Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - OCHRANA ROSTLIN A ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ PROTI ŠKODLIVÝM ORGANISMŮM A PORUCHÁM ROSTLIN

Základní povinnosti fyzických a právnických osob §3

Monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů §4

Kalamitní práh a kalamitní stav škodlivého organismu §4a

Integrovaná ochrana rostlin §5

Průzkum výskytu škodlivých organismů před založením porostu rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu §6 §6a

HLAVA III - OPATŘENÍ PROTI ZAVLÉKÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ §7

Povolení dovozu, přemísťování, držení a množení škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem jejich použití k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění §8 §9 §10 §11

Uvádění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na trh

Registrace profesionálních provozovatelů §12

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů §13

Rostlinolékařské pasy vyžadované pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Evropské unie §14 §15

Plány řízení rizik §16 §17 §18 §19 §20

Dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí

Obecná ustanovení §21 §22 §23 §24

Stanoviště hraniční kontroly §25

Postup při schvalování míst pro provádění kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilky nebo partie §25a §25b

Naložení se zásilkou nebo partií po provedení dovozní rostlinolékařské kontroly §26 §27

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů §28

Předvývozní osvědčení §29

Karanténní stanice a izolační zařízení §30

HLAVA IV - PŘÍPRAVKY A POMOCNÉ PROSTŘEDKY

Přípravky

Základní ustanovení §31

Etiketa přípravku §31a

Přebalování přípravků §31b

Žádost o povolení §32

Řízení o povolení §33

Rozhodnutí o povolení §34

Změna a zrušení povolení §35

Posouzení rovnocennosti účinné látky §36

Účinné látky, safenery, synergenty a formulační přísady §36a

Rozšíření povolení na menšinová použití §37

Mimořádné stavy při ochraně rostlin §37a

Vzájemné uznávání povolení §38

Převod povolení §38a

Jiná opatření §38b §38c §39

Programy zkoušení přípravků a pomocných prostředků §40 §41 §42

Kontrola přípravků a pomocných prostředků §43 §44

Rozhodnutí o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek s přípravky nebo pomocnými prostředky §45

Nakládání s přípravky

Skladování přípravků nebo pomocných prostředků §46

Registrace distributorů přípravků pro profesionální uživatele §46a

Uvádění přípravků a pomocných prostředků na trh §46b

Správná distribuční praxe §46c

Dovoz přípravků §46d §47 §48

Národní akční plán §48a §49 §50

Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků §51

Letecká aplikace přípravků §52

Zvláštní opatření na ochranu vodního prostředí a pitné vody §52a

Omezení použití přípravků nebo rizika použití přípravků v určitých oblastech §52b

Souběžný obchod §53

Pomocné prostředky §54 §54a §54b §54c §54d §55 §56 §57 §58

Výroba a přemisťování přípravku určeného k použití v jiném členském státě nebo třetí zemi §59

Vedení záznamů a informací o uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh a jejich používání §60

Úložiště dat §60a

HLAVA V - MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN

Zařízení pro aplikaci přípravků §61

Zařízení pro aplikaci přípravků omezující nežádoucí úlet přípravků §62

Evidence profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků §63

Kontrolní testování §64

Provozovatel kontrolního testování §65 §66 §67

Ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům §68 §69 §69a

HLAVA VI - STÁTNÍ SPRÁVA VE VĚCECH ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE

Díl 1 - Orgány rostlinolékařské péče

Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče §70

Ministerstvo §71

Ústav §72

Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností §73

Celní úřad §73a

Rostlinolékařský dozor §74

Díl 2 - Opatření

Úřední opatření §75

Mimořádná rostlinolékařská opatření §76 §76a

Krizové situace §77 §78

Náhrada nákladů za provedené odborné úkony §79

HLAVA VII - PŘESTUPKY

Díl 1 - Přestupky fyzických osob §79a §79b §79c §79d

Díl 2 - Přestupky právnických a podnikajicích fyzických osob §79e §79f §79g §79h

Díl 3 - Společná ustanovení k přestupkům §79i

HLAVA VIII §80

HLAVA IX - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST K VÝKONU ODBORNÉ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ČINNOSTI A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY

Pověřování k provádění odborných rostlinolékařských činností §81

Odborná způsobilost při výkonu státní správy §82 §83

Odborná způsobilost osob pověřených ministerstvem nebo Ústavem §84

Odborná způsobilost pro poradenství v oblasti ochrany před škodlivými organismy a v oblasti bezpečného používání přípravků §85

Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky §86 §86a §86b

HLAVA X - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obsah a vedení rejstříků a úředních registrů Ústavu §87

Zmocnění §88

Přechodná ustanovení §89

Zrušovací ustanovení §90

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 409/2000 Sb. §91

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o regulaci reklamy §92

ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona §93

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců §94

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů §95

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví §96

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §97

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 245/2011 Sb. - Čl. II

č. 199/2012 Sb. - Čl. II

č. 279/2013 Sb. - Čl. III

č. 299/2017 Sb. - Čl. II

č. 369/2019 Sb. - Čl. II

č. 273/2022 Sb. - Čl. II, Čl. III

Nález Ústavního soudu - č. 229/2009 Sb.

INFORMACE

326

ZÁKON

ze xxx 29. xxxxx 2004

x rostlinolékařské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx67), 103) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) ochrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx České xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx rozšiřování xx xxxxx České republiky x proti zavlékání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x třetích xxxx,

x) podmínky xxxxxxx xx xxx, používání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxx xx xxx x kontroly xxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx a kontrolního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků.

(2) Xxxxx xxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče, xxxxxxxx xxxxxx x výkon xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkonu odborných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, náhradu xxxxxxx za provedené xxxxxxx xxxxx x xxxxxx za porušování xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organismy xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/2031 xx dne 26. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organismům xxxxxxx, x změně nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 228/2013, (EU) x. 652/2014 x (XX) x. 1143/2014 x x xxxxxxx směrnic Xxxx 69/464/XXX, 74/647/XXX, 93/85/XXX, 98/57/XX, 2000/29/XX, 2006/91/XX x 2007/33/ES, x xxxxxxx znění, (xxxx xxx "xxxxxxxx (XX) 2016/2031") x xxxxxxxxxxxxx rostliny, které xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rostliny, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx předměty xx xxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/2031,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx rostlinách xxxx xxxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x chemickými xxxxxxx,

x) integrovanou ochranou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx dostupných xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přirozené xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx organismy a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx proces xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx území xx stanoveném xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismu xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx populace,

g) xxxxxx škodlivosti hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na pozemku xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx negativní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx snížení výnosu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx produktů,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxx kvality xxxxxxx xxxx rostlinných xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx většího rozsahu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lidí xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejností xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx79) zejména veřejné xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nechemickými xxxxxxxx alternativní xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx škodlivými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxx pro aplikaci xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxx, xxxx xxxx zejména xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x čisticí xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sama xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxxxx xxxxxxxx,2)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx zemědělství, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx výrobním xxxxx x postupu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx šarže xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rámci svého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenství x xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxx používání xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a zařízení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dřevěného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dřeva nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx fyzická xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat poradenství x oblasti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx bezpečného používání xxxxxxxxx, uvádět xx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx použití a xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x získání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §86,

x) osvědčením xxxxxxx stupně doklad xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx může x xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x přípravky x xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxx vyhrazeny xxx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx prvního xxxxxx xxxxxx osvědčující, xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxx nakládání s xxxxxxxxx.

(3) Základními pojmy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxxxx Evropské unie69).

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX ŠKODLIVÝM XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pěstuje, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx trh xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x omezovat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přípravky, xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x používání xxxxx xxxxxx zákona x nařízení (XX) č. 1107/2009, a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx plnit povinnosti xxxxxxx xxx tímto xxxxxxx, jsou povinny xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx také xxxxx vyplývající xxx xx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústav")

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx území Xxxxx xxxxxxxxx průzkum xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poruch rostlin x podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx prahy xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxxxx x výskytu škodlivých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxxx x zveřejňuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx rezistence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx k zamezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů x xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx strategie").

(2) Xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx provádění monitoringu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a

b) vstupovat x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx objektů, xx pozemky x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx pěstují, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx předměty, x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzorky xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předmětů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx škodlivosti Xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx, xxxxx vychází xx současného xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k doporučení Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx. Při xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx možných xxxxxxxxxx ztrát xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rostliny, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4a

Kalamitní práh x xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Seznam škodlivých xxxxxxxxx, xxxxx opakovaně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Dosažení xxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxx škodlivého organismu xxxxxx než stanoveného xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poznáním. Xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx hodnotí xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx lidí, zvířat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx x epidemiologických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx snížení xxxxxxxxx hustoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx zjištění xxxxxxxx xxxx překročení xxxxxxxxxxx xxxxx škodlivého xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx možný xxxxxx xxxxxx hospodářsky xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pěstovaných xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, zvířat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 vět xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx vyhlásí xxxxxxxxx xxxx škodlivého xxxxxxxxx x xxxxxx území, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx škodlivého xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismu xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx průzkumu xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 odst. 2 xxxx. b), xxxxx tak xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx Xxxxx vymezí xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxx schopnosti x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx rostlin, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx napadnout xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx metod xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škodlivého xxxxxxxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 273/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

§5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx brát v xxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx z xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx při rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rostlin povinen xxxx xxxxxxxxxx optimální xxxx xxxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvalitu rostlinných xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rostlin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vlastním xxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x vyhodnocení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx rostlin xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ústav

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatňování integrované xxxxxxx rostlin a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k uplatňování xxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx integrované xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxx a zveřejňuje xxxxxxxx tohoto zkoušení.

§6

Průzkum xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx pěstovat xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů6),7), xxxx xxxx založením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx o provedení xxxxxxxx výskytu škodlivých xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx překážkou uznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx materiálu, xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Druhy xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Žádost o xxxxxxxxx průzkumu podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správního řádu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx pozemku, xx xxxxxx má xxx založen porost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zdroj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx rostliny, jejíž xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zdroj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx být xxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx na svých xxxxxxxxxxxxx stránkách.

§6x

§6x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 279/2013 Sb.

XXXXX III

OPATŘENÍ PROTI XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ORGANISMŮ

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§8

Povolení xxxxxx, přemísťování, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xx. 8, xx. 32 xxxx. 2, čl. 48, xx. 49 xxxx. 5 a čl. 58 xxxxxxxx (EU) 2016/2031 a x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, přemísťování x xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) škodlivých xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 30 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2016/2031,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zóny,

d) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxx xx zakázáno xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx předmětů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) rizikových rostlin, xxxxxxxxxxx produktů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx přijata xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 49 nařízení (XX) 2016/2031,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx dovážet xx chráněných zón, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx pro chráněné xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 8 xxxx 48 xxxxxxxx (EU) 2016/2031, xxxxx použitelných předpisech Xxxxxxxx unie přijatých xx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx odkladný xxxxxx.

§9

§9 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§11

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx trh

§12

Registrace xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Ústav

a) xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 65 odst. 1 nařízení (XX) 2016/2031 x xxxxxxxxxx xxxx aktualizaci xxxxx x xxxxxxx s xx. 66 nařízení (XX) 2016/2031 x

x) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu x čl. 65 xx 67 xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

(2) Ústav xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele xx úředního registru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, pokud xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené v xx. 66 xxxx. 2 nařízení (XX) 2016/2031, xxxx xxxxx xx vyhovuje xxxxxxx x aktualizaci xxxxx x dopadem xx xxxxx xxxxxxxx podle xx. 66 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx c) nařízení (XX) 2016/2031.

(3) Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx. 65 odst. 1 xxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxxxxxx nařízením Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxxx, xx

x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pěstované rostliny xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xx. 65 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx.

