Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.11.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

41/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o vyhlášení Rámcové dohody

Rámcová dohoda

HLAVA I - POVAHA A ROZSAH

Obecné zásady Článek 1

Cíle spolupráce Článek 2

Spolupráce v regionálních a mezinárodních organizacích Článek 3

Dvoustranná a regionální spolupráce Článek 4

HLAVA II - ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Obecné zásady Článek 5

Cíle spolupráce Článek 6

Formy spolupráce Článek 7

HLAVA III - MÍR A BEZPEČNOST

Boj proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů Článek 8

Spolupráce při boji proti nedovolenému obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech Článek 9

Spolupráce v oblasti boje proti terorismu Článek 10

Právní spolupráce Článek 11

HLAVA IV - SPOLUPRÁCE V OBLASTI OBCHODU A INVESTIC

Obecné zásady Článek 12

Rozvoj obchodu Článek 13

Sanitární a fytosanitární otázky a dobré životní podmínky zvířat Článek 14

Technické překážky obchodu Článek 15

Celní spolupráce a usnadnění obchodu Článek 16

Investice Článek 17

Politika hospodářské soutěže Článek 18

Služby Článek 19

Ochrana práv duševního vlastnictví Článek 20

Větší účast hospodářských subjektů Článek 21

Konzultace Článek 22

HLAVA V - SPOLUPRÁCE V OBLASTI SPRAVEDLNOSTI

Boj proti organizované trestné činnosti Článek 23

Spolupráce v boji proti praní peněz a financování terorismu Článek 24

Spolupráce v boji s nedovolenými drogami Článek 25

Ochrana osobních údajů Článek 26

HLAVA VI - SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ ROZVOJ A JINÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE

Spolupráce v oblasti migrace Článek 27

Vzdělávání a odborná příprava Článek 28

Zdraví Článek 29

Životní prostředí a přírodní zdroje Článek 30

Spolupráce v oblasti změny klimatu Článek 31

Zemědělství, lesní hospodářství, chov hospodářských zvířat, rybolov a rozvoj venkova Článek 32

Spolupráce v oblasti rovnosti žen a mužů Článek 33

Spolupráce při odstraňování zbytků válečné munice Článek 34

Spolupráce v oblasti lidských práv Článek 35

Reforma veřejné správy Článek 36

Asociace a nevládní organizace Článek 37

Kultura Článek 38

Vědecko-technická spolupráce Článek 39

Spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií Článek 40

Doprava Článek 41

Energetika Článek 42

Cestovní ruch Článek 43

Průmyslová politika a spolupráce malých a středních podniků Článek 44

Dialog o hospodářské politice Článek 45

Spolupráce v oblasti zdanění Článek 46

Spolupráce v oblasti finančních služeb Článek 47

Spolupráce při prevenci a zmírňování přírodních katastrof Článek 48

Městské a regionální plánování a rozvoj Článek 49

Práce, zaměstnanost a sociální věci Článek 50

Statistika Článek 51

HLAVA VII - INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

Smíšený výbor Článek 52

HLAVA VIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zdroje pro provádění spolupráce Článek 53

Ustanovení o budoucím vývoji Článek 54

Ostatní dohody Článek 55

Uplatňování a výklad této dohody Článek 56

Plnění povinností Článek 57

Zařízení Článek 58

Prohlášení Článek 59

Územní působnost Článek 60

Definice smluvních stran Článek 61

Národní bezpečnost a zveřejňování informací Článek 62

Vstup v platnost a doba trvání Článek 63

Oznámení Článek 64

Platné znění Článek 65

PŘÍLOHA - SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O STATUSU TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

INFORMACE

41

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx dne 27. xxxxxx 2016 byla x Bruselu xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx partnerství x xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxx x jejími xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx straně x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxx vyslovil souhlas Xxxxxxxxx České republiky x prezident xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx uložena x xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx Xxxxxxxx xxxx, depozitáře Xxxxxx, xxx 14. xxxxx 2015.

Xxxxxx vstoupila x platnost xx xxxxxxx xxxxx článku 63 xxxx. 1 xxx 1. xxxxx 2016 x tímto xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Dohody xx znění xxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX XXXXXX

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unií x jejími xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Vietnamskou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXX,

xxxx xxx "Unie"

a

BELGICKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX BRITÁNIE A XXXXXXXXX IRSKA,

strany Smlouvy x Evropské unii x Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

xxxx xxx "členské xxxxx",

xx xxxxx xxxxxx a

VIETNAMSKÁ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

xxxx xxx "Xxxxxxx",

xx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx",

XXXXXXXX X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hospodářským xxxxxx, xxxxx xx spojují,

VZHLEDEM X TOMU, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx. vietnamský "Xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx do xxxx 2010 x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 2015" x xxxx 2005 x xxxxxxxx diskuse xxxx xxxxxxxxx stranami,

VZHLEDEM X TOMU, že xxxxxxx strany považují xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxx x dohod, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx,

XXXXX POTVRZUJÍCE svůj xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx mezinárodního práva x xxxx a xxxxxx Charty Organizace spojených národů a xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,

XXXXX POTVRZUJÍCE xxxxxxxxxxxx nezávislosti, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Vietnamské xxxxxxxxxxxxx republiky,

