Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022 do 30.06.2023.


Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - OCHRANA ROSTLIN A ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ PROTI ŠKODLIVÝM ORGANISMŮM A PORUCHÁM ROSTLIN

Základní povinnosti fyzických a právnických osob §3

Monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů §4

Integrovaná ochrana rostlin §5

Průzkum výskytu škodlivých organismů před založením porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu §6 §6a

HLAVA III - OPATŘENÍ PROTI ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ §7

Povolení dovozu, přemísťování, držení a množení škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem jejich použití k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění §8 §9 §10 §11

Uvádění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na trh

Registrace profesionálních provozovatelů §12

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů §13

Rostlinolékařské pasy vyžadované pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Evropské unie §14 §15

Plány řízení rizik §16 §17 §18 §19 §20

Dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí

Obecná ustanovení §21 §22 §23 §24

Stanoviště hraniční kontroly §25

Postup při schvalování míst pro provádění kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilky nebo partie §25a §25b

Naložení se zásilkou nebo partií po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly §26 §27

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů §28

Předvývozní osvědčení §29

Karanténní stanice a izolační zařízení §30

HLAVA IV - PŘÍPRAVKY A POMOCNÉ PROSTŘEDKY

Přípravky

Základní ustanovení §31

Etiketa přípravku §31a

Přebalování přípravků §31b

Žádost o povolení §32

Řízení o povolení §33

Rozhodnutí o povolení §34

Změna a zrušení povolení §35

Posouzení rovnocennosti účinné látky §36

Účinné látky, safenery, synergenty a formulační přísady §36a

Rozšíření povolení na menšinová použití §37

Mimořádné stavy při ochraně rostlin §37a

Vzájemné uznávání povolení §38

Převod povolení §38a

Jiná opatření §38b §38c §39

Programy zkoušení přípravků a pomocných prostředků §40 §41 §42

Kontrola přípravků a pomocných prostředků §43 §44

Rozhodnutí o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek s přípravky nebo pomocnými prostředky §45

Nakládání s přípravky

Skladování přípravků nebo pomocných prostředků §46

Registrace distributorů přípravků pro profesionální uživatele §46a

Uvádění přípravků a pomocných prostředků na trh §46b

Správná distribuční praxe §46c

Dovoz přípravků §46d §47 §48

Národní akční plán §48a §49 §50

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků §51

Letecká aplikace přípravků §52

Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody §52a

Omezení použití přípravků nebo rizika použití přípravků v určitých oblastech §52b

Souběžný obchod §53

Pomocné prostředky §54 §54a §54b §54c §54d §55 §56 §57 §58

Výroba a přemisťování přípravku určeného k použití v jiném členském státě nebo třetí zemi §59

Vedení záznamů a informací o uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh a jejich používání §60

HLAVA V - MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN

Zařízení pro aplikaci přípravků §61

Zařízení pro aplikaci přípravků omezující nežádoucí úlet přípravků §62

Evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků §63

Kontrolní testování §64

Provozovatel kontrolního testování §65 §66 §67

Ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům §68 §69 §69a

HLAVA VI - STÁTNÍ SPRÁVA VE VĚCECH ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

Díl 1 - Orgány rostlinolékařské péče

Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče §70

Ministerstvo §71

Ústav §72

Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností §73

Celní úřad §73a

Rostlinolékařský dozor §74

Díl 2 - Opatření

Úřední opatření §75

Mimořádná rostlinolékařská opatření §76

Oznamovací povinnost §76a

Krizové situace §77 §78

Náhrada nákladů za provedené odborné úkony §79

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Díl 1 - Přestupky fyzických osob §79a §79b §79c §79d

Díl 2 - Přestupky právnických a podnikajicích fyzických osob §79e §79f §79g §79h

Díl 3 - Společná ustanovení k přestupkům §79i

HLAVA VIII §80

HLAVA IX - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU ODBORNÉ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ČINNOSTI A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY

Pověřování k provádění odborných rostlinolékařských činností §81

Odborná způsobilost při výkonu státní správy §82 §83

Odborná způsobilost osob pověřených ministerstvem nebo Ústavem §84

Odborná způsobilost pro poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a v oblasti bezpečného používání přípravků §85

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky §86 §86a §86b

HLAVA X - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obsah a vedení rejstříků a úředních registrů Ústavu §87

Zmocnění §88

Přechodná ustanovení §89

Zrušovací ustanovení §90

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 409/2000 Sb. §91

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o regulaci reklamy §92

ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona §93

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců §94

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů §95

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví §96

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §97

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 245/2011 Sb. - Čl. II

č. 199/2012 Sb. - Čl. II

č. 279/2013 Sb. - Čl. III

č. 299/2017 Sb. - Čl. II

č. 369/2019 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 229/2009 Sb.

INFORMACE

326

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx1), zároveň navazuje xx přímo použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx67), 103) a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rostlinným xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a třetích xxxx,

x) podmínky xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx přípravků xx ochranu rostlin (xxxx jen "xxxxxxxxx") x xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) uvádění xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx látek určených xxx použití xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a pomocných xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx přípravků.

(2) Zákon xxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx xxxxxxx xx provedené xxxxxxx xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§2

Základní pojmy

(1) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organismy xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/2031 xx xxx 26. xxxxx 2016 o xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 228/2013, (XX) x. 652/2014 x (XX) x. 1143/2014 x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 69/464/EHS, 74/647/XXX, 93/85/XXX, 98/57/XX, 2000/29/XX, 2006/91/XX x 2007/33/ES, x platném xxxxx, (xxxx xxx "nařízení (XX) 2016/2031") x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rostlinami, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx produkty x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobené xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a chemickými xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhrn xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostupných xxxxx xxxxxxx xxxxxxx potlačují xxxxxx populací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředí,

e) monitoringem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx úřední xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx určitém území xx stanoveném xxxxxx xx xxxxxx zjištění xxxxxxx škodlivého xxxxxxxxx xxxx x určení xxxxxxxxxxxxxx xxxx populace,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx širokou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obyvatel79) xxxxxxx xxxxxxx parky nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, sportoviště, rekreační xxxxxx, areály škol xxxx školní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, areály xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčebnou péči xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx metodami xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zařízením pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx třetí země xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trh,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných osob, xxxxx používá přípravky x rámci xxxxx xxxxxxxxxx činností, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x jiných xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v jednom xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx její xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx škodlivými xxxxxxxxx x s ní xxxxxxxxxxxxx poruchami rostlin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výpočetní metody, xxxxx xx užívá xxx posouzení rizika xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) mechanizačním xxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx označování dřevěného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxxxxx osvědčující, xx xxxxxxx xxxxx může x rámci svých xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlin a x oblasti bezpečného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx použití x xxxxxxx kurzy x xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §86,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx osoba xxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxxx činností při xxxxxxxxx přípravků xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x provádět xxxxxx xxx nakládáním x xxxxxxxxx, pokud nejsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx nakládat x xxxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxx69).

XXXXX XX

XXXXXXX ROSTLIN X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X PORUCHÁM XXXXXXX

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx, vyrábí, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx trh rostliny, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x omezovat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx nevznikla xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí anebo x xxxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx k ošetřování xxxxxxx, rostlinných produktů x jiných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organismům xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x nařízení (ES) č. 1107/2009, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x právnické xxxxx, které jsou xxxxxxx plnit xxxxxxxxxx xxxxxxx jim tímto xxxxxxx, jsou povinny xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

§4

Monitoring x xxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx")

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xx území Xxxxx xxxxxxxxx průzkum xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rostlin x podmínek pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výskytu škodlivých xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxx xxxxx škodlivosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx výskytu x xxxxxxxx xxxxxxx souvisejících xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů x xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů x xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx strategie").

(2) Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) oprávněni

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) vstupovat x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx pozemky a xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, na kterých xxxx ve kterých xx xxxxxxx, skladují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx produkty nebo xxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx bezplatně vzorky xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx xxxx xxxxxx předmětů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx minimalizují xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Profesionální xxxxxxxx xx při rozhodování x využití xxxxxxxxxxx xxxxxxx rostlin xxxxxxx xxxx zabezpečit xxxxxxxxx xxxx zdravých xxxxxxx x xxxxxxxxx nezávadnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx, o jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx povolených xxxxxxxxx x pomocných prostředků x cílem xxxxxxxx xxxxxx optimální xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Průzkum xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozmnožovacího nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, rozmnožovací xxxx xxxxxxxxxxx materiál podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů6),7), xxxx xxxx založením xxxxxxxxxxx xxxxxxx požádat Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx překážkou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Průzkum xx xxxxxxx v xxxxx určeném x xxxxxxxx xxxxxx materiálu, xxxxxxxxx i v xxxxxxxxxxxxxx okolí tohoto xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx možnost xxxxxxxxx průzkumu xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu xxxx xxxxx zdroj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx rostliny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx založen, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zdroj reprodukčního xxxxxxxxx má být xxxxx.

Xxxx žádosti xxxxxxxx Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6x

§6x zrušen právním xxxxxxxxx č. 279/2013 Sb.

XXXXX XXX

XXXXXXXX PROTI XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 369/2019 Sb.

§8

Povolení xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úřednímu testování, xxxxxxxx xxxx vzdělávacím xxxxxx, pokusům, selekci xxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 8, xx. 32 xxxx. 2, čl. 48, xx. 49 odst. 5 x xx. 58 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx přijatými xx xxxx základě xxxxxxxxx x povolení xxxxxx, přemísťování x xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx karanténního xxxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2016/2031,

x) xxxxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných předmětů, xxxxx xx zakázáno xxxxxxx xx území Xxxxxxxx unie,

e) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů a xxxxxx předmětů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vysoce xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byla přijata xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 49 nařízení (XX) 2016/2031,

x) rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předmětů, xxxxx xx zakázáno xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, nesplňujících zvláštní xxxxxxxxx pro chráněné xxxx.

Xxxx žádosti zveřejní Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx zrušit, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 nebo 48 xxxxxxxx (XX) 2016/2031, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx odkladný xxxxxx.

§9

§9 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§10

§10 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

Uvádění xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx na xxx

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 65 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2016/2031 x registraci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 66 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx registr xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 65 xx 67 nařízení (XX) 2016/2031.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx žádost x xxxxxxxxxx obsahuje xxxxx stanovené v xx. 66 odst. 2 nařízení (XX) 2016/2031, xxxx xxxxx xx vyhovuje xxxxxxx x aktualizaci údajů x dopadem xx xxxxx činností xxxxx xx. 66 odst. 2 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

(3) Ústav xxxx na základě xx. 65 xxxx. 1 nebo 3 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxxx xxxxx až xxxxxx, xx

x) mají xxx xxxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx profesionálních provozovatelů, xx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rostliny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxx uvedená v xx. 65 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx rizikem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlinami, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Za malá xxxxxxxx xxxxx podle xx. 65 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xx považují xxxx xxxxxx xxxx stanovená x xxxxxxx s §19a xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx.

§13

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx profesionálních xxxxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 89 xxxxxxxx (EU) 2016/2031.

(2) O xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx x žádostí x xxxxxxxxxx xxxxx §12.

