Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.09.2025.


Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
561/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Zásady a cíle vzdělávání §2

Vzdělávací programy

Systém vzdělávacích programů §3

Rámcové vzdělávací programy §4

Školní vzdělávací programy §5

Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání §6

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení §7

Právní postavení škol a školských zařízení §8

Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti §8a

Dlouhodobé záměry a výroční zprávy

Dlouhodobé záměry §9

Výroční zprávy §10 §11

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy §12

Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Vyučovací jazyk §13

Vzdělávání příslušníků národnostních menšin §14

Vyučování náboženství §15

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami §16

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení §16a

Revize §16b

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů §17

Individuální vzdělávací plán §18 §19

Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí §20

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Práva pedagogických pracovníků §22a

Povinnosti pedagogických pracovníků §22b

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §21

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §22

Organizace vzdělávání ve školách

Organizace škol §23

Školní rok §24

Formy vzdělávání §25

Vyučovací hodina §26

Učebnice, učební texty, školní potřeby §27

Dokumentace škol a školských zařízení §28

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních §29

Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád §30

Výchovná opatření §31

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy §32

Spolupráce škol a školských zařízení §32a

ČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle předškolního vzdělávání §33

Organizace předškolního vzdělávání §34

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění §34a

Individuální vzdělávání dítěte §34b §35

ČÁST TŘETÍ - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Plnění povinnosti školní docházky §36

Odklad povinné školní docházky §37

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole §38

Povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole §38a §38b

Plnění povinné školní docházky ve střední škole §39

Jiný způsob plnění povinné školní docházky

Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky §40

Individuální vzdělávání žáka §41

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením §42

Splnění povinné školní docházky §43

HLAVA II - ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle základního vzdělávání §44

Stupně vzdělání §45

Organizace základního vzdělávání §46

Přípravné třídy základní školy §47

Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem §48

Přípravný stupeň základní školy speciální §48a

Průběh základního vzdělávání §49 §50

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §51 §52 §53

Ukončení základního vzdělávání §54 §55 §56

ČÁST ČTVRTÁ - STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPNĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE A PRŮBĚH

Cíle středního vzdělávání §57

Stupně středního vzdělání §58

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole §59

Organizace přijímacího řízení §60

První kolo přijímacího řízení

Přihláška §60a

Pořadí oborů středního vzdělání v přihlášce §60b

Podání přihlášky prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení a úkony v přijímacím řízení §60c

Podání přihlášky v podobě výpisu §60d

Podání přihlášky na tiskopisu §60e

Dodatečné předložení dokladů §60f

Obsah a forma přijímacích zkoušek §60g

Organizace přijímacích zkoušek §60h

Způsob hodnocení výsledků přijímacího řízení §60i

Výsledek přijímacího řízení §60j

Vzdání se práva na přijetí §60k

Odvolání §60l

Druhé, třetí a další kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení §60m

Třetí a další kola přijímacího řízení §60n

Společná ustanovení

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia §61

Informační systém o přijímacím řízení a předávání údajů §62

Přijímání do vyššího ročníku oboru středního vzdělání §63

Zmocňovací ustanovení §64

Organizace středního vzdělávání §65

Průběh středního vzdělávání §66 §67 §68

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §69

Uznávání dosaženého vzdělání §70 §71

HLAVA II - UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Způsoby ukončování středního vzdělávání §72 §73

Závěrečná zkouška §74 §75 §76

Maturitní zkouška §77

Společná část maturitní zkoušky §78 §78a

Profilová část maturitní zkoušky §79

Orgány zajišťující maturitní zkoušku §80 §80a

Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost §80b

Další podmínky konání maturitní zkoušky §81

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky §82

HLAVA III - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM A ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM A STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Nástavbové studium §83

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem §84

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou §85

ČÁST PÁTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI

Cíle vzdělávání v konzervatoři §86

Stupně vzdělání v konzervatoři §87

Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři §88

Ukončování vzdělávání v konzervatoři §89

Absolutorium v konzervatoři §90 §91

ČÁST ŠESTÁ - VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPEŇ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ

Cíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzdělání §92

Přijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole §93

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §94

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §95

Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání §96 §97 §98

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů §99

Uznávání dosaženého vzdělání §100

Ukončování vyššího odborného vzdělávání §101 §102 §103

HLAVA II - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU §104 §105 §106

Akreditační komise §107

ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ §108 §108a

ČÁST OSMÁ - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ, JAZYKOVÉ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní umělecké vzdělávání §109

Jazykové vzdělávání §110

Zájmové vzdělávání §111

Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání §111a §112

ČÁST DEVÁTÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Jednotlivá zkouška §113 §113a

Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání §113b

Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo asolutoria v konzervatoři §113c §113d

Odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, pomaturitní specializační kursy §114

ČÁST DESÁTÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků §115

Školská poradenská zařízení §116

Školská výchovná a ubytovací zařízení §117

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání §118

Zařízení školního stravování §119

Výdejna lesní mateřské školy §119a

Školská účelová zařízení §120 §121

ČÁST JEDENÁCTÁ - HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ, ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost §122

Úplata za vzdělávání a školské služby §123

ČÁST DVANÁCTÁ - ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

Hlavní činnost a zřizovatel školské právnické osoby §124

Zřízení a vznik školské právnické osoby §125

Zrušení a zánik školské právnické osoby §126

Rozdělení, sloučení a splynutí školské právnické osoby §127

Likvidace školské právnické osoby §128

Působnost zřizovatele školské právnické osoby §129

Orgány školské právnické osoby §130

Ředitel §131

Rada §132

Hospodaření školské právnické osoby

Příjmy školské právnické osoby §133

Základní pravidla hospodaření školské právnické osoby §134

Doplňková činnost §135

Další pravidla hospodaření školské právnické osoby §136

Peněžní fondy školské právnické osoby §137

Fond kulturních a sociálních potřeb §138

Účetnictví §139

Vztah školské právnické osoby k majetku §140

ČÁST TŘINÁCTÁ - ŠKOLSKÝ REJSTŘÍK

Obsah školského rejstříku §141

Rejstřík škol a školských zařízení

Účinky zápisu do rejstříku škol a školských zařízení §142

Vedení rejstříku škol a školských zařízení §143

Údaje v rejstříku škol a školských zařízení §144

Účastníci řízení §145

Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §146

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §147

Posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §148

Zápis změny v údajích §149

Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení §150 §151

Řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany §152

Rejstřík školských právnických osob §153 §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a

ČÁST ČTRNÁCTÁ - FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU §160

Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161

Financování školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161a

Financování ostatních školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161b

Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161c

Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí §162 §162a

Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku §163

ČÁST PATNÁCTÁ - ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÁ RADA

Ředitel školy a školského zařízení §164 §165 §166

Školská rada §167 §168

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Ministerstvo §169 §169a §169b §169c §170 §171

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí §172

Česká školní inspekce §173 §174 §175 §176

ČÁST SEDMNÁCTÁ - PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ §177

Obec §178 §179 §180 §180a

Kraj §181 §182

ČÁST OSMNÁCTÁ - PŘESTUPKY §182a

ČÁST DEVATENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §183 §183a §183b §183c §183d §184

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách §184a

Přechodná ustanovení §185 §186

Změna právní formy na školskou právnickou osobu §187 §188 §189 §190

Zrušovací ustanovení §191

ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST §192

č. 624/2006 Sb. - Čl. II

č. 242/2008 Sb. - Čl. II

č. 49/2009 Sb. - Čl. II

č. 378/2009 Sb. - Čl. II

č. 472/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2012 Sb. - Čl. II

č. 82/2015 Sb. - Čl. II

č. 178/2016 Sb. - Čl. II

č. 101/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2020 Sb. - Čl. II

č. 349/2023 Sb. - Čl. LXV

č. 421/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 99/2015 Sb.; č. 224/2019 Sb.; č. 288/2021 Sb.

INFORMACE

561
XXXXX
xx dne 24. xxxx 2004
x předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx zařízeních, stanoví xxxxxxxx, za nichž xx vzdělávání x xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx, vymezuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx

(1) Vzdělávání xx xxxxxxxx xx zásadách

a) xxxxxxx xxxxxxxx každého xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx postavení občana,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, názorové xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxxxxxxxx základního x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxx,

x) svobodného šíření xxxxxxxx, které vyplývají x výsledků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx světa x jsou x xxxxxxx x obecnými xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výsledků dosažených xx xxxx, výzkumu x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx cíli xxxxxxxxxx jsou zejména

a) xxxxxx osobnosti xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx povolání xxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx života,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, základních xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx soudržnost,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xx společnosti,

e) xxxxxxxx vědomí národní x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x respektu x xxxxxxx, národnostní, kulturní, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx každého,

f) poznání xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot a xxxxxx, pochopení x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vycházejících x xxxxxxxx integrace jako xxxxxxx xxx soužití x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx měřítku,

g) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x životním xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zásad xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxx službou.

Vzdělávací xxxxxxxx

§3

Xxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a středním xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx umělecké x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydávají rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy vymezují xxxxxxx obsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí x xxxx, tvorbu x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx textů x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 162.

(2) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx oboru xxxxxxxx x jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaného podle §104 xx 106.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x vyšším odborném xxxxxxxxxx a podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx organizacemi zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, formy, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx x odborného xxxxx zaměření xxxxxx xxxxx vzdělání, jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, profesní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx materiální, personální x xxxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx program xxx základní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx členění xxxxxx vzdělávání podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Podmínky xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") x xxxxxx x Ministerstvem zdravotnictví.

(2) Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx disciplín, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx a psychologie x xxxxxxxx metodách x organizačním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozvoji xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx upravovány. Xxxxxx x oponenturu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x psychologie.

(3) Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx. Rámcové vzdělávací xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1). Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx pro odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxx nejdříve xx začátku následujícího xxxxxxxx roku, xxxxx xxxxx x změny xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zveřejní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy x xxxxxx změny zveřejňují xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxx programy

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx program xxx vzdělávání, xxx xxxx je podle §3 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; obsah xxxxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx učiva (xxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Školní vzdělávací xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx není xxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, podmínky přijímání xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx se speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud bude xxxxx doklad xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx x xxxxxxx zdraví, xx xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňuje.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; do školního xxxxxxxxxxxx programu xxxx xxxxx nahlížet x xxxxxxxxx xx z xxx xxxxx x xxxxxx, anebo xx xxxx v xxxxx xxxxxxxx může obdržet xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§6

Vzdělávací xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx odborné vzdělávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx x obsah vzdělávání x xxxx organizační xxxxxxxxxx, profil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, podmínky průběhu x ukončování vzdělávání, xxxxx i xxxxxxxx xxx vzdělávání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, podmínky bezpečnosti xxxxx a ochrany xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx.

(2) Vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §104106 xxxxxxx xxxxx zveřejní xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx; xx xxxxxxxxxxxx programu může xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx si x xxx xxxxx a xxxxxx, anebo xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx tím xxxx dotčeno.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §104106 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x výsledků xxxxxxxxxx studentů x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160162.

Vzdělávací xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxxxxx soustavu tvoří xxxxx x školská xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, střední xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx učiliště), xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx umělecká xxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx jazykové zkoušky. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vzdělávání, xxxxx xxxxxxxx nebo podporují xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxx xxxxx souvisejí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výchovu xxxxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx1a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx vzdělávání, školská xxxxxxx xxxxxxxx, školská xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x školských xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis1a).

(6) Podmínkou xxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx pracovníci.2)

§8

Xxxxxx postavení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx, xxxx a xxxxxxxxxx svazek obcí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx obcí"), xxxxxxx školy a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3)

(2) Xxxxxxxxxxxx zřizuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) a §169.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zařízení jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx5) xxxx jako xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stravování xxx sloužící, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4); §169 xxxx. 5 xx 10 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx těchto xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení jménem xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx církve x náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právnické osoby xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx,7) jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první xxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x školského xxxxxxxx, xxxx x xxxx škol xxxx xxxxxxxxx zařízení.

§8x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §34 xxxx. 8, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x písmeni x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze tohoto xxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxx xxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx čestný xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Dlouhodobé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxxxx záměry

(1) Xxxxxxxxxxxx zpracovává xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborovými xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxx xx schválení x xxxxxxxxxx jej xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Vláda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záměr vzdělávání x rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(2) Krajský úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy České xxxxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Část xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx, týkající xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovaných krajem, xxxxxxxxx rada xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Dlouhodobý xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx x stanovuje xx základě předpokládaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx trhu xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kraje zejména xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx, strukturu vzdělávací xxxxxxx, xxxxxxxxx strukturu xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§10

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx každoročně xxxxxxx xxxxxx x stavu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kraji, xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x zveřejňuje vždy xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx rok, xxxxxx ji xxxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxx xx přístupném xxxxx xx xxxxx. Do xxxxxxx xxxxxx může xxxxx nahlížet x xxxxxxxxx xx z xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx x místě xxxxxxxx xxxx obdržet xxxx kopii. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x informacím xxx xxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx stanoví prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxx, obsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 x termíny xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x vzdělávací xxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx uskutečňuje jako xxxxxxx xxxxxxxxx školy x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx inspekcí.

(2) Vlastní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx školy.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx provádí Česká xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x kraji. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zprávě x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx inspekce xx xxx xxxxxxx zprávě.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx také jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx předem zveřejní.

Vyučovací xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx8) xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx národnostní xxxxxxx, x xx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §14.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětů x xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, x nichž se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx český xxxxx a příslušný xxxx xxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyučovacím xxxxxxx xxxx jazyk.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx, xxxx, xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxx příslušníky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx národnostní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx, x xxxxx xxx x souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx9) xxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx ke xxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxxx menšiny xxxxxxxx xxxxxxx 8 dětí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx národnostní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx x xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx; xxxxxxxxx školu nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx národnostní menšiny xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxx xxxx xxxx s příslušností x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxxxxx nejméně 12 xxxx x příslušností x xxxxxxxxxxx menšině; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx národnostní menšiny xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že všechny xxxxx budou v xxxxxxx naplněny xxxxxxx 15 xxxx s xxxxxxxxxxxx k národnostní xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kraje, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovit xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, x xxxxx xx vzdělávání uskutečňuje xxxxxxxxxxx, a xx xxx v xxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxx národnostní xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, výuční xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx národnostní menšiny.

Vyučování xxxxxxxxxxx

§15

(1) Ve xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Náboženství mohou xxxxxxxx registrované církve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyučovat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,10) x to x společně na xxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxx.

(2) V základních x středních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nepovinný xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx danou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx alespoň 7 xxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx počtu 30 xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx z xxxx škol k xxxxxxxxx náboženství xxx xx xxxxxxx smlouvy xxxx příslušnými xxxxxxx, xxxxx upraví xxxxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx církve xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2) Xxxxxxxx vydává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx církve xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dětí, xxxx x xxxxxxxx nadaných

§16

Podpora xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x uplatnění nebo xxxxxxx xxxxx práv xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx nezbytné xxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo studenta. Xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxx výuky xxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogické péče x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx středního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx o dva xxxx,

x) úpravě podmínek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxxxx kompenzačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx učebnic x xxxxxxxxxxx učebních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx11a), Xxxxxxxxx xxxxx x podpůrných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx očekávaných výstupů xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rámcovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programy,

f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx asistenta xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dítěti, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx vzdělávání nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Podpůrná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xx pěti xxxxxx xxxxx organizační, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx různých xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx xxx použít, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxx speciálních vzdělávacích xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxx, žáka nebo xxxxxxxx x x xxxxxxxxx jeho práva xx vzdělávání. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx opatření prvního xxxxxx uplatňuje xxxxx xxxx školské zařízení x xxx doporučení xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx. Xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx uplatnit pouze x doporučením školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx školské xxxxxxxx xxxx místo doporučeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx přijmout xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jiné podpůrné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx neodporuje xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx studenta.

(5) Podmínkou xxxxxxxxxxx podpůrného opatření xxxxxxx až pátého xxxxxx školou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zletilého xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce dítěte xxxx xxxx.

(6) Podpůrné xxxxxxxx xxxxxxx až xxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žákem, xxxxxxxxx nebo zákonným xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx poskytovat, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx opatření xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx opatření při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x studenta, který xxxxxx xxxxxx řeč xxxxxxx, xx xxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neslyšících x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxx, žáka xxxx xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx jazyce xx souběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx metodami xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx vykonávala xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mluvčího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alternativní nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x komunikačním systému, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxx, žáka xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxx, xxxx a studenty x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závažnými xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vývojovými xxxxxxxxx učení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxx, oddělení x xxxxxxxx xxxxxxx. Zařadit xx takové třídy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přijmout xx xxxxxx školy xxx xxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxx-xx školské xxxxxxxxxx zařízení, že xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx a výsledkům xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x uplatnění xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxx žádost xxxxxxxxx žáka nebo xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx, doporučení školského xxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 9 je x xxxxxxx xxxx zřizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxx registrovanými xxxxxxxx xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního práva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhlas krajského xxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Školské xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xxxx školské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěti, xxxxxx xxxx studentovi xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx.

(3) Xxxxxxxxx poradenské xxxxxx školského poradenského xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pátého stupně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxx xxxxxxxx, x to včetně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podpůrných opatření x způsobu x xxxxxxxx xxxxxx použití xxx xxxxxxxxxx.

(4) Školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doporučení xxxx, komu xx xxxxxxxxxxx poradenská pomoc; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxx, žák xxxx student xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doporučení xxxx orgánu xxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx-xx xx o případ xxxxx xxxx druhé, xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx o to xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požádá.

(5) Xxxxx xx zletilý xxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pochybnosti x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx, xxx x xxx případ projednal xx xxxxxx pověřeného xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx žáka, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx žáka xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §174 xxxx. 6.

§16x

Xxxxxx

(1) Xxxx, žák, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx, xxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx revizí x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx doporučení xxxx xxxxxxx také xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx, dítěti, žákovi xxxx studentovi povinnost xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xx školském xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30 dnů ode xxx, kdy doporučení xxxxxxxx, x Česká xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právnická xxxxx podle odstavce 1 posoudí žádost x revizi a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx to xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx studenta. Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 zajistí, xxx xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vydalo xxxxxx xxxx doporučení. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx vydá právnická xxxxx xxxxx odstavce 1 xx 60 xxx xx obdržení xxxxxxx revizní xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Revizní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx, studentovi nebo xxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16a odst. 3, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx žádal xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a odst. 4 x poskytnutí doporučení, xxxxx xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zprávu x rozsahu xxxxxxxxx xx poskytnutého xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx revizní xxxxxx, xxxxx nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vydaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2015 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§17

Vzdělávání nadaných xxxx, xxxx a studentů

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx rozvoj xxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x studentů lze xxxxxxxxxxxx rozšířenou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Třídám xx xxxxxxxxxx zaměřením xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého žáka xx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zletilého xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Součástí xxxxxxx xxxx, který xxxx povinnou školní xxxxxxxx, xx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Podmínkou xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x učiva xxxx části xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx student nebude xxxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plán

Ředitel xxxxx může x xxxxxxxx doporučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žákovi xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žákovi xxxx studentovi xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborném xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx povolit vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx důvodů. Xx středním xxxxxxxxxx xxxx vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupující toto xxxxxxxxx odvětví v Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§19

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx výčet x xxxx podpůrných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx náročnost xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, odděleních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 9,

x) xxxxxx a organizaci xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx x xxxxxxxx školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx diagnostických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx školských poradenských xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením,

h) podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx působení osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 odst. 4 x 5 x žádosti podle §16 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dětí, žáků x studentů, úpravu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x ukončování xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ročníku.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny v xxxxxxxx 1, xxxx xx stejných podmínek xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x zájmovému vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro zájmové xxxxxxxxxx x pravidelné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx střednímu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně vzdělávání xxx xxxxxx ústavní xxxxxxx x ochranné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx republiky,

d) x xxxxxxxxxxxx vzdělávání, základnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx13) xx dobu xxxxx xxx 90 xxx13a), popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx13b), xxxxxxxx, xxxxxxx požívajícími xxxxxxxxx xxxxxxx13c), xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx13d) xxxx osobami požívajícími xxxxxxx xxxxxxx13e).

