Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2023 do 31.12.2023.


Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

73/2023 Sb.
 

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Požadavky §3

Standardy §4

Standard zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše §5

Standard zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin §6

Standard zřízení ochranných pásů u útvarů povrchových vod §7

Standard obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu §8

Standard minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích §9

Standard střídání plodin na orné půdě §10

Standard omezení plochy jedné plodiny §11

Standard minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy §12

Standard zachování krajinných prvků §13

Standard zákaz ořezu dřevin v období hnízdění a odchovu mláďat §14

Standard zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000 §15

Minimální požadavky §16

Hodnocení porušení §17

Stanovení míry snížení dotace při zjištění porušení požadavku nebo podmínky standardu nebo neposkytnutí dotace §18

Stanovení míry snížení dotace v případě porušení minimálních požadavků §19

Neuplatnění snížení dotace §20

Postupy pro rok 2023 §21

Účinnost §22

Příloha č. 1 - Půdoochranné technologie podle §8 odst. 1 písm. b)

Příloha č. 2 - Druhy plodin podle §8 odst. 3 písm. a)

Příloha č. 3 - Půdoochranné technologie podle §8 odst. 1 písm. c)

Příloha č. 4 - Druhy plodin podle §8 odst. 3 písm. b)

Příloha č. 5 - Druhy plodin vázajících dusík pro výjimku podle §10 odst. 5 písm. a), §11 odst. 1 písm. a), §11 odst. 2 písm. a), §11 odst. 4 písm. b) a §12 odst. 10 písm. a) a plnění podmínek standardu podle §12 odst. 4 až 7 a 9

Příloha č. 6 - Seznam požadavků podle §3

Příloha č. 7 - Seznam standardů podle §4

Příloha č. 8 - Druhy plodin pro výjimku podle §10 odst. 5 písm. b) a podle §12 odst. 10 písm. b)

Příloha č. 9 - Druhy plodin podle §11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) a podle §12 odst. 4 až 7

Příloha č. 10 - Váhové koeficienty pro neprodukční plochy podle §12 odst. 2

Příloha č. 11 - Druhy meziplodin podle §12 odst. 8 písm. a)

Příloha č. 12 - Druhy plodin pro podsev podle §12 odst. 8 písm. a)

Příloha č. 13 - Hodnocení porušení požadavků podle §3

Příloha č. 14 - Hodnocení porušení podmínek standardů podle §5 až 15

Příloha č. 15 - Hodnocení porušení minimálních požadavků podle §16

INFORMACE

73

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2023

x xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2c odst. 5 xxxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 85/2004 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 179/2014 Xx. x xxxxxx x. 382/2022 Xx., x §1 xxxx. 3 xxxxxx č. 256/2000 Xx., x Státním xxxxxxxxxxx intervenčním xxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx x. 291/2009 Xx. a xxxxxx x. 179/2014 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx x návaznosti na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx")1) x x xxxxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) povinné požadavky xx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") vymezené xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2), xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělského x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), jejich xxxxxxxx xxx xxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx3) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4) (xxxx jen "dotace") x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxxx hnojiv a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dotací xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx5).

§2

Vymezení pojmů

(1) Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx různých xxxx rostlin xxxxx xxxxxxxx botanického xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx kteréhokoliv xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx dílu xxxxxxx xxxxx evidovaná x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x příslušném xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxx do 31. xxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx x kterou žadatel xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx; přičemž xxxxx xx xxxxx plodin xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxxx liší, jsou xxxx různé xxxxx xxxxxxxxxxx jedinou plodinou,

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxxx x trvalým xxxxxxx xxxxxxxx, která xx nachází x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxxxx nařízení, x

x) rozhodným xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; pokud jsou xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx monitorování xxxxx xxxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxxx xxxxxxxxx x jednotné xxxxxxx, xx rozhodným datem xxxxx provedení xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx plochou xx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx se nachází xx xxxx xxxxxxx xxxxx x druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, travní xxxxxx xxxx úhor xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxx") na žadatele,

b) xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx od 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pás xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvku, xxxxx se xxxxxxx xx dílu xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx 1 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 metrů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řádkům xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx na části xxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx kultury standardní xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx 1,5 xxxxx x x xxxxxxxxx započitatelné xxxxx xxxx 6 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx plochy xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx půda x je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxxxxx xxxxx 6 xxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx šířce xxxx 30 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx základní xxxxx nařízení vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx typu xxxxxxxx xxxxx nařízení vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx započitatelné xxxxx xxxx 30 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 30 xxxxx xxxxxxxx půdoochrannými technologiemi x. 5 xxxx 6 xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx x plodinami podle přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 7 xxxx 8 xxxxx přílohy č. 3 k tomuto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx nařízení xxxxx xxxxxxx xxxxxx, oves, xxxxx seté, xxxxxxx, xxxxxxxxx, žito x xxxxxx xxxxx s xxxxxx plodinami, xxxxx x xxxxxx podle přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx xx směsi xx xxxx než 50 %,

k) ochranný xxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx šířce pásu 30 xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx směsí x xxxxxx plodinami xxxx směsí xxxxxx xxxxxx x trávami xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx plodin xxxxx přílohy č. 5 k tomuto xxxxxxxx ve xxxxx xx více xxx 50 %,

l) účinné xx 1.1.2024,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx biopásy xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatická xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) plocha x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kultury xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 8 xxxxx včetně xxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána žádost x podopatření pěstování xxxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

q) xxxxxx x xxxxxxxxx vázajícími xxxxx evidovaná v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardní xxxx xxxx, na xxxxx xx nachází xxxxxx x xxxxxxxxx vázajícími xxxxx.

§3

Požadavky

Seznam xxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 7 x tomuto xxxxxxxx.

§5

Standard xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx trvalých xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Žadatel xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx travní xxxxxx xx xxxxxxx x ostatních xxxxx xxxxxxxxxx kultury na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) x xxxxx a xxxxx xxxx chráněných xxxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxx národních xxxxx,

x) x xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rezervacích x přírodních xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x oblastech Natura 2000,

x) ve vzdálenosti xx 12 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx louky, xxxx

x) xx třetím xxxxxxxxxx xxxxx zranitelných xxxxxxx6).

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx nejedná, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravách a xxxxx došlo xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx bloku xx xxxxx evidence xxxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxx travní xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx kultury,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxx půdu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xx jinou xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx krajinný prvek,

g) xx xxxxxx x xxxxxx agrolesnictví podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxx kulturu xxxx, deklarovanou xxxx xxxxxxxxxxx plocha xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímých xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx území xxxxx x druhé zóny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx parků x plochy xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §1 písm. x), x), m) x x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podrobnosti xxxxxxxx xxxxxxx půdy, x výjimkou xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatická xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 0,1 xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx s druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zbytky s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vztahují xx

x) xxxxxxx karanténní xxxxxxxx organismy podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/2072 ze xxx 28. listopadu 2019, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2031, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Komise (XX) x. 690/2008 x xxxx prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/2019, v xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/2031 xx xxx 26. xxxxx 2016 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx organismům xxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 228/2013, (XX) č. 52/2014 x (XX) x. 1143/2014 x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/XXX, 98/57/XX, 2000/29/XX, 2006/91/XX x 2007/33/XX, x xxxxxxx znění.

§7

Standard zřízení ochranných xxxx x útvarů xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx sousedícím x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x hnojiv s xxxxxxxx ponechaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, výkalů x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pozemku x ochranném xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx půdy o xxxxx xxxxxxx 3 xxxxx xx břehové xxxx,

x) zachová x xxxx xxxxxxx xxxxx x průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7° xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx 25 xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx užita xxxxxxx x rychle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx hnojiv, x

x) zachová ochranný xxx bez použití xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x šířce xxxxxxx 3 metry xx břehové xxxx.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx půdy xxxxxxxx, xxxxx snižuje xxxxxx degradace xxxx x xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zajistí, xx xx jím xxxxxxxx xxxx půdního xxxxx xx xxxxxxxxxxx kulturou xxxxxxxxxx orná xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, řepy xxxxx, xxxx polního, xxxx, xxxxxxxxxx nebo čiroku x xxxxxxxxx

1. xx 2,01 xx 4 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plochu silně xxxxxx ohrožené xxxx xxxxx xxx 2 xxxxxxx, x

2. xxxxx xxx 4 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx půdy větší xxx 2 xxxxxxx xxxx jejíž výměra xx x xxxx xxx 50 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx půdou,

b) řepky xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxx odpovídající půdoochranné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x tomuto xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. od 2,01 do 4 xxxxxxx, která obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 2 xxxxxxx, a

2. větší xxx 4 xxxxxxx, xxxxx obsahuje souvislou xxxxxx silně xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 2 hektary xxxx jejíž výměra xx x xxxx xxx 50 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx půdou,

c) kukuřice, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx, slunečnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x velikosti

1. xx 2,01 xx 4 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx souvislou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x) bodě 1, a

2. větší xxx 4 hektary, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx x více xxx 50 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx půdou xxxxxxxxxx x písmeni x) xxxx 2, xxxxxxx tuto podmínku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx než 4 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx erozně xxxxxxxx půdy xxxxx xxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x více xxx 50 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neuvedenou x xxxxxxx x) bodě 2.

(2) Žadatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodu 2 x odstavce 1 xxxx. x) bodu 2 xx dílu xxxxxxx bloku x xxxxxxxxx xxxxx xxx 4 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx souvislou xxxxxx xxxxx erozně ohrožené xxxx xxxxx než 2 xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx než 50 % pokryta xxxxx erozně ohroženou xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

x) přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení se x případě xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxx plodiny vyjmenované x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx x

x) přílohy č. 3 k tomuto xxxxxxxx xx x xxxxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxxxxx xxxxxxx vyjmenované x příloze č. 4 x tomuto xxxxxxxx.

(4) Podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 1 x odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxx, přičemž xxxxx žádné x xxxxxx xxxxxx ve xxxxx nepřekročí 20 %.

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pokryv xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx obdobích

(1) Xxxxxxx na xxx xxxxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx plodiny xxxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx minimálně 80 % výměry xxxxxxxxxx xxxx půdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x rozhodnému xxxx

x) xxxxxxxxx porostu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx půdního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx strniště xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx bez orby, xxxx

x) ponecháním půdy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxx půdního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vinice xxxxxxx x období xxxxxxx xx 1. xxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostoru a xxxxxxx čtvrtého xxxxxxxx, x výjimkou nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx dobu xx 3 xxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 4,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) založením porostu xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx osevní xxxxx x xxxxxxxxxxx integrovaná xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx opatření.

(3) Xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxx půdního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx kultury trvalá xxxxxxx ovocný xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx příslušného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x každého xxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx ovocného xxxx xx dobu xx 3 xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) bylinnou xxxxx jednoletých xxxxx.