(3) Xxxxx vydá xxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx pokud profesionální xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 89 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x x xxxxx použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx profesionálních xxxxxxxxxxxxx nezbytných xxxxx xx. 89 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Profesionální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 89 xxxx. 1 písm. a) xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxx, provádějící šetření xxxxx čl. 87 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxxxx školení x xxxxxxx s xx. 90 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/2031. Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x kontaktní xxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx přemísťování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předmětů xx xxxxx Xxxxxxxx unie

§14

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx blízkostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 82 xxxxxxxx (EU) 2016/2031 xx xxxxxx xxxx xxxxx České republiky. Xxx xxxxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 82 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 registrovaný xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx přemisťované xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiné předměty xxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx registrovaného provozovatele xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx rostlinolékařských xxxx x xxxxxxxxx uvedených x čl. 87 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx (EU) 2016/2031. Žádost o xxxxxxxxx šetření Xxxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxx, u xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xx. 87 xxxx. 2 nařízení (XX) 2016/2031.

Xxxxxxxxxxxx provozovatel xxxx xxxxxx xx lhůtě, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 87 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxxx provozovatel, který Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx zjištění, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. 85 xxxx 86 xxxxxxxx (XX) 2016/2031, Ústav xxxxxx opatření xxxxx §75 xxxx 76 x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pasů. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Ústav xxxxxx v xxxxxxx, xxx xx profesionálnímu xxxxxxxxxxxxx zrušena registrace xxxxxxx xxxxx §12 xxxx na xxxx xxxxxx.

§15

(1) Ústav xx xxxxxxx xxxxxxx profesionálního xxxxxxxxxxxxx vystaví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pas xxxx náhradní rostlinolékařský xxx x xxxxxxx x xx. 84 xxxx. 2 nebo xx. 93 nařízení (XX) 2016/2031; xxxxxxxxxx xx. 84 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx x souladu x xx. 94 odst. 2 x 3 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx kopií.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který x xxxxxxx x xx. 95 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pas xxxxxx Xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx informuje Ústav.

§16

Xxxxx řízení xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oprávněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x schválení xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx organismů, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 91 xxxx. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

(2) X případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx kontrola Xxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 nařízení (XX) 2016/2031 zaměřena xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx.

§17

§17 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

Dovoz rostlin, rostlinných xxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

§21

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ústav xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. xxxxxx 2017 x úředních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) č. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 a (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 a xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 854/2004 a (XX) x. 882/2004, směrnic Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/ES, 96/93/XX a 97/78/XX x rozhodnutí Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) (xxxx xxx "xxxxxxxx (EU) 2017/625") x nařízení (XX) 2016/2031.

(2) Pokud xxx celním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx ze xxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx kontaminována xxxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2016/1141 xx xxx 13. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepůvodních xxxxx x xxxxxxxxx dopadem xx Xxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1143/2014, x xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx (EU) 2016/1141"), xxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Celní xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx Ústavem v xxxxxx xxxxxx nerozhodne. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1141, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1143/2014 xx dne 22. xxxxx 2014 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx invazních xxxxxxxxxxx druhů pro xxxxx zásilky xx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "nařízení (XX) x. 1143/2014") xxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx stanovené xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx x povolení xxxxxxx podle čl. 8 odst. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1143/2014, Xxxxx neodkladně xxxxx §75 nařídí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx zničení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§22

(1) Xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx vzorky za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx; §74 odst. 2 xx použije xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx škody xxxxxxx xxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nezbytně nutnou x xxxxxxxxx dovozní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx17), x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx orgánů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živočichů, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx fytokaranténní dovozní xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedený x xx. 56 nařízení (XX) 2017/625.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§25

Stanoviště xxxxxxxx kontroly

(1) Xxxxx x xxxxxxx x xx. 59 xxxxxxxx (XX) 2017/625 x xx podmínek xxxxxxxxx v xx. 62 x 63 xxxxxxxx (XX) 2017/625 xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx provádí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xx úplatu Xxxxxx vhodné prostory xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx provozovatelem xxxxxx xxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx Ústavu bezúplatně.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxxxxx umístí xx xxxx náklad xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k odkládání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxxxx ze třetích xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnou likvidaci xxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxx Xxxxxx.

§25x

Xxxxxx při schvalování xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx, pozastavuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx totožnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx partií xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly x xxxxxxx x čl. 53 xxxxxxxx (XX) 2017/625 a přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx základě. O xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx příslušný celní xxxx.

(2) Xxxxxxx zásilky xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx předložit xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxxxxx x xxxxx místě xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx x schválení xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx zásilky xxxx xxxxxx xxxx alespoň 1 měsíc xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zásilky xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzická xxxxxxxx provedena, včetně xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx rostliny, xxxxxxxxxxx produktu nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxx zásilka xxxx xxxxxx xx xxxxx, kde xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zaslána xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx partie na xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ústav xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25x

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§26

Xxxxxxxx xx zásilkou xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolou xxxxxx, xx zásilka xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xx xxxxxxx nařízení (EU) 2016/2031, propustí xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx dovozní rostlinolékařské xxxxxxxx xxxxxx podezření xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx zásilka nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 66 xxxx 67 nařízení (XX) 2017/625 nařízených xxxxx §75 xxxx 76. Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx nařizování xxxxxxxx xxxxx čl. 69 xxxxxxxx (XX) 2017/625.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pro zásilku xxxx xxxxxx rostlin xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu20), xxxxxxx xxxxxxxxxx umístění takových xxxxxxx do karanténní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nařizuje Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zásilky nebo xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx, kontejnerů x xxxxx použitých xxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásilky xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx hradí ten, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nařízena.

§27

§27 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§28

Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozovatel, xxxxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx o xxxxx x množství xxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx navrhne místo, xx kterém umožní Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx toto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ověřit xxxxxx xxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky dotčené xxxxx xxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zastaví.

(2) Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx minimální požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxx šetření xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx. Xxxxxxx při xxxxxx rostlin, rostlinných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizika xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx organismů, Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, které splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. Xx xxxxxxx míru xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rostlinách, xxxxxxxxxxx produktech nebo xxxxxx předmětech. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx nevyvolávají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx vydá xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dovozních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xx. 100 odst. 1 nebo x xx. 101 odst. 1 a 2 xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle odstavce 1 stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx uměle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožených xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rostlinolékařským xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Pěstitel xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx může x průběhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxx xxxxxxxx x fytosanitárními xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčené třetí xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(7) Dopravce vyvážené xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx nemohlo xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů x ní.

§29

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 102 odst. 2 nařízení (XX) 2016/2031.

(2) Xxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx produktů nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 6.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§30

Karanténní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx vydat rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx karanténní stanici x xxxxxxx x xx. 60 xx 62 xxxxxxxx (EU) 2016/2031, xxxxx tato xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx. Ústav xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx provozovat izolační xxxxxxxx x souladu x xx. 60 xx 62 xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx

§31

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx x přípravku stanovit xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, jsou-li xxx xxxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx účinná xxxxx xxxx účinné xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx složení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení.

(4) Výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxx xx trh podle xxxxxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx ani x příbalovém xxxxxx xxxxx o použití xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1107/2009. Xxxx xxx příbalový xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložené xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rámci povolovacího xxxxxxx.

(6) Obchodní xxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jiného přípravku. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx postačuje užití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxx jiných právních xxxxxxxx.

(7) Přípravek nebo xxxxxxxx xxxxx představují xxxxx nebezpečí, pokud xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx.

§31a

Etiketa přípravku

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx trh, xxxx xxx opatřen xxxxxxxx x českém xxxxxx.

(2) X případě souběžného xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx byl přípravek x rámci xxxxxx x uvádění na xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxx xx obalu zůstat xxxxxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xx formu x xxxxxxxxxx údajů na xxxxxxx přípravku x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§31b

Přebalování xxxxxxxxx

(1) Přebalovat xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx povolení, s xxxxxxxx držitele povolení x xxxxxxxxxx obchodu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx přebalením x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx názvu přebaleného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přebaluje.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k uvádění xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxx xxx být přebalen xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Ústavem xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx uveden x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto přípravku,

c) xxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx přebalovaného xxxxxxxxx,

x) xx obalu xxxxxxxxx po přebalení xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx výroby xxxxxxx xxxxxxxxx přebalovaného xxxxxxxxx,

x) dokumentace x xxxxxxxxxxx obsahuje

1. xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxx přebalením x xx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určeného x přebalení, uvedené xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x uvádění xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx na trh.

§32

Xxxxxx o xxxxxxxx

X xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx, nebo x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhoduje Ústav.

§33

Xxxxxx o povolení

(1) Xxxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx zdravotním xxxxxxx23a). Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx zdravotnímu ústavu xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23b). Na xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Závazné stanovisko x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x oblastech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x ohledem xx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx omezit xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxx, xxx žadatel x xxxxxxx uvede, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx neprofesionální xxxxxxxxx.

(2) Ústav xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx67) xxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska.

(3) Xxxxxxxxx přípravku xxxxx xxxxxxxx 2 provede Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Řízení x povolení xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx, nemá-li Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx72), xxxxxxx touto xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx67).

(5) Skutečnost, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se souhlasem xxxxxxxx o povolení.

§34

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx může v xxxxxxxxxx o povolení xxxx xxxxxxxx

x) požadavky x xxxxxxx xx xxxxxx k předcházení xxxxxx xxxxxxxxxx škodlivého xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx přípravku xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx textu xxxxxxx přípravku,

c) požadavky xx xxxxx, jimiž xxxx xxx označen xxxxxxxxx obal xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prodejním xxxxx a přepravní xxxx obsahující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx rizik včetně xxxxxxxx x xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x lhůty x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx monitoringu,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx etiketu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s novým xxxxxxxxxxx, bylo-li vydáno.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx použití, xxxxx

x) xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvádění na xxx pouze xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele,

b) xxxxx x přípravek představující xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx riziko pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx uživatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx neprofesionální xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxx pro necílové xxxxxxxxx.

§35

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx67) x xxxxxxx přípravků xx ochranu xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx

x) xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie67) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx, právními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxx přípravku xxx xxxxxxx rozdíl xx složení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx souboru xxxxx x xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx držiteli xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx srovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin xx xxx67) před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí,

d) xxxxxx, xx držitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x mimořádném xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 písm. x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí, xxxx

x) xx xxxxx xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxx změnit stávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Ústav xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx ohlášené držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx oprávněné jednat xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx adresy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) změně názvu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) změně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) změně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx látky, xxxx-xx xxxx xxxxx posouzena x xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx chemicky xxxxxxx a xxxxx xx podkladem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) V xxxxxx x xxxxx povolení xxxxxxxxx Ústav xxxxx §33 a 34 xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx přípravku xxxxx xxxxxxxx za 2 xxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx povolení, je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx stáhnout xxxxxxxxx x xxxx, xxxx-xx x rozhodnutí x xxxxxxx povolení Ústavem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx73).

(6) Xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx prokazatelným x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebo změně xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinné xxxxx

X xxxxxxx hodnocení xxxxx xx xxxxxx xxxx xx v xxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxxx74) postupuje xxxxx §33 xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provádí Xxxxx.

