Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024 do 30.06.2024.


Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

73/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Požadavky §3

Standardy §4

Standard zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše §5

Standard zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin §6

Standard zřízení ochranných pásů u útvarů povrchových vod §7

Standard obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu §8

Standard minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích §9

Standard střídání plodin na orné půdě §10

Standard omezení plochy jedné plodiny §11

Standard minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy §12

Standard zachování krajinných prvků §13

Standard zákaz ořezu dřevin v období hnízdění a odchovu mláďat §14

Standard zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000 §15

Minimální požadavky §16

Hodnocení porušení §17

Stanovení míry snížení dotace při zjištění porušení požadavku nebo podmínky standardu nebo neposkytnutí dotace §18

Stanovení míry snížení dotace v případě porušení minimálních požadavků §19

Neuplatnění snížení dotace §20

Postupy pro rok 2023 §21

Účinnost §22

Příloha č. 1 - Půdoochranné technologie pro plodiny se střední ochrannou funkcí na silně erozně ohrožené ploše

Příloha č. 2 - Druhy plodin podle §8 odst. 3 písm. a)

Příloha č. 3 - Půdoochranné technologie pro plodiny se střední ochrannou funkcí na mírně erozně ohrožené ploše s vyšším rizikem

Příloha č. 4 - Druhy plodin podle §8 odst. 3 písm. b)

Příloha č. 5 - Druhy plodin vázajících dusík pro výjimku podle §10 odst. 5 písm. a), §11 odst. 1 písm. a), §11 odst. 2 písm. a), §11 odst. 4 písm. b) a §12 odst. 10 písm. a) a plnění podmínek standardu podle §12 odst. 4 až 7 a 9

Příloha č. 6 - Seznam požadavků podle §3

Příloha č. 7 - Seznam standardů podle §4

Příloha č. 8 - Druhy plodin pro výjimku podle §10 odst. 5 písm. b) a podle §12 odst. 10 písm. b)

Příloha č. 9 - Druhy plodin podle §11 odst. 1 písm. a), §11 odst. 2 písm. a) a §12 odst. 4 až 7

Příloha č. 10 - Váhové koeficienty pro neprodukční plochy podle §12 odst. 2

Příloha č. 11 - Druhy meziplodin podle §12 odst. 8 písm. a)

Příloha č. 12 - Druhy plodin pro podsev podle §12 odst. 8 písm. a)

Příloha č. 13 - Hodnocení porušení požadavků podle §3

Příloha č. 14 - Hodnocení porušení podmínek standardů podle §5 až 15

Příloha č. 15 - Hodnocení porušení minimálních požadavků podle §16

Příloha č. 16 účinná od 1.1.2025

Příloha č. 17 - Půdoochranné technologie pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí na mírně erozně ohrožené ploše s vyšším rizikem

Příloha č. 18 - Půdoochranné technologie pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí na mírně erozně ohrožené ploše s nižším rizikem

č. 73/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

73

NAŘÍZENÍ XXXXX

xx xxx 15. března 2023

x xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx xxxxxx zemědělcům
 

Vláda xxxxxxxx xxxxx §2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Xx. x xxxxxx x. 382/2022 Xx., a §1 odst. 3 xxxxxx x. 256/2000 Xx., x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o Státním xxxxxxxxxxx intervenčním fondu), xx xxxxx xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx. x zákona x. 179/2014 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx")1) x x xxxxxxx xx Strategickým xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxx

x) povinné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") vymezené xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělského x environmentálního xxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxx"), jejich xxxxxxxx xxx xxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx3) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4) (xxxx xxx "dotace") x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxx porušení xxx poskytování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx5).

§2

Vymezení pojmů

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rostlin podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx kteréhokoliv xxxxx xxxxxxxxxxxx, lilkovitých xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ploše dílu xxxxxxx xxxxx evidovaná x evidenci půdy, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxxx do 31. xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx žadatel xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxx plodin xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx od sebe xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx citlivou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k 1. lednu příslušného xxxx v oblastech xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx nařízení, x

x) xxxxxxxxx datem xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx kontrolou xxxxxxxxxxxxxxx monitorování xxxxx xxxxxxxx údaje odlišné xx xxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxxxx, xx rozhodným xxxxx xxxxx provedení xxxx xxxxxxxx.

(2) Neprodukční xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx část, xxxxx se xxxxxxx xx dílu půdního xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx") xx xxxxxxxx,

x) xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxx xxxxxx požadavků podle §12 xxxx. 4 xxxx. x),

x) nektarodárný xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vlády upravujícího xxxxxxxxxxx přímých xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který se xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx nebo x ním xx xxxxxxxxx hranici, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx 1 metr od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx šířce xxxx 30 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku,

f) ozeleněný xxxxxxxx řádek, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kolejovým xxxxxx mechanizace x xx xxxxxxx xx xxxxx plochy xxxx xxxxxxx bloku s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx šířce 1,5 xxxxx a x maximální xxxxxxxxxxxxx xxxxx pásu 6 xxxxx,

x) xxxxxxxx pás xxxx souvrať, jehož xxxxxx je vymezená xx části xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x je xxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x minimální xxxxx 6 xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pásu 30 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx vody typu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx započitatelné xxxxx xxxx 30 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxx podle nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxxx x maximální xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 xxxxx,

x) xxxxxxxx pás x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pásu 30 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 5 xxxx 6 podle přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 7 nebo 8 xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x tomuto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx směsí x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx plodin x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx poměr xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx více xxx 50 %,

x) xxxxxxxx pás podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §11 xxxx. 2 xxxx. a) x xxxxxxxxx započitatelné šířce xxxx 30 xxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx nařízení, jejich xxxxx nebo jejich xxxxx s jinými xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx plodin x xxxxxxx čeledi xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx plodin xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx je více xxx 50 %,

l) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx agrolesnictví,

m) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx bohaté xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) plocha x meziplodinami evidovaná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxx půda, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx meziplodiny minimálně 8 xxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) plocha x plodinami vázajícími xxxxx evidovaná x xxxxxxxx využití xxxx xxxx xxxx zemědělské xxxxxxx standardní xxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§3

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 7 x tomuto nařízení.

§5

Xxxxxxxx zachování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porostů k xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy zemědělskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx některý x ostatních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx

x) x xxxxx x druhé xxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x oblastech Xxxxxx 2000,

x) xx xxxxxxxxxxx xx 12 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) ve třetím xxxxxxxxxx pásmu zranitelných xxxxxxx6).

(2) O xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx trvalý travní xxxxxx xx environmentálně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx došlo po xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx bloku xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx ornou půdu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ovocný xxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kulturu vinice, xxxxx je xxxxxxxx xx ploše podle xxxxxxxx 1 písm. x), d) nebo x) x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), x) xxxx x),

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rostoucí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xxxx e),

f) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) na xxxxxxxx prvek,

i) xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiná.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx nejedná

a) x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx 0,1 xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xxx xx xxxx plocha xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx 2000.

§6

Standard zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx vyjma xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravím xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx jím xxxxxxxx xxxx půdního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx se vztahují xx

x) všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/2072 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/2031, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin, x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 690/2008 x mění xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2018/2019, v platném xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 30 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/2031 xx xxx 26. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxx organismům rostlin, x změně nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 228/2013, (XX) č. 52/2014 a (XX) x. 1143/2014 x x xxxxxxx směrnic Xxxx 69/464/XXX, 74/647/XXX, 93/85/XXX, 98/57/ES, 2000/29/XX, 2006/91/XX x 2007/33/XX, x platném xxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxx ochranných xxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xx xxx užívaném xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x útvarem povrchových xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx ponechaných skliditelných xxxxxxxxxxx zbytků, výkalů x moči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířaty při xxxxxx xxxx xxx xxxxxx jiném xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pásu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx 3 xxxxx xx břehové xxxx,

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7° xxxxxxxx xxx o šířce xxxxxxx 25 metrů xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx ploše xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx hnojiv, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx použití xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x šířce xxxxxxx 3 xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx snižuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx sklonu svahu

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx užívaném xxxx xxxxxxx bloku xx xxxxxxxxxxx kulturou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx souvislá xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx krmné, xxxx xxxxxxx, sóji, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. od 2,01 xx 4 xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx silně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než 2 xxxxxxx, a

2. xxxxx xxx 4 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx větší xxx 2 hektary xxxx xxxxx výměra xx x více xxx 50 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) řepky xxxx obilnin xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxxxx x velikosti

1. xx 2,01 do 4 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ohrožené xxxx xxxxx xxx 2 xxxxxxx, x

2. xxxxx xxx 4 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx souvislou xxxxxx silně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 2 hektary xxxx xxxxx xxxxxx xx x více xxx 50 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx půdou,

c) xxxxxxxx, xxxxxxxx, cukrovky, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxx o xxxxxxxxx

1. xx 2,01 xx 4 hektarů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx 1, x

2. větší xxx 4 hektary, xxxxx xxxxxxxx souvislou xxxxxx erozně xxxxxxxx xxxx xxxxx než 2 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x více xxx 50 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx půdou xxxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx 2, xxxxxxx xxxx podmínku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx půdního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 4 xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plochu erozně xxxxxxxx půdy větší xxx 2 xxxxxxx xxxx jehož xxxxxx xxxx x více xxx 50 % xxxxxxx xxxxxx ohroženou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx 2.

(2) Xxxxxxx nemusí xxxxxxx podmínku podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx větší než 4 hektary, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx erozně ohrožené xxxx xxxxx xxx 2 hektary xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx než 50 % xxxxxxx xxxxx erozně ohroženou xxxxx.

(3) Xxx půdoochranné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx xx x případě xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx plodiny xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení x

x) přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) použijí xxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 4 x tomuto xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx plodin xx xxxxx xxxxxxxxxx 20 %.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx díl xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a na xxxxxx byly splněny xxxxxxxx stanovené xxx xxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx holé půdy x xxxxxxxxxxxxxxx obdobích

(1) Xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxx půdního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kultury standardní xxxx půda xxxxxxx x období po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx roku xxxxxx xx xxxxxxxxx 80 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx půdy xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x) založením xxxxxxx xxxxx plodiny nebo xxxxxxxx plodiny,

b) osetím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx bloku, xxxxxxxx posklizňových xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řepy,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx

x) ponecháním xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajistí x xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx čtvrtého meziřadí, x výjimkou xxxx xxxxxxxx xxxx dosazené xxxxxx xx xxxx xx 3 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 4,

a) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) založením xxxxxxx xxxxxxxx plodiny, xxxx

x) xxxxxxxx osevní xxxxx x xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx révy vinné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx opatření.

(3) Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kultury xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sad xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx do 31. xxxxx příslušného xxxx xxxxxx manipulačního prostoru x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ovocného xxxx xx dobu xx 3 let,

a) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx bylinami,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx víceleté xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxx jednoletých xxxxx.

(4) Xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že x xxxxxx alespoň xx 1. června xx 31. xxxxx příslušného xxxx nebude xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx strniště xxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx bloku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx jílovitých xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 06 xxxx 07 xxxxx xxxxxxxx č. 227/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx bloku, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxx, kedlubna, hrách, xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx střídání plodin xx xxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx příslušného xxxx xxxxxxx xx 40 % xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kultury xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx, xx v xxxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plodina než xxxxxx plodina x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx plodině xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx splněna x zařazením xxxxxxxxxxx xxxx stejné xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaseta xx xxxxxxx hlavní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx předcházejícím podání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ponechána xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx plodiny x xxxx podání xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx meziplodiny xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je nejméně xxxxxx x xxxxxx 4 xxx xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxx xxxxxx plodina evidovaná x xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 4 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxx xxx 75 % plochy xxxx xxxx evidované x xxxxxxxx využití půdy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxxx

1. xxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. druh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plodin vázajících xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx plodin x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k tomuto xxxxxxxx ve xxxxx xx xxxx xxx 50 %,

4. plochu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, xx xxx jsou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 až 4 xxxxxxxxxxx,

x) u xxxxx více xxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx datu představuje

1. xxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxx xxxxxx porost,

2. xxxx zemědělské kultury xxxxxx porost,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx uvedených v příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxx xxxx xxxxx těchto xxxxxx x jinými xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plodin xxxxx přílohy č. 8 k xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx, xx xxx xxxx xxxx způsoby xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxx půdy do 10 xxxxxxx evidované x xxxxxxxx využití xxxx xx xxxxxxxx x rozhodnému xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 4 xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx plochu, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 0,1 xxxxxxx.

