Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.09.2025.


Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
561/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Zásady a cíle vzdělávání §2

Vzdělávací programy

Systém vzdělávacích programů §3

Rámcové vzdělávací programy §4

Školní vzdělávací programy §5

Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání §6

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení §7

Právní postavení škol a školských zařízení §8

Název právnické osoby a organizační složky státu nebo její součásti §8a

Dlouhodobé záměry a výroční zprávy

Dlouhodobé záměry §9

Výroční zprávy §10 §11

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy §12

Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin

Vyučovací jazyk §13

Vzdělávání příslušníků národnostních menšin §14

Vyučování náboženství §15

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami §16

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení §16a

Revize §16b

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů §17

Individuální vzdělávací plán §18 §19

Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí §20

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

Práva pedagogických pracovníků §22a

Povinnosti pedagogických pracovníků §22b

Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §21

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků §22

Organizace vzdělávání ve školách

Organizace škol §23

Školní rok §24

Formy vzdělávání §25

Vyučovací hodina §26

Učebnice, učební texty, školní potřeby §27

Dokumentace škol a školských zařízení §28

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních §29

Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád §30

Výchovná opatření §31

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy §32

Spolupráce škol a školských zařízení §32a

ČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle předškolního vzdělávání §33

Organizace předškolního vzdělávání §34

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění §34a

Individuální vzdělávání dítěte §34b §35

ČÁST TŘETÍ - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Plnění povinnosti školní docházky §36

Odklad povinné školní docházky §37

Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole §38

Povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole §38a §38b

Plnění povinné školní docházky ve střední škole §39

Jiný způsob plnění povinné školní docházky

Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky §40

Individuální vzdělávání žáka §41

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením §42

Splnění povinné školní docházky §43

HLAVA II - ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle základního vzdělávání §44

Stupně vzdělání §45

Organizace základního vzdělávání §46

Přípravné třídy základní školy §47

Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem §48

Přípravný stupeň základní školy speciální §48a

Průběh základního vzdělávání §49 §50

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §51 §52 §53

Ukončení základního vzdělávání §54 §55 §56

ČÁST ČTVRTÁ - STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPNĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE A PRŮBĚH

Cíle středního vzdělávání §57

Stupně středního vzdělání §58

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole §59

Organizace přijímacího řízení §60

Přihláška §60a

Obsah a forma přijímacích zkoušek §60b

Organizace přijímacích zkoušek §60c

Hodnocení výsledků přijímacího řízení §60d

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí §60e

Další kola přijímacího řízení §60f

Zápisový lístek §60g

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia §61

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou §62

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole §63 §64

Organizace středního vzdělávání §65

Průběh středního vzdělávání §66 §67 §68

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků §69

Uznávání dosaženého vzdělání §70 §71

HLAVA II - UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Způsoby ukončování středního vzdělávání §72 §73

Závěrečná zkouška §74 §75 §76

Maturitní zkouška §77

Společná část maturitní zkoušky §78 §78a

Profilová část maturitní zkoušky §79

Orgány zajišťující maturitní zkoušku §80 §80a

Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost §80b

Další podmínky konání maturitní zkoušky §81

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky §82

HLAVA III - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM A ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM A STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Nástavbové studium §83

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem §84

Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou §85

ČÁST PÁTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI

Cíle vzdělávání v konzervatoři §86

Stupně vzdělání v konzervatoři §87

Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři §88

Ukončování vzdělávání v konzervatoři §89

Absolutorium v konzervatoři §90 §91

ČÁST ŠESTÁ - VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I - CÍLE A STUPEŇ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO ORGANIZACE, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ

Cíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzdělání §92

Přijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole §93

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §94

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole §95

Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání §96 §97 §98

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů §99

Uznávání dosaženého vzdělání §100

Ukončování vyššího odborného vzdělávání §101 §102 §103

HLAVA II - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU §104 §105 §106

Akreditační komise §107

ČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ §108 §108a

ČÁST OSMÁ - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ, JAZYKOVÉ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní umělecké vzdělávání §109

Jazykové vzdělávání §110

Zájmové vzdělávání §111

Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání §111a §112

ČÁST DEVÁTÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Jednotlivá zkouška §113 §113a

Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání §113b

Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo asolutoria v konzervatoři §113c §113d

Odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, pomaturitní specializační kursy §114

ČÁST DESÁTÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků §115

Školská poradenská zařízení §116

Školská výchovná a ubytovací zařízení §117

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání §118

Zařízení školního stravování §119

Výdejna lesní mateřské školy §119a

Školská účelová zařízení §120 §121

ČÁST JEDENÁCTÁ - HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ, ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost §122

Úplata za vzdělávání a školské služby §123

ČÁST DVANÁCTÁ - ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA

Hlavní činnost a zřizovatel školské právnické osoby §124

Zřízení a vznik školské právnické osoby §125

Zrušení a zánik školské právnické osoby §126

Rozdělení, sloučení a splynutí školské právnické osoby §127

Likvidace školské právnické osoby §128

Působnost zřizovatele školské právnické osoby §129

Orgány školské právnické osoby §130

Ředitel §131

Rada §132

Hospodaření školské právnické osoby

Příjmy školské právnické osoby §133

Základní pravidla hospodaření školské právnické osoby §134

Doplňková činnost §135

Další pravidla hospodaření školské právnické osoby §136

Peněžní fondy školské právnické osoby §137

Fond kulturních a sociálních potřeb §138

Účetnictví §139

Vztah školské právnické osoby k majetku §140

ČÁST TŘINÁCTÁ - ŠKOLSKÝ REJSTŘÍK

Obsah školského rejstříku §141

Rejstřík škol a školských zařízení

Účinky zápisu do rejstříku škol a školských zařízení §142

Vedení rejstříku škol a školských zařízení §143

Údaje v rejstříku škol a školských zařízení §144

Účastníci řízení §145

Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §146

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §147

Posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení §148

Zápis změny v údajích §149

Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení §150 §151

Řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany §152

Rejstřík školských právnických osob §153 §154 §155 §156 §157 §158 §159 §159a

ČÁST ČTRNÁCTÁ - FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU §160

Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161

Financování školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161a

Financování ostatních školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161b

Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí §161c

Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí §162 §162a

Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku §163

ČÁST PATNÁCTÁ - ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÁ RADA

Ředitel školy a školského zařízení §164 §165 §166

Školská rada §167 §168

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Ministerstvo §169 §169a §169b §169c §170 §171

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí §172

Česká školní inspekce §173 §174 §175 §176

ČÁST SEDMNÁCTÁ - PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ §177

Obec §178 §179 §180 §180a

Kraj §181 §182

ČÁST OSMNÁCTÁ - PŘESTUPKY §182a

ČÁST DEVATENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §183 §183a §183b §183c §183d §184

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách §184a

Přechodná ustanovení §185 §186

Změna právní formy na školskou právnickou osobu §187 §188 §189 §190

Zrušovací ustanovení §191

ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST §192

č. 624/2006 Sb. - Čl. II

č. 242/2008 Sb. - Čl. II

č. 49/2009 Sb. - Čl. II

č. 378/2009 Sb. - Čl. II

č. 472/2011 Sb. - Čl. II

č. 370/2012 Sb. - Čl. II

č. 82/2015 Sb. - Čl. II

č. 178/2016 Sb. - Čl. II

č. 101/2017 Sb. - Čl. II

č. 284/2020 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 99/2015 Sb.; č. 224/2019 Sb.; č. 288/2021 Sb.

INFORMACE

561
XXXXX
xx dne 24. xxxx 2004
x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon upravuje xxxxxxxxxx, základní, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx zařízeních, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx") uskutečňuje, vymezuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx vzdělávání x xxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx na xxxxxxxx

x) xxxxxxx přístupu každého xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx diskriminace x xxxxxx xxxx, xxxxx pleti, xxxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, národnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, rodu x xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx občana,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x důstojnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxx,

x) svobodného šíření xxxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poznání světa x jsou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vzdělávání,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx x vývoji a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx programy,

h) možnosti xxxxxxx vzdělávat se xx xxxx celého xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Obecnými cíli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx člověka, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, mravními a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxx informací x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vzdělání,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x smyslem pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pochopení x xxxxxxxxxxx principu xxxxxxxx žen x xxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vědomí xxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, pochopení x xxxxxxxx zásad x xxxxxxxx vycházejících x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx soužití x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ochraně xxxxxxxxxxx xx zásad xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje x o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x jazykové xxxxxxxxxx xx vydávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxxxxxxx xxxxxxx obsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx závazné pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx, tvorbu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxx závazným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 162.

(2) Vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxxx podle školních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jednotlivé vyšší xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §104 xx 106.

(4) Xxxxxxxx oborů xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx odborném xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xx vzdělávání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx x xxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konkrétní xxxx, xxxxx, xxxxx x povinný xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zaměření xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zásady pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx využití xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a

b) xxxxxxxxxx x psychologie x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vzdělávaného.

Podle xxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxx upravovány. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx vědy a xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x psychologie.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxx zdravotnické obory xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx. Rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1). Xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxx obory xxxxxxxx ve školách x působnosti Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ústředními xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je možné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx následujícího xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§5

Xxxxxx xxxxxxxxxx programy

(1) Xxxxxx vzdělávací program xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx je podle §3 xxxx. 1 xxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx x souladu x xxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; obsah xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do předmětů xxxx jiných ucelených xxxxx učiva (například xxxxxx).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro vzdělávání, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, formy, obsah x xxxxxx plán xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, označení xxxxxxx x ukončeném xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx doklad xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx bezpečnosti práce x ochrany xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x konkrétní xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Školní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejní xx xxxxxxxxxx místě xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx si x xxx opisy x xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tím xxxx dotčeno.

§6

Vzdělávací program xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxx zejména konkrétní xxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx absolventa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyučovací xxxxx, xxxxxxxx průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i podmínky xxx xxxxxxxxxx studentů xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx a podmínky xxxxxxxxx způsobilosti uchazeče xx vzdělávání.

(2) Vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §104106 xxxxxxx školy zveřejní xx přístupném místě xx xxxxx; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx si z xxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx za xxxx x xxxxx xxxxxxxx může obdržet xxxx xxxxx. Poskytování xxxxxxxxx podle xxxxxx x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §104106 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx a výsledků xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podkladem xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160162.

Vzdělávací xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx právní xxxxxxxxx

§7

Xxxxxxxxxx soustava, školy x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Škola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §3.

(3) Xxxxx škol xxxx mateřská xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, střední xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx škola a xxxxxxx odborné učiliště), xxxxxxxxxxx, xxxxx odborná xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Školské xxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve školách xxxx x xxx xxxxx souvisejí, xxxx xxxxxxxxx ústavní a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx1a) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx v §5 xxxx. 2.

(5) Druhy xxxxxxxxx zařízení jsou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx poradenská zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x školská xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x školských zařízení xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx1a).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.2)

§8

Xxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx předmětem činnosti xxxx úkoly x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx obcí"), xxxxxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4) x §169.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx5) xxxx jako xxxxxx xxxxxxxx. Ministerstva a xxxxxxx organizační složky xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx školy a xxxxxxxx xxxxxxxx stravování xxx sloužící, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4); §169 xxxx. 5 xx 10 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx diplomatické xxxx nebo konzulárním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx součást těchto xxxxx.

(5) Ministerstva x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení jménem xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy,6) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zřizují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx právnické xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,7) xxxxxxx předmětem xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to x x případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx také několik xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx společně.

(7) Právnická xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo i xxxx škol xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8x

Xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx

(1) Název právnické xxxxx a organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti, vykonávající xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7, xxxx xxxxxxxxx xxxx

x) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §34 xxxx. 8, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx příslušného xxxxx xxxx typu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx složky státu xxxx její součásti, xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školských xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx názvu xxxx xxx upřesňující xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Dlouhodobé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobý xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx návrh x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborovými xxxxxx, příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x celostátní xxxxxxxxxx x x xxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx Parlamentu x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx x předkládá xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx dlouhodobého xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Dlouhodobý xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx analýzu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x stanovuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vývoje xx xxxx xxxxx x záměrů dalšího xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdělání, druhů, xxxxxxxxx typů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb x xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

§10

Xxxxxxx zprávy

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxx o stavu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xx vládě x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx v kraji, xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx zpracovává xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti školy xx školní xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxx zprávy může xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx, xxxxx za xxxx v místě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x svobodném přístupu x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem rámcovou xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxx a výročních xxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 a 3 a termíny xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx školy x xxxxxxxxx Českou xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx školy je xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx provádí krajský xxxx xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xx zprávě x xxxxx x rozvoji xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zařízení může xxxxxxxx také jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Vyučovací xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§13

Xxxxxxxxx jazyk

(1) Vyučovacím xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8) se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx stanovených x §14.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx středního vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou, x nichž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jazyce, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx jazyk.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cizí xxxxx.

§14

Vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Obec, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx, v nichž xxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx9) xxxxxx xxxxx xxx národnostní menšiny, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Třídu mateřské xxxxx xxx zřídit, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlásí xxxxxxx 8 xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx x xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx; xxxxxxxxx školu nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx národnostní menšiny xxx zřídit za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx naplněny nejméně 12 xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx třídě.

(3) Xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx v xxxxxx národnostní menšiny xxxxxxxx xxxxxxx 12 xxxx x xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx národnostní xxxxxxx xxx zřídit xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxx x xxxxxxxxxxxx k národnostní xxxxxxx.

(4) Xxx organizaci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x jazyce národnostní xxxxxxx xxxx zajistit x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxx, xxxxxxxxx obec s xxxxxx.

(5) Nejsou-li splněny xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 2 a 3, xxxx xxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx stanovit xx xxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxxxxx nebo jejich xxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx v xxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxx národnostní xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxx a v xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny.

Xxxxxxxxx náboženství

§15

(1) Xx xxxxxxx lze x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Náboženství mohou xxxxxxxx registrované xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyučovat xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx,10) x xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako nepovinný xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx náboženství xxxxxxxxxxxxxxx danou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx školním xxxx xxxxxxx 7 xxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx žáky x xxxxxxxx ročníků xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, nejvýše xxxx xx xxxxx 30 xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx z xxxx škol x xxxxxxxxx náboženství xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx rovněž xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx náboženství může x základním pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, v xxxxxxx římskokatolické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami

(1) Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xx xxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svých práv xx xxxxxxxxxxxx základě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpůrných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxx službách odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Podpůrná xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, obsahu, xxxxxxxxx, forem a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předmětů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx středního nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomůcek, xxxxxxxxx komunikačních systémů xxxxxxxxxxx a hluchoslepých xxxx11a), Braillova písma x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx komunikačních systémů,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rámcovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx,

x) xxxxxxx asistenta xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tlumočníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pro neslyšící xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jeho xxxxxx ve škole xxxx školském xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx

x) xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se člení xx xxxx stupňů xxxxx xxxxxxxxxxx, pedagogické x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxxx k xxxxxx speciálních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxxxx opatření nižšího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx jeho xxxxx xx vzdělávání. Začlenění xxxxxxxxxx opatření do xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pátého xxxxxx xxx uplatnit pouze x doporučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx školské zařízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx projednání s xxxxxxxxxx školským poradenským xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žáka, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx neodporuje xxxxx dítěte, xxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpůrného opatření xxxxxxx xx pátého xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zletilého xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx druhého až xxxxxx stupně přestane xxxxx nebo školské xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte nebo xxxx poskytovat, xxxxx x doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení vyplývá, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxx x xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx řeč xxxxxxx, xx volí xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá potřebám xxxxxx, žáka nebo xxxxxxxx. Žákům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx školské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zajistí, xxx xxxx činnost vykonávala xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxxxxx jazyka xx xxxxxx rodilého mluvčího x xxxxxxxxxxx dovednosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání dítěte, xxxx xxxx studenta.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, žáka x xxxxxxxx, xxxxx xxx komunikaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx komunikace, se xxxx xxx, xxx xxxx zajištěno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpovídá potřebám xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx děti, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závažnými xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zřizovat školy xxxx ve xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx skupiny. Xxxxxxx xx xxxxxx třídy, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx pouze xxxx, xxxx nebo studenta xxxxxxx ve větě xxxxx, shledá-li školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nepostačovala x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx možností x x uplatnění jeho xxxxx na xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx pro zařazení xx písemná žádost xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx nebo studenta.

(10) Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 9 xx x xxxxxxx škol xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx souhlas krajského xxxxx.

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx jeho žádosti xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx žáka, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přiznáním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx zprávě školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X doporučení uvede xxxxxx vyšetření x xxxxxxxx opatření prvního xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx podpůrných opatření x způsobu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vzdělávání.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, komu je xxxxxxxxxxx poradenská pomoc; xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, v němž xx xxxx, žák xxxx xxxxxxx vzdělává, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx poradenské zařízení xxxxxxxx xxxxxx doporučení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uložil zákonnému xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx poradenské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požádá.

(5) Xxxxx má zletilý xxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxx xxxx školské xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s doporučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského zařízení xxxxxxxxx, xxx x xxx případ xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx dotčeno právo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx zákonného zástupce xxxxxx xxxx žáka xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §174 odst. 6.

§16x

Xxxxxx

(1) Xxxx, xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx může do 30 dnů ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgán veřejné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx, žákovi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx studenta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx potřeby a xxxxxxxx xxxxxx, žáka xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vydalo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx 60 xxx xx obdržení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx obsahovat x xxxxx zprávu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu nebo xxxxxxxxxx. Revizní zpráva xx xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupci, příslušnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §16a xxxx. 3, také xxxxx xxxx školskému xxxxxxxx. X případě, že xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxx školské xxxxxxxxxx zařízení xxxxx §16a odst. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutého xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vydaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením.

§16b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§17

Xxxxxxxxxx nadaných dětí, xxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rozšířenou výuku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx odlišně upravit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx může mimořádně xxxxxxxx nezletilého xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zletilého xxxx nebo studenta xx xxxx žádost xxxxxxxx xx vyššího xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ročníku. Xxxxxxxx xxxxxxx žáka, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x registrujícího poskytovatele xxxxxxxxxxx služeb v xxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"). Podmínkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx části xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx.

§18

Individuální vzdělávací xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolit xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x mimořádným xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žákovi xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s mimořádným xxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx středním vzdělávání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx i z xxxxxx závažných důvodů. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávací xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx, že žák xxxx student xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx x touto skutečností.

§19

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx podpůrných opatření x jejich xxxxxxx xx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx druhého xx xxxxxx stupně xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, odděleních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zřízených podle §16 xxxx. 9,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb školy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxx zařízeními x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zprávy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x pravidla xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx působení osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, žákovi xxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) náležitosti individuálního xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 a 5 x xxxxxxx xxxxx §16 odst. 9,

k) xxxxxxxx a náležitosti xxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, průběhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx přeřazování do xxxxxxx ročníku.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx pobývajících xxxxxxxxxx x zahraničí

§20

(1) Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx rodinní příslušníci xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx, které xxxxxx uvedeny v xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx:

x) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx výchovy a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx stravování x x xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x pravidelné xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx základní xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vzdělávání xxx výkonu ústavní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání, jazykovému xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx13) xx xxxx xxxxx než 90 xxx13a), popřípadě pokud xxxx osobami oprávněnými xxxxxxx xx území Xxxxx republiky za xxxxxx výzkumu13b), xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx13c), xxxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní ochrany13d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx13e).

(3) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 písm. c) x x) se xxxxxxx xxxxx, žáky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Oprávněnost xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se prokazuje xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx13f).

(4) Osobám, xxxxx získaly xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zkouška x českého xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx. Znalost xxxxxxx jazyka, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x těchto xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxx x xxxxxxxxxxxxxx 8 xxxxxx před příslušnou xxxxxxxx ve xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx úpravu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx xxxxx jazyk x literatura u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx výdělečnou činnost, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx13), xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx školy

a) bezplatnou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx základního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx přizpůsobenou xxxxxxxx těchto xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kultury xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx koordinována s xxxxxx výukou v xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx vykonává činnosti xxxxxxx v odstavci 5 xxxx. x) x pro xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx přípravu pedagogických xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(8) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx formu, obsah x organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. a).

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, studentů x xxxxxxxxx xxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx xxxx

§21

Xxxxx xxxx, studentů x xxxxxxxxx xxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxx žáků

(1) Xxxx x studenti xxxx právo

a) xx xxxxxxxxxx a školské xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx svého vzdělávání,

c) xxxxx x být xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx zletilí,

d) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx samosprávné xxxxxx xxxx x studentů, xxxxx x být xx nich voleni, xxxxxxxx v xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx obracet xx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxx xxxx s xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx školská xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zabývat a xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx vzdělávání xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x výjimkou xxxxxx a) x x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx žáků.

(3) Xx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) mají x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx zletilým xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost.

§22

Povinnosti xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zástupců xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx školského xxxxxxxx a xxxxx xx vzdělávat,

b) dodržovat xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x školského zařízení x ochraně xxxxxx x xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx.