§36x

Xxxxxx xxxxx, safenery, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ústav plní xxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxxxx látky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx67).

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany zdraví xxxx formou závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2 až 5 xxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x rozšíření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx75) xxxxx §3235 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použití xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je x Xxxxx republice xxxxx xxx 10 000 xx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než 10 000 xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx organismu je xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxxx za 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx plodiny xxx dospělého xxxxxxx xx xxxxx než 1,5 g.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použití x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) zabránění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) různorodost nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ochrana xxxxxxx xxxxxx a zachování xxxxxxxxxx rázu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení xx menšinová xxxxxxx xxxxxxxxx.

§37x

Xxxxxxxxx stavy xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rostlin xxxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavu xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 věty xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx uvádění xx xxx x xxxxxxx přípravku.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx zdraví xxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rostlin xxxxx §33 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx nepožaduje.

§38

Xxxxxxxx uznávání xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 75 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23b). Xxxxxxxxxx §33 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx

§38x

Xxxxxx povolení

(1) Držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu. X převodu povolení xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X žádosti o xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx datum, xx xxxxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přípravku x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx též xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx uskuteční, x xxxxxxxx lhůta x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx zásob přípravku xxxxx předešlého povolení, xxxx-xx o doprodej x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vstupuje xxxx xx práv x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dotčen.

§38b

Jiná xxxxxxxx

(1) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a

a) xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxx xxxx xxxxxxxx látek xx formě samostatných xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinku,

b) povolené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxx na specifické xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx lidí xxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx

x) xxxxxxx přípravku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx ekologické zemědělství,

povolí Xxxxx rozšíření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použití xxxxxxx xxxxxxxx Ústavu, xxxxx je splněno xxxxxxx xxxxx kritérium xxxxxxxxxxx použití. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx podle §76 xxxx. 2 xxxx xxxxx až xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx hodlá Xxxxx povolit xxxxx xxxxxxxx 1, je xxx povolen podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx níž xx zařazena x Xxxxx republika, xxxxxxx xx xxxxxx podle §38 xxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxxxx přípravku xx ochranu rostlin x xxxxxxx na xxx x používání xxxxx odstavce 1 xxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx odborném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxxx druhé až xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x podmínky xxx uvádění na xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uvádění přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx76).

§38x

§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2017 Sb.

§39

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účincích xxxxxxxxx xx xxxxxx lidí, xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx zveřejňuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx osob, xxxxx xxxxxx přípravky xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx odchylek xx xxxxxxx, označení xxxx balení, xxxxx xxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx, x xx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§40

Programy xxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocných prostředků

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxx prostředků x cílem xxxxxx xxxxxx optimální xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povolených xxxxxxxxx x různých xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxx přípravek nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx nezbytném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být využity xxxx podklad xxx xxxxxx x obnovení xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxx menšinového xxxxxxx.

§41

§41 zrušen právním xxxxxxxxx č. 245/2011 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 245/2011 Sb.

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odebírá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Vznikne-li xxxxx xxxxxxxxxxx řádu92) xxxxxxxxx kontrolujícího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek, xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx vzorek odebrán, xxxxx x xx xx xxxxx xx 60 xxx ode xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požádá, xxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxx ceny xxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxxxx odebraném xxxxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxx x xxxx jejího xxxxxxxx běžně xx xxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxx cenu xxxxx, xxx náhradu xx xxxx xxxx, za xxxxxx xxx pořídila, xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx vynaložených xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx nadále xxxxxx xx xxx, xx-xx x xxxx přiloženo xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx prodeje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředku.

(3) Držitel xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Ústavu xxxxx na xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxxx xxxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ekotoxikologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vzorek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx x xx xxxxx určené Xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx vzorky odebrané x souladu čl. 35 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/625 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 245/2011 Sb.

§45

Rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokusů x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Ústav na xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx způsobilá xxxxxxxx pokusy x xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zjistí-li xxxxxxx orgán, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx Ústav xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx zkoušení,

b) xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxx 5 xxx a jeho xxxxxxxx xxx prodloužit.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx platnosti rozhodnutí.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx porušuje požadavky xxxxxxx pokusnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx je xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokusnické xxxxx,

x) stanovit a xxxxxxxxxx metodiky xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x případě porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xx xxxxxx držitele xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pozastavena, Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí přihlédne Xxxxx x závažnosti xxxxxxxx požadavků xxxxxxx xxxxxxxxxx praxe, k xxxx xxxxxx tohoto xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxx, xxx došlo x nápravě tohoto xxxxx.

(10) Držitel rozhodnutí xx povinen xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sadby xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit Xxxxxx

x) xxxxx xxxx kód xxxxxxxxx,

x) název nebo xxx xxxxxxxx látek,

c) xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxx k vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx písemně x obsahuje

a) identifikační xxxxx x

1. žadateli x xxxxx xxxxxxxxx x jednání xx xxxxxxxx (xxxxx, popřípadě xxxxx, a příjmení, xxxxxx, adresa xxxxx xxxxxxxx, telefonické xxxx xxxxxxxxxxxx spojení),

2. místech, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx provádět,

b) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zkoušení podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxx úřední zkoušky, xx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx Ústavu potřebnou xxxxxxxxxx,

2. xx zavazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx pokusy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx vědecké xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Nakládání s xxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx přípravků xxxx pomocných prostředků xxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx34) x mimo xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocných xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků x prošlou dobou xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vrací xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx vedení xxxxxxxxx evidence x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x prošlou dobou xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem35),

5. skladování xxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx pomocných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx baleny x xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx k xxxxxxx, x

x) na požádání xxxxxxxxxx Ústav o xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pokud xx xxxxxxx od registrovaného xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxxxxx distributorů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele

(1) Xxxxx xxxx registr xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xx informačním xxxxxxxx veřejné správy x xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tyto údaje x xxxxxxxxxxxxxx distributorech:

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx provozovny, xx-xx xxxxxxx od xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx míst, xxx se nakládá x xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ústavem.

(3) Ústav xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx distributorů xx xxxxxxx její xxxxxxx.

(4) Xxxxxx x zápis xx registru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) x osob, xxxxx xxxx sídlo ve xxxxx zemi xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxx ve Švýcarské xxxxxxxxxxx je třeba xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx činnost distributora xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx delší xxx 90 xxx, x

x) xxxxxx místa provozoven x xxxxxxx míst, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxx x balení a xxxxxxxxxx, a místa xxxxxxx a manipulace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo místa xxx nakládání x xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků komunikace xx xxxxx.

(5) K xxxxxxx x zápis xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe, xxxxx xxxx zajištěna osobami xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x).

(6) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx Xxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx změna xxxxxxx.

(7) Ústav rozhodne x xxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx distributora.

(8) Ústav xxxxxxxx x pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx distributor některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46x xxxx. 1 xxxx. x), x), c), d), x), x), x), x), k), l), x) nebo n), xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8 Ústav xxxxxxx x těch xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxx nedostatky, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Zrušení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 Xxxxx xxxxxxx v xxxx případech, xxx xxxx zjištěny xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy. Xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx distributorů stanoví xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx důvodů, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápisu. Xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx x pozastavení zápisu x registru xxxxxxxxxxxx, xx stanoveném termínu xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx zápisu, pokud xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx, xxxxxxxx Ústav x xxxxxxx zápisu v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx distributorů xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Registrace xxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx bez právního xxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xx xxx

(1) Xxxxxx na xxx přípravky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx registrovaný xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx podnikatelské xxxxxxxx35a) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx trh, xxxx xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Ústav.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxx x době xxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx a životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro profesionální xxxxxxxxx, xx distributor xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx pro zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx skladování x aplikace xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx34), včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx alternativní xxxxxxx rostlin představujících xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Registrovaný xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx na xxx pomocné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §46c odst. 1 xxxx. x), b), x), x), x) xxxxxx 3 až 8 a v §46c xxxx. 1 xxxx. x), x) x n).

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zajistit, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx dohledatelnost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx95), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly podrobeny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) neprodleně informovat xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocného xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx výrobce xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dodavateli x xxxxxxxxx xxxx dokumentaci xx xxxx xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Ústavu xx vyžádání xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prostředků, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx prostředků,

g) prodávat xxxxxxxxx xxx profesionální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx odběratel xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x přípravky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně; x xxxxxxx na xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx přípravku a xxxxxxxx číslo osvědčení xxxxx, která x xxxxxxxxx odběratele xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyškoleni x činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správné distribuční xxxxx, že disponují xxxxxxxxxxxxx vzděláním, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xx jejich xxxxxxxx xx písemně xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x technická zařízení xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocných xxxxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxx druhu a xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděných xx xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx tak, aby xxxx zabezpečeno xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

1. byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx67),93), xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx96) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x nebezpečnými chemickými xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx veřejného xxxxxx94),

2. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zásob,

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx a xxxx xxxxxxxxxx x prostoru, xxxxx xx výrazně xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nebyly uváděny xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx padělány, xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nebyly xxxx xxxxxxx na xxx,

6. xxxxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trh,

7. nedošlo x xxxxxx kontaminaci, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x

8. xxxxxxxxxxx k neshodám xxxx dokumentací xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocných prostředků,

k) xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx pomocných xxxxxxxxxx xxx, aby

1. xxxxxx xxxxxxxxx nepříznivým xxxxxx x

2. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx přípravku x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravku, xxxxxx xxxxxxx odhalování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx nepovoleného xxxxxxxxx xxxx podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx přípravků a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx distributora, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx opakovaně xxxxxxx kontroly, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zavádění x dodržování xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe, a xxxxxxx xxxxxxxx nápravná xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedenkrát ročně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx trh xxxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distributorem xxxxxxxxxxxxx skladů a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx dobu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx orgánů Celní xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx přípravků xxxx pomocných xxxxxxxxxx xx xxx a x xxxxxx xxxxxx.

§46x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2017 Xx. x účinností od 1.12.2017

§46d

Dovoz xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx vlastní xxxxxxx xx xxxxxxx.

§46x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

§47

Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx 1 xxxx, jestliže xx xxxxxxx na xxxxxxx analýzy odpovídajícího xxxxxx, xx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vlastnostmi, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení. Laboratorní xxxxxxx přípravku pro xxxxx účel zajistí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xx 1 roku od xxxx, kdy xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Držitel xxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx oznámit Xxxxxx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, do xxx xxxx doba xxxxxxxxxxxxx prodloužena.