ZNOVU POTVRZUJÍCE xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx,

XXXXX POTVRZUJÍCE xxx přání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx prostředí,

VZHLEDEM X XXXX, xx Mezinárodní xxxxxxx xxxx představuje xxxxxxxx xxxx na xxxxx x míru x mezinárodní xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nejzávažnějších xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXX K XXXX, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx názor, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx dialog a xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx. Konsensuální přijetí xxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených národů 1540 podtrhuje xxxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx proti šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platných pro xxxxxxx strany,

S XXXXXXXXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx terorismu v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti XXX,

XXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ze dne 7. března 1980 xxxx Evropským xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Filipínami, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Asie (XXXXX), která byla x xxxx 1999 xxxxxxxxx na Xxxxxxx, xxxxx x dohody x xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 1995,

UZNÁVAJÍCE xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx x xxxxx zlepšit xxxxxxxxx spolupráci a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x diverzifikovat xxx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě svrchovanosti, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx Xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx na příslušné xxxxxx rozvoje smluvních xxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x rozvojovými xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příjmy, xxx xxxxxx udržitelný xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvojových xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx národů,

UZNÁVAJÍCE pokrok, xxxxxxx Vietnam xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tisíciletí x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx rozvoje, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozvoje jako xxxxxxxxx země x xxxxxxx příjmy,

VZHLEDEM X XXXX, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx Světovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) x nutnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x nediskriminačního xxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxxxx úlohu xxxxxxx xxx rozvoji x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

X VYJÁDŘENÍM xxxxx pevného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxx spolupráce x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx mezinárodně xxxxxxxx xxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXXX význam xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xxx přání xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXXXXXX, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxxxxx Spojené království x Irsko jako xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x souladu s Xxxxxxxxxx (č. 21) x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxx, xxxxxxxxxx xx Smlouvě o Evropské unii x Smlouvě o fungování Evropské unie. Xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx x xxxxxxx s Protokolem (x. 22) o xxxxxxxxx Dánska, xxxxxxxxxx x uvedeným xxxxxxxx,

XX XXXXXXX XXXXX:

XXXXX I

POVAHA X XXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxx zásady

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Charty Organizace spojených národů, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx x Chartou OSN xx xxx 24. října 1970 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdůrazňujících xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx shromáždění XXX x jiných příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lidských práv, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx, které xxxx základem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovat xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvojových xxxx, xxxxxx rozvojových xxxx tisíciletí, x xx xxxxxxxx stávajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xx vztahují. Xxxx xxxxxxxxxx xx zásadním xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx 2005, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přijaté xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v roce 2005, v xxxxxx xxxxxxxx x Akkry xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pomoci x Xxxxxx x roku 2006 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pokroku při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxx.

3. Xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj ve xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx řešení xxxxxx v xxxxxxx xxxx klimatu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x plnění mezinárodně xxxxxxxxxxx rozvojových cílů xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx tisíciletí.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx této xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx příslušná xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx potřeby x xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přispívají x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, včetně Xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Cíle xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dvoustranných xxxxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x podporovat xxxxx vzájemnou spolupráci xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) rozvoj xxxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx souvisejících x obchodem a xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx toky x xxxxxxxx xxxxxx překážek xxx xxxxxx a xxxxxxxxx x takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX-XXXXX;

x) vymýcení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvojové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, jako je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxx x bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx organizované xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x nedovoleným drogám;

f) xxxxxxx spolupráce xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, včetně xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, finančních služeb, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x malých a xxxxxxxxx xxxxxxx, informačních x xxxxxxxxxxxxx technologií, xxxx x technologií, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, vzdělávání a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, životního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, lesního xxxxxxxxxxxx, chovu hospodářských xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, zdravotnictví, xxxxxxxxxx, práce, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prevence a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx katastrof, xxxxxxxx xxx a xxxx;

x) xxxxxxxx stávající xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x programech xxxxxxxxxxxxx a regionální xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, x podpora xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx programech;

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx nedovolenému obchodu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zbraněmi xx xxxxx jeho xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) zahájení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) zvýšení xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx strany, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií a xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx vzájemného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx subjekty, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, akademičtí xxxxxxxxxx, xxxxxxx x média, x to x xxxxxx xxxxxxxx, konferencí, xxxxxxxxxx mezi mládeží x xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 3

Spolupráce x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx názorů a xx spolupráci x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fór x xxxxxxxxxx, jako xxxx XXX x její xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx XXXXX–XX, xxxxxxxxxx xxxxx XXXXX (XXX), xxxxxxx Xxxx-Xxxxxx (ASEM) x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX).

2. Xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborníků, xxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podniky a xxxxx, a xx xxxxxxxxx seminářů, konferencí x xxxxxx souvisejících xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx souhlasí x xxx, že xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxx x xxxxx oblasti xxxxxxx a spolupráce xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx současně. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx zúčastněné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a přitom xx xxxxxxx využít xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx politické x xxxxxxxxxxxxxxx proveditelnosti x xxxxxxxxx soudržnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx se podílí Xxxx x XXXXX. Xxxxxxxxxx může případně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx společnosti x zemích xxxxxxxx XXXXX.

2. Smluvní xxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx o rozšíření xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xx souvisí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zdrojů. Xxxx spolupráce může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sociálně-ekonomických xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx kapacit, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 5

Xxxxxx zásady

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tisíciletí, xxxxxxxx xxxxxxx, udržitelný xxxxxx x začlenění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx sociálně-ekonomického xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx uznávají, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvojových výzev.

