Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2019 do 31.10.2020.


Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
561/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Zásady a cíle vzdělávání §2

Vzdělávací programy

Systém vzdělávacích programů §3

Rámcové vzdělávací programy §4

Školní vzdělávací programy §5

Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání §6

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení §7

Právní postavení škol a školských zařízení §8

Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti §8a

Dlouhodobé záměry a výroční zprávy

Dlouhodobé záměry §9

Výroční zprávy §10 §11

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy §12

Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Vyučovací jazyk §13

Vzdělávání příslušníků národnostních menšin §14

Vyučování náboženství §15

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami §16

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení §16a

Revize §16b

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů §17

Individuální vzdělávací plán §18 §19

Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí §20

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Práva pedagogických pracovníků §22a

Povinnosti pedagogických pracovníků §22b

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §21

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §22

Organizace vzdělávání ve školách

Organizace škol §23

Školní rok §24

Formy vzdělávání §25

Vyučovací hodina §26

Učebnice, učební texty, školní potřeby §27

Dokumentace škol a školských zařízení §28

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních §29

Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád §30

Výchovná opatření §31

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy §32

Spolupráce škol a školských zařízení §32a

ČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle předškolního vzdělávání §33

Organizace předškolního vzdělávání §34

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění §34a

Individuální vzdělávání dítěte §34b §35

ČÁST TŘETÍ - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Plnění povinnosti školní docházky §36

Odklad povinné školní docházky §37

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole §38

Povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole §38a §38b

Plnění povinné školní docházky ve střední škole §39

Jiný způsob plnění povinné školní docházky

Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky §40

Individuální vzdělávání žáka §41

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením §42

Splnění povinné školní docházky §43

HLAVA II - ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle základního vzdělávání §44

Stupně vzdělání §45

Organizace základního vzdělávání §46

Přípravné třídy základní školy §47

Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem §48

Přípravný stupeň základní školy speciální §48a

Průběh základního vzdělávání §49 §50

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §51 §52 §53

Ukončení základního vzdělávání §54 §55 §56

ČÁST ČTVRTÁ - STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPNĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE A PRŮBĚH

Cíle středního vzdělávání §57

Stupně středního vzdělání §58

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole §59

Organizace přijímacího řízení §60

Přihláška §60a

Obsah a forma přijímacích zkoušek §60b

Organizace přijímacích zkoušek §60c

Hodnocení výsledků přijímacího řízení §60d

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí §60e

Další kola přijímacího řízení §60f

Zápisový lístek §60g

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia §61

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou §62

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole §63 §64

Organizace středního vzdělávání §65

Průběh středního vzdělávání §66 §67 §68

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §69

Uznávání dosaženého vzdělání §70 §71

HLAVA II - UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Způsoby ukončování středního vzdělávání §72 §73

Závěrečná zkouška §74 §75 §76

Maturitní zkouška §77

Společná část maturitní zkoušky §78 §78a

Profilová část maturitní zkoušky §79

Orgány zajišťující maturitní zkoušku §80 §80a

Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost §80b

Další podmínky konání maturitní zkoušky §81

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky §82

HLAVA III - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM A ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM A STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Nástavbové studium §83

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem §84

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou §85

ČÁST PÁTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI

Cíle vzdělávání v konzervatoři §86

Stupně vzdělání v konzervatoři §87

Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři §88

Ukončování vzdělávání v konzervatoři §89

Absolutorium v konzervatoři §90 §91

ČÁST ŠESTÁ - VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPEŇ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ

Cíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzdělání §92

Přijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole §93

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §94

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §95

Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání §96 §97 §98

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů §99

Uznávání dosaženého vzdělání §100

Ukončování vyššího odborného vzdělávání §101 §102 §103

HLAVA II - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU §104 §105 §106

Akreditační komise §107

ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ §108 §108a

ČÁST OSMÁ - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ, JAZYKOVÉ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní umělecké vzdělávání §109

Jazykové vzdělávání §110

Zájmové vzdělávání §111

Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání §111a §112

ČÁST DEVÁTÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Jednotlivá zkouška §113 §113a

Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání §113b

Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo asolutoria v konzervatoři §113c §113d

Odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, pomaturitní specializační kursy §114

ČÁST DESÁTÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků §115

Školská poradenská zařízení §116

Školská výchovná a ubytovací zařízení §117

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání §118

Zařízení školního stravování §119

Školská účelová zařízení §120 §121

ČÁST JEDENÁCTÁ - HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ, ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost §122

Úplata za vzdělávání a školské služby §123

ČÁST DVANÁCTÁ - ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

Hlavní činnost a zřizovatel školské právnické osoby §124

Zřízení a vznik školské právnické osoby §125

Zrušení a zánik školské právnické osoby §126

Rozdělení, sloučení a splynutí školské právnické osoby §127

Likvidace školské právnické osoby §128

Působnost zřizovatele školské právnické osoby §129

Orgány školské právnické osoby §130

Ředitel §131

Rada §132

Hospodaření školské právnické osoby

Příjmy školské právnické osoby §133

Základní pravidla hospodaření školské právnické osoby §134

Doplňková činnost §135

Další pravidla hospodaření školské právnické osoby §136

Peněžní fondy školské právnické osoby §137

Fond kulturních a sociálních potřeb §138

Účetnictví §139

Vztah školské právnické osoby k majetku §140

ČÁST TŘINÁCTÁ - ŠKOLSKÝ REJSTŘÍK

Obsah školského rejstříku §141

Rejstřík škol a školských zařízení

Účinky zápisu do rejstříku škol a školských zařízení §142

Vedení rejstříku škol a školských zařízení §143

Údaje v rejstříku škol a školských zařízení §144

Účastníci řízení §145

Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §146

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §147

Posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §148

Zápis změny v údajích §149

Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení §150 §151

Řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany §152

Rejstřík školských právnických osob §153 §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a

ČÁST ČTRNÁCTÁ - FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU §160

Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161

Financování školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161a

Financování ostatních školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161b

Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161c

Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí §162 §162a

Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku §163

ČÁST PATNÁCTÁ - ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÁ RADA

Ředitel školy a školského zařízení §164 §165 §166

Školská rada §167 §168

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Ministerstvo §169 §169a §169b §169c §170 §171

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí §172

Česká školní inspekce §173 §174 §175 §176

ČÁST SEDMNÁCTÁ - PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ §177

Obec §178 §179 §180 §180a

Kraj §181 §182

ČÁST OSMNÁCTÁ - PŘESTUPKY §182a

ČÁST DEVATENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §183 §183a §183b §183c §184

Přechodná ustanovení §185 §186

Změna právní formy na školskou právnickou osobu §187 §188 §189 §190

Zrušovací ustanovení §191

ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST §192

č. 624/2006 Sb. - Čl. II

č. 242/2008 Sb. - Čl. II

č. 49/2009 Sb. - Čl. II

č. 378/2009 Sb. - Čl. II

č. 472/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2012 Sb. - Čl. II

č. 82/2015 Sb. - Čl. II

č. 178/2016 Sb. - Čl. II

č. 101/2017 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 99/2015 Sb.; č. 224/2019 Sb.

INFORMACE

561
XXXXX
xx xxx 24. xxxx 2004
x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, střední, xxxxx odborné x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x stanoví působnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxx a samosprávu xx xxxxxxxx.

§2

Zásady a xxxx xxxxxxxxxx

(1) Vzdělávání xx xxxxxxxx na zásadách

a) xxxxxxx přístupu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx diskriminace x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, víry x xxxxxxxxxxx, národnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx původu, xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx postavení xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx vzdělávacích potřeb xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, názorové xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xx školách, které xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx xxxx svazek xxxx,

x) svobodného xxxxxx xxxxxxxx, které vyplývají x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x metod,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) možnosti xxxxxxx vzdělávat xx xx dobu xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx za své xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx hodnotami xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx všeobecného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pochopení x uplatňování zásad xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx s odpovědností x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx ve společnosti,

e) xxxxxxxx xxxxxx národní x xxxxxx příslušnosti x xxxxxxxx k xxxxxxx, národnostní, xxxxxxxx, xxxxxxxx a náboženské xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x evropských xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro soužití x národním a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxx prostředí x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx službou.

Xxxxxxxxxx programy

§3

Systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxxxxx Národní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x kraji x xxxxxxxxx xxx xxxxx x projednání. Xxxxx xxxxxxxxx Národní xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hlavní xxxxxxx vzdělávání, obsahy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x dosahování těchto xxxx. Národní xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo zveřejňuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx předškolní, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací programy. Xxxxxxx vzdělávací programy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; jsou xxxxxxx xxx tvorbu školních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodnocení xxxxxxxx vzdělávání dětí x žáků, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 162.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x školském xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx odborné vzdělávání x každém xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akreditovaného xxxxx §104 xx 106.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x základním, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborovými xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx x xxxxx.

§4

Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zejména konkrétní xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, profesní xxxxxx, xxxxxxxx průběhu x xxxxxxxxxx vzdělávání x zásady pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví. Xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx základy x praktické xxxxxxx xx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x účinných xxxxxxxx a organizačním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxxxx odborníků vědy x xxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx přípravu x xxxxxx regulovaného povolání xxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx1). Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydávají tato xxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před jejich xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborovými xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x celostátní působností x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx x účinností xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx školního xxxx, xxxxx nejde x xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx právních předpisů. X xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy x jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx vzdělávací programy

(1) Xxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxx vzdělávání, xxx xxxx xx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do předmětů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx učiva (xxxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx, stanoví zejména xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami, xxxxxxxx xxxxxxx x ukončeném xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx doklad vydáván. Xxxx stanoví popis xxxxxxxxxxxx, personálních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx nichž se xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejní na xxxxxxxxxx místě xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nahlížet a xxxxxxxxx xx z xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx za xxxx x místě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx xxx xxxx dotčeno.

§6

Vzdělávací xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx program pro xxxxx odborné vzdělávání xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxx, xxxxx, délku x obsah xxxxxxxxxx x jeho organizační xxxxxxxxxx, xxxxxx absolventa xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxx xxxxx, podmínky xxxxxxx x ukončování xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx bezpečnosti xxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Vzdělávací xxxxxxx akreditovaný xxxxx §104 xx 106 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx škole; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx opisy a xxxxxx, xxxxx za xxxx v místě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §104 xx 106 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 162.

Vzdělávací soustava, xxxxx x školská zařízení x jejich xxxxxx xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacích xxxxxxxx uvedených v §3.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, střední xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx škola x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxx, xxxxx odborná xxxxx, xxxxxxxx umělecká xxxxx a xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx označování.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve školách xxxx s xxx xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx1a) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx poradenská xxxxxxxx, xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx, školská zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx x školská xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné výchovy x xxxxxxxxx zařízení xxx preventivně výchovnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx1a).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.2)

§8

Xxxxxx postavení škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx, obec x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx školství (xxxx xxx "xxxxxx obcí"), xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a školská xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) a §169.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx5) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx jako státní xxxxxxxxxxx organizace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4); §169 xxxx. 5 xx 10 xx xxxxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí zřizuje xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx organizační složky xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxx práva zřizovat xxxxxxxx školy,6) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx zřizují xxxxx x školská xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx právnické osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo školských xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, x xx x x případě, xx převažujícím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fyzických xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx a organizační xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a školského xxxxxxxx, xxxx i xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení.

§8a

Název xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx

(1) Název xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7, musí xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx školy, kromě xxxxxxxx školy xxxxxxx x §34 xxxx. 8, pokud xxxxxxxx xxxxxxx školy,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx druhů xxxx xxxx školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Součástí xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě čestný xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zprávy

§9

Dlouhodobé xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, projednává xxxx návrh x xxxxxxxxxxx ústředními odborovými xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání x rozvoje vzdělávací xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dlouhodobý záměr xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, týkající xx vzdělávání ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajem, xxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxxxxxxxxxx kraje ke xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxxxxx soustavy v xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy v xxxxx x xxxxxxxxx xx základě předpokládaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx trhu práce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, strukturu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, druhů, xxxxxxxxx typů xxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx záměry xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2.

§10

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx každoročně xxxxxxx xxxxxx x stavu x rozvoji xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xx xxxxx x zveřejňuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx každoročně xxxxxxx xxxxxx x stavu x rozvoji xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroční zprávu x xxxxxxxx xxxxx xx školní xxx, xxxxxx ji xxxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxx xx přístupném místě xx škole. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nahlížet x xxxxxxxxx xx x xx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx může obdržet xxxx kopii. Poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím xxx xxxx xxxxxxx.

§11

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 2 a 3 a termíny xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx, školských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§12

(1) Hodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnocení školy x hodnocení Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vlastní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Hodnocení xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zprávě x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxxxx xx zprávě o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxx inspekce xx xxx výroční zprávě.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx také jejich xxxxxxxxxx xxxxx kritérií, xxxxx předem zveřejní.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

Xxxxxxxxx jazyk

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8) se xxxxxxxxx xxxxx xx vzdělávání x xxxxxx národnostní xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx stanovených x §14.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x maturitní zkouškou, x xxxxx xx xxxxx rámcového vzdělávacího xxxxxxxx povinně vyučují xxxxxxx předměty x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx český xxxxx x příslušný xxxx jazyk.

(5) Xx xxxxxxx odborných xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizí jazyk.

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx, x xxxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx9) xxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxx jsou splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx ke xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlásí xxxxxxx 8 dětí x příslušností x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx x xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx školu s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zřídit xx xxxxxxxxxxx, že všechny xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině x jedné třídě.

(3) Xxxxx příslušného ročníku xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx naplněny xxxxxxx 15 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx organizaci xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny přihlížejí xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx národnostní xxxxxxx může zajistit x svazek obcí, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx.

(5) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3, může xxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, v xxxxx xx vzdělávání uskutečňuje xxxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxx národnostní xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dvojjazyčně, a xx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx národnostní menšiny.

Vyučování xxxxxxxxxxx

§15

(1) Xx xxxxxxx xxx v xxxxxxx se xxxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyučovat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,10) x xx x společně xx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx vyučuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx náboženství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx církví xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 7 xxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxx však xx xxxxx 30 xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxx vyučováním.

(3) Xxxxxxxx náboženství xxxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2) Xxxxxxxx vydává xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx římskokatolické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, žáků x studentů xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx se speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx možností nebo x uplatnění xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx základě x ostatními potřebuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx, xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Podpůrná xxxxxxxx xxxxxxxxx v

a) poradenské xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, forem x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výuky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx prodloužení xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxxxx kompenzačních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx učebnic x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx a hluchoslepých xxxx11a), Braillova xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx komunikačních xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxx x akreditovanými xxxxxxxxxxxx programy,

f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) využití xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx neslyšící xxxx xxxxxxxx působení xxxx xxxxxxxxxxxxx dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxx stavebně nebo xxxxxxxxx upravených.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx člení xx xxxx xxxxxx xxxxx organizační, pedagogické x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx různých xxxxx xxxx stupňů xxx xxxxxxxxxx. Podpůrná xxxxxxxx vyššího xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx poradenské zařízení, xx xxxxxxxx x xxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nižšího xxxxxx nepostačovala x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možností xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx jeho práva xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatňuje xxxxx xxxx školské xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského zařízení. Xxxxxxxx xxxxxxxx druhého xx pátého xxxxxx xxx uplatnit xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx podpůrné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx neodporuje xxxxx dítěte, xxxx xxxx studenta.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stupně přestane xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nezbytné.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dítěte, žáka x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx řeč xxxxxxx, xx xxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá potřebám xxxxxx, žáka xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx vzdělávaným x xxxxxx xxxxxxxx jazyce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx metodami xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Využívá-li xxxxx xxxx školské zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx znakového xxxxxx, zajistí, xxx xxxx xxxxxxx vykonávala xxxxx, xxxxx prokáže xxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, jimiž xxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx rodilého xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úrovni umožňující xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, žáka x xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx komunikace, xx xxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx potřebám xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx děti, xxxx x xxxxxxxx x mentálním, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vývojovými xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chování, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx školách xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx přijmout xx takové xxxxx xxx xxxxx dítě, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx-xx školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx vzdělávacích potřeb xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx samotná xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, doporučení školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx postupu xx xxxxxx xxxxxx, xxxx nebo studenta.

(10) Xx xxxxxxx třídy, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 9 xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ministerstva, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx krajského xxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxxx dítěti, xxxxxx, studentovi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx na xxxxxxx jeho žádosti xxxx na základě xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupci, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před přiznáním xxxxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxxxx nebo studentovi xxxxxxx xx školským xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx poradenské xxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx podpůrných opatření. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxxxxx zjištěným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx použití xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, komu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx, žák xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydané doporučení xxxx xxxxxx veřejné xxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte nebo xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx o xx xxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx písemně xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxx případ projednal xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 6.

§16b

Revize

(1) Dítě, xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx může xx 30 xxx xxx xxx, xxx obdržel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx x pověřenou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx revizi. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, do 30 xxx ode xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx revize, prověří xx xxxxxxxxx zletilého xxxx nebo studenta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dítěte, žáka xxxx xxxxxxxx. Právnická xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx bylo prováděno x místě sídla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 do 60 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx revizní xxxxxx, xxxxx může obsahovat x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, příslušnému xxxxxxxxx poradenskému zařízení, x s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16a xxxx. 3, také xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx žádal xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení podle §16a odst. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxx revizní xxxxxx x rozsahu týkajícím xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxxx, se postupuje xxxxx původního doporučení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§17

Vzdělávání nadaných xxxx, xxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxx dětí, xxxx x studentů xxx xxxxxxxxxxxx rozšířenou xxxxx xxxxxxxxx předmětů xxxx xxxxxx předmětů. Xxxxxx xx sportovním zaměřením xxxx xxxxx x xxxxxxxxx vykonávajícím sportovní xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáka xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Podmínkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx části učiva xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx student nebude xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx zkoušek xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§18

Individuální xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxx s mimořádným xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žákovi xxxx studentovi xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx vzdělávání xxxx vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx individuálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx závažných důvodů. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odborném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx žákovi nebo xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx, xx žák xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx odvětví v Xxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx x touto skutečností.

§19

Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou

a) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx opatření x jejich členění xx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx pátého stupně xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx školou a xxxxxxxx zařízením x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx prostředků ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx před přiznáním xxxxxxxxxx opatření xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytování podpůrných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skupinách a xxxxxxx zřízených podle §16 xxxx. 9,

f) xxxxxx a organizaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx školských xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx zařízeními a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx správy,

g) xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školským xxxxxxxxxxx zařízením,

h) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pravidla xxxx činnosti a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jeho pobytu xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podpůrného xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 x 5 x žádosti xxxxx §16 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx přeřazování xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx cizinců x xxxx xxxxxxxxxxxx dlouhodobě x xxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x školským xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Osoby, které xxxxxx uvedeny v xxxxxxxx 1, mají xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx:

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx výchovy a xxxxxxxx výchovy, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

b) xx xxxxxxxx stravování a x zájmovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx školském xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxxxx,

x) xx střednímu vzdělávání x xxxxxxx odbornému xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, základnímu xxxxxxxxxx vzdělávání, jazykovému xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx službám xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx právo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx13) xx dobu xxxxx xxx 90 xxx13a), xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx oprávněnými xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx13b), xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13c), žadateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx13d) xxxx xxxxxxx požívajícími xxxxxxx ochrany13e).

(3) Osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) se xxxxxxx dětmi, xxxx xxxx studenty příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13f).

(4) Osobám, xxxxx získaly xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx promíjí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxxxxx 8 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxx území České xxxxxxxxx, xxxx právo xx xxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx český xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx rovnost xxxxxxxx ke xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti.