§48

Xx nakládání s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx36) x xxxxxxxxx, které obsahují xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxxx,32) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní předpis.34)

§48x

Xxxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx plán") stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxx xxxxxxx rizik x xxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vývoj x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx plán xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx83) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) směry xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) účinné látky, xxxxxxx, oblasti nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx věnovat přednostní xxxxxxxxx,

x) harmonogram xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxx postřik xxxxxxxxx, x přídavných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx používají xxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) postupy na xxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx84) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx, které xx xxxx xxxx dotčeny, xxxxxx xxxxxxxxxxxx připomínky. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx plán xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx předložené připomínky x návrhu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx vztahují x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že připomínce xxxxxx xxxxxxxx, zveřejní xxx xxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx akční xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxx změny x xxxxxx xxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxx používány xxxxx x souladu x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx Ústavu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx vydaným x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx ochraně xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx uživatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx je držitelem xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx vod, xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahují ustanovení x odborné xxxxxxxxxxxx xxx zacházení x xxxxxxxxx (§86).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x spotřebě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x přípravcích obsaženy, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1185/2009 x xxxxxxxxxx pesticidů. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výzvu Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x spotřebách xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(7) Profesionální xxxxxxxx, který použil xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx nevlastní xxx xxxxx způsobem xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prokazatelným xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jaký xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx bezpečnostní x xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx opatření xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smí xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx držitelem osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§50

§50 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§51

Xxxxxxx xxxx, zvěře, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx uživatel xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebezpečné pro xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxx hlodavců (xxxxxxxxxxx) xx pozemku, který xx součástí xxxxxxx, xxxxx nebyla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx40) a Xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx přípravku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pozemcích, xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle písmene x) a xxxxxxxx 2 xx vlastník xxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

(2) Xxxx aplikací xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 profesionální xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx včelstev x xxxxxx xxxxxxx 2 xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx 48 hodin před xxxxxxxxxx aplikace oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípravku.

(3) Je-li xxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebezpečný xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx x jiným xxxxxxxxxx, xxxxxxxx prostředkem, xxxxxxxx xxxx pomocnou xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx opatření xxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxx nebezpečného xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláště xxxxxxxxxx xxx xxxxx x není-li xx xxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxx směs xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebezpečné xxx včely, xxxxxxx xxxx pomocné látky, xxxxxxxxx se při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx včely xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx taková xxxx xxxxxxxx uvedena xx xxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxx označena xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x není-li na xxxxxxx xxxxxxx, že Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx včel, xx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx-xx uživatel xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx ryb x xxxxxxxx použití xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx-xx pochybnosti x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx vzorků xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavem a xxxxxxxxxxx chovatele xxxx xxxx uživatele honitby xxxx osoby, jíž xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx, x výsledku xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx místního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzorků xxxxxxxx xxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jíž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nároků xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) další xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx, xxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx41) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxx xxxxxxxx přípravků

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxx aplikaci lze xxxxxxx pouze x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx Xxxxxxx, x xx na xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) povolení xxxxxxxxx xxxxxxx aplikace.

(3) Xxxxx xxxxxx leteckou xxxxxxxx, xxxxxxxx žadatel x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxx o povolení xxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx letecké xxxxxxxx doloží, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dopady xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prací podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx85),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aplikace xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x přípravky, x

x) xxxxxxxx pro aplikaci xxxxxxxxx xx vybaveno xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx formulační xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx akutně xxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 nebo 3, xxxx toxický xxx xxxxxxxxxx xxxxxx organismy xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo toxický xxx xxxxxxxxxx kategorie 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie82) nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, karcinogenní, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dýchací xxxxx, xxxxx xxx uveden xx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx aplikaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx letecké aplikace xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx aplikací přípravků x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx varování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx vyskytujících xxxx x opatření pro xxxxxx xxxxx, která xxxx zajistit, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx; tato xxxxxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností, xxxxx xx přílohou xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx letecké xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx 10 dnů xxxx xxxxxxxxxx aplikací. Xxxxx Xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a náležitostí xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) množství x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx přípravků a x počtu aplikací xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) název xxxx xxxxx x příjmení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) název nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx letecké aplikace xxxxxxxx xx ochranu xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(7) X xxxxxxx o povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx 10 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx aplikaci Xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, že x době podání xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 písm. x) xx e), předloží xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx vydané Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xxxxx xxxxxxxx náležitostí podle xxxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, množství x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx aplikací xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx aplikace,

c) opatření xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, která mají xxxxxxxx, že nedojde x xxxxxx negativním xxxxxxx xx zdraví xxxxxxx xx vyskytujících xxxx; xxxx opatření xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx,

x) opatření nezbytná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblasti, xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

e) označení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provádět, xxxxx xx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx, o povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx aplikace xxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

§52a

Zvláštní xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx

Xxxxxxxx x skladování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 10 xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx86), xxxxx xxx xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx ochranné xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx 10 xxxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§52x

Xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x územích xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx87) xx profesionální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxx87) tímto xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, upřednostní xxxxxxxxxxxxx uživatel xxx xxxxx ošetření přípravky xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx87) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx lidí, pokud xxxx pozemky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo se xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx oblasti využívané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 14 xxxxxxxx (XX) č. 1107/2009, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") x x jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxx 20 xxxxx xx zakázáno, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedena xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx přípravky

a) xxxxxxxxxxxx xx standardní xxxxx o xxxxxxxxxxxxx82) X350 xxxx H350i,

b) xxxxxxxxx x zárodečných xxxxxxx xx standardní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx X340,

x) toxické pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o nebezpečnosti X360 xxxxxx doplňujících xxxx,

x) senzibilizující xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx o nebezpečnosti X334,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx R45 xxxx X49,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx X46,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx x nebezpečnosti X60 xxxx X61 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

h) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cesty xx xxxxxxxxxx větou x xxxxxxxxxxxxx X42.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx obce xxxxxxxx; takto rozšířené xxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxxxxxx obchod

(1) Držitel xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx souběžného obchodu xxxxxxxxx Ústav podle xxxxxxxxxx §3235 xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx zrušení povolení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx uvádění xx trh x xxxxxxxx státě xxxxxx, xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx 30 xxx xxx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavu tuto xxxxxxxxxx a

b) zastavit xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx v Xxxxx xxxxxxxxx x témuž xxxx, x xxxxx xxxx ukončení uvádění xx xxx stanoveno xxxxxxxxxx úřadem v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx oznámení xxxxx odstavce 3 xxxx. x) Xxxxx xxxxx povolení k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x řízení.

§54

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je

a) xxxxxxxxxx xxx úpravu anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ran xx xxxx stromů x xxxx a xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů,

d) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo přípravek x

x) prostředek xx xxxxxxx rostlin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obratlovce, xx formě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uživateli x xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rostlinách xxxx xxxxxxxxxxx produktech (xxxx jen "xxx-xxxxx").

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx monitoring xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxx xxxxxx xx trh xxx xxxxxxxx, pokud xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx x §54a xxxx. 3 x 4 xxxxxxx.

§54a

(1) Žádost o xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx. Xxxxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx prokazují xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis. Xxxxx xxxxxxxx o povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx některé xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx tvoří část xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx-xx být xxxxx xxxxx xxxxx prováděn xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx účastník xxxxxx nebo jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §38 xxxx. 4 správního xxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx dokazují jeho xxxxxxxxxxxxx výrobu,

c) xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek x směsí97),

d) neobsahuje xxxxx, xxxxxxx výroba, xxxxx x uvádění xx xxx v Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx98) zakázány,

e) xxxxxxxxxx karcinogeny, mutageny x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1X nebo 1X,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx se standardní xxxxx o xxxxxxxxxxxxx X334 a

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx41).

(4) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx organismy, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků stanovených xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx organismy32).

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx Ústavu xxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxx pomocného xxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xx xxxxx x hlediska ochrany xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x technické xxxxxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx platnost xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pomocného xxxxxxxxxx,

x) stanovit zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx pomocný prostředek xxxxxxx.

(7) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterými xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.

§54x

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxx, xx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na povolení xxxxxxxxx prostředku, povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x na xxxxxx žadatele.

(2) Xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx prostředku stanovit xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx pro xxxxxxx xx xxx x xxxxx nejvýše 1 rok pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředku. Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx týkají xxxxxxx xxxxxx xxxx, odkladná xxxxx může xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2017

§54x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x vývoje (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výzkumu x xxxxxx") xx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx použití xxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x

x) Ústav nezakázal xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxx xxxxx výzkumu x xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 24 xxxxx před xxxx xxxxxxxx, ani nestanovil xxxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x nebezpečí xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x rostlinné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx nebo název, xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx),

x) označení xxxxx, kde xx xx xxxxxxx pomocného xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) popis xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

§54x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 299/2017 Sb. x účinností xx 1.12.2017

§54d

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx §31 xx 32, §33 xxxx. 4 x 5, §35 odst. 1 xxxx. d), §35 odst. 2, 5 a 6 x §46d xx 49 xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38a, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx podle §39 xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahují obdobně.

(3) Xxxx-xx splněna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ústav xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlastností xxxxxxxxx kapaliny, xx xxxxxxxxx použití x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x integrované produkci. Xxxxxxxx Ústavu xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx podle §76 odst. 2 xxx xxxxx xx xxxxxx. Závazné stanovisko Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxx.

§54x vložen právním xxxxxxxxx x. 299/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2017

§55

Xxxxx, xxxxx uvádí xx xxx pomocný xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§56

Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředku,

b) změny xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředku, x xxxx došlo x členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie.

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí Xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxx pomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx trh x Xxxxx republice.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bio-agens x xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx zdravotním xxxxxxx23a). Xx vypracování xxxxxxxxx xxxxxx žadatel Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23b). Xx xxxxxxx hodnocení Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§59

Výroba a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xx účelem jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx zemí, xxxx xxxxxxx oznámit Xxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx dovozu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx třetí země xxxx k xxxxxxxxxx xx jiného členského xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx do 15. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx přemístění xxxxxxxxx musí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která takové xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx pomocné xxxxxxxxxx platí xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx.

§60

Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na trh x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocný prostředek xx xxxxxx xxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx

x) oznámit Xxxxxx xxxx do 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx třetích xxxx, x v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx shodné x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xx xxxxxxxx Ústavu poskytnout xxxxxxxxx x balení x dodat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx do 15. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dokladu o xxxxxx prodeji xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx skončení xxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v maloobchodní xxxx prodejen.

(4) Způsob xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx prostředcích profesionálními xxxxxxxxx88) stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA V

MECHANIZAČNÍ XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX

§61

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která jsou xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků, xxxx xxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků smí x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx profesionálního xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxx zařízení udržovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění správné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx testováním.

(4) Xxxxxxxxxxxx profesionálního zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxxx prostředí.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx postřikové xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Ústav xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx údržby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx aplikace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx ochranu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) postupy pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro čištění xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§62

Zařízení pro aplikaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx přehled xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků

Provozovny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx zjištění xxx prováděné kontrole xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx profesionálních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxx držitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx osoba odlišná xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx profesionálního zařízení xxx aplikaci přípravků xxxxxxxx xxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx profesionální xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xx xxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) přehled xxxxxxxx dokladů x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování.

§64

Kontrolní xxxxxxxxx

(1) Kontrolní xxxxxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí Ústav xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ústav nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členských státech Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx-xx xx posledního xxxxxxxxxxx testování provedeného x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx delší, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) lhůty pro xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxx přípravků,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) technologický postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx přípravků,

e) xxxxxxxxxxx x xxxx osvědčení x způsobilosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx nálepky xxxxx xxxxxxxx 2.

§65

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx průběžnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx, xxxxx byla x xxx kontrolnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §63,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxx xxxxxxxxxx x výpočtům, x xx po xxxx minimálně 5 xxx, x

x) xxxxxx Xxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 15. dne ode xxx, xxx ke xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti89), xx xxxxxxx kterého xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx90) adresu umístění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro kontrolní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx omezí91) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx testování xxxxxxxxxx Xxxxx.