2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx x zdrojů.

Xxxxxx 6

Cíle xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx se xxxxxx xxxx jiné na:

a) xxxxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) podporu xxxxxxxx x sociálního xxxxxxx;

x) xxxxxxx institucionálních reforem x xxxxxxx;

x) podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Formy xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx hlavy provádět xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úrovni xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx spolupráce.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx schválených xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx kapacit xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x seminářů, xxxxxx odborníků, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pomoci.

XXXXX III

MÍR X XXXXXXXXXX

Xxxxxx 8

Xxx xxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx znovu potvrzují xxx zákonné právo xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx technologií a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx x souladu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx na xx vztahují. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tím, že xxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nosičů xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx mezinárodních smluv x xxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na ně xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, že xxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx budou xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příslušných mezinárodních xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx účinného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x řádným xxxxxxxxxxx kapacit xxxxx xxxxxxx xxxxxx), x xxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx vývozu x tranzitu xxxxx xxxxxxxxxxxxx se zbraněmi xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx koncového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx použití, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postihy xx porušení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1540, xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x běžným x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povedou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx doprovázet x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxx při xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x lehkými xxxxxxxx xx xxxxx xxxx aspektech

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ručních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx nekontrolované xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svá xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx bezpečnosti OSN x. 64/50 x 64/51.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx nedovoleného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxx stávajících xxxxxxxxxxxxx dohod, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx, a podle xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX, jakož x xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx oblasti, xxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxx OSN x xxxxxxxx, potírání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx jeho aspektech.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zahájit xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx názory x informace a xxxxxxxxx společné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x posílit xxxx schopnost xxxxxxxxxx xxxxxx obchodu, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Charty OSN, práva x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, uprchlického x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva. X tomto xxxxx x x souladu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX pro xxx xxxxx terorismu, která xx obsažena x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 60/288, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX-XXXXX ze xxx 28. xxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx boje proti xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx:

x) v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 1373 x dalších příslušných xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ratifikaci x xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxx x xxx boj xxxxx terorismu;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx probíhat x xxxxx smíšeného výboru;

c) xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx programů a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx;

x) výměnou xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx terorismu x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxx terorismu;

e) xxxxxxxxxx při prohlubování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxx proti xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stávajících xxxxxxxx XXX na xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými státy XXX při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx strategie XXX pro xxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 11

Xxxxxx spolupráce

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, při xxxxxxxxxx právního xxxxx x institucí.

2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx procesní x xxxxxxx právo xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx informací týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx x předpisů.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx rovněž xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudnictví. Xxxxxxxxx se, xx xxxxxxxxxxxxx trestné xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx být xxxxxxxxx xxx trestu x že přijetím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx pokrokovou x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx míru a xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx budu xxxxxxxxxxxxx x xxxxx posilovat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx prevenci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx zváží xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xx byly prospěšné.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 12

Xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dvoustranném x xxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozvinout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v nejvyšší xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, zejména prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a omezení xxxxxxx x přijetím xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x ohledem xx činnost vykonávanou x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Smluvní xxxxxx uznávají, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nepostradatelnou xxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxxx preferencí, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx preferencí, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx ukázaly xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx této xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvoji obchodu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx např. x xxxxxxxxxxx, x oblasti xxxxxxxxxxx potravin, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vztahů, včetně xxxxxx obchodních problémů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx záležitostí xxxx jiné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx.

7. Vzhledem x uvolňování xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx komplementarity xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx posílit xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 13

Rozvoj xxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxxx, diverzifikovat x xxxxxxxxx vzájemný xxxxxx a zvyšovat xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potenciálu, xxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, tržní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxx regionálních xxxx.

2. Xxxxxxx strany plně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů xxxxxx pro posílení xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx

1. Smluvní strany xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx vyplývající x Xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (SPS).

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výměnu xxxxxxxxx o legislativních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx opatření x oblasti xxxxxxx xxxx stranami x xxxxx Dohody WTO o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (XXX), Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (XXXX), Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (XXX) x Xxxxxx xxx Codex Xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx, xx xxxxx spolupracovat x xxxxxxxxxxxxx SPS x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx budování xxxxxxx x technické xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx specifickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx má xxxxxx s dodržováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxx bezpečnosti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx norem.

4. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxxxx technické xxxxxx x xxxxxxxx kapacit xxx rozvoj xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat.

5. Smluvní xxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxx překážky xxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx informace x normách, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x rámci Dohody XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Smluvní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx fáze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx sbližování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx soulad xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx výměně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx certifikace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodních xxxx x tuto xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx technických xxxxxxxx obchodu může xxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx budování kapacit. Xxxxxxx strany x xxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx strany:

a) si xxxxxxxx zkušenosti x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx usnadnění xxxxxx, vývozu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx mechanismy xxxxxxxx xxxxxxx pomoci;

d) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx shodu a xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxx xxxx:

x) xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx řízení;

c) zajištění xxxxxxxxxx přístupu xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxx podvodům x xxxxxxxxxxxxxx.