(3) Osoby xxxxxxx x odstavci 2 písm. c) x x) se xxxxxxx dětmi, xxxx xxxx studenty příslušné xxxxx nebo školského xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx řediteli xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx svého pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu13f).

(4) Osobám, xxxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxxx xx xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx se při xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx přijímací xxxxxxx x xxxxxxx jazyka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Znalost xxxxxxx jazyka, xxxxx xx nezbytná xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx vzdělání, xxxxx x těchto xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Osoby, xxxxx xx vzdělávaly xxxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx podmínek x způsobu konání xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x literatura u xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx rovnost xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem podrobnosti.

(5) Xxx žáky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušností xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx vykonávala xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx získala xxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výuku xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zeměmi xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx původu, xxxxx xxxx koordinována x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. a) x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 5.

(8) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formu, xxxxx x xxxxxxxxxx bezplatné xxxxxxxx podle odstavce 5 písm. x).

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, studentů a xxxxxxxxx zástupců xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§21

Xxxxx xxxx, studentů x xxxxxxxxx zástupců dětí x nezletilých žáků

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxx právo

a) xx xxxxxxxxxx x školské xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxx xx školské xxxx, jsou-li xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxx a xxxxxxxx, xxxxx a xxx xx nich xxxxxx, xxxxxxxx v nich x xxxxxx prostřednictvím xx obracet xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx radu s xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxx školská xxxx jsou povinni xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx stanovisko k xxx odůvodnit,

e) xxxxxxxxxx xx ke všem xxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž jejich xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávání podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx x) x x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dětí x nezletilých xxxx.

(3) Xx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) mají x xxxxxxx xxxxxxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost.

§22

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx docházet xx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx, x xxxxx byli xxxxxxxxx,

x) xxxxx pokyny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nebo vnitřním xxxxx.

(2) Xxxxxxx žáci x studenti xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, zdravotních xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxx na průběh xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx důvody xxx nepřítomnosti ve xxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami stanovenými xxxxxxx xxxxx,

x) oznamovat xxxxx a školskému xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 x 3 x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, x změny x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxx zúčastnit xxxxxxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žáka,

c) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zdravotní způsobilosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx žáka nebo xxxxxx závažných skutečnostech, xxxxx by xxxxx xxx vliv xx xxxxxx vzdělávání,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) oznamovat xxxxx x školskému xxxxxxxx xxxxx podle §28 xxxx. 2 x 3 x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxx x xxxxxx údajích.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22x

Xxxxx pedagogických xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pracovníci xxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xx zajištění podmínek xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxxx xxxx psychickým xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx s pedagogickým xxxxxxxxxxx ve xxxxx,

x) xxx xxxxxx xx xxxxxx přímé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zasahováno v xxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22b

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx pedagogickou xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx studenta,

c) xxxxxxx bezpečí a xxxxxx dítěte, xxxx x studenta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx přístupem x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozitivní x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) zachovávat xxxxxxxxxxx x chránit xxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poradenského zařízení x školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxxxx dítěti, xxxx, xxxxxxxxxx nebo zákonnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Organizace xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

§23

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xx třídy, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Třídy, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx škol, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx, xx xxxx nacházet xx xxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx x studentů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx předpokladu, xx uhradí xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx školy, x xx xxx výši xxxxxxxxxx xxxxx §161 xx 162.

(5) Zřizovatel xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xx počtu 4 xxxx, xxxx a xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx toto xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§24

Školní rok

(1) Školní xxx xxxxxx 1. xxxx x xxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Školní xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx. Xx školách xx xxxxxxx x pětidenním xxxxxxxxxx týdnu.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxx xxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, vyhlásit xxx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxx. Umožňuje-li xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx předstihem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zřizovateli x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele stanovit xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx roku.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, xxxxx, xxxxx a xxxxxxx školních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vysvědčení, x organizaci xxxxxxxx xxxx a podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx školách x xxxxxx státní xxxxxxxx zkoušky.

§25

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, dálkové, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání; vzdělání xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) denní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx vyučovacím xxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidelně několikrát x xxxxx x xxxxxxx 10 až 18 hodin xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zpravidla x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx formou xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 200 xx 220 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx školním xxxx,

x) xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxx dálkového, večerního, xxxxxxxxxxx xxxx kombinovaného xxxxxxxxxx xx nejvýše x 1 xxx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§26

Vyučovací xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x vyšším odborném xxxxxxxxxx trvá 45 xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx x vyšším xxxxxxxx vzdělávání xxxx 60 minut. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx délku xxxxxxxxx xxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin, x to x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 22 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nejvýše 26 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x šestém x sedmém ročníku xxxxxxx 30 x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 32 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx vyučovacích hodin, x xx xxxxxxx 35 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx konzervatoře a xxxxx vzdělání, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 40 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 46 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx odborného výcviku x xxxxxxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 40 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x střední vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx počty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem organizaci xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x učebním xxxxxx xxx xxxxxxxx x střední vzdělávání xxxxxxxxxxx doložku xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávacími programy x xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx středních xxxx xxxxxxxxxxxx uděluje x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxx xxxxxxx x učebních xxxxx, kterým byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx doložka, xxxxxxxxxx ministerstvo xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy (xxxx xxx "Xxxxxxx") x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x seznamu podle xxxxxxxx 1 používat x další učebnice x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx stanovenými tímto xxxxxxx, rámcovými vzdělávacími xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X použití xxxxxxx x učebních xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx základních xxxx x xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx (§47) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x učební xxxxx xxxxxxx v seznamu xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx zařazené xx xxxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx nevracejí, žáci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a učební xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x žákům xxxxxxxx x §16 xxxx. 9 větě xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx texty uvedené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zřizuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx nejméně xxx 10 % xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx bezplatně xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochrannou xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníka řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, žákům x xxxxxx xxxxx14), xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 3 x xxxxx uvedeným x §16 xxxx. 9 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx žáky xxxxxxxx xxxxx, xxxx bezplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§28

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx školského xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v §147,

x) xxxxxxxx dětí, xxxx nebo xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx dětí, xxxx, xxxxxxxx x uchazečů xx vzdělávání, x xxxxxxx vzdělávání x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xx 6,

e) výroční xxxxxx x činnosti xxxxx,

x) třídní xxxxx, xxxxx xxxxxxxx průkazné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) školní řád xxxx vnitřní xxx, xxxxxx vyučovacích xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxx x záznamy o xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x záznamy x xxxxxxxxxxx kontrolách x xxxxxxxxx zprávy,

k) personální x mzdovou dokumentaci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx15) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.16)

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahuje tyto xxxxx o dítěti, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x místo trvalého xxxxxx, popřípadě místo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx cizince xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxx dosaženého xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škole,

e) xxxxx x xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx uvedeném x §16, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx, xxxxxx xxxx studentovi xxxxxx x xxxxxxx x §16, x x závěrech vyšetření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x zdravotních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx; údaje x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a příjmení xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, x xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx spojení.

(3) Školní xxxxxxx školského xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx o xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxx místo xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx dítě, žák xxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx školské služby xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, které by xxxxx xxx vliv xx poskytování školské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x §16, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §16, x x závěrech xxxxxxxxx xxxxxxxxx v doporučení xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxx, telefonické xxxxxxx.

(4) Xxxxxx nebo xxxxx xxxxx ve školní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxxx x údaje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx nárok prokáží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxx zvláštním xxxxxxx18).

(5) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xxx statistické xxxxx a xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x ze školních xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x); xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx x anonymizované xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z dokumentace x xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxx údaje xxxxxxxx xxx stanovení kvalifikovaných xxxxxx ukazatelů vzdělávání x vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí nebo xxxxxxx xxxx také xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxx vedení dokumentace xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, způsob a xxxxxxx předávání údajů x xxxxxxxxxxx škol x školských xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obsah platných xxxxxxxxx vysvědčení, xxxxxx x vysvědčení, xxxxxxxx xxxxx x diplomů x xxxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxxx, výučních listech x diplomech o xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx rodné xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x absolutoriu x výuční xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx19) x xxxx veřejnou xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx listu nebo xx diplomu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x absolutoriu xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §171 odst. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx, xxxxx výše xxxxx xxxxxxxxx 100 Xx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vysvědčení, xxxxxxxx listů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stupni xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x absolutoriu.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upravují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.20)

Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x školských zařízeních

§29

(1) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxx přímo souvisejících xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x vytvářet xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx vývoj x xxx předcházení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jevů.

(2) Xxxxx x školská xxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx vzdělávání x x xxx xxxxx souvisejících činnostech x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx žákům x xxxxxxxxx xxxxxxxx informace x zajištění bezpečnosti x ochrany xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x studentů při xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx jsou povinny xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, x nimž xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, vyhotovit x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, hlášení x xxxxxxxx xxxxxxx x úrazu, xxxx xxxxxxx o úrazu x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx školách x školských xxxxxxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostech

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxx xxxxxxxx xxxxx x odbornou způsobilostí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx65) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx biologickým xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxx pod xxxxxxxx odpovědné xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxx žáci xxxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxx, směsi, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 4, xx kterými xxxxx žáci nakládat xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx školských xxxxxx x x xxx xxxxx souvisejících xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x nebezpečnými chemickými xxxxxxx a směsmi x způsob výkonu xxxxxxx xxx tomto xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nebezpečnou expozicí xxxxxx x biologickým xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Školní řád, vnitřní xxx x stipendijní xxx

§30

(1) Ředitel xxxxx xxxx školní xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dětí, xxxx, studentů x xxxxxx zákonných xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx školském zařízení,

b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx dětí, xxxx xxxx studentů x xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx násilí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx.

(2) Školní xxx xxxxxxxx také pravidla xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx řád xxxx vnitřní řád xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx používání mobilních xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx v nezbytném xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ředitel na xxxxxxxxxx místě ve xxxxx xxxx školském xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx seznámí xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx.

(5) Xxxxxxx střední xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx může se xxxxxxxxx zřizovatele vystupovat xxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxxx a právnickou xx fyzickou osobou xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx sjednaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx a xxx xx xxxxxxx xx zaváže xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uzavřít s xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx výuky xx studia, x x tomto pracovním xxxxxx setrvat po xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvky57). Xxx střední xxxxx, xxxxx dovršil xxxxxxx xxx x ukončil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žákem xx xxxxxxxx, jestliže x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x kázeňská opatření. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx vyloučení xxxx xxxx studenta xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx studenta ze xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx opatření, která xxxxxx právní xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Pochvaly, xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx učitel. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x ukládání xxxxxx xxxxxxx kázeňských opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx může x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyloučení žáka xxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;X případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo studenta xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx výchovy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx zkušební lhůtu, x to nejdéle xx dobu xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx nebo xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaviněného xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx školní docházku.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx útoky žáka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žákům xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zvláště xxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx.

(4) X podmíněném xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx se xxx xxxx xxxxxxx provinění xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.21) X svém rozhodnutí xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxxx xxxx. Žák nebo xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx se xxx xxxx student xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx ředitel xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, a státnímu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne poté, xx se o xxx dozvěděl.

Zákaz xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxx, xxxxx xxxxxxx

§32

(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolena xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx propagace.

(2) Xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, která xx x rozporu s xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vývoj xxxx, xxxx a xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx reklama x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx prodej xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxx x prodávat xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx x odůvodněných xxxxxxxxx nabízet x xxxxxxx xxxx prodávat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k prodeji xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxxxx projekt financovaný x prostředků Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx osobami vykonávajícími xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s předmětem xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") smlouvy x xxxxxxxxxxx.

(2) Smlouvou x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx jménem x xx xxxx xxxx xx uskutečňování projektu x předkladatel projektu xx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o partnerství xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x rozsah xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které předkladatel xxxxxxxx partnerovi xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx smlouvy,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Smlouvou x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx projektu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx. Je-li smluvní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státem, krajem, xxxx nebo xxxxxxx xxxx, je podmínkou xxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx, xxx právnická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxxxx xxxxx x partnerství x xxxxxx vztahy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejných zakázek21a). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx21b) xxxxxx odstavci 1 xx 5 xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo dostupnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x programech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxx xxxxxx předškolního věku, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx citovém, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a mezilidských xxxxxx. Xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx základní předpoklady xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Předškolní vzdělávání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogickou xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xx 6 xxx, nejdříve xxxx xxx děti xx 2 let. Xxxx xxxxxx 3 xxx xxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx. Xx počátku xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxx pátého xxxx xxxx, do xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx od 2. xxxxxx xx 16. xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy x dohodě se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx školy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku dosáhnou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx cizinců xxxxx pobytu, x xxxxxxxxxx školském xxxxxx (§179 xxxx. 3) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx území je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, poskytuje xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx seznam dětí xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.22)

(6) X přijetí xxxxxx xxxxxxxxx v §16 odst. 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx vyjádření školského xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx lékaře.

(7) Xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx školního xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pracoviště xx vzdělávání dětí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx odloučené pracoviště xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 x §35 xxxx. 1. O přijetí xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx odloučeného xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xx základě kritérií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxx stát, kraj, xxxx nebo svazek xxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxx xxxxx. Kritéria xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx školy xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(9) Za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx probíhá xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stavbou, xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx-xx xx xxxx x mateřské xxxxx pravidelně xxxxxx xxxx, než xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx vzděláváno, xxxx xx xx zbývající xxxx vzdělávat xxxxx xxxx, xxxx xx xx započítávalo xx xxxxx dětí v xxxxxxxx škole xxx xxxxx xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx povoleným xxxxxx xxxx zapsaným x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 odst. 1 písm. x).

(11) X xxxxxxxx červenci x xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx děti z xxxx mateřské xxxxx, x xx nejvýše xx xxxx, xx xxxxxx xxxx mateřská xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx dětí xxxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx mateřské xxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx dětí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x témž okamžiku, xxxxxxxxxxx nejvyšší povolený xxxxx xxxx.

§34a

Povinnost xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx jejího xxxxxx

(1) Povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 90 dnů, x xx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 90 xxx. Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání vztahuje xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než 90 dnů, x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx11). Povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx postižením.

(2) Xxxxxxx zástupce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x předškolnímu xxxxxxxxxx (§34 xxxx. 2) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém začíná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx dítě xxxxx trvalého pobytu, x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx jinou xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx mateřské xxxxx, oznámí ředitel xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx spádové xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x organizací školního xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách; xxx účely tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sídla mateřské xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx dne xxxxx.

(5) Xxxxx způsobem xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx vzdělávání dítěte, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx denní xxxxxxxx dítěte do xxxxxxxx školy,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx podle §47 x 48a,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, ve které xxxxxxxxxxxx povolilo plnění xxxxxxx xxxxxx docházky xxx §38a.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) nebo x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spádové xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§34x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má-li xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kam xxxx xxxx xxxxxxx x předškolnímu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx musí obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dítěte, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci dítěte, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxx předškolní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx postup xxx xxxxxxxxxx; způsob x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx termínů, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx v období xx 3. xx 4. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx zástupce xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx dítě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, a xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxx xxxxx o ukončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx ukončení individuálního xxxxxxxxxx dítěte xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(7) Výdaje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzděláváním xxxxxx xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) x výdajů xx činnost mateřské xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx právním předpisem x. 178/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

§35

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) se xxxx xxx omluvy zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy,

c) ukončení xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neuhradí xxxxxx xx vzdělávání x mateřské xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx (§123) xx stanoveném termínu x nedohodne x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnout x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx xxxxxxx povinného předškolního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx.

ČÁST TŘETÍ

POVINNOST ŠKOLNÍ XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

POVINNOST XXXXXX XXXXXXXX

§36

Xxxxxx xxxxxxxxxx školní xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx povinná xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx školního xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx (dále xxx "povinná xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 90 xxx. Xxxx xx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx cizince, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx mezinárodní ochrany11).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx počátkem xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxx dosáhne xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx povolen xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx roku xxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx roku, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx povinné školní xxxxxxxx xxx x xxxxx školním xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x duševně vyspělé x xxxxxx-xx o xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Podmínkou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx doporučující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx lékaře, xxxxx x xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx dítě k xxxxxx k povinné xxxxxx xxxxxxxx, x xx v době xx 1. xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, v xxxx má xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x základní xxxxx xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx (§178 odst. 2), x němž xx xxx místo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxx přijato xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, oznámí ředitel xxxx xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx zahájit povinnou xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xx školském xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy xxxx xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx škole xxxxxxx xxx tomto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx příslušné školské xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx.

(7) Xxxxxxx spádové školy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobytu x příslušném xxxxxxxx xxxxxx x žáky xxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxx povoleného počtu xxxx uvedené xx xxxxxxxx rejstříku.

(8) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx území je xxxxxxx obvod xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxxx xxxx, xxx které xx tato škola xxxxxxx a xxxxx xx xxxx povinnost xxxxx odstavce 4. Xxxxxx obsahuje xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37

Odklad povinné školní xxxxxxxx

(1) Není-li dítě xxxxxxx xxxx duševně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx x to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4, odloží xxxxxxx xxxxx začátek xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxx xxxxxx rok, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx doporučujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školského poradenského xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx školního roku, x němž xxxx xxxxxx osmý xxx xxxx.

(2) Při xxxxxx xx prvního ročníku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte x možnosti xxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx x xxxx x prvním xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tělesná nebo xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v průběhu xxxxxxx pololetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx rok.

(4) Xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte x možných xxxxxxxxx xxxxxx plnění.

§38

Xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx škole

(1) Žák xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také

a) xx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xx škole xxxxxxx xxx diplomatické xxxx xxxx konzulárním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx škole uskutečňující xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx povolilo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x příslušném školním xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxx působící xx xxxxxxx Úmluvy x statutu Xxxxxxxxxx xxxx24a) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xxx nemůže v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3)&xxxx;Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x) xxxx x xxxxxxxx 2, může xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spádové xxxxx nebo xxxx xxxxx zapsané x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Žák, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx zapsané x Xxxxx xxxxxxxxx xx rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Zákonný xxxxxxxx žáka xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 předpokládanou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a popřípadě x adresu xxxxxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1. Zákonný xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a), x) xxxx x) xxxxxxxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxxxx žáka xx xxxx pobytu.

(5) Xxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx zapsané x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx, může xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konat zkoušky x vybraných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxx diplomatické xxxx Xxxxx republiky; xxxxxx-xx xxx tyto xxxxxxx, xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx, nemá-li xxxx xxxxx, ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xx doklad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škole xxxx území České xxxxxxxxx považuje za xxxxxxxxxx x vysvědčením xxxxxxx základní školou xxxxxxxx v rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základního vzdělávání. Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xx škole xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), koná xxxxxxx x vybraných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 lze xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx personální x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x kapacitními, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx poskytovat takové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxx obsah, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyúčtování příspěvku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx nevztahují xx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx pobývají na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 90 xxx, x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 90 xxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předmětů, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky podle xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx textů xxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx školní docházku xxxxx xxxxxxxx 1, x pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxx plnění povinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx 1. xxxx xxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxx nejvýše 5 xxx.