(4) Za malá xxxxxxxx semen xxxxx xx. 65 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xx xxxxxxxx malá xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x §19a zákona x xxxxx xxxxx a xxxxx.

§13

Oprávnění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx žádosti profesionálních xxxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xx. 89 nařízení (EU) 2016/2031.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx požádat xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §12.

(3) Xxxxx vydá doklad x oprávnění x xxxxxxxx rostlinolékařských pasů, xxxxx xxxxx profesionální xxxxxxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 89 xxxx. 1 nařízení (XX) 2016/2031 x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na jeho xxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 89 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 89 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx šetření xxxxx xx. 87 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s čl. 90 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/2031. Xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x žádosti podle xxxxxxxx 1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx pasy xxxxxxxxxx xxx přemísťování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Evropské unie

§14

(1) Xxxxxx vzájemnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxx čl. 82 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xx xxxxxx celé xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx přemísťování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů a xxxxxx předmětů x xxxxx provozoven xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx provozovnami x xxxxxxx x xx. 82 xxxxxxxx (EU) 2016/2031 registrovaný xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pasů x xxxxxxxxx uvedených x xx. 87 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx (XX) 2016/2031. Žádost x xxxxxxxxx šetření Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) adresu xxxxxxxxxx, v xxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxx šetření xxxxxxxxx, x

x) uvedení xxxxxx xxx provedení xxxxxxx Xxxxxxx podle xx. 87 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

Xxxxxxxxxxxx provozovatel xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx umožní provedení xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx x s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 87 odst. 3 xxxx. x) nařízení (XX) 2016/2031.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx. 85 xxxx 86 nařízení (XX) 2016/2031, Xxxxx xxxxxx opatření xxxxx §75 nebo 76 x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a může xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx profesionálnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx registrace xxxxxxx xxxxx §12 xxxx xx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx má oprávněný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 69 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/2031, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§15

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx profesionálního xxxxxxxxxxxxx xxxx formou xxxxxxx rostlinolékařský xxx x souladu x xx. 84 xxxx. 2 nebo čl. 93 xxxxxxxx (XX) 2016/2031; ustanovení čl. 84 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxx není dotčeno.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 94 xxxx. 2 x 3 nařízení (XX) 2016/2031 na xxxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Profesionální xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x xx. 95 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Ústavem, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

§16

Xxxxx xxxxxx rizik

(1) Xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o schválení xxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 91 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2016/2031.

(2) V případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 zaměřena xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx.

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§20

§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

Xxxxx rostlin, rostlinných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ze třetích xxxx

§21

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ústav xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potravinového a xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) č. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Rady 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 854/2004 a (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/EHS, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/ES, 96/93/XX a 97/78/ES x rozhodnutí Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) (dále xxx "xxxxxxxx (XX) 2017/625") x nařízení (XX) 2016/2031.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx zásilka, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxx xx kontaminována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/1141 xx xxx 13. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxxxxx nepůvodních xxxxx x xxxxxxxxx dopadem xx Unii xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1143/2014, v xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx (XX) 2016/1141"), xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nerozhodne. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx zásilka obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/1141, jejichž xxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1143/2014 xx xxx 22. xxxxx 2014 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vysazování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxxxxxx (XX) č. 1143/2014") xxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx stanovené xxx xxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 odst. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1143/2014, Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §75 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx zničení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§22

(1) Ústav

a) je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontroly; §74 xxxx. 2 xx použije xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx17), a

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živočichů, xxxxxxx a xxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx fytokaranténní xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontroly je xxxxxxxx zdravotní vstupní xxxxxx xxxxxxx x xx. 56 nařízení (XX) 2017/625.

§23

§23 zrušen právním xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§25

Stanoviště xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx x xx. 59 xxxxxxxx (EU) 2017/625 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 62 x 63 xxxxxxxx (XX) 2017/625 xxxxxx, pozastavuje určení, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx dovozní xxxxxxxxxxxxxxxx kontrola.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx vhodné prostory xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx. Xx-xx provozovatelem tohoto xxxxx organizační xxxxxx xxxxx, poskytuje tyto xxxxxxxx Ústavu xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx prostorách xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxxxx xx třetích xxxx v xxxxx xxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxx přímo použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontejnerů xxx xxxxxxxx Xxxxxx.

§25a

Postup xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zásilky xxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx, pozastavuje xxxxxxxx xxxxxxxxx, ruší pozastavení xxxxxxxxx schválení a xxxx schválení místa xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x fyzickou kontrolu xxxxxxx xxxx partií xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly v xxxxxxx s xx. 53 xxxxxxxx (XX) 2017/625 a přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx přijatými xx xxxx základě. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx nebo xxxxxx xx kontrole xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrole x jiném xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, požádá Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx místa.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx zásilky xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 1 xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx registrován,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx být kontrola xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx, kde xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx provedena, xxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxx xxxxxxx a místního xxxxxxxx,

x) druh rostliny, xxxxxxxxxxx produktu nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxx, kde xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo fyzická xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx partie xx xxxxx, xxx xx xxx kontrola xxxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opakovaně, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zásilky xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx zveřejní Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25b

§25b xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§26

Naložení se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxx rostlinolékařskou kontrolou xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xx xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/2031, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx těmto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx v průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx zjistí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx zásilka nebo xxxxxx pod xxxxxxxx Xxxxxx podrobena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x opatření uvedených x čl. 66 xxxx 67 xxxxxxxx (XX) 2017/625 nařízených xxxxx §75 xxxx 76. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 69 xxxxxxxx (XX) 2017/625.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 pro zásilku xxxx partii xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx karanténní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na dobu xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx dojít k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, provozovateli skladů xxxx xxxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx příslušné zásilky xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx ten, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nařízena.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§28

Vývoz xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Žádost o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx osvědčení xxx vývoz xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/2031 nejméně 3 xxxxxxxx dny xxxxx xxxx xxxxxxxx zásilky. Xxxxxx kromě obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxx x druhu x xxxxxxxx vyvážených xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx místo, xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx provádí x xxxxx ověřit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky dotčené xxxxx xxxx. Pokud Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, šetření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Rozsah xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, které představují xxxxxxx míru rizika xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ústav xxxxxxx pouze v xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx míru xxxxxx xx považuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příznaky xxxxxxxx xx rostlinách, xxxxxxxxxxx produktech xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Rostliny, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nevyvolávají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx rostlinolékařské xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx garantujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxxxxx xxxxx země, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 100 xxxx. 1 xxxx v xx. 101 odst. 1 a 2 xxxxxxxx (EU) 2016/2031.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uměle xxxxxxxxxxxxx rostlin xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rostoucích xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tak stanoví xxxxxxxx právní xxxxxxx20) x xx podmínek xxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx výroby xxxxxxx Ústav o xxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx využit k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxx xxxx xxxxx odstavce 1.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organismy xxx x případnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů x ní.

§29

Předvývozní osvědčení

(1) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxxxxx dotčených xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů x jiných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 102 xxxx. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx produktů nebo xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx fytosanitárními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 6.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§30

Karanténní xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 60 xx 62 xxxxxxxx (EU) 2016/2031, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Ústavu xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx provozovat xxxx xxxxxxx karanténní xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx izolační xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 60 xx 62 nařízení (XX) 2016/2031.

HLAVA XX

XXXXXXXXX A XXXXXXX PROSTŘEDKY

Přípravky

§31

Základní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx je xxxxxxxx x přípravku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx povolení xx xxxxxxx zajistit, xxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x přípravek samotný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo povolení xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení.

(4) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx než xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x použití xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x čl. 2 odst. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1107/2009. Xxxx xxx příbalový xxxxx xxxxxx výrobků xxxxx obsahovat xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx taková xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx, xxxx ani etiketa xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dokumentace předložené xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx látka xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx původní xxxxxxx, xxxxxxx byl přípravek x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx šarže, xxxxx xxxxxx xxxxxxx formulace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx-xx tímto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x musejí na xxxxx zůstat xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x sledovatelnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Přebalovat xxxxxxxxx smí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souběžnému xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx 3 pracovní xxx xxxx přebalením x xxxxxxxx xxxxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přebaleného xxxxxxxxx, xxxxx přebalení x názvu a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx trh xxxxx xxxxxxxx složení xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přebalovaného xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povolený x xxxxxxx xx xxx xxx xxx přebalen xxxxx do xxxxx, xxxxx vlastnosti x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xx vztahu k xxxxxx přípravku x xxxxx je xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxx k xxxxxx xxxxxxx šarží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xx přebalení xxxx xxx uvedeno xxxxxxx číslo šarže x xxxxx výroby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) dokumentace o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx,

2. název xxxxxxxxx xxxx přebalením x xx přebalení,

3. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx číslo xxxxx x xxxxx xxxxxx přípravku xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx formulace.

(4) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx na xxx.

§32

Xxxxxx x povolení

O xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx vydávaného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx přípravků na xxxxxxx xxxxxxx na xxx, nebo x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx.

§33

Řízení x povolení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Státním zdravotním xxxxxxx23a). Za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žadatel Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx23b). Xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x závěry x xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x možnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxx xx ochranu zdraví xxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uživatele, a xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx uvede, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ústav je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx67) xxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn požadovat xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 provede Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx i v xxxxxxx, nemá-li Xxxxx xx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravku xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx72), xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavění xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xx xxx67).

(5) Xxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx o povolení

(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx stanovit

a) xxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxx obalu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) požadavky xx xxxxx, xxxxx xxxx xxx označen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prodejním xxxxx a xxxxxxxxx xxxx obsahující přípravek xx skupinových xxxxxxx xxxx x prodejních xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxx k xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) požadavky x xxxxx k xxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx monitoring xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx opatřit původní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, bylo-li vydáno.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxx neprofesionální použití, xxxxx

x) závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nevyžaduje xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x přípravek xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx riziko xxx xxxxxxxx organismy x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x okolnosti, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx významné xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Změna x zrušení xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zruší, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx67) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx trh, xxxxxxxx

x) xx xxxxx stávající xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx67) x uvádění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh, xxxxxxxx xxxxxxxx vydanými na xxxx xxxxxxx,

x) v xxxxx kontroly xxxxxxxxx xxx xxxxxxx rozdíl xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx rozdíl ve xxxxxxx xxx držiteli xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydané x xxxxx xxxxxxxxxxxx posouzení x návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie o xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx67) xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx držitel xxxxxxxx xxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx nařízené na xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x mimořádném xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přípravku xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx látky pozbylo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx řízení o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přípravku byla xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x termínu xxxxxxxxxx přímo použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx trh67).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xx spisu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx adresy sídla xxxx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxxx,

x) změně názvu xxxx xxxxx držitele xxxxxxxx,

x) xxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx látky, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx Evropské unie, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přísady xxxx xxxxx výrobce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx.

(3) X řízení x xxxxx povolení xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx §33 a 34 xxxxxxx. Bylo-li povolení xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b), xxx xxxxx xxxxxx x povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxxxx xx 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravek x xxxx, xxxx-xx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx odkladná xxxxx73).

(6) Xxxxxxx povolení a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zdraví xxxx se x xxxxxx o posouzení xxxxxxxxxxxxx74) postupuje podle §33 obdobně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústav.

§36a

Účinné látky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x formulační xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx látky, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx67).

(2) Posouzení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §33 xxxx. 2 xx 5 xxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx použití

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx75) xxxxx §32 xx 35 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 10 000 xx x xxxx, xx kterém xxxx xxxxxx žádost o xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxx než 10 000 xx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx organismu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx méně xxx xxxxxx za 3 xxxx,

x) přípravek xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) denní xxxxxxxx xxxxxx plodiny xxx xxxxxxxxx člověka xx xxxxx než 1,5 x.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx menšinová xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx je veřejným xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx rezistence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) různorodost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ochrana veřejné xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxx xxxxx až xxxxxx.

