, xxx získal xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání a xxxx žákem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 až 7 xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivou zkoušku, xxxxx svým xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, absolutoriu, xxxxxxx profilové části xxxxxxxxx zkoušky z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zkoušce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxx požadovanou xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx uchazeče, bylo-li xx xxxxxxxxx, jinak xxxxx x místo xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx, organizaci, průběh x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která svým xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku,

b) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx; předsedou je xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) Centrum x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx koná xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx ve xxxxx, zadavateli průkazem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fotografií. Xxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x odborných xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může ředitel xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx v činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování.

(6) Centrum x x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx zkoušky.

(7) Xxxxx uchazeč xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úspěšně, xxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx vždy nejdříve xx uplynutí 1 xxxx od předchozího xxxxxx xxxxxxx. Podmínkou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušce, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) Xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzdělání x x případě jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx ani způsobilost x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx úplatu, xxxxx xx x případě xxxxx §113 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy. Právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx danou zkoušku xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx termínů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x termíny xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a dále xxxxxxxx xxxxxx úplatu xx zkoušku podle §113 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x) konanou ve xxxxx zřizované xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxx xx zkoušku xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§113x

Xxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x částečného vzdělání

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace, xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx26a), xx pro xxxxx §63 považuje xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx26a), xx xxx xxxxx §70 xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§113x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx s alespoň xxxxxxxxx vzděláním, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26a) xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx potvrzující ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx činností vykonávaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, i xxx předchozího vzdělávání xx xxxxxxx škole xxxx konzervatoři a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xxxxxxxxxxx rámcovým x školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného oboru xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závěrečné zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx. Ředitel xxxxx x odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx určeném xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx formou x xxxxxxx společné části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxx xxxxxxx, maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, i xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx školy. V xxxxxxx xxxxxxx zkoušku xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdyby xxxx xxxxx školy. Xxxxxxx-xx xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx obcí xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jím xxxxxxxxx; xxxxxx je xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx kterých se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26b).

§113x

Xxxxxx vzdělání lze xxx předchozího xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušek ze xxxxx xxxxxxxx či xxxxxx ucelených xxxxx xxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ročníky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonáním xxxxxxxxx xxxxxxx, maturitní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§113x xxxxxx právním předpisem x. 242/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

§114

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Právnické xxxxx x organizační xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx činnost středních xxxx vyšších odborných xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacích xxxxxxxx uvedených x §3 uskutečňovat xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivých xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specializační xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx všeobecných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx povolání a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kursy xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx navazují xxxx odborným xxxxxxxxx xx xxxxx ukončené xxxxxxxxxx x rozšiřují xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pracovních xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Dokladem x úspěšném xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 1 nejsou xxxx xxxx studenty xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx soustavu oborů xxxxxxxx se uskutečňují xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,27) další vzdělávání xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví28) a další xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání a xxxxxxxx xx uskutečňuje xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx zemědělství58).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx své xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx mohou vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kursů, kursů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ucelených částí xxxxx xxxx pomaturitních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx náležitosti těchto xxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zařízeních (xxxx xxx "xxxxxxxx kursy"), x to

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx resortního xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu,

b) podmínky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx průběžného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dovedností a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx resortních xxxxx x

x) xxxxx, náležitosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kursu, v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx kvalifikačních požadavků x dalších odborných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem42) pro xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx sborech xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59) xxx výkon xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX SLUŽBY

§115

Zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků

Zařízení xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v otázkách xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností pro xxxxx a školská xxxxxxxx, rozvojových programů x dalších xxxx.

§116

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení zajišťují xxx děti, xxxx x studenty a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx školy a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, poradenskou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytují xxxxxxx speciálně pedagogické x pedagogicko-psychologické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx při xxxxx vhodného vzdělávání xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xx budoucí povolání. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Školská xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a studentům xxxxx xxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx mimo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x stravování, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx pobyty dětí x žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost x xx xxxxx xxxxxxxxxx volna nebo x xxxxxx školních xxxxxxxx.

§118

Školská xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx, výchovné, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx tematické xxxxxxxxx akce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx osoby.

§119

Zařízení xxxxxxxx stravování

V xxxxxxxxxx xxxxxxxx stravování xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x studentů x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní výchovy, xxxxxxxx xxxxxxx x xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx mohou poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zajišťovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxx.

§119x

Xxxxxxx xxxxx mateřské xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro děti xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx xxxx zřídit xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy.

§119a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§120

Školská účelová xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx, k němuž xxxx zřízena, napomáhají xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx při jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, poradenské, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxx xxxx, studenty, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyučování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxx xxx zařazování xxxx umisťování xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx dalších uživatelů vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ukončení umístění, x podmínkách, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, provozu xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx strávníků a xxxxxxx finančních xxxxxxxxx xx nákup xxxxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

HMOTNÉ XXXXXXXXXXX, XXXXXX XX PRODUKTIVNÍ XXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§122

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žákům xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy, x to x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxx x kvality xxxxxxxxxxx činnosti. Pokud xxxx konají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx osoby, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xx 30 % xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxx celého xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úměrně upraví.

(2) Xxxxx x mateřských xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, žákům xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stravování xx dobu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x ve školském xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x) a x), x dále x xxxxxxx potřeby ubytování. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx pro své xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zabezpečení podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx školských zařízení, xxxxx xxxxxxxxxx školní xxxxxxxxxx smluvně x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stravovací služby; x případě xxxxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx církvemi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu zvláštního xxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxx,6) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx normami.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§123

Xxxxxx za xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x základních x středních xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, x ve vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx úplatu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xx dítěti poskytuje xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx dosáhne xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Školské xxxxxx xxx poskytovat xx xxxxxx, xxxxx xx příjmem právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 stanoví x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx svazkem obcí xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx zařízení. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxx škol x školských xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x případech uvedených x §27 odst. 5 a v xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx úplatu xx xxxxx odborné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy školských xxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX DVANÁCTÁ

ŠKOLSKÁ XXXXXXXXX XXXXX

§124

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx činností xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx zřizovatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxx, xxxxxx, zrušení x zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vnitrostátních xxxxxx a rozdělení xxxxxxxx x zákoně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a družstev.

§125

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx jedním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zřizovací xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společně xxxx zřizovateli xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx školské xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx číslo") xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx pobytu, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §131 x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx x druhy x xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx školská xxxxxxxxx xxxxx vykonává,

e) xxxxxxx, podmínky x xxxxxx doplňkové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx, xx-xx doplňková xxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 2 písm. x),

x) x xxxxxxx xxxx zřizovatelů způsob xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

i) vymezení xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxx osobou podle §124 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§126

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx dnem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx přijato,

b) xxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplynutím doby, xx kterou xxxx xxxxxxx,

x) dnem účinnosti xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x výmazu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx postačovat x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Nejde-li x xxxxxxx školské právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 písm. b), xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzickou osobou xxxxx §124 odst. 2 xxxx. x) x xxxxx vstupu xx likvidace, x xx xx xxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxxx

x) nebyly xxxxxxxxx xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx skončilo xxxxxxx xxxxxx před xxxx xxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 odst. 2 písm. b),

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx měsíců opakovaně x ohrožení xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx,

x) školská xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxx zákonem,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx nebo neplní xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx.

(6) Xxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxx důvodu xxxxx.

§127

Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx do rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxxxxxx dochází k xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení bez xxxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na jiné xxxxxxx právnické xxxxx. X rozhodnutí nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx včetně xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x zániku školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx.

(4) Splynutím xxxxxxx x zániku xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zrušení xxx xxxxxxxxx; jejich xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx školskou xxxxxxxxxx osobu.

(5) X xxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx možné xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx, splynutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenými x §124 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §129 xxxx. 4 x 5, a smlouva xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nástupnické nebo xxxxxxxxxxxxx školských právnických xxxx.

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §70 xx 75b xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Vstup školské xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §154 xxxx. 1 písm. x) xx zapisují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxx-xx ředitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxx likvidátora xxxxxx ten, kdo xxx jmenoval. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx hradí x prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx likvidace xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx její zřizovatel; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx xxx právního xxxxxxxx, soud.

(5) Nejde-li x xxxxxx xxxxxxx x §125 odst. 4, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx, x bezúplatnému xxxxxxx kraji, v xxxx xx sídlo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx kraj v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx školských xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx republiku; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx majetkových.

§129

Působnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx zřizovací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x změnách xxxxxxxxx listiny školské xxxxxxxxx osoby,

c) rozhoduje x sloučení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, popřípadě xxxx,

x) jmenuje x xxxxxxxx třetinu xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx rada xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxxxxxxxxxx, kraj, obec xxxx xxxxxx obcí, xxxx

x) xxxxxxxxx rozpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zlepšený výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fondů xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x §137 xxxx. 2 x xxxxxx hospodaření x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, je-li xxx jiná právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle §124 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xx zřizovací xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxx-xx xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, je-li jím xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x), xxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 na xxxx xxxxxxx právnické xxxxx.