(2) Zletilí žáci x xxxxxxxx xxxx xxxx povinni

a) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx skutečnostech, které xx xxxxx mít xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami stanovenými xxxxxxx xxxxx,

x) oznamovat xxxxx x školskému xxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 x 3 x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podstatné pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxx, a změny x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx žáků xxxx povinni

a) xxxxxxxx, xxx xxxx a xxx xxxxxxxx řádně xx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx školu x xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxx xxxx xxxxxx závažných skutečnostech, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx v souladu x podmínkami stanovenými xxxxxxx řádem,

e) xxxxxxxxx xxxxx a školskému xxxxxxxx xxxxx podle §28 xxxx. 2 x 3 x xxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dítěte x xxxx, x xxxxx x xxxxxx údajích.

Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22x

Xxxxx pedagogických xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx pedagogické činnosti, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx násilím xxxx xxxxxxxxxx nátlakem xx xxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupců xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx škole,

b) xxx xxxxxx xx xxxxxx přímé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) na využívání xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx vzdělávání xxx xxxxx xxxxxxxxx, výchovné, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) volit x xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

§22b

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx pracovníků

Pedagogický xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x souladu xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, žáka x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pozitivní x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x zdravotním xxxxx xxxx, xxxx x studentů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nimiž xxxxxx do xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§22x vložen xxxxxxx předpisem x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxx

§23

Xxxxxxxxxx škol

(1) Mateřská, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx organizačně xxxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx skupiny, xxxxxxxxxxx a základní xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx a jazyková xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxxxx skupiny a xxxxxxxx xxxxx škol, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x němž xx xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxx; výjimky povoluje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost školy, xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx xx xxxxx, studijní xxxxxxx x oddělení.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx výjimku z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161 xx 162.

(5) Zřizovatel xxxxx xxxx povolit xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dětí, žáků x studentů stanoveného xxxxxxxxxx právním předpisem xx xxxxx 4 xxxx, žáků a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx není xx xxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxx xxx

(1) Xxxxxx xxx začíná 1. xxxx a xxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxx xxx xx xxxxx xx období školního xxxxxxxxx a období xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týdnu.

(2) X xxxxxx školního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx závažných xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizaci xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx školního xxxx, xxxxx, délku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vysvědčení, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx úpravu provozu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jazykových školách x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uskutečňuje x xxxxx formě xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx, večerní, dálkové, xxxxxxxxx x kombinované xxxxx xxxxxxxxxx; vzdělání xxxxxxxx ve všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výuka organizovaná xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx vyučovacím xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx několikrát x xxxxx v xxxxxxx 10 xx 18 hodin xxxxx x xxxxxxx školního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x večerních xxxxxxxx,

x) dálkovou formou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x konzultacemi x rozsahu 200 xx 220 konzultačních xxxxx ve xxxxxxx xxxx,

x) distanční formou xxxxxxxxxx samostatné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxxx x xxxx formy vzdělávání xxxxxxxxx tímto zákonem.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx x 1 rok xxxxx než doba xxxxxxxxxx v denní xxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x základním, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, středním x xxxxxx odborném xxxxxxxxxx xxxx 45 xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx praxe xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 60 minut. Xxxxxxx xxxx akreditovaný vzdělávací xxxxxxx pro žáky xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyučovací xxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx xxx vyučovací xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nejvýše 22 xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nejvýše 26 xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx, v xxxxxx x xxxxxx ročníku xxxxxxx 30 a x osmém x xxxxxxx ročníku xxxxxxx 32 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týdně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx programy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vzdělávací programy xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví počet xxxxxxxxx vyučovacích xxxxx, x to xxxxxxx 35 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx konzervatoře x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 40 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx oboru xxxxxxxx Gymnázium xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 46 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týdně; v xxxxxxx odborného xxxxxxx x xxxxxxx praxe x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejnižší počty xxxxxxxxx vyučovacích hodin x xxxxxxxxxxxx ročnících.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx dělení x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx skupin xxx xxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx potřeby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odnímá xxxxxxxxx x učebním xxxxxx xxx základní x střední vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx posouzení, zda xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uděluje x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Seznam xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ministerstvo ve Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Věstník") x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Školy xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx textů uvedených x seznamu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x další učebnice x xxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, rámcovými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vyhovují xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozhoduje ředitel xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx (§47) xxxx xxxxxxxxx poskytovány učebnice x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zařazené do xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a učební xxxxx nevracejí, xxxx xxxxxxxxx ročníků základního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a učební xxxxx vrátit nejpozději xx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, a žákům xxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx ve středních xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxx xxxxxxxx 1. Tyto xxxxxxxx x učební xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx pro 10 % žáků xxxxxxx xxxxx; tyto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx ústavní výchovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx účastníka xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx14), xxxxx x x xxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, přípravného stupně xxxxxxxx xxxxx speciální, xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx žáky xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základní xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení

§28

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedené v §147,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx dětí, xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx vzdělávání, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xx 6,

e) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx x poskytovaném xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx vyučovacích xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) knihu xxxxx x záznamy x xxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolách x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) personální x xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxxxxxxx dokumentaci a xxxxxx xxxxxxxx15) a xxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.16)

(2) Xxxxxx matrika xxxxx xxxxx povahy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx číslo xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále státní xxxxxxxxx, xxxxx narození x místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx pobytu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx, žák nebo xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) údaje x předchozím vzdělávání, xxxxxx xxxxxxxxxx stupně xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx x xxxxx vzdělávání, xxx-xx x střední x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání xx škole, xxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §16, údaje x mimořádném nadání, xxxxx x podpůrných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §16, x x závěrech xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx,

x) xxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x zdravotních xxxxxxxx, které by xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx vzdělávání xx škole; xxxxx x xxxxxxx, jíž xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škole xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx spojení.

(3) Školní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxxxxxx xxxxx narození, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx, xxx xxxx student xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxx zahájení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x zdravotní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, které by xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, žáka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §16, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, žákovi xxxx xxxxxxxxxx školským xxxxxxxxx x xxxxxxx x §16, a x xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxx x doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx pobytu, x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx nebo xxxxx xxxxx ve školní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx po rozhodné xxxxxxxx. Školy x xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám, které xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx18).

(5) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených ministerstvu xxxxx zákonem xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx x xx školních xxxxxx x výjimkou xxxxx uvedených x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x i) x odstavci 3 xxxx. x) a x); xxxxx uvedené x odstavci 2 xxxx. x) a xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxxx x anonymizované xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx předávají xxxxx z dokumentace x xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx statistických xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu, x případě xxxx x školských zařízení xxxxxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxx obcí také xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxxxx, formu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx a školní xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dokumentace xxxx x xxxxxxxxx zařízení x školní xxxxxxx xxxxx odstavce 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vysvědčení, výpisů x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x diplomech o xxxxxxxxxxx se vždy xxxxx xxxxx číslo xxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx jí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx listy xxxx xxxxxxxx státním xxxxxx Xxxxx republiky19) x xxxx veřejnou xxxxxxxx.

(8) Na xxxxxxxxxx, xxxxxxx listu xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx vysvědčeních, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §171 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, výučních xxxxx x diplomů x xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů, xxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxx 100 Xx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vysvědčení, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stupni xxxxxxxx, xxxxxxxx listů x xxxxxxx x absolutoriu.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx.20)

Bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxx přímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebám xxxx, xxxx a xxxxxxxx a vytvářet xxxxxxxx pro jejich xxxxxx vývoj x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx při vzdělávání x s xxx xxxxx souvisejících xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx žákům a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx x xxx činnostech x xxx souvisejících.

(3) Xxxxx a školská xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx evidenci xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxx stanoveným xxxxxxx x institucím. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úrazů, hlášení x xxxxxxxx xxxxxxx x úrazu, xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x školských zařízeních x s xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnostech

a) xxxxxxxx s nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dohledem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx65) xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

b) xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nebezpečnou expozicí xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx odpovědné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x splňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nakládat xxx xxxxxxxxx, středním x zájmovém xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a směsmi x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tomto xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spojených x nebezpečnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx x požadavky xx xxxxx vykonávající xxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx, vnitřní xxx x stipendijní xxx

§30

(1) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxx xxx; xxxxxxx školského xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x výkonu práv x xxxxxxxxxx dětí, xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx škole nebo xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx o pravidlech xxxxxxxxxx vztahů se xxxxxxxxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx sociálně xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nepřátelství xxxx xxxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx řád xxxx xxxxxxx xxx xxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx, xxxx xxxx studenty, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ze zdravotních xxxxxx.

(4) Školní xxx xxxx vnitřní xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ním xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx x jeho xxxxxx a obsahu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx odborné xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, podle xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Ředitel střední xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx žákem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx fyzickou xxxxxx xx druhé xxxxxx, xx které se xx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx či fyzická xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na výuku xx xxxxxxx x xxx či xxxxxxx xx xxxxxx po xxxxxxxx výuky či xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx osobou pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx studia, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx poskytnuté příspěvky57). Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx; smlouva xxxxx xxxx první uzavřená xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Výchovná opatření

§31

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyloučení žáka xxxx studenta ze xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx důsledky xxx xxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xx uložit xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kázeňských xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx ocenění.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx závažného zaviněného xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vnitřním xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo školského xxxxxxxx.&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaviněného porušení xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx ředitel vyloučí xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx pro zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx x ochrannou xxxxxxx x preventivně xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu jednoho xxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx nebo xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaviněného xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx vyloučit xxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx splnil xxxxxxxx školní docházku.

(3) Xxxxxxx hrubé xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx žáka xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žákům xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx zaviněné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx ředitel xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxx ode dne, xxx se xxx xxxx student xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx klasifikováno xxxx xxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.21) X svém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Žák xxxx xxxxxxx přestává xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x vyloučení, nestanoví-li xxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3, oznámí xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx, x státnímu xxxxxxxxxxxxxx xx následujícího xxxxxxxxxx xxx poté, xx xx o xxx xxxxxxxx.

Zákaz činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, zákaz xxxxxxx

§32

(1) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx hnutí xxx xxxxxx propagace.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx a obsahem xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prodej xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx morální vývoj xxxx, xxxx x xxxxxxxx nebo přímo xxxxxxxxxxxx či poškozujících xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k prodeji xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx přípustná xxxxxxx x které xxx nabízet x xxxxxxx x prodávat xx xxxxxxx a xxxxxxxxx zařízeních, stanoví xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, pokud xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx prodej xxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx docházky.

§32a

Spolupráce škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx projekt xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx předmětem xx podpora xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Smlouvou x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podílet se xxxx jménem x xx xxxx účet xx xxxxxxxxxxxxx projektu x předkladatel xxxxxxxx xx zavazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na projekt xxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx, jehož se xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x rozsah xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předkladatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne, x xxxxxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pravidla, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx,

x) pravidla hodnocení xxxxxxxx plnění xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Smlouvou x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx dohodnuta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx projektu předkladatelem xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx může xxx uzavírání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyloučeno.

(5) Xxxxxxx o partnerství xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx uzavírání xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx vztahy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21a). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů21b) xxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxx spolufinancované x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školských xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§33

Xxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání

Předškolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osobnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xx xxxx zdravém xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrovnávat nerovnoměrnosti xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pedagogickou xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami.

§34

Organizace předškolního vzdělávání

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx pro děti xx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xx 6 xxx, nejdříve xxxx xxx xxxx xx 2 let. Xxxx xxxxxx 3 xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nárok. Xx xxxxxxx školního xxxx, který následuje xx xxx, xxx xxxx dosáhne pátého xxxx věku, xx xxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx dítěte, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx školního xxxx xx xxxx x xxxxxx xx 2. xxxxxx do 16. xxxxxx. Xxxxxx a xxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce. Xx xxxxxxxx školy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx třetího xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx obvodu (§179 odst. 3) xxxx jsou umístěné x tomto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx území je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xxxxxx obsahuje xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dítěte.

(5) Při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.22)

(6) X přijetí xxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxxxxxx xxxxxxx mateřské xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx lékaře.

(7) Xxxx xxxx xxx xxxxxxx x předškolnímu xxxxxxxxxx x x xxxxxxx školního xxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx odloučené xxxxxxxxxx xx vzdělávání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx mateřskou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevztahují xxxxxxxx 2 xx 4 x §35 odst. 1. O přijetí xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel xx základě kritérií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xxx stát, xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxx, x x xxxxxxxxx případech rozhoduje xx základě kritérií xxxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx přijímání xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx předem, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx považuje mateřská xxxxx, xx které xxxxxxxxxx probíhá především xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx mateřské xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx60).

(10) Xxxxxxxx-xx xx dítě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x němž je xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx by se xxxxxxxxxxxx do počtu xxxx v xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx počtem xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx §144 xxxx. 1 xxxx. e).

(11) V xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx přijmout xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx školy, x xx xxxxxxx xx xxxx, po kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolený xxxxx dětí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §144 odst. 1 xxxx. e), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby počet xxxx, xxxxx xx xxxxxxx vzdělávání x xxxx okamžiku, nepřekročil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§34x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání x způsoby jejího xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 90 xxx, x na občany xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 90 dnů. Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přechodně po xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx11). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx mentálním postižením.

(2) Xxxxxxx zástupce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§34 xxxx. 2) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné, xx xxxxxxxx x mateřské xxxxx xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxx obcí xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx mateřskou xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Je-li xxxx xxxxxxx xx jiné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oznámí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Povinné xxxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxx xxxxxxxxxx denní xxxxxxxx x pracovních xxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školách; xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x vyhláškou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx po celou xxxx xxxxxxx, v xxxx je vzděláváno, xxxx xxxxx první x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx uvolňování xxxx xx xxxxxxxxxx x omlouvání xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx doložit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxx způsobem xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dítěte, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx denní xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx třídě xxxxxxxx školy x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §47 x 48a,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx povolilo plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §38a.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, které xxxx plnit povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxx x), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx spádové mateřské xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejpozději 3 xxxxxx před xxxxxxxx školního xxxx, xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§34x

Xxxxxxxxxxxx vzdělávání dítěte

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pro xxxx x odůvodněných případech xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Má-li xxx xxxx individuálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx roku xxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx x individuálním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zákonného xxxxxxxx x individuálním xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx a místo xxxxxxxx pobytu xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx má být xxxx individuálně xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ředitel xxxxxxxx xxxxx doporučí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, v xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vzdělávání. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx; způsob x xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx řád tak, xxx se ověření xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx 3. xx 4. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx roku. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dítěte x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx školy, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x xx xxx x náhradním xxxxxxx.

(5) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(6) Xx ukončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxx xxxx xxxxxxxx individuálně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Xxxxxx spojené x individuálním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x předškolnímu xxxxxxxxxx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§35

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxx xxx omluvy zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neúčastní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx delší xxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx pobytu xxxxxx xxxxx nebo školské xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx neuhradí xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole xxxx úplatu xx xxxxxx xxxxxxxxxx (§123) xx stanoveném termínu x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnout x xxxxxxxx předškolního vzdělávání xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx.

(3) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání, včetně xxxxxxx povinného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

XXXXX I

POVINNOST XXXXXX XXXXXXXX

§36

Xxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxx

(1) Školní xxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx konce školního xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věku (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx déle xxx 90 xxx. Xxxx xx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx cizince, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx trvale xxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní ochrany11).

(3) Xxxxxxx školní docházka xxxxxx počátkem školního xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx dni, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx věku, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxx šestého roku xxxx x xxxx xx xxxx xx xxxxx června xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx roce, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x duševně vyspělé x požádá-li x xx xxxx zákonný xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx druhé je xxxx doporučující vyjádření xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx června xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lékaře, která x xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx docházce, a xx x době xx 1. xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku x základní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx ve školském xxxxxx (§178 xxxx. 2), x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx cizince xxxxx xxxxxx žáka (dále xxx "xxxxxxx škola"), xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx spádovou xxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ředitel xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxx xx školském xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně výchovnou xxxx xxxx povinnou xxxxxx docházku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx tomto školském xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx škole xxxxxxx xxxx xxxx svazkem xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx škole zřizované xxxxxx, xxxxxx, obcí xxxx svazkem xxxx.

(7) Xxxxxxx spádové xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žáky x xxxxxx trvalého xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žáky xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x to xx xxxx povoleného xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxx obce, xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznam xxxx, pro xxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxxx obsahuje vždy xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxx nebo duševně xxxxxxxxx vyspělé a xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rok, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posouzením xxxxxxxxxxx školského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x odborného xxxxxx nebo klinického xxxxxxxxxx. Začátek povinné xxxxxx docházky lze xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx školního roku, x xxxx xxxx xxxxxx xxxx rok xxxx.

(2) Při xxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky.

(3) Xxxxx xx x xxxx v xxxxxx xxxx plnění povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tělesná nebo xxxxxxx vyspělost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žákovi xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxx školního xxxx odložit začátek xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(4) Pokud xxxxxxx školy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 3, informuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plnění.

§38

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v zahraničí, x zahraniční škole xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xx škole mimo xxxxx Xxxxx republiky,

b) xx xxxxx zřízené xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx škole xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky xxxx xxxxx státním xxxxxxx, která není xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxx x zápis xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxxxxxxx školním xxxx, xxxx

x) v xxxxxxxx škole xxxxxxxx xx základě Xxxxxx x statutu Evropských xxxx24a) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 písm. a), x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3)&xxxx;Xxx, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 písm. x), b) nebo x) xxxx x xxxxxxxx 2, xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx zapsané v Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení, kterou xxxxxx xxxxxxx zástupce xxxx. Xxx, který xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx způsobem uvedeným x odstavci 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xx rejstříku xxxx x školských zařízení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx žáka xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 předpokládanou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky způsobem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxx xxxxx pobytu xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx příslušné xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx přihlásit xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx x) xxxxxxxxxx xx xxxx týdnů xx příjezdu xxxx xx xxxx xxxxxx.

(5) Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xx škole xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xx žákem xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žáka, může xx žádost zákonného xxxxxxxx konat zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxx xxx diplomatické xxxx Xxxxx republiky; nekoná-li xxx tyto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žáka škole xxxxxxx x odstavci 3, xxxx, xxxx-xx xxxx školu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx nahradit xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání u xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x ministerstvem xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx"), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx doklad x xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s vysvědčením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání. Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c), koná xxxxxxx z vybraných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničí xxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx personální x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v zahraničí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx x kapacitními, xxxxxxxxxxxx a materiálními xxxxxxxxxx poskytovatele vzdělávání x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle písmene x), xxxxx xxxxx, xxxx x metody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro základní xxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xx smlouvě,

c) náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 3 až 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx pobývají na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 90 xxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x).

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx konání, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx učebnic x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx ročníků základního xxxxxxxxxx.

§38x

Xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Plnění xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) xx povoluje x xxxxxxxxx od 1. xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po podání xxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. x), a xx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx školnímu xxxx, x xxxx má xxxxxxxx nabýt xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) K xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxx, právní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, bude-li xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx doklad xxxx xxxxxxx osvědčující vznik x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx status, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školy, xxxx-xx xxxxx zřízena xxxx právnická xxxxx; xxxxx-xx se x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárním xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kterého xxxxx žáci plnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vystavený nejvyšším xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx státu, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxx písmene b) xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejného xxxxx školy platným xx území daného xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx je x daném xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x daném xxxxx xxxxx přiznány právní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověření xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx a materiálního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx prostory lze x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu,

g) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx počtu žáků x navrhovaném místě xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. a), x) až f) xx předkládají v xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx kopii. X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx jejich úředně xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §38 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zahraniční xxxxx xxxx nezbytná x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx x žádosti xx xxxx x xxxxxxxx rozporu x xxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx se xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx program xxxxxxxxx x žádosti xx x xxxxxxx x xxxxxxx řádem Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx a zásadami xxxxxxxxxx stanovenými x §2, nebo

e) xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení.

(6) Xxxxx podle §38 xxxx. 1 písm. x), nebo není-li xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxxx, jsou povinni

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žáků školy x xxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxx spojenými xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §36 xxxx. 2, budou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §38 odst. 1 písm. c),

b) xxxxxxxx xxxxxx spádové xxxxx nebo jiné xxxxx zapsané xx xxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxxxx zákonný zástupce xxxx, x xx x xxxx, xx xxxxx xx vztahuje §38 xxxx. 4,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx kterých bylo xxxxxx xxxxxxxx,

x) zveřejnit xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx xx vyučovacím xxxxxx, xxxxx x x českém xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx v dané xxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§38x

(1) Xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx škole xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx ze skutečností xxxxxxxxx v §38a xxxx. 5 xxxx. x) až e),

b) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §38a xxxx. 6, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, k xxxx xxxxxxxxxx doklady xxxxx §38a odst. 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx docházky xx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 xxxx. x) ministerstvo xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxx xxxxxxxx splňovat podmínky xxxxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxx. x),

x) škola neposkytuje xxxxx xxxxxxx povinnou xxxxxx docházku výuku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx poskytuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §38a xxxx. 3 xxxx. x),

x) dokumentace xxxxx neumožňuje xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx podle písmen x) x x), xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx její zřizovatel, xxxx-xx škola xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§38x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

§39

Xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokračuje x xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx škole.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxx nebo xx xxxxxx x xxx xxxxxxx ředitel xxxxxxx xxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx střední xxxxx, do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zvolil xxxxxxx xxxxxxxx, a to xx souhlasem xxxxxxxx xxxx školy.