§37x

Xxxxxxxxx stavy xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx x případě xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx rostlin xxxxxxxx x xxx návrhu xxxxxxxxx povolit. X xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx namísto rozhodnutí x xxxxxxxx přípravku xxxxxxxx Ústavu xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxxx druhé xx čtvrté, xx xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx rostlin xxxxx §33 odst. 2 xx 5 xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx posudku xx v těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx uznávání xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx se nevyžaduje xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§38a

Převod xxxxxxxx

(1) Držitel xxxxxxxx k přípravku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jinou xxxxxxxx xxxx právnickou osobu. X převodu xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx žádost x xxxxxxxxxx dokumentací. X xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx datum, xx kterému xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přílohou xxxxxxx x xxxxxx povolení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx datem xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentace s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx nebo souhlasu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx nového držitele.

(2) X povolení převodu xx xxxxx xxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přípravku xxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx požádáno. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§38b

Jiná opatření

(1) Pokud xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx trh x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako Česká xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při povolení xxxxx xxxxxxxx 1 xx přebírají závěry xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxx nařízením xxxxxxxx xxxxx §76 odst. 2 xxx xxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xx xxx76).

§38x

§38x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2017 Sb.

§39

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o zjištěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdraví xxxx, xxxxxx x xx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx názvy osob, xxxxx xxxxxx přípravky xx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx složení, xxxxxxxx xxxx balení, které xxxxx x xxxxxx xxxxxx uvádění xxxxxxxxx xxxx jeho šarže xx trh, x xx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx stanovuje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx optimální xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx integrované xxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx bezplatně xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx prostředek x xxxxxxxx nezbytném pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako přípravek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx získané v xxxxx programu xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx programu zkoušení xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx menšinového xxxxxxx.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 245/2011 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 245/2011 Sb.

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odebírá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x prodejním obalu. Xxxxxxxxxx způsoby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx92) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředek, poskytne xx xxxxx, jíž xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxxx požádá, xxx náhrada xx xxxx xxxxxxx ceny xxxxxxx přípravku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxx věc x xxxx jejího xxxxxxxx xxxxx xx xxxx prodává; nelze-li xxxx cenu xxxxx, xxx náhradu ve xxxx xxxx, za xxxxxx xxx pořídila, xxxxxxxx náhradu xx xxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, je-li x němu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx prodeje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xx požadavek Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) analytický standard xxxxxxxx účinné látky xxxxxxxx xxxxxx složky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx standardy xxxxxxxxxxxxx xxxx ekotoxikologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vzorek x neporušeném prodejním xxxxx xxxxxxxxxxxx šarži xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx analýz x xx xxxxx x xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

x) informace o xxxxxxxxx šarži přípravku xxxx xxxxxxxxx prostředku x xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx. 35 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2017/625 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx provozovateli.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 245/2011 Sb.

§45

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pomocnými xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Ústav xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zjistí-li xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx způsobilý xxxxx xxxx první, xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx zkoušení,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 xxx a jeho xxxxxxxx xxx prodloužit.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 90 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx porušuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx praxe xxxx skutečnosti stanovené x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx rozhodování x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxx ve vztahu x osobám xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) stanovit x xxxxxxxxxx metodiky zkoušení xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x průběhu zkoušení xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kde xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x odvolání proti xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Ústav xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zveřejňuje Xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(9) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlédne Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx trvání tohoto xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx stavem xxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxx, xxx došlo x xxxxxxx tohoto xxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději 3 dny xxxx xxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ošetřené xxxxxxxxxx oznámit Ústavu

a) xxxxx nebo xxx xxxxxxxxx,

x) název nebo xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) účel xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

1. xxxxxxxx x xxxxx oprávněné x jednání xx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx, adresa místa xxxxxxxx, telefonické xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

2. xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) prohlášení xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx

1. souhlasí s xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx tímto xxxxxx poskytne podle xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx xxxxx podmínek, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(12) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vědecké xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví xxxxxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zkoušek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pomocnými prostředky.

Nakládání s xxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx pomocnými xxxxxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx přípravků xxxx pomocných prostředků xxxxx xxxxxx xxxxx, x to odděleně xx xxxxxx výrobků x přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxxxx xxxx xxxxx34) x xxxx xxxxx xxxxx, které xx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx, přípravků nebo xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povoleny Ústavem,

3. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx technických xxxxxxxxx xx skladování xxxxxxxxx xxxx pomocných xxxxxxxxxx x xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx35),

5. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx baleny x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených x použití, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxx skladovat xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pouze xxxxx je xxxxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx povolení.

§46x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx profesionální xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx distributorů"), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tyto údaje x xxxxxxxxxxxxxx distributorech:

a) xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx dalších míst, xxx xx xxxxxxx x přípravky,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ústavem.

(3) Ústav xxxxxxxx o zápisu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti.

(4) Xxxxxx x zápis xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) x xxxx, xxxxx xxxx sídlo ve xxxxx xxxx nebo xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třeba xxxxx organizační xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pouze xxxxx xx xxxxxxx distributora xxxxxxxxx xxx profesionální xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 90 xxx, a

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx nakládá x xxxxxxxxx, kterými xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx dálku.

(5) K xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx připojí

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správné xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zajištěna osobami xxxxxxx způsobilými pro xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(6) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx vedeného x registru xxxxxxxxxxxx, xx registrovaný distributor xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, pozastavení xxxx zrušení xxxxxx x xxxxxxxx distributorů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxx x registru distributorů,

a) xxxxxx-xx distributor některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §46x odst. 1 písm. a), x), x), x), x), g), x), x), x), l), x) xxxx x), xxxx

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 Xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxx nedostatky, xxxxx jsou odstranitelné xxxxxx. Zrušení xxxxxx x registru xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 Xxxxx uplatní v xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx distributorů stanoví xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zápisu. Xx odstranění xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápisu. Pokud xxxxxxx k odstranění xxxxxx, xxxxx vedly x pozastavení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Ústav x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxx fyzickou, xxxx xxxxxxx distributora, xxx-xx x osobu xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx přípravků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx

(1) Xxxxxx na xxx přípravky xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxx xxxxx přípravek či xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xx nichž dochází xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti35a) x nakládání x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxx, xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx x době xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zamezení xxxxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx se týkají xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx prostředí, xxxxxxx správného xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nakládání x xxx a jeho xxxxxxxx likvidace x xxxxxxx x právními xxxxxxxx34), xxxxxx informace x možnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx automatů.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx zásady správné xxxxxxxxxxx praxe.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx neprofesionální xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx uvádí na xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxx x §46c xxxx. 1 xxxx. a), x), x), f), x) xxxxxx 3 xx 8 x x §46c odst. 1 xxxx. x), m) x x).

(10) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele, xxxxx xx xxxxxx xx trh, musí xxx viditelně označen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x čárového xxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxxxxx, dodržovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx x zajistit, xxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxxx chemické x fyzikální vlastnosti xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxxx dohledatelnost,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx prodejních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx95), x xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx analýzám x xxxxxxx xx provedení xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odběratele o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxx účincích,

d) vést xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích, xxxxxx xxxxx šarže x xxxx xxxxxx výrobce xxxxxxxxx, xxxxx uvádí xx trh, skladuje, xxxxxxxx nebo vrací xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tuto dokumentaci xx dobu xxxxxxx 5 let od xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx Xxxxxx xx vyžádání údaje x druzích x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx trh dodal,

f) xx požádání informovat Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) prodávat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx stupně; o xxxxxxx na trh x xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx výdeje xxxxxxxxx, xxxxx x množství xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řídí xxxxxxxxx x přípravky,

h) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x činnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx distribuční xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzděláním, kvalifikací x osvědčením, a xx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x technická zařízení xxxxxx xxx uvádění xxxxxxxxx xxxx pomocných xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xx xxx x xxx xxxx tyto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxx správné xxxxxxxxx x přípravky xxxx pomocnými xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přípravky xxxx xxxxxxx prostředky xxx, xxx

1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie67),93), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem96) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a chemickými xxxxxxxxx zákonem o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx94),

2. xxx zaveden xxxxxx xxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx x byly xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skladovány xxxxxxxx x xxxxxx uváděny xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx obalem xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx padělány, nebo xxxxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx reklamace, xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx označeném xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx trh,

6. xxxxxxxxx nebo pomocné xxxxxxxxxx určené xx xxxxx do třetích xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx,

7. xxxxxxx x jejich kontaminaci, xxxxxxxxx, odcizení, znehodnocení x xxxxxxx a

8. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, skladování x xxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx

1. nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. nedošlo k xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx přípravku x xxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravku, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků,

m) v xxxxxxx xxxxxxxx nepovoleného xxxxxxxxx nebo podezření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx řádně x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontroly, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx stavu přijatých x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx skladovým stavem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dále xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx porovnání,

p) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx dobu byla xx xxxxx odpovědná xxxxx xxxxxxxxx jednat xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxx o přípravcích xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxx, xxxxxxxx, označuje xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxxxx dvourozměrnými xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx úložiště xxx xxxxxxxx podle §60a, x uchovávat xxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxx vzniku.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x o xxxxxx xxxxxx.

§46x

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx přípravků xx xxxxxxx zemí xxx xxxxxxx xxxxxxx xx zakázán.

§46d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 299/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2017

§47

Přípravky, u xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xx xxxx 1 roku, jestliže xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx odpovídajícího xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 1 roku xx xxxx, kdy xxxxxx xxxx použitelnosti. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dobu použitelnosti xxxxxxxx xx obalu xxxxxxxxx a tuto xxxxxxxxxx oznámit Xxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxx xx obalu xxxxxxxxx. Oznámení musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, množství xxxxxxxxx, velikost obalu x datum, do xxx xxxx doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48

Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx36) x xxxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,32) xx vztahuje xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.34)

§48x

Xxxxxxx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx plán xxx bezpečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx plán") stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx snížila xxxxxxxxx xx používání xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx83) x xxxxxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x používání xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxx věnovat přednostní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxx kontrol xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx, xxx xx nepoužívají xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x malém xxxxxxx, xxxxxxxxxxx profesionálními xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxx úletu postřikové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx vytváří a xxxxxxxxxxx a vždy xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxx akční xxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxx akčního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnost xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx84) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx cítí xxxxxxx, xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činí xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vláda. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vyhodnotí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx připomínky x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx vztahují k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. X xxxxxxx, že připomínce xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx důvod.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx schválený xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komisi xxxxxxx významné xxxxx x xxxxxx xxxxx.

§49

(1) Přípravky xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx §38b. Xxxxxxxxxxxxx uživatel smí xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx uživatele získané xx xxxxxxxxxxxxxx distributora, xxxx x kterých xx držitelem xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx přípravků xxxxx být

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx, včel, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx necílových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem,

b) xxxxxxxx rostliny x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx x hubení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx (§86).

(4) Ústav xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účinných látek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx uvedených xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1185/2009 x statistice xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxx xx nepovažují xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství.

(6) Xxxxxx dodržení požadavků xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx uživatel, který xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx, informuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prokazatelným xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx použit x xxxx xxxxxxxxxxxx x ochranná xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smí xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§50

§50 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§51

Ochrana xxxx, zvěře, xxxxxxx organismů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xx venkovním xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravky označené xxxx

x) nebezpečné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxx pro xxxxxx hlodavců (xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx.

Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na pozemcích, xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx neužívá, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxxxx 2 má xxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxx pozemku.