§130

Xxxxxx školské právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx jinou právnickou xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx x xxxx.

§131

Ředitel

(1) Ředitel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zřizovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §166.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené jinou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §124 odst. 2 xxxx. b) jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x případě uvedeném x §129 xxxx. 4 x 5 xxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §166 odst. 1.

(4) Ředitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 odst. 2 xxxx. x) xx xx xxx xxxxxxxx odpovědný xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 2 xxxx. x)

x) xxxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx změn, xxxxx xxxxxxxxxxxxx výhledu xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx roční účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx radě xxxxx vnitřního mzdového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zřizovací xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx schválení xxxxxx právních úkonů, x nimž se x souladu x §132 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx poradním.

§132

Rada

(1) Rada

a) xxx xx zachovávání xxxxx, xxx který byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx majetkem, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx učiněné jménem xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx vznikem,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx účetní závěrku,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx školské právnické xxxxx,

x) projednává xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vyjadřuje xx x xxxxxx zřizovatele xx sloučení, splynutí, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x předmětu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

i) schvaluje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v §137 odst. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxx převést xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx cena xx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx níž xxxx věci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29) za hmotný xxxxxxx,

x) bezúplatně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právo,

e) založit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx účast x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx tímto xxxxxxx vyloučeno,

f) provést xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx založené touto xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xx jiné xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, jestliže je x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jestliže xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxx předchozího xxxxxxxx xxxx neplatný.

(4) Rada xx nejméně 3 x xxxxxxx 15 xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zřizovatel xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxx rady jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zřizovatele xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rady ministerstvo, xxxxx xxxxxxxxxx nestanovil xx xxxxxxxxx listině xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx a není x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx školské xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx 5 let.

(8) Xxxxxxxx v radě xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) odstoupením,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x radě podle xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx.

(9) Člen xxxx může xxx x funkce xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rady nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx svolává x xxxx xxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx svého xxxxxx zvolit místopředsedu, xxxxx zastupuje xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(12) Xxx rozhodování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rady rovné. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Rada zasedá xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx předseda xxxx xxxxxxx zasedání xxxx xx xxxx 1 xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxx xxxx rady. Xx xxxxxx ředitele xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rady xx 30 xxx xx xxxxxxx ředitele, xxxx je svolat xxxxxxx.

(14) Ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rady.

(15) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odměna xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§133

Xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx x doplňkové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx vzdělávání x školské služby,

f) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx výdajů,

g) xxxxxx xx xxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x programu xxxxxxxxx-xxxxx spolupráce,

h) xxxx x dědictví.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se použít xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx obcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§134

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby

(1) Xxxxxxx právnická osoba xxxxxxxxx s příjmy xxxxx §133 xxxx. 1, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx majetkem, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx školské právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Příjmy získané xxxxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx pouze xx xxxx hlavní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zisku x xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba používá xxxxxxxx výsledek hospodaření xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx let x xxxx x něj xxxxx peněžní xxxxx.

§135

Doplňková xxxxxxx

(1) Školská xxxxxxxxx osoba může xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx její xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx činnost xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, rozsah a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu přidělených xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx použitých x xxxxxx xxxxxx doplňkové xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx oddělit od xxxxxx xxxxxx činnosti x které xx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx vrátit xx xxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxx výdajů xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Jestliže xx výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx vyrovnána, xxxx xxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx x xxxx činnosti nebylo xx xxxxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§136

Xxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx podnikání xxxxxx xxxx,

x) zajišťovat xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx právnická osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx nebo svazkem xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx a poskytovat xxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx zřizovatele s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx kulturních x sociálních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se zavazovat,

b) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxx xxxx xxx předchozího souhlasu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx přijímat xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dary, x xxxxxxxx darů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 5 x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1.

§137

Xxxxxxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx právnická osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x fond xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx také xxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb.

(3) Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx převedených x xxxxxxx s §133 xxxx. 2, slouží xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x minulých xxx x xxxx x podpoře x xxxxxxxxxxx hlavní činnosti.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §133 odst. 2, se xxxxxxx x rezervním xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx stanovený xxxx xxxxxx použity, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxxxx k financování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Fond xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.15)

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

Xxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx x ročního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx a na xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx odměny x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zálohově z xxxxx plánované výše x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xx určen x xxxxxxxxxxxxx kulturních, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx odchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx byli x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx byli zařazeni x práci xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxx její právní xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §187.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajem, xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx.32)

(5) Ve smlouvě x xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx školská xxxxxxxxx xxxxx využila sdružené xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxx vložených xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx oprávněn x xxxxx, xx němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxx způsobem budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 x 6, xx od xxxxxxx neplatná.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nepoužité zůstatky xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Úroky x xxxxxx účtu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, úhrady za xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, výši xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx vyhláškou Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřízených obcí xxxx krajem.33)

§139

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx právnická osoba xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.34) Xxxxxxx právnická xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx35) mezi xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§140

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k majetku

Školská xxxxxxxxx xxxxx užívá xx xxx činnosti

a) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx zřizovatele xxxx xxxx xxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

§141

Xxxxx xxxxxxxxx rejstříku

(1) Školský xxxxxxxx xx veřejný xxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx do údajů xx xxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxxxx rejstřík, xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím xxx není xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxx rejstřík, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rejstřík xxxx x elektronické xxxxxx na svých xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení

§142

Účinky xxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x školských xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx přidělování finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§143

Vedení rejstříku xxxx x xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ostatních školách, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyučování. Xxxxxxxxxxxx dále xxxx x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízeních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad předává xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xx zveřejnění.

§144

Údaje x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx rejstříku xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx údaje:

a) druh xxxxx nebo xxxx x typ xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxxx, xxx jde x xxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx mateřské xxxxx xxxx, xxx jde x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stravování xxxx, zda jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx x resortní xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li jím xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxx, žáků x xxxxxxxx xx škole xxxx školském xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx odloučených xxxxxxxxx, xxxxx, stravovaných, xxxx, skupin nebo xxxxxx obdobných xxxxxxxx, xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx do xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nejvyšší xxxxxxxx xxxxx xxxx x studentů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx zejména xxxxxxx xxxxxxxxxxx program x kde xx xxxxx zázemí; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx jazyk, nejde-li x xxxxx český,

i) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště, xxxxx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxx zápisu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx elektronické xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení.

(2) Součet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapsaných x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ani nejvyšší xxxxxxxx počet žáků x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení je xxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x příspěvkové organizace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxx xxxxx, která xx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx vzniku.

§146

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Žádost x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku škol x xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx se xxxxxx x xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, do 30. xxxx. V xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zápisu školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§147

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx školy xxxx školského zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje a xxxxxxx:

x) xxxx školy xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx údaj, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx údaj, xx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, sídlo x právní formu xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx bydliště, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx osoby xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, sídlo, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li jím xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx x příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, x datum xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx právnická xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx zřizovatelem xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) rámcový xxxxx personálního x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx činnost školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x nejvyšším počtu xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx prostorách xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx osvědčující zřízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která bude xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx osvědčující xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x školskou xxxxxxxxxx osobu,

k) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx služeb x případě školského xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ředitele školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do funkce x xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ředitele xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx odloučených pracovišť, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx insolvenční xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx že xxxxxx xxxxxxxxxx o jeho xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xx nebyl x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsané xxxxx, jejímž xxx xxxxxxxxxxxx, xx školského xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §150 xxxx. 1 písm. x) xx x); xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx na jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škola xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vyšší odborná xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx jejich xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx a xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx dodatečně, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx zahájení činnosti xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Doklad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxx předložen xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí o xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx případech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxx.

(3) Lesní mateřská xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx zároveň xxxxxxx xxxxxx o zápis xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba x jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxxx.

§148

Posouzení xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku xx 90 xxx xx doručení žádosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, žádost x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx žádost xxxxxxxxx náležitosti stanovené xxxxx zákonem, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku xxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že

a) xxxxxx není v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávací soustavy Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nejsou xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stránce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx obsahuje nepravdivé xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, žádost o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin, xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx řádného výkonu xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení x xxxxx se na xx xxxxx zákona xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx posouzení, xxx xx dán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53). Xxxxxx o vydání xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, žádosti xxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, do rejstříku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x odstavci 2 xx 5. Xxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xx zveřejnění. X nejvyšším počtu xxxx x studentů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx registrovanými církvemi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, rozhodne xxxxxxxxxxxx.

§149

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v §144 xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xx vztahuje xxxxxxx §146 s xxx, xx o xxxxxxx x xxxxx xxxxx x údajích xxxxxxxxx x §144 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx krajský xxxx, xxxxx nejde x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx církvemi nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx zřizovat církevní xxxxx; x tomto xxxxxxx rozhoduje ministerstvo.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x) a x) xx podává xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30 xxx xxx dne, xxx xx změně xxxxx.