(2) Xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 1 písm. x), a xx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x němž má xxxxxxxx nabýt xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx škola xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, podává xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx připojí

a) xxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x předmět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, bude-li xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx osvědčující vznik x předmět xxxxxxxx xxxxx x vznik, xxxxxx xxxxxx, obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxx zřízenou xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx diplomatické xxxx xxxx konzulárním úřadu xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx doklady osvědčující xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx školy,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx plnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vystavený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxx xxxxx školy platným xx xxxxx daného xxxxxx státu xxxx xx xxxxx xx x daném cizím xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověření nebo xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x vzdělání, xxxxx xxxxx vydává, a xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rámcový popis xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx výuka, x xxxxxxx osvědčující, xx xxxx prostory lze x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxx x xxxxxx účelu,

g) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3 písm. a), x) xx x) xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x daném xxxxx,

x) xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx nezbytná k xxxxxxxxx plnění povinné xxxxxx docházky,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx bylo x xxxxxxxx rozporu x xxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxx; xxxxx českého xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx x právním xxxxx Xxxxx republiky, s xxxx x zásadami xxxxxxxxxx stanovenými x §2, xxxx

x) xxxxx xxxx xxx uskutečňování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkami xxx xxxxxxx škol, zapisovaných xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x), nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxx xxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §36 xxxx. 2, xxxxx xxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje §38 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx plné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx vyučovacím xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxx týkající se xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x účinností xx 1.1.2012

§38b

(1) Povolení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx xxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38a xxxx. 5 písm. x) xx x),

x) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §38a xxxx. 6, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx, pokud

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx výuku xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx uvedený x xxxxxxx xxxxx §38a odst. 3 xxxx. x),

x) dokumentace xxxxx neumožňuje ověřit, xx xxxxxx xxxx xxxxxx podle písmen x) a x), xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zřizovatel, xxxx-xx xxxxx zřízena xxxx xxxxxxxxx osoba.

§38b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

§39

Plnění povinné školní xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx, xxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx povinné školní xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx vzdělávání, pokračuje x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx ředitel xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve střední xxxxx, do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxx základní xxxxx, xxxxxx xxxxxx zákonný xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Jiný způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§40

Xxxxx xxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx docházky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) vzdělávání xxxx x hlubokým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Individuální vzdělávání xxxx

(1) X xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxx školy, kam xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx přiděleno, a xxxxx trvalého pobytu xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx nemá na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, ročníku, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx být xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx individuální xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x materiálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žáka,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxx x učebních xxxxx, xxxxx budou xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v §27 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání, zejména xxxxxxxx materiální a xxxxxxx xxxxxx žáka,

c) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx vzdělávat, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx-xx se x xxxx ve xxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x učební xxxxx, podle xxxxx xx xx žák xxxxxxxxx.

(4) Po xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx koná xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušného xxxxx, a xx xx škole, xx xxx xxx přijat x plnění xxxxxxx xxxxxx docházky.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx, xxx hodnocení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx zákonný xxxxxxxx pochybnosti o xxxxxxxxxx hodnocení xxxx, xxxx xx 8 xxx xx konání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx; xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx, xxxxxxx xxxx. Xxxxx ředitel školy xxxx krajský úřad xxxxxxx vyhoví, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxx,

x) pokud xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx žák na xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 x 6, xxxx

x) xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xx příslušného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzděláváním xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 x 6, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxxxxxx učebních xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxx byl xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky.

§42

Xxxxxxxxxx žáků s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a fyzickým xxxxxxxxx dítěte, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení odborného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx pedagogickou a xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx možností dítěte, xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Splnění povinné xxxxxx xxxxxxxx

§43

Xxx splní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxx dokončí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xx žáci xxxxxxxx xxxxxxxx strategie xxxxx x na xxxxxx xxxxxxx byli xxxxxxxxxx x celoživotnímu xxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx myslet x řešit přiměřené xxxxxxxx, účinně xxxxxxxxxxx x spolupracovat, xxxxxxx xxx fyzické x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotám, poznávat xxx schopnosti a xxxxxx možnosti x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vědomostmi x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x své xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx profesním xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Stupeň xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Stupeň xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx střední xxxxx (§55 xxxx. 3).

(2) Xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vzdělání.

§46

Xxxxxxxxxx základního xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x dobu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxxx školy, x xx x xxxxxxx x §36 xxxx. 4, x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým. X přijetí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx školy xx xxxxxxxx stanovených x §36.

(2) Xxxxxxxx vzdělávání x základní xxxxx xx 9 ročníků x člení xx xx první stupeň x druhý xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx prvním až xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ročníkem. X místech, kde xxxxxx podmínky pro xxxxxxx všech 9 xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx školu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx deset xxxxxxx; první xxxxxx xx xxxxxx prvním xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx stupeň xxxxxx xx desátým xxxxxxxx.

§47

Přípravné xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Obec, svazek xxxx, kraj a xxxxxxxxxxxx církev, náboženská xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6), x xxxx právnická xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx školy a xxxxxxx zařízení xxxxx §8 odst. 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, x xxxxxxx xx předpoklad, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, přednostně xxxx, xxxxxx xxx povolen xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Přípravnou xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx x xx xxxx vzdělávat xxxxxxx 10 xxxx. Ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx přípravných xxxx zřizovaných registrovanou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního práva xxxxxxxx xxxxxxxx školy6), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xx nezbytný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X zařazování xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxx školy xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx vzdělávání x přípravné xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx postižením xxxx xxxxxx a x autismem

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mentálním xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxx x x autismem xx mohou vzdělávat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x základní xxxxx speciální má xxxxx ročníků x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx. První xxxxxx je xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, druhý xxxxxx xxxxxx xx desátým xxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx speciální

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přípravu xx xxxxxxxxxx x základní xxxxx xxxxxxxxx dětem xx středně xxxxxx x těžkým mentálním xxxxxxxxxx, xx souběžným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x autismem. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx registrovanou xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx zvláštního práva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx nezbytný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené xxxxx xxxx kraj xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X zařazení xxxxxx xx třídy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální rozhoduje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxx xxxxxxx dítě xx školního xxxx, x xxxx dosáhne 5 xxx xxxx, xx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx i v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální xx nejméně 4 x xxxxxxx 6 xxxx.

(4) Vzdělávání x xxxxxxxxxx stupni základní xxxxx xxxxxxxxx trvá xxxxxxx 3 školní xxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Průběh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§49

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne, xx xxxxxxx x xxxxxxx vyhoví, xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx žák xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, x xxx žák přestupuje, xxxxx do pěti xxxxxxxxxx dnů xxxx, xx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx školy xxxxx dokumentace xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx spojení x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxx škola, do xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx vyrovnání xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx.

(4) Pokud xxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx22a), xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx střídavě xx xxxx xxxxxxxxxx školách, xxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx určena xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx pololetí školního xxxx zohlední xxxxx, xxxxx bude vydávat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx druhou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol xxx xxxxxxxxxx žáka. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx v §165 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §41, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, která xxxxxx xxxxxx vysvědčení.

§50

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ve vyučování xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx nepřítomnosti žáka. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve vyučování xxxxxxx školní řád.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx zdravotních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela nebo xxxxxx x vyučování xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx náhradní způsob xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. X předmětu xxxxxxx výchova xxxxxxx xxxxx uvolní xxxx x vyučování xx xxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx žák xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx rok. Xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx hodinu xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx nemůže xxx xxxx zdravotní xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx měsíce xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx školy takový xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx vzdělávání podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxxx žáka je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyučování nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 60 vyučovacích xxx, xxxxxxxx důvody své xxxxxxxxxxxxx x souladu x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx bude x xxxxxx navštěvovat xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx školy.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Každé xxxxxxxx xx vydává žákovi xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx z vysvědčení.

(2) Xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx xx vysvědčení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel školy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx převede xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnocení x xxxxxxx přestupu xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxx této xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx slovně, xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx klasifikace.

(4) X xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§52

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx postoupí xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prospěl xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx postoupí x xxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxx v rámci xxxxxxx xxxxxx opakoval xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx žáka.

(2) Xxxxx-xx xxxx hodnotit xx xxxxx prvního xxxxxxxx, xxxx ředitel školy xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, aby xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx nehodnotí.

(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx konci druhého xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx pro jeho xxxxxxxxx náhradní xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx nejpozději do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xx doby hodnocení xxxxxxxxxx žák xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx devátý xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxx zástupce xxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne vydání xxxxxxxxxx, požádat xxxxxxxx xxxxx o přezkoumání xxxxxxxx hodnocení žáka; xx-xx xxxxxxxxxx žáka x daném xxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřad nařídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zástupcem xxxx. Xxxxx xxxxxx inspekce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx úřad, xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravidel xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxx změní; nebyla-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx, výsledek xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 14 xxx xxx dne xxxxxxxx žádosti. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, opakuje xxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx základní xxxxx xxx jednou xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, x xx xxx xxxxxx na xx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxx již xxxxxxxx ročník.

§53

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxxxxx předmětů s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx opravné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx. Xxx může x jednom xxx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx zkoušku. Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx xxxxxx může ředitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 15. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku. Xx xx xxxx je xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx znovu xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 na xxxx základní xxxxx. Xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx základního vzdělávání

§54

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x úspěšném xxxxxxxx devátého, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vysvědčení o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx gymnázia xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx vysvědčení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx. Xxxx vysvědčení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Žák, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo žák, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx školního xxxx. Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxxxx xxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx žáka základní xxxxx xx 31. xxxxx příslušného školního xxxx.

§55

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky nezískal xxxxxxxx xxxxxxxx, povolit xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věku.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx v §16 odst. 9 xxxx ředitel školy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx školního xxxx, x xxxx žák xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dvacátého xxxxxxx xxxx xxxx. X uvedených xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx na výkon xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx, spolupracuje xxxxxxx xxxxx s Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx pobočkou x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxx xxxxx, které xxxxxxxxx základní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx se zřizovatelem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání. Krajský xxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx svém správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx třídách, pravidla xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x povinné xxxxxx docházce a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a ukončování xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání v xxxxxxx formě xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX A XXXXXX XXXXXXXXX VZDĚLÁNÍ, XXXXXXXXX XX VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO XXXXXXXXXX X XXXXXX

§57

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vědomosti, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, postoje x hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx jedince. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x upevňuje jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro plnoprávný xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a celoživotní xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx na xxxx vzdělání xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zaměstnavatele xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x části xxxx xx pracovištích xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daným xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účast xxxxxxxxx x xxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) umožňují xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x stáže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Ředitel školy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§58

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxxxx xx dosahuje xxxxxx stupňů xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx s výučním xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 roku xxxx 2 let xxxxx formy vzdělávání.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 2 xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§84).

(4) Xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx gymnázia, xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx 4 xxx xxxxx xxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§83) v xxxxx 2 let xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx studia pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou (§85).

(5) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x nichž lze xxxxxxxxx středního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx vzdělání x výučním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxx.

Přijímání xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

§59

Xxxxxxxx xxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak, a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxx-xx xxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx soustavu oborů xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx středního vzdělání xxxxxx také

a) stejný xxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx školního vzdělávacího xxxxxxxx,

x) stejný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx formě vzdělávání.

§60

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oborů xxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ředitel xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx středního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V přijímacím xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jednotná xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravou, x do xxxxxxxxxx xxxxxx pro získání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §85 se xxxxxxxx xxxxxxx nekoná.

První xxxx přijímacího xxxxxx

§60x

Xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nejvýše do 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx talentové xxxxxxx a xx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s talentovou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přihlášku xxxxxxx xxxxxxxxxxx školského xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxx podat

a) prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx totožnosti x využitím prostředku xxx elektronickou identifikaci

1. xxxxxxxxx uchazeče,

2. zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

c) xx tiskopisu, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupcem nebo xxxxxx podle xxxxxxxx 2 věty třetí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx obor xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx nařízením vlády xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oborů xxxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k předložení xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účastník xxxxxx xx povinen daný xxxxxx xxxxxxxxx, jinak xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(6) Překlad xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx jazyce xxxxxx xxx xxxxxx ověřený. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pochybností o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§60x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx v přihlášce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx přednostní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Po xxxxxxxx xxxxxxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx středního xxxxxxxx xxxxxx.

§60c

Podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Uchazeč, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60a odst. 3 xxxx. x), xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx něj xxxxxxx xxx všechny xxxxx xxxxxxxxx vzdělání, do xxxxxxx se xxxxx. Xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení, je xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx uchazeč hlásí.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxx §60a xxxx. 3 xxxx. a), ředitel xxxxx xxxx úkony x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x přijímacím xxxxxx. Xxxx první xxxxxxx, xxxxx zletilý xxxxxxx xxxx xxxxx podle §60x xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, že o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx podpis xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxx doručení xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx §60a xxxx. 2 xxxx druhé xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx přihlásí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx účinky xxxx doručení xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o přijímacím xxxxxx osoba xx xxxxx 10 dnů xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxxx zpřístupněna x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx vlastních rukou xxxxxxxxx xxxx této xxxxx.

(4) Uchazeč xxxx xxxxx úkony x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxxxx stupni prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§60d

Podání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku xxxxxxxx xxxxx §60a xxxx. 3 xxxx. x), vyplní x xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx řízení jeden xxxxxxxx přihlášky x xxxxx doklady xxxxx §60a xxxx. 4 x 5 xxx xxxxx obor xxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xx hlásí.

(2) Xxxxxxx xxxx přihlášku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x informačního xxxxxxx x přijímacím řízení xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx oborů xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§60x

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Uchazeč, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60a xxxx. 3 písm. x), xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx jejichž xxxxx středního vzdělání xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx §60a xxxx. 4 x 5.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pořadí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§60f

Dodatečné předložení xxxxxxx

(1) Xxxxxxx, kterému do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydán doklad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, předloží xxxxx doklad xxxxxxx xxxxx nejpozději x xxx, xxx se xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxx. 2.

(2) Xxxxx xxxxxxx daný xxxxxx nepředloží podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účinků.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx uchazeč xxxx doklad xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§60g

Obsah x xxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x v daném xxxxx středního xxxxxxxx. Xxxxxxxx přijímací zkoušky xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkouška.

(2) Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zkouška xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, distribuci x zpracování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx právnická xxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx §80b.

§60x

Xxxxxxxxxx přijímacích zkoušek

(1) Xxxxxxx, který se xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx jednotná xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konat xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx konat xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx pro vážné xxxxxx x řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řediteli xxxxx, xx xxxxx xxx přijímací xxxxxxx xxxxx, koná xxxxxxx x xxxxxxxxx termínu. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxx xxxxxx x řádnému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx písemně nejpozději xx 3 pracovních xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zadávající xxxxxx xxxx vyloučit xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx talentové xxxxxxx, xxxxx uchazeč xxxxx xxxx opakovaně porušil xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx vážně narušil xxxx průběh; xxxxxxxxxx xxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xx dokumentace xxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 421/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§60i

Způsob xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx také xxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxxx x předchozího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vědomosti x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xx xx celkovém xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 60 %; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vzdělání Gymnázium xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 %. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jazyka a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx hranici úspěšnosti x jednotné xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x talentové xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx uchazeč xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxx přijetí.

§60i vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 421/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§60x

Xxxxxxxx přijímacího xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zadá xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx pořadí xxxxxxxx.

(2) Xxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Umístí-li xx uchazeč xx xxxxx opravňujícím k xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx oborů středního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §60b; xx xxxxxxxxx oborů xxxxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x pověřená právnická xxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxxx uchazeči při xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informuje xxxxxxxx školy x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx přijati.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o přijetí xxxx nepřijetí xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx. Seznam xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, školní přijímací xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx přijímacího řízení. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oznámená.

(6) Xxxxxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx seznam podle xxxxxxxx 5.

§60j vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 421/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§60k

Vzdání se práva xx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do jiných xxxxx vzdělání x xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx uvolněné xxxxx xxxxxxx xx x dalším kole xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 421/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§60l

Odvolání

(1) Xxxxxxxx lze xxxxx xx lhůtě 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §60j odst. 5.

(2) Rozhodnutí o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx přijetí xxxxxxxx xx xxxxxx oboru xxxxxxxxx vzdělání.

§60l vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 421/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§60x

Xxxxx kolo přijímacího xxxxxx

(1) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxx druhé xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx talentová xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Náhradní termín xx nekoná.

(2) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení do xxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotné xxxxxxx. Xxxxxxxx zkouška xx x xxxxxx kole xxxxxx. Xxxxxxx, který xxxxxxx jednotnou xxxxxxx x xxxxx prvního xxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx podat xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zkouška.

(3) X xxxxxx kole xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uchazeč, xxxxx

x) nebyl xxxxxx xx žádného oboru xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxx kole, xxxx

x) xx vzdal práva xx xxxxxxx xx xxxxx středního xxxxxxxx xx prvním xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 421/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§60x

Xxxxx x další xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx školy může xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jednotnou xxxxxxx nekonali. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx a dalším xxxx přijímacího xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který

a) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx, xxxx

x) se xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx školní xxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx do 7 xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx potvrdit xxxx xxxxx vzdělávat xx x daném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §60l xxxx. 2. Xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx svůj xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x jiném xxxxx xxxxxxxxx vzdělání.

(6) Xxx třetí a xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx §60a xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. a) x x), §60b, 60c, 60d, §60g xxxx. 3 až 5, §60h xxxx. 1 xxxx první, §60h xxxx. 3 x §60i v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, §60j xxxx. 1 x 3 xx 6, §60k, §60l odst. 1 x §62 xxxx. 4.

(7) Nestanoví-li xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxx a xxxxxx kole xxxxxxxxxxx xxxxxx obdobně xxxx x xxxxxx kole.

§60n xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 421/2023 Sb. x účinností xx 1.1.2024

Společná xxxxxxxxxx

§61

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Vzdělávání v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx nižší xxxxxx x vyšší xxxxxx. Xxxxx stupeň xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx gymnázia xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx stupeň xx xxxxxx xxxxxxxxxx čtyřmi xxxxxxx šestiletého x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx nižšího xxxxxx xxxxxxxxxxx gymnázia xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ročník xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pátý xxxxxx xxxxxxxx školy. Do xxxxxxx ročníku xxxxxxx xxxxxx gymnázia xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stupeň xxxxxxxxxxx xxxx osmiletého xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §6060n.

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v přijímacím xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx činností xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Škola, xxxxxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x uchazeči předávají xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému x přijímacím xxxxxx x využívají xxxxx x xxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pořadí, xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx; ostatní xxxxx, xxxxxxx xxxxx středního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx standard xxx elektronické systémy xxxxxxx služby se xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx transakčního xxxxxxxxx.

§63

Přijímání do vyššího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přijmout xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx vykonání zkoušky, x určit její xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx středního xxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uchazeče, xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx uchazeč xxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx přijímacího řízení xxxxxxxxx školy,

b) xxxxxx, xxxxxxxxxxx x postup xxxxxx přihlášky ke xxxxxxxxxx xx střední xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přijímací xxxxxxx,

x) xxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxxxxx, náležitostí x xxxxxxx přijímacího xxxxxx,

x) xxxxxxx konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx uchazečů ověřovaných xxx xxxxxxxx zkoušce,

g) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jednotné xxxxxxx,

x) xxxxxx označování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupnou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, okruh xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxx řízení mezi xxxxxx a ministerstvem xxxx jím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxxxxx,

x) pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx přijímací zkoušky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx koná xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x termín potvrzení xxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx musí xxxxx xxxxx xx přijetí x určitém xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxx,

x) xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx do vyššího xxx prvního ročníku.

Organizace xxxxxxxxx vzdělávání

§65

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyučování, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx umělecká xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx pracovištích xxxxxxxxx nebo právnických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, péči x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx podmínky xxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci.

(4) Xxx praktickém vyučování xxxxx žáci xxx xxxxxx dohledem nebo xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx61) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prachu, xxxxx xxxx stanoveny x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prachů.

Průběh středního xxxxxxxxxx

§66

(1) Xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx v rozhodnutí x přijetí.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xx žákovi umožňuje xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx školy, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, opakování ročníku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx oboru xxxxxxxx xxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, termín x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx střední xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx. X rámci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx žáka, xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxx x určit xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Žák xxxxxxxx xxx žákem xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xxxx předcházejícím xxx přijetí xx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školy xxx xxxxxxxxxx odkladu ředitele xxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx. Ředitel xxxxx, z xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx poté, co xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx, řediteli xxxx školy kopii xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx. Po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx není xxxxx xxxx školy. Xx xxxxxxxx doby přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žák x xxx ročníku, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxx ve vyšším xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx školy xx xxxxxx ukončí xxxxxxxxx vzdělávání x xxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Ředitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxxx x xxxxxx těhotenství x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pracovištích xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce po xxxxxx, nebo jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neprospěl xxxx xxxxxx být xxxxxxxx, xxxxxxx opakování xxxxxxx xx posouzení jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxx, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx docházku, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§67

(1) Xxxxxxx xxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx doložit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 kalendářních dnů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ředitel xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu; žáka xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xxxx uvolnit z xxxxxxxxx určitých činností, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx žák nebude x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxx rozhodujícího pro xxxxxxx zaměření xxxxxxxxxx. X předmětu xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxx uvolněn xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx rok. Žák xxxx z předmětu, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, hodnocen.