(4) Xxxxxxx na jím xxxxxxxx dílu půdního xxxxx x druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx v xxxxxx alespoň xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx příslušného xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Podmínky xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx evidovaný x evidenci využití xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jílovitých xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx hlavní xxxxx jednotky 06 xxxx 07 xxxxx xxxxxxxx č. 227/2018 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx bonitovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x aktualizaci.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxx plodin xx orné xxxx

(1) Xxxxxx xx 1.1.2024.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx plodině pěstované x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx půdy x xxxxxxxxx, xx xx xx to, že xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x zařazením xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx sobě xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxxx bude zaseta xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx předcházejícím xxxxxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxx ponechána xx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx, že na xxxxxxx ploše žadatele x druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx nejméně xxxxxx v xxxxxx 4 let xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) u něhož xxxx než 75 % xxxxxx xxxx xxxx evidované x xxxxxxxx xxxxxxx půdy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx datu xxxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx porost,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úhor,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx plodin vázajících xxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx plodinami, xxxxx xxxxx plodin xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx xxxxxxxx xx směsi xx xxxx xxx 50 %,

4. plochu xxxxxxxxxx k pěstování xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, na xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 4 kombinovány,

b) x xxxxx více xxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx využití xxxx xx žadatele k xxxxxxxxxx datu představuje

1. xxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxx směsí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

4. plochu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 k xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx, xx xxx jsou xxxx způsoby xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxx do 10 xxxxxxx evidované x xxxxxxxx využití xxxx xx xxxxxxxx x rozhodnému xxxx.

(6) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 4 xx nevztahují xx

x) xxx xxxxxxx bloku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx plochu,

c) plochu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) jednotlivé xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 0,1 xxxxxxx.

(7) Xx porušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 4 xx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na 90 % xxxxxx plochy xxxxxxx.

§11

Standard xxxxxxx plochy xxxxx plodiny

(1) Xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx příslušného xxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx zemědělské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx 30 xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxx zcela xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 22 xxxxx osetým xxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 5 xxxx 9 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx čeledi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx šířce 110 xxxxx,

x) krajinným prvkem,

d) xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx technologie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx 8 přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení x bodem 10 přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxx xx 1. xxxxxx do 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx standardní orná xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx půdy xxxxx než 2 xxxxxxx, nebo jejíž xxxxxx xx x xxxx xxx 50 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx ohroženou xxxxx, xxxxxxxxxxx souvislá xxxxxx xxxxx plodiny stejného xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx stejného druhu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx výměře xxxxx xxx 10 xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ohrožené xxxx xxxxx xxx 2 xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xx x xxxx xxx 50 % xxxxxxx xxxxx xxxxxx ohroženou xxxxx, xxxxx tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 22 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 nebo 9 k tomuto xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxx xxxxx trávy xxxxxx lipnicovité x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x tomuto nařízení,

b) xxxxxxx jiné xxxxxxx x minimální souvislé xxxxx 110 xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx technologie xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 8 přílohy č. 1 x xxxxxx nařízení x xxxxx 10 přílohy č. 3 x tomuto nařízení.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx

x) překročení xxxx xxxxxxxxxx výměry zákresu xxxxxxxxx xx 10 % xxxxxx plodiny, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 10 %.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nevztahují xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxx,

x) na xxx xxxx xxxxxxxxx trávy xx xxxxxx,

x) na xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vázající xxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx nařízení, jejich xxxxx, směsi xxxxx xxxxxx lipnicovité x xxxxxxxxx podle přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx plodiny podle přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxx nevztahují xx xxx xxxxxxx bloku x xxxxxxxxx

x) xx 40 xxxxxxx, xx xxxxx xxxx podána xxxxxx x poskytnutí xxxxxx na podopatření xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx čejky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatická xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx ve vegetačním xxxxxx od 1. xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx roku xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx 40 xxxxxxx, na xxxxx xxxx podána žádost x xxxxxxxxxx xxxxxx xx podopatření xxxxxxx xxxx podopatření ochrana xxxxx chocholaté xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx podopatření, xxxxxxx xxxxxx plochy uvedených xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 5 % xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 30 hektarů xxxxx odstavce 1 xxxx do 10 xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxxxx prostorem x maximální xxxxx 12 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx půdního xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plodinu x tomto xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x ploch xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozdělení xxxxx odstavců 1 x 2.

(7) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx nezapočte xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prvku xxxxxxxxxxx v evidenci xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxx minimální podíl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žadatel vyhradí x výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orná xxxx, xxxxxx porost xxxx úhor evidované x evidenci využití xxxx xx žadatele x xxxxxxxxxx datu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) 4 % zastoupený xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx o), xxxx

x) 7 %, xxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x q), xxxxxxx xxxxxxxxx 3 % xxxxx xxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. a) xx x),

xxxxxxx xxxxx xxxxxx se do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Pro výpočet xxxxxx neprodukčních ploch xx xxxxxxx váhové xxxxxxxxxxx podle přílohy č. 10 x tomuto nařízení.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxx xxxx seče x xxxxxxxxxx biomasy x xxxxxx xxxx půdního xxxxx, x výjimkou xxxxx podle §2 xxxx. 2 písm. x), x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx kalů.

(4) Žadatel xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx do 15. xxxxx příslušného roku,

b) xxxxxx xx 1.1.2024,

c) xxxxxx xx 1.1.2024,

x) xxxxxx od 1.1.2024.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 9 x tomuto xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx podle přílohy č. 5 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx podíl xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx 50 % x xxxx xxxxxxx xxxx směsi xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx plodiny xxxxxxxxx xx části xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tímto xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx nachází xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xx 30. listopadu xxxxxxxxxxx xxxx; xxx xxxxxxxxx ponechání xxxxxxx xx xxxxxxxx ochranného xxxx kolem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xx 1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx aplikace xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, upravených kalů x hnojiv v xxxxxx xx 1. xxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roku.

(6) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx kolejového řádku xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 9 x tomuto nařízení, xxxxx xxxxxx lipnicovité, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x plodinami xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx nařízení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k tomuto xxxxxxxx x porostu xxxxxxxxxx 50 % x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx odlišná xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x souvislý xxxxxx se na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a

b) xxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x hnojiv v xxxxxx xx 1. xxxxxx xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx roku.

(7) Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx souvrať xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxxx porostu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 15. července xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx do xxxx xxxxxx se xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) založení porostu xxxxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx lipnicovité, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx trávy xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k xxxxxx nařízení, přičemž xxxxx plodin xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx x porostu xxxxxxxxxx 50 % x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx odlišná xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx části xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. června xx 15. července xxxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx v xxxxxx od 1. xxxxxx xx 15. xxxxxxxx příslušného roku.

(8) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx směsi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podsev xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 12 k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx 90 % jedné xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 8 týdnů, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx založené xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx počítán xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx, upravených xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 8 xxxxx;

xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, datu xxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo zapravení xxxxxxxxxxx x hlavní xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x použití xxxxxx, pomocných xxxxxxx xxxxx, rostlinných xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx směsí xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx podle přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx 50 %, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxxx xx 15. července xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx víceleté xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxx xx xxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxx xxx 75 % xxxxxx xxxx půdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx půdy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. druh zemědělské xxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx vázajících xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx nařízení xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s jinými xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx než 50 %,

4. plochu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

5. xxxxxx, na xxx xxxx tyto způsoby xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxxx,

x) x něhož xxxx xxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

1. druh xxxxxxxxxx kultury trvalý xxxxxx xxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxx kultury xxxxxx xxxxxx,

3. plochu využívanou x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx nařízení, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx těchto plodin x jinými xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plodin xxxxx přílohy č. 8 k xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxx, xx xxx jsou tyto xxxxxxx využití xxxxx xxxx 1 xx 4 kombinovány, xxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxx xx 10 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx xx žadatele x xxxxxxxxxx xxxx.

(11) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx vyčleněnou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx zelený xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx kulturu xxxxxx travní porost.

§13

Standard zachování krajinných xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx prvku neevidovaného x evidenci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, skalnatého xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx, přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kalů.

§14

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x období xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx dodrží xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx roku.

§15

Xxxxxxxx xxxxx přeměny xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx citlivé xxxxxxx s trvalými xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx 2000

(1) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx oblasti Xxxxxx 2000, x xxx xxxxxxxxx dílu xxxxxxx bloku nezmění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zemědělskou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx neprovede xx této ploše xxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxx o výměře xxxxxxx 0,1 xxxxxxx.

§16

Minimální xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx půdních xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx zákazu xxxxxxx xxxxxxxxxx hnojivých xxxxx x období xxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxx programu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx polního, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7°, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 25 xxxxx xx xxxxxx povrchových vod xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx,

x) dodržení zákazu xxxxxxxxx xx zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 12 xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 14 xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

e) xxxxxxxx xxxxxx použití dusíkatých xxxxxxxxx látek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10° xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx porostem se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12°, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hnojiv x xxxxxx xxxxxxxxxxx hnojiv, x xxxxxxx xxxx xxxx xxx porostu xxxxxxxxxxx do 24 xxxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxxx, xxxx u xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 xxxx xxxxx zákona x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx přípravku xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx od registrovaného xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xx držitelem xxxxxxxx.

§17

Hodnocení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx minimálního požadavku xx xxxxxxx kritérií7) xxxxxxxxx x přílohách č. 13 xx 15 x xxxxxx nařízení.

(2) Xxxx xxxx porušení xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolní orgán xxxxxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxx malé x xxxxxxxxxxxxx,

x) malém, xxxxxxxxxx malé a xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, závažnosti xxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx střední xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodstranitelné,

b) xxxxx, xxxxxxxxxx velké x odstranitelné,

c) xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, závažnosti xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx střední x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) středním, závažnosti xxxxx x odstranitelné,

h) xxxxxx, xxxxxxxxxx malé x xxxxxxxxxxxxx,

x) velkém, xxxxxxxxxx malé x xxxxxxxxxxxxxxx, nebo

j) xxxxxx, xxxxxxxxxx střední a xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx velké xxxxxxxx hodnotí xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx x rozsahu

a) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, závažnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dotace

(1) Fond xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 způsobeného úmyslně xxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxx podle předpisu Xxxxxxxx xxxx8)

x) 15 % x xxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 2,

x) 40 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3, nebo

c) 60 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 4 xxxx. a) xx x).

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxxx úmyslně.

(3) Xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxxx §17 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xx nebo přetrvávající xxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx10) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx11), Xxxx xx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx požadavku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxxx xxxx xxxxxxx dotace podle xxxxxxxx Xxxxxxxx unie12)

a) 1 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2,

x) 3 % v xxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 odst. 3, xxxx

x) 5 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx13).

(4) X xxxxxxx xxxxxxx opakovaného nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie14), x jehož xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx dotace 10 %15).

(5) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx míru xxxxxxx dotace podle xxxxxxxx 116).

(6) Jestliže xxxxxxxx x kontrole xxxxxxxx údaj x xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxx, Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 postupem xxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx17).

(7) Pokud je x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx případů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Fond xxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx18).

§19

Stanovení míry xxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxx

x) 1 % x případě hodnocení xxxxx §17 xxxx. 2,

x) 3 % x případě xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3, xxxx

x) 5 % x případě xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4.

(2) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dojde x xxxx xxx jednomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Celkové xxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxx 5 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 31 xxxx 70 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2021/2115.

§20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dotace, xxxxxxxx

x) se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx13) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §17 xxxx. 2 xxxx. x), nebo

b) nedodržení xxxxxxxxx xxxxx §3 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §515 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx19).