(3) Žádost x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx uvedené x §147 odst. 1 xxxx. p) x x) se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).

(4) Na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx x rejstříku xx xxxxxxx vztahuje §148 s tím, xx orgán, xxxxx xxxx rejstřík, rozhodne x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx x změnu v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. b) x x), xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) správní xxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx účastníky. Xxxxxxxx-xx xx zápis xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx školského zařízení x xxxxxxxxx x xxxxxx převodu xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jinou právnickou xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, podmínky xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx.

(5) Řízení x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx lze xxxxxxx x bez xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx x rejstříku x xxxxxxxxx stavem.

§150

Výmaz x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx rejstřík xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x školských zařízení

a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx,

x) xxxxxxxx škola xxxx školské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxx xx zásadami x cíli xxxxxxxxx x §2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x §3,

d) jestliže xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost školy xxxx školského zařízení, xxxxx x žádosti x zápis xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x zápis xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro povolení xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx škola xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 písm. x), x) x x).

(3) Xxxxxx x xxxxxx xx zahajuje x xx xxxxx ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §175 odst. 2.

(4) Xxxx podáním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx oboru xxxxxxxx takové školy x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zřizovatel x xxxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sídlo, xxxxxxx převodu xxxxxxxx xxxxx v odpovídajícím xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx z tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x žádosti x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení.

§151

(1) V průběhu xxxxxx x výmazu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního rozpočtu xxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školské xxxxxx x právo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x xx x rozsahu tohoto xxxxxx. Zároveň v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx přidělování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozpočtu územního xxxxxxxxxxxxx celku xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x rejstříku xxxx x školských zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx, žákům x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx jim výsledky xxxxxxxxx xx nedokončený xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uplatnění xxxxx konat maturitní xxxxxxx, xxxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxxxxxx x konzervatoři xxxx absolutorium, xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx krajským xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx krajským xxxxxx x dohodě s Xxxxxxx.

(4) Dojde-li x xxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx žáků.

§152

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zápis xxxx x školských zařízení xxxxxxxxxxx Ministerstvem vnitra, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx obrany xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx a výmaz x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxx přiměřeně údaje xxxxxxx x §144 xxxx. 1 s xxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) x f).

(3) Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zápis xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) až x) x x).

(4) Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku, xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo zřizovateli x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Na xxxxxx ve věci xxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx §142 xxxx. 1 x §151 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 věty xxxxx.

Xxxxxxxx školských právnických xxxx

§153

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob jsou xxxxxx vůči každému xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nemůže xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, namítat, xx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx.

(4) Provedení zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, jakož x zápis xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§154

(1) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního registru xxxx35a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx; jméno a xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky místo xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby, xxx vzniku, xxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) den zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx a místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x úpadku x xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx, místo trvalého xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx zániku školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) změna xxxx xxxxx zapsaných xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx školské právnické xxxxx xx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx zapisuje xxxxx xxxxx x u xxxxxxxxxx školské právnické xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. U xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx zapisuje

a) xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x resortní identifikátor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx) a xxxxxxxx změny zapsaných xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě,

c) xxx xxxxxxxx, kromě xxxxx zapisovaných při xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, aniž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx listin, xxxxx xxxxxxxx

x) zřizovací xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxx xxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx, odvolání nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §124 odst. 2 xxxx. b), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutí nebo xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §127 nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §187190,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx a zprávu x xxxxxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx35b), x to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, usnesení x xxxxxxxxxxx opatřeních, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním návrhu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx konečné zprávy, xxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx, jímž se xxxxxxxxxxx xxxxxx končí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx školskou xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx listin xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxx skutečnost xxxxxxx x xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx uložena odpovídající xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxx, xxxxxxx to xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx x oprávněnou xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, vyhotovena x českém jazyce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx překlad xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

§156

(1) Účastníkem řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxx, které xx xxxxx §154 xxxxxxxx xx rejstříku x xxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx školská xxxxxxxxx osoba. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§157

(1) Xxxxxx x xxxxx školské právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx zároveň xx xxxxxxx x xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx za podmínek x postupem xxxxxxxxxx x §146; při xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §147.

(2) Xxxxxx o xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx školských právnických xxxx se xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zřizovatele; xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx do sbírky xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx provést pouze x xxxxx dni.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zápis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rejstříku v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx zápis školy xxxx školského zařízení xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxx xxxxx x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx obdobně xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad. X opačném případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx zamítne.

§158

Xxxxxxxxxxxx provede xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) v xxxxxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x případě xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nástupnické xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) xx provedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §126 xxxx. 2 její xxxxxxx x likvidací,

d) x případě zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §126 xxxx. 3 xxxx. x) x x).

§159

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx údajích x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxx výmazu, x xxxxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zápis změny x zapisovaných xxxxxxx x výmaz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xx provede xx dni xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx nebo neobsahuje-li xxxxxx den, ke xxxxxxx xx být xxxxx změny xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx výmaz xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxx x zápis změny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení x xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x rejstříku xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zápisem x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx změny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x výmazu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku xx xxxxx 30 dnů xxx dne zahájení xxxxxx.

(5) Zápis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx statistickou xxxxxx x xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx zápisu.

§159a

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž je xxxxx xxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXX X ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ XX XXXXXXXX XXXXXXXX

§160

(1) Xx státního xxxxxxxx xx za podmínek xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx finanční prostředky xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to na xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x na úhradu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, na xxxxxxx do fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovněprávních vztahů, xx výdaje xxxxx §184 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx školy xx dopravu při xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx podle příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovány xxxxxxxxx, x rovněž xxxxxx xx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a kvalitou xxxxxxxxxx, na další xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdaje xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx zařazené xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,36)

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) x výjimkou jazykových xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxx pomůcky,

c) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obcí, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §117 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové zkoušky, x xx na xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x na úhradu xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx podle §184 odst. 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx dopravu xxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx potřeby x xx učebnice, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx výdaje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozvojem xxxx x kvalitou xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx škol x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x), x xx xx platy, náhrady xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx mezd, xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odměny xx xxxxx vykonávanou xx základě xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §184 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx, xxxx x studentů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx dopravu xxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxx na učební xxxxxxx, výdaje xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně, x xxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x kvalitou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx součást xxxxxxxxxx dětí, žáků x studentů x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxx xx:

x) xxxxxx ceny xx služby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) lze xxxxx xxxxxx pouze xx úhrnné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx x nutně xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 použít xxxxx xx náhradu xxxxxxx rozpočtovaných v xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx případ z xxxxxxxx 1; xx xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxx xxxx účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyčleněné xx činnost škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx, svazek xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy,6) x xxxxxxx a xx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.31)

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx příjmů, z xxxxxxxxxx zřizovatele, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x formách xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§161

Xxxxxxxxxxx mateřských škol, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx škol, základních xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx družin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx ve Xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxx průměrnou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, příplatků xx xxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogických pracovníků xxxxx §133 xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, jehož poplatníkem xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x jejíž výši xx xxxxxxx základní xxxxxx, kterým je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "povinný xxxxx") xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodin xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx60) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka"),

2. normativy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx příplatků, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxx odvodů připadající xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161c odst. 1 xxxx. b),

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxx a xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohod o xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"), jakož x xxxxxxxxx odvodů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx připadající xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xx 1 další xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxx a x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 třídu x xxxxx vzdělání x x konzervatoří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx pracovištěm xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx jako samostatná xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx pracoviště"),

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx další xxxxxx školy související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx61) připadající xx 1 učitele x xxxxxxxxxx období,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x normativům xx 1 xxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx 1 žáka x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxx jiné xxx xxxxx formy xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx a) xxxx 1,

2. písmene x) xxxx 2,

c) xxx xxxxx odborné školy xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx obcí

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. normativy xxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx náklady, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx 1 xxxxx pracoviště xxxx xxxxx x xx 1 studenta x xxxxx formě xxxxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxx xxxx než xxxxx formy xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx koeficienty x xxxxxxxxxx na 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxx xxxx 2 xxx xxxx xxx denní xxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obdobím podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu61) xxxxxxxxxxx na 1 xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxx roční výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx roční xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx obdobím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu61) xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx školy a xxxxxxxxxxxx x vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí normativy xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx neinvestičních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx připadajících xx 1 dítě, 1 xxxx xx xxxxxx stupni základní xxxxx, 1 xxxx xx druhém stupni xxxxxxxx xxxxx, 1 xxxx xxxx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, 1 xxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxx xxxxxxxx školy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svazkem obcí xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx struktuře x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx výuky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na 1 xxxxxx v oboru xxxxxxxx v závislosti xx xxxxx xxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx nařízením xxxxxxxx xxx xxxxxxxx školy, xxxxxxx školy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxx přímé xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx školu v xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávají.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx v odstavci 1 výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx součet

a) xxxxxxx xxxxxx platových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků62), xxxxx x povinných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 x xxxxxxx b) x počtu jednotek, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx koeficientů xxxxx §161c xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 4, xxxx. x) bodu 5 x xxxx. x) xxxx 2 x xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx normativy xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx normativů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3, xxxx. c) xxxx 1 x 2, xxxx. d) xxxx 1 x xxxxxxxx 1 písm. x) a xxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx na 1 xxxxx x xxxxx vzdělání střední xxxxx nebo normativu xx 1 xxxx x oboru vzdělání xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx střední školy x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx konzervatoře v xxxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 5,

x) xxxxxxx normativů xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x denní formě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 3,

x) součinů xxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) bodu 2 x počtů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x denní xxxxx x opravných xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodu 4, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §161c xxxx. 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx příplatky xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a podle §161c xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 3 a případně xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx úpravě xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx krajský úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právnické osoby. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx použitým xxxxxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad rozpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxx skutečnosti x x provedených xxxxxxx xxxxxxxx informuje ministerstvo.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxx xxxxx §160 odst. 1 xxxx. c) a x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx Věstníku

a) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx poskytnutí těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) účel, na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx použít, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx s použitím xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx.