(7) O xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 4 se xxxxxxx x xxxxxxx, xx

x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x režimu xxxxxxxxxxxx zemědělství,

b) xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx víceletými xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx podmínky splněny xxxxxxx na 90 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

Standard xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

(1) Žadatel xxxxxxx, xx x xxxxxx od 1. xxxxxx xx 31. xxxxx příslušného xxxx xx na xxxx xxxxxxx bloku s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orná xxxx xxxxxxxxxxx plocha xxxxx xxxxxxx na výměře xxxxx než 30 xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx 22 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 xxxx 9 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx jiné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 110 xxxxx,

x) krajinným xxxxxx,

x) xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx a) x x), xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx technologie xxxxxx střídání plodin x xxxxxxx x xxxxx 8 přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení x xxxxx 10 přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xx se v xxxxxx od 1. xxxxxx xx 31. xxxxx příslušného roku xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orná xxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx plochu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než 2 xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xx z xxxx xxx 50 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx ohroženou půdou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rostlin xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx plodin nebo xxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx, lilkovitých xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx 10 xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ohrožené půdy xxxxx xxx 2 xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx z xxxx než 50 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx ohroženou xxxxx, xxxxx tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 22 xxxxx xxxxxx porostem plodiny xxxxx přílohy č. 5 nebo 9 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx trávy xxxxxx lipnicovité s xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 110 metrů,

c) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) kombinací xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx

x) xxxx podle xxxxxxxxxxxx technologie pásové xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx 8 přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení x xxxxx 10 přílohy č. 3 x xxxxxx nařízení.

(3) Xx porušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměry zákresu xxxxxxxxx xx 10 % plochy xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx maximálně xx 10 %.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx dílu půdního xxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) xx xxx xxxx pěstovány xxxxx xx xxxxxx,

x) na xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vázající dusík xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx nařízení, xxxxxx xxxxx, xxxxx trávy xxxxxx lipnicovité x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 9 x tomuto xxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx bloku x velikosti

a) do 40 xxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo podopatření xxxxxxx xxxxx chocholaté xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatická xxxxxxxx xxxx xx opatření xxxxxxxxxxxxx podle nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. června do 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x opatření, xxxx

x) xxx 40 xxxxxxx, xx xxxxx xxxx podána xxxxxx x xxxxxxxxxx dotace xx podopatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx opatření nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x na kterém xxxx ve vegetačním xxxxxx od 1. xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx roku xxxxxxx podmínky předepsané xxx tato xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činí xxxxxxx 5 % xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx 30 hektarů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx do 10 xxxxxxx podle odstavce 2 manipulačním prostorem x xxxxxxxxx šířce 12 xxxxx xxxxx xxxxxxx dílu půdního xxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxxx plodinu x tomto prostoru, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxx. Xxxx plochu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxx xx stejnou plodinou xxxxxxxx xxxxxxxx rozdělení xxxxx odstavců 1 x 2.

(7) Xx xxxxxxx plochy xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nezapočte výměra xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku.

§12

Standard xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zemědělské xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx x výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, travní xxxxxx xxxx úhor xxxxxxxxx x evidenci využití xxxx na xxxxxxxx x rozhodnému datu xxx neprodukční xxxxxx xxxxxxxxx podíl

a) 4 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. a) xx x), nebo

b) 7 %, xxxxxx xxxxxx podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxxxx xxxxxxxxx 3 % tvoří plochy xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxx vyhrazené xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx

x) výpočtu xxxxxx neprodukčních xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, ze xxxxx je žadatel xxxxxxx vyčlenit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx žadatel zařazenu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx půdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx není stanoveno xxxxx, dodržení xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. q), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin, xxxxxx a upravených xxxx.

(4) Žadatel xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx údržbu x dodržení zákazu xxxxxxxx, pastvy nebo xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) založení xxxxxxx plodiny podle přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx směsi xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podíl plodin xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 % a souvislý xxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx porostu xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x §3x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx 15. srpna xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx započítává x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, a

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxx xx 1. února xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx pásu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx směsi xxxx xxxxx xxxxx čeledi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 % x xxxx xxxxxxx xxxx směsi xxxx xxx odlišné xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx dílu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx pásem x souvislý porost xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. června do 30. listopadu příslušného xxxx; při xxxxxxxxx xxxxxxxxx porostu xx xxxxxxxx ochranného xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vegetace,

b) xxxxxxxxx xxxx xx 1. xxxx příslušného xxxx a

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x období xx 1. xxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku.

(6) Žadatel xx pásu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxx xxxxx xxxxx čeledi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle přílohy č. 5 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx podíl xxxxxx podle přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx x porostu nepřesáhne 50 % a xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx části dílu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx do 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a

b) dodržení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu rostlin, xxxxxxxxxx kalů a xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. srpna xxxxxxxxxxx roku.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zajistí

a) xxxxxxxxxxx údržbu xxxxxxx xx doby založení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx do 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx zahrnuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx plodiny xxxxx přílohy č. 9 x xxxxxx nařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxx směsi xxxxx xxxxxx lipnicovité x plodinami podle přílohy č. 5 k tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 % a xxxx plodina xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx plodiny xxxxxxxxx xx části xxxx xxxxxxx xxxxx sousedící x xxxxx pásem x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. července xxxxxxxxxxx xxxx, x

x) dodržení xxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxx xxxx založení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podsev druhu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 x xxxxxx nařízení xx xxxxxx xxxxxxx xx předpokladu, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 90 % jedné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 8 xxxxx, přičemž pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx, upravených xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 8 týdnů;

dále xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, datu výsevu x xxxx sklizně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx plodiny xxxxxxx do 30 xxx xx provedení xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx hnojiv, xxxxxxxxx xxxxxxx látek, xxxxxxxxxxx biostimulantů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalů x xxxxxxx x xxxxxxxxx upravující skladování x způsob xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 k tomuto xxxxxxxx, jejich xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x tomuto nařízení xx xxxxx je xxxx než 50 %, xxxx prokazatelný xxxxxx posklizňových xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ponechání xxxxxxx víceleté xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xx vysetí xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx víceleté xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx poslední xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxx xx žadatele,

a) u xxxxx více xxx 75 % plochy xxxx půdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

3. plochu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx směsí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx je xxxx xxx 50 %,

4. xxxxxx využívanou k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxxxx xxxxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xx xxx jsou xxxx xxxxxxx využití xxxxx bodů 1 xx 4 xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxx xxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx žadatele x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. druh zemědělské xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx porost,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx plodinami,

4. plochu xxxxxxxxxx k pěstování xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x tomuto xxxxxxxx,

5. xxxxxx, xx níž xxxx tyto způsoby xxxxxxx xxxxx bodů 1 xx 4 xxxxxxxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx xxxx xxxx xx 10 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(11) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx x porostem xxxx zelený xxxx xx nevztahuje xxxxxx xxx převod na xxxxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxxx porost.

§13

Standard xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx xxxx xxxxxxxx x poškozením xxx, xxx nedošlo

a) xx xxxxxxx výměry xxxx xxxxxxxxx vegetačního, skalnatého xxxx xxxxxxxxx krytu xxxxxxxxxx prvku,

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo uskladňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx poškození nadzemní xxxx xxxxxxxx části xxxxxx, xxxx

x) k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x xxxxxxxxxx kalů.

§14

Standard xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx od 1. xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx roku.

§15

Standard zákaz xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx citlivé xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx travními xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Natura 2000

(1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx travního porostu, xxxxx xx nachází xx vymezené oblasti Xxxxxx 2000, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nezmění x xxxxxxxx využití xxxx zemědělskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx porost xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zemědělské xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxx ploše xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nejedná x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 0,1 xxxxxxx, xxxx

x) ukončení pozemkových xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravách x pokud xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x výměně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x zemědělským xxxxxxxx xx xxxx půdního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx požadavky

(1) Žadatel xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx půdních xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x akčním xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kukuřice, xxxxxxxx, xxxxxxxx, řepy xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx převyšující 7°, xxxxxxx xxxxxxxxx část xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 25 metrů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §11 odst. 1 nařízení vlády x. 262/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dusíkatých xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, přesycenou xxxxx, xxxxxxxxx nebo pokrytou xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 12 nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 14 xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10° xxxx xx zemědělských xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx převyšující 12°, x xxxxxxxx tuhých xxxxxxxxxx hnojiv x xxxxxx organických xxxxxx, x případě orné xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx do 24 xxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx od registrovaného xxxxxxxxxxxx, nebo x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxxxx č. 326/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx standardu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx7) xxxxxxxxx v přílohách č. 13 xx 15 k xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Jako xxxx xxxxxxxx hodnotí xxxxxxxxx kontrolní orgán xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxx malé x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx malé x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstranitelné, xxxx

x) středním, závažnosti xxxx a xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, závažnosti xxxxxxx x neodstranitelné,

b) xxxxx, xxxxxxxxxx velké x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx velké x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstranitelné,

f) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx,

x) středním, závažnosti xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, nebo

j) velkém, xxxxxxxxxx střední a xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxxx xxxxx porušení x xxxxxxx

x) středním, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a neodstranitelné,

c) xxxxxx, závažnosti xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, závažnosti velké x neodstranitelné.

§18

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xx základě hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx standardu xxxxx §17 způsobeného xxxxxxx xxxxxxx míru snížení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx8)

x) 15 % x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 2,

x) 40 % x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 3, xxxx

x) 60 % x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 odst. 4 xxxx. a) xx x).

(2) Fond xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx porušení požadavku xxxx xxxxxxxx standardu xxxxx §17 odst. 4 xxxx. d) xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle předpisu Xxxxxxxx xxxx10) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx11), Fond xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx standardu xxxxx §17 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx12)

x) 1 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2,

x) 3 % x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 3, xxxx

x) 5 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx13).

(4) X xxxxxxx xxxxxxx opakovaného xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx14), x jehož xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx dotace 10 %15).

(5) V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 116).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx x kontrole xxxxxxxx údaj x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx let, Fond xxxxxxx míru snížení xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx rok xxxxx xxxxxxxx 3 postupem xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx17).

(7) Xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx několik případů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx standardu, Fond xxxxxxx xxxx snížení xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx18).

§19

Stanovení míry xxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xx základě xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx

x) 1 % x případě xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 2,

x) 3 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3, nebo

c) 5 % v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 4.

(2) Xxxxx x témže xxxxxxxxxxx xxxx dojde x xxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx nedodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x výsledné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Celkové xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx článku 31 nebo 70 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2021/2115.

§20

Neuplatnění xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 2 xxxx. x), a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §3 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xx 15 xx způsobeno xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx19).

§21

Xxxxxxx pro xxx 2023

(1) Xxx xxx 2023 xx za xxxxxxx lhůty xxxxx §2 odst. 2 xxxx. b) x §12 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxx 2023 nelze xx xxxxx podle §12 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2023 xxxxx xxxxxxxxxx, že byla xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2023.

(4) Xx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx založené xxxx 1. xxxxxx 2023 xx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x k) xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xx xxxxx.

§22

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), §10 odst. 1 x §12 xxxx. 4 písm. x) xx d), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Ph.D., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx zemědělství:

v x. Xxx. Xxxxxxx x. r.

místopředseda xxxxx x xxxxxxx práce x sociálních xxxx

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx vlády x. 73/2023 Sb.