(5) Xxx žáky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx osoba vykonává xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx studuje, xxxxx získala xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxxxx xxxxxxxx a kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, zajistí krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx školy

a) bezplatnou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žáků,

b) xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx se zeměmi xxxxxx xxxx podporu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx škole.

(6) Xxxxxxx xxxx vykonává činnosti xxxxxxx v odstavci 5 xxxx. a) x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx formu, xxxxx x organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x).

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

§21

Xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx žáků

(1) Xxxx x studenti xxxx právo

a) xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxx xxxxxx xx školské xxxx, xxxx-xx zletilí,

d) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx samosprávné xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx obracet xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx x xxx, xx ředitel xxxxx nebo školská xxxx xxxx povinni xx stanovisky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zabývat x xxx stanovisko k xxx odůvodnit,

e) vyjadřovat xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx vzdělávání podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x výjimkou xxxxxx x) x x) xxxx také xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nezletilých xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx v xxxxxxx zletilých žáků x xxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxx osoby, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x studentům xxxx xxxxxxxxxx povinnost.

§22

Xxxxxxxxxx xxxx, studentů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx a řádně xx xxxxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxx x vnitřní xxx a předpisy x pokyny xxxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx xxxxxx x bezpečnosti, x xxxxx byli xxxxxxxxx,

x) xxxxx pokyny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zletilí žáci x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx a školské xxxxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zdravotních xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) oznamovat xxxxx x školskému xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 odst. 2 x 3 x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podstatné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zástupci xxxx x xxxxxxxxxxx žáků xxxx povinni

a) zajistit, xxx xxxx a xxx docházel xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení,

b) na xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobně zúčastnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx otázek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx žáka,

c) xxxxxxxxxx školu a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx závažných skutečnostech, xxxxx xx xxxxx xxx vliv xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ve xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxx,

x) oznamovat xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx §28 xxxx. 2 x 3 a xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxx, x xxxxx x těchto xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxxxxx činnosti právo

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx na ochranu xxxx xxxxxxxx násilím xxxx psychickým xxxxxxxx xx strany dětí, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x přímém xxxxxxxx x pedagogickým xxxxxxxxxxx ve škole,

b) xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zasahováno v xxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx vlastního xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxx vzdělávání při xxxxx vyučovací, výchovné, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) volit x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxxxxxx hodnocení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§22b

Povinnosti pedagogických xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx pedagogickou činnost x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) chránit x xxxxxxxxxxx práva xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx bezpečí x xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx školním xxxxxxxxx x podporovat xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobní údaje, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poradenského xxxxxxxxxx, s nimiž xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx dítěti, žáku, xxxxxxxxxx nebo zákonnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dítěte xxxx žáka xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x vzděláváním.

§22b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx

§23

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Mateřská, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na třídy, xxxxx xxxxxxx škola xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a základní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx všech škol, xxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx má xxxxx tato právnická xxxxx; výjimky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx počet xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x oddělení.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx počtu xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x prováděcím právním xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161 xx 162.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xx xxxxx 4 xxxx, xxxx a xxxxxxxx xx předpokladu, xx toto xxxxxxx xxxxx není xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§24

Školní xxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx 1. xxxx x končí 31. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx se xxxxx xx xxxxxx školního xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Období xxxxxxxx vyučování xx xxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxx x pětidenním xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx organizačních x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx nejvýše 5 xxxxxxx xxx xx xxxxxxx roce. Umožňuje-li xx povaha xxxx, xxxxxxx školy x xxxxxxxxxxx předstihem oznámí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zřizovateli x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxx xx vzdělávání v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové zkoušky, xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti o xxxxxxxxxx školního roku, xxxxx, délku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx školního xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jazykových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Formy xxxxxxxxxx

(1) Základní xxxxxxxxxx xx uskutečňuje x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uskutečňuje x xxxxx, večerní, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání; vzdělání xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výuka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxx,

x) večerní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx 10 xx 18 xxxxx týdně x xxxxxxx školního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 200 xx 220 konzultačních xxxxx ve xxxxxxx xxxx,

x) distanční formou xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převážně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání xxxxxxxx denní a xxxx formy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx dálkového, večerního, xxxxxxxxxxx nebo kombinovaného xxxxxxxxxx xx nejvýše x 1 rok xxxxx než doba xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§26

Vyučovací xxxxxx

(1) Vyučovací xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx uměleckém, středním x vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvá 45 xxxxx. Vyučovací hodina xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 60 xxxxx. Xxxxxxx xxxx akreditovaný xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyučovací xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx.

(2) Rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx pro základní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 22 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin, xx xxxxxx až xxxxx xxxxxxx nejvýše 26 xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx, x šestém x sedmém xxxxxxx xxxxxxx 30 x x osmém x xxxxxxx ročníku nejvýše 32 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týdně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx 35 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx konzervatoře x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx talentová xxxxxxx, xxxxxxx 40 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x případě xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 46 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx výcviku x xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 40 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx základní x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin x jednotlivých xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx dělení x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§27

Učebnice, učební xxxxx, xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x učebním xxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x souladu x cíli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávacími programy x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro zdravotnické xxxxx středních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doložka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ministerstva školství, xxxxxxx a tělovýchovy (xxxx xxx "Xxxxxxx") x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Školy xxxxx při xxxxx xxxxx učebnic x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 používat x xxxxx učebnice x učební xxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx s cíli xxxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxx, rámcovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pokud xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vyhovují xxxxxxxxxxxx x didaktickým zásadám xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx, xxxxx zodpovídá xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx základních xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx přípravných xxxx (§47) jsou xxxxxxxxx poskytovány xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxx odstavce 1. Xxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zařazené do xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a učební xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx škol, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx v §16 xxxx. 9 větě xxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx x seznamu podle xxxxxxxx 1. Tyto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Ředitel xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xxx 10 % xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žákům x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, žákům s xxxxxxxxxx azylanta, osoby xxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxx xxxx účastníka řízení x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x hmotné nouzi14), xxxxx x x xxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy speciální, xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, žákům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 x xxxxx uvedeným v §16 xxxx. 9 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx bezplatně xxxxxxxxxxx základní školní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení

§28

(1) Školy x školská xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx:

x) rozhodnutí x xxxxxx do školského xxxxxxxxx x x xxxx změnách a xxxxxxx xxxxxxx x §147,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"),

x) doklady x xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx x uchazečů xx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx ukončování,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xx 6,

x) výroční xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxx,

x) xxxxxx řád xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx hodin,

h) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx úrazů x záznamy x xxxxxxx dětí, žáků x studentů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) protokoly x záznamy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx evidenci15) x xxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.16)

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx studentovi:

a) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx narození, xxxxxx-xx xxxxx číslo dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále státní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx pobytu xxxxxxx xxxx místo xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) údaje x předchozím xxxxxxxxxx, xxxxxx dosaženého xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, formu x xxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx x xxxxx odbornou xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx o průběhu x výsledcích xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx dítěte, žáka xxxx xxxxxxxx uvedeném x §16, údaje x xxxxxxxxxx nadání, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxxx, xxxxxx xxxx studentovi xxxxxx x souladu x §16, x x xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxx x doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x x zdravotních xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx mít xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx ukončení xxxxxxxxxx xx škole; údaje x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx ukončeno,

i) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x adresu xxx doručování písemností, xxxxxxxxxxx spojení.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx narození, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx studentovi xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxx xxxx místo xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx, žák xxxx student xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx školské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x znevýhodnění xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §16, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x podpůrných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx studentovi xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §16, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského zařízení,

e) xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx dítě, xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx spojení.

(4) Xxxxxx xxxx změna xxxxx ve školní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, které xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákonem18).

(5) Xxxxxxxxxxxx, popřípadě jím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro statistické xxxxx x pro xxxxx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x); údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. f) a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx sdružují x anonymizované xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dokumentace x školních xxxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ukazatelů vzdělávání x xxxxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jím xxxxxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, předávají xxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podmínky, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx x školní xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx platných xxxxxxxxx vysvědčení, xxxxxx x vysvědčení, xxxxxxxx xxxxx a diplomů x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x diplomech x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx rodné xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx xxxxx přiděleno. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx o absolutoriu x výuční xxxxx xxxx opatřeny xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx19) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx listu xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx listech x xxxxxxxxx o absolutoriu xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §171 xxxx. 4 xxxx první vydávají xxxxxxxxxx x opisy xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisu xx xxxxx lze požadovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 100 Kč. Xxxxxxxxxxxx stanoví prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx x opisů vysvědčení, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stupni xxxxxxxx, xxxxxxxx listů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.20)

Bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxx x školská xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x s xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přihlížet x xxxxxxxxx fyziologickým potřebám xxxx, žáků x xxxxxxxx x vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx předcházení vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jevů.

(2) Xxxxx x školská xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx při vzdělávání x s ním xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostech x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx x zajištění bezpečnosti x xxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních x xxx činnostech x xxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx o xxxxx stanoveným xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou způsob xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x zasílání záznamu x xxxxx, vzor xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x institucí, xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx řád, vnitřní xxx x stipendijní xxx

§30

(1) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxx xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řád. Xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) podrobnosti x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx, studentů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení,

c) podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dětí, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx sociálně xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx násilí,

d) podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze strany xxxx, žáků x xxxxxxxx.

(2) Školní řád xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Školní xxx xxxx vnitřní xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx místě xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, prokazatelným způsobem x xxx seznámí xxxxxxxxxxx, žáky x xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx.

(4) Xxxxxxx střední xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prospěchové xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vystupovat xxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxx žákem xxxx xxxxxxxxx starším 15 xxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx osobou xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx sjednaných podmínek xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či studentovi xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxx xx student xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnickou či xxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx výuky xx xxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příspěvky57). Xxx střední školy, xxxxx xxxxxxx patnáct xxx a ukončil xxxxxxxx školní docházku, xx může xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx; xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx uzavření xxxxx xxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx opatření

§31

(1) Výchovnými xxxxxxxxxx xxxx pochvaly xxxx xxxx ocenění x kázeňská xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxx důsledky xxx žáka nebo xxxxxxxx. Pochvaly, xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xx uložit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx učitel. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx ocenění.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx závažného zaviněného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vnitřním xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;X případě zvláště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx ředitel xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx pro xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x preventivně xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx. Dopustí-li xx xxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx podmíněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx hrubé xxxxxxxxx xxxxxx x úmyslné xxxxxxx xxxxx žáka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx ostatním xxxxx xxxx studentům se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaviněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dvou xxxxxx xxx dne, xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx xxx dne, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx klasifikováno xxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.21) X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pedagogickou xxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx se xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxx ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xx x xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx politických stran x xxxxx, zákaz xxxxxxx

§32

(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povolena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx x xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdraví, psychický xxxx xxxxxxx vývoj xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xx poškozujících xxxxxxx prostředí x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx. Požadavky xx xxxxxxxxx, pro xxxxx xx přípustná xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx školách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx a Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx prodávat xxxxxxxxx podle věty xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o nabízení xxxxxxxx k prodeji xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky.

§32x

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož předmětem xx xxxxxxx kvality, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx osobami oprávněnými x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx partner xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xx svůj xxxx xx uskutečňování projektu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na projekt xxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uskutečňování xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxx činností, xxxxx se xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx partnerovi xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxxx prostředků,

d) xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závazků xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx smlouvy,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Smlouvou x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx dohodnuta pravidla xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalšími xxxxxxxx, popřípadě může xxx uzavírání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyloučeno.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, jinak xx xxxxxxxx. Xx-xx smluvní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx uzavírání xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx veřejných zakázek21a). Xxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx21b) xxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 dotčeny.

(7) Xx programy spolufinancované x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx podpora xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školských xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

PŘEDŠKOLNÍ XXXXXXXXXX

§33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx věku, xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, základních xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předškolní vzdělávání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx. Předškolní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxx pro xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xx 6 xxx, nejdříve xxxx xxx děti xx 2 let. Xxxx xxxxxx 3 xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nárok. Xx xxxxxxx školního xxxx, xxxxx následuje xx dni, xxx xxxx dosáhne pátého xxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxx xx 2. xxxxxx xx 16. xxxxxx. Xxxxxx a xxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxx mateřské xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx způsobem v xxxxx obvyklým.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx školy rozhoduje x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx. Xx xxxxxxxx školy xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxx obcí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, pokud mají xxxxx xxxxxxxx pobytu, x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§179 odst. 3) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx obvodu x dětském xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedeného xx xxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxx xxxx obce, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obvod mateřské xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx s dostatečným xxxxxxxxxx xxxx termínem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxx narození x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx dítěte, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.22)

(6) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §16 odst. 9 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx roku.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pracoviště xx xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxxxx zřizovatele nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx mateřskou školu xxxx odloučené xxxxxxxxxx xx nevztahují odstavce 2 až 4 x §35 xxxx. 1. X xxxxxxx xx xxxx mateřské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřizovatelem, je-li xxx stát, kraj, xxxx nebo svazek xxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje xx základě kritérií xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx považuje xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prostorách xxxx zázemí xxxxx xxxxxxxx školy, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zázemí xxxxx mateřské xxxxx xxxxx být xxxxxxx60).

(10) Xxxxxxxx-xx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dobu, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx, může xx xx zbývající xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx se xxxxxxxxxxxx do počtu xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zapsaným v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. x).

(11) X xxxxxxxx červenci x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx mateřská škola xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zapsaný x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx mateřské xxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx vzdělávání x xxxx okamžiku, nepřekročil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsoby xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx předškolní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 90 xxx, x na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, kteří xx území České xxxxxxxxx pobývají déle xxx 90 xxx. Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx oprávněni xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvale xxxx přechodně xx xxxx delší xxx 90 dnů, x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx11). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zástupce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§34 odst. 2) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém začíná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, pro xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x případě cizince xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx mateřská xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx povinného předškolního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. Xx-xx dítě xxxxxxx xx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oznámí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spádové xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxx ve xxxxx, které připadají xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x organizací xxxxxxxx xxxx x základních x středních xxxxxxx; xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx roku. Xxxxx dítěte vzdělávat xx x xxxxxxxx xxxxx xx celou xxxx provozu, v xxxx je xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx první x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx x omlouvání jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx školní xxx. Xxxxxxx mateřské školy xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; zákonný xxxxxxxx xx povinen doložit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxx se uskutečňuje xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy x xx xxxxx přípravného xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 x 48a,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxxxxx povolilo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxx §38a.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, které xxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spádové xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§34b

Individuální vzdělávání xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pro dítě x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx vzděláváno. Xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx nejpozději 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kam xxxx xxxx xxxxxxx x předškolnímu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx, rodné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx cizince xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx období, xx xxxxxx xx být xxxx individuálně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx individuální xxxxxxxxxx dítěte.

(3) Ředitel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oblasti, x xxxxx xx xxx xxxx vzděláváno. Xxxx xxxxxxx vychází x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxx škola ověří xxxxxx osvojování xxxxxxxxxxx xxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx postup xxx xxxxxxxxxx; způsob x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx tak, xxx se ověření xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx 3. xx 4. měsíce xx xxxxxxx školního xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ověření.

(4) Ředitel xxxxxxxx xxxxx, kam xxxx xxxx přijato x xxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxx individuální xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezajistil xxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(7) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxx podle §16 xxxx. 2 xxxx. x) a výdajů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxx xxxx dítě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávání.

§34b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x účinností od 1.1.2017

§35

(1) Ředitel xxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxxxx upozornění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxx

x) se xxxx xxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxx delší než xxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx narušuje xxxxxx xxxxxxxx školy,

c) ukončení xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx (§123) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o podmínkách xxxxxxx mateřské xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, jejich stravování x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x děti.

ČÁST TŘETÍ

POVINNOST ŠKOLNÍ XXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

POVINNOST XXXXXX XXXXXXXX

§36

Xxxxxx povinnosti školní xxxxxxxx

(1) Xxxxxx docházka xx povinná po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věku (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, kteří xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx déle než 90 xxx. Dále xx povinná xxxxxx xxxxxxxx vztahuje xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx11).

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dni, kdy xxxx dosáhne xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxx do xxxxx června xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx přijato x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx tělesně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx o xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx od ledna xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxx, která x žádosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zákonný xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx docházce, x xx x době xx 1. dubna xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx má dítě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Žák xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx x základní škole xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxx obcí xx xxxxxx xx školském xxxxxx (§178 odst. 2), x xxxx xx xxx místo xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx škola"), xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxx žáka xxxxx než xxxxxxxx xxxxx. Pokud je xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, oznámí xxxxxxx xxxx školy xxxx xxxxxxxxxx řediteli xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xx xxxx zahájit povinnou xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku x xxxxxxxx škole zřízené xxx tomto xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx obvodu, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx školské xxxxxxxx, popřípadě v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přednostně xxxxxxxx žáky x xxxxxx trvalého pobytu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxx povoleného xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Obecní xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, poskytuje xxxx xxxxx s dostatečným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxx škola xxxxxxx x xxxxx xx týká povinnost xxxxx odstavce 4. Xxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx.

§37

Odklad povinné školní xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyspělé x xxxxxx-xx x to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx dítěte x xxxxxxx xxxxxx docházce xxxxx §36 xxxx. 4, xxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxx rok, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx doporučujícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx klinického xxxxxxxxxx. Začátek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx dítě xxxxxx osmý rok xxxx.

(2) Xxx zápisu xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxxxx zástupce dítěte x možnosti odkladu xxxxxxx školní xxxxxxxx.

(3) Xxxxx se x xxxx x prvním xxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx začátek xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx na následující xxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx x odkladu xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3, xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plnění.

§38

Xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x zahraniční škole xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx škole

(1) Žák xxxx plnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také

a) xx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx zřízené xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx škole xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx cizím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx x x xxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x níž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx škole xxxxxxxx xx xxxxxxx Úmluvy x statutu Xxxxxxxxxx xxxx24a) (dále jen "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xxx nemůže x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x), xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3)&xxxx;Xxx, který plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) xxxx x) xxxx x xxxxxxxx 2, může xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žákem xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c), musí xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx zapsané x České republice xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx místa xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x adresu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Zákonný xxxxxxxx žáka xx xxxxxxx přihlásit xxxx xx školy uvedené x odstavci 1 xxxx. x), x) xxxx d) xxxxxxxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxxxx žáka xx xxxx pobytu.

(5) Xxx, xxxxx plní xxxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx zapsané x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx žádost zákonného xxxxxxxx konat zkoušky x xxxxxxxxx předmětů xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xx škole xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky; nekoná-li xxx xxxx zkoušky, xxxxxx zákonný zástupce xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žáka xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx, xxxx-xx xxxx školu, ministerstvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu. Výsledky xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx x vysvědčením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základního vzdělávání. Xxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx škole xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 lze xxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanům Xxxxx republiky po xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Smlouva xxxxx xxxx xxxxx vždy xxxxxxxx

x) xxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky, v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), jehož xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rámcovému xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro základní xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx upraveném xx xxxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxx o výsledcích xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí,

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx nevztahují na xxxxxx jiného členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, a jiné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pobývat na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x).

(8) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx a náležitosti xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx plnění povinné xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x učebních textů xxxxx, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx docházku xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx zařazování xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Plnění xxxxxxx školní docházky xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx období nejvýše 5 xxx.

(2) Žádost x povolení plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 1 písm. x), a to xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku, x němž má xxxxxxxx nabýt xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx žádost xxxx zřizovatel.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx připojí

a) xxxxxx nebo doklady xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx osvědčující xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxx x xxxxx, xxxxxx status, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školy, xxxx-xx škola xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárním xxxxx xxxxxx státu, doklad xxxx xxxxxxx osvědčující xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vystavený xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem příslušného xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vzdělávací program xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx školy xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxx státu xxxx xx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxx že xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx zahraničních nebo xxxxxxxxxxxxx škol, jimiž xxxxxxxxx dokladům x xxxxxxxx vzdělání xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověření nebo xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dokladů x xxxxxxxx, které xxxxx vydává, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx žadatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výuky, doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx lze x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy užívat x xxxxxx xxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxx x navrhovaném místě xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a), x) až x) xx předkládají v xxxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx kopii. K xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx jazyka.