(2) Před xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářství podle xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 2 xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxxxx provedena, x xxxxxxxxxx 2 xxx xxxx provedením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx x chovu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zemědělství, xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx, který je xxxxx rozhodnutí x xxxx povolení xxxxxxx xxxx nebezpečný xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, pomocným xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pomocnou xxxxxx, uplatňují xx xxx xxxxxxxx opatření xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx včely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx směs xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx přitom xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxx neposoudil.

(4) Xxxx-xx ve xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx nejsou podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx zvlášť nebezpečné xxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxx opatření jako xxx xxxxxxx přípravku xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx taková xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxx xxxxx x není-li xx xxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx včel, xx došlo x xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx honitby xxxx xxxxx, jíž xxxxxxxx výkon rybářského xxxxx, xx xxxxx x úhynu zvěře, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx organismu x xxxxxxxx xxxxxxx přípravku, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správě. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úhynu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, zajistí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústavem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx honitby xxxx osoby, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Záznam x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a výsledek xxxxxxxxx vzorků poskytne xxx Ústavu, České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobě, xxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby důsledky xxxxxxx xxxxxxxxx dotčené.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví

a) xxxxx xxxxxxx x okolnosti, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxxxxx x ochraně xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx41) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§52

Xxxxxxx xxxxxxxx přípravků

(1) Xxxxxxx aplikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx xx formě xxxxxxx xxxx kapslí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výšky xxxxxxxxxxxxxx 5 metrů xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx Ústavem, x xx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a následné xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) povolení xxxxxxxxx xxxxxxx aplikace.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx žadatel x xxxxxxx x schválení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aplikace xxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx má x xxxxxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx lidské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx než pozemní xxxxxxxx přípravků,

b) xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxx xx trvale xxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li x xxxxxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxx leteckou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leteckých xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx85),

x) osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x

x) zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušenstvím, xxxxx bylo schváleno x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxx xxxxxxxx leteckou xxxxxxxx x případě přípravku

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx riziko xxx včely, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx organismy,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx leteckou xxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxx-xx x přípravek, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx toxický xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cílové xxxxxx po jednorázové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie82) xxxx xxxxx leteckou xxxxxxxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxx x přibližné xxxx postřiku, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků, xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx aplikací xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx smísení,

b) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx zamýšlena letecká xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel i xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx negativním xxxxxxx xx zdraví xxxxxxx xx vyskytujících osob; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, xxxxx xx přílohou xxxxxxx x schválení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblasti, která xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx Ústavu xxxxxxx 10 dnů xxxx plánovanou aplikací. Xxxxx Xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx to, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx známa,

g) xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x xxxx podání žádosti xxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zdraví osob x opatření na xxxxxxx životního xxxxxxxxx.

(7) X žádosti x xxxxxxxx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx 10 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx. Mimořádnou leteckou xxxxxxxx Ústav xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxx, je ohroženo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx životnímu xxxxxxxxx.

(8) V případě, xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) až e), xxxxxxxx xxxxxxx prohlášení, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Rozhodnutí vydané Xxxxxxx xxxxx odstavců 6 a 7 xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ředění xxxxxxxxx x x počtu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxxx letecká aplikace,

c) xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxx varování xxxxxxxx xxxxxxxx x náhodně xx vyskytujících osob x opatření xxx xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) opatření xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ošetřované xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

e) xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x době xxxxxx xxxxxxxxxx známa.

(10) Rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aplikace, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx desce.

§52x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány xx xxxxxxxxxxx 10 metrů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdroje pitné xxxx86), xxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxx xxxxx vodního zákona. Xxxxxxxxxx 10 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§52x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2012 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

§52x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx použití xxxxxxxxx v určitých xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx87) xx profesionální uživatel xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx87) tímto xxxxxx dotčena.

(2) Xx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxx, ve kterých xx být provedeno xxxxxxxx přípravkem, upřednostní xxxxxxxxxxxxx uživatel xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx87) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx snížení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejností xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx pozemcích, xx nichž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejností xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obyvatel xxxxx xx. 3 xxxx. 14 xxxxxxxx (XX) č. 1107/2009, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx území") x x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 20 xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xx etiketě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx82) X350 nebo X350x,

x) xxxxxxxxx x zárodečných xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx X340,

x) toxické pro xxxxxxxxxx se standardní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx X360 xxxxxx doplňujících xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx X334,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx větou x xxxxxxxxxxxxx X45 nebo X49,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx X46,

x) toxické xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxxx x nebezpečnosti X60 xxxx X61 xxxx xxxxxx kombinacemi, nebo

h) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx R42.

Hranice xxxxxxxxxx xxxxx může xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx po hranicích xxxxxx.

§53

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxxxx §32 xx 35 obdobně.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodu

a) xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxxxx Xxxxxx tuto xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx přípravku xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, x němuž xxxx ukončení xxxxxxx xx xxx stanoveno xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx základě oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) Xxxxx xxxxx povolení k xxxxxxxxxx xxxxxxx přípravku. Xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xx prvním xxxxxx x xxxxxx.

§54

Pomocné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

x) prostředek xxx úpravu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx x xxx xxxxxxx přípravků,

b) xxxxxxxxxx xxx ochranu xxx xx xxxx stromů x xxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prostředek xxx xxxxxxx odolnosti xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípravek x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povahy živých xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx, xx formě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "bio-agens").

(2) Xxxxxxx prostředek, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx monitoring xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx používán, xxxxx xxxxx Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §54a xxxx. 3 x 4 xxxxxxx.

(3) Distributor xxxxxxxxx prostředku, xxxxx xxxxx xxxxx na xxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/515 ze xxx 19. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xx xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 764/2008 [xxxx jen "nařízení (XX) 2019/515"], xx xxxxxxx před xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx x České xxxxxxxxx zaslat Ústavu xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx vzájemně xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku na xxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3

a) má xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx uznávání xxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/515, xxxx

x) xxxxxxxx alespoň

1. xxxxxxxx název xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uznaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

4. xxxxxxx xxxx, v xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x souladu x xxxxxxxx předpisy.

§54x

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podává Xxxxxx xxxxx, která hodlá xxxxxxx prostředek xxxxx xx xxx. Žádost xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a dokumenty, xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne doručení xxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydává na xxxx 10 xxx.

(2) Xxxxxxx může některé xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xx-xx xxx touto xxxxx spisu xxxxxxxx xxxxx, může xx xx xxxxxxxx účastník xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx. Ustanovení §38 xxxx. 4 správního xxxx se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx prostředek xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx tvoří,

b) xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výrobu,

c) je xxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, označování x xxxxxx látek x směsí97),

d) xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx trh v Xxxxxxxx unii xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx registraci, hodnocení, xxxxxxxxxx a omezování xxxxxxxxxx xxxxx98) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx karcinogeny, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx buňkách x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1X xxxx 1X,

x) xxxx klasifikován xxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x nebezpečnosti X334 x

x) obsahuje xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, do níž xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; jestliže tato xxxxxxxx xxxx splněna, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Agentury xxxxxxx xxxxxxx a krajiny Xxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx41).

(4) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahující geneticky xxxxxxxxxxxx organismy, xxx xxx povolit xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organismy32).

(5) Xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx vlastní náklady xxxxxx xxxxxxxxx prostředku.

(6) Xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lidí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo Evropské xxxx xxxx x xxxxxxx xx soudobé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx může xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xx žádost xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3.

§54b

(1) Pokud Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx povolení xxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxx xxxxx. Ústav xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx x rozhodnutí x změně xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 6 měsíců xxx xxxxxxx na xxx x xxxxx xxxxxxx 1 rok xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zásob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx důvody pro xxxxxxxx nebo změnu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§54x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 299/2017 Xx. x účinností xx 1.12.2017

§54x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxx xxxxx výzkumu x xxxxxx") xx možné, xxxxxxxx

x) toto použití xxxx nejpozději 3 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx pomocného xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámeno Ústavu x

x) Ústav xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výzkumu x xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx nestanovil xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxx, životní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Oznámení před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikaci xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx),

x) označení xxxxx, xxx se xx xxxxxxx pomocného xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x vývoje xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

§54x xxxxxx právním předpisem x. 299/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

§54x

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xx §31 xx 32, §33 xxxx. 4 x 5, §35 odst. 1 xxxx. x), §35 xxxx. 2, 5 a 6, §37 x §46d xx 49 xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ustanovení o xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxx §38a, poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx informací xxxxx §39 se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx nařízením Ústavu xxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikační xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ekologickém xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx Ústav xxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 xxx xxxxx xx xxxxxx. Závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nevydává.

§55

Xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, údaji xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§56

Xxxxx, které xxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna neprodleně xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx

x) xxxx poznatky o xxxxxxx x zjištěných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředku, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx.

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pomocného prostředku, xx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxx xx vlastní náklady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§58

Xxxxxxxxx pomocného xxxxxxxxxx xxxx xxx-xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx23a). Xx vypracování xxxxxxxxx uhradí xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu xxxx, která xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23b). Na xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§59

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxx xxxxx xxxx

(1) Právnické xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxx nebo přemístí xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx země xxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 3.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx třetí xxxx xxxx x přemístění xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx oznámit xx 15. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ústavu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(3) Oznámení o xxxxxx xxxx přemístění xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx oznamovatele, xxxxxxxxx:

x) xxxxx přípravku, xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyrábí nebo xxxxxxxxxx, xx povinna xx vyžádání xxxxx Xxxxxx vzorky xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx pomocné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 až 4 xxxxxxx.

§60

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o uvádění xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x jejich xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx přemístí přípravek xxxx xxxxxxx prostředek xx účelem xxxxxxx xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx

x) oznámit Xxxxxx xxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxx, a x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx shodné x xxxxxx šarže xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) na xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prostředků.

(2) Právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 15. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxx Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených xx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxx x xxxxx.

(3) Distributoři xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uvést xxx xxxxx šarže x datum xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx prodejen.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §60a xxxx. 2 o xxxxxxxxxxx xxx profesionální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kódem prostřednictvím xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx dat xxxxxxxx xxxxx §60a. Xxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx dat, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx uživatelé xxxx xxxxxxx vést záznamy x xxxxxxxxx přípravků88) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podnikání xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stránkami xxxx x elektronické xxxxxx xx současného xxxxxxxxxxx jejich uchování. Xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx strojově xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxxxx se považuje xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx hnojiv xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvěří, x evidenci xxxxxx xxx xxxxx lesního xxxxxxxxxxxx. Obsah x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(6) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pomocných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se provede xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxx jiným způsobem xxxxxxx, xxxxxxxxx vést xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx tohoto pozemku.

(7) Xxxxxxxxxx podnikatelé hospodařící xx výměře větší xxx 200 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x zemědělství jsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxxx xx elektronické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxxx je Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx aplikaci xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem.

§60x

Xxxxxxxx xxx

(1) Úložiště xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele xx trh, xxxxx xxxxxxx x spravuje xxxxxxxxxxxx.

(2) X úložišti xxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx uživatele xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx šarže x xxxxx xxxxxx výrobce xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zapsán xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odběratele přípravku xxxx jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přípravku není xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, adresa xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx dodání xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx sídla nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx číslo přidělené Xxxxxxx, popřípadě identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 273/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX PROSTŘEDKY XX XXXXXXX XXXXXXX

§61

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pro aplikaci xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x aplikaci xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx přípravků"), x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx přípravků, musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro xxxxxxxx přípravků xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k aplikaci xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci přípravků xxxx zařízení udržovat x odpovídajícím technickém xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a kontrolu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x kvalitní xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx profesionálního zařízení xxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx aplikace přípravků xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx rizika xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dodržuje xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx postřikové xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxx přípravků.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) náležitosti xxxxxxx údržby a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx pro ochranu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 4,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx postřikové xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

§62

Zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) Xxxxx vede x xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx úletu xxxxxxxxx.