3. Aniž xxxx xxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx dohodě, xxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx možnost xxxxxxx x institucionálním xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x spolupráci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 17

Investice

Smluvní strany xxxxxxxxx xxxxx tok xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměřeného xx zlepšení xxxxxxxxxx x spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx správních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx investičních xxxx x xx xxxxxxx stabilních, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx zachovají xxxxxxxxx xxxxxx předpisy a xxxxxx pro hospodářskou xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nediskriminačním a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx podpořit právní xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx budování kapacit x další spolupráce x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx soutěž x výhradou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podpořit xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodu, podpořit xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx třetích xxxx.

Článek 20

Xxxxxxx práv xxxxxxxxx vlastnictví

1. Xxxxxxx xxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví x xxxxx zajistit přiměřenou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normami/dohodami, xxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x duševnímu xxxxxxxxxxx (Xxxxxx TRIPS) x Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin (Xxxxxx XXXX), xxxxxx účinných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany xxxxxxxx x xxx, že xxxxxx spolupráci v xxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx svém xxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx pravidla, xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx a xxx příslušné kapacity.

3. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohodnutými xxxxxxxxx xxxxxxxx, např. formou xxxxxx informací a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, řízení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx padělání x xxxxxxxxx, což xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx organizací xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxx účast xxxxxxxxxxxxx subjektů

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i spolupráci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stran.

2. Xxxxxxx xxxxxx podpoří xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx konkurenceschopnosti xxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxxxx

Xxx zajištění xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx dvoustranných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx konzultují xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x obchodem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx této xxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX X XXXXXXX SPRAVEDLNOSTI

Článek 23

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx činnosti, jakož x korupci. Tato xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx provádění x xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx norem x xxxxxxxx, xxxx je Xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a její xxxxxxxxx protokoly a Xxxxxx XXX proti xxxxxxx.

Xxxxxx 24

Spolupráce v xxxx proti praní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Smluvní strany xx xxxxxx xx xxx, že xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zneužívání xxxxx finančních systémů x xxxxx xxxxxx x jakékoli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXXX).

2. Obě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx rozvoj x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě vhodných xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x financování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx normám xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnými x této xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Článek 25

Xxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxx spolupracovat xxx xxxxxxxxxxx soudržného a xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx akce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx, zdravotnictví, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx příslušných xxxxxxx, x cílem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx máku x xxxxxx syntetických xxxx), xxxxxxxxxxx x xxxx a poptávku xx nich, xxxxx x xxxxxx dopad xx uživatele xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x dosáhnout xxxxxxxxx kontroly chemických xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodními úmluvami, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, politickými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x opatřeními xxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx celosvětovému xxxxxxxx xxxx, schváleným x xxxxxx xxxx 1998 xx 20. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění XXX xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx prohlášením x akčním plánem xxxxxxxx na 52. xxxxxxxx Xxxxxx XXX xxx omamné xxxxx x březnu 2009.

3. Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx oblastech: příprava xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů x politik, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x nedovolenou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látek. Smluvní xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx osobních xxxxx

1. Xxxxxxx strany xx dohodly, xx xxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nástroje xxxxxx xxx smluvní xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx formě xxxxxx informací x xxxxxxxxx znalostí.

XXXXX XX

XXXXXXXX-XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 27

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxx společného úsilí xxx xxxxxx migračních xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx spolupráci xxxxxxx xxxxxx xxxxxx komplexní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx spojené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro hospodářský x sociální xxxxxx xxxx původu, tranzitních x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Spolupráce smluvních xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného x xxxxx vzájemných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x bude xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx na:

a) xxxxxx xxxxxxxxx příčin xxxxxxx;

x) xxxxxxxx komplexního xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legální xxxxxxx;

x) xxxxxx zkušeností x postupů xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy o právním postavení uprchlíků, xxxxxxxxx xxx 28. xxxxxxxx 1951, x xxxxxxxxx x xx, podepsaného xxx 31. ledna 1967, x xxxxxxx xxxxx "nenavracení" a "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx";

x) pravidla xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx státními xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, opatření xxxxx rasismu a xxxxxxxxx;

x) zavedení účinné x preventivní xxxxxxxx xxxxx nelegálnímu přistěhovalectví, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx potírání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx;

x) návrat - xx lidských x xxxxxxxxxx podmínek - xxxx xxxxxxxxx pobývajících, xxxxxx prosazování jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx přebírání xxxxxx xxxx x xxxxxxx x odstavcem 3;

g) xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zájmu v xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx cestovních dokladů;

h) xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx hraničních xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx dotčena xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxx x lidmi, xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxx x xxx, xx:

x) Xxxxxxx převezme xxxx xxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxx xx příslušnými orgány Xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodami xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která má xxx převzata;

b) xxxxx xxxxxxx stát převezme xxxx xxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zdržují xx xxxxx Vietnamu, na xxxxxx příslušných orgánů Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx odkladu, jakmile xx příslušnými xxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stávajícími xxxxxxxx zjištěna státní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx za tímto xxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx převzata, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx orgány xxxxxx členského xxxxx xxxx Xxxxxxxx zajistí xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxx x xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xx vzájemné shodě xxxxxxx xxxxxx xxxx XX a Vietnamem x xxxxxxx přebírání xxxxx státních xxxxxxxxxxx.

Článek 28

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odbornou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx porozumění, x že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX a xx Xxxxxxxx.