Půdoochranné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx silně xxxxxx ohrožené xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zbytků - xxxxx xxxx

Xxxxxxxx minimálně 30 % xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x 20 % xxx jarní xxxxxxx. Vyjmenované ochranné xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx xxxx čirok

Půda xxxxxxxxxx zpracována xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx minimálně 30 % xxxxxxxxxxx xxxx xxx ozimé xxxxxxx a 20 % pro xxxxx xxxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx kypření x xxxxx

Xxxxxxx kypření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxx. Dodržení minimálně 30 % xxxxxxxxxxx xxxx.

4.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx plodiny s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jetelotravních směsí. Xxxxxxxx xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx příloh č. 11 x 12 x xxxxxx xxxxxxxx.

5.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx půdy xxxxxxxxx 60 % xxxxxxx.
Xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx 30 centimetrů.

6.

Pásové xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxx porostu x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x tomuto xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x sóji a xxxxx příloh č. 11 x 12 k tomuto xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

8.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pěstovaných xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci xxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxxxx xxxxxx x plodiny xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx bobu x xxxx, x jejich xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx příloh č. 11 x 12 x xxxxxx xxxxxxxx.

9.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx zlepšujících plodin xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x předchozím xxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se vychází x výměr xxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci xxxx. Xx zlepšující xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx porost a xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx nařízení, x xxxxxxxx bobu x xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx příloh č. 11 x 12 k xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxx plodin xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x)

1.

xxxxxxx

2.

xxxxxxx

3.

xxxxx

4.

xxxxx

5.

xxxxxxx xxxxx

6.

xxxx

7.

xxxxxxxx

8.

xxxx

9.

xxxxxxxx

10.

xxxxxx

11.

xxx

12.

Xxxxxx

13.

xxxxxx xxxx, žlutá, xxxxxxxxx

14.

xxxxxxx

15.

xxxx hřebílkatý

16.

peluška

17.

pískavice

18.

pohanka

19.

proso xxxx

20.

xxxxxx

21.

xxxxxx

22.

xxxxxxx

23.

xxxx xxxxxxxxxx

24.

xxxxxxxx

25.

xxxxxxxx

26.

xxxxxx hispánská

27.

Štírovník

28.

šťovík

29.

tolice

30.

trávy xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx

31.

xxxxx

32.

xxxxxxx

33.

xxxxxxxx

34.

xxxx xxxx uvedených xxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 73/2023 Sb.

Půdoochranné technologie xxx xxxxxxx se xxxxxxx ochrannou funkcí xx xxxxx erozně xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx rizikem

Číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx technologie

Podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxxx půdy xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx plodin x xxxxxxxxx šířkou 100 metrů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 22 xxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto xxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx kypření u xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx minimálně 25 xxxxxxxxxx.

4.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx plodiny x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jetelotravních xxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx příloh č. 11 a 12 x xxxxxx xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxxx výměra xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx

Xxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx plochy s xxxxxxxxx téže xxxx xxxxx xxxxxxxx funkce.

6.

Maximální xxxxxx xxxxx xxxxxxx 8 xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx 8 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plodiny podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 44 xxxxx.

7.

Xxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxx 10 hektarů s xxxxxxx

Xxxxxxx 10 hektarů xxxxxxxx plochy jedné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plodiny podle přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx x minimální xxxxx 66 xxxxx.

8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx XX

25 x/xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 15 t/hektar xxxxx xxxxx/xxxxxx x kombinaci xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxx 10 xxxxxxx,
x) xxxx xx celoplošně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, dodržení xxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx xxxx a
c) xxxxx xxxx hlavní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 220 xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 22 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

9.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dávce

35 x/xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnojiv xx souvislé xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 5°.

10.

Zakládání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x tomuto xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx a xxxx x příloh č. 11 x 12 x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ploše.

11.

Pásové xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

12.

Xxxxxx sled

Výměra zlepšujících xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx a předchozích 5 letech xxxxxxxxx 33 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx vychází x xxxxx xxxxxx evidovaných x xxxxxxxx půdy. Xx zlepšující xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x plodiny xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx bobu a xxxx, x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x podsevu xxxxx příloh č. 11 x 12 x tomuto xxxxxxxx.

13.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx 50 % xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 16 xxxxxxxxxx.

Příloha x. 4 x nařízení x. 73/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 3 xxxx. x)

1

xxxxxxx

2

xxxxxxx

3

xxxxx

4

xxxxxx

5

xxxxx

6

xxxxxxx xxxxx

7

xxxx

8

xxxxxxxx

9

xxxx

10

xxxxxxxx

11

xxxxxx

12

xxx

13

xxxxxx

14

xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx

15

xxxxxxx

16

xxxx xxxxxxxxxx

17

xxxx

18

xxxxxxx

19

xxxxxxxxx

20

xxxxxxx

21

xxxxx seté

22

pšenice

23

ředkev

24

řepice

25

řepka

26

řeřicha

27

sléz xxxxxxxxxx

28

xxxxxxxx

29

xxxxxxxx

30

xxxxxx hispánská

31

Štírovník

33

šťovík

34

tolice

35

trávy čeledi xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx

36

xxxxxxxxx

37

xxxxx

38

xxxxxxx

39

xxxxxxxx

40

xxxx

41

xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 5 x nařízení č. 73/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dusík xxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5 xxxx. x), §11 xxxx. 1 xxxx. a), §11 xxxx. 2 xxxx. x), §11 xxxx. 4 xxxx. x) x §12 xxxx. 10 xxxx. x) x plnění xxxxxxxx standardu xxxxx §12 odst. 4 xx 7 x 9

1.

xxx

2.

xxxxxx

3.

xxxxxxx

4.

xxxxx

5.

xxxxx

6.

xxxxx

7.

xxxxxxx

8.

xxxxxxxxxx

9.

xxxxx

10.

xxxxxxxx

11.

xxxxxxx

12.

xxxxxx xxxx, úzkolistá, xxxxx

13.

xxxxxxx

14.

xxxxxxxxx

15.

xxxxx xxxx

16.

xxxx

17.

xxxxxxxxx

18.

xxxxxx

19.

xxxxxxx

20.

xxxxxxx

21.

xxxxx

22.

xxxxxxxx

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx

§8 odst. 1 xxxx. x) bod 1 x §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx č. 254/2001 Xx.

1.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vypouštění xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x podzemních xxx

§8 xxxx. 1, xxxx. x) a §38 xxxxxx x. 254/2001 Xx.

1.3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§39 odst. 1 a 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx.

1.4.

Xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xx závadnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uložení na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x hnojivech

§8 xxxx. 4 x 5 x §9 xxxx. 1 x §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 156/1998 Xx. x §6 odst. 5 vyhlášky x. 377/2013 Sb.

1.5.

Dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxx x upravenými xxxx a xxxxxx xxxxxxx xx zemědělské xxxx

§9 odst. 3 xxxxxx x. 156/1998 Xx. x §69 xxxx. 3 zákona x. 541/2020 Xx. x §58 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §58 xxxx. 2 xxxx. a), b) x x), §59 xxxx. 1 písm. x), x) x x), §59 xxxx. 2 písm. c), x), x) x x) xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

1.6.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hlediska ochrany xxx

§8 odst. 2 x 4 xxxxxx x. 156/1998 Xx. x §4 xxxx. 1, §5 odst. 1 x 2, §6 odst. 1 x 2 xxxxxxxx x. 377/2013 Xx.

1.7.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

§58 xxxx. 1 xxxx. x), b) x x) x §58 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

1.8.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek obsahujících xxxxxxxxxxxx

§39 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 254/2001 Sb.

1.9.

Provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nádrží xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxxxxxxxxxx

§39 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 254/2001 Sb.

1.10.

Dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx obsahujících fosforečnany

§39 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 254/2001 Xx.

2.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hnojení

§6 xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Xx.

2.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx hnojení xxxxxx

§7 xxxx. 1 x příloha č. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx.

2.3.

Xxxxxxxx maximálního xxxxxx 170 kg X/xxxxxx/ xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx uzavře x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x statkových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku

§8 xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Xx.

2.4.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dusíkatých xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx skladování x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxx

§9 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Sb.

2.5.

Dodržení xxxxxx pěstování erozně xxxxxxxxxxxx plodin xx xxxxxxxxx s vysokou xxxxxxxxxxx

§11 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx.

2.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx půdy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

§12 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx.

2.7.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx zaplavenou, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

§7 xxxx. 12 nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx.

2.8.

Xxxxxxxx kvalitativních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx xxx

§9 xxxx. 1 x 2 nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx. a §39 xxxx. 4 písm. x) x x) xxxxxx x. 254/2001 Xx.

3.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxx x registrovaných xxxxxxxxxx krajinných prvků

§4 xxxx. 2, §87 xxxx. 2 xxxx. x) x §88 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 114/1992 Sb.

3.2.

Zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx

§8, §87 xxxx. 2 xxxx. x), §87 odst. 3 xxxx. x) a §88 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 114/1992 Xx.

3.3.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

§5a, §87 xxxx. 1 xxxx. x), §87 xxxx. 2 písm. x) a §88 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 114/1992 Sb.

4.1.

Zajištění ochrany xxxxxxxx významných xxxxxxx

§45b, §45c, §87 odst. 3 písm. x) x §88 xxxx. 2 písm. n) xxxxxx x. 114/1992 Xx.

5.1.

Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x potravin

Čl. 14 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002 x xxxxxxxxxx xx xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2023/915 xxxx na čl. 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 396/2005

5.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx potraviny, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx viditelné pouhým xxxx

Xx. 14 a xx. 17 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x xxxxxxxxxx xx xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Komise (ES) č. 2073/2005 x na xx. 2 nařízení Xxxxxx (XX) 2023/915

5.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

Xx. 14 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002 x xxxxxxx X xxxx X xxxxx II xxx 5 a xxxxx XXX bod 9 xxxxxxxx (XX) č. 852/2004

5.4.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikovat xxxxxxx xxxxxxxxxx surovin a xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx do xxxxxxxx

Xx. 18 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 178/2002

5.5.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xx. 18 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 178/2002

5.6.

Xxxxxxxxx takového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. 18 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002

5.7.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele potravinářského xxxxxxx informovat xxxxxxx xxx odběratele x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány x xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nebyla xxxxxxxx, x zajistit xxxxxxx xxxxxxxxxx potraviny z xxxx

Xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002 x xxxxxxx I xxxx X xxxxx XX xxx 6 xxxxxxxx (ES) č. 852/2004

5.8.

Zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx trh, xxx xxxxxx, zpracovaní x xxxxxxxxxx

Xx. 15 x xx. 17 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002

5.9.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx formy xxxxx xxx míchání krmné xxxxx xxx výhradní xxxxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx. 15 x xx. 17 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002 x xx. 4 xxxx. 1 x xxxxxxx X xxxx X xxxxx XX xxx 4 písm. x) nařízení (XX) č. 852/2004 x xx. 5 odst. 1 xxxxxxxx (ES) č. 183/2005

5.10.

Xxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxxx a množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, aby xxx zachován xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 15 x čl. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002 x čl. 4 xxxx. 1 x xxxxxxx I xxxx X xxxxx XXX bod 8 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) č. 852/2004 a xx. 5 odst. 1 x xxxxxxx X xxxx X XX bod 2 xxxx. x) nařízení (XX) č. 183/2005 a xx. 18 xxxxxxxx (XX) č. 396/2005

5.11.

Dodržení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx krmiv xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x materiálů xxxxxxxxxx xx krmení xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. 15 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 a xx. 5 xxxx. 1 a přílohy X část X X bod 4 xxxx. x) x xx. 5 xxxx. 5 a xxxxxxx XXX xxx 1 xxxxxxxx (XX) č. 183/2005

5.12.