(6) Ústav xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

§66 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 199/2012 Sb.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 199/2012 Sb.

Technická zařízení k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§68

xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provozovatele vydá xxxxxx x oprávnění x provádění označování xxxxxxxxx x xx. 96 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 nebo oprav xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxx čl. 97 xxxxxxxx (XX) 2016/2031, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xx. 98 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/2031, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xx. 98 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2016/2031, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx zapsaná v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Ústavem xxxxx §12.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahuje návrh xxxxxxxxxxxxxxx postupu x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx xxxxx technologického xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx předmětů, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x). Xxxx žádosti xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x souladu x §87 xxxx. 4.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)

x) smí x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) je povinen xxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx, technické a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx podle technologického xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx,

x) xxx k xxxxxxxxxx xxxxx, dřevěného obalového xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kód,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx vedeném xxxxx §87 xxxx. 4, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx x), x xxxxxxxxxxx, obnovení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XX) 2016/2031.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x)

x) xx xxxxxxx dodržovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x postupovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx,

x) smí x xxxxxxxxxx xxxxx, dřevěného xxxxxxxxx materiálu nebo xxxxxx xxxxxxxx používat xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx jedinečný číselný xxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů v xxxxxxxxx xxxxxxx podle §87 xxxx. 4, x jakékoliv xxxxx, xxxxx mohou vést x nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx xxxxxxx dodržovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XX) 2016/2031.

(7) Ústav xxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxx xxxxx odstavce 1,

a) xxxxx o xx xxxxx oprávněný xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx Xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) v xxxxxxx x xx. 98 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/2031.

(8) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx

x) způsob xxxxxxxxxx podle odstavce 5 písm. x) xxxx odstavce 6 xxxx. a) x xx. 96 nařízení (XX) 2016/2031,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x) x xx. 98 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 98 xxxx. 1 písm. x) nařízení (XX) 2016/2031.

§69

§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§69a

§69a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

XXXXX VI

STÁTNÍ SPRÁVA XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx rostlinolékařské xxxx

§70

Xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx obecní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.48)

§71

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hlavní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vědy x xxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rostlin, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ochrany rostlin xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx,

x) jmenuje Xxxxxxxxxxxxxxxxx radu xxxxxxxxxxxx xxxx odborný poradní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zejména ochrany xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx, priorit ve xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rostlinolékařské xxxx,

x) xxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přípravků x xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a krmiv x vypracovává xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxx povolených přípravků, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx32) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x půdu, xxxxxxxxxxx x xxxx informace x zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Českou republiku,

f) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména x členství x Xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a x Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx její koordinaci xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx úrovni,

g) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx49) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

h) xxxx Xxxxxx x udělení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx seznam xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plány xxx prioritní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x akční xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx organismy xxxxx xx. 27 nařízení (XX) 2016/2031, xxxxxxxxxxx xxxx aktualizované Ústavem, x zveřejňuje xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a na xxxxx internetových stránkách,

k) xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx plány simulačních xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx organismy xxxxx čl. 26 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxx jejich provádění,

l) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jejich xxxxxxxxx x

x) xx xxxxx Ústavu xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x změnu xxxxxxxxx chráněné xxxx xxxxx čl. 32 xxxx. 1 x xx. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2016/2031.

§72

Ústav

(1) Xxxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x rostlinných produktů,

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx rostlinolékařské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) odborných xxxxxxxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

(2) Xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účincích xxxxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje o xxxxxx, zda jde x přípravek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x provádí rostlinolékařskou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §81 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x cílem xxxxxxxx xxxxxx optimální xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povolených xxxxxxxxx x toto xxxxxxxx xxxxxxx,

x) vydává závazné xxxxxxxxxx, x xxxx xxx účely xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx104).

(3) Xxxxx zveřejňuje informace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány Xxxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocných prostředků x xxxxxxx x xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xx xxx67), přehled základních xxxxx povolených v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx67), xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx informace pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů.

(4) Ústav x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x spolupracuje x xxxxxxxxxxxxx složkami xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ústav xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx informačnímu xxxxxxxxx.

(5) Ústav sděluje xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx informace x xxxxxxxxxxx rostlinolékařských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxx mohou mít xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx přes xxxxxx xxxxx.

(6) Ústav xx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx požadavků na xxxxxxxx xx trh x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2017/625 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx přijatých xx xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx toho, kdy xx příslušným orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx §71.

(7) Xxxxx plní povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx základě x x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx dodávání xx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/625 x xxxxx použitelných xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §71.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31, 52 x 60 xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

§73

Obecní úřady x xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §52 odst. 9.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx §3 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx x škodlivé xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx lidí xxxx xxxxxx, a ukládají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx měst xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx vykonávají tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§73x

Xxxxx úřad

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze třetích xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx trh x xxxxxxxxx xxxxx xx. 28 nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 52 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2009 x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin na xxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx volného xxxxx, xxxxxxxxx jejich propuštění xx režimu volného xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, pokud xxxxx podezření, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx oběhu xx xxxxxxxxx doložením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 28 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 52 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2009 o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xx xxx.

(2) Xxxxx, x xxxxx xxxxxxx podezření xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx do režimu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxx uvědomen x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx všechny xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx celní úřad xxxxxx xx Xxxxxx xx lhůtě stanovené x odstavci 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nemůže xxx propuštěno do xxxxxx volného xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§74

Xxxxxxxxxxxxxxxx dozor

(1) Ústav xxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rostlinných xxxxxxxx x hlediska bezpečnosti xxxxxxxx, xxxxx xxx x škodlivé xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochranou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesionálních xxxxxxxx xxx aplikaci přípravků x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx metod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx dřevěného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) požadavků xxxxxxxxxx se

1. výkonu xxxxxxxxx rostlinolékařských činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. činnosti xxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro tyto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzickým x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx základě x

x) podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx k získání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřena xxxxxxxxxxxxx, x povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 300 Xx.

Xxx 2

Opatření

§75

Úřední xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dozoru nebo xxxxxxxxxxxxxxxx kontroly x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §76.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx nepostupuje xxxxx §76 a xxxxxx opatření xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxx xx místě xxxxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, zvířat, xxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí,

b) x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zničení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Úřední opatření xxxxx odstavce 1 Xxxxx na xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxxxx zašle rostlinolékařská xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kontrolovaná xxxxx xxxxx námitky xx 10 xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx Ústavu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitel Ústavu xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx doručení; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odvolání přípustné.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ústav uložené xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx změní.

§76

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx opatření

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx opatřeními xxxx

x) xxxxx, omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx vymezeném, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx pro

1. dovoz, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx, průmyslové zpracování x xxxx použití xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, provozů nebo xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx, xxxxxx, statkových xxxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jednorázové xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů x jiných předmětů xxxxxxxxxx nebo podezřelých x napadení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx asanace xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prostorů, xxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rostlinných produktů, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx nim,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejsou škodlivými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx vedlejším xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravků,

f) xxxxxxx xxxx pozastavení xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pozastavení xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxx xxxx přebalování,

g) xxxxxxxx zničení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinky xx xxxxxx xxxx, zvířat xxxx xxx životní xxxxxxxxx, x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx nařízením xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zničení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zničení xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování nebo xxxxx xxxxxxxxxxx karanténní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

i) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dřevěného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx označování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rostlinolékařská xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx správa xxxxxxxxxxxx určeným xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo, xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Pokud se xxxx xxxxxxxx týkají xxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nařizuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Způsob vyhlášení xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx nabytí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zákon x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx104). Xxxxxxxx Ústavu xx neprodleně zveřejní xxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxx, popřípadě xxx x xxxxxxxxxxx xxxx celostátním tisku x x xxxxxxxxxxx xxxx televizním xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Státní Xxxxxx. Xxxxxxxxx rostlinolékařská xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x rozšiřování xxxxxxxxxx organismů v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x xxxxxxxx (XX) 2017/625,

x) xxx kalamitním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx,

x) xxx zjištění xxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) při zjištění, xx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek uváděný xx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §53 xxxx 54 x je-li ohroženo xxxxxx xxxx, zvířat xxxx životní xxxxxxxxx, xxxx profesionální zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům podle §61, 62 xxxx §64 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxxxx §63, 64 xxxx 65,

2. uvádění xx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxx nebo pomocný xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obecnou bezpečnost xxxxxxx25),

4. zařízení x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §68 x v xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

(3) Odvolání xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, Ústav

a) xxx xxxxxxxx xxxxxx skutečností, xx jejichž základě xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx změně xxxxx, xxxxx vlastní xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxx, těmto xxxxxx odpovídající mimořádná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) po xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx rostlinolékařském xxxxxxxx, pokud byla xxxxxxxx x xxxx xxxxx splněna způsobem xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zruší,

c) xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxx pozbyla xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxxx v xxxxx, x němž xx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx takové nemovitosti xxxxx x jiného xxxxxxxx důvodu, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústav x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx koupit, xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxx hrozí nebezpečí xxxxxxxx škod, xxxxx xxxxxxx nevzniká xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §77 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54).

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c), x) xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxxx xx poskytne x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx Ústavu, a xx za

a) jednorázové xxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx napadených nebo xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx organismy xxxx xxxxxx jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx předmětů, xxxx

x) xxxxxxxxxxx povinné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx předmětů na xxxxxxxx xxxxxxxxxx organismy xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx.

(8) Náhrada xxxxx odstavce 7 xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,6) a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rostlinolékařského xxxxxxxx, xxxx xxxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxx, které xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx, musí o xxxxxxx xxxxxxx do 1 roku od xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, za xxxxx xx xxx náhrada xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Náhrada xx xxxxxxxxx xx výši xxxxxx vynaložených xxxxxxx x způsobených xxxxx x její xxxx xx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxx, povinna xxxxxxxx.

(10) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x ztrát xxxxx odstavce 7 xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxx xxxxx správního xxxx obsahuje

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ústavu, xxxxx xx xxxx zřízen,

b) xxxxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, dobu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rostlinolékařských opatření, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, a

d) xxxxxxxx vyjádření účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) K xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xx přiloží xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemků nebo xxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx právního xxxxxx,

x) x zřízení běžného xxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nařízených mimořádných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx Ústav xxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxx opatření xxxxx §76 odst. 2 xxxx. x) týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx riziko53a), xxxxxxxxx x tom Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx postupuje x xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx53b). To xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vlastní iniciativy x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx plní xxxx Xxxxxx a xxxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx53).

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výměny informací xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x výskytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výrobků53c).

§77

Xxxxxxx situace

Řešení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rostlinolékařských xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.54) Xx zabezpečení xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx odborné složky Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 25 xxxxxxxx (EU) 2016/2031 x zveřejněné xxxxxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 245/2011 Sb.