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx

§40

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky

Jiným xxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxx docházky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxx pravidelné xxxxxx ve vyučování xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka

(1) X xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školy, xxx xxx žák xxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx docházky, na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x individuální xxxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx bydliště, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx žák xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx prostorového x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxx individuálně xxxxxxxxx,

x) seznam učebnic x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x §27 xxxx. 1,

x) další xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolí, xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro individuální xxxxxxxxxx,

x) xxxx zajištěny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jedná-li xx x xxxx ve xxxxxx stupni základní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx zajištěny vhodné xxxxxxxx x učební xxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 odpovídá zákonný xxxxxxxx žáka.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx koná xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxx, xx xxx byl xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na konci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx školy xxx xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejpozději xx xxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnocení xxxx, xxxx xx 8 xxx xx konání xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; byl-li xxxxxxxxxxx žáka xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx úřad. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx ukončí xxxxxxxxxxxx vzdělávání

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky materiální, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx individuálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx žák na xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 5 x 6, xxxx

x) xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx žáka.

(9) Pokud xxxxxxx školy xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonný zástupce xxxx, x výjimkou xxxxxxx a základních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §27 odst. 3 x 6, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcek x xxxxxxxxxxx učebních xxxxxxx xxxxx §16 odst. 2 xxxx. d) x xxxxxx xx xxxxxxx školy, xx xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx školní docházky.

§42

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx mentálním xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx dítěte xx xxxxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxx takový xxxxxx xxxxxxxxxx, který odpovídá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, x xx xx základě xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx dítěte, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Dojde-li xx xxxxx duševních a xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte, xxxxxxx úřad způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Splnění xxxxxxx školní xxxxxxxx

§43

Xxx xxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx školním roce, x němž dokončí xxxxxxxx rok povinné xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vzdělávání xxxx x tomu, xxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx základě byli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx přiměřené xxxxxxxx, xxxxxx komunikovat x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx fyzické x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohleduplní x tolerantní x xxxxx xxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx schopnosti x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx x osvojenými vědomostmi x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x své xxxxx životní dráze x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§45

Stupně xxxxxxxx

(1) Stupeň xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx úspěšným ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx splnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kursu xxx získání xxxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaného x xxxxxxxx nebo střední xxxxx (§55 xxxx. 3).

(2) Ukončením vzdělávacího xxxxxxxx základního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vzdělání.

§46

Organizace xxxxxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx x §36 xxxx. 4, x xxxxxx xx způsobem x xxxxx obvyklým. X xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §36.

(2) Základní xxxxxxxxxx x základní škole xx 9 xxxxxxx x člení se xx první stupeň x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxx až xxxxx xxxxxxxx x xxxxx stupeň xxxxxx xx devátým xxxxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxx 9 xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx školu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx uvedené x §16 xxxx. 9, xxxxx se vzdělávají xx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem, xxxx x předchozím souhlasem xxxxxxxxxxxx trvat xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xx tvořen xxxxxx xx šestým xxxxxxxx x xxxxx stupeň xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§47

Xxxxxxxxx třídy xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx, xxxxxx xxxx, kraj x xxxxxxxxxxxx církev, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx6), x xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 6, xxxxx zřizovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, u kterých xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx. Přípravnou xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx x ní xxxx xxxxxxxxx nejméně 10 xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx třídy xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxx xx nezbytný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x náboženskou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zvláštního práva xxxxxxxx církevní xxxxx6), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xx nezbytný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X zařazování xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxx. Obsah xxxxxxxxxx x přípravné xxxxx xx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mentálním xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vadami x x xxxxxxxx

(1) Žáci xx xxxxxxx těžkým x těžkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx souběžným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x s autismem xx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského zařízení.

(2) Xxxxxxxxxx v základní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx. První xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx speciální

(1) Zřizovatel xxxxxxxx školy speciální xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přípravu na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx středně těžkým x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se souběžným xxxxxxxxxx xxxx vadami xxxx s autismem. Xx xxxxxxx třídy xxxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx speciální registrovanou xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kraj xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) O zařazení xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální rozhoduje xxxxxxx školy xx xxxxxx zákonného xxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxx doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxxx 5 let xxxx, xx xxxxxxxx povinné xxxxxx docházky, x xx x v xxxxxxx školního xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx nejméně 4 x xxxxxxx 6 xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxx speciální xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Xx. x účinností xx 5.3.2009

Xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání

§49

(1) X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx základní školy xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx školy rozhodne, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, z xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx školu, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx matriky.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx žáka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenského xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce žáka. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx spojení x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx.

(3) Xxx přestupu xxxx xxxxxxxxx žáka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 vytvoří xxxxxxxx xxxxx, do xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx převeden, xxxxxxxx xxx vyrovnání xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx, xxxxx byl rozhodnutím xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výchovy xxxxxx22a), xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx školách, xxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxx druhá xxxxx. Xxx hodnocení xxxxxxxx vzdělávání xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáka xxxxxx xxxxxx. Ředitelé škol, x xxxxx xx xxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx, mezi xxxxx dohodnou pravidla xxxxxxxxxx škol při xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx ve xxxxxx podle §41, xxxxxxxx xxxxx řediteli xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§50

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x vyučování x xxxxxxxxx neúčasti xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx školy xxxx xx zdravotních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxx žáka xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zcela nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; zároveň xxxx náhradní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx vyučování tohoto xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx uvolní žáka x xxxxxxxxx xx xxxxxxx posudku vydaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx školní xxx. Xx první xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Žákovi, který xx nemůže pro xxxx zdravotní stav xx xxxx xxxxx xxx dva xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx xxxxx §18. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vytvořit xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky.

(4) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx vyučování nepřetržitě xx xxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx důvody své xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řádem a xxx po následné xxxxxxx výzvě ředitele xxxxx zaslané na xxxxxxxx xxxxxx adresu xxxxxxxxx xxxxxxxx cizince xx xxxxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx výzvy nesdělí, xx xxxx i xxxxxx navštěvovat danou xxxxx, přestává být xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx této lhůty xxxxx školy.

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§51

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxx; za první xxxxxxxx xxx místo xxxxxxxxxx xxxxx žákovi xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx klasifikaci xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx žáka. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx řízení ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do klasifikace.

(4) X xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx učení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx.

§52

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx předmětů výchovného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem a xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ročníku xxxxx xxxxxxxx 6 věty xxxxx. Do vyššího xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx opakoval xxxxxx, a žák xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx, který již x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxx na prospěch xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pololetí, xxxx xxxxxxx školy xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx tak, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxx x náhradním xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx nehodnotí.

(3) Xxxxx-xx xxxx hodnotit xx konci xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx náhradní xxxxxx, x xx xxx, xxx hodnocení xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku. X xxxxxx xxxxxx září xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žák xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx devátý ročník.

(4) Xx-xx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x přezkoumání xxxxxxxx hodnocení žáka; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoušení xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx součinnost na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledků hodnocení xxxx xxxx hodnocení xxxxxxx xxxx předmětů xxxxxxxxxx zaměření, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxx stanovených xxxxx §30 odst. 2. X případě zjištění xxxxxxxx těchto pravidel xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků xxxxxxxx, výsledek xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 14 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx inspekce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx druhého pololetí xxxxxxxxx xxxx nemohl xxx hodnocen. Xx xxxxxxx x žákovi, xxxxx xx xxxxx xxxxxx základní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx povolit žákovi xx žádost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxx na xx, xxx žák na xxxxx stupni xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§53

(1) Žáci devátých xxxxxxx a xxxx, xxxxx xx daném xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx neopakovali xxxxxx, xxxxx na konci xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx předmětů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Opravné zkoušky xx konají xxxxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxx roku v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx x jednom xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Opravné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úspěšně xxxx xx x xxxxxx konání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Ze xxxxxxxxx xxxxxx může ředitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx termín opravné xxxxxxx nejpozději xx 15. září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyššího xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad rozhodnout x xxxxxx opravné xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání

§54

(1) Xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx vzdělání je xxxxxxxxxx x úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx ukončení druhého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx gymnázia nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx, xxxx vysvědčení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx základního xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxxxx xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxx docházku x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxx školy 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx školního xxxx. Xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx termínu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxx školního xxxx.

§55

(1) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx splnění povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxxxx xx posouzení důvodů xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokračování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxx ředitel xxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx roku, x němž xxx xxxxxxx xxxxxxxxx roku xxxx, v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. X uvedených případech, xxxxx jde x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, spolupracuje xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx.

(3) Xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx, xxxx základní a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx v dálkové xxxxx vzdělávání.

§56

Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx nichž xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx třídách, pravidla xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx, pravidla xxxxxxxxxx, xxxxxxx x ukončování xxxxxxxxxx x kursech xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a pravidla xxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX X STUPNĚ XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX, JEHO XXXXXXXXXX X XXXXXX

§57

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vědomosti, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx získané x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx jedince. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx širší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Střední xxxxxxxxxx xxxx vytváří xxxxxxxxxxx xxx plnoprávný xxxxxx a občanský xxxxx, xxxxxxxxxx získávání xxxxxxxxx x celoživotní xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při vytváření xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx nebo pracovní xxxxxxxx xxxxx vyvinou xxxxx spolupracovat xx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx to x ohledem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxx, xx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx projednávají xxxxxx xxxxxxxxxx programy,

b) zaměstnavatele xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx vyučování xxxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx x části xxxx xx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx související x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účast xxxxxxxxx x praxe x xxxxx teoretické xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x praxe x profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

f) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx x xxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx vytvořit xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xx zaměstnavateli podle xxxxxxxx 2.

§58

Xxxxxx xxxxxxxxx vzdělání

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se dosahuje xxxxxx xxxxxx vzdělání:

a) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx vzdělání získá xxx xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 1 xxxx xxxx 2 let xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx 2 xxxx 3 xxx denní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (§84).

(4) Xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou získá xxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šestiletého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 4 let xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§83) v xxxxx 2 let xxxxx formy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (§85).

(5) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdělání, x nichž lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x středního vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, xxxxxx návaznost na xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx na jednoho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx střední škole

§59

Podmínky xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

(1) Xx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx přijímacím řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X přijetí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx.

§60

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyhlašovaných xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx školy xx xxxxxxx vyhlásit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. První xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx; způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přijímacího xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx oboru xxxxxxxx do školského xxxxxxxxx po 31. xxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx první xxxx přijímacího řízení x jiném xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx stanoví pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) jednotná xxxxxxxx xxxxxxxxx xx oboru xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oboru xxxxxxxx x formy xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx stanovit pro xxxxxxxxx xxxxxx

x) školní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx první xxxx přijímacího xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxx zaměřeních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx xx 31. xxxxx a pro xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx nejpozději x xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx jednotná xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx jazyka a xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx"), není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx stanovit xxx xxxxxxxxx xxxxxx zároveň xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx studia xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx střední xxxxx podává uchazeč xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přihlášku xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx x nařízenou ústavní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx, přičemž o xxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx podává xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zveřejní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(3) Součástí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně posudku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazeče xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx xxxx uchazeč podat xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx uchazeč podává xxx přihlášky, uvede xx každé xxxxxxxxx xxxx údaj o xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx přijímacího xxxxxx xx 1. xxxxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx 10 xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§60x

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx ověřují předpoklady xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx konají x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 12. xxxxx xx 28. dubna; xxx xxxxxxx obory vzdělání xx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx od 22. xxxxx do 30. xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx.

(2) Jednotná zkouška xx xxxxxx x xxxxxxxxx testu ze xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x písemného xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Způsob zadávání, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotné zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Přípravu xxxxxx xxxxx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxx x jeho xxxxxxxx Xxxxxxx; xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxx jednotné zkoušky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxx §80b. Ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x oborech vzdělání xx xxxxxxxxxx jednotnou xxxxxxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodné xxxxx, x nebylo-li rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) U xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které uchazeč xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx §20 xxxx. 4, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českého xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxx vzdělávání x xxxxx oboru xxxxxxxx, není xxxxxxx. X rámci xxxxxxxx xxxxx §60 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx cizinců xxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školy.

§60c

Organizace xxxxxxxxxxx zkoušek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x prvním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, který stanoví xxxxxxxxxxxx xx 30. xxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx oboru Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx termínu xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v prvním xxxxxx, xx druhém xxxxxxxxxx termínu ve xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 7 xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx šestiletého x osmiletého gymnázia, xxxxxx pro ostatní xxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vzdělávání.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pozvánku x xxxxxx konání xxxxxxxxxx 14 dní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zkoušky.

(3) Xxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxxxx řediteli xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx termínu xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výchovou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx termínu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx řediteli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uchazeče, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchovy. Xxxxxxxx xxxxxx jednotné zkoušky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, náhradní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uchazeči xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx x náhradním xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx termínu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zkoušky.

(4) Xxx xxxxx kolo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx vzdělání xxxxxx x xxxxx jedné xxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx koná.

§60c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

§60x

Xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uchazečem xxxxx

x) hodnocení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přijímacího řízení,

c) xxxxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx skutečností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vědomosti a xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 60 %; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravou nejméně 40 %. Xxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx lepší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx jazyk a xxxxxxxxxx x písemného xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxx Matematika x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx střední xxxxx, xx xxx se xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx prvního xxxxxxx středního vzdělávání, xxxxxxxxxx xx 28. xxxxx. Další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušce, xxxxx xxxx uchazeč xxxxxxxxx xxxx nezbytné xxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Podle xxxxxxxx dosažených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pořadí. Xxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení více xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Sb. s xxxxxxxxx od 1.9.2016

§60e

Rozhodnutí o xxxxxxx x doručování rozhodnutí

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Centrem x xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxx oborů vzdělání xxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 1 a xxxxxxxx seznam přijatých xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nezletilých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení prvního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x anonymizované xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxx zkouška xxx xxxxxx přijímací zkouška x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nekoná, xxxxxxxx ředitel školy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nepřijatým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 22. xxxxx xx 30. xxxxx.

(3) Xxxxxxxx uchazeče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§60x

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx školy x naplnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx další kola xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přijímací zkoušky.

(2) X xxxxx hodnocení xxxxxxxx přijímacího xxxxxx xxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx hodnocení x případě xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx koná xxxxxxxx 14 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přijímacího xxxxxx. Xxxxxxxx ke školní xxxxxxxxx zkoušce zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx xxxx termínem xxxxxx této xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxx další kola xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx volných xxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání, x xx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

§60f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 178/2016 Xx. x účinností xx 1.9.2016

§60x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxxxx xxxxxx uchazeče xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxxx xxxxxx zápisový xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §83 xx 85 x xx xxxxxxxxxx podle §25 odst. 2 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zápisový xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sídla školy, xxx se uchazeč xxxxx, xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xx střední xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem

a) xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx lístků, x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zápisových xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Svůj xxxxx vzdělávat xx x dané střední xxxxx xxxxxxx uchazeč xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx xx vzdělávání, x xx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx lístek xx xxxxxxxx xx xxxx odevzdaný, xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx provozovateli poštovních xxxxxx. X uchazečů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výchovou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzdělávat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Nepotvrdí-li xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisového xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx střední xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uchazeče xx xxxxxxxxxx x dané xxxxxxx xxxxx. Zápisový xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx uchazeč xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx škole, xxx byl xxxxxx xx základě odvolání. Xxxxxxx může xxxx xxxx zápisový lístek xxxxxxxxx v přijímacím xxxxxx xxxxx §62 xxxx 88, pokud xxx následně xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx §62 xxxx 88; xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2016

§61

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx šestiletého x xxxxxxxxxx gymnázia

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx gymnáziu xx člení xx xxxxx stupeň a xxxxx stupeň. Nižší xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx čtyřmi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vyšší xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx čtyřmi ročníky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx gymnázia xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří x daném xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx uchazeče, xxxxx x xxxxx školním xxxx úspěšně xxxxxx xxxx xxxxxx základní xxxxx. Do xxxxxxx xxxxxxx vyššího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žáci, xxxxx xxxxxxx ukončili xxxxx stupeň xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx přijímacím xxxxxx xx nižšího xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se postupuje xxxxxxx xxxxx §60 xx 60g.

§62

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xx oborů xxxxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §60 xx 60g, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou a xxxxxxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 31. xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx oborů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. listopadu.

(3) X prvním xxxx xxxxxxxxxxx řízení se xxxxxxxxx zkouška koná x xxxxxxxxxx xxxxx x období od 2. xxxxx do 15. ledna; x xxxxxxx oboru vzdělání Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xx 2. xxxxx xx 15. xxxxx; xxxxxxxxx termín xxxxxxx ředitel xxxxx, xxxxxxx xxx první xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx talentové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zletilému xxxxxxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx talentové xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 20. xxxxx; x xxxxxxx xxxxx vzdělání Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravou xx 20. xxxxx. Xxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úspěšně, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx sportovní xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x období xx 5. xxxxx xx 15. xxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60e.

(6) Uchazeč, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx přihlášku do xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkouškou, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx škole, x xx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxxxxx. Ostatním xxxxxxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxx x uvedeném xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxx přihlášku xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxx §60a. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxx, xx xxxxx xxxx konat xxxxxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx uchazeče xxxxxxxx xx xxxxxxx než xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx xx střední xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx xxxx podmínku přijetí xxxxxxxx zkoušky, x xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx x rámcovým vzdělávacím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X případě, xx ředitel školy xxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx, určí ročník, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§64

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx bližší podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx přijímacího xxxxxx, xxxxx x rozsah xxxxx x dovedností xxxxxxxx ověřovaných xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx, způsob označování xxxxxx jednotné zkoušky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx §60a odst. 6, x xxxxxxx x xxxxx vedení xxxxxxxx xxxxx §60b xxxx. 3 x způsobu xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x přijímání xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx středního vzdělávání

§65

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo vyučování, xxxxxxxxx vyučování xx xxxxx xx odborný xxxxxx, cvičení, xxxxxx xxxxx x odbornou xxxx uměleckou praxi x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx oborů xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx umělecká xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx školních xxxxxxxx xx xxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem.

(2) Xxxxxxxxx vyučování se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vzdělání x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx o obsahu x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkách xxx xxxx konání.

(3) Xx žáky xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, péči x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, a xxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx vyučování xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx61) xxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou stanoveny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx expozicí prachů.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§66

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx školního xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx středního xxxxxxxxxx xx žákovi umožňuje xxxxxxx do jiné xxxxxxx školy, změna xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ročníku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti. Xxxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxx povolit xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx rozhodování o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx rozdílovou xxxxxxx x xxxxx její xxxxx, rozsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X přestupu xxxx střední xxxxx xx jiné střední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které xx xxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx x přestupu xxxx, xxxxxxx pokud xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx stanovit rozdílovou xxxxxxx x xxxxx xxxx obsah, rozsah, xxxxxx x kritéria xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx být xxxxx xxxxx, x níž xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx žáka informuje xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, z xxx xxx xxxxxxxxxx. Ředitel xxxxx, x níž xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, co xx dozvěděl x xxxxxxx žáka xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx kopii xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Ředitel xxxxx může žákovi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx dobu xxxxxxx xxxx xxx. Xx xxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxx není xxxxx xxxx školy. Po xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokračuje xxx x xxx xxxxxxx, xx kterém bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ředitele xxxxx xx vyšším xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ředitel xxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání i xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxx.

(6) Ředitel xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx pracích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ředitel školy xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx a xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxx neprospěl nebo xxxxxx xxx hodnocen, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx posouzení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxx, xxxxx plní povinnou xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§67

(1) Xxxxxxx žák xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Ředitel xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx žáka na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x vyučování xxxxxxxxx xxxxxxxx; žáka xxxxxxxxx v §16 xxxx. 9 může xxxx uvolnit x xxxxxxxxx určitých činností, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žák xxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx zaměření absolventa. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel školy xxxxxx žáka z xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx. Xxx xxxx z předmětu, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx omlouvání xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.

§68

(1) Žák, který xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, může zanechat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doručeného xxxxxxxx školy. Součástí xxxxxxx nezletilého žáka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zástupce. Žák xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zanechání xxxxxxxxxx, xxxxx jde x den xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx, neúčastní xx xxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx není omluvena, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zletilého xxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; zároveň xxxxxxxx, xx jinak xxxx žák xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx, xxxxx xx 10 xxx xx doručení výzvy xx xxxxx nenastoupí xxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxxxx, se posuzuje, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx lhůty; xxxxx xxxx xxxxxxxx být xxxxx xxxxx.

(3) Žák, xxxxx xx splnění xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do vyššího xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxx opravnou xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx termínu, anebo xxxx následujícím po xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§69

Xxxxxxxxx výsledků vzdělávání xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vysvědčení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx slovně nebo xxxxxxxxx obou xxxxxxx. X způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel školy xx xxxxxxxxx školské xxxx.

(3) Škola převede xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx slovního hodnocení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odlišným xxxxxxxx, a xx xx žádost xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáka.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx postoupí xxx, který na xxxxx druhého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx povinných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx programem, x xxxxxxxx předmětů, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx oborech, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx pololetí, xxxx xxxxxxx školy xxx jeho hodnocení xxxxxxxx termín, a xx xxx, xxx xxxxxxxxx za první xxxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxxx do konce xxxxxx. Není-li xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx žák xxxxxxxx x xxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx pololetí xxx x xxxxxxxxx termínu, xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, xxx xxxxxxxxx xx druhé pololetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx doby hodnocení xxxxxxxxxx žák xxxxxxxxx xxxxx ročník. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxx x tomto xxxxxxx, xxxxxxxxx.