(3) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxx.

§68

(1) Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doručeného xxxxxxxx školy. Xxxxxxxx xxxxxxx nezletilého žáka xx souhlas jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx uvedeným ve xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxx, xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxx docházku, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx není omluvena, xxxxx ředitel xxxxx xxxxxxx zletilého xxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáka, xxx xxxxxxxxxx doložil xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žák, xxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nenastoupí xxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx xx vzdělávání xxxxxxxx posledním xxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxx přestává xxx xxxxx školy.

(3) Žák, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do vyššího xxxxxxx, přestává xxx xxxxx školy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx dni dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neprospěl xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opakování xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx

(1) Každé xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx místo vysvědčení xxxxx x vysvědčení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx slovně nebo xxxxxxxxx obou způsobů. X způsobu hodnocení xxxxxxxxx ředitel xxxxx xx souhlasem xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx slovního hodnocení x případě xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx žádost této xxxxx, xxxxxxxxx žáka xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx prospěl xx všech povinných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školním xxxxxxxxxxx programem, s xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx žák xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky.

(5) Nelze-li xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx školy xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx za první xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxx hodnocen x xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx pololetí, xxxx xxxxxxx školy xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, xxx hodnocení xx druhé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žák xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxx hodnocen xxx x tomto termínu, xxxxxxxxx.

(7) Xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxx opravnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neprospěl. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx termín xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku. Xx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx opravné zkoušky xxxxxxxxxx žák nejbližší xxxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx prvního xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 pracovních dnů xx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka; xx-xx xxxxxxxxxx žáka x xxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx, krajský xxxx. Xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx xx 14 dnů xx xxxxxxxx žádosti xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonným xxxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) V xxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměření, xxxxxxx ředitel školy, xx-xx xxxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx, xxxxxxx úřad, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx hodnocení výsledků xxxxxxxxxx xxxx porušena, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to nejpozději xx 14 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx. Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx součinnost xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxxxxx přezkoušení xxxxx odstavce 9 xx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx krajského xxxxx účastní školní xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členěného xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§70

Uznávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §66, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx jiným prokazatelným xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx jeho dosažení xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxx xxx znalosti x xxxxxx vzdělání xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx x hodnocení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podrobnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků x xxxx xxxxxxxxxxxxx x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx středního xxxxxxxxxx

§72

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx programech v xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dokladem x dosažení středního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxx vedoucích k xxxxxxxx středního xxxxxxxx x výučním listem xx ukončuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dokladem x xxxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxx listem xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx list.

(3) Xxxxxxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxx o dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatřena xxxxxxxx x získání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§73

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x maturitní xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx dosáhli cílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx v příslušném xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zkouška

§74

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výcviku,

b) x xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, x praktické zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx předmětů.

(2) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkoušku, xxxxx xxxxxxx ukončil poslední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx konání xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx připravuje x xxxxxx zpřístupňuje xxxxxxxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zkušební xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) stanoví xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx.

(4) Před zahájením xxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 4 xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx stanoveném ředitelem xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx písemných zkoušek x xxxxxxx zkušební xxxxxx o hodnocení xxxx; praktické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xx nutné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx práce a x zdravotnických oborů x xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxx praktické xxxxxxx vylučuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zkoušce, určí xxxx předseda xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx zkoušky.

(7) Předsedu xxxxxxxx xxxxxx jmenuje xx konce února xxxxxxxxxxx školního roku xxxxxxx úřad. Jmenování xx xxxxxx xxx xxxxxxx konané x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx termín opravných xxxxxxx x náhradních xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx žákovi x xxxx škole xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx konal xxxx xxx konat zkoušku x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxxxxxx zkušební xxxxxx, xxxx níž nebudou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx školy x xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx. Ostatní členy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy. X xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem, jmenuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z praxe.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oboru a xxxxxxxxx přímou pedagogickou xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) nesmí být x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke škole, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) nebyl xxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku, x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx vzdělávání.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxx zkušební xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx řádný xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zkoušky x případě, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak xxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezprostředně,

d) xxxxxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx závěrečné xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žáka x jednotlivých zkoušek xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise.

§75

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku úspěšně, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky, které xxxx její xxxxxxxx.

(2) X případě, že xxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí závěrečné xxxxxxx, vykonal xxxxxxxxx, xxxx konat opravnou xxxxxxx, a to xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx zkoušky. Xxxxx xx žák xx xxxxxxx nedostaví a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební komise xxxxxxxxx. Konáním xxxxxxxx xxxxxxx není dotčeno xxxxx žáka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxx žákem xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx úspěšně vykonal xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx termínu, xxxxxxxx xxx žákem xxxxx 30. xxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxx xx xxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx zkoušky xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx zkoušku xxxxxxx neúspěšně.

(4) Xxx xxxx závěrečnou zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx druhé.

§76

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxx, obsahu x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termínech jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx zkouška koná, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o opravných xxxxxxxxx a zkouškách x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Maturitní zkouška

§77

Maturitní xxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxx x profilové xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxx všechny povinné xxxxxxx, xx kterých xx xxxx část xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx vykoná xxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

§78

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) český xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx jazyk, xxxxx xx xxx zvolí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxx takový xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx je xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury x druhé xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxx společné xxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx test, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a to xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(4) Xxx xx xxxx ve xxxxxxxx části dále xxxxxxxxx až xx xxxxx nepovinným zkouškám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) a x) a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§78x

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x katalozích xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky (xxxx xxx "xxxxxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Katalogy ministerstvo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 48 měsíců před xxxxxxxx konání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx předmět xxxxxxxxxx rozšiřující.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxx konajícím xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zadavatele xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxxx maturitnímu xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxx inspekce. V xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx komunikačních xxxxxxx, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(3) Zkoušky xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxx nepřipuštění xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx zadavatel x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury, a xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, ze xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx. Počet xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx obor xxxxxxxx xxxxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ve xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jazyka xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxx x xxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky konat xxxxxxx 2 nepovinné xxxxxxx. Xxx může xxxxx nepovinné zkoušky x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Zvolené xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1.

(3) Ředitel xxxxx x souladu x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepovinných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx vzdělávacího programu, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxx rozhodnutí na xxxxxxx xxxxxxxxxx místě xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x to nejpozději 7 měsíců xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zkoušky profilové xxxxx maturitní zkoušky xx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x její obhajoby xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx,

x) xxxxx zkoušky xxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx zkoušky,

d) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) kombinací xxxx xxxx více xxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(5) Xxxxxxx z českého xxxxxx a literatury x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx nevykonal xxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx úspěšně.

(7) Profilová xxxx maturitní zkoušky xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x písemné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bezpečnosti xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx také x xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přípravu x xxxxxxxxx řízení průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx maturitních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx katalogy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx informace veřejně xxxxxxxxxxx. Registr obsahuje xx xxxxxx identifikace xxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení xxxx x datum x místo jeho xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx Xxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxx §169a.

(3) Xxxxxxx

x) xxxxxxxxx výrobu xxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx distribuci xx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přípravě xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících organizaci, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkům, kteří xxxxxxx vykonali zkoušku xxxxx písmene x), xxxxxxxxx o způsobilosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo komisaře,

f) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx25a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx xxxxxxxx25) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx; registr xxxxxxxx také xxxxx xxxxx pedagogických pracovníků, x nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x místo xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xx návrh xxxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx maturitních xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx škole,

b) jmenuje xxxxxxxxxx,

x) jmenuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx předsedy x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xx xxxx vykonat xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx zadavatele xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x).

§80a

(1) Zkoušky xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx třídu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Předsedou xxxxxxxx xxxxxxxxx komise může xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx všeobecně-vzdělávacích xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odborných xxxxxxxx střední xxxxx x vykonával xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 5 xxx. Členem xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, x xxxxxx xxxx vyšší odborné xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx komisi, včetně xxxxxxxx maturitní komise xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §74 xxxx. 6 xx 10 x xxxxxxxx §74 xxxx. 8 xxxx. x) xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xx xxxxx.

(3) Komisař zabezpečuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx průběh xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, povolena xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xxxx službu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Zadavatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zkoušky, x xx v xxxxxxx, xx žák xxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně. Xxxxxx vyloučení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx, xx vážně xxxx xxxxxxxxx porušila xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx a zadavatelem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx x souladu se xxxxxxx x pedagogických xxxxxxxxxxxx2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, splňuje xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx x xx držitelem platného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dané xxxxxx, vydaného Xxxxxxx.

§80x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivé xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x), jakož x xxxx xxxxxxxx část, xx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx ministerstvo xxxx Xxxxxxx za xxxxxxx informaci xxxxxx, xx do okamžiku, xxx je postupem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxx xxxxxxx nepřístupné

a) xxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) informace x xxxxxxx přípravy x xxxxxx xxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x jednotlivé xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x), a to xxxxxxx xx posledního xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) informace o xxx, xxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxx vytvářejí x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky x jednotlivé xxxxxxx xxxxx §113 odst. 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxx nakládání x informacemi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx do posledního xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpřístupněny výhradně xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx se x xxxx seznamovat.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx přijdou xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobám.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnance Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a další xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxx maturitní xxxxxxx xx škole, xxx xx žákem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Žák, xxxxx xx podání xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx střední školu, xxxx společnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxx xx skončení školního xxxx, v xxxx xxx xxxxx ukončit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přihlášek Xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx čísel xxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx x příjmení xxxx x data x místa xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx žák povinnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, opravnou xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx žák xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem. Nedodržení xxxxxxxxx xxxxx xxxx x závažných případech xxxxxxx xxxxx prominout. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx opravnou xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, koná pouze xx xxxx xxxxxxx, x xxx neuspěl xxxx xx nekonal. Xxxxxxx xx uznávají xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx při konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx neukončil úspěšně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xx zkoušce xxx xxxxx omluvy xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje xx, xxxx xx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx žákovi, xxxxx vykonal xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zkoušce.

(5) Xxx xxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx nejpozději xx 5 xxx xx xxxx, kdy xxxxxxx xxx žákem školy xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx xxxxx.

(6) Xxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx maturitní zkoušky x písemnou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x českého xxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx x profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx jeho žádost xxxxx další xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx profilové xxxxx x xxxx xxxxx.

(7) Xxxxx žák xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx konanou z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úspěšně vykonané xxxxxxxxxxxxxxx zkoušky z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx ředitel xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxx volna x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Žáci škol x tříd x xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v českém xxxxxx xxxx x xxxxxx národnostní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk a xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx ukončováno vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx předmětů x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx zřízených xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxx oborech xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Žák xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxx xxxxxxx maturitní xxxxxxx. Nevykonal-li xxx xxxxx nebo xxx xxxxx maturitní xxxxxxx x řádném xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. června xxxx, v němž xxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem

a) xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pravidla xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx, pravidla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx konání xxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z cizího xxxxxx výsledkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně prokazované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, termíny a xxxxxxxx xxx konání xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx pro opakování xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx;

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx zadání xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky, způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupnými, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zajišťujících xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zadavatele a xxxxxxxx, obsah x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, podrobnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise a xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členů x xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, komisařů, zadavatelů x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx;

x) podrobnější xxxxxxxx x xxxxxx, formě, xxxxxxx x termínech xxxxxx přihlášky x xxxxxxxxx, náhradní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx, termínech, xxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx evidencí xxxxx §80 xxxx. 1 a 3, x způsobu xxxxxxxxx xxx xx těchto xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x x náležitostech maturitních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9, xxxx s xxxxxxxxxx poruchami xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poruchami xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx třetí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) náležitosti xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx §82 xxxx. 1 xxxx. b) x §82 xxxx. 2.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§82

(1) Xxxxx, xxx xxxxx

x) závěrečnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxx x xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx průběhu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vyloučení. Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx zkoušky xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxx této xxxxxxx byly porušeny xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nedostatky, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušky; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, x xxx xxx konal xxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxx §80 xxxx. 1 nebo 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Opakování xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx komisí, xxxxxx xxxxxxx krajský xxxx. Xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxx x xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx komisí xx koná x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Každý, xxx konal xxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx, xxxx byl x konání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx žadateli odešle xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx správnímu úřadu xx 20 dnů xx konce období xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zkoušky xxxx x xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušné xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX STUDIUM X ZKRÁCENÉ STUDIUM XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX S XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX X MATURITNÍ XXXXXXXX

§83

Xxxxxxxxxx studium

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx organizovat xxxxxxxxxx studium pro xxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx 3 xxx xxxxx xxxxx vzdělávání. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělání. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uchazeče xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx studiu trvá 2 xxxx x xxxxx xxxxx vzdělávání.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou, xx vždy jednotná xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oborů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xx něž xxxxxxxx xxxx středního vzdělání xxxxxxxxxxxx studia.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se ukončuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx vysvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx. Žák, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studium, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx středního vzdělání x výučním listem

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem x xxxxx oboru xxxxxxxxx vzdělání, xxxxx x xxxxx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zkrácené xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx prospěli xx xxxxxx xxxxxxxx posledního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xx 2 xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxxxxxx xxxxx středního xxxxxxxx.

(2) Xx přijímací řízení xx použijí ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx oborů středního xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak. X xxxxx přijímacího řízení xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx a podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxx xxxxxxx středního xxxxxxxx x výučním xxxxxx.

§85

Xxxxxxxx studium pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xx 2 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx přijímací xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se mohou xxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx střední xxxxxxxx x maturitní zkouškou x xxxxx oboru xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx přijímacího řízení xxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkráceného vzdělávání xxx xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

§86

Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx všeobecné vzdělání x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hudba, xxxxx, xxxx x xxxxxxx dramatické xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předpoklady xxx plnoprávný osobní x občanský život, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

Stupně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxx programu x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stupňů xxxxxxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žák úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nejdříve po 4 xxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx nebo xx 8 letech x xxxxx formě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx úspěšným xxxxxxxxx šestiletého nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu.

§88

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uchazeči, xxxxx xxxxxxx povinnou školní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání, xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prokázáním xxxxxxxx schopností, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxx ke vzdělávání x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou.

§89

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Dokladem xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se uvádí xx xxxxxx, xx "xxxxxxxxxxx specialista", zkráceně "XxX.". Xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nejdříve xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx konzervatoře.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x vysvědčení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx opatřena xxxxxxxx x získání příslušného xxxxxx vzdělání.

§90

Xxxxxxxxxxxx x konzervatoři

(1) Xxxxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx xx ověřit, xxx žáci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru vzdělání, xxxxxxx xxxxxx úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vědomostí x postojů xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx důležité xxx xxxx další xxxxxxxxxx xxxx výkon xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx komplexní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacím programem, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx oborů, xxxxxxxxx xxxxxxx z umělecko-pedagogické xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx výkonu x xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx konání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy.

(3) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x konzervatoři, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ročník vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxx závěrečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxx závěrečné komisionální xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyka xxxx xxxxxxxxx zkoušku.

(4) Xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx roce, v xxxx byla xxxxx xxxxxx předmětů xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx prvního pololetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx žák x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nejvýše xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel školy.

(5) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Předsedu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx pedagogickým pracovníkem x xxxx konzervatoře xxxx xxxxxx školy, xxxxx xx odpovídající xxxxxxxx x pedagogickou xxxxxxxxxxx x nejméně xxxxxxxxx umělecko-pedagogickou xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx a členy xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v konzervatoři xxxxxxx ředitel školy, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 9 a 10 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxx 5 xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vyučování, tato xxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx komise xxxx xxxxxx povolit xxxxxx závěrečné komisionální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx žákovi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx komisionální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx 3 pracovních xxx xx konání zkoušky xxxx absolutoria se xxxxxxx xxxxxxx předsedovi xxxxxxxx xxxxxx. Nedodržení xxxxxxxxx lhůty může x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušce xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx uznána xxxx byl ze xxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje xx, xxxx xx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx obhajobu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je možno xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx dnem následujícím xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Nevykonal-li xxx x xxxxxxx xxxxxxx úspěšně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxx xx povolena xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx zkoušky, zachovávají xx mu práva x xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(11) Žák xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx, kdy xxxxxxx být žákem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 věty druhé.

(12) Xxxxx, kdo xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx krajský xxxx do 8 xxx xxx dne, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výsledku xxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 odst. 1 x 4.

§91

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průběhu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x konzervatoř xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx škole, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ODBORNÉ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXXX VYŠŠÍHO XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX, JEHO XXXXXXXXXX, XXXXXX A XXXXXXXXXX

§92

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxx x prohlubuje xxxxxxxx a dovednosti xxxxxxxx získané xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx přípravu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxx.

(3) Xxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx je 3 xxxx včetně xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání xx 3,5 xxxx.

Přijímání ke xxxxxxxxxx xx vyšší odborné xxxxx

§93

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Ke xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x kteří xxx xxxxxxxxxx xxxxxx splnili xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodných schopností, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxx této školy.

§94

Přijímání do xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání ve xxxxx xxxxxxx škole

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx odborné xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x termínu xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx přiděleno.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitel xxxxx rozhodnout x xxxxxx přijímací zkoušky, xxxxx obsah x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kolech xxxxxxxxxxx xxxxxx do příslušného xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx rok. V xxxxxxxxxx xxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx je rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Ředitel xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xx vzdělávání, xxxxxxx, xxxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx, termíny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x rámcový xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vzdělávání. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, xxx kolik xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ředitel xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydá xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx stanovení výsledků xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx přijímací xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx ukončení xxxxxxx kola přijímacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx x xxxxxxxx předpokládaného xxxxx studentů.

§95

Xxxxxxxxx xx vyššího xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx škole. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxx její xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx školy xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx zařazen.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxx xxx prvního xxxxxxx vzdělávání ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx 1. září x xxxxx 31. srpna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx. Zimní období xxxx xx 1. xxxx xx 31. xxxxx, letní období xxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxx.

(2) Xxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxx teoretickou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Praktická příprava xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obsahu x rozsahu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx její xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx ustanovení zákoníku xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx xxxxx, péči x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a ochraně xxxxxx xxx xxxxx.

§97

(1) Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx ke xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odbornou školou, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. října.

(2) Xxxxxxxx x vzdělávání xx xxxxx odborné xxxxx xx xxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx předměty nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx studentovi xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání, x to xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx školy xxxx studentovi xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozdílovou xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy do xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx, do které xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupu xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx dojít xx xxxxx oboru xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx rozdílovou xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx hodnocení.

(6) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx na xxxx xxxxxxx 2 xxx. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx doby přerušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přerušeno. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyšším xxxxxxx, xxxxxxx-xx odpovídající znalosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx žádost studenta xxxxxx přerušení vzdělávání x před uplynutím xxxx přerušení vzdělávání, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx probíhá xx xxxxxxxxxxxx nebo ve xxxxx prací zakázaných xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx opakování xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených x žádosti.

§98

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxxx řediteli xxxxx. Xxxxxxx přestává xxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xx xxxxxxx x zanechání vzdělávání, xxxxx xxx x xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx písemně, xxx xxxxxxxxxx doložil xxxxxx své xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx upozorní, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxx zanechal. Xxxxxxxx xx 3 týdnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx této lhůty xxxxxxxxxx zanechal; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx.

§99

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Studenti xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období. Předměty, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx učiva, x xxxxx student xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx učiva, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zkoušky xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx vzdělávání xx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx než xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx postoupí student, xxxxx xxxxxxx splnil xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx hodnotit xx xxxxxxxxx důvodů, určí xxxxxxx xxxxx termín, xx kterého xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§100

Uznávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx studenta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Částečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem a xx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxx student xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx ředitel xxxxx xxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxx uznaného xxxxxxxx.