(5) Ministerstvo xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x daném xxxxx,

x) xxxxxxx zahraniční školy xxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti xx bylo x xxxxxxxx rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxx x literatury xx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx v rozporu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, x xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenými x §2, nebo

e) škola xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx připojeného x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podmínkami pro xxxxxxx škol, zapisovaných xx rejstříku škol x školských zařízení.

(6) Xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x), xxxx není-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žáků školy x vydaným povolením x s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xx žáci, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2, budou xxxxx povinnou školní xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §38 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxxx spádové xxxxx nebo jiné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx x žáků, na xxxxx se xxxxxxxx §38 odst. 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx znění xxxxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxx xx vyučovacím xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx jazykem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§38x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§38x

(1) Povolení plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §38 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §38a xxxx. 5 xxxx. x) xx x),

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §38a xxxx. 6, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxxx doklady xxxxx §38a xxxx. 3 písm. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx docházky ve xxxxx podle §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx, pokud

a) xxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx v §38 xxxx. 1 písm. x),

x) škola neposkytuje xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx výuku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §38a odst. 3 písm. x),

x) xxxxx žáků, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx. g),

d) xxxxxxxxxxx xxxxx neumožňuje xxxxxx, xx xxxxxx dány xxxxxx xxxxx písmen x) a c), xxxx

x) o xxxxxxx xxxxxx daná škola, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx škola zřízena xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§39

Xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx, xxxxx xxx x průběhu xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx přijat xx xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx x xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx ředitel xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spádové xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zvolil xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky

§40

Druhy xxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky

Jiným xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxxxx bez pravidelné xxxxxx ve xxxxxxxxx xx škole,

b) vzdělávání xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka xxxxxxxxx xxxxxxx školy, xxx xxx xxx přijat x plnění povinné xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx pololetí, kdy xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx vzděláván,

c) xxxxxx xxx individuální vzdělávání xxxx,

x) xxxxx prostorového x materiálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žáka,

e) xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx individuálně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx učebnic x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou ve xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x učebnice xxxxxxx v §27 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, které mají xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) vyjádření xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro individuální xxxxxxxxxx,

x) xxxx zajištěny xxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx materiální a xxxxxxx zdraví xxxx,

x) xxxxx, xxxxx bude xxxx vzdělávat, xxxxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, x xxxxx-xx xx x žáka xx xxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxx, vysokoškolské xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, podle xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx.

(5) Individuálně xxxxxxxxxx xxx koná xx každé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx škole, do xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Nelze-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, určí xxxxxxx xxxxx pro xxxx hodnocení náhradní xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx do 8 xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx žáka; xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, krajský úřad. Xxxxx ředitel xxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxx, nařídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx zajištěny dostatečné xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky materiální, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx individuálního vzdělávání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx žák na xxxxx druhého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školního roku xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx žáka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 x 6, xxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka.

(9) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 x 6, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomůcek xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) x výdajů xx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx školní docházky.

§42

Xxxxxxxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x hlubokým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa trvalého xxxxxx dítěte xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx, který odpovídá xxxxxxxx x fyzickým xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxx.

Splnění povinné školní xxxxxxxx

§43

Xxx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxxxx xxxxxxxx vyučování xx xxxxxxx roce, x němž dokončí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xx žáci xxxxxxxx potřebné strategie xxxxx x xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx myslet x řešit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x spolupracovat, xxxxxxx xxx fyzické i xxxxxxx zdraví, vytvořené xxxxxxx x životní xxxxxxxxx, xxx ohleduplní x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx schopnosti a xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Xxxxxx vzdělání

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx získá xxx xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx šestiletého xxxx xxxxxxxxxx gymnázia nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx základního xxxxxxxx xx získá xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§55 odst. 3).

(2) Ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxxxx x základní škole xxxxxxxxx získá xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§46

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx a dobu xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x §36 xxxx. 4, x xxxxxx xx způsobem x xxxxx obvyklým. X přijetí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx školy za xxxxxxxx stanovených x §36.

(2) Základní xxxxxxxxxx x základní xxxxx xx 9 ročníků x xxxxx xx xx první xxxxxx x druhý xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx prvním xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx šestým xx devátým xxxxxxxx. X místech, xxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx všech 9 xxxxxxx, xxx zřídit xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx všechny ročníky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9, xxxxx xx vzdělávají xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem, může x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trvat xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx tvořen xxxxxx xx xxxxxx ročníkem x xxxxx xxxxxx xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1)&xxxx;Xxxx, xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženská xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x kterých xx předpoklad, xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, přednostně děti, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx x ní xxxx xxxxxxxxx nejméně 10 xxxx. Ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx registrovanou xxxxxx x náboženskou xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx církevní xxxxx6), xxxxxxx ministerstva.

(2) X xxxxxxxxxx žáků do xxxxxxxxx xxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxxx zástupce xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x žádosti přiloží xxxxxxx xxxxxxxx. Obsah xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu.

§48

Xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx souběžným postižením xxxx vadami x x xxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx souběžným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxx vzdělávat x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx se xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx je tvořen xxxxxx až šestým xxxxxxxx, druhý stupeň xxxxxx xx desátým xxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Zřizovatel xxxxxxxx školy speciální xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx speciální, které xxxxxxxxx přípravu na xxxxxxxxxx x základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx středně xxxxxx x xxxxxx mentálním xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx s autismem. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní školy, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx uvedené školy xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx na xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxx xxxxxxx dítě xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx, xx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální xx nejméně 4 x xxxxxxx 6 xxxx.

(4) Vzdělávání v xxxxxxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trvá xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání

§49

(1) X xxxxxxxx žáka xxxxxxxx školy xx xxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx školy, xx xxxxx xx xxx xxxxx. Pokud xxxxxxx školy xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy, x xxx xxx přestupuje. Xxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x přijetí xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx školy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx matriky.

(2) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce žáka. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx.

(3) Xxx přestupu xxxx převedení žáka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxx žák xxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx, xxxxxxxx pro vyrovnání xxxxxxx ve znalostech xxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx22a), xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx střídavě ve xxxx základních školách, xxxxxx xx vysvědčení xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhá xxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xx pololetí xxxxxxxx xxxx zohlední xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx druhou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxx vzdělává, xxxx xxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx žáka. Rozhoduje-li xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx v §165 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele druhé xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §41, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§50

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxx nepřítomnosti xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyučování xxxxxxx školní xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx může xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx výchova xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařem, xxxxx xx být žák xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxx. Xx xxxxx nebo xxxxxxxx vyučovací xxxxxx xxxx xxx žák xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího plánu xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxxx žáka xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx trvalý xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitě po xxxx nejméně 60 xxxxxxxxxxx xxx, nedoloží xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školním xxxxx a xxx xx písemné xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx školu, xxxxxxxx být xxxx xxxxxxxxxxxx xx uplynutí xxxx doby žákem xxxxx.

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxx pololetí xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx vydat xxxxxx xxxxx z vysvědčení.

(2) Xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx"), xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel školy xx souhlasem školské xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx slovního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx odlišným xxxxxxxx, x to xx žádost této xxxxx nebo zákonného xxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx slovně, xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(4) X žáka s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x použití slovního xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx slovně.

§52

(1) Do xxxxxxx xxxxxxx postoupí xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prospěl xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem x xxxxxxxx, x xxxxx xxx uvolněn, pokud xx xxxxxx povoleno xxxxxxxxx ročníku xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxx postoupí x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx, který již x xxxxx druhého xxxxxx opakoval ročník, x to xxx xxxxxx xx prospěch xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx hodnotit xx xxxxx xxxxxxx pololetí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx po skončení xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx ani x xxxxxxxxx termínu, xxx xx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx žáka hodnotit xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, určí xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxx, x to tak, xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx následujícího xxxxxxxx xxxx. X xxxxxx měsíce září xx xxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxx nejbližší xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx devátý ročník.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, může xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. Pokud není xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx doručení xxxxxxx xxxx v xxxxxxx dohodnutém se xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X případě, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx hodnocení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměření, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, krajský úřad, xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovených xxxxx §30 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx do 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nemohl xxx xxxxxxxx. To xxxxxxx x žákovi, xxxxx xx daném xxxxxx základní školy xxx xxxxxx ročník xxxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxx povolit žákovi xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxx na xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx na daném xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx konci xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxxx předmětů s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Opravné zkoušky xx konají nejpozději xx konce příslušného xxxxxxxx roku x xxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx. Xxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušku. Opravné xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx, xxxxx nevykoná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx termín xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxx je xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x konání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §52 xxxx. 4 xx xxxx základní škole. Xxxxxxx xx xx xxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§54

(1) Xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx gymnázia xxxx xxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx vysvědčení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx doložkou o xxxxxxx stupně základního xxxxxxxx.

(2) Žák, xxxxx xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx, xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x koná xxxxxxxx zkoušku nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx termínu, je xxxxx xxxxx xx xxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxx, pokud mu xxxxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxxxx xxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx školního xxxx.

§55

(1) Ředitel školy xxxx žákovi, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, povolit xx posouzení xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx uvedenému v §16 xxxx. 9 xxxx ředitel xxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx roku, x němž žák xxxxxxx xxxxxxxxx roku xxxx, v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx vzdělávacím programu xxxxxxxx školy speciální xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do dvacátého xxxxxxx xxxx věku. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ředitel xxxxx x Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajskou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx základní vzdělání, xxxx základní a xxxxxxx škola xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání. Krajský xxxx xx xxxxxxxxxx xx zřizovateli x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kursů xxx získání xxxxxxxxxx xxxxxxxx v dálkové xxxxx xxxxxxxxxx.

§56

Ministerstvo xxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přípravných xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x povinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x organizaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx organizace, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kursech xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dostupnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

STŘEDNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘIJÍMÁNÍ XX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX A XXXXXX

§57

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, schopnosti, postoje x xxxxxxx získané x základním vzdělávání xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Poskytuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxx xx všeobecným xxxxxxxxx x upevňuje jejich xxxxxxxxxx orientaci. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plnoprávný xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx získávání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx.

(2) Xxx vytváření xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyvinou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, je-li xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vhodné x xxxxx, zejména xxx, xx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školní xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do tvorby xxxxxxxxxxx záměrů xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu x tímto zákonem x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daným xxxxxx xxxxxxxx,

x) umožňují xxxxx xxxxxxxxx z praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x profilové části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx další vzdělávání x stáže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx teoretického x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Ředitel školy xxxx vytvořit xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§58

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzdělání:

a) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx získá xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 xxxx xxxx 2 xxx xxxxx xxxxx vzdělávání.

(3) Xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx získá xxx xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 2 xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxx xxxxxx (§84).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx gymnázia, xxxxxxxxxxxx programu v xxxxx 4 let xxxxx xxxxx vzdělávání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nástavbového xxxxxx (§83) x xxxxx 2 let xxxxx formy vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§85).

(5) Vláda stanoví xxxxxxxxx xxxxx vzdělání, x xxxxx xxx xxxxxxxxx středního xxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx, jakož x středního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní zkouškou x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx návaznost na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů a xxxxx xxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

§59

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx střední xxxxx

(1) Xx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxxx docházky, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, a kteří xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx přijímacího xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlašovaných xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx školy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxxxx ředitel školy xx 31. ledna, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kol přijímacího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx může ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx x jiném xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. srpna.

(2) Ředitel xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kola přijímacího xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx oboru xxxxxxxx a formy xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) školní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx první xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx termíny konání xxxxxxx,

x) xxxxxxxx kritéria x předpokládané xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů xxx xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího programu.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx x pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouška z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), není-li xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxx stanovit xxx xxxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(6) Xxx přijímacím xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx podle §85 xx jednotná zkouška xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxx

(1) Přihlášku xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podává uchazeč xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přihlášku zákonný xxxxxxxx. U xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou xxxx x xxxxxxxxxx případech xxxxx přihlášku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx přihlášky bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uchazeče s xxxxx podáním.

(2) Xxxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zveřejní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx způsobilosti uchazeče xxx daný xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx podává xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx každé přihlášce xxxx údaj x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kam podává xxxxxx přihlášku.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx oborů vzdělání x maturitní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§60b

Obsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke vzdělávání. Xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou konají x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 12. xxxxx do 28. xxxxx; xxx xxxxxxx xxxxx vzdělání xx konají v xxxxxxxxxx dnech x xxxxxx od 22. xxxxx xx 30. xxxxx. Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx skládá x xxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxxxxxxx x její xxxxxxxx. Způsob zadávání, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Přípravu zadání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zajišťuje Xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx jednotné zkoušky xxxx informaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxx §80b. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxxx; Xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx registru. Xxxxxxx obsahuje za xxxxxx identifikace uchazeče xxxx rodné xxxxx, x nebylo-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx uchazeče.

(4) U xxxxxxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx k přihlášce, x uzpůsobení xxxxxxxx xxx xxxxxx jednotné xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx §20 xxxx. 4, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Český xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. X rámci xxxxxxxx xxxxx §60 odst. 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxx první.

(6) Obsah x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky stanovuje xxxxxxx školy.

§60c

Organizace xxxxxxxxxxx zkoušek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30. xxxx předchozího kalendářního xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Každý xxxxxxx může xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx, x prvním xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx x prvním xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxxx uvedené uchazečem xxxxx §62 xxxx. 7 xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx vzdělávání.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pozvánku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 14 dní xxxx termínem konání xxxx zkoušky.

(3) Xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx přijímací xxxxxxx nedostavil a xxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx, xxxx zkoušku x xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx náhradním xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ochrannou xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx termínu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 dnů řediteli xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx příslušného školského xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Náhradní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, náhradní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uchazeči xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx zkouška x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejpozději xx 1 měsíce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přijímací xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx náhradního termínu xxxxxx zkoušky.

(4) Pro xxxxx kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx vzdělání xxxxxx x xxxxx jedné xxxxx nelze školní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx více různých xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§60x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x předchozího xxxxxxxxxx,

x) výsledků xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je-li stanovena,

d) xxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Hodnocení xxxxxxxx zkoušky se xx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uchazečem xxxxxx xxxxxxx 60 %; x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Gymnázium se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 %. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx níž se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 28. xxxxx. Další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx může v xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx školní xxxxxxxxx zkoušce, xxxxx xxxx uchazeč dosáhnout xxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx dosažených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při přijímacím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx přijmout, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení kritérií xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§60x

Xxxxxxxxxx x přijetí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou xxxxxx xxxxxxxxx do 2 pracovních xxx xx zpřístupnění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx oborů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 1 x xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uchazečům xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x posledního xxxxxxxxx xxxxxxxx x anonymizované xxxxxx.

(2) Xxxxx se xxxxxxxx zkouška xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkouška x xxxxxx kole xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx přijatých uchazečů x xxxxxxxxxx uchazečům xxxx xxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx v xxxxxxx xx 22. xxxxx xx 30. dubna.

(3) Xxxxxxxx uchazeče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x účinností od 1.9.2016

§60x

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ředitel xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxx kola xxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x prvním xxxx, x výjimkou povinnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přijímací zkoušky.

(2) X xxxxx hodnocení xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotné xxxxxxx; současně xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Školní přijímací xxxxxxx xx koná xxxxxxxx 14 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx zkoušce zašle xxxxxxx školy uchazeči xxxxxxxxxx 7 pracovních xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kola xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Krajský úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxxxx škol s xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x formách vzdělávání, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§60f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§60g

Zápisový xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx úmyslu xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §83 xx 85 x xx vzdělávání xxxxx §25 odst. 2 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, obdrží xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx České republiky, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx, pokud na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rok, xxxxxx jeden zápisový xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zápisových xxxxxx, xxxxxxxxxx zápisových xxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx otiskem razítka x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Svůj xxxxx vzdělávat xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx uchazeče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lístku xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx x jeho přijetí xx vzdělávání, a xx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx lístek xx xxxxxxxx xx xxxx odevzdaný, xxxxx xxx x xxxx xxxxx předán k xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx nebo uloženou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úmysl xxxxxxxxx xx ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezletilého uchazeče xxxxxxxxxx zápisového lístku xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx posledním xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 právní účinky xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxxx. Zápisový xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jen jednou; xx neplatí x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx lístek xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §62 xxxx 88, xxxxx xxx následně xxxxxx xx oboru vzdělání, xx který xx xxxxxxxxxx §62 xxxx 88; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx první x xxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§61

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x osmiletého xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x šestiletém x osmiletém xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx stupeň x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dvěma ročníky xxxxxxxxxxx gymnázia xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx tvořen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x osmiletého xxxxxxxx.

(2) Do prvního xxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uchazeče, xxxxx x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxx ukončí xxxxx ročník xxxxxxxx xxxxx nebo druhý xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx osmiletého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx prvního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx prvního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postupují xxxx, xxxxx xxxxxxx ukončili xxxxx xxxxxx šestiletého xxxx osmiletého gymnázia.

(3) Xxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60 xx 60g.

§62

Přijímání xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx, v němž xx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxxx zkouška, xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §60 xx 60g, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) První xxxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou a xxxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 a 3 vyhlásí xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx. Xxxxxxx odevzdá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení xx oborů xxxxxxxx x talentovou xxxxxxxx xx 30. listopadu.

(3) X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pracovních xxxxx x xxxxxx xx 2. xxxxx xx 15. xxxxx; x xxxxxxx xxxxx vzdělání Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx 2. xxxxx xx 15. xxxxx; konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx talentové xxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uchazeči xxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 20. xxxxx; v xxxxxxx xxxxx vzdělání Xxxxxxxxx xx sportovní xxxxxxxxx xx 20. xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx vzdělání Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxx přijatých uchazečů x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x období od 5. xxxxx do 15. února; v xxxxxxx xxxxx vzdělání Xxxxxxxxx se sportovní xxxxxxxxx postupuje xxxxxxx xxxxx §60e.

(6) Uchazeč, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, obdrží x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zápisový xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zápisový xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx krajský xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §60a. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§63

Přijímání xx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyššího xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx střední xxxxx. X xxxxx přijímacího xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx hodnocení, x xx x souladu x xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx něhož xxxx xxxxxxx zařazen.

§64

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postup podání xxxxxxxxx ke vzdělávání xx xxxxxxx škole, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zkoušce, způsob xxxxxxxx, formu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, způsob xxxxxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx xx informaci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §60a xxxx. 6, x xxxxxxx a xxxxx vedení xxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 3 x způsobu xxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx jednotné xxxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x dále xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxx než prvního xxxxxxx.

Organizace xxxxxxxxx vzdělávání

§65

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx se člení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, učební xxxxx x odbornou xxxx xxxxxxxxx xxxxx x sportovní přípravu, x xx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a sportovní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx prázdnin xx xxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x školských zařízeních xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo právnických xxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x daným xxxxxx vzdělání x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx praktického xxxxxxxxx x podmínkách xxx xxxx konání.

(3) Xx xxxx xx xxx praktickém xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx práci, xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx podmínky xxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx předpisy o xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx při xxxxx.

(4) Xxx praktickém vyučování xxxxx xxxx xxx xxxxxx dohledem nebo xxxxxxx osoby s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu61) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx nebo vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny x xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx expozicí xxxxxx.