Zohledňování xxxxxxxx xxxxxx vzorků xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x případě potřeby

Čl. 15 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 178/2002 x čl. 5 odst. 1 x xxxxxxx X xxxx X I xxx 4 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 183/2005

5.13.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx produktů, geneticky xxxxxxxxxxxxxx osiva

Čl. 15 x xx. 17 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002 x xx. 5 xxxx. 1 a xxxxxxx I xxxx X XX bod 2 písm. a) x x) xxxxxxxx (XX) č. 183/2005

5.14.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx při zacházení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. 15 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002 x xx. 5 xxxx. 5 x xxxxxxx XXX xxx 1 xxxxxxxx (XX) č. 183/2005

5.15.

Odebírání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx registrací nebo xxxxxxxxxx

Xx. 15 x xx. 17 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002 a xx. 5 xxxx. 6 xxxxxxxx (ES) č. 183/2005

5.16.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 15 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002 a xx. 18 xxxxxxxx (XX) x. 396/2005

5.17.

Neprodlené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x informování xxxxx odběratelů

Čl. 15, xx. 17 xxxx. 1 x xx. 20 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002

5.18.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx stanovení a xxxxxxxx ochranné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oběhu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 14 x 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x xxx III.8 xxxx. x) xxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) č. 852/2004 x xx. 108 x 115 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/6 a xx. 14 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 470/2009 a přílohy xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 37/2010 x §5 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx č. 166/1999 Xx. x §9 xxxx. 11 xxxxxx x. 378/2007 Xx.

5.19.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 14 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 a příloha XXX xxxxx XX xxxxxxxx I xxxx X xxx 2 xxxx. x) x x) x xxx 3 nařízení (XX) č. 853/2004

5.20.

Xxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxx dodávku xxxxx xx trh

Čl. 14 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002 x příloha XXX xxxxx IX xxxxxxxx X část X bod X xxxx. x), x) x c) a xxxx 5 nařízení (XX) č. 853/2004

5.21.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx získávání x xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. 14 x xx. 17 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 178/2002 x xxxxxxx III xxxxx XX xxxxxxxx X xxxx II xxxxxxx X xxxx 1 a 2 xxxxxxxx (ES) č. 853/2004

5.22.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx

Xx. 14 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x příloha XXX xxxxx XX kapitola X část II xxxxxxx A body 3 a 4 xxxxxxxx (XX) č. 853/2004

5.23.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z dodávky

Čl. 14 a čl. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002 a xxxxxxx XXX oddíl XX xxxxxxxx X xxxx XX písmeno B xxx 1 xxxxxxxx (XX) č. 853/2004

5.24.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Xx. 14 x čl. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 a xxxxxxx XXX xxxxx XX xxxxxxxx X část XX písmeno B xxxx 2, 3 x 4 nařízení (XX) č. 853/2004

5.25.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx

Xx. 14 x xx. 17 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x xxxxxxx XXX xxxxx X kapitola X xxxx 1 x 2 xxxxxxxx (XX) č. 853/2004

6.1.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxx xx hospodářství

§5 xxxx. 1 písm. x), x) x x) x §19 xxxx. 3 xxxxxx x. 166/1999 Sb. a §3 xxxx. x) x b) a §5 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 291/2003 Xx.

6.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůt xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§19 xxxx. 2 xxxxxx x. 166/1999 Xx. x §8 xxxxxxxx x. 291/2003 Sb.

6.3.

Dodržování xxxxxxxx pro zacházení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§19 xxxx. 3 zákona x. 166/1999 Xx. x §5 x 6 xxxxxxxx č. 291/2003 Xx.

7.1.

Xxxxxxxx požadavků xxx použití xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxx

§49 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx č. 326/2004 Xx.

7.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

§49 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Xx.

7.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku na xxxxxxx rostlin v xxxxxxx x účelem xxxx povoleného použití xxxx xxxx

§49 xxxx. 1 xxxx první xxxxxx č. 326/2004 Xx.

7.4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přípravku na xxxxxxx rostlin

§49 odst. 1 xxxx první xxxxxx x. 326/2004 Xx.

7.5.

Xxxxxxxx omezení xxx xxxxxxx přípravku na xxxxxxx rostlin x xxxxx ochrany zdrojů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§49 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 326/2004 Xx.

7.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx přípravku xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx včel

§49 xxxx. 1 písm. x) a §49 xxxx. 6, §51 xxxx. 3 x 4 a §51 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 326/2004 Xx. x §3 xx 5a xxxxxxxx x. 327/2012 Xx.

7.7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx přípravku xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx suchozemských xxxxxxxxxx

§49 odst. 1 xxxx. a) x §49 xxxx. 6, §51 xxxx. 7 xxxx. c) xxxxxx x. 326/2004 Sb. x §11 xxxxxxxx x. 327/2012 Xx.

7.8.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx rostliny xxxx xxxxxxx, na xxxx se prováděla xxxxxxxx

§49 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 326/2004 Xx.

7.9.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx x hlediska xxxxxxx vodních organismů

§49 xxxx. 1 xxxx. x) x §49 xxxx. 6 zákona x. 326/2004 Xx. x §13 xxxx. 1 x 4 xx 6 xxxxxxxx x. 327/2012 Xx.

7.10.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1107/2009

§3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 326/2004 Xx.

7.11.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oblastí xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejností x/xxxx zranitelnými xxxxxxxxx xxxxxxxx při použití xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx

§49 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Xx.

7.12.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx

§49 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 326/2004 Xx.

7.13.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

§49 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/2004 Xx.

8.1.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x přípravky xx ochranu rostlin

§86 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

8.2.

Xxxxxxxx kontrolního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§61 xxxx. 1 a §64 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 326/2004 Xx. v xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx x. 207/2012 Xx.

8.3.

Xxxxxxxx pravidelné technické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx profesionálních zařízení

§61 xxxx. 3 a §61 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxx x. 326/2004 Xx. x xxxxxxxxx podle §2 odst. 1 xxxxxxxx x. 207/2012 Xx.

8.4.

Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx postřikové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx profesionálního zařízení xx aplikaci xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx

§61 xxxx. 5 a §61 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 326/2004 Xx. x provedení xxxxx §2 xxxx. 3 x přílohy č. 3 vyhlášky x. 207/2012 Xx.

8.5.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx skladování přípravků xx ochranu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků

§46 xxxx. 1 písm. x) bod 3 xxxxxx č. 326/2004 Xx.

8.6.

Xxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem

§46 xxxx. 1 písm. x) bod 4 xxxxxx č. 326/2004 Xx.

8.7.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx výrobků x přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx a xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

8.8.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skladování xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skladovaných xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx č. 326/2004 Xx.

8.9.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pomocných prostředků xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§46 xxxx. 1 písm. x) xxx 5 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

8.10.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx obaly xx přípravků xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx

§13 xxxx. 1 písm. x) xx x) zákona x. 541/2020 Xx.

9.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

§4 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 166/1999 Xx. x §11 xxxx. 1 a 2, §12 odst. 4, §12c odst. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Sb.

9.2.

Dodržení xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx telat x xxxxxx pro xxxxxxx náhubku

§12a odst. 1 x §12c xxxx. 1 a 2 xxxxxx č. 246/1992 Xx.

9.3.

Xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

9.4.

Xxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 týdnů xx xxxxxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

9.5.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vhodné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx ležení x xxxxxxxxxx

§12a xxxx. 1 x §12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

9.6.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 246/1992 Xx.

9.7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx telat

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

9.8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

§4 xxxx. 1 písm. x) xxx 1, §12b xxxx. x) x §12c xxxx. 1 x 2 zákona x. 246/1992 Sb.

10.1.

Dodržení xxxxxxxx pro užití xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

§12c odst. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx využitelné volné xxxxxxxxx plochy xxx xxxxxxx

§12c odst. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxx

§12c xxxx. 1 a 2 zákona č. 246/1992 Xx.

10.4.

Xxxxxxxx požadavků xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx. x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 x §12b xxxx. x) a x) xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.5.

Xxxxxxxx xxxxxx uvazování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 246/1992 Xx.

10.6.

Xxxxxxxx podmínek xxx skupinové xxxxxxxx xxxxxxx a prasniček

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 246/1992 Xx.

10.7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx hladinu xxxxx x xxxxxxxxx světla x xxxxxxx xxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 zákona x. 246/1992 Xx.

10.8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podlah ve xxxxxxx xxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.9.

Xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxx, prostor xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

§12c xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.10.

Xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx jiné xxx terapeutické x xxxxxxxxxxxx účely

§4 xxxx. 1 xxxx. g), x) a k), §7 xxxx. 3 x 4 x §12c xxxx. 1 x 2 zákona x. 246/1992 Sb.

11.1.

Zajištění xxxxxxx způsobilosti x xxxxx xxxxxxxxxxx

§5 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx. x §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx. a §11 xxxx. 1 a 2 x §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.3.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvířatům xxxx o jiném xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

§5 xxxx. 1 xxxx. x) x §40 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx. x §9 xxxx. 11 xxxxxx x. 378/2007 Xx.

11.4.

Xxxxxxxxx volnosti xxxxxx zvířat

§4 xxxx. 1 xxxx. c) xxx 3, §12a xxxx. 1 a 2 x §12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 246/1992 Sb.

11.5.

Dodržení podmínek xx úpravu xxxxxxx xxxx xxxxxx vlastností xxxxxxx, xxxxxxxxx zákroků x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

§4 xxxx. 1 písm. x) x g), §7 odst. 3 x 4 x §9 xxxx. 1 xxxx. d) a x) zákona x. 246/1992 Xx.

11.6.

Xxxxxxxx mikroklimatických xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 a §12d xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 246/1992 Xx.

11.7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx osvětlení x xxxxxxx včetně xxxxx telat

§9 odst. 1 xxxx. x) x §12c odst. 1 a 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§12a xxxx. 1 x §12c xxxx. 1 x 2 zákona x. 246/1992 Xx.

11.9.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx

§4 odst. 1 xxxx. x) x X), §12a xxxx. 4 a §12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.10.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx dispozičního, technického x provozního xxxxxx xxxxx xxxxxx stájí xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§11 xxxx. 1, §12a xxxx. 3 a §12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.11.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx zvířat

§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 x §12b xxxx. x) x x) zákona x. 246/1992 Xx.

11.12.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení a xxxxxxxx o zdroje xxxxxx u xxxxx xxxxx

§12b xxxx. c) x §12c odst. 1 a 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 73/2023 Sb.

Seznam xxxxxxxxx xxxxx §4

Číslo xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx travních xxxxxxx xx xxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zemědělské xxxxx

2.

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx

3.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx vyjma xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

4.

Xxxxxxx ochranných xxxx x xxxxxx povrchových xxx

5.

Xxxxxxxxxxxxxxx půdy způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

6.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

7.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

7 A.

Střídání xxxxxx xx xxxx xxxx

7 X.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

8.

Xxxxxxxxx podíl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

Xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x období xxxxxxxx x odchovu xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

8 X.

Xxxxxxxxx xxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxx vyhrazený xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

8 X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků

8 X.

Xxxxx xxxxx xxxxxx x období xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

9.

Xxxxx xxxxxxx nebo orby xxxxxxxx xxxxxxxx porostů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oblasti s xxxxxxxx travními xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx 2000

Příloha č. 8 x nařízení č. 73/2023 Xx.

Xxxxx plodin xxx výjimku xxxxx §10 xxxx. 5 xxxx. x) a xxxxx §12 odst. 10 písm. x)

1.

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx směsi

2.

směsi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxx biopásy xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4.

xxxx xxxxx x xxxx xxx opylovače xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 73/2023 Sb.