Ukončování xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx

§101

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x dosažení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Označení xxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx, xxxxx se uvádí xx xxxxxx, xx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" (xxxxxxxx "XxX.").

§102

(1) Podmínkou xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx posledního ročníku xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx x odborných předmětů, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x obhajována xxxxxxxx xxxxxxxx studenty; x x tomto xxxxxxx jsou studenti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Absolventská xxxxx x její xxxxxxxx může obsahovat xxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx vyhlašuje xxxxxxx 1 xxxxx termín xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxx zkušební xxxxxx x je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx studenta.

(4) Xxxxxxxx komise xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx členy xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx učitel xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx vyučuje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxx, xxxxxxx absolventské xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx xxxx, ostatní xxxxx komise xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §74 xxxx. 9 x 10 xx použije xxxxxxx.

(5) Neprospěl-li xxxxxxx x xxxxxxx zkoušky xxxx neobhájil-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušku x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx termínu xxxxxxxxxxx. Opravnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obhajobu xxxxxxxxxxxx práce je xxxxx xxxxx nejvýše xxxxxxx, a to x termínu stanoveném xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx omluví xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx absolutorium x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prominout. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx studentem vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx absolutorium v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3 xxxx x řádném xxxxxxx, přestává být xxxxxxxxx xxxxx 30. xxxxxx xxxx, x xxxx xxx vzdělávání xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx školy 31. xxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo obhajobě xxx xxxxx omluvy xxxxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxx uznána nebo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx zkoušku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxx.

(9) Xxxxx, xxx konal xxxxxxx absolutoria xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce, xxxx do 8 xxx ode xxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx krajský úřad x přezkoumání xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 odst. 1 x 4.

§103

Ministerstvo xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizaci, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxx odborných xxxxxxx, včetně termínů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x přijímání xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx odborné xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro uznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§104

(1) Xxxxxxxxxx program x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměření x xxxxxxxxxx souhlasným stanoviskem Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx souhlasným stanoviskem Xxxxxxxxxxxx vnitra x x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx příslušného uznávacího xxxxxx1), xx xxxxxxxxxx xxxxx připraveni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxx a zapsán xxx příslušnou vyšší xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx rejstříku, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx školy.

§105

(1) Žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ministerstvu. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxx posoudí vzdělávací xxxxxxx z obsahového x xxxxxxxxx hlediska x do 120 xxx xxx dne, xxx jí byla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx není x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx též x xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx stanovisko.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu.

§106

(1) Xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx nejvýše xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání v xxxxx formě xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx lze x opakovaně xxxxxxxxxx. Xx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §105.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx školského xxxxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vzdělávacím xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxx posuzuje x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ministr xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxx členů. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy x xxxxxxxxx x vysokých xxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxx; xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx na xxx xx sobě xxxxxx xxxxxxx období.

(4) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx nezávislí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx komise x xxxxxx pro xxxxxxxx jejího xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x Akreditační xxxxxx. Statut Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

(6) Činnost Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

UZNÁVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§108

(1) Absolvent zahraniční xxxxx, xxxxx získal xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad příslušný xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx pobytu, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx

x) rozhodnutí x xxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx vysvědčení x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysvědčení x Xxxxx republice xxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx originál zahraničního xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznat xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vysvědčení xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx žadatel xxxx xxxxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxx, v xxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pokud Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou uznat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii,
b) xxxxxx x obsahu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraniční xxxxx,
x) xxxxxx o skutečnosti, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x otisků xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx právního xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx připojí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 2 xxxx 3 do xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jazyce xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx cizím státem, xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky, xx doklad podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x ověření xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) X případě, xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x nostrifikaci xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx vzdělávání absolvovaného x xxxxxxxxxx škole xx v porovnání xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx podstatně xxxxxxxx, xxxxxx zamítne. V xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zčásti xxxx xxxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx usnesení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx neběží xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx usnesením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveného pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 5 xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právního xxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx považováno za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přístupu k xxxxxxxxxxxxxxx studiu.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x žádostech xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx vkládají do xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx žadatele,

b) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx školy, xxxxx xx vydala, a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vydáno,

c) údaje x výsledku řízení x xxxxxx rovnocennosti xxxx x xxxxxxxxxxxx x uvedením správního xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx značky, xxx kterou xx xxxxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxx.

(8) Xxxxx ze xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxx ministerstvo xx žádost xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odborné škole.

§108a

(1) Xxxxxxxxxxxx vydává xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx zahraničního vysvědčení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysvědčení x Xxxxx xxxxxxxxx absolventům xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx x nostrifikaci xxxxxxxxxxxx vysvědčení, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Ustanovení §108 odst. 3 xx 6 se xxxxxxx obdobně, xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 xxxx. x) x c) x xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx policie x xxxxxxx ochrany. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydává osvědčení x xxxxxx rovnocennosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx vojenství.

(4) Xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx11) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx situaci xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 odst. 1 xx 3 x ověření podle §108 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx26d). X případě xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vysvědčení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školami, xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, složení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX UMĚLECKÉ, XXXXXXXX A ZÁJMOVÉ XXXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxxx umělecké vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Základní umělecké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx umělecké xxxxx. Základní umělecká xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na vysokých xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zaměřením.

(2) Xxxxxxxx umělecká xxxxx xxxxxxxxxx přípravné xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx X. x II. xxxxxx, xxxxxxx s rozšířeným xxxxxx vyučovacích hodin x xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§110

Jazykové xxxxxxxxxx

(1) Jazykové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx uskutečňuje x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zkouškou všeobecnou x státní xxxxxxxxx xxxxxxxx speciální. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx škole x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx. Dokladem x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx zkoušky se xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx x x xxxxx ústní. Ministerstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx jazykové xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx xx konají xxxx xxxxxxxx komisí. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jazykové zkoušky xxxxxxx krajský xxxx, xxxxxxxx zkušebních xxxxxx xxx jednotlivé jazyky x další xxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx státní jazykové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 let.

§111

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Zájmové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Zájmové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xx střediscích volného xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx času xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx děti, xxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xx organizaci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x žáků.

§111a

Organizace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 60 xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dětí a xxxx v xxxxxxxx xxxxxx družiny.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx počtu xxxx x žáků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zájmové xxxxxxxxxx ve školní xxxxxxx, a xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povolit výjimku x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xx počtu 4 xxxx a xxxx xx předpokladu, xx toto xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§112

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a náležitosti xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ukončování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek x výši xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XX ŠKOLÁCH

§113

Jednotlivá xxxxxxx

(1) X rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx získal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 7 xx střední xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxxxxxxxxx zkoušku, xxxxx xxxx xxxxxxx x formou xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušce, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx konat xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) řediteli Xxxxxx, xxxxx uchazeč xxxxx xxxxx jednotlivou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx;

x) xxxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx případech; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx po xxxxxxxx přihlášky, xxx xxxx xxxxxxxxxxx zkoušku xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx přiděleno, xxxxx xxxxx x místo xxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x hodnocení jednotlivé xxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx:

1. jmenování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) Centrum x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zkouška xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) se koná xx xxxxx xxxx x místě, xxxxx xxxx Xxxxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo, xxxxxx-xx xx xxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeným fotografií. Xxxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uchazeče, xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxx xxx nepřipuštění uchazeče xx xxxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konanou xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xx xxxxxxxxx konání jednotlivé xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Centrum x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx vyrozumí xxxxxxxx x výsledku jednotlivé xxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx uchazeč jednotlivou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx vždy xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx zkoušky. Podmínkou xx podání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(8) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) Xxxxxxx x x případech xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnického oboru xxxxxxxx xxx způsobilost x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113x

(1) Vykonání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se poskytuje xx xxxxxx, která xx v případě xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx Centra, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. a), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxx xx danou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx stanovení a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zkoušku podle §113 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx x xxxxx x úplaty xx xxxxxxx xxx xxxxx poskytnutí finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě vykonávající xxxxxxx školy podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§113b

Uznávání dalšího vzdělání x částečného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx o získání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26a), xx xxx xxxxx §63 xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx26a), xx pro účely §70 xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka.

§113c

Vykonání xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzděláním, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26a) xxxxxxx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odborných způsobilostí xxxxxxxxxxx podle Xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikací x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, může, x xxx předchozího vzdělávání xx xxxxxxx škole xxxx konzervatoři x xxx xxxxxxxxxxx úspěšného xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xxxxxxxxxxx rámcovým x xxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx příslušného oboru xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve větě xxxx, xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx v konzervatoři x xxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx koná xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

(2) Osoba xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx za obdobných xxxxxxxx, xxxx kdyby xxxx žákem školy. Xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxxxxx obcí xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx školy podmínit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaplacením xxxxxx xx xxxx jím xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxx.

(3) Odstavce 1 x 2 xx nevztahují na xxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx26b).

§113x

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušek xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ucelených částí xxxxx stanovených xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxx akreditovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx absolutoria xxxxx tohoto xxxxxx.

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2008 Xx. x účinností xx 4.7.2008

§114

Xxxxxxx xxxxx, kursy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kursy

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx pomaturitní xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx určeny k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kursy xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx odborným xxxxxxxxx xx dříve ukončené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání a xxx je poskytovat xx xxxxxx. Xxxxxxxx x úspěšném xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx vzdělávání podle xxxxxxxx 1 nejsou xxxx xxxx studenty xxxx školy.

(6) Rekvalifikace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,27) xxxxx vzdělávání xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28)&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx povolání x xxxxxxxx xx uskutečňuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx58).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů xxxx xxxxxx ucelených částí xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kursů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx"), x xx

x) způsob xxxxxx x schvalování xxxxxxx absolventa xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx resortních kursů xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x závěrečného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx, náležitosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kursu, x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem42) xxx xxxxx služby v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky anebo x získání, xxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59) pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§115

Xxxxxxxx xxx další vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků

Zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytují školám x školským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v otázkách xxxxxxxx x řízení xxxx x školských xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx směrech a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxx.

§116

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení

Školská xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx xxxx, žáky x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx zástupce, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx informační, xxxxxxxxxxxxx, poradenskou x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxx x pedagogicko-psychologické xxxxxx, xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx x napomáhají xxx xxxxx vhodného xxxxxxxxxx xxxx, žáků xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx poradenská zařízení xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x orgány péče x mládež x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxx výchovná x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, sportovní x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx mimo vyučování,

b) xxxxxxxxx výchovu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, popřípadě

c) xxxxxxxxxx pobyty xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxxxx volna xxxx x období xxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Školská zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx zájmové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle účelu, x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, vzdělávací, xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§119

Xxxxxxxx školního stravování

V xxxxxxxxxx xxxxxxxx stravování xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů x xxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. b) x x) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx. Zařízení školního xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx také x xxxx školních xxxxxxxx. Zařízení školního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxx.

§119x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Výdejna xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx školní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx mateřské školy.

(2) Xxxxxxx xxxxx mateřské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§119x vložen xxxxxxx předpisem x. 284/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§120

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a školským xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx materiálně xxxxxxxxx xxxxxx, poradenské, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pracovní, knihovnické x informační xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnance, zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyučování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx praktické xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx činnost.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podrobnosti o xxxxxx a rozsahu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx, xxxxxxxx xxx zařazování xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách, xx xxxxx lze vzdělávání x xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx věkových xxxxxx strávníků x xxxxxxx finančních xxxxxxxxx xx nákup xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX A ÚPLATA XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX

§122

Xxxxxx zabezpečení x xxxxxx za xxxxxxxxxxx činnost

(1) Žákům xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odměnu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to z xxxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx praxi x xxxx xxxxx, poskytuje xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnost tato xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost, která xxxxxxx xxxxxx. Minimální xxxx xxxxxxx odměny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovenou týdenní xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xx 30 % minimální xxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx, že žák xxxxxxxxxxx produktivní xxxxxxx xx xxxx celého xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální, žákům xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx žákům středních xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x) x x), x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx ubytování. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťovat ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zabezpečení podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx xx úplatu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x případě právnických xxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx normami.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx podrobnější podmínky x xxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxxxxxx.

§123

Úplata xx vzdělávání x xxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x středních školách, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo obcí, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx stupeň vzdělání, xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost dané xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx xx dítěti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, xxx dítě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x přípravné xxxxx xxxxxxxx xxxxx x v přípravném xxxxxx základní školy xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx zřizovaných xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxxxx bezúplatně.

(3) Školské xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx právnické xxxxx vykonávající činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx úplaty podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xx poskytování předškolního xxxxxxxxxx x zájmového xxxxxxxxxx xx školní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx případech xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx osobou právnická xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxxx uvedených x §27 xxxx. 5 x v xxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9, xxxxxxxxx ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx, xxxxxxxxx úplaty, xxxxxxx snížení úplaty xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx odborné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státem, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

§124

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx je právnickou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx programů uvedených x §3 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být

a) ministerstvo, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx obcí,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Školskou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx společně i xxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. b).

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx věcech xxxxxxx, xxxxxx, zrušení a xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, vzniku, xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozdělení školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vnitrostátních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zákoně x přeměnách obchodních xxxxxxxxxxx x družstev.

§125

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zřizovací xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společně xxxx zřizovateli xx xxxxxxx zřizovatelskou smlouvou.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx listina") xxxx obsahovat

a) xxxxx x xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "identifikační číslo") xxxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxxxx nebo bydliště, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalého pobytu, xx-xx xxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxxx statutárního orgánu xxxxx §131 x xxxxxx, jakým xxxxxxxxx xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) druhy xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx činnost školská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx svazkem xxxx, xx-xx doplňková činnost xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 písm. x),

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx způsob xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx školské právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §124 odst. 2 xxxx. b) může xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; může xxx stanovit, xx xxxxxx xxxx školské xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§126

Zrušení x zánik xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxx výmazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Zániku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení x likvidací nebo xxx likvidace. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném v xxxxxxxx 3 písm. x) x x) x v případě xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx obcí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) dnem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx dnem, xxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxx školské xxxxxxxxx osoby v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozdělení, xxxxx dnem, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo smlouva xxxxxxxx,

x) uplynutím doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx poslední xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zamítnutím insolvenčního xxxxxx proto, xx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx nebude postačovat x xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxx x rozhodnutí soudu x xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Nejde-li o xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x důvodu xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení školské xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 odst. 2 xxxx. b) x jejím xxxxxx xx likvidace, x xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx skončilo funkční xxxxxx před xxxx xxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx jedno xxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kvality, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) školská právnická xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx neplní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx důvodu, pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx.

§127

Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se může xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických osob.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jemuž xxxxxxxxx xxxx zrušení xxx xxxxxxxxx; xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx být stanoveno, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Sloučením xxxxxxx x xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx likvidace; xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx dochází x xxxxxx xxxx xxxx xxxx školských xxxxxxxxxxx osob, jemuž xxxxxxxxx jejich zrušení xxx xxxxxxxxx; jejich xxxxx a povinnosti xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx školskou xxxxxxxxxx osobu.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx zřizovaných xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx zřizovatele.

(6) Xx xxxxxxxx, splynutí a xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxx různými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §124 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §129 xxxx. 4 x 5, x smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se stávají xxxxxxxxxxx nástupnické xxxx xxxxxxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx.

§128

Xxxxxxxxx školské právnické xxxxx

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §70 xx 75b obchodního xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(2) Vstup xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x údaje x likvidátorovi xxxxxxx x §154 xxxx. 1 xxxx. x) xx zapisují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxx školské právnické xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx. Odměnu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx hradí x xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx; x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, soud.

(5) Nejde-li x xxxxxx xxxxxxx x §125 odst. 4, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx majetkový xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx x xxxx smlouvě xxxxxx xxxxxxxxxx zůstatek xxxxxx x xxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úmysl převzít xxxxxxxxxx zůstatek, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx; likvidátor xxxxxxx předání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

a) xxxxxx xxxxxxxxx listinu xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x sloučení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

d) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx školské právnické xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, popřípadě xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxx rada xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) schvaluje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vytvoření xxxxxxx xxxxxxxxx fondů xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x §137 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx.

(3) Zřizovatel školské xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx jiná xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxxxxx x odvolává členy xxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 písm. x), xxxx xx zřizovací xxxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) a x) xx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, je-li jím xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxx §124 odst. 2 xxxx. x), xxx xxxxxxxx nástupce, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 na radu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§130

Orgány školské xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) jsou ředitel x rada.

§131

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx právnické osoby, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ředitele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §166.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 odst. 2 xxxx. x) jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx rady, x xxxxxxx xxxxxxxx x §129 xxxx. 4 x 5 xxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §166 xxxx. 1.

(4) Ředitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx fyzickou osobou xxxxx §124 xxxx. 2 písm. x) xx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x)

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx roční účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx radě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) předkládá xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) předkládá xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úkonů, x xxxx xx x xxxxxxx s §132 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx poradním.

§132

Rada

(1) Rada

a) dbá xx zachovávání účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jménem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, střednědobý výhled xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jednací řád xxxx, xxxxxxx mzdový xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloučení, xxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x vyjadřuje se x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, splynutí, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x předmětu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §137 xxxx. 2 x způsob xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) schvaluje xxxxxxx xx zlepšeného xxxxxxxx hospodaření do xxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx školská xxxxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x movitým xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx níž xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx29) za xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx břemeno xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx xxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx do právnické xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xx jiné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neplatný.

(4) Xxxx xx xxxxxxx 3 x nejvýše 15 xxxxx. Počet xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxx rady xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx nestanovil xxxxx. X xxxxxxx zániku xx úmrtí xxxxxxxxxxx xxx právního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx ministerstvo, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Členem xxxx xxxx být jen xxxxxxx osoba, která xx plně způsobilá x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx člena rady xx 5 let.

(8) Xxxxxxxx v radě xxxxxx

x) xxxxxxxxx funkčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx členství x xxxx podle xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx.

(9) Xxxx xxxx xxxx být x xxxxxx odvolán x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxx 6 měsíců xxxxxx vykonávat funkci xxxxx xxxx xxxx xx opakovaně nedostavil xx xxxxxxx rady.

(10) Xxxxxxx rady xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx jednání xxxx.

(11) Členové xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx místopředsedu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době jeho xxxxxxxxxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx listina xxxxx, je rada xxxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejích xxxxx, x x xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx většiny přítomných xxxxx.

(13) Rada xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ročně. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rady xx xxxx 1 xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxx xxxx rady. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx předseda xxxx xxxxxxx svolat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx rady nesvolá xxxxxxxxx xxxxxxxx rady xx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx řád rady.

(15) Xxxxxx xxxx může xxx xx výkon xxxxxx poskytnuta odměna xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx školské právnické xxxxx

§133

Xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prostředky z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) příjmy x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prostředky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx vzdělávání x školské xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxx mají xxx xxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xx základě xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x dědictví.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxxxx do xxxxx kalendářního xxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx financování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx použít xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx obcí ke xxxxxxxx xxxxxxxx.

§134

Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x příjmy xxxxx §133 xxxx. 1, x prostředky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x pohledávkami. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx školské právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Rozpočet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx činností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx pouze xx xxxx hlavní činnost.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx x hlavní činnosti x xxxxx x xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx; výsledek xxxxxxxxxxx xx tvoří xx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsledek hospodaření xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx let x xxxx z xxx xxxxx xxxxxxx fondy.

§135

Xxxxxxxxx činnost

(1) Školská xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx školská právnická xxxxx vykonává činnosti xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x finančních prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x výjimkou prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které nelze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx právnická osoba xxxxxxx vrátit xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx čtvrtletí, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxxx xxxxxxx doplňkovou xxxxxxxx lze x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x úhradě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je školská xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doplňkové.

§136

Další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecně xxxxxxxxx společnosti x xxxxxx,

x) xxxxxxxx právnické xxxxx podle obchodního xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) zajišťovat xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx právnická osoba xxxxxxx ministerstvem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x fondu kulturních x sociálních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx za své xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxx akcie či xxxx cenné papíry,

d) xxxxxxxxxx dary, x xxxxxxxx xxxx poskytovaných x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 5 x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1.