§21

Postupy xxx xxx 2023

(1) Xxx rok 2023 xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) a §12 xxxx. 4 xxxx. x) považuje xxxxxx podání jednotné xxxxxxx.

(2) V xxxx 2023 xxxxx xx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 pěstovat xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2023 uvede xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 oseta xxxx 1. xxxxxx 2023.

(4) Xx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x xxxxxx xxxxxxxx založené xxxx 1. xxxxxx 2023 xx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 písm. j) x x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

§22

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x), §10 odst. 1 a §12 xxxx. 4 xxxx. x) až x), xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2024.
&xxxx;

Xxxxxxxx vlády:

prof. PhDr. Xxxxx, Xx.X., XX.X., x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x x. Ing. Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxxxxxxx vlády x ministr xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxx půdoochranné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx půdoochranné technologie

1.

Zakládání xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rostlinných zbytků, xxxxxxxxx technologie

Dodržení xxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxx xxxx.

2.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx x xxxxx xxxx řepka s xxxxxxxx xxxxxxxxx, trav xxxx jetelotrav.

3.

Podrývání pro xxxxx

Xxxxxxx podrytí minimálně 25 xxxxxxxxxx.

4.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 60 % xxxxxxx.

Xxxx xx xxxx x xxxxx maximálně 30 xxxxxxxxxx.

5.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx 4 xxxxxxx souvislé plochy xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 22 xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxxxxxx šířka xxxx 22 metrů, xxxxxxxxxxx plodina xx xxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx

25 x/xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx.

8.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx střídající xx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx 4, x xxxxx 24 xx 42 metrů xxxxx sklonu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx x čirok nebo xxxxx do 50 % včetně.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx č. 73/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxx §8 odst. 3 xxxx. a)

1.

hořčice

2.

hrachor

3.

hrách

4.

jetel

5.

kapusta xxxxx

6.

xxxx

7.

xxxxxxxx

8.

xxxx

9.

xxxxxxxx

10.

xxxxxx

11.

xxx

12.

Xxxxxx

13.

xxxxxx xxxx, žlutá, xxxxxxxxx

14.

xxxxxxx

15.

xxxx xxxxxxxxxx

16.

xxxxxxx

17.

xxxxxxxxx

18.

xxxxxxx

19.

xxxxx xxxx

20.

xxxxxx

21.

xxxxxx

22.

xxxxxxx

23.

xxxx xxxxxxxxxx

24.

xxxxxxxx

25.

xxxxxxxx

26.

xxxxxx xxxxxxxxx

27.

Xxxxxxxxx

28.

xxxxxx

29.

xxxxxx

30.

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx

31.

xxxxx

32.

xxxxxxx

33.

xxxxxxxx

34.

xxxx výše uvedených xxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 písm. c)

Číslo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx ochranné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 30 % pokryvnosti xxxx.

2.

Xxxxxxxxx porostu xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 30° xx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 35 centimetrů.

4.

Pásové xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 60 % xxxxxxx.

Xxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx 30 xxxxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx - hrázkování

Požadovaný xxxx xxxxxx a xxxxxx.

6.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx 50 % xxxxxxxx ve směsi, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 16 xxxxxxxxxx.

7.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx do 4 xxxxxxx souvislé xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 22 xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pás xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx nařízení.

8.

Ochranné xxxx xxx xxxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxx, sója, slunečnice xxxx xxxxx

Xxxxxxxxx šířka xxxx 22 xxxxx, xxxxxxxxxxx plodina na xxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx nařízení.

9.

Aplikace xxxxxxxxx hmoty do xxxx

25 x/xxxxxx tuhých xxxxxxxxxx xxxx organických xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx drůbeže.

10.

Pásové xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ochranných a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx 4, x xxxxx 24 xx 42 metrů xxxxx xxxxxx dílu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, cukrovka, xxxx xxxxx, bob polní, xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do 50 % xxxxxx.

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 73/2023 Sb.

Druhy xxxxxx xxxxx §8 odst. 3 písm. x)

1

xxxxxxx

2

xxxxxxx

3

xxxxx

4

xxxxxx

5

xxxxx

6

xxxxxxx xxxxx

7

xxxx

8

xxxxxxxx

9

xxxx

10

xxxxxxxx

11

xxxxxx

12

xxx

13

xxxxxx

14

xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx

15

xxxxxxx

16

xxxx xxxxxxxxxx

17

xxxx

18

xxxxxxx

19

xxxxxxxxx

20

xxxxxxx

21

xxxxx xxxx

22

xxxxxxx

23

xxxxxx

24

xxxxxx

25

xxxxx

26

xxxxxxx

27

xxxx xxxxxxxxxx

28

xxxxxxxx

29

xxxxxxxx

30

xxxxxx xxxxxxxxx

31

Xxxxxxxxx

33

xxxxxx

34

xxxxxx

35

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx

36

xxxxxxxxx

37

xxxxx

38

xxxxxxx

39

xxxxxxxx

40

xxxx

41

xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 5 x nařízení č. 73/2023 Sb.

Druhy xxxxxx xxxxxxxxxx dusík xxx xxxxxxx podle §10 xxxx. 5 písm. x), §11 xxxx. 1 xxxx. x), §11 xxxx. 2 xxxx. x), §11 xxxx. 4 písm. x) a §12 xxxx. 10 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4 xx 7 x 9

1.

xxx

2.

xxxxxx

3.

xxxxxxx

4.

xxxxx

5.

xxxxx

6.

xxxxx

7.

xxxxxxx

8.

xxxxxxxxxx

9.

xxxxx

10.

xxxxxxxx

11.

xxxxxxx

12.

xxxxxx bílá, úzkolistá, xxxxx

13.

xxxxxxx

14.

xxxxxxxxx

15.

xxxxx noha

16.

sója

17.

štírovník

18.

tolice

19.

úročník

20.

vičenec

21.

vikev

22.

vojtěška

Xxxxxxx x. 6 x nařízení č. 73/2023 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §3

Xxxxx požadavku

Požadavek

Vymezení xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx

1.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx podzemními xxxxxx

§8 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 x §8 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx č. 254/2001 Xx.

1.2.

Xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx povrchových x xxxxxxxxxx xxx

§8 xxxx. 1, xxxx. x) x §38 xxxxxx č. 254/2001 Xx.

1.3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x manipulaci xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§39 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 254/2001 Xx.

1.4.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx závadnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uložení xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o hnojivech

§8 xxxx. 4 a 5 x §9 xxxx. 1 a §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 156/1998 Sb. x §6 xxxx. 5 vyhlášky x. 377/2013 Xx.

1.5.

Xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xx zemědělské xxxx

§9 odst. 3 xxxxxx č. 156/1998 Xx. x §69 xxxx. 3 xxxxxx x. 541/2020 Xx. x §58 xxxx. 1 písm. x), x) x d), §58 xxxx. 2 xxxx. x), b) x c), §59 xxxx. 1 xxxx. x), f) a x), §59 xxxx. 2 xxxx. x), x), x) x x) xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

1.6.

Xxxxxxxxxx kvalitativních xxxxxxxxx xx skladovací xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx obsahující xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx

§8 xxxx. 2 x 4 xxxxxx x. 156/1998 Sb. x §4 xxxx. 1, §5 odst. 1 x 2, §6 xxxx. 1 x 2 vyhlášky x. 377/2013 Sb.

1.7.

Dodržování xxxxxxxx pro skladování xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

§58 odst. 1 xxxx. a), x) x d) x §58 odst. 2 xxxx. a) vyhlášky x. 273/2021 Xx.

1.8.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro skladování xxxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxxxxxxxxxx

§39 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 254/2001 Xx.

1.9.

Xxxxxxxxx xxxxxxx těsnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx závadných xxxxx obsahujících fosforečnany

§39 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 254/2001 Xx.

1.10.

Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§39 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 254/2001 Xx.

2.1.

Xxxxxxxxxx období xxxxxx hnojení

§6 nařízení xxxxx x. 262/2012 Xx.

2.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx hnojení xxxxxx

§7 xxxx. 1 x příloha č. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Xx.

2.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 170 xx X/xxxxxx/ hospodářský xxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x použitých organických, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku

§8 nařízení xxxxx č. 262/2012 Xx.

2.4.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nejdelšího xxxxxxxxxxxx období xxxxxx

§9 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Sb.

2.5.

Dodržení xxxxxx xxxxxxxxx erozně xxxxxxxxxxxx plodin xx xxxxxxxxx s vysokou xxxxxxxxxxx

§11 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx.

2.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranné xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vod

§12 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Xx.

2.7.

Xxxxxxxx zákazu používání xxxxxxxxxx hnojivých xxxxx xx půdu zaplavenou, xxxxxxxxxx xxxxx, promrzlou xxxx pokrytou xxxxxx

§7 xxxx. 12 xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx.

2.8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlediska ochrany xxx

§9 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx. a §39 xxxx. 4 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 254/2001 Xx.

3.1.

Xxxxxxxxx ochrany významných xxxxxxxxxx xxxxx vodní xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§4 xxxx. 2, §87 xxxx. 2 xxxx. x) x §88 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 114/1992 Sb.

3.2.

Zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxx

§8, §87 xxxx. 2 xxxx. x), §87 xxxx. 3 xxxx. x) x §88 odst. 1 xxxx. c) zákona x. 114/1992 Sb.

3.3.

Zajištění xxxxxx ochrany xxxxx

§5a, §87 xxxx. 1 xxxx. x), §87 xxxx. 2 xxxx. x) x §88 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 114/1992 Sb.

4.1.

Zajištění xxxxxxx xxxxxxxx významných lokalit

§45b, §45c, §87 xxxx. 3 xxxx. x) x §88 xxxx. 2 xxxx. n) xxxxxx x. 114/1992 Xx.

5.1.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x potravin

Čl. 14 x čl. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x xxxxxxxxxx xx xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 1881/2006 xxxx xx xx. 18 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 396/2005

5.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx známek xxxxxxxxxxxxx kažení xxxx xxxxxx viditelné xxxxxx xxxx

Xx. 14 a xx. 17 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002 x xxxxxxxxxx na čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Komise (ES) č. 2073/2005 a na xxxxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1881/2006

5.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potraviny cizorodými x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

Xx. 14 a čl. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 178/2002 a xxxxxxx X část A xxxxx II xxx 5 x xxxxx XXX xxx 9 xxxxxxxx (XX) č. 852/2004

5.4.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xx. 18 xxxx. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002

5.5.

Xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xx. 18 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002

5.6.

Xxxxxxxxx takového xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které umožňuje xxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. 18 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 178/2002

5.7.

Splnění xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx dozorové xxxxxx x tom, xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx potravina nebo xxxxxxxx nebyla xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

Xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x příloha X xxxx X xxxxx XX xxx 6 xxxxxxxx (XX) č. 852/2004

5.8.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krmiv, určených xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx, zpracovaní x xxxxxxxxxx

Xx. 15 a xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002

5.9.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx formy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx používání

Čl. 15 x čl. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 178/2002 x xx. 4 xxxx. 1 a xxxxxxx I xxxx X xxxxx XX xxx 4 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 852/2004 a čl. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx (ES) č. 183/2005

5.10.