Druhy xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. a), §11 xxxx. 2 xxxx. x) x §12 xxxx. 4 xx 7

1.

xxxxxxxxxx

2.

xxx xxxxxxx

3.

xxxxxxx

4.

xxxxxxx xxxxx

5.

xxxx

6.

xxxx

7.

xxxxxxxx

8.

xxxxxx

9.

xxxxxxxx

10.

xxx

11.

xxxxxxxx kanárská

12.

lnička

13.

mastňák

14.

mrkev

15.

oves hřebílkatý

16.

pastinák

17.

pískavice

18.

pohanka

19.

proso xxxx

20.

xxxxx xxxx

21.

xxxxxx

22.

xxxxxx

23.

xxxxxxx

24.

xxxx

25.

xxxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

26.

xxxxxxxx

27.

xxxxxxxx

28.

xxxxxx xxxxxxxxx

29.

xxxxxx

30.

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

31.

xxxxxxx

32.

xxxx xxxxxxx (lesní)

33.

směs xxxx xxxxxxxxx plodin

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx xxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx pro neprodukční xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

2

Xxxxxxxx xxxxx - xxx

1,5

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

2

Xxxxxxxx prvek - xxxxxx

1,5

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxx

1,5

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx

1,5

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx

2

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

1

Xxxxxxxx xxxxx - travnatá xxxxxxxx

1,5

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podopatření pěstování xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx pás xxxxx xxxxxxxxxx prvku podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) tohoto xxxxxxxx

1

Xxxxxxxxx kolejový xxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. x) xxxxxx nařízení

Ochranný xxx xxxxx nařízení vlády xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx nařízení

Biopás podle xxxxxxxxxxx biopásy xxxxx xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxx vody xxxx xxxxxxxx, typu xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx pás xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 5 xxxx 6 xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx technologiemi x. 7 nebo 8 podle přílohy č. 3 x xxxxxxxxx xxxxx příloh č. 4 x 5 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx, tritikale, xxxx x jejich xxxxx x řepky

Ochranný pás xxxxx standardu 7 X. podle §11 xxxx. 1 xxxx. x) a odst. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1

Xxxx x xxxxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx čejky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx opatření

1

Plocha xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokrytí xxxx půdy podle xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx xxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxx. x)

1.

xxx xxxxxxx

2.

xxx polní

3.

bojínek xxxxx

4.

xxxxxx

5.

xxxxx

6.

xxxxx

7.

xxxxxxxxxxx

8.

xxxxxxx

9.

xxxxxxx

10.

xxxxx

11.

xxxxx

12.

xxxxx vyjma xxxxxxxxxx

13.

xxxxxxxx

14.

xxxxxxxx

15.

xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

16.

xxxxxx

17.

xxx xxxx xxxxxx

18.

xxxxxxxx xxxxxxxx

19.

Xxxxxx

20.

xxxxxx

21.

xxxxxxx

22.

xxxxxxxxxxxx

23.

xxxx xxxxxxxxxx

24.

xxxxxxx

25.

Xxxxxxxxx

26.

xxxxxxx

27.

xxxxx xxxx

28.

xxxxxx olejná

29.

řeřicha

30.

sléz xxxxx

31.

xxxxxxxxxx

32.

xxxx xxxxxxxxx

33.

xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

34.

xxxxxxxx

35.

xxxxxx xxxxxxxxx

36.

xxxxxx

37.

xxxxxxx

38.

xxxxxxx

39.

xxxxx

40.

xxxx xxxxxxx (xxxxx)

Xxxxxxx x. 12 x nařízení vlády x. 73/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 8 xxxx. x)

1.

xxxxxxx xxxxx

2.

xxxxxxxxxxx

3.

xxxxx xxxxx

4.

xxxxx vyjma xxxxxxxxxx

5.

xxxx

6.

xxxxxxxx

7.

xxxxxxxx červená, luční

8.

kozinec

9.

lupina xxxx, xxxxxxxxx, žlutá

10.

pískavice

11.

ptačí xxxx

12.

xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx)

13.

xxxxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 13 x xxxxxxxx vlády x. 73/2023 Sb.

Hodnocení xxxxxxxx požadavků xxxxx §3

Xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxx kritérií

Hodnocení

1.1.

Rozsah

Malý

x

Střední

Došlo x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx s povrchovými xxxx podzemními xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx zdraví zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 odst. 2

1.2.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxx povolení.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

Došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 3 xxxx. x)

1.3.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální havarijní xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx stanovenou xxxx 5 xxx.

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x jednom xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx podmínek xx dvou x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktuální havarijní xxxx xxxx neprováděl xxxxxxx x provedených xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 5 xxx.

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních vod xxxx okolí, které xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vod xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví zvířat

Ne.

Vztah x nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 3 xxxx. x)

1.4.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx látek xx xxxxx do 5 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx podmínek xx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx od 5 xx 10 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x více xxxxxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx látek xx ploše xxx 10 hektarů.

Závažnost

Malá

Došlo k xxxxxxxx xxxxxxxx §8 xxxx. 5 zákona x. 156/1998 Sb. xxxx §6 odst. 5 xxxxxxxx x. 377/2013 Xx.

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 3 xxxx. a)

1.5.

Rozsah

Malý

Nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx havarijní xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použití xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo nebyl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx k porušení xxxxxxxx v jednom xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx 10 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x porušení xxxxxxxx xx xxxx x více xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 10 hektarů.

Závažnost

Malá

Nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx schválený havarijní xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx program xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebyl xxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx okolí, xxxxx není xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx vod xxxx okolí.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

1.6.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx závadných xxxxx obsahujících fosforečnany xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neodpovídá požadavkům xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obalů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx obalů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxx x úniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ohrožení nebo xxxxxxxxxx povrchových nebo xxxxxxxxxx vod.

Velká

Došlo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vodního xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx znečištění povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

1.7.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fosforečnany xxxx xxxxxx použitých obalů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 273/2021 Sb.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx závadných xxxxx xxxxxxxxxxxx fosforečnany xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 273/2021 Sb.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazují nedostatky, xxx nedošlo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo podzemních xxx.

Xxxxx

Xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

1.8.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx vodního xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 skladovacích xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek obsahujících xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obalů neodpovídá xxxxxxxxxx vodního xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 x xxxx skladovacích xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejich použitých xxxxx neodpovídá požadavkům xxxxxxx zákona.

Závažnost

Malá

Skladovací xxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek.

Střední

Došlo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx zdroje x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 3 xxxx. x)

1.9.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx těsnosti xxxxxx xxxxxxxxx x požadovaných xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

1.10.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx u 1 xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 2 xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 3 a více xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx lidské zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

2.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx na xxxxx xx 5 xxxxxxx xxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx na xxxxx xx 5 do10 xxxxxxx včetně, pro xxxxxx xxxxx období xxxxxx hnojení.

Velký

Nedodržení xx xxxxx xxx 10 xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20 xx N/hektar včetně.

Střední

Použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xx 20 do 40 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx hnojivých xxxxx xxx 40 xx X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx aktu 1, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 1

2.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx dodržen xx xxxxx xx 20 hektarů xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 20 xx 50 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 50 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx limitu xx 20 xx X/xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xx 40 xx N/hektar xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx limitu xxx 40 xx X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 1, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 2

2.3.

Rozsah

Malý

Limit nebyl xxxxxxx xx xxxxx xx 20 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx dodržen xx ploše xx 20 do 50 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx nebyl xxxxxxx xx xxxxx xxx 50 hektarů.

Závažnost

Malá

Překročení xxxxxx xx 20 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xx 40 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx limitu xxx 40 xx X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 1, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 3

2.4.

Rozsah

Malý

x

Střední

Kapacita xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xx 10 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně.

Střední

Chybí od 10 do 20 % skladovacích xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx nad 20 % skladovacích xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 1, poř. xxxxx xxxxxxxxx 4

2.5.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx do 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nad 7°, xxxxx současně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod.

Střední

Nedodržení na xxxxx od 5 xx 10 xxxxxxx xxxxxxx včetně se xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx sousedí x útvarem povrchových xxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 10 hektarů xxxxxxx xx sklonem xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod.

Závažnost

Malá

Vyjmenované xxxxxxx xxxx pěstovány xx pozemcích xx xxxxxxx nad 7°, xxxxx současně xxxxxxx x útvary xxxxxxxxxxx xxx, x délce xx 25 xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx současně xxxxxxx s útvary xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx 26 xx 50 xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx pozemcích xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx sousedí x útvary xxxxxxxxxxx xxx, x délce xxx 50 xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 1, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 5

2.6.

Rozsah

Malý

x

Střední

x

Velký

Hnojení xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxx xx xxxxxxx čáry.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 1, poř. xxxxx xxxxxxxxx 6

2.7.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dodržen.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Zákaz používání xxxxxxxxxx hnojivých xxxxx xx xxxx zaplavenou, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 1, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 7

2.8.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx statkových hnojiv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx skladování xxxxxxxxxx xxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx statkových xxxxxx xx xxxxxxx zdroje x bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 1, xxx. číslo xxxxxxxxx 8

3.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 20 % xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 20 % do 50 % rozlohy včetně, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx úseku xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 50 % xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx kontrolovaném xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx, x xxxxxxx xxx očekávat návrat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx, x xxxxxxx xx návrat xx původního xxxxx xxxxx pouze po xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx, x xxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x návratu xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 2, xxx. xxxxx požadavku 1

3.2.

Rozsah

Malý

Závažné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2 kusů xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo likvidace xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zničení 3 až 10 xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1/3 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx maximálně 50 % plochy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 1/3 xxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dřevin xxxx vegetační období xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hnízdění xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx vegetačním období xxxxxx x x xxxx předpokládaného hnízdění xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 2, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 2

3.3.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 30 % rozlohy hnízdiště xxxxxx, které xxxxx xxx dotčeno.

Střední

Porušení xx xxxx většího xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx x velikosti xxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx kolonie xxxx xxxxxxxx velkého xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx užívaného xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx škodlivý xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hnízdním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx sezóna, xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cílového xxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx obsazeného xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx němž xx ohrožena místní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 2, poř. xxxxx xxxxxxxxx 3

4.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx do 30 % rozlohy předpokládaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xx území x xxxxxxxxx nad 30 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxx, ale nevylučující xxxx výskyt.

Velký

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx, po kterém xx xxxxxx do xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxx xx provedení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx, xx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 3, poř. xxxxx xxxxxxxxx 1

5.1.

Rozsah

Malý

Potravina nesplňující xxxxxx xxxx zjištěna x xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx, nebo v xxxxx xx 100 xx xxxx xx 100 litrů xxxx xx 500 xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx v šarži xx 1000 kg xxxx xx 1000 xxxxx nebo xx 2000 xxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo nadnárodní xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxx 1000 xx nebo xxx 1000 xxxxx nebo xxx 2000 kusů.

Závažnost

Malá

x

Střední

Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxx xx xxx potravinu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxx xx trh xxxxxxxxx škodlivou xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. číslo xxxxxxxxx 1

5.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx potravina xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xx 100 kg xxxx xx 100 xxxxx xxxx do 500 xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potravinářského podniku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x šarži xx 1000 xx xxxx xx 1000 xxxxx xxxx xx 2000 xxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx působností, xxxx x xxxxx xxx 1000 xx xxxx nad 1000 xxxxx xxxx xxx 2000 kusů.

Závažnost

Malá

x

Střední

Provozovatel potravinářského xxxxxxx uvedl xx xxx potravinu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx trh potravinu xxxxxxxxx pro zdraví.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 2

5.3.

Rozsah

Malý

Nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx x xxxxxx působností, xxxx x šarži x xxxxxxxxx xx 100 xx nebo xx 100 xxxxx xxxx xx 500 xxxx včetně.