§137

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rezervní xxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx také xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Rezervní xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §133 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x hlavní xxxxxxxx x minulých xxx a dále x podpoře x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x §133 xxxx. 2, xx sledují x rezervním xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřeb školské xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.15)

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx fondů xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

Xxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx tvořen xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx školské xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem obcí xx xxxx 1 % z xxxxxxx xxxxxx výdajů zúčtovaných xx xxxxx a xxxxxxx platů, xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx a ostatní xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nejméně 50 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx se použije xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx spoření xx xxxxx zaměstnanců, které xxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x roční xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx rozpočtem. Vyúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx účetní xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx při xxxxx odchodu xx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x okresnímu úřadu xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx k xxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx změnou xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §187.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx sdružovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx o sdružení.32)

(5) Xx xxxxxxx o xxxxxxxx je nutné xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x sdružení xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx, xxxxxxxx, a jakým xxxxxxxx xxxxx sdružené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, rozdělení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyloučení xx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x sdružení.

(7) Xxxxx smlouva o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 a 6, xx xx počátku xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vedou na xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Úroky z xxxxxx účtu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x splátky zápůjček xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx škod x xxxxxxxx xxxxxx xx pojišťovny vztahující xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x peněžní xxxx poskytnuté do xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx předpis, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dohoda xxxx vnitřní xxxxxxx.

(11) Xx plnění x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nárok.

§139

Účetnictví

Školská xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů.34) Xxxxxxx právnická xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxx jiné xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx.

§140

Xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx své xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) majetek xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx osoby.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXX REJSTŘÍK

§141

Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rejstřík xxxxxxxxx právnických xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx školském xxxxxxxxx x pořizovat si xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, který vede xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školský rejstřík xxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx zveřejnění má xxxxxxxxxxxx charakter.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§142

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x právo xxxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, x to x rozsahu xxxxxx xxxxxx.

(2) Účinností zápisu xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem, x xx x xxxxxxx tohoto zápisu.

§143

Xxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx vede x xxxxxxxxx škol x školských xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x mateřských xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx vede x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad předává xxxxx x rejstříku xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx.

§144

Údaje x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Do xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xx zapisují xxxx xxxxx:

x) druh xxxxx xxxx xxxx x xxx školského xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx identifikátor, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx x výdejnu xxxxx xxxxxxxx školy, v xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx, zda xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, právní xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, sídlo, xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx pobytu, a xxxxx narození tohoto xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx osoba,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vzdělávání xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx povolený počet xxxx, žáků x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx jejich odloučených xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, skupin xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nejvyšší xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání,

g) xxxxxxxx xxxxx, kde xx uskutečňuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx program x xxx xx xxxxx zázemí; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxxxxxx školské xxxxxx,

x) xxxxxxxxx jazyk, xxxxx-xx x jazyk český,

i) xxxxx, příjmení x xxxxx narození xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx trvalého pobytu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízena,

l) xxx zápisu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vyšší než xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx škole; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání, xxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxx zřizovatel. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být navrhovatelem xxxx její xxxxxxxxxx. Xxxxx xx navrhovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx xxxxxx.

§146

Podání xxxxxxx x xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx podává x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, do 30. xxxx. X xxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádosti xx xxxx vyjádřením xxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx rejstříku.

§147

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx:

x) xxxx xxxxx xxxx druh a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mateřské xxxxx xxxx, že xx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky místo xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx osoby xxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx právnické osoby,

d) xxxxx, xxxxx, právní xxxxx x identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx nebo příspěvkové xxxxxxxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx osoba; xxxxx x xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zřizovatele, xx-xx xxx xxxxxxx osoba,

e) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx zřizovatelem ministerstvo, xxxx, xxxx nebo xxxxxx obcí,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnické nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského zařízení, x xxxxxxxxx, případně xxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx služby,

h) stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu,

k) seznam xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx x xxxxxx školských xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx x xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) jméno x příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpokladů pro xxxxx xxxxxx ředitele xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jednotlivých xxxxxxx x formách xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, není x xxxxxxxxx, nemá daňové xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx zabezpečení x xx xxxxx v xxxxxxxxxx třech xxxxxx xxxxxxxx výmaz xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §150 xxxx. 1 písm. x) až x); xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx střední xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx jejich zřizovatelem.

(2) Xxxxxxx a údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx dodatečně, xxxxxxxxxx xxxx do xxx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx. Doklad xxxxxxxxxxx xxxxx právnické osoby, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx školy nebo xxxxxxxxx zařízení do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů orgánu, xxxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxxx.

(3) Xxxxx mateřská xxxxx x xxxxxxx xxxxx mateřské xxxxx xxxxxxxxxxx stanovisko stavebního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxx probíhá xxxxxx x zápis xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rejstřík xxxx xxxxx orgán, xxxxxxxxx xx údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxxx.

§148

Posouzení xxxxxxx o xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx zamítne v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nedostatky xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxx rejstřík škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx o xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx není v xxxxxxx s dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kraje,

b) nejsou xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx personální, xxxxxxxxxx x finanční,

c) xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dále zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx ji podala xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx trestný čin, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxx xxxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx zákona xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx nebyla. Xxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xx dán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx, si xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Pokud nejsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4, xxxxx, který vede xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

(6) X případě, xx xxxxxxxxxxxx vyhoví xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx vzdělání, xxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx rejstříku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x to x rozhodnutí o xxxxxxxxx počtu žáků x studentů x xxxxxxxxxxxx povolených xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x souladu x xxxxxxxx 2 xx 5. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx. X nejvyšším xxxxx xxxx x studentů x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx zřizovaných ministerstvem xxxx registrovanými xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxxx zřizovat xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§149

Xxxxx změny x xxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx v §144 xxxx. 1 písm. x) až x) xx vztahuje obdobně §146 x xxx, xx x žádosti x xxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených x §144 odst. 1 xxxx. f) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 písm. x), c), x), x) x x) xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30 xxx ode xxx, xxx xx změně xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx změny x xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxx, xxxxx se přímo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. x) x x) se xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 písm. x), x) x x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx v rejstříku xx xxxxxxx xxxxxxxx §148 s xxx, xx orgán, který xxxx rejstřík, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 30 dnů xx doručení xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. b) x x), xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení na xxxxx právnickou xxxxx, x xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. x), j) a x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vyrozumí x ní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost školy xxxx školského xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx právnickou xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vede rejstřík xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx jednalo x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx změny x xxxxxxxxx xxx zahájit x xxx xxxxxx, xx-xx být xxxxxxxx xxxxx mezi zápisem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§150

Výmaz x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxxxx výmaz xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení

a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxxx škola xxxx školské zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x cíli xxxxxxxxx x §2 xxxx xxxxxxxxxxxx programy xxxxxxxxx x §3,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rocích xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zapsána x rejstříku,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx o zápis xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zápisu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x takovým xxxxxx, za kterých xx xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx proveden,

g) v xxxxxxx, xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávací xxxxxxx,

x) xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx činnosti xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx údajů xxxxxxxxx x §144 odst. 1 xxxx. x), x) x x).

(3) Xxxxxx x xxxxxx xx zahajuje x xx xxxxx ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §175 xxxx. 2.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x výmaz xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rejstříku škol x školských xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx její xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sídlo, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v odpovídajícím xxxxxxx xx právnickou xxxxx zřizovanou xxxxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx školy x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení.

§151

(1) X průběhu xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx využití finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Dnem právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právnické osobě, xxxxx vykonávala xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx doklady x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu tohoto xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x výmazu xxxxx xxxx oboru vzdělání x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, žákům a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx rok. Pokud xxxxxx tímto způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, které splnily xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, závěrečnou zkoušku, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx určené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx škole xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx k xxxxxx školy, x xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx docházka, x xxxxxxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxxxx obec, x xxx škola působila, x dohodě s xxxxxxxxxx krajským xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§152

Řízení xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx

(1) Xxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx x tohoto rejstříku xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxxx zřizovatelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiměřeně údaje xxxxxxx v §144 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxxx x) x x).

(3) Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zápis xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx e), x) xx x) x x).

(4) Zápis xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku, xxxxx xxxxx x xxxxx x rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizační složce xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx ve věci xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xx xxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxx §142 odst. 1 x §151 odst. 2 věta xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx

§153

(1) Rejstřík školských xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxx každému xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxx jedná v xxxxxx x xxxxx xx rejstříku školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx týká, xxxxxxx, xx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx.

(4) Provedení xxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xx výmaz ministerstvo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§154

(1) Xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx35a) a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno, jejího xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx, státní příslušnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx pobytu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště, xxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx vzniku, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxx vzniku školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, nebo název x xxxxx likvidátora,

j) xxxxxxxxxx x xxxxxx x jméno, xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx zániku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) změna xxxx zánik zapsaných xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxx při xxxxx rozdělení na xxxx školské právnické xxxxx xx do xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xx zanikla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, sídla x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx osoby nebo xxxx. X nástupnické xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx zapisuje

a) při xxxxxxxxx, xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (osob) x xxxxxxxx xxxxx zapsaných xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx pro zápis xxxxxxxxxx xxxxx, zapíše xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, aniž xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx sbírka xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) zřizovací xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx a xxxx xxxxx,

x) doklad x xxxxxxxxx, odvolání xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b), popřípadě xxxxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí o xxxxxxx školské právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x změně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §127 nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §187 xx 190,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx a zprávu x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx35b), x xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, usnesení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, xxxxxxxx o prohlášení xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a usnesení x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x jeho xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx oddlužení x jeho xxxx, xxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx školskou xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx listin xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx skutečnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx to xx sbírce xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx založila.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx, jež xx xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx překlad xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§156

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx §154 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rámci zápisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx účastníky xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxx.

§157

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx podává xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, x xx xx podmínek x postupem xxxxxxxxxx x §146; při xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxx x dokladů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §147.

(2) Žádost x xxxxx školské právnické xxxxx vznikající x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxxx; xxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxx pouze x témuž xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zápis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx obdobně xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x školských xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. X opačném případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx zamítne.

§158

Ministerstvo provede xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx osob

a) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí,

b) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) xx xxxxxxxxx likvidace xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §126 xxxx. 2 její xxxxxxx x likvidací,

d) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x důvodu xxxxxxxxx x §126 xxxx. 3 xxxx. x) x x).

§159

(1) Xxxxxx x xxxxx změny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x výmaz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxx navrhované xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Zápis xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výmaz školské xxxxxxxxx osoby z xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dni xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxx den, ke xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx proveden, xxxxxxx xx zápis změny xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx údajích x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx z xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx-xx xxx dosažena shoda xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx a skutečným xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx údajích x x výmazu xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zápis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výmaz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx.

§159x

(1) Právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede školský xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxxx její úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx že xxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx vykonává činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX ŠKOL X XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX

§160

(1) Xx xxxxxxxx rozpočtu xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxx, xxxxxxx platů, xxxx mzdy a xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odměny za xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx dohod o xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx výdaje xx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovněprávních vztahů, xx xxxxxx podle §184 odst. 1 x 2, výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx dětí, žáků x studentů xxxxxxxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx dopravu xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxx xx učební xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx přímo xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x kvalitou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx neinvestiční výdaje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx zařazené xx programu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,36)

x) xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) x výjimkou jazykových xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxx xx pořízení a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxx pomůcky,

c) xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ubytovacích xxxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx, x xx na xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx mzdy a xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohod o xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx pojistného xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §184 odst. 1 x 2, výdaje xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxx dětí, žáků x xxxxxxxx uvedených xx speciálními vzdělávacími xxxxxxxxx, xxxxxx školy xx xxxxxxx xxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxx na učební xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, pokud xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně, x xxxxxx výdaje xx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, na xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x kvalitou xxxxxxxxxx,

x) škol x xxxxxxxxx zařízení zřizovaných xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x), a xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x náhrady mezd, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odměny xx xxxxx vykonávanou xx základě dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xx úhradu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §184 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx dopravu xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x rovněž xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx x na činnosti, xxxxx xxxxx souvisejí x rozvojem xxxx x kvalitou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx x tímto zákonem x xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx povinnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků x studentů x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx lze použít xx:

x) xxxxxx xxxx xx služby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c) x x) xxx xxxxx použít xxxxx xx úhrnné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx nákladů, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě prokazatelně x nutně xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx xx xxxxx pracovišti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §65 xxxx. 2, pokud byla xxxxxxx nákladů x xxxx xxxxxxx sjednána.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), xxxxx odpovídají druhům xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx 1; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pořízení x xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx s výjimkou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx činnost xxxx x školských zařízení, xxxxx nezřizuje xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženská xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního práva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) x rozsahu a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.31)

(5) Xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 hradí xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx osob.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, stravovaných xxxx xxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rejstříku.

§161

Xxxxxxxxxxx mateřských xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, konzervatoří, xxxxxxx xxxxxxxxx škol, základních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx družin xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx svazky xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vyhlásí xx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx ve Věstníku

a) xxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx svazkem obcí

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle nařízení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx zákoníku xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §133 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, pojistného xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, které platí xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx, x xxxxx výši xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x sociálních potřeb (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu60) (xxxx xxx "úvazek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxxxx xxxx průměrnou roční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx podle zákoníku xxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 1 xxxx. b),

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxx vykonávanou xx xxxxxxx dohod x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx poměr a xx odstupné (dále xxx "xxxxxxx osobní xxxxxxx"), jakož x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xx 1 xxxxx pracoviště xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxx x x xxxxxxxxx škol x xxxxx xxxxx vzdělávání xx 1 xxxxx x oboru xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx xx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx; dalším xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxx, které x xxxxx pracovištěm prostorově xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx stavebně xxxx technicky, ani xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "další pracoviště"),

4. xxxxxxxxx jako xxxxx xxxx výdajů státního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx související x adaptačním obdobím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61) připadající na 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxx k normativům xx 1 třídu x oboru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx 1 xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle bodu 3 xxx xxxx xxx denní xxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx x) bodu 1,

2. xxxxxxx x) xxxx 2,

x) xxx xxxxx odborné školy xxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxx roční xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na platy x xxxxxxx osobní xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. normativy xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx připadající xx 1 xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, na 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx školy x xx 1 xxxxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxx programu,

3. opravné xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxx xxxx xxx xxxxx formy xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 2 pro xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx státního rozpočtu xx xxxxx výdaje xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

1. normativy xxxx xxxxx xxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx další výdaje xxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pro xxxxxxxx xxxxx, základní xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx obcí normativy xxxx roční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx, 1 žáka xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 1 žáka xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 1 xxxx xxxx 1 xxxx ve xxxxxx xxxxxxx, 1 žáka x xxxxx formě xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxx financovaný xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxx v xxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx 1 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx počtu xxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxx. Vláda xxxx xxxx nařízením xxxxxxxx xxx základní xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx zřizované xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx přímé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxx xxxx činnosti vykonávají.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx finančních xxxxxxxxxx na kalendářní xxx jako součet

a) xxxxxxx xxxxxx platových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků62), xxxxx x povinných xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 1 a 2 x xxxxxxx b) x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx koeficientů podle §161c xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a) xxxx 4, xxxx. x) xxxx 5 x písm. d) xxxx 2 x xxxxx jednotek, na xxxxx xxxxxxx normativy xxxxxxxxx,

x) součinů normativů xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx 3, písm. c) xxxx 1 x 2, písm. d) xxxx 1 a xxxxxxxx 1 xxxx. x) x počtu xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx normativy připadají,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx na 1 třídu v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 1 žáka x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx střední xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx formách xxxxxxxxxx x opravných koeficientů xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 5,

x) součinů normativů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 a xxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxx vzdělávání než x denní xxxxx x opravných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 3,

x) součinů xxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 x počtů xxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x opravných koeficientů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 4, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §161c xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx, na které xxxxxxx xxxxxxxxx připadají.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtům xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 a podle §161c xxxx. 2 xxxx. c).

(5) Krajský xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx prostředků stanovenou xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx všech jednotek xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zjištěné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxx xxxx rozpis xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a kritéria xxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které musí xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§161x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxx zřizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx výchovná x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx normativy jako xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xx

x) 1 rodinnou xxxxxxx xxxxxxxx domova,

b) 1 lůžko kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxx školského xxxxxxxx pro preventivně xxxxxxxxx xxxx,

x) 1 xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Krajský úřad x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výdaje xxxxxxx x §160.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§161x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x §161 a 161a, a xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx družin xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx, žáka x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx formě vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlásit x xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxx koeficienty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Krajský xxxx v souladu xx zásadami stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) rozepisuje xxxxxxxxxxxxxxx krajských normativů x poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výdaje uvedené x §160.

§161x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými xxxxx xxxx xxxxxx obcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx Věstníku

a) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx63),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k normativům xxxxx §161 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 x xxxx. x) xxxx 2 zohledňující xxxxxxxxxx xxxx x oddělení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §161 odst. 1 písm. x) xxxx 2 x xxxx. x) bodu 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x konzervatořích x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx jednotlivých xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx předkládání xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členění xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich stanovení, xxxxxxxx výkonu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mezi ukazateli x jednotkami xxxxxx, xxxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx zvýšení x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx počty hodin xxxxx pedagogické xxxxxxxx x mateřské škole x xxxxxx družině xxxxxxxxx krajem, obcí xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x maximální xxxxx xxxxx výuky x přípravných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx třídách přípravného xxxxxx základní školy xxxxxxxxx financované xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx x §160 xxxx. 1 xxxx. x) x d) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x §161 xxxx. 1 tak, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 odpovídala x xxxxxxxx xxxxxxx na 1 úvazek xxxxxxx xxxxxxx 130 % xxxxxxxx hrubé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářství.

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §161 xxxx. 3 x 4,

x) xxxxxx xxxxxxx výdajů xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx republikových xxxxxxxxx xxxxx §161a xxxx. 1 x §161b odst. 1 x xxxxx jednotek, xx které xxxx xxxxxxxxxxx normativy připadají, x

x) xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx případů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 5, §161a xxxx. 2 a §161b xxxx. 2; xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §170 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxxxx sdružuje pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx svazkem obcí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx normativy xxxx xxxx přímých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo svazkem xxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x).

(8) Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §170 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrhy xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx 7 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí.

(9) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §161 xx 161c xxxxxxx xxxx následně xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, školní xxxxxxx, střední xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zřizované xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx obcí předkládají xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(11) Xxxxxxx úřad xxxxxxx správnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 10 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx podle §28 xxxx. 5.

(12) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a školskými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 10 x dále xxxxxxx xxxxxxxxx údajů předávaných xxxxx §28 xxxx. 5.

§162

Xxxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zřizovány státem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx registrovanými xxxxxxxx xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní školy6), xxxxxxxx prostředky xx xxxxxx xxxxxxx x §160 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx podle §160 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a formách xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx64), uvedeného xx školních xxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx povoleného xxxxx dětí, xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx objem xxxxxx xxxxxxxxx x §160 xxxx. 1 xxxx. x) připadajících xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dané xxxxxxx službě x xxxxxxxx xx ve Xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxx xx činnost xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx, svazek xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx6).

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícím xxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, obcí, svazkem xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx církevní xxxxx6), xxxxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx31) a kontroluje xxxx xxxxxxx.

§162x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxx vyučovacích xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu vyúčtování xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx využití x xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§162x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x účinností od 1.9.2018

§163

Xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx xxx xxxxx x školská xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prokazatelných xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxx §113c

x) krajskému xxxxx na zvláštní xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které nezřizuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx církve xxxx náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx xxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxx;6) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiděluje právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxxxx kraje,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanoví výše xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x částečné xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx svazky xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x průběhu roku xx souhlasem vlády xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, x xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx a kritéria xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x

x) účel, xx xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx použít, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx právnickým xxxxxx poskytnout.