§161x

Xxxxxxxxxxx školských xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, školských xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx Věstníku pro xxxxxxx zařízení pro xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x školská xxxxxxxx x ubytovací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

x) 1 rodinnou xxxxxxx dětského domova,

b) 1 lůžko xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx výkon ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) 1 xxxxxxxxxxx ve školském xxxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Krajský xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) rozepisuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výdaje xxxxxxx x §160.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§161x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xx kalendářní xxx x zveřejní xx Věstníku xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §161 x 161a, x xxx xxxxxx xx platy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx neinvestiční xxxxxx xxxxxxxx družin xxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx normativy xxxx xxxxx xxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx, připadajících na 1 dítě, xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx x základní xxxxx x x xxxxx formě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a ve xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlásit x xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x republikovým normativům xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx krajích.

(2) Krajský xxxx v xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §170 xxxx. b) rozepisuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřízeným krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x vykonávajícím xxxxxxx školského zařízení xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §160.

§161x

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx na jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 stanovené se xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx předpisem63),

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x normativům xxxxx §161 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 a xxxx. b) xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x oddělení x jednotlivých xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 a xxxx. b) xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami x xxxxxxxxxxxx mateřských, základních x xxxxxxxxx xxxxxxx x konzervatořích x xxxxxxxx družinách,

c) xxxxxxxx xxx rozpis xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednotlivých krajů x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednotkami xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x školní xxxxxxx xxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x závislosti xx xxxxxx struktuře xxxxxx xxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a maximální xxxxx hodin výuky x přípravných xxxxxxx xxxxxxxx školy x xx xxxxxxx přípravného xxxxxx základní školy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx v §160 xxxx. 1 písm. x) a x) (xxxx xxx "přímé xxxxxx"). Výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) celkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §161 odst. 3 x 4,

b) objemů xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normativů xxxxx §161a xxxx. 1 x §161b xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxx republikové xxxxxxxxx připadají, x

x) xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx případů přímých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 5, §161a xxxx. 2 a §161b xxxx. 2; xxxxxx, xxxxxxxx x pravidla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx podle §170 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxx stanoví krajské xxxxxxxxx xxxx výši xxxxxxx xxxxxx připadajících xx jednotku xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxx krajem, obcí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx prostředky z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(7) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrhy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(8) O xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161 xx 161c xxxxxxx xxxx následně informuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, základní xxxxx, školní družiny, xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. a).

(10) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 9 x dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5.

(11) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správnost xxxxx předkládaných školami x školskými zařízeními xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxx 9 a xxxx ověřuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5.

§162

Financování xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zřizovány xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy6), xxxxxxxx prostředky xx xxxxxx xxxxxxx x §160 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 písm. x) a xxxxxxxx 2 xx poskytují xxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx ve škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, stravovaných xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušný školní xxx, nejvýše xxxx xx výše povoleného xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Normativ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx objem xxxxxx xxxxxxxxx x §160 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 v xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání xxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx stát, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx církevní xxxxx6).

(5) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx, svazkem xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo náboženskou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx církevní xxxxx6), xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx31) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§162x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zejména na xxxxx žáků x xxxxx vyučovacích xxxxx. Xxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx vyúčtování předloženo xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x následujícím období.

§162a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2018

§163

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxx ve školském xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nezbytných prokazatelných xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §113c

a) xxxxxxxxx xxxxx na zvláštní xxxx kraje xxx xxxxx a školská xxxxxxxx, které nezřizuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;6) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x přidělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx následně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx.6)

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xx státního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx svazky xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxxx další finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxxxxx zákona, x to xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx, na xxxxx xxxx právnická xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dalších finančních xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX ŠKOLY X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

§164

(1) Ředitel xxxxx x xxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx za xx, xx škola a xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programy xxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření,

e) vytváří xxxxxxxx pro další xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx rady, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx zřizuje,

f) xxxxxxxxx, xxx xxxxx uvedené x §21 byly xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx při uskutečňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx vyhlášených xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx škole a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxx jako svůj xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx všechny xxxxxxx pedagogické dokumenty x xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx ředitel školy x názorům xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníci xxxxx.

§165

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, obec xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §160163 x souladu x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

x) zamítnutí žádosti x xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ročníku xxxxx §17 xxxx. 3,

x) přijetí xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §34 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35, xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48a, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx třídy xxxxxxxx xxxxx podle §47,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx §37,

d) xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

x) přijetí x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §46, xxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxx xx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x základním vzdělávání xxxxx §55 xxxx. 2,

x) přijetí ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §59 x následujících, vyšší xxxxxxx škole xxxxx §93 a xxxxxxxxxxxxx x x konzervatoři xxxxx §88,

g) zamítnutí xxxxxxx x přestup, xxxxx oboru vzdělání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx ročníku xxxxx §66 a 97,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1,

x) podmíněné xxxxxxxxx x vyloučení xxxx xxxx xxxxxxxx xx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx §31 xxxx. 2 x 4,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 x 100,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxx §41 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34b.

§166

(1) Ředitel školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx vykonává. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ředitelem příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx předpoklady pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její součásti xxxxxxx na vedoucí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx před uplynutím xxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 (dále xxx "šestileté xxxxxx") xxxx zřizovatel xxxxxxxx xx toto pracovní xxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ředitele xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx školní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx zřizovatel xxxxxxxxx konkurs x xxxxxxxx ředitele podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx další xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Ředitele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxx součásti zřizovatel xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx některého x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx

x) organizačních xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx zřizovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx na vedoucím xxxxxxxxx místě xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 14,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx x funkce xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxx rozvázání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, složení xxxxxxxxxxx komisí pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 11 x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx konkursních xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx pouze ten, xxx splňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2). Xxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxx škol x školských zařízení, xxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx byl ředitel xxxxxxx pro výkon xxxxxxx funkce.

(10) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx, xxxx zřizovatel xxxxxxxx ředitele školy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx konkursní řízení xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx řediteli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx výkonu xxxxxxxx xxxxx překážka x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx uvolnění x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxx; xxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxxxxx opakovaně. Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx konkursního xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§167

(1) Xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zřizuje xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zletilým xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracovníkům xxxxx, xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby více xxxxxx xxxx, xx xxxxx zřídit jednu xxxxxxxx radu.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zároveň xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx její xxxxxxx xxx. Třetinu xxxxx školské xxxx xxxxxxx zřizovatel, xxxxxxx xxxx zákonní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků x xxxxxxx žáci x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx pedagogičtí xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Členem xxxxxxx rady xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xx školách, xxxxx xxxxxx zřízeny xxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx formě školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxx xxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků a xxxxxxxxx žáky a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxx xx člena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx xxxx x zletilými xxxx x xxxxxxxx xxx jmenován xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx zajistí x xxxxxxx x xxxxxxxx řádem řádné xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(5) Nezvolí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo zletilí xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx opakované xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx školy.

(6) Xxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx školské xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rady svolává xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zástupce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx řád x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx jednacího xxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů školské xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx funkce voleného xxxxx školské xxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx x xx ředitele xxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, která je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx školské rady. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx se x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx konají, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx období x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxx. x) xx x) x x). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxx x předčasných nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx volbách.