(3) Při použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemusí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxx profesionálních zařízení xxx aplikaci xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jejich zjištění xxx prováděné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předávají xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx přístupem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx profesionálního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx aplikaci přípravků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) datum provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx dokladů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx profesionálního xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování.

§64

Kontrolní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků podle xxxxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí Xxxxx xxxx provozovatel kontrolního xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování xxxx Ústav nebo xxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxxx xxxxxxxxx o způsobilosti xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx-xx xx posledního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Evropské unie xxxxx delší, xxx xx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxx tohoto zákona.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesionálního xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) technické podmínky xxx xxxxxxxxx testování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxx kontrolní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§65

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §63,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx 5 xxx, x

x) xxxxxx Xxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 15. xxx ode xxx, xxx ke xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx živnosti89), xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx, xx stanovisko Xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o koncesi xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx90) adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x přiloží xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxxx. Ve stanovisku Xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx91) provozování xxxxxxxxxxx živnosti podle xxxxxxxx 3 na xxxxxxxxxx provozovnu.

(5) Výkon xxxxxxxxxxx testování xxxxxxxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozoven xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 199/2012 Sb.

§67

§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 199/2012 Sb.

Technická xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§68

xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provozovatele vydá xxxxxx x oprávnění x xxxxxxxxx označování xxxxxxxxx x xx. 96 xxxxxxxx (EU) 2016/2031 nebo xxxxx xxxxxxxxx obalového materiálu xxxxx xx. 97 xxxxxxxx (XX) 2016/2031, xxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatel xxxxxxx, že splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xx. 98 xxxx. 1 nařízení (EU) 2016/2031, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xx. 98 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/2031, xxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xx registrovaného xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx uvedený v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxx Ústavem xxxxx §12.

(3) Xxxxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x registrovaného provozovatele xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dřevěného xxxxxxxxx materiálu, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x). Vzor žádosti xxxxxxxx Ústav xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x §87 odst. 4.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a)

a) smí x ošetřování xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx předmětů xxxxx škodlivým organismům xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) je povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx, technické x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavem,

c) xxx x označování xxxxx, dřevěného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kód,

d) xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxx o ošetření xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxx let od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 4, a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x), a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xx povinen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

(6) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b)

a) xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx označování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x postupovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx,

x) xxx k xxxxxxxxxx xxxxx, dřevěného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jemu Ústavem xxxxxxxxx xxxxxxxxx číselný xxx,

x) oznamuje Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vedeném podle §87 xxxx. 4, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x nedodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmeni x), a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx xxxxxxx dodržovat další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XX) 2016/2031.

(7) Ústav zruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxx o to xxxxx oprávněný xxxxxxxxxxxx Xxxxx požádá,

b) xxxxx Xxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx byl oprávněn xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) v xxxxxxx x čl. 98 xxxx. 4 druhým xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2016/2031.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 6 xxxx. a) x xx. 96 xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) x xx. 98 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek a xxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 98 xxxx. 1 písm. x) nařízení (XX) 2016/2031.

§69

§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

§69a

§69a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

XXXXX XX

XXXXXX SPRÁVA XX XXXXXX ROSTLINOLÉKAŘSKÉ XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

§70

Xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

(1) Orgány státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Ústav x xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.48)

§71

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče v xxxxxxx vědy x xxxxxxx se xxxxxxxxx xx výzkum xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rostlin, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx metod xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravky x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx doporučení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státu před xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin, priorit xx xxxxxxx, poradenství, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx produktech x surovinách xxx xxxxxx potravin x xxxxx x vypracovává xxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xx Českou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nežádoucích xxxxxxxxxx účinků povolených xxxxxxxxx, metod a xxxxxxx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotící xxxxxx xx Českou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx závazků xx xxxxx rostlinolékařské xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x členství x Mezinárodní úmluvě x xxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na národní x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx49) včetně xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxx zamezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) schvaluje pohotovostní xxxxx pro prioritní xxxxxxxx organismy xxxxx xx. 25 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx škodlivé organismy xxxxx xx. 27 xxxxxxxx (XX) 2016/2031, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxx Xxxxxx schvaluje xxxxx simulačních xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 26 nařízení (XX) 2016/2031 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx správy xxx xxxxxx provádění,

l) koordinuje xxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x šíření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) na xxxxx Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx x změnu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 a čl. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

§72

Ústav

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozšiřování škodlivých xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx,

x) rostlinolékařského xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx situací a xxxxxxxx xxxxx,

x) odborných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxx,

(2) Ústav xxxx

x) xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a pomocných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx, zda xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §81 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx použití x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany x podmínkách České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povolených xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x němž xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx104).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx67), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx67), xxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx profesionálních xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x vyhlašuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozšiřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx organismů.

(4) Ústav x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složkami státu x orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x možných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxxx rostlinolékařských opatřeních xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo uváděnými xx xxx xx xxxxxx území, xxxx xxxxxxxxxxxxxx přes xxxxxx xxxxx.

(6) Ústav je xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx ochranných opatření xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx na xxx x používání přípravků xxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/625 a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §71.

(7) Xxxxx plní povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/2031 x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx xx dodávání xx trh x xxxxxxxxx přípravků xxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/625 x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxx podle §71.

(8) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xx. 31, 52 x 60 xxxxxxxx (XX) 2016/2031.

§73

Xxxxxx xxxxx x xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupky týkající xx §3 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx měst xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx části.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče x rozsahu svěřeném xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.

§73x

Xxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx dovozu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydání xxxxxxxx povolení x xxxxxxx xx trh x xxxxxxxxx podle xx. 28 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 52 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin xx xxx, x

x) nepropustí xxxxxxxxx nebo pomocné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oběhu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx jedná o xxxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 28 nebo xxxxxxxx k souběžnému xxxxxxx xxxxx xx. 52 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(2) Xxxxx, x xxxxx vzniklo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tří xxxxxxxxxx xxx xx pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stanoviska, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx úřad xxxxxx od Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx propuštěno xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx zboží.

(4) Celní xxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx dřevěný xxxxxxx xxxxxxxx, jenž xx xxxxxxx xxx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxx xx třetích xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx řádně ošetřen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§74

Rostlinolékařský xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx

x) ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx spojených s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ochranou xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx s uváděním xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků,

e) xxxxxxxx x xxxxxxx včel, xxxxx, vodních organismů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ustanovení x xxxxxxxxx a kontrolním xxxxxxxxx profesionálních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dřeva nebo xxxxxx předmětů,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. činnosti xxxxxxx xxxx osob xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx základě x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, podmínek, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxxx zařízení pověřena xxxxxxxxxxxxx, x povinností xxxxxxxxxxxxxx pořádajících xxxxx xxx své zaměstnance.

(2) Xxxxx xxxxxxx uvedených x kontrolním řádu xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 300 Kč.

Xxx 2

Xxxxxxxx

§75

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontroly x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx Xxxxxxx rozhodnuto xxxxx §76.

(2) Xxxxx xxxx zjištěné nedostatky xxxxxxxxxxxx odstraněny xxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, Ústav xxxxxxxxxxx xxxxx §76 x xxxxxx opatření xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx kontrolované xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx ohroženo xxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xx místě xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx vyhotovení úředního xxxxxxxx zašle rostlinolékařská xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx doručení písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxx kontrolovaná osoba xxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx x řediteli Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx od xxx xxxxxx doručení; proti xxxxxxxxxx o námitkách xxxx odvolání xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lidí, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ústav xxxxxxx xxxxxx opatření xxxxx xxxx změní.

§76

Mimořádná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx rostlinolékařskými opatřeními xxxx

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx vyznačeném Xxxxxxx pro

1. dovoz, xxxxxxxxx, sklizeň, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx pozemků, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxxxx xxxx podezřelých x xxxxxxxx škodlivými xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenými xxxxxxx x prostředky,

c) xxxxxxxxxxx asanace xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prostorů, xxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných předmětů xx xxxxxxxx škodlivými xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx proti nim,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx vedlejším xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx uvádění xx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pomocného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx přebalování,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zničení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx prostředku xx xxxxxxx vlastníka v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účinky na xxxxxx lidí, xxxxxx xxxx xxx životní xxxxxxxxx, a stanovení xxxxxxx povinností s xxxxx nařízením souvisejících, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zničení přípravku xxxx pomocného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci přípravků xxxx xxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx izolačního xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předmětů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx rostlinolékařská opatření xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickým xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odborného xxxxxxx nebo, xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxxx týkají xxxxx neurčeného množství xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nařizuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nařízení Xxxxxx. Způsob vyhlášení xxxxxxxx Ústavu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x účinnosti xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxx správních xxxxx104). Nařízení Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxx, popřípadě xxx v xxxxxxxxxxx xxxx celostátním xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysílání xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Státní Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x rozšiřování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x nařízení (XX) 2017/625,

x) při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx,

x) při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx ohroženo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx životní xxxxxxxxx,

x) při xxxxxxxx, xx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx povolení xxxxx §53 xxxx 54 x xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §61, 62 xxxx §64 xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxxxxx §63, 64 xxxx 65,

2. uvádění xx trh a xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise, nebo

3. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx25),

4. zařízení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obalového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx neodpovídá podmínkám xxxxxxxxxx x §68 x x nařízení (XX) 2016/2031.

(3) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí nemá xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx mimořádná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2, Ústav

a) při xxxxxxxx nových skutečností, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nařídit xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx vlastní nebo x jiného právního xxxxxx užívá pozemek xxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nová, těmto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx Ústavem x xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, mimořádné xxxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx,

x) xxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavem, xx xxxx nařízená xxxxxxxx xxxxxxxx nebo pozbyla xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx pozemku nebo xxxxxxx x území, x xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xx povinna o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která hodlá xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx dotčené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x), x), d) xx xxxxxxxx xx její xxxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx vznikly x důsledku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx státního rozpočtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, a xx xx

x) xxxxxxxxxxx zničení xxxxxxx, rostlinných produktů x xxxxxx předmětů xxxxxxxxxx nebo podezřelých x napadení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxxxx ošetření xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx prostorů, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx předmětů, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšetření xxxxxxx nebo rostlinných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx rezistenci xxxxx xxx.

(7) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,6) x tím xxxxxxxxx xxxxxxx nařízení mimořádného xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx, které xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxx od vzniku xxxxxxx a ztrát, xx které xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nárok xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx je xxxxx, které xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx prokázat.

(9) Xxxxxx x xxxxxxx nákladů x xxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxx správního xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx opatření,

c) xxxxx, dobu x xxxxxx plnění mimořádných xxxxxxxxxxxxxxxxxx opatření, xx xxxxx xx požaduje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, a

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) X žádosti xxxxx odstavce 6 xx xxxxxxx xxxxxxx

x) x vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx objektů xxxx x jejich xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx důvodu,

b) o xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a způsobené xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rostlinolékařských xxxxxxxx.

§76x

§76x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2022 Sb.

§77

Krizové situace

Řešení krizových xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.54) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx podílejí x xxxxx xxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxx Xxxxxx a ministerstva x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx plány xxxxxxxxxx xxxxx xx. 25 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 245/2011 Sb.