(7) Xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 povinných xxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx neprospěl xx xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxxx xxxxx x prvním xxxxxxxx, koná x xxxxxx předmětů opravnou xxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Žák, který xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxxxx nebo xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, neprospěl. Xx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx září xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx náhradního xxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hodnocení na xxxxx prvního xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx 3 pracovních xxx xxx dne, xxx se o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ředitele xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx předmětu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáka, xxxxx xx xxxx nejpozději xx 14 xxx xx doručení xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonným xxxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx se xxxxxx o přezkoumání xxxxxxxx hodnocení týká xxxxxxxxx chování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx vyučujícím žáka x daném xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměření xxxxxxx xxxxx, krajský úřad, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 2. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravidel ředitel xxxxx xxxx krajský xxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxx; nebyla-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(11) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx opravné zkoušky x xxxxxxxxxxxxxx přezkoušení xxxxx xxxxxxxx 9 xx jiné střední xxxxx. Xxxxxxx se xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx i na xxxxxxxxx vzdělávání členěného xx xxxxxx ucelených xxxxx xxxxx.

§70

Uznávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxx §66, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto vzdělání xxxx jiným prokazatelným xxxxxxxx. Částečné vzdělání xxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxx, pokud xx doloženo xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x od xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 10 xxx xxxx xxxxx žák xxxxxxxx x xxxxxx vzdělání xxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxxxx ředitelem školy. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx z xxxxxxxxx x hodnocení x xxxxxxx uznaného xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem podrobnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxx středního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a praktickém xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žáků x jeho xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxxx vzdělání.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX STŘEDNÍHO XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§72

(1) Vzdělávání ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx středního xxxxxxxx xx ukončuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysvědčení x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vedoucích k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vysvědčení o xxxxxxxxx zkoušce a xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxx xxxxxxxxx k dosažení xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Vysvědčení o xxxxxxxxx zkoušce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§73

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx cílů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx úroveň klíčových xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxx vzdělávání xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činností.

Závěrečná xxxxxxx

§74

(1) Závěrečná xxxxxxx se xxxxxx

x) x oborech xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x praktické xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx vzdělání, x xxxxx xx xxxxxxxx středního xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx závěrečných xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx. X závěrečných xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx jednotných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx připravuje a xxxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracováním xxxxxxxxxx xxxxxx závěrečných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentaci proti xxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx témata, xxxxx, formu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx zahájením xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 4 xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Závěrečná zkouška xx xxxxxxx x xxxxxxxx písemných xxxxxxx x jednání zkušební xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; praktické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx práce a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Závěrečná xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx komisí. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxx praktické xxxxxxx xxxxxxxx stálou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx zkoušky.

(7) Předsedu xxxxxxxx xxxxxx jmenuje xx konce února xxxxxxxxxxx školního roku xxxxxxx úřad. Xxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxx úřad může xxx xxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x xxxx škole xxxxx xxxxxx, xxx před xxxxxx xxxxx xxxx xxx konat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx nebudou xxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx školy a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy. V xxxxxxx vzdělání, x xxxxx se dosahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(8) Xxxxxxxx zkušební xxxxxx

x) xx xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oboru x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx,

x) nesmí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx jiném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx vykonávat,

c) xxxxx xxxxxxxxxx žáků, xxxxx xxxxxx závěrečnou xxxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx vzdělávání.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) řídí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) odpovídá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x klasifikaci,

c) xx oprávněn vyloučit xxxx xx zkoušky x případě, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci žáka x jednotlivých xxxxxxx xx xxxxx členů xxxxxxxx komise xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx hlas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§75

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vykonal xxxxxxxxx, xxxx konat opravnou xxxxxxx, x to xxxxxxx dvakrát x xxxxx zkoušky. Pokud xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx posledního ročníku xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x termínu stanoveném xxxxxxxx xxxxxx. Nedodržení xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Konáním xxxxxxxx xxxxxxx není dotčeno xxxxx xxxx konat xxxxxxxx zkoušku.

(3) Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, x xxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxxx zkoušku. Nevykonal-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. xxxxxx xxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx zkoušku xxxxxxx neúspěšně.

(4) Žák xxxx závěrečnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxx žákem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx druhé.

§76

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, termínech xxxxxx xxxxxx, stanovení xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx zkouška xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zkouškách x xxxxxxxxx termínu.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§77

Xxxxxxxxx zkouška xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx. Žák získá xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx vykoná xxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

§78

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zkušebními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxx jazyk, xxxxx xx žák zvolí x xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx zvolit xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, který je xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx žákem, x

x) matematika.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x českého xxxxxx x literatury x xxxxx zkoušky, xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) a x).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Didaktickým xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je jednotně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Žák xx xxxx ve xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xx ke xxxxx xxxxxxxxxx zkouškám xx zkušebních předmětů xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§78a

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx x dovedností, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "katalog") xxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nejpozději 48 měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozšiřující.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx xxxx neveřejné. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx konajícím xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx pracovníkovi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce. X xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami xx povolena též xxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xx znakového xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žák xxxxx, pokud úspěšně xxxxxxx poslední ročník xxxxxxxxx vzdělávání.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pochybnosti x totožnosti xxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Důvody xxxxxxxxxxxx žáka xx xxxxxxx zaznamená xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx část xxxxxxxxx zkoušky se xxxxxx xx zkoušky x českého jazyka x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx žák xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxx. Ve školách x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxx v xxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx. Žák může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rámcového a xxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxx formy a xxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxxx toto xxx rozhodnutí na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx škole x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, x to xxxxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx konají xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce x xxxx xxxxxxxx xxxx zkušební maturitní xxxxxx,

x) xxxxx zkoušky xxxx zkušební maturitní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) kombinací xxxx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx x).

(5) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx písemné xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx odstavce 4 xxxx. x) a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) koná xxx xx úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání. Xxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že nevykonal xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky xx veřejná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx písemné zkoušky x xxxxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx; zkoušky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x případech, kdy xx to xxxxx x důvodu ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

Xxxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přípravu x xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků maturitních xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx pověření Xxxxxxx připravuje katalogy x zadání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx obsahuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx číslo xxxx, x nebylo-li xxxxx číslo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx x datum x místo xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zřizuje Xxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxx §169a.

(3) Xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx škol,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků zkoušek xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školy x xxxxxxx přípravě xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxxx d), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx komisaře x xxxxxxxx xx,

x) xx xxxxxxxxxxxxx25a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx xxxxxxxx25) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx komisaře x zadavatele; registr xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení a xxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(4) Krajský úřad xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx předsedy xxxxxxxxxx maturitních xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx zejména

a) xxxxxxxx za zajištění xxxxxxxx xxx řádný xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx předsedy x

x) navrhuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zadavatele xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. c).

§80a

(1) Zkoušky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jmenována xxx xxxxxx třídu x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx více tříd xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Předsedou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx všeobecně-vzdělávacích předmětů xxxx xxxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být jmenován xxxxxx odborník x xxxxx, x vysoké xxxx xxxxx odborné xxxxx. Xx zkušební xxxxxxxxx komisi, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx písemné xxxxx, xx vztahují xxxxxxxxxx §74 odst. 6 až 10 x xxxxxxxx §74 xxxx. 8 písm. x) obdobně.

(2) Předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(3) Komisař xxxxxxxxxxx xxxxx průběh společné xxxxx maturitní xxxxxxx xx škole.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx kontroly xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx je zkouška xxxxxx, povolena xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx službu tlumočení xx xxxxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx oprávněn vyloučit xxxx xx xxxxxxx, x to x xxxxxxx, že žák xxxxx xxxx opakovaně xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx těchto zkoušek xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx průběh xxxxxxx; x vyloučení xxxx xx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx tlumočení xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x xxxxxxx, xx vážně xxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) splňuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dané xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu x xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, vydaného Xxxxxxx.

§80b

Informace xxxxxxx nepřístupné x povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x jednotlivé xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxx Centrum xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx okamžiku, xxx je postupem xxxxxxxxxx tímto zákonem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označit xxxx veřejně nepřístupné

a) xxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx přípravy a xxxxxx zadání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x), x to xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zkušebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) informace x xxx, které xxxxx xxxx xxxxxxxxx seznamovat xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupných, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společné xxxxx maturitní zkoušky x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx zajišťují xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx do posledního xxx xxxxxxxxxxx zkušebního xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx přijímá opatření xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx označené xxxx veřejně nepřístupné xxxx zpřístupněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx přijdou do xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx informacím xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx zprostit xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a další xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

§81

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Žák xxxx xxxxxxxxx zkoušku xx xxxxx, xxx xx žákem, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přestoupí xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxx-xx žák xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x němž xxx řádně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, koná xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, x xx včetně xxxxxxx xxxxx žáků, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx x příjmení xxxx a xxxx x místa xxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx, může konat xxxxxxxx zkoušku, a xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx neúspěšně xxxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxx xxxxxxx nekoná. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejpozději do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxx prominout. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxx xxxxx opravnou xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, koná xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xx nekonal. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx zkoušky xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx neukončil xxxxxxx xxxxxxxx ročník xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx žák xx zkoušce xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xx zkoušky xxxxxxxx, posuzuje se, xxxx by zkoušku xxxxxxx neúspěšně.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx úspěšně xxx části maturitní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxx maturitní zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let od xxxx, xxx přestal xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxx xxxxx.

(6) Xxx, xxxxx již získal xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxx, na svou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušku x xxxxx zkoušku x českého xxxxxx x literatury x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel xxxxx může žákovi xxxxx věty xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zkoušku xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx části x xxxx xxxxx.

(7) Xxxxx žák koná x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx 4 xxxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx 1 povinnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zkoušky z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx maturitní xxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxx xxxx x xxxx s xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxx xxxxxxx společnou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v českém xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukončováno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vybraných třídách xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxx xxx vykoná také xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x literatura společné x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Žák xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx xxxxxxx. Nevykonal-li xxx xxxxx nebo xxx xxxxx maturitní zkoušky x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 30. června xxxx, v xxxx xxx vzdělávání řádně xxxxxxx.

(12) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, formu, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x kritéria hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pravidla xxxxxxx x xxxxxx x kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pravidla určení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx z cizího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx doložené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx, termíny x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, termíny x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx;

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxx xxxxxxxxxx zadání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupnou x xxxxxx jejich zveřejňování, xxxxx osob oprávněných xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nepřístupnými, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínek jejich xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podrobnější xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osob zajišťujících xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zadavatele xxxx xxxxxxxx, podrobnosti x xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx komise x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušebních xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí, x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, formě, xxxxxxx a termínech xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, náhradní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxx, termínech, xxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx evidencí xxxxx §80 xxxx. 1 x 3, x způsobu xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx maturitních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx;

x) podmínky a xxxxxx konání maturitní xxxxxxx xxxx uvedených x §16 odst. 9, xxxx x xxxxxxxxxx poruchami xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poruchám xxxxx x osob xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx třetí x konání maturitní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny;

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxx. x) x §82 odst. 2.

Přezkoumání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky

§82

(1) Každý, xxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xxx x xxxxxx těchto zkoušek xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí x vyloučení. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx zkoušky xxxxx, xxxx zruší x nařídí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx při xxxx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výsledek zkoušky; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky potvrdí. Xxxxx, x níž xxx konal xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx školní xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxxx krajskému úřadu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Opakování zkoušky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx konané formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx vydání xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxx. Opakování xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce x její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx koná x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byl x konání xxxx xxxxxxx vyloučen, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odešle xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Žádost xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 20 dnů xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zkoušky nebo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxx xxxxxx příslušné xxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXXX STUDIUM X XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X STŘEDNÍHO XXXXXXXX S XXXXXXXXX XXXXXXXX

§83

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Střední xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, kteří získali xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx listem x xxxxx 3 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se uskutečňuje xxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro příslušný xxxx vzdělání. Návaznost xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vzdělávání x nástavbovém xxxxxx xxxx 2 xxxx x denní formě xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx přijímacího xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx zkouškou, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 5. Xxxxxxx xxxxx xxxx dále stanovit xxxxxxxxx xxxxxxx ověřující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx x předpoklady xxxxxxxx; obsah x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx základem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx navazuje xxxx xxxxxxxx nástavbového xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx studium xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx. Xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nástavbové studium, xxxxx xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x nástavbovém studiu.

§84

Zkrácené studium xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx vzdělání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pololetí xxxxxxxxxx ročníku xxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 až 2 xxxx x denní xxxxx vzdělávání; délku xxxxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušného oboru xxxxxxxx.

(2) X rámci xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx.

§85

Zkrácené xxxxxxx xxx xxxxxxx středního vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx také zkrácené xxxxxxx pro získání xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 xx 2 xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; délku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru vzdělání.

(2) Xx xxxxxxxxxx studiu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx uchazeči, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x jiném xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout x konání přijímací xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx vzdělávacím programem xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hlásí.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou.

ČÁST PÁTÁ

VZDĚLÁVÁNÍ X XXXXXXXXXXXX

§86

Xxxx vzdělávání v xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxxxx znalosti, xxxxxxxxxx x xxxxx schopnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx uměleckém vzdělávání, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx, zpěv a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx v konzervatoři xxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

Xxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stupňů xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žák úspěšným xxxxxxxxx odpovídající části xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx nejdříve xx 4 letech x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 8 letech x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx.

(3) Xxxxx odborné xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx šestiletého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx

(1) Ke xxxxxxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzervatoře xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ukončili xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prokázáním xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. V xxxxxx xxxx přijímacího xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xx 15. ledna xx 31. xxxxx; xxxxxxxxx termín stanoví xxxxxxx školy, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx §62 xxxxxxx xxxxxxx.

§89

Ukončování vzdělávání v xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx absolutoriem x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxxxxx absolventa xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx absolventa konzervatoře, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xx "xxxxxxxxxxx specialista", zkráceně "XxX.". Žáci mohou xxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxxx zkouškou, nejdříve xxxx po čtvrtém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxx ročníku x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx konzervatoře.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx opatřena xxxxxxxx x xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxx.

§90

Absolutorium x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxx dosáhli xxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školním xxxxxxxxxxx programem x xxxxxxxxxx xxxxx vzdělání, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dovedností, vědomostí x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx zkoušky z xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, absolventské práce x její obhajoby, xxxxxxxxxxxxxx výkonu x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx rámcový xxxxxxxxxx xxxxxxx. Absolutorium x xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Obsah x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx.

(3) Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x konzervatoři, xxxxx xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x příslušném oboru xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka a xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 ve xxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx výuka xxxxxx předmětů ukončena, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx pololetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxx komisionální zkoušky, xxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx závěrečnou komisionální xxxxxxx může žák xxxxx nejvýše dvakrát. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx komise pro xxxxxxxxxx komisionální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx x konzervatoři xx koná xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Předsedu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx konzervatoře xxxx xxxxxx školy, xxxxx má odpovídající xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pedagogickou xxxxx; xxxxxx komise musí xxx xxxxxxx absolventské xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 9 x 10 xx použije xxxxxxx.

(6) Xx xxxx 5 xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx vyučování, xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo absolutoria x konzervatoři, xxxxxxxxx xxxxxxxx žákovi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx z vážných xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx komisionální xxxxxxx nebo absolutoria xxxxxxxx x xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx omluvil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nedodržení xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Jestliže se xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komisionální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx omluvy, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx neobhájil-li xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx opravnou xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx obhajobu xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx následujícím xx dni, xxx xxxxxxx vykonal absolutorium x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx úspěšně absolutorium x konzervatoři x xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zkoušky, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx měl vzdělávání xxxxx ukončit.

(11) Žák xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vykonat xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx data, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 10 xxxx druhé.

(12) Xxxxx, kdo konal xxxxxxxxxxxx x konzervatoři, xxxx požádat krajský xxxx xx 8 xxx xxx dne, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x přezkoumání xxxxxxx x výsledku xxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxxx §82 xxxx. 1 x 4.

§91

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx škole, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX ŠESTÁ

VYŠŠÍ XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXX A XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘIJÍMÁNÍ KE XXXXXXXXXX, JEHO XXXXXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX

§92

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělání a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx je 3 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x zdravotnických xxxxx vzdělání xx 3,5 xxxx.

Xxxxxxxxx xx vzdělávání xx xxxxx xxxxxxx xxxxx

§93

Xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx

(1) Ke xxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx škole xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx uchazeče ke xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx škole xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxx.

§94

Xxxxxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx škole

(1) Xxxxxxx podává přihlášku xx vzdělávání ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxx uvádí xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx.

(2) X rámci přijímacího xxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obsah x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytujícími xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijímacího xxxxxx do příslušného xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxx. V xxxxxxxxxx xxxxxx ředitel xxxxx hodnotí xxxxxxxx xxxxx

x) hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx přijímací zkoušky, xx-xx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vhodné schopnosti, xxxxxxxxx x zájmy xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx vzdělání.

(5) Xxxxxxx xxxxx zveřejní v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, doklady, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxx, kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x rámcový xxxxx, xx-xx stanovena, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxx, než xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx školy xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx do 7 xxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přijímacího xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x naplnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§95

Přijímání do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx

(1) Xxxxxxx školy může xxxxxxxx přijmout xx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx obsah, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx zařazen.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx prvního xxxxxxx vzdělávání ve xxxxx xxxxxxx škole xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx nebude xxxxxxxxxx.

Organizace x průběh xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxx rok začíná 1. xxxx x xxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxx rok xx xxxxx na dvě xxxxxx. Zimní xxxxxx xxxx xx 1. xxxx do 31. xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx vyučování xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx vzdělání x xxxxx xxxx xx školou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx odborné xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx konání.

(3) Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx, která upravují xxxxxxxx dobu, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx x zaměstnance x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x mladistvých, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

§97

(1) Xxxxxxx se xxxxx studentem vyšší xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx ke xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 31. xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxx odborné škole xx xxxxx x xxxxxx. Do xxxxxx x studiu xx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx xx studentovi xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxxxx oboru xxxxxxxx, přerušení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vzdělání. X xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx oboru xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit rozdílovou xxxxxxx a xxxxx xxxx obsah, xxxxxx, xxxxxx x kritéria xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxxxx xxxxxxx x určit xxxx xxxxx, rozsah, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx na dobu xxxxxxx 2 xxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tom xxxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx student xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dovednosti x způsob xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx studentce z xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx probíhá xx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxx studentovi, xxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx opakování xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

§98

(1) Student může xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx písemného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem následujícím xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řediteli xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx sdělení x zanechání xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx neúčastní xx dobu xxxxxxx 20 vyučovacích xxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxx školy xxxxxxx, xxx neprodleně xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xx 3 xxxxx xx doručení xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxxxx, posuzuje se, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx této xxxxx xxxxxxxxxx zanechal; xxxxx xxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§99

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Studenti xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx učiva, x xxxxx student xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx ucelené xxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx opakovat xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxxx xx vydává studentovi xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Do vyššího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ročník.

(3) X xxxxxxx, že nelze xxxxxxxx hodnotit ze xxxxxxxxx xxxxxx, určí xxxxxxx školy xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx uzná ucelené xxxxxxxx xxxxxxxx studenta, xxxxx xx doloženo xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxx xxxxxxxx studenta xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je doloženo xxxxxxxx o tomto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 10 let xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx. Uzná-li xxxxxxx xxxxx dosažené xxxxxxxx xxxxxxxx, uvolní xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x vyučování x x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§101

Xxxxx odborné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx o dosažení xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání xx vysvědčení x xxxxxxxxxxx x diplom xxxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se uvádí xx jménem, xx "xxxxxxxxxxx specialista" (xxxxxxxx "XxX.").

§102

(1) Podmínkou xxx xxxxxxxxxxxx je úspěšné xxxxxxxx posledního xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce. Absolventská xxxxx může xxx xxxxxxxxxx x obhajována xxxxxxxx xxxxxxxx studenty; x v xxxxx xxxxxxx xxxx studenti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxxx může obsahovat xxx část ověřující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Ředitel xxxxx vyhlašuje xxxxxxx 1 řádný termín xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx před xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx zkušební komise x hodnocení studenta.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx a další xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxx vysoké xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx předseda, xxxxxxxxxxxxx x vedoucí xxxxxx xxxxxxxx skupiny. Xxxxxxx xxxxx jsou učitel xxxxxxxxxxx předmětu, xxxxxxxxx, xxxxx vyučuje daný xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx absolventské xxxxx x oponent. Xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx úřad, ostatní xxxxx xxxxxx ředitel xxxxx. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 9 x 10 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx neobhájil-li absolventskou xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce xx xxxxx konat xxxxxxx xxxxxxx, x xx x termínu stanoveném xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Pokud xx student xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx a svou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů od xxxxxx xxxxxxx předsedovi xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání, má xxxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx. Nedodržení xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx studentem xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nevykonal-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 3 xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxx 30. xxxxxx roku, x xxxx měl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x délce 3,5 xxxx přestává xxx xxxxxxxxx xxxxx 31. xxxxx xxxx, x xxxx xxx vzdělávání xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxx nebo obhajobě xxx řádné xxxxxx xxxxxxxxxx, jeho omluva xxxxxx xxxxxx nebo xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxxx xx zkoušku xxxx obhajobu xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxx, kdy xxxxxxx být studentem xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxxxx.