Průběh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§66

(1) Xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx školního xxxx, xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x přijetí.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx žákovi umožňuje xxxxxxx do jiné xxxxxxx xxxxx, změna xxxxx xxxxxxxx, přerušení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx §70, x to xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx souhlas xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx rozhodování o xxxxx oboru vzdělání xxxx ředitel školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx střední xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, do které xx žák hlásí. X rámci rozhodování x přestupu xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx přestupu dojít xx změně oboru xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx být žákem xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx přijetí na xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx informuje xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx. Ředitel xxxxx, x níž xxx xxxxxxxxxx, zašle xx pěti xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxx školu, xxxxxxxx xxxx školy kopii xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx matriky.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx splnil povinnou xxxxxx docházku, přerušit xxxxxxxxxx, a xx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx žákem xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxx pokračuje xxx x xxx ročníku, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx přerušeno, xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxx xx vyšším xxxxxxx, xxxxxxx-xx odpovídající xxxxxxxx. Ředitel xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebrání-li tomu xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x mateřství, jestliže xxxxxxxxx vyučování xxxxxxx xx pracovištích xxxx xx pracích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx jestliže xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxx, který xxxxxx povinnou školní xxxxxxxx x který xx konci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx hodnocen, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx studijních výsledků x důvodů xxxxxxxxx x žádosti; xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy.

§67

(1) Xxxxxxx žák xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 kalendářních xxx xx počátku xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxxxxx žáka na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 může xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx činností, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx x některých předmětech xxxxxxxx. Xxx nemůže xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X předmětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx školního xxxx xxxx xx xxxxxx rok. Xxx xxxx x xxxxxxxx, x něhož xxx xxxxx xxxxxxx, hodnocen.

(3) Xxxxxxxx xxx omlouvání xxxxxxxx žáka ve xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxx.

§68

(1) Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. Žák xxxxxxxx xxx žákem xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x den xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxx, xxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx omluvena, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zletilého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nepřítomnosti; xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxx žák xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žák, xxxxx xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nedoloží xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx posuzuje, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx školy.

(3) Žák, xxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyššího xxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx školního xxxx xxxx xx xxxxx dni dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx nevykonal opravnou xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx hodnocení x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx následujícím po xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx opakování xxxxxxx.

§69

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx klasifikaci xx slovního hodnocení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx žádost xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx žáka.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx postoupí xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ročníku xxxxxxx xx xxxxx povinných xxxxxxxx stanovených školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx žák xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x odborných předmětech, xxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx program x xxxxxxxxxx oborech, se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx prvního pololetí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx jeho hodnocení xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx, aby xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxx xxx x náhradním termínu, xxx xx za xxxxx xxxxxxxx nehodnotí. Xxxx-xx žák xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxx xxx x náhradním xxxxxxx, xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx na konci xxxxxxx pololetí, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, aby xxxxxxxxx xx xxxxx pololetí xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx září xxxxxxxxxxxxx školního xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ročník. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx ani x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx.

(7) Žák, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše xx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Žák, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx konání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xx konce září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žák nejbližší xxxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxx žák xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnocení xx xxxxx prvního xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 3 pracovních xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx vydání xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxxxxxxx žáka x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx krajský xxxx nařídí komisionální xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx koná nejpozději xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v termínu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu.

(10) X xxxxxxx, xx se xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týká xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchovného zaměření, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx žáka x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx; nebyla-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx. Xxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) X odůvodněných xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx opravné xxxxxxx x komisionálního přezkoušení xxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xx žádost krajského xxxxx účastní školní xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xx jiných ucelených xxxxx xxxxx.

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání

Ředitel xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx §66, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx dokladem x xxxxx xxxxxxxx xxxx jiným prokazatelným xxxxxxxx a xx xxxx xxxx dosažení xxxxxxxxxx více než 10 let xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx školy. Xxxx-xx xxxxxxx školy xxxxxxxx vzdělání žáka, xxxxxx žáka x xxxxxxxxx x hodnocení x rozsahu uznaného xxxxxxxx.

§71

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podrobnosti x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX II

UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§72

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx programech x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysvědčení x závěrečné zkoušce.

(2) Xxxxxxxxxx ve vzdělávacích xxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx xx ukončuje závěrečnou xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x výučním xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx list.

(3) Vzdělávání xx vzdělávacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o dosažení xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx.

§73

Xxxxxx závěrečné zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovených rámcovým x školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx úroveň klíčových xxxxxxxxx, x dovedností xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx vzdělávání nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností.

Závěrečná xxxxxxx

§74

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx zkoušky x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx výcviku,

b) x xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx středního vzdělání, x praktické xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx konat xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxx středního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X závěrečných xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x související xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxx právnická xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx povinna xxxxxxxxxx zadání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) stanoví témata, xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky, popřípadě xxxxxxxxx zkoušky se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 4 xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxx písemných zkoušek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxx; xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x důvodu ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx komisí. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkušební komise xxx xxxxxxx, určí xxxx předseda xxxxx xxxxxxxx komise, xxxxx xxxxxxxx za řádný xxxxxx xxxxxxx.

(7) Předsedu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Jmenování xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx v xxxxx kalendářním xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx omezit počet xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx žákovi x xxxx xxxxx jinou xxxxxx, xxx před xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx termínu; x takovém případě xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební komise, xxxx níž nebudou xxxxxxx zkoušky ani xxxxxxxx xxxxxxx konány; x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský úřad xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx. Ostatní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem, xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(8) Xxxxxxxx zkušební xxxxxx

x) xx xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) nesmí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxx, xx xxx bude xxxxxx vykonávat,

c) nebyl xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Předseda xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odpovídá xx xxxx činnost,

b) xxxxxxxx xx xxxxx průběh xxxxxxx a klasifikaci,

c) xx oprávněn xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx nedovolené xxxxxxx xxxx průběh xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx závěrečné xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx. Xxx rovnosti hlasů xxxxxxxxx hlas předsedy xxxxxxxx xxxxxx.

§75

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úspěšně, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky, které xxxx její xxxxxxxx.

(2) X případě, že xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx dvakrát x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxx nedostaví x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx posledního xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zkoušku x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nedodržení xxxxxxxxx xxxxx může x závažných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není dotčeno xxxxx xxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Žák xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx následujícím xx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx závěrečnou xxxxxxx x řádném xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. xxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xx zkoušce xxx xxxxx omluvy xxxxxxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ze zkoušky xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx zkoušku xxxxxxx neúspěšně.

(4) Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx od xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx školy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

§76

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x pojetí, xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx zkouška xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx termínu.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§77

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx skládá xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx. Xxx získá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, xxxxxxxx xxxxxxx vykoná xxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

§78

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zkušebními předměty xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) český xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx, který xx xxx xxxxx x nabídky stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem; xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xx škole, xxx xx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x literatury x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx si xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxxx ze xxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x dílčích xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxx zkušební xxxxxxxxx komisí.

(4) Zkouška xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zadáván a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx způsobem x xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(5) Xxx se xxxx xx společné části xxxx přihlásit až xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x).

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdělání, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§78x

(1) Xxxxxx vědomostí x dovedností, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky (xxxx jen "xxxxxxx") xxx xxxxxxxxx zkušební xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy nejpozději 48 xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formou didaktického xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx neveřejné. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pověřenému xxxxxx zadavatele zkoušky (xxxx xxx "zadavatel"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "komisař"), xxxxxxxx školy a xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce. X xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo službu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Dílčí xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx.

(4) Xxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx může xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx průkaz totožnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx žáka, který xxx předkládá, xxxxx xxx důvodem pro xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx. Důvody xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v protokolu x maturitní zkoušce.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx všechny povinné xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx.

§79

Profilová xxxx maturitní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 2 xxxx 3 povinných xxxxxxx. Xxxxx povinných xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxx program. Xx školách a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zkouška x jazyka xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žák xxxx xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx zkoušky. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanovené ředitelem xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x přihlášce podle §81 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx školy x xxxxxxx s prováděcím xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkoušek xxxxx xxxxxxxxx x školního xxxxxxxxxxxx programu, včetně xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup, x xx nejpozději 7 xxxxxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx formou

a) vypracování xxxxxxxxx práce x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx maturitní komisí,

c) xxxxxxx zkoušky,

d) praktické xxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) až x).

(5) Xxxxxxxx maturitní xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) koná xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jednání zkušební xxxxxxxxx komise o xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx praktické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xx nutné x xxxxxx ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx práce x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxx profilovou část xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykoná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§80

Orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, za vedení xxxxxxxx přihlášek x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx správcem25) xxxxxxxx žáků xxxxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx číslo xxxx, a xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení xxxx x datum x xxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxx §169a.

(3) Xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky, x výjimkou dílčích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx pedagogických pracovníků xxxxxxxx ředitelem školy x odborné xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx maturitní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonali xxxxxxx xxxxx písmene x), osvědčení x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx zadavatele, komisaře xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a hodnotitele xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx,

x) je xxxxxxxxxxxxx25a) registru xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx xxxxxxxx25) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx xxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a příjmení x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx ředitele xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx maturitních xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) odpovídá xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§80x

(1) Xxxxx zkouška xxxxxx ústní formou x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xx konají xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xx jmenována pro xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxx xxxx více xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oborů xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x případě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ústní xxxxxx xxxx hodnotitelé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Členem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxxx xxxxxxxx z xxxxx, x vysoké xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx maturitní xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §74 xxxx. 6 až 10 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxx xxxxx průběh xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx řádný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konaných xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podmínek, xx xxxxxxx byla x xxxxxx, kde je xxxxxxx konána, xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx zkoušky společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx konaných xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx žáka xx xxxxxxx, x xx v případě, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxx xxxxxx zkoušek; x vyloučení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bezprostředně. Důvody xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x protokolu x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx je rovněž xxxxxxxx vykázat x xxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxxxxxx systémů, x xx x případě, xx vážně nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx narušila xxxxxx zkoušek.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx písemné xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práce žáků xxxxx, v xxx xx pedagogickým pracovníkem.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxx daný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxx xxx, xxx x xxxxxxx se zákonem x xxxxxxxxxxxxx pracovnících2) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou pro xxxxx xxxx xxxxxx x prováděcím právním xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx dané xxxxxx, xxxxxxxx Centrem.

§80x

Xxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupné x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 písm. x), xxxxx x xxxx jakákoli xxxx, xx informací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xx Centrum xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx do xxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Centrum xxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx ochrany informací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. a), x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zajišťujících xxxxxxx a nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx zadání xxxxxxx x dílčích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x jednotlivé xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx nejvýše do xxxxxxxxxx dne příslušného xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Centrum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx oprávněny xx x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Centra, xxxxx x další xxxxxxx osoby, které xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx neoprávněným xxxxxx.

(5) Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxx xxxxxxx Centra, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žák xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx škole, xxx xx žákem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podané xxxxxxxx školy. Žák, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx společnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx stanovené Centrem. Xxxx-xx xxx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxx ukončit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podané řediteli xxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x písemné práce xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxx-xx xxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to nejvýše xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx žák vykonal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nekoná. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxx nedostaví x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx omluví xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Konáním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx tu xxxx xxxxxxx, v xxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx vykonané xxxxx zkoušky při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemohl xxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx řádné omluvy xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx byl ze xxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje xx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx neúspěšně.

(4) Xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonal xxxxxxx obě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vysvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx může maturitní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 věty xxxxx.

(6) Xxx, který xxx xxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx. Xxxxxxx školy xxxx žákovi uznat xxxxxxx profilové části xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx části v xxxx xxxxx. Xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx stanovit, xx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx jednu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx jazyka nahradit xxxxxxxxx xxxxxxx vykonané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jazykovým xxxxxxxxxxxx. Xxxxx může ředitel xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxx dnů xxxxx x přípravě xx xxxxxx maturitní xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxx xxxx x xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxxxx společnou x xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx x českém xxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny x xxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx, kterou skládají x xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programů xx xxxxxxxxx třídách xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx vzdělání. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxx vykoná xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x literatura xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(10) Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxx části xxxxxxxxx xxxxxxx v řádném xxxxxxx, přestává být xxxxx xxxxx 30. xxxxxx roku, x xxxx xxx vzdělávání xxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) termíny, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx průběhu x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek profilové xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx didaktických testů; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky, pravidla xxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx výsledkem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx znalosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konané xxxxxx vypracování xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) postup x xxxxxxx xxxxxxxx zadání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, způsob xxxxxxxxxx xxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx přípravu, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínek jejich xxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx orgánů a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, vymezení xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zadavatele, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, podrobnosti o xxxxxxxx zkušební maturitní xxxxxx x xxxxx, xxxxxx a jmenování xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx maturitních komisí, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxxx předsedů xxxxxxxxxx maturitních xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o obsahu, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přihlášky x maturitní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zkoušce, x obsahu, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx přihlášek, o xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §80 xxxx. 1 a 3, o xxxxxxx xxxxxxxxx dat do xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx protokolů x xxxxxxx xxxxxx zpracování x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žáků xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zdravotními xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx učení x xxxx xxxxx §20 xxxx. 4 věty xxxxx a konání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx národnostní xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx §82 xxxx. 1 xxxx. x) x §82 odst. 2.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§82

(1) Xxxxx, xxx konal

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zkoušku, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx didaktického xxxxx,

xxxxx xxx z konání xxxxxx zkoušek xxxxxxxx, xxxx písemně xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o žádosti xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx opakování xxxxxxx, xxxxx zjistí, že xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušky; v xxxxxxx případě výsledek xxxxxxx potvrdí. Xxxxx, x níž žák xxxxx xxxxxxxxx zkoušku, Xxxxx xxxxxx inspekce x Xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů podle §80 xxxx. 3 xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx společné části xxxxxxxxx xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxx práce a xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jmenuje xxxxxxx úřad. Opakování xxxxx zkoušky společné xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxx;x zkoušky xxxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Každý, kdo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx formou didaktického xxxxx, nebo xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odešle xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Žádost podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 20 dnů xx konce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX STUDIUM XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX S MATURITNÍ XXXXXXXX

§83

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Střední xxxxx xxxxx organizovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, kteří získali xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx 3 xxx xxxxx formy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx uskutečňuje xxxxx rámcového vzdělávacího xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Návaznost xxxxx vzdělání pro xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x nástavbovém xxxxxx xxxx 2 roky x denní xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60 odst. 5. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku ověřující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích programů xxxxx xxxxxxxx, xx xxx navazuje obor xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx maturitní xxxxxxxx, xxxxxxxx xx vysvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxxxx úspěšně xxxxxx nástavbové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§84

Zkrácené xxxxxxx xxx xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx oboru xxxxxxxx, xxxxx v xxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxx listem pro xxxxxxxx, xxxxx získali xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Zkrácené xxxxxxx xxxx 1 xx 2 xxxx x xxxxx xxxxx vzdělávání; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxxx x konání xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x souladu x rámcovým vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§85

Xxxxxxxx studium xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx x daném xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxx xxxxxxx trvá 1 xx 2 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; délku xxxxxxx xxxxxxx vzdělávací program xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx uchazeči, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x konání xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hlásí.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

§86

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxx získané x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x umělecko-pedagogických činností x xxxxxxx hudba, xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx v konzervatoři xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobní x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu v xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzdělání

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 4 xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx 8 xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx šestiletého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx ročníku osmiletého xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ročník xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx přijímacím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vědomostí, zájmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx x konzervatoři xx xxxx formou xxxxxxxxx xxxxxxx.&xxxx;X prvním xxxx přijímacího xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v pracovních xxxxx v xxxxxx xx 15. xxxxx xx 31. xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxx xxx xxxxx kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx §62 xxxxxxx xxxxxxx.

§89

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx. Dokladem xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, je "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxx "XxX.". Žáci xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx čtvrtém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx ročníku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzervatoře.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx opatřena xxxxxxxx x získání xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání.

§90

Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx ověřit, xxx xxxx dosáhli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx úroveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx komplexní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx, xxxxxxx z cizího xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx oborů, popřípadě xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx. Absolutorium x xxxxxxxxxxxx xxx obor xxxxx xx xxxxxx x teoretické xxxxxxx x odborných předmětů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, absolventské práce x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x umělecko-pedagogické xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx.

(3) Xxx xxxx konat xxxxxxxxxxxx x konzervatoři, xxxxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx maturitní xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyka xxxx maturitní zkoušku.

(4) Xxx, xxxxx ukončuje xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxxxxxxxxx xxx předchozího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komisionální zkoušku x předmětů podle xxxxxxxx 3 ve xxxxxxx xxxx, v xxxx byla xxxxx xxxxxx předmětů ukončena, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx u xxxxxxxxx komisionální zkoušky, xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx dvakrát. Xxxxxxxx x členy xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx koná před xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx odpovídající xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx umělecko-pedagogickou xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx a členy xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxí; xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 9 a 10 xx použije xxxxxxx.

(6) Xx xxxx 5 xxxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx xx žáci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tato xxxx xx xxxxxx xxx přípravu xx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx komise xxxx xxxxxx povolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxxx xx x vážných xxxxxx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx absolutoria xxxxxxxx a xx 3 pracovních xxx xx konání zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxx x závažných případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Jestliže xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxx omluvy, jeho xxxxxx nebyla xxxxxx xxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, jako xx xxxxxxx xxxxxxx neúspěšně.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx opravnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx dnem následujícím xx xxx, kdy xxxxxxx vykonal xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx x určeném xxxxxxx úspěšně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zkoušky, xxxxxxxxxxx xx mu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx ukončit.

(11) Žák xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx vykonat nejpozději xx 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx žákem xxxxx xxxxx odstavce 10 xxxx druhé.

(12) Xxxxx, xxx konal xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx do 8 xxx xxx xxx, xxx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výsledku xxxx xxxxxxx. Při přezkoumání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 x 4.

§91

(1) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x ukončování xxxxxxxxxx v konzervatoři.

(2) Xx vzdělávání v xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx vztahují ustanovení xxxxxx zákona x xxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxx škole, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX A XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX, JEHO XXXXXXXXXX, XXXXXX A XXXXXXXXXX

§92

Xxxx xxxxxxx odborného vzdělávání x stupeň xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a prohlubuje xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xx dosáhne stupně xxxxxxx odborného vzdělání.

(3) Xxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x denní xxxxx xx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání xx 3,5 xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx

§93

Xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x kteří při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zájmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve vyšší xxxxxxx škole rozhoduje xxxxxxx xxxx xxxxx.

§94

Xxxxxxxxx xx prvního xxxxxxx vzdělávání ve xxxxx odborné xxxxx

(1) Xxxxxxx podává xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx mu xxxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x rámcovými xxxxxxxxxxxx programy poskytujícími xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxx daný xxxxxx xxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) hodnocení znalostí xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx střední xxxxx,

x) xxxxxxxx přijímací xxxxxxx, xx-xx stanovena, x

x) xxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxxxxxxxx, lhůtu xxx podání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, termíny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x rámcový xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx škole.

(6) Xxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, než xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijatých xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x nepřijetí xxxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx přijímací xxxxxxx xxxxxx.

(8) Ředitel xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kola xxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlásit další xxxx xxxxxxxxxxx řízení x naplnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole

(1) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx přijmout xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ředitel xxxxx po posouzení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx hodnocení, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X případě, xx ředitel xxxxx xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx něhož xxxx xxxxxxx zařazen.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx uchazeče do xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx odborné škole xxxxx x xxxxxxx, xx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx ročnících, které xxxxxxx xxxxxx absolvovat.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx 1. xxxx x xxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku. Xxxxxx rok se xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xx 1. xxxx xx 31. xxxxx, xxxxx období xxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uskutečňuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx praxe xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx související s xxxxx xxxxxx vzdělání x xxxxx xxxx xx xxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxxxxxxx xxx její xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx práci, péči x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky žen x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci.

§97

(1) Uchazeč se xxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx školy dnem xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však do 31. xxxxx.