Střední

Nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x šarži u xxxxxxxxx xx 1000 xx xxxx do 1000 xxxxx nebo xx 2000 xxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx kontaminaci x provozovatele potravinářského xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nadnárodní xxxxxxxxxx, xxxx x šarži x xxxxxxxxx nad 1000 xx nebo xxx 1000 xxxxx xxxx xxx 2000 xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx potravinářského podniku xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nemají xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potravinového xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. číslo xxxxxxxxx 3

5.4.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx identifikovat xxxxxxxxxx, xxxxx dodal xxxxxxxx a xxxxx x množství xx 1 % hmotnosti xxxxxxxx šarže xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xx 1 % xx 25 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx identifikovat dodavatele, xxxxx dodal suroviny x xxxxx x xxxxxxxx xxx 25 % hmotnosti xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxx xxxxxxxxx riziko xxxxxxxxx zdraví spotřebitelů, xxxxxxxxx xx vhodná x lidské xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 4, xxx. xxxxx požadavku 4

5.5.

Rozsah

Malý

Nelze xxxxxxxxxxxxx odběratele, který xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxx šarže xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx identifikovat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx množství xx 1 % xx 25 % xxxxxxxxx vyrobené xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad 25 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx produktu.

Závažnost

Malá

Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx potraviny, z xxxxxxx podstaty nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx k lidské xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx potraviny xxxxxxxx xxx zdraví.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 5

5.6.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxxx šarže produktu xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 10 do 50 % hmotnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx včetně.

Velký

Nelze xxxxxxxxxxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl na xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxx xx trh xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx potraviny xxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. číslo xxxxxxxxx 6

5.7.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx zjištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xx 2 kalendářní xxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je 3 xx 7 kalendářních xxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 7 xxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx škodlivou xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí pro xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 7

5.8.

Rozsah

Malý

x

Střední

Během xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo distribuce xxxxx nebyly dodrženy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx trh.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

5.9.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při používání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx formy xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pokyny xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použití.

Závažnost

Malá

x

Střední

Krmivo xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

5.10.

Rozsah

Malý

Nedostatky x 1 záznamu.

Střední

Nedostatky xx 2 a xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx x záznamech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx neumožňují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 8

5.11.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx skladování xxxxxx o hmotnosti xx 1 xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 10 tun xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx 10 xxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xx xxxxxx xxxxx xxxx přítomny xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kontaminace xxxxx xxx není xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxx je kontaminováno xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx na trh.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 9

5.12.

Rozsah

Malý

x

Střední

Výsledky analýz xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýz xxxxxx xxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. číslo xxxxxxxxx 9

5.13.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx x 1 xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx 2 x více záznamech.

Velký

Záznamy xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. číslo xxxxxxxxx 10

5.14.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zkrmení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiného, xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx skladování xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrozilo bezpečnost xxxxxx, necílového xxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxx xx zjištěno xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivem, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx kontaminace xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx aktu 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 11

5.15.

Xxxxxx

Xxxx

Xxx xxxxxxx jednorázový xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem výroby xxxxx xxxxxxxxx na xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 4, poř. xxxxx xxxxxxxxx 11

5.16.

Rozsah

Malý

x

Střední

Ochranná xxxxx xxxxxx dodržena x xxxxxx případě.

Velký

Ochranná xxxxx nebyla dodržována xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxx závažnosti.

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx nebo zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

5.17.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx přijal xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krmiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zvířat.

Střední

Zkrmování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

5.18.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xx jatka xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx byly xx xxxxx xxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx ze zvířat, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx přípravky v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx dodrženy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx léčivé xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx o xxxxx xxxxxx vedeny x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx do xxxxx uvedeny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodrženy ochranné xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pravidly xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 13

5.19.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx dodáno xxx souhlasu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozastavený xxxx xxxxxxxx status.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

Veškeré xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ošetření.

Velká

Mléko je xxxxxxxx přímo konečnému xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 15

5.20.

Rozsah

Malý

x

Střední

Záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxx, xxx kontrolou xxxx zjištěny nesrovnalosti.

Velký

Záznamy x zvířatech xxxxxxxxxx x dojení nejsou xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx konečnému xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 48/2017 Xx.

Příloha č. 1 xxx. xxxxx aktu 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 16

5.21.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxx proti xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zvířaty; xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx x prostory xxx skladování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezení rizika xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx x prostory x získávání x xxxxxxxxxx mléka xxxx xxxxxxxxxxxx čištěny x xxxxxxxxxx; jsou zjišťovány xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x dojení x xxxxxxxx nejsou vůbec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sanitovány.

Velký

X.

Závažnost

Malá

x

Střední

Veškeré xxxxx xx dodáváno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx dodáváno xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx aktu 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 17

5.22.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx vykazují xxxxx poškození; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x čištění x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxx vykazuje xxxxxxxx poškození xxxxxxxxxx xxxx řádnou sanitaci; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a sanitace xxxxxxxx přicházející xx xxxxx s mlékem.

Závažnost

Malá

x

Střední

Veškeré xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx dodáváno xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelná porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 17

5.23.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxx. X personálu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx pro strukové xxxxxxx nebo postřiky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neregistrované, x xxxxxx spotřebě bylo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx od xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx hrubá xxxxxxxx x osobní xxxxxxx. Xxxxx nebylo před xxxxxxx, x xxxx xxx automatické xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, mlezivo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mlékem.

Závažnost

Malá

x

Střední

Veškeré mléko xx dodáváno x xxxxxxxxxxxxx ošetření.

Velká

Mléko xx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 17

5.24.

Xxxxxx

Xxxx

X xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení.

Střední

Mléko a xxxxxxx xxxx uchováváno xx čistém xxxxx x x xxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxx xxxxxxx. Mléko xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx ani xxxxx xxxxx postup x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx přepravy xxxx xxxxxxxx chladící xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx 500 xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx 100 xxxxx xxxx xxxx xxxxx x množství xx 50 xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 8 °C, xxxx. 6 °C xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxxx xxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx mléko x xxxxxxxx nad 500 xxxxx, kozí mléko x xxxxxxxx xxx 100 xxxxx nebo xxxx mléko v xxxxxxxx xxx 50 xxxxx nebylo xxxxx xx nadojení zchlazeno xx teplotu 8 °X, resp. 6 °X xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 17

5.25.

Xxxxxx

Xxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyskytují xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; zakázané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx.

Xxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx množství xx xxxxxxxxx xxxxx silně xxxxxxxxxx xxxx vejce xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx nesprávného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kolísání xxxxxxxxxx xxxxxxx; zakázané xxxxx xxxx xxxxxx do 5 % xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxxxxxxxx množství xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx látky xxxx podány nad 5 % xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx zjištěno xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 20 % xxxxx.

Xxxxx

X kontrolovaném xxxxxxxx xxxx zjištěna xxxxx silně znečištěná x xxxxx xxxx xxxx než 5 % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozbitých; zvířatům xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podány xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 18

6.1.

Rozsah

Malý

Zakázané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v chovu. Xxxxxxxx přípravků x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, gestagenním nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx přípravky podávány, xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doložené úplnými xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx do 5 % ošetřených zvířat x chovu xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xxxxx být takové xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx byly xxxxxx xxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx. Přítomnost thyreostatik xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahem 17-xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, gestagenním nebo xxxxxxxxxxx působením x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx látky. X xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 5, xxx. číslo xxxxxxxxx 1

6.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx ochranné xxxxx xx 1 % xxxxxxxxxx zvířat x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx ochranné xxxxx xx 1 % xx 10 % xxxxxxxxxx zvířat x chovu včetně.

Velký

Nedodržení xxxxxxxx lhůty nad 10 % xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodrženy.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 5, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 3

6.3.

Rozsah

Malý

Pravidla xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla dodržena x 1 % xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx zacházení xx zakázanými xxxxxxx xxxxxx dodržena xx 1 % xx 10 % zvířat x xxxxx včetně.

Velký

Pravidla xxx zacházení xx xxxxxxxxxx látkami xxxxxx xxxxxxxx x více xxx 10 % xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx dostupné xx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zvířata xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Přípravek xxx podán xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vědomí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx byl xxxxx užitkovým xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah k xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 5, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 4

7.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx použity x rozporu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx 1 nebo 2.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxx x rozporu x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx 3 xx 9.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx 10 x xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx lidské zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 10, poř. xxxxx xxxxxxxxx 1

7.2.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx půdě xxx xxxxxx přípravek x xxxxxxx x xxxxxx xxxx povoleného xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem xxxx xxxxxxxxxx použití.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, poř. xxxxx xxxxxxxxx 2

7.3.

Rozsah

Malý

x

Střední

Mimo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxx povoleného použití, xxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, poř. xxxxx xxxxxxxxx 2

7.4.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x překročení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxx aplikaci xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, poř. xxxxx xxxxxxxxx 3

7.5.

Rozsah

Malý

x

Střední

Přípravek xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vodního xxxxxx x xxxxxxx x pokyny k xxxxxxx xxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví zvířat

Ano.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, poř. xxxxx xxxxxxxxx 4

7.6.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x hnojivem, nebo xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x požadavky na xxxxxxx xxxx, xx 1 xxxx 2.

Střední

Počet xxxxxxxxx, xxxx. směsi xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x hnojivem, nebo xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx prostředkem xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx včel, je 3 xx 9.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. směsi xxxxxxxxx, směsi xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, které byly xxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx xxxx, je 10 x xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 10, xxx. číslo požadavku 5

7.7.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx aplikaci přípravku xxxxxx postupováno x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postupováno x xxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 10, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 5

7.8.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx x zasažení xxxxxxx xxxx xxxxxxx plochu, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx cílovou xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, poř. xxxxx xxxxxxxxx 6

7.9.

Rozsah

Malý

Počet xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx 1 xxxx 2.

Střední

Počet xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x rozporu x požadavky na xxxxxxx povrchové xxxx, xx 3 xx 9.

Xxxxx

Xxxxx přípravků, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxx s požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je 10 x xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx organismů z xxxxxxxx ochranné vzdálenosti xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, xxx. číslo xxxxxxxxx 7

7.10.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx aplikován xxxxxxxxx xxx platného xxxxxxxxxx x povolení.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Byl xxxxxxxxx přípravek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah x nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, poř. xxxxx požadavku 8

7.11.

Rozsah

Malý

x

Střední

Při xxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdraví lidí.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Při xxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

7.12.

Rozsah

Malý

x

Střední

Po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Po xxxxxxx xxxxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

7.13.

Rozsah

Malý

Počet xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx, x nichž xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu ošetření x xxxxxxx, xx 1 xxxx 2.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx x xxxxxxx, xx 3 xx 9.

Velký

Počet xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ošetření x plodině, je 10 a xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx maximálního xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx přípravků, xxxxx xxxx xxxxxxx osobou xxx odborné způsobilosti xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx 1 xxxx 2.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xx 3 xx 9.

Xxxxx

Xxxxx přípravků, které xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx 10 a xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobou xx ukončení platnosti xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx způsobilosti.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ukončení platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 1 xxxx 2.

Střední

Počet xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx zařízením pro xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x funkční xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků, je 3 xx 9.

Velký

Počet xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 10 a více.

Závažnost

Malá

x

Střední

Došlo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxx přípravku xxxxxxxxx xxx aplikaci přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah k xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

8.3.

Rozsah

Malý

V xxxxxx xxxx kontrolním xxxxxxxxxx xxxx použito xxxxxxxx pro aplikaci xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

X.

Xxxxxxx

Xxxxx x použití xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.4.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx dodrženy postupy xxx přípravě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx přípravě aplikační xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx nebyly dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx pro lidské xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.5.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx přípravcích xx ochranu xxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx žádná xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx zajištěno při xxxxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxx příjmu x výdeji nebo x skladování přípravků xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

8.6.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.7.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxx prostředky xxxxxx uskladněny xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, a xx x rozsahu xx 30 % xxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx stanovenými právním xxxxxxxxx, x to x rozsahu xxx 30 % z xxxxxxxxx xxxxx skladovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx nebezpečí pro xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.8.