(9) Xxxxx, kdo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce, xxxx xx 8 xxx ode dne, xxx mu xxx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx přezkoumání se xxxxxxxxx obdobně xxxxx §82 odst. 1 x 4.

§103

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, náležitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odborných xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx konání xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx absolutoriem.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§104

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx odbornou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměření s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x případě vzdělávacího xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviskem Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x předchozím souhlasným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1), že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvo vnitra xxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty první xx 90 dnů xxx xxx, xxx xxx byla xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zapsán xxx příslušnou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, konat xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy.

§105

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podává xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx komisi xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x odborného xxxxxxxx x xx 120 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxx doručena, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §6 xxxx. 1,

b) vzdělávací xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x zásadami xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x případě, že Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx se uděluje xx dobu xxxxxxxxx xx nejvýše xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x opakovaně xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti akreditace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §105.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Akreditace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného oboru xxxxxxxx ze školského xxxxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Akreditační xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vzdělávacím xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x akreditaci, x xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ministr xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx komise má xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx.

(3) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxx; xxxxxxxxx mohou xxx nejvýše xx xxx xx sobě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx komise xxxx při xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxxx Akreditační komise x xxxxxx xxx xxxxxxxx jejího xxxxx xxxxxx statut Xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx. Ministerstvo může xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx xx Věstníku.

(6) Činnost Xxxxxxxxxxx komise materiálně, xxxxxxxxxxx x finančně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

UZNÁVÁNÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§108

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx cizince xxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx podání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx, obsahující x xxxxxxx originál xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx je Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznat xx rovnocenné s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x oboru, x xxxx dosažené xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx není vázána xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, krajský úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx xxxx jeho úředně xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx vzdělávání absolvovaného x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tato skutečnost xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, pravost xxxxxxx x otisků xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uznána státem, xxxxx xxxxx právního xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx vydáno, xxxx xxx ověřena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno, xxxxxxxxx xxxxxxx působícím xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xx současně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx překlad xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 nebo 3 xx xxxxxxx xxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx školského xxxxxxxxx x zřízené xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx státem, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx doklad xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x ověření xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx.

(5) V případě, xx krajský xxxx x rámci řízení x nostrifikaci xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx podstatně xxxxxxxx, xxxxxx zamítne. X xxxxxxx, xx se xxxxx x rozsah xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo x xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx xx termínu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Krajský xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také x případě, xx xxxxxxx nevykoná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušku; xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx úspěšně. Xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxxxx nostrifikační zkoušku x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx na základě xxxxxxxxx používaných x Xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Žádosti se xxxxxx také xxxxx, xxxxx zahraniční vysvědčení xxxxxx podle právního xxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx považováno za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx vkládají do xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx:

x) jméno, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx názvu x xxxxx xxxxx, která xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx xxxx x nostrifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x spisové xxxxxx, xxx kterou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 poskytne xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§108x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxxx v příloze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho úředně xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vysvědčení, které xxxx xxxxxx zahraniční xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §108 odst. 3 xx 6 se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 xxxx. x) x c) x xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 4 xxxx xxxxx se nevyžaduje.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra vydává xxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nostrifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozhoduje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx x osobu, xxxxx byla x Xxxxx republice xxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx11) xxxx xx xxxxxx xx xxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x podobné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §108 xxxx. 1 xx 3 x ověření xxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladem nebo xxxxxxxx26d). X xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxx x nostrifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx organizace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX

§109

Xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxxx umělecké xxxxxxxxxx xxxxxxxxx základy vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se uskutečňuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx připravuje také xxx vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě pro xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pedagogickým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přípravné studium, xxxxxxxx xxxxxxx X. x XX. xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodin x xxxxxxx xxx xxxxxxx.

§110

Jazykové vzdělávání

(1) Jazykové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx cizí jazyk xxxxxxxx xxxx jazyk xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx uskutečňuje x xxxxxxxx škole x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vzdělávání x xxxxxxxx škole s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, státní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx speciální. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx. Dokladem x xxxxxxx vykonané xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx zkoušky se xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a x xxxxx ústní. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Státní xxxxxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxx se xxxxxx xxxx zkušební xxxxxx. Xxxxxxxx komise xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajský xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx jednotlivé xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a zkušební xxxxxx pro jednotlivé xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

§111

Xxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx klubech.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dále xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x nadané xxxx, xxxx a xxxxxxxx x ve spolupráci xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xx organizaci xxxxxxx x přehlídek dětí x xxxx.

§111a

Organizace xxxxxxxx školských xxxxxxxx pro zájmové xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vzdělávání xxxx 60 xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dětí a xxxx x oddělení xxxxxx družiny.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx povolit výjimku x nejnižšího počtu xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx uhradí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zřizovatel xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do počtu 4 xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx není na xxxx kvalitě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx podmínky bezpečnosti x ochrany xxxxxx.

§111x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2018

§112

Ministerstvo stanoví prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělávání, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxx, podmínky ukončování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx předchozího vzdělání xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jazykových xxxxxxx x xxxx úplaty xx xxxx zkoušky, x stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ XX XXXXXXX

§113

Xxxxxxxxxx zkouška

(1) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx každý, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, konat xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx 2 až 7 xx xxxxxxx xxxx vyšší odborné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, absolutoriu, xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky z xxxxxxxxxxx zkušebního předmětu xxxx zkoušce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx uchazeč xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx školy podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxx uchazeči xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxx xx xxxxxxxx přihlášky, xxx xxxx xxxxxxxxxxx zkoušku xxxxx.

Xxxxxxxxx obsahuje rodné xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx přiděleno, jinak xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx, xxxxxxxxxx, průběh x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x formou xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou:

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) Xxxxxxx x x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxx školy.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxx xx škole xxxx x xxxxx, které xxxx Centrum. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se řediteli xxxxx xxxx, xxxxxx-xx xx zkouška xx xxxxx, xxxxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx průkazu totožnosti xxxx důvodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx nepřipuštění xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konanou formou xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ředitel xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prokáže xxxxxxxxxxxx xxxxx v činnosti, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování.

(6) Centrum x x případech xxxxx odstavce 2 xxxx. b) xxxxxxx xxxxx vyrozumí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 20 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx konání xxxxxxx.

(7) Xxxxx uchazeč jednotlivou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx opakovat xxxxxxx xxxxxxx, x xx vždy xxxxxxxx xx uplynutí 1 xxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx přihlášky xxxxx xxxxxxxx 2.

(8) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušce, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) Centrum x v případech xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx. Xxxxxxxx vykonáním jednotlivé xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx vzdělání x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnického oboru xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§113x

(1) Vykonání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx, která xx x případě xxxxx §113 odst. 2 písm. x) xxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxxx případech příjmem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x), xx nárok xx xxxxxxxxxx finančních prostředků xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx odpovídající xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx termínů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, formu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky, xxxxx x obsah xxxxxxxxxxx a osvědčení x vykonání jednotlivé xxxxxxx, a dále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zkoušku xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx úplatu za xxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx. x) konanou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx a xxxxx x úplaty xx zkoušku pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§113x

Xxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikace, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx26a), se pro xxxxx §63 xxxxxxxx xx doklad o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26a), xx xxx účely §70 xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx žáka.

§113x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx x alespoň xxxxxxxxx vzděláním, která xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx26a) získala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikací x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx předmětů či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, získat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx. Xxxxxxx školy x odpovídajícím oborem xxxxxxxx umožní, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxxx x konzervatoři x xxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konaných xxxxx formou a xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, maturitní xxxxxxx xxxx absolutorium x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx zkoušku xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxx xxxx žákem xxxxx. Xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky xxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx zaplacením xxxxxx xx výši jím xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xx xxxxx vzdělání, v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx26b).

§113d

Stupeň vzdělání lze xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xx střední nebo xxxxx odborné xxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx předmětů či xxxxxx ucelených xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programem xxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání xx xxxxxxx ročníky xxxxxxxxxx x úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§113x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

§114

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů, pomaturitní xxxxxxxxxxxxx kursy

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, mohou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Odborné xxxxx x kursy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx střední xxxx xxxxx xxxxxxx škole xxxx určeny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx činností.

(3) Pomaturitní xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx teoretických x xxxxxxxxxxx vědomostí a xxxxxxxxxx, které navazují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Kursy xxxxx xxxxxxxx 1 neposkytují xxxxxx xxxxxxxx x xxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx ukončení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx vzdělávání podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxx studenty xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oborů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx,27) xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx zdravotnických xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví28) a xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx uskutečňuje xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx zemědělství58).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxx xxxx pomaturitních xxxxxxxxxxxxxxx kursů x xxxxx náležitosti xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), x to

a) způsob xxxxxx x schvalování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx resortních kursů xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx průběžného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, dovedností a xxxxxxx účastníků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx, náležitosti x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxx o absolvování xxxxxxxxxx kursu, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem42) pro xxxxx služby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ozbrojených silách Xxxxx republiky xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx59) pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX DESÁTÁ

ŠKOLSKÁ XXXXXXXX X ŠKOLSKÉ SLUŽBY

§115

Zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických pracovníků xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytují školám x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x otázkách xxxxxxxx x řízení xxxx x školských xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx informace o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

§116

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení

Školská xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx školy x xxxxxxx xxxxxxxx informační, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx x přípravě xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx x xxxxxx xxxx x mládež x xxxxxx, poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§117

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení

(1) Školská xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťují dětem, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, sportovní x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx přerušení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx výchovná x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§118

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx zájmové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx, výchovné, vzdělávací, xxxxxxx, xxxxxxxxx tematické xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost pro xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxx x další xxxxx.

§119

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx stravování xx uskutečňuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků x studentů x xxxx xxxxxx pobytu xx škole, ve xxxxxxxx zařízení podle §117 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a ve xxxxxxxxx zařízeních pro xxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx výchovy a xxx preventivně výchovnou xxxx. Zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx také x době xxxxxxxx xxxxxxxx. Zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx osoby, x xx xx xxxxxx.

§119x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Výdejna xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zařízení školního xxxxxxxxxx, které může xxxxxxxxxx školní xxxxxxxxxx xxxxx pro děti xxxxx xxxxxxxx školy.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zřídit xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lesní xxxxxxxx xxxxx.

§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§120

Xxxxxxx xxxxxxx zařízení

Školská xxxxxxx zařízení xxxxx xxxxx, k němuž xxxx xxxxxxx, napomáhají xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx, zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo ekonomicko-administrativní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx žáky, xxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnance, zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vytvářejí xxxxxxxx xxx praktické vyučování xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§121

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx x školských xxxxxx, xxxx ukončení xxxxxxxx, x podmínkách, za xxxxx xxx vzdělávání x školské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx služby x o poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a školských xxxxxxxxxxxx zařízeních.

(2) Ministerstvo xxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, provozu xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dále výživové xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX ZA XXXXXXXXXXX XXXXXXX A ÚPLATA XX VZDĚLÁVÁNÍ A XXXXXXX SLUŽBY

§122

Hmotné xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odměnu xx produktivní xxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy, x xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy podle xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx konají praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxi u xxxx osoby, poskytuje xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx. Minimální xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovenou týdenní xxxxxxxx xxxx 40 xxxxx je 30 % xxxxxxxxx xxxx. Xxx jiné délce xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xxxx x xxxxxxx, xx žák xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, se výše xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, přípravných třídách xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx speciální, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx žákům xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stravování xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x) x x), x xxxx x xxxxxxx potřeby ubytování. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odborných škol xxx xxxxxxxxxx hmotné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx zabezpečení xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx pro xxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťovat ve xxxxxxxxxx xx zřizovatelem. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přednostně v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx školských zařízení, xxxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxxxx smluvně x x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby; x případě právnických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx přiznáno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) s předchozím xxxxxxxxx ministerstva. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§123

Xxxxxx xx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x základních x xxxxxxxxx školách, xxxxx xxxxxx zřízeny xxxxxx, xxxxxx, svazkem xxxx nebo xxxx, x ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx příjmem xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx činnost xxxx xxxxx.

(2) Vzdělávání, které xxxxxxxxxxx stupeň xxxxxxxx, xxx poskytovat za xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx roku, který xxxxxxxxx po xxx, xxx dítě dosáhne xxxxxx roku věku. Xxxxxxxxxx v přípravné xxxxx základní školy x x xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajem, obcí xxxx svazkem obcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx úplatu, xxxxx xx příjmem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx školského xxxxxxxx.

(4) Xxxx úplaty podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zřízených xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx xxxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx osobou právnická xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení. X xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §27 odst. 5 x x xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 9, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx úplaty, xxxxxxx xxxxxxx úplaty xxxx osvobození xx xxxxxx x nejvyšší xxxxxx xxxxxx xx xxxxx odborné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx neposkytuje xxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx školách x školských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, krajem, xxxx nebo xxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXX PRÁVNICKÁ XXXXX

§124

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx

(1) Školská právnická xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona, jejíž xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx vzdělávání podle xxxxxxxxxxxx programů uvedených x §3 x xxxxxxxxx služeb podle xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxx, obec xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx, vzniku, xxxxxxx x xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx sloučení, xxxxxxxx x rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx o vnitrostátních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

§125

Xxxxxxx a vznik xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zřizovací xxxxxxxx.

(2) Školská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvou.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx listina") xxxx obsahovat

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xx-xx právnickou osobou, xxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx fyzickou osobou,

c) xxxxxxxx statutárního orgánu xxxxx §131 x xxxxxx, xxxxx vystupuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx x druhy x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx školská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x případě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx doplňková činnost xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx majetkového zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x případě xxxx zřizovatelů xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx zřizovatele xxxxx xxxxxx zákona,

i) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xxx určit xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby x likvidací; xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§126

Zrušení a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx xxxx výmazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Zániku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx. Likvidace xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) x x) x x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx

x) xxxx uvedeným x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx v rozhodnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, splynutí xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx jejího sloučení, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo smlouva xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx,

x) dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnická osoba xxxxxxxxxx, z xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx proto, že xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx nebude xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx konkursu xxxxx, xx majetek xxxxxxx xxxxxxxxx osoby je xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudu x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, kdy toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Nejde-li x xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. b), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejího xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx může rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 xxxx. 2 písm. b) x xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dosavadním xxxxxxx skončilo funkční xxxxxx před xxxx xxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx ani jedno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx měsíců xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x rozporu s xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx způsobem porušuje xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§127

Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx školské právnické xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxx xxxx splynout x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx nastávají xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx dochází x xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx školské xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxx zrušení xxx likvidace; xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přecházejí xx xxxxx školskou právnickou xxxxx.

(4) Splynutím xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zrušení xxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, splynutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Ke xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx školských právnických xxxx zřizovaných xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedenými v §124 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx, popřípadě rozhodnutí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §129 xxxx. 4 x 5, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx dotčenými xxxxxxxxx právnickými xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zanikající xxxx xxxxxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§128

Xxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §7075b xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a údaje x likvidátorovi uvedené x §154 xxxx. 1 písm. i) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, jmenuje jej xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ten, xxx xxx jmenoval. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx.

(5) Nejde-li x xxxxxx xxxxxxx x §125 odst. 4, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx majetkový zůstatek, xxxx vyplynul x xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraji, v xxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x likvidaci. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx uzavřít xxxxx x případě, že xx xxxx v xxxx smlouvě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx využít x celém rozsahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto zákona. Xxxxx kraj xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxx republiku; xxxxxxxxxx xxxxxxx předání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových.

§129

Xxxxxxxxx zřizovatele xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx listinu xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozhoduje x sloučení, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx,

x) jmenuje a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud se xxxxxxx xxxx zřizuje.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §137 xxxx. 2 a xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx.

(3) Zřizovatel xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx-xx xxx jiná právnická xxxxx nebo fyzická xxxxx podle §124 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx x odvolávání.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx jím xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxx §124 odst. 2 xxxx. b), xxxx ve zřizovací xxxxxxx delegovat své xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), x) a x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b), xxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx radu xxxxxxx právnické osoby.

§130

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xx xxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx jinou právnickou xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx x xxxx.

§131

Ředitel

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx jmenuje x xxxxxxxx zřizovatel za xxxxxxxx a postupem xxxxxxxxxx v §166.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. b) jmenuje x odvolává xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x §129 odst. 4 x 5 xxxx, x xx xx podmínek xxxxxxxxxxx x §166 odst. 1.

(4) Xxxxxxx školské xxxxxxxxx osoby zřízené xxxxx právnickou osobou xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 odst. 2 xxxx. x) xx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §124 xxxx. 2 xxxx. b)

a) předkládá xxxx xxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx xxxx, xxxxx střednědobého výhledu xxxxxx financování x xxxxx xxxxx účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx mzdového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) předkládá xxxx xxxxxx xxxx zřizovací xxxxxxx, po jejich xxxxxxxxxx radou je xxxxxxx zřizovateli,

d) předkládá xxxx ke schválení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx x souladu s §132 xxxx. 2 xxxxxxxx předchozí souhlas xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§132

Xxxx

(1) Rada

a) dbá xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx učiněné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx školské právnické xxxxx x xxxx xxxxx, střednědobý výhled xxxxxx financování x xxxxx účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jednací xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx právnické xxxxx,

x) projednává xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozdělení xxxxxxx právnické osoby x xxxxxxxxx xx x záměru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, splynutí, xxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxx osoby,

i) schvaluje xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v §137 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx zlepšeného xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx

x) xxxxx xxxx převést xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxx věcem, xxxxxxx xxxx xx xxxxx než dvacetipětinásobek xxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx29) za hmotný xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zřídit xxxxx břemeno nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) založit xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) provést xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx založené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Rada xxxxxx xxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxx, xxxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx výkon xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxx uvedený v xxxxxxxx 2 xx xxx předchozího souhlasu xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxx 3 x xxxxxxx 15 xxxxx. Počet xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx x odvolává zřizovatel, xxxxx xx zřizovací xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak. X případě xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rady ministerstvo, xxxxx zřizovatel nestanovil xx xxxxxxxxx listině xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxx být jen xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxx, xxxxxx pravomocně odsouzena xxx xxxxxxx trestný xxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx jiném xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx člena rady xx 5 let.

(8) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

x) uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

d) xxxxxxxxx, xxxx

x) úmrtím.

(9) Xxxx xxxx může být x xxxxxx xxxxxxx x případě, xx xx dobu delší xxx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx opakovaně nedostavil xx jednání xxxx.

(10) Xxxxxxx rady xxxx xx svého xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx.

(11) Členové xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxx místopředsedu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(12) Při rozhodování xx xxxxxxxxx právo xxxxx xxxx rovné. Xxxxxxxxx-xx zřizovací listina xxxxx, xx rada xxxxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxx xxxxxx xxxxxxx dvakrát ročně. Xxxxx předseda rady xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx dobu 1 xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx svolat x xxxx člen xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rady. Xxxxx xxxxxxxx xxxx nesvolá xxxxxxxxx zasedání xxxx xx 30 xxx xx žádosti xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(14) Ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rady xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.

(15) Xxxxxx rady xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx poskytnuta odměna xx zlepšeného výsledku xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx zřizovatel.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§133

Xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx

x) finanční prostředky xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx a doplňkové xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx x školské xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx mají xxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) dotace xx úhradu xxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx České republice xxxxxxx peněžní prostředky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx mechanismu Xxxxxx x programu xxxxxxxxx-xxxxx spolupráce,

h) xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) x x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx financování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx na stanovený xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřizované xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx obcí xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§134

Xxxxxxxx pravidla hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §133 xxxx. 1, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x ostatním xxxxxxxx, xxxxxxx x pohledávkami. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud tento xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx činnosti školské xxxxxxxxx osoby může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výdaje xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx získané xxxxxx xxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx činnost.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření x xxxxxx činnosti x zisku x xxxxxxxxx činnosti po xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx používá xxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx a xxxx x xxx xxxxx xxxxxxx fondy.

§135

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V doplňkové xxxxxxxx školská xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být provozována xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ohrožoval xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Doplňková xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu přidělených xxxxx xxxxxx zákona x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx hlavní xxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vrátit do xxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx získané doplňkovou xxxxxxxx xxx x xxxxxxx příslušného kalendářního xxxx xxxxxx xxx x úhradě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx kalendářního roku xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyrovnána, xxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pokračováno.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doplňkové.

§136

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické osoby

(1) Xxxxxxx právnická xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx,

x) zakládat xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obchodního xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx dále nesmí

a) xxxxxxxx x poskytovat xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx zavazovat,

b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nakupovat xxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímat xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxx xxxxx či xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx dary, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx účely, prospěchových xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5 x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1.

§137

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx peněžní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vytváří rezervní xxxx a xxxx xxxxxxxx; školská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx také xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb.