§79

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odborné xxxxx

(1) Xxxxxxx x

x) provedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a množení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx nahrazení rostlinolékařského xxxx x x xxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dovozní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx třetí země,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx přípravků, x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxx mikroorganismy, xxxxx xxxx obecný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pomocného prostředku, x výjimkou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dřevěného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx jiných předmětů xxxx x xxxxxxxxx xxxxx dřevěného xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pověření výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu vznikly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkonů. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/625, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uhradit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředku, xxxxx je xx xxxxxxxx zkoušení xxx xxxxx plodinu, xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poprvé, xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 2 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dodatečnou kontrolu xxxxx xx. 79 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/625. O xxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ústav xx základě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx příjmem státního xxxxxxxx x vybírá xx Ústav.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX

Xxx 1

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

§79x

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx pomocný xxxxxxxxxx, xxxxx použití není xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §45 xxxx. 10, nebo

c) xxxxxxxxx osvědčení xxxxx §86 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2016/2031 xxxx xxxxxxxx (XX) 2017/625 xxxx xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jejich základě, xxx které xxxx xxxxxxx x §79b xx 79d.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx pokutu xx 20 000 Xx.

§79x

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, zpracovává xxxxx xxxxx xx trh xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx právního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1,

x) xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1,

x) xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/2031,

x) xxxxxxxxxx zásilku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předmětu x xxxxxx kontrole xxxxx nařízení (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx x souladu x §28 xxxx. 1,

x) x rozporu x §46d xxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31b xxxx. 2, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x území, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, neposkytne xxxxxxxxx podle §76 xxxx. 5.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx.

§79x

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) používá xxxxxxxxx, xxxxx není x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx,

x) x xxxxxxx s §35 odst. 5 xxxxx na trh xxxx používá přípravek xx zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx s přípravky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx,

2. uvedenými x §49 xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu xxxxxxx x xxxxxxxxx §49 xxxx. 2, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x §5152b,

x) xxx xxx profesní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, nebo

f) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx obchodu v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxx na xxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx 40&xxxx;000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx. x) bodu 2 x xxxx. d) xxx vedle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx.

§79x

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxxx nebo xxxxxxx škodlivý organismus, xxxxxxxx, xxxxxxxxx produkt xxxx jiný předmět x xxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) 2016/2031 xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) neinformuje Ústav x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 1 nařízení (XX) 2016/2031,

x) nedodrží xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx §75 xxxx 76, xxxx

x) označí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §68 xxxx. 5 xxxx 6 xxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/2031.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

Xxx 2

Přestupky xxxxxxxxxxx x podnikajících fyzických xxxx

§79x

(1) Právnická osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §5 xxxx. 3,

2. xxxxxxxxxx Xxxxxx údaje x xxxxxxxx přípravků xxxxx §49 xxxx. 4,

3. použije xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxx x rozšíření xxxxxxxx xx menšinová použití, xxxx xxxxxxx pomocný xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x §31 xxxx. 4,

x) označuje xxxxxxxxx v xxxxxxx x §31 odst. 5 xxxx 6,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 10,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §46a xxxx. 6,

x) jako xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx pomocného prostředku, xxxxxxxx pomocný xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxx, podle §55,

h) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x §57 xxxx. 2,

x) použije profesionální xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x §61,

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úlet xxxxxxxxx x xxxxxxx x §62,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §63 xx 65,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dřevo xxxx jiný předmět xxxx opraví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §68 xxxx. 5 xxxx 6 xxxx xxxxxxxxx (XX) 2016/2031,

m) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzu xxxx doplňujícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, §86a odst. 1 xxxx 2 xxxx §86b xxxx. 2 xxxx 3,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obalu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx §47,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 3 xxxx 4, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxx povinnost xxxxx §86 odst. 1 xxxx §86b xxxx. 3.

(2) Právnická xxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2016/2031 xxxx xxxxxxxx (XX) 2017/625 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, než xxxxx jsou uvedeny x §79f xx 79h.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 750&xxxx;000 Xx.

§79f

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, zpracovává xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo osoba, xxxxx je xxxxx x xxxxxx právního xxxxxx, poruší xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1,

x) xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §46d xxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx,

x) neinformuje x xxxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxx xx. 9 xxxx. 3 x xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2016/2031,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nařízení (EU) 2016/2031,

x) provádí činnosti xxxxxxxxx v xx. 65 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2016/2031 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx nařízením x §12 xxxx nepředloží xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2016/2031,

h) nezavede xxxxxxx nebo postupy xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2016/2031 nebo xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

x) při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxx některou x povinností xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/2031 nebo přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx základě,

j) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se rostlinolékařských xxxx xxxxx čl. 79 až 95 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, rostlinného xxxxxxxx xxxx xxxxxx předmětu x xxxxxx kontrole xxxxx nařízení (XX) 2017/625,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx společný zdravotní xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/625,

m) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §28 x xx. 100 x 101 xxxxxxxx (XX) 2016/2031,

x) provozuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení v xxxxxxx s nařízením (XX) 2016/2031, xxxx

x) xxxx vlastník xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, v xxxx xx nařízeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx užívá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 5.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 2 000 000 Kč.

§79x

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků na xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x České republice xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx na xxx xxxxxxx prostředek, xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přípravků xx xxx,

x) xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx,

x) xxxxx na xxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx etiketou v xxxxxxx x §31a xxxx. 1 nebo 2,

x) přebaluje přípravky x xxxxxxx x §31b,

x) xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx §35 xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 odst. 6,

x) x xxxxxxx s §40 xxxx. 2 xxxxxxxxxx Ústavu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 3,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx přípravky x xxxxxxx x §51 xx 52b,

2. nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 7,

m) xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §46b,

x) x xxxxxxx x §47 xxxxx na xxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx přípravky v xxxxxxx s §49 xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvádění přípravků xx xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebného xxxxx xxxxxx zákona,

q) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který nebyl xxxxxxx,

x) xxxx držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přípravku xx trh x Xxxxx xxxxxxxxx podle §53 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx zemi v xxxxxxx x §59 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx přípravek nebo xxxxxxx prostředek xx xxxxxx xxxxxxx na xxx x rozporu x §60 xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx přípravku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §60 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ústavem podle §75,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx uvádění přípravků xx xxx,

x) skladuje xxxxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §46, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x přípravcích xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označených xxxxxxxxxxxxx čárovým kódem xxxxx §60 odst. 4 nebo některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 4 000 000 Xx.

(3) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), f), k), x) x x) xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxx.

§79h

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx, xxxxxxx, doveze, xxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx vypustí škodlivý xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v rozporu x nařízením (XX) 2016/2031 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §76, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx kontejner xxxxxx x xxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx produktů a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kontejneru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx podle §25 xxxx. 3.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 6 000 000 Xx.

Xxx 3

§79i

Společná ustanovení x přestupkům

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx §73 odst. 1.

(2) Xxxxxx ukládanou Xxxxxxx xxxxxx Ústav.

XXXXX XXXX

§80

§80 (xxxxx XXXX) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 369/2019 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX X VÝKONU XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§81

Xxxxxxxxxx x provádění odborných xxxxxxxxxxxxxxxxxx činností

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, jsou

a) xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, hodnocení rezistence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a hodnocení x xxxxxxxxxxxx profesionálních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přípravků xx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařských činností xxxxx xxxxxxxx 1 xxx pověřit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxx x splňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §84 x podmínky xxx přenesení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) 2017/625.

(3) X xxxxxx a xxxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje Xxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxxx.

(4) Kopie xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařských xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx vydává Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxxxx xx xxxxxx na dobu 5 xxx a xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx pověřená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx požadavků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vykonávat, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx oznámení Xxxxxx.

Xxxxxxx způsobilost xxx xxxxxx státní xxxxxx

§82

(1) Xxxxxxxx rostlinolékařskou činnost xx xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vzděláním x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx prostředí nebo Xxxxxxxxx a dřevařství xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx studiem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx způsobilou xxxxxx x

x) xxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxxxxxxx činností xxxxx §4 odst. 1 xxxx. a), §6 xxxx. 1, §13 xxxx. 3, §14 xxxx. 2, §21, §26 odst. 1, §28 odst. 1 x 6 x §29 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §74 xxxx. 1 písm. x) xx c) x x) x x), xxxxxx nad dodržováním xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nad xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxx provozování zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo nařízení xxxxxxxxxxx rostlinolékařského xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx rostlinolékařského dozoru xxxxx xxxxxxx b),

je xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3.

(3) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx vysokoškolské vzdělání x xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx se zaměřením xx rostlinolékařství xxxx xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx nezařazeným do xxxxxxx vzdělávání,

b) xx xxxxxxxxxxx programu celoživotního xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x dřevařství xxxx Biologie, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx určený xxx xxxxxxxxxx studijních programů x xxxxxx oblastí xxxxxxxxxx,

x) xx držitelem xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx rostlinolékařství nebo xxxxxxx rostlin,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a lesnictví x xxxxx xxxxxxx 2 xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxx zemědělského poradenství xxx xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxxxxxxx99).

(4) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 2, může xxx jmenována xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x úřednících územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx61).

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx státní správy xx úseku rostlinolékařské xxxx se xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx62) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx studia xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxx kvalifikace byla xxxxxx63).

(7) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx vzdělávání xxxxx odstavce 3 xxxx. a) a x) xxxx

x) odpovídat xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx rostlinolékařské xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx orgánu podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxx x souladu x obsahem a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §86b xxxx. 3 xxxx. x).

(8) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 týkajících xx xxxxxxx zdraví xxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

§83

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx x služebního xxxxx, xx xxxx xx vykonávána xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx na služební xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxx, x pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §82 odst. 3. Xxxx určitá xx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx místo xxxxxxx, pokud nebyla x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx doba xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx 3 xxx.

(2) Xxxxxx zaměstnanec uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potvrzení o xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle §82 odst. 3, xxxxx jeho služební xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx lhůty. Xxxxxxxx xxxxx skončí rovněž xxxx následujícím xx xxx, xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx má xx xxxxxxxx získání xxxxxxx způsobilosti podle §82 xxxx. 3 xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxxxx o xxxxxx službě, xx

x) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx neurčitou,

c) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo na xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, na xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx výběrového xxxxxx, xxxx

x) zařazení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na dobu xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx doby xxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx státního zaměstnance xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Střední xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx99) xx xxxxxxx xxxxxx služebnímu xxxxx xx základě xxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§84

Odborná způsobilost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxx

(1) Na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx Ústavu se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §82 xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx příslušnou činnost xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx odborného xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec, xxxxx xxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx činnost, x jejímuž provádění xx právnická xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, kteří xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 vykonávat xx území Xxxxx xxxxxxxxx příležitostně xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx63). Xxx xxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxx x xxxxxxxxxx držitelů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx63).

§85

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx bezpečného používání xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoby xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání nebo xxxxxxxxxx provádět pro xxxx xxxxx poradenství x oblasti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x oblasti xxxxxxxxxx používání xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx platného osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxxxx §86 xxxx. 3 x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxx x) xxxx §82 odst. 3 xxxx. a) xxxx §82 xxxx. 6, xxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 písm. x) x x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Živnostensky xxxxxxxx12) x xxxxx xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxx škodlivými xxxxxxxxx a x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§86

(1) Xxxxxxx xxxxx, která x rámci xxxxx xxxxxxxxxx činností nakládá x přípravky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx stupně, xxxx xxx držitelem osvědčení xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se vydává x platností xx xxxx 3 xxx. Xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení na xxxxxxx absolvování doplňujícího xxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxx stupně s xxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxx xxx osoba v xxxxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s výučním xxxxxx, x to x xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxx se xx xxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxxx xxxx, sloužící x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to pro xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx platí xx xxxx 1 xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci tohoto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhého xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxx oznámit Xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 dnů xxxx xxxxxxx kurzu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx absolvování xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx x rámci xxxxx profesních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, aby nakládání x přípravky xxxxxx x vykonávala xxx xxx dohled xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhého xxxxxx. Xxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně. Xxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřené xxxxxxxxxxxxx fyzické osobě, xxxxx absolvuje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx zkoušku. Osvědčení xx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxx xxxxxx osvědčení xxx xxxxxxxxxx xx dalších 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předložení xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx srovnatelného školení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 rok xxxx koncem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx osoba x xxxxxx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo studia xx vysoké xxxxx, x to v xxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx trh xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) pořádá xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx x třetího xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x získání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxx musí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx třetího xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx držitele xxxxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxx stupně. Xxxxxxxxx třetího stupně x platností xx xxxx 5 xxx xxxx Xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kurz a xxxxxxx vykoná xxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx osoba v xxxxxx 5 xxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxx §82 odst. 6.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx prodlouží xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxx 5 let xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 měsících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školení; toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx žádost Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x absolvování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Skončila-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Skončila-li xxxxxxxx xxxxxxxxx třetího stupně, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx vykonání zkoušky xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx odevzdat osvědčení xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx Ústavu xx 5 pracovních xxx xxx dne, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx o xxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx.