Vedení xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x množství xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx princip xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 15 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002 a xx. 4 odst. 1 x přílohy X xxxx A xxxxx XXX xxx 8 xxxx. x) nařízení (XX) č. 852/2004 x xx. 5 xxxx. 1 x xxxxxxx X xxxx A XX xxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 183/2005 x xx. 18 xxxxxxxx (XX) č. 396/2005

5.11.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx krmiv xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, chemických xxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke krmení xxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. 15 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 a xx. 5 odst. 1 a xxxxxxx X xxxx X X xxx 4 xxxx. x) a xx. 5 xxxx. 5 x přílohy XXX xxx 1 xxxxxxxx (ES) č. 183/2005

5.12.

Zohledňování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krmiv, x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. 15 a xx. 17 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002 x xx. 5 xxxx. 1 x xxxxxxx X xxxx X I xxx 4 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 183/2005

5.13.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx použití xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx, xxxxxxxxxx produktů, geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. 15 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 178/2002 x čl. 5 xxxx. 1 x xxxxxxx I xxxx X II xxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx (XX) č. 183/2005

5.14.

Eliminování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx xxx xxxxxxxxx x medikovaným xxxxxxx

Xx. 15 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 178/2002 x xx. 5 odst. 5 x xxxxxxx III xxx 1 nařízení (XX) č. 183/2005

5.15.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx provozu s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xx. 15 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002 a xx. 5 xxxx. 6 nařízení (ES) č. 183/2005

5.16.

Xxxxxxxxxx ochranné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. 15 x xx. 17 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 a xx. 18 nařízení (XX) x. 396/2005

5.17.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx vhodného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědným xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x informování xxxxx odběratelů

Čl. 15, xx. 17 odst. 1 a xx. 20 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002

5.18.

Použití xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, požadavky xx stanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x uvádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oběhu, xxxxxxx xxxxxxxx záznamů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 14 x 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x xxx XXX.8 xxxx. x) xxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) č. 852/2004 a xx. 108 x 115 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 6/2019 x §5 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx x. 166/1999 Xx. x §9 xxxx. 11 xxxxxx x. 378/2007 Xx.

5.19.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x/xxxx použití xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x xxxxxxx XXX xxxxx XX kapitola X xxxx I xxx 2 xxxx. x) a b) x xxx 3 xxxxxxxx (XX) č. 853/2004

5.20.

Dodržení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx mléka xx trh

Čl. 14 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002 x příloha III xxxxx IX xxxxxxxx X xxxx X xxx I xxxx. x), x) a x) x xxxx 5 nařízení (XX) č. 853/2004

5.21.

Xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx získávání a xxxxxxxxxx mléka za xxxxxx xxxxxxxx kontaminaci xxxxx

Xx. 14 a xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x xxxxxxx XXX xxxxx XX xxxxxxxx X xxxx XX xxxxxxx X xxxx 1 x 2 xxxxxxxx (XX) č. 853/2004

5.22.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx čištění x xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx

Xx. 14 x xx. 17 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002 x xxxxxxx III xxxxx XX xxxxxxxx X xxxx II xxxxxxx X xxxx 3 x 4 xxxxxxxx (XX) č. 853/2004

5.23.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dojení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x dodávky

Čl. 14 x xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 178/2002 x xxxxxxx III xxxxx XX kapitola X xxxx XX xxxxxxx X xxx 1 nařízení (ES) č. 853/2004

5.24.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Xx. 14 x čl. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 x příloha XXX xxxxx XX kapitola X xxxx II xxxxxxx X body 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) č. 853/2004

5.25.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jakosti vajec

Čl. 14 x čl. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 178/2002 x xxxxxxx XXX oddíl X xxxxxxxx X xxxx 1 x 2 xxxxxxxx (XX) č. 853/2004

6.1.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx

§5 xxxx. 1 xxxx. x), e) x x) x §19 odst. 3 xxxxxx x. 166/1999 Xx. x §3 xxxx. a) x x) x §5 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 291/2003 Xx.

6.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§19 odst. 2 xxxxxx č. 166/1999 Xx. x §8 vyhlášky x. 291/2003 Xx.

6.3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx

§19 xxxx. 3 xxxxxx x. 166/1999 Xx. x §5 x 6 xxxxxxxx č. 291/2003 Xx.

7.1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxx

§49 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 326/2004 Xx.

7.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku na xxxxxxx rostlin x xxxxxxx x účelem xxxx povoleného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

§49 xxxx. 1 zákona x. 326/2004 Sb.

7.3.

Provádění xxxxxxxx přípravku na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

§49 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

7.4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dávky přípravku xx xxxxxxx xxxxxxx

§49 xxxx. 1 věta xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Sb.

7.5.

Dodržení omezení xxx xxxxxxx přípravku xx xxxxxxx rostlin x pásmu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx nádrží

§49 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 326/2004 Xx.

7.6.

Xxxxxxxx požadavků xxx použití xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

§49 xxxx. 1 xxxx. x) x §49 odst. 6, §51 xxxx. 3 x 4 a §51 xxxx. 7 xxxx. c) zákona x. 326/2004 Sb. x §3 xx 5a xxxxxxxx č. 327/2012 Sb.

7.7.

Dodržení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§49 odst. 1 xxxx. x) x §49 odst. 6, §51 odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 326/2004 Xx. x §11 xxxxxxxx x. 327/2012 Xx.

7.8.

Xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pozemek, xx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx

§49 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 326/2004 Xx.

7.9.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxxx

§49 xxxx. 1 xxxx. x) a §49 xxxx. 6 xxxxxx x. 326/2004 Xx. a §13 xxxx. 1 x 4 xx 6 xxxxxxxx x. 327/2012 Xx.

7.10.

Xxxxxxx xxxxxxxxx povoleného x xxxxxxx s xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1107/2009

§3 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x. 326/2004 Sb.

7.11.

Dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx širokou xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx přípravku na xxxxxxx xxxxxxx

§49 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Xx.

7.12.

Xxxxxxxx ochranné xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přípravek xx xxxxxxx xxxxxxx

§49 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 326/2004 Xx.

7.13.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxx x plodině

§49 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 326/2004 Xx.

8.1.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

§86 xxxxxx č. 326/2004 Xx.

8.2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků

§61 xxxx. 1 x §64 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx x. 326/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxxxx §4 vyhlášky x. 207/2012 Sb.

8.3.

Dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§61 xxxx. 3 x §61 odst. 7 xxxx. x) xxxxxx č. 326/2004 Xx. v xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 207/2012 Sb.

8.4.

Dodržení postupů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx

§61 odst. 5 x §61 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx č. 326/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 x přílohy č. 3 xxxxxxxx č. 207/2012 Xx.

8.5.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx evidence x příjmu a xxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx pomocných xxxxxxxxxx

§46 odst. 1 xxxx. x) bod 3 xxxxxx x. 326/2004 Sb.

8.6.

Zajištění xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx skladování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

§46 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 4 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

8.7.

Xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxx druhů, xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx x přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx látek, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vlastnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pomocných xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 zákona č. 326/2004 Xx.

8.8.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx přípravků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx dodavateli xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 xxxxxx x. 326/2004 Xx.

8.9.

Xxxxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx označených xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx

§46 xxxx. 1 xxxx. a) xxx 5 zákona č. 326/2004 Sb.

8.10.

Zajištění xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx

§13 odst. 1 xxxx. x) xx x) zákona č. 541/2020 Sb.

9.1.

Zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx telat x včasný zásah x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

§4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx. a §11 xxxx. 1 x 2, §12 xxxx. 4, §12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

9.2.

Xxxxxxxx zákazu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

§12a xxxx. 1 x §12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 246/1992 Xx.

9.3.

Xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kotce pro xxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

9.4.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx ustájení xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxx xx xxxxxxxxx

§12c xxxx. 1 a 2 zákona x. 246/1992 Sb.

9.5.

Dodržení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, prostoru xx xxxxxx x xxxxxxxxxx

§12a xxxx. 1 x §12c xxxx. 1 x 2 zákona x. 246/1992 Xx.

9.6.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

9.7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

§12c odst. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Sb.

9.8.

Dodržení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

§4 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1, §12b xxxx. x) x §12c xxxx. 1 x 2 zákona x. 246/1992 Sb.

10.1.

Dodržení xxxxxxxx xxx xxxxx izolačních xxxxx x xxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podlahové xxxxxx pro xxxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.3.

Xxxxxxxx etologických xxxxxxx xxxxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prasnic x xxxxxxxxx

§12c xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.5.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Sb.

10.6.

Dodržení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a prasniček

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx hladinu xxxxx x intenzitu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 zákona x. 246/1992 Sb.

10.8.

Dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.9.

Xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxx prasat, prostor xxx ležení x xxxxxxxx xxxxxxx

§12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

10.10.

Xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro jiné xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

§4 xxxx. 1 xxxx. x), x) a k), §7 xxxx. 3 x 4 x §12c odst. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxx xxxxxxxxxxx

§5 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx. x §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 246/1992 Sb.

11.2.

Provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx onemocnění nebo xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx zvířat

§4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 166/1999 Xx. x §11 xxxx. 1 x 2 x §12 xxxx. 4 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.3.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxxxx podaných xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx uhynulých xxxxxx

§5 xxxx. 1 xxxx. x) x §40 xxxx. 1 xxxx. c) zákona x. 166/1999 Xx. x §9 xxxx. 11 xxxxxx x. 378/2007 Sb.

11.4.

Zajištění xxxxxxxx xxxxxx zvířat

§4 xxxx. 1 xxxx. c) xxx 3, §12a xxxx. 1 x 2 x §12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.5.

Xxxxxxxx podmínek xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, provádění zákroků x zakázaných xxxxxxx xxxx postupů plemenitby

§4 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §7 xxxx. 3 x 4 x §9 odst. 1 xxxx. d) a x) xxxxxx x. 246/1992 Sb.

11.6.

Dodržení mikroklimatických xxxxxxxx xx stájích xxxxxx stájí xxx xxxxxx

§12c odst. 1 x 2 a §12d xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.7.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx osvětlení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

§9 xxxx. 1 xxxx. x) x §12c xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.8.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx čištění x xxxxxx xxxxxxx

§12a xxxx. 1 x §12c xxxx. 1 x 2 zákona x. 246/1992 Sb.

11.9.

Zajištění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx chovu xxxx xxxxxx

§4 xxxx. 1 písm. x) x X), §12a xxxx. 4 x §12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.10.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx závad

§11 xxxx. 1, §12a xxxx. 3 x §12c xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Sb.

11.11.

Dodržení xxxxxxxxx xx krmení x napájení xxxxxx

§4 xxxx. 1 xxxx. x) body 1 x 2 x §12b xxxx. x) x x) xxxxxx x. 246/1992 Xx.

11.12.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx o zdroje xxxxxx x xxxxx xxxxx

§12b xxxx. c) x §12c odst. 1 x 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx.

Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxxx standardů xxxxx §4

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx travních xxxxxxx x xxxxxxxxxx ploše

2.

Ochrana xxxxxxx x rašelinišť

3.

Zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx vyjma xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

4.

Xxxxxxx ochranných xxxx x útvarů povrchových xxx

5.

Xxxxxxxxxxxxxxx půdy způsobem, xxxxx snižuje xxxxxx xxxxxxxxx půdy x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx svahu

6.