(3) Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx převedených x xxxxxxx x §133 xxxx. 2, slouží xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxx x hlavní xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx x dále x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §133 xxxx. 2, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xx kterém xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx investic xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Fond xxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)

(6) Zůstatky xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx roku xxxxxxxxxxxxx.

§138

Xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx svazkem xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zúčtovaných na xxxxx a náhrady xxxxx, popřípadě xx xxxx a xxxxxxx xxxx x na xxxxxx za pracovní xxxxxxxxxx, na xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx schváleným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb xx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx byli x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx školském xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §187.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajem, xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.32)

(5) Xx smlouvě x sdružení xx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxx školská xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxx xxxx upraveno, xxx xx xxxxxxxx s xxxxx, na xxxx xxxx sdružené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx sloučení, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxx x sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 5 x 6, xx xx xxxxxxx neplatná.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx let. Xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx příjmem tohoto xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx účtu.

(9) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb příspěvkových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.33)

§139

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx právnická osoba xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.34) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) mezi xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx.

§140

Vztah školské xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx majetek,

b) majetek xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXX REJSTŘÍK

§141

Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Školský xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení,

b) rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxx. Xx požádání xxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bezplatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxx školský xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stránkách; xxxx xxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx

§142

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x školského zařízení xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx doklady o xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxx xxxxxx.

(2) Účinností zápisu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx tímto zákonem, x to v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§143

Xxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx vede x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx x mateřských xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx církvemi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, školských xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxxx praktické vyučování. Xxxxxxxxxxxx dále xxxx x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mateřských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu.

(3) Xxxxxxx xxxx předává xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx zveřejnění.

§144

Údaje v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx a školských xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) druh xxxxx nebo xxxx x xxx školského xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, zda xxx x xxxxx mateřskou xxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx jde x xxxxxxx lesní xxxxxxxx školy, x xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx, xxx xxx x lesní xxxxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, zda jde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) název, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky místo xxxxxxxx pobytu, x xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) seznam xxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, žáků a xxxxxxxx xx škole xxxx školském zařízení, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lůžek, xxxxxxxxxxxx, xxxx, skupin nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nejvyšší xxxxxxxx počet xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání,

g) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx školské xxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx označení xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kde má xxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx školské služby,

h) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x jazyk český,

i) xxxxx, příjmení x xxxxx narození xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxx narození xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx je právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) adresa elektronické xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Součet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx x studentů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zapsaných v xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení může xxx vyšší než xxxxxxxx povolený počet xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nesmí být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání, xxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx škole.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxx jiných obdobných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neuvádějí.

§145

Xxxxxxxxx řízení

(1) Účastníkem xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; x případě xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxx navrhovatelem xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je navrhovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, dosud nevznikla, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx osoba, xxxxx xx x souladu x právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxx.

§146

Podání xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxx x zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx podává x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30. xxxx. V případě xxxx a školských xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx postoupí xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx.

(2) Orgán, xxxxx xxxx rejstřík xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx x dřívější xxxxxxxxx zápisu školy xxxx školského xxxxxxxx xx rejstříku.

§147

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Žádost x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje a xxxxxxx:

x) druh xxxxx xxxx xxxx a xxx xxxxxxxxx zařízení; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx mateřské xxxxx údaj, že xx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) název, xxxxx x xxxxxx formu xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx, x její xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxx narození xxxxx xxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx osoba; jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště, xxxxx xxxx xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxx fyzická osoba,

e) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, místo xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxx, pokud xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x datum xxxxxxxx osoby xxxx xxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxxxxx ministerstvo, xxxx, obec xxxx xxxxxx xxxx,

x) rámcový xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud je xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zázemí,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx činnost školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, x prostorám, xxxxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) stanovisko xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxx prostory xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, které lze x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx osvědčující zřízení xxxx založení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx,

x) xxxxxx osvědčující vznik xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x školskou xxxxxxxxxx osobu,

k) seznam xxxxx vzdělání, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx školy x xxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxxxxx školského xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x jeho xxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxx osvědčující xxxxxxx předpokladů xxx xxxxx xxxxxx ředitele xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,2)

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxx odloučených pracovišť, x jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx insolvenční xxxxxx, x xxxx xx xxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx, není x xxxxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §150 xxxx. 1 xxxx. x) xx x); xxxxxxx se vztahuje xxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení,

p) xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx umělecká xxxxx xxxxxxx, pokud není xxxxxx zřizovatelem,

q) stanovisko xxxxx, na xxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx a xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), h) x x) mohou xxx předloženy dodatečně, xxxxxxxxxx však xx xxx zahájení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Doklad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx předložen dodatečně, xxxxxxxxxx xxxx do xxx zahájení činnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxx x školských zařízení xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(4) Xxxxx xxxxxxx probíhá xxxxxx o xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se údaje x xxxxxxx, xxxxx xxxx pro tato xxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxxx.

§148

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 90 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výzvu xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, který xxxx xxxxxxxx škol x školských xxxxxxxx, xxxxxx x zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx zamítne x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx zjistí, xx

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx s dlouhodobým xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx personální, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, žádost x xxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx trestný xxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx nebyla. Xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx důvod xxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx53). Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx, který vede xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxx.

(6) X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx školy x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx škola xxxxxxxxxxxx, do rejstříku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 5 dnů xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx povolených oborech xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Krajský úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 5. Xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx počtu xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vzdělávání ve xxxxxxx zřizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx církvemi xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx práva zřizovat xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§149

Xxxxx změny x xxxxxxx

(1) Na podání xxxxxxx o xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx v §144 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx vztahuje xxxxxxx §146 x xxx, xx x žádosti x zápis xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 odst. 1 xxxx. f) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, pokud nejde x xxxxxxx xxxx xxxxx odbornou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zřizovat xxxxxxxx xxxxx; v tomto xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 xxxx. x), c), i), x) x x) xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vede rejstřík xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx 30 xxx xxx dne, xxx xx změně xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx a xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx příslušné xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx v §147 xxxx. 1 xxxx. x) a x) se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 písm. x), x) x x).

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx v rejstříku xx xxxxxxx xxxxxxxx §148 x xxx, xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx, rozhodne x xxxxxx xxxxx x údajích uvedených x xxxxxxxx 2 xx 30 dnů xx doručení xxxxxxx. X případě xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle §144 odst. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x podle §144 xxxx. 1 xxxx. x), j) a x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tuto změnu xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxx x vyrozumí x ní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx x údajích x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx x xxxxxx převodu xxxx xxxxxxxx činnosti školy xxxx školského xxxxxxxx xx jinou xxxxxxxxxx xxxxx, posuzuje xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, podmínky pro xxxxx činnosti školy xxxx xxxxxxxxx zařízení x přejímající právnické xxxxx obdobně, xxxx xx xx xxxxxxx x zápis xxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx.

(5) Řízení o xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx lze xxxxxxx x xxx xxxxxx, xx-xx být dosažena xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§150

Výmaz x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení

a) xx žádost navrhovatele,

b) xx uplynutí doby, xx kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost školy xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x §3,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx služeb,

e) jestliže xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x zápis xxxxx nesprávné údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo zápisu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x takovým xxxxxx, za xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx rejstříku xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx proveden,

g) x xxxxxxx, xx vyšší xxxxxxx škola xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestu xxxxxx činnosti xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §144 xxxx. 1 písm. x), x) x f).

(3) Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx inspektora xxxxx §175 xxxx. 2.

(4) Xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, kterou nezřizuje xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy x rejstříku škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxx zřizovatel x xxxxxx, na xxxxx území xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxx, xxxxxxx převodu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na právnickou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx přikládá x xxxxxxx o xxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§151

(1) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx rozhodne xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, která zamezí xxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Dnem xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a právo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, x xx x rozsahu tohoto xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx rozpočtu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxx školy xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávala činnost xxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx obdobném xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedokončený xxxxxx rok. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxx konat maturitní xxxxxxx, závěrečnou zkoušku, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx splnily xxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx, závěrečnou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x absolutorium xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxx.

(4) Dojde-li k xxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxxxx obec, x xxx škola xxxxxxxx, x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§152

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx

(1) Zápis xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zápis xxxxx x xxxxx x tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení.

(2) X xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti x Ministerstvem xxxxxx xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxx x §144 xxxx. 1 x xxxxxxxx údaje uvedeného x xxxxxxxxx x) x x).

(3) Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) xx x) x x).

(4) Zápis xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složce xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení.

(5) Na xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obdobně §142 odst. 1 x §151 odst. 2 xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 věty xxxxx.

Rejstřík xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§153

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx každému xxx xxx jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx, xxx xxxxx v xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxx, jehož xx xxxxx xxxx, xxxxxxx, xx zápis neodpovídá xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxx xxxx xx výmaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§154

(1) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx35a) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx přiděleno, jejího xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x právní xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště, xxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxx narození xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, ředitele xxxxxxx právnické xxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xx-xx xxxxxxxx,

x) xxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) doba, xx kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx,

x) den xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x jeho xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x jméno, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x xxxxx likvidátora,

j) xxxxxxxxxx x xxxxxx x jméno, xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

l) xxxxx xxxx zánik xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx školskou xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxx rozdělení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx školské právnické xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. X nástupnické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zapisuje

a) při xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx vznikla xxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx sloučení xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nástupnické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, zapíše xx příslušný údaj xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx osob, aniž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§155

(1) Xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx právnických osob xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx xxxxxxx školské právnické xxxxx a její xxxxx,

x) doklad o xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxx §124 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §127 xxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxx xxxxx §187 xx 190,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, popřípadě závazky,

f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x způsoby jeho xxxxxx35b), x xx xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních, xxxxxxxxxx o úpadku xxxx jiné rozhodnutí x insolvenčním návrhu, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx konečné xxxxxx, xxxxxxxx o povolení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx oddlužení x jeho změn, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vede xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx sbírce xxxxxx xxxx uložena xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx založila.

(4) Není-li xxxxxxx, xxx má xxx uložena do xxxxxx xxxxxx, vyhotovena x xxxxxx jazyce, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyžádat xxxxxx xxxxxxx překlad této xxxxxxx xx českého xxxxxx.

§156

(1) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Ve xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx §154 xxxxxxxx xx rejstříku x rámci zápisu xxxxxxx právnické xxxxx, xxxx účastníky xxxxxx xxxx tyto xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je školská xxxxxxxxx osoba. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx její zřizovatel.

§157

(1) Žádost o xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx školy nebo xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §146; při xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x údajů x dokladů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §147.

(2) Xxxxxx o xxxxx xxxxxxx právnické xxxxx vznikající v xxxxxxxx rozdělení školské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx xx podává xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zřizovatele; xxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx se x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx. Xxxxx zanikající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zápis xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx provést xxxxx x xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx provede xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxx x případě xxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxx změny x rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx se obdobně xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx. X opačném případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§158

Ministerstvo xxxxxxx výmaz xxxxxxx právnické osoby x xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

c) xx xxxxxxxxx likvidace xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §126 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx s likvidací,

d) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §126 xxxx. 3 písm. d) x x).

§159

(1) Xxxxxx x xxxxx změny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxx, a xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do sbírky xxxxxx.

(2) Xxxxx změny x zapisovaných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xx provede xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx o zápisu xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx neobsahuje-li xxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx být xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, provede xx zápis xxxxx xxxx výmaz ke xxx právní moci xxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxx zahájit i xxx xxxxxx, xx-xx xxx dosažena xxxxx xxxx zápisem v xxxxxxxxx x skutečným xxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxx x zápisu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x rejstříku xx xxxxx 30 dnů xxx xxx zahájení xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo výmaz xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jednoho týdne xxx xxx xxxxxx.

§159x

(1) Právnická xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x němž je xxxxx xxxx úpadek xxxx xxxxxxx úpadek xxxx že bylo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx čin.

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX ŠKOL X XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX ROZPOČTU

§160

(1) Xx xxxxxxxx rozpočtu xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných ministerstvem, x xx xx xxxxx, náhrady xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx mezd, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohod o xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx poměr x xxxxxxxx, xx výdaje xx xxxxxx pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xx úhradu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx výdaje xxxxx §184 odst. 1 x 2, výdaje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx speciálními vzdělávacími xxxxxxxxx, xxxxxx školy xx xxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, výdaje xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně, x xxxxxx výdaje xx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a kvalitou xxxxxxxxxx, xx další xxxxxxxx neinvestiční xxxxxx xxxxxxx x provozem xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx zařazené xx programu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,36)

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náboženskými xxxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní školy,6) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x právem xxxxxx jazykové zkoušky, xx výdaje uvedené x písmenu x) x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx učební xxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných obcemi xxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 xxxx. x) x jazykových xxxx s právem xxxxxx xxxxxxxx zkoušky, x xx xx xxxxx, náhrady xxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohod o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr a xxxxxxxx, na xxxxxx xx úhradu pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx a ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxx, xx xxxxxx podle §184 xxxx. 1 x 2, xxxxxx xx nezbytné zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, žáků x studentů uvedených xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx, xxxxxx školy xx xxxxxxx při xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a školských xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §117 xxxx. 1 xxxx. x), x xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, nebo xxxx x náhrady xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odměny xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx na úhradu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a ostatní xxxxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xx xxxxxx xxxxx §184 xxxx. 1 x 2, výdaje xx nezbytné zvýšení xxxxxxx spojených x xxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x rovněž xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx činnosti, xxxxx přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x kvalitou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(2) Finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx také xxxxx, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x rámcovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx součást xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx lze použít xx:

x) xxxxxx xxxx xx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) xxx xxxxx použít pouze xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prokazatelně x xxxxx vznikají xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxx §65 odst. 2, pokud xxxx xxxxxxx nákladů x xxxx smlouvě xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx x souladu x xxxxxxxxx 2 použít xxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx odpovídají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1; xx xxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x zhodnocení dlouhodobého xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stát, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx zvláštního práva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,6) x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.31)

(5) Xxxxxxxx prostředky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu poskytovaných xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx finančních xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx příjmů, x xxxxxxxxxx zřizovatele, popřípadě xxxxxx xxxx.

(6) Finanční xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxx do výše xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx vzdělávání, xxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§161

Xxxxxxxxxxx mateřských xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx zřizovaných xxxxxxxx samosprávnými celky xxxx xxxxxx obcí

(1) Xxxxxxxxxxxx vyhlásí na xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxx mateřské školy, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajem, obcí xxxx xxxxxxx obcí

1. xxxxxxxxx xxxx průměrnou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxx podle zákoníku xxxxx x specializačních xxxxxxxxx pedagogických pracovníků xxxxx §133 xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx základní xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb (xxxx xxx "povinný xxxxx") připadající xx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodin xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx60) (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"),

2. normativy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobních xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxxxx odvodů připadající xx 1 úvazek xxxxxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podle §161c xxxx. 1 xxxx. b),

3. normativy xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xx platy a xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx poměr x xx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx osobní xxxxxxx"), xxxxx x xxxxxxxxx odvodů pro xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx xx 1 právnickou xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxx jedné x xxxxxx xxxx, na 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx, xxxx x mateřských xxxx x xxxxxxxxxx xxxx na 1 xxxxx x u xxxxxxxxx škol x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 třídu x xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x denní xxxxx xxxxxxxxxx na 1 xxxx x oboru xxxxxxxx; xxxxxx pracovištěm xx xxxxxx takové xxxxxxxxxx, které x xxxxx pracovištěm xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx stavebně xxxx technicky, xxx xxxx umístěno na xxxxxx nebo sousedním xxxxxxx x při xxxxx organizačním xxxxxxxxxx xx mohlo být xxxxxxx xx školském xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "další pracoviště"),

4. xxxxxxxxx jako roční xxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx obdobím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61) připadající na 1 xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx 1 třídu x xxxxx vzdělání xxxxxxx školy x xx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 3 xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) pro školní xxxxxxx zřizované xxxxxx, xxxx xxxx svazkem xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxx x) xxxx 1,

2. xxxxxxx x) xxxx 2,

x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx xxx pedagogické xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx programu,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx platy x xxxxxxx xxxxxx náklady, xxxxx x povinných xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx připadající na 1 právnickou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx školy x xx 1 xxxxxxxx x xxxxx formě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx vzdělávání,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na 1 xxxxxxxx v akreditovaném xxxxxxxxxxx programu podle xxxx 2 xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx vzdělávání,

5. xxxxxxxxx xxxx roční výši xxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obdobím xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxx x adaptačním xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxx výši xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1 xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obdobím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx61) xxxxxxxxxxx na 1 xxxxxxx x adaptačním xxxxxx,

x) pro mateřské xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx školy x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx, 1 xxxx na xxxxxx xxxxxx základní xxxxx, 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy, 1 xxxx nebo 1 xxxx ve xxxxxx xxxxxxx, 1 xxxx x denní xxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxx x 1 xxxxxxxx x denní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxx.

(2) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x střední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hodin xxxxx financovaný xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx x závislosti xx xxxx xxxxxxxxx a xxx konzervatoře xxxxxxxxx xxxxxx, obcí nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx hodin xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx v xxxxxxxxxx na její xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx školy a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajem, xxxx nebo xxxxxxx xxxx maximální xxxxx xxxxx další xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávají.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx jako xxxxxx

x) xxxxxxx objemu xxxxxxxxx xxxxxx pedagogických pracovníků62), xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx,

x) součinů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 1 x 2 x písmene b) x xxxxx jednotek, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx připadají, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §161c odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 4, xxxx. x) xxxx 5 x písm. x) xxxx 2 a xxxxx jednotek, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) součinů normativů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 3, písm. x) xxxx 1 x 2, xxxx. d) xxxx 1 a xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxx připadají,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxx v xxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx 1 xxxx x oboru vzdělání xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx střední xxxxx x xxxxxx formách xxxxxxxxxx nebo počtů xxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx formách vzdělávání x opravných xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodu 5,

x) xxxxxxx normativů xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx 1 x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx x opravných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3,

x) součinů normativů xx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) bodu 2 a xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxx x denní xxxxx x opravných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 4, x

x) součinů xxxxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 1 písm. x) x počtu xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx příplatky xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) xx stanoví xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtům xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x podle §161c xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. b) xxxxxxxxxx x poskytuje finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx prostředků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6.

(6) Xxx xxxxxxx finančních prostředků xxxxx odstavce 5 xxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x zjištěné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x provedených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ve Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x

x) xxxx, na xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx tyto další xxxxxxxx xxxxxxxxxx použít, x xxxxxxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx x použitím xxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§161x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, školských xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx obcí

(1) Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výši výdajů xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx xx

x) 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) 1 lůžko kapacity xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) 1 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) rozepisuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x §160.

§161x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 101/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2018

§161x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neuvedená x §161 x 161a, x pro xxxxxx na xxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx neinvestiční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výši výdajů xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx 1 xxxx, žáka x studenta x xxxxxxxx x základní xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx střední škole, xxxxxxxxxxxx x ve xxxxx odborné xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x republikovým xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx objektivní rozdíly x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxx x poskytuje právnickým xxxxxx xxxxxxxx krajem, xxxx nebo xxxxxxx xxxx x vykonávajícím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 finanční prostředky xx xxxxxx xxxxxxx x §160.

§161x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření podle §16 stanovené xx xxxxxxxx k normované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx63),

x) opravné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 a xxxx. x) xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx mateřských, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x školních xxxxxxxxx x opravné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2 a xxxx. b) xxxx 2 zohledňující xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kritéria xxx xxxxxx rezervy xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. c) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x kritéria xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členění xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodné xxx jejich stanovení, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zásady xxx xxxxxx zvýšení x xxxxxx zveřejnění,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx obcí x závislosti na xxxxxx struktuře xxxxxx xxxxxx pedagogických pracovníků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x maximální xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xx třídách xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx financované xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zvláštní účet xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx v §160 xxxx. 1 xxxx. x) x x) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx součtem

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx pro jednotlivé xxxxxxxxx osoby podle §161 xxxx. 3 x 4,

x) xxxxxx xxxxxxx výdajů xxx xxxxxxx zařízení odpovídajících xxxxxxxx republikových xxxxxxxxx xxxxx §161a xxxx. 1 x §161b xxxx. 1 x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx připadají, x

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx případů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §161 xxxx. 5, §161a xxxx. 2 a §161b xxxx. 2; xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rezervy krajským xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x).

(4) Ministerstvo xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, obcí xxxx xxxxxxx xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Krajský xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výši xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xx jednotku výkonu xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x zveřejní je xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx úřad x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 xxxx. x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx právnickým xxxxxx xxxxxxxxxx krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxxx xxxxx odstavce 3 písm. x).

(7) Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §170 písm. x) xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx návrhy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx svazkem xxxx.

(8) X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §161 xx 161c krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Právnické xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, školní xxxxxxx, xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo svazkem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

(10) Xxxxxxx xxxx ověřuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x školskými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 5.

(11) Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx správnost xxxxx předkládaných školami x školskými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 a xxxx ověřuje správnost xxxxx xxxxxxxxxxx podle §28 xxxx. 5.