(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) vzdáním xx funkce písemným xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx školské rady,

b) xxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx předsedy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx třetí,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx školské xxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxx xxx, nebo

e) xxxx, kdy xxx xx funkce člena xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxx pedagogických pracovníků xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx škole nebo x zákonných zástupců xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx xxx tento xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§168

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx následnému xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx řád, xx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řád, x xxxxxxxx xxxxxx změny,

d) xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v základních x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměrů xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, x navrhuje xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x oznámení xxxxxxxx xxxxx, zřizovateli, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx vyhlášení konkursu xx xxxxxxxx školy.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx přístup x xxxxxxxxxx x škole, xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx chráněné xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x informacím xxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. b) až x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx školská xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx. Opakovaného projednání xx účastní xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx schválen xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo pokud xxxxxxx rada neprojedná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xx 1 xxxxxx xx xxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx svazkem obcí xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx, kdo ustanovil xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx

§169

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx řídí výkon xxxxxx správy ve xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxx za xxxx, koncepci a xxxxxx vzdělávací xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx umístěných ve xxxxxxxxx zařízeních k xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx další xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem1a) mateřské, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx umístěné x xxxxxx školských xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx další vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, svazek xxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx činnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxxx x jiné xxxxx nebo školská xxxxxxxx x xxxxxxxx xx.

(5) Xxxxx ministerstvo xxxxxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx x splynutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vydává xxxxxxxxx xxxxxxx. Státní příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve zřizovací xxxxxxx.

(6) X sloučení xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) X xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx zřizovací xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(9) V xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové organizace x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která jím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převezme xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vypořádání xxxx x povinností xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost školy xxxx školského xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pojištění xxx xxxxxx své xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx věcech, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.

§169x

(1) Ministerstvo xxxxxxx Xxxxxxx zřizovací xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxx x souladu x §80 xxxx. 2 x xxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx x xxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx který xx Xxxxxxx zřizuje, x xxxx odpovídajícího předmětu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx toho, xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx,

x) vymezení základní xxxxxxxxxxx struktury Xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx činnosti Xxxxxx, xx-xx xx Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pravidly36) xxxxxxxxx.

§169x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona nebo x xxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) x na kterou xx xxxxxxxxxx §169, xxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Opatření, xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxx, sloučení xxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxx obsahovat xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zřizovací xxxxxxx xxxx vznikající xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx splynutí, a xx-xx xxxxxxx nástupcem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx ministerstva podle xxxxxxxx 1, na xxxxx základě zaniká xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxx a povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx podle věty xxxxx, xxxxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a vykonávat xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx právním předpisem x. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

§169x

Xxxxx, xxxxx x xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xx 169b xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Věstníku x x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xxxxxxxx název, xxxxx, identifikační xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zániku xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace.

§169c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

§170

Xxxxxxxxxxxx

x) zajišťuje x xxxxxxx kontrolu správnosti x efektivnosti využití xxxxxxxxxx prostředků, které xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx mezinárodních xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,40)

b) stanovuje xxxxxxxx41) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterých provádějí xxxxxxx úřady rozpis xxxxxxxxxx prostředků státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 2 x 3, §161 xxxx. 5, §161a xxxx. 2, §161b xxxx. 2 x §161c xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx41) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterých xxxxxxxxx xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 7,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx a finanční xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx název xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a školských xxxxxx poskytovaných školskými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§171

(1) Xxxxxxxxxxxx vyhlašuje x řídí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx ověřování xxxxxxx xxxxxx škol x školských xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ověřování, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výsledků.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, zpracování xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx se xx xx také rodné xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx přiděleno. Dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx disciplín xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) obsah přihlášky xx xxxxxxx zkouškám x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx počet uchazečů, xxx kterém xx xxxxx státní zkoušku xxxxxxxxxxx, nejvyšší možnou xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx těchto zkoušek x jejich zkušební xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Ministerstvo obrany, Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

§172

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxx odborné vojenské xxxxx a školská xxxxxxxx jim sloužící.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyšší xxxxxxx policejní školy, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zřizuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx a školská xxxxxxxx xxx osoby xx xxxxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx misi xxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx a školská xxxxxxxx zřizované Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx zahraničních věcí xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajského xxxxx a Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 x §28, xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x jmenování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vedení školského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx vyhláškami xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxx vyhlášek xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx odborných xxxx x školských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Ve xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, žáků x xxxxxxxx škol zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.42)

(8) Xx xxxxx zřízené Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se nevztahují xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) x d), §74 xxxx. 8 xxxx. x), §167 x 168; xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1, §60, 94, §102 xxxx. 4 xxxx xxxxx x §166 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx vztahují xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx odborné školy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxx x xxxxxxxx54). Xx jmenování příslušníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx xx x případě xxxx x školských xxxxxxxx zřízených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §166 xxxx. 2 xx 11. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odborné xxxxxxxxx školy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xx služebním xxxxxx42) xxxx zaměstnanec, xxxxx xx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx školy požární xxxxxxx, xxxxx odborné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx služebním poměru42) xxxx zaměstnanec, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.

(9) Xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx školách x školských zařízeních xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx souhlasem zřizovatele; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnosti.

(10) Xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xx nevztahuje xxxxxxxxxx §7 xxxx. 6; xxxxxxxxxx §28 xx na xxxx xxxxx vztahuje xxxxxxxxx.

Česká školní xxxxxxxx

§173

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx organizační xxxxxxx xxxxx x xxxxxx jednotkou.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nadřízeným služebním xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) V čele Xxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x odvolání xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§174

(1) Česká xxxxxx xxxxxxxx zpracovává xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx soustavy. X xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx činnosti xx Xxxxx xxxxxx inspekce x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, x xxxxxxxx mezinárodních xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku z xxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxx x školských zařízeních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx osob, xxx xx uskutečňuje praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 x §96 odst. 2&xxxx;x x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx individuální xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, x činnosti škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x výsledky vzdělávání, x xx podle xxxxxxxxxxx školních vzdělávacích xxxxxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenských xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx poradenských xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxxxx programu x xxxx soulad x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx vzdělávacím programem,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, které xx vztahují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx služeb,

e) vykonává xxxxxxxxxxxxxx kontrolu40) využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přidělovaných xxxxx §160 xx 163.

(3) Xxxxx xx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x xxxx dán xxxxxxx xxxx, xxx x xxx bydlí, xx vstupem do xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xx škole, xxx byl xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx docházky. X xxxxx xxxxxxx Česká xxxxxx inspekce termín xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zástupcem žáka xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, která žáka xxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §38 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §38a xxxx. 5 xxxx. x) xx x), §38a xxxx. 6, §38b xxxx. 1 xxxx. x) x x §38b xxxx. 2 xxxx. x) xx x).

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykonává xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rok, xxxxx schvaluje ministr xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektora.

(6) Xxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, stížností x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx působnosti Xxxxx xxxxxx inspekce podle xxxxxxxx 2 písm. x) až x). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konané xx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx šetření xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx inspekci x xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxx.

(7) Xxxxx školní xxxxxxxx je dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b), x) x d) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxxxx xxxxx, která vykonává xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), c) nebo x) nelze xx xxxxxx právnické osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx d).

(8) Xxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a školských xxxxxx vychází Xxxxx xxxxxx inspekce xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, xxxx x xxxxxxxx x dosahování cílů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) xxxxxxxx činnost vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx ten, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx praxe. Xxxxxxxxxx pracovníkem xxxx xxx ten, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx praxe, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxx 20 xxx xxxxx. Další předpoklady xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx podle xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx55) xxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx inspekční xxxxxxxx xx

x) inspekční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x),

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx56) v xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) x x) a xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. a),

d) xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx školních xxxxxxxxxx, kontrolních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ředitelem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy potvrdí xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx inspekci xx 14 xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x připomínkami x xxxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx zasílá Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x školské radě. Xxxxxxxxx zpráva xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejná x xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx zprávu xxxxxx Česká školní xxxxxxxx xx základě xxxxxxx poznatků získaných x inspekční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zpráva xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxx a vzdělávací xxxxxxxx vycházející x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx školní xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ředitele xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx x činnosti školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Xxxxx xxxxxx inspekce xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx inspekční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

§175

(1) Xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx inspekcí. Na xxxxxxx výsledků inspekční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx, xxxxx zřizuje.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx nečinnosti xxxxx xxxx školského xxxxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxx nedostatků v xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxx rejstřík, xxxxx xx výmaz xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §24 xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vzor průkazu, xxxx školní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx řádem56).

§176

Česká školní xxxxxxxx xxxx podávat zřizovatelům xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx návrhy na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §166 xxxx. 3.

XXXX SEDMNÁCTÁ

PŮSOBNOST XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX CELKŮ XX XXXXXXXX

§177

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx školství xxxxxxxxxx

x) xxxx,

x) kraj.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx zřizování a xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx a xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, s xxxxxxxxx trhu xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školských služeb xxxxx místních xxxxxxxx.

Xxxx

§178

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x dětí xxxxxxxxxx xx jejím xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx47) nevzdělávají xx xxxxxxx zřízených xxx xxxxxx školských xxxxxxxxxx. Xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx základní školu, xxxx

x) zajišťuje xxxxxx xxxxxxx školní docházky x základní xxxxx xxxxxxxxx jinou obcí xxxx svazkem obcí.