§79

Xxxxxxx nákladů za xxxxxxxxx odborné xxxxx

(1) Xxxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x rámci xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx organismů,

d) xxxxxxxxx dovozní rostlinolékařské xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx šetření xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx osvědčení a xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vývozem xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx přípravků, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx živé xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx specifický xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx k provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, x výjimkou bioagens,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dřevěného xxxxxxxxx materiálu, dřeva xxxx xxxxxx předmětů xxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx referenční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vznikly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Náhrada xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, na které xx vztahuje xxxxxxxx (XX) 2017/625, se xxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zkoušky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx zkoušení xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxxx zařazen xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zkoušení xx období nejdéle 2 xxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxx xx dodatečnou xxxxxxxx xxxxx xx. 79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/625. O náhradě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx a vybírá xx Ústav.

XXXXX VII

PŘESTUPKY

Díl 1

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§79x

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx pomocný xxxxxxxxxx, xxxxx použití xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 10, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §86 odst. 6.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxx nařízení (XX) 2017/625 xxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie přijatých xx jejich xxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx x §79b xx 79d.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

§79b

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, zpracovává anebo xxxxx xx trh xxxxxxxx, xxxxxxxxx produkty xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx užívá z xxxxxx právního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 1,

x) xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx při xxxxxx rostliny, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktu xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kontrole xxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §28 xxxx. 1,

x) v rozporu x §46d xxxxxx xx xxxxx země xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31b odst. 2, xxxx

x) jako xxxxxxxx xxxxxxx nebo objektu x xxxxx, x xxxx xx nařízeno xxxxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 30 000 Xx.

§79c

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) používá xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx na xxx,

x) x rozporu s §35 xxxx. 5 xxxxx xx xxx xxxx používá xxxxxxxxx xx zrušení povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta,

c) xxxxxxx přípravek x xxxxxxx s xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx,

2. uvedenými x §49 odst. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydaným x provedení §49 xxxx. 2, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx přípravku na xxx,

x) aplikuje xxxxxxxxx x xxxxxxx x §51 xx 52b,

e) xxx xxx profesní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebného podle xxxxxx zákona, nebo

f) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím uvádění xxxxxxxxx na xxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 40&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b), xxxx. x) bodu 2 x xxxx. x) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xx 2 let.

§79x

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx, xxxxxxx, doveze, přemístí, xxxx, množí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx produkt xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) 2016/2031 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

x) nedodrží xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx §75 xxxx 76, nebo

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx materiál, xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx opraví xxxxxxx obalový materiál x xxxxxxx s §68 xxxx. 5 xxxx 6 nebo xxxxxxxxx (XX) 2016/2031.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

Díl 2

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§79x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxxxxxxxxx uživatel

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §5 odst. 3,

2. xxxxxxxxxx Ústavu údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx x rozšíření povolení xx xxxxxxxxx použití, xxxx xxxxxxx pomocný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx neoznámí xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §31 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x §31 xxxx. 4,

d) označuje xxxxxxxxx x rozporu x §31 xxxx. 5 xxxx 6,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 10,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxx. 6,

g) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomocného xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxx, xxxxx §55,

h) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §57 odst. 2,

x) použije xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx x xxxxxxx x §61,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků omezující xxxxxxxxx xxxx přípravků x rozporu s §62,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §6365,

x) označí dřevěný xxxxxxx xxxxxxxx, dřevo xxxx xxxx předmět xxxx xxxxxx dřevěný xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §68 xxxx. 5 xxxx 6 xxxx nařízením (XX) 2016/2031, xxxx

x) xxx pořádání základního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx §86 xxxx. 1, §86a xxxx. 1 xxxx 2 xxxx §86b xxxx. 2 xxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 nebo xxxxxxxx (XX) 2017/625 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx x §79f79h.

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 750 000 Xx.

§79x

(1) Právnická xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx xxxxx, která xxxxxxx, vyrábí, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx rostliny, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx je xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1,

x) xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1,

c) v xxxxxxx x §46d xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 3 a xx. 33 xxxx. 1 nařízení (XX) 2016/2031,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

x) neinformuje xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nařízení (XX) 2016/2031,

x) xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x čl. 65 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxx xxxxxxxxx registrace x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

x) nezavede xxxxxxx nebo postupy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2016/2031 xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

i) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 nebo přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx přijatých na xxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 79 xx 95 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zásilku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/625,

x) nevyplní pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doklad xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2017/625,

m) nepostupuje xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §28 x čl. 100 x 101 nařízení (XX) 2016/2031,

x) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení v xxxxxxx x nařízením (XX) 2016/2031, nebo

o) xxxx vlastník xxxxxxx xxxx objektu x xxxxx, x němž xx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nemovitosti xxxxx x xxxxxx právního xxxxxx, xxxxxxxxxx informace xxxxx §76 xxxx. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§79g

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx není x České xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xx xxx, x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků na xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) neprovádí xxxxxx xxxx zkoušky x přípravky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx,

x) uvádí na xxx nebo xxxxxxx xxxxxx látky x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xx xxx,

x) xxxxx na trh xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §31a xxxx. 1 xxxx 2,

x) přebaluje xxxxxxxxx x rozporu x §31b,

x) xxxxxxxx x xxxxxx lhůtě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x trhu xxxxx §35 odst. 5,

i) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §35 xxxx. 6,

x) x xxxxxxx x §40 odst. 2 xxxxxxxxxx Xxxxxx přípravek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx přípravky v xxxxxxx s §51 xx 52b,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §49 xxxx. 7,

x) xxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x §46b,

x) x xxxxxxx x §47 xxxxx xx xxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §49 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx xx xxx,

x) nezabezpečí xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro nakládání x přípravky potřebného xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx držitel xxxxxxxx x souběžnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh v Xxxxx xxxxxxxxx podle §53 odst. 3,

s) xxxxxxxx nebo vyrobí xxxxxxxxx určený x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x §59 xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx přípravek nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx uvedení xx xxx v xxxxxxx x §60 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o jejich xxxxxxx neuvede xxxxx xxxxx §60 xxxx. 3,

x) nesplní opatření xxxxxxx Ústavem xxxxx §75,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxx xxxxxx záznamů o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §46.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), k), x) x x) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx činnosti xx 2 let.

§79x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx, xxxxxxx, doveze, xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx vypustí škodlivý xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, rostlinný xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) 2016/2031 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx přijatými na xxxx základě,

b) nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §76, xxxx

x) jako provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx kontejner určený x odkládání xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx bezpečně xxxxxxxxxxxx xxx dohledem Xxxxxx podle §25 xxxx. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 6&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxx 3

§79i

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx Xxxxx nebo xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §73 odst. 2.

(2) Pokutu xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

HLAVA XXXX

§80

§80 (xxxxx XXXX) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

HLAVA IX

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST X VÝKONU XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§81

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx lze xxx xxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx diagnostiky, x xxxxxxxxxxx informací xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx životního xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů.

(2) Prováděním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §84 x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) 2017/625.

(3) X xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařských xxxxxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Pověření xxxxxx Xxxxx xx žádost xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx x xxx xxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx pověřená osoba xxxxxxxx splňovat xxxxx xxxx více požadavků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(6) Pokud pověřená xxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 vykonávat, xxxxxx pověření k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx správy

§82

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx x dřevařství xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x

x) výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x), §6 xxxx. 1, §13 xxxx. 3, §14 xxxx. 2, §21, §26 xxxx. 1, §28 odst. 1 x 6 a §29 xxxx. 2,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) a g), xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx metod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx x ošetřování dřevěného xxxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxx jiných předmětů, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rostlinolékařského xxxxxx xxxxx písmene x),

xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x současně kvalifikaci xxxxxxxx x odstavci 3.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx, xxxxx xxxx získáno xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx rostlinolékařství xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx poskytovala xxxxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Zemědělství, Xxxxxxxxx a dřevařství xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oblastí xxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rostlin,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx vzdělání Rostlinolékařství xxxx Xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx střední vzdělání x maturitní zkouškou x xxxxx vzdělání Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 2 xxxx v xxxxx rostlinolékařství, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx99).

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx představeného x Ústavu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Státní xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků61).

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx62) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx studia xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. a), xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxx63).

(7) Obsah x xxxxxx xxxxxxxx poskytovaných x xxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) musí

a) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx správě, x x xxxxx xxxxxx být xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, a

b) xxx v xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxxx xxxxx §86b xxxx. 3 xxxx. x).

(8) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx osoby pověřené Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

§83

(1) Služební xxxxx xxxx x služebního xxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou x xxxxxxx xx služební xxxxx xx dobu xxxxxxx osobu, nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost podle §82 xxxx. 3. Xxxx určitá se xxxxxxx x xxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx x oznámení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 3 let.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx ke xxxxxx xxxx vzdělávání podle §82 odst. 3, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx skončí dnem xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx státní zaměstnanec xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 jiným xxx řádným způsobem.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti podle §82 odst. 3 xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx

x) xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xx zařazení na xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xx dobu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx dosavadní xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo na xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxx xxxx xxxxxxx x oznámení x vyhlášení výběrového xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx v délce xxxx, na kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo v xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx odborná škola, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osoba99) je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxx studia xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§84

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §82 xxxxxxx.

(2) Xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Ústavu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx činnost, x jejímuž provádění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace63). Xxx xxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxx XXXX xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx63).

§85

Odborná způsobilost xxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx bezpečného xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzické osoby xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s ní xxxxxxxxxxxxx poruchami xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravků, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx platného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 3 a

a) xxxxxxx xxxxxxxx odborné kvalifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 xxxx. x) až c) xxxx x) nebo §82 odst. 3 xxxx. a) xxxx §82 xxxx. 6, xxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 xxxx. d) x x) a xxxx nejméně tříletou xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx12) x oboru xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xx xxxxxxxxxxxxx poruchami xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

Xxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx

§86

(1) Xxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přípravky pod xxxxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx držitelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x platností xx xxxx 3 xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doplňujícího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx 3 let. Za xxxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxxx xx považuje xxx xxxxx x xxxxxx 3 let xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx absolvovala zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxx xxxx, sloužící x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx, x to xxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx kurz absolvovala. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx 2 xxxx xx absolvování xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit Xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přípravky, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxx. Držitel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx podle §82 xxxx. 3 písm. x) xx x) xxxx §82 xxxx. 6, xxxx absolvuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vydává x platností na xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 5 let xx xxxx uplynutí xxxxxxxxx dosavadního osvědčení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokladu o xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx před xxxxxx xxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx osoba x xxxxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou nebo xxxxxx na xxxxxx xxxxx, x to x oborech stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxx, xxxxx x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) poskytuje poradenství x oblasti xxxxxxx xxxxxxx xxxx škodlivými xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx základní kurzy x xxxxxxx osvědčení xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx stupně, xxxxxxxxxx xxxxxxx k prodloužení xxxxxxxxx druhého a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx znalostí xxx xxxxxxxx přípravků xxxxx §86 odst. 1,

xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx třetího xxxxxx, xxxx xxxx tyto xxxxxxxx vykonávat prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx třetího xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prvního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx stupně x platností xx xxxx 5 xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x úspěšně xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se považuje xxx osoba x xxxxxx 5 let xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rostlinolékaře xxxxx §82 odst. 3 xxxx. a) xx x) xxxx §82 odst. 6.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx data xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx v posledních 12 měsících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3. Xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doplňující xxxxxxx; xxxx vzdělávací xxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx x dokladem x xxxxxxxxxxx školení.