§162

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx uvedené x §160 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 1 xxxx. x) a odstavce 2 se xxxxxxxxx xxxxx skutečného počtu xxxx, žáků nebo xxxxxxxx ve škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx oborech xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, lůžek, stravovaných xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx matrikách xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx povoleného xxxxx dětí, xxxx xxxx studentů xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, v jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx právním xxxxxxxxx64), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Normativ xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako průměrný xxxxx xxxxx výdajů xxxxxxxxx v §160 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx oboru xxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx službě x xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxx xxxxx finanční prostředky xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxx xxxx registrovaná xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx církevní xxxxx6).

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zřizovány xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx zvláštního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx6), xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx31) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§162x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx v zahraničí xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx žáků x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxx poskytnuty. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v zahraničí xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx období.

§162a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 101/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2018

§163

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx závěrečných zkoušek, xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §113c

a) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, které nezřizuje xxxxxxxxxxxx, registrované xxxxxx xxxx náboženské společnosti, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx práva zřizovat xxxxxxxx xxxxx;6) krajský xxxx x přenesené xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávajícím činnost xxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kraje,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a registrované xxxxxx xxxx náboženské xxxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy.6)

(2) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výdajů xx xxxxxx právnických osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zřizují xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx může x průběhu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx spojené x činností škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx xxxxxxxxxx zákona, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x

x) účel, xx xxxxx může právnická xxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx použít, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxxxx x použitím xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx splnit.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

§164

(1) Ředitel školy x xxxxxxxxx zařízení

a) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxx za to, xx škola a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školské xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx programy xxxxxxxxx v §3,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vytváří podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx rady, pokud xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx uvedené x §21 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem,

h) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nad dětmi x xxxxxxxxxxx žáky xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ředitel xxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx, projednává x xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx týkající xx vzdělávací xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx všichni xxxxxxxxxxx pracovníci xxxxx.

§165

(1) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx, obec xxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 163 x souladu x xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §18 a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx studenta xx vyššího xxxxxxx xxxxx §17 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxx x předškolnímu vzdělávání xxxxx §34 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §35, xxxxxxxx xxxxxx xx přípravného xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §48a, xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §47,

x) xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §37,

d) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxx xxxxx §39 xxxx. 2,

e) xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §46, xxxxxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxx §49 odst. 2 x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxx vzdělávání xxxxx §55 odst. 2,

x) přijetí xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §59 x xxxxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx podle §93 x následujících x v xxxxxxxxxxxx xxxxx §88,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx oboru xxxxxxxx, xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 x 97,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyloučení xxxx xxxx xxxxxxxx xx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 x 4,

x) zamítnutí xxxxxxx o uznání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §70 x 100,

k) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxx §41 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §34b.

§166

(1) Ředitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx38) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxx xx ředitelem xxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxx daná xxxxxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vykonává. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ředitelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxx součásti xxxx být xxxxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx místo zřizovatel xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx místě ředitele xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx vyhlásit xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx vyhlásí xxxxxxx x xxxxxx ředitele xxxx, obdrží-li xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxx vyhlášení xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx, počíná dnem xxxxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx svazkem obcí, xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx součásti zřizovatel xxxxxx x vedoucího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x předpokladů pro xxxxx činností ředitele xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx studiem pro xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx zřizovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx

x) xxxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zjištěno xxxxxxx inspekční činností Xxxxx xxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx xxxxx §174 xxxx. 14,

x) pravomocného rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předchozího xxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozím xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx odvolanému xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) náleží xxxxxxxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělku.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xx vedoucí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 x 11 x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a rozhodování xxxxxx konkursních xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxx xxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem2). Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxxxx xxxxxxx daná xxxxxxxxx osoba vykonává.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se prodlužuje x xxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pracovní xxxxx xxx konkursního xxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx konkursní řízení xxxxx odstavce 2 xxx zbytečného odkladu.

(11) Xxxxx řediteli školy xxxx školského xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x výkonu veřejné xxxxxx xxxx rodičovská xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 6 xxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx opakovaně. Xx xxxx jmenování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zřizovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Školská rada

§167

(1) Xxx xxxxxxxxxx, středních a xxxxxxx odborných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pracovníkům xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx podílet xx xx správě xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejích xxxxx x vydá xxxx xxxxxxx řád. Třetinu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, třetinu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků x xxxxxxx žáci x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx školy. Členem xxxxxxx xxxx nemůže xxx xxxxxxx školy. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx zřízeny x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx ředitel školy.

(3) Xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx zvolen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxx být xxxxxx xx člena xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx školy.

(4) Xxxxxxx školy xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx řádné xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx rady.

(5) Nezvolí-li xxxxxxx zástupci xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx a studenti xxxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zbývající xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx.

(7) Školská xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx školské xxxx svolává xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rady svolává xxxxxxx xxxxx. Ředitel xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Školská xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx řád x xxxxx xxxxx předsedu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx nadpoloviční většinou xxxxx xxxxx školské xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx funkce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxx xxxxxxxx 2 volit xxxxxx člena xxxxxxx xxxx, která je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zvolení xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx volby xx xxxxxxx rady xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx být xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx členem xxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxx. a) xx x) x x). Xxxxxxx období xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s funkčním xxxxxxx xxxxx školské xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx volbách.

(9) Funkce xxxxx školské rady xxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxx doručení písemného xxxxxxxx jmenovaného xxxxx xxxxxxx rady zřizovatelem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rady,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 věty třetí,

d) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx řád, xxxx

x) xxxx, xxx xxx xx xxxxxx člena xxxxxxx xxxx zvolen xxxx člen v xxxxxxxxxxx volbách xxxxx xxxxxxxx 8 věty xxxxx,

x) xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním vztahu xx škole xxxx x zákonných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§168

(1) Xxxxxxx rada

a) xxxxxxxxx se x xxxxxxx školních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňování,

b) xxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxx školy,

c) xxxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx odborných školách xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx změny,

d) xxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx rozpočtu xxxxxxxxx xxxxx xx další xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) projednává inspekční xxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zřizovateli, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní správu xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx školy.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx17) poskytne xxxxxxx xxxxx školské xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím xxx xxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx do 1 xxxxxx od jejich xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx neschválí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k novému xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx. Opakovaného xxxxxxxxxx xx účastní zřizovatel. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) až d) xx 1 xxxxxx xx xxxxxx předložení xxxxxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxx postupu xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Ve školách, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, obcí, xxxx svazkem obcí xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXX INSPEKCE

Ministerstvo

§169

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxx výkon xxxxxx správy xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem x odpovídá xx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx výkon xxxxxxx x ochranné výchovy x xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx x vzdělávání xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zřizovaných x xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických pracovníků. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

x) xxxxxxx zařízení pro xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně výchovnou xxxx, xxxx za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx1a) xxxxxxxx, xxxxxxxx a střední xxxxx xxx děti x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx zřizuje x xxxxxxx

x) xxxxxxxx, základní x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, svazek xxxx nebo kraj,

b) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx upravena mezinárodními xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxx xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx.

(5) Xxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zařízení uvedená x xxxxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx organizační součásti xxxxxx příspěvkové organizace x x xxxxxxx x xxxxxxx uvedených xx zřizovací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zřizovací xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) X zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx zrušení.

(9) X xxxxxxx zrušení, rozdělení, xxxxxxxx xxxx sloučení xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace x v xxxxxxx xxxxxxx školy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxx, xxxxx jím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převezme xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zrušované xxxx měněné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přechází xxxx práva x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx x zdraví xxxx, žáků a xxxxxxxx a svých xxxxxxxxxxx.

§169a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx zřizovatele,

b) xxxxx Xxxxxx x souladu x §80 xxxx. 2 a jeho xxxxx,

x) xxx, měsíc x xxx vzniku Xxxxxx,

x) xxxxxxxx účelu, xxx který xx Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxxx předmětu xxxxxx činnosti,

e) vymezení xxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx toho, xxx xxx xx vedoucí xxxxxxxx místo jmenuje x z něho xxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury Centra,

h) xxxxx vydání zřizovací xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx-xx ji Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pravidly36) xxxxxxxxx.

§169x

(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxxx také o xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx4) x xx kterou xx xxxxxxxxxx §169, xxxx o xxxxx xxxxxxxx nebo splynutí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Opatření, jímž xxxxxxxxxxxx rozhodne o xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx příspěvková organizace xxxxxx dnem stanoveným x opatření x xxxxx xxxxxxxx, a xx-xx právním nástupcem xxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx sloučení.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně příslušnosti xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxx příslušnost xxxxxx příspěvkové organizace xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx ministerstvo.

§169b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 5.3.2009

§169x

Xxxxx, xxxxx x xxxxx státní příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx §169 xx 169b oznamuje xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx x x Xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx název, xxxxx, identifikační číslo x datum xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace.

§169c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 5.3.2009

§170

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,40)

x) stanovuje xxxxxxxx41) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §160 xxxx. 2 x 3, §161 xxxx. 5, §161a xxxx. 2, §161b xxxx. 2 x §161c odst. 6,

x) xxxxxxxxx směrnicí41) závazné xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx návrhy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §161c xxxx. 7,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx a finanční xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx název xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského zařízení,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx příslušných krajských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovanými krajem, xxxx nebo svazkem xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§171

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obsahu, xxxxx, organizace xxxxxxxxxx x xxxxxxx ověřování xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx vždy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx státního rozpočtu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx metodiku pro xxxxxxxxxxx školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxx pověřené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx počítači, xxxxxxxx x stenotypistika. Xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx zadání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první x xxxxxx průběh xxxxxxxxx zkušební xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx zkoušce xx může přihlásit xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx se na xx xxxx xxxxx xxxxx uchazeče, bylo-li xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zkoušky z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx státní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx právnické xxxxx xxxxx věty xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zkouškám x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejvyšší xxxxxx xxxxxx za státní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx její xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxx zkoušek x xxxxxx xxxxxxxx xxx x pravidla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx obrany, Ministerstvo xxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

§172

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a zrušuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx odborné vojenské xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx sloužící.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx střední xxxxxxxxx školy, vyšší xxxxxxx policejní xxxxx, xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx x školská zařízení xxx sloužící a xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx základní xxxxx xxx diplomatické xxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti a Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tato xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 x §28, pravomocí xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x jmenování xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a akreditací xxxxxxxxxxxx programů vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškami xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx středních xxxx, xxxxxxx odborných xxxx x školských xxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání x ukončování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra a Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx škol zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.42)

(8) Xx školy xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 písm. x) x x), §74 xxxx. 8 xxxx. x), §167 x 168; xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1, §60, 94, §102 xxxx. 4 xxxx první x §166 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxx odborné xxxxx x školského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx54). Xx jmenování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx ředitelem xxxxx nebo školského xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx v případě xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zřízených Ministerstvem xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §166 xxxx. 2 až 11. Xxxxxxxxx střední policejní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaných Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx příslušník Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx služebním xxxxxx42) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx státním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jen xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx služebním poměru42) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx být xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx zřizovatele xx xxxxxx ředitel školy x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx bezpečnosti.

(10) Xx xxxxx při diplomatické xxxx xxxx konzulárním xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx se nevztahuje xxxxxxxxxx §7 xxxx. 6; xxxxxxxxxx §28 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx inspekce

§173

(1) Xxxxx xxxxxx inspekce xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx je organizační xxxxxxx xxxxx a xxxxxx jednotkou.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Praze a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ministerstvo xx xx věcech xxxxxx xxxxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxx České školní xxxxxxxx.

(3) V xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§174

(1) Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx činnosti se Xxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zajišťování úkolů xxxxxxxxxxxxx x naplňováním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodní spolupráce, xxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx školní xxxxxxxx ve školách x školských zařízeních xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx §65 xxxx. 2 x §96 xxxx. 2&xxxx;x x místě, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) získává x xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx školních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x akreditovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zjišťuje x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávacím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx vztahují k xxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx služeb,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolu40) využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §160 xx 163.

(3) Xxxxx xx xxxxxx, xxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxx, xx xxxxxxx do xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xx škole, xxx byl žák xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx případě Česká xxxxxx xxxxxxxx termín xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zástupcem xxxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x součinnosti xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podle §41 xxxx. 3 písm. x).

(4) Česká xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §38 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx x §38a xxxx. 5 xxxx. x) xx e), §38a xxxx. 6, §38b xxxx. 1 xxxx. x) x x §38b xxxx. 2 xxxx. a) xx x).

(5) Inspekční xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x). X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce xxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxx xx stížnosti x xxxxxxxx šetření předává xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stížnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx inspekční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x) xxxx x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo d).

(8) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a výsledků xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x cílů xxxxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x dosahování xxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) xxxxxxxx činnost vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Školním inspektorem xxxx být xxx, xxx xx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx pedagogické xxxx pedagogicko-psychologické xxxxx. Xxxxxxxxxx pracovníkem xxxx xxx xxx, xxx xx vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx xxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx 20 xxx xxxxx. Další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy55) xxx xxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx

x) inspekční zpráva x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x),

x) protokol x kontrole56) v xxxxxxx inspekční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) x odstavce 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxx České xxxxxx inspekce.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxx x podpisy školních xxxxxxxxxx, kontrolních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrdí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podat Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxx inspekce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zřizovateli x školské xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx ve škole xxxx školském xxxxxxxx, xxxxx xx týká, x v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx školní xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká školní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poznatků xxxxxxxxx x inspekční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje.

(13) Výroční xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxx a vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(14) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státem, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx.

(15) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i formou xxxxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxx.

§175

(1) Xxxxx, x xxxxx xxxx provedena xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při inspekční xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx xxxxx stanovené Xxxxxx xxxxxx inspekcí. Na xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zřizovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx nečinnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zařízení xxxx oboru xxxxxxxx xx školského xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §24 xxxxxxxxxxx xxxx xx nepoužije.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx inspekční xxxxxxxx x vzor průkazu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx56).

§176

Česká xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zřizovatelům xxxx a školských xxxxxxxx návrhy na xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §166 xxxx. 3.

XXXX SEDMNÁCTÁ

PŮSOBNOST XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX

§177

(1) Územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx,

x) xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxx služeb, xxxxxxx xxx zřizování x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, dbá xxxx x xxxx xxxxxxx x

x) soulad xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx obce x kraje, s xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozvojem xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Obec

§178

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx plnění povinné xxxxxx xxxxxxxx dětí x místem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx na jejím xxxxx xx školských xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx47) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) zajišťuje xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x základní škole xxxxxxxxx jinou obcí xxxx svazkem obcí.

(2) Xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xx území více xxxx xx vymezují xxxxxxx xxxxxx spádové xxxxx xxxxx:

x) xx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx území obce,

b) xx-xx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obcí, xxxxxxx xxxx xxxxxxx obvody xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxx jedna xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svazkem xxxx xxxx xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx základních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obcí, xxxxxxx každá x xxxxxxxxx obcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx obce xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx školský xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx obvod a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxx toto xxxxx xxxxxxx nebo xx ně xxxxxxx xxxxxxx obvod xxxx xxxxxxxx školský xxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxx xxxx jinou xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxxxxx. Xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx nebo xx ně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy, a xxxx xxxx, která xxxxxxx danou základní xxxxx xxxx je xxxxxx svazku xxxx, xxxxx zřizuje danou xxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu pro xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §16 xxxx. 9 a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx obcí.

(5) V xxxxx dopravní xxxxxxxxxxx48) xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx spádové xxxxx x xx xxxxxxx školy, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx školy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 km.

§179

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx x §14 x

x) zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x žákům xxxx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Obec xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx. 3. Za xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx předškolní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinou xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se použije §178 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx školou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 9.

(4) X rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx48) xxxxx kraje xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx spádové xxxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx školy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 4 xx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxx obcí xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx školy,

b) školská xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx jinak xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§180

(1) Obec xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu přidělovaných xxxxx §161 xxxx. 3 x 4, §161a odst. 2, §161b odst. 2, §161c odst. 6 x x jiných xxxxxx; x případě, xx školský xxxxx xxxxxxxxx území xxxxx xxxx, zabezpečují xxxxxx xxxxxxxxx zařízení sloužících xxxxxxxx škole x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obce poměrně xxxxx xxxxx žáků x xxxxxx trvalého xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nedojde-li mezi xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Obec xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx, přispívat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost škol x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozpočtu k xxxxxxxx úhradě xxxxxx xx provoz x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx vypořádání.

§180a

(1) Obec, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, rozvoje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx obsah x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obdobně xxxxxxxx §32a.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doložka xxxxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvu x partnerství uzavřela.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx vztahy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxx zakázek21a).

§180a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 49/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 5.3.2009

Xxxx

§181

(1) Kraj xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx uskutečňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vzdělávání dětí, xxxx a xxxxxxxx xx speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx výkon ústavní xxxxxxx. Za tímto xxxxxx xxxx zřizuje x zrušuje

a) střední xxxxx,

x) vyšší odborné xxxxx,

x) xxxxxxxx, základní, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx děti, xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek stanovených x §14,

x) jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx domovy.

(2) Xxxx xxxx xxxx zřizovat x xxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §14,

x) školská zařízení xxxxx §115 xx 120,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§182

(1) Kraj xxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přidělovaných xxxxx §161 xxxx. 3 x 4, §161a odst. 2, §161b odst. 2, §161c xxxx. 6 x x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx může xxxxxxxxxx osobám vykonávajícím xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, které xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx neinvestiční výdaje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX

§182x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx zákonný xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §36 xxxx. 4,

2. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx předškolnímu xxxxxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 2,

3. zanedbává péči x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jako xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x informacích veřejně xxxxxxxxxxxxx xxxxx §80b xxxx. 4, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx inspekční xxxxxxxx xxxxx §174 odst. 2 xxxx. x), x) a x) xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx do 5&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx xx 500 000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx 50&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§183

(1) Xxxxxxx xxx se xxxxxxxxxx xx rozhodování xxxxx §27 odst. 1, §74 xxxx. 9 xxxx. x), §80a xxxx. 4, §82, §90 xxxx. 12, §102 xxxx. 9, §172 xxxx. 9 x §176.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx zveřejněním seznamu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx zveřejňuje xx xxxxxxx přístupném xxxxx xx škole x x xxxxxxx základní, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx školy též xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxx xx dobu 15 dnů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx středních xxxx xxx poučení x xxxxxxxx následcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §60g xxxx. 7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx.

(3) Ředitel xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x §165 xxxx. 2 x xxxxxxx uchazečů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx byla zamítnuta x souladu x §60d odst. 3, xxxxx je xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úspěšných uchazečů xxxxxxxx; xxx tom xx xxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxxxx podle §60d odst. 3.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ředitelů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování podle §165 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dítě xxxx nezletilého žáka.

§183a

(1) Obce x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje v xxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zjišťování49) na xxxx rok.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx zřízená xxxxxxxxx xxxxx, je xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx49) oprávněno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx xxxxx uvedené xx xxxx první povinna xxxxx čísla uchazečů, xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvu vnitra xxx xxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx na území Xxxxx republiky z xxxxx xxxxxxxxxxxx ministerstvem xxxxx §28 xxxx. 5 xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx, x rozsahu xxxxx xxxxx, xxxxxx občanství x údaje x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Údaje xx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§183b

(1) X tomto xxxxxx se xx xxxxxx Evropské unie xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx xx xx rodinného příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxx xxxxxxx Evropské xxxx a může xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) osoby, xx kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, vztahují xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx49d),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie49e), xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx13),

x) xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta v Xxxxxxxxx společenství xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxx, xxxxx xxx na xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx povolen xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnání62).

(4) Osoba, xxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloučení xxxxxx49f), xx xxxxx xxxxxx xxxxxx přístup xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§183x

Xxxxx získané xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání podle §60b, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §74, 78 x §174 odst. 2 xxxx. x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx60), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx, žáků x xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x ukončeném zjišťování,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxx používaných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx.

§183x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup x jednotných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx testu

a) xxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx do 1 pracovního xxx xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxxxxx,

x) klíče xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x xx xx xxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx školám,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazečů a xxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxx v xxxxxxx xxxxx skupin oborů xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx 14 xxx xx zpřístupnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx testů x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy, a xx xx lhůtě xx 14 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§183x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§184

(1) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x konzervatoři, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x obecném zájmu50), xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu xx xxxx průměrného xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx §206 xxxx. 3 a 4 zákoníku xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx konají, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx cestovní xxxxxxx za podmínek x ve xxxx xxxxxxxxxxx v části xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxxx pracoviště xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx odměna. Xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy. Výši xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Činnost xxxxxxxxxx je součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x právnické osobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx členů x Xxxxxxxxxxx komisi je xxxxx úkonem v xxxxxxx xxxxx50), při xxxx xxxxxx členům xxxx komise náhrada xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx poskytuje xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem. Členům Xxxxxxxxxxx komise může xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§184x

Xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxx, žáků x xxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx karantény podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx osobní přítomnost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, oddělení nebo xxxxx ve xxxxx xxxx většiny xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx jedné xxxxx, xx které se xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dětem, xxxxx xxxx studentům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vzdělávání xxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Děti, xxxx x studenti xxxx povinni xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umělecké xxxxx x jazykové školy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky. Xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx důsledků xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx osobní přítomnost xxxx, xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx krizového xxxxxxxx vyhlášeného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, anebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) odlišné termíny xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxx naplnění xxxx xxxxx nebo xx způsobilo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x cíli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxxxx bez xxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyvěšení xx úřední desce xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx uveden. Xxxxx xx změnily xxxxxx xxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§184x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 25.8.2020

Xxxxxxxxx ustanovení

§185

(1) Xxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxxxx školy xx 1. xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx, a to x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x xx xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3. Tímto xxxx xxxxx platnost xxxxxxxx xxxxxxxxx schválených xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx vzdělávání, x xxxx průběhu x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx shody x xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odborných xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx programy xxx xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 7 let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx učebních dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů nejpozději xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2011/2012. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx postupují školy xx 1. xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx škola xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je základní xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx učiliště, gymnázium, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, střední xxxxxxxxx xxxxx, odborné učiliště x praktická xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zpracuje xxxxxxxxxx záměr xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxx xxxxx xx 31. xxxxxx 2005. Krajské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2006.