(7) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x přípravky x xxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx od výkonu xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx.

(8) Za xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xxxxxxxxx x přípravky xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx považuje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě. X xxxxxxx dočasného xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx regulované činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ověřit odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako akutně xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx vysoce xxxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx chemickými xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsmi xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx100).

(10) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x potravinářských x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx101).

(11) Xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx toxické xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x zemědělských xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx též xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx směsmi xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x potravinářských x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx102).

§86x

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx ministerstvem. Vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx osvědčeních v xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kurz,

b) xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) datum vydání xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxx xxx xxxxx osobou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rostlinolékařských xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxx způsobilosti xxxxx §86 xxxx. 3 x

x) splňuje podmínky xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 3 písm. x) xx c) xxxx x) nebo §82 xxxx. 6, nebo

b) xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x oblasti vzdělávání Xxxxxxxxxxx nebo Biologie, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx získáno xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx pětiletou xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxx; x rámci xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx dokumenty, které xxxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odborným školitelem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečením xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis,

c) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx školení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx své xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pověření, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx výkonu působnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pověření x xxxxx odnětí xxxxxxxx vzdělávacího zařízení.

§86x

(1) Vzdělávací zařízení xxxxxxxxx xx dohodě x Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx23a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx konání, x xx nejméně 6 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx konání. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx23a) konání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxx, x to nejméně 6 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx konání

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stupně zkoušek xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví

a) xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x doplňujícího xxxxxxx pro vydání xxxxxx osvědčení prvního xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, středoškolského xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx osoba xx xxxx 3 xxx považuje za xxxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu x xxxxxxxxxxxx školení xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx provedení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx stupně x xxxxx, rozsah a xxxxxx xxxxxxxxxx odborného xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx absolvování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně,

d) xxxxx x xxxxxx základního xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx osvědčení xxxxxxx stupně, obsah x rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsah x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx třetího xxxxxx, náležitosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pořádání xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem x

x) xxxxx x rozsah xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§87

Xxxxx x vedení xxxxxxxxx x úředních xxxxxxxx Xxxxxx

(1) X úředním xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx Xxxxx údaje xxxxxxxxx x xx. 67 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 x zpřístupňuje xxxxx xxxxxxx x xx. 68 xxxxxxxx (EU) 2016/2031.

(2) Evidence profesionálních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedená Ústavem xxxxxx x xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx kontrol profesionálních xxxxxxxx pro aplikaci xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno x příjmení, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxx název xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx přípravků, xx-xx to xxxxx xxxxxxx xx vlastníka,

c) xxxxxxxxxxxxx údaje profesionálního xxxxxxxx pro aplikaci xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx profesionálního xxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxxx,

x) xxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx závad,

g) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Evidence xxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §65 xxxx. 6 obsahuje xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x telefonní xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxxx Xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x provozovny, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxx registrační xxxxx xxxxxx podle §12,

b) xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávněn podle §68 xxxx. 1,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx kód xxx označování xxxxxxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a

f) xxxxx vydání, popřípadě xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68 odst. 1.

(5) V evidenci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s přípravky xxxx Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x třetího xxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxxx osvědčení,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořadové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zkoušky,

e) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx osvědčení druhého xxxx třetího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx školení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxx třetího xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo bydliště x datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx uložen xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přípravky,

i) xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx provozovatele, který xxxxxxxxx dohled nad xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(6) Xxxxxx registry x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx, který xx zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§88

Zmocnění

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) x ochranných xxxxxxxxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §4a odst. 1, §6 odst. 1, §13 xxxx. 3, §14 xxxx. 5, §28 odst. 2 x 4 x §29 xxxx. 3,

x) o ošetřování xxxx označování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §68,

x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků x xxxxxxxxx §61 odst. 7, §62 odst. 1 a 3 x §64 odst. 4,

x) x ochraně xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx organismů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx §51 xxxx. 4 x 7,

x) x provedení §5 x §79 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. g).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx §31a xxxx. 3, §34 xxxx. 3, §43 odst. 1, §45 odst. 13, §46b xxxx. 3 x 10, §46c xxxx. 2, §49 xxxx. 1 a 6, §54a xxxx. 1, §55 x §60 xxxx. 4, 5 a 7.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §86b xxxx. 3.

§89

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

a) xxx xxxxxx xx xxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2008; xxxxxxxx-xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezařazení xxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo zruší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx použít xxx xxxxxxxxx i xx datu xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x), xxxxx jen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zřetelem x rozhodnutí příslušného xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxx xxxxxxx přípravku xx xxxxxx dobu.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx x registraci xxxx podané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx nejde x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(3) Xxxxx registrované xxxxx dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxx rostlinolékařskou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jinými xxxxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rostlinolékařská xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx x nimi xxx xxxxxxx, xxxxxxx x šlechtitelské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x právnických xxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studium podle §83 se xxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx 1. xxxxx 2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx specializovanou xxxx xxxxxxx funkci xx xxxx xxxxxx xxx 5 xxx, xxxx xxxxxxxxxx atestační xxxxxxx X. xxxxxx xx 3 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XX. xxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxx xxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx52) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zemědělství.

§90

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx:

1. Xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.

2. Xxxxx x. 314/2001 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 409/2000 Sb.

3. Zákon x. 79/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x. 409/2000 Sb.

§91

V xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a zákon x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxx

§92

Xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 258/2000 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 138/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx. x xxxxxx č. 132/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §5x xx xxxxxx xxxx §5g, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 26a) xxx:

"§5x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxx xxxxxxxx xx širokou xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26x)

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx.

26x) Zákon č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.".

2. X §7 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26x) xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmena x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§93

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Sb., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Sb., zákona x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx č. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx č. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Sb., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx č. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., zákona x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona č. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Sb., xxxxxx č. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 477/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx č. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Sb., xxxxxx x. 174/2002 Sb., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., zákona x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 130/2003 Xx., zákona č. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 119/2004 Sb. x xxxxxx x. 167/2004 Xx., xx mění xxxxx:

1. X xxxxxxx x. 2 Xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx 214: Xxxxxxx, x xxxxx živnosti Diagnostická, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx "Xxxxxxx způsobilost podle §5 a 6 xxxxxx č. 147/1996 Xx., x rostlinolékařské xxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §85 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů".

2. X xxxxxxx č. 2 Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx 214: Xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5 x 6 zákona x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

3. X xxxxxxx x. 2 Xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx 214: Xxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx slova "x xxxxxxxx odborných činností xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin".

4. X xxxxxxx x. 3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx 314: Xxxxxxx, x oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 147/1996 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Odborná xxxxxxxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů" x slova "§36 xxxx. 4 xxxxxx x. 147/1996 Xx., x rostlinolékařské péči x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§66 xxxx. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX PÁTÁ

Změna zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§94

X xxxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon), xx xxxx patnáctá xxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona x změně x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§95

X xxxxxx x. 320/2002 Xx., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx okresních úřadů, xx část xxxxxxxxx xxxxx zrušuje.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x ochraně veřejného xxxxxx

§96

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx. x xxxxxx č. 362/2003 Xx., xx xxxx xxxxx:

X §44x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35g) xxx:

"5. xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx v akreditovaném xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,35x)

35x) §82 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.".

Dosavadní poznámky xxx xxxxx x. 35x) x 35x) xx označují xxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 35x) x 35x), x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST

§97

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2005, x ustanovení §86, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2006.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti uplynutím xxx 30. xxxxxx 2012.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x zkoušek xxxxxx xxxxx zákona x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 5 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 245/2011 Xx. x xxxxxxxxx do 1.9.2011

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxxxxxxxx správou xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx držitele xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxx x osobám xx vzděláním podle §82 xxxx. 2 x 5 zákona x. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx žádost xxxx xx 1. xxxxx 2013 Státní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx.

2. Xx 31. xxxxxxxx 2012 lze xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 199/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx rostlinolékařská xxxxxx xx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělským x xxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Řízení xxxxxxxx Xxxxxx rostlinolékařskou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební ústav xxxxxxxxxx.

3. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx rostlinolékařská správa, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Práva x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxx Státní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zemědělský.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx příjmem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx prostředků rezervního xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vykonávala a xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx z jiných xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxx rostlinolékařskou xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 279/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxx xx xxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§68 xxxx. 3) xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu (§69 odst. 2) xxxxxx podle xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2018.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx považují xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 326/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxx xxx profesionální uživatele xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx 30. xxxxxx 2018.

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2018 xx xxxxxxx osoby xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx přemístění xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznámeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §31a xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 299/2017 Sb. x účinností od 1.12.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, zapsané xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx číslem podle §12 xxxxxx x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx §16 xxxxxx x. 219/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxx registrované x xxxxxxx s xx. 66 odst. 4 xxxxxxxx (XX) 2016/2031 i xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxxx "XX-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxx". Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx oprávněné k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pasů, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx č. 326/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prokáží, xx xxxxxxxxx znalostmi xxxxx xx. 89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2016/2031.

2. Xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 zákona x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx x platnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §13 xxxx. 3 zákona x. 326/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx šetření xxxxxxxxx v xx. 87 xxxxxxxx (EU) 2016/2031.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 zákona x. 326/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxx x xxxxxxx x §25 odst. 1 xxxxxx č. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx s čl. 59 xxxxxxxx (XX) 2017/625, xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx či zrušení xxxxxx xxxxxx.

4. Místa xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontroly xxxxxxxxxxx xxxxx zásilky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25a xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxx schválená pro xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx x fyzické kontroly xxxxxxx xxxx partie xxxxxxxxx v souladu x §25a xxxx. 1 zákona č. 326/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Držitelé xxxxxxxxxx x uznání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zapsání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxx §68 xxxx. 3 xxxxxx č. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou označovat xx provádět xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu, xxxxx xxxx jiných xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 odst. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou označovat xxxx provádět xxxxxx xxxxxxxxx obalového materiálu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti škodlivým xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxxx dřevo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx x den xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §82 xxxx. 3 zákona x. 326/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považuje za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x §82 xxxx. 2 xxxxxx č. 326/2004 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 4 xxx xxxx xxx jmenován xx xxxxxxxx místo představeného x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx provádění xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 369/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.1.2020

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §46b xxxx. 10, §46c xxxx. 1 xxxx. x) x §60 xxxx. 4 zákona x. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxx profesionální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 273/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xx. III

Závěrečné ustanovení

Tento xxxxx byl oznámen x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx dne 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 273/2022 Xx. s účinností xx 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 326/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 31.5.2004, x xxxxxxxx ustanovení §14 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005, a xxxxxxxxxx §86, které xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2006.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

444/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

131/2006 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 229/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 569/91 Xx., x Pozemkovém xxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.4.2006

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské unie x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

249/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2008

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

229/2009 Sb., xxxxx XX ze xxx 12.5.2009 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §124 xxxx. 1 xxxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění zákona x. 217/2002 Sb. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 11.8.2009

281/2009 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

291/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 252/97 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

490/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx trhem, týkající xx xxxxxxx výrobků xx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

102/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2010

245/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2011

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

199/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 321/2004 Xx., x vinohradnictví x xxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxx

x účinností xx 1.7.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013 x 1.1.2014

503/2012 Sb., x Státním pozemkovém xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

279/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx kontrolním a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx zákona

s účinností xx 29.7.2016

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., o pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

299/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2017

369/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 14.12.2020

36/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx správních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

364/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

273/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/128/ES xx xxx 21. října 2009, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx udržitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 652/2014.