(2) Xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx obvody xxxxxxx xxxxx xxxxx:

x) xx-xx x obci xxxxx xxxxxxxx škola zřízená xxxx, tvoří školský xxxxx xxxxx obce,

b) xx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx škola nebo xxxx xxxxxxxxxx škol xxxxxxxxx svazkem obcí xxxx dojde-li k xxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx některou x xxxxxx xxxx, xxxxxxx každá x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx území xxxx xxxx xxxx část xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx společný xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx vytvoří xxxx xx ně rozšíří xxxxxxx obvod xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx svazkem xxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 měsíců. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx podat obec, xxx xxxxx xxxxx xxxx jeho část xx vytvořen nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx školský xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx základní xxxxx xxxx je xxxxxx svazku obcí, xxxxx xxxxxxx danou xxxxxxxx školu. Pokud xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x odpovídajícím rozsahu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx obvod xx xxxxxxxxx škole xxxxxxx v souladu x §16 xxxx. 9 a školám xxxxxxxxxx jinými zřizovateli xxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí.

(5) V xxxxx xxxxxxxx obslužnosti48) xxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x ze xxxxxxx školy, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx školy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx přesáhne 4 km.

§179

(1) Obec xxxx xxxxxx obcí xxxxxxx x zrušuje

a) mateřské xxxxx,

x) mateřské x xxxxxxxx školy x xxxxxxxxxx jazykem národnostní xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14 x

x) zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící xxxxx x žákům škol, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro předškolní xxxxxxxxxx dětí přednostně xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 3. Xx xxxxx xxxxxx obec

a) xxxxx xxxxxxxxx školu, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxx x odstavci 2 se xxxxxxx §178 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxx. Xxxxxxxx mateřskou xxxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxxx škola xxxxx §34 xxxx. 9.

(4) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx48) území xxxxx xx xxxx povinen xxxxxxxx dopravu do xxxxxxx mateřské xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx této školy xx místa xxxxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxx 4 km.

(5) Xxxx xxxx xxxxxx obcí xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) školská xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxx xxxx nebo ministerstvo, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§180

(1) Obec nebo xxxxxx xxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu přidělovaných xxxxx §161 xxxx. 3 x 4, §161a odst. 2, §161b odst. 2, §161c xxxx. 6 x x xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxx obvod xxxxxxxxx xxxxx jedné xxxx, zabezpečují výdaje xxxxxxxxx zařízení sloužících xxxxxxxx škole x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poměrně xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x jiné xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx neinvestiční výdaje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx zřizuje, xxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180x

(1) Xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uzavírané xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §32a.

(2) Uzavírá-li xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvu x partnerství xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx vztahy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx zakázek21a).

§180a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Kraj

§181

(1) Kraj xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx středního x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, vzdělávání xxxx, xxxx x studentů xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx, dále xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx kraj xxxxxxx x xxxxxxx

x) střední xxxxx,

x) vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) mateřské, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zařízení xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx děti, xxxx x xxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14,

x) xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zařízení pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) mateřské x xxxxxxxx xxxxx x vyučovacím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115 xx 120,

x) xxxxx a xxxxxxx zařízení, které xxxxx zřizuje obec xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx prokáže potřebné xxxxxxxx, materiálové a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx.

§182

(1) Kraj zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu přidělovaných xxxxx §161 xxxx. 3 x 4, §161a xxxx. 2, §161b xxxx. 2, §161c xxxx. 6 x x jiných xxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§182x

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx k povinné xxxxxx docházce xxxxx §36 odst. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2,

3. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte,

b) xxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxx podle §80b xxxx. 4, nebo

c) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx inspekční xxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 xxxx. x), x) x d) xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je nesplní.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx uložit xxxxxx xx do 5&xxxx;000 Kč. Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx do 500&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx 50&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x prvním stupni xxxxxxxxxx ministerstvo.

(4) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce. Xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Xxxxxxx xxx xx nevztahuje xx rozhodování podle §27 xxxx. 1, §74 xxxx. 9 xxxx. x), §80a xxxx. 4, §82, §90 xxxx. 12, §102 odst. 9, §172 xxxx. 9 x §176.

(2) Rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o přijetí xx vzdělávání, xx xxxxxxxx zveřejněním seznamu xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx číslem s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Seznam xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx škole a x případě základní, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx středních xxxx xxx poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxx §60g odst. 7. Xxxxxxxxxxx seznamu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxx xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx, ale jejich xxxxxx xxxx zamítnuta x xxxxxxx x §60d xxxx. 3, xxxxx xx xxx xx uplynutí xxxxx xxx odevzdání zápisových xxxxxx xxxxxxxxx uchazečů xxxxxxxx; xxx xxx xx xxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60d odst. 3.

(4) Xxxxxxx xxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ředitelů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §165 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx plní úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů při xxxxxxxxxxx o právech x povinnostech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob x oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx osoba, xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx oprávněna xxxxxx xx dítě xxxx nezletilého xxxx.

§183x

(1) Xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx49) na xxxx rok.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx zřízená xxxxxxxxx osoba, je xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx49) xxxxxxxxx využívat xxxxxxx xxxxx uchazečů, xxxx, žáků x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx povinna xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, státní občanství x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

§183x

(1) V xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx i občan Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) X xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x může xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jako občan Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx49d),

x) xxxxxxxxxx pobývající xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie49e), jemuž xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu13),

c) xxxxx, xxxxx bylo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uděleno xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie,

d) xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx52),

x) xxxxx, které xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxx zaměstnání62).

(4) Osoba, xxxxx má odvozen xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx nositele xxxxxxxxx xx sloučení rodiny49f), xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§183c

Údaje xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx podle §60b, při zjišťování xxxx výsledků a xxx přípravě k xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxx §74, 78 x §174 xxxx. 2 xxxx. x) x údaje vytvořené xxxxxxxxx xxxx vzájemným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, neposkytuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx60), xxxxx údaje vypovídají x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx zadání, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončeném zjišťování,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zjišťování x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§183x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednotných zkouškách x x xxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, x to xx lhůtě xx 1 pracovního xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx zkouška,

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x to xx xxxxx do 1 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx za jednotlivé xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx oborů xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx čitelném xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazečů a xxxx, xx xxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx středním xxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx testů a xxxxxx souladu x xxxxxxxx předpisy, x xx xx xxxxx xx 14 dnů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx středním xxxxxx.

§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§184

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, absolutorium x konzervatoři, absolutorium x xxxxxxx komisaře xx xxxxx úkonem x xxxxxxx xxxxx50), xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ve xxxx průměrného xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx §206 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným xx xxxx xxxxx cestovní xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx výši xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx pravidelné pracoviště xxx účely cestovních xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx.

(2) Xx xxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x absolutorium, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise a xxxxxxxx xxxxxx odměna. Xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx komisaře, xxxxxx xxxxxxxxx Centrum, poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x pravidla xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, x xxx xx xxxx funkce xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx členů x Xxxxxxxxxxx komisi xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx50), xxx xxxx xxxxxx členům xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů v xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx náhrad xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx komise může xxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§184x

Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx školách

(1) Xxxxx x důvodu xxxxxxxxx opatření vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx karantény xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx třídy, xxxxxxxx xxxxxxx, oddělení xxxx xxxxx ve škole xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné, x xxxxxxxx xxxxx xxxx z odloučeného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx třídy, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, poskytuje xxxxx xxxxxxxx dětem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škola xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxx povinni xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žáků xxxxxxxx xxxxxxxx školy x jazykové školy x právem státní xxxxxxxx xxxxxxx. Způsob xxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přizpůsobí xxxxx xxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxx studenta xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx, žáků nebo xxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx nařízení xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty od xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx způsob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx vydáno v xxxxxxx xx xxxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx desce x xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx xxxx nejméně 15 xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyvěšení xx úřední desce xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx důvody xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§184x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.8.2020

Přechodná ustanovení

§185

(1) Xxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích programů xxxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx xxx jejich xxxxxx, a xx x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx šestého xxxxxxx základního vzdělávání xxxxx §46 xxxx. 2 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3. Tímto xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů schválených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx ke vzdělávání, x xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx vyšších odborných xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx programy xxx xxxxx odborné vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na dobu 7 let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uskutečňovat vzdělávání xxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů nejpozději xx xxxxx školního xxxx 2011/2012. Podle xxxxxxxxxxxx programů pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx školy xx 1. xxxx, xxxxx následuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Zvláštní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx základní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx škola, xxxxxxxx, střední xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxx xx 31. xxxxxx 2005. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xx ministerstvu x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2006.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčeny.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx oborech x xxxxx 1 xxxx 2 xxx denní xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §58 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx odborné xxxxxxxx dosažené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2 xxxx 3 let denní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §58 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx. Úplné střední xxxxxxx vzdělání x xxxxx střední vzdělání xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytované v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vzdělání x konzervatoři xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx §61 se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx prvního ročníku xxxxxxxxxxx xxxx osmiletého xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2005/2006, a xx počínaje xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Žáci, kteří xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, konají xxxxxxxxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů. Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxx 2010, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2009. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx absolutoriem před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Školská rada xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx do 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů.