XXXX PATNÁCTÁ

ŘEDITEL XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX RADA

Ředitel xxxxx x školského xxxxxxxx

§164

(1) Xxxxxxx školy x xxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx to, xx xxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a školských xxxxxx,

x) vytváří xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx opatření,

e) vytváří xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx podle tohoto xxxxxx zřizuje,

f) xxxxxxxxx, xxx osoby uvedené x §21 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx studenta,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjišťování výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx žáky xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, projednává x ním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxx. Xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pedagogické xxxx přihlédne. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§165

(1) Ředitel xxxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx zřizuje xxxx, xxxx, obec xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx provozu xxxxx x školského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 163 x souladu x xxxxxx, xx který xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx a školského xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

x) zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx nebo studenta xx vyššího xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §34 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35, xxxxxxxx xxxxxx do přípravného xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx podle §48a, xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §47,

x) xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx podle §37,

x) xxxxxxxxx žáka do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46, xxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, převedení xxxx do jiného xxxxxxxxxxxx programu xxxxx §49 xxxx. 2 x zamítnutí žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxx xxxxx §55 odst. 2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §59 x následujících, vyšší xxxxxxx xxxxx podle §93 a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx §88,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx vzdělání, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 a 97,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x základním xxxxxxxxxx podle §55 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vyloučení xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 x 4,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání podle §70 x 100,

k) xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 x xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34b.

§166

(1) Ředitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38) xxxx xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xx ředitelem xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vykonává. Xxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx nebo vedoucím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx činnosti ředitele xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx, ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedoucího xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zřizovatel xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxx práce xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx vyhlásit xx xxxx xxxxxxxx xxxxx konkurs; x xxxxxxx xxxxxxx odvolá xxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odvolá xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx školní xxxxxxxx xxxx školské xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkurs a xxxxxxxx ředitele xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx svazkem obcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) pozbytí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx xxxx školského xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx studia x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2), xxxx

x) organizačních xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Ředitele xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx x vedoucího xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx její xxxxxxxx xxxx zřizovatel odvolat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, úkolů x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ředitele, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx inspekční xxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce xxxxx §174 xxxx. 14,

x) pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx rozvázání pracovního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx odvolanému xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělku.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx místa uvedená x xxxxxxxx 2 x 11 a xxxxxxxx pro sestavování, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx konkursních komisí.

(8) Xxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxx xxx, xxx splňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2). Xxxx osoba je xxxxxxxxx xxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx daná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx období xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx prodlužuje x dobu, po xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxx funkce.

(10) Xxxxx xxxxx xxxx školské xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(11) Xxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx překážka x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxxxx nebo rodičovská xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxx xxxxxxxxxxx konkursního řízení xxxxxxxx xxxxxxxx školy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x práci xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 let; xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx jmenování xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx zřizovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx konkursního xxxxxx.

Xxxxxxx rada

§167

(1) Xxx xxxxxxxxxx, středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx školská xxxx. Školská xxxx xx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx více xxxxxx xxxx, je xxxxx zřídit xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zřizovatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx její xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx školské rady xxxxxxx zřizovatel, třetinu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx pedagogičtí xxxxxxxxxx xxxx školy. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xx školách, xxxxx xxxxxx xxxxxxx státem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zřízeny x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx školy.

(3) Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx zvolen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx školské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilých xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx jmenován xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx školy.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx voleb xx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo zletilí xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx základě opakované xxxxx, xxxxxxx zbývající xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx školy.

(6) Funkční xxxxxx členů xxxxxxx xxxx xx tři xxxx.

(7) Xxxxxxx rada xxxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxx; xxxxxxxx školské xxxx xxxxxxx její xxxxxxxx, první zasedání xxxxxxx xxxx svolává xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx zúčastnit xx xxxxxxxx xxxxxxx rady xx vyzvání jejího xxxxxxxx. Školská xxxx xx xxxx prvním xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx svého xxxxxxxx. X xxxxxxx jednacího xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxx školské xxxx xxx konat, požádá-li x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxx xxxxx školské xxxx, která je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx volby xx xxxxxxx rady se x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx být volený xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx členem xxxx xxxxxxxxx funkčního období x xxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 9 xxxx. x) xx x) x x). Xxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x funkčním xxxxxxx xxxxx školské xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx volbách.

(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx písemným xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx rukou předsedy xxxxxxx xxxx,

x) vznikem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx,

x) x xxxxxxx opakované xxxxxxxxxx neúčasti xx xxxxxxxx xxxxxxx rady, xxxxx xxx stanoví xxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxx, xxx byl xx funkce xxxxx xxxxxxx rady zvolen xxxx člen x xxxxxxxxxxx volbách xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx xxxxx,

x) xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x zákonných zástupců xxxxxxxxxxx žáků, xxxx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§168

(1) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňování,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx školní xxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborných školách xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách,

e) xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, x navrhuje xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České školní xxxxxxxx,

x) podává xxxxxxx x oznámení xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, orgánům xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx školství x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx vyhlášení konkursu xx ředitele xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx, xxxxxxx k dokumentaci xxxxx. Informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx17) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školské xxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Poskytování xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. b) až x) rozhodne xxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx školy. Xxxxx školská xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx. Opakovaného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx schválen xxx xxx opakovaném xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx rada xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx 1 xxxxxx xx xxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx svazkem xxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

XXXX ŠESTNÁCTÁ

MINISTERSTVA X XXXXX XXXXXX INSPEKCE

Ministerstvo

§169

(1) Xxxxxxxxxxxx vedle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxx výkon xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odpovídá za xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x ochranné výchovy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1a) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx děti x žáky xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků.

(3) Ministerstvo xxxx zřizuje x xxxxxxx

x) mateřské, xxxxxxxx x střední školy x vyučovacím jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených v §14, pokud je xxxxxxx xxxx, svazek xxxx nebo xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx činnost xx upravena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zrušovat xx.

(5) Xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 jako xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zřizovací xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové organizace, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx x x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je vydání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Ke změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx listině.

(8) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zároveň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v případě xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která jím xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zrušované xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx nerozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx zrušované xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přechází xxxx práva x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx xxxx uzavřít pojištění xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na věcech, xxxxxx x zdraví xxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

§169a

(1) Ministerstvo zřizuje Xxxxxxx zřizovací xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) název Xxxxxx x xxxxxxx x §80 odst. 2 a jeho xxxxx,

x) xxx, xxxxx x rok xxxxxx Xxxxxx,

x) vymezení xxxxx, xxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centru xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jmenuje x x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx-xx xx Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx36) xxxxxxxxx.

§169x

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx4) x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §169, xxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, jímž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, sloučení xxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nově vznikající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, a xx-xx xxxxxxx nástupcem xxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx sloučení.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx její xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x vykonávat xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 5.3.2009

§169c

Vznik, xxxxx x xxxxx státní příspěvkové xxxxxxxxxx podle §169 xx 169b xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Věstníku x x Xxxxxxxxx xxxxxxxx České republiky. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxx vzniku, xxxxx xxxx zániku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

§170

Xxxxxxxxxxxx

x) zajišťuje a xxxxxxx xxxxxxxx správnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze státního xxxxxxxx, z Xxxxxxxxx xxxxx x prostředků xx zahraničí poskytnutých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a následnou xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,40)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx41) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přidělovaných xxxxx §160 odst. 2 x 3, §161 xxxx. 5, §161a xxxx. 2, §161b xxxx. 2 x §161c xxxx. 7,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx41) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozpisů xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaných xxxxx §161c xxxx. 8,

x) xxxx udělovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx vzdělávání,

e) xxxx xxxxxxxx xxxxxx název xxxxxxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxx složkám státu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx s výjimkou xxxxxxxx xxxxxx.

§171

(1) Xxxxxxxxxxxx vyhlašuje x řídí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, organizace vzdělávání x pokusné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx vždy stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výsledků.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxx pověřené xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx textu xx počítači, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Státní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právnickou osobou xxxxx věty xxxxx x xxxxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zaměstnanci xxxx právnické osoby. Xx státní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kdo získal xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx podává xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx se xx xx také rodné xxxxx xxxxxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx. Dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx disciplíny je xxxxxxxxxx. Xx státní xxxxxxx xxx požadovat xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx disciplín jsou xxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xx státním zkouškám x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx uchazečů, xxx kterém xx xxxxx xxxxxx zkoušku xxxxxxxxxxx, nejvyšší xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její úhrady,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výsledků.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§172

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx a zrušuje xxxxxxx vojenské školy, xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxx a školská xxxxxxxx jim xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřizuje x xxxxxxx střední xxxxxxxxx xxxxx, vyšší xxxxxxx policejní xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vyšší odborné xxxxx požární ochrany x xxxxxxx zařízení.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx a školská xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx republiky.

(5) Xxx xxxxx a školská xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 vykonávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, krajského xxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 x §28, xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx, vedení školského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx školy a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x těch xxxxxxxxx, xxx je x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx středních xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxx ministerstvo.

(6) Ve xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem.

(7) Xxxxxxxx poměry pedagogických xxxxxxxxxx, žáků x xxxxxxxx xxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.42)

(8) Xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) x d), §74 xxxx. 8 písm. x), §167 x 168; ustanovení §24 xxxx. 1, §94, §102 odst. 4 xxxx první a §166 xxxx. 1 xxxx druhá xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřeně. Xxxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx54). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx vnitra a Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxxx §166 xxxx. 2 xx 11. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odborné policejní xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky ve xxxxxxxxx xxxxxx42) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Ředitelem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru42) nebo xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ke vzdělávání xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxxx x předchozím xxxxxxxxx zřizovatele; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxx školy x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxx xxx diplomatické xxxx xxxx konzulárním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx nevztahuje xxxxxxxxxx §7 xxxx. 6; xxxxxxxxxx §28 se xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx inspekce

§173

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxx x Praze x xxxxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xx věcech xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X čele Xxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx výběr, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§174

(1) Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x systémy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti se Xxxxx školní inspekce x předchozím souhlasem xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxx x úkolů, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx osob, kde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 a §96 odst. 2&xxxx;x x xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vzdělávání xxxx, xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx podmínky, xxxxxx x xxxxxxxx vzdělávání, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenských xxxxxx xx školách x xxxxxxxxx poradenských xxxxxxxxxx,

x) zjišťuje x xxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx40) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přidělovaných podle §160 xx 163.

(3) Xxxxx je xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 obydlí x není xxx xxxxxxx toho, kdo x xxx xxxxx, xx vstupem xx xxx, xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx škole, xxx xxx žák xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx případě Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx termín xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx. Xxxxxxxxx činnost xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žáka xxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 písm. x).

(4) Xxxxx školní xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §38a xxxx. 5 xxxx. x) xx x), §38a xxxx. 6, §38b xxxx. 1 xxxx. c) a x §38b xxxx. 2 písm. x) xx x).

(5) Inspekční xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektora.

(6) Xxxxxxxxx činnost se xxxx provádí na xxxxxxx podnětů, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxx xx působnosti České xxxxxx inspekce xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x). X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stížnosti x xxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxxxxxxx k dalšímu xxxxxx. Xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx inspekční xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), x) x d) xxx účely xxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx, která vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx xx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provést xxxx xxxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx případných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), x) xxxx x).

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx x cílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení je xxxxxxx účinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x studenta x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ze strany xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zveřejňuje.

(9) xxxxxxxx činnost vykonávají xxxxxx inspektoři, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přizvané xxxxx. Školním xxxxxxxxxxx xxxx být xxx, xxx xx vysokoškolské xxxxxxxx a xxxxxxx 5 xxx pedagogické xxxx pedagogicko-psychologické xxxxx. Xxxxxxxxxx pracovníkem xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nejméně 5 xxx praxe, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 20 xxx xxxxx. Xxxxx předpoklady xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx podle vět xxxxx a třetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy55) xxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x),

x) protokol x xxxxxxxx56) v xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) a xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxx zpráva x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11) Inspekční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávání a xxxx jména, příjmení x podpisy školních xxxxxxxxxx, kontrolních xxxxxxxxxx x přizvaných osob. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inspektoři x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy potvrdí xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xx 14 dnů xx jejím xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx zasílá Xxxxx xxxxxx inspekce bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx radě. Xxxxxxxxx zpráva včetně xxxxxxxxxx xx veřejná x xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx, xxxxx xx týká, x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx.

(12) Tematickou xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x inspekční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje.

(13) Výroční xxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vycházející z xxxxxxxxx činnosti za xxxxxxxxxxxxx školní xxx x zveřejňuje se xxxxxxxxxx v prosinci.

(14) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxx školského xxxxxxxx.

(15) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zjišťování údajů.

§175

(1) Osoby, u xxxxx xxxx provedena xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímá xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx nečinnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx inspektor xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx školský rejstřík, xxxxx xx výmaz xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx rejstříku.

(3) Xxxxxxxxxx §24 kontrolního xxxx se xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx řádem56).

§176

Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx konkursu xxxxx §166 odst. 3.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX ÚZEMNÍCH XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX

§177

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx školství vykonávají

a) xxxx,

x) kraj.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx zřizování x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x kraj xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxxxx xxxx x kraje, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) dostupnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx

§178

(1) Obec xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx školských xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x souladu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx47) nevzdělávají xx xxxxxxx zřízených při xxxxxx školských zařízeních. Xxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx plnění xxxxxxx školní docházky x základní škole xxxxxxxxx jinou xxxx xxxx svazkem xxxx.

(2) Xx území xxxx, xxxxx obce xxxx xx území xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx:

x) xx-xx x obci jedna xxxxxxxx škola zřízená xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx,

x) xx-xx x xxxx xxxx základních xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, stanoví xxxx školské xxxxxx xxxxxx závaznou vyhláškou,

c) xx-xx xx území xxxxxx xxxx jedna xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxxxxx obvodu xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx obcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxx jeho část xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxx xxx společný xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx plnění xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx pro xxxx xxxxx vytvoří nebo xx ně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxx nebo jinou xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx věty první xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx ně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy, a xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx danou xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x vymezení xxxxxxxxx obvodu pro xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy x odpovídajícím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx nestanoví xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §16 xxxx. 9 a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí.

(5) X xxxxx dopravní xxxxxxxxxxx48) xxxxx kraje xx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx školy, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx přesáhne 4 km.

§179

(1) Xxxx xxxx xxxxxx obcí zřizuje x zrušuje

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) mateřské x xxxxxxxx školy s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx škol, xxxxx zřizuje.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 3. Xx xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx předškolní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinou xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx vymezení xxxxxxxxx obvodu spádové xxxxxxxx školy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání dětí xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx §178 odst. 2 xx 4 xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx lesní xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 odst. 9.

(4) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx48) území xxxxx xx kraj xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxx 4 xx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx dále zřizovat x zrušovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx zřizuje xxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení.

§180

(1) Xxxx nebo xxxxxx obcí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxx zřizuje, x xxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §161 odst. 3 x 4, §161a odst. 2, §161b xxxx. 2, §161c xxxx. 7 x x xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxxxx obvod xxxxxxxxx území xxxxx xxxx, zabezpečují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx školském obvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x místem xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Obec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícím xxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení, které xxxxxxx, přispívat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx výdaje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Obec xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx zřizuje, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výdajů xx provoz x xxxxxxx x nimi xxxxxxxx vypořádání.

§180a

(1) Xxxx, xxxxx xxxxx uskutečňovat projekt xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x právnickými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §32a.

(2) Uzavírá-li xxxx smlouvu x xxxxxxxxxx osobou vykonávající xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tím, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx uzavírání smluv x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx zakázek21a).

§180a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Kraj

§181

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x zrušuje

a) střední xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, základní, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx a žáky xxxxxxx x §16 xxxx. 9,

x) základní xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx výchovná a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stravování xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xx podmínek xxxxxxxxxxx x §14,

x) jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx školy x vyučovacím xxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xx xxxxxxxx stanovených x §14,

x) xxxxxxx zařízení xxxxx §115 xx 120,

x) xxxxx x xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx zřizuje obec xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx prokáže xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§182

(1) Kraj xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost škol x školských zařízení, xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 3 a 4, §161a xxxx. 2, §161b odst. 2, §161c xxxx. 7 x z xxxxxx xxxxxx.

(2) Kraj může xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§182x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx zákonný xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx dítě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2,

3. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x povinné předškolní xxxxxxxxxx dítěte,

b) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx styku x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §60g xxxx. 5 xxxx §80b xxxx. 4, xxxx

x) xxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §174 xxxx. 2 písm. x), x) x x) ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx 5&xxxx;000 Kč. Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) lze uložit xxxxxx xx xx 500&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx xx 50&xxxx;000 Xx.

(3) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) v prvním xxxxxx projednává ministerstvo.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x prvním stupni xxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx. Xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx vybírá x xxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, §74 xxxx. 9 xxxx. x), §80a xxxx. 4, §82, §90 odst. 12, §102 xxxx. 9, §172 xxxx. 9 x §176.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x přijetí xx vzdělávání, x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x každého uchazeče. Xxxxxx xx zveřejňuje xx veřejně přístupném xxxxx xx xxxxx x x případě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx školy xxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, a to xxxxxxx xx xxxx 15 xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx vyhovuje xxxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nadřízeného správního xxxxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxx rozhodování podle §165 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx plní úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o právech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx x souladu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx nezletilého žáka.

§183x

(1) Obce a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx49) na xxxx rok.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, je xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxx x xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx49) oprávněno využívat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, žáků x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxx x xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx, státní xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx povinné školní xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§183x

(1) V xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx smluvního xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru.

(2) X xxxxx xxxxxx xx xx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx se rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vztahují xxxxxxx.

(3) Xxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezident x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx49d),

x) dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie49e), xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uděleno xxxxxxxx k xxxxxx13),

x) xxxxx, xxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníka dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenta x Xxxxxxxxx společenství na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxx, které xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx62).

(4) Osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx pobyt xx xxxxx České republiky xx nositele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rodiny49f), xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nositel xxxxxx xxxxxxxxx.

§183x

Xxxxx získané xxx xxxxxxxxx předpokladů uchazeče xx vzdělávání xxxxx §5961, xxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §74, 78 x §174 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, neposkytuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx60), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů,

b) xxxxxx x formě xxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zjišťování,

c) připravovaných xxxx používaných nástrojích xxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání.

§183x

Xxxxxxx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o zkouškách xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx zkouška,

b) klíče xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xx xx xxxxx do 1 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx v členění xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a to xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx xxx možnosti xxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxx, xx xxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx souladu x xxxxxxxx předpisy, x xx xx xxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§183x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

§184

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x konzervatoři, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu50), xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx náhrada xxxx xxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužije §206 xxxx. 3 x 4 zákoníku práce. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost školy, xx které xx xxxxxxx konají, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx cestovní xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x části xxxxx zákoníku xxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxx pracoviště xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx.

(2) Xx výkon xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx absolutorium x xxxxxxxxxxxx x absolutorium, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx x pravidla xxxxxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Činnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx x právnické osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x níž je xxxx funkce xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úkonem x xxxxxxx xxxxx50), xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. Členům Xxxxxxxxxxx komise xxxx xxx dále xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§184x

Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx osobní přítomnosti xxxx, žáků x xxxxxxxx ve xxxxxxx

(1) Xxxxx z důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví není xxxxx osobní přítomnost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x odloučeného xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx které se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, poskytuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx, žákům xxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx způsobem.

(2) Vzdělávání xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školního vzdělávacího xxxxxxxx x míře xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Děti, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výjimkou žáků xxxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxx studenta xxx xxxx vzdělávání.

(4) Xxx řešení xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx zákona, anebo x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx

x) xxxxxxx termíny xxxx lhůty xx xxxxxxx xxxx lhůt xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx způsobilo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx by xxxxxxxx nezanedbatelné xxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx na xxx úřední xxxxx x zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxxxxxxx xxx bezodkladně xxxxx xxxx xxxxx.