Minimální xxxxx xxxxxx půdy xxx xxxxxxxx xxxxxx holé xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

7.

Xxxxxxxx plodin na xxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx pěstovaných xx xxxx

7 X.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx

7 B.

Omezení xxxxxx xxxxx xxxxxxx

8.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro neprodukční xxxxxx,

Xxxxxxxxx krajinných xxxxx,

Xxxxx xxxxx keřů x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rostlin

8 X.

Xxxxxxxxx xxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

8 X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků

8 X.

Xxxxx xxxxx dřevin x období hnízdění x odchovu xxxxxx

9.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx travních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx 2000

Příloha č. 8 x xxxxxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §10 odst. 5 xxxx. x) x xxxxx §12 xxxx. 10 písm. x)

1.

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx směsi

2.

směsi pro xxxxxxxxxxx druhově xxxxxx xxxxxxx xxxx půdy xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatická xxxxxxxx

3.

xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4.

xxxx xxxxx x xxxx xxx opylovače xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 9 x nařízení č. 73/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxx §12 xxxx. 4 xx 7

1.

aksamitník

2.

bér xxxxxxx

3.

xxxxxxx

4.

xxxxx

5.

xxxxxxxx

6.

xxxxxxx xxxxx

7.

xxxx

8.

xxxx

9.

xxxxxxxx

10.

xxxxxx

11.

xxxxxxxx

12.

xxx

13.

xxxxxxxx xxxxxxxx

14.

Xxxxxx

15.

xxxxxxx

16.

xxxxx

17.

xxxx xxxxxxxxxx

18.

xxxxxxxx

19.

xxxxxxxxx

20.

xxxxxxx

21.

xxxxx xxxx

22.

xxxxx xxxx

23.

xxxxxxxx

24.

xxxxxx

25.

xxxxxx

26.

xxxxxxx

27.

xxxx

28.

xxxxxxxxxx

29.

xxxxxxxx

30.

xxxxxxxx

31.

xxxxxx xxxxxxxxx

32.

xxxxxx

33.

xxxxx xxxxxx lipnicovité x jejich xxxxx

34.

xxxxxxx

35.

xxxx xxxxxxx (xxxxx)

36.

xxxx xxxx xxxxxxxxx plodin

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx xxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

2

Xxxxxxxx prvek - xxx

1,5

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

2

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx

1,5

Xxxxxxxx prvek - xxxxxxx xxxxxx

1,5

Xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx

1,5

Xxxxxxxx xxxxx - stromořadí

2

Krajinný xxxxx - terasa

1

Krajinný xxxxx - travnatá xxxxxxxx

1,5

Xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxx podopatření xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatická xxxxxxxx

0,3

Xxxxxxxx xxx kolem xxxxxxxxxx prvku xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxxx kolejový xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx typu xxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx typu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx x stanovení podmínek xxxxxxxxxxx přímých plateb xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx č. 5 xxxx 6 xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x tomuto nařízení xxxx půdoochrannými xxxxxxxxxxxxx x. 7 nebo 8 xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxxxxx podle příloh č. 4 x 5 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx seté, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx

Xxxxxxxx pás xxxxx xxxxxxxxx 7 X. xxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1

Xxxx x xxxxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxxxx x podopatření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxxxx agroenvironmentálně-klimatická xxxxxxxx

1

Xxxxxx xxxxxxxx x podopatření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1

Příloha x. 11 x nařízení vlády x. 73/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxx. x)

1.

xxx xxxxxxx

2.

xxx xxxxx

3.

xxxxxxx xxxxx

4.

xxxxxx

5.

xxxxx

6.

xxxxx

7.

xxxxxxxxxxx

8.

xxxxxxx

9.

xxxxxxx

10.

xxxxx

11.

xxxxx

12.

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

13.

xxxxxxxx

14.

xxxxxxxx

15.

xxxxxxxx xxxxxxx, luční, xxxxxxxxxx

16.

xxxxxx

17.

xxx xxxxxx

18.

xxxxxxxx kanárská

19.

Inička

20.

lupina

21.

mastňák

22.

ostropestřec

23.

oves xxxxxxxxxx

24.

xxxxxxx

25.

Xxxxxxxxx

26.

xxxxxxx

27.

xxxxx xxxx

28.

xxxxxx xxxxxx

29.

xxxxxxx

30.

xxxx xxxxx

31.

xxxxxxxxxx

32.

xxxx xxxxxxxxx

33.

xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

34.

xxxxxxxx

35.

xxxxxx xxxxxxxxx

36.

xxxxxx

37.

xxxxxxx

38.

xxxxxxx

39.

xxxxx

40.

xxxx xxxxxxx (xxxxx)

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx xxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 8 xxxx. x)

1.

xxxxxxx xxxxx

2.

xxxxxxxxxxx

3.

xxxxx xxxxx

4.

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

5.

xxxx

6.

xxxxxxxx

7.

xxxxxxxx xxxxxxx, luční, xxxxxxxxxx

8.

xxxxxxx

9.

xxxxxx bílá, xxxxxxxxx, xxxxx

10.

xxxxxxxxx

11.

xxxxx xxxx

12.

xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx)

13.

xxxxxxxxx xxxxxxx

Příloha x. 13 x xxxxxxxx xxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxx §3

Xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

1.1.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxx v rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx x povrchovými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 2

1.2.

Rozsah

Malý

x

Střední

Došlo x xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 3 xxxx. x)

1.3.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx nepředložil xxxxxxxxx xxxxxxxx havarijní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx 5 let.

Střední

Došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx podmínek xx dvou x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx havarijní xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx stanovenou xxxx 5 xxx.

Xxxxxxx

Xxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vod xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 3 xxxx. x)

1.4.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx do 5 xxxxxxx včetně.

Střední

Došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 5 xx 10 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x porušení xxxxxxxx ve třech x xxxx případech xxxxx xxxxx k xxxxxxxx závadných xxxxx xx ploše nad 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx §8 xxxx. 5 xxxxxx x. 156/1998 Xx. xxxx §6 odst. 5 vyhlášky č. 377/2013 Sb.

Střední

Došlo k xxxxxxxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx vod xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé nebezpečí xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 odst. 3 xxxx. a)

1.5.

Rozsah

Malý

Nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx schválený havarijní xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx program xxxxxxx xxxx, případně nebyl xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx k porušení xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx závadných xxxxx xx ploše xx 10 hektarů xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxx případech xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, případně xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx stanovenou xxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx nebo okolí, xxxxx není xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx ohrožení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

1.6.

Rozsah

Malý

Technické xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx použitých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek obsahujících xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx obalů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx a souvisejících xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazují xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x úniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxx skladovaných xxxxxxxxx xxxxx xx vodního xxxxxx x bylo xxxxxxxxxxxx viditelné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

x

1.7.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx zabezpečení 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx použitých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 273/2021 Sb.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx prostorů pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 273/2021 Sb.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky, xxx xxxxxxx x xxxxx skladovaných závadných xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx okolí xxx xxxxxxxxxxx xxxx prokázaného xxxxxxxx xxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx

Xxxxx x úniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdroje x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

1.8.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 skladovacího xxxxxxxx xxx skladování xxxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního zákona.

Střední

Technické xxxxxxxxxxx 2 skladovacích xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona.

Velký

Technické xxxxxxxxxxx 3 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx skladování závadných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx použitých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona.

Závažnost

Malá

Skladovací prostory xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x úniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek do xxxxx xxx viditelného xxxx prokázaného ohrožení xxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxx skladovaných xxxxxxxxx látek xx xxxxxxx zdroje a xxxx konstatováno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx k nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 3 xxxx. x)

1.9.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx nebyly xxxxxxxxx x požadovaných intervalech.

Střední

Nebyly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro lidské xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

1.10.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vybudován nebo xxxxxxxxxx x 1 xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 2 skladů.

Velký

Kontrolní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx provozován u 3 x xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nebo není xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

2.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx na ploše xx 5 xxxxxxx xxxxxx, pro kterou xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx ploše xx 5 do10 xxxxxxx včetně, xxx xxxxxx platí xxxxxx xxxxxx hnojení.

Velký

Nedodržení na xxxxx xxx 10 xxxxxxx, xxx kterou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx dusíkatých xxxxxxxxx xxxxx xx 20 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xx 20 do 40 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad 40 xx X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 1, xxx. číslo xxxxxxxxx 1

2.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxx dodržen xx ploše xx 20 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx dodržen na xxxxx xx 20 xx 50 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxxx dodržen xx xxxxx xxx 50 hektarů.

Závažnost

Malá

Překročení limitu xx 20 kg X/xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xx 40 kg X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 40 xx X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 1, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 2

2.3.

Rozsah

Malý

Limit xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 20 hektarů xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx od 20 xx 50 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 50 hektarů.

Závažnost

Malá

Překročení xxxxxx xx 20 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xx 40 kg X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 40 xx X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 1, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 3

2.4.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným v xxxxxxxx předpisech.

Velký

x

Závažnost

Malá

Chybí xx 10 % skladovacích xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xx 10 xx 20 % xxxxxxxxxxxx prostor xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx nad 20 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 1, xxx. číslo xxxxxxxxx 4

2.5.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx do 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx současně xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod.

Střední

Nedodržení xx xxxxx xx 5 xx 10 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx na xxxxx xxx 10 hektarů xxxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vod.

Závažnost

Malá

Vyjmenované xxxxxxx byly pěstovány xx pozemcích xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx sousedí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, v délce xx 25 metrů xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx plodiny xxxx xxxxxxxxx xx pozemcích xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx současně xxxxxxx x útvary xxxxxxxxxxx vod, x xxxxx 26 xx 50 xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxx 50 metrů.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo aktu 1, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 5

2.6.

Rozsah

Malý

x

Střední

x

Velký

Hnojení xxxx xxxxxxxxx na ploše xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx provedeno xx ploše xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxx xx břehové xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ano

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 1, poř. číslo xxxxxxxxx 6

2.7.

Rozsah

Malý

x

Střední

Zákaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hnojivých látek xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, promrzlou xxxx pokrytou xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, promrzlou xxxx pokrytou xxxxxx xxxxx dodržen.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx aktu 1, xxx. číslo xxxxxxxxx 7

2.8.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxxxx závadných xxxxx xxxxxxxxxxxx fosforečnany xxxx xxxxxx použitých xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx zabezpečení 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro skladování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obalů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodního xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nedošlo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx x úniku xxxxxxxxxxxx závadných xxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 1, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 8

3.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 20 % xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být na xxxxxxxxxxxxx úseku dotčena.

Střední

Nedovolený xxxxxxxx xxxxx na xxxxx od 20 % xx 50 % rozlohy včetně, xxxxx xxxxx xxx xx kontrolovaném úseku xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ploše xxx 50 % xxxxxxx, xxxxx mohla xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxx návrat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, směřujících xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx, x kterého xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 2, xxx. xxxxx požadavku 1

3.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxx likvidace xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3 až 10 xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 1/3 xxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx stromů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 50 % plochy xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin.

Velký

Závažné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx 1/3 xxxxxx xxxxx xx skupiny xxxxxx xxxx xxxx xxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx porostu xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve vegetačním xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dřevin xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx předpokládaného xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 2, xxx. číslo xxxxxxxxx 2

3.3.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx hnízda, xxxxxxx xxxx území x xxxxxxxxx do 30 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohlo xxx dotčeno.