(2) Dokladem x xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx o xxxxxx. Xx výkazu x studiu xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx části xxxxx zvoleného xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se studentovi xxxxxxxx přestup xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx předchozího vzdělání, x to xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx oboru xxxxxxxx. X rámci rozhodování x xxxxx oboru xxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) O xxxxxxxx studenta xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx vyšší odborné xxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxxx, do které xx student xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx dojít xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx rozdílovou xxxxxxx x určit xxxx obsah, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hodnocení.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx na dobu xxxxxxx 2 xxx. Xx dobu přerušení xxxxxxxxxx student není xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx školy. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x praktické dovednosti x způsob xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx studenta xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx závažné xxxxxx.

(7) Ředitel xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx praktická xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx prací xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce po xxxxxx, xxxx jestliže xxxxxxxxx podle lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx ročníku xx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx studijních výsledků x xxxxxx uvedených x žádosti.

§98

(1) Student xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxx sdělení řediteli xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zanechání xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxx pozdější.

(2) Xxxxxxxx xx student xxxxxxxxx xx dobu nejméně 20 vyučovacích xxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxx xxxx řádně xxxxxxxx, vyzve xx xxxxxxx xxxxx písemně, xxx neprodleně doložil xxxxxx xxx nepřítomnosti; xxxxxxx upozorní, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx 3 xxxxx xx doručení xxxxx xxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zanechal; xxxxx xxxx přestává xxx xxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx.

§99

Xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Studenti jsou xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx. Předměty, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx jiným způsobem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx členění xxxxxx vzdělávání xx xxxxxx ucelených částí xxxxx než xxxxxxxx xx vydává studentovi xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem pro xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx hodnotit xx xxxxxxxxx xxxxxx, určí xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx školy uznat, xxxxx je doloženo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx prokáže při xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx. Uzná-li ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx x vyučování x x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Ukončování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§101

Xxxxx xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxx absolutoriem. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x diplom xxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odborné školy, xxxxx xx uvádí xx xxxxxx, xx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" (xxxxxxxx "XxX.").

§102

(1) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx úspěšné xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx. Absolutorium se xxxxxx xx xxxxxxx x odborných předmětů, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx studenty; x v xxxxx xxxxxxx xxxx studenti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ředitel xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx termín xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx zkušební xxxxxx x je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx komise má xxxxx x xxxxx xxxxx, předsedou je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyšší odborné xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx předseda, místopředseda x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daný xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxx, vedoucí absolventské xxxxx a oponent. Xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 9 x 10 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Neprospěl-li xxxxxxx x některé zkoušky xxxx xxxxxxxxx-xx absolventskou xxxxx, xxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx absolventskou xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Opravnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx konat xxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx komisí.

(6) Pokud xx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx řádně xxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komise prominout. Xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxx opravnou xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx student xxxxxxx absolutorium v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3 xxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx školy 30. xxxxxx roku, x xxxx měl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx 3,5 xxxx přestává xxx xxxxxxxxx xxxxx 31. xxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx student xx xxxxxxx nebo obhajobě xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx zkoušky xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx zkoušku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx vykonat xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx studentem xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxx xxxxx.

(9) Xxxxx, kdo konal xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx mu byl xxxxxxx výsledek xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxx a xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §82 xxxx. 1 x 4.

§103

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, náležitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně termínů xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, x x xxxxxxxxx xx vyššího než xxxxxxx ročníku, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx odborné praxe, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro uznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx absolutoriem.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§104

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školu xxxxxxx akreditaci, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu x xxxxxxx bezpečnostních xxxxxx s předchozím xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uznávacího xxxxxx1), xxx absolventi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx akreditován x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx školského xxxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx.

§105

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx žádost neprodleně xxxxxxxx Akreditační komisi xxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxxxx xxxxxx"). Akreditační xxxxxx posoudí vzdělávací xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx 120 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu do 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nesplňuje náležitosti xxxxxxx x §6 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx není x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x cíli x zásadami stanovenými xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neudělí xxx x xxxxxxx, že Xxxxxxxxxxx xxxxxx vydala x xxxxxxx o xxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxx programu.

§106

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uděluje xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx prodloužit. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akreditace xx xxxxxxxxx vztahuje xxxxxxxxxx §105.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditovaného vzdělávacího xxxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx škola xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx programu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaniká xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ze školského xxxxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx vydává stanoviska x vzdělávacím xxxxxxxxx x rámci xxxxxx x akreditaci, a xxxx posuzuje i xxxx záležitosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ministr xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx komise má xxxxxx jedna členů. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx x vysokých xxxx, vyšších odborných xxxx x z xxxxx.

(3) Členové Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jmenováni xx dobu 6 xxx; xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xx xxx po xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx Akreditační xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx nezávislí.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxx Xxxxxxxxxxx komise x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx statut Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx jen po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Statut Xxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx Věstníku.

(6) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO XXXXXXXX

§108

(1) Xxxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx získal xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysvědčení x České republice, xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx rovnocennosti zahraničního xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx žádosti, obsahující x xxxxxxx originál xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ověřenou xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xx Česká xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zavázána xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx x dokladem x xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice. Xxxxx xx zahraničního vysvědčení xxxx xxxxxx obsah x rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rámcový xxxxx xxxxxxxxxx v oboru, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rovnocenné x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, krajský xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zahraniční xxxxx,
x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx, že škola xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jehož právního xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nevyplývá.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká republika xxxxxx, nestanoví xxxxx, xxxxxxx podpisů a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uznána xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxx ministerstvem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vysvědčení xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx úředně ověřený xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx 3 do xxxxxxx xxxxxx, vyhotovený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx26c). X xxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného ve xxxxxxxxxx jazyce xx xxxxxxx xx českého xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zřízené xx xxxxx České xxxxxxxxx cizím xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolil xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, xx doklad xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxx úřad x rámci xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zjistí, xx xxxxx x xxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x porovnání xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx žadatel xxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) nebo x xxxxxxxx 4, xxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx vydání usnesení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx konání nostrifikační xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušku; xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stanoveného xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lhůty xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx úspěšně. Xxxxxxx, xxxxx xxxx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx vzdělání xx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx nostrifikační zkoušku x xxxxxxxx český xxxxx a literatura.

(6) X xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx základě xxxxxxxxx používaných v Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxx x nostrifikaci xxxxxx. Žádosti xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx opravňující xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxx seznam xxxxxx x žádostech podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx rozsahu:

a) xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx žádost týká, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, která xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx právního řádu xxxx vydáno,

c) xxxxx x výsledku řízení x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxx o nostrifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx osvědčení xxxx xxxxxxxxxx vydal, x xxxxxxx xxxxxx, xxx kterou je xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 poskytne xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx krajskému xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole.

§108x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zahraničního vysvědčení xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, osvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysvědčení, které xxxx vydáno zahraniční xxxxxx xx vzdělávacím xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §108 xxxx. 3 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx §108 odst. 3 xxxx. b) x x) a xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx nevyžaduje.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxxxx o uznání xxxxxxxxxxxxx x rozhoduje x nostrifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx x rozhoduje o xxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx vojenství.

(4) Xxx-xx o osobu, xxxxx byla v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx azylu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx11) nebo xx xxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xx 3 x xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx jinak prokazovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx26d). V případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídí xxxxxxx xxxx žadateli nostrifikační xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školami, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx vykonání nostrifikační xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx umělecké xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx umělecké vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx umělecké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx umělecké xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uměleckého xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě pro xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx škola xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx studium I. x XX. xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx jazyk xxxxxxxx také jazyk xxxxx. Jazykové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vzdělávání v xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx základní, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecnou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx speciální. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx i bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx vykonané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx x části xxxxxxx a x xxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx termíny konání xxxxxxx.

(4) Státní jazykové xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konají xxxx xxxxxxxx komisí. Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Předsedou xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx xxxx být xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vykonával xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

§111

Xxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx času xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx na různé xxxxxxx. Zájmové vzdělávání xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxxx vzdělávání, zejména xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx družinách x xxxxxxxx klubech.

(2) Xxxxxxxxx volného xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x nadané xxxx, xxxx x xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx soutěží x přehlídek xxxx x xxxx.

§111x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx školských xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 60 minut.

(2) Xxxxxx družina xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxxx xxxx a xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx počtu xxxx a žáků xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx zvýšené xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, a to xxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zřizovatel školy xxxx xxxxxxx xxxxxxx x nejvyššího počtu xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx počtu 4 xxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx toto xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví.

§111a xxxxxx právním předpisem x. 101/2017 Sb. x účinností xx 1.9.2018

§112

Ministerstvo xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zájmového vzdělávání, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, obsah x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zkušební řád, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx zkoušky, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX

§113

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx každý, xxx xxxxxx alespoň xxxxxxxx vzdělání a xxxx xxxxx střední xxxxx, xxxxx za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx 2 xx 7 xx střední xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxx x xxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxx, absolutoriu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečňované v xxxx škole.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx

x) řediteli Centra, xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxx jednotlivou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zkoušce společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky;

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx obsahuje rodné xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx narození.

(3) Xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závěrečnou zkoušku,

b) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx upravující xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx maturitní xxxxxxx, xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou:

1. jmenování xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pedagogický xxxxxxxxx;

2. termínů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) Centrum x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) ředitel xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx zkouška podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx Centrum. Xxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xx uchazeč xxxxxxx xxxxxxxx xx řediteli xxxxx xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx fotografií. Nepředložení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xx xxxxxxx.

(5) Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx předmětů závěrečné xxxxxxx xxxx o xxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx praktické xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) ředitel školy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxx zkoušky.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úspěšně, může xxxxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx přihlášky xxxxx xxxxxxxx 2.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) Xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xx nezíská xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx jednotlivé zkoušky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání.

§113a

(1) Xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx §113 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx Xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxx zkouška xxxxx §113 odst. 2 xxxx. a), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx danou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx termínů xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky, formu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x vykonání jednotlivé xxxxxxx, x dále xxxxxxxx xxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. a), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx ve xxxxx zřizované xxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§113x

Xxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace, vydané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26a), se xxx xxxxx §63 xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání.

(2) Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vydané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26a), xx xxx xxxxx §70 považuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§113x

Xxxxxxxx závěrečné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v konzervatoři

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vzděláním, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26a) získala profesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx získání xxxxx odborných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může, x xxx předchozího xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx konzervatoři x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konaných xxxxx xxxxxx a xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky koná xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 může závěrečnou xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdyby xxxx žákem školy. Xxxxxxx-xx xx x xxxxx zřízenou státem, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, může xxxxxxx školy podmínit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx zaplacením úplaty xx xxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxx školy.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26b).

§113x

Xxxxxx xxxxxxxx lze xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx nebo xxxxx odborné škole xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušek xx xxxxx předmětů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo akreditovaným xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonáním xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§113d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 242/2008 Sb. x účinností xx 4.7.2008

§114

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Právnické xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx středních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vedle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx učiva xxxx pomaturitní xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx všeobecných x xxxxxxxxx vědomostí a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx k získání xxxxxxxxxxx teoretických x xxxxxxxxxxx vědomostí x xxxxxxxxxx, xxxxx navazují xxxx odborným xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozšiřují xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxx je poskytovat xx úplatu. Dokladem x úspěšném ukončení xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx nebo studenty xxxx xxxxx.

(6) Rekvalifikace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se uskutečňují xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,27) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28)&xxxx;x xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství58).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pořádání xxxxxxxxx kursů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ucelených částí xxxxx nebo pomaturitních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx náležitosti xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx kursy"), x to

a) xxxxxx xxxxxx a schvalování xxxxxxx absolventa xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) podmínky x xxxxxx přijímání xxxxxxxxx resortních xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ověřování xxxxxxxx, dovedností a xxxxxxx účastníků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kursů x

x) xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kursu, x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx42) pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx59) pro výkon xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx zaměstnanců x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX X ŠKOLSKÉ SLUŽBY

§115

Zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků

Zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťují další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dále xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§116

Školská xxxxxxxxxx zařízení

Školská xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx děti, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zákonné xxxxxxxx, xxx školy a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytují xxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxx x pedagogicko-psychologické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx vhodného vzdělávání xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí x xxxxxx péče x xxxxxx a xxxxxx, poskytovateli zdravotních xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx účelu, k xxxxx byla zřízena

a) xxxxxxxxxx, sportovní x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx mimo vyučování,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x stravování, popřípadě

c) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přerušení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx výchovná x xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání

Školská xxxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxx účelu, x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx školního stravování xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx v xxxx jejich xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx ústavní výchovy, xxxxxxxx xxxxxxx x xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx. Zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxxxx zajišťovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxx osoby, a xx za úplatu.

§120

Xxxxxxx účelová xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x němuž xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x školským xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ekonomicko-administrativní xxxxxx, xxxxxxxxx odborné, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx činnost.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení x podrobnosti x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx činnosti, organizaci x podmínkách provozu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x podmínkách, za xxxxx lze xxxxxxxxxx x školské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x podmínkách xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeních.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále xxxxxxxx xxxxx podle věkových xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XX VZDĚLÁVÁNÍ A XXXXXXX XXXXXX

§122

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnost

(1) Žákům xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odměnu xx produktivní činnost xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy, x to x xxxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; výši xxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx praxi x xxxx osoby, xxxxxxxxx xxx odměnu xx xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxx. Xxx účely xxxxxx zákona se xx produktivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx produktivní činnost xxx xxxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx xx 30 % minimální xxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xx dobu celého xxxxxx, xx výše xxxxxx xx produktivní xxxxxxx úměrně xxxxxx.

(2) Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, žákům xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx středních xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x ve školském xxxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx. x) a x), x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxx podle věty xxxxx.

(3) Hmotné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxx xxx xxxx, žáky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx nebo svazkem xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 lze xxxxxxxxxx za xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stravování xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxxxx smluvně i x jiné xxxxx xxxxxxxxxxx stravovací služby; x xxxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx státem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnostmi, kterým xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštního xxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxx,6) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§123

Úplata xx xxxxxxxxxx x školské služby

(1) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo obcí, x ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xx příjmem xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem obcí xx dítěti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx xxx, xxx dítě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx v přípravné xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx školského xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 stanoví x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení zřízených xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem obcí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx těchto škol x školských xxxxxxxx. X snížení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zejména x případech xxxxxxxxx x §27 xxxx. 5 a x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 9, xxxxxxxxx ředitel xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, splatnost xxxxxx, xxxxxxx snížení xxxxxx xxxx osvobození od xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx odborné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělání upravené xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx školských xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx.

ČÁST DVANÁCTÁ

ŠKOLSKÁ XXXXXXXXX XXXXX

§124

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx

x) ministerstvo, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu může xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b).

(4) Pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxx, xxxxxx, zrušení x zániku obchodních xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozdělení xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev.

§125

Zřízení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zřizovatelem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společně xxxx zřizovateli se xxxxxxx zřizovatelskou xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx školské xxxxxxxxx osoby,

b) xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxx, xxxx-xx přiděleno, xx-xx právnickou xxxxxx, xxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo bydliště, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §131 x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx školské právnické xxxxx,

x) xxxxx xxxx x druhy x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, obcí xxxx svazkem xxxx, xx-xx xxxxxxxxx činnost xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx členů xxxx x xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx zřizovatele podle xxxxxx zákona,

i) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Zřizovací xxxxxxx školské právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou nebo xxxxxxxx osobou xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxx určit školskou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx; xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§126

Zrušení x zánik xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxxx xxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxx její xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxx likvidace. Xxxxxxxxx xx neprovede v xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 3 písm. x) x x) x x případě xxxxxxx školské právnické xxxxx zřízené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jinak dnem, xxx toto xxxxxxxxxx xxxx přijato,

b) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, splynutí nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, kdy xxxx rozhodnutí bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx účinnosti xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxx, x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zamítnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx proto, že xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx splnění rozvrhového xxxxxxxx,

x) xxxx uvedeným x rozhodnutí soudu x zrušení školské xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(4) Xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx obcí, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xx jejího xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b) x xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx rokem,

b) x xxxxxxxxx roce xx xxxxxxxx xxx jedno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 odst. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx uskutečňování xxxx xxxxxxx právnická osoba xxxxxxx,

x) školská právnická xxxxx užívá příjmů xx xxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx,

x) školská xxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx před vydáním xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže je xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx.

§127

Xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Školská právnická xxxxx xx může xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx školskou xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx školské právnické xxxxx, jemuž xxxxxxxxx xxxx zrušení bez xxxxxxxxx; její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být stanoveno, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Sloučením dochází x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení xxx likvidace; xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přecházejí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Splynutím xxxxxxx x zániku dvou xxxx xxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx jejich zrušení xxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx zřizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx zřizovaných ministerstvem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx možné xxxxx, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx různými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §124 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §129 xxxx. 4 a 5, x smlouva xxxxxxxx mezi dotčenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx stávají xxxxxxxxxxx nástupnické xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx.

§128

Likvidace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby xx postupuje přiměřeně xxxxx §7075b xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx.

(2) Xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §154 xxxx. 1 xxxx. x) xx zapisují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx, xxxxxxx jej xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, soud.

(5) Nejde-li x xxxxxx xxxxxxx x §125 odst. 4, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vyplynul x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xx sídlo xxxxxxx právnická xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx x bezúplatném převodu xxxxxxxxxxxx zůstatku kraji xxx xxxxxxx xxxxx x případě, že xx xxxx x xxxx smlouvě zaváže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx nabídky xxxxxxx xxxxxxxxx úmysl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstatek xx Xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových.

§129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x sloučení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x odvolává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx školské xxxx, pokud se xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxxxxx, kraj, obec xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školské právnické xxxxx,

x) schvaluje vytvoření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx v §137 xxxx. 2 a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

(3) Zřizovatel školské xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxx jiná xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podle §124 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx stanoví xx xxxxxxxxx listině xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx delegovat xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x) na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(5) Xxxxxxx-xx xx zemře-li xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxx §124 xxxx. 2 písm. x), xxx právního nástupce, xxxxxxxx pravomoci zřizovatele xxxxxxx v odstavci 1 na radu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§130

Xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx svazkem obcí xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx x xxxx.

§131

Ředitel

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx právnické osoby, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvem, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x §166.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx podle §124 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh rady, x xxxxxxx xxxxxxxx x §129 xxxx. 4 x 5 xxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §166 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b) xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x)

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx roční xxxxxx xxxxxxx,

x) předkládá radě xxxxx xxxxxxxxx mzdového xxxxxxxx a organizačního xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) předkládá xxxx xxxxxx změn xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx schválení xxxxxx xxxxxxxx úkonů, x xxxx se x souladu s §132 xxxx. 2 xxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§132

Rada

(1) Xxxx

x) xxx xx xxxxxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejím xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx školní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx školská právnická xxxxx vykonává,

d) schvaluje xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx financování x xxxxx účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx školské xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zřizovací listiny,

g) xxxxxxxx zřizovateli xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x záměru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

h) xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

i) schvaluje xxxxxxxxx dalších peněžních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §137 odst. 2 x xxxxxx hospodaření x nimi,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xx zlepšeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Rada xxxx vydává předchozí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx školská xxxxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx,

x) nabýt nebo xxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx dvacetipětinásobek xxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx29) xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx,

x) zatěžovat xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx právnickou xxxxx xxxx nabýt xxxxx x již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx není tímto xxxxxxx vyloučeno,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepeněžitý xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx jestliže xx xxx xxx xxxxxxx řádný xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Právní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx 3 x nejvýše 15 xxxxx. Počet xxxxx xxxx xxxxxxx zřizovatel xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx rady xxxxxxx x odvolává zřizovatel, xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx nestanovil jinak. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rady xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nestanovil xx zřizovací xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxx být xxx xxxxxxx osoba, která xx plně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx a xxxx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxx jiném obdobném xxxxxx xx školské xxxxxxxxx osobě.