(5) Xxxxxx vzdělání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 1 xxxx 2 xxx denní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Střední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oborech v xxxxx 2 xxxx 3 xxx denní xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §58 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx §61 xx xxxxxxxxx xx přijímacího řízení xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osmiletého xxxxxxxx xxx školní xxx 2005/2006, x xx počínaje xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání závěrečnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx závěrečnou xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před 1. zářím 2010, xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxx 2009. Studenti, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx absolutoriem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx absolutorium xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx rada xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx do 1 xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxx xxxxxx xxxxxx vykonává xxxx funkci xxxx xxxxx zřízená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxx ověřování xxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx x xxxxxxxxxx jazykem národnostní xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx v síti xxxx, předškolních zařízení x xxxxxxxxx zařízení xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxx zrušit pouze x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §14 odst. 2 x 3.

(12) Xxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "síť škol, xxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "školský xxxxxxxx". Xxx jsou xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx slova "předškolní xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx". Xxx xxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x výučním listem". Xxx jsou ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "úplné xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou". Xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", nahrazují xx slovy "střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx".

(13) Do doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odvolává ústředního xxxxxxxx inspektora xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(14) Xxx vypořádání xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx xx činnost xxxx x školských zařízení xx xxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxx xxx 2004 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(15) Xxxxx na xxxxxxxxxx přijetí xxxxxx x posledním roce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 4 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx xxx děti x místem xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx §179 odst. 2 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx roku 2005/2006.

(16) Xxxxxxxx xxx vyučování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2005/2006.

(17) Xxxxx §28 xxxx. 2 až 5 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2005/2006. Do xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx xxxx x školských zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na činnost xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxx 2004/2005 xx xxxxxxx x údajů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(18) Xxxxxxxxxx §42 xx použije xx pro xxxxxx xxx 2005/2006. Do xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx xx povinné xxxxxx docházky.

(19) Xxxxx §51 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx roku 2005/2006.

(20) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2005/2006 xx xxxxxxxxx podle Opatření x zavedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx talentových xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 82 Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uměleckořemeslná xxxxxx x.x. 28127/97-71.

(21) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx listem xxxxx §84 x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §85 xxx xxxxxxxxxxxx xx školního xxxx 2005/2006.

(22) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žáků xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §122 xxxx. 1 xx xxxxxxx až pro xxxxxx rok 2005/2006. Xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(23) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx x oborech xxxxxxxx, přestává být xxxxxxx xxxxxxxxx školy, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx:

x) x xxxxxxx vzdělávání v xxxxx xxxxxxxx v xxxxx 3 xxxx xxx 30. xxxxxx xxxx, v xxxx xxx vzdělávání xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxx 3,5 roku xxx 31. ledna roku, x xxxx měl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(24) Xx xxxxxxx xxxx 2008/2009 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx §82 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx třetí x §82 odst. 4.

§186

(1) Školy x xxxxxxx xxxxxxxx zařazené xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx rejstříku. Právnické xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx škol a xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvkových xxxxxxxxxx38) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ve školském xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, x tomu xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději do 31. března 2006. Xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx splněna, xxxxxxx xxxxx, který vede xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006. Xxxxxxxxxx §151 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra, Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2006, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu údaje x xxxxxxx xxxxxxx x §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx e), x) xx x) xxxxx xxxx xxxx x x) nejpozději do 31. xxxxxx 2006.

(3) Xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx sítě škol, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení, x xxxxx x xxxxxxxx x síti xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx ze xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podaných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dat x xxxxxxx týkajících xx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx s §143 vede x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, připraví a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx 30. xxxxx 2005, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx od právní xxxx xxxxxxxxxx týkajícího xx příslušné školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x předání x převzetí xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx právní xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx xxxxx

§187

(1) Xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxx, předškolních xxxxxxxx x školských xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx nepřecházejí xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§188

(1) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) rozhodnutí x xxxxx právní xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x majetku, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx své xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §140,

x) xxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx právnických xxxx, xx-xx tam xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx orgán xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxxx xxx o xxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx ti xxxxxxxxxx xxxx ten xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx obchodního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §69d xxxx. 2, 4, 7, 10 x 11, §69f odst. 1, 4, 5 a 6, §69g xxxx. 1 x 2, §254 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlas xxx xxxxxxx xxxxx akcionářů xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. X rozhodnutí xxxxx hromady či xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x změně právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx notářský xxxxx.

§189

(1) Rozhodnutí x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx musí obsahovat xxxxxx xxxx změnit xxxxxx formu na xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx školských xxxxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx před změnou xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx školské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členy xx xxx výmazu x obchodního rejstříku. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mají právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§190

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx, je povinen xxxxx xxxxx na xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx xx xxxxx xxxxxx x rozhodnutí o xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx. Žádost x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o změně xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou osobu x údaje x xxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zakládají xx sbírky listin.

(2) Xxxxxxx právnická xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx ke dni, x xxxx došlo x výmazu právnické xxxxx, xxxxx změnila xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx při xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx forma, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby před xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xx 30 dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx rozhodla x změně právní xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx osobu, návrh xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx právnických xxxx. X xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxx změně xxxxxx xxxxx xx školskou xxxxxxxxxx xxxxx se xx obchodního xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zapisuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx změnila právní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, název x xxxxx xxxx xxxxxxx právnické osoby, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x den xxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx právnickou xxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xx xxxxx x zápisu xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx či jiného xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, x xxxxx byl xxxxx xxxxxxxx, x xx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skutečnost.

(7) Xxx xxxxx právní formy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvem, xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §136 odst. 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxx zápisem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

Zrušovací xxxxxxxxxx

§191

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx).

2. Xxxxx č. 171/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx č. 522/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 171/1990 Xx.

4. Xxxxx č. 134/1993 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx škol (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 522/1990 Xx.

5. Zákon č. 190/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx č. 522/1990 Xx. x xxxxxx x. 134/1993 Xx., xxxxx Xxxxx národní xxxx x. 564/1990 Xx., o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 31/1984 Xx. a xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 390/1991 Sb.

6. Xxxxx č. 182/2003 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx škol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx č. 256/1994 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon Xxxxx xxxxxxx rady x. 390/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 564/1990 Xx., o státní xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 190/1993 Sb.

8. Xxxxx č. 138/1995 Sb., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a středních xxxx (školský zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Sb., xxxxxx x. 171/1990 Xx., zákona x. 522/1990 Xx., xxxxxx x. 134/1993 Sb., xxxxxx x. 190/1993 Xx., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Xxxxxxxxx soudu České xxxxxxxxx x. 49/1994 Xx. x zákona x. 256/1994 Sb., x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 31/1984 Sb., xxxxxx Xxxxx národní rady x. 390/1991 Xx. x zákona x. 190/1993 Xx.

9. Xxxxx č. 19/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx č. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xxxxx č. 31/1984 Sb., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx školství x zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. Xxxxx č. 390/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x školských xxxxxxxxxx.

13. Xxxxx č. 564/1990 Sb., x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

14. Xxxxx č. 181/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

15. Xxxxx č. 139/1995 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx školství, xx xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Sb. x xxxxxx x. 256/1994 Sb.

16. Zákon č. 284/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX

§192

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §20 xxxx. 3, 5 xx 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §77 xx 79, §80 xxxx. 3 xx 10, §81 xxxx. 1 xx 8 x §82 xxxx. 3, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. xxxx 2009.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Gross x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx x článku X

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x budou xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxxx doloží Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v §147 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), písm. x) xx x) první xxxxx xxxx, a xxxx. o) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 624/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.12.2006

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxx 2009, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2012, x to xxx, který xx xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx školním roce 2011/2012, x xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou xx xxxxxxx xxxx 2009/2010 x 2010/2011, xxxxx xxxx xxxxxx konat xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 2012.

2. Xxx, xxxxx xx řádně xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxx zkouškou ve xxxxxxx xxxx 2009/2010 xxxx 2010/2011, xxxx xxxxx místo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §78 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne 1. září 2009, xxxxxxx x matematiky xxxxx §78 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. X xxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

3. Ustanovení §78 odst. 2 xxxx třetí xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx 1. xxxx 2009, se xxxxxxx od 1. xxxx 2011.

4. Xxx xxxxxx maturitní zkoušky xx xxxxxxx xxxx 2009/2010 xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xx zkouškám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx xx vzdělávání xxxx, xxxxx xxxx konat xxxxxxxxx zkoušku, v xxxxxxx x §185 xxxx. 1 xxxxxx x. 561/2004 Sb. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, určí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxx x §79 xxxx. 1 xxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 242/2008 Xx. x účinností xx 4.7.2008

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizaci podle §169a zákona č. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxx 1. xxxxx 2009 a x xxxxx dni stanoví xxxx den xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §80 xxxx. 2 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (dále xxx "Xxxxxxx") xx xxx 1. xxxxx 2009 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky, s xxxx xx k xxxxxx xxx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni 1. xxxxx 2009 xx Centrum xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx podle xxxx 1. X témuž xxx přecházejí na Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx Centrum x danému xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 49/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.3.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §7783 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, se xxx xxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2010/2011. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §185 xxxx. 9 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 378/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.10.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 561/2004 Sb. xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx.

2. Xx žáky plnící xxxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxx §38 odst. 3 xx 6 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Povinnosti xxxxx §38a xxxx. 6 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, má také xxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §38 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx. ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx tato škola xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xx tyto xxxxxxxxxx xxxx zřizovatel.

4. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1 xx xxxxxxxx §38b xxxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §166 zákona x. 561/2004 Xx. nepřetržitě

a) xx dobu xxxxx xxx 6 let, xxxxx výkon xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2012,

x) x rozmezí 3 xx 6 xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx daném xxxxxxxxx místě vedoucího xxxxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2013,

x) xx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx pracovním místě xxxxxxxxx zaměstnance xxxx 31. xxxxxxxx 2014.

Xxxx xxxxxxxxxx xx nepoužije, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vedoucího zaměstnance xxxxxx dříve. Další xxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xx xxxx zákoníkem xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 472/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxx §78a xxxx. 1 zákona x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxx xxxxxx, do 30. xxxxx 2013. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx konané xx 1. xxxxx 2015 x platí i xxx xxxxxx náhradních x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2015. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 2013 x 2014 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro základní xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Žáci, xxxxx konali xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx x roce 2011 xxxx 2012 x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx, xxxxxx xxxx zkoušku x souladu xx xxxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx a náhradní xxxxxxx se x xxxx 2013 x 2014 použijí xxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxxxxx. Hodnocení xxxx x dílčích xxxxxxxxx xxxxxxx vykonaných xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx obtížnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přihlásit xxx xxxxx x dílčím xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx konat xxxxx xxxxxxx dílčí xxxxxxx x xxxxxx zkušebního xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 370/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 9.11.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 9 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx třídy xxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxx č. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxx xxxxxxxx do xxxx xx xxxxxxx xx zákonem č. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx k 1. xxxx 2016. Není-li xxxxx xxxxxxx dítě, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx do xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx děti, xxxx xxxx studenti xxxxxxx x §16 xxxx. 9 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x rámci téže xxxxx, ředitel školy x xxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nejvhodnějšího způsobu xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2016.

2. Xxxxx §28x x §183a xxxx. 8 xxxxxx x. 561/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx postupuje od 1. ledna 2016.

3. Xxxxxxxx zpětvzetí xxxxxxxxxx xxxxxx podle §60a xxxx. 7 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxx použijí x přijímacích řízeních xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2015/2016 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

4. Xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx. zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §123 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx vztahuje xxxxxx xx xxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx x posledním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxx 2015/2016.

6. Xxxxxxx řízení xx xxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

7. Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rejstříku do xxxxxxx x §183a xxxx. 12 zákona x. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx 31. xxxxxxxx 2015. O zápisu xxxx xxxxx x xxxxx xx školském xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx řízení.

8. Xxx xxxx 2017 xx 2019 xxxxxxx krajský xxxx xxx xxxxxxx, xxx ve xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro dítě, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedeno xxxxxxxx xxxxxxxx podle §16 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxx, žáků x xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx poměr xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxxx 6 xxx podle zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx mění xx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xx změnil xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx pracovní xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §166 xxxxxx č. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; doba xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx období 6 xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxx xx xxxxxx uvedených x §165 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stát, xxxx, xxxx xxxx svazek xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 82/2015 Xx. x účinností xx 1.5.2015

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §34 odst. 1 xxxxxx x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx 1. xxxx 2017.

2. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2020 Sb.

3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx §78a xxxx. 1 zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx x §144 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x. 561/2004 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2016.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do 31. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zřizované xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx svazkem xxxx, xxxxx předmětem činnosti xxxx úkoly x xxxxxxx školství, příplatky xxxxx §161 xxxx. 2 zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxx studenta uvedeného x §16 xxxx. 1 xxxxxx č. 561/2004 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx poskytováno xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 27/2016 Sb.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příplatků xxxxx xxxx 2 a xxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx prostředky xxxxx §161 odst. 3 xxxxxx x. 563/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozepisuje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx poskytují xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 27/2016 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx-xx xxx, xxxxx podal xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 25. xxxxxx 2020 x xxxxxxx ukončil xxxxxxxx xxxxxx středního vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. září 2020, xxxxx konat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx cizí xxxxx, xxxx má-li xxxxx xxxxx náhradní zkoušku xxxxxx dílčí xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 561/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Informace

Právní předpis x. 561/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20 odst. 3, 5 až 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 10.11.2004, a x xxxxxxxx ustanovení §77 xx 79, §80 xxxx. 3 až 10, §81 odst. 1 xx 8 x §82 xxxx. 3, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2009.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

383/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2005

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx a existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

158/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 383/2005 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 5.5.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

624/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 111/98 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.12.2006

217/2007 Sb, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 22.8.2007

296/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

343/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

58/2008 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.2.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obchodních společností x xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

242/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1.9.2009

243/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2008

306/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

317/2008 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 561/2004 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 103/2008

384/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/98 Sb., o xxxxxxx řeči x x xxxxx dalších xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

49/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.3.2009, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti dnem 1.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

378/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.10.2009

427/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

331/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 14.11.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

420/2011 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

472/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §123, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2012

53/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

333/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností od 1.11.2012

370/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.11.2012 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech x x xxxxxxxx xxxxx použitelného předpisu XX upravujícího vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x rekodifikací soukromého xxxxx a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

82/2015 Xx., kterým xx mění zákon x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2015 x 1.9.2016

99/2015 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.1.2015 sp. xx. Xx. ÚS 16/14 xx věci xxxxxx xx zrušení §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx zákona x. 375/2011 Sb., x §34 xxxx. 5 xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 13.5.2015

178/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2017, 1.9.2017, 1.9.2018 x 1.9.2020

230/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 115/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

101/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 5.4.2017, 1.9.2017 x 1.9.2020

222/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.8.2017

167/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2018 x xxxxxxxx xx. XX, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.9.2020

46/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.2.2019

224/2019 Xx., nález XX xx xxx 9.7.2019 xx. xx. Xx. XX 34/17 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §148 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 472/2011 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.9.2019

284/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 178/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 11.7.2020 x 1.10.2025

349/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším odborném x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.8.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Sb., o xxxxxxxxx výstavby dopravní, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.2.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

288/2021 Xx., xxxxx XX xx dne 22.6.2021 xx. xx. Xx. XX 93/20 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §16 odst. 4 xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, středním, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 30.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
1x) Xxxxx č. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx.
3) Xxxxx č. 250/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon x. 562/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
4) §54 xxxx. 2 zákona x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 3/2002 Sb., x xxxxxxx náboženského vyznání x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x církvích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).
7) Například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x změně x xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) §2 xxxx. 2 zákona x. 273/2001 Sb., x právech příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
9) §117 xxxx. 3 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.
10) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 3/2002 Xx.
11) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11a) Xxxxx č. 155/1998 Sb., x xxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13a) Xx. 10 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES ze xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx příslušníky třetích xxxx, kteří xxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x nedovolenému xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
13x) Xx. 12 xxxxxxxx Rady 2005/71/ES xx dne 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
13c) Xx. 23 xxxx. 2 a xx. 27 xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx mohli xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x jiných xxxxxx potřebuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
13x) Xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/9/ES xx xxx 27. xxxxx 2003, xxxxxx se xxxxxxx minimální xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x azyl.
13x) Xx. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2001/55/ES ze xxx 20. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x x opatřeních x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy při xxxxxxxxxxx úsilí x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx xxxx x x následky z xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x. 221/2003 Sb., x dočasné xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13x) Zákon č. 326/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 221/2003 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
15) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxxxxxx §50 x 52 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
17) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx §8 xxxxxxxxx xxxx.
19) Xxxxx č. 352/2001 Sb., x užívání xxxxxxxx symbolů Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
20) Xxxxx č. 97/1974 Sb., x archivnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 117/1974 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
21) Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21x) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
21x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx občanů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §50 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
22x) §26 xxxx. 2 zákona x. 94/1963 Sb., x rodině, xx xxxxx pozdějších předpisů.
23) Hlava XXx xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §30 x xxxx. x xxxxx XX xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxx.
24a) Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx 21. xxxxxx 1994 (č. 122/2005 Sb. m. s.).
25) §4 xxxx. j) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
25x) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx.
26) §4 xxxx. k) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
26x) Xxxxx č. 325/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 2004/83/ES xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx normách, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx příslušnosti, aby xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx poskytované xxxxxxx.
26x) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26x) Zákon č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.
26x) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 322/2006 Sb.
Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x tlumočnících, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
26x) Čl. 27 xxxxxxxx Xxxx 2004/83/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osoby bez xxxxxx příslušnosti, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx potřebuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
27) Xxxxxxxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., o xxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
28) Xxxxxxxx č. 77/1981 Sb., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx.
29) §26 xxxx. 2 zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx.
30) Vyhláška č. 531/2002 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 306/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x školským xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) §826 x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) Xxxxxxxx č. 114/2002 Sb., x fondu xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 510/2002 Xx.
34) Xxxxx č. 563/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Vyhláška č. 504/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx podnikání, xxxxx xxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx účetnictví.
34a) Například §16 xxxxxx č. 109/2002 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
35) §14 xxxxxx x. 563/1991 Xx., xx znění xxxxxx č. 353/2001 Xx.
35x) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
35x) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 218/2000 Sb., o rozpočtových xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §7 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 218/2000 Xx.
38) §54 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §26 xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 320/2001 Sb., x finanční xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §30 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/2002 Xx.
§61 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 313/2000 Xx.
42) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
44) Zákon č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
45) §30 xxxxxx x. 218/2002 Xx.
46) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
47) §12 xxxx. 2, §13 xxxx. 5 xxxxxx x. 109/2002 Xx., x výkonu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

48) §2 zákona x. 194/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
49) Xxxxx č. 89/1995 Sb., o státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49x) Směrnice Xxxx 2003/109/ES ze xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
49a) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
49b) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
49x) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
49d) Čl. 11 xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. §83 xxxxxx x. 326/1999 Xx.
49x) Čl. 21 xxxxxxxx Rady 2003/109/ES xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenty.
49x) Xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Rady 2003/86/ES xx xxx 22. září 2003 x právu xx xxxxxxxx rodiny.
50) §203 xxxxxxxx xxxxx.
51) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) Xxxxxxxx Rady 2009/50/ES xx dne 25. xxxxxx 2009 x podmínkách pro xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikaci.

§42i xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxx x. 427/2010 Sb

53) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x povolání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

55) Například §30 xxxxxx x. 218/2002 Xx.

56) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

57) §31 x 35 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

§6 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

58) Xxxxxxxxx zákon č. 326/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/2000 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

59) §227235 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

60) Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších předpisů.

60) Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

60) Xxxxxxxx xxxxx č. 75/2005 Sb., o stanovení xxxxxxx xxxxx vyučovací, xxxxx výchovné, xxxxx xxxxxxxxx pedagogické x xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

61) Xxxxx č. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) Příloha č. 9 nařízení xxxxx č. 564/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

62) Čl. 23 xxxx. 1 písm. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/36/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxx pracovníci.

63) Xxxxxxxx č. 27/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

64) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 109/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

65) §44b zákona x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

*) Xxxxxxxx x xxxx, xx novely x. 161/2006 Xx. x účinností xx 27.4.2006, x. 179/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 5.5.2006 x x. 342/2006 Sb. x účinností xx 3.7.2006 xxxxxxxx xx §183 xxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx 7. Je xx zvláštní x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.