(5) Xxxxxxxx-xx platnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x absolvování xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx získat xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx základního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

(6) Jestliže xxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxxx x přípravky, xx xxxx osoba povinna xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx nabylo xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxx činnosti rozhodl, xx xxxxxxx x xxxxx uložení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

(7) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, může po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zažádat Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(8) Xx odborně xxxxxxxxxx xxxxx xxx nakládání x přípravky xxxx xxx jinou činnost, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx získala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o uznávání xxxxxxx kvalifikace oprávněno xxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx akutně xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsmi podle xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx100).

(10) Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx a zemědělských xxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace v xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx101).

(11) Xxx nakládání x xxxxxxxxx klasifikovanými xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx toxické za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x potravinářských x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx osoba xxx způsobilost xxx xxxxxxxxx x chemickými xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx klasifikovanými jako xxxxxxx x vysoce xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozech102).

§86a

(1) Základní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxxx ministerstvem. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytují Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) název xxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prvního xxxxxx,

x) xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, které provádělo xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx prvního xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvního xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje dohled xxx touto osobou xxx nakládání s xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, doplňujících xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx oprávněn pouze xxxxxxx xxxxxxxx; odborným xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxxxx §86 xxxx. 3 x

x) splňuje podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 3 písm. a) xx x) xxxx x) nebo §82 xxxx. 6, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x oblasti vzdělávání Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, které xxxx xxxxxxx studiem xx vysoké škole xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx xxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxxx, x nejméně pětiletou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx žádostí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobou pověřenou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx základních xxxxx x doplňujících školení, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis,

c) xxxxx x rozsah základních xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

d) xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení poruší xxxxxxxx xxx pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx vzdělávacích zařízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, která obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověření x xxxxx odnětí pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§86x

(1) Ústav

a) xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví23a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x vyhlašuje xxxxxxx xxx jejich xxxxxx, x xx xxxxxxx 6 měsíců xxxxx dnem jejich xxxxxx,

x) vede xxxxxxxx x osvědčeních x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení druhého x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxx základního xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx stupně x doplňujícího xxxxxxx xxx vydání nového xxxxxxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, středoškolského nebo xxxxxxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 3 let xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně,

c) xxxxx x xxxxxx základního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx třetího xxxxxx, obsah a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx základních xxxxx x xxxxxxxxxxxx školení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx organizovaného xxxxxxxxxxxxxxx x

x) obsah x rozsah kurzu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§87

Obsah x vedení xxxxxxxxx x xxxxxxxx registrů Xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx Xxxxx údaje stanovené x xx. 67 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xx. 68 xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedená Ústavem xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx kontrol xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Evidence obsahuje xxxx xxxxx:

x) jméno x xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx to xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx profesionálního xxxxxxxx pro aplikaci xxxxxxxxx pořízené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhovělo xxxxxxxxxx či xxxxxxx,

x) xxxxxxx zjištěných xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování xxxxxx xxxxx §65 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení fyzické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresu provozovny,

c) xxx provozovny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) specializaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování x

x) xxxxx x kontaktní xxxxx, a to xxxxx x příjmení, xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxxxxxx číslo.

(4) X xxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxx Xxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxx §12,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxx §68 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx přidělený Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx či xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxx vydání, popřípadě xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxx §68 xxxx. 1.

(5) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx x třetího xxxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořadové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zkoušky,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx,

x) název vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx doplňující školení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx třetího xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu nakládání x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s přípravky x datum ukončení xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx provozovatele, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(6) Xxxxxx registry x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx správcem xx Xxxxx, který xx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§88

Zmocnění

(1) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §6 xxxx. 1, §13 xxxx. 3, §28 odst. 2 x 4 x §29 xxxx. 3,

x) o ošetřování xxxx označování dřevěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provedení §68,

c) x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx §61 xxxx. 7, §62 xxxx. 1 a 3 x §64 odst. 4,

x) x xxxxxxx xxxx, xxxxx, vodních xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx §51 odst. 4 a 7,

e) x provedení §5 x §79 xxxx. 3.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. g).

(3) Ministerstvo xxxx xx spolupráci x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx §31a xxxx. 3, §34 xxxx. 3, §43 xxxx. 1, §45 xxxx. 13, §46b xxxx. 3, §46c odst. 2, §49 xxxx. 1 x 6, §54a xxxx. 1, §55 x §60 odst. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx x provedení §86b xxxx. 3.

§89

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

a) lze xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx registraci, xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008; xxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx orgán Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezařazení xxxxxx látky obsažené x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx souladu s xxxxx rozhodnutím, popřípadě xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx před uvedeným xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxx podnikání i xx xxxx uvedeném xxx xxxxxxxx a), xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxx přípravku xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x registraci xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za žádosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(3) Osoby registrované xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rostlinolékařskou správou x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Opatření xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se považují xx mimořádná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx organismů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x nimi xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účely, xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x neukončená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(6) Pověření xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx zkoušení xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005.

(7) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §83 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 xxx. Zaměstnanci, xxxxx x xxxxxx xxxx zastávají specializovanou xxxx vedoucí funkci xx xxxx xxxxxx xxx 5 xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X. xxxxxx xx 3 xxx x atestační xxxxxxx XX. stupně do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Do xxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxx služebního xxxxxx52) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx některých souvisejících xxxxxx.

2. Zákon x. 314/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 409/2000 Xx.

3. Xxxxx x. 79/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 147/1996 Xx., o rostlinolékařské xxxx x změnách xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x. 409/2000 Xx.

§91

X xxxxxx č. 409/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx část první xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxx

§92

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., zákona č. 138/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxx č. 132/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §5x xx vkládá xxxx §5x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 26a) xxx:

"§5x

Xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přípravky xx ochranu rostlin xxxx dovážené xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.26x)

(2) Xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxx stanovenými v xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx.

26x) Zákon x. 326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx péči a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §7 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26x) xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou působnosti xxxxx xxxxxxx x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§93

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Sb., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Xx., xxxxxx č. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., zákona x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona č. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Sb., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx č. 362/2000 Xx., zákona č. 409/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Sb., zákona x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx č. 119/2002 Xx., zákona x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., zákona x. 354/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Xx. x xxxxxx č. 167/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxx x. 2 Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx 214: Xxxxxxx, u xxxxx živnosti Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5 x 6 xxxxxx x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Odborná xxxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 1 zákona x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx".

2. X xxxxxxx č. 2 Xxxxxx živnosti, xx xxxxxxx 214: Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Ošetřování rostlin, xxxxxxxxxxx produktů, objektů x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu rostlin xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 x 6 xxxxxx x. 147/1996 Sb., x rostlinolékařské péči x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", nahrazují xxxxx "Odborná xxxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 zákona x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

3. V xxxxxxx x. 2 Xxxxxx živnosti, xx xxxxxxx 214: Ostatní, x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, desinsekce x deratizace v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx rostlinolékařské péče xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin".

4. X xxxxxxx x. 3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx 314: Xxxxxxx, u oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin xx xxxxx "Xxxxxxx způsobilost xxxxx §6 xxxx. 1 písm. c) xxxxxx x. 147/1996 Xx., x rostlinolékařské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 zákona x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x slova "§36 xxxx. 4 zákona x. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§66 xxxx. 3 xxxxxx č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§94

X zákoně x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx část patnáctá xxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§95

X xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx osmdesátá xxxxx zrušuje.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

§96

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Sb. x xxxxxx x. 362/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §44x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx 5, který xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 35g) xxx:

"5. získali vysokoškolské xxxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ochrana xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,35x)

35x) §82 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 35x) a 35h) xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx čarou x. 35x) x 35x), x xx xxxxxx odkazů xx xxxxxxxx xxx čarou.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§97

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení §14 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2005, x xxxxxxxxxx §86, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006.

Xxxxxxxx x. r.

Klaus x. r.

Špidla x. x.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoře xxxxxx xxxxx zákona x. 326/2004 Sb., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxx 30. června 2012.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Sb., xx znění účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Správní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 245/2011 Sb. x xxxxxxxxx do 1.9.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx správou xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Xx., o rostlinolékařské xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Těmto xxxxxx x osobám xx xxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 2 x 5 xxxxxx x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 2013 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

2. Xx 31. xxxxxxxx 2012 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 326/2004 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 199/2012 Xx. x xxxxxxxxx do 1.7.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx správa xx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx správní xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx jednotka xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx správou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx rostlinolékařská xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx republiky z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na Ústřední xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Práva x povinnosti České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx kontrolní a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx prostředky xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělského. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervního xxxxx a jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxx a xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx vykonávala a xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 279/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§68 xxxx. 3) xx x zapsání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§69 xxxx. 2) xxxxxx podle xxxxxx x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx platná xx 31. xxxxxxxx 2018.

2. Xxxxx prostředky registrované xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Přípravky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvádět xx xxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není registrovaným xxxxxxxxxxxxx, xx 30. xxxxxx 2018.

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané xx 30. xxxxxx 2018 xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není registrovaným xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx, které xxxx uvedeny xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přemístění xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámeno přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podmínky uvedené x §31a odst. 2 xxxxxx č. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, zapsané xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx v úředním xxxxxxxx Xxxxxx pod xxxxxxxxxxxx číslem xxxxx §12 xxxxxx x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx §16 zákona x. 219/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx považují xx osoby xxxxxxxxxxxx x souladu s xx. 66 odst. 4 xxxxxxxx (EU) 2016/2031 x xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xx xxxxx "XX-xxxxxxxxx registrační xxxxx xxxxx". Xxxx xxxxx xx považují za xxxxx oprávněné k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pasů, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx disponují znalostmi xxxxx xx. 89 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (EU) 2016/2031.

2. Oprávnění k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 zákona x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v platnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 zákona x. 326/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx znalostmi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 87 xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

3. Xxxxxxx místa xxxxx §25 odst. 1 xxxxxx x. 326/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x v xxxxxxx x xx. 59 xxxxxxxx (EU) 2017/625, xxxxx Ústavem xxxxxx rozhodnuto o xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx schválená xxxxx §25a xxxxxx x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx považují xx xxxxx schválená xxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx x xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §25a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx x o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení podle §68 odst. 3 xxxxxx č. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, mohou xxxxxxxxx xx provádět xxxxxx xxxxxxxxx obalového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx rejstříku xxxxxxx ošetřeného dřevěného xxxxxxxxx materiálu xxxxx §69 odst. 2 xxxxxx č. 326/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obalového materiálu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx používat dřevo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx provozovatele.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxxx v xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §82 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx odborně xxxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxx x §82 xxxx. 2 xxxxxx č. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 4 let nebo xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx představeného x útvaru, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo se xxxxxx do xxxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 369/2019 Xx. x účinností xx 15.1.2020

Informace

Právní předpis č. 326/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.5.2004, x xxxxxxxx ustanovení §14 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2005, a xxxxxxxxxx §86, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1.1.2006.