(7) Funkční xxxxxx xxxxx rady xx 5 xxx.

(8) Xxxxxxxx x radě xxxxxx

x) xxxxxxxxx funkčního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x radě xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx.

(9) Člen xxxx xxxx xxx x funkce xxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxxx xxxx xxxx xx opakovaně nedostavil xx xxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxx rady xxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x řídí xxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxx rady xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zastupuje xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(12) Při rozhodování xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rady xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx-xx přítomna xxxxxxxxxxxx většina xxxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Rada xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ročně. Xxxxx předseda rady xxxxxxx zasedání rady xx dobu 1 xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx svolat x xxxx xxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rady. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxx ředitele, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(14) Xxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx řád rady.

(15) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zlepšeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; výši xxxxxx xxxxxxx zřizovatel.

Hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§133

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx prostředky xx státního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx a doplňkové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prostředky xxxxxxx od xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx mají být xxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxx podílu státního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx výdajů,

g) xxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru, x xxxxxxxxxx mechanismu Xxxxxx x programu xxxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x dědictví.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx zřizovatele xxxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§134

Základní xxxxxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx právnická osoba xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §133 xxxx. 1, x prostředky xxxxx peněžních xxxxx, x xxxxxxxx majetkem, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx majetek xxx xxxxx své hlavní xxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Rozpočet xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx hlavní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledku hospodaření x hlavní xxxxxxxx x zisku x xxxxxxxxx činnosti po xxxxxxx; výsledek xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx k úhradě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxx x xxxx z xxx xxxxx peněžní xxxxx.

§135

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx činnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx provozována xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx ohrožoval její xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Doplňková xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx x finančních prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx použitých x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx činnosti x které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vrátit xx xxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxx čtvrtletí, nejpozději xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx použít xxx x xxxxxx výdajů xxxxxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx školská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokračováno.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§136

Xxxxx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx společnosti x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovatele s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx půjček x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx najaté věci xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nakupovat nebo xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx přijímat xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx akcie či xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, prospěchových xxxxxxxxx podle §30 xxxx. 4 x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1.

§137

Peněžní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Školská xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx peněžní fondy.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx; školská xxxxxxxxx xxxxx zřízená ministerstvem, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb.

(3) Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §133 xxxx. 2, slouží xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x minulých xxx a dále x podpoře x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx rezervního xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §133 xxxx. 2, se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx rozpočtem xx xxx, xx kterém xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx. Fond xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.15)

(6) Zůstatky xxxxxxxxx xxxxx xx xx skončení xxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§138

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Fond xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx výdajů školské xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxx a na xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx, xx odměny x xxxxxxx xxxxxx xx vykonávanou xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxx rozpočtem. Xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx xx určen k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx školské xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx odchodu xx starobního důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx byli zařazeni x xxxxx ve xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §187.

(4) Školské xxxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kulturních x sociálních xxxxxx, x xx xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxx.32)

(5) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx zajistit, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx využila xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x případě sloučení, xxxxxxxxx, splynutí xxxx xxxxxxx některé ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx vystoupení či xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxx smlouva x sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5 x 6, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx účtu, xxxxx nepoužité xxxxxxxx xx převádějí xx xxxxxxx let. Úroky x xxxxxx účtu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, úhrady xx xxxxxxxx služby jsou xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxx krajem.33)

§139

Účetnictví

Školská xxxxxxxxx xxxxx xxxx účetnictví podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.34) Xxxxxxx právnická xxxxx xx zařazena v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§140

Xxxxx školské právnické xxxxx x majetku

Školská xxxxxxxxx osoba xxxxx xx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pronajatý xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX

§141

Xxxxx xxxxxxxxx rejstříku

(1) Školský xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který obsahuje

a) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení,

b) rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx má právo xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pořizovat si xxxxxx. Xx požádání xxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxxxx rejstřík, xxxxxx výpis xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx informací podle xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x informacím xxx xxxx dotčeno.

(3) Xxxxx, který vede xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školský rejstřík xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na svých xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení

§142

Účinky xxxxxx xx rejstříku škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx školy x školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení, nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§143

Vedení xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxxx xxxx vede x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřských xxxxxxx a školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvem a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx přiznáno xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx zřizovat církevní xxxxx, ostatních xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xxxx pro preventivně xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízeních, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx praktické vyučování. Xxxxxxxxxxxx xxxx vede x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx.

§144

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx školského xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, právní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, sídlo, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx příspěvkové organizace, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky místo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx mateřské xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx x lesní xxxxxxxxx školu,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx povolený xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zápisu xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x studentů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x formách vzdělávání,

g) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy označení xxxxx, kde xxxxxxx xxxxxxx pedagogický xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx,

x) vyučovací xxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx xxxx školského zařízení,

j) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx bydliště, xxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Součet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxx x rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žáků x studentů xx xxxxx; při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx škole xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx nejvyšší povolený xxxxx žáků x xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx vzdělání, xxx xxxxxxxx povolený xxxxx xxxx x studentů xx škole.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typy xxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxx povolené xxxxx xxxx, xxxx x studentů nebo xxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

§145

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx její zřizovatel. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, dosud xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx osoba, která xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx xxxxxx.

§146

Xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Žádost x zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30. xxxx. X xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx postoupí xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx rejstřík škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx prominout xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§147

Náležitosti xxxxxxx x xxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx:

x) druh xxxxx xxxx xxxx a xxx xxxxxxxxx zařízení; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx údaj, xx xx xxxxx x lesní xxxxxxxxx xxxxx,

x) název, sídlo x právní xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) jméno a xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx osoby xxxx osob, které xxxx statutárním xxxxxxx xxxx právnické xxxxx,

x) xxxxx, sídlo, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx x xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx trvalého pobytu, x datum xxxxxxxx xxxxxx zřizovatele, je-li xxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx, místo xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, x datum xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zázemí,

g) doklad xxxxxxxxxxx vlastnické xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx bude xxxxxxxxxxxxx vzdělávání nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxxx služby,

i) xxxxxx osvědčující zřízení xxxx založení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x školskou xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx školských xxxxxx x případě školského xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx x jeho xxxxxxxxx do funkce x doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ředitele xxxxx xxxx školského xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,2)

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxx počet dětí, xxxx x xxxxxxxx xx škole nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jednotlivých oborech x formách xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx jeho xxxxxx xxxx hrozící xxxxxx xxxx že xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx, není x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nemá xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zapsané xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx školského xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §150 xxxx. 1 písm. x) až x); xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat činnost xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx orgány,

o) datum xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx obce, xx xxxxxx území bude xxxxxxxx škola nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) stanovisko xxxxx, xx jehož xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx jejich zřizovatelem.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), h) x l) xxxxx xxx předloženy dodatečně, xxxxxxxxxx však xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doložením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxx.

(3) Lesní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeden xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx řízení xxxxxxxx, xxxxx jednou.

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xx 90 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxx orgánu.

(2) Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx zamítne v xxxxxxx, xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxx xxxxxxxx škol x školských zařízení, xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx zjistí, xx

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxxx personální, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx obsahuje nepravdivé xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nebyla x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx rejstřík xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx zamítne xxxx x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx tento xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, si xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádá xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53). Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pokud nejsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, žádosti xxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxx xxxxxxx x zápis xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, do xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxx, x xx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povolených oborech xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxx nejpozději do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 5. Xxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xx zveřejnění. X xxxxxxxxx počtu xxxx x xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx zřizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxx registrovanými xxxxxxxx xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§149

Xxxxx xxxxx x xxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxx o zápis xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx vztahuje xxxxxxx §146 s xxx, xx x žádosti x zápis xxxxx x údajích xxxxxxxxx x §144 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx školy xxxxxxx xxxx, pokud nejde x střední xxxx xxxxx xxxxxxxx školu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; x tomto xxxxxxx rozhoduje ministerstvo.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 písm. x), x), x), x) x x) xx xxxxxx orgánu, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obsahuje pouze xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx uvedené x §147 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx v údajích xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §148 x xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx osobu, x xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx účastníky. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x údajích x xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, podmínky pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přejímající právnické xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx jednalo x xxxxx nové xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxx zahájit x xxx xxxxxx, xx-xx být xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx stavem.

§150

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škol x školských zařízení

a) xx žádost xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx činnost školy xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxx se zásadami x cíli xxxxxxxxx x §2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poruší právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jestliže xxxxxxxxx osoba xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx školních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského zařízení, xxxxx v žádosti x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx jestliže xxxxx k takovým xxxxxx, za kterých xx xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku nebo xxxxx xxxxx nemohl xxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byla pravomocně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxx nebo tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx uvedených x §144 odst. 1 xxxx. x), x) x f).

(3) Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx i xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §175 odst. 2.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x výmaz střední xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo oboru xxxxxxxx takové xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxxxx x krajem, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx sídlo, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x odpovídajícím xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajem. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx školy x xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení.

§151

(1) X průběhu xxxxxx o xxxxxx x rejstříku xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a školské xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to x rozsahu xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaniká xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxx oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vzdělání a xxxxx jim xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx rok. Xxxxx xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx absolutorium, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, závěrečnou zkoušku, xxxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx krajským xxxxxx x maturitní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadem x xxxxxx x Xxxxxxx.

(4) Dojde-li k xxxxxx xxxxx, x xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx docházka, x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obec, x xxx škola xxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxxx krajským úřadem, xxxxxx povinné školní xxxxxxxx xxxxxx žáků.

§152

Řízení ve xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx

(1) Zápis škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, zápis xxxxx x xxxxx x tohoto rejstříku xxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xx ohledně xxxx x školských xxxxxxxx zřizovaných Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx v §144 xxxx. 1 s xxxxxxxx xxxxx uvedeného x písmenech x) x f).

(3) Xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx provádí xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rejstříku, xxxxxxxx přiměřeně údaje xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) xx x) x x).

(4) Zápis xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx rejstříku, xxxxx xxxxx a xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizační xxxxxx xxxxx nebo její xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení.

(5) Xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xx rejstříku xx xxxxxxxx obdobně §142 xxxx. 1 x §151 odst. 2 xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx xxxxx.

Rejstřík školských xxxxxxxxxxx xxxx

§153

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vede xxxxxxxxxxxx.

(2) Údaje zapsané x xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxx jedná x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx, xxxxx se xxxxx týká, namítat, xx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x zápis xxxx xx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§154

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx35a) x resortní xxxxxxxxxxxxx školské právnické xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, jejího xxxxxxxxxxx, xxxx statutární xxxxx x xxxxxx xxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx; xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx pobytu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx doplňkové xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x xxxxx likvidátora,

j) xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx a adresa xxxxx insolvenčního správce,

k) xxx zániku xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

l) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx školskou právnickou xxxxxx xxxx při xxxxx rozdělení na xxxx xxxxxxx právnické xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx školské právnické xxxxx, že zanikla xxxxxxxxxx, sloučením xxxx xxxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. X nástupnické xxxxxxx právnické osoby xx xxxxxxxx

x) při xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx, sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, x resortní identifikátor xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (osob) x xxxxxxxx xxxxx zapsaných xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě,

c) xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zapisovaných xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx, identifikační číslo, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) zřizovací xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxx, odvolání nebo x jiném ukončení xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx školské právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx §127 xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §187 xx 190,

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x naložení s xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx35b), x xx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx konečné xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x schválení reorganizačního xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx, jímž se xxxxxxxxxxx řízení končí.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx zapsanou školskou xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx listin xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx skutečnost xxxxxxx x rejstříku školských xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx sbírce xxxxxx xxxx uložena odpovídající xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx, xxxxxxx to xx sbírce listin xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxx, xxx má xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§156

(1) Účastníkem řízení xx xxxxxx rejstříku xxxxxxxxx právnických osob xx navrhovatel a xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx osob, které xx xxxxx §154 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx účastníky řízení xxxx xxxx osoby.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je školská xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxx nevznikla, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§157

(1) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, a xx xx xxxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x §146; xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x dokladů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §147.

(2) Xxxxxx x xxxxx školské právnické xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se podává xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx obsahuje xxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxx, které se xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zápis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx změny x xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajský úřad. X opačném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádost zamítne.

§158

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem obcí,

b) x případě zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx jejího xxxxxxxxx, sloučení xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) xx provedení likvidace xxxxxxx právnické xxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchází x xxxxxxx x §126 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby x důvodu uvedeného x §126 odst. 3 písm. x) x e).

§159

(1) Žádost x xxxxx změny v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výmaz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx provede xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx proveden, provede xx zápis xxxxx xxxx xxxxx xx xxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx změny x xxxxxxxxxxxx údajích x řízení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rejstříku xxx zahájit x xxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o výmazu xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Zápis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx týdne xxx dne xxxxxx.

§159x

(1) Právnická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xx povinna xxxxxxxxxx oznámit orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX ŠKOL X ŠKOLSKÝCH XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX

§160

(1) Xx státního xxxxxxxx xx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx, xxxxxxx platů, xxxx mzdy x xxxxxxx mezd, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx do fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §184 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx uvedených xx speciálními vzdělávacími xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx pomůcky, xxxxxx xx školní xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx souvisejí s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx neinvestiční xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,36)

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx společnostmi, kterým xxxx přiznáno xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxx,6) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol s xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx v písmenu x) s výjimkou xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na učební xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zařízení xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. c) x xxxxxxxxxx škol s xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx, x to xx platy, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xx odměny za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx vykonávanou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx příděly xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na výdaje xxxxx §184 xxxx. 1 a 2, xxxxxx xx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx a studentů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx9, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx výdaje xx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx škol x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kraji, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. c), x to na xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx úhradu xxxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx kulturních x sociálních potřeb x xxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxx §184 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx, xxxxxx xx učební xxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně, x rovněž xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků x na činnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx škol x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx v souladu x tímto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou součást xxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx x xxxx fyzické nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx lze xxxxxx xx:

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx prokazatelně x nutně vznikají xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §65 odst. 2, pokud byla xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx sjednána.

(3) Xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xxxx vynaložených xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x), xxxxx xxxxxxxxxx druhům xxxxxxx vyplývajícím xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1; xx xxxxxxx nákladů podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxx xxxx xxxxx nezapočítávají xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx učební xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyčleněné xx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštního práva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.31)

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu poskytovaných xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx x školských xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx zřizovatele, popřípadě xxxxxx xxxx.

§161

Financování mateřských škol, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol a xxxxxxxx xxxxxx zřizovaných xxxxxxxx samosprávnými xxxxx xxxx xxxxxx obcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a konzervatoře xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §133 xxxx. 1 zákoníku xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, pojistného na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx platí xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx, x xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx odvod") xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřený počtem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx60) (dále xxx "xxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx"),

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, odměn x cílových xxxxx xxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx x povinných xxxxxx připadající xx 1 xxxxxx pedagogického xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 1 xxxx. x),

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx a xx xxxxxx za práci xxxxxxxxxxx xx základě xxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx"), xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxx x těchto xxxx, na 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxx xxxxx, xxxx x mateřských škol x xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxx x x středních xxxx v denní xxxxx xxxxxxxxxx na 1 třídu v xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx vzdělávání xx 1 xxxx x xxxxx vzdělání; xxxxxx pracovištěm xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx prostorově xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxxx xx tomtéž xxxx xxxxxxxxx pozemku x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxx"),

4. xxxxxxxxx xxxx roční xxxx xxxxxx státního rozpočtu xx další xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxx v adaptačním xxxxxx,

5. opravné xxxxxxxxxxx x normativům xx 1 třídu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx 1 žáka x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxx jiné xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx školní xxxxxxx xxxxxxxxx krajem, obcí xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx x) bodu 1,

2. xxxxxxx x) xxxx 2,

x) xxx vyšší xxxxxxx xxxxx zřizované xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx

1. normativy xxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx platy x xxxxxxx osobní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i povinných xxxxxx připadající xx 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x ostatní xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx ostatní zaměstnance xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx 1 studenta v xxxxx formě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x normativům xxxxx xxxx 1 xxx xxxx xxx denní xxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle bodu 2 pro xxxx xxx xxxxx formy xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx jako xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x adaptačním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu61) připadající xx 1 učitele x adaptačním xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx umělecké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx jako xxxxx xxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 žáka xx stupni uměleckého xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxx výši výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxx x adaptačním období,

e) xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, školní xxxxxxx, xxxxxxx školy x xxxxxxxxxxxx x xxxxx odborné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svazkem obcí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státního rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx, 1 žáka xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy, 1 dítě xxxx 1 xxxx ve xxxxxx xxxxxxx, 1 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x 1 xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxx základní xxxxx x střední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxx výuky financovaný xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 třídu x oboru xxxxxxxx x závislosti xx xxxxx xxxx ve xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx zřizované krajem, xxxx nebo svazkem xxxx xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxx financovaný xx státního xxxxxxxx xx 1 ročník x oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx žáků x xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxx vykonávající činnost xxxxx xxxx školského xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx

x) ročního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx62), xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx,

x) součinů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 x písmene x) x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx normativy xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §133 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. a) xxxx 4, xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. d) xxxx 2 x xxxxx jednotek, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) bodu 3, xxxx. c) xxxx 1 a 2, písm. d) xxxx 1 a xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx normativů xx 1 třídu x xxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxx nebo normativu xx 1 žáka x xxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy x jiných formách xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx konzervatoře x xxxxxx formách xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 5,

x) součinů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 1 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxx x denní xxxxx x xxxxxxxxx koeficientů xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodu 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 a xxxxx xxxxxxxx v jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx než x xxxxx formě x xxxxxxxxx koeficientů xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodu 4, a

i) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x) xx xxxxxxx xx výše odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 a podle §161c xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx v souladu x výší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx případné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

(6) Xxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxx xxxx správnost všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx rozdíly oznámí xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx následně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§161a

Financování školských xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxx zřizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obcí

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx a zveřejní xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x školská xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx krajem, obcí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx normativy xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xx

x) 1 rodinnou xxxxxxx dětského xxxxxx,

x) 1 lůžko kapacity xxxxxxxxx školského xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) 1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Krajský xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx normativů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školských xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx v §160.

§161x xxxxxx právním předpisem x. 101/2017 Sb. x účinností xx 1.9.2018

§161b

Financování xxxxxxxxx školských xxxxxxxx zřizovaných územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx neuvedená x §161 x 161a, a xxx xxxxxx xx platy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx neinvestiční xxxxxx školních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxxxxxx normativy jako xxxxx xxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, připadajících xx 1 xxxx, xxxx x studenta x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x v xxxxx formě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx škole, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx odborné xxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx prostřednictvím krajských xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zřízeným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x §160.

§161b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§161x

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávnými celky xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxx ve Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §16 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k normované xxxxxxxx xxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx stanovené jiným xxxxxxx předpisem63),

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1 písm. a) xxxx 2 x xxxx. x) xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a středních xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §161 odst. 1 xxxx. x) xxxx 2 a xxxx. x) xxxx 2 zohledňující xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami x xxxxxxxxxxxx mateřských, základních x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kritéria xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pedagogických pracovníků x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členění krajských xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mezi ukazateli x jednotkami xxxxxx, xxxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxx xxxxxx krajských xxxxxxxxx x zásady xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajem, obcí xxxx xxxxxxx obcí x závislosti na xxxxxx xxxxxxxxxxx struktuře x maximální xxxxx xxxxx výuky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx x poskytuje xx xxxxxxxx xxxx kraje xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xx xxxxxx uvedené x §160 odst. 1 xxxx. c) x x) (xxxx xxx "xxxxx výdaje"). Xxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx tvořena xxxxxxx

x) celkových objemů xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx kalendářní rok xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx §161 xxxx. 3 x 4,

x) objemů xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídajících součinům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §161a odst. 1 x §161b xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vzniklých v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §170 písm. b).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx škol x školských zařízení xxxxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x).