(10) Xxxxxxx ověřování povolená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(11) Školy s xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v síti xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxx pouze x případě, xx xxxxxxxxx podmínky stanovené x §14 odst. 2 x 3.

(12) Xxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx". Xxx xxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx škola". Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", nahrazují xx xxxxx "střední vzdělání x xxxxxxx listem". Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "úplné střední xxxxxxxx", nahrazují xx xxxxx "střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx". Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", nahrazují xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx".

(13) Do xxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona jmenuje x odvolává ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(14) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx 2004 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Právo xx xxxxxxxxxx přijetí dítěte x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx docházky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 4 x xxxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx pro děti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxx umístěné xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §179 xxxx. 2 xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx 2005/2006.

(16) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovená v §15 xx použijí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2005/2006.

(17) Podle §28 xxxx. 2 xx 5 se xxxxxxxxx xx školního roku 2005/2006. Xx xx xxxx se xx xxxxxxxx dětí, žáků x studentů škol x školských zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx 2004/2005 se xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rok.

(18) Xxxxxxxxxx §42 xx použije xx xxx xxxxxx xxx 2005/2006. Xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinné xxxxxx docházky.

(19) Xxxxx §51 xxxx. 5 xx postupuje od xxxxxxxx xxxx 2005/2006.

(20) Xxx přijímacím xxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxx školní xxx 2005/2006 se xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x zavedení pokusného xxxxxxxxx organizace talentových xxxxxxx xxx přijímání xxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxx oborech xxxxxxx 82 Xxxxx, xxxxx umění a xxxxxxxxx uměleckořemeslná xxxxxx x.x. 28127/97-71.

(21) Zkrácené xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §84 a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 xxx xxxxxxxxxxxx xx školního xxxx 2005/2006.

(22) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx škol a xxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx xxxxxxx až xxx xxxxxx xxx 2005/2006. Xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(23) X případě, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vyšší odborné xxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx absolutorium, x xx:

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3 xxxx xxx 30. června xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxx 3,5 roku dne 31. xxxxx roku, x němž xxx xxxxxxxxxx xxxxx ukončit.

(24) Xx xxxxxxx roce 2008/2009 se na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxx §82 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx a §82 xxxx. 4.

§186

(1) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zařazené xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx zapsanými xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38) xxxx xxxxxxx uvést xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do souladu x xxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rejstřík, x tomu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března 2006. Xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxx, který xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx rejstříku, x xx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006. Xxxxxxxxxx §151 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2006, xxxxx xxxxxx zřizovatelé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x doklady xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), i) xx l) xxxxx xxxx xxxx a x) xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2006.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx sítě xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x vyřazení xx xxxx škol, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a školských xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx týkajících xx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, předškolních xxxxxxxx x školských zařízení xxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx s §143 xxxx x xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x období od xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2005, popřípadě xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx x předání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx

§187

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají činnost xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nepřecházejí xxxx xxxxx a povinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mění xxxx vnitřní xxxxxx xxxxxx.

§188

(1) Xx xxxxx xxxxxx formy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxx, s ohledem xx xxxxxxxxxx §140,

x) xxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxx x obchodního xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnických osob, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx.

(3) Jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ten orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kteří jsou xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx právní xxxxx. Xxxxxxxxxx §69d odst. 2, 4, 7, 10 a 11, §69f xxxx. 1, 4, 5 x 6, §69g xxxx. 1 x 2, §254 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxx. Xx změně právní xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx osobu xx x společnosti x xxxxxxx omezeným vyžaduje xxxxxxx všech xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas tří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx valné xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxx hromady či xxxxxxx schůze družstva x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx pořízen notářský xxxxx.

§189

(1) Rozhodnutí x xxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou osobu x lhůtu, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Součástí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx právnická xxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx ty osoby, xxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx dni xxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku. X obecně prospěšné xxxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxx zřizovatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§190

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx, je povinen xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx x změně xxxxxx formy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x údaje a xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapisují do xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx a zakládají xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx ke xxx, x xxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která změnila xxxxxx formu na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x obchodního či xxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osoby před xxxxxx právní xxxxx.

(4) Xx 30 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx obchodního xx xxxxxx rejstříku xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xx xxxxx přiložit rozhodnutí x změně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx osobu se xx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx změnila xxxxxx xxxxx na školskou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, a rodné xxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy na xxxxxxxx právnickou osobu, xx xxxxxxx oznámit xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx formy do xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, x xxx, x xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx, a xx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx zápisu x změně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se dokládá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §136 xxxx. 1 xxxx. b) x c) xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§191

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 171/1990 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x středních škol (xxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx č. 522/1990 Sb., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 171/1990 Xx.

4. Xxxxx č. 134/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx základních x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Sb. a xxxxxx x. 522/1990 Xx.

5. Zákon č. 190/1993 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Sb., x soustavě základních x středních xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Sb., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Xx. x xxxxxx x. 134/1993 Sb., xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství, x xxxxx České xxxxxxx xxxx x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 31/1984 Xx. x zákona Xxxxx národní xxxx x. 390/1991 Sb.

6. Xxxxx č. 182/2003 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 256/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 390/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zařízeních, x xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 564/1990 Xx., x státní xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Xx.

8. Zákon č. 138/1995 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Sb., xxxxxx x. 171/1990 Xx., zákona x. 522/1990 Xx., xxxxxx x. 134/1993 Xx., xxxxxx č. 190/1993 Xx., xxxxxx x. 331/1993 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 49/1994 Xx. x xxxxxx x. 256/1994 Xx., x zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 31/1984 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 390/1991 Sb. x zákona x. 190/1993 Xx.

9. Xxxxx č. 19/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odborných škol (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx zařízeních.

11. Xxxxx č. 31/1984 Sb., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx o státní xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 390/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školských xxxxxxxxxx.

13. Zákon č. 564/1990 Sb., x státní xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

14. Zákon č. 181/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství, xx xxxxx pozdějších předpisů.

15. Xxxxx č. 139/1995 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon České xxxxxxx rady č. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 190/1993 Xx. x zákona x. 256/1994 Xx.

16. Xxxxx č. 284/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX

§192

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3, 5 xx 7, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §77 xx 79, §80 odst. 3 xx 10, §81 odst. 1 xx 8 a §82 xxxx. 3, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2009.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx I

Školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxx x školskými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx do školského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx údaje a xxxxxxx xxxxxxx v §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx. x) xx l) první xxxxx věty, x xxxx. x) školského xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 dnů od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 624/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2009, xxxx žák xxxxxx x kalendářním xxxx 2012, a xx xxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2011/2012, x xxx, xxxxx měl xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2009/2010 x 2010/2011, pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v kalendářním xxxx 2012.

2. Žák, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2009/2010 xxxx 2010/2011, xxxx xxxxx místo zkoušky x xxxxxx xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. září 2009, xxxxxxx x matematiky xxxxx §78 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 2 xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxx §78 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2009, xx xxxxxxx xx 1. xxxx 2011.

4. Xxx xxxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2009/2010 jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkouškám xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxx xx vzdělávání xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx x §185 xxxx. 1 zákona x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx programu, určí xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §79 xxxx. 1 xxxxx první zákona x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 4.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx Centrum xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169a xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx 1. dubna 2009 a x xxxxx dni xxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx §80 odst. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx xxx 1. xxxxx 2009 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx republiky, x xxxx xx k xxxxxx dni příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009 xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1. X xxxxx xxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxx státu, xxx je Centrum x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Xx. s xxxxxxxxx od 5.3.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §77 xx 83 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx maturitní zkoušky xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx roce 2010/2011. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §185 xxxx. 9 xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 30.10.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxx, v xxx mohli xxxx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx podle §38 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx. xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx povinnou školní xxxxxxxx x xxxxxxx x povolením xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx.

2. Xx xxxx plnící xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx 1 se xxxxxxxx §38 odst. 3 až 6 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 6 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 561/2004 Xx. ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxx-xx xxxx škola xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx školách xxxxxxxxx x bodu 1 se xxxxxxxx §38b xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx obcí, řediteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizační složky xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx zařízení podle §166 zákona x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxx

x) xx dobu delší xxx 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx daném pracovním xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2012,

x) x rozmezí 3 xx 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2013,

x) xx xxxx kratší než 3 xxxx, končí xxxxx práce na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance dnem 31. xxxxxxxx 2014.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxxx xx daném pracovním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dříve. Další xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 472/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy zveřejní xxxxxxxx požadavků zkoušek xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, xx 30. xxxxx 2013. Xxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. lednu 2015 x platí x xxx xxxxxx náhradních x opravných xxxxxxx xxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015. Xxx maturitní xxxxxxx xxxxxx v xxxx 2013 x 2014 se použijí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx obtížnosti.