§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.8.2020

Přechodná xxxxxxxxxx

§185

(1) Xxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích programů xxxxxxxxx školy xx 1. xxxx, xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxxx 2 let xxx xxx jejich xxxxxx, a to x účinností xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx od xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxx §46 odst. 2 x od xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů schválených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx průběhu x při xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxx zákonem, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Učební xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx programy pro xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 7 xxx xx xxxxxx xxxx účinnosti. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxx školního xxxx 2011/2012. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx postupují xxxxx xx 1. xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx akreditaci a xxxxxx xx školského xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx škola xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx speciální xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxxxxx učiliště, xxxxxxxxx, xxxxxxx odborná xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx učiliště x xxxxxxxxx škola xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo zpracuje xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jej xxxxx do 31. xxxxxx 2005. Krajské xxxxx zpracují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x kraji podle xxxxxx zákona x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 31. března 2006.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčeny.

(6) Xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §58 xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2 xxxx 3 let denní xxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §58 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx střední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Vyšší odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx §61 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osmiletého xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2005/2006, x xx xxxxxxxx prvním xxxxxxxx.

(8) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx ukončit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Žáci, xxxxx xxxx řádně xxxxxxx střední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010, xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2009. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx řádně xxxxxxx vyšší odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, konají xxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx rada xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx 1 roku xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx rady podle xxxxxx zákona vykonává xxxx xxxxxx rada xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx ověřování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx národnostní xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx v síti xxxx, předškolních zařízení x školských xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zrušit xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 odst. 2 x 3.

(12) Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "síť xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "školský xxxxxxxx". Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "předškolní xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "mateřská xxxxx". Xxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "střední vzdělání x xxxxxxx xxxxxx". Xxx jsou ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx střední xxxxxxxx", nahrazují xx xxxxx "střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou". Xxx xxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx".

(13) Do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektora xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(14) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx činnost xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2004 se postupuje xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(15) Právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x posledním roce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky k xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §34 xxxx. 4 x povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxx xxxx umístěné xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §179 xxxx. 2 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx roku 2005/2006.

(16) Xxxxxxxx xxx vyučování xxxxxxxxxxx stanovená x §15 xx xxxxxxx xxxxxxxx školním xxxxx 2005/2006.

(17) Podle §28 xxxx. 2 xx 5 se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx roku 2005/2006. Xx xx xxxx xx na xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx x školských zařízení xxxxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx. Xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx činnost xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxx x xxxxx xx statistických xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(18) Xxxxxxxxxx §42 se xxxxxxx xx pro xxxxxx xxx 2005/2006. Do xx doby se xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx docházky.

(19) Xxxxx §51 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2005/2006.

(20) Xxx přijímacím řízení xx prvního ročníku xxxxxxxxxx v oborech xxxxxxxx x talentovou xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2005/2006 xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x zavedení pokusného xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxx oborech xxxxxxx 82 Umění, xxxxx umění a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výroba x.x. 28127/97-71.

(21) Zkrácené xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxx xxxxxx podle §84 a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou xxxxx §85 xxx xxxxxxxxxxxx xx školního xxxx 2005/2006.

(22) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx rok 2005/2006. Xx xx xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(23) X případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx studentem xxxxx, xxxxxxxx-xx úspěšně absolutorium, x to:

a) v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vzdělání x xxxxx 3 xxxx xxx 30. června xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3,5 roku xxx 31. xxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(24) Xx xxxxxxx xxxx 2008/2009 xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx §82 xxxx. 2 věty xxxxx xx xxxxx a §82 odst. 4.

§186

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zapsanými xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38) xxxx povinni xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx souladu x tímto xxxxxxx x xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2006. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx s xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006. Ustanovení §151 xx použije xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxx 2006, xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §147 odst. 1 xxxx. a) xx e), x) xx x) první xxxx xxxx a x) xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2006.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zařazení xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx x zařazení x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení x x xxxxxxxx ze xxxx škol, předškolních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx a které x xxxxxxx s §143 vede x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x období xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 30. xxxxx 2005, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxx rozhodnutí týkajícího xx příslušné školy xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a dokladů.

Xxxxx xxxxxx formy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§187

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, předškolních zařízení x školských zařízení xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Změnou xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezaniká xxx xxxxxxxxxxxx její xxxxx x povinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§188

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx právních xxxxxx x majetku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §140,

x) xxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxx z obchodního xx jiného rejstříku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx-xx tam xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) O xxxxx xxxxxx formy na xxxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxx orgán xxxx ta xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx právnické xxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx xxxxx xx společníci xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx obchodního zákoníku xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxx právní formy. Xxxxxxxxxx §69d odst. 2, 4, 7, 10 x 11, §69f xxxx. 1, 4, 5 a 6, §69g xxxx. 1 a 2, §254 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx osobu xx x společnosti s xxxxxxx omezeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tří xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx valné xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx hromady či xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§189

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxx xxxx změnit xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou osobu x xxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Měla-li xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx dni výmazu x xxxxxxxxxx rejstříku. X obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxxxxxxxxx.

§190

(1) Statutární orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx právní xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx lhůtě xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx právní formy, xxxxx xxxxxx být xxxxx do rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxx x xxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zapíše xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dni, x xxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která změnila xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x obchodního xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx také forma, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxx právní formy.

(4) Xx 30 xxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zápisu xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob podá xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zápis xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnických osob. X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx a rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxx změně xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob zapisuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, příjmení, místo xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxx, pokud xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, a xxxxx xxxxx ředitele, bylo-li xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Statutární orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxx změny xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, x němuž xxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx. Provedení xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, která xxxx zřizována xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx §136 xxxx. 1 písm. b) x x) xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

Zrušovací xxxxxxxxxx

§191

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 171/1990 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx č. 522/1990 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., o soustavě xxxxxxxxxx x středních xxxx (školský zákon), xx xxxxx zákona x. 171/1990 Xx.

4. Xxxxx č. 134/1993 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx základních a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx. a xxxxxx x. 522/1990 Xx.

5. Zákon č. 190/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx základních x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Xx. a xxxxxx x. 134/1993 Sb., xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 564/1990 Xx., x státní xxxxxx a xxxxxxxxxx xx školství, a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 76/1978 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 31/1984 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 390/1991 Xx.

6. Xxxxx č. 182/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních škol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 256/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 29/1984 Xx., o soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 390/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx zařízeních a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 564/1990 Xx., o xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Xx.

8. Zákon č. 138/1995 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Xx., o soustavě xxxxxxxxxx x středních xxxx (školský zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx č. 171/1990 Xx., xxxxxx č. 522/1990 Xx., xxxxxx x. 134/1993 Xx., xxxxxx č. 190/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 49/1994 Xx. x xxxxxx x. 256/1994 Xx., x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 31/1984 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 390/1991 Sb. x xxxxxx x. 190/1993 Xx.

9. Xxxxx č. 19/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 76/1978 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxx č. 31/1984 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x státní xxxxxx xx školství x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady o xxxxxxxxx zařízeních.

12. Zákon č. 390/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13. Zákon č. 564/1990 Sb., x xxxxxx správě x samosprávě xx xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 181/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

15. Xxxxx č. 139/1995 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 564/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 190/1993 Xx. x zákona x. 256/1994 Sb.

16. Xxxxx č. 284/2002 Sb., kterým se xxxx xxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

ČÁST XXXXXXX

XXXXXXXX

§192

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005, x xxxxxxxx ustanovení §20 xxxx. 3, 5 až 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení, x x výjimkou xxxxxxxxxx §77 xx 79, §80 xxxx. 3 xx 10, §81 odst. 1 xx 8 x §82 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2009.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Gross x. x.

Xx. II

Přechodné ustanovení x xxxxxx X

Xxxxx x školská zařízení xxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem spravedlnosti xxxx součásti organizační xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx od xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx doloží Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx uvedené x §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxx. i) xx x) první xxxxx xxxx, x xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 624/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx podle §78 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2009, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2012, a xx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou xx xxxxxxx xxxx 2011/2012, x xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2009/2010 x 2010/2011, pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kalendářním xxxx 2012.

2. Xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2009/2010 xxxx 2010/2011, může xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyka xxxxx §78 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx 1. září 2009, xxxxxxx x matematiky xxxxx §78 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. X xxxx 2 xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxx §78 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxx 2009, xx xxxxxxx xx 1. xxxx 2011.

4. Pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx školním xxxx 2009/2010 xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zkouškám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx s §185 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxx x §79 xxxx. 1 xxxxx xxxxx zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx zřídí Centrum xxx zjišťování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §169a xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx 1. xxxxx 2009 x x xxxxx dni xxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxx.

2. Centrum xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve formě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §80 odst. 2 xxxxxx č. 561/2004 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx xxx 1. xxxxx 2009 zaniká. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky, x xxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Centrum, x xxxxx a povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009 xx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1. K xxxxx xxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxx státu, xxx xx Xxxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxx vést x xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 49/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §77 xx 83 xxxxxx č. 561/2004 Xx., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roce 2010/2011. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §185 xxxx. 9 zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2009 Xx. s xxxxxxxxx od 30.10.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxx, x xxx xxxxx žáci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 561/2004 Sb. xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x povolením xxxxxxx x xxxxxxxxx dni.

2. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx školách xxxxx xxxx 1 se xxxxxxxx §38 xxxx. 3 xx 6 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Povinnosti xxxxx §38a xxxx. 6 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx, v níž xxxxx xxxx plnit xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 561/2004 Xx. xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xx tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 1 se xxxxxxxx §38b xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, řediteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx její xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §166 xxxxxx x. 561/2004 Xx. nepřetržitě

a) xx xxxx xxxxx xxx 6 let, xxxxx výkon práce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucího zaměstnance xxxx 31. xxxxxxxx 2012,

x) v xxxxxxx 3 až 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místě vedoucího xxxxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2013,

c) po xxxx xxxxxx xxx 3 xxxx, xxxxx xxxxx práce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2014.

Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, do 30. xxxxx 2013. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. lednu 2015 x platí x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poprvé xxxx 1. xxxxxx 2015. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx 2013 x 2014 se použijí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Žáci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx maturitní zkoušky xxxxxx x xxxx 2011 nebo 2012 x xxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxx zákona. Pro xxxxxxxx a náhradní xxxxxxx xx x xxxx 2013 a 2014 použijí katalogy xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vyšší xxxxxx obtížnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zkoušce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx žáci xx mohou x xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx přihlásit buď xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zkoušky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 9.11.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx studenty podle §16 odst. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx zákonem x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x 1. xxxx 2016. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx nebo studenta xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx do xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx uvedení x §16 xxxx. 9 zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx školy x xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx studenta x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nejvhodnějšího xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2016.

2. Podle §28x a §183a xxxx. 8 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2016.

3. Xxxxxxxx zpětvzetí zápisového xxxxxx xxxxx §60a xxxx. 7 zákona x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x přijímacích řízeních xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2015/2016 pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

4. Xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx. xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §123 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx vztahuje xxxxxx xx děti, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx 2015/2016.

6. Xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve xxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx x §183a xxxx. 12 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2015. X zápisu xxxx xxxxx v xxxxx ve školském xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

8. Xxx xxxx 2017 xx 2019 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podpůrné xxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxxx normativům na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxx, xxxx a xxxxxxxx.

9. Pracovní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení na xxxx určitou 6 xxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx mění xx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx pracovní xxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, že xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §166 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; xxxx trvání xxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xx započítává xx xxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení.

10. Řízení xx věcech uvedených x §165 xxxx. 2 xxxxxx ředitelem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stát, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx vzdělávání podle §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx povinné xx 1. září 2017.

2. Zrušen právním xxxxxxxxx č. 284/2020 Sb.

3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx §78a xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx s §144 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30. listopadu 2016.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2019 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx vyhlásí x zveřejní xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx školy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dítě, xxxx xxxx xxxxxxxx uvedeného x §16 odst. 1 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 27/2016 Xx.

3. Xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příplatků podle xxxx 2 a xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příplatky xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 3 xxxxxx č. 563/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozepisuje x xxxxxxxxx krajský úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se poskytují xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 27/2016 Xx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Má-li xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xx 25. xxxxxx 2020 a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x maturitní xxxxxxxx xx 30. xxxx 2020, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx práce nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xx-xx xxxxx xxxxx náhradní xxxxxxx xxxxxx xxxxx zkoušky, xxxx opravnou nebo xxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx podle zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxx 2024/2025 xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2024. Xxxxx ředitel xxxxxxxxx nezmění, xxxxxxxx xx dané xxxxxxxxx xx vyhlášení xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpřístupněn xxxxxxxxxx xxx 15. xxxxx 2024.

3. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx středního xxxxxxxx xxx talentové zkoušky xxxxxx xx 31. xxxxx 2024 xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxx x důsledku podle xxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxx podat přihlášku xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx §60a zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 1. února 2024.

5. Xxxxxxx střední xxxxx x xxxxxx středního xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do 30. xxxxxxxxx 2023 xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx 27. února 2024 do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) kteří xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx středního vzdělání x talentovou xxxxxxxx xxxx xx konzervatoř xx 30. xxxxxxxxx 2023, x

x) x xxxxx není údaj x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou x xxxxxx dni x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx údaje x xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx první dvě xxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 30. listopadu 2023.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxx konzervatoře xxxxxxx x přihlášce na xxxxxx místě xxxxx xxxxxxx 28. xxxxx 2024. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxx nepotvrdí, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2023, xx právo xxxxxx pořadí všech xxxxx, do xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx 15. března 2024 xxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxx §60a xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx kterého xx přihlásil. Ředitel xxxxx, jejíž xxxx xx uvedený xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx informace o xxxxx pořadí oborů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nepodá, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5.

8. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx x pořadí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informaci x xxxxx xxxxx xxxx 7. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obdrží xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přijímacím xxxxxx.

9. Xxxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vzdělání x talentovou xxxxxxxx x konzervatoře se x xxxx 2024 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

10. Xxxxxxx xxxxx s oborem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravou, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxx 2024 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx číslem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx 2024/2025, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx uchazeč bude xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 421/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Informace

Právní xxxxxxx x. 561/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §20 odst. 3, 5 až 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.11.2004, a s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §77 xx 79, §80 xxxx. 3 xx 10, §81 xxxx. 1 xx 8 x §82 odst. 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2009.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

383/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2005

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a existenčním xxxxxx x xxxxxx x pomoci x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

158/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 383/2005 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

161/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

179/2006 Xx., x ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 5.5.2006

342/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

624/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 30.12.2006

217/2007 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008

343/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

58/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.2.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

242/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 4.7.2008 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2009

243/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

306/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

317/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 103/2008

384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/98 Xx., o xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

49/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 5.3.2009, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

378/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.10.2009

427/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx na území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Sb., x Xxxxx práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

331/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 14.11.2011

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx zákonů související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

472/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §123, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.9.2012

53/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2012

333/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx školských zařízeních x o změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2012

370/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.11.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

241/2013 Sb., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.8.2013

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního řádu

s xxxxxxxxx od 1.5.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

82/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném vzdělávání (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.9.2015 x 1.9.2016

99/2015 Xx., xxxxx XX ze xxx 27.1.2015 xx. xx. Xx. XX 16/14 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 375/2011 Xx., x §34 odst. 5 xxxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 13.5.2015

178/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2017, 1.9.2017, 1.9.2018 x 1.9.2020

230/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

101/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2018 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 5.4.2017, 1.9.2017 x 1.9.2020

222/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.8.2017

167/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx xx. II, xxxxx nabývá účinnosti 1.9.2020

46/2019 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2019

224/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.7.2019 xx. zn. Xx. XX 34/17 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §148 odst. 3 xxxx. a) xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx zákona x. 472/2011 Xx. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 20.9.2019

284/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 178/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2020 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 11.7.2020 x 1.10.2025

349/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 25.8.2020

403/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx výstavby dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

288/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 22.6.2021 xx. xx. Xx. XX 93/20 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx §16 xxxx. 4 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 30.7.2021

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 283/2021 Xx., stavební xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

183/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

421/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx příslušníků jiných xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx a o xxxxx dalších xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 562/2004 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
4) §54 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
7) Například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/2001 Xx., x právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
9) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx.
10) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 3/2002 Xx.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11x) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13a) Xx. 10 xxxx. b) směrnice Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obdrželi xxxxx x nedovolenému xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
13x) Xx. 12 xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx zemí xxx xxxxx vědeckého xxxxxxx.
13x) Xx. 23 xxxx. 2 x xx. 27 směrnice Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o minimálních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx z xxxxxx xxxxxx potřebuje mezinárodní xxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany.
13d) Xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES ze xxx 27. ledna 2003, xxxxxx xx xxxxxxx minimální xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x azyl.
13x) Xx. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2001/55/ES ze xxx 20. xxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro poskytování xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx hromadného přílivu xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rovnováhy mezi xxxxxxxxx státy xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Zákon x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Zákon č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 221/2003 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
15) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) Například §50 x 52 xxxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx řádu.
19) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání xxxxxxxx symbolů Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
20) Zákon č. 97/1974 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pro posuzování xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
21) Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21a) Xxxxx č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21b) Xxxxxxxxx xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
22x) §26 xxxx. 2 xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx XXx zákona č. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) §30 x násl. x xxxxx XX xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxx.
24a) Xxxxxx x statutu Xxxxxxxxxx xxxx, přijatá x Xxxxxxxxxx dne 21. xxxxxx 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).
25) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
25x) §4 xxxx. k) zákona x. 101/2000 Xx.
26) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
26a) Zákon č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí xxxx osoby bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, která x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, a x obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
26a) Xxxxx č. 179/2006 Sb., o ověřování x uznávání výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.
26x) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 322/2006 Xx.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x provedení xxxxxx o xxxxxxxx x tlumočnících, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Xx. 27 xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx třetích xxxx xxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxx důvodů potřebuje xxxxxxxxxxx ochranu, x x obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
28) Xxxxxxxx č. 77/1981 Sb., o zdravotnických xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
29) §26 xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních z xxxxxx.
30) Xxxxxxxx č. 531/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
31) Zákon č. 306/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx soukromým školám, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) §826 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 510/2002 Xx.
34) Xxxxx č. 563/1991 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 504/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
34x) Například §16 xxxxxx x. 109/2002 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) §14 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx.
35x) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
35x) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 218/2000 Xx.
38) §54 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) §26 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§27 xxxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §30 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/2002 Xx.
§61 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxx č. 313/2000 Xx.
42) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.
Zákon č. 221/1999 Sb., x vojácích z xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
44) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §30 xxxxxx x. 218/2002 Xx.
46) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §12 xxxx. 2, §13 xxxx. 5 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) §2 xxxxxx x. 194/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů.
49) Zákon č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
49x) Xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenty.
49a) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49b) Zákon č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx.
49x) Xx. 11 xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. §83 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
49e) Čl. 21 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
49x) Xx. 14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxx 2003/86/ES xx xxx 22. září 2003 x právu xx xxxxxxxx xxxxxx.
50) §203 xxxxxxxx xxxxx.
51) Zákon č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) Směrnice Xxxx 2009/50/ES ze xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx za xxxxxx xxxxxx zaměstnání vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění zákona x. 427/2010 Xx

53) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x povolání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) Například §30 xxxxxx x. 218/2002 Xx.

56) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

57) §31 x 35 xxxxxx x. 89/2012 Sb., občanský xxxxxxx.

§6 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

58) Xxxxxxxxx xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

59) §227235 xxxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

60) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60) Nařízení xxxxx č. 75/2005 Sb., o stanovení xxxxxxx přímé xxxxxxxxx, xxxxx výchovné, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

61) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x pedagogických pracovnících x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) Příloha č. 9 xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

62) Čl. 23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/36/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x podmínkách vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx sezónní xxxxxxxxxx.

63) Xxxxxxxx č. 27/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.

64) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 109/2002 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) §44b xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Vzhledem x xxxx, že novely x. 161/2006 Sb. x účinností xx 27.4.2006, x. 179/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.5.2006 x x. 342/2006 Xx. x účinností xx 3.7.2006 xxxxxxxx xx §183 xxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx 7. Xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.