Rozsah

Malý

Nebylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s prošlou xxxxx použitelnosti nebo xxxxxxxx k vrácení xxxxxxxxxx nebo nepovolených, x xx v xxxxxxx do 30 % xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx zabezpečeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx xxxx určených k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x to x rozsahu nad 30 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a pomocných xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.9.

Rozsah

Malý

Ve skladu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obalu s xxxxxxxxx neodpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 30 % xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xx xxxxxx xxxx skladováno x xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 30 % z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x pomocné prostředky xxxxxx x použití x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.10

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx odděleně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx předání xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x odpady.

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah k xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

9.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx týká xxxxx xxxxxxx telete.

Střední

V chovu xxxx zjištěno do 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X xxxxx xxxx xxxxxxxx nad 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve stanovené xxxx. Telata nebyla x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xx izolace. Xxxxxxxx nebo poraněným xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Onemocnění xxxx xxxxxxxx neohrožuje telata xx životě.

Velká

Kontrola xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx telatům nebyla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař. Onemocnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx životě xxxxx xxxx vést x trvalému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx lidské xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 11, xxx. xxxxx požadavku 1

9.2.

Xxxxxx

Xxxx

X xxxxx bylo zjištěno xx 20 % xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

X chovu bylo xxxxxxxx od 20 % xx 50 % xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx uvázaných.

Velký

V xxxxx xxxx zjištěno xxx 50 % xxxxx x náhubkem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvazování telat xxxx xxxxx používání xxxxxxx u xxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 11, poř. xxxxx xxxxxxxxx 2

9.3.

Rozsah

Malý

Počet xx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx do 20 % xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xx at x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 20 do 50 % xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx at x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 50 %.

Závažnost

Malá

x

Střední

Rozměry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mezi telaty.

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx nebezpečí pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 11, xxx. číslo xxxxxxxxx 3

9.4.

Xxxxxx

Xxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištěno xx 20 % xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištěno xx 20 % xx 50 % xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo zjištěno xxx 50 % xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

X.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 11, poř. xxxxx xxxxxxxxx 4

9.5.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx mladší xxxx xxxxx xxxxxx vhodnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx není xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx tekutin, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx parametry xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx telata mladší xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podestýlku. Prostor xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx materiálu xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx prostor, xxxxxx xxxxxx xxxxxx tekutin, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 11, xxx. číslo požadavku 5

9.6.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxx, xxxx xxxxxx po xxxxxx ošetřeno.

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Mlezivo xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxx, tele xxxxxx xx xxxxxx ošetřeno.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 11, poř. xxxxx xxxxxxxxx 6

9.7.

Rozsah

Malý

x

Střední

Požadavky xx xxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx krmení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx výživovém xxxxx nebo došlo x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 11, xxx. xxxxx požadavku 7

9.8.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx napájení xxxxx xxxxxx dodrženy.

Velký

U xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

X xxxxx xx xxxxxxxxx známky xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 11, poř. xxxxx xxxxxxxxx 8

10.1.

Rozsah

Malý

Požadavky xx xxxxx samostatných kotců x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx samostatných xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx toho xxxxx xx zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxx u prasat xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx, x xxxxxxxx prasat xx xxxxxx xxxx xxxx x důsledku včasného xxxxxxxxxx xxxxxxxx poraněna xxxxx prasata x xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 1

10.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xx xxxxx podlahové xxxxx xxxx roštové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xx chováno do 20 % prasat xxxxxx.

Xxxxxxx

Xx xxxxx podlahové xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 20 % xx 50 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xx volné xxxxxxxxx ploše xxxx xxxxxxx podlaze, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxx 50 % prasat.

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Volná xxxxxxxxx xxxxxx xxxx roštová xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 2

10.3.

Rozsah

Malý

V chovu xxxx xxxxxxxx xx 20 % xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 20 % xx 50 % xxxxxx bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx aktivity xxxxxx.

Xxxxx

X xxxxx xxxx zjištěno xxxx než 50 % xxxxxx xxx xxxxxxxx x dostatečnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx aktivity xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx pro lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 12, xxx. číslo požadavku 3

10.4.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx na krmení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jsou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx prasat x xxxxxxxx dehydratace nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu.

Závažnost

Malá

x

Střední

Požadavky xx krmení x xxxxxxxx xxxxxx dodrženy.

Velká

Prasata xxxx xxxxxx dehydratace xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx hospodářství xxxxx k úhynu xxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxx špatného xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí pro xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo aktu 12, poř. číslo xxxxxxxxx 4

10.5.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx ustájení xxxx postroje jsou xxxxxxxxx do 20 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 20 do 50 % xxxxxx včetně.

Velký

Vazné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 50 % xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. číslo xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 5

10.6.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x kotci, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 20 % prasnic x xxxxxxxxx včetně.

Střední

Způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxx xx 20 % xx 50 % xxxxxx x xxxxxxxxx včetně.

Velký

Způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxx x kotci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx nad 50 % xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx prasnic x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 6

10.7.

Rozsah

Malý

Požadavky na xxxxxxx hluku xxxx xxxxxxxxx světla xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodrženy.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

Hladina xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 12, poř. číslo xxxxxxxxx 7

10.8.

Rozsah

Malý

x

Střední

Podlahy xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx parametry xxxxxxxxx právními předpisy.

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 8

10.9.

Rozsah

Malý

x

Střední

Prostor xxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxxxxxx není umožněno xxxxx xx jiná xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vidět xx jiná xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx nebezpečí pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo aktu 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 9

10.10.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx se xxxxxx xx 20 % zvířat xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xx týkalo xx 20 % xx 50 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx 50 % xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prováděny odborně xxxxxxxxxx osobou. Xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx neumožňuje, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ukládá.

Velká

Zákroky x postupy nebyly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx neumožňuje, x x xxxxxxxx toho xxxxx x negativnímu xxxxx xx xxxxxx xxxxx ošetřených xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah k xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 12, xxx. číslo xxxxxxxxx 10

11.1.

Rozsah

Malý

Péče x xxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxx x zvířata xxxx xxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxx o xxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, xxx. číslo požadavku 1

11.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx týká xxxxx jednoho zvířete.

Střední

V xxxxx bylo xxxxxxxx xx 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně.

Velký

V chovu xxxx zjištěno xxx 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ani x xxx nebyl xxxxxxxx veterinární xxxxx, xxxx nebyla zvířata x případě xxxxxxx xxxxxxxx xx izolace. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nejsou xxxxxxxx nástroje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx nebo poraněným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ani x xxx nebyl xxxxxxxx veterinární xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx poranění xxxxxxxx zvířata xx xxxxxx xxxx xxx xxxx přivodit trvalé xxxxxxxx xxxxx xxx x trvalému xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 13, poř. xxxxx xxxxxxxxx 2

11.3.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx se xxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xx týká xx 10 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx se xxxx xxx 10 % xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx neuchovává xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx zvířat.

Střední

Chovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zároveň xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx uhynulých xxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 13, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 3

11.4.

Rozsah

Malý

Zjištění xx týká pouze xxxxxxx zvířete.

Střední

Zjištění xx xxxx xx 20 % zvířat xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xxx 20 % xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx k poškození xxxxxx xxxxxx xxxx x jejich zbytečnému xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x pečovat x xxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, xxx. číslo xxxxxxxxx 4

11.5.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou odborně xxxxxxxxxxxx. V chovu xxxx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou prováděny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx odborně xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, poř. xxxxx xxxxxxxxx 5

11.6.

Rozsah

Malý

x

Střední

Mikroklimatické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx druh a xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 6

11.7.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, xxx. xxxxx požadavku 7

11.8.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx čistitelný a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x něj xxxxx xxxxxxx poranit xxxx x xxxxxxxxxx, kde xxxx chována xxxxxx, xxxx zabezpečeno dostatečné xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x ustájení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx mohou zvířata xxxxxxx nebo v xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odklízení xxxxx, moči x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, xxx. číslo xxxxxxxxx 8

11.9.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xx 20 % xxxxxx včetně.

Střední

Zjištění xx xxxx od 20 % xx 50 % zvířat včetně.

Velký

Zjištění xx xxxx nad 50 % zvířat.

Závažnost

Malá

x

Střední

Zvířatům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxč. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, poř. xxxxx xxxxxxxxx 9

11.10.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx není xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x dobré xxxxxxx xxxxxxxx zvířat xx xxxx odstranění xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x není xxxxxxxx xxx pomocný xxxxxx, xxxxx xxxxxx obnovení xxxxxxx.

Xxxxx

X důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nezajištění včasného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat xx xxxx xxxxxxxxxx závady xxxx nezajištění xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, došlo x xxxxx zvířat.

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Kontrola není xxxxxxxxx nebo není xxxxxxxxxxx xxxxxx odstranění xxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxx x dobré xxxxxxx xxxxxxxx zvířat xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx větracího xxxxxxx xxxx zajištěn xxxxxxxx systém varující xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 13, xxx. xxxxx požadavku 10

11.11.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xx 20 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxx xx 20 % xx 50 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx nad 50 % zvířat.

Závažnost

Malá

Systém napájení xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxx xx stanovených intervalech xxx xxxxxxxxxx druhy x xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx napáječky. Xxxxxxx jsou bez xxxxxxxx dehydratace. Zvířatům xxxx xxxxxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxx xxxx a xxxxx. X xxxxxxx nedostatečného xxxxxxxx xx krmivu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu.

Velká

Zvířata xxxx xxxxxxx nebo xxxx známky dehydratace xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x úhynu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1 poř. xxxxx xxxx 13, xxx. číslo xxxxxxxxx 11

11.12.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vody xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x zápolení x xxxxxx a xxxx xxxx zvířaty.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

Není xxxxxxxxxxx xxxxxxx znečištění xxxx xxxx krmiv xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x krmivo a xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 13, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 12

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx vlády x. 73/2023 Sb.

Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx standardů xxxxx §5 xx 15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1. xxxxx §5

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx do 1 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx ploch x porušením xx xx 1 xx 2 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx půdního xxxxx s xxxxxxxxx xx 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 2.

Velká

Počet xxxx xxxxxxx bloku x porušením je 3 a xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

Standard 3. podle §6

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x pálení, xx xx 1 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, kde xxxxx k pálení, xx xx 1 xx 2 hektarů xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx ploch, xxx xxxxx k pálení, xx nad 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodově.

Velká

Pálení bylo xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx k nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 6 xxxx. x)

Xxxxxxxx 4. podle §7 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx provedeno xx xxxxx ochranného xxxx 3 xxxxx xx břehové xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 metrů xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxx 4. podle §7 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ploše xxxxxxxxxx xxxx do 25 xxxxx od xxxxxxx xxxx u dílu xxxxxxx bloku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7°.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx provedeno xx xxxxx ochranného xxxx do 25 xxxxx xx břehové xxxx x dílu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7°.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx zdraví zvířat

Ano.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 odst. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxx 4. xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. c)

Rozsah

Malý

x

Střední

x

Velký

Přípravek xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx ochranném xxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

Xxxxxxxx 5. xxxxx §8

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx nejvýše 15 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 15 hektarů, xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx nejvýše 15 % součtu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx půdních xxxxx xx zemědělskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx orná xxxx xxxxxxxx v evidenci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx erozně xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx než 15 xxxxxxx, xxxxx xxxxx plochy x xxxxxxxxx xxxxx 15,01 xx 30 % xxxxxx xxxxx žadatelem xxxxxxxxx xxxx půdních xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xxxx erozně ohrožené x xxxxx erozně xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx více xxx 15 hektarů, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 30 % součtu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxx půdního xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx 1, xxxx počet xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx technologie, xx xxxxxxx 2.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx nedostatečným provedením xxxxxxxxxxxx technologie, je 3 xxxx 4.