2. Smluvní strany xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontaktů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx agenturami x xx xxxxxxx xxxxxx informací, know-how, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zkušeností, kterých xxx strany xx xxxxx poli dosáhly.

3. Xxx smluvní strany xx rovněž xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx Mundus x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konferenční xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x XX x xx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx spolupráci x mobilitu x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školství x systémů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx zaměřená xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rámce xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx.

Článek 29

Zdraví

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx systém zdravotnictví, xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posilování xxxxxxxxxxxxx, včetně zlepšování xxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) společných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x kontrole xxxxxxxx, xxxx xx influenza xxxxx x pandemická xxxxxxx x xxxx xxxxxxx přenosné xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx potravin, xxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx článek 14;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x lékařského xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stylu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx těchto chorob.

3. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souhlasí x posilováním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx zdravotnictví.

Xxxxxx 30

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx souhlasí x xxx, xx xx potřeba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx základ xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx předmětem xxxxxxxxxx x této oblasti xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx Světového xxxxxxx x udržitelném xxxxxxx.

3. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx environmentálních xxxxxx xx všech oblastí xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran xx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Basilejské úmluvy, Stockholmské úmluvy x Rotterdamské úmluvy;

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx místní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) podporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x služeb šetrných x xxxxxxxxx prostředí, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx nelegálního xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, přes xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx udržitelné xxxxxxxx a výroby;

f) xxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x opatření xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx lesního xxxxxxxxxxxx xx rozvoje místních xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx správu xxxxxxxxx parků x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x biologickou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x řádným xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mořského prostředí x podporu efektivního xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx udržitelného rozvoje xxxx;

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x udržitelné xxxxxxxxxxx s xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodaření x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx práv pro xxxxxxxxxx strany x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve dvoustranném x mnohostranném xxxxx, xxxxxx programů xxxxxxxxx xxxxxx zaměřených xx xxxxxxx rozvoje, xxxxxx x využívání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx a dohod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 31

Spolupráce x xxxxxxx xxxxx klimatu

1. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x jejímu xxxxx xx zhoršování xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx podpořily xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxx směřovaly xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx XX2.

2. Spolupráce xxxxxxx xxxx xxxx:

x) xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx s obecným xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, bezpečnému x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu se xxxxxxxx Xxxxxxx úmluvy Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x změně klimatu (XXXXXX);

x) xxxxxxx spotřeby xxxxxxx xxxxx hospodářství xxxxxxxxxx energetické xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ekologicky xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x oblasti zelené xxxxxxx;

x) podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx ve svých xxxxxxxxxxxxxx, které přispějí x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx ekosystémy, xxxxxx xxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx stran ve xxxxx oblastech x xx xxxxx úrovních.

3. Xxx uskutečnění xxxx xxxxxxxxxxx v odstavci 2 xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx politický xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úrovni;

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx činnostech x xxxxxxx výzkumu x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) posílí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x vnitrostátních xxxxx xxx přizpůsobení se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx států, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx katastrof;

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx pro zvládání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx;

x) podpoří xxxxxxxxx informovanosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx účast xxxxxxxx společenství x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Článek 32

Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx posílí xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zkušeností týkajících xx zemědělství, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, chovu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rybolovu a xxxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxx, zvířaty x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx trhu;

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oblastech;

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx živočichů, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produkce; uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x chráněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (označování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx);

x) xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x životnímu xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

x) podpora xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxx x rybářské xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x obchodu x xxxxxxxx lesního xxxxxxxxxxxx x xxx proti xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx (XXXXX) x xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX);

x) výzkum xxxxxxxxxx, výběr xxxxxx xxxxxx x rostlinných xxxxx, xxxxxx zvyšování xxxxxxx chovu hospodářských xxxxxx, a xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vodních xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) podpora x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx změně klimatu x zmírnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx možnosti technické xxxxxx xxx rostlinnou x živočišnou xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxxxx rostlin x xxxxxxx xxxxxxxx, x dále xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zlepšování řídících xxxxxxxxxx xx tomto xxxx.

Článek 33

Spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxx xxx x mužů

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx spolupracovat xxx xxxxxxxxxx politiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rovností xxx x mužů, xxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx žen, x xxxxx zajistit rovnoměrnou xxxxx žen a xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hospodářského, kulturního, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přístupu xxx xx zdrojům xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx základních práv.

2. Xxxxxxx xxxxxx podpoří xxxxxxxxx vhodného xxxxx xxx:

x) xxxxxxxxx toho, xxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx začleněny xx xxxxx strategií, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rovnosti xxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 34

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx odstraňování xxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx munice a x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx strany xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxx xxxxxxxxx otázek;

b) xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bombami x minami, rehabilitace xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výbuchů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Článek 35

Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx práv

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx.

Xx xxxxx účelem xxxx poskytována technická xxxxx.

2. Xxxx spolupráce xxxx zahrnovat:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx;

x) posilování xxxxxxxxxxx xxxxxxx o lidských xxxxxxx;

x) posilování xxxxxxxxxx x institucemi XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedeného x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodly, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veřejných xxxxx, mj. xxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, např. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx;

x) zlepšily xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správními xxxxxxxx xxxxxxxxx stran;

d) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) budovaly xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x provádění politik (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x plnění xxxxxxxx, xxx proti xxxxxxx);

x) budovaly kapacity xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx;

x) reformovaly xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx postupy;

h) xxxxxxxx kapacity pro xxxxxxxxxxx veřejné správy.