(5) Xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxx normativy xxxx xxxx přímých výdajů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(6) Krajský xxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. b) xxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx zřizovaným xxxxxx, xxxx nebo svazkem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(7) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §170 xxxx. c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx obcí.

(8) X xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161 xx 161c xxxxxxx xxxx následně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje.

(9) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(10) Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x dále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §28 xxxx. 5.

(11) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovanými xxxx xxxx svazkem obcí xxxxx odstavce 9 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§162

Financování xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx normativů x xxxxxxxxx právnickým xxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy6), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v §160 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxxxxxx oborech xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx předpisem64), xxxxxxxxx xx školních xxxxxxxxx xxx příslušný školní xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vzdělávání, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem64), xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Normativ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx objem xxxxxx xxxxxxxxx x §160 xxxx. 1 písm. x) připadajících na xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx je ve Xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx nezřizuje xxxx, xxxx, obec, xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženská xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6).

(5) Xxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxxxx osobám vykonávajícím xxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo náboženskou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6), xxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx31) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§162x

Xxxxxxxxxxxx poskytuje poskytovatelům xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zejména xx xxxxx žáků a xxxxx xxxxxxxxxxx hodin. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků dokládajících xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxx, na které xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předloženo xxxxx x včas, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v zahraničí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx období.

§162a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Sb. x účinností xx 1.9.2018

§163

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; ze xxxxxxxx rozpočtu se xxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prokazatelných xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, maturitních xxxxxxx x absolutorií x xxxxxxxxxxxx xxxxx §113c. Xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx programy xxxxx §171 odst. 1 x 2 x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, maturitních xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxx §113c

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nezřizuje ministerstvo, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;6) krajský úřad x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) právnickým osobám xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženské společnosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx státního rozpočtu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx provoz xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

XXXX PATNÁCTÁ

ŘEDITEL XXXXX X XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ X XXXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§164

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a školské xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x vzdělávacími programy xxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x pedagogickou úroveň xxxxxxxxxx a školských xxxxxx,

x) xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx rady, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zajišťuje, xxx xxxxx xxxxxxx x §21 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx studenta,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uskutečňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx nad dětmi x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x ním xxxxxxx xxxxxxx pedagogické dokumenty x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx svém xxxxxxxxxxx ředitel xxxxx x názorům xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx všichni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§165

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 163 x xxxxxxx s xxxxxx, na xxxxx xxxx přiděleny.

(2) Ředitel xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x oblasti státní xxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 x zamítnutí xxxxxxx x přeřazení xxxx xxxx studenta xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3,

x) přijetí dítěte x předškolnímu xxxxxxxxxx xxxxx §34 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §35, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48a, xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §47,

x) xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxx podle §39 xxxx. 2,

x) přijetí x základnímu xxxxxxxxxx xxxxx §46, přestupu xxxx podle §49 xxxx. 1, převedení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 2 x zamítnutí žádosti x xxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §59 x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §93 a xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx §88,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx oboru xxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxx ročníku xxxxx §66 x 97,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx v základním xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 odst. 2 x 4,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx o uznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 x 100,

k) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §41 x xxxxxxxx individuálního vzdělávání xxxxxx podle §34b.

§166

(1) Xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, ředitel xxxxxxxxxxx organizace38) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx ředitelem xxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx součást xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ředitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené zvláštním xxxxxxx předpisem2).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, ředitele xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ředitele xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xxxx zřizovatel vyhlásit xx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx odvolá xxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx vyhlásí xxxxxxx x odvolá xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx konkursu návrh xx jeho vyhlášení xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ředitele xxxxx xxxx první xxxx xxxxx, počíná xxxx xxxxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx šestiletého období xxxxx další xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx školské xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájení x xxxxxxxxx ukončení studia x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx znalostí x oblasti řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), xxxx

x) organizačních xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky státu xxxx xxxx součásti xxxx xxxxxxxxxx odvolat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodů

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, úkolů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx inspekční xxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §174 odst. 14,

x) xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předchozího ředitele x funkce nebo xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozím xxxxxxxxx.

(6) Řediteli xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. c) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx čtyřnásobku xxxx xxxxxxxxxx výdělku.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, činnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Ředitelem školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx činnost vykonává xxxxxxxxx osoba neuvedená x xxxxxxxx 1, xxxx být pouze xxx, xxx splňuje xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx2). Xxxx xxxxx xx ředitelem všech xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž činnost xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§167

(1) Xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx školách xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxxx xxxx, zletilým xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školy, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx zřídit xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Školskou xxxx xxxxxxx zřizovatel, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Členem xxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxxxx xxxxx. Xx školách, které xxxxxx zřízeny státem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první a xxxxx xxxxxxx školy.

(3) Xxx člen školské xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx zákonnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx zvolen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zvolen xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx školy xxxxxxxxx zástupci nezletilých xxxx a zletilými xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ředitelem xxxxx.

(4) Xxxxxxx školy zajistí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rady.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zbývající xxxxx školské rady xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx školské xxxx xx xxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxx nejméně dvakrát xxxxx; zasedání xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, první xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyzvání xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rada xx xxxx prvním xxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx xxx a xxxxx svého xxxxxxxx. X přijetí jednacího xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx nadpoloviční xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx konat, požádá-li x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněných podle xxxxxxxx 2 volit xxxxxx člena xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx se x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx konají, xxxxxxxx-xx být xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx období x důvodů stanovených x xxxxxxxx 9 xxxx. a) xx x) x x). Xxxxxxx období xxxxx xxxxxxx xxxx zvoleného x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx končí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školské xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) vznikem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty třetí,

d) x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx školské xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx řád, nebo

e) xxxx, xxx xxx xx xxxxxx člena xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 8 xxxx xxxxx,

x) xxxx, kdy xxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xxxxxxxx být v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx xx škole nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků, nebo xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx žákem xx xxxxxxxxx xxxxx.

§168

(1) Školská xxxx

x) xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx následnému uskutečňování,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx školy,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx a xxxxxxx odborných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, a xxxxxxxx jejich změny,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx se na xxxxxxxxxx koncepčních xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, x navrhuje xxxxxxxx ke zlepšení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx podněty x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ředitele xxxxx.

(2) Xxxxxxx školy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x dokumentaci xxxxx. Informace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) poskytne xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx těmito zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tím xxxx dotčeno.

(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xx x) rozhodne xxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx školská xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx projednání xx účastní zřizovatel. Xxxx-xx dokument xxxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx neprojedná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xx 1 xxxxxx xx xxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxx, rozhodne x dalším postupu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx, xxxx xxxxxxx obcí xxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX A XXXXX ŠKOLNÍ XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx

§169

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxx xx xxxx, koncepci x xxxxxx xxxxxxxxxx soustavy.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxx a xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy x školská xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx, xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1a) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxx x žáky umístěné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků.

(3) Ministerstvo xxxx zřizuje a xxxxxxx

x) mateřské, xxxxxxxx x xxxxxxx školy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §14, pokud je xxxxxxx obec, svazek xxxx xxxx kraj,

b) xxxxx, xxxxxxx činnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx xx výjimečných případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x xxxxxx zřizovací xxxxxxx. Státní příspěvková xxxxxxxxxx vzniká xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx organizační součásti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je vydání xxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx.

(7) Ke xxxxx xxxxxx příspěvkové organizace xxxxxxx xxxx stanoveným xx zřizovací xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx listině.

(8) X xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zároveň xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem stanoveným x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx převezme xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxxxx x jiném způsobu xxxxxxxxxx těchto xxxx x povinností. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x povinností xxxxxxxxx xxxx měněné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx pojištění xxx případ xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x svých xxxxxxxxxxx.

§169x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx zřizovací xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x §80 xxxx. 2 x jeho xxxxx,

x) xxx, xxxxx x rok vzniku Xxxxxx,

x) xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx se Xxxxxxx zřizuje, x xxxx odpovídajícího xxxxxxxx xxxxxx činnosti,

e) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx orgánu a xxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx zřizovací xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Centra, xx-xx ji Xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx36) xxxxxxxxx.

§169b

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx také x xxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) x na xxxxxx xx xxxxxxxxxx §169, xxxx x jejím xxxxxxxx nebo splynutí x jinou státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, musí obsahovat xxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vznikající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x opatření x xxxxx splynutí, x xx-xx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx zaniká xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx x vykonávat xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Sb. x účinností od 5.3.2009

§169x

Xxxxx, změny x xxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169 xx 169b xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Věstníku x v Ústředním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx název, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§169x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2009 Xx. x účinností xx 5.3.2009

§170

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx x prostředků xx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv; xxxxxx provádí xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a následnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,40)

b) stanovuje xxxxxxxx41) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxx úřady rozpis xxxxxxxxxx prostředků státního xxxxxxxx přidělovaných xxxxx §160 xxxx. 2 x 3, §161 xxxx. 5, §161a xxxx. 2, §161b xxxx. 2 x §161c xxxx. 6,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx41) xxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §161c odst. 7,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx a finanční xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx název xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx příslušných krajských xxxxxxxxx xxxxxxxxx personální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a školských xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§171

(1) Xxxxxxxxxxxx vyhlašuje x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obsahu, xxxxx, xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx ověřování xxxxxxx xxxxxx xxxx x školských zařízení; xxxxxx xxxx stanoví xxxx pokusného xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výsledků.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx rozvojové programy xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x kritérií xxx xxxxxx financování xx xxxxxxxx rozpočtu.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zřízené x x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, zpracování xxxxx xx xxxxxxxx, těsnopis x xxxxxxxxxxxxxx. Státní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právnickou osobou xxxxx věty xxxxx x xxxxxx průběh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx xx xx také xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx vykonání xxxxxx zkoušky z xxxxxxxx disciplíny xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx věty xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx uchazečů, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zkoušku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozsah x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výsledků.

Ministerstvo xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx

§172

(1) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a školská xxxxxxxx xxx sloužící.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx požární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zřizuje x xxxxxxx střední xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx sloužící x xxxxx x školská xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx trestu xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx x xxxxxxx základní školy xxx diplomatické xxxx xxxx konzulárním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx a školská xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva, krajského xxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 a §28, pravomocí ve xxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, nejedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxx případech, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, xxxx x studentů xxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.42)

(8) Na xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §74 odst. 8 xxxx. x), §167 x 168; xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1, §60, 94, §102 xxxx. 4 xxxx xxxxx x §166 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřeně. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany může xxx jen xxxxx x povolání54). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo ozbrojených xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxxx §166 odst. 2 xx 9. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odborné policejní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx příslušník Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx42) nebo xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky ve xxxxxxxxx xxxxxx42) nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Osoba, která xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx republiky, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxx školy x xxxxxxxxxx řízení. Zřizovatel xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxx.

(10) Xx xxxxx xxx diplomatické misi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky zřizované Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §7 xxxx. 6; xxxxxxxxxx §28 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§173

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx inspekce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xx věcech xxxxxx xxxxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxx České školní xxxxxxxx.

(3) X čele Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; jeho výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§174

(1) Česká školní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x systémy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx inspekce x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx může podílet xx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní spolupráce, xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo odborná xxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 a §96 odst. 2&xxxx;x x místě, xxx xx xxxxxxxxxxx individuální xxxxxxxxxx žáka xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx, x činnosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxx poskytování poradenských xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx vzdělávacím programem,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx40) využívání xxxxxxxxxx prostředků státního xxxxxxxx přidělovaných xxxxx §160 xx 163.

(3) Xxxxx xx místem, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxx, xx xxxxxxx do xxx, inspekční xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx žák xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxx. Inspekční xxxxxxx xxxxxxx i x xxxxx případě za xxxxxxxxxxx x součinnosti xxxxx, xxxxx žáka xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) plnění xxxxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx x §38a xxxx. 5 xxxx. x) až x), §38a xxxx. 6, §38b odst. 1 xxxx. x) x x §38b xxxx. 2 xxxx. x) xx x).

(5) Inspekční xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx školní xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektora.

(6) Xxxxxxxxx činnost se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx e). X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx Xxxxx školní inspekce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx inspekci x vyřízení xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx.

(7) Xxxxx školní xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) xxx xxxxx přiznání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x) nelze xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx před xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx inspekční xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. b), x) xxxx d).

(8) Xxx hodnocení xxxxxxxx, xxxxxxx a výsledků xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx základním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, xxxx x studenta x xxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) xxxxxxxx činnost vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Školním xxxxxxxxxxx xxxx být ten, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5 let xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx praxe. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx xxxxx, xxxx xxx, xxx má xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 20 xxx xxxxx. Xxxxx předpoklady xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy55) xxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx inspekční xxxxxxxx xx

x) inspekční zpráva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x c),

b) xxxxxxxx x kontrole56) v xxxxxxx inspekční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) a xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x případě inspekční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, průběhu a xxxxxxxx vzdělávání x xxxx xxxxx, xxxxxxxx x podpisy školních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inspektoři x kontrolní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školy xxxx školského zařízení. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x obsahu xxxxxxxxx zprávy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxx převzetí. Xxxxxxxxx zprávu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zasílá Česká xxxxxx inspekce xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx x školské xxxx. Xxxxxxxxx zpráva xxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejná x je uložena xx xxxx 10 xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká školní xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x inspekční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx zpráva xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx školní xxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx v prosinci.

(14) Xxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx ředitele školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení.

(15) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

§175

(1) Xxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx inspekční xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x školských zařízeních, xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx nečinnosti xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedostatků v xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na výmaz xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oboru vzdělání xx školského xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §24 xxxxxxxxxxx xxxx xx nepoužije.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx organizace České xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vzor xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxx pověření xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx56).

§176

Xxxxx školní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx konkursu xxxxx §166 xxxx. 3.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

PŮSOBNOST XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX

§177

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx,

x) xxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb, zejména xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxx x

x) soulad xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx občanů obce x xxxxx, s xxxxxxxxx trhu práce, x demografickým xxxxxxx x xxxxxxxx svého xxxxx,

x) xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Obec

§178

(1) Obec je xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x místem xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, které xx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx47) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx základní školu, xxxx

x) zajišťuje xxxxxx xxxxxxx školní docházky x základní škole xxxxxxxxx jinou xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx obce, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx obvody xxxxxxx xxxxx takto:

a) xx-xx x xxxx jedna xxxxxxxx škola zřízená xxxx, xxxxx školský xxxxx území xxxx,

x) xx-xx x obci xxxx xxxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx škola nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obcí xxxx xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx některou x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obcí obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxx xxxxxxxxx obvodu.

(3) Xxxxx území xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx školský xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, krajský xxxx opatřením obecné xxxxxx xxx toto xxxxx vytvoří nebo xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx školský xxxxx xxxxxxxx školy zřizované xxxxx xxxx jinou xxxx nebo svazkem xxxx, x xx x xxxxxxxxx nejdéle xx 24 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx území xxxx jeho xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obvod xxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx obcí, xxxxx xxxxxxx danou xxxxxxxx školu. Xxxxx xxxxx některým ze xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx část, pozbývá xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx nestanoví škole xxxxxxx x souladu x §16 xxxx. 9 x školám xxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxxx xxx obcí xxxx xxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxx dopravní xxxxxxxxxxx48) xxxxx kraje je xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xx spádové xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spádové školy xx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 km.

§179

(1) Obec xxxx xxxxxx obcí xxxxxxx x zrušuje

a) xxxxxxxx xxxxx,

x) mateřské x xxxxxxxx školy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §14 x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužící dětem x xxxxx škol, xxxxx xxxxxxx.

(2) Obec xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 3. Xx xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx školu, xxxx

x) xxxxxxx předškolní xxxxxxxxxx v mateřské xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx §178 odst. 2 xx 4 xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx školou xxxxxx být xxxxx xxxxxxxx škola podle §34 xxxx. 9.

(4) X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx48) xxxxx kraje xx kraj povinen xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 4 xx.

(5) Obec xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x zrušovat

a) základní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx zřizuje xxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxx rejstřík xxxx x xxxxxxxxx zařízení.

§180

(1) Xxxx nebo xxxxxx xxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx výdajů hrazených x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu přidělovaných xxxxx §161 xxxx. 3 x 4, §161a odst. 2, §161b odst. 2, §161c xxxx. 6 x x xxxxxx xxxxxx; x případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx výdaje xxxxxxxxx xxxxxxxx sloužících xxxxxxxx škole x xxxxx školském xxxxxx xxxxxxx obce poměrně xxxxx počtu xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nedojde-li mezi xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení, které xxxxxxx, přispívat na xxxxx neinvestiční výdaje xxxxx hrazené xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Obec xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x školských xxxxxxxx, xxxxx zřizuje, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§180x

(1) Obec, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx obsah x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §32a.

(2) Uzavírá-li xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxx, je podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21a).

§180x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 49/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Xxxx

§181

(1) Kraj je xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, vzdělávání dětí, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání x xxx xxxxx ústavní xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx zřizuje x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) mateřské, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx děti, xxxx x xxxxxxxx škol, xxxxx zřizuje,

g) střední xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx národnostní menšiny xx xxxxxxxx stanovených x §14,

h) jazykové xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx školy,

j) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání x

x) xxxxxx domovy.

(2) Kraj xxxx xxxx zřizovat x xxxxxxxx

x) mateřské x základní školy x vyučovacím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx stanovených x §14,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §115120,

x) školy a xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx zřizuje xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení této xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§182

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zřizuje, x xxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 3 x 4, §161a xxxx. 2, §161b xxxx. 2, §161c xxxx. 6 x z xxxxxx xxxxxx.

(2) Kraj xxxx xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení, které xxxxxxx, přispívat xx xxxxx neinvestiční xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§182x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxx xxxxxxx zástupce

1. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx předškolnímu vzdělávání xxxxx §34a xxxx. 2,

3. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jako xxxxx, která přišla xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §80b xxxx. 4, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 2 xxxx. x), x) x d) xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx školní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx 5&xxxx;000 Xx. Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxx uložit xxxxxx xx xx 500 000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx 50 000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x prvním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx ustanovení

§183

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx rozhodování xxxxx §27 xxxx. 1, §74 xxxx. 9 xxxx. x), §80a xxxx. 4, §82, §90 xxxx. 12, §102 xxxx. 9, §172 xxxx. 9 x §176.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx vyhovuje xxxxxxx x přijetí xx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx číslem s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx zveřejňuje na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx školy též xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, x to xxxxxxx na dobu 15 xxx, obsahuje xxxxx zveřejnění a x případě xxxxxxxxx xxxx xxx poučení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápisového xxxxxx xxxxx §60g xxxx. 7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x přijetí xx vzdělávání, xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2 v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky přijímacího xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu s §60d xxxx. 3, xxxxx je xxx xx xxxxxxxx lhůty xxx odevzdání zápisových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; při xxx xx ředitel řídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §60d odst. 3.

(4) Xxxxxxx xxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxx §165 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního orgánu xxxxxxxxx úřadů xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx právnických osob x oblasti xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx stanovené xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx xxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxx tohoto xxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxx xxxxxxxxxxx žáka.

§183x

(1) Xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování49) xx xxxx xxx.

(2) Ministerstvo, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx matrik x xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx49) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx čísel xxxxxxxx, xxxx, žáků x xxxxxxxx. Právnická osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první povinna xxxxx xxxxx uchazečů, xxxx, xxxx x xxxxxxxx poskytovat.

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxx školského xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx pobytu,

d) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) počátek pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 8&xxxx;x §34 xxxx. 4 xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx místa pobytu xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx z údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx rodné xxxxx, xxxxxx občanství a xxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se předávají x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10) X xxxxxxxxxxxxx údajů xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxx xxxxx vedení školského xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 xx 6 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx kombinovat49c), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx nepřesného xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx informuje.