1x) Xxxxxx 18 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx 2000/29/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zavlékání xxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx 2002/89/XX xx xxx 28. listopadu 2002, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2000/29/ES x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Společenství.

2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 952/2013, xxxxxx xx xxxxxxx celní xxxxx Unie.

Úmluva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx znění, vyhlášená xxx č. 179/1996 Sb.

3) Dohoda x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx 2. května 1992, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx 7. xxxxxx 1993.
4) Příloha X xx Směrnici 91/414/EHS.
4a) Xxxxxx 340x xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx (EHS) č. 2454/93 xx xxx 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
4b) Článek 4 xxx 15 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.

4c) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 952/2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Unie.
4x) Xxxxxx x společném xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxx sdružení volného xxxxxxx (ESVO) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 179/1996 Sb.
4x) Xxxxx č. 120/2002 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx trh x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Sb.
5) Xxxxx č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skladech a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.
Zákon č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (zákon x Xxxxxxx zemědělském xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 128/2003 Xx.
6) Xxxxx č. 219/2003 Sb., o xxxxxxx xx oběhu osiva x xxxxx pěstovaných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x oběhu xxxxx x sadby).
7) Xxxxx č. 149/2003 Sb., o uvádění xx xxxxx reprodukčního xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x obnově xxxx x x xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).
8) Xxxxxx 18 xxxxxxxx Xxxx 2000/29/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx organismů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
9) Xxxxxxxxxx Xxxx 2004/597/ES xx xxx 19. xxxxxxxx 2004, xxxxxx xx schvaluje xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx úmluvě x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x schválené xxxxxxxx 12/97 z 29. xxxxxxxx Konference Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (XXX) x xxxxxxxxx 1997.
10) Xxxxxx 19 xxxxxxxx Rady 2000/29/ES xx dne 8. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Společenství x proti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Článek 4 xxx 16 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
14) Xxxxx č. 13/1993 Sb.
15) Článek 166 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
15x) Xxxxxx 166 x násl. nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92.
15x) Článek 182 x xxxx. xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92.
15x) Článek 91 x xxxx. a xxxxxx 163 a xxxx. xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
15d) Xxxxxx 98 x xxxx. xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
15e) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
16) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu veřejné xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17x) Xxxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 413/2005 Xx.
17b) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 1756/2004 ze xxx 11. října 1994, kterým xx xxxxxxx podrobné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxx xxx xxxxxx x míru xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kontrol x některých xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předmětů uvedených x xxxxx X xxxxxxx V xxxxxxxx Xxxx 2000/29/XX.
17c) Xxxxxx 15 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady 2000/29/ES.
18) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrol zboží xx xxx 21. xxxxx 1982, xxxxxxxxx xxx x. 55/1992 Xx.
19) Xxxxxx 130 x násl. xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
20) Xxxxx č. 100/2004 Sb., o ochraně xxxxx xxxxx žijících xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxx opatřeních x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx).
21) §139 xxxx. 8 xxxxxx x. 13/1993 Sb.
22) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 690/2008 xx xxx 4. července 2008, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx Společenství, x xxxxx xx zdravotní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
22x) Xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2004 Xx.
23) Xx. 43 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
23a) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
23b) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 71/1967 Xx.
25) Xxxxxxxxx xxxxx č. 102/2001 Sb., o xxxxxx bezpečnosti výrobků x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx.
26) Xxxxxxxxx §17 a násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 356/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
28) Zákon č. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
28x) §2 xxxx. x) bod 1 zákona č. 477/2001 Sb., o xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Xx.
28x) §2 xxxx. x) bod 2 xxxxxx x. 477/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Sb.
28c) §2 xxxx. x) xxx 3 zákona č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Sb.
29) Xxxxx č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 146/2002 Xx.
30) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 130/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx).
31) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 130/2002 Xx.
32) Xxxxx č. 78/2004 Sb., o nakládání x geneticky modifikovanými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
34) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Vyhláška č. 191/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
35x) Zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 252/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 356/2003 Sb.
37) §44a xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 120/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39) Zákon č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Zákon č. 449/2001 Sb., x myslivosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxxxxxx §3 zákona x. 102/2001 Xx.
43) §26 xxxxxx x. 455/1991 Xx.
44) Zákon č. 455/1991 Sb.
45) §50 xxxxxx č. 455/1991 Xx.
46) Xxxxx č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §27 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx.
48) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
49) Směrnice Rady 69/464/EHS xx xxx 8. prosince 1969 x ochraně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 69/465/EHS ze dne 8. xxxxxxxx 1969 x xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 69/466/EHS ze dne 8. xxxxxxxx 1969 x xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 74/647/EHS xx xxx 9. xxxxxxxx 1974 x xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 93/85/EHS xx dne 4. xxxxx 1985 o xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady 98/57/ES ze xxx 20. července 1998 x xxxxxxx proti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxx) Xxxxxxxx et xx.
50) §38 xxxx. 1 xxxxxx x. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
51) Xxxxx č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 218/2002 Sb., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
52a) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
52x) §12a xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 115/1995 Sb., x vinohradnictví x xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 303/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 97/1996 Sb., o ochraně xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 61/1997 Sb., x xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 307/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x zákon č. 102/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků).
52x) §2i xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 441/2005 Xx. x xxxxxx č. 291/2009 Xx.
52x) §4c x 4e xxxxxx x. 252/1997 Xx., x zemědělství, xx xxxxx xxxxxx č. 291/2009 Xx.
52e) Xx. 48 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 796/2004 xx dne 21. xxxxx 2004, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) x. 1782/2003, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx podpor x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podpor xxx zemědělce, x xxxxxxx xxxxx.
Xx. 19 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1975/2006 xx xxx 7. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) č. 1698/2005, xxxxx xxx x provádění kontrolních xxxxxxx x podmíněnosti x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxx venkova, x xxxxxxx xxxxx.
53) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 765/2008 ze xxx 9. července 2008, xxxxxx se xxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx a dozor xxx trhem xxxxxxxx xx uvádění výrobků xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.
53a) Čl. 20 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx nad xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.
53b) Čl. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 765/2008.
53x) Xxxxxxxx xxxxx č. 396/2004 Sb., o xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
54) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
Zákon č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.
Xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx.
55) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxxx 21 xxxxxxxx Rady 2000/29/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
58) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) §44 xxxxxx x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx. x xxxxxx x. 147/2001 Xx.
60) §60 xxxxxx č. 111/1998 Xx.
61) §21 xx 26 zákona x. 312/2002 Sb., x úřednících územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
62) §89 x 90 xxxxxx x. 111/1998 Xx.
63) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
65) §44b xxxxxx x. 258/2000 Xx.
66) §58 xxxxxx č. 258/2000 Xx.
67) Xxxxx č. 258/2000 Sb.

67) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX, x xxxxxxx znění.

68) Xxxxxx 1 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2000/29/ES ze xxx 8. května 2000 x ochranných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx škodlivým rostlinám xxxx rostlinným produktům xx Společenství a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

69) Xxxxxxxxx xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin xx trh a x zrušení xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS x 91/414/XXX , xx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/2031 xx xxx 26. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 228/2013, (XX) č. 652/2014 x (EU) č. 1143/2014 x x xxxxxxx směrnic Xxxx 69/464/XXX, 74/647/XXX, 93/85/XXX, 98/57/XX, 2000/29/XX, 2006/91/ES x 2007/33/ES, v xxxxxxx xxxxx, xx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 x úředních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx zvířat a xxxxxxx životních podmínek xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin, o xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001, (XX) č. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) č. 1151/2012, (XX) č. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 a (ES) x. 1099/2009 x xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/ES x 2008/120/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/EHS, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/EHS, 96/23/XX, 96/93/XX a 97/78/ES x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

70) Směrnice Rady 2009/143/ES xx dne 26. xxxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2000/29/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx testování.
71) Xxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxx 2000/29/ES xx xxx 8. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do Společenství x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx.
72) Xx. 29 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 xx dne 21. října 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu rostlin xx trh x x xxxxxxx směrnic Xxxx 79/117/EHS a 91/414/XXX.
73) Xx. 46 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1107/2009 ze xxx 21. října 2009 x uvádění přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a x xxxxxxx směrnic Xxxx 79/117/XXX x 91/414/XXX.
74) Čl. 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. října 2009 x xxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS x 91/414/XXX.
75) Xx. 51 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xx xxx a x zrušení xxxxxxx Xxxx 79/117/EHS a 91/414/XXX.
76) Xxxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009.
77) Xx. 2 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 o uvádění xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 79/117/XXX x 91/414/EHS.
78) Xxxxx č. 282/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Čl. 3 xxxx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009.
80) §271 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxxxxx Xxxx 2000/29/ES, v platném xxxxx.
82) Xxxxxxx X xxxx 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1272/2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.
83) Příloha č. XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/128/ES.
84) §6 xxxxxx x. 46/2000 Xx., o právech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
85) §74 xxxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 225/2006 Xx.
86) Zákon č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
87) Zákon č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
88) Xx. 67 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1107/2009.
89) §26 xxxxxx č. 455/1991 Xx.
90) §50 xxxxxx x. 455/1991 Xx.
91) §27 xxxx. 3 xxxxxx x. 455/1991 Sb.

92) Xxxxx č. 255/2012 Sb., x kontrole (kontrolní xxx).

93) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1272/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a směsí, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/XX a x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006, x xxxxxxx xxxxx.

94) Například xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 268/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

95) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 547/2011 xx xxx 8. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1107/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

96) Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb.

97) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a balení xxxxx x xxxxx, x xxxxx a xxxxxxx směrnic 67/548/XXX x 1999/45/ES x x změně xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006.

98) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. prosince 2006 o registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx, x zřízení Evropské xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x změně xxxxxxxx 1999/45/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/XXX x směrnic Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/EHS, 93/105/XX x 2000/21/XX.

99) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o uznávání xxxxxxxx dalšího vzdělávání), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

100) §44a xxxx. 8 x §44b xxxxxx č. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx zdraví a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

101) §58 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx.

102) §58 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx č. 258/2000 Xx.

103) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/2031 xx xxx 26. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 228/2013, (XX) x. 652/2014 x (XX) č. 1143/2014 x x xxxxxxx xxxxxxx Rady 69/464/XXX, 74/647/XXX, 93/85/XXX, 98/57/XX, 2000/29/ES, 2006/91/XX x 2007/33/ES, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 xx xxx 15. března 2017 x úředních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdraví xxxxxxx x přípravků xx xxxxxxx rostlin, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (XX) č. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 a (XX) 2016/2031, nařízení Xxxx (XX) x. 1/2005 a (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Rady 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/ES x 2008/120/XX a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 854/2004 x (ES) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/EHS, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/XX x 97/78/ES x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

104) Xxxxx č. 35/2021 Sb., x Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

104) §13a xxxx. 2 písm. x), §13a odst. 4, §13b xxxx. 2 x §13d xxxx. 3 zákona x. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.