Velká

Počet xxxx xxxxxxx xxxxx x porušením, xxxxx xxxx xxxxxxxxx neprovedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxx xxx 1, xxxxx xxxx půdních xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx 5 x více, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, brambor, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, sóji, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx silně erozně xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 5 xxxx. x) xx x)

Xxxxxxxx 6. xxxxx §9

Rozsah

Malý

Součet xxxxx, xxx xxxxx zajištěn xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx 20 x xxxxxxx 30 %.

Xxxxxxx

Xxxxxx ploch, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx, xx xxxx xxx 30 a nejvýše 40 %.

Xxxxx

Xxxxxx ploch, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx 40 %.

Xxxxxxxxx

Xxxx

X xxxxxxxxx xxxxx xxxx půdních xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxxxxx x evidenci xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

X celkového xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je xxxx xxx 50 % včetně xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ohrožená xxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxxxx xxxxx xxxx půdních xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx 50 % kategorizováno v xxxxxxxx půdy xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 odst. 4

Xxxxxxxx 7X. podle §10 xxxx. 1

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx ploch, xxx xxxxx k xxxxxxxx, xx do 65 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx půdy xxxxxxxx včetně.

Střední

Součet xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx je xx 70 % xxxxxx xxxxxxxxxx orné xxxx xxxxxxxx včetně.

Velký

Součet xxxxx, xxx došlo k xxxxxxxx je xxx 70 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx dílů xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx 1.

Střední

Počet xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je 2.

Xxxxx

Xxxxx xxxx půdního xxxxx x porušením je 3 x xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

Xxxxxxxx 7X. xxxxx §10 xxxx. 4

Rozsah

Malý

Součet xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, je xx 20 % výměry xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx včetně.

Střední

Součet xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xx 20 % xx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx žadatele.

Závažnost

Malá

Počet dílů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 2.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x porušením xx 3 x xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

Xxxxxxxx 7X. xxxxx §11 odst. 1

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx pěstované plodiny xxxxxxxxxx 33 xxxxxxx x je do 40 xxxxxxx včetně.

Střední

Velikost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 40 xxxxxxx x xx xx 54 hektarů xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx pěstované plodiny xxxxxxxxxx 54 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx půdního xxxxx x xxxxxxxxx xx 2.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxxxxx xx 3 x xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 5 xxxx. x)

Xxxxxxxx 7X. podle §11 xxxx. 2

Rozsah

Malý

Velikost xxxxxx xxxxxxxxx plodiny překročila 11 hektarů x xx do 15 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx překročila 15 xxxxxxx a xx do 20 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx plochy xxxxxxxxx xxxxxxx překročila 20 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx bloku x porušením je 2.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 3 x xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 5 xxxx. x)

Xxxxxxxx 8X. xxxxx §12 odst. 1

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx minimálního podílu xxxxxxxxxxxxx ploch, daný xxxxxxxxx, byl splněn xx xxxxx xxxx xxx 90

%.

Střední

Limit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx v xxxx 75 xx 90 %.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx splněn v xxxx nižší xxx 75 %.

Závažnost

Malá

x

Střední

Minimální xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebyl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

Standard 8X. xxxxx §13

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx prvku xxxxxxx xxxx xxxxxxx dřevin.

Velký

Došlo x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, mez nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx k xxxxxxxxx xxxx zrušení výhradně xxxxxxxx vegetace xx xxxxxxxxxx prvcích xxx, xxxxxx, nebo travnatá xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx krajinných xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx krajinných xxxxx xxx, terasa, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx a nejedná xx o xxxxxx xxxxxxx závažnosti.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx k nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 odst. 7 písm. x)

Xxxxxxxx 8X. xxxxx §14

Xxxxxx

Xxxx

Xxx xxxxxx x xxxx xx 1.4. xx 31.10. xxx xxxxxxxx x 1 krajinného xxxxx.

Xxxxxxx

Xxx dřevin v xxxx od 1.4. xx 31.10. xxx xxxxxxxx x 2 xxxxxxxxxx prvků.

Velký

Řez xxxxxx x xxxx xx 1.4. xx 31.10. xxx proveden u 3 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxx proveden v xxxx od 1.4. xx 31.10. xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 7 xxxx. x)

Xxxxxxxx 9 xxxxx §15

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx 1 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx x porušením xx xx 1 xx 2 hektarů xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx s porušením xx xxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x porušením xx 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxxxxx xx 2.

Velká

Počet xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je 3 a více.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx §16 odst. 1 xxxx. a)

Rozsah

Malý

Nedodržení xx xxxxx xx 5 xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxx platí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx na xxxxx xx 5 xx 10 hektarů xxxxxx, xxx kterou xxxxx období xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx na ploše xxx 10 xxxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxxx xxxxxx hnojení.

Závažnost

Malá

Použití xxxxxxxxxx hnojivých xxxxx xx 20 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xx 20 do 40 xx N/hektar xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx hnojivých xxxxx xxx 40 kg X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx na ploše xx 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx současně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx na ploše xx 5 xxxxxxx xx 10 hektarů xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nad 7°, xxxxx xxxxxxxx sousedí x útvarem povrchových xxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx na xxxxx xxx 10 xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx sousedí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pěstovány xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x délce xx 25 xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx plodiny byly xxxxxxxxx xx pozemcích xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xx 26 xx 50 metrů xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx plodiny xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sklonem xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, v xxxxx xxx 50 xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx 5 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx zákazu xx xxxxx od 5 xx 10 xxxxxxx včetně.

Velký

Nedodržení zákazu xx xxxxx xxx 10 xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20 xx 40 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 40 kg X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 odst. 1 písm. d)

Rozsah

Malý

Nedodržení xx ploše do 10 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx ploše xx 10 xx 20 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx na xxxxx xxx 20 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx na xxxxx xx 5 do 10 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx nad 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xx 20 xx X/xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx 20 xx 40 xx X/xxxxxx včetně

Velká

Použití xxx 40 xx X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxx

Xxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx získán xx xxxxxxxxxxxxxx distributora, xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx povolení.

Střední

x

Velký

x

Závažnost

Malá

Byl xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxxx, xxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 xxxx. 2

Rozsah

Malý

Ve xxxxxx xxx skladován přípravek xxx profesionální xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx držitelem xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xx xxxxxx xxx skladován xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxx držitelem xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Xxxxxxx x. 17 x nařízení xxxxx x. 73/2023 Sb.

Půdoochranné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x nízkou ochrannou xxxxxx xx mírně xxxxxx ohrožené xxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxx

Xxxx celoplošně xxxxxxxxxx xxx obracení. Xxxxxxxx xxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plodiny podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx -hrázkování x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx tvar xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Maximální délka xxxxx 200 xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx 22 xxxxx. Vyjmenované plodiny xxx ochranný xxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx organické xxxxx u brambor x xxxxxxxxx pásem

35 x/xxxxxx xxxxxx statkových xxxx xxxxxxxxxxx hnojiv, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 200 xxxxx x ochranný pás xxxxxx minimálně 22 xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pás xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx nařízení.

4.

Podrývání x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 35 centimetrů.

5.

Pásové xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx nezpracované xxxx xxxxxxxxx 60 % xxxxxxx. Setí xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxx příloh č. 11 x 12 x tomuto nařízení x meziřádku nebo xxxxx.

7.

Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pěstovaných xx xxxxxxxxxx ploše xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxx tuhých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnojiv x xxxxx xxx. 25 x/xxxxxx, x xxxxxxxx hnojiv pocházejících x xxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx. 15 t/hektar, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx plodin xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx. Xx zlepšující xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x tomuto nařízení, x výjimkou xxxx x xxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx příloh č. 11 x 12 k xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 17 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 62/2024 Xx. s účinností xx 1.4.2024

Xxxxxxx x. 18 x xxxxxxxx vlády x. 73/2023 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro plodiny x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx mírně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nižším xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx technologie

Půdoochranná xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx plodin x xxxxxxxxx šířkou 220 xxxxx xxxxxxxxx ochranným xxxxx s minimální xxxxxx 22 xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxxx přílohy č. 2 k tomuto xxxxxxxx.

2.

Xxxxxx

Xxxxxxx 4 hektary xxxxxxxx plochy xxxxxxx. Xxxxxxxxx šířka xxxx 22 metrů, vyjmenovaná xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx pás xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx nařízení.

3.

Maximální xxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxx

Xxxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x minimální xxxxx 22 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx nebo plochou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 110 xxxxx.

4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

25 x/xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnojiv xxxx 15 t/hektar xxxxx skotu/prasat x xxxxxxxxx xx slámou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx -hrázkování x xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Prostor xx separovanými kameny.

6.

Zakládání xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x kukuřice x xx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejvýše 45 xxxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxx kolejových xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx kolejového xxxxx 2,5 xxxxx x xxxxxxxxx započitatelná xxxxx xxxx 6 xxxxx. Xxxxxxxxx rozteč xxxx řádky 36 xxxxx.

8.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x předchozích 5 letech xxxxxxxxx 33 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x evidenci půdy. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx bobu a xxxx, x jejich xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x podsevu xxxxx příloh č. 11 a 12 k xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 18 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 62/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 73/2023 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 73/2023 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. dubna 2024.

2. Xx 31. prosince 2024 xxxxxxxxx podíl xxxxxxx x §12 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 73/2023 Sb., xxxxxxxxxx plochami podle §2 odst. 2 xxxx. a) xx x) nařízení xxxxx x. 73/2023 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx 1. xxxxx 2024, činí 4 %, přičemž xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Plodiny xxxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxxxxxx vlády x. 73/2023 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2024, xx xxxxxxxx za plodiny xxxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxxxxxx xxxxx x. 73/2023 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2024.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 62/2024 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2024

Informace

Právní xxxxxxx x. 73/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023, x výjimkou xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x), §10 xxxx. 1 x §12 xxxx. 4 xxxx. b) až x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2024.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

62/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 73/2023 Xx., x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb zemědělcům

s xxxxxxxxx od 1.4.2024 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024, 1.1.2025 x 1.1.2026.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2115 ze xxx 2. prosince 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky (strategické xxxxx XXX) x xxxxxxxxxxx Evropským xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondem (EZZF) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (XXXXX), a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1305/2013 a (XX) x. 1307/2013, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116 xx xxx 2. xxxxxxxx 2021 x financování, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělské politiky x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2022/1172 xx xxx 4. xxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2116, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výpočet xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2022/1317 xx dne 27. xxxxxxxx 2022, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2115, xxxxx xxx x uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxxx XXXX) 7 a 8 xxx xxx podání xxxxxxx 2023.

2) Xx. 12 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2021/2115.

Xx. 83 xxxx. 5 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2116.

Příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2115.

3) Xx. 12 x 13 x xxxxxxx III nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2021/2115.

Xx. 6 xxxx. x) x d) xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/1172.

4) Čl. 12 x 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2115.

Čl. 83 xx 85 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2116.

Xx. 6 xx 12 xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2022/1172.

5) Xx. 31 xxxx. 5 xxxx. x) x čl. 70 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2115.

6) Xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xx. 85 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 7 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2022/1172.

8) Čl. 85 xxxx. 6 druhý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/1172.

9) Xx. 85 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2021/2116.

Xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1172.

10) Xx. 83 xxxx. 5 xxxx. x) x xx. 85 odst. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116.

Čl. 9 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2022/1172.

11) Xx. 85 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 10 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/1172.

12) Xx. 85 xxxx. 2 a 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 9 xxxx. 1 x 2 nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1172.

13) Xx. 85 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2022/1172.

14) Xx. 83 xxxx. 5 xxxx. x) x xx. 85 xxxx. 6 xxxxx pododstavec věta xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116.

Čl. 9 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2022/1172.

15) Čl. 85 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2116.

16) Xx. 85 xxxx. 6 věta xxxxx x čl. 85 odst. 6 xxxxx pododstavec xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2021/2116.

17) Čl. 8 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/1172.

18) Xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/1172.

19) Čl. 84 xxxx. 2 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116.