Xxxxxx 37

Xxxxxxxx x xxxxxxxx organizace

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxx dohody.

2. X xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x právními x xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx asociace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účastnit xx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) získávat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kulturní xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx x znalosti x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx výměn x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx na zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nadace Xxxx-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxx-Xxxxxx (XXXX). Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x činnosti x oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kulturními xxxxxxxxxxx.

3. Smluvní xxxxxx xx dohodly xx xxx, xx xx xxxxx radit x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx XXXXXX, x xxxxx xxxxxxxxxxxx společné xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozmanitost, jakož x ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx smluvní xxxxxx dohodly, že xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů xxxxxxx xxx 20. xxxxx 2005, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kultury xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx rozvoje xxxxxxx podpořil xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx ratifikovaly xxxx xxxxxx.

Článek 39

Vědecko-technická spolupráce

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx vědecko-technickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx průmyslu, xxxxxxxxxx, dopravy, životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroji (např. xxxxxxx, lesní xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxx xxx zohlednění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x programů xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xxx, xxxxxx těch, které xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx trvalé vztahy x výzkumná partnerství xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx středisky, xxxxxxxxxxxx x průmyslem xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx;

x) xx větší xxxx využívat xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx kvality xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx má xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxx výzkumné x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx seminářů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mladých vědců x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobility x xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx šíření xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x osvědčených postupů;

d) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx stran.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vysokoškolských xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků, xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vzájemných xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxx spolupráci xxxx xxxxxxxx prioritu xxxx xxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx zařízením xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx výzkumu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pomoci.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxx dohody x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxx souhlasí x xxx, xx xxxxx vyvíjet xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nabízených x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 40

Spolupráce v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx uznávají, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IKT) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx x této xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx názory xx xxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx mimo xxxx xxxxxx xx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) propojení x interoperabilitu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx XXX;

x) xxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxx stranami xxx výzkumu x xxxxxx x xxxxxxx XXX;

x) problémy/aspekty xxxxxxxxxxx XXX x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx telekomunikací, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a agenturami x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxxx XXX, xxxxxx xxxxxxx technologií.

Článek 41

Xxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xx dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx pirátství, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopady dopravy x xxxxxxx účinnost xxxxx xxxxxxxxxx systémů.

2. Xxxxx spolupráce mezi xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx je xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, především pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, dopravu xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x interoperabilitu kombinovaných xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx družicovém xxxxxxxxxx xxxxxxx (Galileo) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x rozvoje xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxx rozvoje vztahů, xxxxx i spolupráce x xxxxxxxxx a xxxxxx oblasti, x xxxxxxx bezpečnosti letectví x xxxxxx letového xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxx podnikání. Xx tomto základě xxxxxxx xxxxxx přezkoumají xxxxx xxxxxx posílené xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx letectví;

d) dialogu x xxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu na xxxxxxxxx xxxxxxx, zavést xxxxxxx xxxxxxx postupného xxxxxx stávajících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx zavádění xxxxxxx x sdílení xxxxxxx, xxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pomocných xxxxxx, xxxxxxxxx zacházení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx a přístavním xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službami xx xx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx, ochrany a xxxxxxxx znečištění, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx dopravu a xxxxxxxx, x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxxx lepší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisů. Xx xxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx podpoří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bezpečností dopravy, xxxx xxxx xxxx. x oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxx 42

Energetika

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx energií, xxx xxxx xxxxxxx energetická xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx. včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x biomasy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx příznivé xxxxxxxx xxx investice x rovné xxxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx zdrojů, x xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) dosáhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx podporou energetické xxxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx přenos xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x usnadnění xxxxxxxx x této xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fórech xxx xxxxxx výrobu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kontakty x xxxxxxxx výzkum, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x projekty xxxxxxxx kapacit. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxx jaderné xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x politik.

Xxxxxx 43

Xxxxxxxx xxxx

1. Xx xxxxxxx Světového xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx ruch Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx základ xxxxxx Agendy 21, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Smluvní xxxxxx xx dohodly, že xxxxx xxxxxxxx spolupráci xxxx jiné xxx:

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kulturního dědictví;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozvojem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxxx x zájmů xxxxxxxx a domorodých xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kapacit, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx politik x xxxxxx pracovníky x cestovním xxxxx;

x) xxxxxxx průmyslu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přípravy.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků

Smluvní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, že budou xxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx oblastech, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x středních xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxx informací a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxxx podmínek xxx malé x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

x) podpory kontaktů x xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programů Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předávání xxxxxxxxxxx x xxxx-xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a pokročilých xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx inovací x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx týkajících se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro xxxx x xxxxx xxxx podniky;

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx x xxxxxxx zodpovědných xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx spotřeby a xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x produktu x xxxxx spotřebitele xx trhu;

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektů x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx norem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 45

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx strany xxxxxxxx x tím, xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx stávajících xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zkušeností x koordinací hospodářských xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx reforem a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdanění

1. X xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x s přihlédnutím x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zásady xxxxx správy xxxx xxxxxxxxx x že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx x Xxxxxxxxx. Smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx výměnu xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx únikům x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx oblasti x xxxxx rozšířit xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zkušeností x technické pomoci.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx provádění dvoustranných xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x budoucnosti.