Střední

Porušení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jedinců nebo xxxxx o velikosti xxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx kolonie xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo zničení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx hnízdní xxxxxx nebo rušení xxxx xxxx škodlivý xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx sezóna xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx užívaného xxxxxx x hnízdním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vývoje, xxx němž xx xxxxxxxx hnízdní xxxxxx, xxxxxxx xxx nedojde x ohrožení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhu.

Velká

Záměrné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, při němž xx ohrožena xxxxxx xxxxxxxx cílového xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 2, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 3

4.1.

Rozsah

Malý

Porušení xx území o xxxxxxxxx do 30 % rozlohy předpokládaného xxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx 30 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxx xx příslušném xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx, xx kterém lze xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx, po xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx, směřujících xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x návratu do xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 3, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 1

5.1.

Rozsah

Malý

Potravina xxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potravinářského xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxx do 100 xx nebo xx 100 litrů nebo xx 500 xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištěna x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xx 1000 xx xxxx do 1000 xxxxx nebo do 2000 kusů xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxx 1000 xx nebo nad 1000 xxxxx xxxx xxx 2000 xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 1

5.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx potravina byla xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x šarži xx 100 kg xxxx xx 100 xxxxx xxxx xx 500 xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx potravina xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx v xxxxx xx 1000 kg xxxx xx 1000 xxxxx xxxx xx 2000 xxxx včetně.

Velký

Nevyhovující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x celostátní xxxx nadnárodní xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxx 1000 xx xxxx xxx 1000 xxxxx nebo xxx 2000 kusů.

Závažnost

Malá

x

Střední

Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx spotřebě.

Velká

Provozovatel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl xx trh potravinu xxxxxxxxx pro xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. číslo xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 2

5.3.

Rozsah

Malý

Nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx potravinářského podniku x místní působností, xxxx v šarži x xxxxxxxxx do 100 xx xxxx xx 100 litrů xxxx xx 500 xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxx x šarži u xxxxxxxxx xx 1000 xx nebo xx 1000 xxxxx nebo xx 2000 kusů xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx kontaminaci x provozovatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx působností, xxxx v xxxxx x xxxxxxxxx xxx 1000 xx xxxx xxx 1000 xxxxx xxxx xxx 2000 xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxx potravinového xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx potravinářského podniku xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potravinového xxxxx xx přímo xxxxxxxx xxxxxxxxxx potravin.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 3

5.4.

Rozsah

Malý

Nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který dodal xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx suroviny x xxxxx v xxxxxxxx xx 1 % xx 25 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx xxx 25 % xxxxxxxxx vyrobené xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 4, poř. xxxxx požadavku 4

5.5.

Rozsah

Malý

Nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx množství xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx produktu xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx množství xx 1 % xx 25 % xxxxxxxxx vyrobené šarže xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx nad 25 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl xx xxx xxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nevyplývá xxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx, potravina je xxxxxx k lidské xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podniku xxxxx na trh xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx potraviny škodlivé xxx zdraví.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 4, xxx. číslo požadavku 5

5.6.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx identifikovat xx 10 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 10 xx 50 % xxxxxxxxx vyrobené xxxxx produktu včetně.

Velký

Nelze xxxxxxxxxxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl na xxx xxxxxxxxx, z xxxxxxx podstaty xxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl xx xxx potraviny škodlivé xxx zdraví.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 6

5.7.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx zjištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je 1 xx 2 xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx od zjištění xx splnění informačních xxxxxxxxxx je 3 xx 7 kalendářních xxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxxxx informačních xxxxxxxxxx je xxxx xxx 7 kalendářních xxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxx nevhodnou x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, poř. xxxxx xxxxxxxxx 7

5.8.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeno xx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

5.9.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx forem xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxx xxxxxxx nepovolené xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx bylo zkrmováno.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

5.10.

Rozsah

Malý

Nedostatky x 1 záznamu.

Střední

Nedostatky xx 2 a xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx nevedeny.

Závažnost

Malá

Nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krmiva.

Střední

Nedostatky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx v záznamech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 4, poř. xxxxx xxxxxxxxx 8

5.11.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1 tuny xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx krmiva x xxxxxxxxx 1 xx 10 xxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hmotnosti xxx 10 xxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xx skladu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, riziku xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx ve xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 9

5.12.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx analýz xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zohledňovány opakovaně.

Závažnost

Malá

x

Střední

Nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx analýz xxxxxx xxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx k nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 9

5.13.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx x 1 xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx 2 x xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx nevedeny, případně xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx aktu 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 10

5.14.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx zkrmení xxxxxxxxxxxx krmiva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x medikovaným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, necílového xxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x rizikem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, určené xx krmení xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx trh.

Závažnost

Malá

x

Střední

Krmivo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx léčivem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. číslo xxxxxxxxx 11

5.15.

Xxxxxx

Xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krmiva x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx opakovaně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx uváděných xx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 4, poř. xxxxx xxxxxxxxx 11

5.16.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodržena x jednom xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodržována xxxxxxxxx xx dvou x více případech.

Závažnost

Malá

x

Střední

Jedná xx x porušení xxxxxxx závažnosti.

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

5.17.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx krmiva x xxxxxxxxxxxxx prodlením.

Střední

Provozovatel nepředal xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závadné xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxx neučinil xxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krmiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohlo xxxxxxx zdravotní stav xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx krmivo mohlo xxxxxxx xxxxxx jatečných xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

5.18.

Rozsah

Malý

x

Střední

Záznamy x xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx předpisy.

Velký

Na jatka xxxx xxxxxx zvířata xxxx byly do xxxxx xxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xx zvířat, xxxxxx xxxxxx podány xxxxxx přípravky v xxxxxxx s platnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Veterinární léčivé xxxxxxxxx nebyly použity x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xx xxxxx xxxx xxxxxx zvířata xxxx xxxx do xxxxx xxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx ze zvířat, xxxxxx xxxxxx podány xxxxxx přípravky x xxxxxxx x platnými xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxx dodrženy xxxxxxxx xxxxx. Veterinární xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx použity x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x pravidly pro xxxxxx používání.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelná xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 13

5.19.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxx souhlasu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx pozastavený nebo xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx mléko xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 15

5.20.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, ale kontrolou xxxx zjištěny nesrovnalosti.

Velký

Záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nejsou xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx ze xxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodávku xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx mléko je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelná xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx x. 48/2017 Xx.

Příloha č. 1 xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 16

5.21.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx dostatečně chráněny xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zvířaty; prostory x získávání x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedostatky x xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx dostatečně xxxxxxx x sanitovány.

Velký

X.

Závažnost

Malá

x

Střední

Veškeré mléko xx dodáváno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx je xxxxxxxx přímo konečnému xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. číslo xxxx 4, poř. xxxxx xxxxxxxxx 17

5.22.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x sanitaci xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx rozsáhlé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x mlékem.

Závažnost

Malá

x

Střední

Veškeré xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. číslo xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 17

5.23.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx očištěny xxxxxx. X personálu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxx jsou xxxxxxx, nebo jsou xxx strukové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrubá xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx k mlékárenskému xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx dodáváno xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 17

5.24.

Xxxxxx

Xxxx

X xxxxxxxxxx pro skladování xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení.

Střední

V mléce xxxx xxxxxxxx nežádoucí xxxxxxx. Mléko xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx xxx nebyl xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x množství xx 500 litrů, xxxx mléko x xxxxxxxx xx 100 xxxxx nebo ovčí xxxxx v xxxxxxxx xx 50 xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx 8 °X, xxxx. 6 °X xxx xxxxxxxx svozu, xxxxx nebylo zpracováno xx 2 hodin xxxx xxxxx krajská xxxxxxxxxxx správa nepovolila xxxxxxx x technologických xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx mléko v xxxxxxxx xxx 500 xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx 100 xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nad 50 xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx teplotu 8 °X, xxxx. 6 °X xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx nebo pokud xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxxx výjimku x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 4, xxx. xxxxx požadavku 17

5.25.

Xxxxxx

Xxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyskytují xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx manipulaci nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přímému xxxxxxxxxx xxxxxx; zakázané látky xxxx podány xxxxxxxx xxxxxxx x chovu.

Střední

V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; zakázané xxxxx xxxx xxxxxx xx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx včetně.

Velký

V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, plesnivá xxxx rozbitá; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx znečištění vajec xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zjištěno x více než 20 % xxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxxxxxxxx množství jsou xxxxxxxx xxxxx silně xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx 5 % vajec xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx účelům byly xxxxxx xxxxxxxx látky.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelná xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 4, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 18

6.1.

Rozsah

Malý

Zakázané xxxxx xxxx podány xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx. Množství xxxxxxxxx x obsahem xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účinkem, x xxxxxxx xxxxxx, x kterých mohou xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx, převyšuje dávky xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx záznamy.

Střední

Zakázané xxxxx xxxx xxxxxx do 5 % xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx látek s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx zvířat, x xxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx daných zvířat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doložené xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx byly xxxxxx nad 5 % ošetřených zvířat x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx 17-xxxx estradiolu, xxxx agonistů, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx působením x hospodářství, xxx xxxx povoleno xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxx chovaným x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X hospodářství bylo xxxxxxxx přechovávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 5, poř. číslo xxxxxxxxx 1

6.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx ochranné xxxxx xx 1 % ošetřených xxxxxx x chovu včetně.

Střední

Nedodržení xxxxxxxx xxxxx xx 1 % xx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx 10 % xxxxxxxxxx zvířat v xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé nebezpečí xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 5, poř. xxxxx xxxxxxxxx 3

6.3.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxx u 1 % xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodržena xx 1 % xx 10 % xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodržena u xxxx xxx 10 % xxxxxx v xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznamů xxxx xxxxxxx xxxxxx dostupné xx místě.

Střední

Přípravek, xxxxx xxx aplikovat veterinární xxxxx, xxxxx jím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx vědomí xxxxxxxxxxxxx lékaře, nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx podán užitkovým xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 5, xxx. xxxxx požadavku 4

7.1.

Rozsah

Malý

Počet xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx 1 xxxx 2.

Xxxxxxx

Xxxxx přípravků, xxxxx xxxx použity x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx 3 xx 9.

Velký

Počet xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxx, xx 10 x xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedena x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx aktu 10, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 1

7.2.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx přípravek x xxxxxxx x xxxxxx xxxx povoleného xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxxx xxx použit xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxx jeho povoleného xxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé nebezpečí xxx lidské zdraví xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 10, poř. xxxxx požadavku 2

7.3.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx půdu xxxxx x použití xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, avšak x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxx zemědělskou xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx výrobou.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 10, xxx. číslo xxxxxxxxx 2

7.4.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx aplikaci přípravku xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolené dávky.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Při xxxxxxxx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx dávky.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné porušení.

Přímé xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx aktu 10, xxx. číslo požadavku 3

7.5.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdroje v xxxxxxx x xxxxxx x ochraně xxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxx použit v xxxxxxxxx pásmu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x pokyny x xxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, xxx. číslo xxxxxxxxx 4

7.6.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s hnojivem, xxxx směsi xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hnojivem, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx 1 nebo 2.