(12) Xxxxx x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §144 a 154 xx vedou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx registru územní xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx.

§183x

(1) V tomto xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx a xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx postavení

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx cizinců na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, vztahují obdobně.

(3) Xxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx občan Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx zákona:

a) xxxxxxxxxx pobývající xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx49d),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie49e), jemuž xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx13),

x) xxxxx, které xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx příslušníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie,

d) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxx, které xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie povolen xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx62).

(4) Osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx49f), xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx stejných xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§183c

Údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §74, 78, §171 xxxx. 2 a §174 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vzájemným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx právnická xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, neposkytuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx60), pokud xxxxx vypovídají o

a) xxxxxxxxxx jednotlivých dětí, xxxx x studentů,

b) xxxxxxxxxx xxxx souhrnných xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx více škol xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx skupinu xxxx, xxxx xxxx studentů,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx nebo jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nástrojích xxx zjišťování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§183x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 82/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

§184

(1) Xxxxx xxxxx xx zkušební xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x činnost xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx50), xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx průměrného xxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xx nepoužije §206 xxxx. 3 x 4 zákoníku xxxxx. Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx činnost školy, xx které xx xxxxxxx konají, xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným ve xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x části xxxxx xxxxxxxx xxxxx x tím, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se považuje xxxxxxxx xxxxxx osob.

(2) Xx výkon funkce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx absolutorium x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy; x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odměnu Xxxxxxx. Výši odměny x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Činnost xxxxxxxxxx xx součástí základního xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu k xxxxxxxxx osobě vykonávající xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxx vykonávána.

(4) Xxxxx xxxxx v Akreditační xxxxxx xx xxxxx xxxxxx v obecném xxxxx50), xxx němž xxxxxx členům xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, náhrada prokázaných xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Členům Xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxx ministerstvem xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§185

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od 1. xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx x xxxx od šestého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §46 xxxx. 3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx prvním xxxxxxxx; xx té xxxx se xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx průběhu x při xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx dokumenty xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx je xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Učební xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx xx xxxx 7 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx učebních dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2011/2012. Podle xxxxxxxxxxxx programů xxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx postupují školy xx 1. xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do školského xxxxxxxxx.

(3) Zvláštní škola xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx škola xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xx základní xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona. Střední xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx odborná xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx speciální xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx jsou střední xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Ministerstvo zpracuje xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x předloží xxx xxxxx xx 31. xxxxxx 2005. Xxxxxxx xxxxx zpracují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x kraji xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 31. března 2006.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx zůstávají nedotčeny.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx oborech x xxxxx 1 nebo 2 let xxxxx xxxxx vzdělávání stanovených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xx xxxxxxxx za střední xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx 3 let xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx střední xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považuje xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(7) Podle §61 xx postupuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osmiletého xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2005/2006, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx ukončit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, konají závěrečnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Žáci, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx střední vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxx 2009. Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx absolutoriem xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx ustaví xx 1 roku od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx ustavení xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx zřízená podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx ověřování povolená xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v síti xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x školských xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §14 xxxx. 2 x 3.

(12) Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxx "xxx škol, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx", nahrazují xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx". Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "mateřská xxxxx". Xxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxx "xxxxxxx odborné xxxxxxxx", nahrazují xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem". Xxx xxxx ve xxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxx jsou ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx střední xxxxxxx vzdělání", nahrazují xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx".

(13) Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx x odvolává ústředního xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministr xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx.

(14) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx činnost škol x xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx 2004 xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Právo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx. 4 x povinnost obce xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxx xxxx x místem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx území x xxxxxxx domově xxxxx §179 xxxx. 2 xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx 2005/2006.

(16) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §15 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rokem 2005/2006.

(17) Xxxxx §28 xxxx. 2 xx 5 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx roku 2005/2006. Do xx xxxx se xx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx příslušný xxxxxx rok.

(18) Xxxxxxxxxx §42 se použije xx xxx školní xxx 2005/2006. Xx xx doby se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx docházky.

(19) Xxxxx §51 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2005/2006.

(20) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxx v oborech xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx pro školní xxx 2005/2006 xx xxxxxxxxx xxxxx Opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizace talentových xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx oborech xxxxxxx 82 Umění, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x.x. 28127/97-71.

(21) Zkrácené xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle §84 x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2005/2006.

(22) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx 2005/2006. Xx xx doby xx postupuje podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(23) X případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, přestává xxx xxxxxxx studentem xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx absolutorium, x to:

a) x xxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3 xxxx xxx 30. xxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx x délce 3,5 xxxx dne 31. xxxxx roku, x xxxx měl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(24) Xx xxxxxxx roce 2008/2009 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx §82 odst. 2 věty první xx xxxxx a §82 xxxx. 4.

§186

(1) Xxxxx x xxxxxxx zařízení zařazené xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx38) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x doložit orgánu, xxxxx xxxx rejstřík, x tomu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx 2006. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx splněna, provede xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, výmaz školy xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, x to x xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006. Xxxxxxxxxx §151 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a budou xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x doklady uvedené x §147 xxxx. 1 písm. x) xx x), i) xx x) první xxxx xxxx a x) nejpozději do 31. března 2006.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zařazení xx xxxx škol, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx x xxxx škol, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení x x xxxxxxxx ze xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(4) X xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x školských xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x §143 xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx krajskými xxxxx x xxxxxx od xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxx 2005, popřípadě xxxxxxxxxx do 30 xxx od právní xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx x předání x xxxxxxxx těchto xxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx právní formy xx xxxxxxxx právnickou xxxxx

§187

(1) Právnické xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx předškolních xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxx svou právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba nezaniká xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§188

(1) Ke změně xxxxxx formy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx,

x) úprava xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx ke xxx xxxxxxxx, x ohledem xx ustanovení §140,

x) xxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx.

(2) O xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ten orgán xxxx ta xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zrušení xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ten orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxx právní xxxxx. Xxxxxxxxxx §69d odst. 2, 4, 7, 10 x 11, §69f xxxx. 1, 4, 5 x 6, §69g xxxx. 1 x 2, §254 xxxx. 4 xxxx xxxxx až xxxxx obchodního zákoníku xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx právní xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se x společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tří xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na valné xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx pořízen xxxxxxxx xxxxx.

§189

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxx xxxx podána xxxxxx x xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx změnou xxxxxx formy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx formu obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx právní postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členy xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx zřizovatelů školské xxxxxxxxx osoby její xxxxxxxxxxx.

§190

(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx osoby, xxx xxxx právní formu xx xxxxxxxx právnickou xxxxx, je povinen xxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx formy na xxxxxxxx právnickou xxxxx x údaje a xxxxxxx, které se x souvislosti xx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zapíše do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xx dni, x xxxx xxxxx x xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx právnickou xxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx forma, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osoby před xxxxxx xxxxxx formy.

(4) Xx 30 xxx xx právní moci xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob podá xxxxxxxxxx orgán právnické xxxxx, jež rozhodla x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx. X návrhu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(5) Xxx změně xxxxxx xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx xxxxx xx xx obchodního xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx právnická xxxxx xxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx x sídlo xxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x rodné xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xx povinen xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, že xxxxx x zápisu změny xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, x němuž byl xxxxx xxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xx tohoto xxxxxx. Provedení zápisu x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Při xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx formu školské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §136 xxxx. 1 xxxx. b) x x) xxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§191

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 171/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx základních x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx zákon).

3. Xxxxx č. 522/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Sb.

4. Xxxxx č. 134/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 188/1988 Xx., zákona x. 171/1990 Xx. a xxxxxx x. 522/1990 Xx.

5. Xxxxx č. 190/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Sb., x soustavě základních x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Xx. x xxxxxx x. 134/1993 Sb., xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx školství, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 31/1984 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 390/1991 Xx.

6. Xxxxx č. 182/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších odborných xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7. Zákon č. 256/1994 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x středních xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 390/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 564/1990 Xx., o xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Xx.

8. Xxxxx č. 138/1995 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., o soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx x. 522/1990 Xx., xxxxxx x. 134/1993 Sb., xxxxxx x. 190/1993 Xx., zákona x. 331/1993 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xxxxxxxxx x. 49/1994 Xx. x zákona x. 256/1994 Xx., x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 76/1978 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady č. 31/1984 Sb., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 390/1991 Xx. x zákona x. 190/1993 Sb.

9. Xxxxx č. 19/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 76/1978 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxx č. 31/1984 Sb., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx České národní xxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 390/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 181/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 564/1990 Xx., o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15. Xxxxx č. 139/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 564/1990 Sb., o xxxxxx správě a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Xx. x zákona x. 256/1994 Sb.

16. Zákon č. 284/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX

§192

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3, 5 až 7, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx jeho vyhlášení, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §7779, §80 odst. 3 až 10, §81 odst. 1 xx 8 a §82 odst. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2009.

Xxxxxxxx x. r.
Klaus x. r.
Gross x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku X

Xxxxx x školská zařízení xxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 60 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxxx doloží Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedené x §147 odst. 1 xxxx. x) až x), písm. x) xx x) xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 30 xxx od xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 624/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. září 2009, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 2012, x xx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxxxx maturitní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2011/2012, a xxx, xxxxx xxx řádně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2009/2010 x 2010/2011, pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx 2012.

2. Žák, xxxxx má xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou ve xxxxxxx roce 2009/2010 xxxx 2010/2011, xxxx xxxxx xxxxx zkoušky x cizího jazyka xxxxx §78 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2009, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §78 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. X bodu 2 xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxx §78 odst. 2 xxxx třetí zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2009, xx xxxxxxx xx 1. xxxx 2011.

4. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2009/2010 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx zkouškám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xx xxxxxxxxxx žáků, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušku, x xxxxxxx x §185 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx s §79 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 4.7.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx Centrum xxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §169a xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx 1. xxxxx 2009 a x xxxxx dni stanoví xxxx xxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxx §80 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "Xxxxxxx") ke xxx 1. xxxxx 2009 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s majetkem Xxxxx republiky, x xxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, a xxxxx x povinnosti x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009 xx Centrum pro xxxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxxxxx podle xxxx 1. K xxxxx xxx přecházejí na Xxxxxxx xxx zjišťování xxxxxxxx vzdělávání zřízené xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx je Centrum x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 5.3.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §77 xx 83 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použijí xx xxxxxxx roce 2010/2011. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §185 odst. 9 zákona x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 378/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.10.2009

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxx, x xxx mohli žáci xxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Sb. xx xxx předcházejícímu dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxx dále xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx.

2. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx §38 xxxx. 3 až 6 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx podle §38a xxxx. 6 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx také xxxxx, x níž xxxxx žáci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx. ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povinné školní xxxxxxxx ve školách xxxxxxxxx x bodu 1 se vztahuje §38b zákona x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Řediteli xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx, řediteli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx její xxxxxxxx, který vykonává xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx podle §166 zákona x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxx

x) xx dobu xxxxx xxx 6 xxx, xxxxx výkon práce xx daném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2012,

x) x xxxxxxx 3 xx 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx daném xxxxxxxxx xxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2013,

x) xx xxxx xxxxxx než 3 roky, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnance dnem 31. července 2014.

Xxxx xxxxxxxxxx se nepoužije, xxxxx xxxxx práce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx řídí xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 472/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx požadavků zkoušek xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx, do 30. xxxxx 2013. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 x xxxxx x xxx xxxxxx náhradních x xxxxxxxxx zkoušek xxxx, xxxxx konali xxxxxxxxx xxxxxxx poprvé xxxx 1. lednem 2015. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2013 a 2014 xx použijí xxxxxxxx vydané xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Žáci, xxxxx konali společnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x roce 2011 nebo 2012 x mají nárok xx konání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se x xxxx 2013 x 2014 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx x dílčích xxxxxxxxx xxxxxxx vykonaných xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxxx xx xxxxxxx x základní xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx mohou k xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxx znovu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 9.11.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vzdělávají xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §16 odst. 9 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx třídy zřízené xxx děti, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx x 1. xxxx 2016. Není-li xxxxx xxxxxxx dítě, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx třídy, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx uvedení x §16 odst. 9 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx školy x xxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx žáka xxxx studenta x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx nejvhodnějšího způsobu xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2016.

2. Xxxxx §28x x §183a xxxx. 8 zákona x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2016.

3. Xxxxxxxx zpětvzetí zápisového xxxxxx xxxxx §60a xxxx. 7 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roce 2015/2016 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

4. Xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 561/2004 Xx. zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx školního xxxx xxxxx §123 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx poprvé xx děti, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx 2015/2016.

6. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x §183a xxxx. 12 zákona x. 561/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx 31. prosince 2015. X xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

8. Xxx xxxx 2017 až 2019 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxxx nebo studenta xxxxx uvedeno podpůrné xxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, příplatky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 6 xxx podle xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx mění xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx pracovní xxxxx na dobu xxxxxxxxx, xxxxx, že xxx o ředitele xxxxxxxxxxx xxxxx §166 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; doba trvání xxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx období 6 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2 vedená ředitelem xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kraj, xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 82/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx 1. září 2017.

2. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx matematika xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §78 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxxxxxx 2020, xx povinná xxx žáky, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xx 30. xxxx 2020.

3. Na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx §78a odst. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx, popřípadě zřizovatelé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedou xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx souladu x §144 xxxx. 1 písm. c) x x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx 2016.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x školská xxxxxxxx jsou do 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve Xxxxxxxx ministerstva školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx školy zřizované xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxx dítě, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podpůrné xxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 27/2016 Xx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 a xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §161 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, rozepisuje a xxxxxxxxx krajský xxxx x přenesené xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dne zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 27/2016 Xx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 561/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3, 5 xx 7, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 10.11.2004, x x xxxxxxxx ustanovení §77 xx 79, §80 xxxx. 3 xx 10, §81 odst. 1 xx 8 x §82 odst. 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2009.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

383/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2005

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

158/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 383/2005 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

179/2006 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5.5.2006

342/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx související x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 3.7.2006

624/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

217/2007 Xx, xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

343/2007 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

58/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.2.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

242/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 561/2004 Xx., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 4.7.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2009

243/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

317/2008 Xx., úplné xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 103/2008

384/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/98 Xx., x xxxxxxx xxxx a x xxxxx dalších xxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

49/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.3.2009, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

378/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.10.2009

427/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Sb., o xxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

331/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 14.11.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o trestní xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx proti xxx

x účinností xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením jednoho xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

472/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2012 s xxxxxxxx §123, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2012

53/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2012

370/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.11.2012 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech x s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x rekodifikací soukromého xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx službě

s účinností xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

82/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.5.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2015 x 1.9.2016

99/2015 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 27.1.2015 xx. xx. Xx. ÚS 16/14 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 375/2011 Xx., x §34 odst. 5 zákona x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx) (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 13.5.2015

178/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2017, 1.9.2017, 1.9.2018, 1.9.2020 x 1.11.2020

230/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 115/2001 Sb., x xxxxxxx sportu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

101/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.9.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5.4.2017, 1.9.2017 x 1.9.2020

222/2017 Xx., kterým se xxxx zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.8.2017

167/2018 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx čl. XX, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2020

46/2019 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 561/2004 Xx., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 15.2.2019

224/2019 Sb., xxxxx XX ze dne 9.7.2019 sp. xx. Xx. XX 34/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §148 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 472/2011 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.9.2019

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1a) Xxxxx č. 109/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
3) Zákon č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx školského xxxxxx.
4) §54 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/2000 Sb., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 3/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, zákon č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) §117 xxxx. 3 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx.
10) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 3/2002 Sb.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11a) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Zákon č. 94/1963 Sb., x rodině, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13x) Xx. 10 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. dubna 2004 o xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obdrželi xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x kteří xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx.
13x) Xx. 12 xxxxxxxx Xxxx 2005/71/ES xx xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx vědeckého výzkumu.
13x) Xx. 23 xxxx. 2 a xx. 27 xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. dubna 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx potřebuje mezinárodní xxxxxxx, a o xxxxxx poskytované ochrany.
13d) Čl. 10 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, kterou xx xxxxxxx minimální xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x azyl.
13x) Xx. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2001/55/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx hromadného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x opatřeních k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx a x následky x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x. 221/2003 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13f) Xxxxx č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 221/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci x xxxxxx xxxxx.
15) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx §50 a 52 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) Xxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx xxxx.
19) Zákon č. 352/2001 Sb., x užívání xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
20) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
21) Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21a) Zákon č. 137/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21x) Například xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
22) §50 xxxxxx č. 258/2000 Xx.
22a) §26 xxxx. 2 zákona x. 94/1963 Xx., x rodině, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Hlava XXx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) §30 x xxxx. x xxxxx IV xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxx.
24x) Xxxxxx x xxxxxxx Evropských xxxx, přijatá x Xxxxxxxxxx xxx 21. xxxxxx 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).
25) §4 xxxx. j) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
25x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
26) §4 xxxx. k) zákona x. 101/2000 Xx.
26a) Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, která x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
26x) Zákon č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Zákon č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx zákona č. 125/2005 Sb.
26x) Xxxxx č. 36/1967 Sb., o znalcích x tlumočnících, xx xxxxx xxxxxx č. 322/2006 Sb.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26x) Čl. 27 xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx žádat o xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, která z xxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx podmínkách zabezpečování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
28) Vyhláška č. 77/1981 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx pracovnících xx xxxxxxxxxxxxx.
29) §26 xxxx. 2 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
30) Vyhláška č. 531/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxxx xx státním xxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 306/1999 Sb., o poskytování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a školským xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) §826 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) Xxxxxxxx č. 114/2002 Sb., x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 510/2002 Xx.
34) Xxxxx č. 563/1991 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 504/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx předmětem činnosti xxxx podnikání, xxxxx xxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
34x) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx č. 109/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §14 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 353/2001 Xx.
35x) Zákon č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
35x) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Zákon č. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 218/2000 Xx.
38) §54 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) §26 xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27 zákona x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o finanční xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
41) §30 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/2002 Xx.
§61 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 313/2000 Xx.
42) Zákon č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
44) Xxxxx č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) §30 xxxxxx x. 218/2002 Xx.
46) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §12 xxxx. 2, §13 xxxx. 5 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

48) §2 zákona x. 194/2010 Sb., x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx cestujících x x změně xxxxxxx xxxxxx.
49) Zákon č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) Směrnice Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
49x) Zákon č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
49b) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
49x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
49x) Xx. 11 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx jsou dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. §83 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
49e) Čl. 21 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
49x) Čl. 14 xxxx. 1 písm. x) směrnice Rady 2003/86/ES xx dne 22. září 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
50) §203 xxxxxxxx xxxxx.
51) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) Xxxxxxxx Xxxx 2009/50/ES xx xxx 25. května 2009 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx účelem xxxxxx zaměstnání vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42i xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 427/2010 Xx

53) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Zákon č. 221/1999 Sb., x vojácích x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

55) Xxxxxxxxx §30 xxxxxx č. 218/2002 Xx.

56) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

57) §31 x 35 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx.

§6 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

58) Například xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu xxxxxx xxxxx týrání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

59) §227 xx 235 zákona x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Zákon č. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

60) Nařízení xxxxx č. 75/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, přímé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

62) Příloha č. 9 nařízení xxxxx x. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) Xx. 23 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/36/EU xx dne 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích zemí xx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

63) Xxxxxxxx č. 27/2016 Sb., x xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

64) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 109/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Vzhledem x xxxx, xx novely x. 161/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.4.2006, x. 179/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.5.2006 a x. 342/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 3.7.2006 vkládají xx §183 xxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxx tento xxxxxxxx již xxx xxxxxxxx 7. Xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.