Xxxxxx 47

Spolupráce x xxxxxxx finančních služeb

Smluvní xxxxxx se dohodly, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx informací a xxxxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředí x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zlepšit xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x regulační xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětví, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kapacit x xxxxxxxxx společného xxxxx.

Xxxxxx 48

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinné xxxxxx na xx x xxxxx xx xxxxxxx omezit xxxxxx xx životech, xxxxxxx, xxxxxxxxxx zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní x xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxx, že:

a) budou xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x xxxxxxx varování x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) budou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx prevenci x xxxxxxxxxx následků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, specializovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) zintenzívní xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

Článek 49

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx plánování a xxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úlohu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx snaze x xxxxxxxx hospodářského xxxxx, xxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx:

- politiky týkající xx xxxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měst, zachování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxx městských xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx obcí, xxxxxxxx a nevládních xxxxxxxxxx, agentur, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému (XXX),

- xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x ekologické xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, včetně obnovy x xxxxxxxx městských xxxxxxx xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxx kanalizace a xxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pracovníky xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx plánování, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x architektonické xxxxxxxx xx ústřední, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, xxxx xx XX-Xxxxxxx x světové xxxxx xxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně rozšiřování xxxx, projektové xxxxxx xxxx, územního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušeností a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxx problémy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 50

Xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, regionální x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdraví x bezpečnosti na xxxxxxxxxx, rovnosti xxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozvoje xxxxxxxx zdrojů, mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx xxxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx potvrzují, xx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx globalizace, xxxxx je xxxxxxxxx xxx všechny, x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práci xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x snižování xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Valného xxxxxxxxxxx XXX 60/1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx XXX x xxxxxxxx 2006. Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x charakteristikou x rozdílnou xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářské x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx norem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxxx jsou xxxxxxxx x xx xxxxx xx odkazuje x xxxxxxxxx MOP o xxxxxxxxxx principech x xxxxxxx x xxxxx x xxxx 1998. Xxxxxxx strany se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc x xxxxx podpořit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx, podmínek x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x úmluv, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx strany x xx, xxx xxxxxxxxx, xx státní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebudou xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušnosti ve xxxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx x pracovní xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx programy x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x iniciativách xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx ASEM, XX-XXXXX x XXX.

Xxxxxx 51

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx shromažďování, zpracovávání, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů.

2. Xx xxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx spolupráci xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fórech xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programového xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx kvalitu xxxxxxxxx.

XXXXX VII

INSTITUCIONÁLNÍ XXXXX

Xxxxxx 52

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx stran xx xx nejvyšší xxxxxx, xxxxx úkolem xxxx:

x) xxxxxxxx řádné xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx dohody;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx komplexních vztahů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vydávat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx cílů xxxx xxxxxx;

x) v xxxxxxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxx od výborů xx jiných subjektů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx si xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x používání xxxx výkladu této xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijatelného xxx xxx xxxxxx x souladu s článkem 57.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zasedá xxxxxx xxxxx, střídavě x Xxxxxx x Bruselu, x den stanovený xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx mimořádná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx. Xxxx podvýbory x xxxxxxxx skupiny xxx xxxxxxx výbor vypracují xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podrobné zprávy x xxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tím, že xxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxx rovněž zajišťovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohod xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx byly nebo xxxxx uzavřeny.

5. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 53

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xx účelem xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x této xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx vyzvou Xxxxxxxxx investiční banku, xxx pokračovala xx xxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx postupy x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 54

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vývoji

1. Smluvní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx protokoly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx společného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. X rámci xxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 55

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení Smlouvy o Evropské unii x Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxxx xxxxx dohodou xxx xxxxxxxxxx přijatými v xxxxx xxxxx dotčeny xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx.

2. Touto xxxxxxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxx xxxxxxx.

3. Stávající xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx celkových xxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 56

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Smíšený xxxxx může tuto xxxxxxxxxx urovnat xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 57

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx potřebná x plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx byly x souladu x xxxxx a cíli xxxxxxxxxxx x této xxxxxx.

2. Xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx, xxxxxxxx smíšenému výboru xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situace xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx.

4. Smluvní strany xx xxxxxxx, xx xx xxxxxx správného xxxxxxx x praktického xxxxxxxxxxx xxxx dohody xx "xxxxxxxx opatřeními" x čl. 57 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x mezinárodním právem, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x této xxxxxx. Xxx výběru těchto xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx co nejméně xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní straně, x xxxxx to xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x rámci smíšeného xxxxxx.

Xxxxxx 58

Xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx s xxx, xx poskytnou xxxxxxxxxx x úředníkům xxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx úkolů, x xx x xxxxxxx x vnitřními xxxxxxxx x předpisy xxxx xxxxx.

Článek 59

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx k xxxx dohodě xxxxx xxxx nedílnou xxxxxxx.

Xxxxxx 60

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xx vztahuje xx xxxxx straně xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Smlouva o Evropské unii xx podmínek x ní xxxxxxxxxxx, x na xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 61

Xxxxxxxx smluvních xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx xx xxxxx straně Xxxx xxxx její členské xxxxx nebo Xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Vietnamská xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx druhé.

Xxxxxx 62

Národní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx jejím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmům.

Xxxxxx 63

Vstup x xxxxxxxx a xxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx.

2. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kteréhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx písemně druhé xxxxxxx straně xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx změny xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dohodou xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxx informují, xx byly dokončeny xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx.

4. Xxxx dohodu může xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Výpověď xxxxxx xxxxxx šest xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx.

Článek 64

Oznámení

Oznámení xxxxxxx x xxxxxxx s článkem 63 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Xxxxxxxx.

Xxxxxx 65

Platné xxxxx

Xxxx xxxxxx je xxxxxxx xx dvojím xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, finském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, litevském, xxxxxxxxx, maďarském, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, řeckém, xxxxxxxxxx, slovinském, španělském, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx všechna xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и дванадесета година.

Xxxxx xx Xxxxxxxx, el xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx dos xxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx sedmého xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxæxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx to xxxxxx xx tolv.

Geschehen xx Xxüxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxöxx.

Xxxx xxxxxxx kaheteistkümnenda xxxxx xxxxxxxx kahekümne xxxxxxxxxxx xäxxxx Xxüxxxxxx.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Xxxx xx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxx-xxxxxxx day xx Xxxx in xxx xxxx two thousand xxx xxxxxx.

Xxxx à Xxxxxxxxx, xx xxxxx-xxxx xxxx xxxx mille xxxxx.

Xxxxx x Xxxxxxxxx, xxxì ventisette xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxē, xxxx tūkstoši xxxxxxxxxxā xxxx divdesmit xxxxīxxxā jūnijā.

Priimta xx xūxxxxxxxxx dvyliktų xxxų xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxą xxxxą Briuselyje.

Kelt Xxüxxxxxxxx, x xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx év xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxħxxx xx Xxxxxxxx, xxx-xxxxħx x xħxxxxx xxx xx’ Ġxxxx xxx-xxxx xxxxxx x xxxx.

Xxxxxx xx Brussel, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx juni xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxąxxxxx w Xxxxxxxx dnia dwudziestego xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxąxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx Bruxelas, xx xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxx xxx x xxxx.

Îxxxxxxx la Xxxxxxxxx xx douăzeci șx șxxxx iunie xxxă xxx doisprezece.

V Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dvetisícdvanásť.

V Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx junija xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx Brysselissä xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxäxxxxxxxäxxxxä xäxxäxä xxxäxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxx skedde x Xxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxx tjugohundratolv.

 Voor het Xxxxxxxxxx België

Pour xx Xxxxxxx xx Belgique

Für xxx Xöxxxxxxxx Belgien

Deze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Vlaamse Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx signature xxxxxx également xx Xxxxxxxxxx française, la Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx et xx Région xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxxxxxx bindet xxxxxxxx die Deutschsprachige Xxxxxxxxxxxx, die Xxäxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Französische Xxxxxxxxxxxx, die Wallonische Xxxxxx, xxx Flämische Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

&xxxx;Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxx Danmark

Für xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Vabariigi xxxxx

Xxxx cheann Xx xXxxxxxx

Xxx Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Xxx xx Xxxxx de Xxxxñx

Xxxx xx République xxxxçxxxx

Xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Xxxxxxxxxx xāxxā - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx vardu

Pour xx Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx Köztársaság xxxxxxőx

Xħxx Xxxxx

Xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxx Österreich

W xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx Portuguesa

Pentru România

Za Xxxxxxxxx Slovenijo

Za Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx puolesta

För Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xöx Konungariket Xxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Great Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

За Европейския съюз

Por xx Xxxxx Europea

Za Xxxxxxxxx xxxx

Xxx Xxx Xxxxxæxxxx Xxxxx

Xüx xxx Xxxxxäxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx Xxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Xxx the European Xxxxx

Xxxx x'Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxx x'Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxīxxx xāxxā - Xxxxxxx Xąxxxxxx vardu

Az Európai Xxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxx

X xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxãx Europeia

Pentru Uniunea Xxxxxxxxă

Xx Európsku xxxx

Xx Xxxxxxxx unijo

Euroopan xxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx unionen

XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX HOSPODÁŘSTVÍ

Smluvní xxxxxx posílí xxxxxxxxxx x ohledem na xx, xxx xxx xxxxxx tržního xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx uznán co xxxxxxxx.

XXXXXXXXXXXX PROHLÁŠENÍ XXXXXXXX XXXX O VŠEOBECNÉM XXXXXXX PREFERENCÍ

Evropská xxxx xxxxxx xxxxxx význam xxxxxxxxxxx systému preferencí xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mimo xxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxx x opatření xxx xxxxxxxx kapacit, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x se xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ČLÁNKU 24 (XXXXXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXX XXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx výbor xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ČLÁNKU 57 (XXXXXX XXXXXXXXXX)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bude xxxxx "xxxxxxx porušení xxxx xxxxxx" x čl. 57 xxxx. 3 x xxxxxxx s čl. 60 xxxx. 3 Vídeňské xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx z xxxx 1969 (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxx Vídeňské úmluvy; nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prvku xxxxxx, jak je xxxxxxx v čl. 1 xxxx. 1 x 2 x článku 8.

X xxxxxxxxx závažného porušení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx neprodleně oznámeno xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aspektů xxxxxxxx xxxx základu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx.
&xxxx;

© Xxxxxxxx unie, http://eu-lex.europa.eu

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 41/2022 Sb. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.11.2022.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.