Xxxxxxx

Xxxxx přípravků, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředkem xxxx hnojivem, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx včel, xx 3 xx 9.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx přípravků, směsi xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředkem xxxx xxxxxxxx, které xxxx použity x xxxxxxx x požadavky xx ochranu včel, xx 10 x xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx včel.

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo aktu 10, poř. číslo xxxxxxxxx 5

7.7.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx aplikaci xxxxxxxxx xxxxxx postupováno x xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo postupováno x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 5

7.8.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxx k zasažení xxxxxxx xxxx cílovou xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, poř. xxxxx požadavku 6

7.9.

Rozsah

Malý

Počet xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x rozporu x požadavky xx xxxxxxx povrchové vody, xx 1 xxxx 2.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx použity x xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je 3 xx 9.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx použity x xxxxxxx s xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx xxxx, xx 10 x xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 7

7.10.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx přípravek bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxx aplikován přípravek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 10, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 8

7.11.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx přípravku xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s požadavky xx xxxxxxx zdraví xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

7.12.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dodržena ochranná xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

x

7.13.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx přípravků na xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx došlo k xxxxxxxxxx maximálního xxxxx xxxxxxxx v plodině, xx 1 xxxx 2.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin, u xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx 3 až 9.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx 10 a xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, je 1 xxxx 2.

Střední

Počet xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxxxxx, xx 3 xx 9.

Velký

Počet xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xx 10 x více.

Závažnost

Malá

x

Střední

Došlo x xxxxxxxxx x přípravky xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx s přípravky xxxxxx bez odborné xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxx přípravků, xxxxx xxxx xxxxxxx zařízením xxx aplikaci xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxx kontrolního xxxxxxxxx xxxx po ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků, xx 1 xxxx 2.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zařízením xxx aplikaci přípravků xx ochranu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx 3 xx 9.

Xxxxx

Xxxxx přípravků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xx ochranu rostlin xxx kontrolního xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků, xx 10 x xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx rostlin xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx aplikaci xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx bez kontrolního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

8.3.

Xxxxxx

Xxxx

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx testováním bylo xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x seřízení.

Střední

x

Velký

x

Závažnost

Malá

X.

Střední

Došlo x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx přípravků na xxxxxxx rostlin xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.4.

Rozsah

Malý

Nebyly dodrženy xxxxxxx při přípravě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin.

Střední

x

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

Při xxxxxxxx xxxxxxxxx kapaliny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebyly xxxxxxxx stanovené xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.5.

Rozsah

Malý

Nebyla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x pomocných xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx přípravcích na xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx skladování přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o jejich xxxxxx a xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.6.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků ve xxxxxx x odpovídajícími xxxxxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxx předpisů.

Střední

x

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

Sklad, xxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky xx ochranu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

8.7.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x pomocné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx xx 30 % xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků.

Střední

Povolené xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x xx v rozsahu xxx 30 % x celkového xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin x xxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

8.8.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx zabezpečeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků s xxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx xxxx určených x xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xx 30 % xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu rostlin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxx xxx 30 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a pomocných xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebyly xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx skladovaných přípravků xx xxxxxxx rostlin x pomocných prostředků.

Střední

x

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.9.

Xxxxxx

Xxxx

Xx xxxxxx bylo skladováno x neoriginálním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx 30 % xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx skladovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obalu x xxxxxxxxx neodpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx 30 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx přípravků xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxx skladovány xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx s označením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví zvířat

Ne.

Vztah x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

8.10

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zabezpečen xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx s xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx předán xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

9.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx telete.

Střední

V xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X xxxxx xxxx xxxxxxxx nad 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx poskytnuta xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař. Onemocnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx míře. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx poranění xxxxxxxx telata xx xxxxxx xxxxx může xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péče xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx aktu 11, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 1

9.2.

Xxxxxx

Xxxx

X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 20 % xxxxx včetně x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

X chovu xxxx xxxxxxxx xx 20 % xx 50 % telat xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

X xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 50 % xxxxx s xxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvazování xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 11, poř. xxxxx požadavku 2

9.3.

Rozsah

Malý

Počet xx at v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xx 20 % xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxxx kotcích xx od 20 xx 50 % xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx xx x nevyhovujících xxxxxxx xx nad 50 %.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kontakt xxxx xxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 11, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 3

9.4.

Xxxxxx

Xxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do 20 % xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx držení xxxx xxxxxxxx xx 20 % xx 50 % xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nad 50 % xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx předpisy.

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

X.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 11, xxx. číslo xxxxxxxxx 4

9.5.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx týdnů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx prostor, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vhodnou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx ležení xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx materiálu xxxxxxxxx x ustájení x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zajištěny.

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo aktu 11, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 5

9.6.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxx, tele nebylo xx porodu ošetřeno.

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Mlezivo xxxxxx xxxxxx xx 6 hodin, xxxx xxxxxx po porodu xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 11, xxx. xxxxx požadavku 6

9.7.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx krmení xxxxx xxxxxx dodrženy.

Velký

Telata xxxx xx špatném xxxxxxxxx xxxxx nebo došlo x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx krmení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxx xx špatném xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo aktu 11, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 7

9.8.

Rozsah

Malý

x

Střední

Požadavky na xxxxxxxx telat nebyly xxxxxxxx.

Xxxxx

X telat xx xxxxxxxxx známky xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx napájení xxxxx xxxxxx dodrženy.

Velká

U xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dehydratace xxxx xxxx xxxxxxxx úhyny x xxxxxxxx dehydratace.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví zvířat

Ano.

Vztah x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. číslo xxxx 11, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 8

10.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxx samostatných xxxxx x prasat nejsou xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xx užití xxxxxxxxxxxx kotců x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx, x xxxxxxxx prasat xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prasata x xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx pro lidské xxxxxx nebo zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 1

10.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 20 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podlaze, xxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx 20 % do 50 % prasat xxxxxx.

Xxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podlaze, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx chováno xxx 50 % prasat.

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Volná xxxxxxxxx plocha xxxx xxxxxxx podlaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 2

10.3.

Xxxxxx

Xxxx

X xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 20 % xxxxxx xxx xxxxxxxx x dostatečnému xxxxxxxx xxxxxxxxx pro etologické xxxxxxxx včetně.

Střední

V xxxxx xxxx zjištěno xx 20 % xx 50 % xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx etologické xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X chovu xxxx xxxxxxxx více než 50 % prasat xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxx etologické xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 3

10.4.

Rozsah

Malý

x

Střední

Požadavky xx xxxxxx x napájení xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx jeví xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx došlo x xxxxx xxxxxx x důsledku dehydratace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx krmení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx špatném xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dehydratace xxxx xxxxxxxx výživového xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx zdraví zvířat

Ano.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 12, poř. xxxxx xxxxxxxxx 4

10.5.

Rozsah

Malý

Vazné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx používány xx 20 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 20 xx 50 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx 50 % xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx ustájení xx používáno.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 5

10.6.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx, je chováno xx 20 % xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo v xxxxx, který nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xx 20 % xx 50 % xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxx 50 % xxxxxxx a prasniček.

Závažnost

Malá

x

Střední

x

Velká

Požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 6

10.7.

Rozsah

Malý

Požadavky xx xxxxxxx hluku xxxx xxxxxxxxx světla xxxxxx dodrženy.

Střední

Požadavky xx xxxxxxx hluku a xxxxxxx i xx xxxxxxxxx světla nejsou xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx hluku xxxx xxxxxxxxx světla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. číslo xxxx 12, poř. xxxxx požadavku 7

10.8.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

Podlahy nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 8

10.9.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vidět xx xxxx prasata.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

Prostor xxx xxxxxx nesplňuje podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 12, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 9

10.10.

Rozsah

Malý

Zjištění xx xxxxxx xx 20 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xx 20 % xx 50 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx nad 50 % xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx prováděny x x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx znecitlivění i x xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxx zákon xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákon neumožňuje, x x xxxxxxxx xxxx došlo x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 12, poř. xxxxx xxxxxxxxx 10

11.1.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborně způsobilými xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx počtu.

Střední

Péče x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxxx není xxxxxxxxxxx dostatečný xxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx aktu 13, poř. xxxxx xxxxxxxxx 1

11.2.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

X xxxxx xxxx xxxxxxxx do 10 % xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx včetně.

Velký

V xxxxx bylo xxxxxxxx xxx 10 % xxxxxxxxx nebo poraněných xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx prováděna xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx sloužící xx kontrole zvířat xxxx dostupný.

Střední

Kontrola xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxx přivolán xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx nebyla xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx umístěna xx xxxxxxx. Onemocnění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvířata xx xxxxxx x xxxxxx k trvalému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvířatům.

Velká

Kontrola xxxx xxxxxxxxx nejméně xxxxxxxxx xxxxx. Nemocným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxx přivolán xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Onemocnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx anebo xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví nebo x xxxxx došlo.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, xxx. xxxxx požadavku 2

11.3.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx xxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxx do 10 % zvířat včetně.

Velký

Zjištění xx xxxx xxx 10 % xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx uhynulých zvířat.

Střední

Chovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx zvířat.

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 13, xxx. číslo xxxxxxxxx 3

11.4.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx týká xxxxx jednoho zvířete.

Střední

Zjištění xx xxxx do 20 % xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx se xxxx xxx 20 % xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx pohybu zvířat xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx utrpení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx uléhat, odpočívat, xxxxxxx x pečovat x xxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé nebezpečí xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, poř. xxxxx xxxx 13, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 4

11.5.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx prováděny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx jsou používány xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poškození xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx prováděny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plemenitby, xxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx úpravy vzhledu xxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 5

11.6.

Rozsah

Malý

x

Střední

Mikroklimatické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx druh x xxxxxxxxx zvířete.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

Mikroklimatické xxxxxxxx xxxxxx vyhovující xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx zvířete.

Velká

V xxxxxxxx nevyhovujících xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo aktu 13, poř. xxxxx xxxxxxxxx 6

11.7.

Rozsah

Malý

x

Střední

x

Velký

Osvětlení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Trvalost

Odstranitelná

Odstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 13, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 7

11.8.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx použitý x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x dezinfikovatelný xxxx xx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxx mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx chována xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 8

11.9.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xx 20 % zvířat xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xx týká xx 20 % do 50 % zvířat xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx se xxxx xxx 50 % xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx poskytována xxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínkami, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ohrožujícími xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxč. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, poř. xxxxx xxxxxxxxx 9

11.10.

Rozsah

Malý

x

Střední

Kontrola xxxx prováděna xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxx x xxxxx životní podmínky xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx závady. X xxxxxxx užití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a není xxxxxxxx xxx pomocný xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx větrání.

Velký

V důsledku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nezajištění xxxxxxxx odstranění závady, xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx péče x zdraví a xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. xxxxx xxxx 13, xxx. číslo požadavku 10

11.11.

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xx 20 % xxxxxx včetně.

Střední

Zjištění se xxxx xx 20 % xx 50 % xxxxxx včetně.

Velký

Zjištění xx týká nad 50 % zvířat.