2. Žáci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx x xxxx 2011 xxxx 2012 x xxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxx x souladu se xxxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxx 2013 x 2014 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx úrovni xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx úspěšně, xxxx xxxxx xxxxx znovu xxxxxxx xxxxx zkoušky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 9.11.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx neuvedení x §16 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxx zákona, zařazení xx třídy zřízené xxx xxxx, žáky xxxx studenty xxxxx §16 odst. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, uvede xxxxxx zařazení do xxxx do xxxxxxx xx xxxxxxx x. 561/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x 1. xxxx 2016. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx dítě, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §16 odst. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, x rámci xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, xxxx zletilého žáka xxxx studenta x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2016.

2. Xxxxx §28x x §183a xxxx. 8 zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §60a xxxx. 7 zákona x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2015/2016 xxx následující xxxxxx rok.

4. Xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx. zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání po xxxx xxxxxxx školního xxxx xxxxx §123 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxxx xx děti, které xx poprvé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy xx xxxxxxx xxxx 2015/2016.

6. Xxxxxxx řízení ve xxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s §183a xxxx. 12 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. prosince 2015. O zápisu xxxx xxxxx v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

8. Xxx xxxx 2017 xx 2019 stanoví xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx školní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxx xxxx studenta xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxx, žáků x xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxxx 6 xxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx mění xx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx změnil pracovní xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, platí, xx xxx o ředitele xxxxxxxxxxx podle §166 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxx xx xxxxxx uvedených x §165 xxxx. 2 vedená xxxxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kraj, xxxx xxxx xxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 82/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2015

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinné xx 1. září 2017.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2020 Sb.

3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx §78a xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx x §144 xxxx. 1 xxxx. x) a m) xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2016.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x školská xxxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2019 xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zřizované xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dítě, žáka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 1 xxxxxx č. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, kterému xxxx xxxxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 27/2016 Sb.

3. Xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příplatků podle xxxx 2 x xxxxx jednotek, xx xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxxxx prostředky podle §161 odst. 3 xxxxxx č. 563/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozepisuje a xxxxxxxxx xxxxxxx úřad x přenesené působnosti. Xxxxxxxxx xx poskytují xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 27/2016 Sb.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx-xx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xx 25. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx středního vzdělávání x xxxxxxxxx zkouškou xx 30. září 2020, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce xxxx xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xx-xx právo xxxxx náhradní xxxxxxx xxxxxx xxxxx zkoušky, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 561/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 561/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3, 5 až 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.11.2004, a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §77 xx 79, §80 xxxx. 3 xx 10, §81 xxxx. 1 xx 8 x §82 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2009.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

383/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 109/2002 Xx., o xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné výchovy xx xxxxxxxxx zařízeních x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2005

112/2006 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pomoci v xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

158/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 383/2005 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

161/2006 Xx., kterým se xxxx zákon č. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 5.5.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony související x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.7.2006

624/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.12.2006

217/2007 Sb, xxxxxx xx mění zákon x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

343/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

58/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.2.2008

126/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

242/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 4.7.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2009

243/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 4.7.2008

306/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

317/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 103/2008

384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/98 Xx., x xxxxxxx xxxx x x změně dalších xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 20.10.2008

49/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 5.3.2009, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

378/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.10.2009

427/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

331/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.11.2011

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx související xx zřízením jednoho xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

472/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §123, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2012

53/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2012

370/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 9.11.2012 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x přijetím xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2014

82/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2015 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2015 x 1.9.2016

99/2015 Sb., xxxxx XX xx xxx 27.1.2015 sp. xx. Pl. XX 16/14 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 375/2011 Xx., x §34 odst. 5 xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx) (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 13.5.2015

178/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.9.2016 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2017, 1.9.2017, 1.9.2018 x 1.9.2020

230/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 115/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

101/2017 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 5.4.2017, 1.9.2017 x 1.9.2020

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

167/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx xx. II, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.9.2020

46/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.2.2019

224/2019 Xx., xxxxx XX xx dne 9.7.2019 xx. xx. Xx. XX 34/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §148 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 472/2011 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 20.9.2019

284/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 178/2016 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 11.7.2020 x 1.10.2025

349/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.8.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

94/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

288/2021 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 22.6.2021 xx. xx. Xx. XX 93/20 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §16 odst. 4 xxxxxx x. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů (netýká xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx od 30.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx příslušníků jiných xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 563/2004 Sb., o pedagogických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
4) §54 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 3/2002 Xx., x xxxxxxx náboženského xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x náboženských společností x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
7) Například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx menšin a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) §117 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx.
10) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 3/2002 Xx.
11) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11x) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
12) Xxxxx č. 94/1963 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13a) Xx. 10 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
13x) Xx. 12 xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
13c) Čl. 23 xxxx. 2 x xx. 27 xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x minimálních xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
13d) Čl. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, kterou xx xxxxxxx minimální xxxxx xxx přijímání xxxxxxxx x azyl.
13x) Xx. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2001/55/ES ze xxx 20. července 2001 o minimálních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxx přílivu xxxxxxxxxxx xxxx a x opatřeních k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx z xxxx plynoucími. Xxxxx x. 221/2003 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13x) Xxxxx č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 221/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi.
15) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx §50 x 52 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx xxxx.
19) Zákon č. 352/2001 Sb., x užívání xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
20) Xxxxx č. 97/1974 Sb., o archivnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pro posuzování xxxxxxxxxx jako archiválií x xxxxxxxxxxx skartačního xxxxxx.
21) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21x) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
21b) Například xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
22x) §26 xxxx. 2 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Hlava XXx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) §30 x xxxx. x xxxxx XX xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxx.
24a) Úmluva x xxxxxxx Evropských xxxx, xxxxxxx v Xxxxxxxxxx dne 21. xxxxxx 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).
25) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
25a) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
26) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx.
26a) Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx žádat o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx potřebuje xxxxxxxxxxx ochranu, x x xxxxxx poskytované xxxxxxx.
26x) Xxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Zákon č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.
26x) Zákon č. 36/1967 Sb., o xxxxxxxx x tlumočnících, xx xxxxx xxxxxx x. 322/2006 Sb.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Xx. 27 xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx splňovat státní xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx žádat x xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., o xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
28) Xxxxxxxx č. 77/1981 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pracovnících ve xxxxxxxxxxxxx.
29) §26 xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
30) Xxxxxxxx č. 531/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 306/1999 Sb., o poskytování xxxxxx xxxxxxxxx školám, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §826 x násl. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxxxxx č. 114/2002 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 510/2002 Xx.
34) Xxxxx č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 504/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podnikání, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
34x) Například §16 xxxxxx x. 109/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §14 xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 353/2001 Xx.
35a) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
35x) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 218/2000 Xx.
38) §54 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §26 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27 zákona x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) §30 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 231/2002 Xx.
§61 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 313/2000 Sb.
42) Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.
Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
44) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) §30 xxxxxx č. 218/2002 Xx.
46) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §12 xxxx. 2, §13 xxxx. 5 xxxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x změně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) §2 xxxxxx x. 194/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících x o xxxxx xxxxxxx zákonů.
49) Zákon č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
49x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx příslušníků třetích xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
49a) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49b) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49c) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Sb.
49d) Xx. 11 xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. §83 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
49x) Xx. 21 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
49x) Čl. 14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES ze xxx 22. září 2003 x xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.
50) §203 xxxxxxxx xxxxx.
51) Xxxxx č. 119/1992 Sb., o cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES ze dne 25. xxxxxx 2009 x podmínkách pro xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42i zákona x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 427/2010 Sb

53) Zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x povolání, xx xxxxx pozdějších předpisů.

55) Xxxxxxxxx §30 xxxxxx x. 218/2002 Xx.

56) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (xxxxxxxxx xxx).

57) §31 a 35 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

§6 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 326/2004 Sb., x rostlinolékařské xxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (plemenářský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §227 xx 235 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

60) Zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů.

60) Xxxxxxxx vlády č. 75/2005 Sb., x stanovení xxxxxxx xxxxx vyučovací, xxxxx xxxxxxxx, přímé xxxxxxxxx pedagogické x xxxxx pedagogicko-psychologické činnosti xxxxxxxxxxxxx pracovníků, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) Příloha č. 9 xxxxxxxx xxxxx č. 564/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách a xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

62) Čl. 23 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/36/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x podmínkách vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí xx účelem xxxxxxxxxx xxxx sezónní pracovníci.

63) Xxxxxxxx č. 27/2016 Sb., x xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

64) Například §16 xxxxxx x. 109/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

65) §44b xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxxxx k xxxx, že novely x. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 27.4.2006, x. 179/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.5.2006 x x. 342/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 3.7.2006 xxxxxxxx xx §183 xxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxx tento xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx 7. Xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx nepřípustné.