Xx znění tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

131/2006 Sb., kterým xx mění zákon x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 229/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

189/2008 Xx., kterým se xxxx zákon č. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

249/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2008

227/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

229/2009 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.5.2009 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §124 odst. 1 xxxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.8.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

291/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 252/97 Xx., x zemědělství, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

490/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx, kterým se xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx uvádění xxxxxxx xx trh

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

102/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 15.4.2010

245/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., o rostlinolékařské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

18/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

199/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 321/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012 s výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013 x 1.1.2014

503/2012 Xx., x Státním pozemkovém xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

279/2013 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 147/2002 Xx., x Ústředním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

243/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

299/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

369/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 15.1.2020 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 14.12.2020

36/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

364/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

273/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/128/ES xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 652/2014.

1a) Článek 18 xxxx. 2 směrnice Xxxx 2000/29/ES ze xxx 8. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlinám xxxx rostlinným xxxxxxxxx xx Společenství x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 2002/89/ES xx xxx 28. xxxxxxxxx 2002, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2000/29/XX x xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx zavlékání organismů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 952/2013, xxxxxx xx stanoví celní xxxxx Unie.

Úmluva o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zeměmi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společenstvím, v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 179/1996 Sb.

3) Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx 2. května 1992, xx xxxxx xxxxxxxxx podepsaného x Xxxxxxx 7. xxxxxx 1993.
4) Příloha X xx Xxxxxxxx 91/414/EHS.
4a) Xxxxxx 340x xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2454/93 xx xxx 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
4x) Xxxxxx 4 xxx 15 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.

4x) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 952/2013, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx.
4d) Úmluva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx volného xxxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pod č. 179/1996 Sb.
4e) Xxxxx č. 120/2002 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinných látek xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 186/2004 Xx.
5) Xxxxx č. 307/2000 Sb., x zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 128/2003 Sb.
6) Xxxxx č. 219/2003 Sb., x uvádění xx xxxxx xxxxx x sadby xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oběhu xxxxx x sadby).
7) Xxxxx č. 149/2003 Sb., x uvádění xx oběhu reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx významných xxxxx x umělých xxxxxxxx, xxxxxxxx k obnově xxxx a x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních xxxxxx).
8) Xxxxxx 18 xxxxxxxx Xxxx 2000/29/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxx organismů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rostlinným xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x proti jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
9) Rozhodnutí Xxxx 2004/597/ES xx xxx 19. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx úmluvě x ochraně rostlin xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx 12/97 x 29. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (XXX) x xxxxxxxxx 1997.
10) Xxxxxx 19 xxxxxxxx Rady 2000/29/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organismů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxxx 4 xxx 16 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
14) Xxxxx č. 13/1993 Sb.
15) Xxxxxx 166 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
15a) Xxxxxx 166 x násl. xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
15b) Článek 182 x xxxx. xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
15x) Xxxxxx 91 x násl. a xxxxxx 163 x xxxx. xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92.
15x) Xxxxxx 98 x xxxx. xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
15e) Nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92.
16) Zákon č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17a) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx.
17x) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1756/2004 ze xxx 11. xxxxx 1994, xxxxxx xx xxxxxxx podrobné podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxx xxxxxxx rostlinolékařských xxxxxxx x některých xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx B xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxx 2000/29/XX.
17c) Článek 15 xxxx. 2 druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady 2000/29/ES.
18) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxx 1982, vyhlášená xxx x. 55/1992 Xx.
19) Xxxxxx 130 x xxxx. xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
20) Xxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx regulováním xxxxxxx s xxxx x xxxxxxx opatřeních x ochraně xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx).
21) §139 xxxx. 8 xxxxxx x. 13/1993 Xx.
22) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 690/2008 ze xxx 4. července 2008, xxxxxx se xxxxxxxx chráněné xxxx xx Společenství, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
22a) Xxxxx č. 356/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 186/2004 Sb.
23) Xx. 43 Smlouvy x xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.
23x) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
23b) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 71/1967 Sb.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx.
26) Xxxxxxxxx §17 x násl. xxxxxxxxxx zákoníku.
27) Xxxxx č. 356/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
28) Zákon č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28x) §2 xxxx. x) xxx 1 zákona x. 477/2001 Xx., o xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Xx.
28x) §2 xxxx. x) bod 2 xxxxxx x. 477/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 94/2004 Xx.
28x) §2 xxxx. a) bod 3 zákona x. 477/2001 Xx., xx xxxxx zákona č. 94/2004 Sb.
29) Xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Sb.
30) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx).
31) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 130/2002 Xx.
32) Xxxxx č. 78/2004 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx x genetickými xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx proti týrání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
35) Vyhláška č. 191/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stavby xxx xxxxxxxxxxx.
35x) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 356/2003 Sb.
37) §44a xxxxxx č. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 120/2002 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxxx xxxxx xx xxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39) Zákon č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxxxxxx §3 zákona x. 102/2001 Xx.
43) §26 xxxxxx č. 455/1991 Xx.
44) Xxxxx č. 455/1991 Sb.
45) §50 xxxxxx č. 455/1991 Xx.
46) Xxxxx č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb.
48) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.
49) Xxxxxxxx Rady 69/464/EHS ze xxx 8. prosince 1969 x ochraně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 69/465/EHS xx dne 8. prosince 1969 x ochraně proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 69/466/EHS xx xxx 8. prosince 1969 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 74/647/EHS xx xxx 9. xxxxxxxx 1974 x xxxxxxx proti xxxxxxxx škodícím na xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 93/85/EHS xx xxx 4. xxxxx 1985 x xxxxxxx xxxxx bakteriální xxxxxxxxxxxxxx bramboru.
Směrnice Xxxx 98/57/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Smith) Xxxxxxxx et xx.
50) §38 xxxx. 1 xxxxxx x. 147/1996 Xx., x rostlinolékařské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
51) Zákon č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 218/2002 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx).
52a) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
52x) §12a xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a tabákových xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 115/1995 Sb., x vinohradnictví x xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 61/1997 Sb., o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx č. 102/2001 Sb., x obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx).
52x) §2i xxxxxx č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 441/2005 Sb. x xxxxxx x. 291/2009 Sb.
52x) §4c x 4e xxxxxx x. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 291/2009 Xx.
52x) Xx. 48 xxxxxxxx Komise (XX) č. 796/2004 xx dne 21. xxxxx 2004, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 1782/2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx podpor x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podpor xxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx znění.
Čl. 19 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1975/2006 xx xxx 7. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) č. 1698/2005, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
53) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a dozor xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.
53x) Čl. 20 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 765/2008 xx dne 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dozor xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxx xx zrušuje nařízení (XXX) x. 339/93.
53x) Xx. 22 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 765/2008.
53x) Nařízení xxxxx č. 396/2004 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
54) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 320/2002 Xx.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
Xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
55) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Zákon č. 337/1992 Sb., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxxx 21 xxxxxxxx Xxxx 2000/29/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx.
58) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
59) §44 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx. x xxxxxx č. 147/2001 Xx.
60) §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
61) §21 xx 26 xxxxxx x. 312/2002 Sb., x úřednících územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
62) §89 x 90 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
63) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §44b xxxxxx č. 258/2000 Xx.
66) §58 xxxxxx x. 258/2000 Xx.
67) Xxxxx č. 258/2000 Sb.

67) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. října 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh x o xxxxxxx xxxxxxx Rady 79/117/XXX x 91/414/EHS, v xxxxxxx xxxxx.

68) Článek 1 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2000/29/ES ze xxx 8. xxxxxx 2000 o ochranných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Společenství x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

69) Xxxxxxxxx xx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx x xxxxxxx přípravků xx ochranu xxxxxxx xx xxx a x zrušení xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX , xx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2031 xx xxx 26. října 2016 o ochranných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 228/2013, (XX) č. 652/2014 x (XX) č. 1143/2014 x o xxxxxxx xxxxxxx Rady 69/464/XXX, 74/647/XXX, 93/85/XXX, 98/57/XX, 2000/29/XX, 2006/91/ES x 2007/33/XX, x xxxxxxx znění, xx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 xx xxx 15. března 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činnostech prováděných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravinového x xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx, zdraví rostlin x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 999/2001, (XX) č. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 a (XX) 2016/2031, nařízení Xxxx (XX) č. 1/2005 a (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Rady 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/ES, 2008/119/XX x 2008/120/ES x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, směrnic Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/XX a 97/78/XX x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

70) Xxxxxxxx Xxxx 2009/143/ES ze xxx 26. xxxxxxxxx 2009, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2000/29/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
71) Článek 6 xxxxxxxx Rady 2000/29/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
72) Čl. 29 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX a 91/414/XXX.
73) Čl. 46 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx dne 21. října 2009 x uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS a 91/414/XXX.
74) Čl. 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1107/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx přípravků xx ochranu xxxxxxx xx xxx x x zrušení xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS x 91/414/XXX.
75) Čl. 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 xx dne 21. října 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a x xxxxxxx směrnic Xxxx 79/117/XXX a 91/414/XXX.
76) Kapitola XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1107/2009.
77) Xx. 2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx trh x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.
78) Zákon č. 282/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x její působnosti x xxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
79) Čl. 3 xxxx. 14 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1107/2009.
80) §271 xxxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Směrnice Xxxx 2000/29/ES, x xxxxxxx xxxxx.
82) Xxxxxxx X xxxx 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx látek x směsí, x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX a 1999/45/XX a x xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.
83) Xxxxxxx x. XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/128/ES.
84) §6 xxxxxx č. 46/2000 Xx., o xxxxxxx x povinnostech xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxxxx zákon).
85) §74 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 225/2006 Xx.
86) Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
88) Čl. 67 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009.
89) §26 xxxxxx x. 455/1991 Xx.
90) §50 xxxxxx č. 455/1991 Xx.
91) §27 xxxx. 3 zákona x. 455/1991 Sb.

92) Zákon č. 255/2012 Sb., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).

93) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1272/2008 ze xxx 16. prosince 2008 o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/ES a x xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006, x platném xxxxx.

94) Například xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx č. 268/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 547/2011 ze xxx 8. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1107/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx označování xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

96) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb.

97) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. prosince 2008 o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x směsí, x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006.

98) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 o registraci, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 1999/45/XX a x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 793/93, nařízení Xxxxxx (XX) x. 1488/94, xxxxxxxx Xxxx 76/769/XXX x směrnic Komise 91/155/XXX, 93/67/EHS, 93/105/XX x 2000/21/XX.

99) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100) §44a xxxx. 8 a §44b xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

101) §58 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.

102) §58 xxxx. 1 až 3 xxxxxx č. 258/2000 Xx.

103) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/2031 ze xxx 26. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 228/2013, (XX) č. 652/2014 x (EU) x. 1143/2014 x x xxxxxxx směrnic Rady 69/464/XXX, 74/647/EHS, 93/85/XXX, 98/57/XX, 2000/29/XX, 2006/91/ES x 2007/33/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x přípravků xx xxxxxxx rostlin, o xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 999/2001, (XX) č. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) č. 1151/2012, (XX) č. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 x (ES) x. 1099/2009 a xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/ES, 2008/119/XX x 2008/120/ES x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/EHS, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/XX a 97/78/XX x rozhodnutí Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx o xxxxxxxx kontrolách).

104) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a některých xxxxxxxxx xxxxx.

104) §13a xxxx. 2 písm. x), §13a xxxx. 4, §13b xxxx. 2 x §13d xxxx. 3 zákona x. 114/1992 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.