Závažnost

Malá

Systém xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx zabezpečen xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxx x xxxxxxxxx. X době xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx není podávána xxxxxxxxx nezávadná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxx druh x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxx xxxx zvířata xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx jsou vyhublá xxxx xxxx známky xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx došlo k xxxxx zvířat v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx zvířat

Ano.

Vztah k xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1 xxx. xxxxx xxxx 13, xxx. xxxxx xxxxxxxxx 11

11.12.

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vody xxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx zvířaty.

Velký

x

Závažnost

Malá

x

Střední

Není xxxxxxxxxxx xxxxxxx znečištění xxxx xxxx krmiv xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx o krmivo x xxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx porušení.

Neodstranitelná

x

Přímé nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 1, xxx. číslo xxxx 13, poř. xxxxx xxxxxxxxx 12

Xxxxxxx č. 14 x nařízení xxxxx x. 73/2023 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxx §5 xx 15

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx kritérií

Hodnocení

Standard 1. podle §5

Rozsah

Malý

Součet xxxxx s xxxxxxxxx xx xx 1 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx 1 do 2 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxxxxx xx 2.

Velká

Počet xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je 3 x xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

Standard 3. xxxxx §6

Rozsah

Malý

Součet xxxxx, xxx došlo x pálení, xx xx 1 hektaru xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx, xx xx 1 xx 2 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxx, xx xxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx pro lidské xxxxxx xxxx zdraví xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 6 xxxx. x)

Xxxxxxxx 4. xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ploše xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxxxxx 4. xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 25 xxxxx xx břehové xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7°.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ploše xxxxxxxxxx xxxx do 25 xxxxx od xxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7°.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské zdraví xxxx zdraví xxxxxx

Xxx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxxxx 4. xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pásu xx břehové xxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

x

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx čáry.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

Xxxxxxxx 5. xxxxx §8

Rozsah

Malý

Součet xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx nejvýše 15 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x porušením xxxxx více xxx 15 hektarů, xxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx půdních bloků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx půda xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx půdy jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ohrožené.

Střední

Součet xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx více xxx 15 xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 15,01 xx 30 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardní orná xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx využití xxxx xxxx erozně xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 15 xxxxxxx, xxxxx podíl plochy x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 30 % součtu xxxxx xxxxxxxxx užívaných xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx kulturou xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxx xxxx erozně xxxxxxxx x silně xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx 1, xxxx počet xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologie, xx xxxxxxx 2.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx bloků x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologie, xx 3 nebo 4.

Velká

Počet xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologie, je xxxx xxx 1, xxxxx xxxx půdních xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx bylo způsobeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx půdoochranné xxxxxxxxxxx, xx 5 x více, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kukuřice, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx polního, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx půdě.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro lidské xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 5 xxxx. x) xx x)

Xxxxxxxx 6. xxxxx §9

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx ploch, xxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výjimky, xx více xxx 20 a xxxxxxx 30 %.

Střední

Součet xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx více xxx 30 a xxxxxxx 40 %.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx, xx xxxx než 40 %.

Xxxxxxxxx

Xxxx

X celkového xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x porušením xx více xxx 50 % xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je xxxx xxx 50 % včetně xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X celkového xxxxx xxxx půdních xxxxx x porušením je xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx ohrožená xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 odst. 4

Xxxxxxxx 7X. podle §10 xxxx. 1

Rozsah

Malý

Součet xxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx, je xx 65 % výměry xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx včetně.

Střední

Součet ploch, xxx došlo x xxxxxxxx je do 70 % výměry xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx je xxx 70 % výměry xxxxxxxxxx xxxx půdy xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx dílů půdního xxxxx s xxxxxxxxx xx 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je 2.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je 3 x více.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

x

Standard 7X. xxxxx §10 xxxx. 4

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx, xx xx 20 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx včetně.

Střední

Součet xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, je od 20 % xx 30 % výměry xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx orné xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x porušením je 2.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 3 x xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

Xxxxxxxx 7B. podle §11 xxxx. 1

Rozsah

Malý

Velikost xxxxxx xxxxxxxxx plodiny xxxxxxxxxx 33 hektarů x je xx 40 xxxxxxx včetně.

Střední

Velikost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 40 hektarů x xx xx 54 hektarů xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx pěstované plodiny xxxxxxxxxx 54 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx půdního xxxxx x porušením xx 2.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je 3 x xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x nařízení xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 5 xxxx. g)

Standard 7X. xxxxx §11 xxxx. 2

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plodiny xxxxxxxxxx 11 xxxxxxx x xx xx 15 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plodiny překročila 15 xxxxxxx a xx xx 20 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plodiny překročila 20 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx půdního xxxxx x xxxxxxxxx xx 2.

Xxxxx

Xxxxx dílů xxxxxxx xxxxx x porušením xx 3 x xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Přímé xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zdraví zvířat

Ne.

Vztah x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 5 xxxx. x)

Xxxxxxxx 8X. xxxxx §12 odst. 1

Rozsah

Malý

Limit xxxxxxxxx minimálního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ploch, daný xxxxxxxxx, xxx splněn xx xxxxx xxxx xxx 90

%.

Střední

Limit vyhrazení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxx 75 xx 90 %.

Xxxxx

Xxxxx vyhrazení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, daný xxxxxxxxx, xxx splněn v xxxx xxxxx než 75 %.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxxxx ploch xxxxx xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ploch.

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx pro lidské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

Xxxxxxxx 8X. xxxxx §13

Rozsah

Malý

Došlo x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx prvku xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx skupina xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx krajinného xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nebo xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, terasa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx prvků xxxxxxx, xxxxxxx dřevin, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x poškození xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, travnatá xxxxxxxx, příkop, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí pro xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 7 písm. x)

Xxxxxxxx 8X. xxxxx §14

Xxxxxx

Xxxx

Xxx xxxxxx v xxxx xx 1.4. xx 31.10. xxx xxxxxxxx u 1 xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

Xxx xxxxxx x xxxx xx 1.4. xx 31.10. xxx xxxxxxxx x 2 xxxxxxxxxx prvků.

Velký

Řez xxxxxx x xxxx xx 1.4. do 31.10. xxx xxxxxxxx x 3 x xxxx krajinných xxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

x

Xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxx proveden x xxxx od 1.4. xx 31.10. xxxxxx bez osvědčení.

Velká

x

Trvalost

Odstranitelná

x

Neodstranitelná

Neodstranitelné xxxxxxxx.

Xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx k xxxxxxxx vlády č. 48/2017 Sb.

Příloha č. 2 xxxx. 7 xxxx. x)

Xxxxxxxx 9 xxxxx §15

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx ploch s xxxxxxxxx xx xx 1 hektaru včetně.

Střední

Součet xxxxx x xxxxxxxxx xx xx 1 xx 2 hektarů xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je nad 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx bloku x xxxxxxxxx xx 1.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx půdního xxxxx x xxxxxxxxx xx 2.

Xxxxx

Xxxxx dílů půdního xxxxx x xxxxxxxxx xx 3 a xxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zdraví xxxx xxxxxx xxxxxx

Xx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 48/2017 Sb.

x

Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx č. 73/2023 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxx §16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxxxxxx včetně, xxx xxxxxx platí xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx na xxxxx xx 5 xx 10 xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx období xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 10 hektarů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek xx 20 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20 do 40 xx X/xxxxxx včetně.

Velká

Použití xxxxxxxxxx hnojivých látek xxx 40 xx X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx na xxxxx xx 5 xxxxxxx xxxxxxx včetně xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx současně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 5 hektarů xx 10 xxxxxxx xxxxxxx včetně se xxxxxxx xxx 7°, xxxxx současně sousedí x xxxxxxx povrchových xxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 10 xxxxxxx xxxxxxx se sklonem xxx 7°, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx povrchových xxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pěstovány xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nad 7°, xxxxx xxxxxxxx sousedí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xx 25 xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx sklonem xxx 7°, xxxxx současně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vod, x xxxxx xx 26 xx 50 xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 7°, xxxxx současně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vod, v xxxxx xxx 50 xxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx zákazu xx xxxxx do 5 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx zákazu xx ploše xx 5 do 10 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 10 xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx hnojivých xxxxx xx 20 xx X/xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 20 do 40 xx N/hektar xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 40 xx X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 odst. 1 xxxx. x)

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 10 hektarů xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 10 xx 20 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx na xxxxx nad 20 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovnoměrné xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x)

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xx 5 do 10 xxxxxxx včetně.

Velký

Nedodržení xx xxxxx nad 10 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx do 20 kg X/xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx od 20 xx 40 xx X/xxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx xxx 40 xx X/xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

xxxxx §16 xxxx. 1 písm. x)

Xxxxxx

Xxxx

Xxx xxxxxx přípravek pro xxxxxxxxxxxxx uživatele, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx pro profesionální xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

podle §16 xxxx. 2

Xxxxxx

Xxxx

Xx xxxxxx xxx skladován xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx uživatele, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx držitelem xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxxx

Xxxx

Xx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

x

Xxxxx

x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx porušení.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 73/2022 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2023, x xxxxxxxx ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x), §10 xxxx. 1 a §12 xxxx. 4 xxxx. x) xx x), která nabývají xxxxxxxxx 1.1.2024.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2021/2115 ze xxx 2. prosince 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plány, xxx mají být xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx XXX) x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx zemědělským xxxxxxxx xxxxxx (EZZF) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rozvoj xxxxxxx (XXXXX), x xxxxxx xx zrušují xxxxxxxx (EU) x. 1305/2013 x (XX) x. 1307/2013, v xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2116 xx xxx 2. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxxxx, xxxxxx a monitorování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1306/2013, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2022/1172 xx xxx 4. xxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2116, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx systém v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2022/1317 xx xxx 27. xxxxxxxx 2022, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2115, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dobrého zemědělského x environmentálního xxxxx xxxx (standardů XXXX) 7 a 8 xxx rok xxxxxx xxxxxxx 2023.

2) Xx. 12 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2115.

Xx. 83 odst. 5 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2116.

Xxxxxxx XXX nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2115.

3) Xx. 12 x 13 a xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2021/2115.

Xx. 6 xxxx. x) x x) xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2022/1172.

4) Čl. 12 x 13 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2021/2115.

Xx. 83 až 85 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2021/2116.

Xx. 6 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/1172.

5) Xx. 31 xxxx. 5 písm. x) x xx. 70 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2021/2115.

6) Xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Čl. 85 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2116.

Xx. 7 xxxx. 2 až 4 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/1172.

8) Xx. 85 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116.

Čl. 10 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1172.

9) Xx. 85 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 9 xxxx. 4 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2022/1172.

10) Čl. 83 xxxx. 5 písm. x) x čl. 85 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 9 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1172.

11) Xx. 85 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/1172.

12) Čl. 85 xxxx. 2 x 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 9 xxxx. 1 a 2 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2022/1172.

13) Xx. 85 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2022/1172.

14) Čl. 83 xxxx. 5 xxxx. x) x xx. 85 odst. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx věta xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116.

Xx. 9 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2022/1172.

15) Xx. 85 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx věta první xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/2116.

16) Xx. 85 xxxx. 6 xxxx xxxxx x čl. 85 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2021/2116.

17) Xx. 8 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1172.

18) Xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2022/1172.

19) Xx. 84 xxxx. 2 písm. x) bod xx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2021/2116.